Gülþen Premium Store çatýsý altýnda hizmet veren Yumurtacý, damak zevkine önem verenlerin lezzet duraðý haline geldi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülþen Premium Store çatýsý altýnda hizmet veren Yumurtacý, damak zevkine önem verenlerin lezzet duraðý haline geldi."

Transkript

1 Türkeþ ve Yazýcýoðlu birlikte anýldý Gülþen den yol üstü lezzetler Ömürlerini davalarýna adadýlar Türk Ocaklarý Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen konferansta, merhum Alparslan Türkeþ ve merhum Muhsin Yazýcýoðlu anýldý. Konuþmacý Emekli Öðretim Görevlisi Mustafa Özarslan, "Sayýn Türkeþ ve Yazýcýoðlu, bir davaya adanmýþ koca bir ömrün sahibi olarak geride çok deðerli izler býraktý." dedi. Seminere konuþmacý olarak Emekli Öðretim Görevlisi Mustafa Özarslan katýldý. Gülþen Premium Store çatýsý altýnda hizmet veren Yumurtacý, damak zevkine önem verenlerin lezzet duraðý haline geldi. Efkan Yeþildað * HABERÝ 6 DA Kýyas çocuðu strese sokar * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 7 DE Yumurtanýn her hali sloganýyla hizmet veren Yumurtacý, zengin mönüsüyle dikkat Gülüm Düðün Ýç ve dýþ yeni dizayný ile 5. yýla özel salon yemeklerinde yarýsý peþin yarýsý kredi kartýna 5 taksitle tüm Çorumlu hemþehrilerimizin hizmetindedir. 8 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Adres: Gülabibey Mah. Baðcýlar 1. Cad. No: 5 Tel: Kurdelayý Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu kesti Uður Grup tan görkemli açýlýþ Dünya devlerinin yatýrým üssü olan Avrupa Serbest Bölgesi nde, Uður Grup tarafýndan yapýlan BBCA silo Fabrikasý görkemli bir törenle açýldý. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu nun da katýldýðý törende, Çorumlu siyaset ve iþ dünyasýnýn temsilcileri, Uður Grup u yalnýz býrakmadý. Meslekte 40 yýlýný dolduran avukatlara plaket verildi. Avukatlar Baro nun yemeðinde buluþtu Avukat Evi müjdesi * HABERÝ 8 DE Erdem Çenesiz FECS yönetiminde Merkezi Belçika nýn baþkenti Brüksel de bulunan Avrupa Seramik Saðlýk Gereçleri Federasyonu (FECS) Yönetim Erdem Çenesiz Kurulu nda Türkiye nin 2 ülke temsilcisinden biri olarak 3 yýldýr görev yapan Erdem Çenesiz, bu göreve tekrar seçildi. * HABERÝ 8 DE Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz, yemekte yaptýðý konuþmasýnda, Avukatlar Günü hediyesi olarak açýkladýðý, Avukat Evi'nin müjdesini verdi. Hurda teþviði merak uyandýrdý * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA Ýbrahim Özyýlmaz Diyanet Sen Ýl Divan Toplantýsý yapýldý Ýmamlar genelgeden rahatsýz Diyanet Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Ýl Divan Toplantýsý'nda, Camilerin Açýk Tutulmasý ile ilgili genelge ele alýndý. Pegasus bugün uçuþa baþlýyor Pegasus Hava Yollarý Amasya Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere bugün baþlatýyor. * HABERÝ 14 DE * HABERÝ 4 DE Tesisin açýlýþýný Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu yaptý. Diyanet Sen Çorum Þubesi tarafýndan Ýl Divan Toplantýsý düzenlendi. * HABERÝ 5 DE Olay, önceki gece sýralarýnda Bahçelievler Mahallesi Ýpekli evler 5. Sokak üzerinde meydana Yanmaktan kurtardýlar Çorum'da düðünde halay çeken mahalleli alevlerin arasýna dalarak karý kocayý yanmaktan son anda kurtardý. * HABERÝ 3 DE Ýmam Hatipler den Arapça yarýþmasý Gazeteciye darp iddiasý Ýmam Hatip Liseleri Arasý 4. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarý Çorum da yapýldý. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) nin koordinesinde düzenlenen yarýþma önceki gün 19 Mayýs Ýlkokulu salonunda gerçekleþti. * HABERÝ 10 DA Ulusal Kanal Temsilcisi Cuma Þahin in uðradýðý saldýrý sonucu hastanelik olduðu öne sürüldü. Düzenlenen yarýþmaya 5 ayrý Ýmam Hatip Lisesi katýldý. * HABERÝ 3 DE Cuma Þahin

2 2 PAZARTESÝ 8 NÝSAN 2013 Kayseri örneði nkara'da yaþayan Çorum ile baðlarýný da koparmayan bir hemþehrimizle sohbet Aettik. Geçtiðimiz günlerde Kayseri'de büyükþehir belediyesinin düzenlediði bir programa katýlmýþ. Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki ile yaptýðý görüþmeden dikkat çeken iki ayrý anekdot aktardý. Baþkan Özhaseki esnaf kökenli bir ailenin evladý. Belediye baþkaný seçildikten sonra ticareti býrakmýþ, ancak kardeþleri faaliyetlerine devam ediyormuþ. Özhaseki, özel teþebbüsün hayýr faaliyetlerine dikkat çekmiþ. Kentte okul, hastane gibi en az 1000 m2 hayýr yatýrýmý yapan iþadamlarýnýn onore edilmesi için bir plaket töreni düzenlemeyi düþünmüþ. Yaptýklarý araþtýrmada þehirde 600 hayýrsevere plaket verilmesi gerektiði ortaya çýkmýþ. Ortaya çýkan rakam sohbeti dinleyen hemþehrimizi bir hayli þaþýrtmýþ. Bir þehrin belediye baþkanýnýn, iþadamlarýnýn þehre yapacaklarý yatýrýmlarda hem öncü hem de lokomotif güç olduðunu anlamýþ. Aklýna memleketinin hali gelmiþ. Çorum'u, çevresinde bulunan kendi ölçeðinden daha küçük illerle mukayese etmiþ. Sanayi ve hizmet sektöründe daha geliþmiþ bir il olmamýza raðmen iktidardan hak ettiði payý alamadýðý gibi, özel sektör gücünün de bilhassa þehre katma deðer saðlamada yeterince kullanýlamadýðýný düþünmüþ. Kayseri örneðinde olduðu gibi hayýrsever iþadamlarýmýzýn kente katkýlarýný saðlamada toparlayýcý bir öncü isme, ekip baþýna, aðabeye, takým kaptanýna ihtiyacý olduðu kanaatine varmýþ. Tam bunlarý düþünürken Baþkan Özhaseki diðer anekdotu anlatmaya baþlamýþ. Özhaseki, merhum Kadir Has'ýn Doðu Anadolu Bölgesi'nde yaptýrdýðý bir eðitim kurumunun açýlýþýna iþadamý ile birlikte gidiyormuþ. Eðitim gönüllüsü Kadir Has, bugüne kadar 17 okul yaptýrdýðýný, artýk son nokta koymayý düþündüðünü söylemiþ. Baþkan Özhaseki iþadamýnýn sözlerine Olmaz aðabey diyerek itiraz etmiþ. Yaptýracaðý okul sayýsýnýn 30'u bulmasý gerektiðini belirtmiþ. Özhaseki'nin sözleri etkisini göstermiþ olmalý ki, aradan geçen zaman içinde hayýrsever iþadamý rakamý bir hayli yükseltmiþ. Anekdotlar Çorum'un siyasetçisi, idarecisi, sivil toplum kuruluþlarý ve iþ alemi üzerinde nasýl bir etki yapar bilinmez. Kayseri örneði Çorum'a bir þeyler anlatmalý. Bir okurumuz toplu taþýma ile ilgili önerilerini dile getirmiþ. Þikâyet ve öneri osyal medya üzerinden bir okur Sþikayeti ulaþtý. Mesajýnda, Gazi ve Ýnönü Caddesi'nde yaþanan trafik kargaþasýnda þehir içi yolcu taþýmacýlýðý yapan bazý otobüs sürücülerinin kurallara riayet etmemelerinden kaynaklý nedenlerin olduðunu aktarýyor. Ýþte o þikâyet: "Þehrimizle ilgili çok güzel konularý gündeme getirdiðiniz Kulis Notlarý bölümünüzde bir de Gazi ve Ýnönü caddelerinde yaþanan trafik sorununun bence ana kaynaðý olan otobüsleri lütfen siz de zaman zaman takip edin. Yolcu indirip bindirmede onlara ayrýlan ceplere girmek yerine, ulu orta caddede durmalarý, aniden manevra yaparak diðer araçlarý tehlikeye düþürmeleri probleme neden oluyor. Bu otobüsler yerine geliþen þehrimizde daha kibar midibüsler ya da taksi dolmuþlar olamaz mý? Bu konuda görüþ ve araþtýrmalarýnýzý rica ediyorum. Teþekkür ederim" (Ç.HAK:839) Merhum Kayserili hayýrsever iþadamý Kadir Has Kayseri Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki BAÞSAÐLIÐI Deðerli ortaðým ve dostum Salim ÇOLAK ýn (Ç.HAK:827) vefatýndan dolayý üzüntüm büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Osman SAÐLAM

3 PAZARTESÝ 8 NÝSAN Gazeteciye darp iddiasý U Olay, önceki gece sýralarýnda Bahçelievler Mahallesi Ýpekli evler 5. Sokak üzerinde meydana geldi. Halay çekiyorlardý, alevler yükseldi Ç orum'da düðünde halay çeken mahalleli alevlerin arasýna dalarak karý kocayý yanmaktan son anda kurtardý. Olay, önceki gece sýralarýnda Bahçelievler Mahallesi Ýpekli evler 5. Sokak üzerinde meydana geldi. Emekli Mehmet Ergin (72) ile eþi Güllü Ergin in (80) ikamet ettiði evden alevler yükseldi. 100 metre ileri de düðünde halay çekenler yaþlý çiftin evine koþtu. Alevlerin arasýna dalan çoðu çocuk karý koca yaþlý çifti yanmaktan son anda kurtardý. KARGA TULUMBA AMBULANSA TAÞIDILAR Kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangýný söndürürken, yaþlý çift Karga tulumba olay yerine gelen ambulansa taþýndý. El ve ayaklarýnda yanýklar oluþan ve dumandan etkilenen Ergin çiftine ilk müdahale saðlýk görevlileri tarafýndan ambulans içerisinde yapýldýktan sonra, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. MÝÞ ÜÇ GÜNDÜR ELEKTRÝKLERÝ KESÝK- Dört çocuk babasý Ergin Çiftinin üç gündür elektrik borçlarýný ödeyemedikleri için mum ýþýðý ile hayatlarýný sürdürmeye çalýþtýklarý, yaktýklarý mumun devrilmesi sonucu yargýnýn çýktýðýný iddia edildi. YANGIN TÜPLERÝ ÝÞE YARALADI Görgü tanýklarýndan Osman Güner, yaptýðý açýklamada " Biz mahalleli olarak düðündeydik, alevleri görünce hepimiz koþtuk, önce yangýn tüpleriyle müdahale ettik ancak iþe yaramadý. Mahallenin çocuklarý alevlere raðmen yanan evin içerisine girip yaþlý çiftimizi çýkardýlar. Bende onlarý kucaðýma alýp yola kadar taþýdým. Evi yanan Güllü Ergin, yangýnýn mumun devrilmesi sonucu çýktýðýný söyledi" dedi. ÇOCUKLAR ALEVLERÝN ARASINA DALDI Engin Kiram (15) isimli genç ise, " Biz düðünde arkadaþlarýmla halay çekiyorduk, alevleri görüp koþtuk ve evin içerisine girdiðimizde yaþlý karý koca alevlerin arasýnda dýþarý çýkamamýþlar oturup kurtarýlmayý bekliyorlardý. Daldýk alevlerin arasýna kurtardýk onlarý" dedi. ÇOCUKLARI ÞEHÝR DIÞINDA OTURUYORMUÞ (Ç.HAK:828) Ýtfaiye ekipleri yangýna müdahale etti. Ev tamamen yanarak kullanýlamaz hale gelirken, çiftin el ve ayaklarýnda küçük çaplý yanýklar oluþtuðu ve dumandan etkilendikleri ortayla çýktý. Gözetim altýnda tutulan Ergin çiftinin çocuklarýnýn baþka illerde ikamet ettikleri öðrenilirken, Polis lusal Kanal Temsilcisi Cuma Þahin in uðradýðý saldýrý sonucu hastanelik olduðu öne sürüldü. Ýddialara göre, daha önceden mahkemelik olan bir davaya þahitlik yaptýðýný söyleyen Ulusal Kanal Temsilcisi Cuma Þahin, Bahçelievler Mahallesi Kale Muhtarlýðý yakýnlarýnda taraflarla karþýlaþarak tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine çýkan kavga sýrasýnda Cuma Þahin yaralandý. Yaralý gazeteci olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Cuma Þahin, geçmiþte yaþanan bir dava ile ilgili mahkemede yaptýðý tanýklýktan dolayý tehdit aldýðýný, söz konusu olayda da darp edildiðini ileri sürdü. Polis iki þüpheliyi gözaltýna alýrken, olayla ilgili soruþturba baþlatýldý. Cuma Þahin Aile hekimlerine de randevu sistemi geliyor T ürkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkaný Mustafa Aksoy, aile hekimleri için de "randevu sistem" baþlattýlacaðýný bildirdi. Aksoy, yaptýðý açýklamada, vatandaþlarýn aile hekimlerinden daha iyi hizmet alabilmesi ve muayene sýrasý beklememeleri için "randevu sistemi"ne geçileceðini söyledi. Randevu sistemi ile vatandaþýn çok daha kaliteli saðlýk hizmeti alacaðýný ifade eden Aksoy, þunlarý söyledi: "Aile hekimlerini hasta yoðunluklarý sabahtan öðleye kadar olmakta. Yoðunluk nedeniyle hekimlerin bu saatlerde hastalara ayýrdýklarý zaman kýsýtlý oluyor. Halbuki öðleden sonra ise hasta sayýsý çok daha az oluyor. Bunun önüne geçmek için radevulu sisteme geçiyoruz." Döner ve kaþarýn Vatandaþlarýn hasdoyumsuz lezzeti. tane randevu sistemini Special Pide arayarak aile hekiminden randevu alabileceðini anlatan Aksoy, bu þekilde hem gün içindeki yoðunluðun ortadan kalkacaðýný hem de hastaya ayrýlan sürenin daha uzun ve verimli olacaðýný ifade etti. Aile hekimliði için randevu sistemini þimdilik zorunlu tutmayacaklarýný kaydeden Aksoy, "Sistemin uygulamasýna talep eden aile hekimlerimizle baþlayacaðýz ve zaman içinde özendireceðiz. Daha sonra yaygýnlaþtýracaðýz" diye konuþtu. (AA) DÜÐÜN VE TOPLU YEMEKLERDE BÝR ÝLK UYGUN FÝYAT - PEÞÝN FÝYATINA ÝMKANI VADE FARKSIZ BÝRÝNCÝ SINIF MALZEME KALÝTELÝ, GÜLER YÜZLÜ PERSONELÝMÝZLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ 6 AY TAKSÝT Düðün ve toplu yemeklerde bizimle görüþmeden karar vermeyin. LEZZET SARAYI Uður Mumcu Cad. No:8 (Kuyumcular Çarþýsý)

4 4 PAZARTESÝ 8 NÝSAN 2013 Avukatlar Baro nun yemeðinde buluþtu Baþkan dan Avukat Evi müjdesi Erol Taþkan A Avukatlar Günü programýna Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray ve mahkeme baþkanlarý da katýldý. Avukatlar Günü nedeniyle Çorum Barosu tarafýndan etkinlik düzenlendi. Dört adalet saðlanýrsa toplumsal adalet de saðlanýr Süleyman Kamýþlý Y Enise Aðbal eþiller ve Sol Gelecek Partisi, Ekoloji ve Yenilenebilir Enerji baþlýklý bir panel düzenledi. Moderatör Siyaset Bilimci Oya Yaðcý baþkanlýðýnda gerçekleþtirilecek panele konuþmacý olarak Türkiye Çevre Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Tanay Sýktý Uyar, Þehir Planlama Uzmaný YSGP MYK Üyesi Ýkbal Polat katýldý. Önceki gün Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans nda gerçekleþtirilen panele, Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi Eþsözcüsü Süleyman Kamýþlý, parti üyeleri ve davetliler katýldý. 4 adalet saðlanýrsa toplumsal adalet de gerçekleþir Çorum Barosu avukatlarý Avukatlar Günü nü kutladý. Meslekte 40 yýlýný dolduran avukatlara plaket verildi. (Fotoðraflar: Hurþit Bozkurt) Panelin açýþ konuþmasýný yapan Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi Eþsözcüsü Süleyman Kamýþlý, dünyayý yaþanmaz ve geleceði belirsiz bir yer haline getiren ekolojik kriz ve iklim deðiþikliðinin herkesi etkilediðini belirterek, Saðlýklý suya ve gýdaya eriþimin ve saðlýklý bir çevrede yaþama hakkýnýn, gelecek kuþaklarýn ve nihayet doðanýn haklarýnýn yok sayýldýðý, ekosistemin tahrip edildiði, iklim deðiþikliðinin hýz kazandýðý bir dünyada yaþýyoruz. BAÞSAÐLIÐI Yakýn arkadaþým Doktor Onur Çolak ýn babasý sevgili büyüðümüz Salim Çavuþ Çolak ýn (Ç.HAK:831) vefatýndan dolayý derin üzüntü duyduk. Merhuma Allah tan rahmet, dost ve akrabalarýna baþsaðlýðý dileriz. Sistem Dersanesi Kurucu Müdür Murat Þimþek Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi, Ekoloji ve Yenilenebilir Enerji baþlýklý bir panel düzenledi. Panel Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans nda gerçekleþtirildi. (Fotoðraflar: Yüksel Basar) Ekolojik kriz ve iklim deðiþikliðine yol açarak bizden sonraki kuþaklarýn, çocuklarýmýzýn ve torunlarýmýzýn üzerinde yaþayabileceði bir gezegen býrakmýyoruz. diyen Kamýþlý, Bugünkü refahýmýzýn faturasýný gelecek kuþaklarýn sýrtýna yükleyemeyiz. Günlerimizin biteviye bir boðuþma içinde geçmediði, insanca yaþayabilmenin, dik durabilmenin, en basit ve sýradan ihtiyaçlarýmýza kolaylýkla eriþebilmenin bu kadar zor olmadýðý, iþsizliðin, geçim sýkýntýsýnýn, horlanmanýn, ayrýmcýlýðýn, eþ ve aile baskýsýnýn, gündelik þiddetin hayatýmýzý zehir etmediði, etnik kökenimizi, dini inancýmýzý ya da inançsýzlýðýmýzý, cinsel yönelimimizi saklamak zorunda kalmadýðýmýz, içtiðimiz suyun, yediðimiz yemeðin, soluduðumuz havanýn saðlýðýmýza zarar verdiði endiþesini taþýmadýðýmýz, günbegün bunlarýn hepsiyle boðuþmak zorunda kalmadýðýmýz daha adil bir yaþam mümkün mü? Biz Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi olarak mümkün olduðuna inanýyoruz. Bir ülkede iktisadi adalet, tanýnma adaleti, çevre ve iklim adaleti ve katýlým adaleti gibi 4 adalet saðlanýrsa, toplumsal adalet de gerçekleþir. diye konuþtu. Þehir Planlama Uzmaný Ýkbal Polat, 4 adalet kampanyasý adý altýnda yürütülen çalýþmalarla ilgili bilgi verdi. 4 adelet kampanyasý ile neleri hedeflediklerini anlatan Polat, Türkiye de adalet sorunu yaþanýyor. Biz Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi olarak Türkiye de adalet istiyoruz ve bunun arayýþýndayýz. dedi. Polat, 4 adalet alanýný þöyle özetledi; Bunlardan bir tanesi iktisadi adalet. Bunu da Türkiye de adalet sorunu yaþanýyor Panelde konuþan Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi MYK Üyesi ve (Ç.HAK:616) maz, þunlarý söyledi, "Bir hususu daha dile getirvukatlar Günü nedemek istiyorum. Bildiðiniz niyle Çorum Barosu tarafýndan düzenlenen yegibi geçmiþ yýllarda, avumek, Anitta Otel'de gerkatlar günlerinde sizlere çekleþtirildi. Baro Baþkayeni çýkan kanunlarýmýz ný Ýbrahim Özyýlmaz, yeile ilgili hediyelerimiz olmekte yaptýðý konuþmamuþtu. Bu yýl da hediyesýnda, Avukatlar Günü hemiz, Çorum Barosunun diyesi olarak açýkladýðý, kullanýmýna sunulacak Avukat Evi'nin müjdesini bir avukat evinin ve sosverdi. Barolar Birliði tarayal tesisin yapýlmasý müjfýndan giderlerin karþýlaýbrahim Özyýlmaz desidir. Barolar birliði tanacaðýný kaydeden Özyýlrafýndan giderleri karþýlamaz, bir sonraki Avukatnarak Çorum Barosuna tahsis edilelar Günü'nü Avukatlar Evi'nde kutlanacaðýný kaydetti. cek taþýnmazýn satýn alýnmasýyla ilgili Birlik yönetim kurulundan karar çýktý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Ve tüm konularda mutabakat saðlanaeray ve mahkeme baþkanlarýnýn da yer aldýðý yemekte, meslekte 40 yýlýný rak gerekli yetkiler Birlik baþkanýmýz dolduran Ertuðrul Gökeþme, Fahri tarafýndan saymanýmýza verilmiþtir. Azkur, Yýlmaz Köse, Ýsmail Torun, Nasip olursa bir dahaki avukatlar günevin Özkuyumcu, Osman Nuri Dinnümüzde kendimize ait bir yerimiz çer, Hamit Sade ve Adnan Çýrakoðolacak. Þimdiden Çorum Barosuna lu'na plaket verildi. hayýrlý olmasýný diliyorum. Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz, Ýçinde bulunduðumuz bütün sýgecede yaptýðý konuþmasýnda, meslekýntýlara raðmen, hukukun üstünlüðüki konulara da deðinerek, "Toplumsal ne, yargý baðýmsýzlýðýna, ve adil yardüzenin saðlanmasýnda çok zor kogýlanma hakkýna olan inancýmýzý, muþullarda çalýþan, adaletin uygulanmahafaza ederek, savunma mesleðini yesýnda hiçbir fedakarlýktan kaçýnmarine getiren biz avukatlar, toplumun yan avukatlarýmýzýn, yaþam þartlarý hak ve özgürlüklerine, sahip çýkmaya, hak edilen standartlarda deðildir. ve, adalet arayýþýnýn sesi olmaya deumudumuz adaletin yýlmaz savunucusu olan avukatlýk mesleðini yürüten vam edeceðiz. Bu düþüncelerle ülkemeslektaþlarýmýzýn hak ettiði yere mizde ve tüm dünyada hukukun üstün gelmesidir." dedi. ve egemen olduðu ve eksiksiz uygulandýðý nice Avukatlar Gününde, hubarolar Birliði tarafýndan Çozur ve mutlulukla bir arada olmayý rum'a yaptýrýlacak olan Avukat Evi ile gönülden diliyorum." ilgili de ayrýntýlardan bahseden Özyýl- ekmek istiyoruz diye sloganlaþtýrdýk. Türkiye son zamanlarda AKP hükümeti ile beraber büyüyor, bir ekonomik büyüme görüyoruz. Ama bu ekonomik büyümenin sorunlu ve adaletsiz olduðunu düþünüyoruz. Bu ekonomik büyüme istihdam yaratan bir büyüme deðil. Doðayý talan ediyor, tarýmda emeði ile geçinenleri, ekonomik faaliyet yürütenler kaybediyor ve gelir adaletsizliði yaratýyor. Hayrettin Karaman Akýl için yol bir olmalýdýr Artýk þu 'akýl, âkýl, makul' tartýþmalarýný, niyet okumalarý, insanlara düþünmedikleri ve yapmadýklarý þeyleri izafe ederek ileri geri konuþmalarý bir yana býrakalým da yýllardýr bu milletin sýrtýna binmiþ þu aðýr yükü nasýl kaldýrýp yerine atarýz; ülkeyi bölmeden, milleti birbirine kýrdýrmadan, düþmanýn ekmeðine yað sürmeden önümüzdeki bu belayý (tefrikayý, fitneyi, savaþý) nasýl defederiz konusuna eðilelim; hem de milletçe eðilelim. Çünkü bu mesele ilk bakýþta bir gurubun meselesi gibi görünse de aslýnda- bir iktidarýn, bir muhalefetin, bir grubun meselesi deðil, bütünüyle ülkenin, hatta ümmetin meselesidir. Siyasetçiler Kürt meselesine ve bunun bir uzantýsý olan teröre 'sinekten yað çýkarma' hesabýyla, oy kaygýsýyla, iktidara gelme veya iktidarda kalma sevdasýyla deðil, bir milli mesele olarak baksýnlar da söylemlerini ve eylemlerini buna göre ayarlasýnlar. Ýktidarýn, çözümden yana olanlarýn ve onlarý temsil eden âkýl insanlarýn bu ülkeye zarar vereceðini düþünenler, sananlar, iddia edenler ya samimidirler (böyle olacaðýna inandýklarý için) iyi niyetle ve deðerleri koruma amacýyla böyle söyler ve yaparlar veya samimi deðildirler; aslýnda çözümü istememektedirler ve bu yüzden bazý deðerlerin ve hassasiyetlerin arkasýna gizlenerek fitne fesat peþindedirler. Bu ikincileri Allah ýslah etsin! Birinci gruba gelince ben kendi payýma þunu kesinlikle ifade etmek isterim: Bu milletin birlik, beraberlik ve meþru ortak menfaatlerine aykýrý olacak hiçbir tasarruftan yana olamam. Ýktidar da eðer yerini korumak istiyorsa millet çoðunluðunun istemediði bir þeyi yapmaz, yapamaz. Hükümeti temsil edenlerin, âkýl insanlara dedikleri þudur: Bu ülkede kan akmamasý, analarýn aðlamamasý, milli servetin heba edilmemesi için ne yapmak gerekiyorsa bunu paylaþalým, bu konuda yardýmlaþalým. Düþündüklerimiz doðru ise bizi destekleyin, yanlýþ ise düzeltin. Ortak paydamýz, problemlerin çözülmesi için silah ve þiddet yerine siyaset ve diyalogun geçmesi; hak, hukuk, adalet, kardeþlik çerçevesinde taleplerin ele alýnmasý, belli bir süreç içinde problemin çözüme kavuþturulmasýdýr. Uygun göreceðiniz þekilde halkýmýz ile temas kurun, onlarla halleþin, taleplerini ve endiþelerini öðrenin, bunlarý çözüm açýsýndan deðerlendirin ve hem onlara, hem de bize tavsiyelerde bulunun. Ortada ne amir var ne de memur. Ýyi niyetle, millet ve memleket sevgisi saikiyle bu davete icabet eden insanlarýn külfetten baþka bir menfaatleri yok. Ama onlara göre, bir damla kanýn bile akmasýný önlemek mümkün ise her külfete, her zahmete deðer. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364)

5 Erol Taþkan iyanet Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Ýl Divan Top- Camilerin Açýk Tutulmasý ile ilgili genelge ele alýn- Dlantýsý'nda, dý. Genelgenin eksik yönlerini dile getiren Þube Baþkaný Ali Yýldýz, din görevlilerinin cami nöbetçisi gibi algýlandýðýný, yeniden gözden geçirilmesi gerektiðini ifade etti. Memur Sen Toplantý 'nda gerçekleþtirilen toplantýya, Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ahmet Saatçi'nin selamlama konuþmasýyla baþlayan toplantýda kürsüye gelen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, genel ve mesleki deðerlendirmelerde bulundu. Sendika olarak sergiledikleri çalýþmalarý, sadece üye kaydý sýnýrý içine hapsetmediklerini söyleyen Yýldýz, "Bizim derdimiz üye deðil, bu ülkede medeniyetin yeniden inþasýdýr. 82 darbesi ürene 5'mi çete olarak ifade ettiðimiz sivil toplum kuruluþlarý bu milletin köküne kibrit suyu döktü. Bizler de tam aksine bu milletin daha yaþanabilir bir ülkede hayat sürebilmesi için, bataklýðý kurutup yeþertmeye azimliyiz" dedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan yayýnlanan genelgede eksiklikler ve yanlýþ yorumlara neden olan belirsizlikler bulunduðunun altýný çizen Yýldýz, genelgenin tekrar ele alýnarak, yeniden düzenlenmesi gerektiðini ve bu yönde adýmlar atacaklarýný sözlerine ekledi. Toplumu inþa etmek görevinin, sivil toplum kuruluþlarýnýn da sorumluðu altýnda olan önemli bir konu olduðunu ifade eden Yýldýz, "Birileri bataklýk olup, etrafa pis koku yaymak ve Diyanet Sen Ýl Divan Toplantýsý yapýldý Ýmamlar genelgeden rahatsýz Diyanet Sen Çorum Þubesi tarafýndan Ýl Divan Toplantýsý düzenlendi. Camilerin Açýk Tutulmasý ile ilgili genelge ele alýndý. sineklere yataklýk etmek isteyebilir. Biz ise ýrmaklar kadar temiz olup, çevresine hayat veren olacaðýz. Öyle aðaçlar vardýr ki, ondan ancak kibrit ya da limon kasasý olur, bazý aðaçlar da vardýr ki, ondan saraylarda kullanýlmaya deðer sanat eserleri çýkar. Ýþte fark burada yakmaktadýr, biz bataklýk olup çevrisine sinek ve koku yayanlardan olmak yakýþmaz, bize çevresine hayat veren berrak su gibi olmak yakýþýr" diye konuþtu. 82 ürünü gerici yönetmelik olarak ifade ettiði kýlýf kýyafet yönetmeliðine karþý sivil itaatsizliðin sürdüðünü aktaran Yýldýz, serbest kýyafet uygulamasýna devam ettiklerini sözlerine ekledi. Yýldýz, mesleki konularda iyileþtirmelerin yapýlmasý için gerekli giriþim ve tepkilerini ortaya Ahmet Saatçi, Bilal Kozan'a verilmek üzere, teþekkür plaketini Ali Koca'ya takdim etti. (Fotoðraflar Özgür Arzoðlu) koyduklarýný aktardýðý konuþmasýnda, tüm camilerde iki görevli bulunmasý ile ilgili taleplerinin yanýsýra, önemli demirbaþlarýn bulunduðu camilere, güvenlik görevlisi verilmesini istediklerini, ayrýca görevde yükselme sýnavlarýnda lise ve üniversite mezunlarýna ayný sorularýn sorulmasýnýn, haksýzlýklara meydan verdiðini, herkesin eðitim düzeyine göre soru sýnýflandýrýlmasýnýn yapýlmasýný istediklerini söyledi. Toplantýnýn devam eden bölümünde, Bayat temsilciðinde görev deðiþikliði olduðunu açýklayan Yýldýz, Bilal Kozan'ýn yerine Ali Koca'nýn atandýðýný duyurarak, Kozan'a hizmet ve çabalarýndan dolayý teþekkür ettiðini bildirdi. Memur Sen Ýl Baþkaný Saatçi, hastasý olduðu için toplantýya katýlamadýðýnýn ifade edildiði Bilal Kozan'a verilmek üzere, teþekkür plaketini Ali Koca'ya takdim etti. (Ç.HAK:616) Yazar ve tiyatro oyuncusu Þahin Örgel, Yosunlar, Gece Oyunu ve Uçurum kitaplarý için imza günü düzenledi. (Fotoðraf: Hurþit Bozkurt) PAZARTESÝ 8 NÝSAN Örgel kitaplarýný imzaladý KAYIKÇILAR YAPI PVC KAPI PENCERE SÝSTEMLERÝ, BALKON MERDÝVEN KORKULUÐU, ALÜMÝNYUM DEMÝR DOÐRAMA, PASLANMAZ MERDÝVEN KORKULUÐU, FERFORJE. YETKÝLÝ BAYÝÝ Muhammed KAYIKÇI ( ) Yusuf ERDEM ( ) Enise Aðbal azar ve tiyatro oyuncusu Þahin Örgel, Yosunlar, Ge- Oyunu ve Uçurum adlý tiyatro eser- Yce lerinin bulunduðu kitaplarý için imza günü düzenledi. Örgel in, içinde ödüllü pek çok öykünün bulunduðu ve ülke çapýnda ilgi gören Gidemeyen adlý öykü kitabýyla, Yosunlar, Gece Oyunu ve Uçurum adlý tiyatro eserlerinin bulunduðu kitaplarýnýn imza töreni önceki gün Anitta Otel de gerçekleþtirildi. Ýmza gününe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, akademisyenler, yazarlar ve davet- Þahin Örgel liler katýldý. Emine Örgel in açýþ konuþmasý ve slaytlar eþliðinde baþlayan programda konuþan Þahin Örgel, yazmaya baþladýðý ilk andan itibaren insandan uzak þeyler yazmamaya çalýþtýðýný belirterek, Ne yazarsanýz yazýn hiçbiri insandan uzak olamaz. Dünya üzerinde yapýlmýþ ne varsa hepsi insana dairdir. dedi. Oyunlarda yazmaya çalýþtýðým bizim insanýmýzýn yaþamý, bizim insanýmýzýn emeði, kýzgýnlýðý, üzüntüsü, sevincidir. diyen Örgel, þu an yazmayý planladýðý çok fazla öykü olduðunu ve 50 nin üzerinde tiyatro oyunu yazmayý hedeflediðini söyledi. Örgel, konuþmasýnýn ardýndan davetliler için kitaplarýný imzaladý. PVC SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYAT METRESÝ 9.40 Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No: 38 ÇORUM Tel: KUTLAMA Huzur ve güvenin teminatý Polis Teþkilatý nýn 168. kuruluþ yýldönümünü en içten dileklerimizle kutlar, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný dileriz. (Ç.HAK:837) Nasip Ekmek Turkuaz Yemek

6 6 PAZARTESÝ 8 NÝSAN 2013 Türkeþ ve Yazýcýoðlu birlikte anýldý Ömürlerini davalarýna adadýlar Erol Taþkan ði, 12 Eylül Askeri Darbesi ürk Ocaklarý Çorum ile ciddi bir travma geçirmiþtir. Türk Milliyetçileri- TÞubesi tarafýndan düzenlenen konferansta, merhum ne uygulanan insanlýk dýþý Alparslan Türkeþ ve merhum Muhsin Yazýcýoðlu tatbikatlarla "Milli Refleks" kýrýlmýþtýr. Devamýn- anýldý. Konuþmacý da uygulanan politikalar ve Emekli Öðretim Görevlisi Mustafa Özarslan, "Sayýn Türkeþ ve Yazýcýoðlu, bir davaya adanmýþ koca bir ömrün sahibi olarak geride çok deðerli izler býraktý." dedi. Emekli Öðretim Görevlisi Mustafa Özarslan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansta, her iki liderin hayata bakýþý, mücadeleleri Seminere konuþmacý olarak Emekli Öðretim Görevlisi Mustafa Özarslan katýldý. Merhum Türkeþ sonrasý girilen siyasi kulvar, Türk Milliyetçilerini teker teker çeþitli arayýþlara sevk etmiþtir. Bu gün yaþananlar herkesin malumudur. Merhum Muhsin Yazýcýoðlu'na gelince: "Namuslu bir adam, Allah (c.c)'ýn en soylu eserlerinden birisidir." Diye söylenmiþ bir söz vardýr. Merhum ve memleket sevdalarýnýn çarpýcý örnekleri ortaya konuldu. Yazýcýoðlu, bir mütefekkir deðildi. Ýlmi araþtýrmalar yapmýþ, ilim dünyasýnda çalýþmalar yapmýþ bir ilim adamý da deðildi. Ancak siyaset Türk Ocaklarý Çorum þube Baþkaný Doç. Dr. Hilmi Demir'in çözüm sürecine iliþkin deðerlendirmelerde ve eleþtirilerde bulunduðu dünyasýnýn en "NAMUSLU BÝR ADAM"ý idi. Zengin bir þahsiyete sahipti. Ayný zamanýn çocuklarý olduðumuz, Ülkücü Hareketin içerisinde ayný zamanda bulunduðumuz, Büyük Birlik Partisinin kurulu- açýlýþ konuþmasýndan sonra okunan Kur'an tilavetinin ardýndan konferansýna baþlayan Özarslan, özellikle 1980'de yaþanan darbe ve darbenin her iki liderin hayatýna etkisinden söz etti. þundan itibaren birlikte siyaset yaptýðýmýz için mebzul miktarda hatýralarýmýz vardýr. Kurduðu cümlelere ya topluluklar içerisinde bulunduðum Hasbilik kavramýna özellikle vurgu yapan Özarslan, "Her iki lider de ve onlarýn arkadaþlarý da bu memlekette hasbilik duygularý en yüksek insanlar olarak tarihe geçmiþtir. Hasbilik, bir davayý dünyevi çýkar gözetmeksizin sýrtlayabilmek, o davaya hizmet etmek ve karþýlýðýný sadece Allah'tan beklemektir. 80 darbesi, bu milletin hasbi evlatlarýna çok büyük zulüm ve iþkenceler yaptý. Tüm iþkence ve çilelere raðmen kimse ne davasýný sattý, ne arkadaþýný sattý. Ýnsanlarýn daraðacýný göre göre gün geçirmesi, kelimelerle anlatýlabilecek bir duygu sýrada veya birebir bulunduðumuz mahalde þahit olmuþumdur. Mesela "Bir kar tanesi olsaydým Mekke'ye düþmek isterdim." Sözü en hasbi, en samimi insanlarýn söyleyebileceði bir "KUL" sözüdür. Merhum Yazýcýoðlu, yaþadýðýmýz ömür içerisinde þahit olduðumuz en manidar bir þekilde ölüm süreci yaþamýþtýr. Üç gün boyunca bu Milletin kadýný erkeði, yaþlýsý genci, aksakallý dedeleri, beli bükülmüþ nineleri Yâsinlerle, Fâtihalarla ve hatimlerle "cenaze arama sürecini" tamamlamýþtýr. Defin süreci de nadir insanlara nasip olan cinsindendir. deðildir. Bugün ne yazýk ki, insanlar hasbiliði terkedip, hesabilik Merhum Yazýcýoðlu, bizim kadim geleneðimizdeki büyük adamlarýn yaþadýklarýnýn benzerini noksansýz yaþayanlardandýr. "Ýnanmak duygusuyla hareket eder oldu. Türk Milleti'nin son 300 yýllýk tarihi boyunca yaþadýðý tüm felaketleri dikkatle ele alacak olursak, yýkýlmayýþýnýn ardýnda Türkeþ ve Yazýcýoðlu gibi hasbi insanlarýn varlýðýný zor iþtir! Ýnandýðýnýz zaman bedelini ödemeyi göze alacaksýnýz." Sözü ancak "adanmýþ adam"a yakýþan bir sözdür ve O'na aittir. "Siyaset görürüz. Tüm bu felaketlerden sadece bir tanesini bile yaþayan ülke ve toplumlar tarih sayfasýndan silinip gitmiþtir." diye konuþtu. münafýðý olmadan, verdiðimiz tüm sözleri tutarak, Millete hizmet etmek için bu yola çýktýk." Sözünü söyleyen Yazýcýoðlu, buna sadýk kalarak bir siyasi faaliyet yürütmüþtür. "Ölüm, inançsýz insanlar için Özarslan, katýlýmcýlarýn dikkatle ve duygu yoðunluðu içerisinde takip ettiði sohbetinde þunlarý söyledi, "Yaþadýðýmýz bu aylar ve günler, Türk Milliyetçilerinin hüzün aylarý ve hüzün günleridir. 25 Mart korkunç bir sondur. Ama inananlar için ne kadar zevkli bir baþlangýçtýr." Diyerek ölümün hazýrlýðýný yapmýþtýr. "Bu ülkede dürüst olmak tarihi Merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun, 4 Nisan tarihi de Merhum Alparslan Türkeþ'in aramýzdan ayrýlýþýnýn yýl dönümleridir. Güzel insanlar tadat edilemezler. Onlarýn kadr-ü kýymetini tarih yâd edecektir. Bu- duyduðumda hüzünleniyorum. Görevini yerine getirmeyen bir köle- baþa belâ, ama bu belâ baþýmýzýn tacýdýr." " Peygamberimizin ismini na inanýyorum. nin hicabý " Bu sözleri söyleyen hem yiðit ve korkusuzdur, hem de edepli ve mahcuptur. "Siyaset nedir? Toplumun ihtiyaçlarýný doðru Benim, Merhum Alparslan Türkeþ ile iliþkim; hem fiziki mesafeden, hem yaþ farkýmýzdan ve hem de konumlarýmýz itibarý ile hiyerarþik bir iliþki idi. Benim, Ülkücü Hareketin Tarihi içerisinde yaþa- belirleyerek, o ihtiyaçlara çare bulma sanatýdýr. Öyleyse benim ihtiyacým Müslümanca yaþamak." Merhum Muhsin Baþkanýn yukarýdaki nanlarla ilgili hatýralarým vardýr. Ancak Merhum Türkeþ ile bire bir siyaset anlayýþýný kaç kiþi biliyordu? " Bu Devlete bir kimlik aranýyorsa; Ýstiklal Marþý yeniden defalarca okunmalýdýr." sözü, günümüzün yaþanmýþ hatýram bulunmamaktadýr. Ancak Merhumun, Türk Milliyetçiliðini siyasi hayatýmýzýn önemli köþe taþý haline getirmesi ve milletimizin siyasi tercihleri arasýna koymasý hususunda inkârý mümkün olmayan gayretleri vardýr. Ayrýca yaþadýðýmýz zaman dilimi içerisinde her Türk Milliyetçisinin üzerinde emeði bulunmaktadýr. Merhum Türkeþ'in fikirleri, bütün teferruatýyla ve herkes tarafýndan bilinmektedir. 12 Eylül 1980 öncesi yüksek bir heyecan ve hasbilikle "Ülkücüler" tarafýndan iktidara taþýnmak üzere gündemde tutulan Türk Milliyetçili- siyasetçilerine ithaf edilmiþ "yüzük taþý" kývamýnda bir sözdür. "Ýnanmadýðýmýzý yapmadýk! Hatasýz kul olmaz, hiç hatamýz yok diyemem. Ama o hatalarýmýzý bile samimiyetimizle, doðallýðýmýzla yaptýk." Buna mümasil samimi, hasbi, yerli, milli düþüncelerin binlerce cümlesini bulabilirsiniz Muhsin Baþkan'da. Her iki Genel Baþkanýmýza da Allah(c.c)'tan rahmet diliyorum. Dereceleri âli ve mekânlarý cennet olsun." Nöroloji Uzmaný ndan uyarýlar orum Özel Hastanesi Nöroloji Uzman Doktoru Fikri ÇHalaçoðlu, Karpal Tünel Sendromu (KTS) ile ilgili bilgi verdi. Karpal Tünel Sendromu (KTS) nun median sinirin el bileðinde karpal tünelden geçerken uzun süreli veya bazen de ani basýlarý ile meydana geldiðini belirten Halaçoðlu, þunlarý söyledi; KTS, kadýnlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülür. Genellikle en fazla yaþlarý arasýnda görülür. Ýlk önce en sýk kullanýlan el tutulur, bir süre sonra da 2 elde birden belirtiler ortaya çýkar. En önemli özellik geceleri ellerde meydana gelen uyuþma ve aðrýlardýr. Böyle baþlangýç oldukça tipiktir. Hastayý uykudan uyandýran aðrý ve uyuþmalar elle sýnýrlý kalmaz. Ön kol ve omuza kadar yayýlabilir. Hasta genellikle elini sallayarak veya silkme yaparak aðrýyý hafifletir. Geceleri uykuda baþlayan aðrý ve uyuþmalar artarak gündüzleri de olmaya baþlar. En çok bulaþýk yýkama, kitap ya da gazeteyi uzun süreli tutma, çekiç sallama, boya yapma, uzun süre direksiyon kullanma ve örgü örmede artar. KTS den kuþku duyulan bir hastanýn kesin tanýsýnýn EMG yöntemiyle konulup veya dýþlanacaðýný kaydeden Halaçoðlu, klinik olarak hastanýn þikayetleri KTS tanýsýný kuvvetle destekliyor olsa bile, eðer EMG negatif ise, birkaç ay sonra EMG nin tekrarý ile tanýnýn ortaya konmaya çalýþýlmasý gerektiðini ifade etti. Üzelgün den ziyaret anýþtay 8.Dairesi'nden emekli olan Çorum eski DValisi Atýl Üzelgün, Vali Sabri Baþköy'e makamýnda nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sýrasýnda iþ adamý Haydar Ali Öztaþ da hazýr bulundu. Atýl Üzelgün, Vali Baþköy e Çorum hakkýnda sohbet etti ve çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, merkez köylerde Çenerji kesintisi yapacak. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, bugün 08:00-13:00 saatleri arasýnda Kozluca, Sevindikalan, Daðkarapýnar, Mustafa Çelebi, Çik Hasan, Mazýbaþý, Miyane Sultan ve Balýyakup köylerinde; 08:00-18:00 saatleri arasýnda Büyükdivan, Tevfikiye, Budakören, Pembecik, Göcenovacýðý, Koyonoðlu, Babaoðlu, Çakýr köylerine elektrik verilemeyecek. Halaçoðlu, KTS olgularýnýn çoðunun sýkýþmanýn derecesine göre cerrahi müdahale ile düzeldiðini belirten Halaçoðlu, KTS de özellikle hafif ve sebebi belli olmayan olgularda kendiliðinden düzelme olabileceði göz önüne alýnarak bileklik, NSAI, metilprednizolon enjeksiyonlarý uygulanabilir. Bu sýrada ilerleme olup olmadýðý EMG yöntemleri ile izlenir. dedi. Çorum Özel Hastanesi Nöroloji Uzman Doktoru Fikri Halaçoðlu, Karpal Tünel Sendromu (KTS) ile ilgili bilgi verdi. Teröre taviz veren herþeyi reddediyoruz T Seminerde Türk Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Doç. Dr. Hilmi Demir bir açýþ konuþmasý yaptý. (Fotoðraflar: Yüksel Basar) ürk Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný fitnenin milletimizin birliðine ve devletimizin bekasýna yönelttiði tehdidin sona Doç. Dr. Hilmi Demir, çözüm sürecinde teröristlerle müzakerenin karþýsýnda olduklarýný belirterek, teröre ve teröriste ta- eder. Ancak burada izlenecek yöntem iþin erdirilmesini en baþta milliyetçiler arzu viz anlamýna gelen her türlü giriþim ve adýmý reddettiklerini açýkladý. ni meþru bir muhatap konumuna koyan esasýný da belirler. Biz, terör örgütü lideri- Merhum Alparslan Türkeþ ve Merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun anýldýðý kon- ve etmeyeceðiz. Terörü sona erdirmek müzakere siyasetini asla tasvip etmedik ferans öncesinde açýlýþ konuþmasý yapan perdesi altýnda Türk milletinin adýnýn anayasadan çýkarýlmasýna sonuna kadar karþý Demir, her iki lideri de rahmetle andýðýný ifade ettikten sonra, Türkiye gündeminin olduðumuzu her zaman ifade edeceðiz. en sýcak konusunu deðerlendirdi. Yerel yönetimlere hak perdesi altýnda özerk veya federal bölge yaratma giriþimlerinin nihai kertede bölünmeye yol aça- Demir konuþmasýnda, Türklüðün bir etnik gurup olarak adlandýrýlmaya çalýþýldýðýnýn altýný çizerek, Türk ocaklarý olarak Doç. Dr. Hilmi Demir caðýný vurguladýk, vurgulamaya devam edeceðiz. asla Türklük'ten taviz verilmesini kabul etmediklerini ifade etti. Türk milletinin etnik unsurlara ayrýþtýrýlmasýnýn, Türklüðün bir etnisite olarak takdiminin vahim sonuçlar doðuracaðýný ihtar ettik, etmeye devam edeceðiz. Doç. Dr. Hilmi Demir, açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Ülkemiz tarihî bir dönemeçten geçmektedir. Çünkü biz milletimizi bir bütün olarak seviyor, birlik Türk milleti zorlu bir imtihan yaþýyor. Bu imtihanýn diline sözde deðil özde inandýðýmýzý ifade ediyoruz. çok deðiþik boyutlarý var. Mesele sadece bugün için kanýn durmasý deðildir. Milletin birlik ve bütünlüðüne Son günlerde yapýlan yoðun propaganda ile ekranlar ve sütunlar adeta "ikna odalarý"na dönüþtürül- vurulmak istenen darbe ilerde daha büyük yaralara yol açar. Bunun için "çözüm süreci" ilan edildiði andan itibaren teröristle müzakerenin karþýsýnda olduðumuzu verilmiþtir. Barýþ ve çözüm gibi kelimeler kullanýlarak müþ ve millî hassasiyetleri törpüleme çabalarýna hýz ifade ettik. yürütülen müzakere sürecinin yöntemine ve maksadýna eleþtiri yöneltenlerin kanýn ve terörün devamýný istediði þeklindeki bir kara propaganda medyaya ege- Elbette helalleþelim, biz Kürt kardeþlerimizle hep helalleþtik, zaten hiçbir zaman ay yýldýzlý bayrak altýnda ne Kürtlere ne de bir baþka topluluða karþý düþman men olmuþtur. Türk Ocaklarý olarak insaf ve vicdan sahibi hiçbir kimsenin terörün ve kan akmasýnýn devam deðildik ve zaten olmadýk. Kardeþliðimiz dün olmadý etmesinden yana olamayacaðýný sürekli olarak ifade yarýnda bozulmayacak. Hiç kimse bu kardeþliði bozamayacak. Fakat teröristle, katillerle, masum insanlarý ediyoruz. Bizim hassasiyetlerimizi anlamayanlara þunu bir kez daha tekrar edelim: Türk Ocaklarý olarak, terörü sona erdirmek için teröristlerle, bölücülerle müza- haince katleden zalimlerle devletin helalleþmesi kanunun, hukukun ve adalet duygularýnýn yerle bir edilmesi, ayaklar altýna alýnmasý ve zalimin haklý görülmesi kere edilmesinin kesinlikle karþýsýndayýz. Devlet, hukuk ve meþruiyet içinde kalarak etnik fitneye son vermeli, milleti terör belasýndan kurtarmalýdýr. anlamýna gelir. Hiç kimse bizi zalimlerle helalleþmiyor diye suçlayamaz. Bugün bazýlarý anayasadaki Türklük tanýmýný savunmanýn bir ýrkýn diðer ýrklara, bir ulusun baþka ulus- Türk Ocaklarý bu süreçte Türk Milleti için hayati öneme sahip tehlikelere dikkat çekerek tarihî bir görev lara üstünlüðünü savunmak anlamýna geldiðini ileri sürebiliyor. Kürt milliyetçiliðini hoþ gören ve hatta des- ifa etmektedir. Türk milliyetçisi aydýnlarýn ortak duygu ve düþünceleri kamuoyuna sunulmaktadýr. "Çözüm süreci" olarak adlandýrýlan geliþmelere dair görüþlerimizi tekleyen entelektüellerimiz Türklük kavramýndan köþe bucak kaçýyor. Siyasetçilerimiz sözünü ettikleri "millet"in adýnýn Türk deðil Türkiye milleti olduðunu ifade bugün tekrar hatýrlatmanýn faydalý olacaðýný düþünüyoruz: ediyor. Bu anlayýþa göre Türklük de, buradaki etnik "Sözde çözüm için anayasada Türk milleti kavramýndan ve tek resmi dil olarak Türkçe'den vazgeçilmemak kavmiyetçilik, Türklüðün bu topraklardaki etnik gruplardan biri oluyor. Dolayýsýyla Türklüðü savunsi, Türklüðün bir etnik grup derecesine indirilmesi adeta üzerinde mutabakata varýlmýþ hususlar gibi takdim ðunu söylemek de ýrkçýlýk oluyor. Halbuki, Türk kav- kimliklerle ayný düzlemde ele alýnmasýnýn yanlýþ oldu- edilmektedir." ramý, Ýslam öncesi Göktürk yazýtlarýnda da, Ýslamî dönem eseri Divanü Lügati't-Türk'de de kapsayýcý ve si- "Hükümet, terör örgütü lideri ve silahlý mücadeleyi açýktan savunan siyasî uzantýlarla kesinlikle muhatap olmadan, hangi kökenden gelirse gelsin Türk mil- bir kavramdý Anayasasý da Türkiye halkýna, din yasî bir ad olarak farklý budun ve kavimleri içine alan letinin bütün fertlerini kucaklayýcý bir yaklaþým ve birleþtirici bir dille bu ülkeyi terör belasýndan kurtarmanýn Türk dendiðini belirtmek suretiyle bu kapsayýcý anlayý- ve ýrk farký gözetilmeksizin vatandaþlýk cihetinden yollarýný aramalýdýr. Aksi yönde atýlacak adýmlar terör þý benimsemiþti (88. Madde: Türkiye ahalisine din ve örgütü ve yandaþlarý tarafýndan kesinlikle kendi haklýlýk ve baþarýlarýnýn bir göstergesi kabul edilip propa- olunur.) ýrk farký olmaksýzýn vatandaþlýk itibariyle (Türk) ýtlâk ganda malzemesi olarak kullanýlacaktýr. Bunun sonucu Bugün yükselen etnikçi psikoljiye karþý bir takým ise ayrýþmanýn hýzlanmasý olacaktýr." tedbirler almanýn gerekli olduðu düþünülebilir ama Sonuç olarak da "Türk Ocaklarý olarak, teröre ve anayasadan Türklüðü çýkarmak, Türkçenin yanýna yeni resmî dil eklemek kesinlikle tedbir deðil taviz olarak bölücülüðe taviz anlamýna gelecek her türlü müzakereye karþý olduðumuzu Türk milletine ve dünyaya ilan algýlanacaðý ve netice vermeyeceði gibi çözülmeyi de ediyoruz." hýzlandýracaktýr. Yapýlmasý gereken, farklýlýklarý ne Sürecin en baþýndan beri, vatanýný seven herkesin olursa olsun bu ülkedeki herkesin bir bütünün parçalarý (kesret içinde vahdet) olduðu fikrinin pekiþmesi is- terörün sona ermesini istediðini, karanlýk odaklar dýþýnda kimsenin vatan evlatlarýnýn kanlarýnýn akmasýndan memnuniyet duyamayacaðýný da vurguladýk. Etnik çe) tikametinde ortak kimliði (Türklük) ve millî dili (Türk- savunmaktýr.." SDE Yüksek Ýstiþare Kurulu toplandý S tratejik Düþünce Enstitüsü Yüksek Ýstiþare Kurulu Prof. Dr. Sacit Adalý baþkanlýðýnda olaðan toplantýsýný yaptý. Prof. Dr. Sacit Adalý, Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. Beril Dedeoðlu, Prof. Dr. Doðu Erðil, Prof. Dr. Ali Þafak, Eski Askeri Savcý ve Milletvekili Faik Tarýmcýðlu, Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Vakýf Baþkaný Aydýn Bolat, Prof. Dr. Ýhsan Daðý, Gazeteci Mustafa Karaalioðlu, Ýþ Adamý Ufuk Elmas (Sur Yapý), Mali Müþavir- Yazar M. Akif Ak, Ýþ Adamý Ahmet Kaya (Termikel) ve TBMM Ýdare Amiri, Çorum Milletvekili Salim Uslu dan oluþan Yüksek Ýstiþare Kurulu gündemdeki konularý görüþtü. Toplantýda Ocak, Þubat, Mart aylarýna iliþkin faaliyetler deðerlendirildi. Yapýlan seminer, panel ve yayýnlarla uluslararasý toplantýlar araþtýrma çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði toplantýda, Yeni Çözüm Sürecinde Fýrsatlar-Riskler Çalýþtayý, Türkiye de Kentlerin Büyümesi ve Büyümenin Belirleyicileri semineri, Afrika da son geliþmeler, Fransa nýn mali müdahalesi, 10 yýllýk reform döneminde insan haklarý, Ýnsan Haklarý Geliþmeler ve Beklentiler, Türkiye - Yemen Ekonomik Geçiþ ve Demokratik Deneyim çalýþtayý, Türkiye-Libya STK ve Düþünce Kuruluþlarý Çalýþtayý, Mali Baskýnlýk Problemi ve Finansal Ýstikrarsýzlýk, 3. Yýlýna Girerken Suriye Devrimi; Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Rolü, Türk Yüksek Öðretiminin yeniden yapýlandýrýlmasý, Enerji Diplomasisi, Sosyal Dönüþümde Kadýnýn Rolü Nobel Ödüllü Sahibi Yemenli Aktivist Tevekkül Karman'ýn konferansý gibi konular, çalýþtaylar, konferans, seminer, rapor ve ziyaret konularý deðerlendirildi. Bunun dýþýnda yeni süreçte Milli Eðitim Bakaný Sayýn Nabi Avcý'nýn katýlým ile YÖK paneli, Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Ali Babacan'ýn katýlýmý ile Ekonomi Güvenliði, Enerji Bakaný Sayýn Taner Yýldýz'ýn katýlýmý ile Enerji Diplomasisi, Ýyi Bir Gelecek için Tür- Kuveyt perspektifi gibi çok sayýda yeni konferans, panel, çalýþtay, rapor, seminer ve yayýn çalýþmasý yapýlacak Mayýs 2013 tarihlerinde Ýstanbul da Arap - Türk Siyaset Konferansý yapýlacak. Konu demokratikleþme, deðerler ve iktisadi kalkýnma. Nisan, Mayýs, Haziran aylarýna ait çalýþma takvimi ve diðer konular belirlendi. Ayrýca SDE nin partner kuruluþlarla gerçekleþtireceði ortak proje konularý da 8 baþlýk altýnda tespit edildi.

7 PAZARTESÝ 8 NÝSAN Kýyaslama hastalýðý çocuklarý strese sokar Erol Taþkan düzenlenen konferansa, Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, öðrenciler ve veliler katýldý. Tamamen dolan ve büyük bir ilgi altýnda gerçekleþtirilen konferansta, ayakta kalan izleyiciler için sürekli olarak sandalye takviyesi yapýlýrken, kimi öðrenciler de halýlar üzerinde oturarak konferansý ilgiyle takip etti. Çesder bünyesinde oluþturulan Genç Bilgi Platformu Koordinatörü Adem Yüce ve Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer'in birer açýlýþ konuþmasý yaptýðý konferansta konuþan Efkan Yeþildað, baþarýnýn tarifini yaptý. "Baþarý, bir insanýn kendisi için çizdiði hedefe, hedeflenen zamanda ulaþmasýnýn adýdýr" diyen Yeþildað, bir Efkan Yeþildað ailede annenin çocuðu için baþarý kýstasýnýn baba ile örtüþmeyebileceðini, ayrýca çocuðun da kendisi için belirlediði baþarý kriterlerinin ailenin beklentileri ile ayný olamayabileceðini söyledi. Baþarý deðerlendirmesinde doðru sonuç açýsýndan en önemli konunun, ailelerin çocuklarýný tanýmalarý olduðunun altýný çizen konuþmacý, "Çocuðunuzu mutlaka tanýyýn, beklentilerini ona göre tespit edin ve elbirliði ile hedefe yürüyün. Çocuklarýmýzýn stres kaynaðý olan karþýlaþtýrma ve kýyaslama hastalýðýndan mutlaka kurtulup çocuklarýnýza destek olun. Akademik ve hayat baþarýsý doðru orantýlý olmayabilir, ancak baþarýlý olan tüm insanlarýn en belirgin ortak özelliði okuma alýþkanlýklarýdýr. Okuma alýþkanlýðý pek çok baþarýnýn anahtarýdýr" dedi. Seminer SMMMO Toplantý 'nda düzenlendi. Fotoðraflar: Özgür Arzoðlu) Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Merkezi, Milli Eðitim Müdürlüðü ve Çorum Eðitim Sevenler Derneði (Çesder) tarafýndan ortaklaþa düzenlenen, "Hayat boyu öðrenme ve motivasyon - Dahi çocuklar eðitimi' konulu konferansta konuþan Fatih Üniversitesi Öðretim Görevlisi Efkan Yeþildað, "Çocuklarýmýzýn baþarýsýný düþüren, onlarý en fazla strese sokan unsur, velilerin kýyaslama hastalýðýdýr. Bundan vazgeçmemiz gerekir." dedi. SMMMO Toplantý 'nda Miniklerin okuma bayramý B Bahçelievler Ýlköðretim Okulu 1/Ý sýnýfý tarafýndan Okuma Bayramý düzenlendi. ahçelievler Ýlköðretim Okulu 1/Ý sýnýfý tarafýndan Okuma Bayramý düzenlendi. Etkinlik bugün saat da Devlet Tiyatro nda gerçekleþtirilecek. Ali Ekber Öztürk ün sýnýf öðretmeni olduðu minikler, þiirler, þarkýlar, danslar ve halk oyunlarý ile ailelerine ve davetlilere güzel bir gece yaþatacaklar. VEFAT ve TEÞEKKÜR Amcamýz Emekli Operatör Doktor Albay Abdullah GÜMÜÞ ü ebedi yolculuðuna uðurlarken bizleri yalnýz býrakmayarak cenaze törenine katýlan, acýmýzý paylaþan, evimize bizzat gelerek bize destek olan, telefon ve mesaj yoluyla taziyelerini bildiren, tüm akraba ve dostlarýmýz ile tertip ettikleri askeri cenaze töreni ile ailemizi onurlandýran Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý personeline (Ç.HAK:835) teþekkür ederiz. GÜMÜÞ AÝLESÝ Çorum Eðitim Sevenler Derneði Merzifon ve Samsun a günü birlik gezi düzenledi. ÇESDER den moral gezisi Ç orum'un Ýskilip ilçesinde faaliyet gösteren Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) havalarýn ýsýnmasýyla Merzifon ve Samsun a günü birlik gezi düzenledi. ÇESDER Ýskilip Þubesinin düzenlediði moral gezisine Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, daire amirleri, okul müdürleri ve öðretmenler katýldý. Moral gezisi, Merzifon da hizmet veren tarihi Bedesten Osmanlý Mutfaðý nda kahvaltý ile baþladý. Yapýlan kahvaltýnýn ardýndan Merzifon un tarihi camisi olan Merzifonlu Kara Mustafa Paþa Camii gezildi. Camiyi gezen eðitimcilerin bir sonraki duraðý Samsun Canik Baþarý Üniversitesi oldu. Eðitimciler burada üniversite yetkililerinden üniversite bölümleri, öðrenci sayýlarý ve yapýlan bilimsel çalýþmalar ile ilgili bilgi edindiler. Yapýlan bilgilendirmeden sonra eðitimciler üniversite önünde hatýra fotoðrafý çektirdiler. Gezinin bir sonraki duraðý Özel Feza Berk Koleji oldu. Eðitimciler burada yemek yiyip açýlan Çanakkale sergisini gezdiler. Okul içerisindeki sergi hakkýnda bilgi edinen eðitimciler ayný sergiyi Ýskilip te de kurmayý düþündüklerini ifade ettiler. Gezi, þehir turu gezisi deniz kenarýnda içilen çayla devam etti. Yenilen meþhur melemenle sona erdi. ÇESDER Ýskilip Þube Baþkaný Yusuf Ahirzaman, Baharýn yüzünü göstermesi ile beraber biz de dernek olarak yorulan eðitimcilerimize bir moral gezisi düzenleyip onlarý bir nebze de olsa rahatlatalým istedik. Ayrýca yaptýðýmýz gezi kapsamýnda gerek Canik Baþarý Üniversitesi nde gerek Özel Feza Berk Koleji ndeki bazý çalýþmalarý eðitimcilerimiz çok beðenip bu baþarýlý çalýþmalarý kendi okullarýnda anlatýp uygulamaya geçireceklerini bize ilettiler. Bu da derneðimiz adýna beni sevindirdi. Dernek olarak bundan sonra da bu tür faaliyetlere devam edeceðiz. dedi. Moral gezisi, Merzifon da hizmet veren tarihi Bedesten Osmanlý Mutfaðý nda kahvaltý ile baþladý.

8 8 PAZARTESÝ 8 NÝSAN 2013 Kurdelayý Saðlýk Bakaný Müezzinoðlu kesti BBCA ya görkemli açýlýþ D Tesisin açýlýþýný Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu yaptý. Uður Grup, bir yýl önce üretime baþlayan yatýrýmlarýnýn resmi açýlýþýný gerçekleþtirdi. Davetlilere Okcul Barlýk bilgi verdi. Bakan Müezzinoðlu, yatýrýmcý Uður Grup a teþekkür etti. ünya devlerinin yatýrým üssü olan Avrupa Serbest Bölgesi nde, Uður Grup tarafýndan yapýlan BBCA silo Fabrikasý görkemli bir törenle açýldý. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu nun da katýldýðý törende, Çorumlu siyaset ve iþ dünyasýnýn temsilcileri, Uður Grup u yalnýz býrakmadý. Cumartesi günü greçekleþtirilen törene Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Tekirdað Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Tekirdað Milletvekilleri ve çok sayýda Çorumlu iþadamý katýldý. Deðirmen sektörü, tahýl iþleme, tahýl depolama, tahýl taþýma sistemleri ve endüstriyel otomasyon ile ilgili yaklaþýk 44 yýldýr Türkiye de ve dünyada hizmet veren Uður Grup, bir yýl önce üretime baþlayan yatýrýmlarýnýn resmi açýlýþýný gerçekleþtirdi. Üretim kapasitesi ve teknolojisi bakýmýndan Türkiye nin en büyük, dünyanýn üçüncü silo üretim tesisi olan BBCA Storex üretim tesisleri için toplam 12 milyon dolarlýk bir yatýrým gerçekleþtirildi de temeli atýlan tesiste gerçekleþtirilecek üretimin %80 i ihraç edilecek. Avrupa Serbest Bölgesi nde faaliyete geçen üretim tesisi 43 bin m2 açýk ve 15 bin m2 kapalý alana sahip ve tam kapasite üretime geçtiði zaman 30 milyon Euro ciro hedefliyor. Açýlýþ töreninde bir konuþma yapan BBCA Yönetim Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Okçul Barlýk, bu yatýrým ile BBCA Storex in dünya devleri arasýnda yerini aldýðýnýn altýný çizdiði konuþmasýnda þunlarý söyledi; BBCA Storex bugüne dek özellikle yoðun lojistik gerektiren birçok silo liman projesini hayata geçirdi, ürün tipine göre yüksek kapasiteli taþýma ve aktarým gerektiren sistemler projelendirdi. BBCA Storex ürünlerin depolanma ve taþýnmasýnýn yanýnda, ürün kalitesini kontrol eden, kullaným kolaylýðý, güvenilirlik, verimlilik ve kazanç saðlayan sistemler sunmaktadýr. Tahýl ve benzeri emtia gruplarý depolama sistemleri alanýnda kullandýðýmýz üstün teknoloji ve projelendirme kabiliyetimiz ile dünya standartlarýnda üretim yapmak, sunduðumuz optimum çözümleri ile müþterilerimizin rekabet gücünü artýrmak misyonuyla çýktýðýmýz yolda, bugün açýlýþýný yapacaðýmýz üretim tesisimiz bizler için bir gurur anýtý olarak yükseliyor. BBCA Storex olarak hedefimiz, 2017 yýlýnda uluslararasý pazarlarda lider firma olmak Öte yandan açýlýþta davetlilere Ýskilip Dolmasý ikram edildi. Ýþadamý Erdem Çenesiz, Avrupa Seramik Saðlýk Gereçleri Federasyonu yönetimine tekrar seçildi. Erdem Çenesiz FECS yönetiminde M erkezi Belçika nýn baþkenti Brüksel de bulunan Avrupa Seramik Saðlýk Gereçleri Federasyonu (FECS) Yönetim Kurulu nda Türkiye nin 2 ülke temsilcisinden biri olarak 3 yýldýr görev yapan Erdem Çenesiz, bu göreve tekrar seçildi. Avrupa Seramik Saðlýk Gereçleri Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu nda Türkiye için tanýnan toplam 3 üyelikten Erdem Çenesiz ve Germiyan Saatçioðlu Türkiye milli kontenjanýný, Ahmet Yamaner ise Vitra yý temsil edecek. Türkiye nin FECS e kabul edilmesi Çenesiz in SERSA Baþkaný olduðu dönemde gerçekleþmiþti. Hâlihazýrda Türkiye, Avrupa nýn en büyük vitrifiye seramik üreticisi konumunda bulunuyor. SERSA Genel Kurulu yapýldý Türkiye Seramik Saðlýk Gereçleri Üreticileri Derneði (SERSA) nin Genel Kurulu 28 Mart 2013 Perþembe günü Ýstanbul da Seramik Federasyonun da yapýldý. Vitrifiye seramik üreticilerinin milli derneði olan SERSA nýn Genel Kurulu na katýlým yüksek oldu. Genel Kurul Divan Baþkanlýðý na Erdem Çenesiz seçildi. Yapýlan oylamada SERSA Yönetim Kurulu asýl üyeliklerine Müfit Ülke (Duravit), Ahmet Yamaner (Vitra), Selim Ergün (Kale), Hakan Çanakcý (Creavit), Erdem Çenesiz (Ece), Ercüment Arýcý (Serel), Ali Güral (Güralvit), Nuri Gönenç (Ýdevit), Kürþad N. Özkaya (Turkuaz), Merter Savaþ (Ege Seramik), Olgun Çakmak (Turavit) oybirliði ile seçildiler. Genel Kurul dan sonra yapýlan ilk Yönetim Kurulu Toplantýsý nda Yönetim Kurulu görev taksimi yapýldý. Cumartesi günü greçekleþtirilen törende Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu bir konuþma yaptý. Üretim kapasitesi ve teknolojisi bakýmýndan Türkiye nin en büyük, dünyanýn üçüncü silo üretim tesisi açýldý. Dünya Seramik Forumu nun ikincisi Ýstanbul da Dünya Vitrifiye Seramik Forumu nun ilki 2013 yýlýnda Cersaie Fuarý sýrasýnda yapýlacaðý bilgisinden yola çýkýlarak, bir sonraki Dünya Forumu nun UNICERA Fuarý sýrasýnda Türkiye de yapýlmasý konusunda Avrupa Seramik Federasyonu nezdinde gerekli giriþim ve takibin yapýlmasýna karar verildi. Türkiye Seramik Saðlýk Gereçleri Üreticileri Derneði (SERSA) nin Genel Kurulu yapýldý. Ýntegral Mühendislik sektöre yeni bir soluk getirdi KOMBÝ MARKET HÝZMETTE 7 Bakan Müezzinoðlu, tesiste çalýþan iþçilerle sohbet etti. Kürþad. N. Özkaya SERSA Yönetim Kurulu Baþkanlýðý na seçildi. yýldýr Çorum'da doðalgaz dönüþüm ve proje konusunda baþarýlý hizmetlere imza atan Ýntegral Mühendislik, Kombi Market ismiyle sektöre kazandýrdýðý yeni konsept maðazasýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. Makine Mühendisi Serkan Sabur'un sahibi olduðu Ýntegral Kombi Maðazasý'nýn dualarla gerçekleþtirilen açýlýþ törenine, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Çorum Gaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman, belediye meclis üyeleri ve çok sayýda davetli katýldý. Gazi Caddesi No:40/B'de hizmete açýlan yeni maðazasýnda babasý Mesut Sabur ve Ýnþaat Mühendisi kardeþi Mustafa Gökhan Sabur'la birlikte misafirlerini karþýlayan Serkan Sabur, bu zamana kadar sadece Bosch markasýnýn bayiliðini yaptýklarýný, Kombi Market ismiyle hizmete açtýklarý maðazalarýnda son teknoloji ürün, pek çok markanýn modellerinin Çorumlular'la buluþturulduðunu bildirdi. Ýntegral Mühendislik, Kombi Market açýldý. Açýlýþa çok sayýda davetli katýldý. Yeni maðaza Gazi Caddesi No:40/B'de hizmete girdi.

9 PAZARTESÝ 8 NÝSAN Hurda teþviði merak uyandýrdý dile getiren Ergün, aðýr vasýtalarla ilgili uygulamadan örnekler vererek þöyle konuþtu: Aðýr taþýtlarda uygulanan teþvik ile söz konusu araçlarýn borçlarý iptal edildi ve silindi. Bu mesele artýk trafik meselesi olmaktan çýktý. Þimdi yeni bir çalýþmayý Ýçiþleri Bakanlýðýmýz, Ulaþtýrma Bakanlýðýmýz ile binek araçlar için yapalým dedik. Yani 20 yaþýnýn üzerindeki binek araçlar gerçekten trafikte bazen aðýr sorunlar oluþturuyor. 20 yaþýn üzerindeki araçlarý bir yolunu bulup uygun bir formülle trafikten çekersek, vatandaþlarýmýza daha yeni, çevreci araçlar alabilecek imkânlar sunabilirsek, sektöre çok büyük bir katký saðlamýþ oluruz. Bakan Ergün, hurda teþviði ile ilgili çalýþmalarýn tüm hýzýyla sürdüðünü sözlerine ekledi. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Anadol A 1974 Dacia Solenza 1.4 Rapsodie2004 Daihatsu Terios Gold 4x Fiat Doblo 1.3 Multijet 2008 Fiat Doblo 1.6 Elegance 2011 Fiat Marea 1.6 ELX 1997 Fiat Palio Weekend 1999 Fiat Tipo 1.6 SX 1996 Ford Focus 1.6 Titanium 2008 Ford Tourneo Connect 2011 Honda Civic 1.4 ÝS 2001 Honda Jazz 1.4 Ex Fun 2009 Hyundai Accent 1.5 Admire2004 Kia Cerato 1.6 EX 2005 Lada Vega V 2000 Opel Astra 1.6 Elegance 2005 Opel Corsa 1.4 Swing 1994 Opel Vectra 2.0 CD 1998 Peugeot 206 X-Design 2006 Renault 12 STW 1988 Renault 19 Europa 1.6 RTE 1999 Renault Broadway GTE 1994 Renault Kangoo 1.9 D Exp 2003 Fiyatý (TL) 3 bin bin bin 17 bin bin 13 bin 9 bin 8 bin 35 bin 31 bin 17 bin 22 bin 15 bin 21 bin 6 bin bin 7 bin bin 15 bin bin 10 bin 7 bin 13 bin 500 Renault Kangoo 1.5 D 2006 Renault Megane II 1.6 Dyn 2003 Renault Symbol 1.4 Expres 2011 Renault Toros STW Renault Toros STW Skoda Octavia 1.6 Ambient 2004 Tata Marina 1.4 TDI Comf 2007 Tofaþ Doðan SLX Tofaþ Þahin Toyota Corolla 1.6 GL 1993 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1996 Toyota Corolla 1.6 Terra 1999 Toyota Corona GLÝ 1994 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2004 Volkswagen Golf 1.6 Comf 1999 Volkswagen Jetta 1.6 FSI C 2006 Volkswagen Passat 1.6 Exc 2004 Markasý TÝCARÝ ARAÇ Modeli 18 bin 23 bin bin 6 bin bin 26 bin 12 bin bin 7 bin bin 15 bin bin bin 26 bin 24 bin 32 bin 33 bin Fiyatý (TL) Ford Transit bin Ford Transit Journey bin Ford Transit bin Hyundai H bin Kia Hi Besta bin Kia Pregio bin 500 VW Transporter bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir. AUTOWAX TA BAHAR KAMPANYASI Aracýnýzýn ilk günki Binek araçlara yönelik hurda teþviði hazýrlandýðý yönündeki açýklamalar kamuoyunda büyük merak uyandýrdý. görünüþüne sahip olmasýný istiyorsanýz AUTOWAX a getirmenin tam zamaný. ÞAHÝN OTOMOTÝV (Ç.HAK:774) B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün ün, geçtiðimiz günlerde katýldýðý bir televizyon programýnda yaptýðý hurda teþviði açýklamasý kamuoyunda büyük merak uyandýrdý. Bakan Nihat Ergün, kamyon ve otobüslerden sonra binek araçlara da hurda teþviði vereceklerini söyledi. Açýklama uygulamaya geçerse, trafikte sorun oluþturan 2 milyondan fazla 20 yaþ üstü araç hurda teþviðinden yararlanacak. Konuyla ilgili sorularý cevaplayan Ergün, Hedefimiz 20 yaþ üstü araçlarý trafikten çekerek vatandaþlarýmýza daha yeni, çevreci araçlar alabilecek imkanlar sunabilmek. Bunu gerçekleþtirirsek sektöre de çok büyük bir katký saðlamýþ oluruz dedi. Binek araçlara da hurda teþviði için çalýþma baþlattýklarýný ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM

10 10 PAZARTESÝ 8 NÝSAN 2013 Ýmam Hatipler den Arapça yarýþmasý Ý Jüri üyeliðini ilahiyatçýlarýn üstlendiði yarýþmanýn açýþ konuþmasýný Salim Altunay yaptý. Ýmam Hatip Lisesi öðretmenleri, yarýþmaya katýlan öðrencilerini izledi. Düzenlenen yarýþmaya 5 ayrý Ýmam Hatip Lisesi katýldý. Recep Mebet mam Hatip Liseleri Arasý 4. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarý Çorum da yapýldý. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) nin koordinesinde düzenlenen yarýþma önceki gün 19 Mayýs Ýlkokulu salonunda gerçekleþti. Arapça bilgi, hitabet ve þiir kategorilerindeki yarýþmaya Çorum ÝHL ile Sungurlu, Alaca, Ýskilip ve Osmancýk ÝHL öðrencileri katýldý. Yarýþma jürisi Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Yakup Civelek, Yrd. Doç. Dr. Þahabettin Ergüven, Öðretim Görevlisi Yalçýn Atalýk ve Okutman Dr. Harun Berikoðlu ndan oluþtu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan yarýþmayý Meslek Dersleri Öðretmeni Fatih Mehmet Yýlmaz sundu. Milli Eðitim Þube Müdürü Gazi Yýldýrým, bazý okul müdürleri, öðretmenler, öðrenci velileri ve çok sayýda öðrencinin izlediði yarýþmanýn açýþ konuþmasýný Çorum Anadolu ÝHL Müdürü Salim Altunay yaptý. Açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Gazi Yýldýrým da katýlýmcýlara hitaben bir selamlama konuþmasý yaparak yarýþmacý öðrencilere baþarýlar diledi. Yapýlan sunumlarýn ardýndan geçilen yarýþma sonucunda Arapça bilgi kategorisinde Çorum ÝHL, þiir kategorisinde Osmancýk ÝHL, hitabet kategorisinde ise Ýskilip ÝHL birinci oldu. Yarýþmada Çorum Anadolu ÝHL yi Furkan Çýrak, Nuriye Gökçe, Hatice Þahin, Kübra Yýldýrým, Ubeydullah Abanuzoðlu; Alaca Anadolu ÝHL yi Hava Ünvermez, Esme Çekiç, Esra Nur Bal, Gamze Arslan ve Beyza Nur Doguz; Ýskilip ÝHL yi Sümeyye Kodaz, Kevser Dikici, Tuðba Satýlmýþ, Beyzanur Aslan ve Uður Bozoðlu; Osmancýk ÝHL yi Gülümser Karakuþ, Tülay Þimþek, Büþra Yener, Þahin Kambur ve Muhammed Faik Toprak; Sungurlu Anadolu ÝHL yi ise Muhittin Tür, Rabia Arpaçukuruoðlu, Ayþenur Yelen, Merve Akkaya ve Sýla Aklan isimli öðrenciler temsil etti. Program sonunda dereceye giren öðrencilere plaket ve madalya verilirken kategorilerinde birinci olan okullarýn 27 Nisan 2013 tarihinde Çorum da düzenlenecek Arapça Bölge Yarýþmasý na katýlacaklarý öðrenildi. Kategorilerinde birinci olan okullarýn 27 Nisan 2013 tarihinde Çorum da düzenlenecek Arapça Bölge Yarýþmasý na katýlacaðý öðrenildi. Çorum ÝHL nin Kutlu Doðum programý yarýn Recep Mebet orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Ç (ÝHL), tarafýndan düzenlenen Kutlu Doðum Konferansý yarýn saat da Atatürk Spor nda gerçekleþecek. ÝHL öðrencileri, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) in doðumunun yýldönümü bir dizi etkinlikle kutlayacak. DOLU DOLU PROGRAM Dünya Kuran-ý Kerim okuma birincisi, Güney Afrika'lý hafýz Abdurrahman Sadien in Kuran tilavetiyle baþlayacak programa Araþtýrmacý-Yazar Ahmet Bulut konuþmacý olarak katýlacak. Toprak Sanayi ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencilerinden oluþan ilahi korosunun da sahne alacaðý programda Çorum Anadolu ÝHL öðrencileri peygamber sevgisini konu alan þiirler okuyacak. Ýmam Hatip Lisesi velileri ve tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu program, dua ile sona Sanat Dostlarý, Þükran Abla yý andý Þükran Karabýyýk, ÇEKVA Sanat Dostlarý Toplantýsý nda eserleriyle anýldý. Þükran Karabýyýk Ç Recep Mebet orum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) tarafýndan düzenlenen 'Sanat Dostlarý Toplantýsý' önceki gün gerçekleþti. Vakfýn Çorum Toplantýya katýlan sanat dostlarý eserlerinden örnekler sundu. Þubesi eðitim salonunda gerçekleþen toplantýda Çorum'da yetiþmiþ þair, yazar ve halk ozanlarý bir araya geldi. Fatma Yalçýnkaya nýn yönettiði toplantýda, geçtiðimiz günlerde yaþamýný yitiren Þükran Karabýyýk eserleriyle anýldý. Toplantýda söz alan Muzaffer Gündoðar, Sanat ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör ün de hazýr bulunduðu toplantý önceki gün yapýldý. Dostlarý nýn Þükran Abla sýnýn eþine Müslüm Koygun, Can Yoksul, Zülal Kaya ve yazdýðý þiiri okurken Bahri Güven ise Ýbrahim Gösterir katýldý. Karabýyýk ýn kitaplarý ve sanat yaþamýný ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet anlattý. Güngör ün de hazýr bulunduðu toplantýda Toplantýya Salim Savcý, Muzaffer sýrasýyla kürsüye gelen katýlýmcýlar Gündoðar, Özgür Gündoðar, Mehmet eserlerinden örnekler sundular. Eskizara, Necdet Filizli, Rýza Kandemir, Sanat Dostlarý Toplantýsý'nýn her ayýn ilk Nihat Ýnce, Mustafa Özken, Abdulkadir cumartesi günü ÇEKVA'da düzenlendiðini Ozulu, Hasan Korkmaz, Mustafa Aygün, hatýrlatan Ahmet Güngör, Mayýs ayý Bekir Saðýr, Þükrü Gültepe, Mehmet Tatlýsu, Nurcan Uðurlu, Gülseven Köse, Bahri Güven, toplantýsýna tüm sanat dostlarýný Murat Köymen, Þahin Ertürk, Ethem Erkoç, beklediklerini kaydetti. Mahmure Çek hayatýný kaybetti M erhum Ethem Çek in eþi Mahmure Çek (86) vefat etti. Ümraniye Kaymakamý Mustafa Çek, emekli öðretmenler Hasan ve Hüseyin Çek ile Mimar Sinan Ýlköðretim Okulu Müdürü Ahmet Çek in annesi, Osman Çakýcý, Ýsmail Burhan ve Mustafa Geçili nin kayýnvalidesi Mahmure Çek, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi dün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Hýdýrlýk Mezarlýðý nda topraða verildi. Mahmure Çek HAKÝMÝYET, Mahmure Çek e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

11 PAZARTESÝ 8 NÝSAN Gülþen Premium Store çatýsý altýnda hizmet veren Yumurtacý, damak zevkine önem verenlerin lezzet duraðý haline geldi. Gülþen den yol üstü lezzetler Kýzarmýþ piliç, Yumurtacý da G Selamettin Ekici, kýzarmýþ pilicin de Yumurtacý mönüsünde yerini aldýðýný söyledi. Recep Mebet ülþen Premium Store çatýsý altýnda hizmet veren Yumurtacý, damak zevkine önem verenlerin lezzet duraðý haline geldi. Yumurtanýn her hali sloganýyla hizmet veren Yumurtacý, kýzarmýþ pilici de mönüsüne ekledi. Yeni sezona yeniliklerle girdiklerini belirten Gülþen Gýda ve Kuruyemiþ Genel Müdürü Selamettin Ekici, Afiyetle tadýna varýlacak eþsiz lezzetleri müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. Kömür ateþinde kýzaran piliçleri her gün öðle vaktinden itibaren satýþa sunduklarýný anlatan Selamettin Ekici, tarhana çorbasý, ev yapýmý kýymalý-peynirli su böreði ve turþu ile gülburma ve has baklava gibi geleneksel lezzetlerin de mönülerinde yer aldýðýný hatýrlattý. Gülþen Premium Store un 24 saat boyunca müþterilerinin hizmetinde olduðunu vurgulayan Ekici, hazýrladýklarý kahvaltý tabaðýnýn da büyük ilgi gördüðünü kaydetti. Ekici, þöyle konuþtu: Damak zevkine önem verenleri, Yumurtanýn her hali sloganýyla hizmet veren Yumurtacý da aðýrlýyoruz. Çorum mantýsýndan su böreðine, çörekten baklavaya kadar pek çok lezzetin yer aldýðý Yumurtacý da menemen, peynirli yumurta, sucuklu yumurta, pastýrmalý yumurta, kavurmalý yumurta, sahanda yumurta, sade omlet, ýspanaklý yumurta, mantarlý omlet, yumurta dürümü ve haþlama yumurtadan oluþan zengin bir mönü sunuyoruz. Kýzarmýþ pilicin de yer aldýðý Yumurtacý yý yakýndan görmek ve lezzetli mönüsünün farkýna varmak isteyen herkesi Ankara Yolu 5. kilometrede faaliyet gösteren Gülþen Premium Store a bekliyoruz. Þekerbank ta Tasarrufun Altýn Günü Z Yumurtanýn her hali sloganýyla hizmet veren Yumurtacý, zengin mönüsüyle dikkat çekiyor. Gülþen Premium Store da faaliyet gösteren Yumurtacý, 24 saat hizmet veriyor. iynet altýn sahipleri için düzenlenen Tasarrufun Altýn Günü uygulamasý bugün Þekerbank Çorum Þubesi nde baþlýyor. Üç gün sürecek uygulama kapsamýnda hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altýn, küpe gibi her türlü ziynet altýnýný Þekerbank Çorum Þubesi'ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar deðerinde altýn olarak Vadesiz Altýn Hesaplarý'nda biriktirebilecekler. Ziynetin gram karþýlýðýný altýn eksperleri belirleyecek. Tasarruf sahipleri, açýklanan tarihlerde Þekerbank Çorum Þubesi 'ne ziynet altýnlarýný getirerek Tasarrufun Altýn Günü uygulamasýna katýlabilecekler. Ýstanbul Altýn Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altýnýnýn 24 ayar 995/1000 saflýkta gram karþýlýklarýný belirleyecek ve bu altýnlar, tasarruf sahibinin Þekerbank ta açýlan Vadesiz Altýn Hesabý'na yatýrýlacak. Tasarruf sahipleri, saklama ve çalýnma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altýn Hesaplarý'na ekleme yapabilecek ve altýna dayalý iþlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleþtirebilecekler. Söz konusu hesaba yapýlacak ekleme 0,01 gram ve katlarý þeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine ayný þekilde ihtiyaçlarý olduðunda ihtiyaçlarýný bu hesaptan 0,01 gram ve katlarý bazýnda altýn karþýlýðý TL olarak karþýlayabilecekler. Uygulama hakkýnda detaylý bilginin Þekerbank Çorum Þubesi nden alýnabileceði bildirildi. ONKOSAV dan dayanýþma çayý ONKOSAV tarafýndan düzenlenen dayanýþma çayý etkinliði önceki gün gerçekleþti. Recep Mebet nkoloji O Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþma Derneði (ONKOSAV) tarafýndan düzenlenen dayanýþma çayý etkinliði önceki gün gerçekleþti. Anýt Kafe de düzenlenen etkinliðe ONKOSAV Baþkaný Þaban Onar ve yönetim kurulu üyeleri ile kanser hastalarý katýldý. Kanser Haftasý etkinliklerine katkýda bulunan dernek üyelerinin Dernek yöneticileri programa evsahipliði yapan Anýt Kafe yetkililerine teþekkür ettiler. unutulmadýðý etkinlik hakkýnda bilgi veren Þaban Onar, organizasyona evsahipliði yapan Anýt Kafe Ýþletme Müdürü Mustafa Özten e teþekkür etti. Ýkramlarla devam eden etkinlik, yapýlan sunumlarýn ardýndan sona erdi. Anýt Kafe de düzenlenen etkinliðe ONKOSAV üyeleri ile kanser hastalarý katýldý.

12 12 PAZARTESÝ 8 NÝSAN 2013 Sivil itaatsizlik eylemi büyüyor E ðitim Bir Sen den yapýlan açýklamaya göre sendikanýn Ýl Divan Toplantýsý, Genel Baþkan Yardýmcýsý Esat Tektaþ ýn da katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Toplantýda bir konuþma yapan Genel Baþkan Yardýmcýsý Esat Tektaþ, Türkiye nin, 30 yýldýr kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personelin kýlýk ve kýyafet yönetmeliðinden kaynaklanan sorunlarla uðraþtýðýný belirterek 12 Eylül Milli Güvenlik Konseyi dayatmasý olan yönetmelik, anayasal meþruiyeti olmayan bir yönetmeliktir. Kamu çalýþanlarýnýn ense týraþý, favori ve býyýðý ile uðraþan, giyeceði kazaðýn yakasý ve pantolonunun kumaþýna kadar karýþan, ayakkabý topuk boyunu ölçmeyi emreden, kadýn kamu çalýþanlarýna kamuda çalýþmak için baþýnýn açýk olmasý þartý dayatan ucube yönetmeliðin kaldýrýlmasý için sivil itaatsizlik eylemimiz her geçen gün yayýlarak devam etmektedir dedi. Eðitim Bir Sen ve Memur Sen ailesi olarak, kamuda kýlýk-kýyafet özgürlüðü talebiyle yürüttüðü Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza kampanyasýnda topladýklarý 12 milyon 300 bin imzayý, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nde hükümeti temsilen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik e teslim ettiklerini hatýrlatan Tektaþ, Çözüm konusunda herhangi bir adýmýn atýlmamasý üzerine 12milyon 300 bin imzanýn arkasýnda durmak ve kararlýlýðýmýzý ifade etmek için 1 Mart tan itibaren kamu kurum ve kuruluþlarýna serbest kýyafetle gitme kararý alýp sivil itaatsizlik eylemi baþlattýk. Ýstiyoruz ki, temel hak ve hürriyetlerle çeliþen, kamu çalýþanlarýna devlet refakat etmezse ne giyeceklerini bile bilemeyen zihinsel özürlü muamelesi yapan 12 Eylül bakiyesi yönetmelik kaldýrýlsýn, kamuda/ çalýþma hayatýnda ne giyeceðimize darbeciler ve onlarýn sivil uzantýlarý karar vermesin dedi. Tektaþ þöyle devam etti: Türkiye yýllardýr etnik temel üze- Eðitim Bir Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Esat Tektaþ, kýlýk ve kýyafet yönetmeliðinden kaynaklanan sorunlara dikkat çekti. Eðitim Bir Sen Ýl Divan Toplantýsý yapýldý. Sendika üyeleri Cevher Sofra da buluþtu. rinden ayrýþtýrýlmaya ve kendi içerisinden yýkýlmaya çalýþýlmaktadýr.gerek dýþ uzantýlar gerekse içimizdeki Ýrlandalýlar vasýtasýyla asýrlarca ümmet çatýsý altýnda dil,din, ýrk, renk ayrýmý yapmaksýzýn yaþamýþ olan insanlar birbirlerine karþý kýþkýrtýlmakta ve terör kýskacýnda ayrýþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr.cihanþümül bir devlet anlayýþýndan uzak, inkar ve asimilasyon politikalarý ile ulusalcýlýk hastalýðý gereði etnik ayrýmcýlýk körüklenmektedir. Binlerce Mehmetçiðin þehit olmasýna, on binlerce insanýn hayatýný kaybetmesine neden olan terör dýþ mihraklarca beslenmekte, asýrlarca et ve týrnak gibi yaþamýþ insanlarýmýzýn arasýna nifak to- humlarýnýn yeþermesi için gayret gösterilmektedir. Ülke ekonomisinin, yatýrýmlarýn ve büyümenin belini kýran, can yakan terörün bitmesi için baþlatýlan Milli Birlik ve Kardeþlik Projesi nin sonuca ulaþmasýný istiyoruz. Kandan ve gözyaþýndan beslenenlerin adýnýn Türk ya da Kürt olmasý sonucu deðiþtirmemektedir. Sonucu deðiþtirecek olan, teröre son verdirilerek kardeþlik hukukunu yeniden tesis edip eþitlik, adalet ve özgürlüðün herkesin ortak malý olduðu bilinciyle, hiç kimsenin ötekileþtirilmediði zemini yakalamaktýr. Türkiye nin ayak baðlarýndan kurtulmasýný, prangalarýný kýrmasýný arzu ediyor, Milli Birlik ve Kardeþlik projesi kapsamýnda ortaya konulan olumlu çabalarý destekliyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý nda raflarda tutulup ötelenen sorunlarýn çözüm zamaný geldi diye düþünüyoruz. Öðretmenlerin atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði baþta olmak üzere, görevde yükselme ve unvan deðiþikliði yönetmeliðinin bir an önce deðiþtirilmesini; þube müdürü, þef ve memurluða yükselmek için görevde yükselme sýnavýnýn yapýlmasýný; mühendis, tekniker ve teknisyenliðe geçiþ için unvan deðiþikliði sýnavlarýnýn açýlmasýný istiyoruz. Genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve yardýmcý hizmetler sýnýfý çalýþanlarý için, öðretmenlerde olduðu gibi, atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði çýkarýlarak yer deðiþikliklerinde yaþa- dýklarý keyfiliðin acilen ortadan kaldýrýlmasýný bekliyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý ndaki çift baþlý rehberlik ve denetim sisteminin birleþtirilip rehberlik ve denetim mekanizmasýnýn güçlendirilmesini, yeni yayýmlandýðý halde yönetici atama deðil, yönetici atamama yönetmeliði olarak adlandýrýlan yönetmeliðin acilen revize edilmesini bekliyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý, teþkilat yasasý ve yeni eðitim sistemi ile yaptýðý köklü deðiþiklikler sonrasý yapmasý gerekenleri, mevzuat güçlendirmelerini bir türlü yapamamýþtýr.ortaya çýkan belirsizlikler, eðitim çalýþanlarýný zihnen yormakla kalmayýp ayný zamanda onlarýn maðduriyetine de neden olmaktadýr. Eðitim çalýþanlarý, sorunlarýnýn unutturulmasý adýna zamana yayýlmasýný deðil, zamanýnda çözülmesini beklemektedir. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil de toplantýda yaptýðý konuþmada Memur Sen Konfederasyonu nun almýþ olduðu karar gereði 18 Mart tan itibaren tüm iþyerlerine ve okullara serbest kýyafetle gitmeye baþladýklarýný belirterek Sivil itaatsizliðimiz sorunun çözümlenmesine kadar devam edecek. Darbe kalýntýsý sorunun bir an önce ortadan kaldýrýlmasýný bekliyoruz. Eylemimizle kimseyi maðdur etmiyoruz, görevimizin baþýndayýz ve çalýþýyoruz. Eðitimöðretimi aksatmýyoruz, daha iyi motive olmuþ olarak görevimizi yapýyoruz. Þube yönetimi olarak sürekli okul ve kurumlarý ziyaret ederek sorunlarý yerinde tespit edip, sorularý cevaplýyoruz. Sorunlarýn yasal olarak çözülmesi için çabalýyoruz. Yasal olarak çözülemeyen sorunlarý ise hukuki yollarla çözmek için mücadele ediyoruz. Yüksek lisans ve doktora yapmýþ üyelerimizin uzman ve baþöðretmenlik ünvanýný alabilmesi için çok sayýda dava açtýk ve kazandýk.yine Alan deðiþikliðinden maðdur olan özellikle idareci üyelerimizin davalarýný kazandýk þeklinde konuþtu. Durdu Þahin Samsunlu Yazarlar ve Þairler Ansiklopedisi nde Þ air- Yazar Durdu Þahin, Samsunlu Þair-Yazar Ali Kayýkçý tarafýndan Samsun'da 736 sayfa olarak yayýnlanan Samsunlu Þairler-yazarlar Ansiklopedisi nde teferruatlý bir þekilde tanýtýldý. Durdu Þahin ile birlikte yazar ve þairlerin biyografisinin yaný sýra þiirlerinden ve hakkýnda yayýnlanan yazýlardan örneklerden oluþan ansiklopedirde, Durdu Þahin'in bazý kitaplarýnýn ve hakkýnda özel sayý olarak yayýnlanan Kilim Dergisi ile Alaca Lider Gazetesi'nin özel sayýlarýnýn kupürlerini de yayýnlamýþ, öðretmeni M. Halistin Kukul ile okul arkadaþý Prof. Dr. Þaban Saðlýk tarafýndan kendisi hakkýnda yayýnlanan yazýlara ve dört adet þiirine de yer verildi. Durdu Þahin, çalýþmadan dolarý Þair-Yazar Ali Kayýkçý ya teþekkür etti. Samsunlu Þairler-yazarlar Ansiklopedisi nde teferruatlý bir þekilde tanýtýldý. Efdal-Serdal Bozkurt kardeþlerin sahibi olduðu Özyýldýz Isý Mühendislik 2. Teþhir nunu hizmete açtý. Özyýldýz Isý Mühendislik ikinci þubeyi dualarla açtý E fdal-serdal Bozkurt kardeþlerin sahibi olduðu Özyýldýz Isý Mühendislik 2. Teþhir nunu hizmete açtý. Çöplü Mahallesi Ulu Camii karþýsýnda cuma namazý sonrasý yapýlan açýlýþa AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ovasaray Köyü Muhtarý Bekir Þahin, Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý ile çok sayýda davetli katýldý. Özyýldýz Isý Mühendislik firmasý, doðalgaz, su ve kalorifer tesisatý, laminant ve çeþitli markalarda kombi satýþý ile banyo satýþý yapýyor. Maðaza Çöplü Mahallesi Ulu Camii karþýsýnda cuma namazý sonrasý açýldý. Açýlýþý çok sayýda davetli katýldý. ADD Çocuk Korosu altýn madalya peþinde A Emre Kut tatürkçü Düþünce Derneði(ADD) Çocuk Korosu konser çalýþmalarýný sürdürüyor. Bahçelievler ve Karþýyaka Ýlk ve Ortaokulu öðrencilerinden oluþan ve Yeter Ayýk Döner tarafýndan çalýþtýran koro, Karþýyaka Ortaokulu konferans salonunda çalýþmalarýna devam ediyor. ADD Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Rasim Burhanoðlu, 1977 yýlýnda kurulan ADD Çocuk Korosunun 17 Nisan'da 'Ulusal Egemenlik Ulusundur ve Aydýnlýða Çaðrý' konseri ile Ankara da düzenlenecek olan Türkiye Polifonik Korolar Derneðinin düzenlediði þenliðe katýlacaðýný söyledi. Burhanoðlu, koronun beþinci yýlýnda bronz, onuncu yýlýnda gümüþ madalya aldýðýný belirterek, "Bu yýl ADD Çocuk Korosu olarak 15.'ci yýlýmýzda altýn madalya alacaðýz Temmuz arasýnda Ankara'da yapýlacak olan þenliðin ilk gününde ADD Çocuk Korosu sahne alacak. Ekim ayýndan bu zamana kadar Yeter Ayýk Döner hocamýz tarafýndan çocuklarýmýz hazýrlanýyor. Türkiye'de 90 kiþilik tek çocuk korosu bizim." dedi. Koro Yeter Ayýk Döner tarafýndan çalýþtýrýlýyor. Atatürkçü Düþünce Derneði(ADD) Çocuk Korosu konser çalýþmalarýný sürdürüyor. (Fotoðraflar: Hurþit bozkurt)

13 PAZARTESÝ 8 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 27 - Cemâzil - Evvel: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:26 Mart 1429 Kasým: NÝSAN Kendinde bulunduðu zaman gizli kalmasýný istediðin bir þeyi, baþka birinde görürsen açýða çýkarma. Hamdûn-ý Kassâr Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) Çepni (Mevlüt GEZER) Çöplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKÇAL) VEFAT EDENLER 1- Atiye ve Dursun kýzý Mahmure Çek. 2- Gülabibey Mahallesi nden Sebahat Yýlmaz. 3- Þanlý Osman Köyü nden Arzu Mart. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Anadolu da dört veli dört tarîk 15 Bektaþilikteki semah ile Mevlevilikteki semanýn benzer yönleri vardýr. Semada ney, kudüm eþliðinde kaside ve nâtlarla coþan erkek semazenler dönerler. Bektaþilikte de baðlama eþliðinde okunan nefeslerle coþan kadýn erkek canlar dönerler. Hacý Bektaþ-ý Veli, sema/semah hakkýnda þöyle der: "Hakikat ehline müstehaptýr, ilim ehline mübahtýr. Fýsk ve fücur ehline haramdýr." Bektaþilik'te hoþgörü ve tevazu esastýr. Bir Bektaþi, toprak gibi alçak gönüllü olmalýdýr. Dedebaba Bedri Noyan diyor ki: "Bektaþi olmak; þefkatte güneþ gibi olmaktýr. Cömertlikte su gibi, alçakgönüllülükte toprak gibi, teslimiyette ölü gibi, örtücülükte gece gibi olmaktýr. Bektaþi; evvela kendini toprak gibi etmeli, o topraða marifet tohumu ekmeli, tevhit suyu vermeli, gerçek oraðý ile biçmeli, rýza harmanýnda dövmeli, þevk yeli ile savurmalý, muhabbet ölçeðiyle ölçmeli, takva deðirmeninde öðütmeli, edeple yoðurmalý, sabýr fýrýnýnda piþirip yemelidir." Günümüz Bektaþiliðin en önemli özelliklerinde biri de Tevella ve Teberradýr. Tevella, ehl-i beyti sevenleri sevmek ve onlarý dost edinmektir. Teberra, ehl-i beyti sevmeyenlerden uzak durmak, onlara düþman olmaktýr. On iki imam sevgisi de bu iki kuralýn pratiðe yansýmasýdýr. Bir Bektaþi bilgini olan Ahmet Rifat Efendi de tevella ve teberranýn bir zahiri, bir de hakiki manasýnýn olduðunu beyan eder: "Zahiri manasý, Hz. Peygamber (sav)in sevdiðini sevip tevella ederiz ve sevmediklerini sevmeyip teberra ederiz demektir. Gerçek manasý ise þudur: Hal ehlinin tevellasý, Hakk'ýn rýzasýdýr. Teberrasý da Allah'tan baþkasýný terktir." Her tarikatta olduðu gibi Bektaþilik'te de bir takým kurallar vardýr. Bunlara erkan da denir. Erkan; tarikatýn kurallarý, yasasý durumunda olan ilkeler bütünüdür. Bu kurallar ve uygulamalarý hakkýnda bilgi veren eserlere erkanname denir. Bektaþiliðin kurallarýna uymayanlar, töre dýþýna çýkanlar düþkün ilan edilirler. Bu, bir cezalandýrma yöntemidir. Düþkün duruma düþen kimseyle belli bir süre kimse konuþamaz, kimse ona iliþkin bir iþ yapamaz. Bu zor durumu daha acýsýz geçirebilmek için köyünü, beldesini terk edenler bile olur. Daha sonra bir cem ayininde gelip suçunu itiraf eder ve tövbe ettiðini dedenin huzurunda beyan eder. Dede, uygun görürse düþkünlük cezasýný kaldýrýr. Bektaþilikte hayatýn her safhasýnda uyulmasý gerekli kurallar ve adap vardýr. Yemek yeme, konuþma, dinleme, büyüklere saygý, oturacaðý yeri bilmek, cem evine hizmet gibi pek çok Bektaþi adabý, o erkannamelerde mevcuttur. Görüldüðü üzere Bektaþilik, farklý rituelleri olan bir tarikattýr. Tarikat olma bakýmýndan Mevlevilik, Nakþilik, Rufailik, Kadirilik, Bayramilik, Halvetilik ve Uþþakkilik'ten farklý deðildir. Zaten bu durum, Hacý Bektaþ-ý Veli'nin eserlerinde ve tasavvufi düþüncelerinde apaçýk ortaya çýkmaktadýr. Bektaþiliðin yayýlýþý ve Çorum'da Bektaþilik: Hacý Bektaþ-ý Veli'nin yaþadýðý Sulucakarahöyük (Hacýbektaþ) beldesinden Osmanlý Coðrafyasýna yayýlan, Yeniçeri Ocaðý'nýn da resmi dergahý olan Bektaþilik, Anadolu menþeli bir tarikattýr. Özellikle Orta Anadolu'da baþlayýp Ýstanbul'a, oradan da Balkan ülkelerine ulaþan tasavvufi harekettir. Bektaþilik, Yeniçerilerin manevi dayanaðý olmuþtur. Özellikle Balkanlar ve Orta Avrupa'nýn Arnavutluk, Kosova bölgesinin fethi ve Ýslamlaþmasýnda Bektaþi Tekkelerinin rolü büyük olmuþtur. Rumeli'de en yaygýn olaný Sarý Saltuk türbe ve tekkeleridir. Kýrcali'de Seyit Ali Sultan, Romanya'da Balçýk civarýnda Hafýz Halil Baba türbe ve tekkesiyle Sýrbistan'da Manastýr bölgesinde Þehit Hüseyin Baba, Üsküp'te Süleyman Baba, Kalkandelen'de Sersem Ali Baba tekke ve türbeleri vardýr. Yunanistan'ýn özellikle kuzey bölgesinde Sancaktar Ali Baba, Emin Baba, Turali Sultan, Cafer Baba ve Hasan Baba gibi pek çok türbe ve tekke faaliyetteydi. Girit'te, Hanya'da, Makedonya'da pek çok Bektaþi tekkesi harýl harýl çalýþýyordu. Arnavutluk ise Bektaþilerin en faal olduðu bölgeydi. Macaristan'da Budapeþte þehrinin simgesi olan Gülbaba türbesi, halen ziyaretçilerle dolup taþmaktadýr. Bektaþi tekkeleri, Avrupa'da Osmanlý'nýn yayýlmasý ve ilerlemesinde öncü rol oynamýþtýr. Bektaþi dedeleri de bir alperen olarak ya bizzat savaþlara katýlmýþlar ya da yerli halkla kaynaþarak oralarda Müslümanlýðýn hýzla yayýlmasýna zemin hazýrlamýþlardýr Anadolu'nun pek çok yerinde olduðu gibi Bektaþilik, Çorum bölgesine XIII. Yüzyýlda girmiþ ve Bektaþi zaviyeleri faaliyete baþlamýþtýr. Bektaþi temsilcilerinden Karadonlu Can Baba, Koyun Baba, Demirþeyh, Ergülü Baba, Hüseyin Gazi, Nesimi Dede, Pir Mehmet Dede, Kumbaba, Balým Sultan, Teslim Baba türbe ve zaviyeleri en meþhur olanlarýdýr. Abdalata, Seyit Murat zaviyelerinin birer eski Bektaþi tekkesi olduklarý söylenmektedir. Ali Ýzzet Efendi'nin Tezkere-i Makamat adlý eserinde pek çok Bektaþi pîrinin türbesinden söz edilmektedir. Bunlarýn çoðu köylerdedir. Þehir merkezindeki Bektaþi babalarýnýn türbeleri hakkýnda pek az malumat vardýr. Diðer tarikatlar gibi Bektaþilerin þehir merkezinde müstakil bir tekkesi olduðuna dair her hangi bir malumata rastlanmamýþtýr. Diðer tekke ve zaviyeler gibi Bektaþilik de Osmanlý Devleti Ethem ERKOÇ net döneminde faaliyetlerini sürdürüyordu. 15 Haziran 1826 tarihinde Yeniçerilerin kazan devirip ayaklanmasýyla baþlayan isyan hareketi, Bektaþi tekkelerine de sirayet etti. Savaþlardaki isteksiz tavýrlarý, zevk, eðlence ve iþrete dalmalarý nedeniyle birkaç defa ýslahat teþebbüsünde bulunulan Yeniçeri Ocaðý'nýn bu yeni isyaný bardaðý taþýran son damla oldu. Bu nedenlerle II. Mahmut, bu ocaðýn kapatýlmasýna karar verdi. Bazý Bektaþi babalarýnýn isyan hareketinde önemli rol oynadýklarý gerekçesiyle Ocak içindeki ve dýþýndaki tüm Bektaþi tekkeleri de kapatýldý. Bu tekkelerin bir kýsmý baþka tarikatlara tahsis edildi. Bu tarih, Bektaþilikte önemli bir dönemeçtir. Bundan böyle Bektaþiler, gizli bir tarikat olarak faaliyetlerini yürütme yolunu seçmiþlerdir. Daha çok kýrsal kesimde Bektaþi dedelerinin köyleri ziyareti sýrasýnda Cem ayini yapýlabilmiþtir. Gerçi Sultan Abdülaziz zamanýnda çýkarýlan bir ferman ile Bektaþi tekkelerinin yeniden açýlmasýna müsaade edilmiþtir. II. Abdülhamit zamanýnda Bektaþi tekkelerinin tekrar açmasý teþvik edilmiþtir. Hatta tarikatý öven eserlere göz yumulmuþtur ama Bektaþilik, bir daha devlet nezdinde eski itibarýna kavuþamamýþtýr yýlýnda tüm tarikatlarýn yasaklanmasý, tekke ve zaviyelerin tamamýnýn kapatýlmasý, Bektaþilikteki gizliliði daha da derinleþtirmiþtir yýlýnda Tekke ve Türbelerin kapatýlmasýndan sonra Hacý Bektaþ-ý Veli Külliyesi, bir müddet Numune Ziraat Okulu olarak kullanýlmýþtýr. Bu sýrada tekke eþyalarýnýn bazýlarý, derviþ odalarýnda korunmaya alýnmýþtýr yýlýnda da Konya Mevlana Müzesi ile birlikte Hacý Bektaþ-ý Veli Külliyesi de müze haline getirilmiþtir. Günümüzde ise Hacý Bektaþ-ý Veli Külliyesi, Kültür Bakanlýðý'na baðlý bir müze olarak ziyarete açýk konumdadýr. Bektaþiler, gizili olarak faaliyetlerini yürütmekteydiler. Ancak tarikat faaliyetlerinin biraz daha hoþgörüyle karþýlandýðý günümüzde pek çok köyde caminin yaný sýra Cem Evi bulunmaktadýr. Cem Ayini, oralarda rahatça yapýlabilmektedir. Günümüzde Çorum merkezinde Bektaþilik faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuþ Nefes Alevi-Bektaþi Eðitim Derneði, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi, Çorum Alevi Kültür Derneði, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði'nin yaný sýra Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi gibi dernek, vakýf ve kuruluþlar vardýr. Bunlarýn bazýlarýnýn bünyesinde bulunan Cem Evlerinde Bektaþi Tarikatý'nýn toplantýlarý, Cem Âyini yapýlabilmektedir. Böylelikle Bektaþi Tarikatý, Çorum'da da varlýðýný ve canlýlýðýný sürdürmektedir. IV. AHÝ EVRAN-I VELÝ VE AHÝLÝK Giriþ: Ahilik, Anadolu'da XIII. Yüzyýlda görülmeye baþlayan ve bir süre sonra Osmanlý Devleti'nin kurulmasýnda önemli bir rol oynayan, tasavvufi temellere dayalý sosyal bir teþkilattýr. Bir baþka ifadeyle Anadolu'daki ilk esnaf örgütüdür. Sanat ve ticaret kurumlarýný koruyabilmek ve günün üretim, pazarlama ve ticaret hayatýný ahlaki ilkelere dayalý olarak düzenleyip ekonomik faaliyetleri yürütebilmek için kurulmuþtur. Ahiliðin kurucusu Ahi Evran-ý Veli'dir. Ahi Evran-ý Veli'nin hayatý: Ahi Evran'ýn asýl adý, Þeyh Mahmut Nasýrüddin olup hicri 566, miladi 1171 yýlýnda Horasan'da doðmuþtur. Çocukluðu Horasan'da geçmiþ olsa da Maveraünnehr'e giderek büyük üstatlardan ders almýþtýr. Herat'ta Fahreddin Razi'nin hizmetinde bulunmuþ ve ondan Eþ'ari kelamýný öðrenmiþtir. Baðdat'ta Þeyh Evhadüddin Kirmani ile tanýþmýþ, ondan tefsir, hadis, fýkýh, kelam gibi ilimler okumuþ ve tasavvuf yolunda ilerlemiþtir yýlýnda Anadolu Selçuklu sultaný I. Gýyaseddin Keyhüsrev ikinci defa tahta çýkýnca Abbasi halifesi Nasir Lidinillah'a bu durumu bildirmek için hocasý Þeyh Mecdüddin Ýshak'ý Baðdat'a göndermiþti. Ahi Evran Þeyh Nasýrüddin Mahmud da bir grup bilgin ile ve ailesiyle birlikte o zaman Anadolu'ya geçmiþti. Þehirleri dolaþarak esnafa ve ahaliye islamý anlatmýþtý. Dünya ve ahret iþlerini düzenli hale getirmek için nasihatlerde bulunmuþ, yaklaþan Moðol tehlikesine karþý Müslümanlarýn birlik olup teþkilatlanmalarýný tavsiye etmiþti. Anadolu'ya geldikten kýsa bir süre sonra Kayseri'ye yerleþen debbað ustasý Ahi Evran, ilk iþyerini burada açmýþ ve çevresinde büyük ün salmýþtýr. Burada bir esnaf teþkilatý olan Ahiliði kurarak teþkilatlanmasýný saðlamýþtýr. Yine burada bir sanayi sitesinin kuruluþunu da gerçekleþtirmiþtir. Ancak bu muazzam site, Moðol istilasý sýrasýnda tamamen ortadan kaldýrýlmýþtýr. Kayseri'den Konya'ya geçmek zorunda kalan Ahi Evran, burada sanatýný icra etmeye tekrar baþlamýþ ve medreselerde de müderrislik yapmýþtýr. Konya'daki çalýþmalarýný Sultan I. Alaaddin Keykubat'ýn destek ve himayesinde yürütüyordu. Sultaný zehirleyerek tahta geçen II. Gýyaseddin Keyhüsrev, Ahilere cephe aldý. Baþta Ahi Evran olmak üzere pek çok Ahi ileri gelenlerini tutuklattý. Bu hal, beþ yýl sürdü. Ýçkiye düþkünlüðüyle tanýnan II. Gýyaseddin Keyhüsrev'in ölümünden sonra Ahi Evran ve arkadaþlarý serbest kalýnca Denizli'ye gittiler. Ahi Evran, orada da ayný faaliyetleri baþlattý. Ancak Konya'da bu esnada yönetim deðiþikliði olmuþtu. Yeni sultan II. Ýzzettin Keykavus'un daveti üzerine tekrar Konya'ya döndü ve yine bazý medreselerde müderrislik yapmaya devam etti. (Sürecek) Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: NÝSAN 2013 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Cesaretin Kaynaðý 2 Ýþte hazreti Ali, (ra) Ýþte hazreti Ömer, (ra) Ýþte Halid Bin Velid, (ra) Ve daha niceleri Sonra bu silsileyi Ýslam mücahidleri devam ettirdi. Binlerce cengaver, Binlerce kahraman insanlar. Ve asrýmýza kadar geldi. Ýþte Bediüzzaman Ýþte kahraman Nur talebeleri "Binler kahraman baþlarýn feda olduklarý bir kudsi hakikate baþýmýz dahi feda olsun.saçlarýn adedince baþlarým olsa,her gün biri kesilse, hakikati Kur'aniyeye feda olan bu baþ zýndýkaya teslim-i silah etmeyecektir" Bu bir meydan okuma idi. "Onun þakirtleri baþkalarýna kýyas edilmez.susmaz ve susturulamazlar" Sayýsýz kahramanlar, isimsiz kahramanlar, þansýz fedailer "Bu zaman Ýslamiyet fedaisi olmak zamanýdýr" "Ýman hem nurdur,hem kuvvettir.evet,hakiki imaný elde eden adam Kainata meydan okuyabilir Ve o imanýn sayesinde hadisatýn tesiratýndan kurtulabilirler." Sakýn yanlýþ anlamayalým. Bu kuru bir hamaset deðil. Müsbet hareket bir korku ve miskinlik alameti hiç deðildir. O bir muhakeme halidir. Bu zamanda, Ýslamiyet in tealisi ihlas ve metanetin varlýðýna baðlýdýr. Korkmadan, çekinmeden ve çekilmeden imana hizmet hareketidir. Kalem kýlýþtýr, kitap makinedir, cesaret yýlmamak ve usanmamaktýr. Hitabet bir kuþundur. Hadiselere maðlup olmamaktýr, þevktir ve gayrettir. (Son) Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 89,12 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER DERMAN FATÝH CAD. NO: 32/C ( ADLÝYE SARAYI KARÞISI ) ÖMÜR GAZÝ CAD.58/B VERGÝ DAÝRESÝ YANI VALÝLÝK KARÞISI ,75 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 8 NÝSAN 2013 Pegasus bugün uçuþa baþlýyor P egasus Hava Yollarý Amasya Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere bugün baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentasý Müdürü Halit Ýnaltekin, 'Pegasus Hava Yollarý'nýn Ýstanbul (Saw) -Amasya Ýstanbul (Saw) uçuþlarýnýn Pazartesi, Perþembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün olarak düzlenmeye baþladýðýný açýkladý. Ýnaltekin, Merzifon uçuþlarýna Pegasus Hava Yollarý Amasya - Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere bugün baþlatýyor Atatürk Havalimaný'ndan sonra Sabiha Gökçen Havalimaný'na da uçuþ eklenmesiyle Çorum'a ve bölge insanýna, sanayiciye, esnafa ve uçuþ yapan herkese kolaylýk saðlayacaðýný ve Ýstanbul uçuþlarýnda fiyatta rekabet olabileceðini kaydetti. 70 TL'den baþlayacak fiyatlarla gerçekleþtirilecek uçuþlarýn saatleri ise þöyle: Pazartesi günleri 15:55 Ýstanbul kalkýþ, 17:10 Merzifon varýþ; 17:30 Merzifon kalkýþ, 18:50 Ýstanbul varýþ. Perþembe ve Cumartesi günleri 08:00 Ýstanbul kalkýþ, 09:15 Merzifon varýþ; 09:35 Merzifon kalkýþ, 10:55 Ýstanbul varýþ. Gökhan Baþaran'ýn ilk albümü 'Arýnma' çýktý Ç orumlu müzisyen Gökhan Baþaran'ýn ilk albümü olan 'Arýnma' Arpej Yapým etiketiyle müzikseverlerle buluþmaya hazýr. Söz ve müzikleri kendisine ait olan bu albümü kaybettiði ailesine ithaf eden Gökhan Baþaran, yaþadýklarýný besteleriyle dile getirip dinleyicileriyle paylaþma zamanýnýn geldiðini söyledi. Yazdýðý her sözü içinde kanayan bir yara olarak gördüðünü ve artýk bundan Arýnma isteðini dile belirten Baþaran, duygularýný albümü aracýlýðýyla paylaþmaya hazýr olduðunu, paylaþtýkça yüreðindeki tortulardan arýnacaðýný kaydetti. Bu albümde Ýsmail Soyberk, Mert Türkmen, Mesut Uðurel, Emrah Küçükcanbaz enstrümanlarýyla yer aldýlar. Mix ve masteringi Baþar Yakupoðlu'nun yaptýðý albümde vokallerde Cemre Kabaþ ve Fatih Ertür yer aldý. Vokal koçluðu ise Kenan Yýlmaz tarafýndan yapýldý. Ýlk video klip, çýkýþ þarkýsý olarak belirlenen Gökmavi isimli þarkýya; 'Doða Ýçin Çal' projesinin yapýmcýsý ve yönetmeni olan Fýrat Cavaþ tarafýndan, fotoðraflar da doðup büyüdüðü kent olan Çorum'un tarihi yapýsý içinde Merve Kuþcu tarafýndan çekildi yýlýnda Çorum'da doðan Gökhan Baþaran, ilk, orta ve lise öðrenimini Çorum'da tamamladý yýlýndan itibaren üç yýl þan ve piyano eðitimi aldý. Ayný yýllarda AFT grubunda solist ve gitarist olarak yer aldý yýlýnda tekrar AFT grubunu bir araya getirerek yapmýþ olduðu besteyle, "Konuþarock" programýnda izleyicilerin oylamasýyla birincilik kazandý 'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi Hafif Batý Müziði Bölümü'ne girdi. Konservatuar eðitiminin yaný sýra Mesut Çorumlu müzisyen Gökhan Baþaran'ýn ilk albümü olan 'Arýnma' Arpej Yapým etiketiyle müzikseverlerle buluþmaya hazýr. Uðurel'den gitar dersleri aldý. Doða Ýçin Çal II projesinde gitarýyla ve Doða Ýçin Çal III'de vokaliyle yer aldý. Çeþitli gruplarda gitaristlik yaptý. Halen özel bir müzik eðitim kurumunda ve bir özel kolejde gitar eðitmenliði yapmaktadýr. Gökhan Baþaran, yayýnladýðý bu ilk albümün ardýndan yurdun çeþitli illerinde konserler vermeye hazýrlandýðýný ifade ederek memleketi Çorum'da da konser vermeyi çok istediðini, Çorum halkýnýn desteðini beklediðini kaydetti. Baðdat Hatun Çorum sahnesinde Ç orum Devlet Tiyatro nda bu hafta, Güngör Dilmen in yazdýðý, Ýzmir Devlet Tiyatrosu tarafýndan hazýrlanan Baðdat Hatun adlý tiyatro oyunu sahnelenecek. Bozkurt Uruç un yönetmenliðinde iki perde olarak sahnelenen oyunda; Ýlhanlý Devleti Dönemi'nde geçen tarihsel oyunda Oyun Çorum Devlet Tiyatro nda sahnelenecek. Baðdat Hatun'un, Ýlhanlý Ecesi olmak uðruna kocasýndan, babasý ve kardeþlerinden, doðmamýþ bebeðinden vazgeçmesi ve türlü entrikalarla devlet yönetimini ele geçiriþi anlatýlýyor. Oyun için biletler Çorum Devlet Tiyatro giþesinden ve vlet tiyatrolarý/corum adresinden alýnabilir. Ýskilip sebze pazarýnýn üstü çelik konstrüksiyonla kapatýlacak. Ýskilip'e modern sebze pazarý Ý skilip Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre belediye, sebze pazarýnýn üstünün çelik konstrüksiyonla kapatýlacak. Açýklamaya göre Belediye Baþkaný Numan Sezer, nisan ayý meclis toplantýsýnda yaptýðý açýklama ile mevcut Sebze Pazarý'nýn üstünün çelik konstrüksiyonla kapatýlacaðýný bildirdi. Sebze Pazarý'nýn 20 yýl önce kurulduðunu ve kurulduðu zamandan kendi dönemlerine kadar mülkiyetlerinin hukuki altyapýsýnýn eksik olduðuna, satýlan ve kiraya verilen çoðu iþyerinde kendi dönemlerine kadar þahýs malý olduðuna ifade eden Sezer "Pazarýn yapýldýðý günden bu yana burada yapýlan yanlýþ uygulamalarý düzelttik. Sonraki dönemlerdeki gibi esnafýmýzý ilgisiz býrakmadýk. Yanlýþ uygulama ve satýþlardan dolayý bu dükkânlarýn birçok varisi çýktý. Çünkü satýþlarýn sadece encümen kararýyla yapýldýðýný öðrendik. Doðal olarak hak iddia eden, hukuki yola baþvuran bu þahýslarýn tamamýna ulaþtýk. Zor bir süreç yaþadýk fakat kullanýlmakta olan Sebze pazarýnýn belediyemiz mülkiyeti olmasýný saðladýk. Esnafýmýz rahat nefes aldý. Önümüzdeki günlerde sebze pazarýmýzýn üzerini çelik konstrüksiyonla kapatacaðýz. Esnafýmýz ve hemþerilerimiz kötü hava þartlarýndan zarar görmeyecekler. Çatýda biriken suyun kanalizasyon hattýna verilmesini saðlayarak esnafýmýzýn ve halkýmýzýn zarar vermesini önleyeceðiz. Attýðýmýz bu tarihi adýmla hem esnafýmýz hem de hemþerilerimiz sadece pazar kurulduðu günlerde deðil, her gün alýþ veriþ yapma imkânýna kavuþacaklar. Verdiðimiz sözlerin tamamýný yapmýþ olmanýn gururunu yaþýyoruz. Ýskilip'imize ve hemþerilerimize hayýrlý olsun." dedi. Belediye Baþkaný Numan Sezer, proje hakkýnda bilgi verdi. Pazarý fotoðrafladýlar E ðitim-sen Kültür Merkezi Fotoðrafçýlýk Kursu birinci aþamasý baþladý. 2.5 ay sürecek olan "Sayýsal (dijital) Fotoðrafa Giriþ" baþlangýç kursu hem uygulama, hem de teorik olarak cumartesi ve pazar günleri gerçekleþtirilecek. Sanat eðitimcisi Altan Özeskici tarafýndan verilen kurs, 23 öðretmenin katýlýmýyla baþlandý. Mimar Sinan Halk Eðitim Müdürlüðü tarafýndan desteklenen kursun ikinci aþamasý ise Ekim 2013 te baþlayacak. Ýlk çalýþma Cumartesi Pazarý'nda gerçekleþtirildi. Ýlk çalýþmasýný Cumartesi Pazarý'nda gerçekleþtiren "Eðitim-Sen Fotoðraf Topluluðu" Çorum'un farklý bölgelerinde uygulama çalýþmasýný kurs süresince gerçekleþtirecek. Askeri Okullarda bir yenilik daha A skeri liselerle ilgili yönetmelik deðiþti. Seçmeli ders okul komutanýnýn inisiyatifinden çýkarýlarak öðrencilere býrakýldý. Seçmeli dersler arasýna Kur'an ve Hz. Peygamberin Hayatý ile birlikte Kürtçe de girdi. Askeri Okullarla ilgili yönetmelikte yapýlan deðiiklik Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, seçmeli derslerin komutan inisiyatifinden çýkartýlmasý yönünde deðiþiklik yapýlýrken, bundan sonra seçmeli dersleri okul komutaný yerine öðrenciler belirleyecek. Yönetmelikte Kur'an-ý Kerim, Hazreti Peygamberin Hayatý (Siyer) gibi seçmeli derslerle birlikte Kürtçe de seçmeli ders listesine girdi. Star Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni eðitim sistemi 4+4+4'ün hayata geçilmesiyle birlikte eðitim sisteminde köklü deðiþiklikler yapýldý ve askeri okullar da dahil olmak üzere esnek eðitim modeline geçildi. Bu kapsamda Türk Silahlý Kuvvetleri Ortaöðretim Okullarý Sýnýf Geçme ve Sýnav Yönetmeliði'nde deðiþiklik yapýlarak dünkü Resmi Gazete'de yayýmlandý. Okul komutaný, bundan sonraki süreçte Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan seçmeli dersleri ve ayrý sýnýflarda verilecek seçmeli dersleri belirtecek þekilde öðrencilerin seçimine sunacak. Öðrenciler kendi ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda seçtiði derslerle ile ilgili bir dilekçe hazýrlayarak okul yönetimine sunacak. Yönetmelikle, askeri okullarda seçmeli dersin seçimi öðrencinin inisiyatifine geçti. Daha önce, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn belirlediði seçmeli derslerden hangilerinin okutulacaðýný okul komutaný belirliyordu. Ancak yapýlan revizyonla birlikte artýk öðrenci kendi istediði dersi seçecek. Askeri öðrenci, Meclis'te kabul edilen 'Kur'an-ý Kerim', 'Hazreti Peygamberin Hayatý' derslerinden istediði takdirde eðitim alabilecek. Öte yandan seçmeli dersler kapsamýnda öðrenci 'Yaþayan Diller' dersi çerçevesi içinde Kürtçe eðitim de alabilecek. Yapýlan bu revizyonla beraber artýk askeri okullarda da sýkýyönetim bitmiþ oldu.(aa) Komutan'ýn seçme yetkisi yok Ders seçimi öðrenciye býrakýldý Yaþayan Diller ve lehçeler Eðitim-Sen Kültür Merkezi Fotoðrafçýlýk Kursu birinci aþamasý baþladý.

15 Ýnternetten otomobil alacaklar, dikkat! Ç orum Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, internet üzerinden ikinci el araç satýn almaya hazýrlanan vatandaþlarý uyardý. Fahri Yandýk, kendilerine ait olmayan araçlarýn fotoðraflarýný çekerek internette satýþa sunan bazý art niyetli kiþilerin, bir miktar kapora aldýktan sonra kayýplara karýþtýðýný aktardý. Ýkinci el oto satýþlarýnýn durgun olduðunu belirten Yandýk, internet üzerinde yapýlan satýþlarýn sektörü olumsuz yönde etkilediðine dikkat çekti. Sanal ortamda yapýlan ikinci el oto fiyatlarýndaki dengesizliðin galericileri maðdur ettiðini ifade eden Yandýk, internet ortamýnda yapýlan satýþlarýn hükümet tarafýndan Çorum Oto Galericiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, vatandaþlarý uyardý. düzenlenmesi gerektiðini belirtti. Fahri Yandýk, Aracý almak isteyenlerden hesap numarasý vererek para yatýrmalarýný talep eden dolandýrýcýlar var. Bu internet tokatçýlýklarýna dikkat edilmeli. Dolandýrýcýlar, parayý aldýktan sonra telefonu iptal edip, ortadan kayboluyor. Bu yüzden internetteki araç satýþlarýna kanuni düzenleme getirilmesi lazým diye konuþtu. ÝHALE ÝLANI ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ l-ýdarenin a) Adres : Orman Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü-Valilik Ek Binasý Kat: 9 ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : (0 364) Ýhale konusu hizmetin; 3-Ýhale Yeri : Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü Valilik Ek Binasý Kat: 9 ÇORUM 4-Ýhale Usulü :2886 Sayýlý D.Ý.K 'nün 37. Maddesine göre KAPALI TEKLÝF USULÜ ile yapýlacaktýr. 5-Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 1. Ýsteklinin gerçek kiþi olmasý halinde T.C. vatandaþý olmak, tüzel kiþi olmasý halinde ise T.C. Kanunlarýna göre Türkiye'de kurulmuþ tüzel kiþiliðe haiz olmak. 2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek. 4. Bu iþ için ( Ellibin ) - TL tutarýnda kullanýlmamýþ nakit veya kredisine yönelik Mali Durum Bildirimine yönelik banka teyidini banka Genel Müdürlüðünden alýnmýþ belgelerin aslýný vermek. (Kamu Tüzel Kiþilikleri bu madde hükmünden muaftýr) 5. Ticaret ve Sanayi Odasýna kayýtlý olduðuna dair belge vermek: (Kamu Tüzel Kiþilikleri bu madde hükmünden muaftýr) a) Gerçek kiþi olmasý halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odasý veya^esnaf Sanatkâr siciline kayýtlý olduðunu gösterir belge getirmek. b) Tüzel kiþi olmasý halinde; Ticaret ve Sanayi Odasýndan ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek. c) Ortak giriþim olmasý halinde, ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli þirket ise: Þirket ortaklarýnýn hisse durumlarýný ve görevlerini belirten kanýtlayýcý belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluðundan alýnmýþ belge, Þirket Ana Sözleþmesi) herhangi birini vermek. d) Ýhaleye katýlmak isteyen anonim þirketler için Türk Ticaret Kanunu'nun 271. Maddesi, limited þirketler için 503. Maddesi aranýr. 6. Ýþ Deneyimine yönelik aþaðýdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kiþilikleri bu madde hükmünden muaftýr) a) Ýsteklilerin ihaleye konu olan iþle benzerlik arz eden faaliyetlerde en az 3 yýl gerçekleþtirdiðine belgelemek, (l Konaklanma tesisi veya Kamp Alaný iþletmeciliðinde; asgari 4 yýldýzlý otel iþletmeciliði veya asgari 100 yataklý tatil köyü iþletmeciliði, Kamp Alaný veya A Tipi Mesire Yeri Ýþletmeciliði, 2) Günübirlik Kullaným Alaný iþletmeciliðinde; Günübirlik Kullaným Alaný, B Tipi Mesire Yeri, Turistik Tesis(Restoran, Kafeterya, Yemekhane vb.) iþletmeciliði, vb.) b) En son faaliyette bulunduðu veya halen faaliyetine devam ettiði iþletmecilik faaliyeti konusunda muhatap olunan Ýdareden alýnmýþ referans mektubu. 7. Ýmza sirküleri vermek. a) Gerçek kiþi olmasý halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. b) Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliði temsilen ihaleye katýlan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. c) Ortak "giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek kiþi veya tüzel kiþilerin her birinin (a) ve (b) fýkralarýndaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 8. Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye iþtirak ediliyorsa; istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 9. Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde bu þartnameye ekli örneðe uygun ortak giriþim beyannamesi (EK- 2) ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir). Ayrýca grubun bütün ortaklarý Ýdare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalarlar. 10.Vergi dairesinden vergi mükellefi olduðuna dair belge getirmek. (Kamu Tüzel Kiþilikleri bu madde hükmünden muaftýr) 11. Ýhale ilan tarihinden sonra alýnmýþ baðlý olduðu vergi dairesine borcunun bulunmadýðýna dair belgenin aslý veya noter tasdikli örneðini vermek. (Kamu Tüzel Kiþilikleri bu madde hükmünden muaftýr) 12.Ýhale ilan tarihinden sonra alýnmýþ SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadýðýna dair belgenin aslý veya noter tasdikli örneðini vermek. (Kamu Tüzel Kiþilikleri bu madde hükmünden muaftýr) 13.Ýhaleye ait þartname ve eklerini satýn almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafýndan þartname ve eklerinin okunup kabul edildiðine dair söz konusu ihale dokümanýnýn her sayfasýnýn imzalanarak teklif dosyasýna konulmasý. 14.Ýdare adýna alýnmýþ (muhammen bedelin) %3'ü TLtutarýnda geçici teminata ait alýndý makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu vermek. 15.Þekli ve içeriði bu þartnamede belirlenen teklif mektubu (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatýlacaktýr.) 6-Ýhale dokümanlarý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü-Vilayet Binasý 9.Kat- Çorum/ adresinde görülebilir TL(elli) karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 7-Teklifler, Salý günü saat kadar Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü-Valilik Binasý 9.Kat-Çorum adresine verilebileceði gibi iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 8-Ýlanda bulunmayan hükümlerde ihale þartnamesi hükümleri geçerlidir, isteklilere ilanen duyurulur. (Basýn: 275) Resmi ilanlar: de SEKTÖRÜ LEKELÝYORLAR Fahri Yandýk, internet üzerinden kendilerini galerici olarak tanýtan dolandýrýcýlarýn sektörü lekelediðini kaydetti. Ýkinci el araç almak için interneti tercih eden vatandaþlarý ikaz eden Yandýk, kaparo aldýktan sonra kayýplara karýþan þahýslara karþý vatandaþlarýn uyanýk olmasý gerektiði konusunda uyardý. Ýnternet satýþlarýnýn araç fiyatlarýný alt üst ettiðini, sýfýr oto satan bayilerin de ikinci el satýþlara yönelmesinin oto galericilerin satýþlarýný etkilediðini ifade eden Yandýk, Sektörde durgunluk sürüyor. Ýnsanlarýn alým gücü serbest piyasada düþtü. Ticarette çek ve senetlerin artýk itibarýnýn kalmadýðýný düþünüyoruz. Piyasadaki nakit akýþýnýn duruþu sektörü zor durumda býraktý. Ancak önümüzdeki aylardan oldukça umutluyuz. Þimdi araç almanýn tam zamaný diye konuþtu. Sanal ortamda insanlarýn araçlarý görmeden peþinden koþtuðunu ama çoðunun umduðunun karþýsýna çýkmadýðýnýn altýný çizen Yandýk, "Ýnternette biçilen araç fiyatlarý hayaldir. Mesela bir araç 5 bin TLise, baþka internet sitesinde ayný model araç 10 bin TL'ye satýlýyor. Oradaki dengesizlikler ikinci el araç sektörünü de olumsuz etkiliyor þeklinde konuþtu. 5664'TEN SORGULAYIN Vatandaþlarýn araç almadan önce 5664'ü arayarak aracý sorgulamasý yapmasýný tavsiye eden Fahri Yandýk, aracýn son durumu ile ilgili tüm bilgilerin 5664 araç sorgulamada mevcut olduðunu kaydetti. Herhangi bir araç alacak vatandaþlarýn aracý almadan yetkili servis ve iþin ehli ustalara da göstermeleri tavsiyesinde bulunan Yandýk, ayrýca vatandaþlarýn ucuz araçlara aldanarak paralarýný heba etmemelerini önerdi. Oto Galericiler Sitesi'nde 65 iþyerinin mevcut olduðunu ve sitede kiralýk iþyerlerinin de mevcut olduðunu aktaran Yandýk, Çorumlu oto galericiler olarak daha rahat ve modern bir alanda hizmet veriyoruz. Tüm galericilerin ayný sitede olmasý hem birlikteliðimizi güçlendiriyor, hem de iþlerimizi kolaylaþtýrýyor dedi. Geçtiðimiz günlerde internetten araç satarak insanlarý dolandýran bir çetenin çökertildiðini bildiren Fahri Yandýk, tüm Emniyet Teþkilatý'na teþekkür ederken, ayrýca 10 Nisan Türk Polis Teþkilatý'nýn kuruluþ yýldönümünü kutladý. PAZARTESÝ 8 NÝSAN YOLLAR ARASI TOPRAK ÝÞLERÝ VE SANAT YAPILARI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ K.K. NO' LU SUNGURLU - UÐURLUDAÐ ÝL YOLU MUHTELÝF KM.LERDE TOPRAK ÝÞLERÝ VE SANAT YAPILARI YAPILMASI ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarý No: ATAKUM/SAMSUN b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : K.K. No.lu Sungurlu-Uðurludað Ýl Yolu Muhtelif Km.ler. c) iþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: Atakum- SAMSUN b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.l.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz, olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve diðer ekipmana iliþkin belgeler Cinsi ve Çeþidi Özelliði ve Kapasitesi Adedi Kamyon Damperli Kamyon en az 2003 model En az Hp gücünde 15 ton taþýma kapasiteli Yükleyici Lastik Tekerlekli En az 2 Ekskavatör 3 yd3 lük 240Hp gücünde En az 3 Arazöz 10 tonluk En az 1 Demir bandajlý silindir 9-11 tonluk En az 1 Lastik Tekerli silindir 9-11 tonluk En az Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Resmi Gazetede tarih ve sayý ile yayýnlanan yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþ gruplarý tebliðinde yer alan (A)/V.GRUP: KARAYOLU ÝÞLERÝ (Altyapý+Üstyapý) yapýmý iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Muhasebe Þubesi Müdürlüðü (Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00 TL (Türk Lirasý) karþýlýðýnda Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðü Muhasebe Þubesi Müdürlüðü'nün Ziraat Bankasý Samsun Merkez Þubesi TRl no.lu hesabýna yatýrýldýðýný gösteren dekont ile birlikte Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðü Ýhaleler Baþmühendisliði adresinden satýn alýnabilir.) adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 7.Bölge Müdürlüðü-Ýhaleler Baþmühendisliði adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini. Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, isin tamamý için teklif verilecektir. 10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3;ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,2 (Basýn: 299) Resmi ilanlar: de

16 16 PAZARTESÝ 8 NÝSAN 2013 U 16 Final Grubunda ilk maçlar oynandý Çorum Belediye: 10 - Osmancýk Belediye : 2 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Baran Avcý. Ç O R U M BELEDÝYESPOR : Nurettin, Ceyhan, Murat, Berkay, Yaþar, Emrecan, Deniz Çakmak, Onat, Berkay, Alaaddin, Cemalettin, Caner, Kadir, Ýlyas, Deniz Alabay, Metin, Eray, Ýsmail. OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Selim, Ýbrahim, Hakan, Mustafa, Eren, Aziz, Serkan, Furkan, Berat, Engin, Burhan, Vural, Recep. KIRMIZI KART- LAR : 38. dak. Ýbrahim, 60. dak. Eren (Osmancýk SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Mehmet Çorumspor, Ýskilip Belediye ye ikinci yarýda patladý: 4-1 Osmancýk Atatürk ten çifte vize Çorum da yapýlan Okullu Küçükler Badminton Grup birinciliðinde Osmancýk Atatürk Ortaokulu kýzlarda birinci erkeklerde ise ikinci olarak Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazandý. Çorum da üç gün Bafra ya 4-1 yenilerek mücadele sonunda 3-2 süren okullu küçükler ikinci olarak Türkiye yenen Osmancýk badminton grup birinciliðinde Çorum Osmancýk Ortaokulu kýzlarda birinci Finallerinde mücadele etme hakký kazandý. O s m a n c ý k Ortaokulu finale yükseldi. Final maçýnda grupta yenildiði rakibi Malatya erkeklerde ise ikinci Ortaokulu Ceren ile bir kez daha olarak Türkiye finallerinde Özdemir, Þeyda Kara, karþýlaþan Osmancýk mücadele etmeye Ayþegül Dikici, Þura Ortaokulu maçý 3-2 hak kazandý. Tevfik Kýþ Kayar ve Fatmagül kazandý ve gruptan birinci Spor nda yapýlan Sezer den oluþan kýz olarak Türkiye final- grup birinciliðinde takýmý gruptan çýktýktan lerinde yükseldi. Çorum Osmancýk sonra çeyrek final Kýzlarda Malatya ikinci Ortaokulu final maçýnda kýzlarda Malatya yý 3-2 grubunda Malatya nýn ardýndan ikinci olarak olarak, baraj maçýnda, Adana yý yenen Ýstanbul yenerek þampiyon yarý finale yükseldi. Yarý ise üçüncü olarak olurken erkeklerde ise final maçýnda Samsun final maçýnda Adana þampiyonunu zorlu bir Türkiye Þampiyonasýna katýlmaya hak kazandý. Belediyespor). GOLLER : 3. dak. Emrecan, (penaltý) ve 43. dakikalarda Cemalettin, 8. dak. Onat, ve 59. dakikalarda Berkay, Sungurluspor : 5 - Ulukavakspor : 0 Zeki Sevim. SUNGURLUSPOR SAHA: 2 Nolu. 56. dak. (penaltýdan) Alaaddin (Çorum HAKEM :Enver Belediyespor), 27. dak. Bolat. Serkan, 49. dak. Engin MÝMAR SÝNAN ( O s m a n c ý k Belediyespor). : Burak Ergiþi, Resul, Semih, Ethem, Berkay, Seyit, Muhammet, Necmi, Gökhan, Ýbrahim, Mikail, Ýlker, Çaðrý, Burak Kýlýç. ULUKAVAK- SPOR : Tolga, Orhan, Kazým, Enes, Barýþ, Muhammed, Ahmet, Emre Þahin, Ömer, Ýbrahim, Alper, Emre Yumlu, Sefa, Adem, Yunus, Atalay. GOLLER : 23. ve 27. dakikalarda Gökhan, 48. dak. Çaðrý, 57. dak. Necmi, 60. dak. Ýbrahim (Sungurluspor). Erkeklerde Osmancýk Ortaokulu Hilmican Þimþek, Berat Öztürk, Arda Þarp ve Yalçýn Uzun dan oluþan kadrosuyla çeyrek final grubunda birinci olarak yarý finale yükseldi. Yarý final maçýnda diðer çeyrek final grubundan Malatya yý 4-1 yenerek Türkiye Þampiyonasý biletini alan Osmancýk Ortaokulu final maçýnda ise çeyrek final grubunda yendiði Samsun Bafra ya 4-1 maðlup olunca ikinci olarak finallere gitme hakký kazandý. Erkekler baraj maçýnda ise Adana, Ýstanbul u yenerek üçüncü oldu ve Türkiye Þampiyonasý biletini aldý. Final maçlarýnýn ardýndan düzenlenen törenle okullara belgeleri verildi. O s m a n c ý k Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni ve milli takým antrenörü Barýþ Boyar Eskiþehir namaðlup geçtiðimiz yýl bu kategoride kýz erkek karma takýmlarla mücadele edildiðini bu yýl ise son anda bir deðiþiklik yapýlarak ayrý ayrý mücadele edileceðinin açýklandýðýný belirterek Bu deðiþiklik bizim tüm planlanýmýzý bozdu. Karmaya göre hazýrlandýk elimizdeki dar kadro ile mücadele ediyorduk ayrýlma olunca iki kiz ve iki erkek sporcu daha bulmak gerekti buda bizim gücümüzü azalttý. Buna raðmen iki üç aylýk bir çalýþma ile mücadele eden sporcularým mükemmel performans gösterdi. Türkiye finallerinde de elimizden geleni yapacaðýz dedi. Küçükler badmintonda Türkiye Þampiyonasý 3-5 Mayýs tarihlerinde Erzincan da yapýlacak. GENÇLÝKSPOR : Abdurrahman, Enes, Dilaver, Murat, Ömer, Sezer, Doðan, Harun, Kaan, Metehan, Burak, Alaca Belediye: 2 - Çimentospor : 1 SAHA: 2 Nolu. HAKEM :Tahsih Samet Avcý. ALACA BELEDÝYESPOR : Kadir, Fatih, Zafer, Mehmet, Süleyman, Enes, Mücahit, Tahir, Furkan, Emir, Engin, Fýrat, Ahmet, Kürþat, Esat, Cemal. ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, Halit, Mahmut, Emin, Furkan, Eren, Arda, Elvan, Berkay, Mert Coþkun, Mehmet, Muhammet, Semih, Ömer, Osman, Mert Þahin, Faruk, Berat. GOLLER : 1. ve 10. dakikalarda Emir (Alaca Belediyespor), 18. dak. Arda (Çimentospor). PTT Gençlik: 3 - Osmancýkgücüspor: 0 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Halil Sönmez. PTT GENÇLÝKSPOR : Emre, Furkan, Ogün, Ahmetcan Çankal, Oðuzhan, Mert, Ahmetcan Bolat, Engincan, Burak, Enes, Kadir, Hüseyin, Abdullah, Fazlý, Nafican, Tuðrul, Mücahit, Yusuf. OSMANCIKGÜCÜSPOR : Enes, Abdulkerim, Necati, Halil, Mert, Ege, Oðuzhan, Uður, Utku, Tunahan, Kenan, Doðan, Görkem, Melih, Muratcan. GOLLER : ve 48. (penaltýdan) dakikalarda Burak (PTT Gençlikspor). SAHA : 2 Nolu. HAKEMLER : Emre Alagöz, Doðan Akbaþ, Dursun Uðural. ÇORUMSPOR : Ekrem, Muhammet, Cihat, Emre, Ebuzer, Furkan, Taha, Ali, Sefa, Þakir, Abdulkadir, Serkan, Sefa, Emirhan, Batuhan, Oðuzhan, Ömer. Ý S K Ý L Ý P BELEDÝYESPOR : Muhammet, Salih, Ferdi, Turgut, Metin, Þükrü, Çorum da beþ gündür devam eden Kulüplü Genç bayanlar basketbol bölge birinciliðinde Eskiþehir Gençlikspor namaðlup birinci olarak Türkiye finallerine yükseldi. Atatürk Spor nda oynanan son gün maçlarýnda Eskiþehir Gençlikspor, Tokat Bilmarspor U 13 de gruplarda mücadele devam ediyor Mimar Sinan Gençlikspor : 6 - Çorumspor : 3 Alperen, Ýbrahim, Furkan, Orhan, Doðukan, Abdulsamet, Onur. ÇORUMSPOR : Yücel, Kenan, Emre Irmak, Ýsa, Bedirhan, Yasin, Kemal, Mehmet, Emre Okutan, Emin, Melih, Faruk, Mücahit, Yusuf, Okan, Uður, Mertcan, Eren. Musa, Furkan, Burak, Sefa, Uður, Fatih, Soner, Gökhan, Özcan, Gençler kaçtý, Çorum Belediye yakaladý: 2-2 SAHA: Mimarsinan HAKEMLER: Emrah Okan, Emre Alagöz, Berkant Arman. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Candoðan (Ali Baþlý), Mustafa, Anmetcan, Ali Bektaþ, Ertuðrul, Cihat (Emrecan), Emre (Atakan), Onur (ersin), Özkan, Alperen (Alihan), Bekir. GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Muzaffer, Emin, Emre, Ertuðrul, Batuhan, A.Kerim, Ýsmail, Nebi, Muhammed (Adýgüzel), Emirhan, Tolga, Ahmet. GOLLER: 10. dak. Candoðan (kendi kalesine), 53. dak. Batuhan (Gençlerbirliði), 20. (penaltýdan) ve 77. dakikalarda Ertuðrul (Çorum Belediyespor). KIRMIZI KART : 24. dak. Abdurrahman (Mimar Sinan Gençlikspor). GOLLER : 2. dak. Mehmet, 25. dak. Bedirhan, 30. dak. Emre Okutan (Çorumspor), ve 48. dakikalarda Burak, 11. ve 60. dakikalarda Kaan, 14. dak. Dilaver (Mimar Sinan Gençlikspor). Gençlerbirliði : 5 - Osm. Fener Gençlik:2 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Soner Derviþoðlu. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Berk, Hüseyin, Yunus Emre Tuygun, Yunus Emre Uyar, Ahmet, Muhammet, Deniz, Alican, Metehan, Batuhan, Eren, Fatih, Abdullah, Yavuz, Hasan, Turgay, Kerep. OSMANCIK FENER GENÇLÝKSPOR : Ata, Batuhan, Burak, Emrullah, Ahmet, Mustafa Çaðlar, Turan, Mustafa Doðan, Furkan, Mert, Fahri, Ferhat, Onur, Ali, Emre, Berkay, Ayberk. GOLLER : 3. ve 15. dakikalarda Alican, 18. dak. Deniz, 48. ve 50. dakikalarda Fatih (Gençlerbirliði), 45. dak. (penaltýdan) Ayberk, 53. dak. Fahri (Osmancýk Fener). Mehmet, Emre. GOLLER : 12. dak. Burak (Ýskilip Belediyespor), 40. dak. Þakir, 43. dak. Emirhan, 60. ve 72. dakikalarda karþýsýnda aldýðý lik skorla grup maçlarýný namaðlup olarak birinci bitirdi. Grup maçlarýnda ilimizi temsil eden Çorum Gençlikspor son maçýnda Bolu Sem-Mak Abant Gençlikspor önünde fazla bir varlýk gösteremedi ve rakibine gibi farklý skorla maðlup oldu. Dün oynanan maçlarýn ardýndan düzenlenen törende gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer tarafýndan Gençlikspor a plaketi verildi. 2. Amatör Küme U 19 da üç maç oynandý SAHA: Mimarsinan HAKEMLER: Özkan Kaya, Emre Alagöz, Muharrem Bekleviç ÇORUMSPOR: Sabri, Batuhan, Recep (Kadir), Mikail, Mücahit, Taha, Oðuzhan, Mehmet, Hasan (Muhammed), Gökhan (Alperen), Ercan. ULUKAVAKSPOR: Ýlker, Enver (Berat), Cihat, Kahraman, E.Talip (Yusuf), Celal (Nurullah), Ömer, Samet, Yaþar, Turgay, Emre. GOLLER: 7. dak. Gökhan, 22.dak. Hasan, 71. dak. Mücahit, 77. ve 88. dakikalarda Alperen (Çorumspor), 56. dak. Samet (Ulukavakspor). Ýskilip Belediyespor: 3 Osmancýk Belediye : 2 SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya HAKEMLER: M.Ali Cýrýl, Celal Bayraklý, Tarýk Bozkurt. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Murat, Ferdi, Metin, Eþref, Þükrü (Oðuz), Hami, Hüseyin (Burak), Musa, Remzi (Muhammed), Furkan, Fatih. OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Barýþ, Sinan, Ýsmail, Ersin, Sadýk, A.Rýza (Sinan Yüzgeç), Barýþ (Mustafa), Burhan, Emre Yaþar, A.Kadir, Emre. GOLLER: 25. dak. Remzi, 60. ve 90. dakikalarda Eþref (Ýskilip Belediye), 39. dak. Emre Yaþar, 87. dak. Sadýk (Osmancýk Belediye). SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya HAKEMLER: Celal Bayraklý, M.Ali Cýrýl, Onur Alagöz ÝSKÝLÝPSPOR: Emre, Þahin (Mustafa), Ergün, Gökhan, Yunus, Ferdi, Soner (Faruk), Ömer, Muhammed, Furkan (Muhammed), Orhan). HÝTÝT GENÇLÝKSPOR: A.Berkan, Enes, Yasin (Berkay), Ertuðrul, Cemal, Oktay, Orhan (Durusn), Hakan, Murat, Ali (Ýsa), Dursun. GOLLER: 75. dak. Oktay, 85. dak. Murat (Hitit Gençlikspor).

17 Çimentospor dan Özel Ýdare ye 4-0 lýk tarife SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Mehmet Ali Cýrýl, Halil Sönmez, Fatih Derviþoðlu. ÇÝMENTOSPOR : Samet Bedir, Yunus, Kadir, Caner (Kaan), Samet Esenyel, Hasan Manici (Mücahit), Ümit, Ýbrahim, Hasan Erdal (Yusuf), Bünyamin, Hüseyin. 2. Amatör Küme büyüklerde ilk yarý erteleme maçlarý ile tamamlandý Ortaköy Kültür ü 3-1 yendi zirveyi korudu SAHA: Karahacip HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Ýsmail Sefa Kandemirli, Abdullah Akkoyun. ORTAKÖY ALTINBAÞSPOR: Hamza, Yalçýn, Seyfi, Fevzi, Berkay (Özgür), Osman, Necati, Cihangir, Mustafa (Yenal), Haktan (Ömer), SAHA: Mimarsinan HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Ömür Soytemiz, Barýþ Karakuþ ÇORUMSPOR: Sabri, Batuhan, Recep, Özgür, Mücahit, Furkan, Oðuzhan, Mehmet, Hasan (Ümit), M.Alperen (Gökhan), Ercan. KARGIGÜCÜ: Kývanç, Rýza, Ferdi, Mahmut, Murat, Ali (Yücel), Ozan, Tugay, Fatih, Sadullah, Bedirhan. GOLLER: 15. dak. Ali, 85 Tugay (Kargýgücü), 58. dak. Oðuzhan (Çorumspor). KIRMIZI KART: 89. dak. Recep (Kargýgücü). 2. Amatör Küme A grubunda haftaya 9 ar puanla giren iki takým Çorumspor ile Kargýgücüspor arasýndaki maçý 2-1 kazanan Kargýgücü zirveye ortak oldu. Ýlk yaryý 1-0 önde tamamlayan Kargýgücüspor ikinci yarýda Oðuzhan ýn golüyle skoru 1-1 yapan Çorumspor önünde galibiyete 85. dakikada Tugay la ulaþtý. Bu golle sahadan 2-1 galip ayrýlan Kargýgücüspor 2. Amatör Küme B grubu lideri Ortaköyspor sahasýnda konuk ettiði HE Kültürspor u ikinci yarýda bulduðu gollerle 3-1 yenerek liderliðini devam ettirdi. Maçýn ilk yarýsý Cihangir ve Kadir in attýðý gollerle 1-1 beraberlikle tamamlandý. Ýkinci yarýda Ortaköyspor 63. dakikada Yenal la öne geçti ve 75. dakikada Abdullah maçýn skorunu belirledi: 3-1. Bu sonuçla Ortaköyspor 12 puanla sürdürürken liderliðini HE 2. Amatör Küme B grubunda dün Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta Ýskilipspor Düvenci Belediyespor u 4-0 yenerken maçýn son dakikalarýnda çýkan olaylar nedeniyle Düvenci den üç Osmancýk Fener Gençlik, Oðuzlar ý 3-2 yendi SAHA: Osmancýk. HAKEMLER : Hakan Kaya, Yüksel Basar, Yalçýn Kara. OSMANCIK F E N E R GENÇLÝKSPOR : Erdem, Burak (Talha), Cengizhan, Burak Haykýr (Ýlker), Burak Yýldýrým, Serkan, Emre, Sezer Çorumspor u 2-1 yenen Kargýgücü zirveye ortak SAHA: Mimarsinan HAKEMLER: Erdoðan Yandým, Ercan Davarcýoðlu, Berkay Damar. DÜVENCÝ BELEDÝYESPOR: Ümit, Muttalip, Hüseyin, Adem, Ömer, Mehmet, Adnan (Bahattin), Metin, Telat, Mustafa, Ferdi (Zekeriya). ÝSKÝLÝPSPOR: Tugay, Bünyamin, ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Fatih, Mustafa Ergöz, Emrah, Mustafa Gümüþ, Arif, Serdar, Murat (Metin), Yücel (Ramazan), Mustafa Dönmez, Yaþarcan, Osman (Ýlyas). GOLLER : 5. dak. Hasan Manici, 25. dak. Ýbrahim, 45. dak. Ümit, 55. dak. Hasan Erdal (Çimentospor). Alaattin. HE KÜLTÜRSPOR: Muharrem, F. Ahmet, Bünyamin, Gökhan, Yasin, M. Enes, Murat, Samet, Kaan, A. Can, Vedat.. GOLLER: 15. ve 63. dakikalarda Cihnangir, 75. dak. Alaaddin (Ortaköyspor), 45. dak. A. Can (HE Esat, Evliya, Ýsmail (Hasan), Sefa, Murat Kayýlý, Murat Daldadurmaz, Mehmet (Serhat), Faruk (Sami). GOLLER: 42. dak. Faruk, 66. ve 80. dak Serhat, 71 (penaltýdan). dak. Sefa (Ýskilipspor) KIRMIZI KARTLAR: 85. dak Esat (Ýskilipspor), 85. dak. Muttalip, Hüseyin, Adem (Düvenci Belediye). 1. Amatör Küme Final Grubunda Çimentospor, Ýl Özel Ýdarespor önünde 4-0 galip gelerek þampiyonluk iddiasýný son iki maça taþýdý. Çimentospor rakibi önünde maça etkili baþladý ve henüz 5. dakikada Hasan Manici nin attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Bu golden sonra kontrolü eline alan Çimentospor 25. dakikada Ýbrahimve 45. dakikada Ümit in attýðý gollerle rakibi önünde ilk yarýyý 3-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda Hasan Erdal ile farký dörde çýkaran Çimentospor sahadan bu skorla galip ayrýlarak puanýný 10 a çýkardý ve þampiyonluk iddiasýný son iki maça taþýdý. Ýskilip Düvenci maçýnda dört gol dört kýrmýzý kart: 4-0 Ýskilip ten bir futbolcu kýrmýzý kart gördü. Maçýn ilk yarýsýný Ýskilipspor un Faruk un attýðý golle önde kapattý. Ýkinci yarýda Serhat ve Sefa nýn attýðý gollerle rakibi önünde 4-0 öne geçti. Maçýn 85. dakikasýnda yardýmý hakem Ýskilipspor dan Esat ý küfür ettiði için oyundan attýrdý. Bu oyunca atýlýnca saha karýþtý ve iki takým oyuncularý birbirine girdi. Bu kavga sonunda Ýskilipspor dan Esat ile birlikte Düvenci Belediyespor dan Muttalip, Hüseyin ve Adem de kýrmýzý kart gördüler ve takýmlarý sahada sekiz kiþi kaldý. Maçtan 4-0 galip ayrýlan Ýskilipspor puanýný 12 ye çýkardý. (Selçuk), Mücahit, Eren, Deniz. OÐUZLAR BELEDÝYESPOR : Eren, Mustafa, Emrah, Batuhan, Ýsmail, Murat, Osman (Burak), Abdulhamit, Bilal 10 Nisan Polis Günü kurumlararasý voleybol turnuvasýnda fihalin adý kondu. O s m a n c ý k Kaymakamlýðý - Devlet Hastanesi. Cumartesi akþamý Atatürk Spor nda oynanan günün ilk yarý final maçýnda Osmancýk Kaymakamlýðý ile Çorum Voleybol Okulu arasýndaki karþýlaþma nefes kesti. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçý taybreak setinde üstünlük kuraran kazanan Osmancýk Kaymakamlýðý salondan 3-2 lik galibiyetle ayrýlarak finale yükselen ilk takým oldu. Günün ikinci yarý final maçýnda ise Devlet Hastanesi, Týbbi Tanýtým Temsilcileri karþýsýnda 3-1 lik galip ayrýlarak finale yükselen ikinci takým oldu.. Final maçý bu akþam Cumartesi günü oynanan yarý final maçlarýnýn ardýndan turnuva bugün oynanacak final maçý ile sona erecek. Bugün saat da oynanacak ilk maçta yarý final maçlarýný kaybeden Çorum Voleybol Okulu ile Týbbi TanýtýmTemsilcileri üçüncülük dördüncülük maçýnda karþýlaþacaklar. (Serhat), Ýsa, Talip. GOLLER : 13. ve 28. dakikalarda Talip (Oðuzlar Belediyespor), 21. dak. Serkan, 65. dak. Deniz, 85. dak. Eren (Osmancýk Gençlikspor). Fener Çorum Belediye, Uðurludað da 8-1 le güldü SAHA: Uðurludað. HAKEMLER : Özgür Demirci, Mehmet Zeki Sevim, Mehmet Tuðluk. UÐURLUDAÐ BELEDÝYESPOR : Burak, Murat, Murat Köse, Nurettin, Hasan, Ali, Seyit, Oytun, Sefa, Ramazan, Hasan. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Uður, Faruk, Mehmet, Emre, Murat, Aydýn, Mustafa, Sefa, Mustafa Uçar, Bilal, Dinçer. GOLLER : Mustafa Uçar (4), Aydýn (2), Mustafa, Murat (Çorum Belediyespor), Faruk (kendi kalesine) (Uðurludað Belediyespor). Bu maçýn ardýndan ise saat da Osmancýk Kaymakamlýðý ile Devlet Hastanesi þampiyonluk için karþýlaþacaklar. Bu maçýn ardýndan dereceye giren takýmlara kupa ve madalya ile özel PAZARTESÝ 8 NÝSAN Kadýköy Çorum da yine güldü U 15 yarý final grubunda Kadýköyspor ilk maçýnda Giresunspor u 3-0 yendi. Cumartesi günki maçta Orduspor önünde tek golle kazandý son maçýnda Bartýn Kemerspor ile 2-2 berabere kalan Samsun Kadýköyspor grup birincisi olarak Türkiye finallerine yükseldi. 2. Amatör Küme Büyükler liginde ilk yarý dün oynanan beþ erteleme maçý ile sona erdi. Dün oynanan maçlar sonunda A grubunda Osmancýk Fener Gençlik, B grubunda ise Çorum Belediyespor devreyi lider tamamladý. Devlet Hastanesi - Osmancýk Kaymakamlýðý HAKEMLER: Turgut Yýldýrým, Mahmut Uysal OSMANCIK KAYMAKAMLIÐI: Barýþ Boyar, Kenan, Ebuzer, Barýþ Aydýn, Ýsmail, Ümit. ÇORUM VOLEY- BOL OKULU: Dilaver, Onur, Metin, Ýrfan, M.Ali, Hüseyin, Emircan, Ömür. SETLER: 1.SET: 25-22, 4. Set: (Voleybol Okulu), 2.SET: 25-23, 3.SET: 25-16, 5.SET: (Osmancýk ). Çorum da yapýlan U 15 yarý final grubunda mutlu sona ulaþan Samsun Kadýköyspor oldu. Ýlk etap maçlarýnýda Çorum da oynayan Samsun Kadýköyspor birinci olarak yarý final grubuna yükselmiþti. Grubundaki ilk maçýnda Samsun Kadýköyspor, Giresunspor önünde aldýðý 3-0 lýk galibiyetle iyi bir baþlangýç yaptý. Cumartesi günü erken final niteliðindeki maçta Orduspor ile karþýlaþan Samsun Kadýköyspor rakibi önünde futbol olarak iyi bir görüntü vermesede son dakikalarda bulduðu golle sahadan 1-0 galip ayrýlarak þampiyonluk için büyük avantaj saðladý. Dün grubundaki son maçýnda ise Bartýn Kemerspor ile karþýlaþan Samsun Kadýköyspor beraberliðin kendine yettiði maçtan 2-2 lik beraberlikle ayrýlarak 7 puanla grup birincisi olarak Türkiye finallerinde mücadele edecek dört kulüpten birisi olmaya hak kazandý. Dün oynanan grubun diðer maçýnda ise Giresunspor, Orduspor u 1-0 yendi. Okullar puanlý atletizm bugün baþlýyor Okullararasý puanlý atletizm il birinciliði bugün yapýlacak yarýþmalarla baþlayacak. Bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlacak il birinciliðine merkez ve ilçelerden okullarýn katýlmasý bekleniyor. Ýki gün sürecek olan yarýþmalar sonunda okullar ve ferdi olarak yapýlan dereceleme sonunda ödül töreni düzenlenecek. Takým sýralamasýnda birinci olan okullarda ilimizi Türkiye Þampiyonasý nda temsil etmeye hak kazanacaklar. ödüller sahiplerini bulacak. Osmancýk Kaymakamlýðý: 3 - Çorum Voleybol Okulu: 2 Devlet Hastanesi: 3 - Týbbi Tanýtým Temsilcileri : 1 HAKEMLER: Tuncay Sevim, Turgut Yýldýrým D E V L E T HASTANESÝ: Mehmet, Osman, Ahmet, Burhan, Hakan, Serhat, Musa, Emrah. TIBBÝ TANITIM TEMSÝLCÝLERÝ: Alper, Mehmet, Özhan, Deniz, Altuð, Yasin, Savaþ. SETLER: 1.SET: 25-13, 3. Set: 25-10, 4. Set: (Devlet Hastanesi), 2.SET: (T. Tanýtým Temsilcileri).

18 18 PAZARTESÝ 8 NÝSAN 2013 Beylerbeyi ne hakem kýyaðý: 3-0 Çorum Belediyespor sezonun 30. hafta maçýnda seyircisiz oynanan karþýlaþmada Beylerbeyispor deplasmanýnda bir saat on kiþi 27 dakika ise dokuz kiþi oynadýðý maçta 66. dakikada tartýþmalý penaltý golüyle maðlup duruma düþtü. Mehmet Keleþ in düþürüldüðü pozisyonda devam diyen hakem, uzatma dakikalarýnda ev sahibi takýmýn bulduðu iki golle sahadan 3-0 galip ayrýlan Beylerbeyi ne Ankara bölgesi hakemi Sarperbarýþ Saka büyük bir kýyak çekmiþ oldu. Ýskilip Belediyespor direk düþmemek adýna kazanmaktan baþka çaresinin olmadýðý maçta Geredespor önünde evinde ilk 26 dakikada yediði gollerle 3-0 maðlup duruma düþtü. Bu dakikadan sonra kendine gelen Ýskilip Belediyespor Osman Gýdýk ýn iki golüyle ilk yarýyý 2-3 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýda önce Cengiz le skoru eþitleyen Ýskilip Belediyespor uzatmanýn son dakikasýnda Turgay ýn golüyle sahadan 4-3 galip SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya HAKEMLER: Ahmet Çetin, Serkan Yaþar Duman, Hasan Özkaya. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Utku, Orhan, Alparslan (30. dak. Ýlker), Salih, Ali, Hüseyin (65. dak. Eray), Tugay, Cengiz, Hakan (75. dak. Osman Boran), Osman Gýdýk, Engin. GEREDESPOR: Muhammet, Ýbrahim Can, Sait, Frank (Sezai), Tolga, Alper, Hurþit, Onur, Çetin, Seyit, Macit. GOLLER: ve 26. dakikalarda Hurþit (Geredespor), 35. ve 42. dakikalarda Osman Gýdýk, 55. dak. Cengiz, dak. Turgay (Ýskilip Belediyespor). ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu ve biraz olsun rahatladý. Bölgesel Amatör dakika içinde Hurþit in mücadele veren Ýskilip Lig deki temsilcimiz attýðý gollerle konuk Belediyespor Cengiz le Ýskilip Belediyespor takým 3-0 öne geçti. 55. dakikada skoru eþitledi. kazanmaktan baþka Bu dakikadan sonra Bu dakikadan sonra çaresinin olmadýðý maçta kendine gelen Ýskilip konuk takým beraberlik Geredespor önünde Belediyespor Osman için direnirken Ýskilip muhteþem bir geri dönüþ yaþandý. Dün Ýskilip te oynanan maçta Ýskilip Gýdýk ýn iki golüyle rakibi önünde ilk yarýyý 2-3 maðlup tamamladý. Ýkinci Belediyespor tüm hatlarý ile galibiyet golü için yüklendi. Maçýn Belediyespor maça çok yarýda maçý çevirmek dakikasýnda Ýskilip kötü baþladý ve ilk 26 adýna büyük bir Belediyespor da sahneye takýmýn tecrübeli isimlerinden Turgay çýktý ve attýðý golle bir anlamda takýmýna hayat verdi: 4-3 Bu galibiyetle Ýskilip Belediyespor takipçisi Yahþihanspor ile arasýndaki puan farkýný dörde çýkardý. Ç o r u m takýmýnýn cezasý Rakibi önünde bir STAD : Beylerbeyi 75. Yýl Belediyespor ligde nedeniyle seyircisiz saat on kiþi, 27 dakika ise HAKEMLER: Sarper Barýþ Saka, Tamer Tekbaþ, kalmayý matematiksel oynanan maçta Çorum dokuz kiþi oynamak Çaðlar Mehmet Uludað, Gökmen Arda, olarak garantilemek için Belediyespor rakibi zorunda kalan Çorum kazanmak amacýyla çýktýðý Beylerbeyi deplaslarý deðerlendiremezken pozisyonlardan yarar- Samet, Kaan, Recep, Metehan, Hýfsullah Ýsmail, Anýl önünde girdiði pozisyon- Belediyespor girdiði net BEYLERBEYÝSPOR : Alptekin, Alper, Orhun, manýnda 3-0 lýk maðlubiyet ve ikinci oyun- haklarýný ev sahibi takým dakikasýnda rakibine (77 Dk. Berk) maçýn hakeminin takdir lanamadý. Maçýn 27. (88 Dk. Aykut), Hakký Ýsmet(90+3 Kaan Aksu), Kerem cusunu kaybederek aðýr lehine kullanmasý yaptýðý hareket sonunda ÇORUM BELEDÝYESPOR : Osman, Haydar, yaralý döndü. Beylerbeyi maðlubiyeti getirdi. kýrmýzý kart gören Ýmam Halil Ýbrahim, Volkan, Oðuzhan Yalçýn (45 Dk. Macit), Yiðitcan, Ýbrahim Ethem, Kaan (65 Dk. Ýbrahim Selen), Oðuzhan (77 Dk. Mehmet Keleþ), Ýmam, Okan GOLLER : 66. (penaltý) ve dakikalarda Hakký Ýsmet, dak. Hýfsullah Ýsmail (Beylerbeyispor) SARI KART: Recep, Hýfsullah Ýsmail (Beylerbeyi) Kaan, Oðuzhan Yalçýn, Ýbrahim Selen, Macit (Çorum Belediyespor) KIRMIZI KART: 27 dak. Ýmam, 68 dak. Okan (Çorum Belediyespor) takýmýný sahada on kiþi býraktý, Eksik olmasýna raðmen oyunda kontrolü ve bunlardan uzatma dakikalarýnda gelen iki golle ev sahibi takým maçý 3-0 kazanarak ligde elinde bulunduran ve rahatladý. Çorum dengeli bir futbol Belediyespor ise matematiksel olarak rahatlamak oynayan Belediyespor kýrmýzý kartla oyun dýþýnda býraktý. Bu dakikadan Ankara bölgesi hakemi eline çarpan topa maçýn 66. dakikada ceza sahasý için önümüzdeki haftalara umut baðladý. içinde Volkan ýn eline sonra Çorum penaltý noktasýný gösterdi. çarpan pozisyonda M A Ç T A N Belediyespor bir saatlik Atýþý kullanan Hakký penaltý noktasýný DAKÝKALAR: bölümü on kiþi oynamak Ýsmet topu Belediyespor gösteren maçýn hakemi 8. dakikada sol zorunda kaldý. aðlarýna göndererek bir anlamda da maçýn kanattan geliþen 41. dakikada Halil takýmýný 1-0 öne geçirdi. sonucunu tayin etti. Beylerbeyi ataðýnda Ýbrahim in sað kanattan Penaltýdan yediði golle Anýl ýn pasýnda Kerem yaptýðý ortada Volkan maðlup duruma düþen 68. dakikada orta topla buluþtu sert vurdu topun geliþine sert vurdu Belediyespor da iki alanda Hýfsullah Ýsmail top yandan az farkla auta kaleci Alptekin topa dakika sonra Okan da ile Okan ýn ikili mücadelesinde rakibine yaptýðý gitti. sahip oldu. direk kýrmýzý kartla oyun 14. dakikada sol dýþýnda kalýnca mavi Ýlk yarý takýmlarýn hareket nedeniyle direk kanattan geliþen Çorum beyazlýlar sahada dokuz çabasý sonuç vermedi ve kýrmýzý kart görünce Belediyespor ataðýnda kiþi kaldý. ilk yarý golsüz beraberlikle sona erdi. kiþi býraktý. takýmýný sahada dokuz Haydar ýn ortasýnda Buna raðmen rakibi Kaan kafayý vurdu top önünde beraberlik için 48. dakikada sol 73. dakikada üstten auta gitti. mücadele veren Çorum kanattan geliþen Çorum Volkan ýn sol kanattan 27. dakikada ani Belediyespor 81. dakikada Mehmet Keleþ in Volkan ýn ortasýnda bu Selen in kafa vuruþunda Belediyespor ataðýnda yaptýðý ortada Ýbrahim geliþen Beylerbeyi ataðýnda Hýfsullah Ýsmail düþürüldüðü pozisyonda kez Yiðitcan kafayý top auta gitti. topla hareketlendi maçýn hakemi devam vurdu top yandan auta 81. dakikada Belediyespor ceza deyince beraberlik umutlarýda bitti. Uzatma 66. dakikada tepkisini çeken pozisyon gitti. Belediyespor un büyük sahasýna girmeden Ýmam ýn hareketi ile dakikalarýnda ise Çorum Beylerbeyi penaltý geliþti. Bu dakikada düþtü. Maçýn hakemi bu Belediyespor beraberlik kazandý. Bu dakikada sol Mehmet Keleþ sað pozisyonda Ýmam ý sert için yüklenirken savunmasýnda boþluklar verdi karambolde Volkan ýn hareketlendi ceza sahasý- kanattan yapýlan ortada kanattan topla hareketi nedeniyle direk Ýskilip de muhteþem dönüþ : 4-3 na girdiði anda rakibi tarafýndan düþürüldü maçýn hakemi devam dedi dakikada orta alandýn aldýðý topla hareketlenen Aykut Belediyespor savunmasýnýn ofsayt diye duraklamasýndan yararlandý Hakký Ýsmet ile birlikte kaleci Osman ile karþý karþýya pozisyonda kaldýlar boþ durumdaki Hakký Ýsmet topu aðlara göndererek takýmýnýn ve kendisinin ikinci golünü attý dakikada Hýfsullah Ýsmail savunmanýn arkasýna atýlan topla Osman ile karþý karþýya kaldý ve vuruþunda topu Belediyespor aðlarýna göndererek maçýn skorunu belirledi: 3-0 Ç o r u m Belediyespor da gerek sahadaki futbolcular gereksede tribündeki yönetim ve misafirleri maçýn hakemine büyük tepki gösterdiler. Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 3. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Beylerbeyispor - Çorum Belediyespor : 3-0 Oyak Renault - Erzurum Büyükþehir : 1-0 Sancaktepe Belediye - Gümüþhanespor : 0-0 Isparta Emrespor - Darýca Gençler : 1-2 Elazýð Belediyespor - Diyarbakýrspor : 3-0 Mardinspor - Arsinspor : 0-4 K.Maraþ Belediye - Kocaelispor : 1-3 Keçiörengücü - Maltepespor : 2-0 Altýnordu - Yimpaþ Yozgatspor : 2-0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Altýnordu Darýca G. Birliði Keçiörengücü K. Maraþ Bel Gümüþhane Erzurum B. Bld Sancaktepe Maltepespor Oyak Renault Arsinspor Kocaelispor Y. Yozgatspor Beylerbeyi Çorum Belediye Isparta Emre Elazýð Belediye Diyarbakýr Mardinspor Kocaelispor, Diyarbakýr ve Mardin ýn -3 puan cezasý var Gelecek hafta maç programý: 14 Nisan Pazar : Çorum Belediyespor - Sancaktepe Belediye. Darýca Gençlerbirliði - Altýnordu. Erzurum Büyükþehir - Isparta Emre. Diyarbakýrspor - Mardinspor. Arsinspor - K.Maraþ Belediye. Yimpaþ Yozgat - Elazýð Belediyespor. Maltepespor - Oyak Renaultspor. Gümüþhanespor - Keçiörengücü. Kocaelispor - Beylerbeyispor.

19 PAZARTESÝ 8 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 8 NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 2013 mali yýlý 8 aylýk MAyýs- Aralýk aylarý 1 adet þoförlü 1 adet panelvan tipi yolcu taþýma amaçlý araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý 8. kat AB blok Çorum Saat: 09:00 Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 2013 yýlý 46 kalem ilaç ve serum malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Saat: 10:00 9 NÝSAN Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý kit karþýlýðý otomatik sývý bazlý sitoloji sistemi kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Saat: 10:00 Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý malzemeleri alýmý iþi. Yer: Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Saat: 10:00 10 NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TT 718 plakalý, 2012 model, Citroen marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 14:30-14:40 Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 47 kalem ilaç ve serum alýmý iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþt. Hastanesi Ýhale Saat: 10:00 11 NÝSAN Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý onarým iþi. Yer: Çepni MAh. Hýdýrlýk Cad. No: 63/1 Çorum Saat: 14:00 12 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Mecitözü ilçesi Kaymakamlýk bahçesi peyzaj düzenleme yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Su malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý (KVC Yoðun Bakým Ünitesi) kit karþýlýðý kan gazlarý cihazý kullaným uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Saat: 10:00 15 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Çorum Belediyesi ne ait 5 adet otobüs hattýnýn 5 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 hat için): ,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Saat: 14:00 16 NÝSAN Orman Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü Çorum Çatak Tabiat Parký nda kapý giriþi ücret tahsili, 4 adet bungalov ev, 2 adet büfe, 1 adet misafirhane iþletilmesi ve ve genel saha temizliði yapým iþi. Muhammen bedel: 5.000,00 Yer: Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü Valilik ek binasý kat 9 Saat: 14:00 Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez, Bayat, Ýskilip ve Uðurludað ilçelerine baðlý 2. grup 14 köye beton parke taþý ile döþeme kaplamasý yapýlmasý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 179 Çorum Saat: 14:00 T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1212 ada no, 18 parsel no da Tepecik Mahallesinde tam hisseli 9 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Saat: 14:00-14:10 17 NÝSAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 06 DF 3061 plakalý, 2011 model Peugeot marka Partner Tepee Primium tipli, füme renginde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 10:40-10:45 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 AP 067 plakalý, 2004 model Renault marka Kango Ezpress 1.5 DCÝ tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ankara yolu üzeri, Sima Otomotiv / Çorum Saat: 10:00-10:05 19 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Yaðmur suyu, ýzgara ve kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum Merkez-Alaca ve Sungurlu ilçelerine baðlý 13 köyde 4. grup parke taþý döþeme yapým iþi. Yer: Mimar Sinan MAh. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 14:00 T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, Çepni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 15:00-15:10 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 18/C Çoruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 14:00-14:10 22 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 06 YHT 18 plakalý, 2011 model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yediemin Deposu Saat: 14:00-14:10 24 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 DN 446 plakalý, 2004 model, Volkswagen marka Sedan tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 14:00-14:10 Çorum Belediye Baþkanlýðý Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 25 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Festival organizasyonu hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 30 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ND 893 plakalý, 2011 model Ford marka, açýk kasa tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adliye Sarayý Müzayede Saat: 14:00-14:10 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 DN 796 plakalý, 2009 model, Volkswagen marka, Jetta tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adliye Sarayý Müzayede Saat: 10:00-10:05 3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 14:30-14:40 6 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, A Blok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,37 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 14:00-14:10 7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Saat: 10:00-11:50 10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, ÝÞLETME MÜDÜRÜ Çorum Organize Sanayi Bölgesinde Fabrikamýzda görevlendirilmek üzere üretim sektöründe tecrübeli iþletme müdürü aranmaktadýr. Müracaat: KSS. 9. Cad. No:11 ÇORUM BAÞARANLAR AHÞAP SAN. TÝC. LTD. (Ç.HAK:830) Orta Anadolu Tarým San. Ýç. A.Þ. Firmamýz fabrika montajlama biriminde çalýþtýrmak üzere Vasýflý kaynakçýlar ve teknik elemanlar aranmaktadýr Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr Adres: Organize San. Bölgesi 5. Cadde No:3 Çorum Tel : (Ç.HAK:820) (Ç.HAK:809) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, ön muhasebeden anlayan bay eleman alýnacaktýr. Özyýldýz Mühendislik ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayarlý muhasebe programlarýný kullanmasýný bilen baybayan muhasebeci alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Teknik Isý Mühendislik (Ç.HAK:811) Satýlýk Dükkan Çorum Ticaret Borsasýnda 250 tonluk ön cepheli, yeri iyi depo ve dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:832) ÞTÝ. TEL: Adres: Yeniyol Mah. Gazi 14. Sok. No: 7/A Tel: sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.800,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 15:00-15:05 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 15:10-15:15 T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Saat: 10:30-11:20 20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 14:00-14:10 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, 505 ada no, 1 parsel no, bodrum 2 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 10:00-10:10 23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. (Ç.HAK:834) (Ç.HAK:829) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 10:00-10:10 27 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: 10:00-10:10 28 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adliye Müzayede Saat: 14:00-14:10 17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 14:00-14:10 2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Saat: 14:30-14:40 Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:807) (Ç.HAK:821) Jeoloji Mühendisleri alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere Bay Bayan Jeoloji Mühendisleri alýnacaktýr. Ýlgililerin þirket merkezimize CV'lerini býrakmalarý rica olunur. AGSE Madencilik Sondaj Ýnþaat Ltd. Þti. (Ç.HAK:838) Satýlýk Kelepir Ev Bahçelievler Mah. Karþýyaka 6. Sk. 2.5 katlý 350 m2 müstakil bahçeli ev. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Tornacý, Borvekçi Usta ve Kalfalarý, CNC Torna ve Fireze Ustalarý alýnacaktýr. ALTUNAN MAKÝNA K.S.S. 27. Sokak No:7 Tel: Gazi Cad. Aksoylar Ýþmerkezi No:20 Kat:2 Daire:4 ELEMANLAR ARANIYOR Tavuk çiftliðinde çalýþmak üzere geliþgidiþ yapabilecek bakýcýlar alýnacaktýr. Not: Servis aracýmýz mevcuttur. Maaþ+SGK+Yemek Kýlýçarslan Yumurta Adres: Ankara Yolu 14. Km. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzýn tasarým ofisinde çalýþtýrýlmak üzere Grafikerler alýnacaktýr. Ekip çalýþmasýna yatkýn, matbaa ve baský deneyimi olan. Tel: (Ç.HAK:3429) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ÇORUM DA BETONUN DEKORATÝF YÜZÜ Bað, bahçe, site, okul, bina ve çevre perde betonlarý için Coþkun Ýnþaat (Ç.HAK:787) (Ç.HAK:798) (Ç.HAK:824) Aþcý Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere aþcý alýnacaktýr. Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D ELEMAN ÝLANI Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Beyaz Emlak tan Satýlýk * Buharaevler Manas Parký civarý m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 125 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla satýlýk daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla sýfýr daireler * Fevzi Çakmak Cad. güney cephe 125 m2 sýfýr daireler * Bahçelievler de 110 bin TL den baþlayan fiyatlarla daireler * Tekceviz de 145 m2 2. kat D.K daire 100 bin+pazarlýk * Garantievler de güney cephe daire * Tavukluk ta satýlýk lüx daireler * Buharaevler Özel Hastane arkasý G.D cephe m2 87 bin TL+pazarlýk * Ilýca baðlarýnda satýlýk baðlar * Ayarýk ta satýlýk baðlar. Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: ÞOFÖR ALINACAKTIR DAMPERLÝ KAMYON KULLANABÝLEN HAFRÝYAT ÝÞÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE MESLEÐÝNDE TECRÜBELÝ SÜRÜCÜ BELGELERÝ NOKSANSIZ ÞOFÖRLER ALINACAKTIR. ELEMAN ALINACAKTIR AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; MARKET BÖLÜMÜMÜZ ÝÇÝN DÝKSÝYONU DÜZGÜN HALKLA ÝLÝÞKÝLERDE TECRÜBELÝ BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN ENAZ LÝSE MEZUNU 30 YAÞINI AÞMAMIÞ SÝGARA KULLANMAYAN BAY-BAYAN SATIÞ ELEMANLARI ALINACAKTIR. ERKEK ADAYLARDA ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMA ÞARTI ARANMAKTADIR. POMPA GÖREVLÝSÝ ARANMAKTADIR. AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE DÝKSÝYONU DÜZGÜN MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ- SÝGARA KULLANMAYAN TERCÝH NEDENÝDÝR- ENAZ LÝSE MEZUNU BAY-BAYAN POMPA GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU (Ç.HAK:833) ÇEVREYOLUÜZERÝ ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI TEL Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) Sahibinden Satýlýk Dükkan 400 m2 arsasý olan, kullaným alaný 500 m2, bahçesi bulunan Küçük Sanayi Sitesi 9. Cad. köþe baþý, içi (Ç.HAK:689) yapýlý bakýmlý dükkan satýlýktýr ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda görevlendirilmek üzere Elektrik Ustasý ve Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Demiral Elektrik San. ve Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:795) Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 Tel: (Ç.HAK:2250)

20 PAZARTESÝ 8 NÝSAN 2013 Çorumspor, Kýrýkhan a tek golle teslim oldu Çorumspor ligin 30. hafta maçýnda evinde konuk ettiði ÇORUMSPOR KIRIKHANSPOR Kýrýkhanspor a ilk yarýda tek golle 1-0 maðlup olarak hafta S. Serkan...4 Ömer...5 puansýz kapattý. Kýrmýzý Siyahlý takým rakibi önünde hücum anlamýnda hiç bir üretkenlik gösteremedi. Genç futbolcular her hafta tecrübe artýrmalarýna raðmen sahadaki görüntülerinin Metehan...5 Samet Bayrak...4 Erol...4 Emrah...4 Volkan...5 (64. dak. Özkan...3) Çorumspor ile takýmýný 1-0 öne geçirdi. Volkan penaltý noktasý Bu dakikada sað kanattan kullanýlan korner üzerlerine koyamamalarý gelecek açýsýndan en olumsuz durum Yasin Tüzün...4 Münür...4 Kýrýkhanspor arasýndaki Ýlk yarý bu golle üzerinde müsait durumda buluþtu ve sert atýþýnda altý pasda iyi olarak algýlandý. maçý 150 kadar taraftar konuk Kýrýkhanspor un (80. dak. Avne...) Mustafa Olcaytu...4 izlerken protokol tribünü 1-0 üstünlüðü ile sona vuruþunda top üstten az yükselen M. Yasin kafayý M. Yasin Özkarslý...4 Tayfur...4 yine bom boþ kaldý. erdi. farkla auta gitti. vurdu top üstten az farkla auta gitti. Abdüssamed...2 (66. dak. Oðuz...3) Çorumspor da öne çýkan 69. dakikada sað 90. dakikada (28. dak. Gökhan...4) Ümit...5 isim olmazken, sahasýnda konuk ettiði ve grupta kanattan yapýlan ortada Çorumspor beraberlik Maçta konuk takým Osman Bodur...4 Göksel...5 savunmadan seken topla golüne ilk kez yaklaþtý. Kýrýkhanspor un 1-0 final grubu mücadelesi Fatih...4 Erhan...5 veren Kýrýkhanspor un Osman Seçgin...4 Mert...5 futboluda grupta Onur...4 (82. dak. Uður...) kalitenin ne kadar düþük olduðunun açýk bir Volkan...4 göstergesi olarak deðerlendirildi. STAD : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Samet Bayrak, M. Yasin (Çorumspor), Emrah, Ümit, Göksel (Kýrýkhanspor). M A Ç T A N DAKÝKALAR: GOL : 35. dak. Tayfun Emre (Kýrýkhanspor). 16. dakikada sol kanattan geliþen HAKEMLER : Cihan Ataþ, Erhan Baþdað, Ümit Kýrýkhanspor ataðýnda Anbar. arka direðe yapýlan ortada Volkan topun geliþine Çorumspor liin maðlup duruma hafta maçýnda evinde düþtü. sert vurdu kaleci Serkan konuk ettiði gelen topu son anda üstten kornere çelerek rak- Bu dakikadan sonra Kýrýkhanspor önünde ilk beraberlik golü için atak yarýda yediði tek golle 1- ibe gol izni vermedi. olmasý beklenen Çorumspor rakip kaleciyi rahat- 35. dakikada konuk Nurettin Kabalak görevi býraktý 0 maðlup oldu. Rakibi önünde hücum anlamýnda hiç bir üretmenlik bulamadý. Bu dakikada sol kanattan Çorumspor da yetki Yönetim den hafta vi býraktýðýný bildirerek sýz edecek pozisyonlar Kýrýkhanspor golü buldu. gösteremeyen Çorumspor da genç futbolcular- top Çorumspor ceza Geçtiðimiz hafta içinde açýklamada yetkinin önce Kaptan Yetkin Özbey tek kullanýlan faul atýþýnda tartýþmasý ayrýlýk getirdi. sonunda yapýlan iki ayrý ayrýldý. Dün takýmý Genel Ýkinci yarýda da ayný oyun düzeninde da geliþim yerine geriye sahasý içinde kafalarda Genel Kaptan Yetkin Kabalak ta olduðu açýklanmýþ ardýndan da yanlýþ baþýna sahaya çýkardý. devam eden Çorumspor gitmeler bu maçta çok gezdi son olarak Osman Özbey ile kaleci savunma olarak diri Nurettin Kabalak daha fazla öne çýktý. Bodur boþ durumda antrenörü Nurettin anlama olduðu Yetkin olmasýna karþýn takýmýn dünki çalýþmayý protokol Maçýn ilk kafayý saðda Kabalak arasýndaki yetki Özbey de olduðu belirtilmiþi. Bu açýklamayý iki gol umudu Samet tribününde birlikde görev dakikalarýnda etkili olan Kýrýkhanspor dan Tayfur karmaþasýnýn ardýndan Bayrak ve Yasin yaptýðý Elvan Milað ve Kýrýkhanspor 35. dakikada savunmada Osman bu futbolcuda bu asisti Emre nin önüne indirdi istifa geldi. okuyan Nurettin Kabalak Özkarslý nýn hiç bir varlýk gösterememesi üzer- Tümer Uzun la birlikte Nurettin Kabalak, cumartesi günü ter izledi. Bodur un hatalý kafa iyi deðerlendirdi ve yerden düzgün bir vuruþla ine sahadan tek golle hafta sonunda Baþkan idmanýnýn ardýndan göre- vuruþunda Tayfun maðlup ayrýlarak bu haftayýda puansýz kapattý. Rumi Ispanak tarafýndan Emre nin ayaðýndan topu Serkan ýn altýndan yapýlan açýklamayý gelen golle rakibi önünde aðlara göndererek okudu ve istifa etti. Osmancýk meydan muharebesi! Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Osmancýkgücü-Ulukavakspor maçýnýn 78. dakikasýnda Ulukavakspor 3-0 önde iken Osmancýkgücü nden bir oyuncu atýldýktan sonra geri sahaya dönerek Ulukavakspor lu futbolcuya saldýrmasýnýn ardýndan baþlayan kavga yaklaþýk yarým saat süren takviye Emniyet güçlerine raðmen zorla engellendi. Maçýn hakemi Ulukavakspor dan beþi sahadan biri kulübeden, Osmancýkgücüspor dan ise altýsýda sahadaki isimlerden oyuncuyu atýnca maç bu dakikada tatil edildi. Bu maçla ilgili kararý bu akþam toplanacak Tertip Kurulu verecek. Ulukavakspor lu futbolcular Emniyet kordununa alýndýktan sonra aðýr hasarlý bir görüntü veriyorlardý 1. Amatör Küme Final Grubu'nda dün Osmancýk'ta oynanan Osmancýkgücüspor - Ulukavakspor maçý 78. dakikada iki takým oyuncularý arasýnda çýkan kavga sonucunda maçýn hakemi tarafýndan tatil edildi. Final Grubunda þampiyonluk mücadelesi veren Ulukavakspor yarýþa ortak olmak i s t e y e n Osmancýkgücüspor arasýndaki maç beklenen gerginlikte baþlamadý. Maçýn ilk yarýsýnda Ulukavakspor kazandýðý bir penaltý atýþýndan yararlanamadý ve devre golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýya hýzlý Maçýn 78. dakikasýnda iki takým oyuncularý arasýndaki kavgaya takviye Emniyet güçleride yarým saat müdahele ederek kontrol altýna alabildiler baþlayan Ulukavakspor 56. dakikada Sefa'nýn attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Siyah beyazlý takým öne geçtikten sonra 65. dakikada kazandýðý penaltý atýþýný Sefa gole çevirdi maçta iki farklý üstünlüðü yakaladý. 73. dakikada Sefa kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü atarak skoru 3-0 yaptý ve takýmýný rahatlattý. Maçýn 79. d a k i k a s ý n d a Osmancýkgücüspor'dan Mustafa Aksu, Ulukavakspor'dan Turgay'a yaptýðý sert hareketin ardýndan hakem tarafýndan direk kýrmýzý kartla oyun dýþýna atýldý. Bu futbolcu sahadan çýktýðý anda diðer arkadaþlarýnýn da tahriki ile yeniden sahaya girerek Turgay'a ikinci hamleyi yaptý. Bunun üzerine Turgay'da karþýlýk verince sahada tüm futbolcular karþýlýklý olarak birbirlerine girdiler. Sahanýn büyük bir bölümünde yaþanan kavgaya tedbir alan Emniyet güçleri müdahale ettiler. Takviye güçlere raðmen yaklaþýk yarým saat süren bu kavga sonunda özellikle Ulukavakspor'dan çok sayýda yaralanan futbolcu olduðu gözlendi. Emniyet güçlerinin Ulukavakspor kafilesini sahanýn bir kenarýnda koruma altýna aldýktan sonra maçýn hakemi iki takým idarecilerini çaðýrarak iki takýmdan da altýþar futbolcuyu attýðýný ve maçýn tatil ettiðini belirterek soyunma odasýna gitti. Hakemin verdiði bilgiye göre Osmancýkgücüspor'dan Sedat, Burak, Selim, Mustafa, Serkan ve Halil, Ulukavakspor'dan ise Serdar, Turgay, Batuhan, Fatih ve Ayhan ile kulübeden Taner ceza kuruluna sevk edilen isimler oldular. Bu maçla ilgili kararý bu akþam toplanacak Tertip Kurulu verecek. Edindiðimiz bilgiye göre sahada 7'nin altýna düþen iki takýmýnda bu maçta 3-0 hükmen maðlup sayýlmasý gündemde. Öte yandan Ulukavakspor yönetiminin maçla ilgili görüntü ve fotoðraflarla ilgili olarak bir çalýþma yaptýðý futbolcularýnýn yapýlan saldýrý karþýlýðýnda kendini savunduklarýný belirterek bir savunma yapacaklarý öðrenildi. 0-1 Çorumspor - Kýrýkhanspor : 0-1 Sandýklýspor - Fatih Karagümrük : 5-2 Ankara Demir - Kayseri Þekerspor : 1-1 Belediye Vanspor - Bergama Bel. : 1-0 Beþikdüzüspor - Ýstanbulspor : 0-1 Tekirova Belediye - Orhangazispor : 2-0 Kastamonuspor - Siirtspor : 1-1 Anadolu Üsküdar - Gölcükspor : 1-0 Diyarbakýr Büyükþehir - Pazarspor : 2-2 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Diyarbakýr Bld 2 Karagümrük 3 Ýstanbulspor Pazarspor Tekirova Bld Kýrýkhanspor A. Üsküdar Kayseri Þeker Orhangazispor 10 Ankara Demir Bld. Vanspor Sandýklýspor 13 Kastamonu 14 Gölcükspor Beþikdüzüspor 16 Bergama Bld Siirtspor Gelecek hafta maç programý: 14 Nisan Pazar : Bergama Belediyespor - Çorumspor. Ýstanbulspor - Diyarbakýr Büyükþehir Belediye. Fatih Karagümrük - Beþikdüzüspor. Orhangazispor - Kastamonuspor. Siirtspor - Anadolu Üsküdar. Pazarspor - Tekirova Belediyespor. Kýrýkhanspor - Sandýklýspor. Kayseri Þekerspor - Belediye Vanspor. Gölcükspor - Ankara Demirspor.

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN Mahkemeden bir beraat bir erteleme kararý çýktý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen iki ayrý mahkeme duruþmasýnýn

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE Ýþte demiryolumuzun maliyeti Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tuttular * HABERÝ 8 DE Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor.

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Turizme ivme kazandýracak hamle

Turizme ivme kazandýracak hamle Ýktidar partisi demokrasicilik oyunu' oynarsa MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM Çorum'da AK Parti, CHP ve MHP de Milletvekilli Genel Seçimleri öncesi beklenen hareketlilik devam ediyor. Aday sýralamasýnda 7

Detaylı

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm.

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı