GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Her 4 çocuktan 3 ü spor yapm yor 9 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Türkiye, 79 kad n milletvekili ile 91. s rada HABER 17 DE Bakan Y ld z rahatlatt : Do algaz s k nt s yok HABER 17 DE HABER 18 DE "Çocukluk Ça Obezite Araflt rmas (COSI-TR) ön sonuçlar na göre, obezite ile mücadelede fiziksel aktivitenin önemli bir yer tuttu u belirtilirken, Türkiye'de 7-8 yafl grubundaki ilkö retim ça ndaki her 4 çocuktan 3'ü hiç spor yapm yor. Sebze ve meyvede fiyatlar, üreticiden tüketiciye gelinceye kadar %500 e varan art fllar kaydetti F YAT UÇURUMU! Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, kas m ay nda üreticiden tüketiciye fiyat fark n n maydanozda yüzde 500, elmada yüzde 384,97, spanakta yüzde 358,89, karnabaharda yüzde 318,46, p rasada yüzde 309,72 lahanada yüzde 305,54 oldu unu bildirdi. HABER 18 DE ANAPARK Ç N ÇALIfiMALAR SÜRÜYOR Haberi 16 da GÖKTÜRK A LE YAfiAM MERKEZ NE YO UN TALEP Haberi 15 de M N K MUC TLER ÇUBUK BARAJINI NCELED Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin Ünlü ngiliz flef Nigella Lawson n bafl dertte LONDRA - ngiltere de ünlü flef Nigella Lawson, birkaç kez uyuflturucu kulland n ancak uyuflturucu ba ml s olmad n söyledi. Lawson ve eski efli ünlü reklamc Charles Saatchi nin eski asistanlar n n doland r c l kla ve çiftin verdikleri kredi kartlar ndan 700 bin sterline yak n harcama yapmakla suçland klar davada ifade veren 53 yafl ndaki Lawson, Hiçbir zaman uyuflturucu ba ml s olmad m. Hayat mda sadece iki kez, zor zamanlar mda kokain kulland m dedi. Islewort Kraliyet Mahkemesi ndeki duruflmada verdi i ifadede flu anda uyuflturucu kullanmad n dile getiren Lawson, Çocuklar n z önünde esrar içtiniz mi? sorusuna, Korkar m, evet yan t n verdi. ngiliz bas n n n yo un ilgi gösterdi i davada Lawson ayr ca, Saatchi ye geri dönmezse, eski eflinin kendisini mahvetmekle tehdit etti ini kaydetti. Mahkemeye sunulan ve okunan bir e-postada, Lawson ve Saatchi nin asistanlar olarak çal flan Francesca ve Elisabetta Grillo nun istedikleri harcamay, Lawson ve k z n n sürekli uyuflturucu kullanmalar ve kafalar n n iyi olmalar nedeniyle yapabildikleri ifade edilmiflti y l nda evlenen Lawson-Saatchi çifti, geçen haziran ay nda ngiliz gazetelerine yans yan foto raflar n n ard ndan boflanm flt. Foto raflarda Irak kökenli ifladam ve reklamc Charles Saatchi, Lawson n bo az n s karken, Lawson ise a larken görülüyordu. Nigella Lawson n, ngiliz televizyon kanallar nda yay mlanan Nigella Bites, Nigella Kitchen, Nigellissima gibi yemek programlar ve yay mlanm fl birçok yemek kitab bulunuyor. (AA) 9 Aral k 2013 Christian Slater, EVLEND LOS ANGELES - Türkiye de Ç lg n Romantik ad yla gösterime giren True Romance filminin y ld z Christian Slater, dünya evine girdi. Slater n menajeri, 44 yafl ndaki ünlü oyuncunun dört y ld r birlikte oldu u k z arkadafl Brittany Lopez ile Florida eyaletindeki Coral Gables te evlendi ini aç klad. Gösterime girecek Mind Games adl televizyon dizisi ile Lars von Trier in Nymphomaniac adl filminde rol alan Slater, ilk evlili ini 2000 y l nda Ryan Haddon ile yapm flt. Yedi y l evli kalan çiftin biri 14 di eri 13 yafl nda iki çocu u var. Sinemadaki ç k fl n 1985 y l nda The Legend of Billie Jean filmiyle yapan Slater, Interview with the Vampire Broken Arrow ve Hard Rain gibi filmlerde rol alm flt. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 9 Aral k 2013 Yaflam H CR 6 Safer 1435 Kocaeli'deki Romanlar, uyuflturucuya savafl açt KOCAEL - Kocaeli'deki roman dernekleri, l Emniyet Müdürlü ü ile yürüttükleri proje kapsam nda gençleri uyuflturucu maddelerden korumak için çal flma bafllatt. Romanlar Konfederasyonu Kurucu Baflkan Ahmet Çokyaflar, AA muhabirine yapt aç klamada, uyuflturucunun "büyük bir bela" oldu unu belirterek, uyuflturucu maddenin sadece "Romanlar taraf ndan kullan ld " gibi bir imaj n yanl fl oldu unu söyledi. Çokyaflar, uyuflturucunun, Türkiye'nin kanayan yaras oldu unu dile getirerek, taflrada, insanlar n iç içe yaflad, e itimin ve iflsizli in fazla oldu u bölgelerde, uyuflturucu kullan m n n biraz daha ön plana ç kt n vurgulad. Kocaeli Emniyet Müdürlü ü ve ilgili kurumlar n n uyuflturucuyla mücadele konusunda düzenlenen toplant ya kat ld klar n anlatan Çokyaflar, Roman derneklerinin, bu konuda duyarl davrand n ve gereken deste i verdi ini kaydetti. Bütün ilgili kurumlar n bu konuda hassasiyet gösterdi ini ifade eden Çokyaflar, "Biz uyuflturucuya sadece polis anlam nda bir engel konulabilece i mant na çok karfl y z. Yani bu ifl operasyon yaparak bitmez. Bu iflin patronlar kimse, bunlara operasyon düzenlenmeli ancak halka da projelerle gidilmeli" dedi. Çokyaflar, uyuflturucu kullanan gençlere ulafl p onlara yard m ettiklerini vurgulayarak, "Uyuflturucu kullanan gençler için gerekeni yap yoruz. Biz Roman çocuklar d fl nda di er gençlere de yard m ediyoruz. Bu gençlerin rehabilitasyonu için u rafl yoruz" ifadesini kulland. Romanlarda da uyuflturucuya karfl bir mücadele iste i ve bilincinin olufltu unu anlatan Çokyaflar, özellikle ailelerden bu konuda dikkatli olmalar n istediklerini söyledi. - "Sosyal projeler gelifltirilmeli" Polis teflkilat yla yürüttükleri "164 Gülen Yüz Projesi" kapsam nda, Roman çocuklar ve polislerin, tiyatro, sinema, satranç turnuvas gibi etkinliklerle biraraya geldiklerini ifade eden Çokyaflar, "Çok önemli ve güzel bir çal flma. Çocuklar n, emniyet teflkilat yla bar fl k olmas n sa lamaya çal fl yoruz. Geçmiflte polis arabas bir mahalleye geldi inde insanlar tereddütle bakarken, flimdi Roman çocuklar polis arabalar na binip mahallede tur at yorlar. Bunu baflarmak önemli. Uyuflturucu gibi s k nt lar n bitmesi için sosyal projeler gelifltirilmeli" diye konufltu. Çokyaflar, geçmiflte "Roman mahallerine polis giremez" gibi bir önyarg n n bulundu unu vurgulayarak, bunun art k ortadan kalkt n söyledi. (AA) RUM msak : Teflrin-i Sani Günefl : Ö le : Ahmet Cavad, 1892 y l n n 5 May s nda Azerbaycan n Gence flehrinin fiemkir rayonunun Seyfeli köyünde do du. Türklük fluurunu her zaman uyan k ve dik tutan Azerbaycan n milli flairi Ahmet Cavad, daha henüz ilkokul ça lar nda iken Kur an ezberlemifltir. Gence Medresesinde okumufltur. Y llar sonsa Azerbaycan Yüksek Pedagoji Enstitüsünün Tarih ve Dil Fakültesinde ( ) yüksek ö renimini tamamlam flt r. Çeflitli e itim kurumlar nda, ö retim eleman ve ö retim üyesi, bölüm baflkan, doçentlik, profesörlük gibi görevlerde bulundu. Hayat boyunca Türk milliyetçili i konusunda u rafl vermifl bir flahsiyettir. Hüseyin Cavid, Abdullah Sur, dris Ahuntzâde gibi milliyetçi insanlardan çok yararlanm flt r. Rusçay çok iyi konuflan, birkaç Bat dilini bilen Ahmet Cavad, tercümeler de yapm flt r. Ahmet Cavad, 1912 y l nda bafllayan Balkan Savafl nda Azerbaycanl Türklerin oluflturdu u Kafkas Gönüllü K tas na kat larak Trakya Cephesi nde, Mehmetçikle birlikte omuz omuza savaflm flt r. Bu gönüllü k tada Azerbaycan n millî flairlerinden Abdullah fiaik de bulunuyordu. Ahmet Cavad, I. Dünya Savafl nda Do u Cephesi nde Ruslara ve Ermenilere karfl da ön saflarda çarp flt. Azerbaycan da kurulan Hayriye Cemiyeti nin bir gönüllü üyesi olarak Erzurum, Kars yöresinde Ermenilerin yaralad, esir ald sahipsiz insanlara yard mlarda bulundu. Bafllat lan Kafkas Harekât nda Türk ordusuna büyük destekler sa lad. Kâz m Karabekir Pafla ve Nuri Pafla ile yak ndan temaslar ve iflbirli i oldu. Ç rp n rd Karadeniz Bak p Türk ün bayra na Ah ölmeden bir görseydim kindi : Akflam : Yats : KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N YARIN 3 AZERBAYCAN IN fieh T ST KLAL fia R : AHMET CAVAD Düflebilsem aya na diye bafllayan ve sözleri Ahmet Cavad a ait bu mahn, y llard r, ne Azerbaycanl Türk kardefllerimizin, ne de Anadolu Türklerinin dilinden düflmemektedir. Ahmet Cavad, 28 May s 1918 de kurulan ba ms z Azerbaycan Cumhuriyeti nin Milli Meclisine üye seçildi. Ama bu cumhuriyet, K z lordu taraf ndan 27 Nisan 1920 tarihinde y k ld ve Azerbaycan kanl bir flekilde iflgal edildi. Azerbaycan, Sovyet rejimine girdi. Gençli inden beri ideali olan Türk Birli i nin gerçekleflmemesi, Anadolu nun ve stanbul un emperyalistler taraf ndan iflgal edilmesi, Azerbaycan n iflgali, ard ndan k z Elmas n genç yaflta ölümü, istemedi i bir rejim alt nda yaflamas onu hamasi fliirlerden kopararak hüzünlü bir fliir veriminin içine itti. Hep milli felâketlere karfl kederlendi. Hatta çok inançl bir insan olmas na ra men fele e kahretti. Of Bu Yol adl fliirinde; Ey Allah m yan ltt n Her bir do ru ad m Yoksa yoksul dünyadan Adaletin kalkt m? diyerek, Yaradan a sitemlerde bulundu. Kendisini Felaket görmüfl flairem biçiminde tan mlad. Ö retmenlik yap yordu, e itimci olarak çal fl yordu ama rejim, onu hep göz hapsinde tuttu ve takip etti. fiiirleri yasakland, yay mlanmad. Rejim, kendisini mahkeme karar yla halk düflman olarak ilan etti. Sonuçta 13 Kas m 1937 tarihinde kurflunlanarak idam edildi. Yani flehit edildi. dam ndan sonra da y llarca Azerbaycan komünist rejimi, Ahmet Cavad dan hiç söz ettirmedi. Kitaplar toplat ld, okunmas ve bas lmas yasakland. Ancak 1958 y l nda flairin fliirlerinden seçme yap lmas na, 60 fliirden oluflan bir kitab Ehmet Cavad fie irler ad yla yay mland. Bu 60 fliir öyle seçilmiflti ki, rejime ters düflecek bir tek kelime ve m sra bulunmayan suya sabuna dokunmayan fliirlerdi. Hatta, kelimelerde ve m sralarda tahrifat ve de ifliklikler yap lm flt. Ahmet Cavad, çok gariptir, Türkiye de de y llarca bilinmedi, yok say ld. Gerçi Ç rp n rd Karadeniz / Bak p Türk ün bayra na flark s söyleniyordu ama bu fliirin yazar n n Ahmet Cavad oldu unu kimse bilmiyordu. O yaln zca Azerbaycan n flehidi de ildir. O, bütün Türk dünyas n n flehidi, büyü ü ve flairidir. Ahmet Cavad, flehit ediliflinin 76. y l nda rahmetle ve minnetle an yoruz. Al Bayra a adl fliiri, Türk bayra na yazd önemli bir fliirdir. AL BAYRA A Gül renginde bir yapra n, Ortas nda bir hilâl. Ey, Al Bayrak senin rengin, Söyle niçün böyle al? Hâkim olup bir topra a, Ona etmek böyle naz, Senden baflka bir güzele, Söyle niçün yak flmaz? Bu benzeyifl neden gözüm, fiehidlerin kan na. U runda can verenler, Niçün k yar can na? Yol üstünde dertli nine, Görür seni a lamaz. Sen öyle bir fliirsin ki, Sevmeyenler anlamaz! Ey sevgili bayra m n, O dalgal duruflu, Sand m resmî geçit sana, Bulutlar n yüzüflü! Sen ey hilâl, al koynuna, Ald n gökten y ld z. Meftun ettin sen kendine, En sevdal bir k z. 24 Temmuz 1919 Bakü

4 4 YARIN Turizmdeki büyüme gelecek y l da bafl döndürecek ANKARA - fienay ÜNAL - Son y llarda turizmde y ld z daha da parlayan Türkiye ye 2014 te, 36 milyon 200 bin turistin gelece i öngörülüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda görüflmeleri süren 2014 y l bütçe program nda, turizmde sahip olunan kaynaklar n daha fazla ekonomik girdiye çevrilebilmesi amac yla Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Plan haz rlanarak uygulamaya geçilece i belirtildi. Programa göre, turizmde nitelikli iflgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararas bir marka olunmas, daha üst gelir grubuna hitap edecek flekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeflitlendirilmesi ve iyilefltirilmesi, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalk nmada öncü bir sektör haline gelinmesi hedefleniyor. Ayr ca 2014 te Kültür ve Turizm Bakanl ndan belgeli yatak say s 755 bin, belediye belgeli yatak say s ise 520 bin olacak. Ülkemize gelen turist say s 36,2 milyona, turizm geliri ise 35 milyar dolara ulaflacak. Bu y l yürütülen çal flmalar neticesinde önemli bir sorun olarak görülen hesaplama sisteminde de iflikli e gidildi. Eurostat ve Dünya Turizm Örgütünün turizm istatistikleri metodolojisinde son y llarda yapt klar yenilikler dikkate al narak TÜ K taraf ndan turizm istatistikleri metodolojisi güncellendi. Bu kapsamda, uluslararas tan mlara uygun olarak yerli firmalar taraf ndan tafl nan ziyaretçilerin uluslararas ulafl m harcamalar, marinalarda ziyaretçilerin yapm fl olduklar harcamalar kapsayan marina hizmet bedelleri ve ziyaretçilerin ülkemizde yapm fl olduklar GSM dolafl m harcamalar turizm gelirine dahil edildi. Turizm giderine ise yine uluslararas tan mlara uygun olarak yabanc firmalar taraf ndan tafl nan vatandafllar n uluslararas ulafl m harcamalar ve vatandafllar n yurt d fl nda yapt klar GSM dolafl m giderleri eklendi. (AA) Baks Müzesi ne anlaml ödül 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü ne lay k görülen Baks Müzesi nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, 2014 y l bizim aç m zdan bütün ön çal flmalar yap lm fl tam bir atak y l olacak BAYBURT Avrupa Konseyi Müze Ödülü ne lay k görülen Baks Müzesi nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, 2014 y l bizim aç m zdan bütün ön çal flmalar yap lm fl tam bir atak y l olacak dedi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Bilim, Kültür ve E itim Komitesi nin, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü ne lay k gördü ü Bayburt taki Baks Müzesi nin kurucusu Koçan, AA muhabirine yapt aç klamada, ödülü ald klar na dair ellerine herhangi bir belge geçmeden, etik olmad n düflündü ü için ödüle iliflkin aç klama yapmayaca n söyledi. Koçan, Baks Müzesi nin Bayburt a ve bu bölgeye gelecek y ldan itibaren uluslararas anlamda turizm hareketlili i getirece ini düflündü ünü belirterek, Gelecek y ldan itibaren müzede yo un bir ED RNE - Edirne Belediye Baflkan Hamdi Sedefçi, Selimiye Meydan nda insan boyutuyla caminin boyutunu mukayese ederek Selimiye nin ne kadar ihtiflaml ve büyük oldu unu göstermek istiyoruz dedi. Sedefçi, AA muhabirine yapt aç klamada, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi ne dahil edilen Selimiye Camisi nin dünya mal haline geldi ini söyledi. Selimiye Meydan n camiye yak fl r bir flekilde düzenlemek istediklerini belirten Sedefçi, Kültür ve Turizm Bakanl kanal yla UNESCO ya gönderilen ve kabul edilen Meydan projesinin, Edirne Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Kurulu taraf ndan henüz kabul edilmedi ini ifade etti. Turizm turizm hareketlili i yaflanacak. Bizim kenarda kalm fl olmaktan merkeze do ru yolculuk yapan bir yap m z var diye konufltu. Yeni y l n, Baks Müzesi için tam bir atak y l olaca n vurgulayan Koçan, 2014 y l, bizim aç m zdan bütün ön çal flmalar yap lm fl tam bir atak y l olacak. Hem projelerimiz aç s ndan hem de kamuoyu kabulleri aç s ndan çok büyük beklenti içindeyiz ifadelerini kuland. Koçan, Baks Müzesi nin kuruldu u günden itibaren bekledi i yerel deste i henüz göremedi ine dikkati çekerek, flöyle devam etti: Bayburt taki yerel yönetimlerden taleplerimiz var. Kent merkezinden, müzenin bulundu u Bayraktar köyüne seferler düzenlenmesi gerekiyor. Bunu l Özel daresi mi, Bayburt Belediyesi mi yapacak bilmiyorum. Müzeye gelen herkesin böyle bir iste i var. Belirli saatlerde 9 Aral k 2013 seferler düzenlenmeli. Yerel deste e ihtiyac m z var. Yerel yönetimler destekleriyle önümüzü açma konusunda belirli ad mlar atabilirse, Baks, Bayburt ve bu çevre için son derece önemli bir proje olarak geliflecek. - Baks Müzesi Bayburt a 45 kilometre mesafedeki Bayraktar köyü s n rlar içerisinde yer alan Baks Müzesi, ça dafl sanat ve geleneksel el sanatlar n ayn çat alt nda bar nd rmak amac yla 2010 y l nda kuruldu. Müze, bin 500 metrekare sergileme salonu, konferans salonu, atölye, kütüphane, 30 kiflilik konuk evinin bulundu u toplam 30 bin metrekarelik alandan olufluyor. Çoruh Vadisi ne bakan bir tepenin üzerine kurulu müze ad n, Bayraktar köyünün eski ad olan K rg z dilinde flaman anlam na gelen Baks dan al yor. (AA) Meydan Projesi Selimiye nin ihtiflam n ortaya ç karacak Selimiye Meydan n n de erli oldu unu aktaran Sedefçi, flöyle konufltu: Vatikan a gitti inizde meydanda fazla yeflil saha olmad n görürsünüz. Daha çok sert zeminden oluflan bir meydan. nsanlar n boyutunun mukayesesini yaparak ne kadar ihtiflaml oldu unu görürsünüz. Selimiye Meydan nda insan boyutuyla caminin boyutunu mukayese ederek eserin ne kadar ihtiflaml ve büyük oldu unu göstermek istiyoruz. Bu proje kuruldan geçerse kollar s vay p hemen ifle giriflece iz.. Sedefçi, her y l Kadir Gecesi nde Selimiye Camisi ni yaklafl k 80 bin kiflinin ziyaret etti ini, meydan n flimdiki halinin bu ziyaretçileri a rlamak için uygun olmad n vurgulad. (AA)

5 9 Aral k 2013 Soldan sa a: 1.Buhran, kriz. Kuzu sesi. 2. Alev, yalaz. Eski dilde koruyan, ac yan, merhamet eden. 3. ç organlar m zdan biri. Evlere su tafl may meslek edinmifl kimse. 4. Yapma, etme. Gökyüzü. 5. nsanda yarad l fl özelli i. 6. M s r n plaka iflareti. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. 7. Belirti, iz, ipucu. Evrensel al c kan grubu. 8. Evliya, ermifl. Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad. 9. Bir ilimiz. Radyumun simgesi. 10. Japonya da bir kent. Favori. 11. Politik. 12. Yafta. Pasak. 13. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. Bir nota. 14. lave. pek eflarp. 15. Türk müzi inde bir makam. htar, uyar. 16. Kafiye. Madeni ip. 17. Kumar oynanan bir alet. Bofla gitme. 18. Küçük vapur, istimbot. Bir haber ajans n n k saltmas. 19. Anma. Süsüne düflkün kad n. 20. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. Müflkülpesent. Yukar dan afla ya: 1. Birdenbire ortaya ç kan tehlikeli durum. Türlü renklerde kareli kumafl. Yap t. fiaflma anlatan ünlem. 2. Haberci. Taraça. Karadeniz yelkenlisi. Tayyare. 3. A layan, inleyen. Tören. Büyük piliç. 4. Üye. Irmak ya da dere suyunun h zla akt yer. Yetiflir miktarda olma, yetme, kâfi gelme. 5. Tafl t dizisi. Afrika da bir baflkent. Cüretkâr. 6. Trabzon ilinde bulunan tarihi manast r. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. K sa yaz. 7. Çeflme z vanas. Tasdik. Bir çeflit zamkl cila. Yeflile çalar toprak rengi. 8. Ev ifllerinde becerikli kad n. Uyan k, gözü aç k. Baflar s z olmufl kimse. Küçük ve de ersiz bitki. 9. Evrenpulu. Gere inden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen kimse. Gümüfl. Cehennem bekçisi. 10. nam, vedia. Yergi ile ilgili, yergi niteli inde olan. Güney Amerika da bir baflkent. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 6 YARIN Ekonomi 9 Aral k 2013 Pazartes Qatar Airways, Sabiha Gökçen den uçacak Qatar Airways, Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman ndan haftada 4 sefer gerçeklefltirme karar ald. STANBUL - SG CEO su Gökhan Bu day, Qatar Airways in uçacak olmas n n aralar nda Avustralya, Hong Kong ve Tayland n da bulundu u 100 ün üzerinde ba lant noktas sayesinde Sabiha Gökçen in uçufl a n zenginlefltirece ini belirtti. Sabiha Gökçen Havaliman ndan uçan yabanc havayolu flirketlerine aras na Qatar Airways de kat ld. Türkiye den halen iki farkl noktadan uçan Qatar Airways, 22 May s 2014 te bafllataca Sabiha Gökçen uçufllar yla birlikte, Türkiye den uçufl say s n haftada 18 e ç karm fl olacak. Qatar Airways n n Sabiha Gökçen hatt nda 12 business class ve 132 ekonomi s n f koltu a sahip 2 bölümlü bir Airbus A320 hizmet verecek. Qatar Airways, Sabiha Gökçen Havaliman na giden ve gelen yolculara aralar nda Avustralya, Hong Kong ve Tayland n da bulundu u 100 ün üzerinde noktaya ba lant - lar sunacak. Qatar Airways, Sabiha Gökçen den Doha ya haftada dört sefer yapacak. ve cumartesi günleri da Sabiha Gökçen kalk fll olacak seferler; ayn günler Doha dan ise te gerçekleflecek. Sal ve perflembe günleri ise Doha dan 13.20, Sabiha Gökçen den ise seferleri yap lacak. SG CEO su Gökhan Bu day, Qatar Airways in, Sabiha Gökçen Havaliman uçufl a na kat lmas - n n, SG nin koydu u büyüme hedeflerine katk sa layaca n aktard. Bu day, SG olarak pazarlama faaliyetlerimize ayn h zda devam ediyoruz. Bu faaliyetlerin en güzel meyvelerinden biri de, prestijli havayolu flirketlerinin portföyümüze eklenmesidir. Qatar Airways, bu çerçevede flüphesiz bizler için çok önemli bir kazan m. Qatar Airways ve yolcular n a rlamaktan memnuniyet duyaca z dedi. (CHA) Çelik: Asgari ücreti çal flanlar n flartlar ve ekonominin gidiflat belirleyecek ANKARA - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, Aral k 2002 y l nda 250 TL olan brüt asgari ücretin yüzde 307 art flla bin 21 TL'ye ulaflt - n, 184 TL olan net asgari ücretin ise yüzde 336 l k art flla 803 TL ye yükseldi ine iflaret etti. Bu dönemde enflasyondaki art fl n yüzde 152 oldu u belirten Çelik, asgari ücretteki art fl n ise yüzde 300 ün üzerinde oldu una dikkat çekerek, "Bir taraftan çal flanlar n talep ve flartlar, di er taraftan ekonominin genel gidiflat taraflarca ele al nacak ve bir ay boyunca bu hususlar de erlendirildikten sonra uzlafl lacak." dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik'in baflkanl nda topland. Komisyonda iflçi taraf n Türk- fl, iflveren taraf n T SK temsil ediyor. Toplant ya iflveren ad na 5 temsilci, iflçi ad na 5 temsilci kat l yor. Toplant da, gelecek y l geçerli olacak asgari ücret zamm belirlenecek. Bakan Çelik, yapt konuflmada, 2014 y l nda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere topland klar n belirterek, "Asgari ücret taban ücrettir. Bu aç dan bak ld nda asgari ücret, çal - flanlara dönebilecek miktar n komisyon taraf ndan alt nda olamayan ücrettir. Belirlenen asgari ücret üzerinde ücret ise iflçi ve iflverenin özgür iradesiyle her zaman mümkündür. Asgari ücreti bir geçim ücreti olarak ele almak de il, taban ücreti sosyal koruma ücreti olarak de erlendirip bu çerçevede bir yaklafl - m n do ru oldu u inanc nday m." diye konufltu. Asgari ücretin, toplu ifl sözleflmeleri, genel ücret düzeyi ve kay t d fl istihdam gibi pek çok unsuru etkiledi inin alt n çizen Çelik, "Anayasam za göre asgari ücret belirlenmesinde ülkenin ekonomik durumu ile çal flanlar n geçim flartlar göz önünde bulundurulmal - d r. Hükümetimiz döneminde bu kriterlere azami düzeyde riayet edildi ini görmek mümkün. (CHA)

7 9 Aral k 2013 Ekonomi YARIN 7 Ça layan: Kredi kartlar düzenlemesinin etkisi s n rl olacak Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, bankac l k otoritesi BDDK n n kredi kartlar ile ilgili yapt düzenlemelerin önemli oldu una dikkat çekerek, düzenlemelerin etkilerininin s n rl olaca yorumunu yapt. ANKARA - Bunun yan n s ra, kredi kartlar n n büyümede ve iç tüketimde olmazsa olmaz oldu unun alt n çizen Ça layan, bu konuda da toplumda bilincin artt r lmas gerekti ini vurgulad. Ça layan, yap lan düzenlemelerde, ithalat n azalt lmas n n amaçlanmas durumunda da bu konuya kendisinin de taraf oldu unu belirtti. Zafer Ça layan, Tüm Al flverifl Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ça layan konuflmas nda, perakende ticaretinin düzenlemesi ile ilgili kanunun Ekonomi Koordinasyon Kurulu nda görüflüldü ünü ve ilgili bakanl kta da görüfllere aç ld n belirtti. Düzenlemenin problemlerin çözümünde önemli kazan mlar getirece ini ve al fl verifl merkezlerinin nerede olmas gerekti i konusunda, yerel yönetimlerin fonksiyonlar n n ortaya konulmas nda önemli olaca n kaydetti. Düzenlemenin, perakende sektöründeki kampanya dönemlerini ile ilgili baz çal flmalar da içerdi- ini anlatan Ça layan, sektörün özellikle, kampanya dönemlerini suland r ld n belirttti. Ekonomi Bakan, flunlar söyledi: Allah n her günü indirim olmaz. Bu iflin bir sistemi vard. Hakl taraf vard. Önceden y lda iki defa yap l rd. Bir yaz ay nda iki k fl döneminde. nsanlar al flverifllerini yaparlard. Türkiye de indirim konusunun ve kampanyalar n ciddi bir flekilde suland r ld n ifade etmek istiyorum. Vatandafl da bunu bildi i için o indirim yaz - lar na itibar etmiyor. Ama flu anda, herhangi bir flekilde bu iflin itibar n son derece düflük. Bunun ne kadar sürede yap laca ve hangi sürede yap laca ve indirim miktar n n ne olaca ve indirim fiyatlar n n gerçe i yans t p yans tmad çok net bir flekilde vatandafl n bilmesi kadar do al bir hak olamaz. Umut ediyorum sektörün bu konuda, erozyona u rayan itibar n n düzelmesi aç s ndan önemli olacak bir sektör. Ben net bir flekilde, alt n çizerek ifade etmek istiyorum. Kim ne yapacaksa ne edecekse gerekli duyuruyu yapacak, yapt indirimleri belgeleri ile beraber sistemi kurulmas gerekiyor. Aksi halde indirilmifl gösterip bindirilmifl fiyatlarla bir yere gitmek mümkün de il. Bu konuda sektörün itibar n korumak laz m. Kanundaki önemli düzenlemelerindeki birinin de tafl ma ambalajlar ile ilgili oldu unu ifade eden Bakan Ça layan, kullan lmaya bafllad 1970 den bu yana naylon pofletlerinin hala do aya kar flmad n n alt n çizdi. Ça layan, Plastik pofletin do aya kavuflmas için tam 400 y la ihtiyaç var. Çal flmada bu konu da düzenleniyor. Çevreye duyarl l k hepimiz aç s ndan önemli. Ka t veya kolay çözülebilir malzemelerle paketlerin kullan lmas taslakta yer al yor. ifadelerini kulland. Ça layan, konuflmas n n sonunda yap lacak düzenlemelerle, perakende sektörünün milli gelire verdi i yüzde 12,5 lik katk n n daha yüksek seviyeye ç kmas temennisinde bulundu. Konuflmas n n ard ndan gazetecilerin sorular n cevaplayan Ça layan, BDDK çal flanlar n n kredi kartlar ile ilgili yapt düzenlemelerle iliflkin de erlendirmesinin sorulmas üzerine, Sektörde farkl farkl görüfller var. Mesele kredi kart n n bankalar n davran fl biçimlerini belli bir noktaya getirmektir. Siz sokakta simit satar gibi kredi kartlar n getirir da t rsan z, herkesin eline birden fazla kredi kart - n verirseniz, böyle bir ortamda kredi kart n veren müesseselerin davran fllar çok önemlidir. Taksit s n rlamas n n ne kadar olaca n merakla bekleyen biriyim. Baflka yollardan, farkl yollardan bu engeli aflmak için kiflileri, kurumlar sokmas nlar. cevab n verdi. Ça layan, BDDK n n yapt düzenlemelerin önemli olmakla beraber etkilerinin s n rl olaca n yorumunu da yapt. Bunun yan n s ra, kredi kartlar n n büyüme de iç tüketimde, olmazsa olmaz oldu- unun alt n çizen Ça layan, bu konuda da toplumda bilincin artt - r lmas gerekti ini vurgulad. Ça layan, yap lan düzenlemelerde, ithalat n azalt lmas n n amaçlanmas durumunda da bu konuya kendisinin de taraf oldu unu sözlerine ekledi. TMSF den Hazine ye 31 milyon dolar ödeme STANBUL - Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) taraf ndan Hazine ye 29 Kas m da 31 milyon dolar ödeme yap ld. Fonun ödeme ile ilgili aç klamas nda flu ifadelere yer verildi: Hazine nin TMSF den olan alacaklar n n terkin edilmesine dair 5787 Say l Kanun ile 4749 Say l Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda Kanunun Geçici 17 nci maddesi çerçevesinde TMSF taraf ndan Hazine ye 29 Kas m 2013 tarihinde 31 milyon dolar tutar nda ödeme yap lm flt r. Söz konusu ödeme ile TMSF nin Hazine ye 2013 te yapt toplam ödeme tutar 391 milyon dolar, bugüne kadar yapt toplam ödeme tutar ise 11 milyar 589 milyon dolar gördü. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi fiirketlere dünyaya ayak uydurun tavsiyesi Turkcell Genel Müdür Yard mc s Koray Öztürkler, flirketleri yeni dünyaya ayak uyduramaya davet etti. Öztürkler, trendleri yakalayan markalar da Amazon, Apple ve Google olarak s ralad.mur Holding marka- STANBUL - stanbul Sanayici ve fladamlar Derne i ( S AD) Yönetim Kurulu Baflkan Cihat Özbekli, dershanelerin kapat lmas karar n n ertelenmesini olumlu karfl lad ; Bu e itim kurumlar, gençlere f rsat eflitli i sa l yor. dedi. Dershanelerin ekonomi ve toplum ad na önemini vurgulayan Cihat Özbekli, 700 üyeli dernek ad - na flu açklamay yapt : Sistemde ekonomik varl yads namayacak dershaneler ile sistemden yararlanan ö renci ve velilerinin, yani tüm taraflar n görüfllerinin al nmadan kararlar verilmesi hem sosyal hem de ekonomik olarak olumsuz sonuçlar yaratacakt r. Bu çerçevede dershanelerin kapat lmas konusunu erteleyen karar olumlu buluyor, yaklafl k 60 STANBUL -Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu na (TUSKON) ba l örgütlerden Güngören Sanayici ve fladamlar Derne i (GÜS AD) Turkcell Genel Yard mc s Öztürkler i konuk etti. Gazeteci Zafer Özcan n da kat ld etkinlikte flirketlerden yeni dünyaya ayak uydurmalar n talep eden Öztürkler, baflar n n trendi yakalamaya ba l oldu unu vurgulad. Dünyaya ayak uyduran flirketlere Amazon, Apple, Google u örnek veren Öztürkler, flöyle devam etti: Esas rakibimiz bu markalar. Bunlar pek çok ürün ile yani Google Harita ile Whatsaap ile hayat m za girip lokal flirket devreye almadan ülkemizde gelir pay kap yor. Bu ortamda biz mobil operatörler, faaliyetlerimizi yeniden ele almal y z. Çünkü rekabet hem oyun alan m zdan hem di er alanlardan geliyor. Temkinli olmad - m z, çareler üretmedi imiz takdirde bu rekabet bizi yok edebilir. novasyonun da önemine de inen Koray Öztürkler, flunlar ifade etti: novasyon sözcü ünü çok kullan yoruz. novasyon, yeni bir fikrin yan nda metodu ve uygulamaya iflaret ediyor. Ama bu yeni fikir ve metot uygulanmal, ekonomik ve sosyal fayda halini almal. fiirketlerde görev yapan, her alanda inovasyonu ele alan arkadafllardan talebimiz ortaya fikir atmalar de il, bu fikirleri uygulamaya koymalar, hem ekonomik hem sosyal faydaya çevirmeleri. Bu olursa inovasyon olur. fiirketler rekabetçi ve k vrak olarak yollar na devam eder. Örnek Amazon flirketi, faaliyetlerine kitap satarak bafllad. Ard ndan kitaplar web ortam ndan satmaya koyuldu. Sektöre girdi inde 28 adet bunun gibi internet a vard. Fakat sonras nda tavsiye motoru tasarlad. lave olarak müzik, DVD, video alan na girdi. E-kitap okuma uygulamas bafllatt. Yenili i temel ald ve sektörünün önde gelen isimlerinden oldu. (CHA) S AD: Dershaneler f rsat eflitli i sa l yor bin ö retmeni direkt, 25 bin çal - flan dolayl etkileyen bu düzenlemenin bütün paydafllar içine katarak zamana yay larak çözüm aranmas n makul buluyoruz. (CHA) 9 Aral k 2013 Emirates en uzun A380 uçufllar na bafllad STANBUL - Los Angeles a 2008 y l nda Boeing LR ile uçmaya bafllayan Emirates, A380 uça ile de seferlere bafllad. Yap lan aç klamada, Emirates in 489 koltuktan oluflan A380 Los Angeles uçuflu, Dubai ve Los Angeles aras nda uçan bir milyonun üzerinde yolcunun iste ine üzerine sunulmaya baflland belirtildi. Aç klamada, Emirates, Hollywood filmlerini de içinde bar nd ran ödüllü uçak içi e lence sistemi ice Digital Widescreen ile Emirates, Los Angeles a dünyan n en uzun A380 servisini bafllatm fl oldu. Rusya, Kuzey Kutbu ve Do u Kanada üzerinden yap lan 16 saat 20 dakikal k uçuflta yolcular, Emirates in ödüllü ice sisteminde bulunan 400 den fazla Hollywood filmini incelemeye yetecek kadar zamana sahip olabiliyor. Emirates in A380 uçufllar yla Los Angeles dan uçan yolcular Dubai üzerinden Orta Do u, Afrika, Asya, Uzak Do u ve Hint Okyanusu ndaki genifl bir uçufl a na kat labiliyor. Emirates haftada 63 uçuflla Amerika da Los Angeles, San Francisco, Seattle, Dallas, Houston, Washington ve New York JFK da hizmet veriyor. denildi. Emirates in A380 uça n n özelliklerinin belirtildi i aç klamada flu bilgilere yer verildi: Ekonomi s n f, özel bölmeleriyle business s n f ve kifliye özel süitlerden oluflan first class bölümlerinden olufluyor. A380 uça ;14 first class özel süite, business s n f nda 76 yat r labilen koltuklara ve ekonomi s n f nda da 399 adet genifl aral kl koltuklara sahip. First class yolcular uça n üst kat nda bulunan iki adet dufltan birinde uçufl esnas nda dufl al p tazelenirken 40 bin feet te first ve business class yolcular na özel sunulan içebiliyor. (CHA)

9 9 Aral k 2013 Ekonomi YARIN kamu binas nda yal t m yap lacak, hedef 45 milyon liral k enerji tasarrufu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, kendi bakanl n n binas na yapt rd klar yal t m sayesinde yüzde 46'l k verim elde ettiklerini söyledi. Y ld z, 150 kadar kamu binas - n n yal t m yla da yaklafl k 45 milyon liral k enerji tasarrufu hedeflediklerini vurgulad. STANBUL - Türk inflaat sanayinin devleri 5. Uluslararas nflaatta Kalite Zirvesi nde bulufltu. Zirve de 'Güvenli Yap lar' konusu bütün yönleri ile masaya yat r ld. Zirvede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl iflbirli i ile Türkiye nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) nin enerji tasarrufu konusunda, kamuoyunu bilinçlendirme kampanyas kapsam nda ilk ad m olarak haz rlad 'Enerjimizi Bofla Harcamay n' kamu spotunun tan t m BURSA - Bankalar n, kredi çeken vatandafllardan tahsil etti i 'dosya masraflar ' yarg dan dönerken, 1192 TL olan tüketici hakem heyeti s n r n aflan mebla lar ise heyete ve mahkemeye gitmeden tahsil edilebiliyor. Ankara da bir g da fabrikas nda çal flan Murat Dede ile devlet memuru Mehmet Baran Çiftçi avukatlar arac l yla dosya masraf bedellerini icra yoluyla tahsil etti. Son y llarda tüketici mahkemelerinin, banka kredilerinde kesilen dosya masraf ve yeniden yap land rma ücretlerinde tüketici lehine karar vermesi bir tabuyu y kt. Art k, tüketici, hakem heyeti limitini aflan tutarlarda mahkemeye gitmeden de icra yoluyla dosya masraf n alabiliyor. Ankara da bir g da fabrikas nda iflçi olarak çal flan 2 çocuk babas Murat Dede, 24 Haziran 2011 y l nda bir bankadan 30 bin lira konut kredisi çekti. Banka, Dede den dosya masraf da yap ld. Bakan Y ld z, burada yapt - konuflmada, 2012 y l n n bafl ndan itibaren Enerji Verimlili i seferberli i bafllatt klar n belirterek, Kamuda yal t m n ilk ad m n Bakanl k olarak biz att k. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl binam zda yaklafl k yüzde 46'l k bir verim elde edildi. Bundan sonra 150 kadar kamu binas n n yal - t m yla yaklafl k 45 milyon liral k enerji tasarrufu hedefliyoruz. ifadelerini kulland. Türkiye MSAD Baflkan Dündar Yetiflener de güvenli, sürdürülebilir ve ça dafl yap lar için Yap Yasas n n yasalaflt r lmas na ve bütün bina tasar m ile yönetmelikleri bünyesinde toplayan Ulusal Bina Yönetmeli i ne ihtiyaç oldu unu söyledi. Yetiflener, Her fleyi devletten beklemeyen, bütüncül bir sistem kurulmas, güvenli ve ça dafl yap lar n inflas için at lacak ilk ad mdan biridir. diye konufltu. (CHA) Fabrika iflçisi mahkeme ve tüketici hakem heyetine gitmeden bankay dize getirdi ad alt nda TL tahsil etti. Dede'nin geliflmeleri bildirmesi üzerine Avukat Mustafa Ak nc, mebla n TL olan hakem heyeti limitinin üzerinde olmas sebebiyle direkt Ankara 3. cra Müdürlü ü ne müracaat ederek TL yi tahsil etti. Bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan Mehmet Baran Çiftçi de bir baflka bankadan geçti imiz ay 50 bin lira konut kredisi çekti. Banka, Çiftçi den dosya masraf ad alt nda TL tahsil etti. Devreye giren Çiftçi nin Avukat, Ankara 3. cra Müdürlü ü ne müracaat ederek bankadan TL'yi icra yoluyla tahsil etti. Mehmet Baran Çiftçi, bürokratik ifllemler sebebiyle dosya masraf n aylar sonra almay planlarken 1 ayda alman n mutlulu- unu yafl yor. Çiftçi, "Ben bu kadar erken beklemiyordum. Avukat m paray icra yoluyla tahsil etti. Ben bu yolu bilmiyordum. Bence, vatandafllar m z haklar n sonuna kadar aramal " dedi. Avukat Mustafa Ak nc, baz masraflar do rudan icraya koyularak tahsil edildi ini söyledi. Ak nc flunlar kaydetti: "Yasal düzenleme gere i 1.192,52-TL'nin alt nda kalan masraf ve komisyon ve refinansman giderleri için hakem heyetine baflvurup karar almak zorunludur. Bu s n - r n alt nda kalan masraf kalemleri için hakem heyeti taraf ndan verilen kararlar mahkeme ilam hükmündedir. Buna karfl n 1.192,52-TL'nin üstünde olan masraf kalemlerinde hakem heyetine gitme yolu aç k ise de; bu miktar n üzerindeki ihtilaflar hakem heyeti karara ba lad nda, hakem heyetinin bu karar art k ilam hükmünde de il delil niteli inde say - l r. Delil niteli inde al nan bu tarz hakem heyeti kararlar n bankalar tan may p ödeme yapm yorlar. (CHA) Pamukkale Üniversitesi'nde 'Turkish Delights' projesi bafllad DEN ZL - Avrupa Birli i Bakanl ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) taraf ndan ortaklafla düzenlenen, Leonardo Da Vinci Hayat Boyu Ö renme Program n n Turkish Delights projesinin konferans, PAÜ ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi salonunda bafllad. Yürütücülü ünü PAÜ nün yapt projenin konferans na Denizli Belediye Baflkan Yard mc s fiamil Ç nar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Bilal Sö üt, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf K l ç, PAÜ Uluslararas liflkiler Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Toprak, akademisyenler ve ö renciler kat ld. Aç l flta konuflan Prof. Dr. Toprak, proje kapsam nda dört ülkeden kat l mc lar a rlad klar n belirterek, gelecek dönemlerde Denizli turizmine büyük katk lar sa layaca n söyledi. PAÜ nün yürütücülü ünü yapt uluslararas ilk ve tek proje oldu unu belirten Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Özgür Mülaz mo lu Ball ise amaçlar n n, bölgesel turizm sektöründeki potansiyel ve mevcut giriflimcilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini artt rmak oldu unu ifade etti. Sunumun ard ndan proje modüllerinin tan t m na geçildi. Bölgesel Turizm Aktiviteleri konusuyla talya dan Andrea Mincone, Balon Tur konusuyla PAÜ den Hüseyin Gökçe, Tur Rehberli i konusuyla Hollanda dan Ton Knobbout, Konukseverlik konusuyla talya dan Allessandro Nistico, Termal Turizm konusuyla PAÜ den Nuray Selma Özdipçiner, Ortak Miras- spanya dan Türkiye ye Akdeniz Mutfa konusuyla spanya dan Klaus Ehrlich ve At flt rmal k Lezzetler konusuyla Letonya dan Brigita Purina sunum yapt. (CHA)

10 9 Aral k YARIN Ekonomi 'Uçan' faturalara son verecek Türkiye de dört kiflilik bir ailenin s tma, so utma, ayd nlatma, yemek piflirme ve saklama gibi ihtiyaçlar için harcad elektrik, y lda 10 bin kilowat/saati buluyor. ZM R - Yaflar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynaklar Teknolojisi Program akademisyenleri, konutlarda neredeyse yüzde 30 oran nda tasarruf sa layacak basit ve pratik önlemler sundu. Ülkede enerjinin yaklafl k yüzde 33 ünün binalarda kullan ld na dikkat çeken akademisyenler, vatandafllar n tasarruf ettirecek flekilde al flkanl klar n de ifltirmesi gerekti ini belirtti. Akademisyenlerin, iklim bölgelerine uygun malzeme seçiminden rutubet oran n n hesaplanmas na, A s n f makine seçiminden s yal t m kurallar na kadar elektrik ve s nmada tasarruf önerileri flunlar: -Binan n mantolanmas ve duvarlar n izolasyonu yap lmal. -Pencerelerin çift caml olmas ve yal t m yap lmas gerekir. -Is merkezlerinin bodrum yerine çat da kurulmas ile binalar hem daha tasarruflu, daha çevreci ve daha emniyetli olacakt r. -Evlerde s kazanlar n düflük s cakl kta gece gündüz yakmak, gündüzleri yak p, gece söndürmekten daha ekonomik. cep dostu öneriler -Antre, koridor, merdiven holü, bodrum ve kullan lmayan kiler ve odalardaki radyatörler iptal edilmeli, her radyatöre termostatik vana monte edilmeli ve uygun s cakl kta ayarlanmal. -Odalarda masa, sandalye ve yataklar d fl duvarlardan uzak tutmal. -Güney cephesi pencerelerden gündüzleri günefl girmesini sa lamal. -Günefl alan camlar her gün temizlemeli ve güneflin pasif s tmas n sa lamal. -Gece, gündüz s nan evleri yüzde oran nda nemlendirmeli. Çünkü nemli hava, s cakl daha iyi tuttu undan buharlaflma azalacak; vücut daha az s kaybedecektir. -Kullan lmayan oda, kiler antre ve merdiven radyatörlerini kapatmal, radyatörlerin üstlerini kapatmamal. -Pencere ve kap lar n hava s zd rmazl kontrol edilmeli. Hava s z nt s olabilecek yerleri, hava s zd rmaz fleritlerle, bantlarla kaplamal. -Çat odan z varsa üst kat n uygun flekilde yal tmal, mümkünse pencereler çift caml olmal. -Radyatörlerden tafl n m ve fl - n m yoluyla ç kan s radyatörün arkas ndaki duvar s t r. D flar ya olan s kayb n önlemek için alüminyum folyo kapl s yal t m levhalar yerlefltiriniz. -Is t lmayan bölgelerden geçen s cak su borular n z yal t n. Binalar n içindeki 40 derecenin üzerindeki s kaybetmesini istemedi iniz her türlü s cak yüzeyi yal t n. -Mümkünse s cak su elde etmek için, günefl panellerini kullan n. -Kombi, klima, kalorifer, s merkezlerinin y ll k bak mlar mutlaka yapt r lmal. -Elektrik ve yak t tüketimleri düflük, verimlili i yüksek ve düflük emisyona sahip çevreci cihazlar tercih edilmeli. Cihazlar n enerji tasarruf özelli i olmal. Bir saatteki yak t tüketimi en az olan tercih edilmeli. -At k gaz borusu çap genifl, k - sa ve ba lant s kolay olmal. -Rüzgarl havalarda s t c, sönmez özellikte olmal. -Kat kaloriferinde ve merkezi kazanlarda cihaz n izolasyonu iyi olmal, malzemelerin seçimi, mühendislik bürolar, yetkili servis ve teknik uzmanlar taraf ndan yap lmal. Evlerde Elektrik Tasarrufu çin Neler Yap labilir -Akkor flamanl ve spot ayd nlatma yerine LED ayd nlatma veya tasarruflu ampul kullan m tercih edilmeli. -Gereksiz ve kullan lmayan durumlarda lambalar n söndürülmesi gerekir. -Kullan lan makine ve elektronik cihazlar n elektrik tüketimi seviyesinin A s n f veya daha yüksek enerji seviyesinde olmas na dikkat edilmeli. -Kullan lmad takdirde cihazlar prizden çekilmeli. Türkiye genelinde elektrik kay p kaçak oran, 10 y l önceye kadar yüzde seviyelerindeyken bugün yüzde 14'e indi. zmir de ise 2012 y l verilerine göre yüzde 7 8 olarak aç kland. Türkiye statistik Kurumu 2013 y l verilerine göre konutlarda 1 kilowat elektrik için yaklafl k 35,7 kurufl, 1 metreküp do algaz için yaklafl k 103,2 kurufl ödeniyor.(cha) Haz r giyim ihracat nda yüzler gülüyor ZM R - Ege Bölgesi nin ihracatta ve istihdamda lokomotif sektörlerinden haz r giyim ve konfeksiyon, ihracatta baflar l bir y l geride b rak yor y l nda 1 milyar 164 milyon dolar ihracat yapan Ege Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i (EHK B), 2013 y l nda bir ay önceden 2012 y l rakam n yakalad ve 1 milyar 161 milyon dolar ihracata imza att. Y l sonu için belirlenen 1 milyar 250 milyon dolarl k hedefinse kolayl kla afl lmas bekleniyor. Birlik Baflkan Emre K z lgünefller, uzun y llard r "Bir Kahve Molas Ticaret" slogan yla "Turkish Fashion Break" ad alt nda ticaret heyeti organizasyonlar n hedef pazarlarda baflar yla düzenlediklerini belirtti. Bunlar sayesinde hem pazardaki konumlar n güçlendirdiklerini hem de müflterilerin beklentilerini an nda alg lay p ona göre üretimlerini yönlendirdiklerini, bunun da baflar y getirdi ini kaydetti. Birli in dokuz y ld r düzenledi i E B Moda Tasar m Yar flmas sayesinde tasar m kültürünün Ege Bölgesi nde daha da güç kazand na dikkat çeken K z lgünefller, Pazarlama ve tasar m konusunda yapt m z yat r mlar n meyvelerini toplamaya bafllad k. (CHA)

11 9 Aral k Gündem YARIN Güney Afrika da otoyollar paral olunca, sendikalar ayakland JOHANNESBURG - Güney Afrika n n merkez eyaleti Gauteng te ücretli otoyol uygulamas n n bafllamas ile alternatif güzergahlara yönelen araçlar trafik s k fl kl na neden oldu. Aylard r süren mahkemeyi hükümetin kazanmas n n ard ndan sürücüler sisteme kay t için s raya girerken, muhalefet partileri, sendikalar ve kiliseler 'otoyol h rs zl - na' karfl halk boykota ça rd. Hükümet, Güney Afrika'n n en büyük flehri Johannesburg ve idari baflkenti Pretoria da ifllek yollarda kurulan Elektronik Ücret Toplama Sistemi nden (e-toll) elde edilecek gelirlerin yollar n gelifltirilmesinde kullan laca n duyururken, kay t yapt rmayanlar n cezaya çarpt r laca- aç kland. Öte yandan sisteme karfl olanlar, 'halk n zaten KDV ve yak t vergisi ödedi ini ve bir çok yolun ücretli oldu unu, yeni uygulaman n kanunlara ayk r oldu unu' ifade ediyor. Güney Afrikal lar ücretli yol uygulamas ile ayda en az 550 Rand (107 TL) ödeyecekken, kay t yapt rmayanlar ise borçlar n 7 gün içinde ödemezlerse 3 kat fiyatla cezaland - r lacaklar. E-Toll a kay t olan Telop Tetwa Cihan Haber Ajans na (Cihan) yapt aç klamada, "Uzun zamand r ücretli yol kavgas vard. Sonunda kazanan hükümet oldu. fiimdi ben de kay t oluyorum. Art k ücret ödeme zaman geldi. Kanunlara karfl ç kanlar grubuna girmek istemedi im için yol ücretini ödeyece im. 300 Rand ödedim. 2 arac m var. Bu sistemde ne kadar kilometre yaparsan o kadar KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ödersin. Banka hesab ndan kesilebilir ya da nakit ödersin. fleklinde görüflünü dile getirdi. Afrika n n en büyük ekonomisinde, ücretli otoyola karfl mücadele y llard r devam ediyordu. Öte yandan baz kurulufllar hükümeti mahkemeye verseler de uygulaman n önüne geçemedi. Ücretli otoyolun bafllamas ile aç klama yapan Güney Afrika Sendikalar Birli i (Cosatu) Gauteng Sekreteri Dumisani Dakile, "Ocak ta protestolara bafll yoruz. Sivil itaatsizlik, trafikte bekleme, ücretli yollar kullanmama gibi eylemler yapaca z. ifadelerini kulland. Güney Afrika'n n di er eyaletlerinden Johannesburg ve Pretoria'ya gelen sürücüler de ücret ödeyecek B U N A L I M M E 2 A L A Z R A H M 3 D A L A K S A K A 4 K A A S U M A N 5 R N A T U R A E 6 E T K A M A R O T 7 E M A R E A B 8 E R E N L O T U S 9 K A R A M A N R A 10 O S A K A A S T 11 S S S Y A S 12 E T K E T K R 13 A M R A L M 14 E K F U L A R K 15 S A B A K A Z 16 E U Y A K T E L 17 R U L E T H E B A 18 Ç A T A N A A P 19 Y A D K O K O N A 20 A K A R T T Z

12 12 YARIN Ekonomi ANTALYA - Antalya'n n Alanya ilçesinde yat r m yapmak amac yla araflt rmaya gelen ranl bir gurup ifl adam Alanya Ticaret ve Sanayi Odas (ALTSO) Baflkan Mehmet fiahin i ziyaret ederek, ilçenin ekonomik ve sosyal yap s hakk nda bilgi ald. fladam Turan Sönmüfl ün misafiri olarak ALTSO yu ziyaret eden ranl bir gurup ifl adam flehrin iklim ve do a güzelli i bak - m ndan son derece güzel oldu unu ve flartlar n oluflmas halinde Alanya ya yat r m yapmak istediklerini söyledi. ALTSO Baflkan fiahin de, oda olarak yat r mc n n önünü açmay ilke edindiklerini belirtti. fiahin, Biz ticaret yapan, MAN SA - Enerji, verimli s tma, so utma sistemleri ve s cak su çözümlerinde Avrupa n n lider tedarikçilerinden Bosch Termoteknik, Manisa da bulunan fabrikas ndan Avrupa, Kafkaslar, Ortado u, Körfez Bölgesi, Latin Amerika ve Uzakdo u daki toplam 34 ülkeye s tma çözümleri sunuyor. Ar-ge yat r mlar yla öne ç kan ve üretiminin yüzde 70 ini ihraç eden flirket, 2013 y l n 2012'deki 500 bin kombi rekorunu geçerek 600 bin adetle kapatacak. Fabrikada Bosch Termoteknik Genel Müdürü Ak n Kazak, Teknik Genel Müdür rfan Bayrak ve Sat fl Genel Müdürü Zafer Polat, bas n mensuplar yla biraraya geldi. Burada bir sunum yapan Kazak, Türkiye genelinde binin üzerinde, Manisa da ise 870 çal flan bulunan flirketin duvar tipi kombiler, yer tipi kazanlar, s cak su ve s pompalar, havaland rma/iklimlendirme ve ticari ürünler olmak üzere alt ifl kolunda faaliyet gösterdi ini söyledi. Genel Müdür Kazak, 109 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Manisa fabrikas nda ise duvar tipi kombi ve komponentleriyle s pompalar üretimi yap ld - n bildirdi. Hem s cak su hem de s nma ihtiyac n karfl layan 24 cihaz ailesi için 800 den fazla tipte üretim yap lan fabrikada ayr ca bak r, paslanmaz ve plakal eflanjörlerle 2 bin çeflidin üzerinde bak r boru üretildi ini ifade etti. Ak n Kazak, 2012 y l nda 308 milyon euro sat fl cirosu bulunan Bosch Termoteknik Türkiye nin üretiminin yüzde 46 s n konvansiyonel, yüzde 54 ünü ise yo uflmal cihazlar n oluflturdu unu kaydetti. Fabrikaya 5 milyon eurosu 2013'te olmak üzere son befl y lda 32 milyon euroluk yat r m yap ld - n bildirdi. istihdam sa layan, ekonomiye katk sa layan herkese destek oluruz. Yabanc yat r ma da önem veriyoruz. ranl kardefllerimiz de ilçemiz hakk nda bilgi almak istemifller. Biz de son derece dinamik bir ekonomik yap ya sahip olan Alanyam z her yönüyle anlatt k. Yapacaklar ifl konusunda da hay rl olmas temennisinde bulunduk dedi. ranl heyet ile iflbirli i yapan ifl adam Turan Sönmüfl de ALTSO Baflkan Mehmet fiahin e teflekkür etti. Sönmüfl, amaçlar n n Alanya ya d fl kaynakl yat r m konusunda katk yapmak oldu unu vurgulad. (CHA) Manisa fabrikas n n, üretimin yan s ra ürün tasar m ve gelifltirmeyle de ön plana ç kt n aktaran Kazak, 2010 y l nda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl taraf ndan verilen ar-ge merkezi belgesiyle tasdik edilen Manisa Ar-Ge Merkezi nden, bütün dünyaya teknoloji transfer ediliyor. 70 ten fazla mühendis ve teknisyenden oluflan ekibin çal flt merkezde son üç y l içinde 14,3 milyon euroluk ar-ge harcamas yap ld. Merkeze yap lan yat r m n, önümüzdeki iki y lda 10 milyon euroyu aflmas 9 Aral k 2013 Bosch Termoteknik, Manisa'dan 34 ülkeye ihracat yap yor Manisa dan 34 ülkeye ihracat yapan Bosch Termoteknik, 2013 y l n 600 bin adet kombi üretim rekoruyla kapatacak. bekleniyor. Bosch sistemi içinde konvansiyonel tip kombi gelifltirme yetkinlik merkezi ve gelifltirme testleri yetkinlik merkezi olma ayr cal na sahip olan merkezin, toplam 16 patent baflvurusu bulunuyor. fleklinde konufltu. Genel Müdür Kazak, 2011 ve 2012 y llar nda 500 binin üzerinde adetle fabrika tarihinin en yüksek üretimini yapan Bosch Termoteknik Türkiye Manisa Fabrikas 'n n, 2013 ü yeni bir üretim rekoruyla kapataca n bildirdi. Y l sonuna kadar 600 binin üzerinde kombi üretmesi planlanan fabrikan n, bu rakamla Bosch fabrikalar aras nda en fazla kombi üreten olma unvan n koruyaca n ifade eden Kazak, orta vadeli hedefinse üretimini ikiye katlamak oldu unu söyledi. Son üç y lda büyüyen bir trend içinde olduklar n, ayn trendin 2014 y l nda devam edece ini, 2014 te hedeflerinin 600 binin üzerinde kombi üretmek oldu unu dile getirerek, Ürünlerimizin yüzde 70 ini 34 ülkeye ihraç ediyoruz, yüzde 30 u da iç pazara gidiyor. Bu sene euro baz nda yüzde 18, lira baz nda yüzde 25 büyüdük. Önümüzdeki sene yüzde 11 büyümeyi hedefliyoruz. dedi. ranl ifladamlar Alanya'da araflt rma yap yor

13 9 Aral k 2013 D fl Haberler YARIN 13 Neçirvan Barzani: PYD, Esed yönetiminden destek al yor ERB L - Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baflbakan Neçirvan Barzani, PYD'nin Beflflar Esed yönetiminden destek ald n öne sürdü ve Suriye'deki geliflmelerde raz olmad klar n söyledi. Neçirvan Barzani, hükümet kurma çal flmalar kapsam nda Kürdistan Emekçiler Partisi ve Kürdistan Sosyalist Partisi'ni ziyaret etti. Görüflmeler sonras aç klamalarda bulunan Neçirvan Barzani, Suriye'de PYD'nin geçici yönetim ilan etmesiyle ilgili bir soruya cevap verdi. Barzani, hükümeti ve Kürdistan Demokrat Partisi olarak yap lanlardan raz olmad klar n vurgulad. Barzani, PYD'nin Suriye'de baflka bir Kürt partinin faaliyet göstermesine izin vermedi ine dikkat çekerek flunlar söyledi: "Biz Kürt Hükümeti ve KDP Partisi olarak, PYD'nin Suriye'de yapt klar ndan raz de iliz. Onlar o sahay kendilerine tahsis edip, baflka bir grubun ve partinin orada siyasi faaliyet göstermesine izin vermiyorlar. Bunu da Beflflar Esed'in deste iyle yap yorlar. Dün de gördünüz, Suriye savunma bakan Kam fll 'y ziyaret etti. Bundan da aç kça bellidir ki PYD'nin orada yapt klar Kürt milletini susturmakt r." ifadesini kulland. Barzani, "Bir yere el koyup hiçbir siyasi partiye ve kuruluflun faaliyetini göstermesine izin vermemek gibi bir durum söz konusu olamaz. PYD bütün gruplar n çal flmalar na imkan sa lamal - d r." diye devam etti. Barzani, son olarak Suriye'deki di er Kürt gruplara destek olacaklar n n da alt n çizerek PYD'ye mesaj verdi. (CHA) Çin den ABD ye: Tek do ru tercih diyalog ve iflbirli ini gelifltirme ABD Baflkan Yard mc s Joe Biden, Asya gezisi kapsam nda Çin de resmi temaslarda bulunuyor. PAR S - Fransa'da fuhufl müflterilerine para cezas verilmesini öngören yeni yasa tasar s Fransa Milli Meclisi'nde kabul edildi. Hükümetteki sosyalist parti milletvekilleri taraf ndan meclise sunulan yasa tasar s, 138 hay r oyuna karfl l k 268 milletvekilinin oyuyla meclisten geçti. PEK N - Biden in ziyareti, Çin in Do u Çin Denizi üzerinde tart flmal adalar da kapsayan yeni kurdu u hava savunma tan tma bölgesi (ADIZ) gerilimine denk geliyor. Biden, Çin ziyareti öncesi ADIZ üzeriden gerginlikleri azaltmak için Çin ve Japonya'ya ça r yapm flt. ABD Baflkan Yard mc s Joe Biden Asya turuna ç karken, ADIZ n kendilerini derinden endiflelendirmeye devam etti ini söylemiflti. Çin medyas da "ABD daha önce Japonya'n n taraf nda yer alm flt E er Washington yönetimi bölgede gerilimin düflmesini istiyorsa, Japonya'n n tehlikeli korku politikas na sorgulamaks z n destek vermeyi b rakmal. Biden, hatal aç klamalar n tekrarlamamal." mesaj n vermiflti. ki gülük resmi ziyaret için Pekin e gelen Biden, bugün ilk olarak kendisini askeri törenle karfl layan Çin Cumhurbaflkan Yard mc s Li Yuanchao ile bir araya geldi. Görüflmede Li, ABD ile üst düzey stratejik temaslar güçlendirerek, karfl l kl temel ç - karlara ve ilgilenilen önemli konulara sayg gösterme ve de iflik alanlardaki iflbirli ini derinlefltirmeye haz r olduklar n söyledi. Li ayr ca, ülkesinin ikili, bölgesel ve global düzeydeki temas ve koordinasyonu pekifltirerek, çat flmaya ve z tlaflmaya girmeme, karfl l kl sayg, iflbirli i ve ortak kazanç gibi anlay fllar ABD-Çin iliflkilerine kazand rmaya haz r oldu- unu ifade etti. Çin medyas na göre, Biden ise dünya üzerinde büyük etki oluflturan iki ülke iliflkilerinin giderek olgunlaflt söyledi. Biden ayr ca yeni tip büyük devletler aras iliflkileri ilerletmek için ABD'nin Çin ile üst düzey temas ve pratik iflbirli ini güçlendirerek, samimi ve yap c tav rlarla fikir ayr l klar n ele almay taahhüt etti ini dile getirdi. Biden bugün ayr ca Çin Cumhurbaflkan Xi Jinping ile de görüfltü. Görüflmede Xi, iki ülke aras ndaki tek do ru tercihin diyalog ve iflbirli ini gelifltirmek oldu- unu vurgulad. Gelecek y l ikili diplomatik iliflkilerin tesisinin 35. y l dönümü. Xi görüflmede, karfl l kl önemli ç karlar ve bafll - ca ilgi gösterilen alanlara sayg l olma, global ve bölgesel meselelerde faydal iflbirli ini güçlendirme, hassas konular ve farkl l klar uygun bir flekilde ele alma, ikili iliflkilerin istikrarl ve sa l kl büyümesini sa lama konular nda ortak çaba gösterme sözü verdi. (CHA) Fransa Meclisi, fuhufl müflterilerine ceza getiren yasay onad Haz rlanan yeni tasar, fuhufl müflterilerine bin 500 Euro para cezas getiriyor. Suçun tekrar halinde ceza 3 bin 750 Euro'ya kadar ç kabilecek. Ayr - ca suçlu bulunanlar n bilinçlendirme kat lmas da zorunlu olacak. Fuhuflla mücadele için ç kar lan yeni yasa, fuhufltan kurtulmak isteyenlere de yard m imkanlar sunuyor. Cumhurbaflkan François Hollande taraf ndan da desteklenen yasa teklifi için mecliste bulunan hiçbir parti grup karar almad. Sosyalist Parti milletvekillerinin ço unlu u yasa için olumlu yönde oy kullan rken, Yefliller ve Afl r Sol Parti milletvekillerinin ço unlu- u yasaya hay r dedi. Anamuhalefet partisi Halk Hareket Birli- i(ump) milletvekillerinin ise yasa konusunda bölünmeler yaflad kaydedildi. Yasa teklifinin 2014 bafl nda da Senato'da görüflülmesi bekleniyor. (CHA)

14 14 YARIN AP Milletvekili Ertu : Türkiye'ye ak ll tahta de il, ak ll e itim sistemi gerekli ANKARA - Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili smail Ertu, Uluslararas Ö renci De erlendirme Program (PISA) araflt rmas nda, Türkiye deki e itim seviyesinin düflüklü üne dikkat çekerek, Türkiye'ye ak ll tahta de il, ak ll e itim sistemi gerekli. de erlendirmesinde bulundu. OECD taraf ndan yap lan dünyan n en kapsaml e itim araflt rmas PISA ya göre, Türkiye, ortaö retim kalitesinde 65 ülke aras nda 44. s - rada yer ald. E itim ortalamas s - ralamas nda S rbistan ve Romanya aras nda kalan Türkiye nin e itim performans n de- erlendiren AP nin Almanya Üyesi smail Ertu, "PISA araflt rmas, Türkiye nin as l e itim sorununu ortaya ç kard. Dershane tart flmas ile zaman kaybetmektense as l e itim sorununa dikkat çevirmek gerekir." ça r s nda bulundu. AP Milletvekili Ertu, "Türkiye, dünyadaki lider ülkelere ayak uydurmak istiyorsa, köklü bir e itim reformuna ihtiyac vard r." dedi. Son dönemde Türkiye deki dershaneler tart flmas nda da sürekli gündeme gelen konunun, devletin e itimdeki yetersizli i oldu una dikkat çeken Ertu, "11 y ll k bir iktidar süresinde köklü bir e itim reformu yap lmal yd." diye ifade etti. Türkiye de bütçeden en büyük pay n e itime ayr lmas na da de inen Ertu, "Önemli olan sadece bina yapmak de il. Bu rakamlar ile kamuoyu aldan yor. haleleri alan flirketler zengin oluyor." fleklinde konufltu. AP li Milletvekili Ertu, "Türkiye'ye ak ll e itim sistemi gereklidir. Türkiye'ye sadece ak ll tahta de il, ak ll e itim sistemi gerekli. Geliflmifl ülkelerin sistemlerinden faydalan larak yeni bir Türk e itim sistemi modelinin gelifltirilmesi elzemdir." fleklinde konufltu. (CHA) D fl Haberler 9 Aral k 2013 Rusya devlet flirketleri bütçelerini k s yor, demiryollar iflçi ç karacak Küresel ekonomik kriz nedeni ile durgunluk yaflayan Rusya devlet flirketleri giderleri k smaya bafllad. Rusya demiryollar RZD Baflkan Vladimir Yakunin, yüzde 27 lik personelin yar m mesai yapmalar için çal flmalara bafllad klar n söyledi. Rusya n n dev flirketleri Gazprom, Transneft ve Rossetti de masraflar azalt yor. MOSKOVA -Ekonomik resesyon nedeni ile kargo tafl mac l nda önemli miktarda azalma oldu una de inen Yakunin, Sonuç olarak daha az ifl gücüne ihtiyac m z oluyor. fiirketin CEO su olarak görevim aç k oluflmas n engellemek dedi. Konuyu ticaret birlikleri ve sendikalarla da görüfltü ünü belirten Yakunin, dev bir iflsiz ordusu oluflturmak istemediklerini, 2008 tecrübesi ile kabul edilebilir bir yol bulmak için çal flt klar n söyledi. Yakunin e göre iflsiz kalmaktansa, yar m yevmiye çal flma daha avantajl. Yakunin, Biz çal flanlar m z yar m hafta çal flmalar için zorlamayaca- z. Ancak kargo ve güvenlikte çal flan personelin yüzde 27 sini buna teflvik edece iz. Bu 2014 ekonomik tahminleri ile paralellik arz edecek.. de erlendirmesinde bulundu. 85 bin kilometre ile dünyan n en büyük üçüncü demiryolu a na sahip Rusya demiryollar nda yaklafl k 1 milyon kifli çal fl yor. RZD demiryollar aras nda kargo tafl mac l - nda dünya ikincisi, yolcu tafl mac l nda da dünya üçüncüsü. RZD gayri safi milli has laya yüzde 1,7 lik katk ile en büyük flirket konumunda. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin geçen ay yapt aç klamada, devlet flirketleri RZD, Gazprom, Transneft ve Rossetti nin 2017 ye kadar her y l yüzde 10 civar nda operasyonel giderleri k smas n istedi. Rusya Ekonomi Bakanl da flirketlere 10 Aral k a kadar yüzde 10 kesinti yapmalar ile ilgili talimat iletti. Giderlerin k s lmas ile ilgili Vedomosti ye de erlendirmede bulunan Transneft yetkilisi, son iki y l içinde yüzde 10 küçülmeye gittikleri, ek yüzde 10 luk giderlerde kesintinin imkans z oldu unu belirtti. Yetkiliye göre bunun uygulanabilmesi için flirketin yat r mlar n n ya da ifl geliflim program n n küçültülmesi gerekecek. Rusya Ekonomi Bakan Yard mc s Sergey Belyakov, baz devlet flirketlerinin de gelecek y ldan itibaren yüzde 10 giderleri azaltmaya haz r olmalar gerekti ini söyledi. (CHA) "Avrupa'dan Suriye'ye savaflmaya giden bin 100 kifli Türkiye'de durduruldu" BERL N - Der Spiegel dergisi, Suriye de Esed rejimine karfl savaflmak için Avrupa dan yola ç kan bin 100 kifliye Türkiye'nin engel oldu unu ve bu kiflilerin geldikleri ülkelere geri gönderdi ini iddia etti. Derginin iddialar na göre Türkiye, bugüne kadar Esed rejimine karfl savaflanlara kucak açt na yönelik elefltirileri ciddiye ald ve harekete geçti. Haberde, Türkiye nin tutuklay p geldikleri ülkelere gönderdi i cihatç gençler aras nda Almanya dan Belçika, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerden gelenlerin bulundu u kaydedildi. Bu gençlerin geçti imiz y l içinde düzenlenen 41 operasyonda yakaland belirtildi. Habere göre, operasyonlar öncesinde Milli stihbarat Teflkilat (M T) ile jandarma ve polisin bilgileri d fl nda Avrupa ülkeleri güvenlik organlar n n verdi i bilgiler kullan ld. Halen bin 500 civar nda savaflç n n ise Türkiye de bulundu u öne sürüldü. Bunlar n Çeçenistan, Afganistan, Irak, Suudi Arabistan ve di er Körfez ülkelerinden geldi i ifade ediliyor. Dergide ayr ca, Suriye'ye savaflmaya giden Türkiye kökenli gençlerin de Türk hükümetinin bafl n a r tt, bugüne kadar 500 kiflinin Suriye de el Nusra gibi örgütlere kat ld ve bunlar n 90 n n hayat n kaybetti i bilgisi yer al yor. (CHA)

15 9 Aral k 2013 Ankara YARIN Minik mucitler Çubuk 2 Baraj nda incelemelerde bulundu Çubuk Matematik, Fen ve Teknoloji, Teknoloji ve Tasar m Uygulama Atölyesi ö rencileri minik mucitler Çubuk 2 Baraj nda inceleme yapt lar. HABER MERKEZ - Uygulama Atölyesi ö rencileri ve Ö retmenleri Çubuk ilçesinin su ihtiyac n karfl layan Çubuk 2 Baraj nda inceleme yapt lar. Son günlerde ya fl miktar n n azalmas nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Çubuk-2 Baraj nda ö rencilerine inceleme yapt rd klar n söyleyen Atölye Koordinatörü Özgün Devrim, yetkililerden baraj n özellikleri ve önemi hakk nda bilgi ald klar n belirtti. Devrim, Baraj alan nda gün boyunca sürdürdü ümüz incelemelerde baraj sahas n n jeolojisi ve jeoteknik özellikleri hakk nda bilgi ald k. Baraj gövdesinde, baraj n dolu savak kesiminde, baraj gövdesinin oturtuldu u alan n jeolojik yap s, baraj n sulama kanallar yerinde görüldü. Özellikle son zamanlarda ya fllar n azalmas yla barajda su miktar azald na flahit olduk. Atölyede önümüzdeki dönemde gelifltirece imiz projelerde bu durum ö rencilerimize ilham kayna olacakt r. Bizim ve ö rencilerimiz için çok verimli bir inceleme gezisi olmufltur dedi. Çubuk2 Baraj n n Çubuk Çay üzerinde, içme suyu temini amac ile y llar aras nda infla edildi ini anlatan ASK Çubuk2 Baraj Sorumlusu Bayram Aytürk ise, Toprak dolgu tipi olan baraj n gövde hacmi bir milyon 100 bin metreküp, akarsu yata ndan HABER MERKEZ -Etimesgut Belediyesi Göktürk Aile Yaflam ve E itim Merkezi, 2 ay gibi k sa sürede bin üyeye ulaflt. 28 Eylül de hizmete giren Etimesgut Belediyesi Göktürk Aile Yaflam ve E itim Merkezi, Ankara n n en fazla ra bet gören sosyal tesisi oldu. Havuz, spor, e itim ve e lenceyi bir arada sunan merkeze, 2 ayda her yafl ve meslek grubundan bin kifli üye oldu. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezdeki birim ve donat lar tek tek gezen Demirel, vatandafllarla sohbet etti. etisem kursiyeri kad nlar, Demirel e böyle bir tesis kazand rd klar için teflekkür ettiler. Demirel de merkezin, ilçenin ihtiyac olan önemli bir yat r m oldu unu belirterek, Halk m z hizmetlerimize büyük ilgi gösteriyor. Bütün birimler tam kapasite çal fl yor. Bu yo unluk bizleri çok memnun etti. Bu hizmetimiz de amac na ulaflt. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; ilçemizi yaflam alanlar yla donatmak olacakt r dedi. Merkezin özellikleriyle ilgili de konuflan Demirel flunlar kaydetti: Toplumun tüm kesimlerine hitap eden özelliklere sahip merkezimizde 6 kulvardan oluflan Yar olimpik kapal yüzme havuzu; spor merkezi, bowling, bilardo, duvar topu ve masa tenisinin yer ald yüksekli i 61 metredir. Normal su kotunda göl hacmi 24,60 hm?, normal su kotunda göl alan 1,20 kilometrekaredir. Y lda 38 hm? içme ve kullanma suyu sa lamaktad r. Mevsim flartlar nda olmas gereken kotun bin 113 oldu u, bugün itibari ile bin 99 kotundad r, günlük su 4 cm azal yor bu flekilde hiç ya fl olmazsa 4 ay yetecek su 15 miktar bulunmaktad r. Vatandafllar m z n eldeki mevcut suyun daha uzun süreli kullanabilmeleri için mutlaka su tasarrufu gerekmektedir. Ö rencilerimizin bu konuyla ilgilendikleri için ayr ca teflekkür ederim diye konufltular. Su tasarrufu ile ilgili projeler gerçeklefltirmek için acil hareket etmeleri gereklili ini fark ettiklerini kaydeden uygulama atölyesi ö rencilerinden Beyzanur Özdemir, Arkadafllar m ve benim, baraj n su seviyesinin bu kadar düfltü ünü hiç tahmin etmiyorduk. Bu inceleme gezisi bize su tasarrufu ile ilgili projeler gerçeklefltirmek için acil hareket etmemiz gereklili ini fark etmemizi sa lad. Su hayatt r,gelecek su ile gelecek slogan yla yola ç kt k. Öncelikle kendi evimde en çok su kullan lan yerleri tespit ederek tedbirler alaca z. Çubuk halk n n da bu konuda duyarl olmas n istiyoruz. Bu konu ile ilgili yeni fikirler gelifltirerek, ilçemizin susuz bir y l geçirmemesi için elimizden geleni yapaca z dedi. Göktürk Aile Yaflam Merkezi Ankara n n en fazla ra bet gören sosyal tesisi oldu oyun alanlar hizmet veriyor. Tesiste güzellik merkezi, hamamlar, dü ün salonu gibi hizmet alanlar - m z da bulunuyor. Etimesgut Belediyesi Sürekli E itim ve Uygulama Merkezimizin (etisem) bir flubesini buraya açt k. Rusça, ngilizce, gitar, keman, resim, giyim aksesuarlar gibi birçok mesleki ve kiflisel geliflim kurslar m z düzenliyoruz. Kurslar m z her kesimden büyük ilgi görüyor. Tüm hemflehrilerimizi bu tesisimizden yararlanmaya davet ediyorum.

16 16 YARIN Ankara 9 Aral k 2013 ANKAPARK inflaat tam gaz Ankara Büyükflehir Belediyesi, dünyadaki temapark ve hayvanat bahçeleri aras nda örnek olacak ANKAPARK hizmete açmak için çal flmalar n sürdürüyor. HABER MERKEZ - stanbul yolu üzerinde 2 milyon 100 bin metrekarelik arazide inflas süren, efli benzeri olmayan e lence olanaklar ve yeflil ile iç içe do al hayvanat bahçesiyle proje aflamas ndayken bile büyük ses getiren ANKAPARK Baflkentliler de heyecan içinde bekliyor. Baflkan Melih Gökçek, Baflkent te turizmi patlatacak dev proje ile Ankara n n marka de erine de er kat laca n söyledi. Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Projesi ile Hac Bayram Cami ve çevresinde inan lmaz bir de- iflim ortaya koyan Büyükflehir Belediyesi, ANKAPARK ile de dünya çap nda ses getirecek, dünyadaki örneklerinin çok üstünde bir temapark ve hayvanat bahçesi projesini hayata geçiriyor. Hayallerin ötesinde tasarlanan, son teknoloji oyuncaklar ile donat lan, yeflil alanlar heyecanla beklenen, dünyan n en büyük temapark ve hayvanat bahçesi AN- KAPARK flehre en k sa sürede kazand rabilmek için büyük çaba veren Büyükflehir Belediyesi, binlerce iflçi ve yüzlerce ifl makinesi ile hummal bir çal flma yürütüyor. stanbul Yolu na paralel 4.2 kilometre uzunlu unda 2 milyon 100 bin metrekare geniflli indeki bir alana kurulacak ANKAPARK ile Baflkentliler hem do al yaflam kucaklayacak hem de Disneyland benzeri e lenceli ve muhteflem bir parka kavuflacak. Proje tamamland nda Ankara, sadece Türkiye nin de il Ortado u nun da en büyük hayvanat bahçesine sahip olacak. Dünyadaki benzerlerinde en fazla 80 tane oyuncak bulunmas na karfl n ANKAPARK, içinde yer alacak toplamda 1217 tane oyuncak ile de farkl l n ortaya koyacak. ANKAPARK n do ufluna vesile olan süreç, 29 Ekim 1940 y l nda hizmete aç ld ktan sonra uzun y llar Ankara halk na hizmet veren Ankara Hayvanat Bahçesi nin eski cazibesini kaybetmesiyle bafllad. Y llar içinde hayvan bar naklar n n deforme olmas ve yetersiz kalmas, yaz aylar nda artan kokular n verdi i rahats zl k, bak ms zl k gibi nedenler, hayvanat bahçesiyle ilgili yeni projelerin gelifltirilmesini zorunlu hale getirdi. Bunun üzerine Baflkan Gökçek in giriflimleri ve uzun u rafl lar sonucunda Bakanlar Kurulu karar ile Atatürk Orman Çiftli i (AOÇ) arazisi revize edilmek üzere Ankara Büyükflehir Belediyesi ne devredildi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Baflkent Ankara ya yak fl r yeni ve modern bir alan oluflturulmas için proje ön haz rl klar kapsam nda bizzat ülke ülke hayvanat bahçelerini gezdi ve notlar ald. Baflkan Gökçek, izlenimleri ve araflt rmalar sonucu arazi üzerinde sadece Do- al Yaflam Park de il her yafltan insan e lendirmeyi hedefleyen, dünyada efli benzeri olmayan devasa bir park tasarlanmas n istedi. Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Dairesi Baflkanl da bu talep üzerine Ankara ya y lda 10 milyon ziyaretçi kazand rmas planlanan, dünya çap nda ses getirecek Atatürk Orman Çiftli i Do al Yaflam Park ve Tema Park projesini haz rlayarak, uygulamaya geçirdi. Baflkentlilerin yeflil alan, e lence ve dinlenme ihtiyac n karfl lamak üzere projelendirilen ANKAPARK arazisinin mevcut Hayvanat Bahçesi k sm nda Ankara n n iklim koflullar göz önünde bulundurularak k fl n da faydalan labilmesi amac yla çelik yap l kapal alanlar da tasarland. Projeye daha sonra Baflkan Gökçek in twitter üzerinden yapt - ça r ya verilen öneriler ve paylafl lan twitlerle dünyan n bu en büyük gösteri park na ANKA- PARK ad verilmesi benimsendi. Ankaral lar n heyecanla bekledi- i e lence park n, dev projeleri k sa sürede tamamlamas ile ün salan Ankara Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Dairesi Baflkanl infla ediyor. Bine yak n iflçi ve yüzlerce ifl makinesinin çal flt ANKAPARK inflaat hakk nda bilgi veren Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, ANKAPARK n sadece Ankara da de il, Türkiye de ve hatta dünyada benzerine rastlanmayan büyük bir e lence merkezi, dinlenme alan ve do al park niteli i tafl d n söyledi. Baflkan Gökçek, Ankara Türkiye nin Baflkenti Her fleyin en iyisine lay k Türkiye nin merkezinde olmas nedeniyle de y lda en az 10 milyon kiflinin ANKA- PARK ziyaret etmesini bekliyoruz diye konufltu. Ankara n n merkezinde, ziyaretçilerin kendi ilgi alan na göre e lenebilece i, gezebilece i, aktivitelere kat labilece i bu kadar büyük bir alan n bulunmad n belirten Baflkan Gökçek, rekreatif fonksiyonlar ile birlikte kentsel ihtiyaçlara cevap verebilecek bu park n, kent için bir çekim noktas haline gelece ini ifade ederek, flunlar söyledi: Atatürk Orman Çiftli i ve Hayvanat Bahçesi bölümüyle birlikte 2 milyon 100 bin metrekarelik alanda yer alacak ANKAPARK sayesinde hem Ankara n n de erine de er kat lacak hem de bu proje ile çok büyük bir eksiklik giderilmifl olacak. Proje iki bölüm olarak tasarland. Bunlar tema park ve do- al yaflam park bölümü Eski Hayvanat Bahçesi nin oldu u yerden Anadolu Bulvar na kadar olan arazide inflaat na bafllanan tema park m z toplamda 1200 dönümlük bir alandan olufluyor. çerisinde 278 dönümlük otopark alan mevcut. kinci bölüm ise yeni açt m z Ankara viyadü üyle ayr lan, eski Bowling salonundan Toptanc hale kadar uzanan 940 dönümlük Do- al Yaflam Park... Önceleri 350 dönüm olan hayvanat bahçesi, eski yerinde 26 çeflit hayvan bar nd - r yordu. Yeni yapaca m z alana iki y ll k süreç içerisinde yaklafl k 200 tür hayvan getirmeyi planl yoruz.

17 9 Aral k 2013 Genel YARIN Bakan Y ld z rahatlatt : Do algaz s k nt s yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, ran dan ald m z ham petrol zaman zaman dalgalan yor, flu anda bu miktar düflürmeye ya da yükseltmeye ihtiyac m z yok dedi. STANBUL - Y ld z, Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN) taraf ndan üçüncüsü gerçeklefltirilen Hazar Forumu nda düzenlenen Bas n Toplant s nda yapt konuflmada, flu anda ran da yap lmas n düflündükleri herhangi bir projenin olmad n belirterek, ran bizim için çok önemli. ran do algaz n n Türkiye üzerinden Avrupa ya aktar laca bir hat oldu unu biliyoruz. Türkiye de bu projenin gerçeklefltirilmesiyle alakal müsaadesini vermifl bulunuyor diye ANKARA- Türkiye de seçme ve seçilme hakk elde etmesinin 79 uncu y l dönümünde kad nlar, TBMM de yüzde 14,4 oran nda temsil ediliyor. Dünya parlamentolardaki kad n temsilini gösteren listede, Türkiye 91 inci s rada yer al yor. Birçok geliflmifl ülkede kinci Dünya Savafl n n ard ndan seçme ve seçilme hakk kazanan kad nlar, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflundan çok k sa süre sonra konufltu. Katar da dün bir dizi görüflme yapt klar n anlatan Y ld z, Katar Yat r m Ajans yla yap lan toplant - lar sonucunda iki ülke aras nda somut ifller ç kaca fleklinde bir kanaat olufltu unu dile getirdi. Y ld z, Afflin-Elbistan ve Konya- Karap nar gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktararak, flunlar kaydetti: Bizim yerli kömür projelerimiz var. Bunlarla ilgili temel haz rl klar m z bitirmifltik ve bir gizlilik sözleflmesi yapt k. Katar la bundan sonra konuyla alakal evraklar - m z üretim flirketimiz olan EÜ- Afi paylaflabilecek. O yüzden 2-3 ayl k bir s k çal flma dönemi geçirmeyi düflünüyoruz. Bununla ilgili bir ekip ve heyet oluflturduk. Bu arkadafllar bize çal flmalar n getirecekler. fiu anda tabii ki ham halde oldu unu söylemem laz m. Ama Katar dan Türkiye deki siyasi istikrara duyulan güvenin ciddi ve önemli bir gösterge oldu u kanaatini paylaflmam sand k bafl na gitme ve yönetime kat lma olana buldu da kabul edilen Medeni Kanun ile kazan lan haklardan sonra Türk kad n na, 1930 y l nda belediye seçimlerine, 1933 te muhtarl k seçimlerine kat lma hakk ve 1935 y l ndaki milletvekili seçimlerinden önce de 5 Aral k 1934 te milletvekili seçme ve seçilme hakk tan nd. Türkiye Cumhuriyeti, 1900 lü y llar n bafl nda kad na seçme ve seçilme hakk tan yan Avusturalya, Kanada, o dönem Rus Çarl na ba l olan bir beylik olan Finlandiya, Avusturya ve ABD nin ard ndan kad na yönetimde söz sahibi olma imkan sunan ülkelerden oldu. Kad nlar, Fransa da 1944 te, talyan da 1946 da, Arjantin ve Meksika da 1946 da, Japonya da 1945 te, Çin de 1947 de, Yunanistan da 1952 de, Belçika da 1960 ve sviçre de ise 1971 te seçme ve seçilme hakk na 17 gerekiyor. Hava tahmin raporlar nda ocak ve flubat ay nda afl r so uklar n olaca n n söylendi ine dikkati çeken Y ld z, zmir- Alia a dan girmek üzere 5 kargoluk S v laflt r lm fl Do algaz (LNG) siparifli verdik Katar dan. Bunun da takribi tutar 350 milyon dolar civar ndad r. Bizim do algazla ilgili herhangi bir s k nt m z hamdolsun söz konusu de ildir. Bütün noktalardan normal flartlar alt nda arz m z sa layabiliyoruz fleklinde konufltu. ran dan ald m z ham petrol zaman zaman dalgalan yor, flu anda bu miktar düflürmeye ya da yükseltmeye ihtiyac m z yok diyen Y ld z, Türkiye nin, ran dan ham petrol ithalat n hemen art rmaya herhangi bir ihtiyac bulunmad n ve yaklafl k 12, 13 ülkeden ham petrol tedarik edildi ini söyledi. Irak la gerçekleflmesi muhtemel olan petrol ak fl hakk nda Y ld z, Türkiye deki bir kamu bankas n n bu manada görevde olaca n önceden paylaflm flt k. Bu konuda yol haritas nda herhangi bir de ifliklik görünmüyor. Bu konuda bize gelen art bir talep de bulunmamaktad r de erlendirmesinde bulundu. Y ld z, Azerbaycan ve Türkiye aras nda petrol rafinerisi kurulmas n n gündemde olup olmad sorusu üzerine, Petkim in ve Star rafinerisinin dolay - s yla SOCAR flirketiyle Azerbaycan n önemli ve bizim de son derece önem verdi imiz bir yat r m bafllad. Bu yat r m zmir-alia a da Petkim in bir devam fleklinde yap lacak ve Türkiye nin en büyük yat r mlar ndan bir tanesi olacak. 5-5,5 milyar dolarl k bir rakama da ulaflacak. Bununla ilgili çal flmalar bafllat ld. Ve bütün bu çal flmalarda Azeri kardefllerimizin ve SO- CAR firmas n n yan nday z ve desteklerimiz de devam ediyor de- erlendirmesinde bulundu. Birçok projede olumlu tutumlar n devam ettirdiklerini ve Güney Ak m projesinin de bunlardan biri oldu unu belirten Y ld z, sözlerini flöyle sürdürdü: Güney Koridoru nda dört temel proje konufluluyordu. Türkiye üzerine düflen görevi yapm flt r, yapmaya da devam edecektir. Ama do algaz Avrupa Birli i al r m almaz m, o konularda bizim herhangi bir fikrimiz olmaz. Ama Rusya bu do algaz n Türkiye deki münhas r ekonomik sahas ndan aktar lmas yla alakal bir talebi olursa, ki oldu, bu konuda biz Rusya n n iflinin kolaylaflt r lmas n n do ru oldu una inan yoruz. Karar tüketiciler versinler. Türkiye karar n verdi ve Türkiye bu projelerin gerçeklefltirilmesi için olumlu duruflunu devam ettirecek. (CHA) Türkiye, 79 kad n milletvekiliyle 190 ülke aras nda 91. s rada kavufltular. lk kez parlamentoya girdi i 1935 seçimlerindeki yüzde 4,5 lik oran n ard ndan Türk kad n n n temsili 2002 ye kadar hep geriye gitti, 2002 seçimlerinde 1935 seviyesi olan yüzde 4,4 e yükseldi. Kad n milletvekillerinin TBMM deki temsili 2007 de yüzde 9,1 e, 2011 seçimlerinde ise yüzde 14,4 ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ç kt. (AA)

18 18 YARIN Gündem 9 Aral k 2013 Her 4 çocuktan 3 ü spor yapm yor Çocukluk Ça Obezite Araflt rmas (COSI-TR) ön sonuçlar na göre, obezite ile mücadelede fiziksel aktivitenin önemli bir yer tuttu u belirtilirken, Türkiye de 7-8 yafl grubundaki ilkö retim ça ndaki her 4 çocuktan 3 ü hiç spor yapm yor. ANKARA - Sa l k Bakanl koordinasyonunda, Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ), Milli E itim Bakanl ve Hacettepe Üniversitesi ile yürütülen Çocukluk Ça Obezite Araflt rmas (COSI-TR) Ön Sonuçlar aç kland. Ülke genelinde 163 ü kentsel, 53 ü k rsalda olmak üzere toplam 216 okulda, 7-8 yafl grubundaki çocuklar kapsayan araflt rmada, 2 bin 541 k z ö renciye ve 2 bin 560 erkek ö renciye ulafl ld. Boy, kilo, beslenme al flkanl - n n incelendi i araflt rmada çocuklar n uyku, fiziksel aktivite ve yaflam davran fllar na bak ld. Toplam 4 bin 856 aile ile doldurulan görüflme formundan elde edilen verilere göre, ailelerin beyanlar dikkate al nd nda çocuklar günlük ortalama 9,5 saat uyuyor. Bunun, çocuklar n, uyuma sürelerinin istenilen düzeyde oldu unu gösterdi i vurguland. Ayr ca bir hafta içinde spor yapma s kl n n da irdelendi i araflt rmaya göre, ailelerin yüzde 74,2 si çocuklar n n hiç spor yapmad - n belirtiyor. Elde edilen veriler, her dört çocuktan üçünün hiç spor yapmad n ortaya koyuyor. Düzenli olarak haftada bir ve daha fazla spora gitme oran ise yüzde 25,8 olarak Fiyat uçurumu!.. gösteriliyor. Haftada 3 ve daha fazla spor yapma yüzdesi ise yüzde 4,7 olarak ifade ediliyor. Kentsel kesimde çocuklar n yüzde 28,9 u düzenli olarak spor yaparken, k rsal kesimde bu oran yüzde 8 lerde kal yor. Araflt rmaya göre, çocuklar n yüzde 2,6 s hafta içinde hiç oyun oynam yor. Çocuklar n yüzde 12,1 i hergün bir saatten daha az, yüzde 26,5 i hergün bir saat, yüzde 38,8 i hergün 2 saat ve yüzde 19,6 s hergün 3 saat ve daha fazla oyun oynuyor. Hafta sonunda çocuklar n yüzde 0,7 si hiç oyun oynam yor. Çocuklar n yüzde 4 ü hergün bir saatten daha az, yüzde 7,7 si hergün bir saat, yüzde 24,8 i hergün 2 saat ve yüzde 62,87 i hergün 3 saat ve daha fazla oyun oynuyor. Fiziksel aktivite aç s ndan çocuklar n okula yürüyerek gidip gelmesinin önem tafl d vurgulanan araflt rmaya göre, Türkiye de çocuklar n yüzde 71,4 ü okula gelirken ve yüzde 72,5 i okuldan dönerken yürüyor. Verilere göre, her 4 çocuktan üçü okula yürüyerek gidiyor ve dönüyor. Ailelerin ifadelerine göre, hafta içinde en az bir saat süresince bilgisayar karfl s nda oyun oynayan çocuk yüzdesi 20,9 iken; hafta sonunda bu oran yüzde 37 ye ç k yor. Hafta içinde çocuklar n yüzde 2,5 i ve hafta sonunda yüzde 7,9 u günde 3 saat ve daha fazla bilgisayarda oyun oynuyor. Bu sonuçlar, yaklafl k her iki çocuktan birinin günlük aktivite olarak bilgisayarla oyun oynamay seçti ini gösteriyor. Çocuklar aras nda hergün televizyon seyretme al flkanl n n yayg n oldu u vurgulanan araflt rmaya göre, hafta içinde çocuklar n yüzde 28 i hergün bir saat ve yüzde 33,3 ü hergün 2 saat televizyon seyrediyor. Hafta sonunda ise çocuklar n yüzde 35,4 ü hergün 2 saat ve yüzde 37,2 si ise hergün 3 saat ve daha fazla televizyon seyrediyor. Bu araflt rma da televizyon seyretmenin çocuklar n günlük aktiviteleri aras nda önemli bir yeri oldu unu gösteriyor.(aa) Sebze ve meyve fiyatlar üreticiden tüketiciye gelinceye kadar %500 e varan art fllar kaydetti ANKARA - Polis, 9 ayda 103 ton esrar ele geçirdi. Ekiplerin bu sürede ele geçirdi i esrar, 2012 nin tamam nda yakalanan esrara oranla yaklafl k yüzde 84 artt. Esrar n yan s ra 9 ayda, 7 ton eroin, 235 kilogram kokain, yaklafl k 7.5 milyon captagon ve ectasy hap, 97 kilogram metamfetamin, 168 kilogram bonzai, 7 milyon kök kenevir de ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlü ü Kaçakç - l k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Baflkanl verilerine göre, uyuflturucu kaçakç lar na düzenlenen 20 bin 787 operasyonda, 37 bin 278 kifli gözalt na al nd. KOM ekiplerinin ülke genelinde yapt operasyonlarda, ele geçirilen esrar miktar 2012 nin tamam n yaklafl k yüzde 84 geçerek, 103 ton oldu. Geçen y l 74 ton 605 kilogram esrar yakalanm flt. Bu y l n ocak-ekim döneminde uyuflturucu kaçakç lar na yönelik operasyonlarda, 7 ton 40 kilo eroin ele geçirilirken, 2012 nin 9 ayl k dönemine oranla yaklafl k yüzde 14 azalma oldu. Geçen y l yap lan operasyonlarda 11 ton 27 kilo eroin ele geçirilmiflti. Kokain kaçakç lar na yönelik operasyonlarda 235 kilogram kokain ele geçirilirken bu rakam geçen y l n tamam nda 402 kilogramd. Güvenlik güçlerinin ecstacy ve captagon hap sat c lar na karfl yürüttü ü operasyonlarda, 4 milyon captagon, 3 milyon 82 bin 372 ecstasy hap yakaland.

19 9 Aral k 2013 ÖVDER: 59 Rroman ö renci zihinsel engelli gösterilerek devletten para al nd ZM R - Tüm Ö renci Velileri Dayan flma Derne i (ÖVDER) zmir fiube Baflkan Orhan Yüce, zmir'de bir okulun 70 Roman ö rencisinden 59'unun, düzmece sa l k raporlar yla zihinsel engelli gösterilerek özel ö retim kurumlar na gönderildi ini iddia etti. Konu hakk nda bir aç klama yapan Yüce, "E itimde yap lan h zl de iflimlere uyum sa lamaya çal flan okullarda yaflananlara her gün bir yenisi ekleniyor. zmir'de kitap yasaklamakla, ö renci fifllemekle birlikte ad an lan Milli E itim Müdürlü ü, flimdi de Roman ö rencileri sahte sa l k raporu ve rehberlik araflt rma merkezi kararlar yla özel ö retim kurumlar na göndermekle an lacak. Roman ö rencilerin okula devaml l için yap lan çal flmada, bir okulun 70 Roman ö rencisinden 59 tanesinin, düzmece sa l k raporlar yla zihinsel engelli gösterilerek özel ö retim kurumlar na gönderildi i ortaya ç kt. Bu sadece bir okulda, di er okullarda neler yap ld daha ortaya ç kmad." dedi. Bir ö rencinin özel ö retim kurumuna gönderilebilmesi için okul rehber ö retmenin, rehberlik araflt rma merkezinin ve uzman doktorlar n bulundu u bir hastaneden rapor almas gerekti ini belirten ÖVDER fiube Baflkan Yüce, "Ö renci velisinin de onay n n olmas gerekir. Bu raporlarla gönderilen ö rencilerin, Milli E itim müdürlükleri taraf ndan izlenmesi gerekir. Bunlar yasal yap lmas gerekenler ama Roman ö rencilerin özel ö retim kurumlar na gönderilmesinin, k l f na uyduruldu u ortaya ç k yor. Özel ö retim (engellilerin okullar ) kurumuna giden ö rencilere devlet, özrü oran nda para veriyor. Sahte raporlarla özel ö retim kurumlar na gönderilen çocuklara verilen paralar kimler paylafl yor? Bu usulsüzlü ün okul yönetiminden bafllayarak araflt r lmas gerekir, sorumlular n ortaya ç kar lmas gerekir." fleklinde konufltu. (CHA) E itim Üniversiteli ö renciler Filistin, M s r ve Suriye'deki zulüm için yürüdü BURSA - Uluda Üniversitesi nin çeflitli fakültelerinde ö renim gören bir grup genç Filistin, M s r ve Suriye de yaflan lan insanl k dram na yürüyerek tepki gösterdi. Kendilerini Uluda l Müslümanlar olarak adland ran ve aralar nda HH Ö renci Komisyonu, Özgür-Der Gençli i, Birlik Vakf Gençli i ve As r-der Gençli i üyesi k z ve erkek ö renciler M s r daki darbecilere karfl sembol hale gelen beyaz baflörtüsünü omuzlar na alarak Veteriner Fakültesi önünden yürüyüfle geçti. Sloganlarla yemekhaneye kadar yürüyüfle gençler ad na aç klama yapan lyas Acar, "Bugün Suriye de, M s r da, Filistin de, Arakan da ve Do u Türkistan da zalimlere karfl slami kimlikleriyle onurla mücadele eden Müslüman kardefllerinize, direnifllerinde yaln z olmad klar n ve Müslümanlar ancak kardefltir ayetini ete kemi e YARIN ASÜ lü ö rencilerden kan ba fl na destek AKSARAY -Türk K z lay Kayseri Kan Merkezi, Aksaray Üniversitesi nde (ASÜ) kan ba fl kampanyas düzenledi. 2 hafta süren kampanyaya ASÜ ö rencileri ile akademik ve idari personeli yo un ilgi gösterdi. Tüm fakülteleri gezen ve ba fl stantlar kuran K z lay yetkilileri, ASÜ ö rencilerinin kan ba fl kampanyas na gösterdikleri ilginin takdire flayan oldu unu söyledi. Türk K z lay Kayseri Kan Merkezi Yöneticisi Dr. Yunus Uyar, ASÜ ö rencilerine gösterdikleri duyarl l k münasebetiyle teflekkür etti. Kan ba fl kampanyas n n, düzenli faaliyetler aras nda oldu unu ve bölgedeki tüm üniversitelere belirli zamanlarda ba fl statlar kurduklar n ifade eden Dr. Uyar, "ASÜ deki kampanya kapsam nda tüm fakültelere ba fl stantlar kuruldu ve gönüllü ba flç lardan kan al nd. Gördü ümüz ilgi bizleri memnun etti. Çünkü kan ba fl insani bir vazifedir." dedi. Dr. Yunus Uyar, sa l kl ve eriflkin her bireyin ortalama 3 ayda bir kan verebilece ini vurgulad. Ba fl öncesinde gönüllülerin kay tlar al nd, kan ba fl na engel bir durumunun olup olmad n tespit için tahlilleri yap ld, tansiyonlar ölçüldü ve kan ba fllar al nd. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar, kan ba fl kampanyas na duyarl l k gösteren tüm ö rencilere, akademik ve idari personele teflekkür etti. (CHA) büründürdü ümüzü hayk rmak için topland k. Bize düflen; M s r, Suriye ve Filistin halk baflta olmak üzere zulüm gören kardefllerimizin sesine ses katmak, zulme r za göstermemek, zalimi iffla etmektir. Biz biliyoruz ki; zulme r za göstermek zulümdür. Bizler nerede olursa olsun ve kim olursa olsun zulme u rayanlar n sonuna kadar yanlar nda oldu umuzu Uluda Üniversitesi nde okuyan kardeflleri olarak vurguluyoruz." dedi.

20 20 YARIN STANBUL - Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur'un bak fl aç s yla yap lan Gaflet isimli belgeselin galas yap ld. Davetliler, belgeseli büyük bir be eniyle izledi. Üsküdar daki Ba larbafl Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenen Gaflet belgeselinin galas na Said Nursi'nin talebelerinden Abdullah Ye in, Mehmet F r nc, belgeselin yönetmen, yap mc lar ve çok say da davetli kat ld. Çare Derne i taraf ndan çekilen belgeselde, imani ve insani de erler ele al narak inançl insanlar n mutlulu u ve huzuru, inanc n insana katt de erler ele al n yor. Belgeselin içeri i hakk nda bilgi veren Yönetmen Ayhan Özel, Asr n en büyük silahlar ndan birisi görsel dünya. Ve ben onu kendi yetene imce ve tecrübelerimce müspet anlamda kullanmaya çal flt m. nsanlar bu filmde manevi olarak düflünecekler. Ruhu tahrik eden ve ruhu harekete geçiren bir atmosfer hissedecekler. Bediüzzaman Hazretleri ni seslendiremeye farkl bir aç dan bakacaklar n düflünüyorum ifadelerini kulland. Belgeseli izleyen davetliler de filmi çok be endi ini aktard. zleyicilerden Harun Serkan Aktafl, Be enmenin yan nda bir hüzün oldu. Biz genç olarak bunlar bir nevi ö renebiliyoruz ama bunlardan mahrum kalan insanlar n ço unlu u olunca bizi üzüyor. Gaflet bir perde yani hakikatleri örtüyor. Bize do ruyu göstermeyen hislerimiz var. flte o hisler ve iradede iman ve iman hakikatleri ile olacakt r. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri nin eserleriyle bunlar takviye ete imiz zaman nflallah gafletten kurtulaca z. Yani gafletten kurtulman n tek çaresi Allah tan mak ve ibadet etmek. fleklinde konufltu. Fatih Ya c ise, Çok kaliteli bir yap m. Müzik olsun, görsellik ve tema çok baflar l. Bediüzzaman Hazretleri nin bir davas var. Yani gaflet. nsanlar n en büyük s k nt s flu an ihtiyac n hissetmemesi. Bediüzzaman bununla u raflm fl. nsanlar Risale-i Nurlar neden okumuyor bunlar araflt r yoruz. Bu filmde de bunu gördüm. nsanlar n gafletten uyanmas, dünya hayat, etraf m zda bizi Allah tan uzaklaflt racak birçok sebebin olmas. Bunun çaresi olarak da bir ayeti kerime; Kalpler yaln zca Allah anmakla mutmain olur. Buna vurgu yap lm flt filmde diye konufltu. Kültür Sanat Bediüzzaman n bak fl aç s n yans tan belgesel vizyonda Osman Sungur Yeken de, Takdire flayan, ciddi manada büyük bir gayret sarf edilmifl. O gayreti zaten filme gelmeden be enece imize emindik. Gerçekten de beklentilerimizin karfl l n gördük. Ciddi manada dünyada milyarlarca insan dünyaya neden geldi inin ve ak betinin fark nda de il. nsanlar bir flekilde neden geldiklerini ve nereye gittiklerini uyand racak bir mesaj verilmesi laz m. Sosyal medya ve beyaz perde ile bu mesaj verilebilir dedi. (CHA) 9 Aral k 2013 Batman Petrol Anadolu Lisesi nde Kürtçe kütüphane aç ld BATMAN -Batman Petrol Anadolu Lisesi kütüphanesinde Kürtçe kitap bölümü oluflturuldu. Müdür ve ö rencilerden toplanan paralarla kütüphaneye 200 Kürtçe kitap al nd. Batman Petrol Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet fiirin Ashi, "Kürtçe kitaplar n kütüphanede bulunmas hem ö rencileri hem de velileri sevindirdi." dedi. Okul Müdürü Mehmet fiirin Ashi, kütüphanede Kürt diline ait çeviriler, Dünya ve Türk klasikleri, dini kitaplar, Kürtçe diyanetin yay n olan Kur an- Kerim meali, Kültür ve Turizm Bakanl yay nlar, Kürtçe sözlükler, fliir, hikaye, roman türü kitaplar, makale, deneme ve tarihle ilgili kitaplar n yer ald n söyledi. Ö rencilerin istedi i zaman kütüphanedeki kitaplardan faydaland n, al p evine götürüp okuyabildi ini belirten Ashi, oluflturulan Kürtçe bölümden ö renci ve velilerin çok memnun oldu unu kaydetti. Kürtçe kitaplar n okul kütüphanesinde bulunmas ndan duyduklar memnuniyeti dile getiren Ö renciler ise Kütüphaneye geliyorduk ama hep Türkçe kitaplar okuyorduk. Kürtçe kitaplar okumak istiyorduk. Çünkü Kürtçeyi konuflabiliyoruz fakat kitaplar okumad m z için anlamada zorlan yorduk. Okulumuzda aç lan Kürtçe kitap bölümünün bize çok faydas olur. Kürtçe kitap fazla okuyarak Kürtçemizi gelifltirece iz." fleklinde konufltu. (CHA)

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı