SONBAHAR OTOMOBÝLLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONBAHAR OTOMOBÝLLERÝ"

Transkript

1 SONBAHAR OTOMOBÝLLERÝ Paris te iki gün sonra baþlayacak Otomobil Fuarý, yaz rehavetinden kurtulup yola devam etmenin ilk iþaretçisi. 50 den fazla yeni modelin ilk kez gün yüzüne çýkacaðý fuarda özellikle Fransýz firmalarýn yeni model ataðý söz konusu. Sonbahar kimine göre tatil dolu yaz günlerinin sona ermesi, kimine göre aþk mevsimi, kimine göre yaprak dökümü, çocuklara göre okul sezonu gibi anlamlar taþýr. Herkesin de kendine göre bu güzel mevsime yüklediði anlamýn bir ya da daha fazla açýklamasý, bir tercümesi vardýr. Sonbahar, otomobil tutkunlarý açýsýndan fuar mevsimidir ayný zamanda. Fuar yeni modellerin, yeni yüzlerin ortaya çýktýðý, otomobillerin trafiðe girmeden baþlattýðý yarýþýn sýfýr noktasýdýr. Bir yýl Paris, bir yýl Frankfurt ta yapýlan Avrupa nýn iki önemli otomobil fuarý da sonbaharýn baþlangýcý gibidir. Bu yýl sýra Paris te. 108 yýl önce baþlayan þov halen devam ediyor. Hem de milyonlarca insaný kendine çekerek, otomotiv sanayiini büyüterek, ihracatýný artýrarak sürüyor. Yani þov ayný zamanda ekonomi oluyor, ayný zamanda zenginlik getiriyor. Bundan sonra iki yýlda bir sonbahar otomobilleri kasým ayý baþýnda Ýstanbul a da uðrayacak. Bizde de sadece þov olarak kalmamasý, yatýrým, zenginlik getirmesi dileðiyle. Geçen hafta Hannover da düzenlenen ticarî araçlar fuarý da bir sonbahar habercisiydi. 100 e yakýn katýlýmcý firmayla, özgün Türk modelleriyle Türkiye, Hannover da boy gösterdi, yatýrým talep etti. Bu çabalarýn meyvesini umarýz çok sonra yemeyiz... Türkiye de yatýrým yapýn OSD Baþkaný Turgay Durak, Alman ticarî araç üreticilerine Türkiye de yatýrým yapmalarý çaðrýsýnda bulundu. 5 Ticarî de büyüme Bu yýl 230 binli satýþ rakamlarýna ulaþmasý beklenen hafif ticarî araçlar, otomobiller kadar yaygýn kullanýlmaya baþlandý. 6 Ralliyi kaptýrdýk Üç yýl önce Antalya da yapýlmaya baþlanan Türkiye Rallisi dünya kamuoyuna ulaþmak açýsýndan önem taþýyordu. 11

2 2 26 EYLÜL 2006 SALI Çin otomobilinin yaygýnlaþmasý teknik uyumu aþmasýyla mümkün PAZAR ANALÝZÝ Japon Nissan, Ýranlý göçebeyi tanýttý! Nissan ýn, yeni croosover modeli Qashqai, Nissan Baþkaný ve CEO su Carlos Ghosn un katýldýðý bir toplantý ile Paris te tanýtýldý. Adýný Ýran ýn Güney Batý sýnda bulunan Zagros Daðlarý nda yaþayan Kash-Kai göçebelerinden alan model, bir nevi küçük Murano gibi. Nissan Dizayn Avrupa nýn Londra daki merkezinde tasarlanan Qashqai, uçak panelini andýran kokpiti ve sürüþ dinamizmi ile öne çýkýyor. Qashqai, özellikle herhangi bir SUV aracýnýn büyüklüðü ve agresifliðinden öte, C segmentinde daha dinamik dizayn arayan yenilikçi müþteri kitlesini hedefliyor. Sürücü ve yolcu kýsýmlarý belirgin bir biçimde ayrý olarak tasarlanan araçta kullanýlan iç ekipman araca sportif bir kullaným zenginliði kazandýrýyor. Hem ön hem de arka koltuk sýrasý yolculara havadar, hacimsel ve rahatlatýcý bir ortam sunuyor. Boyu 4,31 metre olan araç, büyüklük açýsýndan C segmenti hatchback ile bir 4x4 arasýnda konumlanýyor. Qashqai da motor seçeneklerine göre farklý þanzýman seçenekleri sunuluyor. Geninde arazi, içinde ise 7 koltuk barýndýrýyor Adýyla Mercedes-Benz in efsanevi arazi aracý G- Serisi ni çaðrýþtýran GL-Serisi Türkiye de satýþa çýktý. Gücü ve dayanýklýlýðý ile 27 yýldýr üretilen ve üretimi devam edecek olan G-Serisi ile ayný genleri taþýdýðýný kanýtlýyor. Lüks segmentte yer alan yedi koltuklu GL, yolda ve arazide mükemmel bir sürüþ dinamizmi, geniþ bir iç hacim ve limuzin konforu sunuyor. GL, Mercedes-Benz in sürekli 4x4 sistemi 4MATIC ile yola çýkýyor. Seri donanýmda sunulan AIRMATIC hava süspansiyonu, adaptiv süspansiyon sistemi ADS, 4ETS traksiyon sistemi ve ESP ile birlikte GL-Serisi en zor koþullarda dahi üstün bir arazi kabiliyeti ve yol tutuþu sunuyor. GL iç mekanda da bir limuzini aratmýyor. Deri döþeme, ahþap aksesuarlar, THERMOT- RONIC klima sistemi, elektrikli koltuk ve direksiyon ayarlarý, istek üzerine baþ dayama yastýklarýnýn arkasýna entegre ekranlar, araç içindeki konfor öðelerinden bazýlarý. ABD de üretilen GL-Serisi, ABD pazarýnýn ardýndan Avrupa pazarýnda da satýþa sunuldu. Araçta GL 450, GL 320 CDI, GL 420 CDI ve GL 500 seçenekleri var. Ç Birçok isim Çin otomobilini Türkiye ye getirmeye hazýrlanýyor. Mermerler Grubu nun Chery ile anlaþmasýnýn ardýndan Bayraktar Grubu da Çinli markalarla ilgilendiðini açýkladý. Çin otomobilinin önündeki en büyük engel ise teknik uyum... in gemi yapýmýndan bilgisayara, tekstilden oyuncaða, ipoddan sentetik boyaya kadar hemen hemen tüm ekonomik sektörlerde piyasalarý karýþtýrmaya devam ediyor. Bir buçuk milyara varan nüfusuyla bütün Batýlý üreticilerin de ayrýca pazar ilgisine mazhar olan, yatýrýmlara kucak açan Çin, birçok uzmana göre bu iki taraflý iliþkilerle dünyaya yeni bir ekonomi modeli hazýrlýyor. Düþünsenize yýllarca dünyanýn parasýný verip, maaþýnýzdan pay ayýrarak aldýðýnýz birçok gündelik eþya bugün bir simit, çay parasýna alýnýp birkaç yýl kullanýlabiliyor. Çin dünyaya ucuz üretim in kaynaðý oluyor. Birçok sektörü etkileyen Çin in otomotiv gibi daha teknolojik ve ciddi sanayi isteyen bir alana girmemesi de düþünülemezdi. Zaten 5-6 yýldan beri tüm büyük üreticilerin Çin yatýrýmlarý meyvelerini vermeye baþlamýþtý. Genellikle yarý yarý ortaklýk þeklinde ortaya çýkan fabrikalardan öncelikle iç pazar için modeller üretildi. Ancak, Çin kendi ürünlerini de dünyaya ulaþtýrma konusunda ýsrarlý. Beklenen geliþme önceki sonbaharda ortaya çýktý; bir yýl önce ilk kez Avrupa da Frankfurt Otomobil Fuarý na katýlan Çinliler, bu yýlýn baþýnda Amerika daki Detroit Otomobil Fuarýnda gövde gösterisi yaptý. Bu katýlýmlarla Avrupa ve ABD de pazara çýkma planlarýný açýklayan Asya devinin rotasý bir süredir Türkiye den yana. Geçen yýldan beri birçok þirketle görüþme yapan, araþtýrma þirketleri kanalýyla pazarý koklayan Çinli markalar, nasýl ve ne zaman girebileceklerinin hesabýný yapýyor. Bu arada Türkiye den birçok giriþimci Çin den farklý markalarla görüþmeler yapýp Çin otomobilini ya da hafif ticari aracýný Türkiye ye getirmeye hazýrlanýyor. Hatta Mazda nýn uzun yýllardan beri distribütörlüðünü yapan Mermerler Grubu Çinli Chery yle anlaþma imzaladý. Karþýlýðýnda Çin e 50 kalem üründe ihracat yapacaðýný açýklayan Mermer, böylece dýþ ticaret açýðýný da dengelemeyi planlýyor. Öte yandan Citroen ve Subaru markalarýnýn temsilciliðini yapan Bayraktar Holding de Çin otomobili konusunda iþtahýný ortaya koyanlar arasýnda. Grubun Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Bayraktar, "Bize sinerji kazandýracak, otomotivde ciromuzu arttýracak, ancak grup imajýmýzla da ters düþmeyecek her türlü iþe bakýyoruz. Çin markalarý da bu anlamda radar ekranýmýzda. Gidip pazarý markalarý inceliyoruz." diyerek bu konudaki görüþmeleri doðruluyor. Çin otomobilinin Türkiye ye gelmesi için birtakým uyum sorunlarý olduðunu ancak bunlar aþýldýktan sonra ithalat yapýlabileceðini hatýrlatan Bayraktar, bu konuda en erken tarihin 2007 yýlý ilk çeyreði olacaðýný belirterek, "Çin markalarýyla ilgilenen birçok grup ya da giriþimci var, biliyoruz. Ancak henüz bu otomobilleri Türkiye ye getirebilecek durumda olan yok, teknik uyum konusu henüz aþýlmadý." diyor. Avrupalý, ABD li, Japon ve Güney Koreli firmalarýn ardýndan Rus, Hint ve Ýranlý üreticilerin girdiði Türkiye de þimdi de Çin araçlarý gündemde. Ancak Çin de üretilen her otomobil modeli ya da ticarî aracýn Türkiye ye girmesi kolay olmayacak. Gümrük Birliði ne imza atan Türkiye ye bir otomobilin ithal edilebilmesi için AB den tip onayý almýþ olmasý gerekiyor. Tip onayý için 55 in üzerinde þartýn yerine getirilmesi isteniyor. Bu direktifler arasýnda çarpýþma, fren testleri, motor emisyon deðerleri, tasarýmýn belli bir dizayna uymasý, devrilme halinde güvenli kafes saðlanmasý gibi yüksek yatýrým maliyeti gerektiren kýstaslar bulunuyor. Çin otomobil markalarýnýn bugün Avrupa ve Türkiye nin standartlarýný karþýlayacak teknolojiye sahip olmadýðý sektördeki ortak görüþlerden biri. "Teknolojilerini biraz daha geliþtirip Türkiye ye hitap edebilmeleri halinde düþük fiyatlarý sebebiyle müþteriler için bir miktar cazibe taþýyabilirler. Ancak birkaç yýl içinde bu cazibe kaybolur. Çünkü Türkiye de en ucuzundan en pahalýsýna yüzlerce farklý model var." sözleri de yine otomotiv üreticisi iþadamlarýndan birine ait. Bir baþka iþadamý ise farklý bir görüþ sergileyerek, "Çinliler son birkaç yýlda çok ciddi teknoloji yatýrýmý yaptý. Otomotivde geliþmiþ standartlar neyse onu karþýlamaya baþladýlar. Bu yýlýn sonunda tüm büyük üreticilerin standartlarýný karþýlamýþ olacaklar. Çin otomobili Avrupa Birliði ve ABD ye girdikten sonra Türkiye nin hayýr deme hakký olamaz yýlýnda 25 milyon otomobil üretmeyi planlayan bir Çin var karþýmýzda yýlý baþlarýnda Türkiye ye Çinli marka gelecek." diyor. Çin menþeli otomobiller arasýnda Ford la ortak üretim yapan Landwing, BMW yle ortaklýðý bulunan Brilliance Jinbei, Geely, Chery gibi onlarca marka bulunuyor. Çin otomotiv sektörü çok hýzlý deðiþiyor de yaklaþýk 1,5 milyon adet aracýn üretildiði ülkede geçen yýl bu rakam 5,5 milyona ulaþtý. Yani yüzde 400 e yakýn bir büyüme yaþandý. Çin de ayrýca Daimler Chrysler, Ford, General Motors, Volkswagen, Peugeot, Fiat gibi birçok büyük üreticinin ortaklýðýyla kurulmuþ fabrikalar bulunuyor. Çin de ayrýca tamamen kendi dizayný ile üretim yapan markalar ve üretimden kalkmýþ modellerin lisansýný alarak imalat yapan þirketler de var. Çin halký için imal edilen otomobil, jip, kamyonetler bu ülkede oldukça ucuza satýlabiliyor. Organik antifriz araç ömrünü uzatýyor Sebze, meyve, oyuncak, elbise derken þimdi de antifrizin organiði üretilmeye baþlandý. Ýzmir de 1990 dan beri soðutma ve ýsýtma sistemlerinde faaliyet gösteren Flash Petro Kimya Ürünleri, dünyada organik antifriz üreten sayýlý firmalar arasýnda yer alýyor. Çok daha etkili ve daha uzun ömürlü olan organik antifrizin içinde nitrat, amin, fosfat bulunmuyor. Böylece araçlarýn radyatörleri hem daha uzun ömürlü oluyor hem de antifrizin içerisindeki asitin çevreye zararý ortadan kaldýrýlmýþ oluyor. Flash Petro Kimya Ürünleri nin sahibi Gürler Barutçu, organik antifrizi Volkswagen, Audi, Porsche gibi dünyaca ünlü markalarýn tercih ettiðine dikkat çekiyor. Yýllarca iç pazara hizmet verdikten sonra üç yýldýr ihracat yaptýklarýný ifade eden Barutçu, organik antifriz ile daha fazla ülkeye ihracat gerçekleþtireceklerini belirtti. TSE ve ISO belgelerini aldýklarýný hatýrlatan Barutçu, "Bu yýlki ilk planýmýz, piyasaya çok daha etkili ve daha uzun ömürlü; içinde nitrat, amin, fosfat içermeyen organik antifriz sunmak. Amacýmýz, hem firmamýzý geliþtirmek, hem dünya pazarlarýna girmek hem de istihdamý artýrarak ülkemize döviz kazandýrmak." diye konuþtu.

3 26 EYLÜL 2006 SALI 3 Dacia alana bayram hediyesi Dacia, 21 Ekim tarihine kadar devam edecek yeni bir kampanya düzenliyor. Ramazan bayramý hediyeniz Dacia dan kampanyasý markanýn internet sitesi üzerinden gerçekleþtiriliyor. Dacia'nýn internet sitesine girenler, kampanya için hazýrlanmýþ özel bölümde kýrmýzý ýþýk ihlali, emniyet þeridi ihlali, hatalý sollama, takip mesafesi ihlali vs. mini senaryolarýndan kurulu puan kýran saniyelik online bir oyun oynuyorlar. Oyunu hatasýz tamamlayanlar sistemden alacaklarý kodla çekiliþe katýlmaya hak kazanýyorlar. 36 kiþiye Türkiye'deki tüm D&R maðazalarýnda geçerli hediye çekleri veriliyor. Sanal ortamda 300 bin kişi yarışıyor Türkiye'deki sanal ortamda gerçekleþtirilen ilk uzun soluklu otomobil yarýþý VW Polo Cup'ýn 4. ayaðý da sonuçlandý. 300 bine yaklaþan oyuncu sayýsý ile sanal ortamda da fýrtýna gibi esen Polo Cup'ýn 4. ayaðý sonunda birinci olan Mehmet Ali Küçükay, rakiplerini geride býrakarak "Garanti.com.tr" Pistinin en hýzlýsý oldu. Her ayýn birincisi gibi Küçükay'da bir Toshiba marka notebookla ödüllendirildi. 8 ay sonunda en yüksek puaný toplayan 10 sanal Polo Cup pilotunun yapacaðý müsabaka sonrasýnda en hýzlý yarýþçý VW Polo 1.4 Trendline'a kavuþacak. Yarýþýn web adresi: VW, Opel yatırıma gelmezse mevcutlar yerini kapacak Geçen haftayý Almanya nýn orta kuzey þehri Hannover da geçirdik. Çoðul isim kullanýyorum çünkü, basýn mensubu, otomotiv þirketi yöneticisi, yan sanayi firmalarý temsilcileri filan derken birkaç yüz kiþilik salonu rahatlýkla dolduracak kadar Türk insanýný Hannover da idi. Avrupa nýn en büyük ticari araçlar fuarýnda yan sanayi firmalarý katýlýmý açýsýndan da sanýyorum rekor kýrýldý; birkaç yýl önceki fuarlara katýlan 5-10 þirketi o dönem yurtdýþýnda büyüyoruz diye haber yaptýðýmýzý düþününce bu yýl Hannover a 100 yan sanayicinin katýlmasýnýn azýmsanmayacak bir rakam olduðunu anlýyorum. Zaten fuarda Almanlardan sonraki ikinci en büyük katýlým Türkiye nindi. Özgün tasarýmlarýyla fuara gelen 5 ana ticari araç üreticisi ise baþlý MEMDUH TAÞLICALI baþýna ayrý bir konu baþlýðýný hakediyor. Çünkü, yabancý yan sanayi üreticilerinin biz de size bir parça üretelim, koltuðunuzu bizden alýn türünden talaplerini kulaklarýml duydum. Temsa, Isuzu, Otokar ve BMC nin derdi ise Avrupa ya daha çok ürün vermek! Fuarýn Focus Turkey konulu paneli ise Türkiye nin özellikle Almanlara kendini daha iyi anlatmasý için iyi bir fýrsattý. Turgay Durak ve diðer Türk yöneticiler bu fýrsatý küçük salona raðmen iyi deðerlendirdi ve artýlarýyla eksileriyle Türkiye yatýrým ortamýný anlattý. VW, Opel, Citroen gibi Türkiye de yatýrýmý olmayanlara yapýlan çaðrý da yerindeydi; Siz gelmezseniz Türkiye deki mevcut yatýrýmlar sizin yerinizi kapacak! ne dersiniz sizce de yerinde bir çaðrý deðil mi? Mercedes hafif te 30 bine ulaştı Mercedes-Benz Türk, 30 bininci hafif ticari taþýtý Sprinter'i teslim etti. Hafif Ticari Araç Pazarlama ve Satýþ Müdürü Süer Sülün, 30 bininci müþterileri Mitur'un hem ürün hem de servis açýsýndan memnun kaldýðý için 12 yýldan bu yana birlikte çalýþtýklarýný dile getirdi. Son 10 yýlda büyük bir geliþim gösteren hafif ticari taþýt pazarýnda 2007 yýlýnýn baþýnda Türkiye'de de satýþýna sunacaklarý yeni Sprinter ile yelpazelerini geniþleterek bu sýnýfta oluþabilecek tüm taleplere cevap vermeyi planladýklarýný ifade eden Sülün, bu yýlki satýþ hedeflerine yýl sonu itibariyle ulaþacaklarýný kaydetti. Kış lastiklerinde 2 ay taksit erteleme Kýþýn yaklaþmasýyla birlikte özellikle lastik firmalarýnda kýþ lastiði kampanyalarý öne çýkmaya baþladý. Goodyear ve Fulda kýþ lastikleri, WorldCard sahiplerine 2 ay taksit erteleme ve yüzde 10 indirim ayrýcalýðý ile sunuluyor. Ayrýca, aracýnýzýn üzerinden çýkan lastikler Goodyear ve Fulda bayileri tarafýndan kýþ mevsimi sonuna kadar ücretsiz olarak depolanýyor. Goodyear, Fulda ve World Card iþbirliðiyle düzenlenen kampanyada 2 ay taksit erteleme fýrsatýndan yararlanmak isteyen World Card sahipleri, Joker Vadaa'larýný kullanmak istediklerini satýþ görevlilerine belirterek yararlanabilecek. Bin 500 ye aracınızı gençleştirin CMS Shop, bin 500 'den baþlayan fiyatlarla müþterilerine yaþ ve model sýnýrlamasý yapmadan araçlarýný baþtan aþaðýya yenilemelerini saðlýyor. Söz konusu fiyat paketine 4 adet CMS jant ve 4 adet lastiðin yaný sýra Xenon far ve elektronik park sensörü dahil ediliyor. Ayrýca müþterilere Carbon Clean motor temizleme iþlemiyle birlikte ultra iç ve dýþ temizlik ile kauçuk paspas takýmý ve bagaj çantasý da ayrýca hediye ediliyor. CMS Shop, halen Ýstanbul Koþuyolu, Zeytinburnu ve Korukent'te olmak üzere 3 ayrý noktada hizmet veriyor. CMS Shop söz konusu kampanya paketi için tüm kredi kartlarýna 12 aylýk taksit uygulamasý da yapýyor. Santa Fe ye çarpışma testlerinden tam not Hyundai'nin ürün yelpazesindeki en yeni modeli Santa Fe, güvenlik konusundaki ilk deðerlendirmesini Amerika'dan aldý. Amerika'da bulunan IIHS (Otoyol Güvenliði için Sigorta Enstitüsü), tamamiyle yenilenen Santa Fe'nin önden çarpma testlerinden tam not aldýðýný açýkladý. Amerika'da SUV segmentinde orta sýnýfta yer alan Santa Fe, 2007 model olarak satýþa sunulan araçlar arasýnda çarpýþma testine tabi tutuldu. 64 km/s hýzla yapýlan önden çarpýþma testinde araçtaki yapýsal deformasyon, yaralanma seviyeleri ve insan bedeniyle ayný yapýda hazýrlanan dummy'ler de oluþan zararlar ölçülüyor. Otokar, treyleri Türkiye turunda Otokar iç nakliyeciye yönelik yeni semi-treylerlerini Türkiye'nin pekçok iline düzenlediði tur ile tanýtýyor. Türkiye yollarýna çýkan dört yeni model, bir ayda 30'a yakýn noktada sergilenecek. Tasarýmda, teknolojide ve üretimde ticari araçlar arasýnda öne çýkmayý hedefleyen Otokar, kendi markasý ile iç nakliye pazarýna yönelik sunduðu yeni modellerini Türkiye genelinde düzenlediði tur ile tanýtacak. "Otokar'dan 4 Kahraman Türk Yollarýna Armaðan" sloganý ile eylül ayý boyunca gerçekleþtirilecek Türkiye turunda Otokar'ýn dört yeni modeli, Plato, Kontena, Spira ve Duet, kamyon kooperatifleri ve týr duraklarýnda son kullanýcýlar ile buluþacak. SÜRÜÞ ÝZLENÝMÝ 47 BÝN EURO KÝA SORENTO Koreli lider gücüne güç kattý! SUV olarak adlandýrýlan yeni nesil arazi araçlarý arasýnda son iki yýl içinde yüksek satýþ rakamlarýna ulaþan Kia Sorento yenilendi. Sorento Türkiye pazarýndaki satýþ baþarýsý açýsýndan baþlý baþýna bir inceleme konusu. Ancak birçok konuda geçerli olan doðru zamanda doðru yerde olma felsefesinin bu baþarýdaki etkisi büyük. Bir dönem Honda CR-V nin yakaladýðý satýþ baþarýsý büyük motor hacmine raðmen son iki yýlda Sorento da kendini gösterdi. Mercedes ML serisine benzeyen gösteriþli tasarýmý, güçlü dizel motoru ve donanýmla kýyaslandýðýnda makul bulunan fiyatý Sorento nun pazar baþarýsýnýn anahtar kelimelerini oluþturuyor. Üzerine bir de Türk tüketicisinin yüksek görünümlü, gösteriþli, arazi araçlarýna olan ilgisi eklendiðinde Sorento son iki yýlýn satýþ lideri olarak bayraðý çekiyor. Ýtiraf etmek gerekirse bir önceki Sorento yu kullanmadýðým için yenisinde gerçekten neler deðiþtiðini yine iþin uzmanlarýna sorarak öðrendim yýlýnda satýþa sunulan ve bugüne kadar 9 bin 337 adetlik satýþ rakamýna ulaþan Sorento'nun yeni yüzü eskisinden çok farklý öðeler barýndýrmasa da Sorento, güçlendirilmiþ performans ve artýrýlan donaným özelliklerini vurgulayan Sorento X-Force adýyla lanse ediliyor. Sorento X-Force, daha sofistike ve güçlü bir görünüm kazanmanýn yaný sýra, yeni nesil dizel teknolojisi, artan gücü, üstün arazi performansý ve geliþtirilmiþ güvenlik özellikleri ile ön plana çýkýyor. 2,5 litrelik deðiþken geometrili turboþarjlý dizel motor, 170 beygir güç sunarak bu sýnýfta ihtiyaç duyulan etkileyici bir performans saðlýyor. Sürücünün hýzlý ve hassas vites deðiþimleri yapabilmesine olanak veren, 5-vitesli tiptronic þanzýman, kesintisiz vites deðiþimi sunarken yakýt ekonomisini de üst seviyeye çýkarýyor. Elektronik fren gücü daðýlýmýna (EBD) sahip ABS fren sistemi ile donatýlan Sorento X-Force, araç dengeleme kontrol sistemi olan elektronik dengeleme programý (ESP) ile birlikte artýk daha etkin frenleme ve viraj performansý sunuyor. Sorento X-Force, multimedya ünitesine entegre GPS navigasyon sistemine sahip. Sorento'nun dýþ tasarýmýnda köklü deðiþimler deðil makyaj öðeleri söz konusu; ön ve arka tamponlar yenilenmiþ, ýzgara ve kapý kolu gibi yerlerde kromaj kullanýlmýþ. Ön farlar karartýlýrken arka stoplar daha þeffaf hale gelmiþ. Aracýn iç mekaný müþterilerinin neden tercih ettiðinin ipuçlarýný veriyor. Zengin konforlu bir görünüm, geniþ bir mekan, yeterince yükseklik gibi birçok sürücü açýsýndan aranýlan özellikler Sorento da hakim durumda. Ayrýca, Navturk firmasý tarafýndan hizmet alýnarak sunulan navigasyon sistemi Sorento'nun en büyük yenilikleri arasýnda yer alýyor. Navigasyon ekraný televizyon, DVD oynatýcý gibi özelliklere de sahip. Bu özellik sayesinde sisteme dahil 24 þehirde ve ana yollarda yolunuzu bulmanýz mümkün. Bu donanýmý almama hakkýnýzda var, yani opsiyonel bir içerik ama bu durumda da orta konsolda anlamsýz bir boþluða katlanmanýz gerekiyor. Çift bölgeli klima tüm Sorento serisinde standart olarak sunuluyor. Aracýn güvenlik seviyesinde artýk ESP opsiyonu da bulunuyor. Üst donaným seviyesi olan Superior'da kendiliðinden ayarlý süspansiyon sistemi yer alýyor.

4 4 26 EYLÜL 2006 SALI HAFÝF TÝCARÝDE SATIÞ PERFORMANSI (8 AY) MARKA-MODEL SATIÞ ADEDÝ Paris te sonbahar mevsimi otomobil þovuyla baþlýyor D ünyanýn ilk otomobil fuarý ünvanýna sahip Paris Motor Show, kapýlarýný ilk kez 1898 yýlýnda açtý. Otomobil meraklýlarýnýn her tür yeniliði ilk kez öðrenme þansý bulduðu Paris Otomobil Fuarý, geçen zaman içerisinde bu tip fuarlarýn duayeni haline geldi. Her ne kadar 100. yýlýný geride býrakan Cenevre Fuarý Paris in aksine yýlda bir yapýlsa da Paris le dönüþümlü hale gelen Frankfurt Otomobil Fuarý, daha modern ve daha büyük bir alana sahip olsa da Paris, -biraz da þehrin cazibesiyle- otomobil fuarlarýnýn duayeni olmaya devam ediyor. Paris Motor Show, bundan 108 yýl önce Jardin des Tuileries de düzenlendi. Automobile Club de France himayesinde gerçekleþtirilen açýlýþa 232 farklý otomobil üreticisi ürünleriyle katýldý. Hemen hatýrlatmakta fayda var; bugün yaklaþýk 50 markaya inen otomobil dünyesinde geçmiþte çok daha fazla ve baðýmsýz üretici söz konusuydu. Fuarda sergilenen modeller o kadar ilgi çekti ki yine o günün medya, tanýtým þartlarýnda çok önemli bir rakam olan 140 bin ziyaretçiye ev sahipliði yaptý. 140 bin otomobil meraklýsý otomotiv teknolojisine yönelik ilgisiyle bugün bile þaþýlacak bir durum sergiledi. Ancak, bugün Ýngiltere, Fransa, Almanya, Ýtalya gibi Batý Avrupa ülkelerindeki otomobil kültürünün ve otomobil sahipliði oranýndaki yüksek rakamlarýn da nedenini yine yüz yýl geriye gidip algýlamak mümkün. Paris Motor Show 2002 yýlýnda kýrdýðý ziyaretçi rekoruyla da bir ilke imza attý. 1 milyon 447 bin ziyartçi ile Toko Fuarý ný bile geride býrakan Paris Otomobil Fuarý için bu yýl ayný iddia söz konusu mu bilmiyorum; ama gazeteci yoðunluðu açýsýndan yine yüksek rakamlara ulaþýlacaðý kesin; 2004 yýlýnda 94 ülkeden 11 bin gazetecinin takip etitði fuar için bu yýl daha fazla medya ilgisi bekleniyormuþ. Ýki yýlda bir düzenlenen Paris Otomobil Fuarý, perþembe gününden itibaren basýn günü ile kapýlarýný otomobil meraklýlarýna açýyor. Paris Fuarý nda gün yüzüne çýkacak yeni modellerden bazýlarý... Audi S3, Audi R8, Alfa romeo 8C, BMW 3 Serisi Coupe, BMW X3, Bentley Continental Cabrio, Dacia Logan Combi, Citroen C4 Picasso, Citroen C-Metisse, Fiat Panda spor, Daihatsu X-over, Honda CR-V, Hyundai konsept, Ford Mondeo, Focus SUV, Kia Cee d, Jeep Patriot, Land Rover Freelander, Mazda CX-7, Peugeot 207 CC, Peugeot 908 RC, Mercedes Benz CL, Nissan Quashqai, Opel Corsa, Opel Antara, Mini, Porsche 911 Targa, Seat Altea XL, Skoda Octavia Combi 4x4, Suzuki Splash, Ssangyong Acyton, Toyota Yaris TS, Toyota Corolla konsept, Volvo C 30, VW Iroc, VW Cros Golf, Touran, Touareg makyajý. Askam Desoto 137 Askam Fargo 49 Citroen Berlingo Citroen Jumper 119 Daihatsu Delta 133 Fiat Doblo Fiat Doblo Combi Fiat Ducato Fiat palio van Fiat Strada 457 Ford Connect Ford Transit Ford Ranger Ford Fiesta van GAZ Gazelle GAZ Sobol 102 Hyundai Starex Hyundai H Isuzu D-Max Isuzu NKR Iveco Daily Iveco Karsan J9 952 Kia K Kia K Mazda E Mazda B Mitsubishi Canter Mitsubishi L Mitsubishi L Nissan Navara Nissan Pick-up 828 Opel Combo Opel Corsa van 548 Opel Vivaro 421 Opel Movano 74 Otokar M Peugeot Partner Peugeot J9 721 Peugeot 206 van 391 Peugeot Boxer 303 Renault Kangoo Renault Master Renault Trafic Skoda Fabia Praktik 132 Tata Telco Toyota Hilux VW Caddy VW Transporter VW LT TOPLAM Gölcüklü yeni Transit, 2007 nin vaný seçildi Iveco Daily okul servis araçlarýnda güvenlik ve konfor ön planda Okullarýn açýlmasý ile birlikte yollardaki öðrenci servisleri trafiði de yoðunlaþtý. Öðrencilerin güvenli þekilde seyahat etmeleri, bu dönemin en önemli konularý arasýnda. Öðrencilerin trafikte ve araç içindeki güvenliklerinin saðlanmasý, temel bazý güvenlik önlemlerine uyulmasýna baðlý. Servis araçlarýnýn öðrencilerin güvenliðini saðlayacak yapýya ve donanýma sahip olmasý gerekiyor. Iveco Daily minibüsün tasarýmýnda özellikle çocuklarýn çok hareketli olduklarý göz önünde bulunduruldu. Sürgülü camlarýn çocuklarýn kolay ulaþamayacaklarý þekilde tasarlandýðý Iveco Daily minibüslerin açýk alanýnda hiçbir þekilde demir ve kesin köþeli aksam bulunmuyor. Baþ çarpmalarýna karþý yaralanmayý önlemek için koltuklar yumuþak dokulu (soft touch) malzeme ile kaplanmýþ. Daily minibüslerin döþemelerinde yanmaya dayanýklý kumaþ kullanýlmýþ. Ayrýca her koltukta, baðlantý noktalarý þartnameye uygun þekilde saðlam yapýlmýþ emniyet kemeri bulunuyor. Kazalarý en aza indirmek için sürücünün araç içindeki kontrolünü artýrdýklarýný belirten Iveco Marka ve Ürün Müdürü Tansu Giz, "Öðrencilerin yaþlarý itibari ile çok hareketli olmalarý zaman zaman kazalara neden olabiliyor. Bu kazalarýn önlenmesi için araç içinde alýnacak tedbirler de önem taþýyor. Bunun için Iveco Daily lerde elektrik kumandalý kapýlar sadece sürücüler tarafýndan açýlýp kapatýlabiliyor. Öðrencilerin eli kapýya sýkýþsa dahi zarar görmüyor, böyle durumlarda kapýnýn otomatik olarak açýlmasýný saðlayan geri dönüþ mekanizmasý devreye giriyor. Yangýn ve kaza gibi tehlikeli durumlarda kapý içerden açýlabiliyor." dedi. Iveco Daily de çocuklarýn rahatý da düþünülerek, süspansiyon sistemi öðrencelere yolculuk sýrasýnda yüksek konfor saðlýyor. Iveco Daily nin basamak ergonomisi çocuklarýn araca iniþ biniþlerini kolaylaþtýrýyor ve 20+1 seçenekleri ile sunulan Iveco Daily minibüsler ayrýca 125 hp gücündeki Common Rail motoruyla ekonomik ve sessiz çalýþýyor. Ford Otosan Kocaeli Fabrikasý nda üretilen 6. nesil Ford Transit, "2007 Yýlýnýn Uluslararasý Ticari Aracý" ödülünü aldý. Ford Transit 2003 yýlýnda da Yýlýn Ticari Aracý ödülünü kazanmýþtý. 19 Avrupa ülkesini temsil eden ve önde gelen ticari araç gazetecilerinden oluþan baðýmsýz jüri paneli, yeni Ford Transit e 2007 ödülünü "gelmiþ geçmiþ en çekiþmeli Yýlýn Ticari Aracý mücadelesi" sonucunda layýk gördü. Ford Avrupa Baþkaný ve Genel Müdürü John Fleming, "2006 birçok yeni hafif ve orta boy ticari aracýn piyasaya sunulduðu kalabalýk bir yýl oldu. Mücadelenin her zamankinden daha zorlu bir hale geldiði bu ortam, Ford Transit in kazandýðý bu ödülü daha deðerli kýlýyor." dedi Transit ve 2003 Transit Connect in baþarýsýný izleyerek Yýlýn Ticari Aracý ödülünü kazandýklarý için mutlu olduklarýný ifade eden Fleming, Bu da Transit öyküsüne katkýda bulunan çok sayýda Ford Avrupa çalýþanýnýn kararlýlýðýna uygun bir ödül ve takdir oluþturuyor. diye konuþtu. Yeni Dört Tekerlekten Çekiþli Transit modelinin geliþtirilmesini ve Ford un yüke uyumlu Elektronik Denge Programý (ESP) sisteminin bütün dizel Transit van, minibüs ve kombi modellerinde Ocak 2007 den itibaren standart olmasýný ve 2007 yýlý içinde de diðer þasi kabin ve çift arka tekerlekli modellerde de sunulacak olmasýný da takdir eden ödül jürisi, ticari araçlarla yüksek olan ve bazý Avrupa ülkelerinde hâlâ yükselen sayýdaki kazalardan endiþe duyduklarýný Ford un ESP yi standart hale getirerek AB trafik güvenliðine önemli bir katkýda bulunduðunu açýkladý. Bütünüyle yenilenen Transit, müþterilere motorlar, gövde tipleri ve donaným bakýmýndan çok daha fazla seçenek, daha yüksek düzeyde konfor, geliþmiþ sürüþ özellikleri ve þýk, modern bir görünüm sunuyor. Ford ayrýca ticari araç sürücülerinin normalde binek otomobillerde bulunan konfor ve özelliklerden de mahrum býrakýlmamasý düþüncesinden hareketle, geliþtirmeleri donaným düzeyi, ergonomi, konfor ve ayrýca direksiyon ile kullanýmýn iyileþtirilmesi üzerinde yoðunlaþtýrdý. Yeni Transit ayrýca temiz ve düþük tüketimli dizelleri de içeren bütünüyle yeni bir motor ailesine sahip. Buna ek olarak, Transit önden ya da arkadan çekiþli olarak ve 2007 den itibaren de Dört Tekerlekten Çekiþli olarak sunulacak. Ortak platformun aslan çocuðu da ödül sahibi Yýlýn ticari aracý ödül jürisi tarafýndan Transit ten sonra ikinci seçilen yeni Boxer, ekim ayýndan itibaren Türkiye de satýþa çýkacak. Yeni Boxer, Peugeot ticari araç gamýný tamamýyla yenileyen iddialý programýnýn ilk aracý olma özelliðini taþýyor. Peugeot Boxer, orijinal adýna sadýk kalýrken (serinin ilk modeli 1994 tarihinde yola çýktý) bir önceki nesil Boxer ýn güçlü noktalarýný da, özellikle konfor, yol tutuþ ve esneklik anlamýnda, daha da geliþtirdi. Yeni Boxer, 1980 lerin baþlarýnda imzalanýp 2017 yýlýna kadar geçerli olacak, PSA Peugeot Citroën ve Fiat arasýndaki endüstri iþbirliði anlaþmasý kapsamýnda Ýtalya Sevel fabrikasýnda tasarlanýp üretilen beþinci jenerasyon araçlardan biri. Son jenerasyon Boxer, Peugeot nun 1994 ve 2005 yýllarý arasýnda Avrupa daki satýþlarýnda, yüzde 97 lik artýþ kaydettiði van sýnýfýna giriyor. Ticari araç kullanýcýlarýnýn deðiþen ve geliþen ihtiyaçlarý göz önüne alarak üretilen yeni Peugeot Boxer, iki önemli özelliði taþýmalýydý; artan yükleme kapasitesi ve artan taþýma kapasitesi. Yeni Boxer model aðýný daha da geniþletti. Üç farklý dingil mesafesi sunan (3 m, 3,45 m ve 4,04 m) yeni Peugeot Boxer panel van ve camlý vanlarýn dört farklý uzunluk (L1, L2, L3, L4) ve üç farklý yükseklik (H1, H2, H3) seçeneði sunuyor. Peugeot Boxer ýn ön tasarýmý, aracýn dayanýklýðýný ve saðlamlýðýný yansýtýyor ve Boxer a güçlü bir kiþilik katýyor. Geniþ ön ýzgara, oldukça büyük olan Peugeot logosu ile boyut kazanýyor ve geniþ optikli ön farlar hemen göze çarpýyor. Yeni Boxer ýn kabin içi ise, hafif ticari araçlarda deðil de binek araçlarda bulunan malzemenin kullanýlmýþ olmasý sayesinde, hem pratik hem de rahat. Üç yolcunun oturabildiði yolcu bölümü, ortada oturan da dahil, yolculara maksimum hareket özgürlüðü saðlamasý amacýyla tasarlandý. Boxer ýn her koþulda mümkün olduðunca güvenli olmasý için kabin ve yük bölümü kapýlarýnýn kilitleri birbirlerinden baðýmsýz. Bu yüzden uzaktan kilitleme/açma kumandasýnda üç buton var: Biri kabini açmak için, biri yük bölümünü açmak için, biri de tüm cephelerin kilitlenmesi için. Kapý panellerinin üstündeki kilit butonlarý çýkarýlmýþ ve kapatma mekanizmasý "hýrsýzlýða karþý koruma" tipi kilitlerin kullanýlmasýna özen gösterilerek tasarlanmýþ. Tüm Boxer modellerinde, hem ön hem arkada, fren diski var ve dört tekerleðin her birinde, elektronik fren güç daðýtýmýnda (EBFD) rotasyon hýz sensörü olan ABS fren sistemi (ABS) bulunuyor. Yeni Boxer da Euro IV standartlarýnda üç son nesil HDi motor sunuluyor. Farklý gövde tipleri (panelvan, camlý van, kombi, minibüs, þasi kabin, kamyonet gibi ), 3 yeni HDi motor seçeneði ( 2,2 lt 100 hp, 2,2 lt 120 hp ve 3,0 lt 160 hp ) ve yüksek güvenlik ekipmanlarý ile yeni Peugeot Boxer, artýk daha güçlü ve ekonomik bir duruþ sergiliyor.

5 26 EYLÜL 2006 SALI 5 IAA Ticari Araçlar Fuarý, Almanya nýn Hannover kentinde devam ediyor. Avrupa nýn en büyük ticari araç fuarlarý olan Hannover da firmalar en yeni teknolojilerle insanlarýn karþýsýna çýkýyor. Türkiye den 5 i ana sanayii olmak üzere 100 civarýnda firmanýn katýlýmda bulunduðu fuarda Focus Turkey, paneli Türkiye nin yatýrým avantajlarýnýn masaya yatýrýldýðý önemli bir giriþim oldu. Hafif ticaride Avrupa 3. sü Türkiye, Hannover de yatýrým çaðrýsý yaptý Y ýlýn ilk 8 ayýnda 9 milyar dolarýn üzerinde ihracat geliri, 640 bin adet araç üretimi gerçekleþtiren Türkiye otomotiv sanayii, ihracat liginde de tekstil ve hazýr giyim sektörünü geride býrakarak, birinciliðe oturdu. Yýlýn tamamýnda 14 milyar dolarlýk ihracat hedefleyen otomotiv sanayii dünya üretiminde de ciddi bir yere sahip; dünya otomotiv üretiminde 17. sýrada bulunan Türkiye, AB ülkeleri içinde otomobilde 9, toplamda 7, hafif ticari araçlarda 3, otobüste ise 1 numaralý koltuðu dolduruyor. Avrupa'nýn önemli ticari araç üretim üslerinden biri haline gelerek dikkatleri üzerine çeken Türkiye, dünyanýn en büyük ticari araç fuarý olan Hannover Ticari Araç Fuarý'na tabir yerindeyse çýkarma yaptý. 61. Hannover Ticari Araç Fuarý'nýn resmi açýlýþ gününe denk getirilen panelde "Focus Turkey" baþlýðý altýnda Türkiye'nin artýlarýyla eksileriyle yatýrým için sunduðu ortam ele alýndý. Almanya Otomotiv Sanayii Derneði Baþkaný Prof. Dr. Bernd Gottschalk ýn Türkiye ve Almanya arasýndaki birçok alanda olduðu gibi otomotivdeki iþbirliðinin devamýna yönelik sözleri de alkýþ aldý. Hannover'da "Focus Turkey" düzenlemesinin Türk otomotiv sanayiinin ulaþtýðý baþarýnýn küresel olarak da ilgiyle karþýlandýðýnýn bir göstergesi olduðunu belirten Otomotiv Sanayii Derneði (OSD) Baþkaný Turgay Durak, bu baþarýnýn bir tesadüf olmadýðýný söyledi. Durak, ülkemizde yatýrýmý bulunmayan Opel, Volkswagen, Peugeot, Citroen gibi Avrupalý üreticilere Türkiye'de üretim yapmak için davette bulundu. Türkiye'de 50 yýllýk bir otomotiv üretim geleneði olduðunu, taþýt aracý üretim adetinin yýllýk 1 milyon adeti yakaladýðýný vurgulayan Durak, yaklaþýk 3 yýl içinde Türk otomotiv sanayiinin 700 bin adet aracý ihraç edeceðini belirtti. "Türkiye'de üretimi bulunmayan Alman firmalarý Türkiye'ye Turgay Durak süratle gelmeli. Yoksa boþluðu halihazýrda üretim yapan markalar kapasite artýrýmý ile dolduracaklar." diyen Durak, Türkiye'de halen kiþi baþýna düþen araç sayýsýnýn Bulgaristan, Macaristan gibi ülkelerin bile gerisinde olduðunu ayný seviyelere gelinmesi için Türkiye'de önümüzdeki 5 yýlda 5 milyon aracýn satýlmasý gerektiðini ifade etti. Focus Turkey (Odak Ülke Türkiye) panelinde konuþan Durak, 1996'daki Gümrük Birliði sonrasýnda Türk otomotiv sektörü hakkýnda iflas edecek dendiðini ancak sektörün daha da güçlenerek bugün Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden birini oluþturduðunu vurguladý. Otomotiv sektörünün 7-8 yýl içinde 2 milyon taþýt aracý üretimi yapýp bunun 1,5 milyonunu ihraç etmeyi planladýðýný anlatan Durak, uzun dönem hedefin 600 bin kiþinin otomotivde istihdamýnýn ve 25 milyar dolar ihracat olduðuna dikkat çekti. Türk otomotiv sanayiinin bugün artýk üretimde kalite ve yüksek verimlilik ile onun bir türevi olan maliyetle üretimdeki rekabet gücünü kanýtladýðýný anlatan Durak, Türkiye'nin bulunduðu coðrafi bölgede küresel pazarlara rekabetçi otomotiv ürünleri üreten sanayiye sahip tek ülke olduðunu söyledi. AB otomotiv sanayiinin yayýlma yörüngesi üzerinde bulunan Türkiye'nin bu sanayi için var olan avantajlarý ile önemli bir potansiyel taþýdýðýný belirten Durak, bu çerçevede Türk otomotiv sanayiinin öncelikli stratejik hedefinin AB içinde hafif ve aðýr ticari araçlar alanýnda tasarým ve üretimde liderlik olduðunu dile getirdi. Durak, bu stratejik önceliðin otomobil üretiminde de daha yüksek rekabet gücü saðlayacaðýný ifade etti. Türkiye otomotiv sanayiini masaya yatýran Focus Turkey programýnda MAN Türkiye CEO'su Orhan Düzgün, Mercedes Benz Türk Satýþ ve Pazarlama Direktörü Eþref Biryýldýz ve BOSCH Türkiye Genel Müdürü Gürcan Karakaþ da sunumda bulundu. Yan sanayide 200 bin kiþi çalýþýyor Dünya otomotiv sanayiinin içinde bulunduðu ortamýn son derece dinamik, global ve rekabetçi bir ortam olduðuna dikkat çeken TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Burhanoðlu, "Türkiye'nin otomotiv sanayiinde oldukça köklü bir deneyimi ve büyük avantajlarý var. Her þeyden önce çok stratejik bir coðrafyada bulunuyoruz. Kalifiye iþ gücümüz, yüksek üretim kalitemiz ve geliþmekte olan tasarým kabiliyetimiz var. Yan sanayimiz çok dinamik ve rekabet gücü çok yüksek. Birçok üretim alanlarda önemli yerlere gelen sanayimizin amacý, üretim üssü olmanýn yaný sýra Ar-Ge merkezi de olmaktýr. Bu yolda emin adýmlarla ilerliyoruz." diye konuþtu. TAYSAD olarak ihracat rakamlarýnda otomotiv ana sanayiinde yüzde 12, yan sanayiide yüzde 9'luk bir büyüme olduðunu anlatan Burhanoðlu, yan sanayinin Türkiye'de yaklaþýk 200 bin kiþiye istihdam saðladýðýný, 11,5 milyar dolarlýk Ömer Burhanoðlu toplam ciroya ulaþtýðýný, 3,6 milyar dolarlýk doðrudan ihracatla ve yýllýk 2,7 milyar dolarýn üzerinde ödediði vergi ile ekonominin can damarlarýndan biri haline geldiðini söyledi. "Türk otomotiv pazarýný yeni yatýrýmlar için cazip kýlan ve Türkiye'nin son yýllarda otomotiv üssü olmasýnda büyük paya sahip yan sanayinin ihracatý 2004'e oranla 2005'te yüzde 20 gibi bir oranda arttý. Yan sanayimizin saðladýðý yüksek katma deðer, sürdürülebilir rekabet gücü, Ar-Ge ve tasarým anlayýþý Türk yan sanayinin yýldýzýný Avrupa'da da parlatýyor." diyen Burhanoðlu, Hannover IAA Ticari Araçlar Fuarý'nýn "Focus Turkey" ana baþlýðý altýnda düzenlenmesinin bunun güzel bir göstergesi olduðunu dile getirdi. 43 ülkeden bin 400 katýlýmcýnýn beklendiði fuara Türkiye'den ana ve yan sanayi olarak 100 dolayýnda Türk firmasý özgün ürünleriyle katýlýyor. Hedef deðiþmedi, 230 bin satýþ bekliyoruz Son yýllarda hafif ticari araç kullanýcýlarýnýn araçlarýndan beklentilerinin çeþitlenmesiyle birlikte özellikle çok amaçlý kullanýlan modeller pazarda önemli bir yere sahip oldu. Bu ürünler içerisinde segmentlerin birleþmesinden ortaya çýkan modeller müþterilerin ilk tercihleri arasýna girmeye baþladý. Kullanýcýlar araç satýn alýrken motor gücü, performans gibi unsurlara da yine ayný nedenle daha fazla önem gösteriyor. Türkiye'de Kobilerin aðýrlýklý olmasý ve ekonomik koþullarýn stabil bir yol izlemesi hafif ticari araçlar pazarýnýn 2006 yýlýnda öngörülen þekilde 230 bin adet seviyelerinde kapatmasýný saðlayacak. Kurlardaki dalgalanma pazarýn seyrini zaman zaman etkilemekle birlikte, Türkiye ekonomisi artýk bu tip dalgalanmalarýn üstesinden gelebiliyor diyen Volkswagen Ticari Marka Genel Müdürü Vedat Uygun þöyle devam ediyor: Volkswagen Ticari Araç olarak geçen yýlý 32 bin 743 adet araç satýþý gerçekleþtirerek yüzde 12 pazar payý ile üçüncülükle kapattýk yýlý Ocak - Aðustos verilerine baktýðýmýzda toplam pazarýn 158 bin 893 adette gerçekleþtiðini görüyoruz. Biz ayný dönemi 21 bin 819 adet araç satýþý gerçekleþtirerek, yüzde 13,7 pazar payý ile yine üçüncü sýrada tamamladýk. Caddy, Transporter, Caravelle ve Volt'tan oluþan Volkswagen Ticari Araç ürün VW Ticari Marka Genel gamýmýz ile birlikte her Müdürü Vedat Uygun segmentteki müþterilerimizin farklý beklentilerini konfor, güvenlik ve yakýt ekonomisi unsurlarý açýsýndan en memnun eden marka olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye ve ürün gamýmýzý sürekli geliþtirmeye devam etmekteyiz.

6 6 26 EYLÜL 2006 SALI HAFÝF TÝCARÝ ARAÇLAR Ford Connect VW Caddy Opel Combo O Otomobil gibi ticari araçlar tomobile benzeyen yönleri olduðu kadar ticari araç olarak kullanýmlarý da ön planda. Yani onlar hem otomobil hem de hafif ticari araç olarak algýlanabiliyor. Daha çok kombi versiyonlarý alýcý bulan bu sýnýfta, isteðe göre sadece kapalý kasa iki koltuklu versiyonlar da alýnabiliyor, ama satýþ rakamlarý dikkate alýndýðýnda bu versiyonlarýn çok fazla tercih edilmediði görülüyor. Üçü yerli olmak üzere 6 farklý modelin boy gösterdiði hafif ticari araçlarýn en alt sýnýfýnda rekabet bir hayli yoðun... Fiat Doblò Geçen yýl sonunda yapýlan yýlýn ticari aracý yarýþmasýnda birinci olan Fiat Doblo, 100 binden fazlasý Türkiye de olmak üzere bugüne kadar dünya genelindeki 500 bin adetten fazla müþteriye ulaþtý. Doblo, yýlýn ilk 8 ayýnda Türkiye de 23 bin 235 adet satarak sadece ticari araclarda degil tüm sektör içinde en cok satan modellerden biri oldu. Yeni Doblò nun geliþtirilmesi için 120 milyon Euro yatýrým yapýldý. Doblò nun þimdi Türkiye pazarý için zengin donanýmlý þýk aksesuarlý Premio versiyonu gündemde. Ýtalyancada ödül ve prestij anlamlarýna gelen Premio, krom görünümlü ön ýzgarasý, sis farý çerçeveleri, tavan raylarý ve kapý tutamaklarý ile diðer Doblò lardan ayrýlýyor. Bej ve gri olmak üzere çift renkli ön konsol ve özel bej rengi döþeme, otomobile hoþ ve ferah bir hava katýyor. Doblò nun modüler yapýsý sürücüsüne Premio da da çok amaçlý kullaným keyfini yaþatýyor. Fiat Doblò Premio da klima, sürücü ve yolcu hava yastýklarý, ABS, uzaktan kumandalý merkezi kilit, yol bilgisayarý ve immobilizer standart olarak bulunuyor. Bunlara ilave sürücü ve yolcu yan hava yastýklarý opsiyonel olarak alýnabiliyor. Doblò Premio da standart olarak sunulan park sensörü kendi sýnýfýnda bir ilk. Yeni Fiat Doblò ürün gamýnda Cargo, Combi ve binek versiyonlarýnýn yaný sýra önemli bir yenilik bulunuyor: Doblò Cargo Maxi. Standart þasili aracýn aks aralýklarý uzatýlarak kapsamlý bir mühendislik çalýþmasý sonucunda doðan Doblò Cargo Maxi, 4 metreküp yük hacmi ve 2,060 milimetre yükleme uzunluðu ile segmentinin sýnýrlarýný aþýyor. Doblò nun ürün gamýnda, 1,3 Multijet common rail turbo beslemeli motorun gücü artýk 70 yerine 75 beygir gücünde. 1,9 litrelik 105 beygir gücündeki motor common rail turbo beslemeli ise Multijet teknolojisi ile yenileniyor. Diðer bir yenilik ise 1,4 fire benzinli motor. 77 beygir gücündeki motor, daha önce sunulan 1,2 65 beygir gücündeki motorun yerini aldý. Ford Connect Segmentinin en cok tercih edilen modellerinden biri olan Transit Connect yenilendi. 600 den fazla parçasý deðiþen aracýn dýþ tasarýmýnda farlar ayný kaldý. Teknolojisinde yenilikler içeren Connect ayný zamanda 110 beygir gücünde yeni bir dizel motora daha kavuþtu. Bu versiyon GLX donanýmý ile birlikte satýþa çýkýyor. Connect Kombi Delux direksiyondan kumandalý CD çalar, sürücü koltuðu yükseklik ayarý, bel ayarý ve kol dayanaðý, elektrikli ýsýtmalý yan aynalar ve ön camlar, 4 yöne ayarlanabilir hidrolik direksiyon, klima ve çift kayar kapý gibi konfor özelliklerinin standart sunulduðu bir araç. ABS, çekiþ kontrol sistemi ve çift hava yastýðý da modelin standart Otomobile benzeyen yönleri olduðu kadar ticari araç olarak kullanýmlarý da ön planda. Hem otomobil hem de hafif ticari araç olarak algýlanabiliyorlar. Bu yüzden özellikle station wagon otomobillerin müþteri kitlesini de içlerine dahil ediyorlar. Daha çok kombi versiyonlarý alýcý bulan bu sýnýfta üçü yerli olmak üzere 6 farklý model var. donanýmlarý arasýnda. Connect GLX standart sunulan tamamen katlanabilir yolcu koltuðu ve katlanabilir kafes tipi ara bölmesi ile 4,4 metreküplük sýnýfýnda en yüksek yük bölümü hacmi sunuyor. Elektrikli ýsýtmalý yan aynalar ve ön camlar da bu modelde standart donanýmda. VW Caddy Caddy Kombi, binek aracýn þýk tasarýmýný, konforunu ve güvenliðini ticari araçla birleþtiriyor. Volkswagen Caddy Kombi, 4+1 kiþilik oturma kapasitesi ve yüksek konfor özellikleriyle binek araçlarýn rahatlýðýný aratmýyor. 70 santimlik sað kayar kapýsý ile Caddy Kombi, araç iniþ ve biniþlerini kolaylaþtýrýyor. Kombi modellerinde sunulan çift ve tek kayar kapý seçenekleri sayesinde kullanýcýlara deðiþik kullaným amaçlarýna uygun bir þekilde model seçme özgürlüðü tanýnýyor. Yolcu taþýmayý kolay hale getirmesinin yanýnda, çok fonksiyonlu bagaj bölmesiyle gerektiðinde yük de taþýyabiliyor. Tekli ve ikili olarak iki parçadan oluþan arka üçlü koltuk, ister ayrý ayrý, ister tamamen katlanarak kullanýlabiliyor. Caddy Van, 825 kg lýk taþýma kapasitesi, geniþ yükleme hacmi, 3,2 metreküp geniþ yükleme alaný (1,781 mm x 1,588 mm) ve kg lýk çeki yükü kapasitesi ile ticari araç kullanýmý için gerekli fonksiyonelliði sunuyor. Caddy Van ýn sahip olduðu taþýma özellikleri Euro Palet standartlarýna uygunluk gösteriyor. Volkswagen Caddy Van da asimetrik arka kapýlar ve sað kayar kapý bulunuyor. Opel Combo Düþük yakýt tüketimi ve yüksek performans saðlayan 1,3 CDTÝ ve 1,7 CDTÝ common-rail dizel motor seçeneklerine sahip Combo, Corsa bazý üzerine geliþtirilmiþ Opel ticari araçlarýndan biri. Standart donanýmýnda radyo/kasetçalar, ABS, yükseklik ayarlý elektro-servo direksiyon, kargo ve yolcu bölümünü ayýran seperatör, sürücü hava yastýðý, saðdan sürgülü kapýya sahip Combo Panelvan modeli ya da arkada üç kiþilik yolcu koltuðu bulunan aileyle gezerken ya da iþe giderken kullanabileceðiniz Combo City Plus versiyonlarý bulunan Combo, özel donanýmlar eklenerek hareketli bir atölyeye ya da hizmet aracýna da dönüþtürülebiliyor. Combo nun baz versiyonu geniþ kapsamlý bir güvenlik paketi içeriyor. Araç fabrikadan renkli cam ve immobilizerle çýkýyor. Mikrofiberleri statik olarak þarj eden bir kombine filtre ve yol tozu, polen, egzozt gazý ya da kokular gibi istenmeyen partikül ve maddelerin araca girmesini engelleyen bir aktif karbon kaplama standart olarak sunuluyor. Combo 1,3 CDTÝ motor seçeneði Club, Comfort donanýmlarý ile 1,7 CDTÝ motor seçeneðinde ise Comfort donaným seçeneði ile pazardaki yerini alýyor. Yeni Combo, küçük dýþ boyutlarýna raðmen litrelik maksimum yükleme kapasitesine sahip ve uzunluklarý 2,70 metreye kadar olan nesneleri taþýyabilir. Citroen Berlingo Citroen Berlingo, farklý motor seçenekleriyle farklý ihtiyaçlara farklý alternatifler sunuyor. Berlingo Combi, 2,0 HDI motorunun yaný sýra 1,9 D motoru ile de hem ekonomik, hem de yüksek performans saðlýyor. 4 silindirli motoruyla, 100 km de ortalama 5,8 lt yakýt tüketen Berlingo Combi de immobilizer, çift sürgülü kapý, arka cam rezistansý ve arka cam sileceði, direksiyondan kumandalý radyo-cd, uzaktan kumandalý merkezi kilit, yükseklik ayarlý emniyet kemerleri, yükseklik ayarlý farlar, dijital saat ve klima standart olarak sunuluyor. Aracýn tekli yukarý açýlan arka bagaj kapaðý, yükleme ve yük boþaltma için kolaylýk saðlýyor. Aracýn yük kapasitesi 800 kg ve litre. Þýk tasarým kombilerde önemli bir tercih nedeni Türkiye de Karsan fabrikalarýnda Peugeot adýna üretimi yapýlan Partner modeli, ayný platformu kullandýðý Berlingo gibi þýklýðý ile öne çýkýyor. Aracýn bir otomobil konforundaki sürüþ özellikleri de yine tercih nedenlerinden birini oluþturuyor. Partner ürün gamýna son olarak yeni bir gövde tipi eklendi: Uzun Þasi. Yeni versiyonlarla güçlenen Partner ürün gamý, ilk defa uzatýlmýþ bir gövde versiyonuna sahip oldu. Partner modelinin sahip olduðu temel özellikler olan pratiklik, fonksiyonellik, konfor ve çok yönlü kullanýma ilave olarak, daha fazla iç hacim imkaný sunan Uzun Þasi versiyonlarý, hem Kombi Van hem Van tipiyle ürün gamýndaki yerini aldý. Partner Uzun Þasi de araç uzunluðunda 30 santimlik bir artýþ saðlandý. Bu uzatma iþlemi araç dingil mesafesinde herhangi bir deðiþiklik yapýlmaksýzýn arka tekerlekler ile arka tampon arasýnda gerçekleþtirildi. Bunun sonucu olarak da, aracýn manevra kabiliyetinde herhangi bir deðiþikliðe yol açýlmadý. Yapýlan bu uzatma iþlemi sonucunda Van versiyonu yükleme hacmi 3 metrekareden 3,5 metrekareye çýkartýldý. Bu ilave yük hacmi ile daha hacimli yüklerin taþýnmasý mümkün hale getirildi. Ayrýca, uzatýlmýþ yük bölümü daha uzun yüklerin taþýnabilmesine de olanak saðlýyor. Kombi Van versiyonunda ise arka bölümde saðlanan ilave hacim 4 yolcu taþýma kapasitesinin yanýnda artýk daha fazla yük taþýnabilmesine olanak saðlýyor. Partner Uzun Þasi versiyonlarý, Partner ürün gamýný daha da güçlendirecek ve Partner modelinin pazardaki konumunu saðlamlaþtýracak.

7 26 EYLÜL 2006 SALI Türkiye de yýlda 15 bin pick-up alýcý buluyor Pick-up'lar yarý otomobil yarý ticari araç sýnýfýndan. Yani istendiðinde hobi amaçlý, istendiðinde ise iþ amaçlý kullanýlmalarý mümkün. Avrupa'daki satýþlar çok önemli bir büyüklük deðil; ancak markalar bir bakýma her alanda var olduðunu göstermek için Avrupa pazarýna hitap etmeyi sürdürüyor. Avrupa pick-up pazarý içinde Türkiye'nin yeri büyük. Çünkü Türkiye'de yýlda 15 bin civarýnda pick-up satýlýyor. Bu da Avrupa pazarýnýn yaklaþýk yedide biri anlamýna geliyor. ABD ve Tayland, bu sýnýfýn iki önemli pazarýný oluþturuyor. Amerika'da büyük çiftliklerde sýklýkla görülen bu araçlar son yýllarda SUV satýþlarýný bile geride býraktý. Ülke içinde birçok eyalette bir ya da daha fazla fabrikada SUV ya da pick-up üretimi gerçekleþiyor. Yola çýkan araçlar içinde birkaç milyon adet pickup'tan bahsetmek mümkün. Tayland ise bu tür araçlarýn hemen hemen üretim üssü gibi. Amerika dýþýndaki pazarlara giden pick-up modellerinin pek çoðu bu ülkedeki fabrikalarda üretiliyor. Tropik iklimiyle dikkat çeken Tayland, farklý arazi yapýsý nedeniyle pick-up pazarýnýn ilgi odaðý. 7 Pick-up ilgisi artýyor yerli olursa þaþýrmayýn T ürkiye de son dönemdeki yatýrým haberlerinden biri Anadolu Isuzu nun D-Max pick-up ýyla ilgili oldu. Japon ve Türk taraflarýn zaman zaman bir araya geldiði ve yatýrým için daha ciddi bir sürece girildiði biliniyor. Birkaç ay içinde Anadolu Grubu nun yatýrýmla ilgili kesin sonucu açýklamasý bekleniyor. Þüphesiz bu yatýrýmýn adýnýn ortalýkta dolaþmasý bile iki konuya açýklýk getiriyor; bir Türkiye ticari araç üretmek için iyi bir ülke, ikincisi ise pick-up lara olan ilgi üretim için cazibeyi artýrýyor. Gelelim Isuzu nun söz konusu modeline. Hem ticari hem de hobi aracý kullanýmýna uygun olarak tasarlanan Isuzu D-Max, yenilenen ön tamponu ve ön panjuru, gövde rengindeki sinyalli yan aynalarý, standart deri vites topuzu ile beðeni topluyor. Ýç tasarýmýyla da yenilenen D- Max'in koltuk kumaþlarý deðiþti, jantlarý yenilendi ve harita lambalarýnýn önüne gözlük konsolu ilave edildi. Tasarýmý, çift kabini, konforu ve saðlam yapýsýyla yolculuklarý konforlu hale getiren yeni D-Max, bu özellikleri ile kendi segmentindeki araçlarýn arasýndan sýyrýlýyor. D-Max, tek tuþla arazi sürüþ moduna geçiþ özelliðine sahip. Isuzu D-Max çift kabin modelleri, gümüþ gri, lacivert, kum sarýsý ve siyah renk alternatifleri ile farklý beðenilere hitap ediyor. Nissan Navara Nissan son yýllarda pick-up satýþlarýnda hep ön sýrada. Geçen yýl normal pick-up modeline Navara lüks modelini de ekleyen markanýn pazardaki imajýnda bu modellerin payý büyük. Navara, pazara girdiði ilk aylardan itibaren tüketiciden ilgi gördü, görmeye devam ediyor. SNavara, ayný platformu kullandýðý markanýn lüks jipi Pathfinder'ýn konfor ve güvenliðini taþýyor. Nissan Navara'nýn Türkiye'de King Cab ve Double Cab olmak üzere iki farklý model seçeneði bulunuyor. 174 ve 145 beygir gücünde iki farklý motor seçeneði (4x2 grubunda King Cab M/T, Double Cab'de M/T ve A/T þanzýman seçenekleri, 4x4 grubunda Double Cab M/T ve A/T þanzýman seçenekleri) ile satýþa sunulan Navara, ticari kullanýmýn yanýnda outdoor yaþam tarzýný benimseyen aktif, dinamik ve eðlence düþkünü müþteriler tarafýndan tercih ediliyor. Markanýn gösteriþli, iddialý ve modern çizgilere sahip pick-up modeli ise alüminyum alaþýmlý jant, gövde renginde ön tampon, krom basamaklý arka tampon, düz ya da tüp þeklinde yan basamaklar, tavanda port bagaj ve ön sis farlarý gibi zengin ekipmanlarla yola çýkýyor. Toyota Hilux Toyota'nýn pick-up modeli Hilux, yeni yüzüyle geçen yýl sonundan itibaren Türk tüketicisinin beðenisine sunuldu. Toyota'nýn 12 milyonu aþkýn satýþ adedi ile Corolla'dan sonra en çok satan modeli olan Hilux, 6'ncý nesil versiyonuyla sürücülere daha iyi bir sürüþ performansý ve konfor sunuyor. Hilux, off-road arazi araçlarýndan istenen performans, güvenlik ve konforu, pick-up segmentinde sunarak, tüketiciye hem ticari hem de binek kullaným için avantajlar saðlýyor. 2.5 litrelik ikinci nesil common rail dizel motor teknolojisi ile donatýlan yeni Hilux, 102 beygir güç üretiyor. 4x2 ve 4x4 çekiþli versiyonlarý bulunan aracýn 4x2 versiyonunda Basic ve Comfort, 4x4 versiyonunda ise Freedom ve Adventure donaným seçenekleri yer alýyor. Mitsubishi L200 Mitsubishi Motors tarafýndan alýnan geliþme programýnýn modellerinden biri olarak üretilen L200 aðustos ayýndan itibaren Türkiye'de satýþa çýkýyor. Yeni L200, Mitsubishi'nin modern Avrupalý pick-up yaklaþýmýný yansýtýyor. Bu Avrupalý yaklaþýmýn temel amaçlarý, Mitsubishi pick-up'larýn mükemmel saðlamlýk ve dayanýklýlýk geleneðini sürdürmek, aktif ve pasif güvenliði en yüksek düzeyde sunmak, yüksek kalite, müþterilerin hissedebileceði kullanýcý dostu özellikler, çarpýcý iç ve dýþ tasarým olarak gösteriliyor. Yeni L200, Mitsubishi'deki altmýþ yýllýk pick-up ve yetmiþ yýllýk 4x4 teknolojisinin mirasçýsý olarak önceki modelin baþarýlarýný ileriye taþýmayý hedefliyor. Tata Telco Türkiye nin yol ve iklim þartlarýna uyumlu karoser yapýsý, güçlü motoru, düþük iþletme maliyeti, konforlu kabini ve hesaplý servis-yedek parça desteði ile dikkat çeken Tata Telco pick-up'lar özellikle Anadolu da tüketicinin daha çok tercih ettiði bir marka oluyor. Tata pick-up'larýn 5 modeli bulunuyor. Hintli Tata nýn 4x4 çift kabin modeli pick-up ailesinin en üst modeli. 5 kiþilik olan Tata pick-up 4x4, yenilenmiþ zengin aksesuar paketi, standart klimasý, 4x4'e tek düðme ile elektronik geçiþ sistemi, yüzde 72 týrmanma kapasitesi, 2500 dev/dak'da 190 Nm torka sahip 1948 cc 90 beygir gücündeki turbo dizel motoru ve geliþtirilmiþ konforu ile pek çok amaçla kullanýlabilecek bir araç. Pick-up 4x4'ün geliþtirilmiþ versiyonu 4x4 Blackline, deri döþeme ve özel iç trim paketine sahip. 4x4 Blackline, suni deri döþeme, deri/ahþap direksiyon simidi, ahþap vites topuzu, renkli konsol, krom kaplama kapý eþikleri gibi zengin aksesuarlarla tüketicilere ulaþýyor.

8 8 26 EYLÜL 2006 SALI Ticaride rekabetin odak noktasý burasý P anel van ve minibüsler ticari araçlar pazarýnýn en yaygýn ürünleri arasýnda yer alýyor. Avrupa da olduðu gibi Türkiye de hafif ticari araç olarak pazara çýkan bu sýnýf ayný zamanda markalarýn en yoðun rekabet yaþadýðý alanlardan biri. Özellikle Avrupa menþeli markalar bu sýnýfta önemli bir rekabet yaþýyor. Mobilyacý, manav, dekoratör, küçük bir market sahibi, balýkçý, küçük ya da büyük ticaret iþletmecisi, turizm, okul, iþyeri, toplu taþýmacýlar gibi birbirinden farklý onlarca alanda bu tür araçlarýn kullanýmý mümkün. Temel olarak 3,5 ton altý gibi bir sýnýflandýrmaya tabi tutulan bu tür araçlar yüklü aðýrlýðý 3,5 tonu geçemeyecek teknik özelliklerde üretiliyorlar. Ancak bu araçlarýn da kendi içinde onlarca farklý sýnýflandýrmasý söz konusu. Ýç mekanýnda iki koltuktan baþlayýp 19 a kadar ulaþan oturma alanýna kadar deðiþen, yüksekliði ya da uzunluðu yapýlan iþe göre uyarlanabilen yüzlerce model görmek mümkün. Hitap ettiði ticari alana göre daha kýsa þasi, daha alçak kabin gibi özelliklerin yaný sýra bazen limitleri zorlayacak teknik donanýmlara ulaþabiliyorlar. Bu sýnýfta bazý modellerin lüks özel iç donanýmlarýyla iþadamlarý için çalýþma ve ulaþým aracý haline geldiðini görebiliyoruz. Özetle minibüs ya da panel van deyip geçtiðimiz araçlar ticari hayatýmýzýn her alanýndalar... Hyundai Starex Hyundai Assan ýn Ýzmit teki fabrikasýnda, hafif ticari araç sýnýfýnda yer alan Starex modelinin Minibüs, Multiway, Space ve Panel van versiyonlarý üretiliyor model olarak Space ve Panel van modelleri uzun ve kýsa þasili olup Minibüs ve Multiway sadece uzun þasili satýlýyor. Ayrýca isteðe baðlý olarak tüm Starex ailesinde otomatik þanzýman alýnabiliyor. Zengin bir donanýma sahip olan Starex ailesinin tüm 3,5 ve 6 kiþilik van modellerinde sürücü havayastýðý, bardaklýklar, elektrikli anten ve elektrikli yan dikiz aynalarýnda ýsýtma fonksiyonu standart hale getirilirken 10 kiþilik minibüs modellerinde de sürücü ve yolcu havayastýklarýyla birlikte ABS, otomatik klima, üçüncü stop lambalý spoyler, ahþap veya karbon görünümlü ön konsol ve radyo-kasetçalar, CD ve equalizer lý müzik sistemi, uzaktan kumandalý merkezi kilit ve alarm standart donanýmda yer alýyor. Yenilenen Starex ailesinde kabin içinde daha kaliteli koltuk kumaþý kullanýlýrken, göstergelerdeki kadran deðiþtirildi ve dijital kilometre sayacý eklendi. Tüm Starex modellerinde, 100 HP güç üreten 2,5 litre hacmindeki turbo dizel motor ve düþük yakýt tüketimi ve yüksek performansýyla dikkat çeken 140 HP lik 2,5 litre CRDi common-rail dizel motor seçeneði sunuluyor. Hyundai Assan ýn Ýzmit teki fabrikasýnda üretilen bir diðer ticari araç ise H100 Panel van. Kompakt boyutlarýyla dar sokaklarda bile kolay manevra kabiliyeti sunan, hidrolik direksiyon ve ergonomik kabin gibi sürücüsüne yüksek konfor saðlayan ve 1385 kg lýk taþýma kapasitesiyle büyük ve küçük iþletmelerde öncelikli tercih sebebi olan H100 Panel vanda 80 HP maksimum güç üreten 2,6 litrelik dizel motor kullanýlýyor. Fiat Ducato Fiat ýn, PSA Peugeot Citroen grubuyla ortaklýðý çerçevesinde üretilen ve tamamen yenilenen hafif ticari aracý Ducato, Türkiye de yýl sonuna doðru piyasaya çýkacak. Yeni Ducato, eskisine göre gerek tasarým, gerekse de donaným açýsýndan hayli geliþmiþ özelliklere sahip. 2.2 lt 100 BG, 2.3 lt (120 ve 130 BG), 3.0 lt 157 BG motor seçenekleri bulunan yeni Ducato, eskisine göre yüzde 16 daha az yakýt tüketiyor. Ön tasarýmý ve arka bölümü tamamen yeniden tasarlanan Ducato nýn içi de otomobil konforu sunuyor. Yeni Ducato, kendine özgü yepyeni bir görünüm sunuyor; en üst düzeyde konfor ve performans saðlýyor; güvenlik ekipmanlarý açýsýndan çok zengin ve iþletim maliyeti düþük. Yük bölmesi eriþimi, verimlilik ve gelir getiren yük deðerleri geliþtirilen Yeni Fiat Ducato sektörün içinden gelenler tarafýndan tasarlanmýþ olmasý sayesinde tüm ticari taþýmacýlýk ve eðlence gereksinimlerini etkili bir þekilde karþýlýyor. Yeni Ducato nun tasarýmý, ayný zamanda akýllý. Tamponu üç parka halinde tasarlanarak kaza ihtimallerinde onarým/deðiþtirme maliyetlerini ve dolayýsýyla da bazý ülkelerde sigorta masraflarýnýn azaltýlmasýný saðlýyor. Yeni Ducato nun iç kýsmý, modele baðlý olarak yeni renkler, döþemeler ve koltuk, gösterge paneli ve kapý paneli tasarýmlarýna sahip zarif bir stil saðlýyor. Yeni Ducato, boyutlarý (daha yüksek hacim) ve yük kapasitesindeki artýþla pratik ve rasyonel çözümler sunuyor. 4 tona kadar ve 2 tona kadar gelir getiren yüke sahip versiyonlarý, ayrýca 17 m 3 gerçek hacimli ve iç uzunluðu 4 metreyi aþan yük araçlarý bulunuyor. Mercedes Vito 1996 yýlýnda satýþa sunulan ve 500 bin adetin üzerinde satýlan hafif ticari araç Vito, 2003 yýlý sonunda tamamen yenilenerek geniþ bir model yelpazesi ile satýþa sunuldu. Aktif ve pasif güvenlik önlemleri Vito nun geliþtirme çalýþmalarýnda öncelikli olarak ele alýndý. Yeni þekillendirilen karoseri, yolculara en üst düzeyde koruma saðlayan bir güvenlik hücresi görevini yerine getiriyor. Eski modelden farklý olarak arkadan itiþli olarak tasarlanan yeni Vito, bu sayede üstün manevra kabiliyeti ve araç yüklüyken dahi konforlu bir yol tutuþu sergiliyor. Öte yandan dik yerleþtirilen motor sayesinde araçlarýn ön kýsmýnda pasif güvenlik daha da artýrýldý. ABS, anti patinaj sistemi ASR, elektronik fren gücü daðýlým sistemi ve hidrolik fren destek sisteminin entegre edildiði ESP sistemi ile tüm tekerleklerde disk fren yeni Vito da standart donaným kapsamýnda sunuluyor. Gerçek anlamda ticari kullanýma uygun bir araç olan yeni Mercedes-Benz Vito, modeline göre 4,7 metreküp ile 6,3 metreküp arasýnda deðiþen geniþ iç hacmin yaný sýra 1,14 tona kadar çýkabilen yük kapasitesi sunuyor. Vito, Mercedes-Benz in Ýspanya daki Vitoria fabrikasýnda üç kullaným tipi (panel van, kombi van ve camlý van), iki farklý aks ile üç farklý araç uzunluðunda ve iki farklý tavan yüksekliði seçeneðiyle üretiliyor. 3 CDI dizel, 2 benzin motoru alternatifi bulunan yeni Vito da Mercedes-Benz binek otomobillerinde kullanýlan türden ikinci nesil dizel motorlar yer alýyor. 88, 109 ve 150 beygir gücündeki bu motorlar kullanýcýya yüksek performans ve ekonomik kullaným saðlýyor. Opel Vivaro Daha çok panelvan olarak satýn alýnan orta sýnýf hafif ticari araçlarda rekabet oldukça yoðun; yerli üretimler kadar ithal modellerin de söz sahibi olduðu bu pazarda teknoloji, ekonomi ve tasarým müþteri tercihlerinde ön plana çýkýyor. Opel ticari araç serisine katýlan son üye Vivaro nun izin verilen azami yüklü aðýrlýðý 2,9 ton. Yükleme bölgesi uzunluðu 2,80 metre (kýsa dingil mesafeli modelde 2,40 metre), yükleme kapasitesi de kýsa versiyonda 5 metreküp, uzun versiyonda ise 5,9 metreküpü bulabiliyor. Yeni Vivaro; taþýmacýlýk yapmak için araçta büyük miktarda yer boþluðuna ihtiyaç duyan kurye ekspres paket servisleri gibi ticarî müþteriler için ve ayrýca entegre raf sistemleri olan çokyönlü, çok-amaçlý gezici bir atölye çözümü talep eden müþteriler için farklý bir alternatif sunuyor. Vivaro nun panel van, yan camlý van ve cityplus modelleri bulunuyor. Göðüslüðe monte edilmiþ 6 ileri özellikli vites kolu ve binek otomobili seviyesindeki güvenlik paketi Vivaro yu rakiplerinden farklý kýlýyor. Vivaro da 100 beygir gücünde modern teknolojili ekonomik ve güçlü 1.9 litre turbo-dizel motor kullanýlýyor. Opel ticari araçlar gamýnda en üst versiyon olan Movano, ergonomik iç tasarýmý, sürücü kabinine kolay iniþ biniþ saðlayan geniþ açýlýmlý kapýlarý ve sýnýfýndaki araçlar içinde örnek teþkil eden 42,9 cm lik giriþ yüksekliði ile kullanýcýsýna rahat bir iç mekan ve keyifli yolculuklar vaat ediyor. Movano nun tüm versiyonlarýnda hidrolik direksiyon, etkin ýsýtma ve havalandýrma sistemi, ergonomik kumandalar standart olarak yer alýyor. Movano nun kabinindeki gürültü seviyesi, saðlam karoseri, hidrolik olarak çalýþan debriyaj ve stratejik olarak yerleþtirilen izolasyon malzemeleri sayesinde en aza indirilmiþ. VW Transporter/Caravelle Caddy, Transporter ve Volt olmak üzere 3 ana ürünü bulunan VW bu ürünlerin motor ve gövde özellikleri ve varyasyonlarýna göre 60 ýn üzerinde versiyon sunuyor. Hafif ticari araç segmentinde diðer markalarýn sunamadýðý motor ve donaným seçeneklerini sunma stratejisini devam ettiren marka sýnýfýnýn en güçlü motoruna sahip olan Yeni Nesil Transporter 174 BG ve Caravelle 174 BG ile yaptýðý ataðý 2007 model yýlý ile birlikte Transporter ve Carvelle modellerine ESP (Elektronik Stabilizasyon Programý) sistemini standart olarak sunarak sürdürdü. ESP ile birlikte ARP (Yüke Duyarlý Devrilme Korumasý), Prefill (Frenleme Hazýrlýðý), BAS (Fren Yardýmcýsý), FBS (Frenleme Desteði) ve EBD (Elektronik Fren Güç Daðýlýmý) gibi birçok ilave geliþtirilmiþ aktif güvenlik sistemine de sahip olan Transporter ve Caravelle sýnýflarýnýn en kapsamlý güvenlik paketini sunuyor. Yeni nesil Transporter da ayrýca ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), Airbag (Hava Yastýðý), ASR (Anti Patinaj Sistemi), EBC (Motor Fren Kontrol Sistemi), EDL (Elektronik Diferansiyel Kilidi), ön ve arka viraj denge çubuklarý, klima, elektrikli ön camlar, elektrikli ve ýsýtmalý yan aynalar, uzaktan kumandalý merkezi kilit, joystick vites kolu, yüksekliði ve derinliði ayarlanabilen direksiyon un da içinde bulunduðu zengin standart donaným paketi kullanýcýlara sunuluyor. Volkswagen Transporter ve Caravelle 2007 model yýlý ile birlikte konfor donanýmlarýna da yepyeni bir özellik daha ekledi. Volkswagen Ticari Araç olarak sýnýfýnýn tek MP3 çalarýný sunan Transporter ve Caravelle ile ilke imza attý. 174 beygir gücündeki Transporter ve Caravelle 188 km/saatlik maksimum hýza ulaþýyor. Her iki araçta 0 dan 100 km/saat hýza sadece 12.2 saniyede ulaþýlýyor. Sunduðu 174 beygir güce mukabil Transporter ve Caravelle 100 km de sadece 6.3 lt lik ortalama yakýt tüketimi saðlýyor. Markanýn otomobil konforunda 9+1 kiþilik seyahat imkaný sunan Caravelle modeli kalabalýk aileler, iþ adamlarý, turizm ve servis taþýmacýlýðý olmak üzere çok geniþ yelpazede kullanýlabiliyor. Caravelle Comfortline, konfor ve lüksü doyasýya yaþatan özel ekipmanlarla donatýlmýþ bulunuyor. Hem uzaktan kumanda, hem de ön panel üzerinden açýlýp kapatýlabilen elektrik kumandalý otomatik sað kayar kapý, yol bilgisayarý, hýz sabitleyici, arka park mesafe sensörü, miyato alüminyum jantlar, deri kaplý direksiyon ve vites topuzu, ön koltuklarýn ve arka ikili koltuklarýn sýrtlýklarýnda eþya gözleri, otomatik þanzýman (Tiptronik) seçeneði, lüks otomobil konforunu yaþatýyor. Markanýn Türkiye de sýnýfýnda güvenlik paketini ABS+EDL, sürücü hava yastýðýný standart olarak sunan ilk araç olma özelliðini taþýyan Volt modeli ise deðiþik sektörlerin ihtiyaçlarýna uygun donanýma sahip araçlarýyla konfor, güvenlik ve performans özelliklerini bir arada sunuyor. Turizm sektöründe hizmet verenler için VW Volt, Turizm ve okul taþýmacýlýðý sektöründe hizmet verenler için VW Volt Okul modelleri, gýda sektöründe taþýmacýlýk hizmeti verenler için isteðe baðlý olarak frigorifik ekipmanlý araçlarýn yaný sýra, tüm VW Volt modelleri ihtiyaca göre yapýlandýrýlabiliyor. Volt ta 2.5 ve 2.8 lt.lik dizel motor seçenekleri bulunuyor. Citroen Jumper Citroën Jumper güvenlikten donanýma, konfordan estetiðe uzanan geniþ bir yelpazede getirdiði yeniliklerle dikkat çekiyor. Baylas Otomotiv tarafýndan ithal edilen Citroën Jumper geri vites radarý, görsel ve sesli ikazlý geri vites sensörü, navigasyon ekranýndan geri vites manevralarýný takip için TV kamerasý ve ayarlanabilir minderli koltuk gibi farklýlýklarýyla göze çarpýyor. Özel olarak desteklenmiþ kaput, Citroën Jumper a saðlam ve güçlü bir görünüm kazandýrýyor. Ýyi bir görünüm için tekrar tasarlanmýþ hava giriþine sahip geniþ ve yuvarlak tampon, þeffaf camlý çift optik farlar ile uyumlu bir þýklýk sergiliyor. Tasarýmýný binek araçlardan alan gösterge paneli, modern tasarým anlayýþýný, ergonomiyi ve konforu yansýtýyor. Döþemelerde sadece Citroën Jumper için tasarlanan Bergo kumaþý kullanýlýyor. Jumper modellerinde benzinli ve dizel motor opsiyonlarý bulunuyor. 2.0i LPG, NGV ve 2.0, 2.8 HDI motor seçeneklerine sahip olan Jumper, performans ve düþük tüketimini birlikte sunuyor. Araçta dört tekerde disk frenli geliþmiþ fren sistemi ve ABS nin yaný sýra opsiyonel olarak sunulan kayma önleyici ASR var. Karsan J9 Premier Karsan tarafýndan Bursa da üretilen J9 Premier in Türkiye genel distribütörlüðünü Tata yý ithal eden Ýsotlar Grup yapýyor. 7 Mart 2006 tarihinde imzalanan anlaþma ile Grup, J9 Premier minibüslerin Türkiye genelinde distribütörlüðünü üstlendi. Ýsotlar, Karsan markalý J9 Premier minibüslerin satýþ ve pazarlamasýnýn yaný sýra yedek parça ile bakým ve servis görevlerini de yürütüyor. J9 Premier satýþý için kýsmen mevcut Tata teþkilatýný kullanacak, kýsmen de yeni bayiler atayacak olan Ýsotlar, ayrýca bugüne kadar Peugeot bayileri tarafýndan satýþý yapýlmýþ olan tüm J9 araçlara da satýþ sonrasý hizmeti veriyor. Tasarýmý ve mühendisliði tamamen Karsan tarafýndan yapýlarak 2005 yýlýnýn Haziran ayýnda pazara sunulan J9 Premier modeli, ayný görsel ve teknik özelliklerle sadece markasý deðiþerek "Karsan J9 Premier" olarak müþterilerle buluþmaya baþladý. Yük aðýrlýðýna göre tutunmasý deðiþiyor Piyasaya sunulduðu 11 yýldan bu yana 1.3 milyonun üzerinde satýlan, 3.5 ton segmentinin Avrupa pazar lideri Mercedes Sprinter yenilendi de Türkiye yollarýna çýkacak olan aracýn geliþtirilmesi için Mercedes-Benz 1.8 milyon Euro luk yatýrým yaptý. Farklý uzunluk, yükseklik, aðýrlýk, karoseri, dingil mesafesi ve motor seçenekleri sayesinde yeni Sprinter in yaklaþýk bin farklý versiyonu bulunuyor. Örneðin, yeni Sprinter de 3 farklý dingil mesafesi, 4 farklý uzunluk seçeneði ve 3 farklý tavan seçeneði mevcut. Büyük sürgülü kapýsý sayesinde sýnýfýndaki en geniþ yükleme alanýný sunan yeni Sprinter, minibüs, panel van ve þasi kamyonet tiplerinden oluþan zengin model yelpazesi sayesinde her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Sprinter Panel van, m 3 arasý yükleme alaný sunarken, araç ton arasý azami yüklü aðýrlýk yükleme seçeneði sunuyor. Seri donaným kapsamý geliþtirilen yeni Sprinter de elektrikli camlar, merkezi kilit sistemi, sürücü havayastýðý, 6 ileri vites þanzýman, geniþ açý aynalar standart donaným kapsamýnda. Aktif ve pasif güvenlik önlemleri yeni Sprinter de büyük önem taþýyor. Sprinter de yeni nesil ADAPTIVE ESP de standart donaným kapsamýnda. Sistem deðiþgen yük aðýrlýðýný dikkate alarak aracýn aðýrlýk noktasýný hesaplýyor. otomotivzamani ZAMAN GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ EKÝDÝR 26 EYLÜL 2006 SALI Feza Gazetecilik AÞ Adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Genel Yayýn Müdürü EKREM DUMANLI Genel Yayýn Müdür Yard. Reklam Grup Baþkaný MEHMET KAMIÞ YAKUP ÞÝMÞEK Yayýn Editörü Reklam Satýþ Koordinatörü MEMDUH TAÞLICALI YALÇIN ÇINAR Reklam Satýþ Yöneticisi Sayfa Tasarýmý MUHAMMED YILMAZ BÜLENT ILGAZ Reklam Satýþ Uzmanlarý RAFET BÜYÜKSARI Sorumlu Müdür ve FATÝH MEHMET ÇAKAN Yayýn Sahibinin Temsilcisi OYA KAÞIKÇI ALÝ ODABAÞI Yayýn Türü: Yerel Süreli Yönetim Yeri: Zaman Gazetesi 34194, Yenibosna, Ýstanbul, Tel: Faks: , Baský: Feza Gazetecilik A.Þ. Tesisleri

9 26 EYLÜL 2006 SALI Boyundan büyük yükleri onlar taþýyor H yundai nin iki ayrý kamyonet modeli var bunlardan biri olan Starex Kamyonet, diðeri Starex modellerinden farklý olarak Güney Kore den ithal ediliyor. Elektrikli camlar, direksiyon yükseklik ayarý, ön ve arka sis farlarý, elektrikli ve ýsýtmalý yan dikiz aynalarý ve merkezi kilit gibi konfora yönelik birçok donanýma sahip olan Starex Kamyonet, 2,5 litre hacmindeki turbo dizel motor ile birlikte kasalý ve kasasýz versiyonlarýyla satýlýyor. Kompakt boyutlarý sayesinde her yolda rahatlýkla manevra yapabilen Hyundai H100 Kamyonet de Güney Kore den ithal ediliyor. Ýlk kez 1993 yýlýnda Türkiye yollarýna çýkan H100 Kamyonet in müþteri kitlesini oluþturan iþ alanlarý arasýnda inþaat sektörü, meyve ve sebze halleri, mobilya maðaza ve imalat þirketleri, daðýtým ve lojistik firmalarý ve beyaz eþya sektörü baþta geliyor. Tamamen yenilenen H100 Kamyonet te 94 beygir gücünde 2,5 litre hacminde turbo dizel motor bulunuyor. Mitsubishi Fuso Canter Türkiye de 60 bin adet satarak 3,5 8 ton segmentinde yüzde 56 lýk pazar payýna sahip olan Canter yenilendi. Kabin ve kasasý tamamen elden geçirilen yeni Canter hafif kamyon serisi; Mitsubishi Fuso ve Temsa iþbirliði ile Adana da üretiliyor. 3,5 8 ton aralýðýnda dört farklý model seçeneði bulunan Canter de büyüyen kabin ölçüleri, konfor ve rahatlýðý da beraberinde getiriyor. Enine ve boyuna büyüyen Canter de kabin içinde hayatý kolaylaþtýran birçok deðiþiklik yapýldý. Gerektiðinde sürücünün kabin içinde rahatsýz olmadan daha uzun süre kalmasýný saðlayacak koltuk tasarýmý Canter in konfor olarak yaptýðý deðiþikliklerin baþýnda geliyor. Fuso Canter in en önemli deðiþikliklerinden biri de ön panele yerleþtirilen vites kolu. Canter, bir önceki modelde olduðu gibi yüksek performans deðerlerine ulaþan düþük yakýt tüketimi saðlayan motoru üzerinde barýndýrmaya devam ediyor. Yeni Canter lerde kameralý geri görüþ sistemi ve klima opsiyonel olarak sunuluyor. Temsa Pazarlama ve Satýþ Direktörü Yusuf Soner, Canter in 2001 yýlýnda yüzde 19 pazar payýna sahip olduðunu belirterek 5 yýllýk süreç içinde bu oranýn yüzde 56 ya çýktýðýnýn altýný çizdi. Daihatsu Delta Ticari araç pazarýna 2,8 litre tek tekerli ve 3,6 litre çift tekerli Delta kamyonetleriyle giren Daihatsu, Türkiye de rekabetçi fiyatlarýyla pazarda yerini almayý hedefliyor. Delta 3,5 ton brüt aðýrlýðýndaki þasi tipi araçlar içerisinde en uygun fiyata ve 2 ton taþýma kapasitesiyle en fazla taþýma kapasitesine sahip araç olarak tanýtýlýyor. Toyota motoruyla üretilen, dayanýklýlýk ve güvenirlilik konusunda iddialý olan Delta, 2,8 ve 3,6 litre dizel motor seçenekleriyle performansý ve ekonomiyi bir arada sunuyor. 95 beygir gücündeki 3,6 litre ve 69 beygir gücünde 2,8 litre dizel motorlara sahip olan Daihatsu Delta kamyonetlerde, kolay bakým özelliðinin yaný sýra pürüzsüz çalýþan, ekonomik ve sessiz motorlar bulunuyor. Daihatsu Delta kamyonetlerde 2,8 litre dizel motor tüm devir aralýðý boyunca yüksek tork saðlarken, 3,6 litre dizel motorun özel valf mekanizmasý kusursuz bir dayanýklýlýk sunuyor. Delta kamyonetlerde, zor yol þartlarýnda bile aðýr yük taþýyabilen süspansiyonlar, hýzlý ve kolay yükleme için ip kanca ve basamaklar, yorulmadan sürüþ yapýlmasýna olanak tanýyan geniþ bacak alaný ve sýrt desteði saðlayan konforlu kabinler bulunuyor. Kabinde 3 noktalý emniyet kemerleri, yükseklik ve derinlik ayarlý hidrolik direksiyon, kasetçalarlý radyo standart olarak sunuluyor. Delta 2,8 litre tek teker versiyonu 24 bin yeni lira, 3,6 litre çift teker versiyonu 26 bin yeni lira fiyatla satýlýyor. Isuzu N Serisi N-Serisi kamyonetler kategorisinde yer alan Isuzu NKR, yenilenen ön tamponu, ön panjuru, ön aydýnlatma grubu, koltuk kumaþlarý ve kilometre göstergeleriyle dikkat çekiyor. NKR, 3,5 tonluk, 80 beygir gücündeki motoruyla þehir içi kullanýmda büyük kolaylýk saðlayarak, yüke göre otomatik fren ayarlama sistemi (LSPV) ve otomatik fren balata ayarý sayesinde hem güç hem de güvenlik sunuyor. N-Serisi kamyonlardan Isuzu NPR ise yenilenen ön tamponu, ön panjuru, ön aydýnlatma grubu, koltuk kumaþlarý, kilometre göstergeleri, tampon ve sis lambalarýyla þýk bir görünüm kazandý. Euro 2, Turbo Dizel motoru ile daha güçlü hale geldi. 121 beygir gücündeki 7,5 tonluk NPR, EURO 2, Turbo Dizel motoru ve ABS fren sistemi ile daha güçlü hale geldi. 7,5 tonluk yeni NQR, yeni Euro 3 motor, ABS, yüke göre otomatik fren ayarlama sistemi, hidrolik takviyeli fren sistemi ve 6 ileri vitesiyle sürüþ konforu sunuyor te Isuzu ile lisans anlaþmasý yaparak o dönemin otomotiv sektöründe ilk Türk-Japon ortaklýðýný gerçekleþtiren Anadolu Isuzu, Temmuz 1984 te Ýstanbul Kartal daki fabrikasýnda üretime baþladý. Anadolu Isuzu 1999 da, 18 ay gibi kýsa bir süre içinde, inþasýnýn tamamlandýðý Gebze Þekerpýnar daki tesislerine taþýndý. Ürün kalitesinde Japon standartlarýný hedef alarak hafif kamyon, kamyonet, midibüs, pickup gibi ticari araçlarýn üretim ve pazarlamasýný gerçekleþtiren Anadolu Isuzu nun, Gebze Þekerpýnar daki 230 bin 500 metrekaresi açýk, 78 bin 500 metrekaresi kapalý alandan oluþan üretim tesisleri, yýlda 13 bin 155 adet araç üretim kapasitesine sahip. Anadolu Isuzu, rotasýný Avrupa ya çevirdikten sonra 20 den fazla ülkeye ihracat yapýyor. Gebze Þekerpýnar tesislerinde üretilen araçlar, aralarýnda Cezayir, Azerbeycan, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Macaristan, Makedonya, Yunanistan, Bosna-Hersek, Hýrvatistan, Bulgaristan, Romanya, Cape Verde Adalarý, Slovakya, Slovenya, Sýrbistan, Beyaz Rusya, Avusturya, Almanya, Ýtalya ve Çek Cumhuriyeti nin de olduðu ülkelerde tüketicilerle buluþuyor. Anadolu Isuzu Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Hýrvatistan & Slovenya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sýrbistan Karadað & Makedonya, Slovakya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Cape Verde Adalarý, Almanya, Avusturya ve Ýtalya da etkinliklerini sürdüren 17 satýþ bayiisi ve satýþ sonrasý hizmetleri aðýna sahip. Kia 2500/2700 Kia, K2500 TCI kamyonetlerde 700 ye varan indirimler sunuyor. Yenilenen tasarýmýyla K2500 ve K2700 ekonomisi, performansý, donanýmý, binek otomobili aratmayan konforu ve Çelik Motor un yaygýn servis ve bayi aðýnýn verdiði güvence ile ticareti kolaylaþtýrýyor. Segmentinde Euro 3 normlarýný taþýyan tek hafif ticari araç modeli olan Kia, kazançlý, konforlu ve güvenli yatýrým araçlarý olma özellikleri ile tüm pazarlama faaliyetlerini destekleyen özellikler içeriyor. K2500 TCI ticari araçlar kampanya kapsamýnda, 23 bin 236 ve 26 bin 625 arasýnda deðiþen fiyatlara sahip. K2500 TCI çift kabin çift teker kasalý, tek kabin çift teker kasasýz, tek çift teker kasalý seçenekleri ile satýþa sunuluyor cc 94 beygir gücünde 4 silindirli Turbo Dizel motoru sayesinde K2500 TCI; performans ve düþük yakýt tüketimini birleþtiriyor. K2500 TCI (Turbo Charge Intercooler) ve K2700 ticari araçlarda hidrolik direksiyon, termik iþlemli soðutma faný, radyal lastikler, arka sis farý, far yükseklik ayarý, dijital saat, radyo teyp, gövde rengi tampon gibi standart donanýmlar içeriyor. 9 F Ortak platformdan çýkan kardeþlerin ikisi de baþarýlý ord un Amerika daki küçük ve orta boyutlu pikap tasarým merkezi Truck Vehicle Center da yeni bir platform üzerinde geliþtirilen Ranger, Ford ve Mazda nýn AutoAlliance ortaklýðýyla Tayland da üretiliyor yýlýnda üretimi baþlayan Ranger, ABD de bulunan F 150 gibi kardeþlerinin aksine daha kassýz ve mütevazý duruyor. Ford Ranger 4x4 Çift Kabin, uzunluðu 5 metreyi bulan oldukça büyük bir araç. Beþ yolcu için yeterince geniþ alan saðlayan kabininin yaný sýra kasa kýsmýnda da önemli bir yük taþýma alaný sunuyor. Yuvarlak hatlý kokpit yapýsý Ranger ýn mütevazi yapýsýna uygun. Orta konsolsa radyo-teyp ya da CD çalar alternatifi, dairesel klima ve havalandýrma kumandalarý bulunuyor. Ford Ranger ýn kapý kolçaðýnda dört camýn kumanda düðmeleri konumlandýrýlmýþ. Ranger da Ford un Duratorq motoru kullanýlýyor. 2,5 litrelik intercooler lý turbo dizel motor, dengeleyici ikiz balans þaftý sayesinde son derece titreþimsiz çalýþýyor. Araç maksimum torkunu alt devirlerden itibaren ürettiði için gücünü hemen hissettiriyor. Mazda B2500 B-Serisi yenilenen renkleri ve artan özellikleri ile pazarda yerini aldý. Binek konforunu sunan, giydirilmiþ ve aksesuarlý 4X4 modeli ile Mazda B-Serisi tüketici tarafýndan ilgi görüyor. Üzerinde bulunan 2500 cc hacmindeki turbo dizel motor ve 4X2, 4X2 Turbo ve 4X4 Turbo seçenekleri ile sýnýfýnýn en güçlü araçlarýndan biri olan B2500 ayný zamanda sürücü ve yolculara otomobil keyfini yaþatýyor. Yeni B2500 Çift Kabin in 1160 kg a varan yük taþýma kapasitesi ve geniþ kasasý ile iþte ve ayný zamanda ailecek yapacaðýnýz aktivitelerde kolaylýk saðlamasý hedefleniyor. Tayland da üretilen B2500, klima, elektrikli camlar, yükseklik ayarlý hidrolik direksiyon, arkaya yatabilir ön koltuklar, katlanabilir arka koltuklar gibi donanýmlarla yola çýkýyor.

10 10 26 EYLÜL 2006 SALI ÝKÝNCÝ EL FÝYAT LÝSTESÝ (RESMÝ KASKO DEÐERLERÝ ÜZERÝNDEN HAZIRLANMIÞTIR) () Hazýrlayan: Sýtký Özcan Marka Tip ALFA ROMEO KAPI PROGRESSION 32502, ALFA ROMEO TS PROGRESSION 34943, AUDI A , AUDI A4 1.9 TDI 64362, AUDI A6 2.4 MULTITRONIC , AUDI A3 ATTRACTION 1.6 5K 38345, BMW 520IA BMW 730IA , BMW 316i SALON E , BMW X5 3.0iA , BMW X3 3.0d , CHEVROLET KALOS HB 1.4 SX 16V CHEVROLET LACETTI NB 1.6 SX 16V CHRYSLER JEEP GRAND CHEROKEE LTD , CHRYSLER 300 M , CHRYSLER JEEP G.CHEROKEE LIMITED 2.7 CRD , , , CITROEN SAXO D CITROEN XSARA 2 SX 1.6i 16V CITROEN C5 2.0 SX HDI OV DACIA SOLENZO 1.4 PRIMA DACIA LOGAN AMBIANCE PACK , DAIHATSU TERIOS 1.3 DX 4x , DAIHATSU SIRION FERRARI 360 SPIDER F , ,5 0 0 FIAT STILO 1.6 ACTUAL 5 KAPI 24783, FIAT UNO SX ,3 9082,8 FIAT TIPO 1.4S ,4 FIAT PALIO 1.2 SL/EL FIAT BRAVA 1.6 SX , , ,8 0 FIAT ALBEA 1.2 SL FIAT MAREA SW 1.6 ELX FORD FIESTA FLAIR/COMFORT 21061, , , , ,5 FORD FIESTA 1.4 TDCi COMFORT 24900, , , , FORD FOCUS 1.6i GHIA HB FORD FOCUS 1.6i GHIA SEDAN OV FORD MONDEO 2.0i GHIA 4 KAPI 46468, FORD RANGER CIFT KABIN KAMYONET 4x , FORD KA CITY 1.3i ,4 0 HONDA CR-V 2.0 ies OV , , , HONDA ACCORD 2.0 SPORT , , HONDA JAZZ 1.4 LS CVT , HONDA JAZZ 1.4 ES , , , HONDA HR-V 1.6 CVT 5 KAPI , ,5 0 HYUNDAI ELANTRA 1.6 GLS 30313, , , , HYUNDAI SONATA 2.0 GLS 42691, HYUNDAI ACCENT , , HYUNDAI ACCENT 1.5 GLS/1.6 ADMÝRE 26011, , , , ,7 0 HYUNDAI GETZ 1.3 GLS , , , HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDi VGT 64593, JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 SE ,5 JAGUAR X-TYPE 2.5 V6 SE HIGH , KIA SEPHIA 1.5i LS , , , KIA RIO 1.5 HB COMFORT , KIA SORENTO EX 2.5 OV KIA CERATO 1.6 GLS COMFORT 26674, LADA NIVA 1.7i , LADA 2110 VEGA SEDAN 1.5i 11465, ,5 7581,6 6862,5 LAND ROVER FREELANDER KAPI 57481, , ,1 LAND ROVER DISCOVERY TdV6 SE MASERATI COUPE GT/3200 GT , , ,5 MAZDA SPORT MAZDA HB COMFORT MAZDA B-2500 CIFT KABIN SDX KAMYONET , , , ,5 0 MERCEDES E , , , , , ,5 MERCEDES S , , , , , ,5 MERCEDES C 200 KOMPRESSOR 91677, , Marka Tip MERCEDES CLK 200 KOMPRESSOR , MERCEDES E 200 KOMPRESSOR , , MINI MINI COOPER MITSUBISHI LANCER , , , MITSUBISHI PAJERO PININ KAPI OV 50656, MITSUBISHI L200 CIFT KABIN KAMYONET 4x4 MAGNUM 45038, , NISSAN PRIMERA 1.6 COMFORT/VÝSÝA , ,7 0 NISSAN MICRA 1.3 MAGIC 5 KAPI CVT 23485, NISSAN ALMERA 1.5 LUXURY 5 KAPI NISSAN PICK UP 2.5 TDI 4x4 CIFT KABIN SKYSTAR , NISSAN TERRANO II TD 4x4 SE 3 KAPI OV , , ,6 OPEL CORSA 25871, OPEL ASTRA 1.6i 16v GL HB OPEL VECTRA 1.6i COMFORT , , ,1 OPEL ZAFIRA 2.0 DTH COMFORT 47513, OPEL ASTRA 1.6i 16V SEDAN COMFORT , , , ,6 0 0 OPEL CORSA 1.8i 16V GSI 3 KAPI 34706, PEUGEOT 406 COUPE PEUGEOT 206 XT V 5 KAPI OV ,5 0 0 PEUGEOT XR 5 KAPI PEUGEOT XT HDI 5 KAPI PEUGEOT 206 XT KAPI , , , PEUGEOT 406 SV 2.0 OV , ,7 PORSCHE 911 CARRERA 4 COUPE , , , , PORSCHE 911 TARGA , , , , ,6 PORSCHE CAYENNE S , PROTON PERSONA 1.5 HB ,4 PROTON GEN TATA TELCOLINE 4x2 CIFT KABIN K.NET ,5 0 0 TATA INDICA 1.4 NA BASIC RANGE ROVER 3.0 td6 HSE/4.6 HSE VOGUE , SEAT IBIZA STELLA V 4 KAPI (75) SEAT TOLEDO SIGNO PLUS 1.9 TDI (110) SEAT LEON SPIRIT V 25996, SEAT ALTEA STYLANCE 1.6 (102) 32608, SUZUKI VITARA WAGON 1.6 JLX SUZUKI SWIFT 1.3 GLX HB , , SUZUKI GRAND VITARA KAPI 47260, , , , ,7 SUZUKI VITARA WAGON 1.6 JLX SMART FORTWO COUPE (61) PULSE , SKODA FELICIA GLXi , SKODA FABIA 1.4i ELEGANCE , SKODA OCTAVIA COMBI 1.6 AMBIENTE SKODA OCTAVIA 1.6 ELEGANCE , , ,6 0 0 SKODA FABIA 1.4i SEDAN ELEGANCE , SUBARU FORESTER 2.0 4WD , , SUBARU IMPREZA TURBO AWD SEDAN 2.0 WRX 66048, SUBARU LEGACY OUTBACK 2.5 OV TOYOTA HILUX CIFT KABIN EXTRA 30436, TOYOTA COROLLA 1.6 VVT-I TERRA (Y) 31439, TOYOTA AVENSIS 2.0 SOL 52653, , TOYOTA RAV VVT-I 5 KAPI OV 68064, , , , ,2 0 0 TOYOTA YARIS 1.3 SOL (ESKI KASA) 25518, , , TOYOTA LAND CRUISER PRADO , , , , , ,2 TOYOTA COROLLLA 1.6 TERRA SEDAN (Y) 31417, , , , , VOLKSWAGEN POLO 1.4 TRENDLINE , , , , , VOLKSWAGEN GOLF 1.6 COMFORT OV , , ,5 VOLKSWAGEN BORA 1.6 COMFORTLINE OV 37309, , , , , , ,7 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 T HIGHLINE TIPTRONIC ,5 0 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TRENDLINE , , , VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI TRENDLINE 4 KAPI , VOLKSWAGEN GOLF 1.6 SPORTLINE (102) 4 KAPI VOLVO S , , , , VOLVO S80 2.0T OV 84362, , ,4 0 VOLVO S60 2.0T 64680, VOLVO XC T AWD , , SIFIR KÝLOMETRE OTOMOBÝL FÝYATLARI () ALFA ROMEO EURO TS 16V DISTINCTIVE 3D TS 16V PROGRESSION 5D TS DISTINCTIVE JTD DISTINCTIVE BRERA 2.4 JTD AUDI EURO A A3 2.0 T FSI S tronic (Ambiente) A3 Sportback A3 Sportback 2.0 T FSI quattro (Ambition) A A4 1.8 T multitronic A4 1.9 TDI A4 Avant 2.0 multitronic A6 2.0 TDI A6 2.4 multitronic A8 3.2 FSI multitronic BMW BMW 116i BMW 120d BMW 318i Sedan BMW 320d Sedan BMW 520d Sedan BMW 530d Sedan BMW 630i Coupé BMW 745d Sedan BMW X3 2.0d BMW X5 3.0i BMW X5 3.0d CHEVROLET SPARK 0.8 S SE 2AB AVEO HB 1.2 S HB 1.4 SX 16V ABS 2AB HB Sport 1.2 SE 2AB SEDAN 1.2 S LACETTI HB 1.4 SE 16V HB 1.6 SX 16V 4AB Auto/AC LACETTI NB 1.4 SE 16V NB 1.6 SX 16V AT SW 1.6 SE 16V REZZO 1.6 SX 16V Comfort Special Edition EVANDA 2.0 CDX 16V CHRYSLER & JEEP EURO Jeep Commander Limited CRD G.Cherokee Limited Cherokee Limited Cherokee Limited CRD Cherokee Renegade CRD Sebring Grand Voyager Limited (S&G) C C Hemi CITROEN C2 SX 1.4Ý C2 SX 1.4 HDI C2 VTS 1.6Ý 16V 3P C3 (2) X Furio 1.4Ý 5P C3 (2) X Furio 1.4 HDI 5P C3 (2) SX 1.6 HDI 16V 5P C4 SX 1.4Ý 16V C4 SX 1.6Ý 16V C4 SX 1.6 HDI 92 HP C4 SX 1.6 HDI 110 HP XSARA PICASSO EXCLUSÝVE 1.6 HDI C5 SX 1.6 HDI 16V DACÝA LOGAN 1.4MPI (Metalik) LOGAN AMBIANCE 1.4MPI HD LOGAN AMBIANCE 1.5 dci LOGAN AMBIANCE 1.5 dci HD LOGAN AMBIANCE PACK 1.4 MPI CA PS LOGAN LAUREATE 1.5 dci LOGAN LAUREATE 1.5 dci AJ PS LOGAN LAUREATE 1.6MPI AJ PS (Metalik) DAIHATSU Cuore - Thrifty, 3K, Düz Vites, ABS Sirion - 1,0 lt Düz Vites, Klimalý, ABS Sirion - 1,3 lt Düz Vites, Klimalý ABS Sirion - 1,3 lt Otomatik Vites, Sporty Terios DX - Düz Vites, Klimalý, ABS Terios SX - Otomatik Vites, Klimalý, ABS YRV - Düz Vites, Klimalý, ABS FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC DAB ABS+EBD AC YENÝ PALIO V DYNAMIC AC YENÝ PALIO 1.3 MULTIJET ACTIVE GRANDE PUNTO 3K 1.4 FIRE 77 HP ACTIVE GRANDE PUNTO 3K 1.4 STARJET 95 HP EM GRANDE PUNTO 3K 1.3 MULTIJET 75HP ACT YENÝ ALBEA 1.2 ACTIVE YENÝ ALBEA V DYNAMIC AC IDEA 1.3 MULTIJET ACTIVE DAB ABS+EBD AC YENÝ DOBLO CARGO 1.4 ACTIVE AB FORD Focus C-max Trend 5K 1.6 TDCi Focus C-max Ghia 5K 1.6 TDCi Mondeo Trend 4K 2.0 TDCi Mondeo Ghia 4K 2.0 TDCi Yeni Fiesta Comfort 5K 1.4i Yeni Fiesta Comfort 5K 1.4i ASM Yeni Fiesta Comfort 5K 1.4 TDCi Yeni Fiesta Van 3K 1.4 TDCi Yeni Fusion Comfort 5K 1.4 TDCi Yeni Fusion Comfort 5K 1.6i A/T Yeni Fusion Lux 5K 1.6i A/T Yeni Focus Trend 5K PS TDCi Yeni Focus Trend SW 1.6i 100PS Yeni Focus Trend SW 1.6i 100PS A/T Yeni Focus Ghia 5K 1.6i 115PS Yeni Focus Ghia 5K PS TDCi Yeni Focus Ghia 4K 1.6i 115PS Yeni Focus Ghia SW 1.6i 100PS A/T HONDA CIVIC Sedan 1.6 DREAM Düz Vites DREAM Otomatik Vites ELEGANCE Otomatik Vites EXECUTIVE Otomatik Vites CIVIC Hatchback 1.8 Düz Vites CITY 1.4 SPORT Düz Vites CITY 1.4 COMFORT Otomatik Vites JAZZ 1.4 LS SPORT Düz Vites LS SPORT Otomatik Vites CR-V 2.0 EXECUTIVE Otomatik Vites HR-V CVT Otomatik Vites ACCORD 2.0 EXECUTIVE Düz Vites EXECUTIVE i-ctdi EXECUTIVE HYUNDAÝ GETZ 1.4 DOHC HY KLM DOHC ÇHY KLM OTM VGT HY KLM VGT ÇHY KLM ABS ACCENT 1.4 TEAM SELECT SELECT OTM SELECT SELECT OTM STYLE CRDi-VGT TEAM DÝZEL ELANTRA 1.6 GLS COUPE 1,6 DOHC TUCSON 2,0 CRDi H-MATIC CRDi ( Yeni ) YENI SANTA-FE 2.2 DÝZEL H-MATIC SELECT SONATA 2.0 CRDi-VGT H-MATIC ATOS PRIME 1.1 GLS MATRIX 1.5 CRDi GL KIA PICANTO 1.1 EX COMFORT RIO 1.5 EX DSL 4NB COMFORT RIO 1.5 EX DSL 5HB COMFORT RIO 1.4 EX GSL SEDAN ADVANCE RIO 1.4 EX GSL HB COMFORT CERATO 1.6 EX SEDAN COMFORT CERATO 1.6 EX HB COMFORT CERATO 1.5 LX DSL HB BASIC CERATO 1.5 EX DSL SEDAN COMFORT CARENS 2.0 EX 6S DSL A/T MAGENTIS 2.0 SE COMFORT EURO OPIRUS 3.5 GL A/T CARNIVAL 2.9 DSL EX A/T SPORTAGE 2.0 DSL EX A/T SORENTO 2.5 DSL A/T SORENTO 2.5 DSL EX A/T LADA LADA VEGA SEDAN 1.6 8V LADA VEGA WAGON V LADA NIVA 1.7 (4x4) LAND ROVER Freelander 2.0 Td4 S 5 Kapý Freelander 2.0 Td4 HSE 5 Kapý Discovery TdV6 SE Discovery TdV6 HSE Range Rover Sport 2.7 TDV6 SE Range Rover Sport 2.7 TDV6 HSE Range Rover Sport 4.2 Supercharged Range Rover 3.0 Td6 HSE MASERATÝ Euro Coupé Manuel 162,5 Coupé Cambiocorsa 173 Spyder Manuel 173,5 MAZDA RX MX SDN MT (*) SDN MT (**) Mazda COMFORT MT SDN COMFORT AT SDN DYNAMIC MT SDN DYNAMIC AT HB COMFORT MT HB COMFORT AT HB DYNAMIC MT HB DYNAMIC AT MINI One Cooper MITSUBISHI LANCER 1.6 MT AT COLT 5 KAPI 1.3 Invite MT Colt 1.3 Invite Allshift colt 1.5 DI-D Inform MT colt CZ3 1.3 Invite Allshift GRANDIS 2.0 DI/D MT outlander 2.0 MT TURBO AT LUX PAJERO 3.2 AT DAKAR NISSAN MICRA 1.2 3DRS MOOD 65 PS M/T MICRA 1.2 5DRS MOOD+ 80 PS M/T MICRA 1.2 5DRS PASSION M/T MICRA 1.2 5DRS SPORT M/T MICRA 1.2 5DRS TEKNA A/T MICRA 1.6 5DRS SR M/T YENÝ MICRA 1.5 dci 5DRS MOOD M/T YENÝ MICRA 1.6 C+C 3DRS M/T YENÝ NOTE 1.4 VISIA 5DR M/T YENÝ NOTE 1.6 VISIA 5DR A/T YENÝ NOTE 1.6 TEKNA 5DR M/T ALMERA 1.5 MOOD 5DRS HB M/T ALMERA 1.5 VISIA PLUS 5DRS HB M/T ALMERA 1.5 TEKNA 5DRS HB M/T ALMERA 1.5 VISIA 4DRS SDN M/T ALMERA 1.5 TEKNA 4DRS SDN M/T PRIMERA 1.6 VISIA 4DR M/T PRIMERA 2.0 TEKNA 4DR HYPERCVT-M YENÝ X-TRAIL 2.0 SPORT A/T YENÝ X-TRAIL 2.0 ELEGANCE A/T PATHFINDER 2.5 TDI LE A/T YENÝ MURANO V6 3,5 LT OPEL Corsa 5 Kapý 1.2i Twinport Essentia Corsa 5 Kapý 1.4i Twinport Silverline Corsa 5 Kapý 1.3 CDTi Dizel Essentia Astra Classic 1.4i 16V Twinport HB Club Tigra V Twinport Sport Yeni Astra 1.6i 16V Twinport HB Enjoy Yeni Astra 1.3 CDTi Dizel- 90 HP HB Essentia Yeni Astra GTC 1.6i 16V Twinport Sport Meriva 1.6i 16V Essentia Yeni Zafira 1.6i 16V Twinport Enjoy Vectra 1.6i 16V NB Essentia Vectra 1.6i 16V NB Elegance Vectra 1.9 CDTi 16V- 150 HP Dizel NB Comfort Astra TwinTop 1.6i 16V Twinport Cosmo Yeni Meriva 1.6i 16V Twinport Essentia Yeni Meriva 1.6i 16V Twinport Enjoy Yeni Meriva 1.6i 16V Twinport Cosmo Yeni Meriva 1.6i 16 V Turbo OPC Yeni Meriva 1.3 CDTi Dizel Essentia Yeni Meriva 1.3 CDTi Dizel Enjoy PEUGEOT 206 X-DESIGN 1.4 5K X-DESIGN 1.4 HDi 5K FEVER 1.4 HDi 5K FELINE OTM K SW X-DESIGN COMFORT hp 3K TRENDY V 90 hp 5K PREMIUM 1.4 HDi 5K COMFORT V COMFORT OTM K COMFORT 1.6 HDI 90hp 5K PREMIUM 1.6 5K PREMIUM 1.6 HDI 110hp 5K SW COMFORT OTM SW PREMIUM COMFORT 1.6 HDi COMFORT 2.0 HDi OTM EXECUTIVE 1.6 HDi VAN 1.4 HDi PROTON GEN High Line GEN Medium Line WAJA 1.6 Luxury WAJA 1.6 Luxury A/T WAJA 1.6 Premium WAJA 1.6 Premium A/T SAAB EURO 9-3 Sport sedan 1,8i linear Sport sedan 2,0T linear Convertible 2,0T linear Sport sedan 2,0 lpt vector SEAT YENÝ IBIZA Reference 1.4 lt 85hp YENÝ IBIZA Elegance 1.4 lt 75hp Otomatik YENÝ IBIZA SPORT 1.4 lt 100hp 3K YENÝ IBIZA TDI Reference 1.4 lt 80hp YENÝ IBIZA TDI CUPRA 1.9 lt 160hp 3K YENÝ CORDOBA Reference 1.4 lt 85hp YENÝ CORDOBA Elegance 1.4 lt 75hp Otomatik YENÝ CORDOBA TDI Reference 1.4 lt 80hp YENÝ LEON Reference 1.6 lt 102hp YENÝ LEON Stylance 1.6 lt 102hp YENÝ LEON Stylance 2.0 lt FSI 150hp Tiptronik YENÝ LEON Stylance 1.9 lt TDI 105hp ALTEA Reference 1.6 lt 102hp ALTEA Stylance 1.6 lt 102hp ALTEA Stylance Tiptronik 2.0 lt FSI 150hp ALTEA TDI Stylance 2.0 lt 140hp TOLEDO Reference 1.6 lt 102hp TOLEDO Stylance 1.6 lt 102hp TOLEDO Stylance Tiptronik 2.0 lt FSI 150hp TOLEDO TDI Stylance 2.0 lt 140hp SKODA Superb Comfort Yeni Octavia Tour 1, Yeni Octavia Tour 1, Fabia HB Classic 1,4 HP Fabia Sedan Classic 1,4 HP Fabia Combi Classic 1,4 HP Fabia (Hafif Ticari) SUBARU IMPREZA SEDAN 2.0R AWD M / T IMPREZA SPORTSWAGON 2.0R AWD 4-A / T LEGACY 2.0R SEDAN AWD 4-A / T LEGACY 2.0 SWAGON AWD limited 4-A / T FORESTER 2.0 X 5-M / T AWD WS FORESTER 2.0 X 5-M / T AWD UL FORESTER TURBO 2.5 XT AWD A / T OUTBACK 3.0R AWD 5-A / T SUZUKI ALTO MT YENÝ SWIFT 1.3 MT 4x JIMNY 1.3 JLX MT JIMNY 1.3 JLX AT YENÝ GRAND VITARA 3K MT YENÝ GRAND VITARA 5K JLX-A MT YENÝ GRAND VITARA 5K JLX-A AT YENÝ GRAND VITARA 5K JLX-AL AT XL MT DIESEL TATA INDICA 1.4 NA Basic INDICA 1.4 TDI Comfort INDICA 1.4 TDI Trend INDIGO 1.4 TDI Comfort INDIGO 1.4 Petrol Trend MARINA Comfort TATA DICOR TOYOTA Corolla Sedan 1.4 Terra Corolla Sedan 1.6 Terra Corolla Sedan 1.6 Sol Corolla Sedan Dizel Terra Corolla Sedan Dizel Linea Corolla H/B 1,4 Terra Corolla H/B 1.6 Sol Corolla H/B 1,6 Sol SR Corolla H/B Dizel 1,4 Terra Corolla H/B Dizel 1,4 Sol Corolla S/W Family 1,6 Terra Corolla S/W Family 1,6 Sol Corolla S/W Family 1,6 Sol AT Corolla S/W Family Dizel Terra Corolla S/W Family Dizel Terra MM Corolla S/W Family Dizel Sol Corolla Verso 1.6 Comfort Corolla Verso 1,6 Elegant Corolla Verso 1,8 Elegant Corolla Verso Dizel 2,2 Comfort Corolla Verso Dizel 2,2 Elegant Yeni Yaris 1.0 Terra Yeni Yaris 1.0 Terra M/M Yeni Yaris 1.3 Terra Yeni Yaris 1,3 Sol M/M Yeni Yaris 1.3 Sol Special Yeni Yaris 1.3 Sol Special M/M Yeni Yaris Dizel 1.4 D-4D Terra Avensis 1.6 Linea Avensis Dizel 2,0 Elegant Yeni Nesil RAV4 2.0 MT Yeni Nesil RAV4 2.0 AT Yeni Camry 2, Yeni Camry 3, Land Cruiser Prado Land Cruiser WOLKSVAGEN Polo hp Trendline 4 kapý Polo hp Trendline Oto 4 kapý ABS Polo hp GOAL Oto 4 kapý Polo 1.4 TDI 75 hp Trendline 4 kapý Golf hp Primeline 4 kapý Golf hp Tiptr. Primeline 4 kapý Golf 1.6 FSI 115 hp Golf 1.6 FSI 115 hp Tiptr. Comfortline Golf 1.9 TDI 105 hp Midline 4 kapý Golf 2.0 TDI 140 hp GOAL 4 kapý Golf 2.0 GTI 200 hp Tiptr. DSG Golf Plus hp Primeline Golf Plus 1.6 FSI 115 hp Comfortline Golf Plus hp Midline Golf Plus 1.6 FSI 115 hp Tiptr Golf Plus hp Tiptr Golf Plus 2.0 TDI 140 hp Tiptr. DSG New Beetle hp New Beetle Cabriolet hp Jetta hp Man Jetta hp Tiptr Jetta 1.6 FSI 115 hp Man Jetta 2.0 TDI 140 hp Tiptr. DSG Touran 1.6 FSI 115 hp Touran 2.0 TDI 140 hp Tiptr. DSG Passat hp Trendline Passat 1.6 FSI 115 hp Passat 1.6 FSI 115 hp Comfortline Passat 2.0 FSI 150 hp Tiptr VOLVO S S40 T S D V D S T - Otomatik S T S D XC T AWD (7 koltuk) XC90 V8 AWD (5 koltuk) - Geartronic

11 26 EYLÜL 2006 SALI Antalya WRC ye veda edecek mi? F ERHAN GÜVEN ÝSTANBUL ormula 1 Türkiye Grand Prix sinde damalý bayraðý ilk sýrada geçen Ferrari pilotu Felipe Massa nýn ödülünü KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ýn vermesi Uluslararasý Otomobil Sporlarý Federasyonu (FIA) ile Türkiye nin arasýný açtý. Ve nihayetinde Türkiye bu törenden 5 milyon dolarlýk cezayla ancak kurtulabildi. Rakamýn az ya da çok olmasý tartýþýladursun bu ceza F1 in Türkiye deki geleceðini kurtardý. F1 kadar gündeme gelmese de Antalya Kemer de 3 yýldan bu yana aralýksýz gerçekleþtirilen Dünya Ralli Þampiyonasý (WRC) ülkemizde belki de son kez koþulacak. FIA, 2007 taslak takviminde Türkiye ye yer vermedi. WRC ilk kez 2003 yýlýnda düzenlendi. Ne var ki organizasyon baþarýlý bir þekilde yapýlsa da nedendir bilinmez Türkiye de bir türlü beklenen ilgiyi görmedi. Üç yýlda seyirciler yarýþa çekilemedi. Üstelik daha önceki yýllarda yeterince tanýtým yapýlmamasý ve de biletlerin pahalý olmasý gibi bahaneler varken geçen yýl etaplarý izlemek ücretsizdi. Baþta Eurosport olmak üzere birçok televizyon kanalýnýn geniþ özetini yayýnladýðý, 186 ülkedeki motorsporu tutkunlarýna hitap eden WRC yi, 2005 yýlýnda yaklaþýk 800 milyon kiþi izledi. Ýzleyici sayýsý ise 2001 den beri yüzde 55 arttý. Rakamlardan da anlaþýlacaðý üzere ilginin her geçen gün týrmandýðý, ülke tanýtýmlarýna büyük katkýsý olan bu dev organizasyona Türkiye de daha fazla önem verilmeliydi. WRC yi takip edenler anýmsayacaktýr ki komþumuz Yunanistan, futbol stadýna kurulan portatif yarýþ alanýnda seyirci etabý düzenliyor. Binlerce yarýþsever de stadý tamamen dolduruyor. Ancak Türkiye de birçok insan böyle bir yarýþýn yapýldýðýndan dahi haberdar deðil. Aslýnda geçen yýl ilginin artmasý için farklý etkinliklere baþvuruldu. Bunlardan biri de G.Saraylý futbolcu Hakan Þükür ün öncü araçlardan biriyle start almasýydý. 2. günkü Akdeniz Üniversitesi etabýna ünlü þovmen Cem Yýlmaz da katýlarak yarýþa renk katmýþtý. Rallinin daha fazla seyirci tarafýndan izlenmesi için 300 bin adet tanýtýcý broþür Antalya nýn merkezi yerlerinde daðýtýlmýþtý. Ama sonuç yine pek iç açýcý olmamýþtý teki ilk yarýþ þubat ayýnýn so- Antalya da üç yýldýr aralýksýz gerçekleþtirilen, Ekim tarihlerinde 4. kez ev sahibi olacaðýmýz Türkiye Rallisi nin akýbeti belirsizliðini koruyor. TOSFED, WRC yi bizden alamazlar düþüncesini taþýsa da FIA, 2007 takviminde Türkiye Rallisi ne yer vermedi. nunda ve mart ayýnýn baþýnda düzenlenmiþti. O dönemde etaplarda kar var- WRC ye hem halkýn hem de devletin Antalya Valisi Alaaddin Yüksel de dý, seyirciler soðuk hava nedeniyle gelmemiþti te haziranýn sonlarýnda biri. Formula 1 e destek veren devletin, daha çok önem vermesini isteyenlerden koþulmuþ izleyici sayýsý ilk yýla oranla Dünya Ralli Þampiyonasý na da destek oldukça artmýþtý. Geçen yýl ise haziranýn vermesini bekleyen Yüksel, "Bu büyük baþýnda yapýlmýþ yine seyirci sayýsý (15 þampiyona 4 kýtada 16 ülkede gerçekleþiyor. Þampiyona bütün ülkelerde bin kiþi) beklenen rakama ulaþmamýþtý. devlet desteðiyle yapýlýyor. Ayný hassasiyeti biz de bekliyoruz. Biz üzerimize düþeni yapýyoruz. Türkiye Tanýtým Fonu ndan Formula 1 e milyonlarca lira yardým yapýldý. Bu fondan Antalya ya da destek verilsin." diyor. TOSFED Baþkaný Mümtaz Tahincioðlu ise þöyle konuþuyor: "WRC yi almak için 6 ülke hazýr bekliyor. Bu nedenle hep daha iyi olmalýyýz. Yörenin bu ralliye daha çok sahip çýkmasýný bekliyoruz. Ralliye daha fazla ülkenin katýlýmýna sýcak bakýlmýyor. Türkiye nin bu ralliden çýkarýlmasý ihtimali var. Ralliye hepimiz sahip çýkalým. Turizmciler de bu konuda aktif olmalý." Tüm bu temennilere raðmen þu an için WRC takviminde bulunmuyoruz. Dünya Ralli Þampiyonasý nýn resmî internet sitesinde (www.wrc.com) FIA nýn 2007 takvimine Türkiye yi almadýðý duyuruldu. Avustralya ve Güney Kýbrýs da ayný akýbete uðradý. Türkiye nin üzerini silen FIA, Ýrlanda, Norveç ve Portekiz rallilerini de yeni takvime dahil etti. Tabii böyle bir durumu hiç kimse istemiyor. Yine de hâlâ bir açýk kapýmýz var. Þöyle ki 2007 takvimine yeni yarýþ alýnýp alýnmayacaðý henüz netlik kazanmadý Ekim tarihleri arasýnda koþulacak olan 4. Türkiye Rallisi nin sonrasýnda takvime son þekli verilecek. WRC nin Türkiye macerasýna nokta koyup þampiyonadaki duruma bir göz atalým. Artýk sona doðru yaklaþýlýrken her yarýþýn ardýndan þampiyonun hangi pilot olacaðý da giderek belirginleþiyor. Özel katýlýmcý Belçikalý firma Citroen Total Kronos la yarýþan Fransýz pilot Sebastien Loeb, Japonya Rallisi ni kazanarak zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Finlandiya da Matador lakaplý ünlü Ýspanyol pilot Carlos Sainz ýn en çok ralli kazanan pilot unvanýný egale eden Loeb, Japonya da 27. kez zirveye çýktý ve tarihe geçti. Loeb, Japonya da bu sezon 7. galibiyetini de aldý. Bitime beþ yarýþ kala pilotlar klasmanýnda 102 puanla lider durumda olan Loeb ü, 33 puan geriden Ford un Fin pilotu Marcus Gronholm izliyor. Markalarda ise Kronos un üstünlüðü sürüyor. 136 puanla Ford un 15 puan önünde bulunan Kronos, bu gidiþle ilk özel katýlýmcý þampiyon olacak gibi gözüküyor. WRC nin 12. ayaðý hafta sonunda Güney Kýbrýs ta koþuldu. Bir sonraki durak ise Türkiye olacak. Kritik bir yerde duran Türkiye Rallisi, belki de Loeb ün þampiyonluk kutlamalarýna tanýklýk edecek. WRC DE SON DURUM WRC 2007 TASLAK TAKVİMİ Pilotlar Klasmaný Pilot Puan 1- Sebastien Loeb (Fransa) Marcus Gronholm (Fin) Daniel Sordo (Ýspanya) Mikko Hirvonen (Fin) Manfred Stohl (Avusturya) Petter Solberg (Norveç) Toni Gardemeister (Fin) Henning Solberg (Norveç) 16 Markalar Klasmaný Marka Puan 1- Kronos Citroen Ford Subaru OMV Peugeot Stobart VK Ford RedBull Skoda 22 * Sonuçlar G. Kýbrýs Rallisi öncesine aittir. Geride 4 yarýþ kaldý Yer Tarih Türkiye Ekim Avustralya Ekim Yeni Zelanda Kasým Ýngiltere 1-3 Aralýk 11 WRC DE KALAN YARIŞLAR Takvimde Türkiye yok Yer Tarih Monte Carlo Ocak Ýsveç 9-11 Þubat Norveç Þubat Meksika 9-11 Mart Portekiz 30 Mart-1 Nisan Arjantin Mayýs Ýtalya Mayýs Yunanistan Haziran Finlandiya Aðustos Almanya Aðustos Yeni Zelanda 31 Aðustos-2 Eylül Fransa Ekim Ýspanya Ekim Japonya Ekim Ýrlanda Kasým Ýngiltere 30 Kasým-2 Aralýk Þehir trafiðinde bile pire gibi hýzlý hareket ediyorlar Ýlaç daðýtýmý, küçük çaplý servis hizmeti, çiçekçi, bilgisayar tamircisi gibi daha çok þehiriçindeki iþ kollarýnýn hýz benim için önemli diyenleri bu sýnýfýn doðmasýnda önemli rol oynuyor. Boyutlarý küçük, arka koltuklarý olmadýðý için yeterince bagaj alanýna sahip küçük van modellerine ilgi sürüyor. O tomobil modelleri üzerinde geliþtirilen ticari araçlar arasýnda yer alan küçük vanlar birkaç yýldýr Türkiye de pazarý büyüyen ürün gruplarý arasýnda. Küçük otomobiller üzerine geliþtirilen daha doðrusu arka koltuklarý alýnýp camlarý bantlanan tek kapýlý birkaç küçük otomobil, özellikle dizel motor seçeneði ile birlikte önemli bir satýþ trendi yakaladý. Birçok þirketin þehir þehir bayi bayi dolaþan pazarlama elemanýndan tutun da mahalle çiçekçisi, küçük mobilya aksesuarcýsýna kadar birçok iþ kesiminden ilgi gören küçük vanlar sýnýfýna bugüne kadar 5 marka ürün üretti. Bu sessiz sýnýfýn satýþ rakamlarý da azýmsanacak türden deðil. Fiesta van Fiesta, bazý üzerine geliþtirilen van modellerinin geliþtirilen iç bölümleriyle ve yeni tasarýmýyla þu anki pazar payýný daha da büyütmeye hazýrlanýyor. Alçak yükleme eþiði, geniþ açýlan bagaj kapaðý ve standart sunulan uzaktan bagaj açma sistemiyle yükleme ve boþaltma yapmak mümkün. Ford Fiesta vanda 1,4 lt Duratorq TDCi Common Rail Turbo dizel motor görev yapýyor. Geniþ ve yüklemeyi kolaylaþtýran yüksek camlý bagaj kapaðýyla, 1.013m 3 yük hacmine sahip olan bagaj, 1320 mm lik yük uzunluðu ve 647 mm lik düþük yükleme yüksekliðiyle geniþ yüklerin kolayca taþýnabilmesine olanak tanýyor. Opel Corsa van Yakýt ekonomisi, kullanýþlý kargo alaný, sürüþ rahatlýðý, dayanýklýlýk ve güvenirlikte sýnýfýnýn en iyilerinden olan Corsa van, 70 beygir gücünde 1,3 litrelik CDTi Common Rail Turbo Dizel motor seçeneðine sahip. Aracýn yükleme uzunluðu 1309 mm, kargo hacmi ise 1060 litre. Corsa van, sürücü hava yastýðý, aktif gergili ön emniyet kemeri, ABS ve Opel patentli Pedal Katlanma Sistemi (PRS) gibi standat donanýmlara sahip. Fiat Palio van Fiat ýn Palio üzerine geliþtirdiði van modeli üç farklý motor seçeneðine sahip; 1,2 8V SL, 1,2 16V EL ve 1,3 Multijet 16V EL. Palio vanýn bazý modelinde, arka cam rezistansý, üçüncü stop lambasý, gövde rengi tamponlar, yükseklik ayarlý hidrolik direksiyon, sürücü arkasý koruma barý, merkezi kilit, elektrikli camlar, far yükseklik ayarý, sürücü hava yastýðý standart olarak bulunuyor. Konforlu ve ekonomik olarak öne çýkan Palio van, 480 kilogramlýk taþýma kapasitesi ve 950 litrelik iç hacmiyle; çiçekçiler, ecza depolarý, kargo daðýtým þirketleri gibi iþ alanlarýnda tercih ediliyor. Peugeot 206 van Üretildiði tarihten bugüne yaklaþýk 4 milyon adetin üzerinde satýþa ulaþan sportif 206 nýn van modelinde ön yolcu bölümü ile arka yük bölümü ýzgara þeklinde bir seperatör ile birbirinden ayrýlmýþ. Yük bölümünün yan tarafýnda cam yerine sac paneller bulunan 206 vanda 1130 litrelik geniþ bir yük bölümü bulunuyor. Peugeot 206 van versiyonunda uzaktan kumandalý merkezi kilit, elektrikli ön camlar, 3 kollu yükseklik ayarlý hidrolik direksiyon ve radyo kaset çalar standart olarak sunuluyor. Ayrýca opsiyonel olarak klima da yer alýyor. Fabia Praktik Skoda nýn küçük modeli Fabia üzerine geliþtirilen Fabia Praktik, geçtiðimiz eylül ayýndan itibaren hafif ticari pazarýnda yer almaya baþladý. Fabia Combi Classic modeli baz alýnarak üretilen Fabia Praktik, combi boyutlarýnda olduðu için sýnýfýnda kullanýcýlarýna ender rastlanýr bir yükleme hacmi sunuyor. Fabia Praktik te 1290 litrelik yükleme hacmi bulunuyor. Fabia Praktik geniþ yükleme alaný, konfor, donaným ve amaca yönelikliði ile ilgi çekerken araçta 100 kilometrede ortalama 6 litre yakýt tüketen 1,2 litrelik benzinli ve yine 100 kilometrede 4,9 litre yakýt tüketen 1,9 litrelik dizel iki farklý motor seçeneði bulunuyor.

12 12 26 EYLÜL 2006 SALI Çocuk güvenliði için kanunlar sertleþiyor A ilelerin yolculuk yaparken düþündükleri en önemli konularýn baþýnda çocuklarýn güvenliðini saðlamak geliyor. Özellikle 12 yaþýndan küçük çocuklar annebabalar için ayrý bir önem taþýyor. Çünkü yetiþkinler için tasarlanan otomobilde küçük çocuklara yolculuk yaptýrmak büyük riskleri beraberinde getiriyor. Güvenliði tam olarak saðlanamayan çocuk, kaza esnasýnda ciddi bir þekilde yaralanýp ölümle burun buruna gelebiliyor. Bu riskleri göz önünde bulunduran Norveç Parlamentosu, çocuk koltuðu ve çocuk emniyet kemeri ile ilgili mevcut kanunlarý, zamanaþýmýna uðradýðý ve yetersiz kaldýðý gerekçesi ile gözden geçirerek yeni bir kanun tasarýsýný gündeme aldý. Norveç'te, 18 Eylül'de yürürlüðe giren kanun ile her yýl yaklaþýk 2 bin çocuðun hayatýnýn kurtulmasý hedefleniyor. Yeni kanun þunlarý içeriyor: 0-3 yaþ arasý çocuklar, koltukta doðru oturtulmalý kilolarýna en uygun emniyet kemeri tercih edilmeli ve uygun biçimde baðlanmalýdýr. Ayrýca bu yaþtaki çocuklara sýk yolculuk yaptýrýlmamalý yaþ arasý çocuklar için uygun emniyet kemeri bulunmadýðýnda yetiþkinler için olaný tercih edilmeli. Ama bunun riskli olabileceði unutulmamalýdýr. 12 yaþ üzeri ve 135 santimetreden uzun çocuklar, yetiþkinler için ön ve arka koltuða yerleþtirilen emniyet kemerlerini kullanmalý. Çocuklar için en uygun emniyet kemeri boy ve kiloya göre belirlenmelidir. Böylece çocuklarýn geliþiminin farklý Araç içinde çocuklarla seyahat her zaman eðlenceli olmuyor. Türkiye açýsýndan henüz gündem maddesi konular arasýna bile girmeyen çocuk güvenliði konusunda Kuzey Avrupa da kanunlar yeniden düzenleniyor. aþamalarýnda güvenliði saðlanmýþ olur. Türkiye'de ise bu konu ile ilgili mevcut yasalarý uygulamada birtakým zorluklar yaþanýyor. Trafik kazalarýnda birçok çocuk yeterli þekilde korunmadýðýndan ya sakat kalýyor ya da hayatýný kaybediyor. Bu noktada en önemli vazife anne-babalara düþüyor. Ailelerin çocuklarýna güvenli bir yolculuk yaptýrabilmek için bazý önlemleri almasý gerekiyor. Yolculukta güvenliðin önemini anlatýn: Araç içinde emniyet kemerinin niçin takýldýðýný sade bir biçimde izah edin. Güvenli bir yolculuk yapmak ve kendimizi korumak için emniyet kemeri taktýðýnýzý söyleyin. Ayrýca çocuklara, bisiklet sürerken kullandýklarý kaskýn önemini hatýrlatarak araç içinde güvenliðin nasýl saðlanabileceðini anlatýn. Çocuklarýnýzla birlikte sýkýntýlarýn üstesinden gelin: Çocuklarýnýzla konuþarak onlarýn çocuk koltuðuna ihtiyaçlarýnýn olup olmadýðýný anlamaya çalýþýn. Bu, çocuklarýnýzýn kendini tehlikede hissetmesini önleyecektir. Yolculuðu eðlenceli hale getirin: Çocuklarýnýza arabada meþgul olabilecekleri uðraþlar bulun. Örneðin, kitap okutarak ya da oyun oynatarak onlarýn hoþ vakit geçirmelerini saðlayabilir, sýkýcý yolculuklarda dikkatini baþka tarafa çekebilirsiniz. Çocuðunuz emniyet kemerini çýkardýðýnda aracý durdurun: Böyle bir durumda, aracýnýzý yol kenarýna park ederek, bütün emniyet kemerleri tekrar takýlana kadar bekleyin. Çocuklar kemer çýkartmanýn çok yavaþ bir yolculuk anlamýna geldiðini kavrayana kadar aracý durdurun. Çocuklarýnýzýn koltuklarýný kiþiselleþtirmesine izin verin: Kurallar kapsamýnda, çocuðunuzun oturacaðý koltuðu kendisinin seçmesine müsaade edin. Kendi koltuðunu dekore ekmesini, rengini belirlemesini saðlayýn. Böylece çocuðunuz kendi koltuðunu kullanmaktan mutluluk duyacak, arkadaþlarýna ve ailesine göstermek hoþuna gidecektir. Çocuklarýnýza sorumluluk verin: Arabada birden fazla çocuk olduðu zaman, en büyük olanýný diðerlerine örnek olmasý açýsýndan teþvik edin. Böylece kendilerini daha yetiþkin hissedecek ve sorumluluk bilincine sahip olacaklardýr. Araþtýrmalar, 6 yaþýndan küçük çocuklarýn, yetiþkinler için tasarlanan emniyet kemerlerini kullandýklarý zaman gerekli düzeyde korunamadýklarýný göz önüne seriyor. Audi yýlýn ilk 8 ayýnda yüzde 8,6 büyüdü Alman lüks otomobil ve arazi aracý üreticisi Audi AG, yýlýn ilk 8 ayýný kapsayan döneminde dünya genelinde gerçekleþtirdiði 601 bin 500 adetlik araç satýþýyla geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre satýþlarýný yüzde 8,6 arttýrarak kendi satýþ rekorunu kýrdý. Doðuþ Otomotiv-Audi ise 8. ay sonunda ulaþtýðý 2 bin 496 adetlik satýþ rakamýyla Türkiye pazarýndaki lüks segmentteki liderliðini korudu. Geçtiðimiz yýlýn ayný döneminde dünya genelinde 553 bin 991 adet araç satan Audi AG, bu yýl sadece Aðustos ayýnda yine dünya genelinde 63 bin 700 adetlik araç satýþý gerçekleþtirdi. Ocak-Aðustos 2006 döneminde gerçekleþtirilen 601 bin 500 adetlik araç satýþýnda ise özellikle 4 modelin satýþlarýndaki artýþ gözlerden kaçmýyor. Audi'nin lüks kompakt sýnýftaki modeli A3'ün 162 bin adet (% 13,3 artýþ), A4 Cabrio'nun 21 bin 450 adet (% 17,9 artýþ), A6'nýn 158 bin 500 adet ( % 18,9 artýþ) ve A8'in 15 bin 200 ( % 10,6 artýþ) adetlik satýþ performansýna ulaþmalarý, bu baþarýnýn ardýndaki en önemli unsurlarýn baþýnda geliyor. Þirket yöneticisi Ralph Weyler yaptýðý açýklamada dünya genelinde müþteriler tarafýndan hýzla kabul gören Audi Q7'nin kýsa sürede 26 bin 100 adetlik satýþa ulaþtýðýnýn altýný çizerken birkaç hafta önce ilk etapta Batý Avrupa pazarlarýnda satýþa sunulan yeni TT Coupe'nin de ayný baþarýyý kýsa sürede göstereceðine emin olduklarýný vurguladý. Bu yýlsonunda Audi AG olarak 880 bin civarýnda araç satýþý hedeflediklerini belirten Weyler, ilk 8 ayda Avrupa genelinde 445 bin 900 adet; ABD pazarýnda 169 bin 208 adet ve Çin pazarýnda da 52 bin 575 adet araç sattýklarýný da sözlerine ekledi. Doðuþ Otomotiv-Audi cephesinde ise A3 model ailesinin ulaþtýðý bin 30 adetlik satýþ rakamýyla ön plana çýktýðý ilk 8 ay sonuçlarý içinde 776 adetlik A4 ile sadece mayýsaðustos dönemi arasýnda 163 adetlik satýþ baþarýsýna ulaþan Audi Q7 modelleri dikkat çekiyor. SEAT a Çin tecrübesi olan baþkan geliyor SEAT SA'nýn Baþkaný Dr. Andreas Schleff, 63. yaþ gününe denk gelen 30 Eylül 2006 tarihinde baþkanlýk konumundan istifa etme isteðini SEAT SA ve AUDI AG Yönetim Kurulu'na açýkladý. Bu istek, Volkswagen Grubu nun Ýspanyol markasýný yeniden düzenleme ve güçlendirmedeki katkýlarý için Dr. Schleef'e teþekkür etme þansý bulan her iki yönetim kurulu tarafýndan da kabul edildi. Dr. Schleef Audi ile olan baðlarýný yerel ve bölgesel projelerden sorumlu yönetici olarak devam ettirecek. AUDI AG ve SEAT SA Yönetim Kurullarý 1 Ekim 2006 tarihinden Ýtibaren geçerli olacak þekilde, Erich Schmitt'i SEAT SA'nýn yeni baþkaný olarak tayin etti. Erich Schmitt halen Satýnalmadan Sorumlu AUDI AG Yönetim Kurulu üyesi. Ayrýca Erich Schmitt Audi'nin 1990 yýlýnda baþlayan Çin pazarý operasyonundan da sorumlu kiþi olarak görev yaptý. Dolayýsýyla kendisinin satýnalma ve üretim konularýnýn yanýsýra network yapýlanmasý, servis hizmetleri, marka ve imaj yapýlandýrýlmasý konularýnda da engin deneyimleri bulunuyor. Yeni görevinde Schmitt, AUDI AG Yönetim Kurulu üyeliðine devam edecek.

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2010 yılının Aralık ayında 56.646 adedi otomobil olmak üzere toplamda 114.672 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

SNR-0001 SNR-0002 SNR-0003 SNR-0004 SNR-0005 SNR-0006 SNR-0007 SNR-0008 MARŞ MOTORLARI

SNR-0001 SNR-0002 SNR-0003 SNR-0004 SNR-0005 SNR-0006 SNR-0007 SNR-0008 MARŞ MOTORLARI SNR-0001 SNR-0002 SNR-0003 SNR-0004 SNR-0005 SNR-0006 SNR-0007 SNR-0008 Güç: 1,4KW Diş: 9 0001108174 Kullanıldığı Yerler : AUDI Güç: 3KW Diş: 9 230006 Kullanıldığı Yerler : DODGE, FARGO, DESETO PD 250

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2011 yılının Aralık ayında 51.066 adedi otomobil, 48.800 adedi hafif ticari araç, 4.587 adedi ağır ticari araç, 3.756 adedi ise traktör olmak üzere toplam 108.209 araç üretilmiştir.

Detaylı

2009 PRODUCT AND PRICE LIST

2009 PRODUCT AND PRICE LIST info@autoprotect.biz.tr ALFA ROMEO 156 ALFA ROMEO 159 AUDI GROUP AUDI TT AUDI A3 AUDI A4 BMW GROUP BMW E-46 CITROËN GROUP CITROËN C-1 CITROËN C-2 CITROËN C-3 CITROËN C-4 CITROËN PICASSO CITROËN C-4 - PICASSO

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 İlan no: 218701 Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Orta 2012 155.000 TL İlan tarihi: 17 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

NPR Isuzu NPR her yolda, her koþulda güvenle gidebilmeniz için geliþtirildi! Gürültüyü ve sarsýntýyý azaltan çapraz amortisör sistemine sahip NPR nin 4HF 1 motoru Isuzu teknolojisinin çevreye ve insana

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011 YATIRIMCI SUNUMU Şubat 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Şubat 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü 16*1,5 KAPALI 22 Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PREMIER GERİ VİTES MÜŞÜRÜ

Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü 16*1,5 KAPALI 22 Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PREMIER GERİ VİTES MÜŞÜRÜ 140 042 16*1,5 KAPALI 22 Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PREMIER GERİ VİTES 140 004 18*1,5-27*1 KAPALI 27 Kullanıldığı Yerler : STEYR BELDE OTOBÜS MAN MERCEDES SCANIA GERİ VİTES 140 005 140 006 9/16*18 UNF

Detaylı

Mercedes Vito 111 CDI Camlivan Kisa

Mercedes Vito 111 CDI Camlivan Kisa İlan no: 235508 Mercedes Vito 111 CDI Camlivan Kisa Sahibinden Mercedes - Benz Vito 111 CDI 2015 model 25 km de. İSTOÇ 210.000 TL İlan tarihi: 25 Temmuz 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

STATÖR GRUBU. Özellikler / Specification

STATÖR GRUBU. Özellikler / Specification 164 012 164 024 165 012 165 024 165 124 166 012 166 112 177 012 Ürün Grubu Bosch Tipi Dış Çapı (mm) 125 OEM Kodu 125 045 010 Kalınlık (mm) 18.5 İç Çapı (mm) 89.5 Teknik Özellikler 12 Volt 35 Amp Kullanıldığı

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

BHB-130 BHB-1817 BHB-1809 BHB-1811 BHB-1842 BHB-1907 BHB-1909 BHB-1914 MARŞ KÖMÜR YUVALARI

BHB-130 BHB-1817 BHB-1809 BHB-1811 BHB-1842 BHB-1907 BHB-1909 BHB-1914 MARŞ KÖMÜR YUVALARI BHB-130 Ürün Grubu: Bosch Tipi Ebat: 7*10*18 Kullanıldığı Yerler : OPEL, REKORD, SENATOR FORD TAUNUS MB-123 KASA BHB-1817 Ürün Grubu: Bosch Tipi Ebat: 6x18x14.5 Kullanıldığı Yerler : RENAULT KANGOO, PEUGEOT

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1 İlan no: 219754 Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Trend Activity Uzun 2013 240.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Temmuz 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon nadolu Isuzu, dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar A üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Þampiyon Isuzu, yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Kasım 2010

YATIRIMCI SUNUMU. Kasım 2010 YATIRIMCI SUNUMU Kasım 2010 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Kasım 2010 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ RENAULT FLUENCE NEDEN RENAULT? 2 2 FLUENCE AYRINTILAR RENAULT FLUENCE KUSURSUZ AYRINTILAR KONFORLU KONFORU ARTTIRAN DONANIMLAR FAYDALI Renault eco 2 2 2 ALANI 18 > 19 Önde oturan her yolcunun kendisine

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 19 Ocak 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 19 Ocak 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 19 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Aralık ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 3,2 artış göstererek 1 milyon 193 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Gücü de büyük, yükü de...

Gücü de büyük, yükü de... 7.5 TON 175 HP EURO 3 COMMON RAIL TURBO DIZEL INTERCOOLER ABS HBB LSPV Gücü de büyük, yükü de... Yeni Isuzu, 175 HP, Euro 3, common rail, turbo dizel intercooler motoru ve yenilenen dış görünüşüyle şimdi

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU EKİM 2011

YATIRIMCI SUNUMU EKİM 2011 YATIRIMCI SUNUMU EKİM 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Ekim 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 19 Temmuz 2017 Pazar 2017 yılı Haziran ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 2,1 artış göstererek 1 milyon 540 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mayıs 2017

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mayıs 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 17 Mayıs 2017 Pazar 2017 yılı Nisan ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 6,8 düşüş göstererek 1 milyon 230 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

2017 MODEL YILI TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ. Cargo 1.3 M.Jet 90Hp TL TL. Cargo Plus 1.3 M.Jet 90Hp TL TL

2017 MODEL YILI TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ. Cargo 1.3 M.Jet 90Hp TL TL. Cargo Plus 1.3 M.Jet 90Hp TL TL 2017 MODEL YILI TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ DOBLO CARGO Standart Gövde Anahtar Teslim Fiyatı Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı Cargo 1.3 M.Jet 90Hp 60.380 TL 56.380 TL Cargo Plus 1.3 M.Jet 90Hp 63.880

Detaylı

2017 MODEL YILI TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ. Cargo 1.3 M.Jet 90Hp TL TL. Cargo Plus 1.3 M.Jet 90Hp TL TL

2017 MODEL YILI TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ. Cargo 1.3 M.Jet 90Hp TL TL. Cargo Plus 1.3 M.Jet 90Hp TL TL 2017 MODEL YILI TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ DOBLO CARGO Standart Gövde Anahtar Teslim Fiyatı Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı Cargo 1.3 M.Jet 90Hp 60.200 TL 56.200 TL Cargo Plus 1.3 M.Jet 90Hp 63.700

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 18 Ekim 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 18 Ekim 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 18 Ekim 2017 Pazar 2017 yılı Eylül ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 2,0 azalarak 1 milyon 466 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 17 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı yüzde 10,1 artış göstererek 2 milyon 187 bin adet seviyesine ulaştı.

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP DSG Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP DSG Comfortline 8+1 İlan no: 242154 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP DSG Comfortline 8+1 Sahibinden Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Comfortline 2015 model 8 km 250.000 TL İlan tarihi: 1 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport Yakıt tüketim değerleri, ideal şartlarda ölçülmüş minimum tüketim değerleridir. Kullanım koşulları ve çevresel şartlara göre farklılık gösterebilir. DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir

Detaylı

stop çerçevesi stop çerçevesi chrome mirror covers krom ayna krom ayna stop frame stop frame chrome mirror covers ÜRÜN KATALOGU www.baranplast.com.

stop çerçevesi stop çerçevesi chrome mirror covers krom ayna krom ayna stop frame stop frame chrome mirror covers ÜRÜN KATALOGU www.baranplast.com. krom ayna tampon kașı chrome mirror chrome mirror covers krom ayna stop frame stop frame tampon kașı chrome mirror tampon kașı stop çerçevesi chrome mirror covers stop frame stop frame tampon kaș stop

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 14 Temmuz 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 14 Temmuz 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 14 Temmuz 2017 Pazar 2017 yılı Mayıs ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 7,7 artış göstererek 1 milyon 433 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP EXECUTIVE BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 2 Ocak 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 2 Ocak 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 2 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 5,6 artış göstererek 1 milyon 189 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 2 Ekim 2017 Pazar 2017 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 5,5 artış göstererek 903 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Çeyrek Finansal Sonuçlar

Çeyrek Finansal Sonuçlar 2014 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Ajanda Yeni Ürünler, Ford ve Avrupa Pazarı William Periam Finansal Sonuçlar Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap William Periam Genel Müdür Baş Yardımcısı Yeni Ürünler TRANSIT

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

MARŞ KOLLEKTÖR ÇEŞİTLERİ

MARŞ KOLLEKTÖR ÇEŞİTLERİ IM 105 IM 122 IM 124 IM 138 IM 148 IM 151 IM 152 IM 166 Ürün Grubu: Bosch Tipi Boyu: 256 mm Volt: 24 Bakır Dilimi: 29 Çapı: 83 mm OEM: 2004005023 Kullanıldığı Yerler : MERCEDES, MAN, VOLVO, SCANIA, IVECO

Detaylı

2017 MODEL YILI TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı. Cargo 1.3 M.Jet 90Hp TL TL 53.

2017 MODEL YILI TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı. Cargo 1.3 M.Jet 90Hp TL TL 53. 2017 MODEL YILI TİCARİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ DOBLO CARGO Teslim Fiyatı Kampanyalı Kredi İndirimli Kampanyalı Nakit İndirimli Standart Gövde Cargo 1.3 M.Jet 90Hp 56.700 TL 56.700 TL 53.700 TL Cargo Plus 1.3

Detaylı

Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic

Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic İlan no: 332195 Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic Sahibinden S-LİNE 2012 YENİ- GÖRÜNÜM-BOSE OTM BAGAJ-7 KİŞİLİK HASAR KAYI 118.900 TL İlan tarihi: 7 Aralık 2016 İlan detayları İlan detayları İl Gaziantep,

Detaylı

2012 FİYAT LISTESI GLOW PLUG FOR DIESEL ENGINE

2012 FİYAT LISTESI GLOW PLUG FOR DIESEL ENGINE 2012 FİYAT LISTESI GLOW PLUG FOR DIESEL ENGINE ALFA ROMEO 2.4 D SV001 GX74 46072001 5.93TL 1.9-BRERA-SPIDER 2.4 JTD SV002 GX4151 467 923 55 17.17TL 1.9 JTD SV003 GX103 46754154 9.71TL AUDI 80-100-1.6-2.0

Detaylı

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Sahibinden Konfor Paketli 90 Beygir Grande Punto İlan no: 302430 27.500 TL İlan tarihi: 10 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Çorum Model yılı Ocak 2006

Detaylı

Vito Tourer Donanım Özellikleri

Vito Tourer Donanım Özellikleri Pro 114 / 116 114 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı) EBD (Elektronik

Detaylı

Sizi olmak istediğiniz yere götüren sürüş.

Sizi olmak istediğiniz yere götüren sürüş. Corolla Sizi olmak istediğiniz yere götüren sürüş. Motor Güç Yakıt tüketimi* CO 2 emisyonları* Hızlanma Bulunduğu modeller 1.33 litre benzinli 99 PS 5.6 l/100 km 129 g/km 12.6 saniye Life Dual VVT-i 6/MT

Detaylı

Ürün Kataloğu Aralık 2012

Ürün Kataloğu Aralık 2012 Pr of essi onalsol ut i onsf oraut omot i vespar epar t s Ürün Kataloğu Aralık 2012 Silecek Sistemleri İçindekiler Silecek Sistemleri... 1 Silecek Motoru... 1 Cam Silgi Kolu... 1 Silecek Lastiği... 4 Orjinal

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

ALTERNATÖR KONJEKTÖRLER

ALTERNATÖR KONJEKTÖRLER SNR-2750 Ürün Grubu: Bosch Tipi Volt: 14,5V 119734211 Kullanıldığı Yerler : MERCEDES-BENZ C180, E210, AUDIO PEUGEOT 306 BMW 316, 320, 520 SNR-2755 Ürün Grubu: Bosch Tipi Volt: 14,5V 145225 Kullanıldığı

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

9M2014 Financial Results. 9A2014 Finansal Sonuçlar

9M2014 Financial Results. 9A2014 Finansal Sonuçlar 9M2014 Financial Results 9A2014 Finansal Sonuçlar Gündem Önemli Gelişmeler Ford Motor Co. ve Avrupa Pazarları Finansal Sonuçlar Soru & Cevap Haydar Yenigün Genel Müdür 2014 te Ford Otosan Yeni Modeller

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 MİNİBÜS Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren

Detaylı

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR CITROËN NEMO CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Citroën Nemo Combi Plus, Nemo Combi nin üstün özelliklerine bir de üçüncü sırada cam, yukarı açılır arka kapı ve yan hava yastıkları

Detaylı

E-46 KARBONLU ( Yapım Aşamasında ) LAND DİSCOVERY III-RANGE ROVER SPORT KARBONLU

E-46 KARBONLU ( Yapım Aşamasında ) LAND DİSCOVERY III-RANGE ROVER SPORT KARBONLU PB NO OEM NO BMW MANN NO PB 1002 64319069927 E-39 ÇİFTLİ CU 2736-2 PB 1003 64119070073 E-39 ÇİFTLİ KARBONLU CUK 2736-2 PB 1004 64319069926 E-38 ÇİFTLİ CU 3642-2 PB 1005 64319070072 E-38 ÇİFTLİ KARBONLU

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 Tam Otomatik LIVE, FEEL LIVE,

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2016 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S BVM5 Manuel BVM5 Manuel BVM5 Manuel

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

FABRiKALAR MARKA GÜNCEL ÜRÜNLER ÜRÜN GAMI

FABRiKALAR MARKA GÜNCEL ÜRÜNLER ÜRÜN GAMI MARKA Türk otomotiv sanayinin köklü firması Karsan, kurulduğu 1966 yılından bu yana, ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için Bursa da yer alan modern ve esnek

Detaylı

MODEL YILI FİYAT LİSTESİ. Cargo 1.3 M.Jet 90Hp TL TL. Cargo Plus 1.3 M.Jet 90Hp TL TL

MODEL YILI FİYAT LİSTESİ. Cargo 1.3 M.Jet 90Hp TL TL. Cargo Plus 1.3 M.Jet 90Hp TL TL 2016-2017 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ DOBLO CARGO STANDART GÖVDE Edilen Kredili Edilen Kampanyalı Kredili Teslim Fiyatı 1.3 M.Jet 90Hp 51.700 TL 51.700 TL Plus 1.3 M.Jet 90Hp 55.200 TL 55.200 TL MAXI ve MAXI

Detaylı

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV

Etiketlemede yer alan değerler sırasıyla Yakıt tasarrufu / Islak zeminde fren performansı ve Dış gürültü seviyesidir. Fiyat kolonu tavsiye edilen KDV 6 OCAK 2014 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS LASTİKLERİ 225/60R16 102W XL EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 528388 454 476 B/A ) 55 SERİ 205/55R16 91W EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 528504 248 260 B/A ) 205/55R17 91Y EAGLE

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 180 HP DSG Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 180 HP DSG Comfortline 8+1 İlan no: 216787 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 180 HP DSG Comfortline 8+1 Sahibinden Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Comfortline 2011 model 91000 195.000 TL İlan tarihi: 28 Aralık 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Ağustos 2017 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 BVM5 Manuel BVM5

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 Transit Custom VAN Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

990 951 Rotor Kasnak iç çapı 17.00 mm Boy Uzunluğu 30.20 mm Dış Çapı 76.00 mm Kanal Sayısı 1 Kanal Kasnak Kayıs Ölçüşü 12.50 mm Malzeme Cinsi Pik Döküm Kullanıldığı Yerler : KALIN MİL SABİT 990 952 Rotor

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Titanium donanım seviyesine ek olarak 16" Alaşım jantlar Krom barlı ön üst ızgara Kayar arka kapılar Gövde rengi yan aynalar ve kapı

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 İlan no: 250814 Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Uzun 2008 105.000 TL İlan tarihi: 1 Şubat 2016 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 12 Aylık Eğilim

AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 12 Aylık Eğilim AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 12 Aylık Eğilim AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 2005- Aylık Eğilim (Milyon adet) Ağts/05 Ağts/06 Ağts/07 Ağts/08 Ağts/09 Ağts/10 Ağts/11 Ağts/12 Ağts/13 Ağts/14

Detaylı

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M İlan no: 185582 Toyota Yaris 1.33 99 HP Terra Sporty M/M Sahibinden 33.000 km'de 2010 model toyota yaris 31.000 TL İlan tarihi: 29 Ocak 2014 İlan detayları İlan detayları İl Hatay Model yılı Ocak 2010

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Kredi Kartına 9 Taksit (TL)

Kredi Kartına 9 Taksit (TL) 6 MAYIS 2014 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Binek Otomobil Lastikleri 13" JANT 80 SERİSİ 9 Taksit 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 160,0 160,0 152,5 150,0 145,0 TL 70 SERİSİ 13" JANT 613203

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

06 ŞUBAT 2013 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri

06 ŞUBAT 2013 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ. Binek Otomobil Lastikleri Binek Otomobil Lastikleri 1 6 Taksit 80 SERİSİ 13" JANT 613341 165/80R13 B330 EVO 83T 145.0 140.0 135.0 132.5 125.0 70 SERİSİ 13" JANT 613203 165/70R13 B250 79T 145.0 140.0 135.0 132.5 125.0 613373 175/70R13

Detaylı

Mercedes M Serisi ML 320 CDI Lüks Otomatik

Mercedes M Serisi ML 320 CDI Lüks Otomatik İlan no: 329563 Mercedes M Serisi ML 320 CDI Lüks Otomatik Sahibinden AMG PAKET HATASIZ FULL ML 320 135.000 TL İlan tarihi: 14 Kasım 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Başakşehir, İkitelli,

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN!

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! DFSK Mini Maxi Güçlü Motor Mini Maxi'nin DK1506 motoru, Dual VVT teknolojisi ile orta, düşük ve yüksek devirlerde mükemmel bir tork çıkışı sağlayarak güçlü

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 212263 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden KIA SORENTO XFORCE 2008 MODEL FULL FULL KAÇIRMAYIN 52.000 TL İlan tarihi: 9 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak

Detaylı