YOL HARÝTASI Risale-i Nur da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOL HARÝTASI Risale-i Nur da"

Transkript

1 ÝNTÝHAR EYLEMLERÝ NEDEN YANLIÞ? Dinin yasakladýðý intiharýn, sivilleri hedef alan ve nizamî harp kurallarýna da uymayan bir terör eylemine dönüþtürülmesinin þehadet adý altýnda yüceltilmesi, kabulü imkânsýz bir yaklaþým. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 11 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr YOL HARÝTASI Risale-i Nur da SAÝD NURSÎ NÝN 1911 DE ÞAM DA VERDÝÐÝ MESAJLAR, YÜZ YIL SONRA DEÐÝÞÝM SANCILARININ ÞÝDDETLENDÝÐÝ MÜSLÜMAN ARAP ÂLEMÝNE YOL GÖSTERÝYOR. EMEVÎ CAMÝÝNDEKÝ DETAYLI ANALÝZ u Yüz yýl ön ce Su ri ye, Ýs lâm top lu mu nun so run la rý nýn tar tý þýl ma sý i çin ev sa hip li ði yap mýþ tý: E me vî Ca mi in de Ýs lâm â le mi nin du ru mu nun de tay lý a na li zi ya pýl mýþ, ye ni lik ar zu su di le ge ti ril miþ; Sa id Nur sî Müs lü man top lum la rýn sý kýn tý la rý nýn ne ler ol du ðu nu ve bu kö tü gi di þa ta son ve re bi le cek çö züm le rin ne ler o la bi le ce ði ni tes bit et miþ ti. ÞAHIS ÝSTÝBDADINI DEMOKRASÝ BÝTÝRÝR u Des pot ka rak te re bü rün mek le it ham et ti ði re jim ve yö ne tim le ri sert bir dil le e leþ ti ren Nur sî, hür ri yet ve meþ ve re te da ya lý bir halk e ge men li ði, bir baþ ka de yiþ le ger çek mâ nâ da bir de mok ra si pren si bi ni sa vun muþ; kuvvetini tek bir þahsa dayandýran istibdadýn bu yolla ortadan kalkacaðýný ve toplumsal yaralarýn da böyle iyileþeceðini belirtmiþtir. ÖNEMLÝ PARALELLÝK: ÞÝDDETE HAYIR u Hem A rap ül ke le rin de ki son halk ha re ket le rin de, hem de Sa id Nur sî nin söy lem le rin de þid det un su ru nun ba rýn mý yor ol ma sý, ö nem li bir pa ra lel lik. Nur sî nin þid det siz ey lem tü rü nü sa vun du ðu, Þam da yap tý ðý ye ni len me çað rý sýn da bu na da ir hiç bir un su ra rast lan ma ma sýn dan da anlaþýlýyor. MÜÞERREF YARDIM IN YAZISI MEDYA-POLÝTÝK TE Dýþ ticaret açýðý ikiye katlandý utü ÝK ve ri le ri ne gö re, bu yý lýn ilk 5 ay lýk dö ne min de dýþ ti ca ret a çý ðý yüz de 90,3 ar ta rak i ki ye kat lan dý ve 43 mil yar 754 mil yon do la ra u - laþ tý. Bu a ra da, ih ra ca týn it ha lâ tý kar þý la ma o ra ný i se, yüz de 66,3 ten yüz de 55,3 e ge ri le di. n6 da Elektriðe zam yok/ n6 da Dilenciler: Ayda 1500 lira yetmiyor uak sa ray da za bý ta lar ca ya ka la - nan di len ci ler, ki þi ba þý na ay da or - ta la ma 1200 i lâ 1500 li ra pa ra top - la týk la rý ný, an cak bu pa ra i le ge çi - ne me dik le ri ni söy le di ler. Di len ci - ler, Gün de en az li ra ka - za ný yo ruz. 10 li ra yol pa ra sý, 10 li ra çay, ek mek pa ra sý, ge ri ka lan da si ga ra ya gi di yor de di ler. n6 da Yine tüketimle büyüdük utür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu ve ri le ri - ne gö re, bu yý lýn ilk çey re ðin de u la þý - lan 284,9 mil yar li ra lýk Gay ri Sâ fi Yur ti çi Ha sý lanýn yüz - de 76,6 sý iç tü ke tim - den kay nak lan dý. Di - ðer bir i fa dey le bü yü - me miz yi ne tü ke tim kay nak lý ol du. n6 da ISSN BAÞBAKAN: BÝZDE BÝR EKSÝKSÝK OLMAZSA, KOMÝSYONLAR BAL GÝBÝ ÇALIÞIR Erdoðan: Mec lis CHP siz de ça lý þýr ubaþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, grup ta ki top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma sýn da, Te le viz yon lar da di yor ki; E ðer biz ko mis yon lar da ol maz sak ko mis yon ça lýþ maz. Sa yýn Ký lýç da roð lu, ko mis yon bal gi bi ça lý þýr. Ye ter ki bi zim ar ka daþ la rý mý zýn ka tý lý mýn da bir ek sik lik ol ma sýn. Her kes ka týl sýn, bak na sýl ça lý þý yor, gö re cek sin. A ma gön lü müz, de mok ra si mu ha le fet le güç ka za nýr, o nun i çin si zin de o ra da ol ma ný zý is ti yo ruz, ge lir si niz gel mez si niz, o si zin bi le ce ði niz iþ de di. Ha be ri sayfa 4 te Kendilerini iktidar karþýtý olarak tanýmlayan maskeli göstericiler, savaþ alanýný andýran baþkent merkezinde güvenlik ekiplerini taþ yaðmuruna tutuyor. Atina adeta savaþ meydanýna döndü uyu na nis tan ýn baþ ken ti A ti na da hü kü me tin Mec lis ten ge çir di ði ta sar ruf prog ra mý ný pro tes to gös te ri le rin den son ra par la men to nun da bu lun du ðu Sin tag ma, a de ta bom ba lan mýþ bir mey da ný an dý rý yor. Kal dý rým, so kak ve dük kân lar bü yük za rar gör dü, mad dî ha sar çok a ðýr. Ha be ri say fa 7 de Bir Gazze gemisine daha sabotaj ugaz ze Þe ri di ne yö ne lik Ýs ra il ab lu ka sý ný de niz den del me yi a maç la yan Öz gür lük Fi lo su na ka tý la cak ge milerden biri da ha sa bo te e dil di. Or ga ni za tör ler, Pi re li ma nýn da de mir li bu lu nan Ýr lan da ge mi si MV Sa o ir se nin mo to ru nu he def a lan sa bo taj dan Ýs ra il a jan la rý ný so rum lu tut tu. Ha be ri say fa 7 de FO TOÐ RAF: A A BÜLENT ARINÇ YENÝ ANAYASA ÝÇÝN BÖYLE KONUÞTU Þimdi olmazsa bir dahaki sefere u U ma rým, CHP ve MHP i le or ta yol bu lu ruz di yen Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, ye ni a na ya sa nýn il ke le ri ü ze rin de an laþ ma nýn ö nem li ol du ðu nu, bu nun ya pýl ma ma sý du ru mun da so rum lu nun AK Par ti ol ma ya ca ðý ný be lir te rek, Þim di 336 yý bu la maz sak mil let bi ze þi kâ yet et mez. Ö nü müz de ki se çim 2015 te. O za man mil le te de riz ki Bi ze bu nu yap týr ma dý lar, ha di ken di ni gös ter ba ka lým bir da ha. Ar týk 60 mý o lur, 70 mi o lur, a ða nýn e li tu tul maz þek lin de, ilginç bir de ðer len dir me de bu lun du. Ha be ri sayfa 5 te Kýlýçdaroðlu: Gül, katký sözü verdi ucum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül i le CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu a ra sýn da Köþkte ya pý lan ye min boy ko tu na i liþ kin gö rüþ me son ra sý a çýk la ma ya pan CHP lideri, Gül ün çö zü me kat ký sað la ya ca ðý ný söy le di ði ni be lirt ti. Ha be ri sayfa 4 te

2 2 LÂHÝKA Y Kur ân ýn tesettür emri fýtrî olmakla beraber, o maden-i þefkat ve kýymettar birer refika-i ebediye olabilen kadýnlarý, tesettür ile sükûttan, zilletten ve mânevî esaretten ve sefaletten kurtarýyor. Tesettür kadýnlar için fýtrîdir cibilliyet: Yaratýlýþtan olan, huy, tabiat, karakter. delâlet: Ýþaret. fýtrat: Yaratýlýþ. fýtrî: Yaratýlýþtan, yaratýlýþla ilgili, yaratýlýþa ait. hamî: Himaye eden, koruyan, sahip çýkan. hilâf-ý fýtrat: Yaradýlýþ maksadýna zýt. hilkat: Yaratýlýþ. hilkaten: Yaratýlýþ yönüyle. istiskal: Sakîl görme, a- ðýr bulup hoþlanmadýðýný belirtme. kesretle: Çoklukla. mâden-i þefkat: Þefkat madeni, kaynaðý. medeniyet-i sefihe: Gayrimeþrû zevk ve eðlencelere sevk edici medeniyet. mesmuât: Duyulanlar, iþitilenler. müttehem: Suçlanan. payitaht-ý hükümet: Hükümetin, devletin merkezi; baþþehri. ref-i tesettür: Tesettürün kaldýrýlmasý. refika-i ebediye: Ebedî hayat arkadaþý. semlendirmek: Zehirlemek; kirletmek. serîü t-teessür: Çabuk müteessir olan, çabuk ü- zülen. sukut: Alçalma. tahavvüf: Korkuya düþme, korkma. tefahhuþ: Fuhþa girme, ahlâksýzlýk. tefessüh: Bozulma, kokuþma. tesettür: Örtünme. LÛGATÇE: y Peygamber! Hanýmlarýna, kýzlarýna ve mü'minlerin hanýmlarýna söyle, evlerinden çýktýklarýnda dýþ örtülerini üzerlerine alsýnlar." (Ahzâb Sûresi, 33:59) (ilâ âhir) âyeti, tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefihe ise, Kur ân ýn bu hükmüne karþý muhalif gidiyor. Tesettürü fýtrî görmüyor, bir esarettir diyor. Haþiye Elcevap: Kur ân-ý Hakîmin bu hükmü tam fýtrî olduðuna ve muhalifi gayr-ý fýtrî olduðuna delâlet eden çok hikmetlerinden yalnýz dört hikmetini beyan ederiz. Birinci Hikmet: Tesettür, kadýnlar için fýtrîdir ve fýtratlarý iktizâ ediyor. Çünkü kadýnlar hilkaten zayýf ve nazik olduklarýndan, kendilerini ve hayatýndan ziyade sevdiði yavrularýný himaye edecek bir erkeðin himaye ve yardýmýna muhtaç bulunduðundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale mâruz kalmamak için fýtrî bir meyli var. Hem kadýnlarýn on adetten altý yedisi, ya ihtiyardýr, ya çirkindir ki, ihtiyarlýðýný ve çirkinliðini herkese göstermek istemezler. Ya kýskançtýr, kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düþmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar; taarruza mâruz kalmamak ve kocasý nazarýnda hýyanetle müttehem olmamak için, fýtraten tesettür isterler. Hattâ dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan, ihtiyarlardýr. Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sýkýlmasýn. Malûmdur ki, insan sevmediði ve istiskal ettiði adamlarýn nazarýndan sýkýlýr, müteessir olur. Elbette açýk saçýklýk kýyafetine giren güzel bir kadýn, bakmasýna hoþlandýðý nâmahrem erkeklerden onda iki üçü varsa, yedi sekizinden istiskal eder. Hem tefahhuþ ve tefessüh etmeyen bir güzel kadýn, nazik ve serîü t-teessür olduðundan, maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sýkýlýr. Hattâ iþitiyoruz, açýk saçýklýk yeri olan Avrupa da çok kadýnlar, bu dikkat-i nazardan sýkýlarak, Bu alçaklar bizi göz hapsine alýp sýkýyorlar diye polislere þekvâ ediyorlar. Demek, medeniyetin ref-i tesettürü hilâf-ý fýtrattýr. Kur ân ýn tesettür emri fýtrî olmakla beraber, o maden-i þefkat ve kýymettar birer refika-i ebediye olabilen kadýnlarý, tesettür ile sukuttan, zilletten ve mânevî esaretten ve sefaletten kurtarýyor. Hem kadýnlarda ecnebî erkeklere karþý, fýtraten korkaklýk, tahavvüf var. Tahavvüf ise, fýtraten, tesettürü iktiza ediyor. Çünkü, sekiz dokuz dakika bir zevki cidden acýlaþtýracak sekiz dokuz ay aðýr bir veled yükünü zahmetle çekmekle beraber, hâmisiz bir veledin terbiyesiyle, sekiz dokuz sene, o sekiz dokuz dakika gayr-ý meþrû zevkin belâsýný çekmek ihtimali var. Ve kesretle vâki olduðundan, cidden þiddetle nâmahremlerden fýtratý korkar ve cibilliyeti sakýnmak ister. Ve tesettürle, nâmahremin iþtahýný açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek, zayýf hilkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi ve kalesi, çarþafý olduðunu gösteriyor. Mesmûâtýma göre, merkez ve payitaht-ý hükümette, çarþý içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde, gayet âdi bir kundura boyacýsý, dünyaca rütbeten büyük bir adamýn açýk bacaklý karýsýna bilfiil sarkýntýlýk etmesi, tesettür aleyhinde olanlarýn hayâsýz yüzlerine bir þamar vuruyor! Haþiye: Mahkemeye karþý ve mahkemeyi susturan Lâyiha-i Temyizin müdafaatýndan bir parça: Ben de Adliyenin mahkemesine derim ki: Bin üçyüz elli senede ve her asýrda üç yüz elli milyon insanlarýn hayat-ý içtimâiyesinde en kudsî ve hakikatlý bir düstûr-u Ýlâhîyi, üç yüz elli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarýna istinaden ve bin üçyüz elli sene zarfýndan geçmiþ ecdadýmýzýn itikadlarýna iktidâen tefsir eden bir adamý mahkûm eden haksýz bir kararý, elbette rûy-i zeminde adalet varsa, o kararý red ve bu hükmü nakzedecektir. Lem alar, 24. Lem a E Kur ân talebesi olma gayretindeki bir insanýn, ondan ve onu anlamaya çalýþanlardan istifade ettiði satýrlardýr.. Son üç yýldýr tedricen Kur ân-ý Kerime yakýnlaþtýðýmý hisseder bir haldeyim. Ve bu hal hâlâ devam ediyor, Elhamdülillah. Devam etmesini istiyorum. Bu yakýnlaþma devresinden önce, zaman zaman sorguladýðým bir durumu bir köþe yazarýnýn * gün de me ta þý dý ðý ný gö rün ce bir þey ler ka ra la mak is te dim. Sor gu la dý ðým du rum der ken, kas tet ti ðim; bu ya za rýn da ü ze ri ne yaz dý ðý ko nu o lan, Kur ân da ki â - yet le rin ta ri hî bo yu tu. Ýlk ön ce, Kur ân da ki mâ nâ lar la a ram da - ki en bü yük en gel ler den bi ri nin ma hi ye ti ni or ta ya koy ma ya ça lý þa ca ðým. Ve da ha son - ra bu en ge li, yi ne Kur ân ýn reh ber li ðin de bu en ge li na sýl a þa bi li rim i ken di pen ce - rem den i fa de et me ye ça lý þa ca ðým. Her ne ka dar dü zen li bir Kur ân ý an la - ma ça lýþ ma sý yap ma mýþ ol sam da, â yet le ri her o ku yu þum da bu ta ri hî o la yý tek rar tek rar o ku ma nýn mâ nâ sý ne? so ru su i le zih nim yo ru lur du. Bu so ru nun te me li ni o luþ tu ran i ki ö - nem li nok ta yý da i fa de et mek ge re ki yor. Bi rin ci si; Kur ân da ki kýs sa la rýn ta rih te bir za man da mey da na gel miþ o lay lar ol du - ðu nu dü þün mek Ý kin ci si; bu o lay la rýn ger çek ten o lup ol - ma dý ðý ko nu sun da ke sin bir ka ra ra va ra - ma mak. Nuh A ley his se lâ mýn ge mi si ve ya Ýb ra him A ley his se lâ mýn a te þe a týl ma sý... Bun lar þu ta rih ler de, þu ra da vu ku bul du de ni le me ye cek o lay lar dý. Bu min val de ki dü þün ce le ri min, Kur ân ýn mak - sa dý i le hiç il gi si o la ma dý ðý ný da - ha son ra an la ya - cak tým. YA RA TI CI NIN KE LÂ MI NA Ý HTÝ YAÇ! Yu ka rý da i zah et me ye ça lýþ tý ðým hal le - ri ya þar ken, Ri sâ le-i Nur la rý so ruþ tu ra - rak o ku yan in san la rýn ders le ri ne ka - týl dý ðým sý ra lar da, bu so ru la rý mýn da ce vap bul du ðu nu fark et tim. Ön ce lik le in sa nî bir ha li ta kýn - mak ge re ki yor du, Kur ân a mu - hat ap o lur ken. O nun id di a sý, Ke lâ mul lah ol du ðu nu söy le - me si i di. Ve öy le ka bul e di lip mâ nâ la rý na o na zar la bak mak ge - re ki yor du. Ýn sa nî hal der ken, her han gi bir ki ta ba mu ha tap ol ma ha li ni kas te di yo rum. Ge o met ri ki ta bý o la rak pi ya sa ya sü rül müþ bir ki tap, ge o met ri bil gi si i çin, ta ri hî o lay la rý an la tan bir ki tap, ta rih bil gi si i çin o kun ma sý ge rek ti ði gi bi, Ya ra tý cý nýn ke lâ mý ol du ðu nu i fa de e den ki tap da o göz le o kun ma lý i di. Bu ko nu ya bir i ki sa týr a ra ver dik ten son - ra de vam e de lim. Kur ân i le bu luþ mak tan ön ce, in san o la - rak; ya ni ko nu þan, an la yan, sor gu la yan, e - be di yet is te yen, se vi nen, ü zü len, yaþ la nan, has ta la nan, ö len... bir var lýk o la rak ko nu - þan, be ni bi len, an la yan, so ru la rý ma ce vap ve ren, e be di yet is te ði mi ce vap la yan, e be dî o lan... ký sa ca sý be ni var e den in ke lâ mý na ih ti ya cý mý fark et mem ge re ki yor. Bu ih ti ya - cýn ve ril me si bir ge rek li lik ol du ðu gi bi, bu ih ti ya cý kar þý la ma nýn da, ya ni Ya ra tý cý mýn ba na ko nuþ ma sý nýn da, bir ge rek li lik ol du - ðu nu fark et mem lâ zým. Kâ i na tý ya ra ta nýn, o nu ni çin ya rat tý ðý ný, mak sa dý nýn ne ol du - ðu nu bil dir me si ge re ki yor. Bu bek len ti i - çin de ol mak Kur ân la bu luþ ma nýn ilk a dý - mý dýr. Þim di yu karýda bý rak tý ðý mýz yer den de - vam e der sek Kur ân a be ni ve þu bu lun du ðum â le mi Ya ra tan ýn ke lâ mý o la rak mu ha tap ol duk - tan son ra, tas dik, ya ni doð ru la ma ça lýþ ma sý baþ la ma lý. Biz den i man et me mi zi, ya ni e - min ol ma mý zý bek le yen bir me saj dan, biz de ik na ol ma yý bek le riz. Ýn san böy le ya ra - týl mýþ týr. Pe ki, Kur ân da ki â yet le ri tas dik et mek i çin e li miz de ne var? Kur ân da ki â - yet le ri ne ye ba ka rak doð ru la ya ca ðýz? Ýþ te bu nok ta da fi zik sel ve ruh sal dün ya mýz i le bir lik te bü tün kâ i nat bi zim la bo ra tu va rý - mýz hük mü ne ge çer. Çün kü e li miz de ki Ke lâm, ö nü müz de ki kâ i na týn Ya ra tý cý sý nýn ke lâ mý dýr. Ke lâ mý i le ko nu þu yor, san a tý i le ko nuþ tu ðu nu de lil len di ri yor. Kur ân dog ma yý red de der. Ya ni de lil siz bir id di a yý ka bul et mek Kur ân ýn mu ha ta - bý na ö ner di ði bir þey ke sin lik le de ðil dir. Kur ân, ken di cüm le le ri ni â yet di ye i fa de e - der. Ay ný Kur ân, var lýk la rý da â yet di ye ta - bir e der. Bil di ði miz gi bi, â yet de mek de lil de mek tir. Bu ger çek ten çok dik kat çe ki ci bir ta rif tir. O hal de Kur ân da bi ze ko nu þan Zat ýn söy le dik le ri ni de lil le re ba ka rak tas dik e de ce ðiz. TA RÝH TE MÝ, ÞU AN DA MI? Bu baþ lýk al týn da bir ör nek ver me ye ça lý - þa ca ðým. Bu ör nek le hem Kur ân ýn þim di, þu an da ko nu þu yor ol du ðu nu, hem de ba zý me al ça lýþ ma la rý nýn Kur ân ýn mâ nâ la rý ný ta rih sel leþ tir di ði ni gö re ce ðiz. Ö zel lik le, çað daþ bir tef sir me to du o lan Ri sâ le-i Nur me to du nun, Kur ân ý in sa ni ye te ya ký þýr, ma kul bir þe kil de an la dý ðý ný gö re ce ðiz. En bi ya Sû re si do ku zun cu â yet (21:9) Ya na ru ku ni ber den ve se la men/ Ey a - teþ se rin ve se lâ met li ol mâ nâ sýn da dýr. Kur ân da ko nu þan Zat, var lýk â le min de te mel bir yer tu tan a te þin Ken di em rin de ol du ðu nu i fa de e di yor. A teþ ve ya sý cak - lýk, se bep ler sil si le sin de Kâ i nat ta ki has sas den ge le rin en ö nem li le rin den bi ri si. Ar zý mýz da, ha ya týn de vam et - me sin de ol maz sa ol maz bir den ge un su - ru. Bi zim gö re bil di ði - miz en bü yük ý sý kay na ðý i se Gü neþ. Hem küt le si ba ký mýn dan hem de e ner ji si ba ký mýn dan çok bü yük bir kuv vet. Her sa bah ve ak þam, Bir i si na sýl em re di yor sa, o þe kil de ha re ket et ti - ði ni mü þa he de e di yo ruz. I sý sý nýn ya kýp ka vur ma po tan si ye li ta þý ma sý na rað men, in ce cik yap rak la rý in cit me den, has sas bir þe kil de ý sý sý ný gön der di ði ni mü þa he de e - di yo ruz. Þim di Kur ân di yor ki gör dü ðün bu ý sý kay na ðý bir e mir da i re sin de ha re - ket e di yor. Ken di ba þý na bun la rý ya pa - maz. Ha ra ret li a te þi ni ken di ba þý na o luþ - tu ra ma ya ca ðý gi bi, var lýk â le min de ki den ge yi de ken di ba þý na o luþ tu ra maz. Her þey, gü ne þi ya ra tan Kim i se O nun e - lin de. Bu nu gör ve tas dik et! Ve o si ga ra kâ ðý dý gi bi in ce na ze nin yap rak lar, bi rer a za-i Ýb ra him A ley his se lâm gi bi, a teþ sa - çan ha ra re te kar þý Ey a teþ! Se rin ve se lâ - met li ol â ye ti ni o ku yor lar. (Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý, Söz ler, Bi rin ci Söz, s. 13 YAN) Bu â ye ti (de li li) ak lý o - lan her bir in san tas dik e der. E - vet, gö züm le gö rü yor ve tas dik e di yo rum. Ay ný â ye tin ba zý a çýk la ma lý me al ler de, Ýb ra him A ley his se lâ - mýn a te þe a týl ma a ný ü ze rin den a çýk lan dý ðý ný gö rü yo ruz. Bu ra da han gi me al ler ol du ðu nu yaz ma - ya ge rek yok. Za ten mak sa dý mýz da bu de ðil. A te þin ha zýr lan ma saf ha sýn dan bah se dip, a te þin þid - de ti ni an la tan a çýk la ma lar var. Böy le bir o ku ma Kur ân o ku ma - sý, ya ni Ya ra tý cý mýz i le ko nuþ ma sa yý la bi lir mi? An lat ma ya ça lýþ tý - ðý mý i fa de e de bil dim mi, bil mi - yo rum. Bir ar ka da þý mýn i fa de si, bel ki bi ze da ha çok yar dým cý o - lur: Kur ân da ki pey gam ber kýs - sa la rý ta ri hî o lay lar dan ders çý ka - rýr gi bi o kun maz, o ra da ki rol ler biz zat biz le riz dir. Nem rut, Fi ra - vun, Ýb ra him, Mu sa... Bir ki ta bý yo rum la mak ve ya ba zý bö lüm - le ri nin ta ri hî ar ka pla ný ný a çýk la ma ya ça lýþ - mak, an la ma ko lay lý ðý sað la mak i çin ol sa ge rek. Ve ya bu na o ki ta bý o ku ya nýn an la dý - ðý ný pay laþ ma sý da di ye bi li riz. Fa kat me se le Ya ra tý cý nýn ke lâ mý, ya ni Kur ân ol du ðu za - man, A ca ba kýs sa la rý ta rih sel lik bo yu tu i le an la ma ya ça lýþ mak ve ya an lat ma ya ça lýþ - mak Kur ân ýn ta ný mý na zýt dü þen bir al gý o luþ tu ru yor mu? di ye de sor mak ge re ki - yor. Bel ki de ön ce lik le bir Kur ân ta ri fi yap - mak ge re ki yor. (Her bir ke li me si nin ü ze - rin de u zun ca dü þü ne bi le ce ði miz bir Kur ân ta ri fi i çin ba ký nýz: Ri sâ le-i Nur Kül - li ya tý, Söz ler, On Do ku zun cu Söz, On Dör - dün cü Reþ ha). Bu ko nu da Ri sâ le-i Nur la rýn me to du nun çok fark lý ol du ðu gö rü lü yor. Be nim gör dü - ðüm ka da rý i le, Es bab en Nu zul (â yet le rin Pey gam be ri miz A ley his se lâ ma gön de ri liþ se bep le ri, o lay lar) de da hil, Ri sâ le-i Nur böy le bir yak la þým ser gi le me miþ. Ya ni kýs - sa la rý ke sin lik le ta rih sel leþ tir me miþ. Ça ðý - mýz in sa ný ný ik na e den Kur ân yo ru mu da bu... Ol ma sý ge rek ti ði gi bi HER AN YA RA TI LAN KÂ Ý NAT Ý ÇÝN, HER AN KO NU ÞAN KUR ÂN Kur ân da ki kýs sa la rýn tem sil ler ol du ðu - nu, ya ni ta rih i ti ba ri i le bi zi il gi len dir me di - ði ni, O nun þu an da þim di bi zim le ko nuþ - tu ðu nu i fa de et mek, Kur ân ýn E ze lî ve E - be dî o lan bir Zat ýn ke lâ mý ol ma sý du ru mu i le bi re bir bað lan tý lý dýr. Kýs sa la rýn ne za - man ve coð ra fî o la rak ne re de mey da na gel di ði hu su su Ya ra tý cý nýn ke lâ mý o lan Kur ân o - ku ma la rý i - çin de dik ka - te a lý na cak bir hu sus de ðil dir. Kýs sa la rýn ta ri hî yö nü nü in ce le - mek a ka de mik bir ça lýþ ma di ye ka bul e di le bi lir. Fa kat Kur ân ýn mak sa dý o ku yu cu su nu u - bu di ye te dâ vet tir. A ka de mik ça lýþ ma na mý na Kur ân da ki kýs sa la ra mu ha - tap ol mak fark lý dýr, abd o la rak kýs sa - la ra mu ha tap ol mak fark lý dýr. Bi rin - de za man ve me kân o la rak ta - rih te ya þar sýn, di ðe rin de bu - lun du ðun an i çin de Ya ra tý - cýn i le ko nu þur sun... VE BÝR ÇAÐ RI As lýn da bu ko nu, vak ti ni Ri sâ le-i Nur ü ze ri ne tek sif et miþ o lan tah kik ehl-i in san la rýn ge niþ çap lý bir bi çim de ça lýþ - ma sý ge re ken bir ko nu dur. Zi ra Müs - lü man la rýn Ri sâ le-i Nur gi bi bir e se re ye te rin ce mu ha tap o la ma ma sý nýn ö - nün de ki en gel ler den bi ri, Ri sâ le-i Nur un Kur ân ý an la ma me to du na sýl - dýr? so ru su nun ce va bý nýn muð lak o lu - þu dur, di ye bi li riz. En a zýn dan þah sen his set ti ðim bu dur. Her an ye ni le nen kâ i nat i çin her an ko nu þan bir Kur ân yo ru mu Ri sâ le-i Nur la rýn sa týr la rýn da mev cut tur.. * Ta rih te tan rý fik ri nin do ðu þu, Öz de - mir Ýn ce, Hür ri yet, 28 Ka sým Küs mek yok Baþ ka mes lek le ri bil mi yo rum; an cak, bil di ðim tek þey; bi zim git ti ði miz yol da küs mek ol ma dý ðý dýr! Ýn san, çe þit li duy gu la rý nýn zor la ma sý i le bir müd det kýr gýn lýk hâ li ya þa ya bi lir. Fa kat dî ni miz de, bu fýt rî his sin üç gün lük bir sü re i çin de tes kîn e dil me si ge rek ti ði ne dâ ir bir ku ral var dýr. O va kit ten son ra ki dav ra nýþ lar da a kýl, kalb, vic dan ga le be et me li; i çe ri de ki kö tü duy gu la rý ya týþ tý rýp u zak laþ týr ma lý dýr. Ken di nef si miz de ki ha tâ lar dan, hat tâ ne re dey se ci - nâ yet sa yý la bi le cek ha re ket ler den do la yý na sýl ki, ben li - ði miz den küs mü yor sak; bin bir ci het le yük sek ve kuv - vet li bað lar la bað lý ol du ðu muz kar þý mýz da ki in sa na da baþ ka tür lü bir mu â me le yi re vâ gör me me li yiz. He le he le, bi ze gö re kö tü o lan, af fe dil mez san dý ðý mýz, dü - zel til me si e be diy yen kà bil de ðil di ye te lâk kî et ti ði miz þu mes e le yi i yi ce bir in ce le ye lim; ken di miz de, â i le miz - den bi rin de, bi zim le il gi si gà yet az bir dos tu muz da ol - say dý; na zar-ý mü sâ ma ha i le bak ma ya cak mý i dik? Bi ze gö re o suç lu nun tek su çu, ay ný yol da yü rü me miz mi dir? Yâ Hû, a ya ðý sürç tü ve düþ tü i se o nu kal dýr mak ki me dü þer? Ba tak lý ða yu var lan dý i se bir el, bir dal u zat - mak mý ko lay dýr; ü ze ri ne bir kü tük yu var la mak mý? Ha - tâ sýz kim se var mý ki, hat tan ay rýl dý di ye dö nüþ ray la rý ný sö küp, gi de ni e be dî çýk ma za mah kûm e di yo ruz! Geç miþ te ki bir lik te ol du ðu muz bun ca za man lar, fi - kir ler, his ler, hiz met ler he zî met ler, a cý lar tat lý lar, gül me ler að la ma lar, sý kýn tý lar fe rah lar bir çiz gi i le ka pan dý mý? Ay ný, ay ný, ay ný.. di ye say mak la bi ti re me - di ði miz te mel le ri mi ze di na mit mi bað lan dý? Ve fâ nýn o yer de nâ mý yok mu? Kur â nî u sûl de a fo roz ol ma dý ðý gi bi, düþ man lýk ta hiç bir a çýk ka pý bý rak ma ya cak ka dar þid det de yok He le, bin de bir me sâ be sin de bir an laþ maz lýk i çin kar þý - da ki ni tah kîr, tas ðîr, ev sâ fý ný tað yîr hiç yok Biz den ön - ce yap tý ðý gü zel hiz met le ri yok say ma ya yet ki li mer cî biz mi yiz? Ha ni, bir si nek ka na dý bir da ðýn gö rül me si ni en - gel ler di! Ha ni, çok sý ký tut ma ya cak týk! Ha ni, ta hak küm le de ðil, afv ve safh i le mu â me le e de cek tik! Bu ha ni le ri yaz - ma ya kalk sak Di yar ba kýr dan Ha ni ye dub le-yol o lur Kur ân ve î man hiz me ti kos ko ca bir çý nar göv de si gi bi dir. Her bir da lý bir bü yük a ðaç tan bü yük tür. O dal la rýn her bi rin de a sýl çe kir de ðe uy gun ö zel lik ler var - dýr. Hat tâ fir dev sî Tû bâ a ða cý nýn hâ si ye ti on da in i kâs et miþ tir; her da lý nýn, her u zan tý sý nýn ay rý bir mey ve si ye tiþ miþ tir. Biz de ol ma ya nýn on da ol ma sýn dan ü zün tü de ðil, mem nû ni yet du ya lým. Þu ka ra göz lük le ri çý ka rýp, i þin ha kî ka ti ne ba ka lým Mad dî Âl-i Bey tin dün ye vî iþ ler de mu vaf fak ký lýn - ma ma sý nýn se bep le ri ni te zek kür ve mâ ne vî bir men sû - bi ye tin men sûp la rý nýn da ay ný ne tî ce ye dû çâr e dil me - sin de ki hik me ti te fek kür i le e sâs-ý ve lâ yet, e sâs-ý tak - vâ, e sâs-ý a zî met, e sâ sât-ý Sün net-i Se niy ye nin mu hâ - fa za sý mes e le si ni ta hat tur e de lim! Ge çi ci â rý za lar ve as lî va zî fe miz ol ma yan meþ ga le ler bi zi o ya la ma sýn! Her i þi hal let mi þiz gi bi, af ra taf ra ya pýp, beþ on yýl da bir þu saf ra at ma hu yun dan vaz ge çe lim Ya pý lan iþ ler bir da nýþ ma so nun da ol muþ sa, ha tâ nýn da se vab ka dar meþ rû ol du ðu nu hâ týr dan çý - kar ma ya lým. Üs te lik, sâ fi ye ti mi zi çok tan yi tir di ði miz - den, kim se is ti þâ re ne tî ce sin de ken di si ni e li ko lu bað lý his set mez ken Bir â i le i çin de bi le fert le rin ay rý ay rý dü þün dü ðü, ay rý ay rý ka rar ver di ði, ay rý ay rý i râ de si ni kul lan dý ðý za man - da ya þý yo ruz. En kü çük dâ i re de bir li ði sað la ya ma yan la - rýn en u zak, va zî fe siz ve fâ i de siz dâ i re de ay rý dü þün - me le ri ni bu ka dar ya dýr ga ma ya lým. Mâ nen gö rev li bu - lun du ðu muz sâ ha da nö be ti mi zi ak sat ma dan, dü men ci ne fe ri gi bi, yal nýz ken di i þi mi zi î ti nâ i le gö re lim; u mûm ne tî ce yi ta hay yül le tül le nen gö rü þü müz yü zün den buz dað la rý na tos la ma ya lým. Ge lin, Müz de li fe de top la dý ðý mýz þu taþ la rý yan lýþ yer le re at ma ya lým! Kur â n'ý an la ma me to du ü ze ri ne bir de ne me Müslim, Birr 56, (2578). Zulümden sakýnýp kaçýnýnýz; çünkü zulüm, kýyamet gününde zâlimin karþýsýna zifiri karanlýklar olarak çýkacaktýr. Cimrilikten de sakýnýnýz; zira, cimrilik sizden önceki ümmetleri helâk etmiþ, onlarý haksýz yere birbirlerinin kanlarýný dökmeye ve haramlarýný helâl saymaya sürüklemiþtir.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 29 Recep 1432 Rumî: 18 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Çukurova yaylalarýnda vaaz zamaný ADANA MÜFTÜLÜÐÜ,YAYLALARDA VAAZ VE ÝRÞAT PROGRAMI BAÞLATTI. YAZ mevsiminin gelmesiyle yaylalara göç eden vatandaþlarý dinî yönden aydýnlatmak millî birlik ve beraberliði pekiþtirmek için Adana Müftülüðü tarafýndan özel vaaz ve irþat programý düzenlendi. Ýl müftüsü, müftü yardýmcýlarý, merkez ilçe müftüleri ve vaizlerin tamamýnýn katýldýðý bu program, A- dana nýn bütün yaylalarýný kapsayacak þekilde planlandý. Pozantý, Aladað, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Karaisalý yaylalarýndaki camilerde yapýlacak vaazlar ve sohbetlerle halkla iç içe hizmet verilecek. 18 Temmuza kadar devam edecek programda, kardeþlik, Kur ân eðitimi, ibadetler, üç aylar ve ramazana hazýrlýk, vatan sevgisi, birlik ve beraberlikle ilgili konularý iþlenecek. Ayrýca vatandaþlarla yapýlacak sohbetlerde birebir problemler dinlenip sorulara cevap verilecek. Adana / cihan Yeminayýbýbitmeli Yeni Meclisin açýlýþýnda ilk krizin, o mâlûm ve ucube yemin metnini okumak istemediklerini beyan eden milletvekiller tarafýndan çýkarýlacaðý yönünde bir beklenti vardý. Gerçi o yemine itiraz eden vekiller, bilâhare metni okumama gibi bir yola gitmeyeceklerini, a- ma tören öncesinde konuyla ilgili görüþlerini kamuoyuna deklare edip, daha sonra sýrf bir þekil þartýný yerine getirmek için kürsüye çýkarak yemin metnini kerhen okuyacaklarýný söylediler. Derken, baþka geliþmeler oldu, metne sýra gelmeden yemin töreninin kendisi krize dönüþtü. Özellikle Atatürk ilke ve inkýlâplarýna baðlýlýk ifadesine yönelik itirazlarýn tartýþmalara yol açmasýnýn beklendiði bir noktada, o ilke ve inkýlâplarý simgeleyen altýoku amblem olarak taþýyan CHP, yemin törenini tamamen boykot etti. Ve sonuç olarak, yeni Meclisin toplandýðý gün farklý bir gerekçeyle de olsa ilke ve inkýlâplara baðlýlýk yemini etmeyenler, siyasette onlarýn asýl sahibi konumundaki bir partinin vekilleri oldu. Kaderin manidar cilvelerinden biri daha... Yaþanan kriz, yemin metni ve törenine bakan yönüyle önemli tartýþmalarýn da kapýsýný araladý. Bir defa, Böyle bir yemin töreni niye yapýlýyor, buna ne gerek var? sualine cevap isteniyor. Dahasý, halkýn seçmesiyle milletvekili sýfatý kazanan insanlarýn Meclisteki görevlerini yapabilmelerini, bu yemin törenine katýlýp o ucube metni okumalarý þartýna baðlayan anayasal dayatmanýn mantýksýzlýðý, temelden sorgulanýyor. Çünkü insanlarý inanmadýklarý þeylere baðlýlýk yemini etmeye zorlamak, ancak istibdat rejimlerinde görülecek türden bir ilkellik ve saçmalýk. Ancak bu kadar senedir devam ediyor. Ve her seçimin ardýndan, Meclisin sadece ve münhasýran millete hizmet için deðerlendirilmesi gereken sayýlý ve çok kýymetli günlerinden biri bu a- besiyete tahsis edilerek resmen boþa harcanýyor. Üstelik okutturulan yemin metni de baþtan sona problemli. Hem muhtevasý, hem Türkçesi berbat. Ve o yüzden, yemin etmek için kürsüye çýkan epeyce milletvekili, metni düzgün okumakta zorlanýyor, tekliyor, hata yapýyor. Hattâ yanlýþ okuduðu için, düzeltinceye kadar defalarca tekrarlamak durumunda kalan vekiller oluyor. Dolayýsýyla, bu garabete artýk bir son verilip, yemin töreni de, metni de iptal edilmeli. Meclis, protokolden olabildiðince arýndýrýlmýþ sade bir açýlýþla iþbaþý yapýp, þimdiki iþleyiþte öngörülen ve anlamsýz þekilde uzun tutulan bekleme süreleri de kýsaltýlarak en kýsa zamanda toplanmalý ve kendisini bekleyen görevlere odaklanabilmeli. Keza, cumhurbaþkaný baþta olmak üzere, askerlerden öðretmenlere, saðlýk görevlilerinden bilumum memurlara kadar, kamuda vazife yapan herkese, göreve baþlarken, benzer þekilde, i- çerikleri üç aþaðý beþ yukarý ayný olan ucube yemin metinleri okutturma garabeti de bitirilmeli. Konunun bir baþka önemli boyutu da þu: Ýnsanlar günlük hayatlarýnda yemine, ancak muhataplarýný inandýrmakta güçlük çektikleri iddialarýný kuvvetlendirebilmek için baþvururlar. Bunun dýþýnda, özüyle sözünün bir olduðuna güvenilen, sözüne itibar edilen ve birþey söylediðinde baþkaca bir delil ve hüccete gerek duyulmayan insanlarýn ayrýca yemine ihtiyacý olmaz. Bu itibarla, insanlarý yemin etmeye zorlamak, onlara kuþkuyla bakan ve güvenmeyen müstebit zihniyetin marifetlerinden biri. Yemin ettirerek güya onlarý baðlayýcý bir taahhüt altýna sokuyor. Ama sadece baský rejimlerinde görülen bu zoraki uygulamanýn, özgürlüklerin geçerli olduðu demokrasilerde kesinlikle yeri yok ve olmamalý. Bu bakýmdan, Türkiye nin yemin dayatmasýndan ve ürettiði zincirleme krizlerden kurtulmasý, herþeyden önce bir demokrasi sorunu ve sýnavý. Ýnsan onuruyla da baðdaþmayan bu utandýrýcý uygulama artýk bitmeli ki, sýnavý geçmiþ olalým. Bakalým, yeni döneme tam da yemin meselesinde odaklanan bir krizle giren TBMM, bu u- tancý bitirecek dirayet ve kararlýlýðý göstererek demokrasimize bir basamak atlatabilecek mi?

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı