YOL HARÝTASI Risale-i Nur da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOL HARÝTASI Risale-i Nur da"

Transkript

1 ÝNTÝHAR EYLEMLERÝ NEDEN YANLIÞ? Dinin yasakladýðý intiharýn, sivilleri hedef alan ve nizamî harp kurallarýna da uymayan bir terör eylemine dönüþtürülmesinin þehadet adý altýnda yüceltilmesi, kabulü imkânsýz bir yaklaþým. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 11 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr YOL HARÝTASI Risale-i Nur da SAÝD NURSÎ NÝN 1911 DE ÞAM DA VERDÝÐÝ MESAJLAR, YÜZ YIL SONRA DEÐÝÞÝM SANCILARININ ÞÝDDETLENDÝÐÝ MÜSLÜMAN ARAP ÂLEMÝNE YOL GÖSTERÝYOR. EMEVÎ CAMÝÝNDEKÝ DETAYLI ANALÝZ u Yüz yýl ön ce Su ri ye, Ýs lâm top lu mu nun so run la rý nýn tar tý þýl ma sý i çin ev sa hip li ði yap mýþ tý: E me vî Ca mi in de Ýs lâm â le mi nin du ru mu nun de tay lý a na li zi ya pýl mýþ, ye ni lik ar zu su di le ge ti ril miþ; Sa id Nur sî Müs lü man top lum la rýn sý kýn tý la rý nýn ne ler ol du ðu nu ve bu kö tü gi di þa ta son ve re bi le cek çö züm le rin ne ler o la bi le ce ði ni tes bit et miþ ti. ÞAHIS ÝSTÝBDADINI DEMOKRASÝ BÝTÝRÝR u Des pot ka rak te re bü rün mek le it ham et ti ði re jim ve yö ne tim le ri sert bir dil le e leþ ti ren Nur sî, hür ri yet ve meþ ve re te da ya lý bir halk e ge men li ði, bir baþ ka de yiþ le ger çek mâ nâ da bir de mok ra si pren si bi ni sa vun muþ; kuvvetini tek bir þahsa dayandýran istibdadýn bu yolla ortadan kalkacaðýný ve toplumsal yaralarýn da böyle iyileþeceðini belirtmiþtir. ÖNEMLÝ PARALELLÝK: ÞÝDDETE HAYIR u Hem A rap ül ke le rin de ki son halk ha re ket le rin de, hem de Sa id Nur sî nin söy lem le rin de þid det un su ru nun ba rýn mý yor ol ma sý, ö nem li bir pa ra lel lik. Nur sî nin þid det siz ey lem tü rü nü sa vun du ðu, Þam da yap tý ðý ye ni len me çað rý sýn da bu na da ir hiç bir un su ra rast lan ma ma sýn dan da anlaþýlýyor. MÜÞERREF YARDIM IN YAZISI MEDYA-POLÝTÝK TE Dýþ ticaret açýðý ikiye katlandý utü ÝK ve ri le ri ne gö re, bu yý lýn ilk 5 ay lýk dö ne min de dýþ ti ca ret a çý ðý yüz de 90,3 ar ta rak i ki ye kat lan dý ve 43 mil yar 754 mil yon do la ra u - laþ tý. Bu a ra da, ih ra ca týn it ha lâ tý kar þý la ma o ra ný i se, yüz de 66,3 ten yüz de 55,3 e ge ri le di. n6 da Elektriðe zam yok/ n6 da Dilenciler: Ayda 1500 lira yetmiyor uak sa ray da za bý ta lar ca ya ka la - nan di len ci ler, ki þi ba þý na ay da or - ta la ma 1200 i lâ 1500 li ra pa ra top - la týk la rý ný, an cak bu pa ra i le ge çi - ne me dik le ri ni söy le di ler. Di len ci - ler, Gün de en az li ra ka - za ný yo ruz. 10 li ra yol pa ra sý, 10 li ra çay, ek mek pa ra sý, ge ri ka lan da si ga ra ya gi di yor de di ler. n6 da Yine tüketimle büyüdük utür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu ve ri le ri - ne gö re, bu yý lýn ilk çey re ðin de u la þý - lan 284,9 mil yar li ra lýk Gay ri Sâ fi Yur ti çi Ha sý lanýn yüz - de 76,6 sý iç tü ke tim - den kay nak lan dý. Di - ðer bir i fa dey le bü yü - me miz yi ne tü ke tim kay nak lý ol du. n6 da ISSN BAÞBAKAN: BÝZDE BÝR EKSÝKSÝK OLMAZSA, KOMÝSYONLAR BAL GÝBÝ ÇALIÞIR Erdoðan: Mec lis CHP siz de ça lý þýr ubaþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, grup ta ki top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma sýn da, Te le viz yon lar da di yor ki; E ðer biz ko mis yon lar da ol maz sak ko mis yon ça lýþ maz. Sa yýn Ký lýç da roð lu, ko mis yon bal gi bi ça lý þýr. Ye ter ki bi zim ar ka daþ la rý mý zýn ka tý lý mýn da bir ek sik lik ol ma sýn. Her kes ka týl sýn, bak na sýl ça lý þý yor, gö re cek sin. A ma gön lü müz, de mok ra si mu ha le fet le güç ka za nýr, o nun i çin si zin de o ra da ol ma ný zý is ti yo ruz, ge lir si niz gel mez si niz, o si zin bi le ce ði niz iþ de di. Ha be ri sayfa 4 te Kendilerini iktidar karþýtý olarak tanýmlayan maskeli göstericiler, savaþ alanýný andýran baþkent merkezinde güvenlik ekiplerini taþ yaðmuruna tutuyor. Atina adeta savaþ meydanýna döndü uyu na nis tan ýn baþ ken ti A ti na da hü kü me tin Mec lis ten ge çir di ði ta sar ruf prog ra mý ný pro tes to gös te ri le rin den son ra par la men to nun da bu lun du ðu Sin tag ma, a de ta bom ba lan mýþ bir mey da ný an dý rý yor. Kal dý rým, so kak ve dük kân lar bü yük za rar gör dü, mad dî ha sar çok a ðýr. Ha be ri say fa 7 de Bir Gazze gemisine daha sabotaj ugaz ze Þe ri di ne yö ne lik Ýs ra il ab lu ka sý ný de niz den del me yi a maç la yan Öz gür lük Fi lo su na ka tý la cak ge milerden biri da ha sa bo te e dil di. Or ga ni za tör ler, Pi re li ma nýn da de mir li bu lu nan Ýr lan da ge mi si MV Sa o ir se nin mo to ru nu he def a lan sa bo taj dan Ýs ra il a jan la rý ný so rum lu tut tu. Ha be ri say fa 7 de FO TOÐ RAF: A A BÜLENT ARINÇ YENÝ ANAYASA ÝÇÝN BÖYLE KONUÞTU Þimdi olmazsa bir dahaki sefere u U ma rým, CHP ve MHP i le or ta yol bu lu ruz di yen Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, ye ni a na ya sa nýn il ke le ri ü ze rin de an laþ ma nýn ö nem li ol du ðu nu, bu nun ya pýl ma ma sý du ru mun da so rum lu nun AK Par ti ol ma ya ca ðý ný be lir te rek, Þim di 336 yý bu la maz sak mil let bi ze þi kâ yet et mez. Ö nü müz de ki se çim 2015 te. O za man mil le te de riz ki Bi ze bu nu yap týr ma dý lar, ha di ken di ni gös ter ba ka lým bir da ha. Ar týk 60 mý o lur, 70 mi o lur, a ða nýn e li tu tul maz þek lin de, ilginç bir de ðer len dir me de bu lun du. Ha be ri sayfa 5 te Kýlýçdaroðlu: Gül, katký sözü verdi ucum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül i le CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu a ra sýn da Köþkte ya pý lan ye min boy ko tu na i liþ kin gö rüþ me son ra sý a çýk la ma ya pan CHP lideri, Gül ün çö zü me kat ký sað la ya ca ðý ný söy le di ði ni be lirt ti. Ha be ri sayfa 4 te

2 2 LÂHÝKA Y Kur ân ýn tesettür emri fýtrî olmakla beraber, o maden-i þefkat ve kýymettar birer refika-i ebediye olabilen kadýnlarý, tesettür ile sükûttan, zilletten ve mânevî esaretten ve sefaletten kurtarýyor. Tesettür kadýnlar için fýtrîdir cibilliyet: Yaratýlýþtan olan, huy, tabiat, karakter. delâlet: Ýþaret. fýtrat: Yaratýlýþ. fýtrî: Yaratýlýþtan, yaratýlýþla ilgili, yaratýlýþa ait. hamî: Himaye eden, koruyan, sahip çýkan. hilâf-ý fýtrat: Yaradýlýþ maksadýna zýt. hilkat: Yaratýlýþ. hilkaten: Yaratýlýþ yönüyle. istiskal: Sakîl görme, a- ðýr bulup hoþlanmadýðýný belirtme. kesretle: Çoklukla. mâden-i þefkat: Þefkat madeni, kaynaðý. medeniyet-i sefihe: Gayrimeþrû zevk ve eðlencelere sevk edici medeniyet. mesmuât: Duyulanlar, iþitilenler. müttehem: Suçlanan. payitaht-ý hükümet: Hükümetin, devletin merkezi; baþþehri. ref-i tesettür: Tesettürün kaldýrýlmasý. refika-i ebediye: Ebedî hayat arkadaþý. semlendirmek: Zehirlemek; kirletmek. serîü t-teessür: Çabuk müteessir olan, çabuk ü- zülen. sukut: Alçalma. tahavvüf: Korkuya düþme, korkma. tefahhuþ: Fuhþa girme, ahlâksýzlýk. tefessüh: Bozulma, kokuþma. tesettür: Örtünme. LÛGATÇE: y Peygamber! Hanýmlarýna, kýzlarýna ve mü'minlerin hanýmlarýna söyle, evlerinden çýktýklarýnda dýþ örtülerini üzerlerine alsýnlar." (Ahzâb Sûresi, 33:59) (ilâ âhir) âyeti, tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefihe ise, Kur ân ýn bu hükmüne karþý muhalif gidiyor. Tesettürü fýtrî görmüyor, bir esarettir diyor. Haþiye Elcevap: Kur ân-ý Hakîmin bu hükmü tam fýtrî olduðuna ve muhalifi gayr-ý fýtrî olduðuna delâlet eden çok hikmetlerinden yalnýz dört hikmetini beyan ederiz. Birinci Hikmet: Tesettür, kadýnlar için fýtrîdir ve fýtratlarý iktizâ ediyor. Çünkü kadýnlar hilkaten zayýf ve nazik olduklarýndan, kendilerini ve hayatýndan ziyade sevdiði yavrularýný himaye edecek bir erkeðin himaye ve yardýmýna muhtaç bulunduðundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale mâruz kalmamak için fýtrî bir meyli var. Hem kadýnlarýn on adetten altý yedisi, ya ihtiyardýr, ya çirkindir ki, ihtiyarlýðýný ve çirkinliðini herkese göstermek istemezler. Ya kýskançtýr, kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düþmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar; taarruza mâruz kalmamak ve kocasý nazarýnda hýyanetle müttehem olmamak için, fýtraten tesettür isterler. Hattâ dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan, ihtiyarlardýr. Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sýkýlmasýn. Malûmdur ki, insan sevmediði ve istiskal ettiði adamlarýn nazarýndan sýkýlýr, müteessir olur. Elbette açýk saçýklýk kýyafetine giren güzel bir kadýn, bakmasýna hoþlandýðý nâmahrem erkeklerden onda iki üçü varsa, yedi sekizinden istiskal eder. Hem tefahhuþ ve tefessüh etmeyen bir güzel kadýn, nazik ve serîü t-teessür olduðundan, maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sýkýlýr. Hattâ iþitiyoruz, açýk saçýklýk yeri olan Avrupa da çok kadýnlar, bu dikkat-i nazardan sýkýlarak, Bu alçaklar bizi göz hapsine alýp sýkýyorlar diye polislere þekvâ ediyorlar. Demek, medeniyetin ref-i tesettürü hilâf-ý fýtrattýr. Kur ân ýn tesettür emri fýtrî olmakla beraber, o maden-i þefkat ve kýymettar birer refika-i ebediye olabilen kadýnlarý, tesettür ile sukuttan, zilletten ve mânevî esaretten ve sefaletten kurtarýyor. Hem kadýnlarda ecnebî erkeklere karþý, fýtraten korkaklýk, tahavvüf var. Tahavvüf ise, fýtraten, tesettürü iktiza ediyor. Çünkü, sekiz dokuz dakika bir zevki cidden acýlaþtýracak sekiz dokuz ay aðýr bir veled yükünü zahmetle çekmekle beraber, hâmisiz bir veledin terbiyesiyle, sekiz dokuz sene, o sekiz dokuz dakika gayr-ý meþrû zevkin belâsýný çekmek ihtimali var. Ve kesretle vâki olduðundan, cidden þiddetle nâmahremlerden fýtratý korkar ve cibilliyeti sakýnmak ister. Ve tesettürle, nâmahremin iþtahýný açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek, zayýf hilkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi ve kalesi, çarþafý olduðunu gösteriyor. Mesmûâtýma göre, merkez ve payitaht-ý hükümette, çarþý içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde, gayet âdi bir kundura boyacýsý, dünyaca rütbeten büyük bir adamýn açýk bacaklý karýsýna bilfiil sarkýntýlýk etmesi, tesettür aleyhinde olanlarýn hayâsýz yüzlerine bir þamar vuruyor! Haþiye: Mahkemeye karþý ve mahkemeyi susturan Lâyiha-i Temyizin müdafaatýndan bir parça: Ben de Adliyenin mahkemesine derim ki: Bin üçyüz elli senede ve her asýrda üç yüz elli milyon insanlarýn hayat-ý içtimâiyesinde en kudsî ve hakikatlý bir düstûr-u Ýlâhîyi, üç yüz elli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarýna istinaden ve bin üçyüz elli sene zarfýndan geçmiþ ecdadýmýzýn itikadlarýna iktidâen tefsir eden bir adamý mahkûm eden haksýz bir kararý, elbette rûy-i zeminde adalet varsa, o kararý red ve bu hükmü nakzedecektir. Lem alar, 24. Lem a E Kur ân talebesi olma gayretindeki bir insanýn, ondan ve onu anlamaya çalýþanlardan istifade ettiði satýrlardýr.. Son üç yýldýr tedricen Kur ân-ý Kerime yakýnlaþtýðýmý hisseder bir haldeyim. Ve bu hal hâlâ devam ediyor, Elhamdülillah. Devam etmesini istiyorum. Bu yakýnlaþma devresinden önce, zaman zaman sorguladýðým bir durumu bir köþe yazarýnýn * gün de me ta þý dý ðý ný gö rün ce bir þey ler ka ra la mak is te dim. Sor gu la dý ðým du rum der ken, kas tet ti ðim; bu ya za rýn da ü ze ri ne yaz dý ðý ko nu o lan, Kur ân da ki â - yet le rin ta ri hî bo yu tu. Ýlk ön ce, Kur ân da ki mâ nâ lar la a ram da - ki en bü yük en gel ler den bi ri nin ma hi ye ti ni or ta ya koy ma ya ça lý þa ca ðým. Ve da ha son - ra bu en ge li, yi ne Kur ân ýn reh ber li ðin de bu en ge li na sýl a þa bi li rim i ken di pen ce - rem den i fa de et me ye ça lý þa ca ðým. Her ne ka dar dü zen li bir Kur ân ý an la - ma ça lýþ ma sý yap ma mýþ ol sam da, â yet le ri her o ku yu þum da bu ta ri hî o la yý tek rar tek rar o ku ma nýn mâ nâ sý ne? so ru su i le zih nim yo ru lur du. Bu so ru nun te me li ni o luþ tu ran i ki ö - nem li nok ta yý da i fa de et mek ge re ki yor. Bi rin ci si; Kur ân da ki kýs sa la rýn ta rih te bir za man da mey da na gel miþ o lay lar ol du - ðu nu dü þün mek Ý kin ci si; bu o lay la rýn ger çek ten o lup ol - ma dý ðý ko nu sun da ke sin bir ka ra ra va ra - ma mak. Nuh A ley his se lâ mýn ge mi si ve ya Ýb ra him A ley his se lâ mýn a te þe a týl ma sý... Bun lar þu ta rih ler de, þu ra da vu ku bul du de ni le me ye cek o lay lar dý. Bu min val de ki dü þün ce le ri min, Kur ân ýn mak - sa dý i le hiç il gi si o la ma dý ðý ný da - ha son ra an la ya - cak tým. YA RA TI CI NIN KE LÂ MI NA Ý HTÝ YAÇ! Yu ka rý da i zah et me ye ça lýþ tý ðým hal le - ri ya þar ken, Ri sâ le-i Nur la rý so ruþ tu ra - rak o ku yan in san la rýn ders le ri ne ka - týl dý ðým sý ra lar da, bu so ru la rý mýn da ce vap bul du ðu nu fark et tim. Ön ce lik le in sa nî bir ha li ta kýn - mak ge re ki yor du, Kur ân a mu - hat ap o lur ken. O nun id di a sý, Ke lâ mul lah ol du ðu nu söy le - me si i di. Ve öy le ka bul e di lip mâ nâ la rý na o na zar la bak mak ge - re ki yor du. Ýn sa nî hal der ken, her han gi bir ki ta ba mu ha tap ol ma ha li ni kas te di yo rum. Ge o met ri ki ta bý o la rak pi ya sa ya sü rül müþ bir ki tap, ge o met ri bil gi si i çin, ta ri hî o lay la rý an la tan bir ki tap, ta rih bil gi si i çin o kun ma sý ge rek ti ði gi bi, Ya ra tý cý nýn ke lâ mý ol du ðu nu i fa de e den ki tap da o göz le o kun ma lý i di. Bu ko nu ya bir i ki sa týr a ra ver dik ten son - ra de vam e de lim. Kur ân i le bu luþ mak tan ön ce, in san o la - rak; ya ni ko nu þan, an la yan, sor gu la yan, e - be di yet is te yen, se vi nen, ü zü len, yaþ la nan, has ta la nan, ö len... bir var lýk o la rak ko nu - þan, be ni bi len, an la yan, so ru la rý ma ce vap ve ren, e be di yet is te ði mi ce vap la yan, e be dî o lan... ký sa ca sý be ni var e den in ke lâ mý na ih ti ya cý mý fark et mem ge re ki yor. Bu ih ti ya - cýn ve ril me si bir ge rek li lik ol du ðu gi bi, bu ih ti ya cý kar þý la ma nýn da, ya ni Ya ra tý cý mýn ba na ko nuþ ma sý nýn da, bir ge rek li lik ol du - ðu nu fark et mem lâ zým. Kâ i na tý ya ra ta nýn, o nu ni çin ya rat tý ðý ný, mak sa dý nýn ne ol du - ðu nu bil dir me si ge re ki yor. Bu bek len ti i - çin de ol mak Kur ân la bu luþ ma nýn ilk a dý - mý dýr. Þim di yu karýda bý rak tý ðý mýz yer den de - vam e der sek Kur ân a be ni ve þu bu lun du ðum â le mi Ya ra tan ýn ke lâ mý o la rak mu ha tap ol duk - tan son ra, tas dik, ya ni doð ru la ma ça lýþ ma sý baþ la ma lý. Biz den i man et me mi zi, ya ni e - min ol ma mý zý bek le yen bir me saj dan, biz de ik na ol ma yý bek le riz. Ýn san böy le ya ra - týl mýþ týr. Pe ki, Kur ân da ki â yet le ri tas dik et mek i çin e li miz de ne var? Kur ân da ki â - yet le ri ne ye ba ka rak doð ru la ya ca ðýz? Ýþ te bu nok ta da fi zik sel ve ruh sal dün ya mýz i le bir lik te bü tün kâ i nat bi zim la bo ra tu va rý - mýz hük mü ne ge çer. Çün kü e li miz de ki Ke lâm, ö nü müz de ki kâ i na týn Ya ra tý cý sý nýn ke lâ mý dýr. Ke lâ mý i le ko nu þu yor, san a tý i le ko nuþ tu ðu nu de lil len di ri yor. Kur ân dog ma yý red de der. Ya ni de lil siz bir id di a yý ka bul et mek Kur ân ýn mu ha ta - bý na ö ner di ði bir þey ke sin lik le de ðil dir. Kur ân, ken di cüm le le ri ni â yet di ye i fa de e - der. Ay ný Kur ân, var lýk la rý da â yet di ye ta - bir e der. Bil di ði miz gi bi, â yet de mek de lil de mek tir. Bu ger çek ten çok dik kat çe ki ci bir ta rif tir. O hal de Kur ân da bi ze ko nu þan Zat ýn söy le dik le ri ni de lil le re ba ka rak tas dik e de ce ðiz. TA RÝH TE MÝ, ÞU AN DA MI? Bu baþ lýk al týn da bir ör nek ver me ye ça lý - þa ca ðým. Bu ör nek le hem Kur ân ýn þim di, þu an da ko nu þu yor ol du ðu nu, hem de ba zý me al ça lýþ ma la rý nýn Kur ân ýn mâ nâ la rý ný ta rih sel leþ tir di ði ni gö re ce ðiz. Ö zel lik le, çað daþ bir tef sir me to du o lan Ri sâ le-i Nur me to du nun, Kur ân ý in sa ni ye te ya ký þýr, ma kul bir þe kil de an la dý ðý ný gö re ce ðiz. En bi ya Sû re si do ku zun cu â yet (21:9) Ya na ru ku ni ber den ve se la men/ Ey a - teþ se rin ve se lâ met li ol mâ nâ sýn da dýr. Kur ân da ko nu þan Zat, var lýk â le min de te mel bir yer tu tan a te þin Ken di em rin de ol du ðu nu i fa de e di yor. A teþ ve ya sý cak - lýk, se bep ler sil si le sin de Kâ i nat ta ki has sas den ge le rin en ö nem li le rin den bi ri si. Ar zý mýz da, ha ya týn de vam et - me sin de ol maz sa ol maz bir den ge un su - ru. Bi zim gö re bil di ði - miz en bü yük ý sý kay na ðý i se Gü neþ. Hem küt le si ba ký mýn dan hem de e ner ji si ba ký mýn dan çok bü yük bir kuv vet. Her sa bah ve ak þam, Bir i si na sýl em re di yor sa, o þe kil de ha re ket et ti - ði ni mü þa he de e di yo ruz. I sý sý nýn ya kýp ka vur ma po tan si ye li ta þý ma sý na rað men, in ce cik yap rak la rý in cit me den, has sas bir þe kil de ý sý sý ný gön der di ði ni mü þa he de e - di yo ruz. Þim di Kur ân di yor ki gör dü ðün bu ý sý kay na ðý bir e mir da i re sin de ha re - ket e di yor. Ken di ba þý na bun la rý ya pa - maz. Ha ra ret li a te þi ni ken di ba þý na o luþ - tu ra ma ya ca ðý gi bi, var lýk â le min de ki den ge yi de ken di ba þý na o luþ tu ra maz. Her þey, gü ne þi ya ra tan Kim i se O nun e - lin de. Bu nu gör ve tas dik et! Ve o si ga ra kâ ðý dý gi bi in ce na ze nin yap rak lar, bi rer a za-i Ýb ra him A ley his se lâm gi bi, a teþ sa - çan ha ra re te kar þý Ey a teþ! Se rin ve se lâ - met li ol â ye ti ni o ku yor lar. (Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý, Söz ler, Bi rin ci Söz, s. 13 YAN) Bu â ye ti (de li li) ak lý o - lan her bir in san tas dik e der. E - vet, gö züm le gö rü yor ve tas dik e di yo rum. Ay ný â ye tin ba zý a çýk la ma lý me al ler de, Ýb ra him A ley his se lâ - mýn a te þe a týl ma a ný ü ze rin den a çýk lan dý ðý ný gö rü yo ruz. Bu ra da han gi me al ler ol du ðu nu yaz ma - ya ge rek yok. Za ten mak sa dý mýz da bu de ðil. A te þin ha zýr lan ma saf ha sýn dan bah se dip, a te þin þid - de ti ni an la tan a çýk la ma lar var. Böy le bir o ku ma Kur ân o ku ma - sý, ya ni Ya ra tý cý mýz i le ko nuþ ma sa yý la bi lir mi? An lat ma ya ça lýþ tý - ðý mý i fa de e de bil dim mi, bil mi - yo rum. Bir ar ka da þý mýn i fa de si, bel ki bi ze da ha çok yar dým cý o - lur: Kur ân da ki pey gam ber kýs - sa la rý ta ri hî o lay lar dan ders çý ka - rýr gi bi o kun maz, o ra da ki rol ler biz zat biz le riz dir. Nem rut, Fi ra - vun, Ýb ra him, Mu sa... Bir ki ta bý yo rum la mak ve ya ba zý bö lüm - le ri nin ta ri hî ar ka pla ný ný a çýk la ma ya ça lýþ - mak, an la ma ko lay lý ðý sað la mak i çin ol sa ge rek. Ve ya bu na o ki ta bý o ku ya nýn an la dý - ðý ný pay laþ ma sý da di ye bi li riz. Fa kat me se le Ya ra tý cý nýn ke lâ mý, ya ni Kur ân ol du ðu za - man, A ca ba kýs sa la rý ta rih sel lik bo yu tu i le an la ma ya ça lýþ mak ve ya an lat ma ya ça lýþ - mak Kur ân ýn ta ný mý na zýt dü þen bir al gý o luþ tu ru yor mu? di ye de sor mak ge re ki - yor. Bel ki de ön ce lik le bir Kur ân ta ri fi yap - mak ge re ki yor. (Her bir ke li me si nin ü ze - rin de u zun ca dü þü ne bi le ce ði miz bir Kur ân ta ri fi i çin ba ký nýz: Ri sâ le-i Nur Kül - li ya tý, Söz ler, On Do ku zun cu Söz, On Dör - dün cü Reþ ha). Bu ko nu da Ri sâ le-i Nur la rýn me to du nun çok fark lý ol du ðu gö rü lü yor. Be nim gör dü - ðüm ka da rý i le, Es bab en Nu zul (â yet le rin Pey gam be ri miz A ley his se lâ ma gön de ri liþ se bep le ri, o lay lar) de da hil, Ri sâ le-i Nur böy le bir yak la þým ser gi le me miþ. Ya ni kýs - sa la rý ke sin lik le ta rih sel leþ tir me miþ. Ça ðý - mýz in sa ný ný ik na e den Kur ân yo ru mu da bu... Ol ma sý ge rek ti ði gi bi HER AN YA RA TI LAN KÂ Ý NAT Ý ÇÝN, HER AN KO NU ÞAN KUR ÂN Kur ân da ki kýs sa la rýn tem sil ler ol du ðu - nu, ya ni ta rih i ti ba ri i le bi zi il gi len dir me di - ði ni, O nun þu an da þim di bi zim le ko nuþ - tu ðu nu i fa de et mek, Kur ân ýn E ze lî ve E - be dî o lan bir Zat ýn ke lâ mý ol ma sý du ru mu i le bi re bir bað lan tý lý dýr. Kýs sa la rýn ne za - man ve coð ra fî o la rak ne re de mey da na gel di ði hu su su Ya ra tý cý nýn ke lâ mý o lan Kur ân o - ku ma la rý i - çin de dik ka - te a lý na cak bir hu sus de ðil dir. Kýs sa la rýn ta ri hî yö nü nü in ce le - mek a ka de mik bir ça lýþ ma di ye ka bul e di le bi lir. Fa kat Kur ân ýn mak sa dý o ku yu cu su nu u - bu di ye te dâ vet tir. A ka de mik ça lýþ ma na mý na Kur ân da ki kýs sa la ra mu ha - tap ol mak fark lý dýr, abd o la rak kýs sa - la ra mu ha tap ol mak fark lý dýr. Bi rin - de za man ve me kân o la rak ta - rih te ya þar sýn, di ðe rin de bu - lun du ðun an i çin de Ya ra tý - cýn i le ko nu þur sun... VE BÝR ÇAÐ RI As lýn da bu ko nu, vak ti ni Ri sâ le-i Nur ü ze ri ne tek sif et miþ o lan tah kik ehl-i in san la rýn ge niþ çap lý bir bi çim de ça lýþ - ma sý ge re ken bir ko nu dur. Zi ra Müs - lü man la rýn Ri sâ le-i Nur gi bi bir e se re ye te rin ce mu ha tap o la ma ma sý nýn ö - nün de ki en gel ler den bi ri, Ri sâ le-i Nur un Kur ân ý an la ma me to du na sýl - dýr? so ru su nun ce va bý nýn muð lak o lu - þu dur, di ye bi li riz. En a zýn dan þah sen his set ti ðim bu dur. Her an ye ni le nen kâ i nat i çin her an ko nu þan bir Kur ân yo ru mu Ri sâ le-i Nur la rýn sa týr la rýn da mev cut tur.. * Ta rih te tan rý fik ri nin do ðu þu, Öz de - mir Ýn ce, Hür ri yet, 28 Ka sým Küs mek yok Baþ ka mes lek le ri bil mi yo rum; an cak, bil di ðim tek þey; bi zim git ti ði miz yol da küs mek ol ma dý ðý dýr! Ýn san, çe þit li duy gu la rý nýn zor la ma sý i le bir müd det kýr gýn lýk hâ li ya þa ya bi lir. Fa kat dî ni miz de, bu fýt rî his sin üç gün lük bir sü re i çin de tes kîn e dil me si ge rek ti ði ne dâ ir bir ku ral var dýr. O va kit ten son ra ki dav ra nýþ lar da a kýl, kalb, vic dan ga le be et me li; i çe ri de ki kö tü duy gu la rý ya týþ tý rýp u zak laþ týr ma lý dýr. Ken di nef si miz de ki ha tâ lar dan, hat tâ ne re dey se ci - nâ yet sa yý la bi le cek ha re ket ler den do la yý na sýl ki, ben li - ði miz den küs mü yor sak; bin bir ci het le yük sek ve kuv - vet li bað lar la bað lý ol du ðu muz kar þý mýz da ki in sa na da baþ ka tür lü bir mu â me le yi re vâ gör me me li yiz. He le he le, bi ze gö re kö tü o lan, af fe dil mez san dý ðý mýz, dü - zel til me si e be diy yen kà bil de ðil di ye te lâk kî et ti ði miz þu mes e le yi i yi ce bir in ce le ye lim; ken di miz de, â i le miz - den bi rin de, bi zim le il gi si gà yet az bir dos tu muz da ol - say dý; na zar-ý mü sâ ma ha i le bak ma ya cak mý i dik? Bi ze gö re o suç lu nun tek su çu, ay ný yol da yü rü me miz mi dir? Yâ Hû, a ya ðý sürç tü ve düþ tü i se o nu kal dýr mak ki me dü þer? Ba tak lý ða yu var lan dý i se bir el, bir dal u zat - mak mý ko lay dýr; ü ze ri ne bir kü tük yu var la mak mý? Ha - tâ sýz kim se var mý ki, hat tan ay rýl dý di ye dö nüþ ray la rý ný sö küp, gi de ni e be dî çýk ma za mah kûm e di yo ruz! Geç miþ te ki bir lik te ol du ðu muz bun ca za man lar, fi - kir ler, his ler, hiz met ler he zî met ler, a cý lar tat lý lar, gül me ler að la ma lar, sý kýn tý lar fe rah lar bir çiz gi i le ka pan dý mý? Ay ný, ay ný, ay ný.. di ye say mak la bi ti re me - di ði miz te mel le ri mi ze di na mit mi bað lan dý? Ve fâ nýn o yer de nâ mý yok mu? Kur â nî u sûl de a fo roz ol ma dý ðý gi bi, düþ man lýk ta hiç bir a çýk ka pý bý rak ma ya cak ka dar þid det de yok He le, bin de bir me sâ be sin de bir an laþ maz lýk i çin kar þý - da ki ni tah kîr, tas ðîr, ev sâ fý ný tað yîr hiç yok Biz den ön - ce yap tý ðý gü zel hiz met le ri yok say ma ya yet ki li mer cî biz mi yiz? Ha ni, bir si nek ka na dý bir da ðýn gö rül me si ni en - gel ler di! Ha ni, çok sý ký tut ma ya cak týk! Ha ni, ta hak küm le de ðil, afv ve safh i le mu â me le e de cek tik! Bu ha ni le ri yaz - ma ya kalk sak Di yar ba kýr dan Ha ni ye dub le-yol o lur Kur ân ve î man hiz me ti kos ko ca bir çý nar göv de si gi bi dir. Her bir da lý bir bü yük a ðaç tan bü yük tür. O dal la rýn her bi rin de a sýl çe kir de ðe uy gun ö zel lik ler var - dýr. Hat tâ fir dev sî Tû bâ a ða cý nýn hâ si ye ti on da in i kâs et miþ tir; her da lý nýn, her u zan tý sý nýn ay rý bir mey ve si ye tiþ miþ tir. Biz de ol ma ya nýn on da ol ma sýn dan ü zün tü de ðil, mem nû ni yet du ya lým. Þu ka ra göz lük le ri çý ka rýp, i þin ha kî ka ti ne ba ka lým Mad dî Âl-i Bey tin dün ye vî iþ ler de mu vaf fak ký lýn - ma ma sý nýn se bep le ri ni te zek kür ve mâ ne vî bir men sû - bi ye tin men sûp la rý nýn da ay ný ne tî ce ye dû çâr e dil me - sin de ki hik me ti te fek kür i le e sâs-ý ve lâ yet, e sâs-ý tak - vâ, e sâs-ý a zî met, e sâ sât-ý Sün net-i Se niy ye nin mu hâ - fa za sý mes e le si ni ta hat tur e de lim! Ge çi ci â rý za lar ve as lî va zî fe miz ol ma yan meþ ga le ler bi zi o ya la ma sýn! Her i þi hal let mi þiz gi bi, af ra taf ra ya pýp, beþ on yýl da bir þu saf ra at ma hu yun dan vaz ge çe lim Ya pý lan iþ ler bir da nýþ ma so nun da ol muþ sa, ha tâ nýn da se vab ka dar meþ rû ol du ðu nu hâ týr dan çý - kar ma ya lým. Üs te lik, sâ fi ye ti mi zi çok tan yi tir di ði miz - den, kim se is ti þâ re ne tî ce sin de ken di si ni e li ko lu bað lý his set mez ken Bir â i le i çin de bi le fert le rin ay rý ay rý dü þün dü ðü, ay rý ay rý ka rar ver di ði, ay rý ay rý i râ de si ni kul lan dý ðý za man - da ya þý yo ruz. En kü çük dâ i re de bir li ði sað la ya ma yan la - rýn en u zak, va zî fe siz ve fâ i de siz dâ i re de ay rý dü þün - me le ri ni bu ka dar ya dýr ga ma ya lým. Mâ nen gö rev li bu - lun du ðu muz sâ ha da nö be ti mi zi ak sat ma dan, dü men ci ne fe ri gi bi, yal nýz ken di i þi mi zi î ti nâ i le gö re lim; u mûm ne tî ce yi ta hay yül le tül le nen gö rü þü müz yü zün den buz dað la rý na tos la ma ya lým. Ge lin, Müz de li fe de top la dý ðý mýz þu taþ la rý yan lýþ yer le re at ma ya lým! Kur â n'ý an la ma me to du ü ze ri ne bir de ne me Müslim, Birr 56, (2578). Zulümden sakýnýp kaçýnýnýz; çünkü zulüm, kýyamet gününde zâlimin karþýsýna zifiri karanlýklar olarak çýkacaktýr. Cimrilikten de sakýnýnýz; zira, cimrilik sizden önceki ümmetleri helâk etmiþ, onlarý haksýz yere birbirlerinin kanlarýný dökmeye ve haramlarýný helâl saymaya sürüklemiþtir.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 29 Recep 1432 Rumî: 18 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Çukurova yaylalarýnda vaaz zamaný ADANA MÜFTÜLÜÐÜ,YAYLALARDA VAAZ VE ÝRÞAT PROGRAMI BAÞLATTI. YAZ mevsiminin gelmesiyle yaylalara göç eden vatandaþlarý dinî yönden aydýnlatmak millî birlik ve beraberliði pekiþtirmek için Adana Müftülüðü tarafýndan özel vaaz ve irþat programý düzenlendi. Ýl müftüsü, müftü yardýmcýlarý, merkez ilçe müftüleri ve vaizlerin tamamýnýn katýldýðý bu program, A- dana nýn bütün yaylalarýný kapsayacak þekilde planlandý. Pozantý, Aladað, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Karaisalý yaylalarýndaki camilerde yapýlacak vaazlar ve sohbetlerle halkla iç içe hizmet verilecek. 18 Temmuza kadar devam edecek programda, kardeþlik, Kur ân eðitimi, ibadetler, üç aylar ve ramazana hazýrlýk, vatan sevgisi, birlik ve beraberlikle ilgili konularý iþlenecek. Ayrýca vatandaþlarla yapýlacak sohbetlerde birebir problemler dinlenip sorulara cevap verilecek. Adana / cihan Yeminayýbýbitmeli Yeni Meclisin açýlýþýnda ilk krizin, o mâlûm ve ucube yemin metnini okumak istemediklerini beyan eden milletvekiller tarafýndan çýkarýlacaðý yönünde bir beklenti vardý. Gerçi o yemine itiraz eden vekiller, bilâhare metni okumama gibi bir yola gitmeyeceklerini, a- ma tören öncesinde konuyla ilgili görüþlerini kamuoyuna deklare edip, daha sonra sýrf bir þekil þartýný yerine getirmek için kürsüye çýkarak yemin metnini kerhen okuyacaklarýný söylediler. Derken, baþka geliþmeler oldu, metne sýra gelmeden yemin töreninin kendisi krize dönüþtü. Özellikle Atatürk ilke ve inkýlâplarýna baðlýlýk ifadesine yönelik itirazlarýn tartýþmalara yol açmasýnýn beklendiði bir noktada, o ilke ve inkýlâplarý simgeleyen altýoku amblem olarak taþýyan CHP, yemin törenini tamamen boykot etti. Ve sonuç olarak, yeni Meclisin toplandýðý gün farklý bir gerekçeyle de olsa ilke ve inkýlâplara baðlýlýk yemini etmeyenler, siyasette onlarýn asýl sahibi konumundaki bir partinin vekilleri oldu. Kaderin manidar cilvelerinden biri daha... Yaþanan kriz, yemin metni ve törenine bakan yönüyle önemli tartýþmalarýn da kapýsýný araladý. Bir defa, Böyle bir yemin töreni niye yapýlýyor, buna ne gerek var? sualine cevap isteniyor. Dahasý, halkýn seçmesiyle milletvekili sýfatý kazanan insanlarýn Meclisteki görevlerini yapabilmelerini, bu yemin törenine katýlýp o ucube metni okumalarý þartýna baðlayan anayasal dayatmanýn mantýksýzlýðý, temelden sorgulanýyor. Çünkü insanlarý inanmadýklarý þeylere baðlýlýk yemini etmeye zorlamak, ancak istibdat rejimlerinde görülecek türden bir ilkellik ve saçmalýk. Ancak bu kadar senedir devam ediyor. Ve her seçimin ardýndan, Meclisin sadece ve münhasýran millete hizmet için deðerlendirilmesi gereken sayýlý ve çok kýymetli günlerinden biri bu a- besiyete tahsis edilerek resmen boþa harcanýyor. Üstelik okutturulan yemin metni de baþtan sona problemli. Hem muhtevasý, hem Türkçesi berbat. Ve o yüzden, yemin etmek için kürsüye çýkan epeyce milletvekili, metni düzgün okumakta zorlanýyor, tekliyor, hata yapýyor. Hattâ yanlýþ okuduðu için, düzeltinceye kadar defalarca tekrarlamak durumunda kalan vekiller oluyor. Dolayýsýyla, bu garabete artýk bir son verilip, yemin töreni de, metni de iptal edilmeli. Meclis, protokolden olabildiðince arýndýrýlmýþ sade bir açýlýþla iþbaþý yapýp, þimdiki iþleyiþte öngörülen ve anlamsýz þekilde uzun tutulan bekleme süreleri de kýsaltýlarak en kýsa zamanda toplanmalý ve kendisini bekleyen görevlere odaklanabilmeli. Keza, cumhurbaþkaný baþta olmak üzere, askerlerden öðretmenlere, saðlýk görevlilerinden bilumum memurlara kadar, kamuda vazife yapan herkese, göreve baþlarken, benzer þekilde, i- çerikleri üç aþaðý beþ yukarý ayný olan ucube yemin metinleri okutturma garabeti de bitirilmeli. Konunun bir baþka önemli boyutu da þu: Ýnsanlar günlük hayatlarýnda yemine, ancak muhataplarýný inandýrmakta güçlük çektikleri iddialarýný kuvvetlendirebilmek için baþvururlar. Bunun dýþýnda, özüyle sözünün bir olduðuna güvenilen, sözüne itibar edilen ve birþey söylediðinde baþkaca bir delil ve hüccete gerek duyulmayan insanlarýn ayrýca yemine ihtiyacý olmaz. Bu itibarla, insanlarý yemin etmeye zorlamak, onlara kuþkuyla bakan ve güvenmeyen müstebit zihniyetin marifetlerinden biri. Yemin ettirerek güya onlarý baðlayýcý bir taahhüt altýna sokuyor. Ama sadece baský rejimlerinde görülen bu zoraki uygulamanýn, özgürlüklerin geçerli olduðu demokrasilerde kesinlikle yeri yok ve olmamalý. Bu bakýmdan, Türkiye nin yemin dayatmasýndan ve ürettiði zincirleme krizlerden kurtulmasý, herþeyden önce bir demokrasi sorunu ve sýnavý. Ýnsan onuruyla da baðdaþmayan bu utandýrýcý uygulama artýk bitmeli ki, sýnavý geçmiþ olalým. Bakalým, yeni döneme tam da yemin meselesinde odaklanan bir krizle giren TBMM, bu u- tancý bitirecek dirayet ve kararlýlýðý göstererek demokrasimize bir basamak atlatabilecek mi?

4 4 Y HABER Yorganýmýzý büyütelim Maksadýmýz piþmiþ aþa su katmak deðil, ama riskleri görmeden yola devam etmenin tamiri zor kaza lara sebep olabileceðini de bilmeliyiz. Türkiye, bütün dünyanýn etkilendiði ekonomik krizden, nisbeten az zarar gördü. Ýyi ki de öyle oldu. Çünkü, faturayý bir kiþi ya da sadece Türkiye yi idare edenler deðil; milyonlarca fakir fukara ödeyecekti. Krizin sosyal bünyemizde meydana getirdiði tahribatý ayrý bir konu... Tam Kriz atlatýldý, düzlüðe çýkýlacak denilen noktada hem Türkiye den hem de uluslar arasý kuruluþlardan ikazlar, tehlike sinyalleri gelmeye baþladý. Aslýnda bu ikazlarý dile getirenlere kýzmak deðil, teþekkür etmek lâzým. Nasýl ki önümüzdeki uçurum u bize haber veren kiþilere kýzmayýz, ayný þekilde muhtemel krizlerin olabileceðini hatýrlatýp Aman, tedbir alýn diyenlere de kýzmamak lâzým. Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü, [O- ECD, 14 Aralýk 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleþmesi ne dayanýlarak, 1961 de kurulmuþtur. Üyelerinin büyük bir bölümü AB üyeleridir, çoðunluðu da gözlemci üyelerdir. OECD ülkeleri sanayileþip zengin olmuþ ülkelerdir. (Kaynak: küresel ekonominin büyük þoklara daha sýk maruz kalacaðý ve bunlarýn ekonomik ve sosyal açýdan daha ciddî sonuçlarý olacaðý ikazýnda bulunmuþ. OECD nin Gelecekteki Þoklar raporuna göre, salgýn hastalýk, kritik altyapýlara düzenlenecek siber saldýrý, finansal kriz, sosyo-ekonomik çatýþma, jeomanyetik fýrtýna gibi beþ büyük potansiyel risk bulunuyor. (Yeni Asya, 29 Haziran 2011) Dýþarýdan bu ikâzlar yapýlýrken, Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) da uluslar arasý likidite hareketlerindeki deðiþimlerin, yüksek carî açýk dolayýsýyla Türkiye yi tehdit ettiðini bildirmiþ. Sanayi sektörünün ö- nümüzdeki dönem için ekonomiye yeterince güven duymadýðý ve istikrarýna iliþkin þüpheleri bulunduðu kaydedilen açýklamada, Ödemeler dengesindeki bozulma arttý. Carî açýk 29,6 milyar dolara, dýþ ticaret açýðý 28,3 milyar dolara yükseldi. Bankalar faiz oranlarýný arttýrdý, ü- retimin ve tüketimin maliyeti yükseldi. Alýnan önlemler, KOBÝ leri zorlayabileceði gibi iþsizliði de arttýrabilir denilmiþ. Benzer þekilde MÜSÝAD da, Çarþamba günü genel merkezinde açýkladýðý 2011 Türkiye E- konomisi Raporu nda, cari açýk probleminin kendiliðinden çözüm beklentisiyle piyasa akýþýna býrakýlarak ötelenecek bir boyutunun kalmadýðý tesbitini yaptý. Tabiî ki hal ve gidiþ le ilgili yapýlan tesbitler, sadece bunlarla sýnýrlý deðil. Tesbitlerin tamamýnda bir endiþe, bir tehlike, bir ikâz havasý seziliyor. O halde Türkiye yi idare edenlerin yapmasý gereken þey, bu tesbit ve ikâzlara karþý itiraz deðil, ciddiye alýp çare aramak olmalýdýr. Faiz ve rant lobisi harisinde hiç kimse Türkiye nin yeniden krizlere yuvarlanmasýný istemez. Dolayýsý ile bu ikaz ve u- yarýlarý fesat çýkarma, piþmiþ aþa su katma olarak deðerlendirmemek lâzým. Ekonominin önünde riskler varken bunlarý görmeyip, ya da ikaz edenleri dinlemeyip, hep birlikte, 70 milyon insan Her þey yolunda dese netice deðiþir mi? Elbette iyimser olalým, a- ma muhtemel tehlikeleri de görelim. Görelim ve bugünlerini deðil, yarýnlarýný bankalara ipoket eden milyonlarý ciddî ikaz edelim. Çünkü fýrtýnada en çok zarar gören, tedbirsiz olarak denize açýlanlar olur. Aman ha, yorganýmýzý büyütmeden ayaklarýmýzý fazlaca uzatmayalým! Ailenin korunmasý için 11 bin kiþiyle görüþüldü BAÞBAKANLIK Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdür Yardýmcýsý Musa Acar, ailenin korunmasý için Aile Eðitimi Projesi hazýrladýklarýný söyledi. Bunu yaparken 63 ilde sýkýntý yaþayan, 4 bin 33 ü kadýn 7 bin 311 kiþi olmak üzere toplam 11 bin 344 kiþiyle görüþtüklerini belirten Acar, þimdi de projeyi iller bazýnda yapýlandýrmaya gittiklerini ifade etti. Sosyal problemlerin tesbiti ve çözümüyle Türk ailesinin korunmasý, güçlendirilmesi ve sosyal refahýn yükseltilmesini planladýklarýný anlatan Genel Müdür Yardýmcýsý Acar, söz konusu projenin ikinci aþamasýnda Aile Eðitim Müfredatý hazýrladýklarýný, üçüncü aþamada ise eðitim materyallerini belirlediklerini kaydetti. Proje ve müfredat hazýrlama aþamasýnda 70 in üzerinde kurum ve sivil toplum kuruluþuyla üniversitelerden 150 yi aþkýn uzman ve akademisyenin emek sarfettiðini vurgulayarak, Yaklaþýk 3 yýl süren çalýþmalar sonucunda eðitim, iletiþim, iktisat, saðlýk, hukuk ve medya alanlarýnda aile eðitim programý hazýrlandý dedi. Ýzmir / cihan Eylem için deðil hizmet için ESKÝ Adalet Bakanlarýndan Hikmet Sami Türk, CHP ye mensup milletvekillerinin, Genel Kurul a girdiði halde yemin etmemesini anlamakta güçlük çektiðini ifade e- derek, Millet onlarý gidin eylem yapýn diye deðil, hizmet edin diye oraya gönderdi dedi. CHP li milletvekillerinin, Ergenekon tutuklusuyken milletvekili seçilen Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay ýn salýverilmemesini protesto etmek için Genel Kurul a girdikleri halde yemin etmemelerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Eski bakan Türk, CHP nin bu tavrý ile yanlýþ bir yola girdiðini söyledi. Türk, yargýnýn yanlýþ karar verdiði bir karar varsa bunun Meclis i boykot ederek deðil, Parlamento ya girip gerekli düzenlemelerin yapýlmasýna katýda bulunmakla olacaðýný ifade etti. Ýster gel, ister gelme BAÞBAKAN ERDOÐAN, TBMM YE GELÝP YEMÝN ETMEYEN CHP'NÝN ONTOLOJÝK SORUNLAR ÝÇERÝSÝNDE OLDUÐUNU ÝFADE EDEREK, "ÝSTER GELÝN, ÝSTER GELMEYÝN MECLÝS BAL GÝBÝ ÇALIÞIR" DEDÝ. AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Erdoðan, CHP nin Meclis e gelip yemin etmemesinin anamuhalefet tarihine kara bir leke olarak geçtiðini belirterek, CHP ontolojik sorunlar içerisinde. Ýster gelin, ister gelmeyin Meclis bal gibi çalýþýr. CHP nin þaþkýnlýktan kurtulup anamuhalefet görevini devralmasýný bekliyoruz dedi. AKP Genel Merkezi nde ilk grup toplantýsýnda konuþan Erdoðan, CHP lilerin ant içmemesi ile BDP destekli baðýmsýzlarýn boykot kararýný deðerlendirdi. Kendi iktidarlarý döneminde kapatýlma dâvâsýna maruz kaldýklarýný hatýrlatan Erdoðan, o durumda dahi mücadelelerini hukuk içinde verdiklerini, baþka yola tevessül etmediklerini ifade etti. Erdoðan, AK Parti iktidarýný çoðunluðun azýnlýða tahakkümü olarak sorgulamak isteyenler, acaba bugün a- zýnlýðýn çoðunluða tahakkümünü sorgulamayacaklar mý? diye sordu. Þu anda azýnlýðýn çoðunluða tahakküm etmesinin istendiðini dile getiren Erdoðan, þunlarý kaydetti: Böyle bir þey olabilir mi? O zaman biz bu milletin iradesini nereye koyacaðýz? Ne diyorlar: CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, milletvekillerinin yemin etmemesine dair CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nu Çankaya Köþkü nde kabul etti. Gül bugün de baðýmsýz vekiller Þerafettin Elçi ve Ahmet Türk le görüþeþecek. Cumhurbaþkaný Gül, CHP milletvekillerinin partilerinden milletvekili seçilen Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ýn tutuklu yargýlandýklarý dâvâlarda tahliye taleplerinin reddine tepki olarak TBMM nin 24. Dönem açýlýþýna katýlmasý ancak yemin etmemesi; baðýmsýz milletvekillerinin de Hatip Dicle nin milletvekilliðinin düþürülmesine tepki olarak TBMM Genel Kurulu na katýlmamasýyla ortaya çýkan sorunda devreye girdi. Gül, bu baðlamda son yaþanan AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Er do ðan Baþbakan bu iþi çözsün. Baþbakan ne yapacak? Mahkemeleri, hakimleri arayýp talimat mý verecek? Baþka iktidarlar döneminde bunlar yaþanmýþ olabilir? Yaþandýðýný da biz çok iyi biliyoruz. Bunlar kayýtlarýmýzda var, ama bu kayýtlar onlarýn anladýðý manada kayýtlar deðil. Maðduriyetini yaþayanlar olarak bunlarý biliriz. Ama bizim dönemimizde bunlar yaþanmaz ve yaþanmayacak. Yargý kararlarýndan dolayý TBMM ye gelmeyenler, yemin etmeyenler, yasama, yürütme, yargý güçlerinin ayrýmýný hâlâ kabullenemeyenlerdir. Hiç kimsenin hukuku da kanunlarý da hiçe sayma, yok sayma, çiðneme hakký yoktur. Ankara / aa geliþmeleri deðerlendirmek üzere dün CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu nu kabul etti. Yaklaþýk 40 dakika süren görüþmenin ardýndan kýsa bir açýklama yapan Kýlýçdaroðlu, Cumhurbaþkaný Gül le yemin krizini deðerlendirdiklerini söyledi. Kýlýçdaroðlu, Sayýn Cumhurbaþkaný sorunun çözümü konusunda CHP nin görüþlerini sordu. Görüþlerimizi aktardýk. Uzun tutukluluk süresinin yarattýðý rahatsýzlýðý dile getirdi. Sorunun çözümü için katký vereceðini, düþüncelerimizi deðerlendireceðini ifade etti diye konuþtu. Gül, bugün de baðýmsýzlar adýna Türk ve Elçi yi Çankaya Köþkü nd kabul edecek. Cumhurbaþkaný Gül, Türk ve Elçi i- le cuma günü saat da bir araya gelecek. Ankara / aa CHP nin bu tavrýný anlamakta güçlük çekiyorum diyen Türk, þunlarý söyledi: Yargý bu konuda yanlýþ bir karar veriyorsa CHP nin yargýnýn doðru karar vermesini saðlayacak bu yanlýþý giderecek yasa tekliflerini verebilirler o nedenle CHP nin bu tavrýný anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tavýr kesinlikle doðru bir tavýr deðil. Girerler, görevlerini yaparlar, yasalardaki deðiþikliklerle ilgili bu konuda milletvekili olarak parti olarak grup olarak gerekli giriþimlerde bulunabilirler. O þekilde sorunun çözümüne katkýda bulunabilirler. Böyle yapmazlarla grup olarak bir anlamý olmayacak sadece orada oturmuþ olacaklar. Kanun teklifi bile veremezler. Milletvekili, ondan sonra diyelim ki bir kanun çýktý, anayasa aykýrýlýðý yüzünden grup olarak Anayasa Mahkemesi ne bile götüremezler. Çünkü bunu ancak grup olarak götürebilirler. O nedenle bu tutum yanlýþtýr. Bir an önce ant içerek görevlerine baþlamalarý gerekiyor. Millet onlara gidin protesto için orada oturun diye göndermedi. Hizmet etsinler diye gönderdi. Eski Bakar Türk Türkiye nin en zor günlerinde bile sorularýnýn çözüm yerini Meclis te arandýðýna dikkat çekti. Halkýn i- radesi ile Meclis in girenlerin böyle davranma lüksünün olamayacaðý uyarýsýnda bulunan Türk, Böyle duygusal tepkilerle bir yere varýlmaz. Halen tutuklu bulunan sanýklara da bir faydasý yok. Bu karar yanlýþ olabilir eleþtirilebilir ama bunun düzeltilmesinin yolu CHP nin yaptýðý gibi olmaz eleþtirisinde bulundu. Ankara / cihan KA RA BÝR LE KE O LA RAK GEÇ TÝ AN TÝÇ ME tö re ni sý ra sýn da ya þa nan la rý an la tan Er do ðan, þun la rý söy le di: Ey sev gi li mil le tim, TBMM ça tý sý al týn da Ge nel Ku ru la gir mek su re tiy le ge çi ci baþ ka nýn da yok la ma - yý ya par ken, is mi ni an dý ðý ki þi, Ge nel Ku rul da ol du ðu hal de yok de me si ni a ca ba han gi dü rüst lük an la yý þý nýn i çe ri si ne sýð dý rý yor su nuz. So ru yo rum, dü rüst lük kav ra mýy la ya lan ne za man dan be ri ar ka daþ ol du lar. En ön de o tu ra cak sýn, on dan son ra ken di ni yok yaz dý ra cak sýn. Bu na sýl dü rüst lük. Bu a na mu ha le fe tin ta ri hi ne ka ra bir le ke o la rak geç miþ tir. CHP on to lo jik so run lar i çe ri sin de dir. Dün san dý ðý, bu gün Mec li si boy kot e den ler, bil sin ler ki mil lî i ra de nin ö nün de en gel AK Par ti ol ma ya cak, biz zat ken di le ri o la cak týr, KO MÝS YON LAR BAL GÝ BÝ ÇA LI ÞIR ER DO ÐAN, bun dan son ra Mec lis ça lýþ ma la rý nýn nor mal þe kil de sü re ce ði ni vur gu la ya rak, þöy le de vam et ti: Mec - li si ça lýþ týr ma ya de vam e de ce ðiz. Mu ha le fe tin hem mev - cut so run la rý, hem ül ke nin ge nel so run la rý aþ ma nok ta - sýn da so rum lu dav ra nýp ye min e dip Mec lis ça lýþ ma la rý na ka týl ma sý en bü yük ar zu muz dur. A ma ol ma dý. Bu ol ma - dý ðý tak dir de mil lî i ra de nin boy kot yo luy la en gel len me si - ne as la mü sa ha de et me ye ce ðiz. Mu ha le fet is ter gel sin, is ter gel me sin, par la men to nun ça lýþ ma sý na ma ni bir hal yok tur. A na mu ha le fe tin Ge nel Baþ ka ný te le viz yon te le - viz yon do la þý yor. Di yor ki, Biz ko mis yon lar da ol maz sak, ko mis yon lar ça lýþ maz. Sa yýn Ký lýç da roð lu, ko mis yon bal gi bi ça lý þýr. Ye ter ki bi zim ar ka daþ la rý mý zýn ka tý lý mýn da bir ek sik ol ma sýn. Mec lis di va ný ay ný þe kil de ça lý þýr. De mok - ra si mu ha le fet le güç ka za nýr. O nun i çin si zin de o ra da ol - ma ný zý is ti yo ruz, bi zim der di miz o. Ge lir si niz, gel mez si - niz, o si zin bi le ce ði niz bir þey. CHP ken di si ne ye ni sý fa tý ný ya kýþ týr mýþ, ne ya zýk ki es ki ka fay la yo la de vam e di yor. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nu Çankaya Köþkü nde kabul ederek bir süre görüþtü. FO TOÐ RAF: A A KÖÞK TE YE MÝN ZÝR VE SÝ BAHÇELÝ, KÖÞK DÂVETÝNÝ NÝYE GERÝ ÇEVÝRDÝÐÝNÝ AÇIKLADI PROGRAMININ yoðunluðunu gerekçe göstererek Cumhurbakaný Abdullah Gül ün davetini geri çeviren MHP Genel Baþkaný Devlet Lideri Bahçeli, gerekçesini açýkladý. MHP Lideri yaptýðý açýklamada, þunlarý söyledi: Milliyetçi Hareket Partisi nin, yemin ve boykot krizinin taraflarýyla ayný kategoride deðerlendirilmesi ve süren siyasî krizin sanki bir parçasýymýþ gibi sunulmasý çok çirkin ve yakýþýksýz olmuþtur. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaþkaný Sayýn Abdullah Gül ün kamuoyunu oyalamak için pozisyon aldýðýna inandýðýndan ve Meclis te cereyan eden krizin tarafý olmadýðýndan dolayý Çankaya Köþkü nden gelen görüþme talebini geri çevirmiþtir. Sayýn Cumhurbaþkaný nýn; Baþbakan Erdoðan la girdiði rol paylaþýmýndan ve AKP yi önceliðine alarak yaptýðý görevinden dolayý; inandýrýcýlýðý, birleþtirici özelliði ve objektif sorun çözme niteliði iflâs etmiþtir. Ankara / aa Milletvekilinin boykot hakký yok AVRUPA Komisyonu Parlamenter Meclisi Baþkaný (AKPM) Mevlüt Çavuþoðlu, CHP li ve DTP nin deteðiyle seçilen baðýmsýz milletvekillerinin TBMM de yemin etmemelerine iliþkin, Seçilmiþ milletvekillerinin boykot hakký yoktur dedi. Kazakistan ýn baþkenti Astana da gerçekleþtirilen Ýslâm Ýþbirliði Teþkilâtý (ÝÝT) 38 inci Genel Kurul toplantýsýna katýlmak üzere þehre gelen AKPM Baþkaný Mevlüt Çavuþoðlu, Türk gazetecilerin sorularýný cevapladý. Çavuþoðlu, CHP li ve DTP nin deteðiyle seçilen baðýmsýz milletvekillerinin TBMM de yemin etmemeleriyle ilgili, Biz boykotu olgun bir siyasî davranýþ olarak görmüyoruz dedi. Daha önce Arnavutluk ve Moldova gibi ülkelerde de boykot eylemlerinin yapýldýðýný, o ülkelere de ayný tavsiye de bulunduklarýný anlatan Çavuþoðlu, Þimdi Türkiye deki boykot kararý alan siyasetçilere de ayný þeyi söylüyoruz. Boykot olgun bir siyasî davranýþ deðildir. Milletin seçtiði milletvekillerini görevi meclise gelerek burada milletin verdiði oylarýn gereðini yerine getirmektir diye konuþtu. Var olan sorunlarýn çözüm yerinin meclis olduðunu ifade eden Çavuþoðlu, Grev, boykot tabiî ki bir demokratik haktýr. Sendikalarýn, çalýþanlarýn bazý konularda grev yapma, boykot yapma hakký elbette vardýr. Ancak biz seçilmiþlerin boykot etme hakký yoktur. Bizim görevimiz meclis içinde var olan sorunlara çözüm üretmektir. Dolayýsýyla bu arkadaþlara çaðrýda bulunuyorum. Meclise gelsinler, meclis çatýsý altýnda sorunlara çözüm üretmek i- çin çalýþsýnlar diye konuþtu. Astana / aa AKP Grubu Pazartesi toplanacak AKP Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli, AKP TBMM Grubu nun, grup baþkanvekillerini seçmek amacýyla pazartesi günü toplanacaðýný açýkladý. Nurettin Canikli, grup toplantýsýnýn ardýndan parti genel merkezinden ayrýlýrken basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. Canikli, bir soru üzerine, AK Parti TBMM Grubu, grup baþkanvekillerini seçmek amacýyla Pazartesi günü saat de TBMM de toplanacak dedi. TBMM Baþkan adaylýðý konusunun toplantýda gündeme gelip gelmediðine iliþkin soru üzerine Canikli, partilerin Meclis Baþkaný adayý konusunu gündeme getiremeyeceði hükmünü hatýrlatarak, milletvekillerinin kendi özgür iradeleriyle aday olacaðýný ve TBMM Baþkaný nýn yine milletvekillerinin özgür iradeleriyle seçileceðini söyledi. Bu arada, TBMM eski Meclis Baþkaný Mehmet Ali Þahin, Meclis Baþkanlýðý için yeniden aday olmayacaðýný bildirdi. Ankara / aa CHP PM toplantýsý 9 Temmuz a ertelendi CUMHURÝYET Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi nin (PM) 4 Temmuz Pazartesi günü yapýlacaðý duyurulan toplantýsý, 9 Temmuz Cumartesi gününe ertelendi. CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylýgil, 22 Haziran daki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantýsýnýn ardýndan CHP PM nin 4 Temmuz da toplanmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný açýkladý. Toplantýda seçimin ardýndan parti içi muhalefetin yükselttiði kurultay çaðrýsý ile MYK daki deðiþikliklerin gündeme geleceði belirtiliyordu. Ancak Ergenekon davasý kapsamýnda tutuklu bulunan CHP Milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ýn tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine TBMM de yemin edilmemesi kararýyla birlikte yaþanan geliþmelerin ardýndan PM toplantýsý hafta baþýndan hafta sonuna kaydýrýldý. CHP PM toplantýsý, 9 Temmuz Cumartesi günü yapýlacak. Toplantýda, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nun Kimsenin yeri garanti deðil diyerek iþaretini verdiði MYK deðiþikliði ile kurultay tartýþmalarýnýn gündeme gelmesi bekleniyor. Ankara ABD Elçisi Ricciardone: Demokrasinize inanýyoruz ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Demokrasiniz güçlüdür, demokrasinize inanýyoruz. Bunun için sizleri, devlet olarak, halk olarak destekliyoruz dedi. Ricciardone, Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Asým Güzelbey i makamýnda ziyaret etti. Güzelbey tarafýndan kapýda karþýlanan büyükelçi, daha sonra Belediye Þeref Defteri ni imzaladý. Gaziantep in yemeklerinin güzel olduðunu ve bu sebeple konuklarýna genelde yemekle ilgili yöresel hediyeler verdiklerini belirten Güzelbey, Büyükelçi Riccirdone ye, bakýrdan pilavlýk hediye etti. Burada bulunduðu süre i- çerisinde birkaç kilo aldýðýný söyleyen Riccirdone ise Dr. Asým Güzelbey e, ABD ye özgü ürünlerin yer aldýðý bir sepet hediye etti. Ricciardone, bir gazetecinin TBMM de sorun var. Tutuklular, milletvekili seçildi ama Meclis e giremedi. Bu konuda görüþleriniz nedir? demesi üzerine, Demokrasiniz güçlüdür, demokrasinize inanýyoruz. Yüzde 100 þüphesiz saðlam bir demokrasi. Bunun için sizleri, devlet olarak, halk olarak destekliyoruz cevabýný verdi. Gaziantep / cihan TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Mehmet Arý'nýn babasý Sabit Numan ve Kübra Arý'nýn dedesi Nurettin Arý'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Karabük Yeni Asya Okuyucularý

5 Y HABER 5 Siyasî diyalog zemini... Türkiye nin önünde riskleri gittikçe büyüyen ekonomiden yanýbaþýnda alevleri yükselen Suriye sorunu na kadar birçok iç ve dýþ problem var. Ancak Ankara hâlâ iç siyasî tartýþmalarla oyalanýyor. Bu yüzden baþta yeni anayasa ve demokratikleþme olmak üzere büyük beklentilerin olduðu yeni döneme, tutuklu milletvekilleri nin önündeki engellerin kaldýrýlmamasýyla, krizlerle baþlanýyor. Gelinen safhada, yeni hükûmet kuruluyor, lâkin hâlâ Meclis in üçte birine yakýnýný teþkil eden 170 milletvekili yemin etmiþ deðil. Bu tablo, anamuhalefet partisinin ve Meclis in dördüncü partisinin yasama faaliyetlerine katýlmamasý anlamýna geliyor. Ýktidar cânibi, bunu mühimsemiyor görünüyor; fakat on milyonlarca seçmenin temsil hakkýný kullanmadýðý Parlamentonun problemleri Koramiral Cora ifade verdi AMÝRALLERE suikast iddiasýyla yürütülen soruþturma kapsamýnda Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý Kurmay Baþkaný Koramiral Deniz Cora nýn talimatla ifade verdiði öðrenildi. Gölcük Donanma Komutanlýðý Ýstihbarat Þube Müdürlüðü nde yapýlan a- ramalarda ele geçirilen belgelerde, eski Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Metin Ataç ile þimdiki Deniz Kuvvetleri Komutaný Ormairal Eþref Uður Yiðit e suikast iddiasýyla ilgili yürütülen soruþturmayla baðlantýlý dokümanlar bulunduðu belirtilmiþti. Bu dokümanlarla ilgili savcýsý Salim Duran, belgelerde isminin geçtiði belirtilen Koramiral Deniz Cora nýn þüpheli sýfatýyla ifadesinin alýnmasý için Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na talimat gönderdi. Talimat üzerine Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na giden Cora nýn, ifade verdiði öðrenildi. Ýfadede Koramiral Cora ya adýna imzaya açýlan ve isminin geçtiði belgelerin sorulduðu belirtildi. Cora nýn da söz konusu belgelere iliþkin bir bilgisinin olmadýðýný söylediði ifade edildi. Devam eden soruþturmada 27 Mayýs 2011 tarihinde Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesi nde savcý Salim Duran a ifade veren Albay Ümit Metin tutuklanmýþtý. Ýstanbul / cihan Balyoz da yakalama emrine itiraz ÝKÝNCÝ Balyoz Planý dâvâsý kapsamýnda haklarýnda yakalama emri çýkartýlan 8 kiþiden 5 i karara itiraz etti. Alýnan bilgiye göre, Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesinin tensip incelemesi sýrasýnda haklarýnda yakalama emri çýkartýlmasýna karar verdiði 8 kiþiden Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneral Nedim Güngör Kurubaþ, Tümgeneral Beyazýt Karataþ, Tuðgeneral Mehmet Eldem ve Tuðgeneral Mustafa Erhan Pamuk un avukatlarý, karara i- tirazda bulundu. Yakalama emri kararýnýn düzeltilmesi yönündeki itirazýn, Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan deðerlendirileceði öðrenildi. Ýstanbul / aa Türkiye, Arap Baharý nda umut ALMANYA NIN Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, Türkiye, Arap Baharý nda bir umuttur. Suriye den kaçan mülteciler için güvenilir bir limandýr dedi. Türkiye deki görev süresi sona eren Almanya nýn Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz resepsiyon düzenledi. Almanya nýn Ankara Büyükelçiliðindeki resepsiyondaki konuþmasýný Türkçe yapan Cuntz, 5 yýlý aþkýn zamandýr Türkiye de bulunduðunu ve bu sürecin sonunda büyük bir misafirperverliðe tanýk olan yeni bir insan olduðunu söyledi. Türkiye nin kiye nin, bütün bölgesini de siyasî olarak etkileyebildiðini söyledi. Büyükelçi Cuntz, Türkiye, Arap Baharý nda bir umuttur. Suriye den kaçan mülteciler için güvenilir bir limandýr. Türkiye geleceðe umutla bakýyor. Bu güzel ülkeden ve dostlarýmdan ayrýldýðým için çok hüzünlüyüm. Ancak biz gelecekte de birlikte olacaðýz, çünkü biz birbirimize aitiz diye konuþtu. Ankara / aa Emekliler, Ýntibak Yasasý ný bekliyor TÜRKÝYE Emekliler Derneði Adana Þubesi Baþkaný Seyfi Ýyiyürek, seçim öncesinde bütün partilerin söz verdiði gibi Ýntibak Yasasý nýn bir an önce çýkartýlmasýný beklediklerini söyledi. Emekliler Günü dolayýsý ile dernek binasýnda düzenlenen programda konuþan Ýyiyürek, kendileriyle ilgili yargý sürecinin uzamasýný protesto ettiklerini kaydetti. Ýyiyürek, yýllarý tüfe farklarý ile ilgili 20 Ekim de görülecek mahkemenin sonlandýrýlmasýný istiyoruz dedi. Adana / cihan çözmede peþinen güçsüz ve ârýzalý hali, her haliyle kriz üretiyor YÝNE POLÝTÝK HESÂPLAR MI? Oysa daha ilk günde, uzlaþma ve kucaklaþma mesajlarý ný verdiði son balkon konuþmasý gereði Baþbakan ýn ve partisi yetkililerinin sözde de olsa, YSK nin adaylýklarýný onaylayýp mazbatalarýný verdiði tutuklu milletvekilleri önündeki engellerin kaldýrýlmasýna dair irâde beyâný nda bulunmalarý, peþinen krizin derinleþmesini önler ve çözüm çýkmaza sürüklenmesini engellerdi. Seçimden sonra Erdoðan artýk salt AKP Genel Baþkaný deðil, siyasî diyalog zemininin oluþmasýna öncülük edip ülkenin önünü açmasý gereken Baþbakan olarak meseleye sahip çýksa, çözümsüzlük bu raddeye varmazdý Baþbakan ve iktidar partisi yöneticileri, en a- zýndan Anayasa Mahkemesi Baþkaný nýn Yargý sürecinin sonuçlanmasýndan sonra bizim de söyleyeceklerimiz var cümlesiyle konunun çözümüne cesaret verip, yasal düzenleme önerilerine sýcak baktýklarýný açýkça ifâde etselerdi, DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, anayasanýn yapýlmamasý durumunda sorumlunun AKP olmayacaðýný savunarak, Þimdi 336 yý bulamazsak millet bize þikâyet etmez. Siz vazifenizi yaptýnýz der, biz de Bize bu kadar milletvekili vermiþtiniz, senin önüne bile getiremedim. Önümüzdeki seçim 2015 te. O zaman millete deriz ki Bize bunu yaptýrmadýlar hadi kendini göster bakalým bir daha. Artýk 60 mý olur, 70 mi olur aðanýn eli tutulmaz dedi. Özel bir TV kanalýnda gündeme iliþkin sorularý cevaplandýran Arýnç, yeni anayasanýn ilkeleri üzerinde anlaþmanýn önemli olduðunu vurguladý. Arýnç, Daha demokratik, daha özgürlükçü, darbe anayasalarýnýn izlerini taþýmayan daha demokratik, daha insan odaklý bir anayasa yapabiliriz. Ýlk üç maddeye girersek sanýyorum bu konuda bir uzlaþma saðlanamaz. Kendimizi oraya hapsetmeyelim onlar kalacaksa yine kalsýn. Daha az maddeli, ideolojisi olmayan bir anayasa yapmamýz lâzým. Umarým ki CHP seçim öncesi bazý konuþmalarýný ve raporlarýnda açýkladýðý ilkelere baðlý kalýr. MHP bu konuda kendi anayasa hazýrlýðýný ortaya koyar ve bir orta yol buluruz diye konuþtu. Arýnç, þüphesiz kriz bu noktaya gelmezdi. Ne var ki geçen sürede, baþta Baþbakan olmak üzere iktidar sözcüleri, bu hususta hiçbir çözüm önerisi nde bulunmadýklarý gibi, sürekli sorunu muhalefetin üzerine attýlar. Erdoðan, Onlar ö- nerilerini getirsinler bakalým diye iþin içinden sýyrýlmaya çalýþtý. Partisinden peþpeþe, Bizim meselemiz deðil tepkileri açýklandý Belli ki bu son krizde de AKP yine günübirlik basit politik rant devþirme taktiðiyle kýsa dönem hesâbý yapýldý; politik atraksiyonlarla siyasî rakiplerinin yýpranmasýna heveslenildi Halbuki geçmiþte tutuklu milletvekilleri nin serbest býrakýlmasýna dair onlarca emsal var. En son cezaevinde tutuklu iken milletvekili seçildiði için serbest býrakýlan BDP li Tuncel örneði ortada SORULAR VE ÝRÂDE BEYÂNI Peki neden göz göre göre iktidar partisi verdiði onca uzlaþma sözüne raðmen hâlâ bir çözüm önerisi ortaya koymayýp gerginliklerin azmasýna, siyasî kamplaþmaya, en vahimi toplumun etnik ve bölgesel tefrikayla kutuplaþmaya itilmesine sebebiyet verdiriyor? Niye için için yanan fitne ateþinin körüklenmesine seyirci kalýnýyor? Gerçekten, CHP nin protestosu bir yana, bütün dünyanýn gözü önünde BDP li baðýmsýzlar ýn Meclis i boykot la bir nevi dýþlandýklarý ya da ayrýldýklarý iftirak intibâýna neden fýrsat verdiriliyor? Hangi sâikle, BDP lilerin Diyarbakýr da üslenip âdeta TBMM den ayrý bölge parlamentosu oluþturma provalarýna meydan veriliyor? Dýþ basýnda Güneydoðu nun KCK- PKK-BDP ye terk edildiði yorumlarýna yol açýlýyor; neden? Hâlen iþ iþten geçmiþ deðil, zararýn neresinden dönülse kârdýr. Ýktidar partisi, bu emsallerden hareketle hiç olmazsa açýk irâde beyânýnda bulunarak demokratik siyasî diyaloðun kapýsýný açabilir. Ve bu iyi niyet beyâný, Türkiye nin bu aslýnda yapay krizden kurtulmasýný saðlayýp, yeni sivil a- nayasa ve demokratikleþme sürecindeki mutabakat ve iþbirliði sürecini baþlatabilir Meclis Baþkanlýðý seçimindeki uzlaþma bunun ilk adýmý olabilir. Açýk bir irâde beyâný yeter; ve siyasî diyalog zeminini inþa, en evvel iktidara düþer STK, yeni anayasada aktif rol almak istiyor Gaziantep de faaliyet gösteren 35 sivil toplum örgütleri, yaptýklarý ortak açýklamada, yeni a- nayasa için bütün sivil toplum temsilcilerinin aktif katýlýmýnýn saðlanmasý gerektiðini bildirdi. Gaziantep te MAZLUMDER, Bülbülzade Vakfý, Anadolu Tevhid Vakfý, ÝHH, GAÝMDER gibi 35 sivil toplum örgütünün katýlýmýyla yeni anayasa konulu istiþare toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný MAZLUM- DER GYK Üyesi Mehmet Alkýþ yaptý ve 1980 anayasasýný eleþtiren Alkýþ, özgürlüklerin darbeciler eliyle kýsýtlandýðýný söyledi. Bugüne kadar yapýlan anayasalarýn hep darbe sonucu askerlerden oluþan bir komisyonla yapýldýðýný hatýrlatan Alkýþ, Ýlk defa halkýn katýlýmýyla yapýlabilecek bir anayasa söz konusudur. Bu anayasanýn yapýcýlarý tüm toplum kesimleri olmalýdýr. Yeni anayasanýn yapýlmasý sürecinde tüm toplum kesimleri bu anayasa yapýmý sürecinde aktif olarak rol almalýdýr dedi. VESAYET SÝSTEMÝNE SON VERÝLMELÝ Anadolu Tevhid Vakfý temsilcilerinden Sadýk Paksoy ise Ýdeolojik devlet bizleri bir forma sokmuþ bizler de bu form çerçevesinde yaþýyoruz diye konuþtu. Toplumsal bir bilinçlenmeye ihtiyaç olduðunu kaydeden Paksoy, Askerî vesayet, siyasetin de toplumun da üzerinde bir konumdadýr. Bu vesayet, toplumu ve siyaseti yeri geldiðinde hizaya sokabilmektedir. Artýk yeni anayasa ile vesayet sistemine son verilmelidir ifadelerini kullandý. Arýnç: Þimdi olmazsa bir dahaki sefere Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç Gaziantep te 35 STK nýn katýlýmýyla yeni anayasa konulu istiþare toplantýsý gerçekleþtirildi. FOTOÐRAF: CÝHAN ÞÝMDÝ ÇALIÞMA ZAMANI TOPLANTININ ardýndan sunulan sonuç bildirgesinde ise þu ifadelere yer verildi: Bu çalýþmanýn Türkiye geneline yayýlmasý gerekir. Bunun için tüm sivil toplum örgütlerinin aktif katýlýmý ve görev paylaþýmý gerekmektedir. Her cemaat, dernek, STK, elini taþýn altýnda koymalýdýr. Bu iþ sadece bir komisyonun iþi deðildir. Bu iþi hep birlikte sahiplenmemiz gerekmektedir ve görev-konu paylaþýmý yapýlmalý ve bu þekilde iþbirliði içerisinde bir çalýþma yapmalýyýz. Birkaç kiþiye býrakýlýrsa bu iþ, bu toplantýlardan bir sonuç çýkmaz. Gaziantep / cihan bir soru üzerine yeni anayasada etnik kelimelerin yer almamasý gerektiðini de söyledi. Yeni bir a- nayasada ilk üç maddeyi deðiþtirmenin teorik olarak mümkün olduðunu dile getiren Arýnç, þunlarý kaydetti: Ama pratik olarak bu konuda hassasiyet taþýyacak pek çok siyasî parti vardýr, pek çok siyasetçi vardýr, baþka þeyler vardýr. Tek korkumuz þu; Biz maalesef fikir tartýþmasý, görüþmesi deðil kavga yapýyoruz. Bazý yerlere takýlýyoruz. Meselâ türbana takýldýðýmýz gibi zamanýnda. 411 oyun kabul ettiði anayasa deðiþikliði içinde T harfini bile barýndýrmýyordu. Ama Burada türban korkusu, kokusu var dediler, CHP Anayasa Mahkemesine gitti, þekilden inceleyeceði yerde esasa girdi ve iptal etti. Þimdi Anayasa Mahkemesi yine yerinde duruyor, CHP de yerinde duruyor. Bazý konulardaki aþýrý duyarlýlýðýný ya da hassasiyetini tekrar bir refleks olarak ortaya koyacaksa biz anayasa yapamayýz demektir. Benim 327 milletvekili ile bunu referanduma götürme imkaným bile yok. Ya MHP katkýda bulunacak ya BDP katkýda bulunacak veyahutta CHP katký saðlayacak. Onlarýn da hassasiyetlerini dikkate a- larak ortak, herkesin benim diyebileceði bir anayasayý hazýrlayabiliriz diye düþünüyorum. Bunun yapýlmamasý durumunda sorumlunun AK Parti olmayacaðýný belirten Arýnç, Þimdi 336 yý bulamazsak millet bize þikâyet etmez. Siz vazifenizi yaptýnýz der, biz de Bize bu kadar milletvekili vermiþtiniz, senin önüne bile getiremedim. Önümüzdeki seçim 2015 te. O zaman millete deriz ki Bize bunu yaptýrmadýlar hadi kendini göster bakalým bir daha. Artýk 60 mý olur, 70 mi o- lur aðanýn eli tutulmaz dedi. Ankara / aa Þimdi ne olacak? Ankara ya tam bir kriz havasý hâkim. Seçimlerin üzerinden henüz üç hafta bile geçmeden yaþanan bu krizin nasýl aþýlacaðýný kimse kestiremiyor. Muhalefet partilerinden birisi yemin etmek için Meclis e gelmezken, bir diðeri geldi, ama yemin etmedi. Muhalefet partileri meselenin çözüm adresini iktidar partisi olarak görürken, iktidar yemin törenine saatler kala önce onlar teklif getirsin dedi. CHP önce teklif hazýrlýðý içinde olduðunu söyledi. Ayný gün çark edip, Ýktidar teklif hazýrlasýn biz görelim dedi. Meselenin çözümü için iktidar, muhalefet partilerini Meclis te ziyaret etti. Buradan da sonuç çýkmadý. Sonra Köþk devreye girdi. Cumhurbaþkaný, Erdoðan ý Köþk e çaðýrýp yeni hükümeti kurma görevini verdi. Bu görüþmede de bu krizin nasýl aþýlacaðý da muhtemeldir ki görüþüldü. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, dün Kemal Kýlýçdaroðlu ile görüþtü. Bugün ise BDP destekli baðýmsýz seçilen, ama Meclis e dahi gelmeyen milletvekilleri ile görüþecek. Seçimler öncesinde YSK nýn iki-üç gün arayla verdiði iki ayrý kararla bu krizin o zaman ayak seslerinin gelmeye baþladýðý görülmedi. Seçimler oldu. Millet büyük bir ekseriyetle sandýða gitti. Demokratik olmayan bir seçim kanunu ile yapýlan seçimde üç parti barajý geçti. 35 baðýmsýz da Meclis e girdi. * * * Tam da bu sýrada demokrasinin bayramý sayýlan seçimlerin hemen ardýndan baðýmsýz seçilen bir milletvekilinin, milletvekilliði düþürüldü. Yerine baþka birisine mazbata verilip milletvekili yapýldý. Ýþte kriz de burada baþladý. CHP den 2, MHP den 1, baðýmsýzlardan da 5 vekil mahkemelere baþvurup, milletvekili seçildiklerini ve Meclis te yemin etmek istediklerini söylediler. Ancak bu mahkemelerin hiçbirisi bu vekillerin dýþarý çýkmasýný onaylamadý. Lâkin önlerinde bir örnek vardý de cezaevinde iken baðýmsýz milletvekili seçilip Meclis te yemin eden Sebahat Tuncel örneði herkesin önünde durduðu için, hiç kimse böyle bir sonucun çýkacaðýný tahmin dahi etmemiþti. Bu safhaya gelinmesinde baþta anayasa ve ceza kanunlarý olmak üzere pek çok suçlu bulunabilir. Þu anda cezaevinde olan milletvekillerini aday gösteren de, seçimler öncesinde Adaletin dediði olur deyip þimdi tam tersini söyleyip hukuku suçlayanlar da, bu insanlarýn adaylýðýný kabul eden sonrasýnda da baþka çeliþkili kararlar veren YSK da hatalý olarak görülebilir. Hatta, Millî irade üzerinde hiçbir engeli, hiçbir vesayeti, hiçbir gölgeyi asla kabul etmiyoruz, tasvip etmiyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Gelin uzlaþalým, anayasayý deðiþtirelim deyip sonra önce onlar diyenler de. * * * Geldiðimiz safhada artýk suçlu aramanýn býrakýlýp meselenin halledilmesi ve derhal milletin dertlerine çözüm aranmasý gerekiyor. Öncelikle de bu krizin nasýl aþýlacaðýnýn bulunmasý lâzým. Gerçi bu kriz nasýl aþýlýr onu da bilen yok ya! Bu açmazýn nasýl halledileceðinin yollarý derhal bulunmalýdýr. Çünkü, Türkiye uzun süre bu krizle yürüyemez. Çünkü, bu süreçte demokrasi büyük yara alýr. Diyelim ki, hükümet kuruldu, Meclis baþkaný seçildi. Komisyonlarýn oluþumundan tutun da, Meclis te kanun görüþmelerine kadar birçok sorun yaþanacaktýr. Bunun için krize sebep olanlar bu krizden nasýl çýkýlacaðýnýn yolunu bulmalýdýr. Sonrasýnda krizin ana kaynaðý olan anayasa ve kanunlar son yýllarda yaþanan kötü tecrübeler ýþýðýnda deðiþtirilip daha demokrat bir Türkiye kurulmalý. Bu krizlere bir daha meydan verilmemelidir. Siyasetin bu kilidi mutlaka en kýsa zamanda çözülmeli ve kriz fýrsata dönüþtürülmelidir. Yeter ki, siyasetçiler bu krizin nasýl aþýlacaðý konusunda görüþ birliði içine girebilsinler, bu iradeyi gösterebilsinler.

6 6 EKONOMÝ Y HABERLER DÖVÝZ EFEKTÝF MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI 2011 Cinsi Cinsi 1ABDDOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1 EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ 30 HAZÝRAN ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ DÖVÝZ EFEKTÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ DO LAR DÜN 1,6240 ÖN CE KÝ GÜN 1,6350 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3490 ÖN CE KÝ GÜN 2,3560 DÜN 79,00 ÖN CE KÝ GÜN 79,50 DÜN 532,19 ÖN CE KÝ GÜN 535,000 Di len ci ler: Bin 500 li ra i le ge çi ne mi yo ruz YA KA LA NAN di len ci ler, ki þi ba þý na ay da or ta la ma bin 200 i la bin 500 li ra top la dýk la rý ný, an cak bu pa ra i le ge çi ne - me dik le ri ni söy le di. Ak sa ray Be le di ye si Za bý ta Mü dür lü - ðü ne bað lý e kip ler, va tan daþ la rý ra hat sýz e den di len ci le ri ya - ka la ya rak hak la rýn da ya sal iþ lem yap ma ya de vam e di yor. Be le di ye Za bý ta e kip le ri dü zen le dik le ri o pe ras yon la ö zel lik - le çar þý mer ke zin de ve ca mi ön le rin de duy gu sö mü rü sü ya pa rak va tan daþ lar da pa ra is te yen bi ri ka dýn üç di len ci yi su çüs tü ya ka la dý. Za bý ta mer ke zi ne ge ti ri len C. Y. (29), N. D. (62) ve B. Ç. (64) ad lý di len ci le rin ü ze rin de ya pý lan a ra - ma da top lam 100 TL ye ya kýn bo zuk pa ra çýk tý. Ne den ça - lýþ mý yor su nuz da di len ci lik ya pý yor su nuz? þek lin de ki so ru - ya Yaþ lý ve sa ka týz ce va bý ný ve ren di len ci ler, gün de en az TL ka zan ma la rý na rað men ge çi ne me dik le ri ni ö ne sür dü. Di len ci ler, 10 li ra a ra ba ya yol pa ra sý ve ri yo ruz. 10 li ra da çay, þe ker, ek mek pa ra sý der ken ge ri ye bir þey kal mý - yor. Ka lan da za ten si ga ra pa ra sý de di. Di len ci ler, ki þi ba þý - na ay da or ta la ma i la TL top la ma la rý na rað men ge çim sý kýn tý sý çek tik le ri ni id di a et ti ler. Di len ci ler hak kýn da ya sal iþ lem ya pan za bý ta e kip le ri, bir da ha di len me me le ri ko nu sun da u ya rý da bu lun du lar. Ak sa ray / ci han THY, A A CO ya ü ye ha va yo lu o la rak ka týl dý TÜRK Ha va Yol la rý (THY), Part ner Ha va yo lu sta tü süy - le böl ge sel bir ha va yo lu ku ru lu þu o lan A rap Ha va Ta þý yý cý - la rý Bir li ði ne (A rab A ir Car ri ers Or ga ni za ti on-a A CO) ka - týl dý. Ýþ bir li ði i le il gi li a çýk la ma da bu lu nan THY Ge nel Mü - dü rü Doç. Dr. Te mel Ko til: A A CO iþ bir li ði a çý sýn dan de - ðer li bir ku ru luþ ve bu ku ru ma ü ye ol ma mýz bü yük ö nem ta þý yor. Bu iþ bir li ði nin pek çok im kân lar su na ca ðý na, ku ru - mu muz ve di ðer tüm ü ye ha va yol la rý i çin fay da lý o la ca ðý na i na ný yo rum. de di. A A CO Ge nel Sek re te ri Ab dul Wa hab Tef fa ha da: Yüz yýl lar dýr Tür ki ye ve A rap ül ke le ri a ra sýn da coð raf ya ve dost luk i liþ ki le ri sa ye sin de ku rul muþ bir ya kýn - lýk var. Türk Ha va Yol la rý ve A rap Ha va yol la rý a ra sýn da ki iþ bir li ði nin ge liþ me ye de vam et me si bu sü re cin do ðal bir de va mý o la rak gö rü le bi lir. Türk Ha va Yol la rý, A rap Ha va - yol la rý nýn bü yük bir part ne ri i ken þim di A A CO nun bü yük bir part ne ri o la cak týr. A A CO Türk Ha va Yol la rý nýn Part - ner Ha va yo lu o la rak bün ye si ne ka týl ma sýn dan gu rur duy - mak ta dýr. di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya E lek tri ðe zam yok E NER JÝ Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lu (EPDK), pe ra - ken de e lek trik sa týþ ta ri fe le ri ni de ðiþ tir me di. EPDK dün kü Ku rul top lan tý sýn da, 21 e lek trik da ðý tým þir ke ti - nin 1 Tem muz 2011 ta ri hi i ti ba riy le 3 ay lýk dö nem i çin uy gu la ma ya baþ la ya ca ðý pe ra ken de e lek trik sa týþ ta ri fe - si ni o nay la dý. Bu na gö re Ku rul, Tem muz, A ðus tos, Ey lül dö ne mi kap sa yan ve ni hai tü ke ti ci yi il gi len di ren pe ra ken de sa týþ fi yat la rý ný de ðiþ tir me di. An ka ra / a a ZAYÝ Ýstanbul Üniversitesinden aldýðým Öðrenci Kimliðim ve Pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Öðrenci No: Bayram Kaya Nolu kimliðimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Sebayet KARA Dýþ ticaret açýðý ikiye katlandý MAYIS AYINDA YÜZDE 43 ARTARAK 21 MÝLYAR LÝRAYA ÇIKAN DIÞ TÝCARET AÇIÐI, OCAK-MAYIS DÖNEMÝNDE ÝSE YÜZDE 90.3 ARTIÞLA MÝLYAR DOLAR DÜZEYÝNE ULAÞTI. ÝHRACATIN ÝTHALATI KARÞILAMA ORANI MAYIS'TA YÜZDE 66,5'TEN YÜZDE 52,1'E GERÝLEDÝ. TÜR KÝ YE Ýs ta tis tik Ku ru mu ve Güm rük Müs te þar lý ðý iþ bir li ði i le o luþ tu ru lan ge - çi ci dýþ ti ca ret ve ri le ri ne gö re; 2011 yý lý Ma yýs a yýn da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö - re ih ra cat yüz de 11,7 ar ta rak 10 mil yar 948 mil yon do lar ol du. Ýt ha lat i se yüz de 42,6 ar ta rak 21 mil yar 5 mil yon do lar o - la rak ger çek leþ ti. Ay ný dö nem de dýþ ti - ca ret a çý ðý 4 mil yar 926 mil yon do lar - dan, 10 mil yar 57 mil yon do la ra u laþ tý Ma yýs a yýn da yüz de 66,5 o lan ih - ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný, 2011 Ma yýs a yýn da yüz de 52,1 e ge ri le di. Bu o ran Türk e ko no mi si nin ö nem li so run - la rýn dan o lan ca rî a çý ðýn da bü yü me si ne et ki e di yor. O cak-ma yýs dö ne min de i se ih ra cat yüz de 20.1 ar ta rak mil yar do lar o lur ken ay ný dö nem de it ha lat yüz de 43.8 ar ta rak mil yar do lar o - la rak ger çek leþ ti. Dýþ ti ca ret a çý ðý O cak- Ma yýs dö ne min de yüz de 90.3 ar týþ la mil yar do lar dü ze yi ne u laþ tý. EN ÇOK ÝH RA CAT AL MAN YA YA 2010 Ma yýs a yýn da yüz de 42,3 o lan Av ru pa Bir li ði nin (AB) ih ra cat ta ki pa yý, 2011 Ma yýs a yýn da yüz de 46,8 e çýk tý. AB ye ya pý lan ih ra cat, 2010 yý lý nýn ay ný a yý na gö re yüz de 23,6 ar ta rak 5 mil yar 120 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti. TÜR KÝ YE e ko no mi si yý lýn ilk çey re ðin de yüz de 11 le dün ya nýn en hýz lý bü yü - yen e ko no mi si ol du. Tür ki ye e ko no mi sin de bü yü me hý zý ilk çey rek te de ar ta - rak de vam et ti. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri le ri ne gö re, e ko no mi ilk çey rek te yüz de 11 bü yü me kay det ti. Tür ki ye böy le ce ilk çey rek i ti ba riy le dün ya nýn en hýz lý bü yü yen e ko no mi si ol du. Tür ki ye ay ný za man da ilk çey - rek te çift ha ne li bü yü yen tek ül ke o la rak be lir len di. Tür ki ye yi yüz de 9.9 la Ar jan tin ve yüz de 9.7 yle Çin ta kip et ti. E ko no mi yý lýn son çey re ðin de yüz de 9.2, 2010 un ta ma mýn da i se yüz de 8.9 bü yü müþ tü. Mev sim ve tak vim et ki le - rin den a rýn dý rýl mýþ Gay ri Sa fi Yur ti çi Ha sý la (GSYH) de ðe ri ilk çey rek te bir ön ce ki dö ne me gö re yüz de 1.4 ar týþ gös te re rek, ilk çey rek te, ca rî fi yat lar la GSYH 284 mil yar 868 mil yon li ra ol du. Ýlk çey rek te en hýz lý bü yü yen sek tör yüz de 17.2 yle top tan pe ra ken de ve ti ca ret ol du. O nu yüz de 17.1 le ver gisüb van si yon, yüz de 14.8 le in þa at, yüz de 12.3 le i ma lat sa na yi, yüz de 12.3 le e lek trik, gaz bu har ve sý cak su ü re ti mi, yüz de 12.2 yle u laþ týr ma ve ha ber leþ - me iz le di. Bü yü me ra kam la rý nýn a çýk lan dý ðý an da CNBC-e ye ko nuk o lan dýþ ti ca ret ten so rum lu Dev let Ba ka ný Za fer Çað la yan, yý lýn ta ma mýn da bü yü me - nin yüz de 7 nin al týn da ol ma ya ca ðý ný söy le di. Ankara / aa AS KON: Dýþ a çýk en di þe ve ri ci A NA DO LU As lan la rý Ý þa dam la rý Der ne ði (AS KON) Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ko ca, Bü yü me bü yük ol du, a ma dýþ a çýk en di þe ve ri ci bo yut la ra u laþ tý de di. Yap tý ðý ya - zý lý a çýk la ma sýn da 2011 yý lý ilk çey rek bü yü me ra kam la rý ný de ðer len di ren AS KON Ge nel Baþ ka ný Ko ca, þun la rý kay det ti: Bu ra kam lar bi ze na sýl bir bü yü me i çin de ol du ðu mu zu gös te ri yor. Kor kunç bo yut lar da bü yü yen it ha la ta da ya lý bir me ka - niz ma ge li þi yor. Bu du rum yer li ü re ti mi en gel li yor, iþ siz li ði ve ca rî a çý ðý bü yük bo yut lar da ar ttýr ma ya de vam e di yor. Ta biî ki GSYH ra kam la rý mýz da yük se li yor. Bu ge li þim dü ze ni nin ge lir da ðý lým den ge si ne de o lum lu kat ký ver di ði ni söy le mek müm kün gö zük mü yor. E ðer ye ni dö nem e ko no mi yö ne ti mi, ger çek ten kök lü de - ði þik lik ler yap maz i se, bu bü yük o ran lý bü yü me ra kam la rý da ba þý mý za iþ a ça cak - týr. Çok bo yut lu bir den ge ye ve bü yü me stra te ji si ne o lan ih ti ya cý mýz, her ge çen da ki ka da ha a cil ha le gel mek te dir. Bü yü me yi ö zel lik le i ki te me li sað lam laþ tý ra cak þe kil de ye ni den di zayn et mek ge re kir. Bun lar dan bi ri si is tih da mýn art tý rýl ma sý, di - ðe ri yer li a ra mal ü re ti mi nin ger çek leþ ti ril me si dir. A TO: Ký rýl gan lýk la rý u nut ma ya lým AN KA RA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ ka ný Sa lih Bez ci, Tür ki ye e ko no mi si nin 2011 yý lý - nýn ilk çey re ðin de kay det ti ði bü yü me hý zý nýn göz ka maþ tý rý cý ol du ðu nu, an cak bu par - lak tab lo nun iç ta lep te ki hýz lý bü yü me ve ca rî iþ lem ler a çý ðý gi bi ký rýl gan lýk la rý u nut - tur ma ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. A TO Baþ ka ný Bez ci þun la rý söy le di: Ya ný ba þý mýz da ki ül ke ler çok a ðýr e ko no mik kriz ler ya þar ken ve bir mil let ve ki li ge nel se çi mi ne doð ru gi - der ken Tür ki ye e ko no mi si nin bu öl çü de bir bü yü me ser gi le me si tak di re þa yan dýr. An cak bu bü yü me de iç ta lep te göz le nen hýz lý bü yü me nin ö nem li bir pa yý ol du ðu nu u nut ma ma lý yýz. Ýç ta lep ar tý þý it ha la tý ve do la yý sýy la ca rî iþ lem ler a çý ðý ný bü yü te rek ö - nem li bir ký rýl gan lýk a la ný ya ra tý yor. Yý lýn ilk çey re ðin de ki yüz de 11 o ra nýn da ki bü yü - mey le so nuç la nan par lak tab lo ya ba kýp bu ký rýl gan lýk la rý u nut ma mak ge re ki yor. T. C. MANAVGAT 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO : 2010/300 DA VA LI LAR : 1- MA LÝ YE HA ZÝ NE SÝ 2- SA RI LAR BEL DE SÝ TÜ ZEL KÝ ÞÝ LÝ ÐÝ Da va cý Þük rü Yýl dý rým ve ki li ta ra fýn dan Da va lý Ma li ye Ha zi ne si ve Sarý lar Bel de si Tü - zel ki þi li ði a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Tes cil da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sýn da ve ri len a ra ka rarý u ya rýn ca; Da va ko nu su Ma nav gat il çe si, Sarý lar Bel de si, Þe la le Ma hal le si mev ki in de 690 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn do ðu su sý nýrýn da DSÝ ka na lý ba tý sý nýrýn da Hü se yin Ka ra te ke ta þýn ma - zý, gü ney sý nýrýn da Hü se yin Ço ra man Ta þýn ma zý bu lu nan yer Þük rü Yýl dýrým'ýn zil li yet li - ðin de bu lu nan ta pu la ma ha ri ci yer dir. Ta ri fi Ka das tro cu ve Or man cý Bi lir ki þi Meh met Sa lih Koç ve Cen giz As lan'ýn ra po run da be lir ti len bu yer hak kýn da da va cý Þük rü Yýl - dýrým'ýn ken di zil li yet li lik ve ta sar ruf larýn da bu lun duk larý id di a sý i le tes cil da va sý aç týk la - rý ný mev ki i ve hu dut la rý ya zý lý bu ta þýn maz ü ze rin de hak id di a e den her han gi bir ki þi ve ya ku rum var i se du ruþ ma nýn a tý lý bu lun du ðu 06/10/2011 gü nü sa at 10:35'de mah ke - me miz du ruþ ma sa lo nun da ha zýr bu lun ma larý ve ya ya zý lý o la rak dos ya ya mü ra ca at et - me le ri i lan o lu nur. B: Ma yýs a yýn da en faz la ih ra cat ya pý - lan ül ke Al man ya ol du. Bu ül ke ye ya pý - lan ih ra cat 2010 Ma yýs a yý na gö re yüz de 35,3 ar ta rak 1 mil yar 103 mil yon do la ra çýk tý. Al man ya yý sý ra sýy la Ý tal ya 709 mil yon do lar, I rak 640 mil yon do lar, Ýn - gil te re 624 mil yon do lar ve Fran sa 601 mil yon do lar i le ta kip et ti. Al man ya it - ha lat ta da, ilk sý ra da yer al dý. Bu ül ke - den ya pý lan it ha lat yüz de 71,2 ar ta rak 2 mil yar 295 mil yon do lar o la rak ger çek - leþ ti. Al man ya yý sý ra sýy la Çin 1 mil yar 930 mil yon do lar, Rus ya Fe da ras yo nu 1 mil yar 712 mil yon do lar ve ABD 1 mil - yar 594 mil yon do lar i le iz le di. Kredi kartýna aylýk limit geliyor BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ekonomideki ýsýnmaya karþý aldýðý tedbirleri kredi kartýna taþýyor. BDDK, bankalarýn kredilerini ve kredi kartlarý risklerini yeniden ölçüp deðerlendirecekleri Kredi Riski Yönetimi Tebliði ni sektörün görüþüne açtý. Teblið taslaðýnda en çok dikkat çeken düzenleme kredi kartlarýna iliþkin düzenlemeler oldu. Çünkü halen toplam limit uygulamasý bulunan kredi kartlarýna þimdi bir de aylýk limit getiriliyor. Böylece meselâ 3 bin lira toplam kredi kartý limiti olan vatandaþýn aylýk harcama limiti yarýya inebilecek. Taksitlerle fazla borçlanmýþ kiþiler ay içinde borçlanmak istediðinde toplam limiti aþmasa bile aylýk limite takýlacak. Ya da toplam limiti herhangi bir beyaz eþyayý almaya uygunken bu alýþ veriþi yaptýktan sonra aylýk taksit tutarýna göre aylýk kredi kartý kullaným limiti de düþecek. BDDK aylýk limitin toplam limite oranýný bankalarýn görüþünü aldýktan sonra belirleyecek. Ancak aylýk limitin oraný her müþteriye göre deðiþecek. Burada da müþterilerin ödeme alýþkanlýklarý ve gücü dikkate alýnacak. ÝH RA CAT TA MO TOR LU KA RA TA ÞIT LA RI ÝLK SI RA DA 2011 Ma yýs a yýn da fa sýl lar dü ze yin de en bü yük ih ra cat ka le - mi, 1 mil yar 274 mil yon do lar i le mo tor lu ka ra ta þýt la rý ve ak - sam par ça la rý o luþ tur du. Bu fa sý lý ka zan lar, ma ki na ve ci haz - lar, a let ler ve bun la rýn ak sam-par ça la rý 989 mil yon do lar i le de mir ve çe lik 978 mil yon do lar i le, e lek trik li ma ki na ve ci - haz lar, bun la rýn ak sam-par ça la rý 650 mil yon do lar i le ve ör - me gi yim eþ ya sý ve ak se su ar la rý 650 mil yon do lar i le iz le di. Ma yýs a yýn da en yük sek it ha la tý o lan fa sýl 4 mil yar 370 mil yon do lar mi ne ral ya kýt lar ve yað lar ol du. Bu ka le mi ka zan lar, ma ki na ve ci haz lar, a let ler ve bun la rýn ak sam-par ça la rý 2 mil - yar 478 mil yon do lar i le, de mir ve çe lik 1 mil yar 586 mil yon do lar i le, mo tor lu ka ra ta þýt la rý 1 mil yar 572 mil yon do lar i le ve e lek trik li ma ki ne ve ci haz lar, bun la rýn ak sam-par ça la rý 1 mil yar 459 mil yon do lar la iz le di. An ka ra / a a YÝNE TÜKETÝMLE BÜYÜDÜK AS LAN PA YI TÜ KE TÝM VE YA TI RIM DAN- Bu yý lýn ilk çey re ðin de u la þý lan 284,9 mil yar li ra lýk GSYH nin yüz de 76,6 sý iç tü ke tim den kay nak lan dý. Ca rî fi yat lar la yer le þik ve yer le þik ol ma yan ha ne halk la rý nýn yur ti çi tü ke ti mi 218 mil yar 213,4 mil yon li ra ol du. Söz ko nu su tu tar ge çen yý lýn ay ný dö ne min de 186 mil yar 314 mil yon li ra dü ze yin dey di. Bu na gö re iç tü ke tim de ki ar týþ, yüz de 17,1 i bul - du. Yer le þik ha ne halk la rý nýn yur ti çi tü ke ti mi 211,6 mil yar li ra, yurt dý þý tü ke ti mi de 1,9 mil yar li ra o la rak he - sap lan dý. Ya ban cý la rýn Tür ki ye de ki tü ke ti mi de yak la þýk 6,6 mil yar li ra ol du. Bu na gö re ül ke e ko no mi si nin yüz de 11 bü yü me gös ter di ði ilk çey rek te, yer le þik ve yer le þik ol ma yan ha ne halk la rý nýn yur ti çi tü ke ti min de ki bü yü me yüz de 11,6 ol du. Yer le þik ha ne halk la rý nýn yur ti çi ve yurt dý þý tü ke tim top la mýn da ki bü yü me i se yüz de 12,1 e u laþ tý. Söz ko nu su nu dö nem de ya tý rým-ü re tim i çin ay rý lan har ca ma la ra ba kýl dý ðýn da, 2010 yý lý ilk çey rek te 7,4 mil yar li ra o lan ka mu sek tö rü nün har ca ma la rý 8,4 mil yar li ra ya çýk tý. Bu har ca ma la rýn, yak - la þýk 8 mil yar li ra sý ný in þa at, 437 mil yon li ra sý ný da ma ki ne ve teç hi zat o luþ tur du. Ö zel sek tö rün tü ke ti min - de i se da ha be lir gin bir ar týþ göz len di. Tü ke tim har ca ma sý yak la þýk yüz de 52 ar týþ la 55,4 mil yar li ra ya u laþ - tý. Ma ki ne, teç hi zat bu nun 37,4 mil yar li ra sý ný, in þa at da 18 mil yar li ra sý ný o luþ tur du. Gay ri Sa fi Sa bit Ser - ma ye O lu þu mu nun 43,8 mil yar li ra dan 63,8 mil yar li ra ya yük sel me si de dik ka ti çek ti. Ve ri nin ay rýn tý la rý na ba kýl dý ðýn da net ih ra ca týn bü yü me ye ne ga tif kat ký sý de vam e der ken, ö zel sek tör ya tý rým ve tü ke tim har ca - ma la rýn da ki ar týþ la rýn de vam et ti ði gö rü lü yor. ASGARÝYÝ ÖDEYENÝN LÝMÝTÝ KISILACAK Habertürk ün haberine göre, taslakta ayrýca bankalarýn, kredi kartý hesaplarýný risklilik seviyesine göre (meselâ yüksek, makul, düþük gibi) sýnýflandýracak hesap sistemi oluþturacaklarý, risklilik seviyesine göre yapýlacak sýnýflamada limit kullaným düzeyi, nakit çekim sýklýðý, asgarî ödeme tutarý düzeyinde ödeme yapma sýklýðý, ödemelerde gecikme sýklýðý ve ödenmemiþ borçlarýn varlýðýnýn esas alýnacaðý belirtiliyor. Risk seviyesi yüksek bulunan vatandaþlarýn da uygunluðu ölçüsünde dönem borcu limiti ile kredi kartý kullaným limitlerinin azaltýlacaðý, kalan limitlerinin dondurulacaðý veya kredi kartýnýn kullanýmýnýn durdurulmasýný saðlayacak etkin yönetim mekanizmalarýnýn iþletileceði ifade ediliyor. Böylece ödemesini geciktiren, asgarî tutarý ödeyen veya fazla nakit para çekenler riskli grubu oluþturduðu için bu kiþilerin limitleri azaltýlacak. Daha da ilerisi kredi kartlarý dondurulabilecek.

7 Y Bir Gazze gemisine daha Ýsrail sabotajý GÖCEK LÝMANINDA BEKLEDÝÐÝ SIRADA PERVANE ÞAFTI SABOTE EDÝLEN ÝRLANDA GEMÝSÝ MV SAOÝRSE, ARIZA DOLAYISIYLA YUNA- NÝSTAN'IN PÝRE LÝMANINA DEMÝRLEDÝ. GEMÝ ÖZGÜRLÜK FÝLOSU'NA KATILMIYOR. ORGANÝZATÖRLER, ÝSRAÝL AJANLARINI SUÇLADI. GAZ ZE Þe ri di ne yö ne lik Ýs ra il ab lu ka sý ný de niz den del me yi a maç la yan Öz gür lük Fi lo su na ka tý la cak bir ge mi, sa bo taj se be biy le Gaz ze ye gi de mi yor. Ýr - lan da lý or ga ni za tör ler, geç ti ði miz haf ta lar da Gö - cek li ma nýn da bek le di ði sý ra da ge mi nin per va ne þaf tý nýn sa bo te e dil di ði ni tes pit et ti. Gö cek ten Yu - na nis tan a ge çer ken ge mi de bir so run ol du ðu nun far ký na va ran or ga ni za tör ler, dal gýç la rýn in ce le me - si so nu cun da per va ne þaf tý nýn tah rip e dil di ði nin or ta ya çýk tý ðý ný a çýk la dý. Or ga ni za tör ler, þu an da Pi re li ma nýn da de mir li bu lu nan Ýr lan da ge mi si MV Sa o ir se nin mo - to ru nu he def a - lan sa bo taj dan Ýs ra il a jan la rý ný so rum lu tut tu. Ýr lan da lý ak ti - vist ler, yap týk la - rý ya zý lý a çýk la - ma da, ge mi nin bü yük ha sar al - dý ðý ný ve yo la çýk ma dan ön - ce fark e dil me miþ ol ma sý du ru mun da yol cu la rýn ha yat la rý nýn teh li ke de o la ca ðý ný vur gu la dý. Ha sa - rýn bir kaç gün de ta mir e di le me ye cek ol ma sýn dan do la yý MV Sa o ir se, Öz gür lük Fi lo su na ka tý la ma - ya cak. Or ga ni za tör ler, Ýr lan da da ki Ýs ra il Bü yü - kel çi li ði ö nün de gös te ri dü zen len me si çað rý sýn da bu lun du. Or ga ni za tör ler, Ýs ra il Bü yü kel çi li ði nin ka pa ta ca ðýz de di. Pi re li ma nýn da bek le yen Öz - gür lük Fi lo su ge mi le rin den Ju li a no nun us ku ru da geç ti ði miz gün ler de dal gýç lar ta ra fýn dan tah - rip e dil miþ ti. Dublin - Atina / cihan ÝSRAÝL, HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIR ÝS RAÝL En for mas yon Ba ka ný Yu li E dels te - in, Gaz ze ab lu ka sý ný del mek ve böl ge ye yar dým mal ze me si u laþ týr mak i çin ge len fi - lo yu en gel le mek i çin en kö tü sü ne ha zýr lýk - lý ol duk la rý ný söy le di. Ýs ra il li Ba kan, fi lo or - ga ni za tör le ri ni de yol cu luk la rý ný ip tal et me - ye ve ta þý dýk la rý yar dým la rý Ýs ra il li ma ný ü ze - rin den Gaz ze ye u laþ týr ma ya ça ðýr dý. Gaz ze fi lo su nun bu haf ta so nu na doð ru Yu na nis - tan dan yo la çýk ma ya ha zýr la ný yor. Fi lo, Ýs - ra il in 2007 den be ri Gaz ze ye uy gu la dý ðý ab lu ka yý del me yi a maç lý yor. Kudüs / cihan BERÝÞA: ARNAVUTLUK, ÝKÝ DEVLETLÝ ÇÖZÜMDEN YANA AR NA VUT LUK Baþ ba ka ný Sa li Be ri þa, Fi - lis tin-ýs ra il so ru nuy la il gi li o la rak, Or ta do - ðu da, u lus lar a ra sý top lu lu ðun da des tek - le di ði i ki dev let li çö züm den ya na yýz de di. Be ri þa, çe þit li te mas lar i çin Ar na vut luk da bu lu nan Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e - ber man ý ka bul et ti. Sa li Be ri þa ka bul de, Or ta do ðu da ba rýþ ça ba la rý ný dik kat le iz - le mek te yiz. Bu sü reç, Ýs ra il ve Fi lis tin halk - la rý nýn çý kar la rý doð rul tu sun da ge liþ me li - dir. Ar na vut luk, Or ta do ðu da, u lus lar a ra sý top lu lu ðun da des tek le di ði i ki dev let li çö - züm den ya na dýr di ye ko nuþ tu. Tiran / aa Bos na Her sek te hü kü met ku ru la ma dý SE ÇÝM LER DEN yak la þýk 9 ay geç tik ten son ra, Bos na Her sek te dev let se vi ye sin de ki hü kü me tin ku rul ma sý na yö ne lik ça lýþ ma lar hâ lâ de vam e di - yor. Bos na Her sek Üç lü Dev let Baþ kan lý ðý Kon - se yi nin 14 Ha zi ran da ki top lan tý sýn da dev let se - vi ye sin de ki Ba kan lar Ku ru lu Baþ kan lý ðý ný yap - ma sý i çin 3 E kim 2010 ta ri hin de ya pý lan se çim - ler de ba þa rý lý o lan par ti le rin ö ner di ði 3 a da yýn a - ra sýn dan se çi len a day Sla vo Ku kiç, dev let par la - men to su nu o luþ tu ran 2 mec lis ten bi ri Tem sil ci - ler Mec li si nin ön ce ki gün kü top lan tý sýn da ya pý - lan oy la ma nýn so nu cun da o nay lan ma dý. 42 mil - let ve ki lin den o lu þan Tem sil ci ler Mec li si nin ön - ce ki gün kü top lan tý sý na ka tý lan 36 mil let ve ki li - nin oy la ma sý so nu cun da, Sla vo Ku kiç in se çil - me si i çin 21, se çil me si ne kar þý 14 ve 1 ka rar sýz oy la o nay lan ma dý. A na ya sa ge re ði Tem sil ci ler Mec li si nde bir ka ra rýn a lýn ma sý i çin ge nel ço - ðun lu ðun ya ný sý ra en ti te ço ðun lu ðun da sað - lan ma sý ge re ki yor. Saraybosna / a a DÜNYA 7 FRAN SIZ Le Fi ga ro ga ze te si, Pa ris in Lib ya lý mu ha lif le re bu a yýn ba þýn da ha va dan pa ra þüt le ha fif si lâh at tý ðý ný yaz dý, ha ber Fran sýz Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn ca doð ru lan dý. Fran sa Ge - nel kur may Baþ kan lý ðý söz cü sü Al bay Thi erry Burk hard, Trab lus un gü ney - do ðu sun da ki dað lýk Ce bel Ne fi se böl - ge sin de bu a yýn ba þýn da in sa nî du ru - mun kö tü ye git me si ü ze ri ne, böl ge ye ha va dan in sa nî yar dým, yi ye cek, su ve i lâ cýn ya ný sý ra si vil le rin ken di le ri ni ko ru ma la rý a ma cýy la si lâh ve ö zel lik le mü him mat at týk la rý ný be lirt ti. Pa ra þüt le a tý lan si lah la rýn si vil ler ta - ra fýn dan kul la ný mý ko lay pi ya de ti pi ha fif tü fek ol du ðu nu be lir ten Söz cü, böl ge de gü ven lik du ru mu nun gi de rek bo zul ma sý ü ze ri ne in sa nî yar dý mý bir mik tar si lâh a ta rak ta mam la dýk la rý ný kay det ti. Ko nu ya ya kýn is mi ni a çýk la - ma yan yet ki li bir kay nak da, Fran - sa nýn mu ha lif le re pa ra þüt a ra cý lý ðýy la ve kom þu ül ke ler le ka ra sý ný rý ü ze rin - den si lâh sað la dý ðý ný be lir te rek, bu böl ge ye a ra la rýn da bir kaç ha fif tan kýn da bu lun du ðu 40 ton si lah u laþ tý rýl dý - ðý ný söy le di. Ay ný yet ki li, böl ge ye si lâh yar dý mý ka ra rý nýn, Ni san a yý or ta sýn da Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy i le Lib ya lý mu ha lif le rin ge nel kur may KADDAFÝ ÝÇÝN ÇEMBER DARALIYOR ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Kad da fi nin et ra fýn da ki çem ber da ra lý yor de di. O ba ma, Be yaz Sa ray da ba sýn top lan tý sý dü zen le ye rek, ga ze te ci le rin gün de me da ir so ru la rý ný ce vap la dý. O ba ma, Kon gre de, yö ne ti min, Lib - ya o pe ras yo nu Kon gre ye da nýþ ma dan yap tý ðý ve bu nun Sa vaþ Yet ki le ri Ka nu nu nun ih la li an la mý na gel di ði - ne yö ne lik e leþ ti ri ve bu yön de ta sa rý la rýn gö rü þül me si ne yö ne lik so ru yu da ce vap la dý. Kon gre ü ye le ri nin bu e leþ ti ri le ri ni yay ga ra ve po li ti ka ü rü nü o la rak ni te len di ren O ba ma, Lib ya o pe ras yo nu nun bo yut ve sü re a - çý sýn dan sý nýr lý ni te lik ta þý dý ðý ný ve bütün sü reç te Kon gre i le is ti þa re ha lin de ol duk la rý ný söy le di. Bu sebep le, Sa - vaþ Yet ki le ri Ka nu nu nu ih lâl et me dik le ri ni i fa de e den O ba ma, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi baþ ta kal dý ðý müd det çe Lib ya hal ký nýn teh li ke i çin de o la ca ðý na i þa ret e de rek, Kad da fi nin ik ti dar dan ay rýl ma sý ge rek ti ði ni yi - ne le di. Kad da fi nin et ra fýn da ki çem ber da ra lý yor di yen O ba ma, Lib ya o pe ras yo nu nun ba þa rý lý ol du ðun dan e - min ol ma nýn tek yo lu nun, Kad da fi nin ik ti dar dan git ti ði ni gör mek ol du ðu nu di le ge tir di. Was hing ton / a a BÝNGAZÝ'DE BÝR SÝLÂH DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI Lib ya da mu ha lif le rin ka le si Bin ga zi þehrin de bir si lâh de po sun da yan gýn çýk tý ðý bil di ril di. Bin ga - zi nin 30 ki lo met re ka dar do ðu sun da ki Raj ma da bu lu nan de po da çý kan yan gýn da can kay bý ol ma dý ðý be lir ti lir ken, it fa i ye e kip le ri nin yan gý ný sön dür me ye ça lýþ tý ðý kay de dil di. Yan gý nýn çý - kýþ sebebi he nüz bi lin mez ken, gör gü þahitleri, ye ral tý na giz len miþ 48 de po ve Sov yet ya pý sý on lar ca tan kýn bu lun du ðu böl ge de çok sa yý da cep ha ne li ðin de ol du ðu nu söy le di. Rajma / aa Mu ha lif le re ha va dan si lâh LE FI GA RO GA ZE TE SÝ, FRAN SA, LÝB YA LI MU HA LÝF LE RE PA RA ÞÜT LE SÝ LÂH AT TI DÝ YE YAZ DI. FRAN SIZ GE NEL KUR MA YI, HA BE RÝ DOÐ RU LA DI. baþ ka ný Ge ne ral Ab dül fet tah Yu nus ve ken di si ne eþ lik e den mu ha lif yet ki - li ler a ra sýn da ya pý lan top lan tý da a lýn - dý ðý ný be lirt ti. Le Fi ga ro ga ze te si üst dü zey bir Fran - sýz as ke rî yet ki li ye da ya na rak ver di ði ha ber de, Fran sa nýn mu ha lif le re des tek a ma cýy la ö zel lik le ro ke ta tar, ta ar ruz tü - fe ði, mit ral yöz ve Mi lan tank sa var la rý ol mak ü ze re bu böl ge ye ha va dan si lâh at tý ðý ný yaz mýþ tý. Fran sýz as ke rî yet ki li - ler, Fran sýz si lâh lý kuv vet le ri nin pa ra - þüt le ha va dan mal ze me at ma da çok et - kin ve çok i sa bet li bir sis te me sa hip ol - du ðu nu be lir te rek, bu ko nu da müt te - fik le ri nin ö zel lik le Ýn gil te re nin yar dý mý - na ih ti ya cý bu lun ma dý ðý ný ve mün fe rit ha re ket et ti ði nin al tý ný çi zi yor lar. Bin ga zi yi mu ha lif le rin e lin den al - mak ü ze rey ken Mu am mer Kad da fi güç le ri ni dur dur mak i çin 19 Mart ta baþ la tý lan as ke rî mü da ha le nin ka rar - laþ tý rý cý sý Fran sa i le bir lik te Ýn gil te re i - se Pa ris in ak si ne mu ha lif le re si lâh ve - ril me si ne sý cak bak ma dý ðý ný a çýk la dý. Ö te yan dan, Ýn gil te re Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, Lib ya lý mu ha lif le rin si ya sî or ga ný U lu sal Ge çiþ Kon se yi ne (UGK) ö zel bir fon a ra cý lý ðýy la 100 mil yon do lar yar dým sað lan dý ðý ný a - çýk la dý. Paris / aa BU SÝLÂHLAR ADAM KAÇIRMADA KULLANILACAK AF RÝ KA Bir li ði, Fran sa nýn Lib ya lý mu ha lif le re pa ra - þüt le si lâh at ma sý ko nu sun da, bu si lâh la rýn a dam ka çýr mak i çin kul la ný la ca ðý a çýk la ma sýn da bu lun du. Af ri ka Bir li ði Ko mis yon Baþ ka ný Ga bon lu Je an Ping, si lâh tes li ma týy la il gi li so ru lan bir so ru ya doð ru dan ce vap ver me di, an cak Bi zi en di þe len di ren ki me ne ver di ði de ðil, sa de ce her ta raf tan her ta ra fa da ðý tý - lan si lâh lar var or ta da. Bu si lâh lar çok tan El Ka i - de nin, u yuþ tu ru cu ya da si lâh ka çak çý la rý nýn e lin de. Bu si lâh lar Af ri ka ül ke le ri ni is tik rar sýz laþ týr mak, siz - ler fid ye ö de ye si niz di ye tu rist le ri ni zi ka çýr mak i çin kul la ný la cak di ye ko nuþ tu. Ping, Ma la bo da ya pý lan Af ri ka Bir li ði dev let baþ kan la rý 17. zir ve si ön ce sin de - ki ko nuþ ma sýn da, Af ri ka nýn kay gý la rýn dan bi ri, bi - ri le ri nin bi ri le ri ne tes lim et ti ði si lâh lar ko nu su dur. Bu na Kad da fi nin hal ka da ðýt týk la rý da da hil. Bu si - lâh lar ha li ha zýr da çöl de ve te rö rist le ri bes le mek, ka çak çý lý ðý teþ vik i çin kul la ný la cak i fa de si ni de kul - lan dý. Bu si lâh la rýn Af ri ka da bu lun ma sý nýn bü tün dün ya i çin bir so run ol du ðu na i þa ret e den Ping, bu so ru nun en baþ ta Ba tý lý ül ke ler i çin bir so run ol du - ðu nu vur gu la dý ve Ýn san lar, tu rist le ri ka çý rý yor, yer - li le ri de ðil di ye ko nuþ tu. Fran sa nýn BM nez din de ki Bü yü kel çi si Ge rard A ra ud i se söz ko nu su tes li ma týn BM Gü ven lik Kon se yi ka rar la rý na uy gun ol du ðu nu sa vun du. Bü yü kel çi, bu i ba re den ha re ket le si vil le re sa vun ma a maç lý si lâh tes lim et me ye ka rar ver dik le - ri ni çün kü hal kýn teh dit al týn da ol du ðu nu dü þün - dük le ri ni söy le di. Malabo-New York / aa Hugo Chavez in durumu kritik LA TÝN A me ri ka ül ke le ri nin 5-6 Tem muz da Ve ne zu e la da ya pýl ma sý plan la nan zir ve si nin, Ve ne zu e la Dev - let Baþ ka ný Hu go Cha vez in sað lýk du ru mu dolayýsýyla as ký ya a lýn dý ðý bil di ril di. Ve ne zu e la Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Cha vez in ne ka hat dö ne min de ol du ðu ve bu dö nem de uy ma sý ge re - ken te da vi nin sür dü ðü be lir ti lir ken, hü kü me tin bu ö nem li ge rek çey le zir ve nin dü zen len me ta ri hi ni er te le - me ka ra rý al dý ðý i fa de e dil di. Söz ko nu su zir ve de ye ni bir böl ge sel blok or ta ya çýk ma sý bek le ni yor du. Cha vez, Kü ba da 10 Ha zi ran da pel vis ap se si dolayýsýyla a me li yat ol muþ tu. Du ru mu nun kri tik ol du ðu id di a e di len Ve ne zu e la Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez i yü rür ken gös te ren gö rün tü ler ya yým lan mýþ tý. Caracas / a a Ý ki Su dan ýn sý ný rý as ker den a rýn dý rý la cak SU DAN DA, ku zey li ler le gü ney li ler sý nýr da as ker den a rýn dý rýl mýþ bir böl ge o luþ tu rul ma sý ko nu sun da an - laþ ma ya var dý. Af ri ka Bir li ði nden ya pý lan a çýk la ma da, Gü ney Su dan ýn ba ðým sýz lý ðý nýn i lâ ný na gün ler ka la Ad dis A be ba da, Af ri ka Bir li ði a ra bu lu cu su Tha bo Mbe ki hi ma ye sin de im za la nan an laþ ma nýn, her i ki ta ra - fýn da as ker le ri ni sý ný rýn 10 ki lo met re ge ri si ne çek me si nin ön gör dü ðü ve ta raf la rýn bu nu ka bul et ti ði be lir - til di. Ya zý lý a çýk la ma da, im za la nan an laþ ma nýn Ku zey ve Gü ney a ra sýn da ki sý nýr bo yun ca is tik ra rýn sað lan - ma sý na kat ký da bu lun ma sý nýn bek len di ði i fa de e dil di. Hartum / a a Öz be kis tan i le Rus ya ya kýn laþ ma sý sü rü yor ÖZ BE KÝS TAN Cum hur baþ ka ný Ýs lam Ke ri mov, te mas lar da bu lun mak ü ze re Taþ kent e ge len Rus ya As ke rî- Tek nik Ýþ bir li ði Fe de ral Ku ru mu Di rek tö rü Mi ha il Dmit ri yev i ka bul et ti. Gö rüþ me de, i ki ül ke a ra sýn da ki as ke rîtek nik iþ bir li ði ve bu a lan da ki ön ce lik li ko nu lar e le a lýn dý. Gö rüþ me sý ra sýn da ta raf lar, Öz be kis tan i le Rus ya nýn, as ke rî-tek nik iþ bir li ði nin da ha da ge liþ ti ril me sin den ya na ol du ðu nu kay de der ken, bu iþ bir li ði nin çað daþ as ke rî a - raç ve mal ze me ler, cep ha ne ve do na tým a lý mý, as ke rî a raç ve ge reç le rin ta mi ri gi bi ko nu la rý i çer di ði i fa de e dil di. Dmit ri yev ay rý ca, Rus ya nýn, Öz be kis tan i le o lan as ke rî-tek nik iþ bir li ði nin da ha da ge liþ ti ril me si ve ül ke nin sa - vun ma po tan si ye li nin da ha da art tý rýl ma sý ný des tek le me ye ha zýr ol du ðu nu söy le di. Taþkent / a a ABD, Suriye ye yaptýrým kararý aldý ABD Hazine Bakanlýðý, Suriye ye insan haklarý ihlâlleri dolayýsýyla yaptýrým kararý aldý. Suriye rejimini desteklemesinden ötürü Ýran a da yeni yaptýrýmlar baþlatýldý. ABD Hazine Bakanlýðý, Suriye güvenlik güçlerinin 4 ayrý branþýný belirleyerek, bu kuruluþlarýn ABD hukukuna tabi herhangi bir mal varlýðýnýn tesbit edilmesi halinde, bunlarýn dondurulacaðýný açýkladý. Yaptýrýmlarýn, söz konusu bu kuruluþlarla iþ yapan uluslar arasý firmalarýn ve iþ adamlarýnýn faaliyetlerini de kýsýtlayacaðý kaydedildi. Was hing ton / a a Atina savaþ meydaný gibi YU NA NÝS TAN IN baþ ken ti A ti na da hü kü me tin ön ce ki gün mec lis ten ge çir di ði ta sar ruf prog ra mý ný pro tes to gös te ri le rin den son ra par la men to nun da bu lun - du ðu Sin tag ma, a de ta bom ba lan mýþ bir mey da ný an dý rý yor. Be le di ye, her þe yin yer le bir e dil di ði mey da ný on lar ca a ðýr ma ki ne eþ li ðin de es ki ha li ne ge tir mek i çin ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Dük kan la rý yað ma la nan ma ða za sa hip le ri i se ta mi rat ça lýþ ma la rý na baþ la dý. Yu nan hü kü me ti nin AB ve IMF nin is te di ði 28,4 mil yar E u ro luk ta sar ruf pa ke ti i le 50 mil yar E u ro luk Or ta Va de li Prog ram ý mec lis ten ge çi rir ken, yü zü mas ke li grup lar, gös te ri ci ler ve po lis a ra sýn da çý kan ça týþ ma lar, A ti na nýn kal bi Sin tag ma yý sa vaþ a la ný na dön dür dü. Mad di ha sar çok bü yük. Göz ya þar tý cý bom ba ve kim ya sal ga zýn et ki si þe hir de dün bi le ne fes al ma yý zor - laþ týr dý. Ma ða za sa hip le ri vit rin le ri ni bi ran ön ce ye ni le mek i çin ça lý þý yor. Ça týþ - ma la rýn A ti na tu riz mi ne bü yük dar be vur ma sý bek le ni yor. A ti na / ci han A ra bis tan, Ý ran i le nük le er ya rý þa gi re bi lir SU U DÝ A ra bis tan ýn, Ý ran i le nük le er ya rý þa gi re - bi le ce ði nin sin ya li ni ver di ði bil di ril di. Ýn gi liz The Gu ar di an ga ze te si nin ha be rin de, Su u di A ra bis tan ýn NA TO ya, Ý ran ýn nük le er si lâh el de et me si du ru mun da, ken di si nin de nük le er si lâh el de et mek i çin ça lýþ ma la ra baþ la ya ca ðý nýn i þa re - ti ni ver di ði be lir til di. Ga ze te de yer a lan ha ber de, ABD ve Ýn gil te re de bü yü kel çi lik gö rev le rin de bu lun muþ, Su u di A ra bis tan ýn es ki is tih ba rat þe fi Prens Tür ki El Fay sal ýn, a dý a çýk lan ma yan bir Ýn gi liz ha va üs sün de NA TO yet ki li le ri ne, Ý ran ýn nük le er si lâh el de et me si nin çok bü yük ve bel ki de dra ma tik so nuç la rý o la ca ðý yö nün de u ya rý da bu lun du ðu kay de dil di. Lon dra / a a

8 8 1 MEDYA POLÝTÝK TEMMUZ 2011 CUMA Y 1911 den 2011 e, hürriyet An ne ci ðim An ne min ol gun luk mev si minin son mey ve - le rin den ol du ðum dan, ço cuk lu ðum da sýk sýk ra hat sýz lan ma la rý na ve ba zen gün ler sü ren has ta lýk la rý na þa hit o lu yor dum. Has ta lý ðýn ö lü mü te daî et tir di ði ci he tiy le on dan ay rýl ma yý çok deh þet li bir fi rak o la rak ta sav vur e di yor dum. O nun öl me si, be ni dün ya da yal nýz ca bý ra kýp git - me si dü þün ce si de rû nî a cý lar la kýv ran dý rýr dý be - ni O na re fa kat e de rek o nun la a hi re te git me fik - ri o ka dar mu nis ge lir di ki ba na Fa kat bu na sýl o la cak tý? Ýn ti har, a hi re te i man sýz git me mi ve an - ne ci ðim le o ra da bu lu þa ma ya ca ðý mý ne ti ce ve re - cek ti Fa kat bir baþ ka ca zip dü þün cem da ha var - dý ki, i ti raz e dil mez di Ci had da þe hit ol mak Za ten her gün bir Ýs lâm di ya rý na düþ man lar a kýn - lar dü zen li yor lar dý En i yi si, an nem ö le cek o lur - sa o ra da ki ci ha da ka tý lýp an ne ci ði min git ti ði ül ke - ye he men git mek ti An ne si ni çok se ven her ço - cu ðun ha ya liy di bel ki ço cuk luk ha yal le rim O ga rip ve ço cuk su ha yal le ri min ü ze rin den on - lar ca yýl geç ti ve ö lüm ha ki ka ti be ni mu vak ka ten an ne ci ðim den a yýr dý E fen di mi zin 63 yýl ya þa dý - ðý ný bi len ne fis, ken di si i çin da ha faz la is ti yor. Ýs - ter ken de Bek ta þî ce ba ha ne ler bul ma ya ça lý þý yor. Rab bim bir a sýr ö mür ve re cek ol sa ö te de duy du - ðu ve ya biz zat gör dü ðü 125 lik ni ne yi i þa ret e de - cek. Ab dul muh sin Al-Ko ne vî a ða be yin Köln an ma top lan tý sýn da ki duâ sý da nef se a zý cýk hak ve ri yor muy du a ca ba Muh sin A ða bey El le ri mi Rab bi - min der gâ hý na aç tý ðým da sað e lim de 81, sol e lim - de 18 sa yý sý ný çiz gi ler ha lin de gö re rek 99 se ne lik bir ö mür is ti yor dum. Son ra, ga ze te ler den öð ren - dim ki, 146 ya þý na ka dar ya þa mak da nor mal miþ. Ya þa yan lar dan bah se di yor lar Ne den ol ma sýn de dim ve bu kez de Rab bim den 146 yýl lýk bir ö - mür is te me ye baþ la dým di yor du. An ne le ri ne çok muh taç ol duk la rý yaþ la rýn da ök süz ka lan ço cuk la ra na za ran þans lýy dým. Fa kat he nüz o nun ko ku suy la ya týp kalk tý ðým do kuz ya - þým da i ken tah sil i çin on dan ay rý lýp þeh re gel mek zo run da kal mýþ tým. Bur nu mun ke mik sý zý sý ný hâ - lâ du yu yo rum. He le o nun peþ pe þe pem be ya nak - la rýn dan dö kü len göz yaþ la rý ný gör dük çe, yü rek bur kun tu su na ya ka la nýr, si yah si yah þey ler göð sü - mü kap lar dý. Bu in ký baz ha liy le Þeh re, tah si le git mi yo rum de di ðim de me ta ne ti ni ta ký nýr; Yav - rum, ben se ni Al lah yo lu na gön de ri yo rum. Göz - yaþ la rý ma bak ma As lýn da ben ü zül mü yo rum der di. Gü ney do ðu To ros la rýn ku ca ðýn da bir dað kö - yü Gü ne ye yü rü sen on i ki, ku ze ye yü rü sen on sa at son ra þe hi re u la þa bi li yor sun. Ge ce ler le ar ka - daþ, yað mur lar la sýr daþ o lur duk bu yol cu luk la rý - mýz da Yük sek dað lar dan o va la ra gi den yol lar da ba zen be yaz ti pi ler ki lit ler bi zi, ba zen çýð la rýn kor kunç ses le ri va di yi dol du rur ve dað lar de re le re yü rür ler di Doð du ðum köy, sý ra dað la rýn zir ve - leþ ti ði te pe le rin al týn da ku ru lu ol du ðun dan, o tah sil i çin kö yü terk et mek mec bu ri ye ti miz var dý. E ði tim yý lý nýn ta ma mý ný ku cak la ma yan ve kil köy öð ret me ni il köð re ti min beþ sý ný fý ný da me vi nin bir o da sýn da top lu yor du. Bu þart lar da il ko ku lu bi ti - ren öð ren ci nin or ta mek te be de vam e de me ye ce - ði ni an nem de bi li yor du. Köy den Ma lat ya'ya, Ga zi an tep'e, Ýz mir'e, Bur - sa'ya, Er zu rum'a ve Ýs tan bul'a der ken ay rý lý ðýn ký - t'a lar bo yu u za ya ca ðý ný an nem de bil mi yor du. Son za man lar da Ýs tan bul'da ol mam i le ye ti nir gi - biy di. Ýs tan bul me kân o la rak ya kýn gö rü nü yor du. Ve ya Ýs tan bul'u sev miþ ti. Siz her þe yi ni zi an ne niz le pay la þýr mý sý nýz? Ba zý in san lar ba ba la rýy la, ba zý la rý eþ le riy le ve ya ço cuk - la rýy la pay la þýr; sev dik le ri ni, hay ret le ri ni, ta ac cüp - le ri ni, ýz tý rap ve dert le ri ni Ben i se en çok an - nem le pay laþ mý þým Bir rü ya ya da lar ca sý na ay - rýl dý ðý bu fâ nî dün ya dan o nu u ður la dý ðým da, ilk ref lek sim bu bü yük pay laþ ma nýn yok lu ðu nu his - set mem ol muþ tu. O nu se vin di re cek ve mem nun e de cek ha ber le rim ve söz le rim baþ ka la rý ný he ye - can lan dýr ma ya cak tý. Ra hat sýz lýk la rý mý, kü çük kü - çük dert le ri mi ken di si ne an la ta rak be ni naz la ya - cak kim se cik ler kal ma dý çev rem de O nun la a hi re ti de ko nu þur duk, ö lü mü de Za ten ha týr dan çý kar dý ðý na hiç þa hit ol ma dým. Her kes gi bi o da öl mek ten çe ki nir di. Fa kat Ke - rem kâr Rab bi miz, son on gün de o na a hi ret yur - dun dan pen ce re ler aç mýþ tý. O ra ya geç miþ sa lih ve gü zel in san lar la az da ol sa ko nu þu yor du. Ye ni â le min pen ce re le ri a çýl dýk ça, dün ya ya ba kan pen - ce re ler tek tek ka pa ný yor du. Bir bi ne ga yet mu ha - lif, u zak ve ben ze me yen â lem ler a ra sýn da ki gi diþ ge liþ he ye can ve he le ca ný ný son a na ka dar göz le - rin den o ku dum an ne min He nüz an ne si ni kay bet me yen ler bu ya zý yý ga - rip se ye bi lir ler An ne si öl müþ le rin! ha li ni an - cak ök süz ler bi lir. Ka der, E fen di ler E fen di si nin bir sün ne ti ne da ha u laþ týr dý bi zi: Ök süz ve ye tim Geç de ol sa o nun gi bi ök süz ve ye tim kal dýk. Kýy met li o ku yu cu la rý mýz mü sa ade e der ler se bir çok mer hu me an ne ye rah met ni ye tiy le bir kaç ya zý da ha yaz mak is ti yo rum. ve demokrasi mücadelesi BÝRKAÇ kaç aydýr dünya gündemini Arap coðrafyasýnda meydana gelen geliþmeler meþgul e- diyor. Arap Baharý olarak adlandýrýlan ve ilk o- larak Tunus ta baþlayan bu olgu, Mýsýr ve diðer Kuzey Afrika ve Ortadoðu ülkelerinin bu ülkeyi, yani Tunus u takip etmesiyle geniþ bir coðrafyada kendisini gösterdi. Aslýna bakýlacak olursa, u- zun yýllar boyunca bu coðrafya hep belli konular çerçevesinde gündeme geldi. Bölge, iktidar o- daklý gerginlikler, insan hak ve özgürlüklerine yönelik ihlaller, despot ve baskýcý rejimler ve sindirilmiþ halklar gibi baþlýklarla insanlarýn dikkatine sunuldu. Bugünse son olaylarla birlikte rüzgârýn artýk baþka yönden estiði gerçeði ile karþý karþýyayýz. Bir süredir bölgenin adý halklarýn özgürlük talepleriyle birlikte anýlýr oldu. Kuzey Afrika ve Ortadoðu halklarý, özgürlük serüvenlerinde her ne kadar birbirlerinden farklýlaþmýþ olsa da, bu halklar ortak bir tavýr olarak, modern teknolojinin imkânlarýndan faydalanarak, özgürlük, eþit muamele, ekonomik ferah, insanca yaþam gibi taleplerde bulunuyorlar. Tunus ve Mýsýr da halk ayaklanarak despotlukla suçladýklarý liderlerini ülke yönetiminden uzaklaþtýrmayý baþardý. Ancak ayný durum Libya ve epeyce zamandýr halk gösterilerine þahit olunan Suriye için söz konusu deðil. Libya da Kaddâfî nin iktidarý býrakmamaktaki kararlýlýðý ve buna karþýlýk NATO nun askerî müdahalesiyle birlikte bu ülkede tansiyonun yükseldiðine þahit olmaktayýz. Bu durumdan en çok etkilenen hiç þüphesiz Muammer Kaddâfî rejiminin iþbirlikçisi silahlý güçlerinin þiddet uygulamalarý ve Amerika, Fransa ve Ýngiltere öncülüðünde yapýlan NATO saldýrýlarý ortasýnda kalan Libya halkýnýn olduðunu görmekteyiz. Öbür tarafta da bir yandan mevcut rejimi korumaya niyetli bir yönetim, diðer yönden özgürlüklerde ýsrarlý Suriye halký. Sonuç ise son günlerde çatýþmalarýn iyice alevlendiði gerçeði. Ne gariptir ki yaklaþýk yüz yýl önce Suriye, içerisinde yer aldýðý Ýslam toplumunun sorunlarýnýn tartýþýlmasý için ev sahipliði yapmýþtý: Suriye deki E- mevî Camii nde Ýslam âleminin içinde bulunduðu durumun detaylý bir analizi yapýlmýþ, yenilik arzusu dile getirilmiþ. Said Nursi nin bu toplantýda, yaptýðý analizde Müslüman toplumlarýnýn sýkýntýlarýnýn neler olduðunu ve bu kötü gidiþata son verebilecek çözümlerin neler olabileceðini tesbit ettiðini görmekteyiz. Kendi ifadesiyle Müslümanlarýn altý hastalýðýna uygulanacak en müessir reçetenin ümitvar olmak, dürüstlük ve samimiyet, muhabbet, hürriyet, meþveret ve þûraya dayalý köklü bir deðiþim olabileceði vurgusunu yapmaktadýr (1 ). Biz bu ma ka le de Sa id Nur - si nin bir çok e se rin de o dak nok ta sý na yer leþ tir di - ði hür ri yet, de mok ra si gi bi a nah tar te rim ler - den yo la çý ka rak A rap dün ya sýn da dal ga dal ga ya yý lan de ði þim sü re ci ni a na liz et me ye ça lý þa ca - ðýz. Hiç kuþ ku suz, Sa id Nur si nin sarf et ti ði Ek- mek siz ya þa rým, hür ri yet siz ya þa ya mam söz le ri, o nun hür ri ye te ba kýþ a çý sý ný an la mak i çin ö nem - li bir re fe rans o la rak kar þý mý za çýk mak ta dýr. Nur si nin Ýs tan bul Sul ta nah met mey da nýn da ve Se la nik te ger çek leþ tir di ði Hür ri ye te Hi tap nu - tuk la rý, de ði þik ga ze te ler de ka le me al dý ðý ma ka - le ler; hap se dil me, tý mar ha ne ye gön de ril me teh - Ne ga rip tir ki Su ri ye yüz yýl ön ce Ýs lam â le mi nin so run la rý nýn tar tý þýl dý ðý li ke si nin bu lun du ðu bir du rum da pa di þah I I. Ab dül ha mid e mu ha le fet et me si bu nun en ö - nem li ör nek le ri o la rak sa yý la bi lir. Her ne ka dar dö ne min ko þul la rýn da hür in san de nin ce ak la ilk ge len si ya sî hür ri yet ol sa da, Sa id Nur si ye gö re as lýn da bu nun baþ ta il mî hür ri yet ol mak ü ze re bü tün hür ri yet le ri kap sa dý ðý gö rül mek te - dir: Zî râ meþ rû ti yet hü kü me te düþ tü ðü va kit, fikr-i hür ri yet meþ rû ti ye ti her ve cih le u yan dý rýr. Her ne vi de, her ta i fe de o nun san a tý na a it bir ne - vi meþ ru ti ye ti tev lid e der. Hat tâ u le mâ da, me dâ - ris te, ta le be de bir ne vi meþ rû ti ye ti in tâc e der (2 ). Sa id Nur si nin i fa de siy le, tak lî din pe de ri ve is - tib dâ dý si yâ sî nin ve le di o lan is tib dâ dý il mî dir (3 ). Nur si nin is tib da da da ya nan re jim le rin ve yö ne - tim le rin top lu mu mun her kat ma ný na ya yý lan is - tib da dýn so rum lu su ol du ðu ve bu is tib dâd la rýn ha ya tý ze hir le di ði (4 ) tes bi tin den yo la çý kar sak, A - rap ül ke le rin de mey da na ge len halk a yak lan ma - la rý nýn yu ka rý da be lirt ti ði miz se bep le ri nin i çin de, ne den öz gür lük le rin ký sýt lan ma sý nýn ya nýn da e - ko no mik ve sos yal a da let siz li ðe de vur gu ya pýl dý - ðý ný an la mak zor ol ma ya cak týr. Nur si nin o tok ra tik ve des pot di ye ad lan dýr dý - ðý dö ne mi nin re jim le ri ne kar þý hür ri yet o dak lý mü ca de le si nin en so mut ör ne ði o la rak yu karý da de ðin di ði miz Hür ri ye te Hi tap nu tuk larý zik re di - le bi lir. Sa id Nur si nin is tib da da kar þý ta kýn dý ðý mu ha lif tu tu mu nu a çýk ve ke sin bir dil le i fa de et - ti ði ni söy le mek müm kün dür. Des pot ka rak te re bü rün mek le it ham et ti ði re jim ve yö ne tim le ri sert bir dil le e leþ ti ren Nur si, hür ri yet ve meþ ve - BÜROLAR TOPLANTISINA DÂVET Gündem: Ramazan ayýnda gazetemizle verilecek olan hediye Kur'ân kampanyasý Yer : Yeni Asya Merkez Binasý/Güneþli Tarih: 2 Temmuz 2011 Cumartesi Saat : 09:30 Program 08:30-09:30 Kahvaltý 09:30-14:00 Toplantý 15:00-17:00 Boðaz Gezisi Not: Bütün il ve ilçe gazete temsilcilerinin katýlýmýný bekliyoruz. Y re te da ya lý bir halk e ge men li ði, bir baþ ka de yiþ le ger çek mâ nâ da bir de mok ra si pren si bi ni sa - vun du ðu an la þýl mak ta dýr (5 ). Di ðer yan dan Nur - si nin bu ko nu lar da ki gö rüþ le ri ni yay mak i çin, yaz dý ðý ma ka le ler ve ger çek leþ tir di ði nu tuk larýn ya ný sý ra baþ ka yön tem le re baþ vur du ðu da bi lin - mek te dir. Bu ça ba la rýn en ö nem li si o la rak Nur - si nin ül ke nin do ðu sun dan ba tý sý na ka dar u za - nan ge niþ bir a lan da top lu mu bilgilen dir me ve bil inç len dir me o la rak ni te len di ri le bi le cek fa a li - yet le re gi riþ me si gös te ri le bi lir. Bu ra da bel ki de en dik ka te de ðer hu sus Sa id Nur si nin sa vun du - ðu de ðer le ri þark a þi ret le ri ne tel graf yo luy la ha - ber dar et me yi ye ter li gör me me si (6 ), yan lýþ al gý la - ra se be bi yet ver me mek i çin bu a þi ret ler le da ha ya kýn dan il gi len me yi ter cih e de rek, so ru- ce vap þek lin de ge çen gö rüþ me ler yo luy la on larý meþ - rû ti ye tin gü zel lik le ri ve is tib da dýn fe na lýk larý ko - nu sun da ay dýn lat ma ça ba sý na gir me si dir (7 ). Kuv ve ti ni ka nun dan a lan meþ rû ti yet pren si bi - nin bü tün top lum sal ya ra la rý i yi leþ ti ri ci ol du ðu - nu be lir ten Sa id Nur si nin, kuv ve ti ni tek bir þah - sa da yan dý ran is tib da dýn da bu yol la or ta dan kal - ka ca ðý ný sa vun mak ta ol du ðu nu gör mek te yiz (8). E me vî Ca mi in de yap tý ðý ko nuþ ma dan bir sü re ön ce Kürt a þi ret le riy le ger çek leþ tir di ði bu gö rüþ - me ler de Sa id Nur si hal ka çað rý yap mýþ, halk ce - sa ret gös te rip is tib dâd la ra kar þý çýk ma dý ðý, hür ri - ye te ve de mok ra si ye yö nel me di ði tak dir de bu du ru mun yüz yýl da ha sü re ce ði ni be lirt miþ tir (9 ). Ni te kim A rap halk la rý nýn ül ke le rin de ki baþ lý ca ben zer lik o lur ken bu a yak lan ma larýn bü yük bir coþ kuy la yü rü tül me si de yi ne Sa id Nur si nin i - çin de bu lu nu lan du rum dan çý kýl ma sý i çin ilk has ta lýk o lan ü mit siz li ðin üs te sin den ge lin me si ge rek ti ði söz le rini ak la ge tir mek te dir. Dan ton un ce sa ret, da ha da ce sa ret, hep ce - sa ret sö zü nü ha týr lar sak, þim di ye ka dar kar þý - mý za, öz gür lük ler, in san hak la rý ve de mok ra si ko nu la rýn da ü zer le ri ne ya pý þan o lum suz i majýn kur ba ný o la rak çý kan A rap halk la rý nýn, ken di le ri - ne bi çi len bu rol den sýy rý lýp hür ri yet le ri uð ru na her þe yi gö ze al ma ce sa re tin de bu lun duk larý ný göz lem le mek te yiz. Sa id Nur si nin de ði þim ve ye - ni len me ye gi den yol da ilk a dý mýn i ra de gös te ril - me si ol du ðu tes bi ti ni göz ö nün de bu lun du rur - sak, A rap coð raf ya sýn da mey da na ge len ge liþ me - le rin baþ ak tö rü o lan ve u zun yýl lar hür ri yet le rin - den ve te mel hak la rýn dan mah rum bý ra ký lan hal - kýn a lý þa gel miþ du ru ma son ver me ça ba sý ve i ra - de si, ken di si hak kýn da ki ez ber le rin bo zul ma sýn da ö nem li fak tör o la rak de ðer len di ril mek te dir. Bel ki de en ö nem li pa ra lel lik i se hem son halk ha re ket le rin de hem de Sa id Nur si nin söy lem le - rin de þid det un su ru nun ba rýn mý yor ol ma sý dýr. Yu karý da da de ði nil di ði gi bi ge nel de ger gin lik ve top lan tý nýn ev sa hi biy di. þid det o lay la rý ö ze lin de gün de me ge len böl ge de halk ha re ket le ri þid det ten u zak bir ka rak ter de ger çek leþ miþ tir. Me se la Tu nus ve Mý sýr yö ne ti - mi si lah sýz pa si fist halk ha re ket le riy le dev ril miþ - tir. Ha len de vam e den ey lem ler de de yi ne hal kýn þid det ten u zak dur du ðu gö rül mek te dir. A rap hal ký nýn öz gür lük sü re ci ni, dü þün ce le rin den ha - re ket le a na liz et ti ði miz Sa id Nur si nin de þid det - siz ey lem tü rü nü sa vun du ðu, Þam da ki A rap ve Müs lü man top lum la rý na yap tý ðý ye ni len me çað - rý sýn da bu na da ir hiç bir un su ra rast lan ma ma - sýn dan da an la þýl mak ta dýr. So nuç o la rak, her han gi bir de ði þim fik ri nin da hi im kân sýz ve ya dü þü nü le mez o la rak gö - rül dü ðü A rap coð raf ya sýn da, ar týk hiç bir þe yin es ki si gi bi o la ma ya ca ðýný tah min et mek zor de - ðil. Bir kaç za man dýr du rak la mýþ ve ya sek te ye Tu nus ve son ra Mý sýr da ya þa nan de ði þim, Sa id Nur si nin ö ner di ði gi bi ba rýþ çýl yol lar la ol du. uð ra mýþ o la rak de ðer len di ril miþ se de, A rap dün - ya sý ný sa ran öz gür lük rüz gâr la rý nýn et ki le ri nin fark lý bi çim ler de kar þý mý za çýk tý ðý gö rül mek te - dir. Bir kaç A rap ül ke sin de baþ la tý lan A rap Ba - har la rý nýn ba þa rý ya u laþ ma sý u zun za man ge - rek ti re bi lir. U zun yýl lar ha ya týn her a la ný na kök - leþ miþ bas ký lar dan bir kaç haf ta i çin de kur tul ma - yý is te mek böl ge nin ger çek le ri ne uy ma mak ta dýr. A rap halk la rý nýn des pot re jim le re ve yö ne ti ci le - ri ne kar þý ha yat la rý pa ha sý na da ol sa hür ri yet ve de mok ra si mü ca de le sin de ser gi le dik le ri ce sur ta výr son ra sý, 1789 dev ri mi son ra sý He gel in vur - gu la dý ðý gi bi muh te þem bir gü neþ doð muþ tur. An cak do ðan bu gü ne þin ö nün de ki bu lut larýn da ðýl ma sý nýn ne ka dar sü re bi le ce ði, on larý da ðý - ta cak bu rüz gâr la rýn ö mür le ri nin ne ka dar ol du - ðu ve ne le ri de ðiþ ti re cek le ri, ne le ri ye ni le ye cek le - ri her ül ke nin ken di iç di na mik le rin de sak lý dýr. 1) Ba ký nýz Hut be-i Þâ miy ye, s , 2) Mü - nâ za rât, Ý fâ de-i Me ram ve U zun ca Bir Mâ za ret, s. 31, 3) Ba ký nýz a.g.e., s. 22, 4) Ba ký nýz a.g.e., s. 34, 5) Da ha faz la de tay i çin bakýnýz Dî vâ n-ý Har b-i Ör fiî s , 6) Bakýnýz a.g.e, s. 1921, 7) Mü nâ za rât, ss , 8) "Nut k-u Sa bý kýn Ne ti ce si, Kürt Te â vün ve Te rak ki Ga ze te si, 6 (9 o cak 1909), s. 44, 9) Mü nâ za - rât, Ý fâ de-i Mâ ze ret, s. 29. Mü þer ref Yar dým Ta raf, AÇILIÞA DÂVET KAHVALTILI Tarih : 2 TEMMUZ 2011 /Cumartesi SAAT : 11:00 YER : YENÝ UFUK HANIMLAR DERNEÐÝ BEÞEVLER MAH. MERTOÐLU SOK. NO: 75 NÝLÜFER/BURSA (Beþevler Muhtarlýðý Karþýsý KÝTAP SERGÝSÝNE DÂVET 38. Uluslararasý Silifke Kültür Haftasý münasebetiyle düzenlediðimiz Yeni Asya Kitap sergisine bütün kitapseverler dâvetlidir. Tarih : Saat : 12:00-24:00 Yer : Göksu Nehri Kenarý, Memur-Sen bitiþiði / SÝLÝFKE Organizasyon : SÝLÝFKE YENÝ ASYA BÜROSU Telefon : 0(324) (0537) (0505)

9 Y MAKALE 9 Ben de bir babayým. Bu zamanda babalýk daha zordur. Evlâtlarýn ihtiyaçlarý, terbiyesi, eðitimi. Bunlardan birici derecede babalar sorumludur. Ah o evlâtlar Evdeki eðitimi sokakta harcayan, okuldaki birikimi hoyratça sarf eden çocuklar. Her baba evlâtlardan az veya çok çileler çeker. Dünyaya geldiðine piþman ederler. Dünya bir þehir halinde Bu baþ lý ðý yýl lar ön ce Hz. Be di üz za ma nýn nur lu e ser le rin den o kun duk ça ve o ku - duk ça hay ret ve has ret le ba kar ve te fek - kür e der dim. Vak ta ki za man sey lin de dün ya - da ki müt hiþ in ki þaf lar ve ge liþ me ler bu sö zün tef si ri ve ha þi ye mâ nâ sýn da dipno tu ol muþ tur i ti ba rýy la i ri li u fak lý 200 dev let lik 7 mil - yar lýk bü yük dün ya a i le si, bir çok ci het ler le dün ya yý bir þe hir ha li ne ge tir miþ tir. Geç ti ði miz haf ta ki bir ge liþ me i le bu nu bi raz da ha a ça lým: Prof. M. A kay, Di yar ba kýr Çün güþ lü dür. U zun yýl lar Tür ki ye ü ni ver si te le rin de hiz met ver dik ten son ra, hiz met aþ ký o nu Ýr lan da ü ni ver si te le ri ne gö tür müþ ve o ra da Müs lü man o lan bir ba yan e ði - tim ci i le ev len miþ tir. On dan do ðan ço cuk la rýn dan Mev lü de A mi ne ABD de o kur. Bu nun kar þý lý ðýn - da Kon ya mý zýn Tav þan ça lý ka sa ba sýn da tüc car ve hiz met er ba bý Ra him Alp Be yin ev lât la rýn dan Bi - lal Alp'de ABD'de tah sil ya par lar. Ýþ te böy le bir za - man ze min ve va kit te ta ný þan bu i ki genç ev len - me ye ka rar ve rir ler, fa kat A me ri ka da de ðil, ken di yö re le rin de ya ni oð lan e vi nin me kâ ný o lan Tav - þan ça lý ka sa basýn da ve dâ vet li le rin hu zu run da.. Gör dü ðüm man za ra, u zun yýl lar dýr ü ze rin de ça lýþ tý ðým Hz. Be di üz za ma n'ýn Kur ân dan ve E - fen di miz den (asm) al dý ðý il ham lar la, biz le re ve ça ðý mý za tak dim et ti ði müj de ler ü ze rin de çok me sa i ler sarf et tim ve et mek te yim. Dü ðün e vi - nin hal ka a çýk bü yük ça dýr lý bah çe sin de top la - nan ha zi run, yu kar da ki sö zün an la mý ný gös te ri - yor du A me ri ka dan, Ýr lan da dan, Ýs veç ten, Nor veç ten, Di yar ba kýr dan, An ka ra dan, Kon - ya dan, Si vas tan, Ak sa ray dan ge len mi sa fir ler var dý. Ay rý ca her i ki ta ra fýn can dost la rýn dan Ak sa ray ve Si vas mil let ve kil le ri, be le di ye re is le ri ve se çim ön ce sin de ki a day lar var dý. Ö zel lik le dýþ ül ke ler den ge len bir çok ze vat la gö - rüþ me ve ko nuþ ma la rý mýz ol du. O ra lar da ki Ýs lâ mî fü tu hat la rý an lat tý lar. Ca mi ler, med re se ler, o kul lar, yurt lar, va kýf lar, ve sa i re ler. E ðer doð ru Ýs lâ mý ve Ýs - lâ mýn gö nül le re vu ran ha ki kat le ri ni an la ta bi lir sek ge liþ me le rin da ha çok o la ca ðý ný i fa de e di yor lar dý. Ö zel lik le ü çün cü ne sil o lan to run la rýn ar týk Tür ki - ye ye bir sey yah ve bir tu rist o la rak gel di ði ni ve ger - çek va tan la rý nýn doð duk la rý, o ül ke ler ol duk la rý ný ve o ra la ra ha kim o la cak la rý ný söy lü yor lar. Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve tiy le baþ la yan böy le bir dü ðün de, dü ðün sa hi bi muh te rem Ra him Alp bi zim de A i le ha ya tý ve Hz. Pey gam ber (asm) baþ lýk lý bir ko nuþ ma mý ön ce den is te miþ ler di. On la rý da sý cak ve a çýk ha va da faz la sýk ma mak ü ze re hi ta be de bu lun dum. Ö zel soh bet ler de ki ko nuþ ma la rýn â lem çar þý sý na yan sý yan ha ki kat - le ri ni, â yet ler le, ha dis ler ve gö nül sul tan la rý mý - zýn söz le riy le süs le me ye ça lýþ týk. Ýs ra Sû re si 23. ve 25. â yet le ri ni na sýl bah set me - ye lim. Kur ân ýn öf bi le de me ir þa dý ný na sýl an - lat ma ya lým. E fen di mi zin (asm) Ev le ni niz ço ða lý - nýz ve Cen net an ne le rin a yak la rý al týn da dýr" ha dis le ri ni ni çin bah set me ye lim. Ve bü tün bun - la ra ve si le o lan Sen ol ma say dýn kâ i na tý ya rat - maz dým 1 ha dis-i kud sî si ni ve A li Ul vi Ku ru cu mer hu mun "Lev la ke Ya Mu ham med (asm)" ve Bir ben de ðil, â lem sa na hay ran dýr E fen dim 2 þi i ri ni na sýl o ku ma ya lým. Bü tün Ba tý dün ya sý a dý - na a ya ða kal kýp Mek ke ve Me di ne ye dö ne rek bi - at e den Prens Bis mar kýn ta ri hî hi ta bý o lan: Ya Mu ham med, Ya Mu ham med (asm) Sa na mu â - sýr o la ma dý ðým dan çok mü te es si rim. Be þe ri yet se nin gi bi müm taz bir kud re ti bir de fa gör müþ, bâ de ma gö re me ye cek tir. Bi na e na leyh, se nin hu - zu run da ke mâl-i hür met le e ði li rim 3 söz le ri ni na sýl bü yük bir a vaz la ses len me ye lim? Ve ni ha ye tin de ve ö ze tin de, bu ne vî dü ðün ler â lem çar þý sýn da nu mu ne-i im ti sal dýr. E me ði ge - çen, gay ret ve him met gös te ren ler muh te re me an ne ve ba ba la rý teb rik e di yor ve böy le bir ma ne vî ha va da ev le nen kar deþ le ri miz Mev lü de A mi ne ve Bi lâl Alp kar de þi mi ze i ki ci han sa a de ti ni yaz e di - yor ve A me ri ka da ba þa rý lar di li yo ruz. Dip not lar: 1. Keþ fü l-ha fâ: 2: Gü müþ Tül ve A lev ler, 3. R. N. K. E mir dað Lâ hi ka sý, shf Ba ba la rýn kýy me ti ni bil mek Ama, evlâttýr. Atýlmaz. Ne acýlarý kalplerden çýkar, ne de sevgileri kalplerden silinir. Ýstisnalarý elbette vardýr. Ben geneli konuþuyorum. Bir babanýn en önemli arzusu, evlâtlarýn saðlam bir hayata sahip olmalarýdýr. Bunun þartlarýný evlâda veren babalar, evlâtlarýndan bunlarý beklerler. Haklýdýrlar. Hayatlarýný onlar için feda eden babalarýna karþý elbette yapacaklarý en güzel hediye budur. Dinimizce bunlar geniþ ve mükemmel öðretiler ile belirlenmiþtir. Fakat, ah o evlâtlar. Ne çileler çektirirler babalara. Ýtaatsizlikler, bir babanýn dünyasý baþýna yýkýlýr. Onun baþýný yere sokacak hareketler yaparlar. Bu hale muhatap olan baba yýkýlýr, biter. Hayat böylesine akýp gider. Sonra kendisini bir baþka âleme atar baba. Dünyaya küsmüþtür. Zaman geçer, yýllar yýllarý kovalar. Evlâdýn aklý baþýna gelmiþtir. Ama, iþ iþten çoktan geçmiþtir. Nitekim böyle bir olay yaþanmýþ geçmiþte. Böyle asi ve haylaz bir evlât babasýnýn vefat edeceði zaman artýk iyi bir evlât olarak yanýna gelerek, yataktan kalkamayacak olan babasýna þöyle seslenmiþ: Babacýðým bak ben artýk senin istediðin gibi evlât oldum. Ölüm döþeðindeki baba evlâdýna mahzun ve göz yaþý ile þöyle cevap vermiþ: Çok iyi evlâdým, sen iyileþtin, ama beni bitirdin demiþ. Bu zamanda evlâtlar, babalara büyük bir imtihan vesilesi. Sonra hizaya geliyorlar, ama iþ iþten çoktan geçmiþ oluyor. Halbuki dinimiz onlara öf bile demeyi men ediyor. Buna karþýlýk hatalý babalar yok mu? Elbette onlar da vardýr. Ama, inanýn en kötü baba bile evlâdýnýn iyi ve ahlâklý olmasýný arzu eder. Kýbrýs'ý 70 yýl sonra kýsmen geri alabildik Ta rih bo yun ca Türk le rin, Os man lý la - rýn ve he men bü tün Müs lü man ka - vim le rin Ýn gi liz le re yar dý mý ol muþ ve fay da sý do kun muþ tur. An cak, Ýn gi liz ler bu nun tam ter si ni ya - pa gel miþ ler dir. Müs lü man dev let le rin ço ðu, Ýn gil te re'ye hep "dost ül ke" na za rýy la bak mýþ lar dýr. Ýn gil te re (ve ya Bir le þik Ký ral lýk) i se, yi ne bu nun tam ter si ni ya pa rak, Ýs lâm â le mi ni hep "düþ man blok" þek lin de gör müþ ve öy le de gös ter me ye ça lýþ mýþ týr. Bu ger çe ðin bir i fa de si þu dur: Ýs lâm coð - raf ya sý ný her fýr sat ta iþ gal e den ve yak la þýk 200 se ne müd det le Müs lü man ül ke le rin ço ðu nu sö mür ge leþ ti ren dev let le rin ba þýn da Ýn gil te - re ge li yor. Hem öy le ki, u zun müd - det bu za lim ve gad dar dev le tin bir "Sö mür ge ler Ba kan lý ðý" da hi ol muþ tur. Bir za man lar bu ba kan lý - ðý da yö net miþ o lan es ki baþ ba kan lar dan Wil li am E wart Glads to ne ( Ma yýs 1898), Ýn gi liz Par la - men to sun da Kur'ân'ý e lin - de gös te re rek þu nu söy le - ye bil miþ tir: Bu Ki tap, Müs lü man la rýn e lin de ol - duk ça on la ra hâ kim o la - ma yýz. Ne ya pýp et me li yiz, ya Kur'ân'ý or ta dan kal dýr - ma lý yýz, ya hut Müs lü man la rý on dan so - ðut ma lý yýz." Kur'ân'ýn ve Müs lü man la rýn on la ra hiç - bir za ra rý do kun ma ma sý na rað men, Ýn gi - liz le rin Ýs lâ ma o lan bu kas ka tý düþ man lý ðý - nýn se be bi ne dir? Bir yan dan bu ö nem li su â lin ce va bý ný dü þü nür ken, bir yan dan da bu gün kü ko - nu muz o lan "Kýb rýs'ýn iþ ga li" sü re ci ne ký sa bir na zar gez di re lim. Kýb rýs'ýn ye ni ha ki mi Bir leþik Kral lýk 1 Tem muz 1878: Bu ta rih te, Kýb rýs'ýn top rak mül ki ye ti Os man lý lar da kal mak ü - ze re, yö ne ti mi mu vak ka ten Bir le þik Kral lý ða dev re dil di. Ý þin bu nok ta ya gel me si nin se be bi þu dur: Ta rih ka yýt la rý na "93 Har bi" di ye de ge - çen Os man lý Rus Har bi ( ) es na - sýn da, Os man lý Dev le ti, ta ri hi nin en bü yük mað lû bi ye ti ni ya þa dý. "Kü çük Ký yâ met" di ye de ad lan dý rý lan bu çe tin sa vaþ se be biy le, Çar lýk Rus ya'sý, ge rek Kaf kas lar da ve ge rek se Bal kan lar - da ki Os man lý top rak la rý ný iþ gal et ti. Bu top rak lar dan A na do lu'ya ta ri hin en bü - yük mu ha ce re ti ya þan dý. Ke za, top rak kay bý nýn ya ný sý ra, sa yý la rý yüz bin le ri bu lan in san kay bý mey da na gel di. Bal kan la rý a þan Rus or du la rý, Trak ya'yý da ge çe rek E dir ne'yi iþ gal et ti ve i ler le me yi sür dü re rek tâ Ye þil köy'e ka dar gel di. Bu ra da ya pý lan A yas te fa nos Ant laþ ma - sýy la, Rus kuv vet le ri dur du rul ma ya ça lý - þýl dý. (3 Mart 1878) Ne var ki, bu ant laþ ma nýn þart la rý çok a ðýr dý. Genç Pa di þah Sul tan Ab dül ha mid, ya pý lan ant laþ ma yý i çi ne sin di re me di. Bu han di kap tan kur tul mak i çin, Av ru pa dev - let le ri nez din de ye ni ba zý gi ri þim ler de bu lun du. Ça ba lar i þe ya ra dý ve ne ti ce de Ber lin'de ye ni bir ant laþ ma nýn ya pýl ma sý i çin, Al - man ya ve Ýn gil te re ik na e dil di. Rus ya da bu ye ni du ru mu ka bul et me ye mec bur kal dý. 13 Tem muz'da im za la nan ve A yas te fa - nos Ant laþ ma sý nýn þart la rý ný kýs men ha fif - le tip Os man lý le hi ne çe vi ren bu ant laþ ma ön ce sin de i se, Ýn gil te re, Os man lý dev le ti Çarlýk Rusyasýyla yapýlan Ayastefanos Antlaþmasý, Osmanlý devleti açýsýndan tarihin en aðýr muahedelerinden biri oldu. nez din de bir ta kým gi ri þim ler de bu lun du ve ba zý þart la rý i le ri sür dü. Ýþ te, i le ri sü rü len bu þart la rýn en a ðýr o - la ný Kýb rýs a da sý nýn is ten me siy di. Ýn gil te re, a da nýn mül ki ye ti Os man lý'da kal mak ü ze re, bu ra nýn yö ne ti mi ne ta lip ol du. Ta lip li ðin ö te sin de, Os man lý hü kü - me ti ne þu da yat ma da bu lun du: Kýb rýs'ý ver mez se niz, si ze de ðil Rus ya'ya yar dým e - de riz. Böy le lik le, Ba tum, Kars ve Ar da - han'a i lâ ve ten, bil has sa Er me ni le rin mes - kûn ol du ðu ye ni ba zý vi la yet le ri de kay bet - mek du ru mun da ka lýr sý nýz. Os man lý hü kü me ti, a sýr lar ca dost e li ni u zat tý ðý Ýn gil te re'nin bu da yat ma sý na bo - yun eð mek ve is tek le ri ni ka bul et mek du - ru mun da kal dý. Kýb rýs'ýn i da re si ni Ýn gil te - re'ye ver di. A da yý iþ gal e den Ýn gi liz kuv vet le ri, Bi - rin ci Dün ya Sa va þý nýn çýk ma sýy la bir lik te, Kýb rýs'ýn top rak mül ki ye ti ni de il hak et ti. Ýb re nin le hi mi ze de ðiþ me si Kýb rýs'ta tâ 1878'de i ni si ya ti fi e le ge çi - ren ve bi lâ ha re bu ra yý res men iþ gal e den Ýn gil te re, her ve si ley le ko ru yup kol la dý ðý Rum lar'la bir müd det son ra an laþ maz lý ða düþ tü. A ra la rýn da ki sý kýn tý la rýn art ma sý se be - biy le, Ýn gil te re, 1950'li yýl la rýn or ta la rýn da a da dan çe kil me sin yal le ri ver di. Bu i se, Tür ki ye i le Yu na nis tan'ýn kar þý kar þý ya gel me si de mek ti. Bu fýr sa tý ga ni met bi len Yu na nis tan, a - da nýn ta ma mý na göz dik ti ði i çin, Kýb rýs'ý il hak (E NO SÝS) et mek is ti yor du. Rum la rýn nü fus yo ðun lu ðu nu da ge rek - çe gös te ren Yu na nis tan, ko nu yu BM'nin Ge nel Ku ru lu na ka dar ta þý dý. Tür ki ye'nin ta kip et ti ði yol i se fark lýy - dý. DP hü kü me ti, me se le ye cid di yet le e - ðil di ve Kýb rýs'ta ya þa nan ih ti lâf la rýn ön - ce lik le il gi li ül ke ler (Tür ki ye, Yu na nis - tan, Ýn gil te re) nez din de ya pý la cak dip lo - ma tik gö rüþ me ler yo luy la bir e sa sa bað - lan ma sý ný is ti yor du. 1954'te yap tý ðý gi ri þim ler den bir ne ti ce a la ma yan Yu na nis tan, ay ný me se le yi 1957'de tek rar BM'ye gö tür dü. BM Ge - nel Ku ru lun da ya pý lan gö rüþ me ler ne ti - ce sin de, Yu na nis tan'ýn te zi ke sin sû ret te red e dil di. Böy le lik le, Tür ki ye'nin e li da ha da güç len miþ ol du. Me se le dö nüp do laþ tý ve ne - ti ce de NA TO'nun da gün - de mi ne gel miþ ol du. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan NA TO dev re de NA TO, ken di ü ye si o lan her i ki ül ke ye de a ra bu lu - cu luk tek li fin de bu lun du. Ta bi î, yi ne BM'nin bil gi si ve kon tro lü da hi lin de ol - mak ü ze re... Ne ti ce de, Tür ki ye ve Yu na nis tan'ýn dý þiþ le ri ba - kan la rý 18 A ra lýk 1958'de Pa ris'te ya pý lan bir NA TO top lan tý sý ve si le siy le bi ra ra ya ge le rek, ye ni bir mü za ke re sü re ci ni baþ lat mýþ ol - du lar. Bu nu ta kip e den sü reç te i se, i le ri ye doð ru bir a dým da ha a týl dý ve i ki ül ke nin baþ ba kan la rý bi ra ra ya gel di. Þu bat 1959 da Zü rih te bu lu þa rak Kýb - rýs ýn dev let ler a ra sý hu ku kî sta tü sü nü be lir le yen Tür ki ye ve Yu na nis tan'ýn hü - kü met baþ kan la rý, he men ar dýn dan bu du ru mu pe kiþ tir mek ve sað la ma al mak mak sa dýy la Lon dra'da ye ni bir top lan tý yap ma ka ra rý na var dý lar. Baþ ba kan Men de res'in bin di ði u ça ðýn ye re ça kýl dý ðý bu se fer ki gö rüþ me de i se, ma sa ya Ýn gil te re tem sil ci si i le Kýb rýs'ta ki Türk ve Rum ce ma at le ri nin li der le ri de dâ vet e dil di. Ýþ te, en bü yük dip lo ma tik za fer, bu top lan tý es na sýn da el de e dil di. Tür ki ye i - çin ga ran tör lük, it ti fak, yar dým, a da da as ker bu lun dur ma ve ge rek ti ðin de mü - da ha le et me hak ký ta ný yan bu ant laþ ma, ha len u lus lar a ra sý hu ku kî ge çer li li ði o lan ye gâ ne da ya nak týr. (0 505) Kur'ân öðrenme seferberliði Milyarlarý aydýnlatan okunan kitap Kur ân, Allah kelâmýdýr. Hazret-i Cebrâil in (as) bin dört yüz yýl önce, Peygamber Efendimiz in (asm) pâk kalbine âyet âyet ilka buyurduðu son ve tek Ýlâhî Kitaptýr. Kur ân ý lisân ile okumak, göz ile takip etmek, üzerinde düþünmek, mânâsýný tefekkür etmek, ezbere almak, namazda kýraat etmek ibâdettir. Kur ân ý doðru yorumlamak ibâdettir. Kur ân ý anlamak ibâdettir. Kur ân ý yaþamak i- bâdettir. Kur ân ýn hükümlerini öðrenmek i- bâdettir. Kur ân ýn doðru yorumlarý olan tefsirleri mütalâa etmek ibâdettir. Kur ân ý hatim niyetiyle baþtan sona okumak, bitirip yeniden baþlamak, okudukça tefekkürü arttýrmak, okudukça feyiz almak, okudukça kulluðun sýrrýna ermek, ibadetin inceliðine vâkýf olmak ibadettir. Kur ân ile A dan Z ye meþgul olmak ibâdettir. Nihâyet, Kur ân ý öðrenmek ibadettir. Çünkü Kur ân, yerin ve göðün sahibi olan Allah ýn tenezzül buyurup bizimle konuþmasýdýr. Çünkü Kur ân Üstad Bediüzzaman Said Nursî ye göre, Arþ-ý Azam dan, Ýsm-i A- zam dan, her ismin mertebe-i azamýndan gelmiþ; bütün âlemlerin Rabb i unvanýyla Allah ýn kelâmýdýr; bütün mevcûdatýn Ýlâhý sýfatýyla Allah ýn fermanýdýr; bütün semâvât ve arzýn Hâlýk ý nâmýna insanlara müteveccihen söylenmiþ bir hitaptýr, bir mükâlemedir, bir ezelî hutbedir, Rabb-i Rahîm in bir iltifat defteridir. 1 Bun dan dýr ki, na maz Kur ân la müm kün dür, ni yâz Kur ân la müm kün dür, her tür lü ya ka rýþ Kur ân la müm kün dür, du â Kur ân la müm kün - dür, her tür lü i ba det Kur ân la müm kün dür. Bun dan dýr ki, na maz da Kur ân o ku mak farz dýr. Kur ân sýz na maz sa hih de ðil dir. Haz ret-i  i þe (ra) va li de miz an la týr: Re sû lul - lah E fen di miz (asm) þöy le bu yur muþ tur: Kur ân ý ma hir o la rak (mah re ci ni, tec vi di ni, se si ni, ký ra a ti ni bi le rek) o ku yan, þe ref li, i ta at - kâr el çi ler o lan me lek ler le be ra ber dir. Kur ân ý ken di si ne zor gel di ði hal de ke ke le ye rek o ku - yan kim se ye i se i ki kat se vap var dýr. 2 Ýbn-i Mes ud (ra) an la tý yor: Ba na Pey gam - ber E fen di miz (asm): Ba na Kur ân o ku! bu yur du. Ben de: Yâ Re sû - lal lah, Kur ân sa na in di ril di ði hal de; ben mi sa na Kur ân o ku ya ca ðým? de dim. Re sûl-i Ek rem (asm): Ben, Kur ân ý ken dim den baþ ka bi rin den din le me yi se ve rim. bu yur du. Bu nun ü ze ri ne Re sûl-i Ek rem e (asm) Ni sâ Sû - re si ni o ku ma ya baþ la dým. Ni hâ yet, Her üm met - ten bi rer þâ hit; on la rýn ü ze ri ne de Ha bî bim, se ni bir þâ hit o la rak ge tir di ði miz za man on la rýn hâ li ni ce o lur? me â lin de ki 41. â ye te gel di ðim de Re - sûl-i Ek rem E fen di miz (asm): Ye ter; kâ fi! bu yur - du. Dö nüp bak tý ðým da ne gö re yim; i ki gö zün - den yaþ lar a ký yor du! 3 Be râ b.  zib (ra) di yor ki: Ü seyd b. Hu dayr (ra) i ki u zun ip le a tý ný bað la mýþ, e vin de Kehf Sû re si ni o ku yor du. O ku yup du rur ken, ü ze rin - de bir bu lut pey dah ol du, bu lut yak laþ týk ça yak - laþ tý. Ni hâ yet a tý ürk tü, dep ren me ye baþ la dý! Ü - seyd: Yâ Rab, â fet ten e mîn kýl! di ye du â et - meye baþ la dý. Sa bah ol du ðun da Pey gam ber E - fen di mize (asm) gel di ve bu hâ li an lat tý. Re sûl-i Ek rem E fen di miz (asm): O ku ey a dam! Dur ma o ku! Bu te cel lî se kî ne dir (Al lah ýn se kî net, va kar ve rah met yük lü bir mah lû ku). Kur ân ý din le - mek i çin, Kur ân a hür me ten in miþ tir. bu yur - du. 4 Kur ân la meþ gu li yet, Al lah ka týn da mak bul i ba det le rin ba þýn da ge li yor. Þim di yaz gel di; Kur ân öð re ni mi dö ne mi baþ la dý. Ço cuk la rý mý za Al lah ke lâ mý ný öð re te - bi le ce ði miz, öð ren me le ri ne ka pý a ça bi le ce ði - miz al týn gün le rin i çin de bu lu nu yo ruz. Bu gün ler de dö ne min yor gun lu ðu nu da at tý lar ü zer le rin den. Mut la ka de ðer len di re lim. Ço cuk la - rý mýz, ken di Ya ra tý cý la rý nýn öz ke lâ mýy la bi re bir mu ha tap ol sun lar; o ku sun lar, öð ren sin ler. Ca mi le ri miz, Kur ân Kurs la rý mýz hiz me te ha zýr. Bir bi rin den de ðer li din gö rev li le ri miz ço cuk la rý mý zý al týn kalp le riy le ku cak la ya cak - lar. Ye ter ki biz gön de re lim, ih mal et me ye lim, il gi mi zi ek sik et me ye lim. Ya rýn mah þer de, An nem ve ya ba bam ba na di ni mi öð ret me di, Kur ân ý mý öð ret me di. Al - lah ým, se nin ke lâ mý ný öð ret me di. Þi kâ ye ti bi zi mah cup e der. O gü nün mah cu bi ye ti, -Al - lah mu ha fa za- bi zi pe ri þan e der. Spor kur su na, re sim kur su na, mü zik kur su - na, ti yat ro kur su na, ba lo kur su na za man a yý - rýp pa ra, fýr sat ve im kân bu lur ken; Kur ân kur su nu ih mal et mek a kýl lý bir dav ra nýþ de ðil - dir. Yal nýz Mah þer de de ðil; dün ya da bi le bi zi mah kûm ve mah cup et me ye ye ter. Öy ley se, bu yu run; Kur ân öð ren me yi bir se - fer ber lik ha li ne ge ti re lim. Dipnotlar: 1- Ý þâ rât ül-ý câz, s. 15, 2- Bu hâ rî ve Müs lim, 3- Bu hâ rî ve Müs lim, 4- Bu hâ rî, c.9, s. 306.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Ýnsanlýkiçinmuhteþem birþerefvelütuf Bütün zamanlardaki bütün beþerî fikirlerin, bütün akýllarýn birleþmesiyle va z edecekleri hikmet ve düþüncelerin üst üste konmasýyla bile ulaþýlamayacak bir hakikat: Mi'rac ve Mi'- rac ýn meyveleri... Mi'rac hakikatýnýn hikmetinin yüksekliðindendir ki akl-ý beþeri anlamakta ve kavramakta acze düþmüþtür. Ýnsan yine aczin aczini ifade etmesiyle, Mi'rac ýn hikmet-i Ýlâhiyyesiyle tenezzülat-ý Rabbaniye lütfuna mazhar olmuþtur. Dakik akýllar ve hassas ruhlar yanýnda, muhabbet dolu kalblerin bir incelik ve lâtiflik gýlafýný, elbisesini giydirdiði bir hakikat olarak Mi'rac mü minleri hem hikmeten, hem aklen, hem de kalben kuþatmakla evc-i alâya çýkaran bir vesile olmuþtur. Ýlimlerin inkiþaf ettiði þu zamanýmýzda Mi'- rac ýn vukuu daha da iyi ve kolay olarak anlaþýlabilmektedir. Hikmetleri ise yine kullarýn kulluðunun omuzlarý üzerinde anlaþýlabilecek þekilde konumunu muhafaza etmektedir. Rabbimizin bizleri muhatap kabul ederek kesret tabakalarýnýn en sonundan bizlere vahdetini ve tecelli-yi ehadiyetini göstermesi, ihsan ettiði bütün nimetler kadar büyük ve kýymetli bir nimettir. Bütün mahlûkatýn ve bütün ziþuurun namýna Resulu Ekrem i (asm) muhatap kabul ederek isteklerini ve maksadlarýný Rububiyet-i Ýlâhiyesinin bir kýsmýný göstererek, müþahade ettirmesi elbette ki bütün mahlûkat hesabýna insan için, sonsuz büyüklükte bir þeref ve mazhariyettir. Bu þeref ve mazhariyete kulluk noktasýndan Rabbimizin emirlerine itaat ederken, O nun cemal ve kemaline göstereceðimiz muhabbette, O na vasýl olacaðýmýz hususî Mi'rac ýmýzýn merdiveni, kapýsý olacaktýr inþaallah... Kelâmýyla iltifat ederek, emirleriyle vazifelendirdiði Resulüne itaat etmek yolunu açýk býrakan Rabbimiz, hepimiz için kulluðumuzda ve özellikle de namazlarýmýzda birer Mi'rac ý bizlere merhamet ve þefkatiyle ihsan ve mümkün kýlmýþtýr... Rububiyet-i mutlakasý karþýsýnda kemerbeste-i ubudiyetle uluhiyetini anlayacaðýmýz ve vasýl olacaðýmýz namazlar misillü bütün ibadetlerimizde muvaffak olmayý Rabbimizden niyaz ediyor ve geçmiþ Mi'rac ýnýzý tebrik ediyorum. Ankara'da Kat ý ve Karma Resim Sergisi PTT Genel Müdürlüðü çalýþaný Aysel Hýzar ile Sevgin Özlem Ýþeri nin eserlerinin yer aldýðý Kat ý ve Karma Resim Sergisi açýldý. TBMM Mustafa Necati Kültür Evi ndeki serginin açýlýþýný PTT Genel Müdürü Osman Tural yaptý. Tural, açýlýþýn ardýndan sergiyi gezerek e- serler hakkýnda bilgi aldý. Aysel Hýzar, yaklaþýk 2 yýldýr Kat ý (kâðýt oyma sanatý) ile uðraþtýðýný belirterek, Kat ý çok farklý bir sanat dalý. Mesai saatlerimin dýþýnda gece gündüz çalýþýyorum ve dersler alýyorum. Ben bu sanatta kendimi buldum. Bu 4 üncü sergim. Sergide 36 çalýþmam yer alýyor dedi. Sergide, Ýþeri nin yaðlý boya ve kara kalem çalýþmalarý da yer alýyor. Sergi, 3 Temmuz a kadar ziyaret edilebilecek. Ankara / aa Yabancý gözünden Er Meydaný ÜRETTÝÐÝ projelerle yaþadýðý kültüre sahip çýkan Bahçeþehir Üniversitesi, spor ve kültürün yüzyýllardýr kaynaþarak geleneksel bir festivale dönüþtüðü Kýrkpýnar Güreþleri ni konu alan bir fotoðraf sergisi açýyor. Sergi, Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri nin yapýldýðý Edirne de, Ekmekçizade Kervansarayý nda düzenlenecek. Dünyaca ünlü fotoðraf sanatçýsý Pari Dukovic in fotoðraflarýnýn yer alacaðý sergide er meydaný ndaki güreþlerin yaný sýra, katýlýmcý portreleri, saha dýþýnda gerçekleþen duâ ve þenlikleri de içeren fotoðraf kareleri de yer alýyor. Kültür Sanat Servisi Sivas ýn unutulan halaylarýbelgeseloldu SÝVAS TA unutulmaya yüz tutmuþ yöresel halay türleri, profesyonel bir ekip tarafýndan belgesel film haline getirildi. Ýl merkeziyle birlikte 16 ilçe ve bu ilçelere baðlý köylerde yaklaþýk 1 yýldýr sürdürülen çalýþmalar sonunda kayýt altýna alýnan 150 halay türü, CD ve DVD de toplanarak müzik marketlerdeki yerini aldý. Kültür Bakanlýðý, Sivas Valiliði, Sivas Fasýl Heyeti A- þýklar ve Halkoyunlarý Derneði tarafýndan, halk oyunlarýnýn derin bir tarihi olan Sivas ta bir ilk gerçekleþtirilerek yöreye ait halk oyunlarýnýn biyografisi çýkartýldý. Bu önemli proje i- çin Sivas Valiliði tarafýndan 50 ye yakýn isimden oluþan bir kurul oluþturuldu. Merkez ilçeyle birlikte 16 ilçe ve bu ilçelere baðlý yüzlerce köye gidilerek, yörelere ait unutulmuþ halaylar gün yüzüne çýkartýldý. Video kayýtlarý alýnan B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ 1 neredeyse BÝR YIL SÜREN ÇALIÞMALAR NETÝCESÝNDE, SÝVAS TA UNU- TULMAYA YÜZ TUTAN 150 HALAY KAYIT ALTINA ALINDI. Ýngiliz yazar Paul Zarraga eski halaylar hakkýnda bilgisi olan insanlarla da röportajlar yapýldý. Halaylarýn hikâyeleri anlatýlýrken, halaylara adý verilen yörelere gidilerek halaylar bizzat oralarda kayýt altýna alýndý yýlýnýn ilk aylarýnda baþlayan çekimler, 2011 yýlýnýn Ocak ayýnda tamamlanabildi. Sivas halaylarý belgesel filmi için yaklaþýk 500 saatlik görüntü ve 5 bin civarýnda fotoðraf çekildi. Belgesel ekibi de 10 bin kilometreyi aþan yol kat etti. Sivas ýn baþarýlý prodüksiyon firmasý Ak Ajans tarafýndan hazýrlanan belgesel filmin montaj çalýþmalarý ise 5 ay sürdü HALAY KAYIT ALTINA ALINDI ARAÞTIRMALAR sonunda, yaklaþýk 150 deðiþik halay türü kayýt altýna alýndý. Bu halaylardan birçoðu gün yüzüne çýkmamýþ, daha çok kahramanlýk ve yaþanmýþ hikâyelerin anlatýldýðý halaylar olduðu belirtildi. Ayrýca, Sivas a ait halaylarýn dýþýnda görsellik ve þov amaçlý yapýlan birçok halayýn da olduðu belgelenmiþ oldu. Sivas halaylarý belgeseli, 2 saatlik CD ve DVD olarak Çalsýn Davullar ismiyle bütün müzik marketlerde yerini aldý. Sivas halaylarý belgeseli beklenenin üzerinde bir ilgiyle karþýlaþtý. Belgesel, yakýn zamanda ulusal kanallarda da ekranlara gelecek. Bu projenin Kültür Bakanlýðý tarafýndan diðer illere de örnek o- larak gösterileceði ifade edildi. Sivas Kültür ve Turizm Müdürlüðü yetkilileri, Sivas halaylarý belgesel film çalýþmasýyla gün yüzüne çýkmamýþ ya da unutulmaya yüz tutmuþ halaylarý a- raþtýrarak hayata kazandýrmayý amaçladýklarý belirtti. Yetkililer, bundan sonraki halk oyunlarý yarýþmalarýnda bu halaylarýn da kullanýlabileceðini ifade etti. Sivas / cihan Ýngilizçocuklarda NasrettinHoca fýkralarýnagülecek ANTALYA NIN Manavgat ilçesinde yerleþik yaþayan Ýngiliz yazar Paul Zarraga, Nasrettin Hoca fýkralarýný Ýngilizceye uyarlayacak. Nasrettin Hoca nýn mizahdaki ince zekâsýna hayran olduðunu ifade eden Zarraga, hazýrlayacaðý kitapla Ýngiliz çocuklarýn hem Nasrettin Hoca yý yakýndan tanýyacaðýný, hem de zekâ ürünü fýkralarla güldüreceðini ifade etti. Zarraga, Nasrettin Hoca nýn yaný sýra Hacivat-Karagöz, Ýsmail Dümbüllü ve Ýncili Çavuþ gibi mizah ustalarýný da tanýtacaðýný belirtti. Türkiye de bir yayýn evi tarafýndan basýlan 25 Ýngilizce hikâye ve roman kitabýnýn bulunduðunu belirten Paul Zarraga, Türk ve Ýngiliz çocuklarýnýn kitap okurkan gülmesi ve gülerken düþünmesi için yeni bir kitap hazýrladýðýný kaydetti. Zarraga, 11 yýldýr Türkiye de Türk tarihi, Nasrettin Hoca, orta oyunu, geleneksel Türk tiyatrosu ve Türklerin mizah anlayýþý üzerine araþtýrma yaptýðýný hatýrlattý. Nasrettin Hoca nýn bütün zamanlarýn gülmece ustalarýndan biri olduðunun altýný çizen Zarraga, Ýngiliz çocuklarýnýn da gülmece ustasýný yakýndan tanýmasý ve gülerken düþünmeleri için kitap çalýþmasý yaptýðýný kaydetti. Antalya / cihan SOLDAN SAÐA 1. Allah ile insan arasýnda aracýlýk yaptýðýna ve nurdan olduðuna inanýlan manevî varlýk, feriþte. - Osmanlýlarda týmar sahibi bir sýnýf atlý asker. 2. Tadý acý duruma gelmek, acýlaþmak. - Ürün kaldýrma, ekin biçme iþi. 3. Bir eðrinin yanýndan geçen ve ona ancak bir noktada deðen doðru, mümas. - Tarým iþçisi. 4. Kanýn rengi, kýzýl. - Küçük limon. - Tantal elementinin simgesi. - Kolun bilekten parmak uçlarýna kadar olan, tutmaya ve iþ yapmaya yarayan bölümü. 5. Gam dizisinde sol ile si arasýndaki ses. - Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiþ bir oyun türü. 6. Kýsýr, verimsiz, döl veremeyen. - Litrenin kýsa yazýlýþý. 7. Hýristiyanlarda genellikle manastýrda yaþayan evlenmemiþ papaz. - Yaratýlmýþ bütün canlýlar. 8. Açýklama. - Varlýklarýn, tabiattaki görünüþlerinin kalem, fýrça gibi araçlarla kâðýt, bez vb. üzerinde yapýlan biçimleri. 9. Alalamaktan emir. - Boða güreþi, yarýþ, oyun vb. gösteriler yapýlan alan. 10. Yemeðe tuz biber vb eklemek. - Topraðýn kaymasýný veya suyun akmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Ünlü Alman bayan casus. 2. Hayatýn sonu, ölüm zamaný. - Baþtan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, örme üst giysisi. 3. Alüvyon. - Sofrada kullanýlan, tencere, çaydanlýk veya tava altlýðý. 4. Gerçekleþtirilmesi zamana baðlý istek. - Bizans imparatorluðunda yaygýn bir erkek ismi. 5. Ýnsan öldüren kimse, cani. - Latin alfabesinin on beþinci harfinin adý, okunuþu. 6. Bir kimsenin, bir tüzel kiþinin mülkiyeti altýnda bulunan, taþýnýr veya taþýnmaz varlýklarýn bütünü. - Eksiksiz, kesintisiz. 8. Kuþatma. - Misvak aðacý. 9. Yýldýrýmsavar. 10. Bazý ülkelerde, hükümdarlarýn, mareþallerin, din adamlarýnýn güç sembolü olarak törenlerde taþýdýklarý bir tür aðaç veya metalden deðnek. - Osmanlý Devleti'nde Yeniçeri Ocaðýnýn kaldýrýlmasýndan önceki güvenlik görevlisi. 11. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi. - Metal eþya üzerine vurulan renkli cam katmaný. 12. Eðik yazý. - Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Yazarlara önemli duyuru! Bu hafta köþemizde, Yeni Asya Neþriyat ýn (YAN) çok özel bir yönü hakkýnda, mutfak tabir edilen yazý iþleri yle ilgili içeriden bilgi ve haberlere yer vereceðiz. Her müessesenin olduðu gibi -YAN dâhil olmak üzereyayýnevlerinin de kendi içinde bir iþleyiþi ve prosedürü (yol, metot, vs.) olduðu, herkesin malûmudur. Yayýnevimiz, yazarlarýn kitap çalýþmalarý gibi kendi projelerini de kitaplaþtýrýp daðýtýyor (toptan satýþ) video ve ses kasetleri de ayný þekilde. Hemen hemen yurdun her mahallinde bulunan perakende satýcýlar (kitapçýlar, vs.) vasýtasýyla da, ürünlerimiz siz okuyucularýmýzýn ellerine ulaþýyor. Yeni Asya Neþriyat Araþtýrma Merkezi ismi altýnda kendi projelerimizi, yazarlarýn veya hazýrlayanlarýn isimleriyle de onlara ait çalýþmalarý yayýnlýyoruz. Yayýnevimizin sadýk okuyucularý da bilir ki, YAN birkaç yýl öncesine kadar uzunca bir dönem, çaðýn tefsiri Risâle-i Nur Külliyatý nýn yeni versiyonuyla meþguldü. Tabiî olarak da sair kitap neþriyatýmýzý asgariye indirmiþtik. Fakat yeni tanzim Risâle-i Nur larýn yayýmý tamamlanýnca, birkaç yýldýr diðer kitap çalýþmalarýný yayýnlamaya hýz verdik. Üretimdeki artýþ, tabiî olarak, kitaplaþmasý maksadýyla yayýnevimize gönderilen dosyalarýn sayýsýnda azýmsanmayacak ciddî bir artýþa yol açtý. (Bugün itibarýyla elimizde, yayýn kararý alýnmýþ, yani önümüzdeki aylarda yayýna hazýrlanacak 50 civarýnda kitap dosyasý, ondan birkaç kat fazla da deðerlendirme ye alýnmayý bekleyen kitap projesi mevcut.) Elbette YAN olarak biz, öncelikle, ön deðerlendirme dediðimiz, kendi bünyemizdeki ilk incelememizde beðendiðimiz çalýþmalarý esas deðerlendirme ye alýyor ve gerekirse müessese dýþýndan çeþitli sahalarda uzman raportörlere incelettiriyoruz. Bilâhare raporlarý müzakere ediyor ve serdedilen kanaatler çerçevesinde, pazarlama ve satýþ birimimizin de görüþlerine baþvurarak, yayýn kararý ya da iade kararý alýyoruz. Yayýn kararý aldýðýmýz dosyalarý yayýna hazýrlayýp neþrederken, ilk veya ikinci elemeden geçemeyen çalýþmalarý ise geriye yolluyoruz! (Hemen hemen bütün yayýnevlerinde deðerlendirme süreci aþaðý yukarý böyle.) Yayýn süreci, yukarýda anlattýðýmýz gibi. Sonrasý tabiî ki basým ve daðýtým süreçleri oluyor ki, bu kýsým þimdilik mevzu dýþý. Bu noktada, çalýþmalarýný yayýnlamamýz için yayýnevimize gönderen yazarlara müsaadenizle önemli addettiðimiz birkaç uyarýmýz olacak: * Kitap projeleri olabildiðince orijinal (özgün, farklý, deðiþik) ve objektif kriterlere sahip olmalý. * Projeler mümkün mertebe kitap tekniði ne (biyografi [yazarýn kimliði ve çalýþmalarý], içindekiler [keza bölümleme], ön söz, kaynakça, vs.) uygun olmalý. Takdir edersiniz ki, bu asgarî ölçüler doðrultusunda hazýrlanan kitap projeleri sadece YAN deðil, bütün yayýnevlerince ciddiye alýnýr. Ýþ ve faaliyetlerin inanýlmaz biçimde çeþitlendiði böyle zamanlarda, kýsaca özetlediðimiz ölçülere uymayan dosyalarla uðraþarak zaman kaybýna uðramayý YAN dâhil hiçbir yayýnevi istemez çünkü. Bu ölçülere ilâveten zikretmemiz gereken bir husus daha var ki, bize teklif edilen kitap çalýþmalarýnýn bizi biz yapan prensiplere (meselâ Risâle-i Nur ölçüleri, asgarî ortak müþtereðimiz olan millî ve manevî deðerler) münasip olmasý. Bu baðlamda, kýsaca hizmete müteallik dediðimiz iman ve Kur ân hakikatleriyle ilgili çalýþmalarý her zaman öncelediðimizi bilmenizi istirham ederiz. Bu sahayla ilgili çalýþmalarý kýlý kýrk yararcasýna tetkik ediyoruz; ki bizi refiklerimizden farklý kýlan bâriz özelliðimiz de bu olsa gerek. Bu haftalýk yazýmýza da son verirken yeni ve özgün çalýþmalara her zaman açýk olduðumuzu tekrarlýyor, yeni çýkan güzel mi güzel eserlerimizi haftaya burada tanýtmayý ümit ediyoruz. Lütfen eserlerimizle ilgili görüþ ve tekliflerinizi iletiniz. Kalýn saðlýcakla BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI F A Z Ý L E T A E R E N A N E M O M E T R E A A N E C A Þ Ý A E K Ý A F A M Ý N K R E M A L T A T Ý R B Z E B A N Ý L K Ý N E H A R A R A M T A K A S A L Ý R U H L A E A S A Y E M A Z A A L E D A D A M I K Y A K A R A L Ý T E R A S Y O N L

11 DÝZÝ 11 BAZILARININ ÞEHADET SAYIP YÜCELTTÝÐÝ Ýntihar eylemleri neden yanlýþ? DÝNÝN YASAKLADIÐI ÝNTÝHARIN, SÝVÝLLERÝ HEDEF ALAN VE NÝZAMÎ HARP KURALLARINA DA UYMAYAN BÝR TERÖR EYLEMÝNE DÖNÜÞTÜRÜLMESÝNÝN ÞEHADET ADI ALTINDA YÜCELTÝLMESÝ, KABULÜ ÝMKÂNSIZ BÝR YAKLAÞIM. Filistin eðer Ýsrail e karþý cihadýnda baþarýlý olmak istiyorsa, evvelâ kendi içindeki üç düþman olan cehalet, fakirlik ve ihtilâfý alt etmek zorunda. Diðer bütün Ýslâm toplumlarý gibi... KÂZIM GÜLEÇYÜZ -3- ÝNTÝHAR EYLEMLERÝ Ýsrail vahþetine bahane olarak gösterilen intihar eylemleri gerçekten Filistinlilerin iþi mi? Yoksa iþin içinde, eylemci Filistinlileri kullanarak bir taþla birden fazla kuþ vurmayý hesaplayan daha baþka güçler mi var? Muhalif kimlikle ortaya çýkan örgütlerin sýzma ya açýk nitelikleri, bilinen bir gerçek. Bunu, Türkiye deki tecrübelerle de yakînen bilmekteyiz. Bilhassa silâhlý örgütler için bu husus çok daha fazlasýyla geçerli. Çünkü silâh kolayca temin edilebilen birþey deðil. Ýþin içine silâh girince, ordu, polis ve istihbarat teþkilâtlarý da mutlak bir þekilde devreye giriyor. Bu da faaliyetine devam edebilmek için silâha ihtiyaç duyan örgütlerin zayýf noktasýný oluþturuyor. Böylece, silâh kaynaklarý þu veya bu þekilde söz konusu örgütlere sýzarak yönlendirme imkânýný bulabiliyorlar. PKK ve Hizbullah baþta olmak üzere yerli terör örgütlerinin önde gelen isimleri hakkýnda ortaya atýlan ajanlýk iddialarý bunun sonucu. Söz geliþi, bugün Ýmralý da tutulan Apo nun, henüz üniversitede öðrenci iken karýþtýðý eylemler sebebiyle gözaltýna alýndýðýnda, MÝT ten gelen talimatla serbest býrakýldýðý; kayýnpederinin ve karýsýnýn MÝT elemaný olduðu; kendisinin de Kenya da paketlenip Türkiye ye getirilirken Türk devletine hizmetten bahis açtýðý unutulmamalý. Ayný þey çizgisi ve tandansý ne olursa olsun, bütün terör örgütleri için de söz konusu. Nitekim Hizbullah ta da lider kadrosu arasýnda adý geçen bazý þahýslarýn, sonradan itirafçý kimliðine bürünerek arz-ý endam ettikleri bilinmekte. Türkiye deki irili ufaklý örgütler için geçerli olan bu husus, haliyle dünyanýn diðer coðrafyalarýndaki örgütler için de geçerli. Cezayir deki direniþ örgütlerinden Filistin deki Hamas ve Ýslâmî Cihad a; Orta-Güney Amerika daki cuntalarla mücadele etmek için kurulan gerilla teþkilâtlarýndan Afganistan daki El Kaide ye varýncaya kadar. Sýzmalara, manipülasyona ve yönlendirmeye açýk yapýlarýyla bu örgütler, ideolojilerini birtakým hamasî söylemlerle parlatýp mensuplarýný yüksek idealler uðruna ölüme gönderirken, sonuçta çok daha baþka güçlerin karanlýk emellerine hizmet etmekten baþka bir iþ yapmýþ olmazlar. Nitekim El Kaide örgütü ve Usame bin Ladin olmasaydý, ABD Afganistan a hangi gerekçeyle müdahale edecek ve nasýl bir bahaneyle Orta Asya ya üsler kurup asker tahkimatý yapacaktý? Hal böyle olunca, Ýsrailli sivilleri hedef alan intihar saldýrýlarý ve bunlarýn Hamas-Ýslâmî Cihad gibi örgütlere mal edilmesi, ister istemez ayný senaryoyu akla getiriyor. Cezayir deki kafa kesme ve boðazlamalarý, Türkiye deki domuz baðý cinayetlerini sözümona Ýslâmcý terör örgütlerine mal eden mihraklar, Filistin de de Ýsrailli sivilleri vuran intihar eylemleriyle karþýmýza çýkýyorlar. Aslýnda Hamas ýn çýkýþ noktasý bu deðildi. Tümüyle eðitime, sosyal faaliyetlere ve Filistin nesillerinin þuurlu bir þekilde yetiþtirilmesine yönelik çalýþmalarýyla bilinen bu örgütün adý, neden sonra silâhlý eylemlerle de anýlmaya baþlandý. Ayný tecrübeyi Mýsýr kaynaklý Ýhvan-ý Müslimîn hareketi de yaþamýþ ve bunun bedelini bilhassa Mýsýr ve Suriye de çok aðýr bir þekilde ödemiþti. Filistin deki intihar eylemlerini istiþhad, þehadet eylemi olarak niteleyip, fetvalarýyla bu eylemleri beraat ettirmeye çalýþanlar var. Ama bu çabalara hak vermek mümkün deðil. Dinin yasakladýðý intiharýn, sivilleri hedef alan ve nizamî harp kurallarýna da uymayan bir terör eylemine dönüþtürülmesinin þehadet adý altýnda yüceltilmesi, kabulü imkânsýz bir yaklaþým. Bu eylemlerin, Ýsrail e yeni vahþetler irtikâbý için koz verip barýþý sabote etmesi de olayý yeterince açýklýyor. Ýsrail kurulalý beri devam eden Filistin meselesi, Bediüzzaman ýn yüz yýl önce dile getirdiði tesbitin haklýlýðýný bir kez daha gösteriyor: Cehalet, zaruret ve ihtilâfa karþý sanat, marifet ve ittifak silâhlarýyla cihadýn önceliði. Baský, zulüm ve sömürüye Çýkýþ Bediüzzaman modelinde: Devleti yönetmeye ve iktidara talip olmayýp, siyaset karþýsýnda mesafeli bir duruþa konumlanarak, demokrasi ve hürriyetin de altyapýsýný oluþturacak manevî hizmetlerde yoðunlaþmak. maruz her insanda ve dolayýsýyla bu durumdaki Müslümanlarda da hakim olan psikoloji, bu baský, zulüm ve sömürüyü yapan düþman larý suçlamaya yöneliktir. Ve hiç þüphe yok ki, bu suçlama haklýdýr. Ama tek baþýna meseleyi çözmez. Elinde bulundurduðu güce dayanarak zulmeden düþman, suçlama ve yakýnmalarla bertaraf edilemeyeceði gibi, onun insafa gelmesine de yardýmcý olmaz. Olsa olsa, zulme boyun eðmeme ve direnme bilinç ve kararlýlýðýnýn ifadesi olarak iþe yarar. Ancak bu direniþin baþarýlý olmasýnýn da þartlarý var ve Said Nursî nin tesbitinde bu þartlar gayet özlü þekilde ifade ediliyor: Bu tesbitle Müslümanlara deniliyor ki: Hariçteki düþmanlarýn hücum ve taarruzlarýna maruz kalabilirsiniz. Ama siz asýl düþmaný kendi içinizdeki cehalet, fakirlik ve ihtilâflarda arayýn. Gücünüzü ve enerjinizi tüketip sizi haricî düþmanlar karþýsýnda da zaafa düþüren asýl tehlikeler bunlardýr. Evvelâ bunlara çare bulun. Gerçekten de, cehalet karanlýðýnda, fakirliðin pençesinde ve ihtilâflarla bölünüp parçalanmýþ bir toplumun, dýþarýda baþka düþman aramasýna gerek yok. Çünkü o kendi içinde çökmüþtür. Ve hariçteki düþman da, bu durumundan istifade ederek hücum edip taarruzunu þiddetlendirir ve o toplumu boyunduruðu altýna alýr. YARIN: SAÝD NURSÎ FARKI Buna meydan vermemek için evvelemirde yapýlmasý gereken þey, cehaletin ilim ve eðitimle, fakirliðin kalkýnma hamleleriyle, ihtilâflarýn da sýký bir ittifak ve dayanýþma ile izale edilmesidir. Ýlim ve eðitimle aydýnlanmýþ, kalkýnarak zenginleþmiþ, ortak hedef ve idealler etrafýnda kenetlenmiþ bir toplumu hiçbir dýþ güç yýkamaz. Aslýnda Filistin halký, Arap toplumlarý içerisinde eðitim düzeyi en yüksek olanlardan biri olarak biliniyor. Ve bunda Hamas ýn da, ilkokuldan üniversiteye kadar kurduðu eðitim kurumlarýyla son derece önemli katkýlarý söz konusu. Ancak tek baþýna eðitim, sorunu çözmüyor. Diðer þartlarýn da tamamlanmasý gerekiyor ki, bütününden saðlam ve muhkem bir yapý çýksýn. Filistin eðer Ýsrail e karþý cihadýnda baþarýlý olmak istiyorsa, evvelâ kendi içindeki üç düþmaný alt etmek zorunda. Diðer bütün Ýslâm toplumlarý gibi... NURCULAR, ÝHVAN, SÝYASET Tarihçe-i Hayat ýn sonundaki Risale-i Nur ve hariç memleketler bölümünde yer alan dikkat çekici yazýlardan biri, Baðdat taki ed-difa gazetesinde Ýsa Abdülkadir imzasýyla yayýnlanan ve Nur talebeleriyle Ýhvan-ý Müslimîn arasýndaki farklarý açýklayan makale. Yazýnýn en baþýnda evvelâ, a- ralarýndaki ortak nokta vurgulanýyor: Kur ân ve iman hakikatleri ile, ittihad-ý Ýslâm dairesinde Müslümanlarýn dünya ve ahiret saadetlerine hizmet etmek. Sonrasýnda altý madde halinde sýralanan farklardan biri, siyasete bakýþ olarak izah ediliyor: Nur talebeleri siyasetle iþtigal etmez, siyasetten kaçýyorlar. Eðer siyasete mecbur olsalar, siyaseti dine âlet yapýyorlar; tâ ki siyaseti dinsizliðe âlet edenlere karþý dinin kudsiyetini göstersinler. Siyasî bir cemiyetleri asla mevcut deðil. Ýhvan-ý Müslimîn ise, memleket ve vaziyet sebebiyle, siyasetle din lehinde iþtigal ediyorlar ve siyasî cemiyet de teþkil e- diyorlar. (s. 1131) Bununla baðlantýlý bir diðer fark da þu: Nur talebeleri, meslekleri siyaset ve cemiyet olmadýðýndan, hükümetlerden izin almaya kendilerini mecbur hissetmiyorlar. Ýhvan-ý Müslimîn ise, vaziyetleri itibarýyla siyasete temas etmeye, cemiyet teþkiline ve þubeler ve merkezler açmaya muhtaç bulunduklarýndan, hükümetten ruhsat almaya muhtaçtýrlar. (a.g.e., s ) En iyi müfessir olan zaman ilerledikçe ve ibret dersleriyle dolu tecrübeler biriktikçe, bu farklarýn önemi çok daha net bir þekilde anlaþýlýyor. Ve Risale-i Nur hizmetinin gerek siyasetten, gerekse resmî yapýlanmalardan uzak, rejimlerin ve þartlarýn çok elveriþsiz olduðu yerlerde dahi günlük hayatýn fýtrî akýþý içinde geliþmeye müsait vasfýnýn ne kadar hayatî bir önemde olduðu da... Risale-i Nur da ölçüleri verilen hizmet metodu sayesindedir ki, Türkiye en baskýcý ve tahripkâr icraatlarla ortaya çýkan ve çeyrek asýrdan fazla iktidarýný sürdüren bir dikta rejimini, kimsenin burnu bile kanamadan barýþçý bir geçiþle aþarak çok partili demokrasiye intikal edebildi. O devirde Nurcular rejimin bir numaralý hedefi olarak aðýr baskýlara maruz kalsalar, karakol ve zindanlarda süründürülseler de, bütün bunlarý müsbet hareket prensibiyle aþmayý bildiler. Tüm provokasyon planlarýný boþa çýkararak. Ve Bediüzzaman ýn hayatýnýn son yýllarýnda baþlayan risalelerin dünyaya açýlmasý süreci, vefatýndan sonra her geçen gün daha da hýzlanýp yaygýnlaþarak devam etti; eserler yeryüzünün her köþesine ulaþtý; çok farklý rejimlerle yönetilen ülkelerde dahi külliyatý okuyan cemaatler teþekkül etti. Þu anda, bizdeki 30 lu yýllarýn rejimine benzer bir tek þahýs diktasýnýn hüküm sürdüðü Özbekistan la, bazý mevziî sýkýntýlarýn yaþandýðý Rusya dýþýnda, Nur hizmetleri dünyanýn her tarafýnda problemsiz bir þekilde geliþmeye devam ediyor. Doðduðu Mýsýr baþta olmak üzere Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaygýn olan Ýhvan-ý Müslimîn ise, siyasetle i- liþkisini doðru bir temele oturtamamanýn aðýr bedellerini ö- deyegeldi. Devleti ve iktidarý önceleyen stratejilerle hareket etmesi, ister istemez iþbaþýndaki rejimlerle çatýþýp, çoðunlukla da ezilmesini netice verdi. Çatýþtýklarý rejimleri devirmek için iþbirliði yaptýklarý darbecilerin de hedefi olmaktan kurtulamadýlar. Mýsýr da Kral Faruk a karþý destekledikleri Nâsýr ýn, iktidarý ele geçirdikten sonra onlarý ezmeye yönelmesi örneðinde olduðu gibi. Keza yýllar önce Yeni Asya nýn yayýnladýðý Hekimoðlu Ýsmail imzalý Sosyalistler Suriye yi nasýl ele geçirdi? broþüründe anlatýldýðý gibi Mýsýr dakilere benzer þekilde oyuna getirilen Suriye Ýhvan ýnýn, Hama da olduðu üzere, vahþice katliâmlarýn hedefi yapýlmalarý da bir baþka acý örnek. Bütün bunlar olup biterken, Ýhvan-ý Müslimîn in, ta Kral Faruk döneminden baþlayarak, geçmiþten bugüne yaþadýðý ve son olaylarda yeni örnekler de eklediði tecrübe birikimini dikkate alarak, konumunu, duruþunu, çizgisini, istikametini dikkatle gözden geçirmesi gerekiyor. Bu noktada en önemli husus, Ýhvan ýn bu süreçte bir siyasî aktör olarak rol üstlenme tavrýndan uzak durup, aslî hizmet ve iþtigal alanlarýna yoðunlaþmasý. Said Nursî nin ýsrarla vurguladýðý gibi, nur ve topuz bir a- rada olmaz. Nurla dine hizmet etmek isteyenin, siyaset topuzunu býrakmasý þart. Ýlâveten, temel parametreleri yabancý mahfiller tarafýndan belirlenen günümüz siyasetinin, hele þu anda Mýsýr ve Suriye gibi ülkelerde olduðu gibi her adýmý tuzaklarla dolu çok kaygan bir zemin haline gelmesi, Ýhvan için çok daha riskli bir durum ortaya çýkarýyor. Ve þartlarýn kaçýnýlmaz kýldýðý gelgitler ve çeliþkiler, öncelikle Ýhvan ý yýpratýyor. Ýhvan için de çýkýþ Bediüzzaman modelinde: Devleti yönetmeye ve iktidara talip olmayýp, siyaset karþýsýnda mesafeli bir duruþa konumlanarak, demokrasi ve hürriyetin de altyapýsýný oluþturacak manevî hizmetlerde yoðunlaþmak.

12 12 Y ÝLAN ÝLAN Öz Gýda-Ýþ Sendikasý Giresun Þube 5. Olaðan Genel Kurulu 26 Haziran 2011 tarihinde yapýlmýþ olup; Giresun Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýnýn tarih ve 140/ sayýlý kararý ile kesinleþen Zorunlu Organlarý aþaðýdaki gibi teþekkül etmiþtir sayýlý yasanýn ilgili maddeleri uyarýnca ilan olunur. YÖNETÝM KURULU Adý ve Soyadý Görevi Mesleði Ýþyeri Ýkamet Adresi 1- Mustafa ÇAKIR Þube Baþkaný Ýþçi F.K.B. Entegre Hacý Miktat Mah. Alpaslan Cad. No:51/1 GÝRESUN 2-Fahrettin ÝPEK Yön. Kur. Üyesi " F.K.B.-Fatsa Kurtuluþ Mah. Reþadiye Cd. No 253/2 Fatsa/ORDU 3-Ercan MEMÝÞ Yön. Kur. Üyesi " F.K.B.-Tirebolu Körliman Mah. Fiskobirlik Lojmaný Tirebolu/GÝRESUN DENETÝM KURULU Adý ve Soyadý Görevi Mesleði Ýþyeri Ýkamet Adresi 1-Kadriye BEKTAÞ Denetim Kur.Üyesi Ýþçi Efit A.Þ. Bulancak Mah. Mustafa Eriþ Sok No 25/1 Bulancak/GÝRESUN 2-Dursun YILMAZ Denetim Kur.Üyesi " Meray Yeni Mah. Alparslan Türkeþ Cd. No 15/3 Merzifon/AMASYA 3-Tugay BIYIK Denetim Kur.Üyesi " Efit A.Þ. Gemilerçekeði Mah. Gedikkaya Cad. Meltem Sitesi C Blok Kat 7 D. 22 GÝRESUN DÝSÝPLÝN KURULU Adý ve Soyadý Görevi Mesleði Ýþyeri Ýkamet Adresi 1-Ýpek YILANCI Disiplin Kur.Üyesi Ýþçi Efit A.Þ. Çýnarlar Mah. Kalebayýrý Sok. No 25 GÝRESUN 2-K. Ali KORUCU Disiplin Kur.Üyesi " Meray Karatepe Köyü Merzifon / AMASYA 3-Ünal KALAFAT Disiplin Kur.Üyesi " F.K.B.-Ordu Kâzýmkarabekir cad. Fiskobirlik Lojmaný No: 40/ORDU T. C. TEKÝRDAÐ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS: 2011/135 Da va cý Ha zi ne ve ki li ta ra fýn dan mah ke me miz de ha sým sýz o la rak a çý lan Ga ip lik ve Tes cil da va sýn da; Te kir dað i li, Mer kez il çe si, Hür ri yet Ma hal le si, De ðir me nal tý Mev ki i, 236 a da, 51 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn 1/6 his se ma li ki Ýs ma il oð lu Meh met, 1/6 his se ma li ki Fat ma, 1/6 his se ma li ki Sa - i de, 1/6 his se ma li ki Na di re, 1/6 his se ma li ki Faz lý, 1/6 his se ma li ki Rý za'nýn ya pý lan ad res a - raþ týr ma la rý na rað men ken di le rin den her han gi bir ha ber a lý na ma mýþ o lup, Ga ip li ði is te ni len ler hak kýn da bil gi si o lan ki þi ler var i se iþ bu i la nýn ya yým lan dý ðý ta - rih ten i ti ba ren 6 ay sü re i çe ri sin de mah ke me mi ze mü ra ca at et me le ri, bu sü re i çe ri sin - de her han gi bir baþ vu ru ol ma dý ðý ve ga ip li ði is te ni len þa hýs lar dan ha ber a lý na ma dý ðý tak dir de T.M.K. 32. mad de si ge re ðin ce yu ka rý da is mi ya zý lý ki þi ler hak kýn da ga ip lik le ri - ne ve ta þýn ma zýn Ha zi ne a dý na tes ci li ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i lan o lu nur. 24/05/2011 B: LÜLEBURGAZ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) NDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/189 KARAR NO: 2011/114 Davacý GÜLBEYAZ BASUT tarafýndan davalý Mehmet Hanifi Basut aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma (Evlilik Birliðinin Temelinden Sarsýlmasý Nedeni Ýle Boþanma (Çekiþmeli)) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: 1- Davacýnýn davasýnýn kabulü ile, MALATYA ili, Pütürge ilçesi. Pazarcýk köyü. Cilt No: 55 Hane No: 145 BSN: 91'de kayýtlý Mehmet ve Güler'den olma, 24/12/1968 doðumlu, TC Kimlik Nolu GÜLBEYAZ BASUT ile ayný yer BSN: 57'de kayýtlý Hasan ve Sultan'dan olma, 10/04/1974 doðumlu, TC Kimlik Nolu MEHMET HANÝFÝ BASUT'un TMK 166/1. Maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, 2- Taraflarýn müþterek çocuklarý Nursel Irmak, Þevval Gözde ve Yaðýz Umut'un valeyetinin davacý annesine verilmesine, 3- Müþterek çocuklar ile babasý arasýnda her ayýn 1. ve 3. Haftasonlarý Cumartesi günü saat 09:00'dan Pazar günü 17:00'a kadar, dini bayramlarýn 2. Günü saat 09:00' dan 3. Günü saat 17:00'a kadar, her yýl 1 Temmuz günü saat 09:00'dan 31 Temmuz günü saat 17:00'a kadar þahsi iliþki tesisine, 4- Velayet tevdi edilene çocuða ait mal varlýðýnda bir deðiþim olduðu takdirde, aktifine herhangi bir mal girdiði takdirde mahkememize TMK 353. Maddesi gereðince bildirimde bulunmasý gerektiðinin ihtarýna, (ihtarat yapýldý) 18,40 TL Harcýn davalýdan TAHSÝLÝNE, Davacý tarafýndan yapýlan, 28 TL tebligat gideri, 25 TL müzekkere masrafýndan oluþan toplam 53 TL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, Adli Müzaharet nedeniyle suç üstü ödeneðinden yapýlan 172,63 TL ilanen tebligat masrafýnýn davalýdan tahsiline, Davacý kendisini vekille temsil ettirdiðinden avukatlýk asgari ücret tarifesi gereðince 1100 TL vekâlet ücretinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, karar verildiðinden, Davalý Mehmet Hanifi Basut adýna çýkarýlan tüm tebligatlara ve yapýlan adres araþtýrmalarýna raðmen adresi tespit edilemediðinden, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde temyizi kabil olmak üzere, kararýn davalý MEHMET HANÝFÝ BASUT'a Karar yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 06/06/2011 B: SAHÝBÝNDEN SATILIK ARSA Türkiye Diyanet Vakfý'na ait, SAKARYA Ýli, ADAPAZARI Ýlçesi, TEKELER Mahallesi KAVAKTARLA mevkiinde bulunan ada: 1332, Parsel: 11'de kayýtlý 396,37 m 2 sahalý 35/96 hisseli 144,51 m 2 arsa 08/07/2011 tarih ve saat 10:15'de kapalý teklif usulü yapýlacak ihale ile satýlacaktýr. Teklif verme süresi 08/07/2011 günü saat 10:00'da sona erecektir. Teklif veren iki kiþiden az olmasý ve müracaat olmamasý durumunda ihale bir (1) hafta sonra ayný yer ve saatte ayný þartlarda tekrar ihale edilecektir. Türkiye Diyanet Vakfý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'na tabi deðildir. Þartname ve konu hakkýnda bilgi aþaðýda yer alan adresten alýnabilir. Adres: Türkiye Diyanet Vakfý Sakarya Þubesi Milli Egemenlik Caddesi Sakarya Müftülük sitesi No: 31/1 ADAPAZARI Telefon: /120 snt. Telefaks B: Tarih Yer PÝKNÝÐE DÂVET Geleneksel olarak düzenlediðimiz Uludað Mezunlarý Pikniðine tüm mezunlarýmýzý ve de dostlarýmýzý bekliyoruz. BURSA YENÝ ASYA DERNEÐÝ : 3 Temmuz 2011, Pazar : Kirazlýyayla-Uludað T.C.TEKÝRDAÐ2. ASLÝYEHUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS: 2011/137 Davacý Hazine vekili tarafýndan mahkememizde hasýmsýz olarak açýlan Gaiplik ve Tescil davasýnda; Tekirdað ili, Merkez ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Ýstanbul Yalýkolu Mevkii, 1160 ada, 9 parsel sayýlý taþýnmazýn maliki Emine'nin yapýlan adres araþtýrmalarýna raðmen kendisinden herhangi bir haber alýnamamýþ olup, Gaipliði istenilen hakkýnda bilgisi olan kiþiler var ise iþ bu ilanýn yayýmlandýðý tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir baþvuru olmadýðý ve gaipliði istenilen þahýstan haber alýnamadýðý takdirde T.M.K. 32. maddesi gereðince yukarýda ismi yazýlý kiþi hakkýnda gaipliðine ve taþýnmazýn Hazine adýna tesciline karar verileceði hususu ilan olunur. 24/05/2011 B: Ýrtibat Telefonlarý: Hasan ÝLHAN (Genel koordinasyon) : (0532) Süleyman Zihni ÞEN (Konaklama) : (0505) Ahmet KUTLAY (Ulaþým) : (0535) Dernek : 0 (224) Not: Minibüsler 08:30-09:30 arasýnda Fomara-Akuður AVM önünden hareket edecektir. ÝZMÝR VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KOR DON VER GÝ DA Ý RE SÝ MÜ DÜR LÜ ÐÜN DEN Ý LAN O LU NUR Kor don Ver gi Da i re si mü kel lef le rin den o lup a þa ðý da a dý so ya dý (ün van la rý) ya zý lý bu lu nan mü kel lef le ri miz a dý na dü - zen le nen ver gi /ce za ih bar na me le ri, teb lið i çin Da i re miz de ki bi li nen ad res le ri ne gön de ril miþ ol ma sý na rað men teb lið e di le me miþ tir. Bu i ti bar la bah si ge çen Ver gi /Ce za ih bar na me le ri ne i liþ kin teb lið ev rak la rý; 213 Sa yý lý V.U.K'nun 103, 104 ve 105. mad de hü küm le ri ne gö re ya pý lan bu i lan la il gi li o la rak il gi li le re ay ný ka nu nun 106. mad de si ge re ðin ce i lan ta ri hin den i ti ba ren 1 ay i çin de Da i re mi ze mü ra caat yap ma mýþ ve ad res le ri ni bil dir me miþ o lan la ra bir a yýn so nun da teb lið e dil miþ sa yý lý r. Ay rý ca i lan ta ri hin den baþ la ya rak il gi li le rin 1 ay i çin de Da i re mi ze biz zat ve ya bil ve kâ le mü ra caat et me le ri ve ya hut ta ah hüt lü mek tup ve ya tel graf la a çýk ad res le ri ni bil dir me le ri ha lin de ken di le ri ne sü re i le ka yýt lý res - mi teb lið ya pý la ca ðý i lan o lu nur. Sicil No Adý Soyadý Dönemi Nevi Adres Miktar Tas.Hal.Merkum Ýnþ.Ele.ve Taah. San.Ltd.Þti. 2005/12 KDV,Vergi Ziyai Cezasý 1202/1 Sok. No:69/209 Bornova/Ýzmir ,28 B: T. C. TEKÝRDAÐ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS: 2011/136 Davacý Hazine vekili tarafýndan mahkememizde hasýmsýz olarak açýlan Gaiplik ve Tescil davasýnda; Tekirdað ili, Merkez ilçesi, Turgut Mahallesi, Derin Kuyu Sokak, 107 ada, 37 parsel sayýlý taþýnmazýn maliki Mehmet oðlu Hüseyin'in yapýlan adres araþtýrmalarýna raðmen kendisinden herhangi bir haber alýnamamýþ olup, Gaipliði istenilen hakkýnda bilgisi olan kiþiler var ise iþ bu ilanýn yayýmlandýðý tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir baþvuru olmadýðý ve gaipliði istenilen þahýstan haber alýnamadýðý takdirde T.M.K. 32. maddesi gereðince yukarýda ismi yazýlý kiþi hakkýnda gaipliðine ve taþýnmazýn Hazine adýna tesciline karar verileceði hususu ilan olunur. 24/05/2011 B: T. C. ANKARA 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/520 Es. Da va cý lar ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi - ne a çý lan i sim tas hi hi da va sý nýn Mah ke me miz ce ya pý lan yar gý la ma sý so nun da; Gü müþ ha ne i li, Kö se il çe si, Sal ya zý mah/köy, cilt no: 15, ha ne no: 25, BSN: 55'de nü fu sa ka yýt lý Ya þar ile Lüt - fi ye ký zý, 04/02/1958 Kel kit do ðum lu TC kim lik nu ma ra lý Se be nen Ö nal'ýn nü fus ta ka yýt lý o lan Se be nen is mi nin ÞEB NEM o la rak TAS HÝ HÝ NE, ka rar ve - ril miþ tir. M.K. 26. mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur. 23/06/2011 B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2011/45 Esas. KARAR NO: 2011/813 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Sivas ili, Akýncýlar ilçesi, Elibüyük mah/köy nüfusuna kayýtlý, Halit ve Pakize'den olma, 1958 doðumlu ZEKERÝYE ÞAHÝN hacir altýna alýnarak, kendisine 1983 doðumlu SERKAN ÞAHÝN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. B: KOMBASSAN SANAYÝ TÝCARET VE YATIRIM HOLDÝNG ANONÝM ÞÝRKETÝ ANASÖZLEÞME 21 MADDE TADÝL TASARISI ESKÝ ÞEKLÝ Madde : 21-GENEL KURUL TOPLANTILARINDA TOPLANTI ve KARAR YETERSAYISI Ana sözleþmenin 8.(sekizinci) maddesi saklý kalmak ve Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri gereði daha yüksek bir yeter sayýnýn öngörülmediði hallerde, Olaðan ve olaðanüstü Genel Kurullara iliþkin ilk toplantý yetersayýsý Ortaklýk esas sermayesinin mutlak çoðunluðunu temsil eden pay sahiplerinin mevcudiyeti, karar yetersayýsý ise toplantýda temsil edilen Ortaklýk esas sermayesinin en az 3/4'ünü temsil eden hissedarlarýn olumlu oyu ile saðlanmýþ olacaktýr Olaðan ve olaðanüstü Genel Kurullara iliþkin ikinci toplantýlarda hazýr bulunan pay sahipleri temsil ettikleri esas sermayenin miktarý ne olursa olsun görüþme yapmaya ve hazýr bulunanlarýn çoðunluðu ile karar almaya yetkilidir. YENÝ ÞEKLÝ Madde: 21 - GENEL KURUL TOPLANTILARINDA TOPLANTI ve KARAR YETERSAYISI Ana sözleþmenin 8.(sekizinci) maddesi saklý kalmak üzere: Olaðan ve olaðanüstü Genel Kurullara iliþkin ilk toplantý karar ve yetersayýsý TTK ve SPKn'nun ilgili hükümleri çerçevesinde belirlenecektir Olaðan ve olaðanüstü Genel Kurullara iliþkin ikinci toplantýlarda hazýr bulunan pay sahipleri temsil ettikleri esas sermayenin miktarý ne olursa olsun görüþme yapmaya ve hazýr bulunanlarýn çoðunluðu ile karar almaya yetkilidir. Ana sözleþmenin 21. maddesinin tadili ile ilgili olarak Sermaye Piyasasý Kurulu'ndan 01/06/2011 tarih ve B.02.1.SPK sayý ile, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürlüðünden 24/06/2011 tarih ve B.14.0.ÝTG / sayý ile ön izin alýnmýþtýr. TAZÝYE Merhum Hacý Ahmet Özkan'ýn aðabeyi 19. Dönem milletvekili Mehmet Özkan ve Ali Özkan'ýn amcasý Konya eþrafýndan Hacý Abdullah Bey'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ödemiþ Yeni Asya Okuyucularý KOMBASSAN SANAYÝ TÝCARET VE YATIRIM HOLDÝNG A.Þ. YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINDAN ORTAKLARA DUYURU ve DAVET Þirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, ana sözleþmemizin 21. maddesinin tadilini görüþüp, gerekli kararlarý almak üzere aþaðýda yazýlý saat ve adreste Olaðanüstü olarak toplanacaktýr. Ortaklarýmýzdan Hamiline hisse senedi sahibi olanlar, toplantý gününden en geç bir hafta önce hisse senetlerini þirket merkez adresine teslim ederek katýlým belgesi alabilecekleri gibi, hisse senetlerini herhangi bir bankaya vererek bu bankadan alýnan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin deðer, adet ve numaralarýný gösteren belgeyi en geç bir hafta öncesinden þirket merkez adresine bildirmeleri halinde de kendilerine katýlým belgesi verilecektir. Katýlým Belgesi olmayan Hamiline yazýlý hisse senedi sahiplerinin toplantýya katýlmalarýna kanunen imkân bulunmamaktadýr. Toplantýya bizzat iþtirak edemeyecek ortaklarýmýzýn vekâletnamelerini aþaðýdaki örneðe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneðini þirket merkez adresinden temin etmeleri, imzasý noterce onaylanmýþ vekâletnamelerini veya vekâletnameye ekli imza beyannamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL Toplantý Tarihi : 26/07/2011 Toplantý saati : Toplantý Yeri : Yeniþehir Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No: 12 Bera Ýþmerkezi 5. Kat Selçuklu/Konya GÜNDEM: 1. Açýlýþ, yoklama, Baþkanlýk Divanýnýn teþekkülü, 2. Baþkanlýk Divanýna Genel Kurul adýna tutanaklarý imzalamasý için yetki verilmesi, 3. SPK ile Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý onayýndan geçmiþ Anasözleþmemizin 21. maddesinin Tadilininin görüþülmesi, 4. Dilek ve temenniler, kapanýþ VEKÂLETNAME Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatýrým Holding A.Þ.'nin 26/07/2011 tarihinde saat 10.00'da Yeniþehir Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No: 12 Bera Ýþmerkezi 5. Kat Selçuklu/Konya adresinde yapýlacak Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsýnda aþaðýda belirttiðim görüþler doðrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayýn......'ý vekil tayin ettim. A) TEMSÝL YETKÝSÝNÝN KAPSAMI: a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüþü doðrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aþaðýdaki talimatlar doðrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. TALÝMATLAR:... c) Vekil, þirket Yönetiminin önerileri doðrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantýda ortaya çýkabilecek diðer konularda vekil, aþaðýdaki talimatlar doðrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanýr) TALÝMATLAR:... e) Vekil, seçimli gündem maddelerinde birikimli oy yöntemi teklif edilirse, oyunu birikimli oy yöntemine göre kullanacaktýr. Not: a, b, c, e þýklarýndan biri seçilir, b ve d þýklarý için açýklama yapýlýr. B) ORTAÐIN SAHÝP OLDUÐU HÝSSENÝN a) Tertip ve Serisi : b) Numarasý : c) Adet-Nominal Deðer : d) Hamiline/Nama yazýlý Olduðu : ORTAÐIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI : ADRESÝ : ÝMZASI : Not: Ana sözleþmemizin 18. maddesine göre Genel Kurulda hisse sahipleri kendilerini yalnýz diðer hissedarlar aracýlýðý ile temsil ettirebilirler. Vekâletnameler Noter Tasdikli olacaktýr. Vekâletnamenin Noter tasdikli olmamasý halinde Vekâalet verenin Noterden Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Vekâletnameye eklenecektir. ÝSTANBUL GAZ DAÐITIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÝHALE ÝLANI Muhtelif Tipte Doðalgaz Sayacý Alýmý iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. BU ÝHALE 4734 SAYILI KAMU ÝHALE KANUNUNUN 3.G. ÝSTÝSNA MADDESÝ KAPSAMIN- DADIR. I- Ýdarenin a) Adresi : KÂZIM KARABEKÝR CAD. N0: ALÝBEYKÖY/EYÜP/ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik posta adresi : ll- Ýhalenin: a) Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/95311 b) Niteliði, Türü, Miktarý : Mal Alýmý, adet muhtelif tipte sayaç c) Teslim Yerleri : Yerli istekliler için: ÝGDAÞ Ünalan Ambarý, Küçükçekmece Ambarý Yabancý Ýstekliler için: DDP/ÝGDAÞ Ambarlarý d) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný müteakip iþe baþlanacak ve ara teslimat takvimine uygun olarak 180 (yüzseksen) takvim gününde teslimat tamamlanacaktýr. e) Ýhalenin yapýlacaðý yer : ÝGDAÞ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ SOSYAL HÝZMET BÝNASI KÂZIM KARABEKÝR CAD. NO: ALÝBEYKÖY/EYÜP/ÝSTANBUL f) Ýhale ve son teklif verme tarihi ve saati : / 14:00 g) Ýhale dökümaný bedeli: 200,00 TL (KDV Dahil) III. Ýhaleye Katýlabilme Þartlarý ve Ýstenen belgeler: a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, c) Þekli ve içeriði Þartnamede belirlenen teklif mektubu, d) Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat (istekliler teklif edilen bedelinin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.) e) Vekâleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde standart formuna uygun olarak verilecek ortak giriþim beyannamesi, Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde (a), (b) maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrý verilmesi zorunludur. g) Ýhale konusu alýmýn/iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz, IV. Mesleki ve Teknik Yeterliliðe Ýliþkin Belgeler: G6 tip sayaçlar için: TS 5910 EN 1359/1999 standardýna uygunluk belgesi ve belge kapsamýndaki testlerin raporlarý Rotary tip sayaçlar için: TS EN (veya TURKAK tarafýndan teyit edilmiþ akredite bir kuruluþtan alýnmýþ EN 12480) standardýna uygunluk belgesi ve belge kapsamýndaki testlerin raporlarý Tüm sayaç tipleri için: Onaylanmýþ bir kuruluþtan alýnmýþ 2004/22/AT (MI-002) ölçü aletleri yönetmeliðine göre tip onay belgesi tarihinden önce alýnmýþ AT tip onaylarý, belge üzerinde belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir, ancak her halükârda bu süre tarihini geçemez.) G10, G16 ve G25 tip sayaçlar için: TS 5910 EN 1359/1999 (veya TURKAK tarafýndan teyit edilmiþ akredite bir kuruluþtan alýnmýþ EN 1359) standardýna uygunluk belgesi ve belge kapsamýndaki testlerin raporlarý Ýþ deneyim belgeleri Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Her türlü doðalgaz sayacý imalatý ve satýþý Ýhale dokümaný adresinde görülebilir ve 200,00 TL karþýlýðý ÝGDAÞ GENEL MÜDÜRLÜK BÝNASI SATINALMA MÜDÜRLÜÐÜ KÂZIM KARABEKÝR CAD. NO: ALÝBEYKÖY/EYÜP/ÝSTANBUL'dan temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. Teklifler, saat 14:00'a kadar ÝGDAÞ Genel Müdürlüðü Muhaberat Þefliði Kâzým Karabekir cd. No: Alibeyköy Eyüp/Ýstanbul adresine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. V- Ýstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede kýsmi teklif verilebilir. Vl- Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. Vll- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. Vlll- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verilemez. IX. Tüm Ýhaleler internet sitesinde ilan edilmektedir. F-Y R0/Ýstisna Kapsamýndaki Ýhale Ýlaný B: T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2011/171 Esas. Muðla ili, Fethiye ilçesi, Kesikkapu Mahallesi/köyü Cilt No: 3, Hane No: 781, BSN: 13'de nüfusa kayýtlý, Kýlýç Arslan ve Gülsüm kýzý 23/08/1977 Doðumlu, Davacý Can Duygu Doðan (T.C. No: )'ýn CAN DUYGU OLAN ÝSMÝ DUYGUCAN OLARAK Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/06/2011 tarih, 2011/171 Esas ve 2011/316 sayýlý kararý ile düzeltilmiþtir. B: T. C. KIRKLARELÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2011/158 Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü a dý na Kýrk la re li i li, mer kez Ký zýl cýk de re kö yü, 3362 par - sel sa yý lý ta þýn ma zýn ta pu da Ma lik A li Güç lü' ye a it ta þýn maz da 262,51 m 2 si nin ir ti fak hak ký o la rak ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup; Mah ke me miz de 2942 sa yý lý ka mu - laþ týr ma ka nu nu nun 4650 sa yý lý ka nun da de ði þik 10. mad de si ge re ðin ce be del tes pi ti ve tes ci li da va sý a çýl mýþ týr. Teb lið ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de Ý da ri Yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zelt me da va sý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da va lar da hu su me tin Ka - ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü'ne ta pu tes cil da va sý so nun da da va cý ku rum Ka ra yol la rý Ge - nel Mü dür lü ðü a dý na tes ci li ne ka ra r ve ri le ce ði, Mah ke me miz ce tes pit e di le cek Ka mu laþ týr ma be de li ma lik a dý na T.C. Zi ra at Ban ka sý Kýrk la re li Þu be si ne ya tý rý la cak týr. Ko nu ya ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri ni zi teb lið ta ri - hin den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil dir me niz ge rek mek te dir Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si ge re ðin ce il gi li le re i la nen teb lið o lu nur. B: PENDÝK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/200 KARAR NO: 2011/253 Davacý Sadiye Kýzýldað ve Asim Kýzýldað tarafýndan davalý Pendik Nüfus Müdürlüðü aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Davanýn kabulü ile Trabzon, Araklý, Pervane Köyü, C: 31, H: 125'de nüfusa kayýtlý bulunan Asim ve Sadiye'den olma, 07/10/2006 Pendik doðumlu TAHA EMÝRHAN KIZIL- DAÐ'ýn isminin T.M.K. 27. maddesi uyarýnca EMÝRHAN KIZILDAÐ olarak tashihen düzeltilmesine karar verildiði ilan olunur. Ýþ bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaktýr. 27/06/2011 B: 43397

13

14 14 SPOR Y ÖZGENER'ÝN YAÞI GENÇ YÝNE BAÞKAN OLABÝLÝR Futbol Federasyonu yeni baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar görevi devraldý. Aydýnlar, devir-teslim töreninde eski baþkan Mahmut Özgener'i överek, "Yaþý genç. Ýlerleyen yýllarda kendisini tekrar buralarda görebiliriz" dedi. Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le Ýspanya transferini görüþeceðini söyledi. FOTOÐRAF: A.A ARDA TURAN ATLETÝCO MADRÝD ÝÇÝN ÝZÝN ÝSTEDÝ G.Saray transfer haberlerinde birinci Sarý-kýrmýzýlýekipmedyada4bin232 transferhaberindeyeralarakbirinciliðialdý. HAZIRAN ayý transfer gündemine Sarý-Kýrmýzýlý takým damgasýný vurdu. Medya Takip Ajansý Interpress in yazýlý basýný kapsayan araþtýrmasýna göre, Galatasaray ezeli rakiplerini geride býrakarak çýkan transfer haberlerinde en çok ismi geçen takým oldu. Ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yakýn gazete ile derginin incelendiði raporda, geçen bir aylýk sürede Galatasaray Futbol Takýmý toplam 4 bin 232 transfer haberde yer alarak birinciliði aldý. Beþiktaþ Haziran ayý boyunca yayýnlanan 3 bin 577 haberle ikinci, Trabzonspor hakkýnda çýkan 3 bin 481 haberle üçüncü oldu. Ligi þampiyon bitiren Fenerbahçe ise toplam 3 bin 462 haberle dördüncü sýrada yer alýrken, Bursaspor 2 bin 257 haberle beþinci oldu. Ligde yer alan diðer takýmlar içinde Kayserispor bin 488 haberle, Eskiþehirspor da bin 367 haberle ilk beþ içinde yer aldýlar. YILDIZ FUTBOLCU, "TEKLÝF ALDIM. BEN ÇOK FEDAKÂRLIK YAPTIM. SIRA GALA- TASARAY KULÜBÜNDE" DÝYE KONUÞTU. GALATASARAY'IN yýldýz futbolcusu Arda Turan, katýldýðý bir televizyon programýnda, Atletico Madrid'den teklif aldýðýný doðruladý. Önceki gece yayýnlanan bir tartýþma programýnýn konuðu olan Yýldýz futbolcu, çarpýcý açýklamalarda bulundu. ArAda Turan, "Çok sýkýntýlar çektim; ama burasý benim yuvam. Ýsterim ki burada baþarýlý olayým; fakat bu sýkýntýlý günlerimde ben çok fedakârlýk yaptým. Kulübümün de bana fedakârlýk yapacaðýna inanýyorum. Atletico Madrid'den teklif aldým. Yoksa ben zaten Galatasaray'ý çok seviyorum, hocamla bu konuyu konuþup bir karara baðlayacaðýz." þeklinde konuþtu Bu a- rada, program sunucusunun, "Asla Fenerbahçe formasý giymem demiþsin, doðru mu? Fenerbahçe'de forma giyer misin?" þeklindeki sorusuna Arda, þu cevabý verdi: "Daha önceleri 'Allah bana Fenerbahçe formasý giymeyi nasip etmesin' dedim; fakat 'nasip etmesin' demek 'kesin giymem' demek deðil. Eðer zor durumda kalýrsam, þartlar deðiþirse her þey olabilir; fakat benim Galatasaraylý olduðumu herkes biliyor. Fenerbahçe gibi Beþiktaþ'a da saygý duyuyorum." FUTBOL Federasyonu'nun önceki gün yapýlan Seçimli Olaðan Genel Kurulu'nda baþkanlýðýna seçilen Mehmet Ali Aydýnlar, Mahmut Özgener'den görevi devraldý. Futbol Federasyonu'nun Ýstinye'de bulunan merkez binasýnda gerçekleþtirilen devir teslim töreninde Çarþamba günü baþkanlýða seçilen Mehmet Ali Aydýnlar, eski baþkan Mahmut Özgener'e hizmetlerinden dolayý teþekkür plaketi verdi. Federasyon baþkanlýðýna seçilen Mehmet Ali Aydýnlar, Mahmut Özgener'i 1990'lý yýllarýn baþýndan beri tanýdýðýný belirterek, "Kendisiyle iliþkilerimiz yakýn deðildi. Daha sonra birlikte çalýþma fýrsatý yakaladým ve onu yakýndan tanýdým. Ýyi bir dönem geçirdik. Her geçen gün kendisine olan sevgim arttý. Þu anda bir görev deðiþikliði yaþandý. Saðlýk sektöründeki baþarýlarýný, Fenerbahçe Acýbadem' i sponsorluk anlaþmasýyla devralýp 3 sene gibi kýsa bir sürede, Avrupa ikincisi, Dünya Þampiyonu ve Avrupa üçüncüsü yaparak taçlandýrýnca spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çekti. Hasan Doðan ve Mahmut Özgener Federasyonlarýnda yönetim kurulu üyeliði yaptý. Özgener' in býrakma kararýnýn ardýndan herkes Göksel Gümüþdað' ýn etrafýnda toparlanýrken, Baþbakan' ýn Gaziantep mitingi sonrasý sohbet a- nýnda adýný telaffuz etmesiyle, Aziz Yýldýrým' a meydaný býrakmak istemeyen Yýldýrým Demirören ve birlikte hareket ettiði diðer kulüpler hemen o isme sarýldý. O kiþi Trabzonspor' un dýþýndaki tüm kulüplerin desteðini alarak TFF' nin 39. baþkaný olan Mehmet Ali Aydýnlar. Yeni baþkan saygýnlýðý, otoritesi, iþ bilirliði, tarafsýzlýðý, alçak gönüllülüðü ve daha sayamadýðýmýz birçok güzel hasleti noktasýnda taraflý tarafsýz bütün toplumun hemfikir olduðu çok baþarýlý bir kiþilik. Ýlk seçildiði günde, eski federasyonun büyük hatasýný, Aziz Yýldýrým' ýn da katkýlarýyla bertaraf edip, Ankaraspor' u tekrar Bank Asya 1. Lig' e kazandýrmasý da, küskünlüklerin ortadan kaldýrýlmasý hasebiyle önemliydi. Ayný zeytin dalýný Sadri Þener'e de uzatarak bir büyük camiayý daha arkasýna almanýn mücadelesini mutlaka verecektir. Mehmet Ali Aydýnlar, eski baþkan Mahmut Özgener'e hizmetlerinden dolayý teþekkür plaketi verdi. Kendisi futboldan kopmayacaktýr. Onun hizmetlerine devam edeceðine inanýyorum. Henüz yaþý genç ilerleyen yýllarda kendisini tekrar buralarda görebiliriz. Kendisine bundan sonraki yaþamýnda baþarýlar diliyorum." dedi. ÇITAYI YÜKSELTECEKLER Görevi Mehmet Ali Aydýnlara devreden Mahmut Özgener de, baþkanlýða seçilen ekipteki herkesi birkez daha kutladýðýný söyledi. Özgener, "3 yýlý baþkanlýk olmak üzere 3.5 yýllýk süre içinde Futbol Federasyonu'na hizmet etmeye çalýþtým. Dünkü genel kurulda baþkanlýða seçilen Mehmet Ali Aydýnlar'a görevi devir ediyorum. Türk futbolundaki çýtayý yükselteceklerine inanýyorum. Futbola hizmet büyük bir fedakarlýktýr. Onlar bu hizmet için fedakarlýk yapýp hizmet edeceklerdir." diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Mehmet Ali Aydýnlar, Mahmut Özgener'e yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür plaketi verdi. M. ALÝ AYDINLAR BAÞARACAKTIR! Trabzonspor' suz, Türk futbol sacayaðýnýn a- yaklarýndan biri eksik kalacaktýr. Kadrosunu yaparken kimseye taviz vermeyen, bildiði doðrularýn arkasýndan giden Mehmet Ali Aydýnlar' ý aþaðýda bir kýsmýný dile getireceðimiz büyük problemler bekliyor aslýnda; 1. Eski federasyonun çýkmasý için büyük çaba sarf ettiði ancak uygulamada eksik kaldýðý, Sporda Þiddet Yasasý' nýn edimlerini eksiksiz yerine getirip tribün terörünün önüne geçecek tedbirler alýnmalý, 2.Futbolu +2 saçmalýklarýndan kurtarýp, hem Milli Takým'ýn hem de kulüplerin zarar görmeyeceði þekilde, yabancý oyuncu sayýsý kriterleri günümüze ve insan haklarýna uygun bir biçimde belirlenmeli, 3. TFF Kurullarý üzerinde geçmiþten beri bir türlü oluþturulamayan güven ortamý en kýsa sürede tesis edilmeli.( Yeni baþkanýn en çok gol yiyeceði, en ufak kurul ya da hakem hatalarýnda eleþtiri oklarýnýn üzerine boca edileceði yer de tam burasý), 4. Kulüplerin ellerinde oyuncak olduðu menajerler için UEFA kriterlerini eksiksiz uygulayýp bunlara çeki düzen verilmeli, 5. Özgener Federasyonu' nun en büyük baþarýlarýndan biri olan naklen yayýn ihalesinden, kulüplere akan paranýn nerelere harcandýðýnýn hesabý sorulup, UEFA kriterlerine uymayanlarýn, yüksek borcu olanlarýn gözünün yaþýna bakmadan gerekli cezalar kesilmeli, 6. Altyapýya önem veren tüm kulüplere her türlü maddi destek verilip, ülkeye yeni yýldýzlarýn kazandýrýlmasý için, bu çocuklarýn önünü açacak bir sistem kurulmalý, 7.Þike ve bahis gibi liglerin marka deðerini düþüren olaylarýn içerisinde olan ya da bu tür söylemlerde bulunanlarýn üzerine gidilip, davalar sonuçlandýrýlmalý, 8.Milli Takým için, tüm þampiyonalara sürekli katýlan bir ülke ekibi haline gelecek alt yapý hazýrlanmalý. Bu problemler gibi daha niceleri vardýr sayýn baþkanýn kafasýnda. Bunlarý çözdüðü ve kendisinin de söylediði gibi tüm paydaþlarýna karþý mesafesini ayarlayabildiði ölçüde gücünü daha da artýrarak Türk Futbolu' nu çok daha i- yi yerlere taþýyacaktýr. Yoksa kaygan zeminlerle dolu futbol ailesi içerisinde tek baþýna, yapayalnýz kalma ihtimali de bir hayli yüksek. Yýldýrým: Þampiyon kadroyu koruyup, takviyeler yaptýk F.BAHÇE BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM, YENÝ SE- ZON HAZIRLIKLARININ TOPUK YAYLA- SI'NDAGERÇEKLEÞTÝRiLECEÐÝNÝAÇIKLADI. FENERBAHÇE Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, gelecek sezonda þampiyon olabilmek için terlerinin son damlasýna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Fenerbahçe Dergisi nin 101 no lu Temmuz sayýsýndaki baþyazýsýnda Baþkan Yýldýrým, geçen yýl ligi þampiyon alarak tamamladýklarýný hatýrlatarak, "Geçen yýlý þampiyon tamamlayan ve kadrosunu koruyan takýmýmýza, teknik heyetimizin belirlediði doðrultuda takviyeler yapýlmýþtýr. Futbol takýmýmýz, yeni transferlerimiz ile önümüzdeki sezon da þampiyonluk için terinin son damlasýna kadar mücadele edecektir. Takýmýmýzýn, bizlere bir kez daha þampiyonluk mutluluðunu yaþatacaðýna tüm kalbimizle inanmaktayýz." diye konuþtu. YENÝ SEZON HAZIRLIKLARI DÜZCE'DE Aziz Yýldýrým, profesyonel futbol takýmýnýn geçmiþ yýllara aksine bu yýl sezon baþý hazýrlýklarýný Topuk Yaylasý'na gerçekleþtireceðini ifade etti. Baþkan Yýldýrým, yazýsýný þöyle tamam- Baþkan Aziz Yýldýrým yeni þampiyonluklar bekliyor. ladý: "Haziran ayýnýn son günlerinde yapýlan Türkiye Futbol Federasyonu Baþkanlýðý seçimlerinin arýndan baþkanlýk görevine gelen Sayýn Mehmet Ali Aydýnlar a baþarýlar diliyorum. Kulüp üyemiz ve daha önce kulübümüzde yönetim kurulu üyeliði de yapmýþ ve bayan voleybol takýmýmýzýn sponsoru Acýbadem Saðlýk Grubu nun Baþkaný Sayýn Aydýnlar ýn bu görevde de baþarýlý olacaðýna yürekten inanýyorum. Sayýn Aydýnlar baþkanlýðýndaki yeni TFF yönetiminin Türk futbolu adýna hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyorum." D Smart'ýn yeni spor kanalý Eurosport 2 HAZÝRAN ayý süresince belgesel, spor ve sinema alanýnda 7 yeni kanalý yayýna baþladýðýný duyuran dijital yayýn platformu D-Smart tan, yeni bir kanal daha: Eurosport 2, D-Smart da yayýna baþladý yýlýnda yayýna baþlayan yeni nesil spor kanalý Eurosport 2, 46 ülke ve 15 dilde, 43 milyon haneye u- laþan global bir fenomen haline geldi. Eurosport 2; Olimpiyat Oyunlarý, olimpik sporlar, futbol, tenis, motor sporlarý, kýþ sporlarý, dövüþ sporlarý, bisiklet ve snooker baþta olmak üzere 120 farklý spor dalýný ekranlara taþýyor. D-Smart Ýçerik Grup Baþkaný Baþar Baþarýr ise; D- Smart olarak hem içeriðimize, hem teknolojimize hem de hizmet kalitemize yatýrým yapmaya devam edeceðiz. Yaz boyunca D-Smart taki spor içeriði her zamanki gibi vazgeçilmez olacak dedi.

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Mükemmeliyetçi anne-baba Osman KANAT Psikolojik Danýþman Tedavi süreçlerini ve baþarý öykülerini kendi aðýzlarýndan aktaran hastalar sergiledikleri tiyatro, halk oyunlarý gösterisi ve müzik dinletileriyle toplumu Baðýmlýlýkla mücadele ye dâvet etti. Program büyük ilgi gördü. AMATEM dehastalarsahnede! Baþhekim Doç. Dr. Erhan Kurt Klinik Þefi Doç. Dr. Defne Tamar NAGEHAN BAYRAM ÝSTANBUL ONDOKUZ Mayýs Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Baþkaný Doç. Dr. Aliye Özenoðlu, yaz döneminde vücutta sývý kaybýna ve gýda zehirlenmelerine dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. Özenoðlu, sýcak havada vücudun sývý ihtiyacýnýn arttýðýný vurgulayarak, yeterince sývý tüketilmediðinde çeþitli rahatsýzlýklarýn ortaya çýktýðýný ifade etti. Yaz aylarýnda az ve sýk beslenmeye özen gösterilmesi gerektiðini belirten Özenoðlu, Sindirim sistemini rahatlatmak amacýyla hafif ve sulu besinler tüketilmelidir. Günlük su ihtiyacý diðer mevsimlere göre artan terleme nedeniyle yaklaþýk 2 katýna yani 2,5-3 litreye ulaþýr. Bu nedenle yazýn daha fazla ve sýkça su tüketilmelidir. Sýcaklarda aþýrý terleme sonucu vücuttan suyla beraber sodyum, potasyum gibi mineraller de atýlýr. Bu durum halsizlik, nabýz AMATEM ÝN uyuþturucu ve alkol kullanýmýnýn giderek artýþ göstermesine karþý verdiði mücadelesinin 28 inci yýldönümünde kürsüye hastalar çýktý. AMATEM in kuruluþundan bu yana alkol ve madde baðýmlýlýðýna dikkat çekmek ve kamuoyunu bilgilendirmek a- macýyla kutladýðý Alkol ve Madde Baðýmlýlarý Dayanýþma ve Ayýklýk Günü 28 inci yýlýnda hastalar baþrol oynadý. Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Mazhar Osman Eðitim ve Toplantý Salonu nda, baðýmlýlýkla mücadele kapsamýnda tedavi süreçlerini ve baþarý öykülerini kendi aðýzlarýndan aktaran hastalar sergiledikleri tiyatro, halk oyunlarý gösterisi ve müzik dinletileriyle toplumu Baðýmlýlýkla mücadele ye davet etti. Bakýrköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Erhan Kurt, alkol ve madde baðýmlýlýðýndan kurtulmanýn zorlu bir süreç olduðunu söyleyerek, Ýþin temelinde katýlým, GÜNDE EN AZ LÝTRE SU ÝÇMEYE ÖZEN GÖSTERÝLMELÝ Sýcaklarda,sývýkaybýve gýdazehirlenmeleriartýyor Doç. Dr. Aliye Özenoðlu zayýflýðý, yorgunluk ve dolaþým bozukluklarýna yol açabilmektedir. Sývý kaybýný önlemek için günde en az litre su içmeye özen gösterilmelidir. Vücut direncini arttýrmak, vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alýmýný saðlamak için günde birkaç porsiyon meyve ve sebze tüketilmesinin önemine iþaret eden Ö- zenoðlu, Meyveler yoðun antioksidan içerikleri nedeniyle de sýklýkla tercih edilmelidir. Özellikle karpuz ve kavun vücuttaki toksinleri atmaya yardýmcý olur dedi. Sýcakta kýsa sürede bozulan besinlerin gýda zehirlenmelerine sebep olabileceðine dikkati çeken Özenoðlu, özellikle açýkta satýlan gýdalardan uzak durulmasý uyarýsýnda bulundu. Samsun / aa Hastanede tedavi gören 17 yaþýndaki Murat, yýkýlmýþ bir ailenin çocuðu olmasý dolayýsýyla madde baðýmlýsý olduðunu ve tedaviden sonra kurtulduðunu söyledi. irade ve baþarýyý istemek yatýyor. Sadece ilâç vererek ve hastanede yatarak tedavi mümkün deðil dedi. Doç. Dr. Kurt, þöyle devam etti: Alkol ve madde baðýmlýlýðýndan kurtulmak zorlu bir süreçtir. Hastalarýn çoðu tedavi olduktan sonra dünyaya yeniden geldim diyor. Bizler hastalarýn ve onlarla ilgilenen merkez çalýþanlarýnýn baþarýsýný kutlamak için buradayýz. AMATEM, Çocuk Ergen Madde A- raþtýrma Tedavi ve Eðitim Merkezi (ÇAMATEM) Klinik Þefi Doç. Dr. Defne Tamar Gürol da alkol ve uyuþturucu baðýmlýlýðýnýn tedavi edilebildiðini belirterek, Baðýmlýlýk öyle bir hastalýk ki, hastanýn aile iliþkileri bozulur dedi. Bu arada, hastanede tedavi gören 17 yaþýndaki Murat, yýkýlmýþ bir ailenin evlâdý olmasý dolayýsýyla madde baðýmlýsý olduðunu, madde baðýmlýlýðýndan dolayý intihar giriþiminde bulunduðunu ve bu duruma ailesinin çok ü- züldüðünü söyledi. Murat, þu anki durumunu da þöyle özetledi: Tedaviye baþladýktan 1 ay sonra madde baðýmlýlýðýný bitirdim. 2.5 yýldýr ayýðým. Kafamý dolduracak baþka þeylerle uðraþýyorum; þiir ve þarký yazýyorum kýsacasý kendimi yazarak ifade ediyorum. Geçtiðimiz yýl 2135 kiþi baþvurdu GÜNÜMÜZDE giderek yaygýnlaþan madde kullanýmýnýn sadece madde kullanan kiþileri deðil ailelerini, çevrelerini ve bütün toplumu ilgilendiren, önemli kayýplara sebep olan ciddî bir hastalýk olduðunu i- fade eden AMATEM Klinik Þefi Doç. Dr. L. Defne Tamar Gürol, geçtiðimiz yýl AMATEM e 2 bin 135 kiþinin madde kullanýmý dolayýsýyla baþvurduðunu, bu kiþilerin tedavi süreçlerini ise psikiyatri uzmanlarý, aile hekimi uzmaný, psikolog, saðlýk eðitimcisi, hemþire, saðlýk memuru, sosyal çalýþmacý ve diðer çalýþanlardan oluþan bir ekiple gerçekleþtirdiðini belirtti. Aþýrý sýcaklarda terlemeyle birlikte vücuttan atýlan sodyum ve minareller, halsizlik, nabýz zayýflýðý ve yorgunluða sebep oluyor. Sývý kaybýný önlemek için günde en az 2-2,5 litre su içilmeli. Mükemmeliyetçi aileler, çocuktan her daim olduðundan daha yüksek bir baþarý bekleyen ve ona yetiþemeyen çocuðu baþarýsýz gören ailelerdir. Bunu teorik anlamda ne kadar kolay ifade etsek de, aile içinde bunun varlýðýný sezmek öyle kolay deðildir. Anne ve baba çocuða yönelik yüksek bir beklenti içine girer. Çocuk yapabileceði ile ailesinin beklentilerinin uyuþmadýðýný sezdiðinde, kendini baþarýsýz, deðersiz ve yalnýz hisseder. Bu tekrarlayan bir hal aldýðýnda, çocuk zamanla baþarýsýzlýk konusunda pekiþir ve hayal kýrýklýklarýyla boðuþmaya baþlar. Aile ise her baþarýsýzlýðýn sonucunda baþka bir yüksek beklentiyle çocuðu kaygýlandýrýr. Bu tür aileler, çocuðun gerçek baþarýsýný asla kabul etmez. Her zaman baþka sebepler bularak, çocuklarýnýn daha yetenekli, daha zeki olduðunu ifade ederler. Kimseyi dinlemeyip, kendilerini adeta tek doðruyu söyleyen olarak görürler. Maalesef böyle bir aile, ciddî bir deðiþime ihtiyaç duymaktadýr. Aksi halde, huzursuzluklar ve ileri de ciddî psikolojik problemler hem onlarý, hem de çocuklarýný rahatsýz edecektir. Unutulmamasý gereken bir nokta da, böyle ailelerin, anne ve babalarýn, mükemmeliyetçilikleri de yine psikolojik bazý sorunlardan kaynaklanabilmektedir. Burasý da iþin irdelenmesi gereken baþka bir yönüdür. Çevremizde mutlaka görmüþüzdür; benim çocuðum nasýl birinci olamaz, benim çocuðum her zaman birinci olmalýdýr, benim çocuðum, en iyi bölümü kazanacaktýr, gibi gerçek üstü beklentileri olan kiþileri. Benim çocuðum nasýl ikinci olur diye, okula gelen anne babalar biliyorum, maalesef. Bu sebeple, aileden beklenen, çocuklarýna yönelik gerçekçi beklentiler içine girmektir. Çocuðun kapasitesi belli olmakla birlikte gerçekçi beklentiler çocuðun olumlu yönde motive olmasýný saðlar. Çocuðu olaðanüstü baþarýlar bekleyerek sýkmak yerine, gerçek olaný, var olaný görerek, geliþtirmeye çabalamak daha verimli sonuçlar verecektir. Anne ve babalar çocuða yönelik beklentilerini bir kez daha gözden geçirmeli ve þuna dikkat etmelidirler; benim beklentilerim ile çocuðumun potansiyeli arasýnda bir denge söz konusu mu? Eðer bu soruya verilen cevap evet ise, korkulacak bir durum söz konusu deðildir. Aksi halde aile kendisini sorgulamalýdýr. Sizce derslerden zar zor geçen bir öðrenciden, týp fakültesi beklemek gerçekçi mi? Maalesef böyle beklentiler, sonuçsuz kaldýðýnda hem aile, hem de çocuk hüsrana uðramaktadýr. Çocuðunuzun kilosuna kontrol ÝSTANBUL Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Muazzez Garipaðaoðlu, çocuklarda iþtahsýzlýk kadar obezitenin de önemli bir sorun olduðunu söyledi. Garipaðaoðlu, Felsefemiz, yeterli miktarda yiyin, fazla ya da az deðil olmalýdýr dedi. Prof. Garipaðaoðlu, Okul öncesi dönemdeki çocuklarýn þiþmanlýðýndan annebabalar ve bakýcýlar sorumludur dedi. Çocukluk obezitesinin ülkemizde hýzla yayýldýðýna dikkat çeken Prof. Garipaðaoðlu, Bu durumu genetiðe baðlayan aileler var. Oysa eskiden çocuklar okula yürüyerek giderlerdi. Þimdikiler servisle, eski çocuklar sokakta oynarlardý. Bugünküler PC baþýnda Önemli olan nokta, beslenme ve orta derecede hareketi bir arada tutmak, bilinçli beslenmek, genetiði kontrol altýna almaktýr diye konuþtu. Ýstanbul / Yeni Asya

16 ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y TABANCAYI GETÝR, KÝTABI GÖTÜR MA NAV GAT ÝL ÇE HALK KÜ TÜP HA NE SÝ MÜ DÜ RÜ OK TAY, "ÇO CUK LA RIN DA HA ÝN SAN CIL BÝR DÜN YA - DA YA ÞA MA SI Ý ÇÝN SA VAÞ MA YI DE ÐÝL, BA RIÞ MA YI ÖÐ REN ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NE Ý NA NI YO RUM" DE DÝ. AN TAL YA NIN Ma nav gat il çe sin de halk kü tüp ha ne si ta ra fýn dan dü - zen le nen, Ta ban ca yý ge tir, ki ta bý gö tür kam pan ya sý kap sa mýn da, ev le rin de ki o yun cak ta ban ca la rý kü tüp ha ne ye ge ti ren ço cuk la ra ki - tap he di ye e di li yor. Ma nav gat Ýl çe Halk Kü tüp ha ne si Mü dü rü Hi da yet Ok tay, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la - ma da, ço cuk la rýn da ha in san cýl bir dün ya da ya þa ma sý i çin sa vaþ ma yý de ðil, ba rýþ ma yý öð ren me si ge rek ti - ði ne i nan dý ðý ný söy le di. Er kek ço - cuk la rýn ço ðun luk la sa vaþ a raç la rý ný ken di le ri ne o yun cak e din di ði ni be - lir ten Ok tay, bu o yun cak lar la oy na - yan ço cuk la rýn ge le cek te sa vaþ ye ri - ne ba rý þý dü þün mek te zor luk ya þa dý - ðý ný i fa de et ti. Çý kan sa vaþ la rýn ço - ðun lu ðun da er kek le rin par ma ðý ol - du ðu nu kay de den Ok tay, Sa va þý baþ la tan, sa va þan ve hat ta sa vaþ lar da ö len le rin bü yük ço ðun lu ðu er kek - ler dir. Çün kü er kek ço cuk la rýn o - yun cak la rý nýn bir ço ðu si lâh týr. Ço - cuk la rý mý za da ha ba rýþ çýl o yun a raç - la rý ný kul lan dýr ma lý yýz de di. Ok tay, ço cuk la rýn ki tap lar la e ði til me si i çin o yun cak ta ban ca la rý ný ge ti ren ço - cuk la ra, Sa vaþ a let le riy le oy na ya ca - ðý na ki tap lar la eð len. Ge le ce ðin ay - dýn lan sýn slo ga nýy la kam pan ya baþ lat týk la rý ný, o yun cak ta ban ca la rý - ný kü tüp ha ne ye ge ti ren ço cuk la ra ki tap he di ye et tik le ri ni söz le ri ne ek - le di. Manavgat / aa Yýldýzýmsý gök cismi, Büyük Patlama'dan 770 milyon yýl sonra oluþmuþ. En u zak yýl dý zým sý gök cis mi gö rün tü len di AV RU PA LI gök bi lim ci ler, Bü yük Pat la ma (Big Bang) den sa de ce 770 mil yon yýl son ra o luþ muþ bir qu a sar (yýl dý zým sý gök cis mi) gö rün tü le di. Eþ siz bir par lak lý ða sa hip o lan nes ne, küt le si Gü neþ in 2 mil yar ka týn dan faz la o lan bir ka ra de lik ta ra fýn dan güç a lý yor. Av ru pa Gü ney Ya rým kü re As tro no mik A raþ týr ma lar Or ga ni zas yo nu (E SO) ya a it o lan Þi - li de ki VLT te les ko pu nun tesbit et ti ði qu a sar, þu a - na ka dar ev ren de keþ fe di len en es ki ve en par lak nes ne. Bi lim der gi si Na tu re da ya yýn la nan a raþ týr - ma so nuç la rý na gö re, U LAS J a dý ve ri - len qu a sar dün ya ya öy le u zak ki, ý þý ðý bi ze an cak 12,9 mil yar yýl son ra u la þa bil di. E SO dan a raþ týr ma li de ri Step hen War ren, Bu gök cis mi, kâinatýn ha - ya tî bir nok ta sý. Bu, Bü yük Pat la ma dan mil yon lar - ca yýl son ra sü per küt le li ka ra de lik le rin na sýl bü yü - dük le ri ni an la ma mý za yar dým e de cek çok na dir bir nes ne a çýk la ma sý ný yap tý. Bi lim a da mý Bram Ve ne mans da, Bu cis mi bul mak 5 yý lý mý zý al dý. Bi - ze, kâinatýn ta ri hin de 100 mil yon yýl lýk bir pen ce - re yi keþ fet me nin eþ siz bir fýr sa tý ný ve ri yor de di. Pi sa yý sý nýn tah tý sal la ný yor DÜN YA NIN en ö nem li sa yý sý o la rak ka bul e di - len Pi sa yý sý ar týk es ki si ka dar da po pü ler ol ma - ya bi lir. Ma te ma tik çi le re gö re pi sa yý sý yan lýþ ve o - nun ye ri ne doð ru he sap la ma lar la Ta u sa yý sý nýn gel me si ge re ki yor. 3, o lan pi sa yý sý bir da i re nin ö zel lik le riy le bað daþ mý yor di yen ma te - ma tik çi ler o kul ki tap la rýn da da pi say sý nýn ye ri ni de ðe ri 6.28 o lan Ta u sa yý sý nýn al ma sý ge rek ti ði ni vur gu lu yor lar. Hat ta pi gü nü gi bi Ta u gü nü de þim di den be lir len miþ: 28 Ha zi ran çün kü Ta u nun de ðe ri Ma te ma tik çi Ke vin Ho us tan: Bun ca yýl dýr pi sa yý sý na ba ka rak ya nýl dýk. Pi, çem ber le öz deþ le þen bir sa yý de ðil, ger çek o la ný 2 x pi ya ni Ta u. Biz ma te ma tik çi ler a çý la rý de re ce o la rak de - ðil rad yan o la rak he sap lý yo ruz ve bi çem ber de 2pi rad ya ný var dýr di ye ko nuþ tu. Ka fa sý, o to bü se sý kýþ tý! ÇÝN DE bir yol cu, sa býr sýz þo för yü zün den az kal sýn ö lü yor du. Du rak ta in mek is te yen genç ka dýn, ka pý ya git ti an cak i ne me den o to büs þo - fö rü ka pý yý ka pat tý. Ka fa sý, i ki ka pý a ra sýn da kal dý... Þo för, yol cu nun bu ha li ni fark et me di ve di ðer du ra ða ka dar git ti. Di ðer yol cu la rýn ba ðýr ma sý ü ze ri ne o to bü sü dur du ran þo för, ka - pý la rý a ça rak ka dý ný sý kýþ tý ðý yer den kur tar dý.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı