OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54"

Transkript

1 OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

2 OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN 2006 YILI HRACAT PERFORMANSI, MÜN R NURETT N SELÇUK UN MEfiHUR D ZELER N HATIRLATIR N TEL KTE. BU YILIN HRACAT fiamp YONU OLMAYI YILIN B T M NE B R AYA KALA GARANT LEYEN OTOMOT V SEKTÖRÜ, 13,3 M LYAR DOLARLIK HRACAT PERFORMANSI LE ADETA UÇUP G DERKEN, HRACATTA EN YÜKSEK PAYI 5 M LYAR DOLARLIK HRACAT GEL R YLE KATMA DE ER OLDUKÇA YÜKSEK OLAN B NEK OTOMOB LLER ELDE ED YOR. Son on y ldaki istikrarl at l mlar ile Türkiye nin en güçlü sektörü haline gelen otomotiv sanayii, bu say m z n dosya konusunu oluflturuyor. Dünya standartlar nda üretim yapan ve rekabet yetene ini gelifltirerek uluslararas pazarlardaki rekabet gücünü her geçen gün art ran otomotiv sanayii, gerçekten de özellikle son befl y ld r oldukça etkileyici bir performans gösteriyor. Otomotiv sanayii, 2006 y l nda Türk ekonomisinin ihracattaki lokomotif sektörü oldu. hracat n y l n 11 ay nda yüzde 20,5 oran nda art rarak, 13 milyar 312 milyon dolara ç karan otomotiv sanayii, bu rakamla, 2005 y l n n tamam nda gerçeklefltirilen 12 milyar 794 milyon dolarl k ihracat da aç k ara geride b rakt. Otomotiv sektörü, y l n 11 ay nda 13 serbest bölgenin yan s ra 168 ülke ve özerk bölgeye ihracat gerçeklefltirirken, yo un ola- > 55 timreport sectors

3 OTOMOT VANASANAY rak Avrupa ülkelerine gerçeklefltirilen ihracatta, talya 1 milyar 918 milyon 102 bin dolar ile ilk s rada yer ald. Türkiye nin en çok otomotiv ürünü ihraç etti i ülkeler aras nda talya y 1 milyar 893 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 421 milyon dolar ile de Fransa izledi. Türkiye nin otomotiv ihracat nda dördüncü ve beflinci s ralar ise ngiltere ve spanya ald. Otomotiv sektörü, 2006 y l nda ilk kez ihracat gerçeklefltirdi i 10 yeni ülke ile de dikkat çekti. Bu ülkeler aras nda Cayman Adalar, Bermuda, Cebeli Tar k, Kosova, Frans z Güney Topraklar, Laos, Karada, Da- stan Cumhuriyeti, Barbados ve Namibya'ya bulunuyordu. rumda. Sektörün özellikle üretimde ulaflt - kalite, rekabet gücünü artt rm fl ve böylece Türkiye küresel pazarlar için yeni ve uygun bir üretim merkezi haline gelmifl durumda. Sektörün yüksek ihracat potansiyeli ve Türkiye'nin co rafi avantajlar ndan dolay, otomotiv sektörü yabanc yat - r mc lar kendine çekmekte. Otomotiv sanayiinde parçalar n n büyük bir bölümü yan sanayide üretilmekte ve ana sanayi bunlar montaj yolu ile birlefltirmek suretiyle tafl t arac n üretmekte. Bu nedenle motorlu tafl t araçlar imalat sanayi, demirçelik sanayi baflta olmak üzere hafif metaller, plastik, lastik ve cam sanayi gibi ham madde üreten sanayi ile de do rudan iliflki içinde. ç piyasaya ithal ürünler hakim Otomotiv sanayii üretiminin, yurtiçinde talebe karfl n arz n yüksek oluflundan ötürü ihracata dönük bir yap s bulunuyor y l tafl t arac sat fllar na bakt - m zda, OSD verilerine göre toplam iç pazar sat fllar 763 bin adet seviyesinde ve 2004 y l na k yasla yüzde 2,3 lük art fl kaydedilmifl durumda. Buna karfl n 2005 te toplam üretim yüzde 6,8 lik art fl 168 ÜLKEYE HRACAT YAPAN OTOMOT V SANAY BU YIL PORTFÖYÜNE 10 YEN ÜLKE DAHA EKLED. BU ÜLKELER ARASINDA BERMUDA, LAOS, KARADA, BARBADOS, CAYMAN ADALARI VE NAM BYA DA BULUNUYOR. Sanayinin merkezi Bursa Tar m sektörü, savunma sanayi ve gemi infla sanayinin altyap s n oluflturmakla birlikte; demirçelik, tekstil, petrokimya, elektrik, elektronik sanayi dallar ile yak n iliflkisi nedeniyle ve ülke ekonomisine sa lad istihdam ve katma de eri ile Türkiye imalat sanayinin adeta lokomotifi niteli indeki otomotiv sanayii, baflta Bursa olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yo unlaflm fl durumda. ki büyük otomobil fabrikas n n ve iki adet "Organize Sanayi Bölgesi"nin Bursa'da kurulmufl olmas otomotiv sanayinin özellikle bu ilde yo unlaflmas na neden olmufl durumda. Endüstrinin yo un oldu u di er flehirler stanbul, zmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Adana ve Manisa olarak s ralan yor. Otomotiv sanayi, kuruldu u y llardan bu yana sektöründeki geliflmeleri takip etmifl bir sektör. 1970'li y llarda lisans alarak "Teknik flbirli i" ile bafllayan üretim iflbirli i, 1980'li y llar n ortas ndan sonra giderek artan yabanc sermaye kat l m ile "Ekonomik flbirli i" ne dönüflmüfl duile 879 bine ulaflm fl durumda. Türkiye de binek otomobillerin yüzde 70 i ise ihraç edilmekte y l nda binek otomobil sat fllar 2004 y l na nazaran yüzde 2,8 lik düflüfl ile adet olarak gerçekleflmifl durumda. ç piyasadaki daralma 2006 y l nda da sürüyor. Buna karfl n toplam binek otomobil üretimi 2005 te yüzde 1,5 oran nda artt. Binek otomobil ihracat ise 2005 y l nda 2004 y l na nazaran yüzde 5,35 lik art fl gerçeklefltirdi y l nda hafif ticari araç (minibüs ve kamyonet) sat fllar nda 2004 y l na k yasla yerli araçlarda yüzde 8 lik, ithal araçlarda ise yüzde12 lik bir art fl yafland. Traktör üretimi ise, 2004 y l na göre yüzde 10 azalarak 35 bin adet oldu. Midibüs üretiminde yüzde 28 lik, minibüs üretiminde ise yüzde 7 lik düflüfller yafland. Büyük kamyon üretiminde yüzde 20 lik, küçük kamyon üretiminde yüzde 5 lik, kamyonet üretiminde yüzde 16 l k, otobüs üretiminde ise yüzde 12 lik art fllar kaydedildi. Renault un Türkiye de üretti i Megane, Avrupa pazarlar nda büyük ilgi görüyor. timreport sectors 56

4 OTOMOT VANASANAY hracat yüzde 20 artt 2005 y l nda otomotiv ana sanayi ihracat, 2004 y l na k yasla yüzde 19,6 l k art flla 12 milyar 794 milyon dolara ulaflm flt. Otomotiv sanayiinin 2006 y l n n ilk 11 ay ndaki performans ise ciddi bir art fl beraberinde getirdi. Geçti imiz y l n 11 ay nda 11 milyar 49 milyon dolarl k ihracat geliri elde eden sektör, bu y l n ilk 11 ay nda 13 milyar 313 milyon dolarl k bir ihracat geliri elde ederek geçen y l n ayn dönemindeki performans ndan yüzde 20,48 oran nda daha iyi bir performans gösterdi. Türkiye otomotiv sanayi sadece bu y l de- il son befl y ld r oldukça baflar l bir ihracat performans gösteriyor devalüasyonu ile birlikte yakalanan art fl ivmesi otomotiv ana sanayi ihracat n yüzde 69,09 art rm flt. hracatta yakalanan olumlu trend 2002 y l na da yans m fl, Türk Liras n n de- erinin düflüflü sürmüfl, üretim hacmi artm fl ve ana sanayi, ihracat nda yüzde 34,52 lik art fl kaydetmiflti y l na gelindi inde ana sanayi ihracat nda yüzde 66,75 lik art fl gerçekleflmiflti. Üretim hacmi ile paralel bir seyir izleyen otomotiv ana sanayi ihracat 2004 y l nda yüzde 53 lük üretim art fl ile birlikte ihracat n yüzde 59,64 artt rarak genel ihracat içerisindeki pay n yüzde 12,15 e yükseltmiflti. Sektörün ihracat 2005 te Yeni Türk Liras n n afl r de erlenmesinden etkilenerek, son 5 y l n en düflük art fl yaflanm flt. Yüzde 19,6 l k art fl ile genel ihracat içerisindeki pay n yüzde 12,44 e yükselten ana sanayi ihracat, petrol fiyatlar nda yaflanan olumsuz geliflmelerden ziyade kâr oranlar n belirleyen döviz girifllerinin YTL karfl s nda de er kayb ndan ve global bazda talepteki düflüflten ötürü, üretimdeki art fllar yüzde 6 ile s n rl kalm flt. ç piyasada müthifl bir at l mla y l n ilk befl ay n geçiren sektör, May s ay ndan itibaren iç piyasalarda yaflanan daralma sonucu bir kez daha ihracata yöneldi ve y l n ilk 11 ay geride kald nda ihracat n 13,3 milyar dolar seviyesine ç kard. OTOMOT V ANA VE YAN SANAY ÜLKE GRUPLARINA GÖRE HRACATI OCAK-EK M 2005 OCAK-EK M 2006 DE fi M 2006 ÜLKE ($) ($) (%) PAYI % AVRUPA B RL 6,961,184,539 8,387,626, ESK DO U BLOKU 761,446,970 1,119,203, AFR KA ÜLKELER 460,965, ,419, ORTA DO U ÜLKELER 633,944, ,652, SERBEST BÖLGELER 438,937, ,066, AMER KA ÜLKELER 414,320, ,830, ASYA VE OKYANUSYA ÜL 275,561, ,774, D ER AVRUPA ÜLKELER 178,652, ,787, TÜRK CUMHUR YETLER 26,064,676 43,717, D ER ÜLKELER 4,147,901 4,791, TOPLAM 10,129,161,501 11,776,870, Binek otomobilleri ihracat n gözdesi Otomotiv ana sanayi içerisinde gerek sat fl gerekse ihracat de erleri bak m ndan en büyük paya sahip mal grubunu binek otomobilleri oluflturuyor ile 2004 aras nda ortalama yüzde 60,37 lik ihracat art fl oran olan binek otomobil grubu, 2005 y l nda ise yüzde 10,65 lik art fl kaydetmiflti te ana sanayi ihracat n n neredeyse yar s n ihtiva eden binek otomobil grubu, son befl y l içerisindeki en düflük art fl oran n da yine 2005 te gerçeklefltirmiflti. Binek otomobilleri ihracat 2006 y l n n ilk 11 ay nda ise miktar olarak yüzde 27,2, de er olarak ise yüzde 27,34 lük bir art fl sergileyerek 5,071 milyar dolarl k bir ihracat geliri elde etti. Binek otomobilleri ihracat geçti imiz y l n ilk 11 ay nda 3,91 milyar dolar olmufltu. Bu grupta gerek 2005, gerekse 2006 y l nda en çok ihracat yap - lan ülke grubu ise AB ülkeleri oldu y l toplam nda dolarl k ihracat n yüzde 75,51 i AB ülkelerine yap l rken, 2005 y l sonu itibariyle bu oran yüzde 69,15 e gerilemiflti. Otobüste durgun bir y l oldu dönemi ihracat n yaklafl k üç kat na katlayan otobüs - midibüs - minibüs mal grubu 2005 y l sonu itibariyle ihracat n dolara ulaflt rm flt. Ana sanayi ihracat n n yaklafl k yüzde 10 unu bar nd ran bu mal grubu, son befl y l n y ll k ortalama 31,14 lük art fl oran n 2005 y l nda yüzde 52,45 seviyesine tafl m flt. Özellikle otobüs üretiminde bu ihracat rakamlar yla Türkiye, Avrupa n n en büyük otobüs üreticisi konumuna gelmiflti. Ancak bu mal grubunda 2006 y l çok ciddi ihracat art fllar n beraberinde getirmedi y l n n ilk 11 ayl k ihracat verileri incelendi inde, otobüs - midibüs - minibüs mal grubunun ihracat n n geçen y la k yasla yüzde 7,4 oran nda artt ve 766 milyon dolarl k bir ihracat geliri elde edildi i görülüyor. Bu mal grubunun 2006 y l içerisinde toplam otomotiv ihracat ndan ald pay ise yüzde 5,75 oldu. Otobüs - midibüs - minibüs mal grubunun ihracat nda ise AB ülkeleri baflta gelirken, Ortado u ya gerçeklefltirilen ihracat da dikkat çekti. 59 timreport sectors

5 OTOMOT VANASANAY Dünyan n eflyas n Türk araçlar tafl d Her geçen y l ihracat n istikrarl bir biçimde artt ran eflya tafl maya mahsus motorlu tafl tlar mal grubu, 2005 y l nda milyar dolarl k ihracat gerçeklefltirmiflti döneminde ihracat kay t de erlerini yediye katlayan eflya tafl maya mahsus motorlu tafl tlar grubu, y ll k ortalama yüzde 63,61 lik ihracat art fl oran - na karfl n, 2005 y l nda sadece yüzde 9,4 lük art fl kaydetmiflti. Ancak 2006 y l bu mal grubu için oldukça verimli geçti. Y - l n ilk 11 ay geride kald nda geçen y l n ayn döneminde 2,19 milyar dolarl k ihracat geliri elde eden bu mal grubu, 2006 da 2,7 milyar dolarl k ihracat geliri elde ederek ihracat n yüzde 20,24 oran nda art rm fl durumda. Eflya tafl maya mahsus motorlu tafl tlar ihracat n n neredeyse tamam ise Avrupa Birli i ülkelerine gerçekleflti. ç talep yetersiz Son y llarda ihracatta adeta bir istikrar abidesi olan otomotiv sektörünün iç piyasadaki karnesi ise çok da iyi de il. Siyasi, po- litik ve ekonomik istikrars zl klardan en çok etkilenen sektörlerin bafl nda gelen otomotiv sanayii, y l n ilk befl ay nda iç piyasada gösterdi i dikkat çekici baflar y, May s ay nda yaflanan krizin ard ndan düflüflte geçirmeye mahkum kald. ç talebin yetersiz kal fl otomotiv sanayinin belki de en temel ve kronik sorunlar ndan birisi niteli inde l y llarda sektöre yeni giren firmalarla birlikte oluflturulan ilave kapasiteye ra men, iç talebin yetersiz, dengesiz, istikrars z oluflu ve artan ithalatla birlikte yeterince ihracat n da yap lamamas nedeniyle kapasite kullan m oranlar oldukça düflmüfl durumda. Bu durum arz fazlal n ortaya ç - kar rken, dolay s yla piyasa dengelerini üreticinin aleyhine çevirmekte y l nda toplam tafl t araç üretimi yüzde 6,8 artarken, iç pazar sat fllar yüzde 2,3 artm flt. Dolay s yla sektörün ihracat n deste i ile ayakta durdu u rahatl kla söylenebilir. Yüksek vergiler yeni yat r mlar n önünü t k yor AB ülkelerinde otomobil sat fl vergileri yaklafl k yüzde 20 ler civar nda olup sat fl vergilerinin a rl n genelde KDV olufltururken; Türkiye de otomobil sat fllar nda al nan vergiler AB Ülkelerine mukayeseyle hem yüksek, hem de KDV haricinde al nan vergiler çok say da ve oldukça kar fl k bir yap ya sahip. 12 Haziran 2002 tarihinde timreport sectors 60

6 DÜNYADA OTOMOT V SANAY Resmi Gazetede yay nlanan Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTV) ile KDV d fl ndaki vergiler tek vergi haline getirilmiflti. ÖTV ile mevcut vergi sisteminin basitlefltirildi- i, KDV ve ÖTV olarak iki tür verginin uyguland, ancak yaklafl k olarak eski vergi düzeyinin korundu u görülüyor. Bu kapsamda; KDV ye ilave olarak, sat fl ve üretimin a rl kta oldu u silindir hacmi 1600 cc nin alt ndaki otomobillerde yüzde 27 ÖTV, silindir hacmi aras nda yüzde 46 ÖTV ve silindir hacmi 2000 cc nin üzerindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV getirilmifl durumda y l - na gelindi inde ise KDV ve ÖTV ye ek olarak Motorlu Tafl tlar Vergisi de getirilmifl durumda. Yüksek vergi, sektörde yat r mlar n gelece ini de olumsuz etkilemekte. Ayr ca, yat r m ve ARGE teflviklerinin art r lamamas yüzünden uluslararas otomotiv üreticileri için 'merkez' ülke olarak görülen Türkiye, cazibesini günden güne yitirmekte. Yeni yat r mlar n AB'nin yeni üyeleri Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya'ya kaymas ise bunun en önemli ispat niteli inde. YILIN ONB R AYINDA M LYAR DOLARLIK HRACAT GERÇEKLEfiT REN OTOMOT V SANAY, HRACATINI GEÇEN YILA KIYASLA YÜZDE 20.5 ARTIRDI. SEKTÖRÜN EN FAZLA ÜRÜN HRAÇ ETT ÜLKE SE 1.92 M LYAR DOLAR LE TALYA OLDU. Yan sanayi de güçleniyor Otomotiv ana ve yan sanayiinde ihracat yapmadan ayakta kalmak mümkün de il. Bu bilinçle, son y llarda istikrarl ihracat art fl trendini yakalayan otomotiv ana sanayi firmalar, ithal ikameci politikalar n deste i ile yan sanayilerini de kurmufl durumda. Zaman içerisinde Türk otomotiv ana ve yan sanayi firmalar aras ndaki ba ise giderek güçlendi y l n n 11 ayl k dönemi ihracat na bak ld nda otomotiv yan sanayiinin ihracat n n 3,99 milyar dolar seviyesine ulaflmas ve ihracat n geçen y l n ayn döneme k yasla yüzde 25 oran nda art - rarak, otomotiv sanayiinin toplam ihracat içerisinden yüzde 30 a varan bir pay almas da bunun önemli bir ispat niteli inde. D fla aç k yap s dolay s yla otomotiv sanayinin serbest piyasa koflullar nda rekabet edebilmesi için ana sanayinin yan sanayi firmalar ile uzun dönemli sözleflmeler yaparak, kalite art fl, yeni ürün/model gelifltirme ve tam zaman nda üretim ilkesine dayal iliflkiler kurma çal flmalar giderek artan bir ivmeyle sürdürülmek zorunda. TR > Dünya otomotiv üretimi bugün 14 ülkede yo unlaflm fl durumda. Bunlar Japonya, ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore, spanya, ngiltere, Kanada, talya, Çin, Meksika, Rusya, Hindistan ve Brezilya. > Dünya araç üretiminde en büyük 10 üretici firma; General Motors, Toyota, Ford (Jaguar-Volvo), Volkswagen Gruppe, Daimler-Chrysler, PSA Peugeout-Citroen, Honda, Nissan, Hyundai-Kia, Renault- Dacia-Samsung olarak s ralan yor. Bu firmalar toplam motorlu araç üretiminin yüzde 77'sini gerçeklefltiriyorlar. > 2005 y l nda tafl t araçlar sat fllar nda yüzde 3,4 lük art fl kaydedildi. 60,9 milyon adetlik tafl t arac sat fl rakam n n 51,4 milyon adedi binek otomobil, 9,5 milyon adedi ise ticari araç sat fllar ndan olufltu. > 2005 y l tafl t araçlar sat fl nda Güneydo u Asya bölgesinde talep patlamas yafland. Asya ülkeleri dünya çap nda üretimin yüzde 9,7 sini gerçeklefltirdi. > AB ülkelerinde binek otomobil sat fllar nda yüzde 10 luk düflüfl gözlemlenirken, ticari araç sat fllar nda yüzde 7 lik art fl kaydedildi. Japonya tafl t araçlar ihracat n yüzde 2 art r rken, sektörde belirgin s çramalar kaydeden Brezilya ve Arjantin ihracat verilerindeki art fl oran s ras yla yüzde 26 ve 24 olarak gerçekleflti. > 2004 y l na nazaran dizel motorlu araçlar sat fllar n yüzde 11 artt rarak 1,3 milyon adede ulaflt. > AB istatistiklerine göre, Avrupa'da 2.2 milyon kifli otomotiv sektöründe istihdam ediliyor. Toplam istihdam n yüzde 6's na tekabül eden bu rakamda son y llarda düflüfller görülüyor. > Yükselen maliyetler nedeniyle ABD de önemli miktarlarda ifl kay plar görülüyor. ABD'nin en büyük otomotiv tedarikçisi Delphi Corp'un iflas da sektörün kay plar yaflamas nda etkili oldu. > Japon Otomotiv Üreticileri Derne i otomotiv sektöründe kaydettikleri baflar n n ard nda otomotiv firmalar n n uluslararas ortakl k antlaflmalar n gösteriyor. Japon firmalar n n uygulad yal n üretim sistemi stok maliyetlerini düflürdü. Asya markalar n n sat fllar n n yüzde 7 artmas, Japon firmalar n n ise paylar n geçen üç y l içerisinde yüzde 34.6'dan yüzde 36.5'e yükseltmeleri uygulanan yöntemlerin baflar s n ortaya koyuyor. 61 timreport sectors

7 OTOMOT VANASANAY KASIM AYINDA YÜZDE 73, YILIN 11 AYLIK DÖNEM NDE SE YÜZDE 22,64 LÜK B R HRACAT ARTIfiI SERG LEYEN OTOMOT V SANAY AÇISINDAN 2006, H Ç fiüphes Z ÇOK BAfiARILI B R YIL OLDU. SEKTÖRÜN 2006 YILI PERFORMANSINI VE TÜRK OTOMOT V SANAY N N KÜRESEL PAZARLARDA DAHA REKABETÇ OLAB LMES Ç N NELER N YAPILMASI GEREKT N TÜRK YE HRACATÇILAR MECL S BAfiKANI O UZ SATICI LE KONUfiTUK. Otomotiv ana ve yan sanayilerinin 2006 y l ndaki performans n nas l de erlendiriyorsunuz? 11 ayl k rakamlara bakt - m zda otomotiv ihracat nda son derece baflar l oldu umuzu görüyoruz. Kas m ay nda otomotiv sektöründe yaflanan ihracat art fl ayl k bazda yüzde 73 olmufl. lk 11 ayda ise tüm sektörün ihracat yüzde 22,64 artarak 13,8 milyar dolara yükselmifl. Di er bir deyiflle otomotiv sektörü ihracat n n, tüm Türkiye ihracat n n art fl h z ndan daha h zl bir flekilde artt n görüyoruz. Bu aç ndan bak ld nda, sektör 2006 y l n son derece baflar l bir flekilde geçirdi. Sektörün bafll ca sorunlar neler? Türk otomotiv sanayiinin küresel pazarlarda daha rekabetçi olabilmesi için yap lmas gerekenler neler? 2001 y l ndaki ekonomik krizin ard ndan yükselen döviz, araç fiyatlar n çok etkiledi. Bu durum yüksek fiyat araca olan talebi düflürdü. Devlet iç borçlanma senetleri ve faizdeki yüksek getiri de bu talebi bitirdi ve 2003 y llar nda durum böyle iken T M Baflkan O uz Sat c : AVRUPA NIN ARAÇ ÜSSÜ OLAB L R Z timreport sectors 62

8 2004 ve 2005 y llar nda ise, ertelenen araç talebi de eklenince, araç sat fllar -tabir yerinde ise- patlad. Banka kredi maliyetleri de düflünce araç sat fl rakamlar rekor seviyeye yükseldi. Bununla birlikte halen kredi maliyetlerinin yeterince rasyonel olmad n görüyoruz. Yine KDV ve ÖTV maliyetleri de oldukça yüksek. Dolay s yla uluslararas alanda rekabetçi bir otomotiv sektörümüz olabilmesi için henüz bu rekabetçi unsurlarda istenilen seviyede de iliz diyebiliriz. Kalite bak m ndan en iyiyi yapabiliyor ancak, maliyetler bak m ndan istenilen seviyeyi, yüksek vergiler nedeniyle tutturmakta güçlük çekiyoruz. Bu da yurt d fl nda önemli bir rekabet gücü eksikli ine neden oluyor. Dev otomobil üreticilerinin yeni yat r mlar n Türkiye'ye çekmek ve Türkiye'de üretilen araç park n geniflletmek, sektörün önünü açacak en önemli konular n bafl nda geliyor. Ancak teflviklerin kald r lmas, dev üreticilerin yat r m kararlar n a rl kl olarak Orta Avrupa'ya yöneltmesi sonucunu do uruyor. Bu durum önümüzdeki y llarda Türkiye için bir tehdit oluflturur mu? Yabanc yat r mlar n artan bir h zla Türkiye'ye çekilmesi için devletin ve özel sektörün yapmas gerekenler neler? Otomotiv sektörü 2002 sonras nda Türkiye de siyasi ve ekonomik istikrar n tesis edilmesiyle büyük bir ata a kalkt. H zla artan üretim, yükselen iç talep ve ihracat, artan istihdam, sektörümüzün çok önemli bir kilometre tafl n geride b rakt n n göstergesidir y l nda, yerli pazar büyüklü ü, toplam araç üretimi ve ihracat rekor seviyeye ulaflt. Bu de erler bizi elbette ki gururland r yor. Yine Ana sanayi ve Yan sanayi kolunda pek çok büyük otomotiv kuruluflunun "Joint Venture" ve "Do rudan Yabanc Yat r m" fleklinde ülkemize yat r m yapmas, Türkiye'de rekabetçi üretim yapmay sa layacak avantajlar bulduklar n gösteriyor ve duydu umuz güveni bir kat daha art r yor. Öte yandan henüz hedefledi imiz noktaya tam olarak ulaflt m - z söyleyemeyiz. Üretim aç s ndan bakarsak, Türkiye dünyadaki araç üretim s ralamas nda 17'inci, AB-25 içindeyse otomobil üretiminde 8'inci, Hafif Ticari Araç üretiminde ise 3'üncü s rada bulunuyor. Pazar olarak de erlendirirsek ortalama yafl n 27, nüfus art fl h z n n yüzde 1 oldu u 70 milyonluk ülkemizde, 1000 kifliye 106 araç düflüyor. hracat geçen y l içinde bafllayan yeni projeler sayesinde artmaya devam etti ama bu y l yeni proje eklenmedi i için art fl h z giderek düflüyor. Pazar canland rmak için al nacak ak ll tedbirlerle sektöre yeni girifller olmas, toplam üretim kapasitesinin artt r lmas, toplam ihracat adedinin ve gelirinin artmas ve sonuç olarak yukarda belirtti im s ralamalarda yukar lara t rmanmak, gerçek anlamda "Avrupa'n n araç üssü" olmak, zincirleme olarak birbirini tetikleyecektir. 5 milyar dolar tutar nda bir yat - r m yaparak, k sa vadede 1 milyon adet üretim ve 0,7 milyon adet ihracat, orta vadede ise 2 milyon adet üretim ve 1,5 milyon adet ihracat yap labilir. Bunun sonucunda istihdam seviyesi 600 bin kifliye ve ihracat geliri de 20 milyar dolara ulaflabilir. Bu yaklafl mla d fl ticaret aç de il, fazlas yarat lacak ve do as gere i yüzde 100 kay t içi olan sektörün olumlu sonuçlar ekonomiye "çarpan faktörü" etkisiyle yans yacakt r. Bunlar için gerekli teflviklerin, yat r m önceliklerinin ve vergi indirimlerinin Türkiye nin h z na h z kataca n ve beklenmedik yat r m karar iptallerinin önüne geçece ini düflünüyorum. 2006'da iç piyasada yaflanan daralma otomotiv üreticilerinin ihracata daha fazla yönelmesini sa lad y l n n da Türkiye'de seçimler y l oldu u göz önünde bulunduruldu unda üretim ve ihracat aç s ndan otomotiv sektörünü sizce nas l bir y l bekliyor? 2007, hepimizin yak ndan bildi i üzere seçimler y l. Bir taraftan Cumhurbaflkanl seçimi, di er taraftan da genel seçimler ekonomi üzerinde olumsuz bir etki yapacakt r. Tüketicilerin de otomotiv al rken yo un bir flekilde kredi kulland klar n ve kredi kullan m - n n da tüketicilerin gelece e yönelik gelir OTOMOT V SEKTÖRÜNE 5 M LYAR DOLARLIK B R YATIRIM, KISA VADEDE 1 M LYON, ORTA VADEDE SE 2 M LYON ARAÇ ÜRET M VE 1,5 M LYON ADETL K ARAÇ HRACATI ANLAMINA GELECEKT R. beklentilerin flekillendirdi ini düflünürsek, tüketiciler bir süre önlerini görebilmek için al mlar n erteleyebilirler. Bu aç ndan bak ld - nda tahminlerimiz iç pazarda otomotiv sektörünün 2007 de biraz daha daralma ihtimalinin hayli yüksek oldu unu gösteriyor. D fl pazarlara yapt m z ihracat n ise 2007 de yükselmeye devam edece ini düflünüyoruz. Türkiye de üretim yapan otomotiv devleri yo- un bir flekilde yat - r m yapmaya devam ediyorlar. Bu firmalar yat r m kararlar n daha uzun süreli bir perspektiften bakarak veriyorlar. Dolay s yla otomotiv sektörümüzdeki faaliyet gösteren firmalar ihracata yönelik üretimlerini daha da artt racakt r. Sektörün bir di er önemli sorunu ise otomotive yönelik bir master plan n olmamas. Sektör mensuplar nca s kça elefltirilen bu konu hakk nda görüflleriniz neler? Bu konuda 2007 y l nda nas l geliflmeler bekleniyor? Otomotiv sektörünün y llard r hükümetlerden talep etti i "Sektör çin Master Plan " nihayet gerçek oluyor. Oluflturulacak master plan ile otomotiv sektöründeki markalar n global rekabette Türkiye'yi yar flt rabilmek için devletin izlemesi gereken politikan n oluflturulmas hedefleniyor. Bu sevindirici haber, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun Baflkanl 'nda 26 Eylül 2006 tarihinde, Ankara'da düzenlenen Ekonomik Sorunlar De- erlendirme Kurulu'nda gündeme geldi. Toplant da sektörün "otomotiv master plan " haz rlamas önerisi olumlu karfl lanarak, hayata geçirilmesi yönünde görüfl birli ine var lm fl oldu. Toplant da al nan karar do rultusunda, sektörün k sa, orta ve uzun vadeli stratejik master planlar yap l p, ilgili bakanl k ve kurumlar nezdinde bir çal flma grubu kurulacak. Çal flma grubu, sektörü tüm yönleriyle masaya yat rarak güçlü ve zay f yönlerini belirleyip, at lmas gereken ad mlar, sektörün yönünü belirleyecek. Böylece 2007 y l nda daha derli toplu olarak, bir makro strateji çerçevesinde otomotiv ihracat n n daha da 63 timreport sectors

9 OTOMOT VANASANAY DIfi T CARET MÜSTEfiARI TUNCER KAYALAR, OTOMOT V SEKTÖRÜNDE YATIRIM TEfiV KLER N N SADECE GEL fimekte OLAN BÖLGELERE VER LMES YLE, OTOMOT V SANAY N N TÜRK YE GENEL NE YAYILMASI G B B R SONUCUN DO ACA INI VE BU DURUMUN ÜLKEM Z N ÜRET M ÜSSÜ OLMA ÖZELL N PERÇ NLEYECE N BEL RT YOR. D fl Ticaret Müsteflar Tuncer Kayalar: TÜRK YE, HÂLÂ CAZ P B R PAZAR hracat n yükselen sektörleri aras nda bafl çeken otomotiv sanayi, yeni yat - r mlar ve ar-ge faaliyetleri sonucunda, 2000 y l nda gerçeklefltirdi i 2.4 milyar dolarl k ihracat n 2005 y l nda 11.7 milyar dolara ç karm fl durumda y l nda ana sanayinin ihracat sadece 1 milyar dolar iken, istikrarl bir art flla bu miktar 2005 y l nda 8 milyar dolara, yan sanayi ihracat da 1.34 milyar dolardan 3.7 milyar dolara yükseldi y l ndan bu yana genel ihracat m z n art fl oran n n oldukça üzerinde gerçekleflen otomotiv sanayiinin ihracat, bundan befl y l önce toplam ihracattan yüzde 8 seviyesinde bir pay al rken, 2005 y l sonunda bu pay yüzde 16 ya ç karm fl durumda y l nda ise bu oran n yüzde 18 e yükselmesi bekleniyor. Türk otomotiv sanayiinin dünya otomotiv sanayisi içindeki pay 1996 y l nda binde 2 iken, 2005 y l sonunda bu pay yüzde 1.8 e ç km fl durumda. Bir baflka deyiflle Türki- timreport sectors 64

10 ye pay n 9 y lda tam 9 kat art rmay baflard y l ilk dokuz ay na yönelik istatistikler de otomotiv sanayisinin ihracat baflar s n gösterir nitelikte. Bu dönemde, otomotiv sektörü ihracat n n ana sanayide yüzde 20.2 oran nda bir art flla 7 milyar dolara ulafl rken, yan sanayi de yüzde 16 oran nda art fl ile 3.2 milyar dolara eriflti. Sektörün 9 ayl k toplam ihracat ise 10.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti. D fl Ticaret Müsteflar Tuncer Kayalar, Bu rakamlar n fl nda otomotiv sektörünün, ihracat m z n parlayan bir y ld z oldu- unu rahatl kla söyleyebiliriz. Otomotiv sektörünün 2006 y l ndan itibaren ihracatta ilk s ray almas n bekliyoruz diyor. 15 firmada 36 bin çal flan Türkiye de otomotiv sektörü, 1990 l y llarda ihracata dönük rekabetçi politikalar benimsedi rakamlar yla tafl t arac üreten 15 firman n kapasitesi 1.1 milyon adet/y l seviyesinde. Bu 15 firmada 36 bine yak n çal flan bulunuyor. hracata yönelik politikalar n izlenmesinde, küresel üreticilerin Türkiye de yapt klar yat r mlar da etkili oldu. Türkiye, otomotiv sektöründe son y llarda yap lan yat r mlar sonucunda çok önemli bir üretim ve ihracat üssü haline geldi. Küresel araç üreticilerinin Türkiye yi üretim üssü olarak seçmelerine paralel olarak Türkiye deki otomotiv sektörünün yap s, dünya pazarlar için teknolojik düzeyi yüksek ve üretim miktarlar ekonomik ölçeklerde araç ve parçalar n üretildi i bir konuma dönüfltü. Dünya otomotiv sektöründeki s n rl say da üreticinin önemli bir k sm n n Türkiye de üretim yapmalar n n, rekabet gücümüzün önemli bir göstergesi oldu u düflünüyorum diyen Tuncer Kayalar, küresel yat r mc lar n kal - c olmalar n n bir göstergesinin de artan ar-ge faaliyetleri oldu unu söylüyor. Kayalar, son y llarda ar-ge ye verilen önemin ve devlet bütçesinden ar-ge desteklerine ayr lan pay n artmas yla birlikte, Türkiye deki otomotiv sanayisinin de üretim süreçleri ve teknolojilerinin gelifltirilmesi çal flmalar nda önemli ad mlar at ld n belirtiyor. Türkiye nin rakibi çok Otomotiv sektörünün Türkiye de bugüne kadarki geliflim sürecinde, üretim ve pazarlama alanlar nda sektörün küresel en- tegrasyonunu tamamlad n ve kaliteli Bu anlamda, devlet ve özel sektör bugüne kadar sürdürülen yak n iflbirli ini pekifl- ürünlerin, rekabetin çok yo un yafland pazarlara sat labildi ini söyleyen D fl Ticaret Müsteflar Tuncer Kayalar, Ancak bu- sorusunun cevab n aramal y z. tirerek, daha fazla yat r m nas l çekebiliriz nu yeterli görmemek gerekir. Sektörde küresel rekabetin, h zla artmaya devam DTM, pazara girifl projeleri etmesi kaç n lmaz. Bu ba lamda, Türkiye gelifltiriyor gibi üreticilere alternatif olarak yeni üretim merkezlerinin piyasaya girmesine hak ld nda, bir kapasite fazlal n n göze Otomotiv sektörüne dünya ölçe inde baz rl kl olunmas gerekiyor diyor. Sektörün çarpt n belirten D fl Ticaret Müsteflar üretim alan nda gösterdi i baflar y, teknoloji gelifltirme ve ar-ge alanlar nda da gös- aras nda yat r mc lar çekmek için k yas ya Tuncer Kayalar, di er taraftan da ülkeler termesi ve özgün ürünlerin ülkemizde gelifltirilmesinin sektörün gücünü kal c k la- ba lamda, en önemli önceliklerden biri, bir rekabetin de yafland n söylüyor. Bu ca n belirten Tuncer Kayalar; bu noktada, ana sanayi ve yan sanayi iliflkisinin de yat r mc lar n kal c olmas n sa lamak. Ül- yeni yat r mlar çekmenin yan s ra var olan muhakkak surette gelifltirilmesi gerekti inin alt n çiziyor. Sektörde kendini kan tla- önemli avantaj m z. Ana sanayiinin ihtiyaçkemizdeki nitelikli ve üretken iflgücü en m fl ülkelere bakt m zda, ana sanayi ve lar na uygun, teknolojik seviyesi yüksek yan sanayi iliflkisinin araç konsept ve tasar m aflamas nda bafllad n görüyoruz. banc yat r mc lar n sektöre yönelmesi so- bir yan sanayiinin varl üretim amaçl ya- Biz de ülkemizde, çok daha erken aflamalarda ana sanayi-yan sanayi iflbirli ini sa - ve teknoloji gelifltirme faaliyetlerinin yaynucunu getirecektir diyen Kayalar, ar-ge layabilirsek, yeni teknolojiler ve ürünlerin g nlaflt r lmas ile de küresel yat r mc lar yakalanmas çok da zor olmayacakt r. kal c k labilece imizin alt n çiziyor. Bu Türkiye nin, bunu baflaracak insan ve teknik altyap s mevcuttur diyen Kayalar, flarl n n ar-ge ve e itim faaliyetlerine amaç do rultusunda, D fl Ticaret Müste- otomotiv sektöründeki rekabet gücümüzün sürdürülebilir bir nitelik kazanmas nd klar n belirten Tuncer Kayalar, Özellik- sa lad devlet yard mlar n her y l art rda, yabanc yat r mlar n artmas n n ciddi le, KOB lerin ar-ge desteklerinden daha katk lar olaca n n alt n çiziyor. Kayalar fazla yararlabilmeleri için, proje haz rlanmas aflamas nda ald klar dan flmanl k hiz- konu ile ilgili olarak flunlar söylüyor: Asl nda ana ve yan sanayii aras nda sinerji metlerinin desteklenmesine yönelik çal flmalar m z devam ediyor diyor. oluflturmam z, yeni yabanc yat r mlar n ülkemize çekilmesi sürecini de artt racakt r. Global ekonomideki olas yavafllaman n > 65 timreport sectors

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE Sumru ÖZ Kas m 2008 TÜS AD-Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu (Yay n No: REF 06/2008) Sabanc Üniversitesi Orhanl 34956 Tuzla / stanbul Telefon: (0216)

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Araflt rma. Raporlar. MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE OTOMOT V 2009 SEKTÖR RAPORU. Haz rlayan Salih Sami ATILGAN

Araflt rma. Raporlar. MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE OTOMOT V 2009 SEKTÖR RAPORU. Haz rlayan Salih Sami ATILGAN Araflt rma Raporlar MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE OTOMOT V 2009 SEKTÖR RAPORU Haz rlayan Salih Sami ATILGAN 62 2009 OTOMOT V SEKTÖR RAPORU Haz rlayan Salih Sami ATILGAN Bu raporun bas m na katk

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans,

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Akkök fiirketler Grubu >08 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler >09 Tarihçe ve Geliflim >10 Yönetim Kurulu nun Mesaj >12

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı