SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS)"

Transkript

1 SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS) Dilek TEZEL 1, İbrahim ÖZDEMİR 2, İmren YENİPINAR 3 1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, 3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, ÖZET 648 sayılı KHK ile, Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak, yetkisi, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ne verilmiştir.doğal Sit Alanlarının mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla, tüm veriler incelenip değerlendirilmiş, doğal sit alanlarına ilişkin bir Coğrafi Bilgi Sistemi uygulaması geliştirilmiş, sistem içerisinde dosyalar arşivlenerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve ilgili birimler arasında web servisler aracılığıyla paylaşımı sağlanmıştır. Özellikle Komisyon Kararlarının belli bir düzende elde edilmesini ve sorgulanmasını sağlamak üzere veri toplama altyapısı oluşturulmuştur. Anahtar Sözcükler: e-devlet, Merkezi yönetimler, Uygulama geliştirme, Korunan Alan, Doğal Sit Alanı ABSTRACT PROTECTED AREAS MANAGEMENT SYSTEM With the Decree No. 648, Natural assets and natural conservation areas and identify areas of special environmental protection, registration, approval, modification, and the declaration of the principles and procedures to identify and determine the boundaries of these areas, and to register, manage, and ensure that the management of its jurisdiction, assigned to the General Directorate for the protection of Natural Assets. In order to determine the current state of Natural Protected Areas, all data analyzed and evaluated then a geographic information system developed for natural protected areas. All documents and files archived in the system and the relevant units of the Provincial Directorates of the Ministry has been sharing through web services. Especially, the data collection infrastructure was created to provide for Decisions of the Protection Commissions. Keywords: e-government, Central government, GIS Development,Protected Areas, Natural Protected Areas 1.KORUNAN ALAN ENVANTERİNİN ÖNEMİ VE YASAL SORUMLULUK Kıtalar arasında köprü olması, iklimsel ve coğrafik özelliklerin kısa aralıklarla değişmesi Anadolu topraklarına, biyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliği kazandırmıştır. Ülkemiz; orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine ve bu ekosistemlerin farklı formlarına ve farklı kombinasyonlarına sahiptir. Bu olağanüstü ekosistem ve habitat çeşitliliği beraberinde önemli bir tür çeşitliliğini getirmiştir. Ülkemizin doğal zenginliğinin devam ettirilebilmesi için korunan alanlara ilişkin güçlü bir yönetim modeli ve altyapısının oluşturulması gerekmektedir. Dünya ölçeğinde bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğinin önemi herkes tarafından anlaşılmıştır. Bir çok gelişmiş ülke tür tespitlerini tamamlamış ve korunan alanlara ait ilişkisel veri tabanlarını oluşturmuştur. Coğrafi bilgi teknolojilerinden yararlanarak korunan alanlara ait verilerin sektörler arası kullanılmasını sağlamış ve karar destek sistemlerini oluşturmuşlardır. Bu verileri kullanarak tarım, gıda ve ekonomik değerler açısından önem taşıyan genetik çeşitlilik unsurlarının belirlenmesi, kayıt altına alınması, korunması ve yönetimi konularında etkin alan yönetimini gerçekleştirmişler ve biyolojik çeşitliliğin korunması için ulusal stratejilerini belirlemişlerdir. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi, tarımsal stratejiler ya da ulusal kalkınma planları gibi ulusal girişimlerin uygulanma süreçleri arasındaki bağlantıların ve eşgüdümün sağlanması için korunan alanlara ve doğal değerlere ilişkin mekansal ve istatistiki verilerin kayıt altına alınması ve güncel tutulması gerekmektedir. Türkiye, çok önemli bir ekonomik potansiyel oluşturan zengin tarımsal genetik kaynaklarına, tıbbi ve aromatik bitki genetik kaynaklarına, korunan alanlara sahiptir. Ancak korunan alanların sayısal olarak tespiti ve kayıt altına alınması, sektörler arası kullanımı ülkemizde hala yeterli bir düzeyde tamamlanamamıştır. Ülkemizde korunan alanların sayısı doğru ve yeterli envanter olmadığı için hala yaklaşık olarak ifade edilmektedir. Elde edilen bilgiler belli bir sistematik ile oluşturulmadığından disiplinler arası koruma stratejilerine esas olacak veriler yeterince paylaşılamamaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı KHK ile; (a) bendinde, Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü

2 bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek., (b) bendinde, Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değisiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak, (c) bendinde, Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılasmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değistirmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, (ç) bendinde, Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların görüsünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak. şeklinde yasal düzenleme yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü nün görevleri tanımlanmıştır. Söz konusu yetki çerçevesinde korunan alanlara ilişkin çalışmaları gerçekleştirmek üzere, mevcut durum tespitine başlanmıştır. Dünya ve ülke ölçeğinde doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip ancak kentleşme, turizm, tarım ve sanayi baskısı altındaki alanlara ilişkin mevcut durumunun ortaya konulması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda, günümüze kadar düzenli bir sistem ve/veya altlık içerisinde tutulmamış halde olan doğal sit sınırları ve tabiat varlıklarının, yasal dayanaklarıyla ortaya konulması ve güncel verilerinin kullanılması birincil çalışma olarak planlanmıştır. Yaklaşık sayılarla ve standart gözetmeksizin oluşturulan altlıklarla ifade edilmekte olan doğal sit alanlarının, sayısal ve/veya basılı arşivinde bulunan envanterinin tespit edilmesine öncelik verilmiştir. 2.TABİAT VARLIKLARI VE SİT ALANLARI ENVANTERİ Korunan alanların biyolojik çeşitliliği ve peyzaj özellikleri ortaya çıkarılacak ve tehdit analizine dayalı öncelikler ve alana özgü stratejiler belirlenerek geleneksel korumadan bilimsel verilere dayalı etkin korumaya geçilecektir. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve bilimsel araştırmalar ışığında; ekonomik, sosyal, kültürel ve bölgesel gereksinimlerin yanı sıra koruma kullanma dengesini de dikkate alarak, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik açıdan hassas alanların korunması ve bu alanlarla ilgili her türlü tedbirin alınması hedeflenmiştir. Doğru bilgi ve doğru koruma için korunan alanların sağlıklı envanterinin oluşturulması ile alan yönetimini gerçekleştirecek olan karar vericilere sağlıklı, sorgulanabilir ve analiz edilebilir, bilgi teknolojilerine dayalı doğru altlıkların sunulması planlanmıştır.jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan değerler tabiat varlıkları ve/veya doğal sit alanı olarak tanımlanmaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı KHK gereğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarına ait 81 il düzeyinde bilgiler içermekte olan yaklaşık adet arşiv dosyası, yasanın yürürlüğe girmesini takip eden altı ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından devralınmıştır. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tüm illeri kapsayan 29 adet TVK Bölge Komisyonu oluşturulmuştur.(şekil-1) İlgili Bölge Komisyonunun görev alanına giren illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri arasında koordinasyonunun sağlanması ve komisyonun sekretaryasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda, Bölge Komisyonu adı ile anılan ilde yer alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlükleri(21 adet) görevlendirilmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nden devralınan dosyalar bu müdürlüklerde yer almaktadır.

3 Şekil 1 : İller düzeyinde teşkil edilmiş 29 adet Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları. Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu dosyaların teslim alınması aşamasında kullanılmak üzere, merkezi yönetim olarak verinin verisi oluşturulması hedeflenmiş ve veri formları hazırlanarak illere gönderilmiştir. (Tablo-1, Tablo-2).Ancak her iki Bakanlığın da illerdeki ekipman ve personel kısıtları nedeniyle veri formlarının doldurulması sağlanamamıştır. Bununla birlikte dosyalar kapsamında yer alan tabiat varlığı ve sit alanlarına ilişkin herhangi bir sayısal veri, veri tabanı veya sistem resmiyette var olmadığından teslim alınamamıştır. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararıyla yürütülen, tabiat varlığı ve sit alanlarındaki kullanım taleplerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak üzere, dosya içeriklerinin araştırılıp doğal sit alanlarına ilişkin hâlihazırda bulunan tüm verilerin incelenip değerlendirilmesi, yaklaşık adet dosyanın içeriğinin araştırılıp veri analizi ve tasarımının yapılması, doğal sit sınırlarının mevcut dosyalar üzerinden belirlenerek sayısal ortamda oluşturulması ile Genel Müdürlük bünyesinde doğal sit alanlarına ilişkin bir CBS uygulaması geliştirilmesi ve Bakanlık CBS sistemine entegrasyonu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve ilgili birimler arasında web servisler aracılığıyla paylaşımının sağlanması işleri planlanarak çalışmalara başlanmıştır.

4 DOSYA TESLİM TUTANAĞI ( Veri Formu-1 ) DOSYA NO İLİ İLÇESİ SİT ALANININ ADI SİT ALANININ ADRESİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO SİT ALANI TÜRÜ ALT ADI (Doğal, kentsel,arkeolojik,t arihi) NİTELİĞİ DERECESİ KARISIK DERECE KURULUN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU VARSA DEĞİŞİKLİK TARİHİ VE NOSU AÇIKLAMA.KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN TESLİM EDEN KURUL MÜDÜRÜ TESLİM TARİHİ../../... TESLİM ALAN TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ..BÖLGE KOMİSYONU UZMAN TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ Tablo 1 : Dosyaların devralınması aşamasında kullanılması öngörülen dosya teslim tutanağı. Veri Formu- 1'deki DOSYA SIRA NOSU : ÖLÇEĞİ PAFTA SAYISI DOSYA TESLİM TUTANAĞI (Veri formu-2) Dosyada Yer Alan Evrakların Dizi Pusulası. SAYISAL VERİ : İMAR PLANI VERİLERİ ONAY TARİHİ İLGİLİ BELEDİYE/ İL ÖZEL İDARE KURUL KARAR TARİHİ VE NOSU SIRA NO EVRAĞIN GELDİĞİ YER EVRAĞIN GİTTİĞİ YER TARİHİ NOSU İÇERİĞİ TESLİM EDEN TESLİM TARİHİ SAYFA SAYISI TESLİM ALAN EVRAK (Asıl/Kopya) AÇIKLAMA.KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN KURUL MÜDÜRÜ /./ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ..BÖLGE KOMİSYONU UZMAN TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ Tablo 2 : Dosyaların Devralınması aşamasında kullanılması öngörülen veri formu.

5 3.SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ Başka bir Bakanlığın sorumluluğunda oluşturulan arşiv dosyaların sadece basılı olarak teslim alınması, dosyaların iller bazında 21 ayrı lokasyonda bulunması, sit alanlarına ait doğru sınır verilerinin ancak ve ancak kurul kararları ve ekleriyle birlikte elde edilebileceği ve kamu görevlerinin ve hizmetlerinin kesintiye uğratılamayacağı göz önünde bulundurularak proje başlatılmıştır. Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi 2012 yılı içerisinde başlatılmış olup, Doğal Sit Alanlarının mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla, doğal sit alanlarına ilişkin hâlihazırda bulunan veriler incelenip değerlendirilmiş,gerekli veri analizi ve tasarımı yapılmış, pilot olarak seçilen 6 il (Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce) kapsamında doğal sit sınırları mevcut dosyalar üzerinden belirlenerek veri tabanına aktarılmış, Genel Müdürlük bünyesinde doğal sit alanlarına ilişkin bir Coğrafi Bilgi Sistemi uygulaması geliştirilmiş, sistem içerisinde dosyalar arşivlenerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve ilgili birimler arasında web servisler aracılığıyla paylaşımı sağlanmıştır. Özellikle Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon Kararlarının belli bir düzende elde edilmesini ve sorgulanmasını, benzer kullanım taleplerine karşı tip kararların üretilmesini sağlamak üzere veri toplama altyapısı oluşturulmuştur yılında ise, geriye kalan 75 il kapsamında doğal sit sınırlarının dosyalarından belirlenerek mevcut coğrafi bilgi sistemi uygulaması ile veri tabanına aktarılması ve doğal sit sınırlarına ilişkin veri tabanının güncellenmesi tamamlanmış olacaktır. Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) sayesinde; harita veya dosya bilgilerine göre uygun görülen sit alanları geometrileri ve Komisyon Kararları, Mahkeme Kararları, Karara esas rapor vb. yasal dayanaklarını kapsayan dokümanları SAYS veri tabanına aktarılmaktadır. Dosyalar bazında yapılacak/yaptırılacak taramaların dosya olarak merkezdeki sunucuya aktarılması ve ilgili belgelerin sayısal kopyalarına erişimleri sağlanmaktadır. Sözel ve harita üzerinde sorgulamalar yapılabilmektedir. Sınır değişiklikleri ve derece değişiklikleri sit alanı bazında takip edilebilir. Derece ve sınır değişikliğinin karar metni ve evrakı görüntülenmektedir. Sınır değişikliğinde de eski sınır harita (grafik veri) görüntülenebilmektedir. Sit alanı pasife düştüğü zaman da sistemde mevcut geçmiş evraklarına-kararlarına- ve grafik verisine erişilebilmektedir. Şekil 2 : SAYS Uygulaması arşiv ve harita modülü.

6 TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2013 Veri analizi kapsamında Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 1273 adet Doğal Sit Alanının mevcut durumuna ilişkin ilgili birimlerin arşivlerinde tutulan konumsal verilerin toplandığı kaynaklar, depolandıkları arşivler, verilerin tutulduğu ortam vb. konular incelenmiştir. Mevcut sayısal veriler teknik esaslara göre bütünleştirilerek, doğal sit sınırlarına ilişkin sınırları gösteren paftaların raster görüntüleri sayısal verilerle birlikte dosyalanmıştır. Grafik(vektör) verilerin oluşturulması aşamasında, dosyalar içerisinde yer alan grafik veriler gerekli teknik esaslar dikkate alınarak, karar ekindeki harita altlığında basılı halde bulunan her türlü doğal sit alanları sayısallaştırılarak ve dayanağı olan kararlar ile ilişkilendirilerek veritabanına aktarılmıştır Veri Toplama Altyapısı (VTA) Sit alanları ile ilgili öznitelik bilgilerinin dinamik formlar aracılığıyla girilmesine imkan sağlayacak, kullanıcı tarafından uyarlanabilecek (yazılımcı desteği olmadan) bir web tabanlı veri toplama altyapısı (VTA) geliştirilmiştir. Veri toplama altyapısı sit alanları ile ilgili sayısal harita verilerinin dosya olarak transfer edildiği veya elle koordinat bilgilerinin girilebilediği bir veri girişi imkanı da sağlamaktadır. Bu fonksiyon ile İl Müdürlükleri/Komisyonlar/İlgili Kurumlar sağlanacak arayüz üzerinden ellerindeki sayısal harita bilgilerini sisteme aktarabilmektedir. VTA yardımıyla İl Müdürlükleri tarafından bilgi girişi yapılmaktadır. Bu altyapı arşiv modülü ile entegre bir şekilde çalışmaktadır. Dolayısıyla taranmış belgelerin girilen sit (öznitelik bilgileri) ile eşleştirmeleri de yapılabilmektedir. 3.2.Veri Dönüştürme ve Eşleştirme Süreci Veri toplama altyapısı(vta) üzerinden girilen sözel ve geometrik verilerin (sayısal harita bilgilerinin) dönüştürme ve eşleştirme iş süreci tanımlanarak devreye alınmıştır. Bu kapsamda Genel Müdürlük bünyesindeki veya İl Müdürlükleri tarafından aktarılan sayısal haritaların (ncz, shp, dgn, Excel/notepad koordinatları) dönüşümleri yapılmıştır.bu uygulama aracılığıyla Genel Müdürlük tarafından referans harita veya dosya bilgilerine göre uygun görülen sit alanları geometrileri ve sözel bilgileri SAYS veri tabanına aktarılmaktadır Arşiv Modülü Geliştirilen sistem, dosyalar bazında yapılacak/ yaptırılacak taramaların dosya olarak sunucuya aktarılması ve ilgili belgelerin sayısal kopyalarına erişimini sağlayacak arşiv modülü içermektedir. Şekil 3 : SAYS Uygulaması arşiv modülü.

7 3.4. Veri Sunum Altyapısı (VSA) Toplanan ve Genel Müdürlük tarafından doğrulanan mevcut verilere ve üretilecek yeni sit bilgilerine, Genel Müdürlüğün, il müdürlüklerinin, Merkez ve Bölge Komisyonlarının, izin verilen ilgili kurumların yetkileri dahilinde güvenli olarak erişebilmesi için bir yazılım altyapısı geliştirilmiştir. SAYS Portalına entegre edilecek veri sunum altyapısı ile sit alanı ile ilgili sözel ve harita bilgilerine erişim imkanı sağlanmaktadır. Sözel ve harita üzerinde sorgulamalar yapılabilmektedir. VSA arka tarafta web servis yönetimini destekleyen (SOA tabanlı) bir altyapı üzerinden (güvenlik ve yönetim altyapısı) kurum içi ve kurumlar arası bilgi alışverişini güvenli kontrollü bir şekilde sağlamaktadır SAYS Portalı Proje kapsamında geliştirilerek, farklı modüller/fonksiyonların artımsal bir şekilde devreye alınan SAYS Portalı üzerinden Veri Toplama, Veri Sunum, Harita, Yönetim, Raporlama, Eğitim, Kamu Bilinçlendirme, E-eğitim, İçerik Yönetimi vb. fonksiyonlarına erişim sağlanmıştır. Portal genel erişime açık olmakla beraber yetkili kullanıcılar şifrelerini girmek suretiyle ilgili fonksiyonlara erişim sağlayabilmektedir Güvenlik ve Yönetim Altyapısı SAYS yazılım mimarisinin veri tabanı, web servisleri/uygulama ve önyüz katmanlarında güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanamaktadır. Bilgilerin hangi iş sürecinde hangi güvenlik gereksinimlerine tabi olduğu dikkate alınarak güvenlik altyapısı tasarlanmış ve web servisler düzeyinde yapılan sorgu ve cevapların logları alınabilmektedir. Sistem Genel Müdürlük ve İlgili Bakanlık birimlerinin yetkileri dahilinde erişimlerinin yönetilmesine izin verecek şekilde SSO protokolünü destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem SOA(servis odaklı mimari) esaslarına uygun olarak tasarlanmıştır Elektronik Eğitim Modülü Proje kapsamında, tüm kullanıcılara, Genel Müdürlük personeli ve Komisyon üyelerine yönelik, html/flash tabanlı, bilgilendirme/farkındalık amaçlı bir e-eğitim uygulaması geliştirilerek SAYS Portalına entegre edilmiştir. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) 81 il düzeyinde veri girişlerini sağlar vaziyette hazır bulunmaktadır. Ülke genelinde teşkil edilmiş 29 adet Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon Kararlarının sisteme girilmesini sağlamak üzere komisyon sekretaryasını yürüten 21 TVK Müdürlüğü personeline ve TVK Genel Müdürlüğü personeli ve komisyon üyelerine sistem eğitimi verilmiş kullanıcı adı ve şifreleri dağıtılmış bulunmaktadır. Ayrıca tüm TVK bölge Komisyon üyelerine kullanıcı adı ve şifre tanımlanmış Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Mart 2012 ve Mart 2013 tarihli hizmet içi eğitimlerde komisyon üyelerimize uygulama eğitimi düzenlenmiştir. Eğitimleri takiben İl Müdürlüklerince komisyon toplantıları sonrasında Mayıs 2013 itibariyle tüm komisyon kararları Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüklerince girilmeye başlanmıştır. İl Müdürlüklerinin personel ve donanım kapasitesi ile bağlantılı olarak karar girişlerinin aksatıldığı görülmekle birlikte SAYS uygulamasını dijital arşivleri gibi kullanma isteğinde olan illere destek olunarak, komisyon kararları ile birlikte olağan evraklarını da sisteme girmeleri sağlanmıştır. İl bazında sit istatistikleri coğrafi olarak takip edilebilmektedir.

8 Doğal Sit Sınırlarının Sunumu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yönetim Altyapısının Geliştirilmesi Proje Sonuçları : İllere Göre Sit alanlarının adet ve hektar olarak dağılımları. BURSA Derecesi Sit Sayısı ALAN (Ha) % 2 5% ALAN (Ha) Belirsiz 1% Belirsiz TOPLAM : % 2 3 Belirsiz Belirsiz Belirsiz Şekil 4: SAYS Uygulaması ile elde edilen sit envanteri-bursa örneği. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol yapılarak WMS ve WFS serviler halinde mülkiyet verileri ile sit sınırlarının sorgulanması sağlanmıştır.ayrıca şerhli parsel ile ilgili alt çalışmalar proje sayesinde başlatılmıştır.milli Emlak Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ile de web servislerin kullanılması planlanmaktadır.aynı zamanda tek elden sit sınırları verilerinin servis edilmesi ile veri kirliliği ortadan kaldırılmış olacaktır. Ayrıca, 29 adet Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Merkez Komisyonu üyelerinin ve hatta tüm vatandaşların da SAYS uygulamasına erişimleri sağlanacak şekilde kurgulanmıştır. Ancak kurumsal mahremiyetler nedeniyle yetkilerin açılması için konu bazlı çalışmaların yapılarak gerekli izinlerin açılması idari karara bağlanmalıdır. Gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Proje kapsamında TVK Komisyonlarında görüşülen tüm konu başlıkları belirlenmiştir. SAYS sayesinde konulara ilişkin tip kararların alınması sağlanacaktır. Genel Müdürlük çalışmaları ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan korunan alan bilgileri ve Merkez veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon Kararları na erişim yetkileri ve e-devlet projesi olarak vatandaşa açılması için gerekli çalışmaları yürütmek üzere hazır bulunmaktadır. Hızlı gelişen ve değişen teknolojiden yararlanarak, öncelikle insan yaşamının devamlılığını sağlamak üzere çevreye duyarlı ve çevre korumayı kolaylaştırıcı çalışmalar yürütülmelidir. Koruma statülerinin ve ilişkin verilerin doğru ve güncel tutulması ile ülke kaynaklarının ve ülke zenginliğinin devamlılığı sağlanacaktır. KAYNAKLAR URL 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İnternet sitesi, Çevre ve Sehircilik Bakanlığının Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 17 Ağustos 2011,

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM 19 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28358 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ O.Mataracı

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1 ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 1 Infrastructure Information Systems And Assessment Of Applications In The Country Mustafa AĞUŞ Akın Oğuz DİNÇ Uzaktan Algılama

Detaylı

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI Mustafa Yalçınkaya 1, Ahmet Fatih Hameş 2 1 İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,Kavacık,İSTANBUL, myalcinkaya@igdas.com.tr 2 İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,İGABİS

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1 BĐLĐ TOLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAORU RAOR NO:1 DEVLET LANLAMA TEŞKĐLATI BĐLĐ TOLUMU DAĐRESĐ MAYIS 2008 2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I) iriş... 3 II) Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KIRSAL KALKINMADA KADASTRAL ALTYAPININ ÖNEMĐ; TÜRKĐYE VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ ÜYESĐ ÜLKELER ÖRNEĞĐNDE KONUNUN ANALĐZĐ Necdet ŞAHĐNER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Harita

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS BİLDİRİ KİTABI ÖZET

PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS BİLDİRİ KİTABI ÖZET BİLDİRİ KİTABI PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS Mustafa Yalçınkaya 1, Gönül Yıldız 2,Ahmet Fatih Hameş 3 1 İGDAŞ Altyapı Bilgi

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı

Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA...

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA... İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri... 11 2-KULLANILAN KAYNAKLAR... 14 a) Bilişim Teknolojileri... 14 b) İnsan

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı