kültür sanat yaflam nda ssn /09 say YTL(KDV li)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)"

Transkript

1 kültür sanat yaflam nda ssn /09 say YTL(KDV li) eylül 2008

2

3 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü Cihan Keflkek Yaz flma Adresi stanbul Mahmut fievket Pafla Mah. Mektep Sk. Çoban Apt. No:4 Okmeydan - fiiflli - stanbul Tel: (212) Faks: e-posta: Ankara dilcan Kültür Merkezi fiirintepe Mah. 8.Cad. No:222 / B Mamak Ankara Tel: (312) Hesap no (YTL) Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Hesap no (EURO) Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Yaz bitirip güz aylar na do ru ilerledi imiz günleri yafl yoruz. S ca n art k tahammül s n r nday z. Yürekler yang nda. Bu kez s caktan de il ama, Türkiye halklar n n önünü açan, bilmediklerini ö reten, yol gösteren ustay yitirmekten... Bunun yang n yan nda s cak ne ki! Çöl s ca bile olsa ne ki! Ac n n tarifi olmaz. Ne söylesen bir eksik kal r. Ac n n tek bafl na duyuldu u ortamda eylem de olmaz ama. Ö rencileri, bunun bilincinde o büyük ö retmenin. Çünkü onu da ö retmiflti onlara. En güçsüz durumdayken bile umudun asla kaybedilmemesi gerekti ini; düflmenin insana dair oldu unu ama aya a kalkman n da yine insana has bir özellik oldu unu ö retti i gibi... fiimdi her fley onunla dolu... Bayraklar, flamalar, pankartlar, duvarlar, afifller, ilanlar, dergi sayfalar... Sonra bilinçler, yürekler... Ve dahi her yer onunla... Onsuz ama onunla... Bundan sonra ö rencilerinin yürüyüflü de onsuz ama onunla sürecek. Miras n gelece e tafl yacak olanlar n hayk r fllar yank lan yor sokaklarda. Gecelerin karanl umudun sesleriyle ayd nlan yor. Güze giriyoruz. Umut her daim yeflildir ama sayfalar m zda. Bizim yapraklar m z hiç dökülmez. Yemyeflil sallan r dallarda. Bundand r coflkumuz; bundand r gelece e güvenle ilerleyiflimiz. S rt m zda tafl d m z tabutlar gün geçtikçe ço alsa da, yüre imize gömdü ümüz ac lar her geçen gün artsa da umudumuz hiç sönmeyecek. Bugüne kadar ö retmenlerimizden ö rendiklerimiz bize yeter. Gelece e ilerleyiflimizde, ö rendiklerimize bir fleyler katarak, yeni yeni gelenekler yaratarak yürümede onlardan ö rendiklerimize çok ihtiyac m z olacak. Sayfalar m z bu kez ac yüklü gelebilir. Kanl yazmalar yla Kur an kursunun duvarlar alt ndan ç kar lan genç k zlar, çocuklar; bir t r n içinde havas zl ktan bo ulan göçmenler; evlatlar n açl n koynunda yitiren bin ömür yaflam fl analar; tutsakl klar ve di erleri karamsarl a yol açmas n yüreklerinizde. Ac lar n çeliklefltirdi i yüreklerle, ac lar n umuda dönüfltü ü bilinçlerle bakal m uzaklara... Hep umuda yelken açs n bak fllar m z. Gelecek say m zda görüflmek dile iyle... Dostlukla... Fiyat (DÖV Z) Almanya: 5 Euro Fransa: 5 Euro Hollanda: 5 Euro Avusturya: 5 Euro sviçre: 7.5 Frank ngiltere: 4 Sterlin Bask Bar fl Matbaac l k Mücellit Ali Laçin Davut Pafla Cd. Güven Sanayi Sitesi C Blok No: 291 Topkap - stanbul Tel: (0 212 ) Yerel süreli yay n tavır

4 Ç NDEK LER 09/ DENEME o; bahfledilmez, kazan l r 5 DENEME seninle yürümek 8 fi R adnan yücel 9 DENEME haberin var m tafl duvar? 10 ÖYKÜ 18 kanl yazma 12 fi R ilhan berk 13 B YOGRAF tanya 17 ZLEN M munzur un tiyatro aflk 21 fi R afflar timuçin 22 DENEME gözlerine bakt n z m hiç? 24 DENEME ölümün rengi var m? 26 ZLEN M gerçekte özgür olmak 28 RÖPORTAJ sincan f tipi hapishanesi tutsaklar 31 KAR KATÜR tekirda f tipi hapishanesi tutsaklar 32 AYIN FOTO RAFI gencer yurttafl 33 B YOGRAF hasan tahsin 37 T YATRO 9 ay son gün 39 B YOGRAF ipsiz recep 42 fi R mahmud dervifl 43 S NEMA 9.90 YTL 46 HABERLER 3 o, bahfledilmez kazan l r 3 22 gözlerine bakt n z m hiç? 3 kapak konusu 3 ön ve arka kapak foto: FOSEM (foto raf ve sinema emekçileri) tanya 33 kurtuluflun ilk kurflunu: hasan tahsin

5 deneme o; bahfledilmez, kazan l r! kemal demir Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen bilgeliktir o. Bir günde hiç kimseye bahfledilmeyen, ancak ve ancak kazan labilecek bir bilgelik... En önde olmakt r. Hiç tereddütsüz en önde olmak... Öyle süpermence yeteneklere sahip olmadan, eksi iyle-gedi iyle, zaaflar - n n oldu unu kendine ve herkese itiraf ederek hem de... Bedeli hep ilk gö üslemektir. Sana gönül vermifllerin k l na zarar gelmesin diye... Onlar n yerine de il, çünkü bunu hiçbiri kabul etmeyecektir, hep onlardan önce ama! Adanm fll kt r o. Vatan ve halka, onlar n kurtuluflu yoluna, yani devrime adanm fl bir yaflamd r... Baflkaca bir yaflam bir daha hiçbir flekilde alternatif olarak görmemektir. Düzenin sana sunaca hiçbir fleyin kalmamas d r. Yürümektir. Düflmeden, daima ileriye bakarak, belki s k nt ya girerek ama hiç yalpalamadan yürümesini bilmek... Yürürken gelece i görmektir. Yar n de il, aylar sonras n, hatta y llar sonras n görebilmektir. O gözlere, oralar görecek beyne sahip olmakt r. Herkesin gördü ünü de il, kendinden baflka kimsenin göremeyece i fleyleri görebilme vasf na sahip olmakt r. Bedel ödemede de, emekte de, hayat n ve kavgan n her an nda ve her alan nda ilk olmakt r. lk olmak önemlidir. lk olman n mütevaz l daha da önemli Herkesin harc de ildir o sebepten. Bunu hep baflarabilmektir yaflam nda... Cüretli olmakt r. Al nacak karardan yap lacak eyleme, taktik belirlemeden politika de- iflimine kadar her fleyde ve her yerde kendine güvenerek ad m atmakt r. Cüreti yaflam n n do al seyrine uyarlamakt r. Kiflili inin bir parças yapmakt r. radi olmakt r. Yine her yerde ve her fleyde, hiçbir zaman kendili indencili in tuza na düflmeden, fabrikalar n fabrikas na, yani beyne ve bilince dan flarak, bir de il bin kez düflünerek karar almak ve mutlaka uygulamakt r. radilik, hiçbir zaman ikircikli davranmamak, do ru bildi ini, do ru zamanda, do ru mekanda ve do ru biçimde eyleme dökmektir. flte bunu yapmakt r yaflam n n her an nda... Disiplinli olmakt r o. Hem de bir salise bile gevflemeden. Disiplini karakterinin temel özelli i haline getirmeyi baflarabilmektir. Ölmesini bilmektir k l n depremeden. Kavgan n zorlu dönemeçlerinde herkesten önce at lmakt r kurflunun, bomban n, ölüm mele- inin önüne. Gerekti inde ölümü ça rmakt r açl n koynunda. Fedakarl n en üst boyutudur. Bunun tarifi yap lamaz zaten. Herkesten daha çok yoksun olmakt r her fleyden. Yaln z kalmakt r örne in; aylar, y llar boyu düflman n tecritinde bir yoldafl s cakl n yaflayamadan, bir dost yüzü görmeden yaflamakt r. Bu koflullarda bile inanc n n ço almas, zafere olan güvenin artmas d r. Sevmektir. Sevginin en hesaps z n, en güzelini, en insani olan n tafl makt r kalbinde. Yoldafl n n aya na tafl de se, ondan daha çok ac çekmektir yani. Tan makt r yoldafllar n. Eksiklerini fazlal klar n, zaaflar n yeteneklerini, eksilerini art lar n onlardan daha iyi bilmektir. Bilmektir. Hayat n ve kavgan n sana sordu- u her soruyu do ru cevaplayacak kadar bilgiye sahip olmakt r. Bilginin elbet s n r yoktur ama yine de herkesten çok bilmektir. Bilgiyi do ru biçimde kullanmakt r elbette bir de önemli olan. Tersi yak flmaz ona. deolojide ve politikada netlik, tahlilde isabettir. Bir kez bile yan lmamak, önüne hep güvenle bakmakt r. Karfl s na ç km fl ihanete karfl, Ben bu hareketi gerekti inde bin parçaya ay r r, küllerinden yeniden yarat r m deme güvenini, cüretini ve kararl l n göstermektir. S rt ndan hançerlendi inde bile tu lalar bir bir örerek yaratt hareketin da lmayaca- na sonuna kadar inanmak ve bunu baflarmakt r k sa bir süre içinde... Karanl n hakim oldu u süreçlerde fl k olabilmektir yar na. Herkesin y lg nl k denizinde yüzdü ü, uçak uçak, gemi gemi mülteci oldu u günlerde direnifli örgütlemek; tutsakl n teslimiyet olmad n, aksine dört EYLÜL 2008 TAVIR 3

6 duvar aras n n mücadelenin bir arenas, cephenin bir parças oldu unu kavratmakt r... Suskunlu un, kavga kaçk nl n n geçer akçe oldu u zamanlarda, en çok konuflan olmak, suskun a zlar konuflur yapmak için kavgaya en önde at lmakt r. Yarg lamakt r. Mahkeme kürsülerinde yarg - lanan de il, tersine kendini yarg lamaya kalkanlar büyük bir cüretle yarg lamakt r. O kürsüleri; tarihin, zalimleri mahkum etti i devrim kürsüleri haline getirmek, orada ezilen halklar n öfkesini, kinini ve de umutlar - n hayk rmakt r. Hayat n içinde yüzlerce düflünceyi, davran fl biçimini sab r ve kararl l kla gelifltirip, tarih yazacak güce sahip bir devrimci yaratmakt r. Ayr m çizgilerinin hep net ve kal n olmas d r. Hiçbir konuda mu lakl n olmamas d r bilinçte ve yürekte... Devrimci çizgiyi belirsizlefltiren her düflüncenin, her prati in düflman olmakt r. Güçlü irade, flaflmaz öngörü ve isabetli politik kararlar... Bunlarla var olmakt r düflman n karfl s nda. Bir an bile bunlardan ayr lmadan, bir an bile bunlars z kalmadan... Tarihsel kopufllar n tarihi bir görev haline geldi i anlarda, o kopufl cüretini gösterebilmektir. Büyük bedelleri ve büyük riskleri göze alabilmek; iktidar perspektifini ve iddias - n her flart alt nda koruyabilmektir. Her dönem yol aç c olmak; devrim hedefini kendi kiflili inde somutlamakt r. Statükolara hapsolmamak, tersine onlar y kmak, parçalamakt r. Say s z s navlardan, aln n n ak yla ç kmakt r. Gelenek yaratmakt r. O gelenekleri tafl yacak, yeni geleneklerle yar n kuracak kadrolar yetifltirmektir. Ö retirken ö renen, ö retmenlikle ö rencili i kiflili inde somutlayan olmakt r. Tafl d cüretin mütevaz l na halel getirmedi i biri olabilmektir. Yi it olmakt r. Dimdik durmakt r zalimin karfl s nda. Esir oldu unda bile yenilmemek, teslim olmamakt r. Düflman sevindirmemek, dostlar n n yüreklerindeki umudu hep büyütmektir. Halk na sonuna kadar güvenmek, bu güveni herkese yayabilmektir. Vatan na hasret yaflamakt r y llar boyu. Hasretin en büyü ünü yaflamakt r yüre inde, bilincinde, vücudunun her hücresinde... Sessizli inde bile en güçlü sesle hayk rmak; durdu unda bile düflmana en güçlü darbeyi vurmak; öldü ünde bile zalime korku salmakt r! Bütün bunlar tek kelimeyle anlatmak mümkün Bütün bunlar n, hatta daha nelerin s aca o kelimede bu ülkenin gelece i var! O kelimede yar n m z, yar na dair umutlar m z var. O kelimede aç çocuklar n olmad özgür ve ba ms z bir vatan var. Onunla var olduk, onunla büyüdük, onunla yaflad k, onun gösterdi i yolda büyümeye ve yürümeye devam edece iz. Buraya kadar yazd klar m z silip yerine tek kelime yazmak yeter iflte: Önder! 4 TAVIR EYLÜL 2008

7 deneme flçi direnifllerinde, gecekondu y k mlar nda, üniversitelerde okul kap lar nda, yurt önlerinde, grevlerde, boykotlarda, barikatlarda hep sen vard n. T rnak t rna a, düfle kalka naseninle yürümek... deniz korcan Seninle yürüdük tarihin dikenli yollar nda. Ne dünya gül bahçesiydi, ne de bize vaad edilen bir cennet vard. O cenneti kendi ellerimizle yaratacakt k, ki bilim böyle derdi. Seninle yürüdük ad K z ldere olan o köyden eller üstünde ç kt m zdan beri. Ki aln m za yaz lan bir yazg de ildi bu. Bunu biz kendi ellerimizle yazd k tarihin aln na. Bir gün can m za kastederse zulüm kendi ellerimizle parçalayacakt k gömle imizi ve kurflunlara açacakt k ba r m z. Ne zaman eller havada de il, eller üstünde ç kt ysak o zaman ölümsüz dendi ad m za. Ve biz 18 inde de, 40 nda da kuflat lm fl siperlerimizden öyle ç kt k zulmün karfl s na. Bir kere bile teslim olmad k. Seninle yürümek, buzda lar n k rmakt. Sen bir buzk rand n. Yolumuza ç kan engelleri senin rehberli inde afl p geçtik. Devrimin yollar de il, bir tek yolu vard. Senin gösterdi in yol. Marksizmin, Leninizmin yolu. K z ldere nin yolu. O yoldan hiç sapmad k çünkü senden hiç ayr lmad k. Yolumuzdan dönmedik. Sen hep vard n. Her an m zda her saniyemizde vard n. Nerede düfltüysek tutup kald ran da sendin, bizimle birlikte vuruflan da... EYLÜL 2008 TAVIR 5

8 deneme s l dövüflülür senden ö rendik. S rt na ihanetin kara sapl hançeri sapland - nda da yolundan bir kere olsun dönmedin. Hainlerden, y lanlardan, ç yanlardan aman dilemedin. Do ru tekti ve bunu savundun. hanetlerden kuflatmalardan geçtin bafl n dik. haneti yendin ve nas l yenece imizi de ö rettin. fiimdi eller üstünde gidiyorsun... Nas l bir dere, yata n bulmak için hasretle akarsa; t pk yata n bulan bir nehir gibi kavufltun halk denilen o büyük deryaya... Vatan topraklar ndas n... Ne kadar özlemiflsindir kimbilir. Suyunu, havas n ve ille de insan n. Bir gece konu- umuz olabildin. Sabahlara kadar umutlu flark lar söyledik baflucunda, duydun mu bizi? Atefl bafl nda bekledi gençlerimiz, kad nlar - m z ve hatta çocuklar m z. Sen bize kavufltun, biz de sana. Ölsem de gam yemem gayr n n resmi bu mudur yoksa üstad? Her zaman güvendin ve her zaman sevdin bu halk. Hiç vazgeçmedin. Hiç yaln z komad n. En yüce de erdir ya emek, iflte flimdi onbinler eme inin hakk n vermek için, o güzel yüzünü bir kez olsun görebilmek ve sana bir söz vermek için s raya giriyorlar. Yoldafllar n, dostlar n, sevdiklerin, seni sevenler, sayg da kusur etmeyenler... Ey tarihin yorulmaz ustas, sanki bir dü ün günündesin. Dimdik duruyor yoldafllar n seni karfl larken. Ki sen böyle istedin, sözünü tutuyorlar. Seninle yürümek bir aflk haliydi kuflkusuz. K - z ldere den bu yana yüre imizi so utmadan ayn aflkla düfltük hep topra a. Elimizi hiç titretmedik adalet da t rken. Bir kere olsun sapmad k bilimin ve tarihin yasalar n n emretti inden. fiimdi eller üstündesin büyük usta. Tarih seni yaz yor, ölmedi diye. Seninle yürümek asl nda Ferhat n da lar deldi i yerde bafllar. Seninle yürümek Ferhat olmakt r kuflkusuz. Bir aflk hali yani... Da lar delmektir. Sen bir Ferhat oldun bu macerada ve flimdi seni omuzlayan binler, saraylarda alt n taslarda su içilirken, bir damla suya hasret kalan binlerdi. Tarihin her vaktinde yazg lar - na boyun e meyen bald r ç plaklard. Halk - m z vard seninle yürüyen flimdi. Halk m z... Kimler vard bir bilsen... Korkak halk m z, cahil halk m z, cesur halk m z, kahraman halk - m z oradayd. O büyük macerada korkudan bir kayan n arkas na saklan p kalan Kara Y - lan da onlard, Elmal köprüsünde Frans z Antep e sokmayan da onlard... Böyle bafllard maceralar. Ve Tokatl lar, Sivasl lar, Marafll lar... Aya terlikli, bafl yazmal, kuca çocuklu kad nlar vard. Sanki cepheye mermi götüren Nene Hatun, elde silah dövüflen Kara Fatma, Bedreddin in hakikat bac lar yd onlar. Bizim kad nlar m z yani. Kara sabana koflulan ve sofram zdaki yeri öküzümüzden sonra gelen kad nlar n omuzlar nda gidiyordun ebedi yolculu una. Seni seviyorlard. Çünkü o ullar, kardeflleri, a abeyleriydin. Nice o ullar vermifllerdi kavgaya. Nice o ullar n ve de k zlar n kendi elleriyle koymufllard kara topra n ba r na. Sen onlara kurtuluflu gösterdin; zincirlerini nas l k racaklar n... Düzenin onlara çizdi i kaderi nas l bozacaklar n gös- 6 TAVIR EYLÜL 2008

9 deneme terdin. Evlatlar na sadece ana de il, yoldafl da olmay ö rettin. Ancak o zaman dinerdi ac lar. Dövüfltükçe... Senin resmini tafl yordu küçücük eller ve k r fl k r fl, çizgi çizgi eller. Saz çalan eller tutuyordu resmini, çapa tutan eller de... flçiler, memurlar, iflsizler, karamsarlar, yorgunlar, y lg nlar, hatta devrimin yükünü omuzlamaktan yorulanlar... Ancak yüre inde bir parça olsun bir fley tafl yorsa seni görmeye, helalleflmeye gelmifllerdi. Hepsinin yüre ine umut ekendin çünkü. Hepsinin derdine çare arayan Ad na halk denilen kocaman derya, peflinden gidiyordu yol boyunca. Hakl olduklar n ö rettin önce ve kazanacaklar n da. Kurtuluflun yolunu gösterdin. Ya düzenin kokmufl karanl ya da devrimin p r l p r l ayd nl k günefli. ki yol vard. Bir üçüncü yol yoktu. Böylesine kesindi devrimin çizgileri. Bu yolda kesintisiz yürünecekti. Elbette düflüp tökezlemek de vard bu yolda. Tekrar nas l aya a kalk laca n ö rettin... Düfle kalka, vura öle dövüflülecekti. Hakl y z Kazanaca z, 12 Eylül ün mahkeme salonlar ndan d flar ya taflan sesti. O duvarlar delip geçen ses... Halk n n boynuna prangalar vurulmuflken, iflkenceler alt nda inlerken, onlar bir an olsun yaln z b rakmad n. Zindanlarda 75 gün erittin de bedenini, insanl k onurunu yere düflürmedin. Tarih seni sevdi büyük usta. Ve senin usta ellerine b - rakt ak sayfalar n. fiimdi seni omuzlar nda tafl yan binler bir kere dokunabilmek için sana neler vermezlerdi... Bir kere elini s kabilmek için. Minnet duygular n dile getirebilmek için. Umutsuz yüreklerinin umuduydun. Karanl k günlerinin günefli... yi ki vard n ve hep var olacaks n. Umutsuzlu a ve karamsarl a izin vermemifltin son nefesinde bile. Son talimat. Ve bu yerine getirilecek en zor talimatt. Küçücük çocuklar gelip tabutunu seviyorlard. Çünkü sen onlara bir dünya verdin. Bir günü de il, bütün bir ömrünü arma an ettin gelecek güzel günler u runa. O küçücük eller, o ayakkab boyayan, o mendil satan küçük eller flimdi senin tabutunu okfluyor. Yan nda yürüyor minik ad mlar yla. Gelece ine sahip ç kar gibi. Rahat uyu. Vedalaflmaya s mayan zamanlarda çok çald kap m z ölüm. Ancak vedalaflmalara zaman da bulduk ölümün koynunda. 84 ün o kavurucu s ca nda, ölüm orucunda vedalafl rken birbirinize söyledi iniz sözdü belki Sana ölmek düfltü bize ise yaflamak. fiimdi bu yollar sensiz ad mlamak düfltü bize. Sensiz yürüyece iz. Ki biz yürüdükçe ancak rahat uyuyabilirsin. Sensiz yürüyece iz ama seninle, t pk flimdi oldu u gibi. Senin gözlerinle bakaca z hayata. Ve o büyük gün geldi inde ebedi yata nda huzurla gülümseyeceksin bize, biliyoruz. O günü mutlaka görece iz! Mutlaka! EYLÜL 2008 TAVIR 7

10 fliir sen yürürsün rüzgar yürür adnan yücel Sen yürürsün rüzgar yürür Sabahlar s maz olur gözlerine Her ad mda çözülür bir karanl k fiafaklar çiçek sunar ellerine Gün tutuflur Da lar ayd nlan r Yeniden ayd nlan r Yeniden canlanan bu yaflam Türküler dizer saç n n tellerine Sen yürürsün rüzgar yürür Al p savurur beni saçlar n En kalabal k alanlara götürür Bir cellat ç kar apans z Bir fidan yeflermeden çürür Ve kana bulan r rmaklar Bafltan bafla geçer kentleri Kan temizlenir cellat ölür Sen yürürsün rüzgar yürür Mahpuslar solu unla umutlan r Toprak çatlar Gökyüzü b çak b çak flimfleklenir Görkemli bir yürüyüfl bafllar içimde Ve bir tan vakti K r l r bütün güzellik yasalar A açlar aflk açar bahçelerimde Sen yürürsün rüzgar yürür Dallar e ilir Yapraklar secde eder yürüyüflüne Sular kabar p dalgalan r Köpüklü bafllar yla selamlar seni Ve tanr lar kal r önünde Ne beyler ne krallar Seninle yaz l r en büyük destan En güzel tarih seninle bafllar Sen yürürsün rüzgar yürür Bir sevinç boylan r dünyada Çocuklar korkusuz büyür Kan bo ulur susar Dokunup geçti in her kurakl k Yemyeflil bir vadiye dönüflür Sen yürürsün rüzgar yürür Bizi bu deprem günlerinde nan ki bir fliirsiz yaflamak Bir de sensiz savaflmak öldürür 8 TAVIR EYLÜL 2008

11 deneme haberin var m tafl duvar? murat hano lu Haberin var m tafl duvar? Demir kap, kör pencere, Yast m, ranzam, zincirim, U runa ölümlere gidip geldi im Zulamdaki mahsun resim Haberin var m? Bir devir daha kapand yazd gazeteler. Bayrampafla Hapishanesi kapat ld. stanbul un ortas nda bir mahpus dam der eskiler, hapishane diyelim. fiehrin tam göbe- inde.. fiimdi tamamen tahliye edildi ve ziyarete aç ld. Büyük flovlarla tabi ki. Kimler geldi geçti dediler Bayrampafla dan. Çeteler, mafya tetikçileri elebafllar, ha bir de teröristler der onlar, biz onlar n jargonuna de il kendi literatürümüze göre konuflal m. Devrimciler yani... Ad cinayetler, isyanlarla an lan derler onlar biz ise ödenen bedeller, yaz lan kahramanl k destanlar diyelim. Ve elbette haberi vard r bütün bunlardan o tafl duvar n. nsanlar onuru için ac ndan ölmüfltür o mahpus dam nda ve duvar duvarl ndan utanm flt r da insan insanl ndan utanmam flt r, insan eti yak l rken o duvarlar n içinde. Ne günler görmüfltür o görüfl kabinleri... Dü ünlere, hasretin dindi i anlara, dökülen gözyafllar na, çal nan davullara, al nlara kuflan lan k z l bantlara, c v l c v l bayram yerlerine, s k l yumruk söylenen marfllara ve tam ba r n delip geçen özgürlük eylemlerine. Ki o duvarlar bile a z na kilit vurmufltur devrimciler delip geçerken ba r n. Çünkü dedik ya duvar duvarl ndan utanm flt r. kavgas da var olacakt r, ki o kavga her zaman baflka mekanlarda sürecektir insan insanl n yitirmedi i sürece. Bayrampafla... Seni tarihe gömmek istiyorlar ama biz seni tarihe gömmeyiz. Çünkü senin ad n anarken yürekleri kabaracak insanlar n. Sen bir Metris gibi öyle bafl n dik duracaks n. Çünkü sen, ad n an ld nda bir tafl duvardan öte direnifllerinle an ld n. Senin ad n t pk Metris gibi onurla an l r. Mekanlar önemli de ildir ki, mekanlar n içinde yaz lan tarih onurla yaz ld ysa öyle an l r y llar boyu. Bunu yaratan devrimcilerdir. Bunun diyetini ödeyenlerdir. Mesela Antep gibi, Elmal Köprüsü gibi, Bayrampafla da geçilmemifltir. De se de se kurflunlar ancak bedenimize ifller asla umuda de il derler bu tarihi yazanlar. Öyledir ve onlar hakl d r bu bahiste. fiimdi duvarlar n yerle bir edilecek belki. Ama ad n tarihe kalacak. Çünkü seni infla edenler hayallerine kavuflamad. Devrimciler insanl k onurunu yere düflürmedi. Neler gördün tafl duvar, yaz desek yazabilir misin? Hangi flen çocuk kahkalar çarpt duvarlar na, nerelerin türküleri deldi geçti ba r n. Kaç göz düfltü ufuklar ndan bir tutam gökyüzü görmek için. Hangi derdin avaz yalad geçti yüzünü... Yaz desek yazabilir misin? Yazamazs n... Ama tarih yazd bunlar bir bir. Ah Bayrampafla, biz vard k geldik ve gittik. Senin davan tarihe kals n. Bir devir daha kapand dediler. Ne çok severler bu laf. Biz bu laf hiç sevmeyiz oysa. Çünkü devir kapanmam flt r daha. Kapanacak olan bir devir varsa o da zulmün devridir. Zulüm var oldukça halklar n kurtulufl EYLÜL 2008 TAVIR 9

12 öykü 18 kanl yazma Anneci im Neredesin? Yoksa rüyada m - y m? Allah m ne olur rüya olsun, ne olursun yarabbim! Bismillahirrahmanirrahim Kulhuvallahü ehad allahü samed lem ye lem Gerisi nas ld? Allah m affet ne olurselma yi it sun! Ezan da bitti. Deprem mi oldu acaba? Ya o gürültü Anne ne olur gel al beni buradan. Muhammed hasta dersin, gelmezsin. Muhammed i fiükriye Teyzelere b rak gel, ne olur anac m. Çok korkuyorum. Ezan da bitti. Hiç ses yok. Kimse duymuyor mu beni? Kara gözlü k z m, o küçücük yüre in kald r r m bu kadar ac y? Bu haberi nas l ald m, nas l ç kt m evden Muhammed i fiükriye ye nas l b rakt m da geldim, hiç bilmiyorum. fiimdi burada böyle sakin, hiç k p rdamadan nas l oturuyorum Gözlerimi bir an ay r rsam çöküverecek gök kubbe sanki. Bir daha hiç kavuflamayacakm fl z gibi. Anadolu nun koynunda uykuya dalm flt k zlar / Yazmalar oyal yd / Yeflilli, morlu, çiçekli / Rengarenkti saçlar / Küçücük yazmalar n n alt nda / Salk m saçak / Ve denildi ki bir sabah / Kapkaraym fl yaz lar Allahu ekber allahu ekber Eflhedü en la ilahe il Anneci im Neredeyim ben? O gürültü neydi öyle, ne oldu bana? Her taraf m ac yor. Buras neden karanl k, neden hareket edemiyorum? Anne neredesiniz? Çok korkuyorum. Arkadafllar m nerede, ya hocalar m? Neredesin kömür gözlü k z m? K nal kuzum benim. Bir kova suyu tafl yamayan sen, tonlarca betonun alt ndas n flimdi. Kaç ana bekler böyle sakin, evlad n n enkaz bafl nda. Tafl olmuflum sanki tafllara baka baka. Çok korktun mu yavrucu um? fiimflek çakt nda koflar gelir koynuma giriverirdin. Bak flimdi de ben geldim. Hadi aç kollar n güzel k z m Anneci im Yoksa öldüm mü! Mezarday md r belki. Bu kadar karanl k oldu una göre Sesim de ç km yor zaten. Bafl mda a l yorsundur o vakit. Babam da ald ysa haberi ç - k p gelmifltir. Kahreder kendini, verdi i sözden dönemeyen babam. Söz vermifl çarfl dan adamlara Benim k z da yollayaca m sizin Kur an kursuna diye. Oysa sen söylenmifltin o kadar; B rak otursun evde. O lan hasta, sen de çal flmaya gideceksin, ben tek bafl ma onca ifle nas l koflar m Ayd n n Hatçe sinden ö renir Kur an. Afla mahallenin k zlar hep ona gidiyor, Fadime de ona gitsin n olcak Kara gözlü k z m benim, o kadar söyledimdi babana. Söz vermifl ya bir kere. Laf a z ndan ç km fl ya. Ölür de dönmez. Haberi duyar duymaz ç km fl gelmifl çarfl dan. Burada karfl laflt k. Beni sakinlefltirmeye çal flan kad nlar n aras ndan öyle bir bakt ki baban, k rk yafl na kadar çekti i tüm ac lar doluvermiflti 10 TAVIR EYLÜL 2008

13 öykü gözlerine. Kendime getirdi beni o bak fllar. Sustum. fiimdi sümbülüm, ben bu tepede nas l ki tafl kesilmiflsem, baban da dört dönüyor afla da kurtarmak için sizleri. kinizi de görüyorum yavrucu um, ikinize de bak yorum Biriniz tafl duvarlar n, biriniz verdi i sözün a rl alt nda ezilirken, benim de gö- üs kafesime s m yor ald m nefes Anneci im hep suç babam n de il ya. Ben de istedimdi burada okumay. Ayflegül le hep beraber olal m istedim. Gece gündüz. Son duydu um ses de Ayflegül ümün sesiydi. Sabah namaz na ça r yordu beni. Uyanmaya çal fl yordum. flte o anda oldu ne olduysa. Büyük bir gürültü koptu anneci im. Dünyadaki bütün flimflekleri bir araya toplam fllard sanki. Öylesine korktum. Sonra bir anda çöküverdi duvarlar üzerimize. Çoktaaaan çatlam fl olan duvarlar. Ders yapt m z s n fta görmüfltük bir tane. Ayflegül le birlikte oturdu umuz s ran n yan ndaki duvar çatlam flt, ortas ndaki boya da, s va da dökülüyordu. Arif Hocay ça r p göstermifltik anneci im, Ondan zarar gelmez, ben de burada okudum o benim zaman mda da vard, siz namaz n z k l p, dua ederseniz hiçbir fley olmaz demiflti. Sonra da k z p, bizi odam za göndermiflti. Kömür gözlü k z m, tüp patlam fl diyorlar. Bir tüp yerle bir eder mi koca bir dünyay? Bu nas l bina ki, bu nas l vicdan Sabah beri bir sürü küçük melek ç kard lar enkazdan. Yaralanm fl, yanm fl ço u Hadi benim mele im sen de kanatlan ver anac na do ru. Tek tek sar vereyim yaralar n. Muhammed e de, sana da gözüm gibi bakay m. Anneci im neden hala gelmedin? Buras çok s cak. Eriyorum sanki. Arif Hoca bize cehennemi anlat rd durmadan. Hangi günah ifllersek kaç y l kalaca m z, tövbe etmezsek nas l yanaca m z uzun uzun anlat rd. Oysa sen muhtar n küçük o lu Memet suda bo- uldu unda, Memet in melek oldu unu, bizim gibi küçük yaflta ölenlerin hiç ac çekmeden cennete uçaca n söylemifltin. Anneci- im buras senin anlatt n cennete de il, Arif Hocan n cehennemine benziyor. Zeytin gözlü k z m, saatler geçiyor. Yazmalar kana bulanm fl k zlar n gören analar n feryatlar gö ü deliyor. Bu nas l yaz Yaral ceylanlar m z ç k yor bir bir. Ölü gelinlerimiz ç k yor enkazdan. Bir sen yoksun. Ayflegül ünü de ç kard lar az önce, götürdüler sirenlerle. Nice haldeydi, göremedim. çim öyle bir kayn yor ki s rma saçl m bir oynasam yerimden, tutufluverecek herkes Anneci im sesler geliyor, duyuyorum. Kömür gözlüm, hareketlendi ortal k. Kalabal klaflt. Baban kalabal yar p, atlay verdi ileriye do ru. Ben de duramam art k. Anneci im sonunda geldin O sabah onca yafl na bakmadan a lad Anadolu / Yazmas oyal k zlar na / Rengarenkti saçlar / Yazmalar n n alt nda / Salk m saçak / Ve on sekiz ayr kucak açt onlara analar / Sesten ürkmüfl, karanl ktan korkmufltu k zlar / Sarmalad / Ve flöyle bir etraf na bak - narak / Kederle / Ve kaderle hiç ilgisi olmad - n bilerek / sustu ana / kara yaz yaz c lar n karalar ba layaca o gün / konuflsun diye evlatlar EYLÜL 2008 TAVIR 11

14 fliir türkiye flark s ilhan berk Senin üstündedir Ne varsa yaln zl k, fakirlik nam na Sevmek, yaflamak aflk na Devam eden ve edecek olan ad na Nas rl elden sar yüzden yana Yani ne varsa yorgun, fakir halk m ad na Senin üstünedir. Sen âh ekenin biçenin Sen âh tafl k ran n, flark söyleyenin Trenler ki senden geçer Bafl aç k yalnayak halk m senden geçer Türkülerin en hazinleri senin üzerinedir Anam n, kardeflimin, kavmimin göz yafl senin üzerinedir Halk m arabac s, köylüsü, rgat yla senindir Ben bütün fliirlerimle halk m n. O ovalar ne öyle, birbiri arkas na ak p durur? O yorgun o soluk o namuslu yüzler o erkek bak fllar O gökyüzü, sar, k rm z, mavi say sayabildi in kadar Ya o flehirler, vefakâr Antep, zalim stanbul, kanl Zonguldak? Köyler, bozk rlar, kasabalar? nsanlar ki ç k k elmac k kemikleri acayip elleri, ayaklar yla durmufllar veya yürüyorlar Zile'de kör bir adam gelip geçen trenlere türkü söylüyor S vas'dan b çak sat c lar n n sesleri geliyor Pis, fakir o can m Kürt köyleri arkalar n da lara dayay p görünmez olmufllar Peflleri s ra tuz gölleri, nehirler gökyüzü kay yor. Sen bir kenara durmufl bak yorsun Da lar senin önünde gelip durur Yol senin serine görünür Kötüsü sana vurur rüzgâr n E risi sana ya ar ya murun Ekme in karas sana düfler. Sen flu koca Türkiye topra Sen Yunus'un, Karacao lan' n, Pir Sultan Abdal' n vatan Sen kimsesizli imizin, büyük yaln zl m z n, al n terinin memleketi Gözümüzün içindeki sar l k Avucumuzun içindeki yara Sen her gün biraz daha ba land m z Her gün bizi ba layan hayata Tuzu ekme i fliirimizin Sen çar k, potur, kuflak Sen çavdar ekme i, m s r ekme i, bu day ekme i Dinlenmekten yorulmufl toprak, durgun sular, ihtiyar da lar Karakollar, hapishaneler, okullar Yani yirmi milyonun kederi Yani yirmi milyonun ümidi Sen büyük kederimiz Sen büyük ümidimiz Düzülse sana düzülür destan Yak lsa sana yak l r türkü Ama flüphesiz en insancas iflin Devam etmektir yaflamaya. 12 TAVIR EYLÜL 2008

15 biyografi tanya ümit zafer Hadi gidelim dostum Bütün haks zl klar n öcünü almaya Asi y ld zlar parlas n aln m zda Yenemezsek Ölürüz Ne ç kar... Ernesto Che Guavara lkiyle, Naz m Hikmet in bir fliirinde karfl laflt k. kincisiyle, Che nin Bolivya Günlü ü nde tan flt k. Ve bir daha unutmad m onlar. Ayn zaman ve mekânda yaflamam fl oluflumuzun hiç önemi yok. Meselenin özü, insanl a bir felaket yaflatan Naziler e karfl direnen Tanya ya yak nl k duyabilmekte. Yani, yürekte... Ayn flekilde, Amerikan emperyalizmini de il ama emperyalizme karfl savaflan Tanyalar sevmektir konunun özü. Yani, yürektedir. flte tam da bu nedenle, Tanya isimli iki yoldafl m var, diyorum cümle âleme... lkini, Naziler katletti. kincisini ise, ABD nin emrindeki Bolivyal katiller. Elbette, ben do madan çok önce olmufl bütün bunlar. Ama görüyorsunuz ya, ne dara ac ne de kurflunlar Tanya y yok etmeyi baflaramad lar. Ki Nazilerin dara ac nda k rklara kar flan Tanya, sonra Che nin yan nda göründü yeniden. Görmek için, sadece kalbi bir gözle bakman n yeterli oldu u bir gerçek bu. Evet, böyle oldu. Çünkü her ikisinin yaln zca isimleri de il ama özgürlük aflklar da ayn yd. Ve onlar, ayn hayat n ve hakikatin Tanya s yd... tarihe de yazd bunlar. Elbette bu sat rlar, sosyalist kiflilik ve devrimci tercihin ifadesidir. Tam da burada, Che nin Bolivya Günlü ü nün 8 A ustos tarihli bölümüne yazd klar n paylaflmal y z: Mücadelenin bu türü bize insan soyunun en üst aflamas olan devrimcili e eriflme olana veriyor, ayn zamanda da eksiksiz insan olmam z sa l yor... Art k, kendisini insanl n özgürlü üne adayan Tanya n n yaflam maceras na geçebiliriz. Ve tan d kça göreceksiniz ki, o fliirdeki soru, cevab n bulmufltur çoktan. Ve flimdi, Naz m n o fliirinde b rak p ilkini, ikincisinin fliirini okuyal m birlikte. Ki bu yaz, o son fliiri kalbinizle duyaca n z n garantisidir. Emin olun, duyacaks n z. Ve fliirin sorusuna cevap bulacaks - n z... Dedim ya, Che nin Bolivya Günlü ü nde karfl laflt k Tanya ile. O nun da bir günlü ü oldu unu ise daha sonra duydum. Gerçi, an defterinin tek sayfas n kullanm flt zaten. Ve o sayfaya da, Ostrovski nin Çelik Böyle Sertleflti roman ndan yapt bir al nt y yazm fl. Bolivya da lar ndaki ölümünün ard ndan, s rt çantas ndan ç kan defterinin o sayfas na, flunlar yazm fl Tanya:... nsan n sahip oldu u en de erli fley hayat d r. Hayat insana yaln zca bir kez verilir ve insan bunu öyle kullanmal d r ki, y llar sonra bu hayat, bir a rl k olarak üzerine çökmesin, insan geçmiflinin s radanl ve zavall l yüzünden utanç duymas n. Ölürken flöyle diyebilmeli insan: Tüm hayat m ve tüm gücümü, dünyadaki en güzel fley olan insan n özgürlü ü u runa savafla adad m. Tanya n n ömrünün özeti say l r bu sözler. Ve sadece o deftere de il, EYLÜL 2008 TAVIR 13

16 biyografi Tamara... Buraya kadar Tanya dedik O na. Ama do du unda, Hayde e Tamara Banke Bider denilmiflti ad na. Ki bir Alman ailesinin ikinci çocu u olarak, Arjantin de do du. Tanya n n ailesi, Nazi zulmü yüzünden 1935 y l nda Almanya y terk etmek zorunda kalm flt. Anne ve babas Alman Komünist Partisi üyesi olarak Nazilere karfl mücadele içindeydiler. Ve bu kimlikleri de deflifre olmaya bafllad nda, Almanya dan ayr ld lar. Ç kt klar yol, onlar Arjantin e götürdü. Ve 19 Kas m 1937 de burada do du Tamara. Almanya ya geri dönecekleri 1952 y l na kadar, Arjantin de yaflad lar. Tamara n n çocuklu u böyle geçti. Demokratik Almanya da... Tanya, ailesiyle birlikte 1952 y l nda Demokratik Almanya Cumhuriyeti ne geldi. Anne ve babas sosyalist kurulufl çal flmalar nda görev ald lar. Tanya ise önce Clara Zetkin okuluna, ard ndan siyasal bilgiler fakültesine devam etti. Ve 18 yafl nda, Alman Sosyalist Birlik Partisi ne üye kabul edildi. Çocuklu u, Arjantin de geçen Tanya, Latin Amerika ya olan ilgisini sürdürüyordu. Önceleri Latin Amerika folkloru ile s n rl olan bu ilgi, Küba Devrimi yle birlikte siyasal bir hale büründü. Ayr ca, ülkesini ziyaret eden Kübal devrimcilerin çevirmenli ini de yap yordu. Ki Aral k 1960 da Che ile tan flmas bu sayede oldu... Küba n n Ça r s... Küba Devrimi nin zaferi ve yaflanan geliflmeler, Tanya y da mutlu etmiflti. Ve her geçen gün daha iyi anl yordu ki, Küba Devrimi, emperyalizme karfl savafl ça r s d r. flte bu ça r y yüre inde hissetti i için, Küba ya gitmek istiyordu. Arad f rsat 1961 y l nda buldu. Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü nden ald - daveti kabul etti ve May s 1961 de Küba ya ulaflt. Mutlulu un Küba s nda 23 yafl ndaki bu genç k z da bir renk olacakt art k... Devrim, Küba da zafere ulaflm fl ama durmam flt. Çünkü devrim, zaten dura anl n ötesinde bir ilerleme ve özgürlü ün, dünyay fethetme maceras d r. flte bu büyük insanl k maceras na dâhil olman n ad mlar na devam eder bizim Tanya. Ve gereken her yerde çal flmaya bafllar:... Tamara, gönüllü çal flma müfrezelerinde, milis örgütünde, okuma-yazma bilmezli e son verme kampanyas nda görev ald. E itim Bakanl nda Küba n n Halklarla Dostluk Enstitüsü nde ve Kübal Kad nlar Federasyonu nda çal flt. Tanya n n böylesi çal flmalar 1963 Mart ay - 14 TAVIR EYLÜL 2008

17 biyografi na kadar sürdü. Ki bu süreç, Tanya n n hayat içinde tan nd bir zaman olarak geçti.... Tamara n n karakteristik özellikleri -güvenilirlik, siyasi bilinç ve kendini göreve adama özelli i- Che nin ve öteki Kübal devrimcilerin dikkatini çekmiflti. Evet, Che lerin dikkatini çekmiflti Tanya. Çünkü, revizyonist önderliklerin halklar mahkum etti i çaresizli e karfl, emperyalist tahakkümün üstüne yürümenin haz rl ndayd lar. flte bu haz rl a Tanya y da dâhil ettiler. Genç k z bu yeni ve zorlu görevi, coflkuyla kabul etti. Tarihe yaz lacak ad n da böylece ald : Tanya! E itim... Görevlerini yerine getirmek için gereken e itim çal flmalar n n içindeydi art k. Hayat n her an ve ayr nt s, bu e itimin bir parças yd. Ve Tanya, olanca çabas yla bu çal flman n tüm gereklerini yerine getirmek istiyordu. Karfl laflt zorluklar oluyordu elbette. Ama yüklendi i görevin karfl s na ç kan her engel, ideallerinin büyüklü ü karfl s nda küçülüyordu. O günlere dair yazd bir raporda kendisini flöyle de erlendirir Tanya: Çal flmalar m daha iyi örgütlemeliyim ve her fleyden önemlisi çok h zl çal flmay ö renmeliyim. Daha fazla inisiyatif kullanmal ve koflullar gerekli k ld nda h zla karar alma yetene imi gelifltirmeliyim Tanya, zorland konular kendini gelifltirmenin, e itmenin ve daha iyisini yapman n f rsat na çeviriyordu. Geçirdi i bu süreçten ç kan sonuç olumluydu ve fluydu: Çözümleme yetene i ve özelefltiri ruhu, izleyece i yolu göstermek için yeterliydi. Kendine güveni tamd, inisiyatif sahibiydi, cüretliydi ve ö renme gücü, yarat c l flafl rt c yd. Her fleyi bilirim iddias da yoktu, alçak gönüllü, haddini bilen bir genç kad nd Yola Ç k fl Tanya geçirdi i bir y ll k e itimin ard ndan, Mart 1964 te Che ile yeniden görüfltü. Bolivya da örgütlenecek olan gerilla hareketine iliflkin yüklenece i görevini de böylece ö rendi. Buna göre, sahte belgelerle Bolivya ya gidecek, bu ülkenin burjuva, devlet ve ordu kesimlerinin sosyal yaflam nda bir yer edinecek, bu arada bir biçimiyle ülkeyi dolaflarak emekçilerin durumunu gözlemleyecekti. Bunlar yaparken ülkenin sol kesimleriyle iliflki kurmayacak, kimseden yard m almayacak ve kesinlikle gerçek kimli ini deflifre etmeyecekti. Havana dan gelecek olan mesaja kadar, sahte kimli inin içinde yapayaln z kalacakt. Konuflaca, dertleflece i bir yoldafl bile olmayacakt yan nda. Tanya, görevinin ne denli hayati oldu un bilinciyle, Nisan 1964 te yola ç kt. Bolivya ya ulaflmak için geçmesi gereken Avrupa ya do ruydu yolculu u. Ki bir dizi ülke ve flehri gördü Avrupa da. Oralarda resimler çektirdi, hatta tan d klar edindi. Çünkü Bolivya daki sahte yaflam nda gerekecekti bu bilgiler. Bu amaçla Avrupa da dolaflmas n n ard ndan önce Peru ya ve 18 Kas m 1964 te Bolivya ya ulaflt Tanya, Bolivya da Art k görev yerindeydi. Ve görevinin gerektirdi i ad mlar atmaya bafllad. Adeta bir satranç oyuncusu gibi, sonraki hamlelerini de öngörerek hareket ediyordu. rili ufakl bir dizi sorun ç kt karfl s na ama uygun bir çözüm bulmay baflar yordu mutlaka. Tanya, bir yandan kendini Bolivya daki burjuva çevrelerine tan t rken, öte yandan her gün birkaç saat sekiz ö renciye Almanca dersleri veriyordu; çünkü yasal bir kaynaktan para kazand n ve bununla geçindi ini kan tlamak zorundayd. Zaman n n ço unu folklor çal flmalar yla geçiriyor, E itim Bakanl na ba l Folklor Araflt rma Komitesi nde ücretsiz olarak görev yap yordu. Devrimci çal flmas n böyle bir görüntüyle örten Tanya, dâhil oldu u burjuva çevrelerden bir evlilik teklifi ald. Kendi de erlendirmesine göre, böylesi bir evlilik görevlerini sürdürmesinde avantajl bir görüntü sa lard. Daha Küba dayken böylesi bir olas l k üzerine de düflünmüfllerdi zaten. Bu evlilik önerisi, Tanya ya, içinde bulundu u tehlikeli durumda yabana at lmayacak bir güvence sunuyordu. Bu sayede, Bolivya pasaportuna çarçabuk sahip olabilir ve bu ülkede ikametine gerçek bir yasall k kazand rabilirdi Gizlili inin yasal güvencesi için, bu evlili i gerçeklefltirdi. Bir süre sonra da, misyonunu yerine getirmifl olan bu evlili e son verdi Tanya. Ki Tanya n n göze ald bu fedakarl - anlamak için, Che nin Devrim d fl nda baflka bir yaflam yoktur sözü üzerine düflünülmelidir F s ldanan Hayk r fl Tanya, Ocak 1966 da Küba dan gelen bir yoldafl yla görüfltü. Küba Komünist Partisi ne üye kabul edildi ini de bu görüflmede ö rendi. Tanya n n sevinci tahmin edilebilir. Dahas ve bu görüflmenin esas, o güne kadar yürüttü ü çal flmalar n kontrolü, ö renmesi gereken yeni illegalite teknikleri ve bundan sonra yapacaklar na dairdi. flte tüm bunlar paylaflt lar. Ki bir yoldafl yla görüflmek, çölde su bulmak gibiydi. Zira onca zamand r burjuva çevrelerde yaflamak zorunda kalm flt Tanya. Ama flimdi bir yoldafl yla konuflmak, gülmek ve hatta kavga etmek flans na sahip olmufltu. Ne var ki, bu bir görevdi ve yoldafl geri gidecekti. Otobüs kondüktörü bana sesleniyordu. Tanya, Bir dakika bekleyin! diye ba rd ve elimi hiç b rakmadan beni bir köfleye çekti, orada a layarak kula ma f s ldad : Patria o muerte, Venceremos! (Ya özgür vatan ya ölüm, yenece iz) Otobüse bindim, Tanya afla dan bana el sall yordu. Özgürlük Emekçisi Nisan 1966 dan sonra Tanya n n çal flmalar daha da yo unlaflt. Ve her fley, komutanl - n Che nin yapaca birli in alt yap s n n sa lamca kurulmas hedefine göre ifllemeye bafllad. Tanya, gelip giden yoldafllar n karfl - l yor ve onlar, ayarlad yerlere götürüyordu. Oluflturdu u sahte hayat, bu faaliyetlerini örtüyordu. Denilebilir ki, kendini her fleye hâkim sayan CIA ve onun evlad Bolivya kontrgerillas, devrimci irade ve yarat c l a yenilmiflti. Ki dönemin çiflleri Bakan, katledilerek ele geçirilmesinden ve hainlerin verdi i bilgilerden sonra, Tanya n n ancak deflifre edilebildi ini anlat r: Tanya ak ll bir genç kad nd. Bolivyal yüksek sosyete mensubu kiflilerin en seçkinleri aras nda uzun süre çal flmas na kar- EYLÜL 2008 TAVIR 15

18 biyografi fl n, kimse onun devrimci rolünden kuflkulanmam flt Tanya n n düflman taraf ndan dahi kabul edilen bu baflar s n n devam, yürütülen faaliyet için olmazsa olmaz önemdeydi. Ki Che, tüm bu çal flman n komutan olarak Tanya n n ad mlar n da izliyor, yönlendiriyordu. Öyle ki, Temmuz 1966 da verdi i talimatlardan birisi flöyledir: Temaslar en aza indirin, Tanya n n gerçek rolü anlafl lmamal, yapt çal flmalar bofla gitmemelidir. Ve art k, Che, Bolivya da lar na ad m atm flt r. Hiç kuflku yok ki, bu ad m n basaca zeminin haz rlanmas nda, Che nin Bolivya daki izdüflümü olan Tanya n n pay büyüktür. flte bu ad mlar n ard geldikçe, Tanya n n iflleri de artm flt r. O günlere tan k olan bir yoldafl konuflur flimdi: Yeterince yoldafl m z yoktu, bu nedenle Tanya gelecek savaflç lar n karfl lanmas nda do rudan do ruya rol oynad Herkesin karfl laflt sorunlar çözer, giyecek temin etme ve yemek piflirmeyle u rafl rd. Yani, gelenlerin hepsiyle de do rudan do ruya ilgilendi Bütün yoldafllar m z ona minnettard Bolivya Günlü ü nün 20 Aral k tarihine flöyle yazar Che: Tanya talimat almak üzere gelecek Ve Tanya, ilk kez Aral k sonunda Che nin komutas ndaki flahanlar n kamp na ulafl r. Tanya mutludur, çünkü olmay istedi- i yerdedir. O gün, kendilerince bir kutlama yaparak yeni y la girerler. Art k, 1967 y l bafll yordur. Fedakârl m z Bilinçlidir y l yla birlikte mücadelenin artan yo- unlu unu, kimi sorunlar ve çözümleri, yaflanan çat flmalar ve harekete kat l m sa lanmas için yap lan görüflmeleri günlü ünde anlat r Che. Elbette, bu yo unlu un artan a rl alt nda Tanya n n omuzlar da vard r. Ve O, Bolivya oligarflisinin burnunun dibinde yapt klar yla, sorumlulu unu yerine getirmektedir. Ama devrimci faaliyetin baflar grafi i düz bir çizgiden ibaret de ildir hiçbir zaman. Yeri gelince olumsuzluklar da yaflan r. Ve Che nin 27 Mart günü yazd klar flöyledir: Her fley, Tanya n n teflhis edildi ini gösteriyor; e er öyleyse iki y ll k titiz ve sab rl çal flma bofla gitti demektir. Che nin kimi ipuçlar ndan hareketle vard sonuç, do rudur. Art k flehirlere dönmesi mümkün de ildir Tanya n n. Zira yanlar ndan kaçarak ihaneti seçenler, Tanya hakk nda da bilgi vermifllerdir. Bu durum, da larda kalmas n kaç n lmaz k l yordu. Öyle de oldu. Tanya, donan m aç s ndan yoksunluklar ve zorluklar içindeydi. Giydi i botlar bir yoldafla aitti ve aya na hiç uymuyordu Bizim uzun yürüyüfllerimize al fl k de ildi, fakat ad mlar n bize uydurmaya çal fl r, uzun uzun ad mlar atar, kad n olarak özel muamele görmek, özel bir yard m almak istemezdi. Bu arada hainlerin verdi i bilgiler ile Bolivyal askerlerin gözlemleri birbirini tamamlar. Çünkü askerler, kendileriyle çarp flanlar aras nda bir kad n gördüklerini aktar rlar. Ve çiflleri Bakan anlatmaya devam eder: Çarp flmalara kat lan askerler, gururlar incinmifl olarak, gerillalar aras nda bir kad n n onlara seslendi ini, teslim ol ça r s nda bulundu unu anlatm fllard. Yürüyordu Che nin ard ndan Tanya. Özgürlük havarisiydi onlar ve durmak yoktu yazg - lar nda. Yürüyorlard insanl n öncü müfrezesi olarak. De il aya na olmayan botlar, ç plak yürekle yürüyordu da lar n yücesinde ve tarihin ana caddesinde. Bizim savaflç lar m z n davran fllar ndan gelece in insan n sezmek mümkündür diyen Che nin sözleri, Tanya n n prati ini de anlat r. O günlerde Che nin birli inde yer alan Guido (Inti) Peredo, Tanya dan hareketle Yeni nsan n do uflunu anlat r: Yabanc laflt r lm fl ve bask alt ndaki burjuva toplumunda yaflayan insanlar n özlemini çekti i her fley geride b rak l r. Yeni ve bambaflka bir insan n do uflu gerçekleflir; bu insan, gittikçe daha fazla fedakârl k yapmaya isteklidir ve gerekirse kendini feda etmeye haz rd r Yeni nsan n do umunu anlatan Pereda, sözü Tanya ya getirip sorar: Tanya y böylesine bir fedakârl k ruhuyla, devrimci mücadeleye kat lmaya iten neydi? Sorunun cevab için, hem Tanya n n ideallerini hem de Che nin flu sözünü an msatmak yeterlidir: Fedakârl m z bilinçlidir; yaratt - m z özgürlü ün bedelidir Ölmek Nisan 1967 de Che nin birli i iki gruba ayr - l r. Bir süre sonra buluflacaklard r. Ama geliflmeler umduklar gibi olmaz ve bir daha buluflamazlar. Girdikleri çat flmalarda kay plar da verirler. Tanya n n yer ald birli in etraf ndaki kuflatma, her geçen gün daral r nin A ustos ay na böyle gelirler. O ay n sonunda, Rio Grande nehrini geçmeye çal - flan Tanya n n birli i pusuya düfler. CIA yetifltirmesi Bolivyal katiller taraf ndan imha edilirler. Dönemin çiflleri Bakan Antonio Arquedas n sözleri, o gün yaflananlara fl k tutar: S rt nda bir çanta tafl yordu ve elinde bir hafif makineli tüfek vard. Gerillalar, gö- üsleri hizas na kadar suya girdiklerinde, pusudakilerin ilk silah at fllar duyuldu. Tanya, silah n atefl pozisyonuna getirmek için kolunu kald rd ; atefl edebilecek miydi, yoksa edemeyecek miydi, bunu kimse bilmiyor. Askerlerden Vargas olan, Tanya y gö sünden vurdu Son fiiir Dedim ya, Che nin Bolivya Günlü ü nde karfl laflt k ilk kez. Ve anlad k ki hayat denilen kavgada, halk n özgürlük arzusunda ve tarihin güncelli inde daima yafl yor Tanya. Ve flimdi, devrimci kad n n enternasyonalist bir örne i olan Tanya n n Nisan 1966 tarihli o fliirine geldi s ra. Ki o fliirdeki sorular n cevaplar malumdur: Dediler: Bir an b rak ard na Öyleyse gidiyorum, solan çiçek misali. Bir gün unutulur mu ki ad m? Benden bir fley kalmaz m bu dünyada? Hiç de ilse bir çiçek, hiç de ilse bir flark. Öyleyse yüre im nas l davranmal? Yaflamam ve varl m, Bofluna m bu dünyada? Nisan 1966 (TANYA) Kaynakça: Gerilla Tanya / Nadiye R. Çobano lu / YAR Yay nlar Bolivya Günlü ü / Ernesto Che Guevara / YAR Yay nlar 16 TAVIR EYLÜL 2008

19 izlenim munzur un tiyatro aflk idil tiyatro atölyesi Haz rl klar m z tamam. Son provalar m z da yapt k. Oynayaca m z oyunlar n tüm haz rl klar n tamamlaman n huzuruyla yola ç k - yoruz Dersim e, 8. Munzur Kültür ve Do a Festivali ne kat lmak için. Daha bu iflte çok acemiyiz, bunun bilincindeyiz. Öyle ah m flah m oyunlar de il zaten oynad klar m z. Biri, iki k zkardeflin, uzun çok uzun bir açl k maratonunun, bir kahramanl k destan olan ölüm orucunun iki yi it flehidi olan Zehra ve Canan Kulaks z kardefllerin öyküsünü anlat yor. Oyun, Ümit lter in Zehra ve Canan kardefller için yazd fliirler üzerinden, yazar Bilgesu Erenus un kurgulamas ndan oluflmufltu. Mehmet Esato lu nun yönetimiyle sahnelenmeye bafllanan bu oyun, Onuncu Köyün Fidanlar ad n tafl - yordu. Di eri, tek suçu (!) Dersim de balc l k yapmak olan birinin, Bülent Karatafl n kontrgerilla taraf ndan katledilmesinin öyküsünü anlat yordu ve oyunu yazan ve yöneten yine Mehmet Esato lu ydu. Üçüncü oyun ise, Amerika ya Çüfl De! adl, seçim kampanyas için yaz lan k sa bir sokak oyunuydu ve seçim kampanyas nda birçok mahallede oynanm flt. Zorlu bir yolculuk oluyor bizimki. Nedeni hemen hemen her festivalde yaflanan organizasyon bozuklu u... Araçta fazla insan var ve koridorda yolculuk yapmak zorunda kal yorlar. Neyse ki bir mola s ras nda Dersim e giden baflka otobüste yer bulunuyor onlara. Keyfimizi hiçbir fley bozamayacak ama. Dersim in heyecan ile dopdoluyuz. Aksakl klar her daim yaflan yordu bugüne kadar, bundan sonra da yaflanacakt. O nedenle tüm dikkatimizi önceden haz rlad m z plana verecek, orada iflimizi en güzel flekilde yapmak için çaba sarfedecektik. Molalarda bile bunu konufluyorduk. Bir aksakl n ç kmamas en büyük dile imizdi. Orada bizi ça - ran arkadafllar m z n yüzünü kara ç karmamak için söz verdik birbirimize... Uzun ve zor bir yolculuktan sonra Elaz a geliyoruz. Elaz a varmak demek neredeyse Dersim e varmak demek. Çünkü Keban üzerinden feribotlarla Pertek e geçmek için en fazla bir saatlik bir yolumuz kal yordu geriye. Ve Keban... Suyun o kadar çok azalmas hayra alamet de il gerçekten. Eski su seviyesi belli oluyor k y da; Keban o kadar çok su kaybetmifl ki, insan gelecek kayg s güdüyor o azalmay görünce. fiimdilerde içme sular n bile özellefltirmek için har l har l çal flan emperyalistler ve onlar n iflbirlikçileri, dünyada yaflanan susuzlu un da en büyük sorumlular. Çok yak n bir tarihte, baflta küresel s nma ve kirlenme nedeniyle çok daha büyük su s k nt s yaflanaca ve olas savafllardan baz lar n n su için ç kaca bir kehanet olmasa gerek. Zaten Munzur Vadisi nin korunmas ve Munzur nehrinin üzerine barajlar kurularak o güzelim nehrin yok olmamas için, demokratik kitle örgütlerinin Tunceli Belediyesi ile ortaklafla düzenledi i Kültür ve Do a Festivali de, yaklaflan bu büyük tehlikenin EYLÜL 2008 TAVIR 17

20 önüne geçmeye çal fl yor mütevaz çabas yla... Feribota giriyor otobüsümüz ve karfl ya geçiyoruz. Karfl k y da bizi öncelikle bir Dersim klasi i olan jandarma kontrolü karfl l yor. Tabi art k Pertek topraklar nda oldu umuz için, belediye baflkan Kenan Çetin de otobüse binerek hepimize Hoflgeldiniz! Festivalimize ve ilçemize onur verdiniz diyor. flte so uk ve s cak olmak üzere iki karfl lama. Biri insan ne kadar çileden ç kar yorsa, di eri o kadar ferahlat yor. Belediye baflkan na ve yan ndaki ekibe bizler de Hoflbulduk! diyoruz. GBT soruflturmas gerçekten insan çileden ç karacak cinsten. Saatler sürüyor soruflturma. Bunun bilinçli bir faaliyet oldu u ortada. Festival ve festival için Dersim e gelenler rahats z ediyor birilerini. Festivalin yap lmas n istemiyorlar. Ancak engelleyemedikleri noktada; gelenleri hayat ndan bezdirecek uygulamalardan, böylelikle insanlar n bir daha buraya gelmemesi ihtimalinden medet umuyorlar. Bu da onlar için zü ürt tesellisi tabi ki. Çünkü kimsenin, bu festivali bir daha yapmama, buralara bir daha gelmeme gibi bir arzusu hiç olmayacak! Yoruluyor, s cakta yan p kavruluyoruz. Uzad kça uzuyor jandarman n GBT soruflturmas. Nihayet toplad klar kimliklerle bir jandarma eri görünüyor uzaktan. Soruflturman n bitti- ini anl yor ve rahatl yoruz. Daha yapacak çok iflimiz var. Akflam, festival bünyesinde ilçelerde yap lacak programlardan biri Pertek te gerçeklefltirilecek ve biz burada ilk oyunumuzu oynayaca z. Pertek, Dersim in en yeflil ilçelerinden biri. Elaz a en yak n ilçe oldu u için di er ilçelerden biraz daha geliflmifl durumda. Yaln z bu geliflmiflli in ölçüsü tabi ki Bat daki ilçelerle k yaslanamaz. Buran n, Dersim in genelinin oldu u gibi, sanayi ile uzaktan yak ndan ilgisi yok. Dersim ticaretten, tar mdan ve hayvanc l ktan kazan yor ne kazan yorsa. Çok göç yaflan yor Dersim den di er illere, hatta di er ülkelere. Nüfusu sürekli azalan ender illerden Dersim bu yüzden. Geçim kaynaklar çok ama çok s n rl da ondan. Buna ra men, kahvelerin, birahanelerin ve di er e lence yerlerinin çoklu u hemen dikkatimizi çekiyor. Pertek gibi öyle fazla büyük olmayan bir ilçede neredeyse ad mbafl bir kahve veya birahane var. Bu, Dersim genelinde devletin yozlaflt rma faaliyetinin ne kadar büyük boyutlara vard n n da bir göstergesi asl nda. flsizlik, açl k, yoksulluk her zaman direnifli, örgütlü mücadeleyi getirmiyor beraberinde. Bu durum, iflte Dersim de görüldü ü gibi, yozlaflmaya, ahlaki de erlerde erozyona da yol açabiliyor. Gerçi Dersim in merkezi baflta olmak üzere, Temel Haklar n yozlaflmaya karfl faaliyetleri oluyor geçmiflten bugüne ama bunun baflar ya ulaflmas için bütünüyle örgütlü ve topyekün mücadele etmek gerekiyor. Daha sonra Dersim de ve di er ilçelerde görece imiz gibi gençli in durumu pek parlak görünmüyor. Mücadelenin ivmesinin düflüklü ü, gençli i düzenin sundu u çeflitli alternatiflere yöneltebiliyor. flte bu festivalin bu duruma da olumlu anlamda katk s n n olmas gerekiyor. Düzenin kültürüne karfl halk n kültürünün; düzenin bireyci-bencil ideolojisine karfl kolektivizmi temel alan alternatif sosyalist ideolojisinin ifllendi i/aktar ld bir festivalin Dersim halk na katk s - n n çok önemli oldu u ortada... flte bütün bunlar n bilincinde olarak sergiliyoruz oyunumuzu Pertek teki programda. Eski Belediye Garaj, bu tür etkinliklerin sergilenece i bir mekana dönüfltürülmüfl ancak Pertek için bu mekan n çok küçük kald n, 18 TAVIR EYLÜL 2008

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu Triello Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu 1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras nda yap - l r, ya da oynan r..., B ve, triello yapacak üç kifli olsun. Önce,

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı