Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE"

Transkript

1 Başyazı Sebahaddin ATE MUÂMELE VE GÜVEN nsan; bu fânî âleme, bâkî ticaretler yapmak için kıymetli sermayelerle gönderilmi yüksek bir varlıktır. Lâkin kendisine verilen sermaye hep emanettir. Bu fırsatı kaçırmamak için ömür çemberi içinde akıllıca yapaca ı ulvî bekâ ticareti, onu anına lâyık bir saadete kavu turacaktır. Sermayesini uursuzca harcayanın sonu ise iflâstır. nsanın dünyadaki en mühim iki sermayesi canı ve malıdır. mtihanların en büyük fırtınaları bunların ba- ında esti i gibi, en ulvî kazançlar da bu iki eyde tahakkuk eder. Hayat çar ısında her ey var, fakat her eyinde bir imtihan gizildir. mtihanı düzgün vermek isteyen insan, hayat çar ısında her önüne çıkana geli igüzel el uzatamaz. lâhî kanun ve edep dairesinde alı veri yapabilir. Dünya pazarında Allah rızası için yapılan her muâmele kâr getirir. Dünya ticaretini düzgün yapamayan ki inin mal ve cana taallûk eden belâlar kamburuyla birlikte ahirete yüz karısıyla göçmesi, ne acı ve hazindir. Ahirette yüzler, manevî beyazlı ı veya karalı ı bakımından sınıflandırılacak, cennet ve cehenneme sevkiyat bu iki renk içinde cereyan edecektir. Allah (c.c) ın rızâ nuruyla parlayan sîmâlar cennet saadetlerine kavu acaklar. Dinî kurallara uymayanların veya amelsiz ya- ayanların siyahlı ını ta ıyan yüzler de lâyık oldukları cehennem azaplarına karı acaklardır. Bizim her i te önderimiz ve örne imiz olan Peygamber Efendimiz (s.a.v), hayatının hepsini dostları ve ashabı arasında geçirmemi tir. Hayatının peygamberlikten önceki 40 senesini Mekke de alı veri ederek geçirmi tir. Bu esnadaki muâmeleleri ve halkla olan teması ile o Muhammedü l-emin/güvenilir Muhammed olarak mü riklerin bile takdirini kazanmı tır. nsanın muâmelesi, ahlâkının mahiyetini ortaya çıkarır. Bu uzun hayat yolunda engeller ve uçurumlar vardır, insanı ahdi bozma a, haksız olarak mal yeme e sevk edecek haller zuhur edebilir. Bu hayatta öyle insanlar vardır ki, hile, dolandırıcılık, alı veri te aldatma, hak yeme, sözünden dönme gibi yanlı yollara tevessül ederler. slâm ve tasavvuf büyükleri, bu dikenli ve ta lı yollardan tertemiz geçmi böylece yüce mertebelere ula mı lardır. nanan her insan, Peygamberimiz örnek alarak, kendi öz varlı ına kar ı da emaneti gözetmeli, dünya ve ahiretle ilgili olarak kendisine en faydalı ve iyi olanı seçmelidir. Cahilli e sapmadan, ehvet ve öfkesine hâkim olarak zararlı bir yola dü memelidir. Halkın hukukunu gözetmeli, alı veri te aldatmamalı, ötekinin berikinin ayıbını ara tırmamalı ve kimseye zarar vermemeli ki, böylece emanetlere riayet etmi sayılsın. Hakiki Mü mini mal ve evlatları da Allah (c.c) ın zikrinden alıkoymaz. Çünkü mal ve evladı yüzünden Allah ı anmayı bırakanlar çok zarar ederler. Mü min Allah ı zikir için ça ırıldı ı zaman alı veri ini bırakır ibadetine ko ar. Sonra yine nasibini aramak üzere yeryüzüne da ılır. Mü min günlük hayatında, alı veri- inde daima dürüst davranır, düzgün muâmelede bulunur. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin u mübarek kelâmı kula ımıza küpe olmalı: Muâmelen ne ise, sen osun TREATMENT AND TRUST As human beings we are sent to the earth with invaluable fortunes to get prepared for the other world. All the fortunes given to the man isn t permanent yet. The two paramount fortunes given to the man are life and property and all the moral tests are based on those. The treatment done just for the sake of Allah returns as benefit to the man and those who behave so, will be awarded with heaven. Before his prophecy, our beloved Prophet Muhammad (pbuh) had worked as a tradesman and due to his trustworthiness and honesty, he was known Muhammad-al Amin even among the polytheists. The treatment of the man reveals his moral sentiment. Every Muslim should see Muhammad the Prophet (pbuh) as a role model for his life and behave accordingly in every situation he has. Let us finish our words by one saying of Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi. You are how you treat people.

2 Dergisi Hediyesi... AYLIK L M-KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S Fiyat : 7 TL UBAT 2010 Bir Ocaktan Bir Oca a Kur ân da Ticaret Üç Mektup SOMUNCU BABA / AYLIK L M - KÜLTÜR VE EDEB YAT DERG S Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı nın Yayın Organıdır Kurucusu A. emsettin ATE Yaygın Süreli - ISSN: YIL: 16 SAYI: 112 ubat 2010 Basım Tarihi: 01 ubat 2010 Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Adına mtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Sebahaddin ATE Yazı leri Müdürü Hulûsi YAYLA Yayın Editörü Musa TEKTA Kapak xxxx Yapım ARTWORKS Genel Sanat Yönetmeni lhan SOYLU Sanat Yönetmeni enol GÜRSOY Tashih Ali YILMAZ - Vedat Ali TOK - Yusuf HALICI Ar iv Muharrem AKIN Abone Bekir Sıtkı CANPOLAT Reklam Yusuf YILMAZ Basım-Yayım-Da ıtım-pazarlama V SAN ktisadi letmesi Zaviye Mah. Hacı Hulûsi Efendi Cad. No: Darende / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Da ıtım Kültür Dergi Da ıtım CTP - Kalıp Çıkı Bizim Repro: (312) Baskı & Üretim Kozan Ofset Büyük Sanayi 1. Cadde Arpacıo lu 2 hanı 95/11 skitler / ANKARA Tel: (312) Tek Sayı : 7 TL - Kurum Abone : 120 TL 1 Yıllık (12 Sayı) Abone : 70 TL Avrupa 1 Yıllık Abone : 72 EURO Avrupa Tek Sayı Fiyat : 6 EURO Avrupa Harici Yurtdı ı Abone : 102 USD Posta Çeki (Darende Postanesi) : Ziraat Bankası (Darende ubesi): IBAN TR Vakıf Bank (Darende ubesi): TR Gönderileri abone adına yatırılması germektedir. AMASYA (533) KAYSERi (542) K. MARAS (535) KONYA (506) SAKAL-I ER F Resul KESENCEL Sakal-ı erifl erin kat kat kıymetli bohçalar içinde saklanması, bir kez nazar için bile mübarek vakit lerin beklenmesi gelene i de ayrı bir inceli in mahsulüdür. Eskiden birçok rical kona ında sakal-ı erif odası bulunurdu. KUR ÂN DA T CARET Ali AKPINAR Kur ân da ticaret kavramı 9 kere geçer. Bunların ço unda bu kavram dünyadaki kar ılıklı rıza ile yapılan alı veri ler ve bu alı veri lerin me rû çerçevede olmasını belirleyen temel esaslar için kullanılmı tır. GÖNLÜMÜZ NC DOLU - Mehmet AKKU (10) EL-EVVEL - Ramazan ALTINTA (12) GECEN N SES YLE YAZILAN R - Ekrem KAFTAN (15) AYNANIN ANLATTIKLARI - Muhsin lyas SUBA I (21) SLÂM DA AHLÂKI - Kadir ÖZKÖSE (22) ÜKÜR YÂ RAB - Bekir O UZBA ARAN (33) ST ÂRE - Mehmet Zeki AYDIN (34) T CARETTE AHLÂK - Abdullah KAHRAMAN (42) SEN NLE! - Ahmet Süreyya DURNA (45) OKUMANIN TEMEL GÜÇLÜKLER - Mustafa ÖZÇEL K (46) HAK KATE SADAKAT - Enbiya YILDIRIM (50) ERDEML ÇOCUK YET T REB LMEK - Halit ÖZDÜZEN (54) SEVG VE MUTLULUK - Mustafa Do an KARACO KUN (58) GEREDE (530) SiVAS (505)

3 B R OCAKTAN B R OCA A ÜÇ MEKTUP Musa TEKTA ALLAH IN N METLER NE ÜKRETMEK Mehmet SOYSALDI Mektuplarla; asker oca ından sılaya sevgi, saygı ve i tiyakla gönülden geçenleri yazan kalemler, nice yüksek muhabbetlere tercüman olmu tur. Allahu Teâlâ, verdi i nimetler sebebiyle kullarının kendisine ükretmesini istemektedir. Nimet verene ükür, bir kadir ve kıymet bilme i idir. S VASÎ HÜDAYÎ VEYA HALVETÎ- CELVETÎ MÜNASEBET Fatih ÇINAR ÇOCUKLAR ÜKRED LECEK B R N MET DE L M? M. Emin KARABACAK Birçok tasavvufî olu um nefsi ıslah yöntemine vurgu yapan isimlerle anılmı tır. Çocuklarınızı ya adı ınız ça a göre de il; onların ya ayacakları ça a göre yeti tirin. ALKAME B. MÜCEZZ Z - Bünyamin ERUL (60) KIRK HAD S (61) AYNA - Olcay YAZICI (65) KONYA VEL LER -Yusuf HALICI (66) GELD M - Ali Rıza MALKOÇ (69) KEMÂL- ÂF YET - Mukadder Arif YÜKSEL (70) KATRE- MATEM - Vedat Ali TOK (73) K TAPLIK (75) GAFLET - brahim AKIN (76) KAHRAMAN EH R! - Mehmet SERTPOLAT(81) ÇOCUKLARLA ALI VER - Kevser BAK (82) MÜKEMMEL B R GIDA DEPOSU YUMURTA - Akın D NDAR (84) ZENCEF L - ifalı Bitkiler (86) MAKLUBE - Mesude SARI (87)

4 Mektûbât-ı Hulûsî-i Dârendevî Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Kırkıncı Mektup 4 ubat 2010

5 Erkek Yüzlü Kadın Sözlü Bir Vefâsıza! Allah ın öyle özel, seçkin dostları vardır ki, sizin geçmi inizi (neler yaptıklarınızı, nasıl biri oldu unuzu) bildikleri gibi gelecekte de neler yapabileceklerinizi bilirler. Bunlar, bu Allah dostları duyarlıdırlar, hissederler. Onları aldattık sandı ınız, aslında aldandı ınızdır. Aldanıyorsunuzdur. Me hur sözdür ki, bilmem nesi olanın dini olmaz. Nefsiniz öne çıkarsa, dinî hassasiyetiniz geriye dü er. Bazı kimseler yaratılı ta köpek gibidirler. Neyi bulsalar yerler. Pistir, kötüdür, yaramazdır demezler. Kimi görseler ürürler -havlarlar-, dü mandır, dosttur ayırt etmezler -edemezler-. ehvetleri a ır basarsa, ehevî duyguları co arsa kafaları da, gönülleri de karı ır; güzeldir, çirkindir diye tasa çekmezler. Böyle bir endi e duymazlar. Atın yerine merkeb ba lanmaz. derler amma inanma; Aslanın çana ından köpek yalanmaz. derler amma inanma. Köy hâli, ev hâli aranmaz. A acın girdi i oca a merkebin gübresi de gelir girer. Fakat ocak onu da yakar, yok eder. Külünü dı arı, çöplü e atarlar. Oca a hiç bir ey olmaz; ne küçülür, ne alçalır, yine tertemiz kalır. Göz gördü ü ile olsa da gönül sevdi iyle kalır. Dil sözünden döner (Her yöne döner, kemi i yoktur denir ya.) lâkin Allah ın muradı dönmez. -O nun istedi i de, dedi i de olur.- Takdir yerini alır. Dil sözünden caysa da, Allah isterse, göz dola ır, gönlü bulur. Sa dî diyor ki; Köpe in helâki sonu- geldi inde ya gider bir mescit duvarına yahut bir Allah dostunun türbesine pisler. Bu da onun yok olmasına sebep olur. Bahtı kara hizmetçi (Ayvaz ın) hâli buna en güzel örnektir ki, dünkü gün gördü ünüz yuvanın varlı ı yokluk meydanında birdenbire gözükmez oldu. Kim bilir bununki de ne olacaktır? *Güncelleme; Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN 5

6 lim ve Hayat Ali AKPINAR* KUR ÂN DA TİCARET 6 ubat 2010

7 Yüce Allah (c.c), eri ilmez kudretinin bir göstergesi olarak evrenin en de erli varlı ı insanı yaratmı ve onu sınav için dünyaya gönderirken ba ıbo bırakmamı tır. Onunla ileti im kurmu, onun dünya ve âhiret mutlulu unu sa layacak yollar göstermi tir. Bunun için ilk insanı ilk peygamber yapmı ve ona ilk kitabını (sayfalar) indirmi tir. Hz. Âdem den son peygamber Hz. Hâtemü l- Enbiyâ ya kadar hep peygamberler göndermi ve kitaplar indirmi tir. Son kitabı Kur ân ile insanlı ın ufkunu bir kez daha aydınlatmı tır. Allah kelamı Kur ân, insana inmi tir, onun hayatını cennete çevirmek için gelmi tir. Bunun için de insanın diliyle, onun anlayabilece i cümlelerle inmi tir. Kur ân daki anlatımlar, tamamen insanın anlayabilece i özellik ve güzelliktedir. Zaten Kur ân, insanlar tarafından anla ılsın diye kolayla tırılmı tır. Önemli olan onu anlamaya niyet etmek ve onu anlamak için de çaba ve gayret göstermektir. Elbette do ru anlayabilmek için onu derinlemesine dü ünmek gerekir. Çünkü Kur ân, her söylem ve eyleminde sayısız hikmetler olan Yüce Allah ın hikmetli kitabıdır. Kur ân daki anlatımlar, insanın do asında var olan e ilimleri de gözetmi tir. Yüce Allah, kullarına emir ve yasaklarını bildirirken, insanlara câzip gelecek, onları buyruklarını tutmaya yönlendirecek bir üslup kullanmı, bunun için benzetmeler yapmı, çarpıcı örnekler vermi tir. Zira Allah ın muradı, kitabının do ru anla ılması ve tamamen insanların hayrına/yararına olan buyruklarının yerine getirilmesidir. Yoksa O nun murâdı, kullarını zora sokmak ve onların cehennemlik olmasına yol açmak de ildir. Kullarına son derece dü kün olan Yüce Yaratıcı, onların cehennemlik olmasını arzu etmez. Ancak tüm uyarılara ra men cehenneme yönelen kimseleri de cehenneminde cezalandırır. Yüce Rabbimiz, emir ve yasaklarını bildirirken onların dünyevî ve uhrevî kazanımlarına da dikkat çeker. Bu, o emir ve yasakların insanlar tarafından tutulmasına yöneliktir. Aslında, Yüce Allah ın bütün emir ve yasakları, sırf O emretti i için tutulmaya de erdir. Allah a teslim olu unu beyan eden Müslüman, O nun bütün emirlerini yerine getirmeye çalı ır. O emirlerdeki hikmetleri anlayıp göremese bile. Ancak Yüce Allah ın bütün buyruklarında sayısız hikmetler vardır. te Kur ân daki bu hikmetlerden biri de, insanın yatkın oldu u ve ona câzip gelen ticarî söylemleri kullanmasıdır. Evet, Kur ân da ticaret kavramı 9 kere geçer. Bunların ço unda bu kavram dünyadaki kar ılıklı rıza ile yapılan alı veri ler ve bu alı veri lerin me rû çerçevede olmasını belirleyen temel esaslar için kullanılmı tır. her insan maddî ticarete, kâr etmeye, kazanmaya meyillidir. Zarar etmeyi, iflâs etmeyi, kaybetmeyi hiç kimse istemez. Kur ân bu kullanımlarında mânevî i leri maddî ticarete, mânevî kazanımları maddî kazanımlara, uhrevî kazanımları dünyadaki kârlara benzetir. Bunun için de dünya i leri için kullandı ımız alım, satım, kâr etme, kazanma, kaybetme, zarar etme, batma/iflâs etme gibi kavramlara yer verir. 7

8 Bu söylediklerimizi gösteren u örnekler üzerinde duralım: Ticaret Kavramı Kur ân da ticaret kavramı 9 kere geçer. Bunların ço unda bu kavram 1 dünyadaki kar ılıklı rıza ile yapılan alı veri ler ve bu alı veri lerin me rû çerçevede olmasını belirleyen temel esaslar için kullanılmı tır. Sözgelimi u âyette dünya ticaretinin hayırlı amellere engel olmaması gere i üzerinde durulmu tur: Onları ne bir ticaret, ne de bir alı veri Allah ı anmaktan, namazı ikâme etmekten alıkoyar.. 2 u âyetlerde ise âhiret kazanımı için mânevî anlamda kullanılmı tır: te onlar, hidâyete kar ılık dalâleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamı ve kendileri de do ru yola girememi lerdir. 3 Allah ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdi imiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarf edenler, asla zarara u ramayacak bir kazanç umabilirler. 4 Ey inananlar! Sizi, elemli bir azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi? Allah a ve peygamberine iman edersiniz, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz, i te bu sizin için çok daha hayırlıdır. 5 Dikkat edilirse âyetlerde dünya hayatında yapılıp edilenler bir ticarete benzetiliyor. Kar- ılı ında cennet yahu cehennem olan bir alım satım... nsanlar, dünyada yapıp ettikleriyle ya cenneti kazanacaklar yahut cehennemlik olacaklardır. Sonu cennet olan ticaret en büyük kazanç, sonu cehennemlik olan ise en korkunç kayıptır. tirâ Kavramı Takas etmek, satın almak anlamına gelen i tirânın kökünden olan kelimeler pek çok âyette 6 geçer. Bunların bir kısmı dünyevî alı veri ler için kullanılmı tır 7, ancak ço unda hidâyet-dalâlet, ma firet-azâb, iman-küfür, âhiret-dünya birbirinin zıddı oln eylerde kazançlı olacakları göstermek; Allah ın âyetlerini dünyalıklarla de i enlerin durumunu anlatmak için kullanılmı tır. Söz konusu âyetlerin birinde öyle buyurulur: Allah, mü minlerden mallarını ve canlarını, cennet kar ılı ında satın almı tır. Çünkü onlar, Allah yolunda sava ırlar, öldürürler ve öldürülürler... 8 Dikkat edilirse âyette büyük bir ticaretten söz ediliyor. Bir alım satım, hem de karlı bir alı veri. Öyle bir alı veri ki, alıcı durumunda olan Yüce Allah, satıcı durumunda olan ise mü minler. Aslında sahip olunanların asıl sahibi, alıcı durumunda olan Yüce Allah ın bizzat kendisi. Ancak O, kullarına bah- etti i nimetleri onlardan satın almak istiyor. O nun bu ticaret ilanına gönülden kulak veren mü minler mallarını ve canlarını satı a çıkarıyorlar. Bunun kazanımı, kar ılı ı ise cennettir, i te gerçek anlamda kazanç budur. Bey Kavramı Satın alma, alı veri anlamına gelen bey kavramı da Kur ân da 8 kere 9 geçmektedir. Bu âyetlerde kavram, hiçbir alı veri in olmadı ı kıyamet günü bahsedilirken kullanıldı ı gibi, dünyevî alı veri ler için de kullanılmı tır. Ey iman edenler! Kendisinde artık hiçbir alı -veri, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdi imiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zâlimlerdir. 10 Ticaret ve alı veri le ilgili bu temel kavramların yanında, yine aynı konuyla ilgili kâr, kazanma, zarar etme, kaybetme ile ilgili kavramlar da kullanılmı tır. öyle ki: Kazanma ile lgili Kavramlar Kazanmak anlamına gelen rabiha 11 ve fâze 12 kökü Allah ve Peygamberine itaat ederek cenneti kazananlar anlatılırken kullanılmı tır. Nitekim bir sahâbî ehid olurken aynı kökü kullanarak öyle haykırıyordu: Füztü billâhi (Kazandım vallahi!) Yine bu meyanda Kur ân da, mânevî kazanım için bâra 13 kökü kullanılmı tır. Aynı kökten cennete, kazanım yurdu anlamına Dâru l-bevâr 14 denmi tir. 8 ubat 2010

9 Kaybetme ile lgili Kavramlar Pek çok âyette zarar etme, kaybetme anlamına hasira 15 kökü kullanılmı tır. Bu kullanımlarda eytana uyup kaybetme ve âhireti ve Allah ın âyetlerini yalanlayarak kaybetme anlamı öne çıkmı tır. Buna göre inkârcı, fesatçı, eytana uyan sapkın kimseler dünya ve âhirette apaçık bir zarar ziyan içerisindedirler. Allah a bir ucundan ibadet eden kimse, dünyasını da, âhiretini de kaybetmi tir. te bu, apaçık ziyanın ta kendisidir. 16 Böylece onlar da yaptıklarının kar ılı ını tatmı lar ve i lerinin sonu tam bir hüsran olmu tur. 17 Bir âyette de ticarette kaybetme anlamına kesâd kelimesi kullanılmı tır. 18. Türkçemizde kullandı ımız iflâs kökü hadislerde kullanılmı sa da Kur ân da geçmez. Me hur bir hadiste peygamberimiz, gerçek müflisin dünyada borç bata ına batmı olan kimse de il; kul hakları ile Allah ın huzuruna çıkan ve sevapları üzerindeki kul haklarını ödemeye yetmeyen, sonuçta borçlu oldu u kimsenin günahlarını da yüklenip cehenneme dü en kimse 19 oldu unu bildirmi tir. Özetleyecek olursak: Yüce Allah, insanlar do ru ve kolay anlasınlar diye, kullarının diliyle mesajını indirmi tir. Onlara kendi hayatlarının içerisinden çarpıcı örnekler veriyor. Soyut olan eyleri somutla tırarak anlatıyor. Yarattı ı insanı, bütün yönleriyle çok iyi bildi i için, onların e ilim ve zaaflarına göre onlara sesleniyor, böylece konuyu daha câzip ve etkili bir üslupla anlatıyor. Kullara dü en ise, bu mesajları do ru okuyup gereklerini yapmaktır. Davetçiler de Kur ân ın bu üslubundan çokça faydalanmalı, muhataplarına emrettikleri iyi/ güzel eylerin dünya ve âhiret kazanımlarını; sakındırdıkları kötü/çirkin eylerin de dünyaâhiret zararlarını anlatarak davetlerini daha etkin hale getirmelidirler. Dipnot * Prof. Dr. 1 Bkz. 2 /Bakara, 282; 4/ Nisâ, 29; 9 Tevbe 24,; 24/ Nûr, 37; 62/ Cumua, /Nûr, /Bakar,a, /Fâtır, /Saff, Bkz. 2 /Bakara, 16, 41, 79, 86, 90, 102, 174, 175, /Mâide, 106; 12/ Yûsuf, 20, /Tevbe, Bkz. 2 /Bakara, 254, 275; 9/ Tevbe, 11; 14 / brâhîm, 31; 24 /Nûr, 37; 62 /Cumua, /Bakara, /Bakara, Bkz. 3 /Âlu mrân, 185; 4/ Nisâ, 73; 33/ Ahzâb, / Furkân, 18, 35/ Fâtır, 29, 10; 48 /Fetih, / brâhîm, Bkz. 4/ Nisâ, 119; 6/ En âm, 12, 20, 31, 140; 10/ Yûnus, / Hac, /Talâk, /Tevbe, Müslim, Birr, Hadis. No:59. 9

10 Hulûsi Kalb den Mehmet AKKU * GÖNLÜMÜZ İNCİ DOLU Seyyid Nizamo lu bir iirinde: Kur ân-ı Kerîm i ahit göstererek Bu a k bir bahr-ı ummândır / Buna hadd ü kenâr olmaz / Delîlim sırr-ı Kur ân dır / Bunu bilende âr olmaz diyerek ilâhî a kın âdetâ kenarının sınırının bulunmadı ından; böyle bir a ka mübtelâ olmanın ise utanılıp çekinilecek bir hâl olmadı ından söz eder. Hulûsî Efendi (k.s) de a a ıdaki gazelinde Nizamo lu nun sözünü nazîre olarak a kın de il, gönlün bir bahr-ı ummân oldu unu dile getirerek gönül deryâsının ne muazzam bir ummân okyanus oldu unu ifade etmektedir. Hulûsî Efendi bu gazelinde sözlerine devamla, bu uçsuz bucaksız gönül deryâsında envâ-ı çe- it nice inci ve mücevherlerin bulundu unu, ancak bunları bulup ortaya çıkarabilecek mânevî sarrâflara müracaat etmek gerekti ini söylemektedir. Çünkü gönüldeki bu cevherler Cenâb-ı Hakk ın mücevherleridir. Bir kudsî hadiste de ifade edildi i gibi, Cenâb-ı Hak yere gö e sı maz, ancak mü min kulunun gönlüne tecellî eder. Bu tecellînin oldu u gönüllerde ise mânâ cevherlerinin olması tabiidir. 10 ubat 2010

11 Gönül âlemindeki incilerin ortaya çıkarılmasına mâni olan ise nefistir. Cenâb-ı Hakk ın tecellî etti i gönül hânesini, gönül evini mânevî kirlerden arındırmanın lüzûmunu; bunun da ancak nefis terbiyesiyle olaca ını unutmamak lazımdır. Çünkü mânen selâmete ermek için insana her türlü kötülükleri emr eden nefsi terbiye etmek, onu öldürmek gerekir. Bunun için de en keskin kılıç kelime-i tevhîddir. Lâ-mevcûde illa llâh Allah tan ba ka hiçbir varlı ın bâkî olmadı ı fikrini iyice benimseyip, gönülde ba ka sevdâlara yer vermemek. Bu insanın dünya ve âhiret mutlulu u için en sa lıklı yoldur. Sultan I. Ahmed in, Dil hânesi pür-nûr olur /Envâr-ı zikru llâh ile diye ifâde etti i gibi gönlümüzü tevhîd zikriyle nurlandırmalıyız. 4. beyitte Hulûsî Efendi bunu bir ba ka ekilde ifade ederek, kalbin mânevî ismi olan gönül evini pâk eyleyerek cemâlu llâh orada tecellî etmesi ve insânın mânevî tarafı geli mesi gerekti ini ifade etmi tir. Tertemiz, ak-pak olmayan gönüle Hakk ın tecellî etmeyece i bir ba ka gerçektir. Son beyitte ise airimiz, kendisine hitâb ederek, bülbülün, gülün güzelli ine hayrân olup onun için âh u figân etmesi gibi, Ey Hulûsî sen de cemâlu llâh arzusuyla yanıp tutu maktasın. Zira Allah ın cemâli öyle bir güldür ki onun asla hazânı olmaz. O cemâl, hiçbir zaman sararıp solmayacak, Onun nûrunun nihâyeti olmayacaktır. demektedir. ncinin, mücevherin tâliplisi o kadar çoktur, ama onları denizden çıkarıp, de erini anlayıp kıymetini idrâk etmek herkesin i i de ildir. Bunun için, Kadr-i zer, zerdâr inâsed, kadr-i gevher gevherî. denilmi tir. Yani altının de erini altıncı, mücevherin de erini de mücevherden anlayan bilir. Herkesin gönlü var, ammâ o gönüllerdeki inci ve cevheri çıkaracak er ki ilerle olmak, onların meclis ve sohbetlerinde gönüllerimizi ferahlandırmak bize dü mektedir. Yoksa kararan gönüllerimiz, kin ve hased dolu kalblerimizle ne kendimiz, ne âilemiz, ne de cemiyetimiz huzur bulur. GAZEL N METN 1. Gönül bir bahr-ı ummândır ona hadd ü payân olmaz Derûnu dürr ü cevherdir ki pinhândır ayân olmaz 2. O dürr ü cevheri bilip hemân sarrâfına tap ır Bu cevher cevher-i Hak dır gayırlara beyân olmaz 3. Bu nefsi katl edip ey cân selâmet ber-kenârâ çık Anın katline tevhîd gibi bir keskin sinân olmaz 4. Bu kalbin hânesin pâk et misâfir gele dost sana Musaffâ olmayan gönül ol dildâra mekân olmaz 5. Hulûsî dost cemâline kılıpsın andelîb-ve zâr Cemâli öyle güldür kim ana hergiz hazân olmaz GAZEL N SADELE T R LMES 1. nsanın gönlü ucu buca ı olmayan bir okyanus gibidir. Bu okyanusun içinde nice inci ve mücevherler gizlidir, ammâ bunlar açıktan görünmez. 2. Gönüldeki inci ve mücevherleri bil de hemen bunları bir gönül sarrâfına arz et. Aslında bu mücevherler cenâb-ı Hakk ın mücevherleridir; bunlar onun de erini bilmeyecek ve ona yabancı olanlara açıklanmaz. 3. Ey dost! Gel sendeki kötülükleri emr eden nefs-i emmâreyi öldür de selâmet sâhillerine ula. Bu nefsi ödürmek için ise tevhîd gibi keskin bir kılıç bulunmaz. 4. Bu gönül hânesini, evini temiz pâk eyle ki dostun sana misâfir gelsin. Çünkü ter-temiz olmayan mekân, gönülleri feth edip açan dostun mekânı olamaz. 5. Ey Hulûsî! Dostun cemâline bakıp da bülbül gibi a layıp inlemektesin. Çünkü dostun cemâli öyle bir güle benzer ki ona hiçbir zaman hazân gelmez, solup yok olmaz. 11

12 Güzel simler Ramazan ALTINTA * HERŞEYDEN ÖNCE VAR OLAN: EL-EVVEL Hayırlı hizmetlere özgünlük anlamında ilk defa imza atmak, O nun el-evvel isminin bir tecellîsidir, yansımasıdır. 12 ubat 2010

13 Her türlü hayrın, iyilik ve güzelli in anahtarı, ilk defa O nun adıyla ba lamaktır. E er O, herhangi bir dinî ve dünyevî konuda açıkça bir hüküm ortaya koymu sa, neden böyle ve niçin böyle demeden ba ım-gözüm üstüne deyip O nu öne geçirmek imanın bir göstergesidir. el-evvel, varlı ının bir ba langıcı olmayan, her eyden önce var olan Yüce Allah tır. O, her eyden önce, öncelerin de öncesi, ba langıçların yaratıcısı el-evvel dir. te Yüce Allah ın en güzel isimleri arasında yer alan el-evvel ismi, varlıkta hiçbir ey onu geçmemi tir, aksine O, her eyden önce vardır. anlamına gelir. O, bir ba kasına muhtaç de- ildir, O, kendi kendine yeterdir, her ey O na muhtaçtır. 1 O, ilktir, sondur; zâhirdir, bâtındır, hem O her eyi bilendir. 2 O nun el-evvel olu u, her türlü zaman ve mekân kayıtlarının dı ındadır. O nun evveli, imdisidir. Allah evveldir, O ndan evvel hiçbir ey yoktur. 3 Allah her eyden önce mevcuttur. O, her eyin hâlikıdır ve her eyden sonra da mevcûdiyeti devam edecektir. 4 Allah varlıklara nisbetle evveldir. Çünkü bütün bir varlık, varlı ını O ndan almı tır. Allah bizâtihî vardır. Varlı ı kendisinden olup bir ba kasına muhtaç de ildir. Sonradan yaratılan her bir varlı ın bir evveli vardır. Çünkü Allah ın dı ındaki varlıklar sonradandır. O ise, her eyden evveldir. O nun el-evvel ismi, kıdem sıfatına nisbetledir. Allah ın ezelî ve ebedî oldu unu ifade eder. Allah, yaratmada ve var etmede evveldir. O nun yaratması ve var kılması kesintisizdir. Allah, kalplerde olanı bilmede, öncedir. Allah zamandan önce zamandan münezzeh olarak vardı, beraberinde hiçbir ey yoktu. Yüce Allah mekândan önce vardı, mekânı, varlı ını kullarına göstermek için var kıldı. Çünkü varlık, her eyi sapasa lam yaratan Allah ın müstesna sanatıdır. Kendi muhte- em sanatını izhar etmek için dünyayı, lâhî Zât ını göstermek için âlemi yaratmı tır. Ol Emri le Varlı ı ilk yaratan O oldu u gibi, sonra yaratmaya devam eden de O dur; ikinci defa yaratacak olan da O dur. Kâinat ilk defa O nun ol emriyle var oldu. Yine O nun ilk defa yarattı ı gibi son defa da yok olmasında ilk söz O na ait olacaktır. Yaratıkların bir ba langıcı vardır. O ise ba langıçsız bir evveldir. O nun el-evvel olu u biriciktir, ba langıcı olmayan Bir dir. Biz nasıl ki ilk defa O ndan gelmi sek, yine O ilk Olan a dönece iz. O, ilktir. E i, benzeri ve dengi yoktur. Hayır yolunda ko mada, 13

14 meydan yerinde kim var denilince, sa ına ve soluna bakmadan ilk in ben varım demek, O nun el-evvel ismini hayata yansıtmak demektir. Hayırlı hizmetlere özgünlük anlamında ilk defa imza atmak, O nun el- Evvel isminin bir tecellîsidir, yansımasıdır. O nun Adıyla Her türlü hayrın, iyilik ve güzelli in anahtarı, ilk defa O nun adıyla ba lamaktır. E er O, herhangi bir dinî ve dünyevî konuda açıkça bir hüküm ortaya koymu sa, neden böyle ve niçin böyle demeden ba ım-gözüm üstüne deyip O nu öne geçirmek imanın bir göstergesidir. O, bütün bir varlık düzenini yaratmada ilktir. O, yönetmede ilktir. O, hayat vermede ilktir. O, ilim sahibi olmada ilktir. O, i itme ve görmede ilktir. O, rızkı vermede, ya mur ya dırmada, besleyip büyütmede, hüküm koymada, e itip terbiye etmede, mülkünde diledi i biçimde tasarrufta bulunmada ilktir. O, yeryüzünde insanlar için ilk defa Beytullah ı Mekke de bir bereket ve âlemler için hidâyet vesîlesi kılandır. Bütün bir dünyada tüm camiler ve mescitler lk olanın yeryüzündeki ubeleridir. Bundan dolayı, onların içinde sadece ilk ve tek olan Allah ın adı anılmalıdır. Her hayırlı i in ilk anahtarı, besmeledir. Her i e ba langıç, O nun adıyla yapılmalıdır. Helâlinden yeme ve içmeye O nun adıyla ba lanmalıdır. Çocuk dünyaya geldi i zaman ilk defa kula ına O nun en büyük olu u okunmalıdır. Dinî ve dünyevî konularda, kendi re y ve hevâmıza ba vurmadan önce, O nun hükmüne ba vurulmalıdır. Yeme ve içmede, giyim ve ku amda, söz ve davranı ta O nun onayına ba vurmadan ba lanmamalıdır. Evvelâ, Her eyi ben bilirim. demek yerine, Her eyi O, benden daha iyi bilir. demek edebine sahip olunmalıdır. Netice olarak el- Evvel olan Allah a güvenip dayanan bir Müslüman için hayat ve ölüm, tam bir güven atmosferi olu turur. Çünkü el-evvel olanın sonsuz ilminde hiçbir ey gizli kapaklı de ildir. el-evvel olanın bize olan ilâhî mesajı her eyin önünde ve üstünde tutulmalıdır. O nu her eyin önünde tutanlar, yeryüzünün en aziz ve en de erli varlıklarıdır. O nu i te ve davranı ta en önde tutmak, yeryüzünde en önde olmanın bir mukaddimesidir. O halde, O nun katından bize uzatılan ilâhî mesajı anlama, ya ama ve anlatma seferberli inde öncülük ve önderlik edenler, el- Evvel olanın öncülü ünü ya atmı olurlar. Söz ve eylemleriyle yüce de erlere sonsuz saygı duyanlar, bütün bir varlıktan da kendilerine saygı görürler. Bu dünyada Yüce Allah, kendisini her eyde el-evvel tanıyanları, âhirette de ilk yarı çılardan sayacaktır. Ne mutlu hayatının tüm alanlarında el-evvel olana tabi olanlara!.. Dipnot * Prof. Dr. 1 el- sfehânî, el-müfredat, s /Hadîd, 3. 3 Metin Yurdagür, Allah ın Sıfatları, stanbul, 1984, s Buhârî, Sahîh, Tevhîd, VIII, ubat 2010

15 GECEN N SES YLE YAZILAN R Dalga dalga yükselen ummanlarda gezdim de Görmedim sonsuzlu un sonu nedir, neredir Ötelere varmaya nice da lar ezdim de Anladım ki, her yolun gidi i mah eredir Kalpleri mekân tutan uzatırmı zamanı Her gönül bir bahçedir girilip çıkılmayan Sevmeyi bilen kullar unuturmu hicranı Son nefesi verse de topra a yıkılmayan Geceler gafi l için uykudur ve rüyadır  ıkların derdini gizlemekten kararır  ık ki, nazarında hakikat de hülyadır Sabaha ula madan gönlüyle Hakk a varır Kim okur karanlıkta nice bin beyaz Elif Kim okur yıldızlardan Hakk ın bir oldu unu Olur, â ık dilinde sonsuz bir niyaz Elif Ve yalnız Allah bilir, Allah ı buldu unu Ya murun lisanından hangi dil anlar ey yâr Nasıl bilir cümlesi dü ece i topra ı Depre ir her damlada çöller de diyar diyar Ye erir gözya ıyla kupkuru gönül ba ı Su uyur, toprak uyur, bulut uyur belki de Gam çekerek seyreder â ık cümle âlemi Böyledir â ıkların sonu da ve ilki de Bu yüzden hiç kurumaz, gözü gibi kalemi Özler misin ey gece görmedi in gündüzü O ki senden kaçıyor sen ona ko uyorsun Bahar da kovalıyor görmek için her güzü Gün gelip susuyorsun, gün gelip co uyorsun Ekrem KAFTAN 15

16 Edebiyat Musa TEKTA BİR OCAKTAN BİR OCAĞA ÜÇ MEKTUP 16 ubat 2010

17 Mektuplar; sevginin, hasretin, nezâketin ifade vesilesi olan mektuplar Satırlara dökülen sevgiler, gurbet duyguları, dostluklarla ölümsüzlük kazanmı mektuplar... Büyüklerin kaleminden çıkan güzel ö üt ve ibret verici kelimelerden olu an samimi satırlar Evladın babaya, babanın evlada, o ulun anaya, ananın o ula; hasılı sevenin sevdi ine yazdı ı, gönüllerde bahar edasıyla beliren duygu yüklü kâ ıtlar Asker oca ından sılaya sevgi, saygı ve i tiyakla gönülden geçenleri yazan kalemler, nice yüksek muhabbetlere, hasretlere tercüman olmu tur. Ve o beyaz sayfalar ki, kim bilir kaç gözya ı damlasıyla ıslanmı tır. Bu yazımızda Mektûbat yayınlandıktan sonra ar ivden yeni rastladı ımız, üç mektup okuyaca ız. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin askerlik döneminde babası Es-Seyyid Hasan Feyzi Efendi ye yazdı ı iki mektup ve babasının o mümtaz evlâdına hitâben kaleme aldı ı bir muhabbetnâmesi Her mektubu okuduktan sonra üç ayrı hususa dikkat çekece iz. Önce birinci mektubu okuylaım: Baba Oca ına , Mara Sebeb-i Hayâtım Pederim Efendim! Uzun müddetten beri hasret-i i tiyâkınızla mâlîde olan yüzlerimi kemâl-i hürmetle hâk-i pâyinize sürer, ellerinizden öperim. Duânız ve himmet-i âliyeleriyle râhatım. Her hafta Mara lı bir çok arkada larla görü üyorum. Hâsseten cümlesi ellerinizden öperler. Ba ı belâlı Bilâl hâlen tezkire alamadı, ellerinizden öpüyor. Mektuplarla; asker oca ından sılaya sevgi, saygı ve i tiyakla gönülden geçenleri yazan kalemler, nice yüksek muhabbetlere tercüman olmu tur. Ve o beyaz sayfalar ki, kim bilir kaç gözya ı damlasıyla ıslanmı tır. Ol derd ile serâpâ meblûs olan vâlide-i mü fikemin iki ellerinden hasretle öperim. Her sabah ba de s-salât dersini çekti i zamanlarda bu pürelem o luna da duâ ile, ol yüce huzûra duâlarını beklerim. Yalnız unu da ricâ ediyorum ki: Sizin müsâadenizle, bir helva pi irip, pınarın ba ında arkada lara yedirsin ki, beni yoran helvaya olan arzum gide. Kom u ve akrabâların cümlesine arz-ı hürmet ve selâm-ı tahiyyâtlar ederim. delidereli Muhammed den, yani Maho dan mektup aldım, ellerinden öpüyorlar. Hâmil-i mektup Feyzi Efendi vekâleten ellerinizden öpecektir. Sekîne ye selâm, mini mini yavrucakların gözlerinden öperim. Mecitözü nden arkada lar eker pancarı tohumu getirmi lerdi. Bana da zorla verdiler, ben de size gönderiyorum. Onların hatırı için ekersiniz. Yalınız her pancarın arası birer ayak olacakmı. Di er pancar gibi kök tuttu u zaman eker kestirmesi gibi mükemmel pekmez olur diyorlar. Gelininiz gelirken para vermi ve küpe istemi ti. Arkada larımdan birisi Halep küpesini bozdurarak bu küpeleri yaptırdı. Ben de muvâfık bir fiyatla aldım. Büyüklere yara maz fakat, Hatice nin kula ına belki olur. Teslim aldı ınızı bildirin. Bâkî selam. Ellerinizden öper, mektubunuzun intizârını çekerim. Mahdûmunuz Hulûsi Birinci mektupta geçen üç hususu dikkatlerinize arz edelim: Bir: Selam ve saygı ifadelerinden sonra, hayır dua hususuna dikkat çekiliyor. Birincisi anne ve babanın duası, ikincisi mür idi hramcızâde Hazretlerinin mânevî himmet ve dualarıyla huzurunun yerinde oldu unu belirtiyor. Ayrıca vâlidesi Fatıma Hanımın bir Nak ibendî mensubu olarak her gün yaptı ı zikirden sonra evladı için yaptı- ı duanın makbûliyetine i aret buyuruyor. Annesinin evde pi irip arkada larına ikram edece i helvayı sanki kendi yemi gibi kabul ederek, payla manın mânevî birliktelik oldu una dikkat çekiyor 17

18 ki: Müte ebbis bir ruh hali Henüz Darende nin eker pancarı ekimiyle tanı ma ı, 1941 yılında memleket için bir alternatif tarım hamlesi Mecitözü nden arkada lar eker pancarı tohumunu babasına göndererek, bir yeni tarım ürününün tanınmasına, üretim alanının olu masına öncülük edi i. Ayrıca kıtlık yıllarında tasavvufî sohbetlerde çekilen çay ekeri ihtiyacını kar ılama namına önemli bir hamle Yıllar sonra bakıldı ında imdi, topraklarının büyük bir kısmında pancar ütarimi yapılan bir Darende ye i aret Üç: Aile içinde gelenek ve görenekler sebebiyle o zaman hanımından bahsedemeyen, e ine aldı ı bir hediyeyi babası vasıtasıyla gönderirken, âdâba riayet eden bir edep timsâli Hatta belki büyüklere yara maz, küçük kız çocu uma olabilir diyerek nezâket kurallarıyla ince bir mesaj Bu satıları bizler okurken ça ımız insanının, büyüklerin edep ve utanma duygusundan ne kadar uzakla tı ını, büyüklere ve aile fertlerine saygıda ne kadar kusurlu davrandı ımızı bize hatırlatmı oluyor Hazret Asker Oca ına Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin mektubuna cevap olarak babası da bir mektup kaleme alır. Önce mektubu okuyup, sonra o mektuptan da üç ders çıkaralım: Ci erpârem Hulûsi ye Hasret ile gözlerinden tekrar tekrar öperim. 7 Kânûn-ı evvel 941 de yazdı ın ve 17 Kânûn-ı evvel 941 de ve 7 Kânûn-ı sânî tarihli hasretnâmenizi aldım. Sürûrla maa-âile ne edece imizi bilemedik. Es-Seyyid Hasan Feyzi Efendi nin mektubu 7 Kânûn-ı sânî tarihli mektubun varmadı ının esbâbı nedir. Ona cevap vermiyorsunuz. Canım sa oldu u takdirde her hafta mektup yazaca ıma emîn ol. n allah sıhhatte ve me kûlan, melbûsan ve mefrû an memnunsunuz. Bayram ertesi yani yevm-i Pazar günü. kuzuyu Vâaliden kurban ederekten can sevgili olan akrabâlarla beraber rûzen saat dokuzdan gecenin onuna kadar muhabbet nihâyelerce de a kınız devam etmi tir. Vâliden gözlerinden öpüyor ve hatırını suâl ediyor. Hem îren ve Sırrı ve hâne halkımız sâlimen sıhhat üzere (olmanızı diliyor). Sizin hasretinizden mâadâ bir fikrimiz yoktur. Yol arkada larının umûmu, Müftü Efendi ve smail Efendiler, Abdurrahman Bey hayır duâ ediyorlar. Bâkî sıhhatda ebedî olmanızı Hüdâ dan niyâzımla hitâm ediyorum o lum. 17 kânûn-ı sânî 1941 Pederin Hasan Feyzi Bir: Hasan Feyzi Efendi evladına canım sa oldukça her hafta mektup yazaca ını belirtiyor. Bu, günümüzde bizler için de bir örnek olmalıdır; evladıyla ilglenmeyenler veya anne-babasıyla irtibatı kesenler bundan ibret almalıdır. ki: Akrabalarına, misafirlerine evindeki bir kuzuyu kesip ikram eden bir cömertlik numunesi O sohbette asker evladını anan anneler, babalar, akrabalar Ne büyük bereket; bazı evlere aylarca, yıllarca misafir aya ı de mez. Bir de insanlar, bed bereket çekildi diye hayıflanırlar. Bereketsizli in sebebi i te bu: nsanlar ellerindekini ba kalarıyla payla mıyor, payla mayı bilmiyor Hulûsi Efendi Hazretleri ailesinin payla ma duy- 18 ubat 2010

19 gusunu ve ikram âdetini yıllarca devem ettirmi ve evlatlarını da o ekilde yeti tirmi tir. Bizler insana de er vermeyi, ikram etmeyi, payla mayı Hulûsi Efendi hazretlerinden ve H. Hamidettin Ate Efendi den ö rendik. Üç: Hasan Feyzi Efendi nin Yol arkada ların diye tarif etti i kimseler, tasavvuf yolunun arkada larıdır. Yani ihvan karde leridir. Dua ediyorlar diyor. Hepimiz biliyoruz ki Allah Rasûlü (s.a.v), Mü minin mümin karde i için gıyabında yaptı ı dua geri çevrilmez. buyuruyor Bir Askerin Muhabbetnâmesi Her cânibden arkada lar kendileri arz edip, mektuplarında yeminen e er ihtiyaç olursa harçlık göndereceklerini temîn edip Cenâb-ı brâhim (a.s) in, Habîbimin benim hâlimi bilmesi bana kâfîdir; gayrıdan bir eyi iltimâsım yoktur. diye buyurdu u hâlinde gönülde nisbeti zuhûra gelmekle ankalık tarîkini iltizâm edip bir kimseye sâyeleri ve duânız bereketiyle arz-ı ihtiyâc etmedim. Fakat kendinden gayra ihtiyâç göstermeyenleri gayra muhtâç etmem diyen her bir ihtiyâcımı gören gayra muhtâç etmemektedir. Gerçi askerlik hayatı Nemrûd un ate ine misâl ise de dirli imiz sâye-i himmetleriyle gülzâr-ı brâhim (a.s) in aynıdır. Es-Seyyid Hasan Feyzi Efendi nin mektubundan sonra Hulûsi Efendi Hazretleri asker oca ından u cevabı yazar: Sebeb-i Hayatım! Son mektubunuzda canım sa olursa haftada bir mektup yazarım diye va d buyurmu idiniz. Be haftadan ziyâde bir müddet geçti i halde bir mektubunuzu alamadı ım için hicr ü firâkınız çeken gönüle bir gûnâ haber anlatmak mümkün olmayıp zâr u tesîrlere gark etmi hicrânlarla hark olup vâdî-i intizârda sergerdanlıkla vaktini geçirmektedir. Gönlün inkisârı ve canın i tiyâkıyla yandıkta bu hasret ol yar-ı kâmkâra aks edip lutf u mürüvvetle can-ı bî-karârımı nevâzi lerle ok ayıp mükedder olmamaklı ım husûsunda tesellîler vermektedir. Harçlık arzu edersem gönderece- inizi yazmı sınız, okudu umda memnûniyetle gayr-i ihtiyârî a ladım. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin mektubuna cevap olarak babası da bir mektup kaleme alır. Önce mektubu okuyup, sonra o mektuptan da üç ders çıkaralım. htiyar vâlidemin hâtırı-ı mahzûnunu âd ve ma sûmların ten-i ühedâ gibi pâre pâre libâslar arasından zâhir olan cisimlerini el-fakru fahrî sırrından âgâh olmayanlara göstermemekle gönderecek oldu un harçlı ı onların eksiklerine sarf edip, yalnız hayır duâlarını niyâz etmekle her iki ellerinizden hürmetle öperim. Yârân u ehibbâdan gelen mektupların sayısı ikiyüze bâli olup cümlesi hâssetsen ellerinizden öpüp, duâlarınız niyaz etmektedirler. âmil, Ziya, Sabri, ahin ve di er arkada ların cümlesi ellerinizden öper hürmet ederler. Karda ların, kom u ve akrabâların cümlesin arz-ı hürmet eyler, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Fâtıma Ablaya, Sekîne ye selâm (eder) ve ci erpâre Sırrı nın gözlerinden öperim. 15 Mart 941 O lunuz Hulûsi 19

20 Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi nin mektubu Bir: Hulûsi Efendi hazretleri askerlik öncesinde çok sevilen bir insan oldu u için, askerlik döneminde gelen mektupların sayısının ikiyüzü geçti ini belirtiyor. Herkes etrafına öyle bir baksın Kaç tane samimi dostu var? ki: Mektup yazan arkada larının harçlık gönderelim teklifine, Habîbimin benim hâlimi bilmesi bana kâfidir. Gayrıdan bir eyi iltimâsım yoktur. diye buyurdu unu okurken Kur an merkezli bir ruh halinin teslimiyetine ahit oluyoruz. Biraz açacak olursak o olay öyle geçmi tir: brahim (a.s.), Nemrûd u Allahü Teâlâ ya îmân etmeye dâvet etti. Nemrûd, bunu reddetti- i gibi, brahim (a.s.) ın kendisine secde etmesini istedi. Secde etmeyince, hapsettirdi ve ate te yakılmasını emretti. Günlerce yı ılan odunlar ate lendi. iddetinden yanına yakla amadıkları ate e Hz. brahim (a.s) i mancınıkla attılar. Ate e atılırken; Hasbiya llah ve ni mel vekîl, yâni Bana Allah ım yeti ir. O ne iyi vekildir, yardımcıdır. dedi. Ate e dü erken Cebrâil (a.s.) gelip; Bir dile in var mı? diye sorunca; Var, fakat sana de- il, Rabbim beni görüyor, biliyor. dedi. Onun bu hâli Kur ân-ı kerîm de övülüyor ve; Sözünün eri olan brahim. buyruluyor. Allahü Teâlâ, Kur ân-ı Kerîm de meâlen ate e; Ey ate! brahim e kar ı serin ve selâmette ol! (Enbiyâ, 69) diye emretti. Ate in içi yemye il bir bahçe kesildi. Cebrâil (a.s.) da kendisine arkada oldu. Üç: Babasının harçlık teklifine binâen, çok duygulandı ını, askerlik öncesinde babasının i lerine çok yardımcı olamadı ın bildiriyor. Ayrıca harçlık gönderece ine, o parayı annesinin, karde lerinin yakın akrabalarının eksiklerine sarf etmesini söyleyerek, ba kalarını kendine tercih ediyor. Ve bize çok önemli bir mesaj veriyor. Ne buyuyor Peygamberimiz (s.a.v): Sizden biriniz kendisi için istedi ini Müslüman karde i için de istemedikçe (kâmil mânâda) iman etmi olamaz. (Buhârî, mân 7; Müslim, mân, 71, 72.) Mektupları okurken, daha ba ka hisseler de almak mümkün. Herkes nasîbince anlar ve anlatır. Bizim nasîbimize de, bu mektupları okumak ve bu incelikleri az da olsa anlamak, açıklamak, hayata uygulayabilmek dü tü Rabbimize hümd ü ükrola Büyüklerimizin himmetleri âlî ola 20 ubat 2010

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir.

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. AHMAK DOST Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir. İbrahim Peygamberden yana olduğunu

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6. 40 HADİS 1 ( : : ) (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi.

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi. Malum ülkemiz son dönemde Globalleşen dünya ile birlikte oldukça sıkıntılı. Halk olarak bizlerde de pek çok sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, sabotaj planları, suikast planları. Darbe

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır:

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır: Hayatımız başlangıçtan ölüm anına kadar seyr halindedir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler seyir halindeki arabamıza yön veren işaret levhaları gibidir. Bazı işaretleri algılama, refleks haline dönüşmüşken

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARI ÜVEY EVLAT MI? Çarşamba, 01 Ağustos :45

KIZ ÇOCUKLARI ÜVEY EVLAT MI? Çarşamba, 01 Ağustos :45 Biz üç kardeşiz ve ben evin tek kızıyım. Her şey güzel güzel giderken ne zaman evlendik çocuk sahibi olmaya başladık, o zaman anne babamın abilerimi kayırdıklarına şahit olmaya başladım. Babamın durumu

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 780 Hak Yolu inanç deviniminde, Alevi Ocak S kutsal mekan u konu için arz na d vam eder. dini merasimle tazelenmektedir. Eski tarihlerde bu iba-

Detaylı