GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Her 4 çocuktan 3 ü spor yapm yor 9 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Türkiye, 79 kad n milletvekili ile 91. s rada HABER 17 DE Bakan Y ld z rahatlatt : Do algaz s k nt s yok HABER 17 DE HABER 18 DE "Çocukluk Ça Obezite Araflt rmas (COSI-TR) ön sonuçlar na göre, obezite ile mücadelede fiziksel aktivitenin önemli bir yer tuttu u belirtilirken, Türkiye'de 7-8 yafl grubundaki ilkö retim ça ndaki her 4 çocuktan 3'ü hiç spor yapm yor. Sebze ve meyvede fiyatlar, üreticiden tüketiciye gelinceye kadar %500 e varan art fllar kaydetti F YAT UÇURUMU! Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, kas m ay nda üreticiden tüketiciye fiyat fark n n maydanozda yüzde 500, elmada yüzde 384,97, spanakta yüzde 358,89, karnabaharda yüzde 318,46, p rasada yüzde 309,72 lahanada yüzde 305,54 oldu unu bildirdi. HABER 18 DE ANAPARK Ç N ÇALIfiMALAR SÜRÜYOR Haberi 16 da GÖKTÜRK A LE YAfiAM MERKEZ NE YO UN TALEP Haberi 15 de M N K MUC TLER ÇUBUK BARAJINI NCELED Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin Ünlü ngiliz flef Nigella Lawson n bafl dertte LONDRA - ngiltere de ünlü flef Nigella Lawson, birkaç kez uyuflturucu kulland n ancak uyuflturucu ba ml s olmad n söyledi. Lawson ve eski efli ünlü reklamc Charles Saatchi nin eski asistanlar n n doland r c l kla ve çiftin verdikleri kredi kartlar ndan 700 bin sterline yak n harcama yapmakla suçland klar davada ifade veren 53 yafl ndaki Lawson, Hiçbir zaman uyuflturucu ba ml s olmad m. Hayat mda sadece iki kez, zor zamanlar mda kokain kulland m dedi. Islewort Kraliyet Mahkemesi ndeki duruflmada verdi i ifadede flu anda uyuflturucu kullanmad n dile getiren Lawson, Çocuklar n z önünde esrar içtiniz mi? sorusuna, Korkar m, evet yan t n verdi. ngiliz bas n n n yo un ilgi gösterdi i davada Lawson ayr ca, Saatchi ye geri dönmezse, eski eflinin kendisini mahvetmekle tehdit etti ini kaydetti. Mahkemeye sunulan ve okunan bir e-postada, Lawson ve Saatchi nin asistanlar olarak çal flan Francesca ve Elisabetta Grillo nun istedikleri harcamay, Lawson ve k z n n sürekli uyuflturucu kullanmalar ve kafalar n n iyi olmalar nedeniyle yapabildikleri ifade edilmiflti y l nda evlenen Lawson-Saatchi çifti, geçen haziran ay nda ngiliz gazetelerine yans yan foto raflar n n ard ndan boflanm flt. Foto raflarda Irak kökenli ifladam ve reklamc Charles Saatchi, Lawson n bo az n s karken, Lawson ise a larken görülüyordu. Nigella Lawson n, ngiliz televizyon kanallar nda yay mlanan Nigella Bites, Nigella Kitchen, Nigellissima gibi yemek programlar ve yay mlanm fl birçok yemek kitab bulunuyor. (AA) 9 Aral k 2013 Christian Slater, EVLEND LOS ANGELES - Türkiye de Ç lg n Romantik ad yla gösterime giren True Romance filminin y ld z Christian Slater, dünya evine girdi. Slater n menajeri, 44 yafl ndaki ünlü oyuncunun dört y ld r birlikte oldu u k z arkadafl Brittany Lopez ile Florida eyaletindeki Coral Gables te evlendi ini aç klad. Gösterime girecek Mind Games adl televizyon dizisi ile Lars von Trier in Nymphomaniac adl filminde rol alan Slater, ilk evlili ini 2000 y l nda Ryan Haddon ile yapm flt. Yedi y l evli kalan çiftin biri 14 di eri 13 yafl nda iki çocu u var. Sinemadaki ç k fl n 1985 y l nda The Legend of Billie Jean filmiyle yapan Slater, Interview with the Vampire Broken Arrow ve Hard Rain gibi filmlerde rol alm flt. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 9 Aral k 2013 Yaflam H CR 6 Safer 1435 Kocaeli'deki Romanlar, uyuflturucuya savafl açt KOCAEL - Kocaeli'deki roman dernekleri, l Emniyet Müdürlü ü ile yürüttükleri proje kapsam nda gençleri uyuflturucu maddelerden korumak için çal flma bafllatt. Romanlar Konfederasyonu Kurucu Baflkan Ahmet Çokyaflar, AA muhabirine yapt aç klamada, uyuflturucunun "büyük bir bela" oldu unu belirterek, uyuflturucu maddenin sadece "Romanlar taraf ndan kullan ld " gibi bir imaj n yanl fl oldu unu söyledi. Çokyaflar, uyuflturucunun, Türkiye'nin kanayan yaras oldu unu dile getirerek, taflrada, insanlar n iç içe yaflad, e itimin ve iflsizli in fazla oldu u bölgelerde, uyuflturucu kullan m n n biraz daha ön plana ç kt n vurgulad. Kocaeli Emniyet Müdürlü ü ve ilgili kurumlar n n uyuflturucuyla mücadele konusunda düzenlenen toplant ya kat ld klar n anlatan Çokyaflar, Roman derneklerinin, bu konuda duyarl davrand n ve gereken deste i verdi ini kaydetti. Bütün ilgili kurumlar n bu konuda hassasiyet gösterdi ini ifade eden Çokyaflar, "Biz uyuflturucuya sadece polis anlam nda bir engel konulabilece i mant na çok karfl y z. Yani bu ifl operasyon yaparak bitmez. Bu iflin patronlar kimse, bunlara operasyon düzenlenmeli ancak halka da projelerle gidilmeli" dedi. Çokyaflar, uyuflturucu kullanan gençlere ulafl p onlara yard m ettiklerini vurgulayarak, "Uyuflturucu kullanan gençler için gerekeni yap yoruz. Biz Roman çocuklar d fl nda di er gençlere de yard m ediyoruz. Bu gençlerin rehabilitasyonu için u rafl yoruz" ifadesini kulland. Romanlarda da uyuflturucuya karfl bir mücadele iste i ve bilincinin olufltu unu anlatan Çokyaflar, özellikle ailelerden bu konuda dikkatli olmalar n istediklerini söyledi. - "Sosyal projeler gelifltirilmeli" Polis teflkilat yla yürüttükleri "164 Gülen Yüz Projesi" kapsam nda, Roman çocuklar ve polislerin, tiyatro, sinema, satranç turnuvas gibi etkinliklerle biraraya geldiklerini ifade eden Çokyaflar, "Çok önemli ve güzel bir çal flma. Çocuklar n, emniyet teflkilat yla bar fl k olmas n sa lamaya çal fl yoruz. Geçmiflte polis arabas bir mahalleye geldi inde insanlar tereddütle bakarken, flimdi Roman çocuklar polis arabalar na binip mahallede tur at yorlar. Bunu baflarmak önemli. Uyuflturucu gibi s k nt lar n bitmesi için sosyal projeler gelifltirilmeli" diye konufltu. Çokyaflar, geçmiflte "Roman mahallerine polis giremez" gibi bir önyarg n n bulundu unu vurgulayarak, bunun art k ortadan kalkt n söyledi. (AA) RUM msak : Teflrin-i Sani Günefl : Ö le : Ahmet Cavad, 1892 y l n n 5 May s nda Azerbaycan n Gence flehrinin fiemkir rayonunun Seyfeli köyünde do du. Türklük fluurunu her zaman uyan k ve dik tutan Azerbaycan n milli flairi Ahmet Cavad, daha henüz ilkokul ça lar nda iken Kur an ezberlemifltir. Gence Medresesinde okumufltur. Y llar sonsa Azerbaycan Yüksek Pedagoji Enstitüsünün Tarih ve Dil Fakültesinde ( ) yüksek ö renimini tamamlam flt r. Çeflitli e itim kurumlar nda, ö retim eleman ve ö retim üyesi, bölüm baflkan, doçentlik, profesörlük gibi görevlerde bulundu. Hayat boyunca Türk milliyetçili i konusunda u rafl vermifl bir flahsiyettir. Hüseyin Cavid, Abdullah Sur, dris Ahuntzâde gibi milliyetçi insanlardan çok yararlanm flt r. Rusçay çok iyi konuflan, birkaç Bat dilini bilen Ahmet Cavad, tercümeler de yapm flt r. Ahmet Cavad, 1912 y l nda bafllayan Balkan Savafl nda Azerbaycanl Türklerin oluflturdu u Kafkas Gönüllü K tas na kat larak Trakya Cephesi nde, Mehmetçikle birlikte omuz omuza savaflm flt r. Bu gönüllü k tada Azerbaycan n millî flairlerinden Abdullah fiaik de bulunuyordu. Ahmet Cavad, I. Dünya Savafl nda Do u Cephesi nde Ruslara ve Ermenilere karfl da ön saflarda çarp flt. Azerbaycan da kurulan Hayriye Cemiyeti nin bir gönüllü üyesi olarak Erzurum, Kars yöresinde Ermenilerin yaralad, esir ald sahipsiz insanlara yard mlarda bulundu. Bafllat lan Kafkas Harekât nda Türk ordusuna büyük destekler sa lad. Kâz m Karabekir Pafla ve Nuri Pafla ile yak ndan temaslar ve iflbirli i oldu. Ç rp n rd Karadeniz Bak p Türk ün bayra na Ah ölmeden bir görseydim kindi : Akflam : Yats : KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N YARIN 3 AZERBAYCAN IN fieh T ST KLAL fia R : AHMET CAVAD Düflebilsem aya na diye bafllayan ve sözleri Ahmet Cavad a ait bu mahn, y llard r, ne Azerbaycanl Türk kardefllerimizin, ne de Anadolu Türklerinin dilinden düflmemektedir. Ahmet Cavad, 28 May s 1918 de kurulan ba ms z Azerbaycan Cumhuriyeti nin Milli Meclisine üye seçildi. Ama bu cumhuriyet, K z lordu taraf ndan 27 Nisan 1920 tarihinde y k ld ve Azerbaycan kanl bir flekilde iflgal edildi. Azerbaycan, Sovyet rejimine girdi. Gençli inden beri ideali olan Türk Birli i nin gerçekleflmemesi, Anadolu nun ve stanbul un emperyalistler taraf ndan iflgal edilmesi, Azerbaycan n iflgali, ard ndan k z Elmas n genç yaflta ölümü, istemedi i bir rejim alt nda yaflamas onu hamasi fliirlerden kopararak hüzünlü bir fliir veriminin içine itti. Hep milli felâketlere karfl kederlendi. Hatta çok inançl bir insan olmas na ra men fele e kahretti. Of Bu Yol adl fliirinde; Ey Allah m yan ltt n Her bir do ru ad m Yoksa yoksul dünyadan Adaletin kalkt m? diyerek, Yaradan a sitemlerde bulundu. Kendisini Felaket görmüfl flairem biçiminde tan mlad. Ö retmenlik yap yordu, e itimci olarak çal fl yordu ama rejim, onu hep göz hapsinde tuttu ve takip etti. fiiirleri yasakland, yay mlanmad. Rejim, kendisini mahkeme karar yla halk düflman olarak ilan etti. Sonuçta 13 Kas m 1937 tarihinde kurflunlanarak idam edildi. Yani flehit edildi. dam ndan sonra da y llarca Azerbaycan komünist rejimi, Ahmet Cavad dan hiç söz ettirmedi. Kitaplar toplat ld, okunmas ve bas lmas yasakland. Ancak 1958 y l nda flairin fliirlerinden seçme yap lmas na, 60 fliirden oluflan bir kitab Ehmet Cavad fie irler ad yla yay mland. Bu 60 fliir öyle seçilmiflti ki, rejime ters düflecek bir tek kelime ve m sra bulunmayan suya sabuna dokunmayan fliirlerdi. Hatta, kelimelerde ve m sralarda tahrifat ve de ifliklikler yap lm flt. Ahmet Cavad, çok gariptir, Türkiye de de y llarca bilinmedi, yok say ld. Gerçi Ç rp n rd Karadeniz / Bak p Türk ün bayra na flark s söyleniyordu ama bu fliirin yazar n n Ahmet Cavad oldu unu kimse bilmiyordu. O yaln zca Azerbaycan n flehidi de ildir. O, bütün Türk dünyas n n flehidi, büyü ü ve flairidir. Ahmet Cavad, flehit ediliflinin 76. y l nda rahmetle ve minnetle an yoruz. Al Bayra a adl fliiri, Türk bayra na yazd önemli bir fliirdir. AL BAYRA A Gül renginde bir yapra n, Ortas nda bir hilâl. Ey, Al Bayrak senin rengin, Söyle niçün böyle al? Hâkim olup bir topra a, Ona etmek böyle naz, Senden baflka bir güzele, Söyle niçün yak flmaz? Bu benzeyifl neden gözüm, fiehidlerin kan na. U runda can verenler, Niçün k yar can na? Yol üstünde dertli nine, Görür seni a lamaz. Sen öyle bir fliirsin ki, Sevmeyenler anlamaz! Ey sevgili bayra m n, O dalgal duruflu, Sand m resmî geçit sana, Bulutlar n yüzüflü! Sen ey hilâl, al koynuna, Ald n gökten y ld z. Meftun ettin sen kendine, En sevdal bir k z. 24 Temmuz 1919 Bakü

4 4 YARIN Turizmdeki büyüme gelecek y l da bafl döndürecek ANKARA - fienay ÜNAL - Son y llarda turizmde y ld z daha da parlayan Türkiye ye 2014 te, 36 milyon 200 bin turistin gelece i öngörülüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda görüflmeleri süren 2014 y l bütçe program nda, turizmde sahip olunan kaynaklar n daha fazla ekonomik girdiye çevrilebilmesi amac yla Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Plan haz rlanarak uygulamaya geçilece i belirtildi. Programa göre, turizmde nitelikli iflgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararas bir marka olunmas, daha üst gelir grubuna hitap edecek flekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeflitlendirilmesi ve iyilefltirilmesi, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalk nmada öncü bir sektör haline gelinmesi hedefleniyor. Ayr ca 2014 te Kültür ve Turizm Bakanl ndan belgeli yatak say s 755 bin, belediye belgeli yatak say s ise 520 bin olacak. Ülkemize gelen turist say s 36,2 milyona, turizm geliri ise 35 milyar dolara ulaflacak. Bu y l yürütülen çal flmalar neticesinde önemli bir sorun olarak görülen hesaplama sisteminde de iflikli e gidildi. Eurostat ve Dünya Turizm Örgütünün turizm istatistikleri metodolojisinde son y llarda yapt klar yenilikler dikkate al narak TÜ K taraf ndan turizm istatistikleri metodolojisi güncellendi. Bu kapsamda, uluslararas tan mlara uygun olarak yerli firmalar taraf ndan tafl nan ziyaretçilerin uluslararas ulafl m harcamalar, marinalarda ziyaretçilerin yapm fl olduklar harcamalar kapsayan marina hizmet bedelleri ve ziyaretçilerin ülkemizde yapm fl olduklar GSM dolafl m harcamalar turizm gelirine dahil edildi. Turizm giderine ise yine uluslararas tan mlara uygun olarak yabanc firmalar taraf ndan tafl nan vatandafllar n uluslararas ulafl m harcamalar ve vatandafllar n yurt d fl nda yapt klar GSM dolafl m giderleri eklendi. (AA) Baks Müzesi ne anlaml ödül 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü ne lay k görülen Baks Müzesi nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, 2014 y l bizim aç m zdan bütün ön çal flmalar yap lm fl tam bir atak y l olacak BAYBURT Avrupa Konseyi Müze Ödülü ne lay k görülen Baks Müzesi nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, 2014 y l bizim aç m zdan bütün ön çal flmalar yap lm fl tam bir atak y l olacak dedi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Bilim, Kültür ve E itim Komitesi nin, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü ne lay k gördü ü Bayburt taki Baks Müzesi nin kurucusu Koçan, AA muhabirine yapt aç klamada, ödülü ald klar na dair ellerine herhangi bir belge geçmeden, etik olmad n düflündü ü için ödüle iliflkin aç klama yapmayaca n söyledi. Koçan, Baks Müzesi nin Bayburt a ve bu bölgeye gelecek y ldan itibaren uluslararas anlamda turizm hareketlili i getirece ini düflündü ünü belirterek, Gelecek y ldan itibaren müzede yo un bir ED RNE - Edirne Belediye Baflkan Hamdi Sedefçi, Selimiye Meydan nda insan boyutuyla caminin boyutunu mukayese ederek Selimiye nin ne kadar ihtiflaml ve büyük oldu unu göstermek istiyoruz dedi. Sedefçi, AA muhabirine yapt aç klamada, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi ne dahil edilen Selimiye Camisi nin dünya mal haline geldi ini söyledi. Selimiye Meydan n camiye yak fl r bir flekilde düzenlemek istediklerini belirten Sedefçi, Kültür ve Turizm Bakanl kanal yla UNESCO ya gönderilen ve kabul edilen Meydan projesinin, Edirne Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Kurulu taraf ndan henüz kabul edilmedi ini ifade etti. Turizm turizm hareketlili i yaflanacak. Bizim kenarda kalm fl olmaktan merkeze do ru yolculuk yapan bir yap m z var diye konufltu. Yeni y l n, Baks Müzesi için tam bir atak y l olaca n vurgulayan Koçan, 2014 y l, bizim aç m zdan bütün ön çal flmalar yap lm fl tam bir atak y l olacak. Hem projelerimiz aç s ndan hem de kamuoyu kabulleri aç s ndan çok büyük beklenti içindeyiz ifadelerini kuland. Koçan, Baks Müzesi nin kuruldu u günden itibaren bekledi i yerel deste i henüz göremedi ine dikkati çekerek, flöyle devam etti: Bayburt taki yerel yönetimlerden taleplerimiz var. Kent merkezinden, müzenin bulundu u Bayraktar köyüne seferler düzenlenmesi gerekiyor. Bunu l Özel daresi mi, Bayburt Belediyesi mi yapacak bilmiyorum. Müzeye gelen herkesin böyle bir iste i var. Belirli saatlerde 9 Aral k 2013 seferler düzenlenmeli. Yerel deste e ihtiyac m z var. Yerel yönetimler destekleriyle önümüzü açma konusunda belirli ad mlar atabilirse, Baks, Bayburt ve bu çevre için son derece önemli bir proje olarak geliflecek. - Baks Müzesi Bayburt a 45 kilometre mesafedeki Bayraktar köyü s n rlar içerisinde yer alan Baks Müzesi, ça dafl sanat ve geleneksel el sanatlar n ayn çat alt nda bar nd rmak amac yla 2010 y l nda kuruldu. Müze, bin 500 metrekare sergileme salonu, konferans salonu, atölye, kütüphane, 30 kiflilik konuk evinin bulundu u toplam 30 bin metrekarelik alandan olufluyor. Çoruh Vadisi ne bakan bir tepenin üzerine kurulu müze ad n, Bayraktar köyünün eski ad olan K rg z dilinde flaman anlam na gelen Baks dan al yor. (AA) Meydan Projesi Selimiye nin ihtiflam n ortaya ç karacak Selimiye Meydan n n de erli oldu unu aktaran Sedefçi, flöyle konufltu: Vatikan a gitti inizde meydanda fazla yeflil saha olmad n görürsünüz. Daha çok sert zeminden oluflan bir meydan. nsanlar n boyutunun mukayesesini yaparak ne kadar ihtiflaml oldu unu görürsünüz. Selimiye Meydan nda insan boyutuyla caminin boyutunu mukayese ederek eserin ne kadar ihtiflaml ve büyük oldu unu göstermek istiyoruz. Bu proje kuruldan geçerse kollar s vay p hemen ifle giriflece iz.. Sedefçi, her y l Kadir Gecesi nde Selimiye Camisi ni yaklafl k 80 bin kiflinin ziyaret etti ini, meydan n flimdiki halinin bu ziyaretçileri a rlamak için uygun olmad n vurgulad. (AA)

5 9 Aral k 2013 Soldan sa a: 1.Buhran, kriz. Kuzu sesi. 2. Alev, yalaz. Eski dilde koruyan, ac yan, merhamet eden. 3. ç organlar m zdan biri. Evlere su tafl may meslek edinmifl kimse. 4. Yapma, etme. Gökyüzü. 5. nsanda yarad l fl özelli i. 6. M s r n plaka iflareti. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. 7. Belirti, iz, ipucu. Evrensel al c kan grubu. 8. Evliya, ermifl. Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad. 9. Bir ilimiz. Radyumun simgesi. 10. Japonya da bir kent. Favori. 11. Politik. 12. Yafta. Pasak. 13. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. Bir nota. 14. lave. pek eflarp. 15. Türk müzi inde bir makam. htar, uyar. 16. Kafiye. Madeni ip. 17. Kumar oynanan bir alet. Bofla gitme. 18. Küçük vapur, istimbot. Bir haber ajans n n k saltmas. 19. Anma. Süsüne düflkün kad n. 20. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. Müflkülpesent. Yukar dan afla ya: 1. Birdenbire ortaya ç kan tehlikeli durum. Türlü renklerde kareli kumafl. Yap t. fiaflma anlatan ünlem. 2. Haberci. Taraça. Karadeniz yelkenlisi. Tayyare. 3. A layan, inleyen. Tören. Büyük piliç. 4. Üye. Irmak ya da dere suyunun h zla akt yer. Yetiflir miktarda olma, yetme, kâfi gelme. 5. Tafl t dizisi. Afrika da bir baflkent. Cüretkâr. 6. Trabzon ilinde bulunan tarihi manast r. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. K sa yaz. 7. Çeflme z vanas. Tasdik. Bir çeflit zamkl cila. Yeflile çalar toprak rengi. 8. Ev ifllerinde becerikli kad n. Uyan k, gözü aç k. Baflar s z olmufl kimse. Küçük ve de ersiz bitki. 9. Evrenpulu. Gere inden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen kimse. Gümüfl. Cehennem bekçisi. 10. nam, vedia. Yergi ile ilgili, yergi niteli inde olan. Güney Amerika da bir baflkent. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 6 YARIN Ekonomi 9 Aral k 2013 Pazartes Qatar Airways, Sabiha Gökçen den uçacak Qatar Airways, Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman ndan haftada 4 sefer gerçeklefltirme karar ald. STANBUL - SG CEO su Gökhan Bu day, Qatar Airways in uçacak olmas n n aralar nda Avustralya, Hong Kong ve Tayland n da bulundu u 100 ün üzerinde ba lant noktas sayesinde Sabiha Gökçen in uçufl a n zenginlefltirece ini belirtti. Sabiha Gökçen Havaliman ndan uçan yabanc havayolu flirketlerine aras na Qatar Airways de kat ld. Türkiye den halen iki farkl noktadan uçan Qatar Airways, 22 May s 2014 te bafllataca Sabiha Gökçen uçufllar yla birlikte, Türkiye den uçufl say s n haftada 18 e ç karm fl olacak. Qatar Airways n n Sabiha Gökçen hatt nda 12 business class ve 132 ekonomi s n f koltu a sahip 2 bölümlü bir Airbus A320 hizmet verecek. Qatar Airways, Sabiha Gökçen Havaliman na giden ve gelen yolculara aralar nda Avustralya, Hong Kong ve Tayland n da bulundu u 100 ün üzerinde noktaya ba lant - lar sunacak. Qatar Airways, Sabiha Gökçen den Doha ya haftada dört sefer yapacak. ve cumartesi günleri da Sabiha Gökçen kalk fll olacak seferler; ayn günler Doha dan ise te gerçekleflecek. Sal ve perflembe günleri ise Doha dan 13.20, Sabiha Gökçen den ise seferleri yap lacak. SG CEO su Gökhan Bu day, Qatar Airways in, Sabiha Gökçen Havaliman uçufl a na kat lmas - n n, SG nin koydu u büyüme hedeflerine katk sa layaca n aktard. Bu day, SG olarak pazarlama faaliyetlerimize ayn h zda devam ediyoruz. Bu faaliyetlerin en güzel meyvelerinden biri de, prestijli havayolu flirketlerinin portföyümüze eklenmesidir. Qatar Airways, bu çerçevede flüphesiz bizler için çok önemli bir kazan m. Qatar Airways ve yolcular n a rlamaktan memnuniyet duyaca z dedi. (CHA) Çelik: Asgari ücreti çal flanlar n flartlar ve ekonominin gidiflat belirleyecek ANKARA - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, Aral k 2002 y l nda 250 TL olan brüt asgari ücretin yüzde 307 art flla bin 21 TL'ye ulaflt - n, 184 TL olan net asgari ücretin ise yüzde 336 l k art flla 803 TL ye yükseldi ine iflaret etti. Bu dönemde enflasyondaki art fl n yüzde 152 oldu u belirten Çelik, asgari ücretteki art fl n ise yüzde 300 ün üzerinde oldu una dikkat çekerek, "Bir taraftan çal flanlar n talep ve flartlar, di er taraftan ekonominin genel gidiflat taraflarca ele al nacak ve bir ay boyunca bu hususlar de erlendirildikten sonra uzlafl lacak." dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik'in baflkanl nda topland. Komisyonda iflçi taraf n Türk- fl, iflveren taraf n T SK temsil ediyor. Toplant ya iflveren ad na 5 temsilci, iflçi ad na 5 temsilci kat l yor. Toplant da, gelecek y l geçerli olacak asgari ücret zamm belirlenecek. Bakan Çelik, yapt konuflmada, 2014 y l nda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere topland klar n belirterek, "Asgari ücret taban ücrettir. Bu aç dan bak ld nda asgari ücret, çal - flanlara dönebilecek miktar n komisyon taraf ndan alt nda olamayan ücrettir. Belirlenen asgari ücret üzerinde ücret ise iflçi ve iflverenin özgür iradesiyle her zaman mümkündür. Asgari ücreti bir geçim ücreti olarak ele almak de il, taban ücreti sosyal koruma ücreti olarak de erlendirip bu çerçevede bir yaklafl - m n do ru oldu u inanc nday m." diye konufltu. Asgari ücretin, toplu ifl sözleflmeleri, genel ücret düzeyi ve kay t d fl istihdam gibi pek çok unsuru etkiledi inin alt n çizen Çelik, "Anayasam za göre asgari ücret belirlenmesinde ülkenin ekonomik durumu ile çal flanlar n geçim flartlar göz önünde bulundurulmal - d r. Hükümetimiz döneminde bu kriterlere azami düzeyde riayet edildi ini görmek mümkün. (CHA)

7 9 Aral k 2013 Ekonomi YARIN 7 Ça layan: Kredi kartlar düzenlemesinin etkisi s n rl olacak Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, bankac l k otoritesi BDDK n n kredi kartlar ile ilgili yapt düzenlemelerin önemli oldu una dikkat çekerek, düzenlemelerin etkilerininin s n rl olaca yorumunu yapt. ANKARA - Bunun yan n s ra, kredi kartlar n n büyümede ve iç tüketimde olmazsa olmaz oldu unun alt n çizen Ça layan, bu konuda da toplumda bilincin artt r lmas gerekti ini vurgulad. Ça layan, yap lan düzenlemelerde, ithalat n azalt lmas n n amaçlanmas durumunda da bu konuya kendisinin de taraf oldu unu belirtti. Zafer Ça layan, Tüm Al flverifl Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ça layan konuflmas nda, perakende ticaretinin düzenlemesi ile ilgili kanunun Ekonomi Koordinasyon Kurulu nda görüflüldü ünü ve ilgili bakanl kta da görüfllere aç ld n belirtti. Düzenlemenin problemlerin çözümünde önemli kazan mlar getirece ini ve al fl verifl merkezlerinin nerede olmas gerekti i konusunda, yerel yönetimlerin fonksiyonlar n n ortaya konulmas nda önemli olaca n kaydetti. Düzenlemenin, perakende sektöründeki kampanya dönemlerini ile ilgili baz çal flmalar da içerdi- ini anlatan Ça layan, sektörün özellikle, kampanya dönemlerini suland r ld n belirttti. Ekonomi Bakan, flunlar söyledi: Allah n her günü indirim olmaz. Bu iflin bir sistemi vard. Hakl taraf vard. Önceden y lda iki defa yap l rd. Bir yaz ay nda iki k fl döneminde. nsanlar al flverifllerini yaparlard. Türkiye de indirim konusunun ve kampanyalar n ciddi bir flekilde suland r ld n ifade etmek istiyorum. Vatandafl da bunu bildi i için o indirim yaz - lar na itibar etmiyor. Ama flu anda, herhangi bir flekilde bu iflin itibar n son derece düflük. Bunun ne kadar sürede yap laca ve hangi sürede yap laca ve indirim miktar n n ne olaca ve indirim fiyatlar n n gerçe i yans t p yans tmad çok net bir flekilde vatandafl n bilmesi kadar do al bir hak olamaz. Umut ediyorum sektörün bu konuda, erozyona u rayan itibar n n düzelmesi aç s ndan önemli olacak bir sektör. Ben net bir flekilde, alt n çizerek ifade etmek istiyorum. Kim ne yapacaksa ne edecekse gerekli duyuruyu yapacak, yapt indirimleri belgeleri ile beraber sistemi kurulmas gerekiyor. Aksi halde indirilmifl gösterip bindirilmifl fiyatlarla bir yere gitmek mümkün de il. Bu konuda sektörün itibar n korumak laz m. Kanundaki önemli düzenlemelerindeki birinin de tafl ma ambalajlar ile ilgili oldu unu ifade eden Bakan Ça layan, kullan lmaya bafllad 1970 den bu yana naylon pofletlerinin hala do aya kar flmad n n alt n çizdi. Ça layan, Plastik pofletin do aya kavuflmas için tam 400 y la ihtiyaç var. Çal flmada bu konu da düzenleniyor. Çevreye duyarl l k hepimiz aç s ndan önemli. Ka t veya kolay çözülebilir malzemelerle paketlerin kullan lmas taslakta yer al yor. ifadelerini kulland. Ça layan, konuflmas n n sonunda yap lacak düzenlemelerle, perakende sektörünün milli gelire verdi i yüzde 12,5 lik katk n n daha yüksek seviyeye ç kmas temennisinde bulundu. Konuflmas n n ard ndan gazetecilerin sorular n cevaplayan Ça layan, BDDK çal flanlar n n kredi kartlar ile ilgili yapt düzenlemelerle iliflkin de erlendirmesinin sorulmas üzerine, Sektörde farkl farkl görüfller var. Mesele kredi kart n n bankalar n davran fl biçimlerini belli bir noktaya getirmektir. Siz sokakta simit satar gibi kredi kartlar n getirir da t rsan z, herkesin eline birden fazla kredi kart - n verirseniz, böyle bir ortamda kredi kart n veren müesseselerin davran fllar çok önemlidir. Taksit s n rlamas n n ne kadar olaca n merakla bekleyen biriyim. Baflka yollardan, farkl yollardan bu engeli aflmak için kiflileri, kurumlar sokmas nlar. cevab n verdi. Ça layan, BDDK n n yapt düzenlemelerin önemli olmakla beraber etkilerinin s n rl olaca n yorumunu da yapt. Bunun yan n s ra, kredi kartlar n n büyüme de iç tüketimde, olmazsa olmaz oldu- unun alt n çizen Ça layan, bu konuda da toplumda bilincin artt - r lmas gerekti ini vurgulad. Ça layan, yap lan düzenlemelerde, ithalat n azalt lmas n n amaçlanmas durumunda da bu konuya kendisinin de taraf oldu unu sözlerine ekledi. TMSF den Hazine ye 31 milyon dolar ödeme STANBUL - Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) taraf ndan Hazine ye 29 Kas m da 31 milyon dolar ödeme yap ld. Fonun ödeme ile ilgili aç klamas nda flu ifadelere yer verildi: Hazine nin TMSF den olan alacaklar n n terkin edilmesine dair 5787 Say l Kanun ile 4749 Say l Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda Kanunun Geçici 17 nci maddesi çerçevesinde TMSF taraf ndan Hazine ye 29 Kas m 2013 tarihinde 31 milyon dolar tutar nda ödeme yap lm flt r. Söz konusu ödeme ile TMSF nin Hazine ye 2013 te yapt toplam ödeme tutar 391 milyon dolar, bugüne kadar yapt toplam ödeme tutar ise 11 milyar 589 milyon dolar gördü. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi fiirketlere dünyaya ayak uydurun tavsiyesi Turkcell Genel Müdür Yard mc s Koray Öztürkler, flirketleri yeni dünyaya ayak uyduramaya davet etti. Öztürkler, trendleri yakalayan markalar da Amazon, Apple ve Google olarak s ralad.mur Holding marka- STANBUL - stanbul Sanayici ve fladamlar Derne i ( S AD) Yönetim Kurulu Baflkan Cihat Özbekli, dershanelerin kapat lmas karar n n ertelenmesini olumlu karfl lad ; Bu e itim kurumlar, gençlere f rsat eflitli i sa l yor. dedi. Dershanelerin ekonomi ve toplum ad na önemini vurgulayan Cihat Özbekli, 700 üyeli dernek ad - na flu açklamay yapt : Sistemde ekonomik varl yads namayacak dershaneler ile sistemden yararlanan ö renci ve velilerinin, yani tüm taraflar n görüfllerinin al nmadan kararlar verilmesi hem sosyal hem de ekonomik olarak olumsuz sonuçlar yaratacakt r. Bu çerçevede dershanelerin kapat lmas konusunu erteleyen karar olumlu buluyor, yaklafl k 60 STANBUL -Türkiye fladamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu na (TUSKON) ba l örgütlerden Güngören Sanayici ve fladamlar Derne i (GÜS AD) Turkcell Genel Yard mc s Öztürkler i konuk etti. Gazeteci Zafer Özcan n da kat ld etkinlikte flirketlerden yeni dünyaya ayak uydurmalar n talep eden Öztürkler, baflar n n trendi yakalamaya ba l oldu unu vurgulad. Dünyaya ayak uyduran flirketlere Amazon, Apple, Google u örnek veren Öztürkler, flöyle devam etti: Esas rakibimiz bu markalar. Bunlar pek çok ürün ile yani Google Harita ile Whatsaap ile hayat m za girip lokal flirket devreye almadan ülkemizde gelir pay kap yor. Bu ortamda biz mobil operatörler, faaliyetlerimizi yeniden ele almal y z. Çünkü rekabet hem oyun alan m zdan hem di er alanlardan geliyor. Temkinli olmad - m z, çareler üretmedi imiz takdirde bu rekabet bizi yok edebilir. novasyonun da önemine de inen Koray Öztürkler, flunlar ifade etti: novasyon sözcü ünü çok kullan yoruz. novasyon, yeni bir fikrin yan nda metodu ve uygulamaya iflaret ediyor. Ama bu yeni fikir ve metot uygulanmal, ekonomik ve sosyal fayda halini almal. fiirketlerde görev yapan, her alanda inovasyonu ele alan arkadafllardan talebimiz ortaya fikir atmalar de il, bu fikirleri uygulamaya koymalar, hem ekonomik hem sosyal faydaya çevirmeleri. Bu olursa inovasyon olur. fiirketler rekabetçi ve k vrak olarak yollar na devam eder. Örnek Amazon flirketi, faaliyetlerine kitap satarak bafllad. Ard ndan kitaplar web ortam ndan satmaya koyuldu. Sektöre girdi inde 28 adet bunun gibi internet a vard. Fakat sonras nda tavsiye motoru tasarlad. lave olarak müzik, DVD, video alan na girdi. E-kitap okuma uygulamas bafllatt. Yenili i temel ald ve sektörünün önde gelen isimlerinden oldu. (CHA) S AD: Dershaneler f rsat eflitli i sa l yor bin ö retmeni direkt, 25 bin çal - flan dolayl etkileyen bu düzenlemenin bütün paydafllar içine katarak zamana yay larak çözüm aranmas n makul buluyoruz. (CHA) 9 Aral k 2013 Emirates en uzun A380 uçufllar na bafllad STANBUL - Los Angeles a 2008 y l nda Boeing LR ile uçmaya bafllayan Emirates, A380 uça ile de seferlere bafllad. Yap lan aç klamada, Emirates in 489 koltuktan oluflan A380 Los Angeles uçuflu, Dubai ve Los Angeles aras nda uçan bir milyonun üzerinde yolcunun iste ine üzerine sunulmaya baflland belirtildi. Aç klamada, Emirates, Hollywood filmlerini de içinde bar nd ran ödüllü uçak içi e lence sistemi ice Digital Widescreen ile Emirates, Los Angeles a dünyan n en uzun A380 servisini bafllatm fl oldu. Rusya, Kuzey Kutbu ve Do u Kanada üzerinden yap lan 16 saat 20 dakikal k uçuflta yolcular, Emirates in ödüllü ice sisteminde bulunan 400 den fazla Hollywood filmini incelemeye yetecek kadar zamana sahip olabiliyor. Emirates in A380 uçufllar yla Los Angeles dan uçan yolcular Dubai üzerinden Orta Do u, Afrika, Asya, Uzak Do u ve Hint Okyanusu ndaki genifl bir uçufl a na kat labiliyor. Emirates haftada 63 uçuflla Amerika da Los Angeles, San Francisco, Seattle, Dallas, Houston, Washington ve New York JFK da hizmet veriyor. denildi. Emirates in A380 uça n n özelliklerinin belirtildi i aç klamada flu bilgilere yer verildi: Ekonomi s n f, özel bölmeleriyle business s n f ve kifliye özel süitlerden oluflan first class bölümlerinden olufluyor. A380 uça ;14 first class özel süite, business s n f nda 76 yat r labilen koltuklara ve ekonomi s n f nda da 399 adet genifl aral kl koltuklara sahip. First class yolcular uça n üst kat nda bulunan iki adet dufltan birinde uçufl esnas nda dufl al p tazelenirken 40 bin feet te first ve business class yolcular na özel sunulan içebiliyor. (CHA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR 1 HAZ RAN 2013 CUMARTES TA Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll,

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı