kültür sanat yaflam nda ssn /09 say YTL(KDV li)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)"

Transkript

1 kültür sanat yaflam nda ssn /09 say YTL(KDV li) eylül 2008

2

3 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü Cihan Keflkek Yaz flma Adresi stanbul Mahmut fievket Pafla Mah. Mektep Sk. Çoban Apt. No:4 Okmeydan - fiiflli - stanbul Tel: (212) Faks: e-posta: Ankara dilcan Kültür Merkezi fiirintepe Mah. 8.Cad. No:222 / B Mamak Ankara Tel: (312) Hesap no (YTL) Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Hesap no (EURO) Gamze Mimaro lu fl Bankas Parmakkap / ST. Yaz bitirip güz aylar na do ru ilerledi imiz günleri yafl yoruz. S ca n art k tahammül s n r nday z. Yürekler yang nda. Bu kez s caktan de il ama, Türkiye halklar n n önünü açan, bilmediklerini ö reten, yol gösteren ustay yitirmekten... Bunun yang n yan nda s cak ne ki! Çöl s ca bile olsa ne ki! Ac n n tarifi olmaz. Ne söylesen bir eksik kal r. Ac n n tek bafl na duyuldu u ortamda eylem de olmaz ama. Ö rencileri, bunun bilincinde o büyük ö retmenin. Çünkü onu da ö retmiflti onlara. En güçsüz durumdayken bile umudun asla kaybedilmemesi gerekti ini; düflmenin insana dair oldu unu ama aya a kalkman n da yine insana has bir özellik oldu unu ö retti i gibi... fiimdi her fley onunla dolu... Bayraklar, flamalar, pankartlar, duvarlar, afifller, ilanlar, dergi sayfalar... Sonra bilinçler, yürekler... Ve dahi her yer onunla... Onsuz ama onunla... Bundan sonra ö rencilerinin yürüyüflü de onsuz ama onunla sürecek. Miras n gelece e tafl yacak olanlar n hayk r fllar yank lan yor sokaklarda. Gecelerin karanl umudun sesleriyle ayd nlan yor. Güze giriyoruz. Umut her daim yeflildir ama sayfalar m zda. Bizim yapraklar m z hiç dökülmez. Yemyeflil sallan r dallarda. Bundand r coflkumuz; bundand r gelece e güvenle ilerleyiflimiz. S rt m zda tafl d m z tabutlar gün geçtikçe ço alsa da, yüre imize gömdü ümüz ac lar her geçen gün artsa da umudumuz hiç sönmeyecek. Bugüne kadar ö retmenlerimizden ö rendiklerimiz bize yeter. Gelece e ilerleyiflimizde, ö rendiklerimize bir fleyler katarak, yeni yeni gelenekler yaratarak yürümede onlardan ö rendiklerimize çok ihtiyac m z olacak. Sayfalar m z bu kez ac yüklü gelebilir. Kanl yazmalar yla Kur an kursunun duvarlar alt ndan ç kar lan genç k zlar, çocuklar; bir t r n içinde havas zl ktan bo ulan göçmenler; evlatlar n açl n koynunda yitiren bin ömür yaflam fl analar; tutsakl klar ve di erleri karamsarl a yol açmas n yüreklerinizde. Ac lar n çeliklefltirdi i yüreklerle, ac lar n umuda dönüfltü ü bilinçlerle bakal m uzaklara... Hep umuda yelken açs n bak fllar m z. Gelecek say m zda görüflmek dile iyle... Dostlukla... Fiyat (DÖV Z) Almanya: 5 Euro Fransa: 5 Euro Hollanda: 5 Euro Avusturya: 5 Euro sviçre: 7.5 Frank ngiltere: 4 Sterlin Bask Bar fl Matbaac l k Mücellit Ali Laçin Davut Pafla Cd. Güven Sanayi Sitesi C Blok No: 291 Topkap - stanbul Tel: (0 212 ) Yerel süreli yay n tavır

4 Ç NDEK LER 09/ DENEME o; bahfledilmez, kazan l r 5 DENEME seninle yürümek 8 fi R adnan yücel 9 DENEME haberin var m tafl duvar? 10 ÖYKÜ 18 kanl yazma 12 fi R ilhan berk 13 B YOGRAF tanya 17 ZLEN M munzur un tiyatro aflk 21 fi R afflar timuçin 22 DENEME gözlerine bakt n z m hiç? 24 DENEME ölümün rengi var m? 26 ZLEN M gerçekte özgür olmak 28 RÖPORTAJ sincan f tipi hapishanesi tutsaklar 31 KAR KATÜR tekirda f tipi hapishanesi tutsaklar 32 AYIN FOTO RAFI gencer yurttafl 33 B YOGRAF hasan tahsin 37 T YATRO 9 ay son gün 39 B YOGRAF ipsiz recep 42 fi R mahmud dervifl 43 S NEMA 9.90 YTL 46 HABERLER 3 o, bahfledilmez kazan l r 3 22 gözlerine bakt n z m hiç? 3 kapak konusu 3 ön ve arka kapak foto: FOSEM (foto raf ve sinema emekçileri) tanya 33 kurtuluflun ilk kurflunu: hasan tahsin

5 deneme o; bahfledilmez, kazan l r! kemal demir Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen bilgeliktir o. Bir günde hiç kimseye bahfledilmeyen, ancak ve ancak kazan labilecek bir bilgelik... En önde olmakt r. Hiç tereddütsüz en önde olmak... Öyle süpermence yeteneklere sahip olmadan, eksi iyle-gedi iyle, zaaflar - n n oldu unu kendine ve herkese itiraf ederek hem de... Bedeli hep ilk gö üslemektir. Sana gönül vermifllerin k l na zarar gelmesin diye... Onlar n yerine de il, çünkü bunu hiçbiri kabul etmeyecektir, hep onlardan önce ama! Adanm fll kt r o. Vatan ve halka, onlar n kurtuluflu yoluna, yani devrime adanm fl bir yaflamd r... Baflkaca bir yaflam bir daha hiçbir flekilde alternatif olarak görmemektir. Düzenin sana sunaca hiçbir fleyin kalmamas d r. Yürümektir. Düflmeden, daima ileriye bakarak, belki s k nt ya girerek ama hiç yalpalamadan yürümesini bilmek... Yürürken gelece i görmektir. Yar n de il, aylar sonras n, hatta y llar sonras n görebilmektir. O gözlere, oralar görecek beyne sahip olmakt r. Herkesin gördü ünü de il, kendinden baflka kimsenin göremeyece i fleyleri görebilme vasf na sahip olmakt r. Bedel ödemede de, emekte de, hayat n ve kavgan n her an nda ve her alan nda ilk olmakt r. lk olmak önemlidir. lk olman n mütevaz l daha da önemli Herkesin harc de ildir o sebepten. Bunu hep baflarabilmektir yaflam nda... Cüretli olmakt r. Al nacak karardan yap lacak eyleme, taktik belirlemeden politika de- iflimine kadar her fleyde ve her yerde kendine güvenerek ad m atmakt r. Cüreti yaflam n n do al seyrine uyarlamakt r. Kiflili inin bir parças yapmakt r. radi olmakt r. Yine her yerde ve her fleyde, hiçbir zaman kendili indencili in tuza na düflmeden, fabrikalar n fabrikas na, yani beyne ve bilince dan flarak, bir de il bin kez düflünerek karar almak ve mutlaka uygulamakt r. radilik, hiçbir zaman ikircikli davranmamak, do ru bildi ini, do ru zamanda, do ru mekanda ve do ru biçimde eyleme dökmektir. flte bunu yapmakt r yaflam n n her an nda... Disiplinli olmakt r o. Hem de bir salise bile gevflemeden. Disiplini karakterinin temel özelli i haline getirmeyi baflarabilmektir. Ölmesini bilmektir k l n depremeden. Kavgan n zorlu dönemeçlerinde herkesten önce at lmakt r kurflunun, bomban n, ölüm mele- inin önüne. Gerekti inde ölümü ça rmakt r açl n koynunda. Fedakarl n en üst boyutudur. Bunun tarifi yap lamaz zaten. Herkesten daha çok yoksun olmakt r her fleyden. Yaln z kalmakt r örne in; aylar, y llar boyu düflman n tecritinde bir yoldafl s cakl n yaflayamadan, bir dost yüzü görmeden yaflamakt r. Bu koflullarda bile inanc n n ço almas, zafere olan güvenin artmas d r. Sevmektir. Sevginin en hesaps z n, en güzelini, en insani olan n tafl makt r kalbinde. Yoldafl n n aya na tafl de se, ondan daha çok ac çekmektir yani. Tan makt r yoldafllar n. Eksiklerini fazlal klar n, zaaflar n yeteneklerini, eksilerini art lar n onlardan daha iyi bilmektir. Bilmektir. Hayat n ve kavgan n sana sordu- u her soruyu do ru cevaplayacak kadar bilgiye sahip olmakt r. Bilginin elbet s n r yoktur ama yine de herkesten çok bilmektir. Bilgiyi do ru biçimde kullanmakt r elbette bir de önemli olan. Tersi yak flmaz ona. deolojide ve politikada netlik, tahlilde isabettir. Bir kez bile yan lmamak, önüne hep güvenle bakmakt r. Karfl s na ç km fl ihanete karfl, Ben bu hareketi gerekti inde bin parçaya ay r r, küllerinden yeniden yarat r m deme güvenini, cüretini ve kararl l n göstermektir. S rt ndan hançerlendi inde bile tu lalar bir bir örerek yaratt hareketin da lmayaca- na sonuna kadar inanmak ve bunu baflarmakt r k sa bir süre içinde... Karanl n hakim oldu u süreçlerde fl k olabilmektir yar na. Herkesin y lg nl k denizinde yüzdü ü, uçak uçak, gemi gemi mülteci oldu u günlerde direnifli örgütlemek; tutsakl n teslimiyet olmad n, aksine dört EYLÜL 2008 TAVIR 3

6 duvar aras n n mücadelenin bir arenas, cephenin bir parças oldu unu kavratmakt r... Suskunlu un, kavga kaçk nl n n geçer akçe oldu u zamanlarda, en çok konuflan olmak, suskun a zlar konuflur yapmak için kavgaya en önde at lmakt r. Yarg lamakt r. Mahkeme kürsülerinde yarg - lanan de il, tersine kendini yarg lamaya kalkanlar büyük bir cüretle yarg lamakt r. O kürsüleri; tarihin, zalimleri mahkum etti i devrim kürsüleri haline getirmek, orada ezilen halklar n öfkesini, kinini ve de umutlar - n hayk rmakt r. Hayat n içinde yüzlerce düflünceyi, davran fl biçimini sab r ve kararl l kla gelifltirip, tarih yazacak güce sahip bir devrimci yaratmakt r. Ayr m çizgilerinin hep net ve kal n olmas d r. Hiçbir konuda mu lakl n olmamas d r bilinçte ve yürekte... Devrimci çizgiyi belirsizlefltiren her düflüncenin, her prati in düflman olmakt r. Güçlü irade, flaflmaz öngörü ve isabetli politik kararlar... Bunlarla var olmakt r düflman n karfl s nda. Bir an bile bunlardan ayr lmadan, bir an bile bunlars z kalmadan... Tarihsel kopufllar n tarihi bir görev haline geldi i anlarda, o kopufl cüretini gösterebilmektir. Büyük bedelleri ve büyük riskleri göze alabilmek; iktidar perspektifini ve iddias - n her flart alt nda koruyabilmektir. Her dönem yol aç c olmak; devrim hedefini kendi kiflili inde somutlamakt r. Statükolara hapsolmamak, tersine onlar y kmak, parçalamakt r. Say s z s navlardan, aln n n ak yla ç kmakt r. Gelenek yaratmakt r. O gelenekleri tafl yacak, yeni geleneklerle yar n kuracak kadrolar yetifltirmektir. Ö retirken ö renen, ö retmenlikle ö rencili i kiflili inde somutlayan olmakt r. Tafl d cüretin mütevaz l na halel getirmedi i biri olabilmektir. Yi it olmakt r. Dimdik durmakt r zalimin karfl s nda. Esir oldu unda bile yenilmemek, teslim olmamakt r. Düflman sevindirmemek, dostlar n n yüreklerindeki umudu hep büyütmektir. Halk na sonuna kadar güvenmek, bu güveni herkese yayabilmektir. Vatan na hasret yaflamakt r y llar boyu. Hasretin en büyü ünü yaflamakt r yüre inde, bilincinde, vücudunun her hücresinde... Sessizli inde bile en güçlü sesle hayk rmak; durdu unda bile düflmana en güçlü darbeyi vurmak; öldü ünde bile zalime korku salmakt r! Bütün bunlar tek kelimeyle anlatmak mümkün Bütün bunlar n, hatta daha nelerin s aca o kelimede bu ülkenin gelece i var! O kelimede yar n m z, yar na dair umutlar m z var. O kelimede aç çocuklar n olmad özgür ve ba ms z bir vatan var. Onunla var olduk, onunla büyüdük, onunla yaflad k, onun gösterdi i yolda büyümeye ve yürümeye devam edece iz. Buraya kadar yazd klar m z silip yerine tek kelime yazmak yeter iflte: Önder! 4 TAVIR EYLÜL 2008

7 deneme flçi direnifllerinde, gecekondu y k mlar nda, üniversitelerde okul kap lar nda, yurt önlerinde, grevlerde, boykotlarda, barikatlarda hep sen vard n. T rnak t rna a, düfle kalka naseninle yürümek... deniz korcan Seninle yürüdük tarihin dikenli yollar nda. Ne dünya gül bahçesiydi, ne de bize vaad edilen bir cennet vard. O cenneti kendi ellerimizle yaratacakt k, ki bilim böyle derdi. Seninle yürüdük ad K z ldere olan o köyden eller üstünde ç kt m zdan beri. Ki aln m za yaz lan bir yazg de ildi bu. Bunu biz kendi ellerimizle yazd k tarihin aln na. Bir gün can m za kastederse zulüm kendi ellerimizle parçalayacakt k gömle imizi ve kurflunlara açacakt k ba r m z. Ne zaman eller havada de il, eller üstünde ç kt ysak o zaman ölümsüz dendi ad m za. Ve biz 18 inde de, 40 nda da kuflat lm fl siperlerimizden öyle ç kt k zulmün karfl s na. Bir kere bile teslim olmad k. Seninle yürümek, buzda lar n k rmakt. Sen bir buzk rand n. Yolumuza ç kan engelleri senin rehberli inde afl p geçtik. Devrimin yollar de il, bir tek yolu vard. Senin gösterdi in yol. Marksizmin, Leninizmin yolu. K z ldere nin yolu. O yoldan hiç sapmad k çünkü senden hiç ayr lmad k. Yolumuzdan dönmedik. Sen hep vard n. Her an m zda her saniyemizde vard n. Nerede düfltüysek tutup kald ran da sendin, bizimle birlikte vuruflan da... EYLÜL 2008 TAVIR 5

8 deneme s l dövüflülür senden ö rendik. S rt na ihanetin kara sapl hançeri sapland - nda da yolundan bir kere olsun dönmedin. Hainlerden, y lanlardan, ç yanlardan aman dilemedin. Do ru tekti ve bunu savundun. hanetlerden kuflatmalardan geçtin bafl n dik. haneti yendin ve nas l yenece imizi de ö rettin. fiimdi eller üstünde gidiyorsun... Nas l bir dere, yata n bulmak için hasretle akarsa; t pk yata n bulan bir nehir gibi kavufltun halk denilen o büyük deryaya... Vatan topraklar ndas n... Ne kadar özlemiflsindir kimbilir. Suyunu, havas n ve ille de insan n. Bir gece konu- umuz olabildin. Sabahlara kadar umutlu flark lar söyledik baflucunda, duydun mu bizi? Atefl bafl nda bekledi gençlerimiz, kad nlar - m z ve hatta çocuklar m z. Sen bize kavufltun, biz de sana. Ölsem de gam yemem gayr n n resmi bu mudur yoksa üstad? Her zaman güvendin ve her zaman sevdin bu halk. Hiç vazgeçmedin. Hiç yaln z komad n. En yüce de erdir ya emek, iflte flimdi onbinler eme inin hakk n vermek için, o güzel yüzünü bir kez olsun görebilmek ve sana bir söz vermek için s raya giriyorlar. Yoldafllar n, dostlar n, sevdiklerin, seni sevenler, sayg da kusur etmeyenler... Ey tarihin yorulmaz ustas, sanki bir dü ün günündesin. Dimdik duruyor yoldafllar n seni karfl larken. Ki sen böyle istedin, sözünü tutuyorlar. Seninle yürümek bir aflk haliydi kuflkusuz. K - z ldere den bu yana yüre imizi so utmadan ayn aflkla düfltük hep topra a. Elimizi hiç titretmedik adalet da t rken. Bir kere olsun sapmad k bilimin ve tarihin yasalar n n emretti inden. fiimdi eller üstündesin büyük usta. Tarih seni yaz yor, ölmedi diye. Seninle yürümek asl nda Ferhat n da lar deldi i yerde bafllar. Seninle yürümek Ferhat olmakt r kuflkusuz. Bir aflk hali yani... Da lar delmektir. Sen bir Ferhat oldun bu macerada ve flimdi seni omuzlayan binler, saraylarda alt n taslarda su içilirken, bir damla suya hasret kalan binlerdi. Tarihin her vaktinde yazg lar - na boyun e meyen bald r ç plaklard. Halk - m z vard seninle yürüyen flimdi. Halk m z... Kimler vard bir bilsen... Korkak halk m z, cahil halk m z, cesur halk m z, kahraman halk - m z oradayd. O büyük macerada korkudan bir kayan n arkas na saklan p kalan Kara Y - lan da onlard, Elmal köprüsünde Frans z Antep e sokmayan da onlard... Böyle bafllard maceralar. Ve Tokatl lar, Sivasl lar, Marafll lar... Aya terlikli, bafl yazmal, kuca çocuklu kad nlar vard. Sanki cepheye mermi götüren Nene Hatun, elde silah dövüflen Kara Fatma, Bedreddin in hakikat bac lar yd onlar. Bizim kad nlar m z yani. Kara sabana koflulan ve sofram zdaki yeri öküzümüzden sonra gelen kad nlar n omuzlar nda gidiyordun ebedi yolculu una. Seni seviyorlard. Çünkü o ullar, kardeflleri, a abeyleriydin. Nice o ullar vermifllerdi kavgaya. Nice o ullar n ve de k zlar n kendi elleriyle koymufllard kara topra n ba r na. Sen onlara kurtuluflu gösterdin; zincirlerini nas l k racaklar n... Düzenin onlara çizdi i kaderi nas l bozacaklar n gös- 6 TAVIR EYLÜL 2008

9 deneme terdin. Evlatlar na sadece ana de il, yoldafl da olmay ö rettin. Ancak o zaman dinerdi ac lar. Dövüfltükçe... Senin resmini tafl yordu küçücük eller ve k r fl k r fl, çizgi çizgi eller. Saz çalan eller tutuyordu resmini, çapa tutan eller de... flçiler, memurlar, iflsizler, karamsarlar, yorgunlar, y lg nlar, hatta devrimin yükünü omuzlamaktan yorulanlar... Ancak yüre inde bir parça olsun bir fley tafl yorsa seni görmeye, helalleflmeye gelmifllerdi. Hepsinin yüre ine umut ekendin çünkü. Hepsinin derdine çare arayan Ad na halk denilen kocaman derya, peflinden gidiyordu yol boyunca. Hakl olduklar n ö rettin önce ve kazanacaklar n da. Kurtuluflun yolunu gösterdin. Ya düzenin kokmufl karanl ya da devrimin p r l p r l ayd nl k günefli. ki yol vard. Bir üçüncü yol yoktu. Böylesine kesindi devrimin çizgileri. Bu yolda kesintisiz yürünecekti. Elbette düflüp tökezlemek de vard bu yolda. Tekrar nas l aya a kalk laca n ö rettin... Düfle kalka, vura öle dövüflülecekti. Hakl y z Kazanaca z, 12 Eylül ün mahkeme salonlar ndan d flar ya taflan sesti. O duvarlar delip geçen ses... Halk n n boynuna prangalar vurulmuflken, iflkenceler alt nda inlerken, onlar bir an olsun yaln z b rakmad n. Zindanlarda 75 gün erittin de bedenini, insanl k onurunu yere düflürmedin. Tarih seni sevdi büyük usta. Ve senin usta ellerine b - rakt ak sayfalar n. fiimdi seni omuzlar nda tafl yan binler bir kere dokunabilmek için sana neler vermezlerdi... Bir kere elini s kabilmek için. Minnet duygular n dile getirebilmek için. Umutsuz yüreklerinin umuduydun. Karanl k günlerinin günefli... yi ki vard n ve hep var olacaks n. Umutsuzlu a ve karamsarl a izin vermemifltin son nefesinde bile. Son talimat. Ve bu yerine getirilecek en zor talimatt. Küçücük çocuklar gelip tabutunu seviyorlard. Çünkü sen onlara bir dünya verdin. Bir günü de il, bütün bir ömrünü arma an ettin gelecek güzel günler u runa. O küçücük eller, o ayakkab boyayan, o mendil satan küçük eller flimdi senin tabutunu okfluyor. Yan nda yürüyor minik ad mlar yla. Gelece ine sahip ç kar gibi. Rahat uyu. Vedalaflmaya s mayan zamanlarda çok çald kap m z ölüm. Ancak vedalaflmalara zaman da bulduk ölümün koynunda. 84 ün o kavurucu s ca nda, ölüm orucunda vedalafl rken birbirinize söyledi iniz sözdü belki Sana ölmek düfltü bize ise yaflamak. fiimdi bu yollar sensiz ad mlamak düfltü bize. Sensiz yürüyece iz. Ki biz yürüdükçe ancak rahat uyuyabilirsin. Sensiz yürüyece iz ama seninle, t pk flimdi oldu u gibi. Senin gözlerinle bakaca z hayata. Ve o büyük gün geldi inde ebedi yata nda huzurla gülümseyeceksin bize, biliyoruz. O günü mutlaka görece iz! Mutlaka! EYLÜL 2008 TAVIR 7

10 fliir sen yürürsün rüzgar yürür adnan yücel Sen yürürsün rüzgar yürür Sabahlar s maz olur gözlerine Her ad mda çözülür bir karanl k fiafaklar çiçek sunar ellerine Gün tutuflur Da lar ayd nlan r Yeniden ayd nlan r Yeniden canlanan bu yaflam Türküler dizer saç n n tellerine Sen yürürsün rüzgar yürür Al p savurur beni saçlar n En kalabal k alanlara götürür Bir cellat ç kar apans z Bir fidan yeflermeden çürür Ve kana bulan r rmaklar Bafltan bafla geçer kentleri Kan temizlenir cellat ölür Sen yürürsün rüzgar yürür Mahpuslar solu unla umutlan r Toprak çatlar Gökyüzü b çak b çak flimfleklenir Görkemli bir yürüyüfl bafllar içimde Ve bir tan vakti K r l r bütün güzellik yasalar A açlar aflk açar bahçelerimde Sen yürürsün rüzgar yürür Dallar e ilir Yapraklar secde eder yürüyüflüne Sular kabar p dalgalan r Köpüklü bafllar yla selamlar seni Ve tanr lar kal r önünde Ne beyler ne krallar Seninle yaz l r en büyük destan En güzel tarih seninle bafllar Sen yürürsün rüzgar yürür Bir sevinç boylan r dünyada Çocuklar korkusuz büyür Kan bo ulur susar Dokunup geçti in her kurakl k Yemyeflil bir vadiye dönüflür Sen yürürsün rüzgar yürür Bizi bu deprem günlerinde nan ki bir fliirsiz yaflamak Bir de sensiz savaflmak öldürür 8 TAVIR EYLÜL 2008

11 deneme haberin var m tafl duvar? murat hano lu Haberin var m tafl duvar? Demir kap, kör pencere, Yast m, ranzam, zincirim, U runa ölümlere gidip geldi im Zulamdaki mahsun resim Haberin var m? Bir devir daha kapand yazd gazeteler. Bayrampafla Hapishanesi kapat ld. stanbul un ortas nda bir mahpus dam der eskiler, hapishane diyelim. fiehrin tam göbe- inde.. fiimdi tamamen tahliye edildi ve ziyarete aç ld. Büyük flovlarla tabi ki. Kimler geldi geçti dediler Bayrampafla dan. Çeteler, mafya tetikçileri elebafllar, ha bir de teröristler der onlar, biz onlar n jargonuna de il kendi literatürümüze göre konuflal m. Devrimciler yani... Ad cinayetler, isyanlarla an lan derler onlar biz ise ödenen bedeller, yaz lan kahramanl k destanlar diyelim. Ve elbette haberi vard r bütün bunlardan o tafl duvar n. nsanlar onuru için ac ndan ölmüfltür o mahpus dam nda ve duvar duvarl ndan utanm flt r da insan insanl ndan utanmam flt r, insan eti yak l rken o duvarlar n içinde. Ne günler görmüfltür o görüfl kabinleri... Dü ünlere, hasretin dindi i anlara, dökülen gözyafllar na, çal nan davullara, al nlara kuflan lan k z l bantlara, c v l c v l bayram yerlerine, s k l yumruk söylenen marfllara ve tam ba r n delip geçen özgürlük eylemlerine. Ki o duvarlar bile a z na kilit vurmufltur devrimciler delip geçerken ba r n. Çünkü dedik ya duvar duvarl ndan utanm flt r. kavgas da var olacakt r, ki o kavga her zaman baflka mekanlarda sürecektir insan insanl n yitirmedi i sürece. Bayrampafla... Seni tarihe gömmek istiyorlar ama biz seni tarihe gömmeyiz. Çünkü senin ad n anarken yürekleri kabaracak insanlar n. Sen bir Metris gibi öyle bafl n dik duracaks n. Çünkü sen, ad n an ld nda bir tafl duvardan öte direnifllerinle an ld n. Senin ad n t pk Metris gibi onurla an l r. Mekanlar önemli de ildir ki, mekanlar n içinde yaz lan tarih onurla yaz ld ysa öyle an l r y llar boyu. Bunu yaratan devrimcilerdir. Bunun diyetini ödeyenlerdir. Mesela Antep gibi, Elmal Köprüsü gibi, Bayrampafla da geçilmemifltir. De se de se kurflunlar ancak bedenimize ifller asla umuda de il derler bu tarihi yazanlar. Öyledir ve onlar hakl d r bu bahiste. fiimdi duvarlar n yerle bir edilecek belki. Ama ad n tarihe kalacak. Çünkü seni infla edenler hayallerine kavuflamad. Devrimciler insanl k onurunu yere düflürmedi. Neler gördün tafl duvar, yaz desek yazabilir misin? Hangi flen çocuk kahkalar çarpt duvarlar na, nerelerin türküleri deldi geçti ba r n. Kaç göz düfltü ufuklar ndan bir tutam gökyüzü görmek için. Hangi derdin avaz yalad geçti yüzünü... Yaz desek yazabilir misin? Yazamazs n... Ama tarih yazd bunlar bir bir. Ah Bayrampafla, biz vard k geldik ve gittik. Senin davan tarihe kals n. Bir devir daha kapand dediler. Ne çok severler bu laf. Biz bu laf hiç sevmeyiz oysa. Çünkü devir kapanmam flt r daha. Kapanacak olan bir devir varsa o da zulmün devridir. Zulüm var oldukça halklar n kurtulufl EYLÜL 2008 TAVIR 9

12 öykü 18 kanl yazma Anneci im Neredesin? Yoksa rüyada m - y m? Allah m ne olur rüya olsun, ne olursun yarabbim! Bismillahirrahmanirrahim Kulhuvallahü ehad allahü samed lem ye lem Gerisi nas ld? Allah m affet ne olurselma yi it sun! Ezan da bitti. Deprem mi oldu acaba? Ya o gürültü Anne ne olur gel al beni buradan. Muhammed hasta dersin, gelmezsin. Muhammed i fiükriye Teyzelere b rak gel, ne olur anac m. Çok korkuyorum. Ezan da bitti. Hiç ses yok. Kimse duymuyor mu beni? Kara gözlü k z m, o küçücük yüre in kald r r m bu kadar ac y? Bu haberi nas l ald m, nas l ç kt m evden Muhammed i fiükriye ye nas l b rakt m da geldim, hiç bilmiyorum. fiimdi burada böyle sakin, hiç k p rdamadan nas l oturuyorum Gözlerimi bir an ay r rsam çöküverecek gök kubbe sanki. Bir daha hiç kavuflamayacakm fl z gibi. Anadolu nun koynunda uykuya dalm flt k zlar / Yazmalar oyal yd / Yeflilli, morlu, çiçekli / Rengarenkti saçlar / Küçücük yazmalar n n alt nda / Salk m saçak / Ve denildi ki bir sabah / Kapkaraym fl yaz lar Allahu ekber allahu ekber Eflhedü en la ilahe il Anneci im Neredeyim ben? O gürültü neydi öyle, ne oldu bana? Her taraf m ac yor. Buras neden karanl k, neden hareket edemiyorum? Anne neredesiniz? Çok korkuyorum. Arkadafllar m nerede, ya hocalar m? Neredesin kömür gözlü k z m? K nal kuzum benim. Bir kova suyu tafl yamayan sen, tonlarca betonun alt ndas n flimdi. Kaç ana bekler böyle sakin, evlad n n enkaz bafl nda. Tafl olmuflum sanki tafllara baka baka. Çok korktun mu yavrucu um? fiimflek çakt nda koflar gelir koynuma giriverirdin. Bak flimdi de ben geldim. Hadi aç kollar n güzel k z m Anneci im Yoksa öldüm mü! Mezarday md r belki. Bu kadar karanl k oldu una göre Sesim de ç km yor zaten. Bafl mda a l yorsundur o vakit. Babam da ald ysa haberi ç - k p gelmifltir. Kahreder kendini, verdi i sözden dönemeyen babam. Söz vermifl çarfl dan adamlara Benim k z da yollayaca m sizin Kur an kursuna diye. Oysa sen söylenmifltin o kadar; B rak otursun evde. O lan hasta, sen de çal flmaya gideceksin, ben tek bafl ma onca ifle nas l koflar m Ayd n n Hatçe sinden ö renir Kur an. Afla mahallenin k zlar hep ona gidiyor, Fadime de ona gitsin n olcak Kara gözlü k z m benim, o kadar söyledimdi babana. Söz vermifl ya bir kere. Laf a z ndan ç km fl ya. Ölür de dönmez. Haberi duyar duymaz ç km fl gelmifl çarfl dan. Burada karfl laflt k. Beni sakinlefltirmeye çal flan kad nlar n aras ndan öyle bir bakt ki baban, k rk yafl na kadar çekti i tüm ac lar doluvermiflti 10 TAVIR EYLÜL 2008

13 öykü gözlerine. Kendime getirdi beni o bak fllar. Sustum. fiimdi sümbülüm, ben bu tepede nas l ki tafl kesilmiflsem, baban da dört dönüyor afla da kurtarmak için sizleri. kinizi de görüyorum yavrucu um, ikinize de bak yorum Biriniz tafl duvarlar n, biriniz verdi i sözün a rl alt nda ezilirken, benim de gö- üs kafesime s m yor ald m nefes Anneci im hep suç babam n de il ya. Ben de istedimdi burada okumay. Ayflegül le hep beraber olal m istedim. Gece gündüz. Son duydu um ses de Ayflegül ümün sesiydi. Sabah namaz na ça r yordu beni. Uyanmaya çal fl yordum. flte o anda oldu ne olduysa. Büyük bir gürültü koptu anneci im. Dünyadaki bütün flimflekleri bir araya toplam fllard sanki. Öylesine korktum. Sonra bir anda çöküverdi duvarlar üzerimize. Çoktaaaan çatlam fl olan duvarlar. Ders yapt m z s n fta görmüfltük bir tane. Ayflegül le birlikte oturdu umuz s ran n yan ndaki duvar çatlam flt, ortas ndaki boya da, s va da dökülüyordu. Arif Hocay ça r p göstermifltik anneci im, Ondan zarar gelmez, ben de burada okudum o benim zaman mda da vard, siz namaz n z k l p, dua ederseniz hiçbir fley olmaz demiflti. Sonra da k z p, bizi odam za göndermiflti. Kömür gözlü k z m, tüp patlam fl diyorlar. Bir tüp yerle bir eder mi koca bir dünyay? Bu nas l bina ki, bu nas l vicdan Sabah beri bir sürü küçük melek ç kard lar enkazdan. Yaralanm fl, yanm fl ço u Hadi benim mele im sen de kanatlan ver anac na do ru. Tek tek sar vereyim yaralar n. Muhammed e de, sana da gözüm gibi bakay m. Anneci im neden hala gelmedin? Buras çok s cak. Eriyorum sanki. Arif Hoca bize cehennemi anlat rd durmadan. Hangi günah ifllersek kaç y l kalaca m z, tövbe etmezsek nas l yanaca m z uzun uzun anlat rd. Oysa sen muhtar n küçük o lu Memet suda bo- uldu unda, Memet in melek oldu unu, bizim gibi küçük yaflta ölenlerin hiç ac çekmeden cennete uçaca n söylemifltin. Anneci- im buras senin anlatt n cennete de il, Arif Hocan n cehennemine benziyor. Zeytin gözlü k z m, saatler geçiyor. Yazmalar kana bulanm fl k zlar n gören analar n feryatlar gö ü deliyor. Bu nas l yaz Yaral ceylanlar m z ç k yor bir bir. Ölü gelinlerimiz ç k yor enkazdan. Bir sen yoksun. Ayflegül ünü de ç kard lar az önce, götürdüler sirenlerle. Nice haldeydi, göremedim. çim öyle bir kayn yor ki s rma saçl m bir oynasam yerimden, tutufluverecek herkes Anneci im sesler geliyor, duyuyorum. Kömür gözlüm, hareketlendi ortal k. Kalabal klaflt. Baban kalabal yar p, atlay verdi ileriye do ru. Ben de duramam art k. Anneci im sonunda geldin O sabah onca yafl na bakmadan a lad Anadolu / Yazmas oyal k zlar na / Rengarenkti saçlar / Yazmalar n n alt nda / Salk m saçak / Ve on sekiz ayr kucak açt onlara analar / Sesten ürkmüfl, karanl ktan korkmufltu k zlar / Sarmalad / Ve flöyle bir etraf na bak - narak / Kederle / Ve kaderle hiç ilgisi olmad - n bilerek / sustu ana / kara yaz yaz c lar n karalar ba layaca o gün / konuflsun diye evlatlar EYLÜL 2008 TAVIR 11

14 fliir türkiye flark s ilhan berk Senin üstündedir Ne varsa yaln zl k, fakirlik nam na Sevmek, yaflamak aflk na Devam eden ve edecek olan ad na Nas rl elden sar yüzden yana Yani ne varsa yorgun, fakir halk m ad na Senin üstünedir. Sen âh ekenin biçenin Sen âh tafl k ran n, flark söyleyenin Trenler ki senden geçer Bafl aç k yalnayak halk m senden geçer Türkülerin en hazinleri senin üzerinedir Anam n, kardeflimin, kavmimin göz yafl senin üzerinedir Halk m arabac s, köylüsü, rgat yla senindir Ben bütün fliirlerimle halk m n. O ovalar ne öyle, birbiri arkas na ak p durur? O yorgun o soluk o namuslu yüzler o erkek bak fllar O gökyüzü, sar, k rm z, mavi say sayabildi in kadar Ya o flehirler, vefakâr Antep, zalim stanbul, kanl Zonguldak? Köyler, bozk rlar, kasabalar? nsanlar ki ç k k elmac k kemikleri acayip elleri, ayaklar yla durmufllar veya yürüyorlar Zile'de kör bir adam gelip geçen trenlere türkü söylüyor S vas'dan b çak sat c lar n n sesleri geliyor Pis, fakir o can m Kürt köyleri arkalar n da lara dayay p görünmez olmufllar Peflleri s ra tuz gölleri, nehirler gökyüzü kay yor. Sen bir kenara durmufl bak yorsun Da lar senin önünde gelip durur Yol senin serine görünür Kötüsü sana vurur rüzgâr n E risi sana ya ar ya murun Ekme in karas sana düfler. Sen flu koca Türkiye topra Sen Yunus'un, Karacao lan' n, Pir Sultan Abdal' n vatan Sen kimsesizli imizin, büyük yaln zl m z n, al n terinin memleketi Gözümüzün içindeki sar l k Avucumuzun içindeki yara Sen her gün biraz daha ba land m z Her gün bizi ba layan hayata Tuzu ekme i fliirimizin Sen çar k, potur, kuflak Sen çavdar ekme i, m s r ekme i, bu day ekme i Dinlenmekten yorulmufl toprak, durgun sular, ihtiyar da lar Karakollar, hapishaneler, okullar Yani yirmi milyonun kederi Yani yirmi milyonun ümidi Sen büyük kederimiz Sen büyük ümidimiz Düzülse sana düzülür destan Yak lsa sana yak l r türkü Ama flüphesiz en insancas iflin Devam etmektir yaflamaya. 12 TAVIR EYLÜL 2008

15 biyografi tanya ümit zafer Hadi gidelim dostum Bütün haks zl klar n öcünü almaya Asi y ld zlar parlas n aln m zda Yenemezsek Ölürüz Ne ç kar... Ernesto Che Guavara lkiyle, Naz m Hikmet in bir fliirinde karfl laflt k. kincisiyle, Che nin Bolivya Günlü ü nde tan flt k. Ve bir daha unutmad m onlar. Ayn zaman ve mekânda yaflamam fl oluflumuzun hiç önemi yok. Meselenin özü, insanl a bir felaket yaflatan Naziler e karfl direnen Tanya ya yak nl k duyabilmekte. Yani, yürekte... Ayn flekilde, Amerikan emperyalizmini de il ama emperyalizme karfl savaflan Tanyalar sevmektir konunun özü. Yani, yürektedir. flte tam da bu nedenle, Tanya isimli iki yoldafl m var, diyorum cümle âleme... lkini, Naziler katletti. kincisini ise, ABD nin emrindeki Bolivyal katiller. Elbette, ben do madan çok önce olmufl bütün bunlar. Ama görüyorsunuz ya, ne dara ac ne de kurflunlar Tanya y yok etmeyi baflaramad lar. Ki Nazilerin dara ac nda k rklara kar flan Tanya, sonra Che nin yan nda göründü yeniden. Görmek için, sadece kalbi bir gözle bakman n yeterli oldu u bir gerçek bu. Evet, böyle oldu. Çünkü her ikisinin yaln zca isimleri de il ama özgürlük aflklar da ayn yd. Ve onlar, ayn hayat n ve hakikatin Tanya s yd... tarihe de yazd bunlar. Elbette bu sat rlar, sosyalist kiflilik ve devrimci tercihin ifadesidir. Tam da burada, Che nin Bolivya Günlü ü nün 8 A ustos tarihli bölümüne yazd klar n paylaflmal y z: Mücadelenin bu türü bize insan soyunun en üst aflamas olan devrimcili e eriflme olana veriyor, ayn zamanda da eksiksiz insan olmam z sa l yor... Art k, kendisini insanl n özgürlü üne adayan Tanya n n yaflam maceras na geçebiliriz. Ve tan d kça göreceksiniz ki, o fliirdeki soru, cevab n bulmufltur çoktan. Ve flimdi, Naz m n o fliirinde b rak p ilkini, ikincisinin fliirini okuyal m birlikte. Ki bu yaz, o son fliiri kalbinizle duyaca n z n garantisidir. Emin olun, duyacaks n z. Ve fliirin sorusuna cevap bulacaks - n z... Dedim ya, Che nin Bolivya Günlü ü nde karfl laflt k Tanya ile. O nun da bir günlü ü oldu unu ise daha sonra duydum. Gerçi, an defterinin tek sayfas n kullanm flt zaten. Ve o sayfaya da, Ostrovski nin Çelik Böyle Sertleflti roman ndan yapt bir al nt y yazm fl. Bolivya da lar ndaki ölümünün ard ndan, s rt çantas ndan ç kan defterinin o sayfas na, flunlar yazm fl Tanya:... nsan n sahip oldu u en de erli fley hayat d r. Hayat insana yaln zca bir kez verilir ve insan bunu öyle kullanmal d r ki, y llar sonra bu hayat, bir a rl k olarak üzerine çökmesin, insan geçmiflinin s radanl ve zavall l yüzünden utanç duymas n. Ölürken flöyle diyebilmeli insan: Tüm hayat m ve tüm gücümü, dünyadaki en güzel fley olan insan n özgürlü ü u runa savafla adad m. Tanya n n ömrünün özeti say l r bu sözler. Ve sadece o deftere de il, EYLÜL 2008 TAVIR 13

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba yerel süreli yay n Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi:

Detaylı

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 89 28 Ocak 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Tecritin k r lmas nda ad m at ld... DiR E NiŞ KAZANDI! Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... K AYDIN

Detaylı

AKP'N N GÜLERLER KATLETMES NE Z N VERMEYEL M!

AKP'N N GÜLERLER KATLETMES NE Z N VERMEYEL M! www.yuruyus.com IfiTE GÜLER ÖLÜME GÖNDERENLER: Haftal k Dergi / Say : 192 9 A ustos 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com DEVR M YÜRÜYÜfiÜMÜZ Abdullah Gül Tayyip Erdo an Sadullah Ergin Nur Birgen

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü

Detaylı

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da.

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da 3 ÖLÜM! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 57 18 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com ISSN 13005-7944

Detaylı

1000. GÜN e Do ru. Abdi pekçi Direnifli nde. Ba ms z, Demokratik, Sosyalist Türkiye çin Savaflal m!

1000. GÜN e Do ru. Abdi pekçi Direnifli nde. Ba ms z, Demokratik, Sosyalist Türkiye çin Savaflal m! Abdi pekçi Direnifli nde 1000. GÜN e Do ru AKP ve Genelkurmay, emperyalistlerin ve iflbirlikçi tekellerin ç karlar için D N ve M LL YETÇ L kullan yor... www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 54 28 May

Detaylı

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KURTULUfiA KADAR SAVAfi www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 47 9 Nisan 2006 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KÜRT HALKINA ÖZGÜRLÜK ISSN

Detaylı

HER YERDE HERKESE KARfiI

HER YERDE HERKESE KARfiI 12 Temmuz dan F Tiplerine... Emperyalizm ve iflbirlikçileri kan m z dökmeye devam ediyor... www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 7 3 Temmuz 2005 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com

Detaylı

Direnme Savaşında BİR YIL!

Direnme Savaşında BİR YIL! www.vatan-online.com Haftal k Dergi Say : 110 15 Ekim 2001 750.000 TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN 1302-6429 Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni

Detaylı

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N 5 Temmuz'dan bugüne kadar geçen 105 günde verilemeyen karar! Kürt Sorunu www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 195 25 Ekim 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com DAMINA KARAR VER LM fit R! KARAR

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK www.yuruyus.com GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK uttb BAfiKANI: T bbi olarak kanser oldu u kesinleflen bir kiflinin tedavisinin engellenmesi, taammüden adam öldürmek say l r. u NSAN HAKLARI SÖZLEfiMES : Devletin

Detaylı

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L,

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L, Hücreleri halklar n açl a, adaletsizli e karfl hakl isyan n bast rmak için Bushlar, Blairler, Le Penler, Ecevitler, Schröderler, Şaronlar, Hikmet Samiler istiyor Direnme Savafl emperyalizme, oligarfliye

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

Feda Destan. Feda Destan

Feda Destan. Feda Destan -Biz bu topraklar n insanlar y zdedi pirimiz Anadolu "can" dedi inde "feda" demek töremizdir Yok demedik ki hiçbir zaman "Can" dedi Anadolu "Feda" diye ünledi Ayn anadan do mad m z kardefllerimiz kardeflten

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı