KAYSİS ve KAMU SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞİK İNOVASYON MODELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSİS ve KAMU SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞİK İNOVASYON MODELİ"

Transkript

1 KAYSİS ve KAMU SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞİK İNOVASYON MODELİ Uğur KARAGÖZ * Kamu kurumları geçmişin izlerini taşıyan gelenekçi bir anlayışa sahip olup, gelişime ve değişime karşı direnç gösteren yapılardır. Bu direncin yaşanmasına birçok faktör neden olmakla birlikte aşırı bürokrasi, teknolojik yetersizlik, mevzuat karmaşası, personel yönetimi bunlardan bazılarıdır. Oysa kamu kurumları öyle bir yapı içinde çalışmalıdır ki bilgi ve veri paylaşımı konusunda etkili bir işbirliği sağlanmalıdır. Kurumların birinde ihtiyaç duyulan bilgiye, bunun temin edileceği kurumdan akıllı bir sistem ile bilgi akışının sağlanabildiği bir yapının kurulması veri paylaşımında sürekliliği artırmakla kalmayıp birçok kamusal maliyeti de ortadan kaldıracaktır. Bunun yanı sıra bütünleşik yapı içine entegre edilen kurum elektronik uygulamaları sayesinde ortaya çıkan bir değişimin/yeniliğin başka bir kurumda da kullanılabilir olması sağlanabilecektir. Bunların yapılamadığı kamu yönetimi anlayışında müstakil çalışma anlayışının negatif yönleri dışsal bir zarar olarak diğer kurumları da etkileyecektir. Kamu hizmetleri açısından bakıldığında hizmetin faydalanıcısı durumundaki kesimler de sunulan hizmetlerden maksimum faydayı alamayacaklardır. Biraz somutlaştırmak gerekirse sunulacak bir kamu hizmetinin aksaması sadece o hizmeti sunan kurumun problemi olmaktan çıkmakta ve o hizmetin sunulma sürecine dahil olan tüm unsurlar için müteselsil bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Bu sorumluluk hizmetin dayandığı mevzuattan, sürece dahil olan diğer kurumlara, hizmetin sunumunda görev alan personelden, hizmetin sunumundaki belgelere kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Peki çok sayıda devlet kurumunun sunmuş olduğu sayısız hizmetin elektronik bir sistem aracılığı ile tek bir platformda toplanması, bu hizmetlerin sunumunda gerekli verilerin kurumların elektronik uygulamalarının entegre olduğu bir sistem ile tek noktadan karşılanması mümkün müdür? Türkiye Cumhuriyetinin yönetsel teşkilat yapısına bakıldığında kamu sektörünün hizmet sunumunda doğrudan etkin rol oynayan yapılanmalar merkezi yönetimin başkent teşkilatı unsurlarından biri olan bakanlıklar ile taşra teşkilatında yer alan il müdürlükleri, bölge idareleri ve diğer hizmet birimleridir. Yerinden yönetimin mahalli idareleri (yer bakımından yerinden yönetim) ve hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları ise başlı başına bir hizmet sunucusu olarak teşkilat yapısının diğer parçalarıdır. Bu yapının iyi işleyebilmesi için öncelikle yürütmenin içinde yer alan bakanlıkların etkin bir şekilde yapılandırılması, hem politika üretebilen hem hizmet sunumunu optimum şekilde sağlayan, taşra teşkilatının ihtiyaçlarına uygun şekilde cevap veren bir yapıda olmaları gerekmektedir. Diğer taraftan her kurum kendi içinde sistem geliştirmeyi, sunmuş olduğu hizmetlerin sunumunda yeni yöntemler aramayı denerken, özetle inovasyon gerçekleştirmeyi hedeflerken, diğer bazı kurumlardan kendini soyutlamakta mıdır ya da her kurumun kendi içinde farklı uygulamalara yönelmesi doğru bir yaklaşım mıdır? Kamu sektöründe yapılacak inovasyonun kamu kurumları arasında bağlantılı olarak yürütülmesi ve süreç içinde kendini güncelleyen bir mekanizmaya kavuşturulması mümkün müdür? İşte yukarıdaki tüm soruların yanıtını alabilmek için kamu sektöründe yapılan müstakil projelerin, uygulamaların/sistemlerin vb. entegre çalışabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. İlişkisel veri tabanı mantığı ile çalışan KAYSİS bu duruma güzel bir örnektir. * Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Geçici Personel (İl Planlama Uzmanı) 1

2 Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) aşağıda sıralanan bir takım işleri sahip olduğu alt uygulamalarla bağlantılı bir şekilde yerine getiren ve kamu yönetiminde elektronik bilgi yönetimine geçilen önemli bir sistemdir. Devlet Teşkilatındaki kurumların standart bir kod ile tanımlanması Kapsamlı bir hizmet envanteri yapılması Hizmetler ile mevzuat dayanaklarının eşleştirilmesi Elektronik mevzuat sisteminin (e-kms) oluşturulması Kamuda süreç entegrasyonun sağlanması Hizmet bazlı sağlıklı bir belge veri tabanı oluşturulması Hizmet standartlarının oluşturulması Kamu hizmetlerine ilişkin memnuniyet anketi ile vatandaşın gözünden hizmet analizi yapılması Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması Yetki devri çalışmalarının yapılması Kurumların yürüttükleri elektronik uygulamaların tek bir platform içinde toplanması Elektronik ortamda yürütülen kamu hizmetlerinin sayısının artırılması Sayılan bu işlerden bazılarını belli başlıklar altında toplarsak; DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi): Devlet teşkilatındaki tüm kurumların T.C. Kimlik Numarasına benzer şekilde standart ve unique kodlarla tanımlanması DETSİS ile başarılı bir şekilde sağlanmakta ve artık tüm kurumlarca kabul görmüş bir sistem olarak yürütülmektedir. HEYS (Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi): HEYS ile kamu sektöründe hangi tür hizmetlerin sunulduğu, bu hizmetlerden yararlanmak için hangi kurumlara ve hangi belgelerle başvurabildiği yanında hizmet sunumunun ortalama tamamlanma sürelerine ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Hizmet tanımlamaları DETSİS kayıtlarında devlet teşkilatı numarası almış daire başkanı ve dengi düzeyindeki birimler düzeyinde yapılmaktadır. Ayrıca sistemde hizmet-mevzuat eşleştirilmesi yapılmakta ve yürütülen hizmetlerin yasal dayanakları belirlenerek etkili bir mevzuat taraması gerçekleştirilmektedir. HEYS kayıtlarındaki hizmetlerin kurum içi ve kurum dışı süreçleri de birleştirildiğinde kamu sektöründe süreç entegrasyonu tamamlanmış olacaktır. HSYS (Hizmet Standartları Yönetim Sistemi): HEYS de yer alan tanımlı hizmet kayıtlarından süzülen veriler yardımıyla kurumların hizmet standartları tablolarının otomatik olarak oluşturulması sağlanmaktadır. Bu tablolar yardımı ile hizmetten yararlananlar, başvuruda istenen belgeleri, hizmetin en geç sunulma süresini ve standartlara aykırı durumlara başvuracakları yerleri görebilmektedir. Devlet Belge Yönetim Sistemi (DBYS): Hizmetlerde kullanılan belgelerin (başvuru ya da çıktı belgeler) doğru bir isim altında standartlaştırdığı ve içeriklerinin HEYS de tanımlanmış hizmetlerle ilişkili bir şekilde sisteme yüklenip birer örneklerinin KAYSİS üzerinden paylaşıldığı sistemdir. Yukarıda yer alan ve kamu sektörü için çok ciddi çalışmaları ifade eden bu sistemlerden elde edilen bilgiler/verilerin kullanılabilir ve paylaşılabilir olması söz konusu işlerin yerine getirilmesi kadar önemlidir. Bununla birlikte, kamu sektöründe doğru bilgi toplama zahmetli ve uzun vadeli bir iş olup, toplanan bilgilerin de güncel kalmasını sağlamak zordur. Özellikle kurumlar tarafından kullanılan farklı elektronik uygulamalar (kurumların kendilerinin ya da hizmet alımı ile yürüttükleri), hizmet sunumundaki iyileştirme ya da farklılaştırmalar, değişen mevzuat gibi sebeplerle ortaya çıkan değişiklikler, gerekli koordinasyon eksikliği ya da eksik bilgi paylaşımından dolayı eskiyi aratır hale gelebilmektedir. 2

3 Devletin öncelikli işi hizmet sunmak olduğundan odaklanılacak en önemli konulardan biri de bu olmalıdır. Yürütülen maliye/para politikaları bu çerçevede ele alınır. Devletin gelir-gider dengesi ve bütçe, kurumların hizmet kapsamlarına ve türlerine göre oluşturulur. Ekonomik birimlerden alınan vergiler yine hizmet bazlı ve bir karşılık vaadi olmaksızın belirlenir. Özetle devlet-vatandaş ilişkisi hizmet kavramı ile kesişir ve her iki tarafın da mutluluğu bu kesişimin sağlanması ile mümkün olur. Tıpkı Lorenz Eğrisinde ** olduğu gibi. Kamu hizmetlerinin faydalanılmasında Lorenz Eğrisinde olduğu gibi bir eşitlik sağlanma amacı güdülemez ancak sunulan hizmetlerin türüne karşılık nüfusun toplandığı bölgeler, yaş grubu ve cinsiyet bağlamları kapsamında benzer veriler elde edilebilir. Örneğin nüfusun belirli bir kesiminin gelir dağılımından aldığı pay ile bu payı alan nüfusun ağırlıkta olarak faydalandığı kamu hizmetleri belirlenebilir ve bu kesişim; bölgesel bazda, yaş grupları ve cinsiyet bazında yapılarak devletvatandaş arasındaki ilişkinin hizmet-gelir dağılımı arasında da yapılmasına imkan sunar. Ne var ki veri toplama ve analiz işinin etkin ve tutarlı bir şekilde yapılamadığı, dağınık ve güncel olmayan veri akışının olduğu bir kamu yönetiminde, kurum ve kuruluşların kullandıkları e-uygulamaların entegre edildiği bir sistem kurulmadığı sürece sağlıklı bilgi yönetiminin sağlanması ve buna yönelik politika üretilmesi mümkün olmamaktadır. Bütüncül bir uygulama olarak, Kurum ve Kuruluşların elektronik hizmetlerinin elektronik ortama taşınması ve bu hizmetlere tek bir platformdan ulaşılması konusunda 2006 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile geçilerek bu hizmetlerin e-devletin 3 sacayağını oluşturan vatandaş, özel sektör ve kamu kuruluşlarının erişimine açılması sağlanmıştır. Oluşturulan sistem e-devlet Kapısı olarak adlandırılmış ve adresinden uygulamaya konulmuştur. Bu sitede kurum ve kuruluşların elektronik olarak sunmuş oldukları hizmetler yer almakta ve örneğin adli sicil belgesinin, askerlik durum belgesinin sorgulanması gibi hizmetlere TC. Kimlik Numarası, e-devlet Şifresi/Mobil İmza/Elektronik İmza/T.C. Kimlik Kartı gibi alternatiflerin yer aldığı kimlik doğrulama sistemleri ile erişim sağlanmaktadır. Sitede yer alan bazı hizmetlere erişimde herhangi bir kullanıcı adı ve şifre zorunluluğu yoktur. Türk İdari Teşkilatının yönetsel yapısı ve kuvvetler erkinin kapsamına bakıldığında kamu hizmetlerinin yürütülmesinde etkin rol oynayan erkin yürütme olduğu açıktır. Bu teşkilatın öne çıkan kurumları ise bakanlıklar, il müdürlükleri, bölge idareleri ve belediyelerdir. Zaten e-devlet Kapısında da kurumlar ve belediyeler şeklinde bir tasnif yapılmış, kurumların kapsamını ağırlıklı olarak bakanlıklar oluşturmuştur. Ancak e-devlet Kapısı nda hizmet olarak adlandırılan kayıtlara göz atıldığında ortaya ilginç bir sonuç çıkmaktadır. Sitede yer alan elektronik hizmetlerden adında sorgulama ifadesi geçenlerin sayısına bakıldığında bu türden sunulan kamu hizmet sayısının %50 sinden fazlasının bir sorgulama hizmeti (araç sorgulama, beyan bilgileri sorgulama, bilgi edinme başvuru sorgulama, nöbetçi eczane sorgulama vb.) olduğu görülmektedir. Üstelik elektronik olarak yürütülen kamu hizmetlerinin sayısına bakıldığında aynı sorgulama işlemini yapan tüm kurumların sorgu hizmeti ayrı bir hizmet olarak değerlendirildiği görülmekte ve bunun bir sonucu olarak elektronik anlamda sunulan kamu hizmet türü sayısının aslında daha az olduğu ortaya çıkmaktadır. Kurum ve kuruluşların sundukları elektronik hizmetlerin e-devlet çatısı altında toplanması elbette ki önemlidir. Ancak bu hizmetleri sunan kurumların kendi sistemlerinin entegre olduğu bir yapı ile ** İktisatta gelir dağılımında adaleti ifade eden bu eğri nüfusun belirli yüzdeler itibari ile gelir dağılımından eşit pay almasını öngören bir yaklaşımdır. Dikey eksende gelir dağılımının yatay eksende nüfusun olduğu bir düzlemde, adil gelir dağılımı 0<x<1 aralığında belirlenen gini katsayısının 0 değerinde olması durumunda sağlanmakta ve bu noktadan uzaklaştıkça adaletsizlik artmaktadır. 3

4 başvurulu bir kamu hizmetinin dahi akıllı bir sistem ile ilgili kurumlardan veri çağrılarak yönetilmesi farklı işlerdir. Zaten gerçek anlamda e-devlet yönetimi de bu şekilde sağlanabilir. Örneğin, bir kurum tarafından başvuruları alınan bir hizmetle ilişkili farklı kurumlardan temin edilmesi gereken verilerin üst bir sistem ile otomatik olarak o kurumlardan alınması ve hizmetin başvurulduğu kurumun kullanımına açılması örnek gösterilebilir. İşte bu noktada adına kamu sektöründe bütünleşik inovasyon diyebileceğimiz bir yapıdan bahsedebiliriz. Yukarıdaki şekil kamu hizmetlerinin sunumunda etkin rol oynayan kurumların nasıl bir yapı içinde çalışması gerektiğinin durumunu yansıtmaktadır. Bütünleşik bir sistem ile hem merkezi yönetimin farklı birimleri arasında bir bağlantı hem de aynı birimin kendi alt birimleri arasında bir bağlantının olması gerekir. Bu yapı yerinden yönetim kuruluşları için de geçerlidir. Her iki yönetim yapısı içinde oluşturulan bu ağın karşılıklı olarak sağlanması durumunda sistem tam anlamıyla bütüncül bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Durumu biraz daha somutlaştıracak olursak inovasyon için kamu sektöründe atılması gereken adımlardan ve aşağıda yer alan önemli uygulamalardan bahsetmiştik. Bunlar: DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) HEYS (Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi) DBYS (Devlet Belge Yönetim Sistemi) HSYS (Hizmet Standartları Yönetim Sistemi) Bu uygulamaların en önemli özelliği ulusal çapta olması ve tüm kurum-kuruluşları kapsamasıdır. Kurum ve kuruluşların kullanımına açılan bu uygulamalar yolu ile makro boyutta veriler elde edilmekte farklı analizler ile bu verilerin yönetilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu uygulamaların yanında bazı kurumların kendi içlerinde yürüttükleri elektronik uygulamalar ya da benzer projeler bulunmaktadır. Bunların tespit edilmesi ve hepsinin tek sistem gibi çalışan bir yapıya taşınması ve yeni geliştirilecek uygulamaların da bu yapıya uygun olarak tasarlanması kamu sektöründe ilişkisel veri tabanı yönetim sisteminin oluşturulması için son derece önemlidir. 4

5 Türk İdari Teşkilatı çatısı altında özellikle yürütme erkinde yer alan birimlerin kullanmış oldukları elektronik sistemlerin neler olduğunun tespit edilerek bunların diğer kurumlar ile entegre çalışabileceği ara bir mekanizma ile bütünleştirilmesi kamuda bütünleşik inovasyonun sağlanması açısından önemli bir adım olacaktır. Bunun yapılabilmesi için bir proje geliştirilmiş ve yazılım aşamasına geçilmiştir. Sistemin adı Kamu Elektronik Uygulamalar Envanteri Yönetim Sistemi (ELYİS) dir. ELYİS, merkezi yönetim ve yerinden yönetim teşkilatı içinde faaliyet gösteren hizmet birimlerinin kullanmış oldukları elektronik uygulamaları kendinde toplayacak ve bu uygulamalar arasında bağı sağlayacak görünmeyen bir köprü görevi üstlenecektir. Örneğin A Kurumunun yürütmüş olduğu bir hizmetten yararlanmak için başvuruların bu kurumun geliştirdiği bir e-uygulama ile yapıldığını varsayalım. Bu uygulama ile alınacak başvuruda istenen verilerden bir kısmının başka kurumlardan temin edileceğini düşünelim. A Kurumuna başvuru yapıldığı anda, ELYİS sahip olduğu sorgu yöntemleri ile başvuruda gerekli diğer verilerin isteneceği kurumları otomatik olarak tespit edecek, ilgili kurumlardan verileri çağıracak ve o hizmetle ilişkili olarak A Kurumunun kullanımına sunacaktır. İşte bu sistem hayata geçirildiğinde kamu sektöründe bütünleşik inovasyon sağlanmış olacaktır. Ancak bu yapının yönetsel açıdan kusursuz işlemesi için mevzuat sisteminin tamamen elektronik ortamda oluşturulması ve e-kamu Mevzuat Sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Bunun anlamı tüm mevzuatın (birincil ve ikincil) tasnif edilerek, elektronik ortama taşınması, yeni mevzuatın elektronik olarak oluşturulması ve mevzuatın hizmetlerle eşleştirildiği bir yapıda vazgeçilmez bileşenlerden biri olmasının sağlanmasıdır. Birbirinden bağımsız benzer ya da farklı elektronik uygulamaların yer aldığı kamu sektöründe tüm kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ve kullanılan elektronik uygulamalar aslında bir veri yağmuru gibidir. Bu verilerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve kullanılabilir duruma getirilmesi için üst bir yapının oluşturulması ve bu yapı altında veri yönetiminin sağlanması gerekmektedir. İşte bu yapının kurulması için mevcut veri yağmuruna HEYS, DETSİS, e-kms, DBYS gibi uygulamalar da entegre edilecek ve tüm verilerin ELYİS tarafından süzülerek yönetilmesi sağlanacaktır. DETSİS HEYS DBYS KURUMLARIN e-uygulamalari e-kms ELYİS (Kamu Elektronik Uygulamalar Envanteri Yönetim Sistemi) ELYİS i tersine bir şemsiye olarak düşünürsek buraya yağmur şeklinde gelen verilerin doğru bir şekilde yönetilmesi sayesinde kurum ve kuruluşlar arasında bir veri akış köprüsü kurularak kamu 5

6 hizmetlerinin etkin yürütülmesi başta olmak üzere kamu sektöründe gereken verilerin tek noktadan paylaşılmasına yönelik bir yapının oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca ELYİS ile; Kamu kurumlarının elektronik uygulamaları arasında bütünlüğün sağlanması, Kamu hizmetlerinin gerçek anlamda elektronik ortamda sunulma düzeylerinin artırılması, Hizmet sunumuna dayanak teşkil eden/edecek mevzuatın dinamik hale getirilmesi, Kurumlar arası veri paylaşımının etkin, hızlı ve güvenli bir platform üzerinden sağlanması, Kamu kaynaklarının etkin kullanılması adına teknolojik ve yönetsel paylaşım düzeyinin artırılması, Vatandaşın kamu hizmetlerine erişiminin çok daha kolay sağlanması, Kamu sektöründe anlık veri akışının depolanarak hizmet bazlı projeksiyonlarda kullanılabilir veriler haline dönüştürülmesi, Performans ölçütlerinin geliştirilerek gerekli yasal ya da yönetsel düzenlemelerin yapılacağı bir veri tabanının oluşturulması, Kamu sektöründe veri yönetimi adına güncel ve kapsamlı bilgilerin alınabildiği canlı veri ağı yapısının kurulması sağlanacaktır. Başbakanlık tarafından geliştirilen bu akıllı bilgi yönetim sistemlerinin kurumlar arası kullanımının yaygınlaştırılıp toplanan bilgilerin analiz edilmeye başlanması ile kamu sektöründe sadece kamu hizmetlerinin sunumunda etkinliğin sağlanması değil kurumsal düzeyde yapılanmalardan performans takibine kadar birçok analizin yapılmasının mümkün olduğu bütünleşik bir inovasyon modeli kurulmuş olacaktır. 6

İçeriği. Kurumların Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve vatandaşların tek noktadan erişebilecekleri şekilde sunulması,

İçeriği. Kurumların Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve vatandaşların tek noktadan erişebilecekleri şekilde sunulması, Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) Nedir KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde

Detaylı

KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİNDE HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN (HEYS) ÖNEMİ

KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİNDE HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN (HEYS) ÖNEMİ KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİNDE HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN (HEYS) ÖNEMİ Gamze Hicran ÇETİN * Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan bürokrasi işkencesinden

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Hüseyin ODABAŞ * Özet : Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmişe oranla çok daha fazla elektronik

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi www.cityplus.com.tr Kavramlar ve Kısaltmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Kent Bilgi Sistemi Kimlik Paylaşım

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ TÜRKİYE DE ELEKTRONİK KAMU İHALE SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN ÖNEMİ Meltem YILDIRIM İMAMOĞLU 1 Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN 2 Özet: E-devlet çalışmalarının yaygınlaşması ve kamu

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI *

BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * BELEDİYE HİZMETLERİNDE BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE E-BELEDİYE UYGULAMALARINDAKİ SON GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR TARAMASI * The Usage of Information and Communication Technologies at Municipal

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET Hazırlayan: Remzi SALİHOĞLU Ankara, 2010 İÇİNDEKİLER GİRİŞ YÖNTEM 1.Geleneksel

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 1 Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Dilek YÜKSEL CİVELEK Hamide KARAHAN TURAN Eylül 2010 01 Eylül 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

Performans Denetimi Raporu ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Performans Denetimi Raporu ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Performans Denetimi Raporu e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Haziran-2006 1 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 414 ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 11.1.1. Birlikte Çalışabilirliğin Tanımı İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP

BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP Ferruh SOLAK - Kamu İhale Kurumu Başkanlık Müşaviri Dr. Güler KOÇBERBER - Kamu İhale Kurumu Yönetim Hizmetleri Uzmanı Türkiye de kamu alımları Gayri Safi Yurt içi Hasıla

Detaylı