Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506"

Transkript

1 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: önderimiz İbo bizim Halk gençliği alternatifsiz değildir

2 YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU Merhabalar, Bu say m zda Komünist önder brahim Kaypakkaya üzerine kolektif flekilde haz rlad m z dosyaya yer veriyoruz. Geliflen kitle mücadelesinde devrimci önderlere gençlerin ilgisi artarken bizlerin brahim i do ru temeller üzerinde anlatmam z n, tan tmam z n önemi büyüktür. Bu dosyay bu sorumlulukla haz rlad m z n ve yaz lar m z n elefltirel bir gözle okunmas n önemli buluyoruz. Hareketli geçen bir dönemin ürünlerine yer verdi imiz dergimizde çok say da eylem haberine ve yaz ya yer veriyoruz. Sayfalar m z n s n rl olmas nedeniyle okurlar m z n gönderdi i birçok yaz ve habere yer veremiyoruz. Gelen yaz lar n özellikle de merkezi kad n ve lise buluflmalar nda sunulan yaz lara önümüzdeki say lar m zda yer verece iz. Bostanc dan Taksim e, Hakkari den da lar n doruklar na uzanan direnifli May s ve yaz döneminde büyütmenin, coflkuyu ve mücadeleyi halk m za silah s kanlara, çocuklar zindanlara atanlara, bafllar na silahlar n dipçi iyle vuranlara, halk m z iflsiz b rakanlara ve evlerini bafllar na y kanlara karfl yükseltmenin önemi büyüktür. Bu bilinçle ölümüne direnenleri sayg yla selaml - yoruz yenidemokratgenclik.blogspot.com bolognasureci.blogspot.com 19 Aral k 2000 katliam sald r s n n ard ndan F Tipi tecrite karfl bedenleriyle barikat olarak Ölüm Orucuna giren aln nda günefli tafl yan direniflçilerdendi Nergiz... Bu direniflin 123. gününde 11 Nisan 2001 de ölümsüzlü e u urlad m z Nergiz in yaflam n n anlat ld kitap Umut Yay mc l k bürolar nda... Ç D E K L E N R syan May s haberleri YDG Lise Buluflmas Forum Sloganlara bak fl m zda ilkesellik Ufuk Dengê Civanê YDG 2. Kad n Buluflmas Haluk Zorusevmez Komünist Ustalardan Ö renelim Kolektifin Sesi Gençli e Notlar Dosya: brahim Kaypakkaya Bellek UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön Matbaac l k Davutpafla Cd. Güven San. Sit. B Blok, No: 366 Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR Kartal: stasyon Cd. Dörtler Ap. No: 4/2 Kartal, Tel: (0216) Ankara: S hh ye Mh. Süleyman S rr Sk. Yunt Ap. No: 19/7 Çankaya Tel: (0312) zmir: 856 Sk, No: 48/203 Kemeralt Konak, Tel: (0232) Cep: Malatya: Dabakhane Mh. Turgut Temelli Cd. Bar fl flhan No: 3 Cep: Erzincan: Ordu Cd. Ordu flhan Kat: 3 Tel: (0 446) Cep: Bursa: Selçuk Hatun Mh. Ünlü Cd. Sönmez flsaray Kat 2 No: 185 Heykel, Tel: (0224) Mersin: Silifke Cd. Çavdaro lu flhan Kat: 3 No: 118 Cep: Avrupa Merkez Büro: Weseler Str Dusburg-Almanya Tel: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fib. Euro Hesab : TL Hesab :

3 4 Yeni Demokrat Gençlik Bask lar n ve karamsarl n ortas nda direniflin ad oldu Nisan Mevcut geliflmeleri do ru yorumlayarak, iyi gözlemleyerek sürecin beklentilerine cevap olmam z oldukça önemlidir. Nisan ay na, egemenlerin pervas zca estirdi i terör damgas n vurdu. Nisan ay n n bafl nda, ülke genelinde DTP ye yap lan operasyonlarla, Genelkurmay Baflkan - n n Kürt aç l m iç içe geçti ini gördük. Sözde çözümün konufluldu u günün akabinde gerçeklefltirilen tutuklamalar, PKK nin Türkiye Masas söylemlerinin arkas na yedeklenmeye çal fl ld. Onlarca DTP linin tutukland operasyonlar n ard ndan artan tepkilerle ve eylemlerle geçmiflten bu yana çok iyi bilindik senaryolar tekrar sahneye konuldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nda DTP ye ve DTP nezdinde Kürt ulusuna yap lan operasyonlara karfl örgütlenen bir eylemde Özel Harekat polisleri taraf ndan öldüresiye dövülen 14 yafl ndaki Sefer Turan n dipçik darbelerinin ard ndan tepki veremez hale getirilmesiyle, öldü san larak b rak lmas yla kinlendik. Oysa dedi imiz gibi bu sahne, bilinmedik bir sahne de ildi. U ur Kaymaz 13 yafl nda katleden anlay flla Sefer Turan öldüresiye döven anlay fl n farkl oldu unu, bunlar n münferit örnekler oldu unu kim, nas l savunabilir bu co rafyada? Kald r ld yo un bak mda yaflam savafl verirken, beyninde ödem oluflan Sefer i baz lar n n ziyaret etmesi, bilinçli bir flekilde sergilenen öfkeyi, katletme giriflimini örtbas edebilir mi? Ulusal Hareket e karfl çok yönlü örgütlenen bu sald r plan n n, son anda ertelenen Kürt Konferans ndan, DTP ye yönelik tutuklama ve gözalt teröründen, Nisan ay itibariyle bafllayan kapsaml s n r içi ve s n r ötesi operasyonlardan, protesto eylemlerindeki bilinçli fliddetten, Kürdistan kelimesinin resmi a zlarca kullan lmas ndan, Genelkurmay n aç klamalar ndan olufltu u aç kt r. Tüm bu sergilenen tav rlar n kapsaml bir plan n varl na iflaret etti i ortadad r. Önemli bir nirengi noktas olan Ulusal Hareket in iradesinin k r lmas çabas olarak yorumlanmas gereken bu plan, 29 Mart yerel seçimlerinde de bir yönüyle karfl m za ç kar lm flt. Nisan ay na damgas n vuran DTP operasyonlar ve sonuçlar n n yan s ra 1 May s a yaklaflan günlerde stanbul genelinde gerçeklefltirilen baflka bir operasyon da haf zalardan silinmeyecek bir etki yaratt. 1 May s arifesinde Bostanc dan yükselen direnifl slogan n n ve teslim olmama kararl l n n yaratt etki, tart fl lmayacak denli büyük olmufltur sonras süreçte benzeri bir olay n yaflanmam fl olmas, görece uzun bir dönemin akabinde karar al c lar n planlar n bofla ç karan böylesi bir prati- in varl dikkat çekicidir. Teslim olmayan bir devrimci gelene e lay k olma iddias, devrimci gelene e önemli bir miras b rakarak tarihteki yerini alm flt r. Bu gündemlerle karfl lanan 1 May s 2009, Taksim baflta olmak üzere ülkenin dört bir yan nda 2008 i hem niceliksel olarak hem de coflku olarak geride b rakan bir kararl l kla sahiplenilmifl, gelecek süreç için mesaj net olarak verilmifltir. Kolluk kuvvetlerinin estirdi i teröre ra men Taksim ve çevre semtlerinde binlerce insan kararl l kla sloganlar n hayk rm fl, saatlerce direnmifl ve bu u urda onlarca yaral ve gözalt vermifltir. Uzun bir aradan sonra 500 kifli için aç lan Taksim e zorlamalarla, barikat arkalar ndan taflanlarla 5000 kifli ç km fl, May s için güzergah çizilmifltir.

4 Yeni Demokrat Gençlik 5 Krizin derinleflmesiyle beraber artan iflsizlik oran n n, egemenleri dahi tedirgin etti i bir dönemden geçmekteyiz. Resmi rakamlara göre dahi rekorlar k ran iflsizlik oran n n egemenlere isyan hat rlatmas bu nedenle tesadüf de ildir. SALDIRILAR DER NLEfiT KÇE D REN fi ARTACAKTIR! Halk n artan muhalefeti, her alanda yükselen direnifl ve isyan sesleri, Meha da, Desa da, E-Kart ta, ATV-Sabah ta s n f n kararl l biz halk gençli ine ilham vermeye devam etmektedir. Süren direnifllere yenilerinin eklenmesi, iflsizli in tarihi rekorlar k rd, dünya genelinde en h zl küçülme yaflayan ikinci ülke olan Türkiye de tesadüf olmayacakt r. Yerel seçimlerden hemen sonra verdikleri sözleri unutan egemenlerin dozerleri ve çevik kuvvetleri eflli- inde kentsel dönüflüm planlar na hayat vermeleri de yeni ve ilk kez denenmifl bir oyun de ildir. Halk n oylar n alana dek en sempatik yüzleriyle, bol keseden vaatler veren egemenlerin ve sözcülerinin seçimlerden sonra onlarca kez zam yapt klar na, y k mlara girifltiklerine, en sempatik yüzlerin yerini canavar görünümlerinin ald - n defalarca kez yaflad k, biliyoruz. stanbul Ümraniye de günlerce arka arkaya farkl mahallelerde onlarca gerçek ve ac öyküyü hiçe sayarak y - k ma giriflenlere karfl, halk n her damla gözyafl nda biriken ah, bir gün mutlaka isyana dönüflecektir. stanbul Ümraniye de y llarca yapt birikimiyle kurdu u eve, daha konuflamayan ve ast m hastas bebe inin dibine gaz bombas atanlara karfl elinde b ça yla ve kuca nda bebe iyle gözyafl döken babay cani olarak yans tanlar n, as l cani olan n kim oldu unu tekrar tekrar kendilerine sormalar gerekti ini hat rlatmak gerekmektedir. Keza bu ac hikayelerin bitti ini düflünmek hata olacakt r. stanbul un Alt nflehir baflta olmak üzere daha onlarca bölgesinin kentsel dönüflüm ad alt nda y k m sald r s yla karfl karfl ya oldu- u bilinmektedir. Krizin derinleflmesiyle beraber artan iflsizlik oran - n n, egemenleri dahi tedirgin etti i bir dönemden geçmekteyiz. Resmi rakamlara göre dahi rekorlar k - ran iflsizlik oran n n egemenlere isyan hat rlatmas bu nedenle tesadüf de ildir. Artan iflsizlik oran içerisinde en büyük paya sahip olan halk gençli inin iflsizlik oran, özellikle biz devrimci gençler aç s ndan daha fazla dikkat edilmesi gereken bir konu olarak karfl m zda durmaktad r. Resmi rakamlara göre her 3-4 gençten birisinin iflsiz oldu u Türkiye de halk gençli inin gelecek umudunu diri tutmas mümkün de ildir. Tüm yaflananlar, örgütlenmenin her geçen gün daha fazla kendisini zorunluluk olarak dayatmas n beraberinde getirmektedir. Nisan ay nda yaflanan geliflmeler, kabine de ifliklikleriyle, derin devlet(?) operasyonlar yla aklanamayacak, yenilenemeyecek bir sürecin bafllad n bir kez daha gözler önüne sermektedir. Tüm bu göstergeler, yak n süreçte yeni oluflum veya yenilenme çal flmalar n n artaca n, bask lar n ve sald r lar n t rmand r laca n, yeni aç l mlar n h zland r laca n tan tlar niteliktedir. Mevcut geliflmeleri do ru yorumlayarak, iyi gözlemleyerek sürecin beklentilerine cevap olmam z oldukça önemlidir. Üniversitelere girifl s nav n n yaklaflt, üniversitelerin tatil döneminin kap ya dayand May s ay nda yapmam z gerekenleri, beklemecilik ve kendili indencilik hastal na kap lmadan planl ve sistemli bir çal flma tarz yla süreci örgütlemek olarak ifade edebiliriz. Yapaca m z her çal flman n, önceki sürece göre iki kat fazla verim verece ini bilerek May s ay nda h z m z artt ral m.

5 6 Yeni Demokrat Gençlik YAfiASIN 1 MAYIS! B JÎ YEK GÛLAN! STANBUL Egemenlerin uzun y llard r 1 May s da Taksim i emekçilere kapatma dayatmalar na karfl, gerçek sahiplerinin meydanlara ç kmak için sokaklar direnifllerle büründürdü ü bir 1 May s a daha flahit olduk. Faflist TC nin tüm gücüyle sald rd 1 May s günü sokaklar Taksim e ç kmak için kararl kitleyle doldu. Biz YDG liler de Taksim e ç kmak için Partizan ve DDSB ile birlikte harekete geçtik. Polisin yo un biber gaz, plastik mermi ve tazyikli suyla sald r lar na karfl barikatlar zorland. Sald r lar esnas nda plastik mermi ve biber bombas ndan yaralanan arkadafllar m z oldu. Yo un sald r lara karfl ilerlemeye çal fl rken kimi bölgelerde kitlenin birbirinden koparak da n k bir flekilde çat flmas olumsuzlu a neden oldu. Kimi bölgelerde ise kiflilik kitle barikatlar y - karak D SK ve KESK kitlesine kat l p Taksim e ulaflt. Valili in makul say diye aç klayarak sadece KESK ve D SK in belli say da kitlesini alana alaca n ifade etmesi ve bu kitlelerin birleflmemesi ad na kolluk kuvvetlerinin D SK ve KESK kortejini yo un çembere almas na karfl n barikatlardan korteje ulaflan kitle Taksim alan nda 4-5 bin kifliye ulafl lmas n sa lad. Kimi bölgelerde kitlenin birbirinden kopmas sonucunda say ca azalmam z n etkisiyle fiiflhane de sivil faflist unsurlar taraf ndan döner b çaklar yla sald r ya u rad k. Sald r sonucunda 5 yoldafl m z yaraland. Sivil faflistlerin ve polisin tüm sald r lar na karfl May s devrimciler taraf ndan coflku ve kararl l kla sahiplenildi. Devrim mücadelesi için anlam büyük olan, yoksullu a, iflsizli e, sömürüye ve bask ya karfl direniflle kazan lan 1 May s iradesi 2010 y l nda da tüm coflkusuyla ortaya konulacakt r. stanbul YDG DERS M Dersim deki 1 May s kutlamalar Hastane Caddesi nde toplanan kitlenin kortejler eflli inde K flla Meydan na do ru yürümesi ile bafllad. Dersim de YDG, Partizan kortejinde yürüdü ve 1 May s coflkulu bir flekilde kutlad. Ö rencilerin de yo un olarak kat ld kutlamada E itim hakt r sat lamaz, flçiyiz örgütlüyken güçlüyüz, Savafl ö ren kazan Partizan, Marks tan Mao ya selam olsun bo ya fleklinde sloganlar at ld. Varvara Halk Oyunu Grubu ve müzik dinletisi eflli inde miting sonland r ld. Dersim YDG AMED 1 May s n yaklaflmas yla beraber üniversitedeki çal flmalar m z planlamaya koyulduk. Yaklafl k 1 hafta planlanan çal flma dergi da t m yla bafllad. Cuma günü Fen-Edebiyat Fakültesi kantininde ve bahçesinde dergi da t m gerçeklefltirildi. Pazartesi ise E itim Fakültesi kantininde sesli ajitasyon ile yap lan dergi da t m yla devam edildi ve 1 May s afifllerimiz de üniversitenin çeflitli yerlerine ve stand m za as ld. Sal günü ise E itim ve Mimarl k Fakültelerinde üniversite için haz rlad m z bildiri da t m ile kitleye 1 May s anlat l rken, T p Fakültesi nde de dergi da t m m z devam etti. Bir sonraki gün de dergi da t mlar m z Mimarl k Fakültesi kantininde ve Fen-Edebiyat Fakültesi nin bahçesinde devam etti. Son gün ise üniversitenin birçok fakültesinde, yemekhane ve bahçelerde bildiri da t mlar yla ö renciler 1 May s a davet edildi. Böylelikle üniversitenin hemen her fakültesinde yo unlafl lm fl bir faaliyetimiz oldu. Bunun yan s ra 1 May s bildirileri Ba lar ilçesinde ve kentin en yo- un yerlerinden biri olan Sanat Soka nda da t l rken Ba lar sokaklar nda da afiflleme çal flmalar yap ld. Bu sene, 1 May s Mitingi nin bölgesel olarak Urfa da yap lma karar al nmas ndan kaynakl Diyarbak r da 1 May s günü Da kap meydan nda bir bas n aç klamas gerçeklefltirildi. DTP, EMEP, ESP, Partizan, DHF, Amed Demokrasi Platformu ve birçok sendika ve DKÖ nün de kat l m sa lad bas n aç klamas öncesi meydana yap lacak yürüyüfl için Büyükflehir Belediye Binas ve Ahmet Arif Park önünde toplanan kitle, iki koldan sloganlarla yürüyüfle geçti. Bizler de Da kap meydan nda Partizan imzal Zam, Zulüm, flkence! syan Et Bu Düzene! Bijî Yek Gulan

6 Yeni Demokrat Gençlik 7 pankart m zla ve flamalar m zla yerimizi ald k. Pankart m z ve alanda yapt m z kufllamalar kitle taraf ndan ilgiyle karfl land. URFA PKK Önderi Abdullah Öcalan n do um günü vesilesiyle Amara da yap lan yürüyüflte katledilen Mahsum Karao lan ve Mustafa Da an s na bu sene Urfa da bölgesel bir mitingle kutlanan 1 May s, coflkulu gösterilere sahne oldu. KESK, D SK ve TMMOB taraf ndan düzenlenen mitinge ayn zamanda DTP, ESP, EMEP, Mücadele Birli i, Partizan ve ÖDP de kat l m sa lad. Miting öncesi Mardin, Marafl, Antep, Ad yaman, Hakkari, Elaz, Van ve Amed ve ilçelerinden araçlarla gelen kitle; fiehirleraras Otogar n yan nda bulunan meydanda topland. Daha sonra kortejler oluflturularak mitingin yap laca Topçu Meydan na do ru yürüyüfle geçildi. Bizler de Zam, Zulüm, flkence! syan Et Bu Düzene! Bijî Yek Gûlan Partizan pankart ve Partizan flamalar m zla kortejdeki yerimizi ald k. Alanda sendika temsilcilerinin ve DTP Eflbaflkan Emine Ayna n n yapt konuflmalarda öne ç kan vurgu DTP ye yap lan operasyondu. Miting yap lan konuflmalar n ard ndan yerel bir grubun ve Aynur Do an n verdi i konserle sona erdi. Yürüyüflte kortejimize gösterilen ilgi, alana giriflimizde kald r mda geçiflleri izleyenlerin kortejimizi alk fllamas coflkumuzu artt rm fl, bu ilgi alanda birçok kiflinin pankart ve flamalar m z görerek gelmesiyle de kendini göstermifl yerini sorulara ve s cak bir sohbete b rakm flt r. Alanda yan m za gelen bir amcan n att m z nsanl k Onuru flkenceyi Yenecek! slogan n n ard ndan söyledi i flu sözler birçok fleyi özetliyor asl nda: Siz Devletin iflkencesini en iyi bilenlerdensiniz; ama direnmeyi de en iyi bilenlerdensiniz. Y llar öncesine giden bir e itim emekçisi ise flunu dile getiriyor: Biz mücadeleye Partizan la bafllad k, biz mücadeleyi Partizan dan ö rendik. Amed YDG ARTV N Artvin in Hopa ilçesinde örgütlenen 1 May s a yaklafl k 800 kifli kat ld. Bizler de birli in, dayan flman n ve mücadelenin k z l günü olan 1 May s a D RENE D RENE KA- ZANACA IZ-Yeni Demokrat Gençlik yaz l pankart m zla kat ld k. Partizan ve YDG flamalar tafl yan yaklafl k 50 kiflilik kitlemiz s k s k Hopa dan Taksim e selam olsun isyana, Çayda f nd kta sömürüye son vb. sloganlar atarak Hopa giriflinden (Yan k Köprü denen bölgeden) Hopa Çarfl s na kadar yürüyüfle geçti. Yürüyüfl esnas nda çaya konulan kota, HES (Hidro Elektrik Santralleri ) projesi ile sat lan dereler ve Hopa köylülerinin çekti i s k nt lar, ayr ca 32 y l sonra Taksim e girildi ine dair yapt m z ajitasyonlara halk alk fllar yla, sl klar yla yol boyunca destek verdi. KESK, ESP, ÖDP ve Halkevleri nden konuflmac lar 77 katliam n n faillerinin bulunmas n ve cezaland r lmas n, çay ve f nd a konulan kotalarla çiftçinin eme inin bofla harcand n, krizin bedelini emekçilerin de il patronlar n ödemesi gerekti ini belirttiler. Artvin YDG

7 8 Yeni Demokrat Gençlik MERS N Mersin de 1 May s çal flmalar için lise ve üniversite de Partizan imzal 1 May s bildirilerimizi da tt k. 1 May s afifllerimizi Mersin Üniversitesi ve mahallelerde yayg n bir flekilde yapt k. Afifl yapt m z esnada insanlar n bizi sahiplenmeleri, burada kimse size bir fley yapamaz, biz sizin yan n zday z demesi bizlere moral ve motivasyon katt. Mersin de 1 May s mitingi için da Hastane Caddesi nde toplanmaya bafllayan kitle saat 11 de Metropol miting alan na do ru yürüyüfle geçti. Örgütlü gücümüze güvenelim! Alternatifsiz de iliz. Krizin faturas n ödemeyece iz- Partizan imzal pankart m zla mitinge kat ld k. Mersin LÖB de Bugünün ö rencisiyiz, yar - n n iflsizi olmayaca z yaz l pankartla eylemde yerini ald. Eylem boyunca s k s k Yaflas n örgütlü mücadelemiz, Liman iflçisi yaln z de ildir, Toros iflçisi yaln z de ildir, Paras z sa l k, paras z e itim, Birlik mücadele zafer vb. sloganlar att k. Mersin den bir YDG li ERZ NCAN Erzincan da 8 9 Nisan 2006 tarihlerinde devletin sivil faflistleri de kullanarak yapm fl oldu u sald r dan sonra, Valili in bu olaylar bahane ederek ve ad n da güvenlik gerekçesi olarak koydu u keyfi tutumu bofla ç - karman n ve devrimci ve demokrat güçlerin alana ç kmada tereddüt etti i böylesi bir süreçte daha genifl, planl ve örgütlü bir çal flman n öneminin bilincinde olan bizler, bu süreci verimli geçirebilmek ad na ilk olarak lise, üniversite ve köylerden arkadafllar m zla bir toplant ald k. Toplant sonucunda uzun zamand r gidilmeyen alanlara gidilmesi, zaman n darl nedeniyle ve çal flman n daha etkili olabilmesi için çal flmalar n yo unlaflt r lmas gereklili i üzerinde duruldu. Bu do rultuda gazete, bildiri, afifl gibi materyallerimizi kullanarak Ulalar, Geçit, Mollaköy, Ça layan beldelerinde ve Yal nca köyünde çal flmalar m z gerçekleflirdik. Baz arkadafllar m z merkezi yerlerde afifl çal flmas yaparken di er arkadafllar m z ise gazete ve bildiri da t m yaparak 1 May s ça r s nda bulunmufllard r. Çal flmalar esnas nda halk n ilgili ve s cak yaklafl m göze çarpan iki olgu olmufltur. Ulalar daki afifl çal flmas s ras nda sivil araçlar n ya da di er ad yla Jitem elemanlar n n arkadafllar m z n etraf nda gezerek bask oluflturma çabalar nafile kalm flken, jandarman n arkadafllar m - z sebepsiz yere gözalt na almas ve 200 er TL para cezas kesmesi yap lan çal flmalardan ne kadar rahats z olduklar n n kan t d r. Bu çal flmalar n d fl nda Erzincan merkezde iflçi ve emekçilerin yo un oldu u kahvehanelerde ve yine iflçi ve emekçi çocuklar n n gitti i bir dershanede bildiri da - t mlar yap lm flt r. Erzincan da KESK in baflvurusunu yapt miting talebi bu y l da son 3 y ld r oldu u gibi keyfi bir flekilde kabul edilmedi. Valili- in böyle bir keyfiyeti öncesinden düflünüldü ünden mitinge izin verilmemesi durumu daha önce kurumlar ars nda yap lan toplant larda konuflulmufl ve buna karfl kitlesel bir bas n aç klamas yap lmas kararlaflt r lm flt. Bu karar do rultusunda 1 May s günü saat 13 de Erzincan KESK fiubesi önünden Cumhuriyet Meydan na yaklafl k 350 kiflinin kat l m yla bir yürüyüfl gerçeklefltirilmifltir. Meydanda bas n metninin okunmas yla bafllayan eylem davul-zurna eflli inde çekilen halaylarla sonland - r lm flt r. Eylem Partizan, DTP, KESK ve YDG taraf ndan örgütlenmifltir. Eyleme kat l m n yo un olmas ve kitlenin coflkusu dikkat çekiciydi. Bizler aç s ndan ise yapt m z çal flmalar n karfl l n almam z ve Yaflas n 1 May s-ulalar Gençli i pankart n açan gençlerin bizimle yürümesi olumlu olmufltur. Erzincan YDG ANKARA 1 May s Birlik, Mücadele ve Dayan flma günü Ankara da coflkulu bir flekilde kutland. Saat da gar

8 Yeni Demokrat Gençlik 9 önünde toplan lan eyleme çok say da kurum kat ld. Eylemde YDG Eflit Özgür Gelecek Ellerimizde Yükselecek pankart yla yerini ald. Emperyalist krizin derinleflmesine, emekçi halka yönelik sald r lar n artmas na paralel olarak bu y l Ankara da gerçeklefltirilen 1 May s n geçen senelere göre çok daha kitlesel ve coflkulu oldu u göze çarpt. Pankartlarda, sloganlarda ve kürsüden yap lan konuflmalarda en çok öne ç kan vurgu emperyalist kriz ve krizin faturas n emekçilere ç karma yönlü sald r lard. Bizler de Ankara YDG olarak hem gençli in yaflad geleceksizlefltirme, diplomal iflsizlik, anadilde e itim hakk gibi sald r lar öne ç kard k, hem de iflçi ve emekçilerin mücadelesine ortak oldu umuzu gösteren dövizlerimizi kulland k, sloganlar m z att k. flten ç karmalar n ve hak gasplar n n yo un olarak gündemde oldu u Desa, Meha Giyim gibi iflletmelerin ürünlerini boykot etme ça r s yapt k. ÖSS nin yaklaflmas ve 1 May s ta liselilerin yo unlu unu göz önüne alarak ÖSS vurgusu da s k s k sloganlar m zda yer buldu. Alanda yo un biçimde dergi da t m da yapt k. Özellikle ço unlu unu örgütsüz ö rencilerin oluflturdu u kortejlerden dergimize yo un bir ilgi vard. Alana girdikten sonra coflkulu bir biçimde halaylar m z çektik, marfllar söyledik ve eylemimizi sonland rd k. Bu y l Ankara da gerçeklefltirilen 1 May s kutlamalar nda gözümüze çarpan durumlardan biri yine liselilerin 1 May s a yo un kat l m yd. Hem gençlik örgütlenmelerinin kortejlerinde hem de ba ms z liseliler ya da lise ö rencileri gibi isimlerle liselilerin kendi aralar nda oluflturdu u kortejlerde lise ö rencilerinin kitleselli i ve coflkusu göze çarpmaktayd. YDG kortejinde göze çarpan en büyük eksikli imiz ise yine slogan kültürümüzle ilgili sorunlard. Baz sloganlar çok daha güçlü bir biçimde at l rken baz lar taraftar bulamad. YDG olarak 1 May s ruhuna uygun disiplinli duruflumuz ise bizler aç s ndan olumluydu. Ankara YDG ZM R KESK, TMMOB ve Türk- fl in örgütledi i zmir 1 May s na sendikalar, DKÖ ler, Devrimci 1 May s Platformu kat ld. Gündo du Meydan nda gerçekleflen mitinge 3 ayr koldan girildi. KESK flubeleri, Devrimci 1 May s Platformu ve baz kitle örgütleri saat 11 de Konak Eski Sümerbank önünde bir araya geldi ve 12 de yürüyüfle geçti. YDG liler ise eyleme Devrimci 1 May s Platformu nun kortejinde kat ld lar. YDG liler mitinge Biz kendimizi dünyay temellerinde sarsacak bir davaya adad k pankart ile kat ld lar. Liseli YDG liler ise eyleme Yaflas n paras z, bilimsel, anadilde e itim yaz l kendi pankartlar ile kat ld. At lan sloganlar n yan s ra e itim üzerindeki emperyalist projeleri teflhir etmeye dönük ajitasyon konuflmalar yap ld. Konuflmalar s ras nda NATO, ABD, AB, srail gibi öne ç kan emperyalist devlet ve oluflumlara ait bayraklar n bulundu u kostüm temsili olarak taflland. Kitlenin Gündo du Meydan na girmesinden sonra 1 May s program 1 May s Marfl ile bafllad. Ard ndan mitingi örgütleyen kurumlar ad na temsili konuflmalar yap ld. Konuflmalar n ard ndan ise hep bir a zdan Enternasyonal Marfl okundu ve miting ya an ya mura ra men çekilen halaylar ile sona erdi. zmir YDG ÇANAKKALE KESK, D SK, Türk-ifl in öncülü ünde yap lan 1 May s oldukça coflkulu geçti. Yaklafl k 1000 kiflinin kat l m gösterdi i eyleme, YDG, SGDF, Ö renci Kolektifleri kat - l m gösterirken kitle Sal Pazar ndan Cumhuriyet Meydan na kadar yürüyüfl gerçeklefltirdi. Yo un ya fl alt nda gerçekleflen yürüyüfle ra men kitlenin flehrin öznel koflullar na göre iyi olmas olumlu karfl land. Sayg durufluyla bafllayan etkinlik KESK dönem sözcüsünün kitleye hitap etmesiyle devam etti. Meydandaki program ya fl nedeniyle erken bitirildi. Çanakkale YDG MALATYA 1 May s; KESK, ESP, Partizan, DHF, EMEP, DTP, ÖDP, Belediye- fl ve Konak halk taraf ndan coflkuyla kutland. Saat 14 de kortejler oluflturularak yürüyüfle geçen kitle Emeksiz Üst Kavfla ndaki miting alan na yürüdü. Bizler de flsizli e, yoksullu a, krize karfl örgütlü mücadeleye-partizan imzal pankartla ve haz rlad m z dövizlerle yürüyüflteki yerimizi ald k. Miting alan ndaki sayg duruflu s ras nda bir arkadafl m z Vartinik te Bir Köm fliirini okudu. Tertip Komitesi ad na yap lan konuflmalar n ard ndan gönderilen mesajlar okundu. Müzik dinletisi, davul zurna eflli inde halaylar çekilmesinin ard ndan miting sona erdi. Malatya YDG

9 10 1 May s çal flmalar... Okmeydan YDG 1 May s Çal flmalar 1 May s a ça r amac yla Okmeydan YDG olarak pullama, kufllama ve yaz lama eylemleri gerçeklefltirdik. YDG stanbul Lise Komisyonu nun ortak karar yla ç kan ve liselerdeki gençleri 1 May s ta 1 May s alan na ça r amac yla bast r lan kufllamalar Okmeydan sokaklar nda yo un bir biçimde yapt k. Ayr ca gençli i 1 May s ta Taksim e ça ran pullamalarla Okmeydan duvarlar n süsledik. 19 Nisan da Okmeydan nda yap lan YDG imzal yaz lamalarda flu sloganlara yer verdik; 1 May s ta Alanlara, 1 May s ta Taksim e, Biji Yek Gulan!, Gücümüz Birli imizde!, Cüreti kuflan, isyan her tarafa yay! Okmeydan YDG DERS M DE YEMEKHANE BOYKOTU! Nam k Kemal Endüstri Meslek Lisesi nde ö rencilere yap lan haks zl klar ve sözlü tacizlerden dolay lisenin pansiyonunda kalan ö rencilerin ald karar sonucunda yemek boykotu yap ld. Ambar memurunun ö rencilere argo kelimeler kullanmas ve yurt personeline yapt bask lardan dolay, ö rencilerin de bunu kabullenmeyerek ald karar ile ö le aras yeme i boykot edildi. Yurtta kalan liseli YDG ö rencilerin yapt ça r - dan dolay yemekhaneye girmeme karar al nm fl ve ö renci arkadafllar m z yap lan bu ça r ya duyarl l kla yaklafl p desteklemifllerdir. Yap lan boykot sonras okul müdürü ve yard mc lar n n yurda gelerek ö rencilerle görüflmüfltür. Okul müdür yard mc n n ö rencilere gözda vermek amac yla sivil polisle gelmesi dikkatimizi çekti. Yap lan bu boykot sonucunda, sorunlar ve talepler ile ilgili konuflulan 2 saat sonucunda okul müdüründen sorunlar n çözülece ine dair söz al nd ve eylem bu konuflmalar n bitmesi ile son bulmufltur... Dersim Liseli YDG Yeni Demokrat Gençlik Sar gazi de 1 May s pikni i Sar gazi Liseli YDG olarak 23 Nisan da Tafldelen de piknik düzenledik. Günün ya fll bafllamas pikni i olumsuz etkilese de ilerleyen saatlerde ya fl n durmas yla pikni imize coflkuyla devam ettik. Piknikte 1 May s ile ilgili konuflmalar yaparak herkesi Taksim e ça rd k. Lisedeki sorunlar ve örgütlü mücadelemiz üzerine sohbet etti imiz pikni imiz akflam saatlerinde sona erdi. Büyükada da liseli pikni i Sar gazi Liseli YDG 23 Nisan tarihinde Tuzla ve Pendik ten Liseli YDG liler olarak bir piknik düzenledik. 1 May s a ça r ve örgütlü mücadeleyi yükseltme amaçl örgütledi imiz piknikte 1 May s n tarihçesi, ülkemizde 1 May s n önemi ve Taksim üzerine haz rlanan sunumlar okundu, tart fl ld. Coflkulu geçen pikni imizin ard ndan Büyükada da dergi da t m yapt k. Tuzla ve Pendik Liseli YDG STANBUL YDG N N BASIN AÇIKLAMASI stanbul YDG olarak Bologna Projesinin son toplant s nedeniyle Enternasyonal Ö renci Hareketi nin (ISM nin) örgütledi i Nisan Küresel Eylem Haftas kapsam nda 26 Nisan da bir bas n aç klamas örgütledik. Emperyalist krizin etkisiyle daha da derinleflen diplomal iflsizlik, neredeyse her y l de ifltirilen s nav sistemiyle üniversite okuma hakk n n gasp ve tüm ö rencilerin üzerinde artan ekonomik krizin etkisine karfl sesimizi yükseltmek için alana ç kt k. Yaklaflan 1 May s a ça r yaparak TC nin tüm bask lar na karfl n Taksim e ç kma kararl l m z hayk rd k. E itim Hakk na Sahip Ç k! pankart yla yapt - m z bas n aç klamam z, Eflit, Paras z, Bilimsel, Anadilde E itim!, Sözleflmeli Köle Olmayaca z!, Diplomal flsiz Olmayaca z! sloganlar yla sonland rd k. stanbul YDG

10 Yeni Demokrat Gençlik 11 YDG Lise Buluflmas gerçeklefltirildi YDG nin lise çal flmalar nda politikalar m z gelifltirmek amac yla 3. Konferans ta al nan karar do rultusunda 18 Nisan tarihinde Ankara Jeoloji Mühendisleri Odas nda Liseli YDG Buluflmas gerçeklefltirildi. Liseli halk gençli inin örgütlenmesi aç s ndan YDG nin lise çal flmas n n netlefltirilmesi gereklili ine yap lan at f n damgas n n vurdu u buluflmaya stanbul, Ankara, zmir, Mersin, Dersim, Erzincan dan liseli YDG liler kat ld. Birçok alan n merkezi buluflma öncesinde yerel alanlarda yapt klar toplant larla/buluflmalarla haz rland merkezi buluflman n biriken onlarca soruna de indi ini söyleyebiliriz. ki bölüm fleklinde gerçeklefltirilen buluflman n, ilk bölümünde liseli gençli- in sorunlar aç lmaya çal fl ld. ÖSS ve de iflen s nav sistemi, kriz ve paral e itim, e itim müfredat, çeteleflme ve yozlaflma, disiplin yönetmeli i, gençli in apolitikleflmesi, meslek liseleri, katsay uygulamalar, örgütlenmenin önündeki engeller, anadilde e itim hakk vb. onlarca sorun örneklerle ele al nd. Tüm bu uygulamalara karfl tek alternatifin örgütlenmekten geçti i srarla vurguland. Buluflman n ikinci bölümünde, liseli YDG çal flmas n n sorunlar üzerinde durularak çözümler aranmaya çal fl ld. Yaklafl k 3 y ld r süren YDG lise çal flmalar n n politik ve örgütsel yetersizliklerinin irdelendi i konuflmalarda alanlardaki çal flmalar n da birbirinden kopuklu u belirlenerek belli önerilerde bulunuldu. Bu önerilerden baz lar, birbirinden farkl liselerde çal flma olan alanlarda yürütmeden sorumlu birimlerin kurulmas, anti-faflist, antiemperyalist kitlenin örgütlenmenin esas oldu u, ileri kitlenin bu süreçte hareketlendi i ve özlük sorunlar ndan daha çok siyasal konulara tepki verdi i, liseli YDG lilerin önemli gündemlerde h zl ca harekete geçmesi gerekti i fleklinde ifade edildi. YDG nin önümüzdeki dönem çal flmalar aç s ndan önemine vurgu yap larak Lise Buluflmas sonland r ld. Liseliler örgütlenerek özgürleflecek stanbul stanbul da Liseli YDG liler olarak 11 Nisan tarihinde Kad köy Genel- fl Sendikas nda lise buluflmas örgütledik. Buluflmam zda liseli ö rencilerin sorunlar ve bunlar n çözümleri üzerine, LÖB lerde yaflan lan pratikler, bu öz örgütlülüklerdeki faaliyet anlay fl m z, YDG nin liselerdeki çal flmalar vb. konular üzerine tart flmalar yürüttük. Uzun süredir kesintisiz faaliyet yürütemedi imiz lise alan nda faaliyeti gelifltirmenin ve bu alanda YDG anlay fl n n kavranmas n n önemi üzerinde durduk. Daha yeni faaliyete bafllad m z bu alanda ihtiyaçlar n farkl l ve bu ihtiyaçlara yönelik konularda tart flmalar n yürütülmesinin gereklili ini kavrad k. Buluflman n sonunda faaliyetin daha koordineli bir flekilde yürütülmesi için her alandan seçilen yoldafllardan belli periyotlarda bir araya gelecek bir komisyon oluflturduk. Dersim YDG 3. Konferans kararlar aras nda olan ve 18 Nisan da örgütlenen Lise Buluflmas öncesi Dersim de 12 Nisan da bir toplant örgütlendi. Etkinlikte lisedeki sorunlar, alternatif e itim sistemimiz üzerine konufluldu. Etkinlik merkezi liseli ve kad n buluflmalar na ça r ile sona erdi. Erzincan Erzincan YDG 11 Nisan da merkezi buluflmayla ba lant l olarak lise toplant s örgütledi. Liselerde karfl lafl lan sorunlar n ele al nd toplant da özellikle alandaki devlet bask s üzerinde duruldu. Merkezi lise buluflmas na ça r yap lan etkinlik saat 17 de sona erdi.

11 12 Yeni Demokrat Gençlik Çanakkale de faflist sald r lar ve mücadele Çanakkale de yo unlaflan devrimci-muhalif hareketlilik faflist güruhlar rahats z etti. 18 Mart Üniversitesi nde 18 Mart günü gerçekleflen Abbas Güçlü ile Genç Bak fl adl programda bir muhalif ö rencinin düflüncelerini dile getirmesiyle bafllayan gerginlik, gün geçtikçe dozunu art rarak devam etmektedir. Terzio lu Kampüsü nde bir devrimci ö rencinin ö retim görevlilerinin ve ÖGB lerin gözleri önünde 20 kiflilik faflist bir güruhun sald r s na maruz kalmas ve adeta linç edilmesi karfl s nda okul yönetiminin devrimcilerin aleyhine bu yanl tavr n teflhir etmek amac yla 2 Nisan günü kitlesel bir bas n aç klamas gerçeklefltirildi. Su Ürünleri Fakültesi nin önünde toplanan 140 kiflilik anti-faflist kitle buradan Fen-Edebiyat Fakültesi ne kadar alk fl ve sloganlarla yürüdü. Okul yönetimi bas n aç klamas ve sald r ya maruz kalan ö rencilerin dilekçeleri sonucunda devrimci ve demokrat ö rencilerle görüflme talep etti. Rektörlük taleplerin yerine getirilece ine dair söz vermesine ra men somut hiçbir ad m atmayarak sessizli ini korudu. Faflist sald r lar kampüs içerisinde s n rl kalmay p kent merkezine s çrad. ki hafta boyunca evlerinin kap s nda, yurtlarda sald r lara tehditlere maruz kalmalar na ra men okul yönetimince soruflturmalara, gözalt lara maruz kalanlar devrimci ve demokrat ö renciler oldular. 11 Nisan günü yurdundan s nava gitmekte olan ö rencilere faflist güruh Kepez de sat r ve silahlarla sald rd. Sald r sonucunda bir ö renci a r yaralanarak hastaneye kald r ld. Bu olay n akabinde ö renciler rektörlü e kadar yürüyerek oturma eylemi gerçeklefltirdiler, taleplerini dile getiren ö renciler buradan Fen-Edebiyat Fakültesi ne yürüdüler. Yürüyüfl s ras nda anti faflist ö renciler otobüs duraklar na ve duvarlara Faflist rektör, Faflizme geçit vermeyece iz yaz lamalar n yapt lar. Fen-Edebiyat kantinine giren ö renciler faflistleri tartaklayarak okuldan ç kard lar. Bir kad n ö rencinin faflistlerin sözlü sald r s na maruz kalmas sonras nda devrimci ö renciler Fen Edebiyat Fakültesi ne yürüdü ve burada faflistlerle k sa süreli çat flma yafland. 14 Nisan da Fen-Edebiyat Fakültesi nde gerçekleflen k sa süreli çat flma sonras nda jandarma adeta okulu k flla haline getirdi. Ö rencilerin s nav döneminde özellikle yo unlaflan bask lar ö rencileri zor durumda b rakmaktad r. Ö rencileri zorla ifade vermeye götürmeler, jandarman n okulda adeta bir üs kurmas hukuksuzlu un getirdi i noktay aç kça göstermektedir. 17 Nisan günü bir ö renci s nav ç k fl nda Fen-Edebiyat Fakültesi önünde jandarma taraf ndan zorla al konularak ifade vermeye götürüldü. Faflistlerin okulda jandarmaya ifade vermesi, devrimci ö rencilerin ise zorla al konulmas okulda devrimcileri terörize etmeye yönelik olsa da devrimci ö renciler bunu bofla ç kartmakta kararl. Bunun yan s ra yo un flekilde faflizmi teflhir eden imza kampanyalar yürütülmektedir. Ayr ca ö rencilerin bu kampanyaya sahip ç kmas devrimcilerin bu süreci bofla ç kard n n en somut göstergesidir. Çanakkale YDG Edirne de sald r 5 Kas m 2008 tarihinde yapt m z YÖK ü protesto amaçl bas n aç klamas üzerine 14 Ocak 2008 de hiçbir fakültede sorun olmazken sadece E itim Fakültesi taraf ndan 11 arkadafl m za soruflturma aç ld. Tebligatlar ise 28 Nisan 2009 da elimize ulaflt. Suçland m z maddeler 9b, 9c, 9j, 9d, 9 idi, fakat biz savunmalar m z yaz p imzalad ktan çok sonra bizden habersiz 9f ve 10c maddeleri de eklendi. 28 Nisan 2009 tarihinde ald m z tebligata göre 10 arkadafl m z 2 dönem, di er arkadafl m z da 6 ay uzaklaflt rma ald. Di er fakültelerde böylesi bir sald r yokken sadece E itim Fakültesinde olmas yönetimin faflist zihniyetinin kurumsal güç kullan larak dayat lmas ndan baflka bir anlama gelmemektedir. Bu sald r lar protesto ediyoruz. Edirne YDG

12 Yeni Demokrat Gençlik 13 Ege Üniversitesi nde yürüyüfl YDG nin de destekledi i ve Enternasyonal Ö renci Hareketi taraf ndan e itimin ticarilefltirilmesine karfl Nisan tarihleri aras nda ilan edilen Küresel Eylem Haftas vesilesiyle Ege Üniversitesi nde çeflitli devrimci gençlik örgütleriyle bir yürüyüfl ve bas n aç klamas örgütledik. 29 Nisan tarihinde gerçeklefltirdi imiz yürüyüflümüz alan m - z n somut durumu ve ihtiyaçlar göz önüne al narak 1 May s çal flmalar yla birlefltirilerek gerçeklefltirildi. Krizin etkileri, diplomal iflsizlik, Bologna Projesi ve DTP ye yap lan bask nlar ile rkç, floven sald r lara karfl 1 May s ta alanlara ça r yapan yürüyüfl saat 12:30 da Edebiyat Fakültesi nde Faflist sald r lara ve geleceksizlefltirmeye karfl 1 May s ta alanlara-üniversite ö rencileri yaz l bir pankart aç larak bafllad. Ve kantinler dolafl larak ajitasyon konuflmalar eflli inde yap lan yürüyüflün amac anlat ld. Kortejimiz Turuncu Cafe önüne geldi inde önce ÖGB ard ndan ise polis taraf ndan G da Fakültesi Kantininin önünden yürümek istememiz nedeniyle engellendi. Yap lan tart flmalarda okulumuzun hiçbir alan n n bizlere kapat lamayaca n belirterek oturma eylemi gerçeklefltirdik. Polisin geri ad m atmas yla yürüyüflümüze kald m z yerden devam ettik. Di er fakültelerde dolafl ld ktan sonra yürüyüflümüz 1 No lu Yemekhane önünde yap lan bas n aç klamas ve sloganlarla sona erdi. ki gün boyunca yo un bir biçimde gerçeklefltirilen afifl çal flmalar ve bildirilerle okulumuzun her taraf nda yürüyüflümüzün duyurusunu yapmaya çal flt k ve eyleme ö rencileri davet ettik. Öte yandan okulun üç ayr noktas nda iki gün boyunca kalan ozalit ç kt lar ast k. Yine yap lan eylemin içeri ine uygun olarak asistanlar ve E itim-sen de gerçeklefltirilecek eyleme davet edildi. Eylem YDG, DGH, ÖGD, SGD ve Emek Gençli i taraf ndan örgütlenmifl olmas na ve Ekim Gençli i, Ö renci Kolektifleri, Dev-Genç, KÖZ ve Genç-Sen li ö renciler taraf ndan desteklenmesine ra men düflük bir kat - l mla gerçekleflti. Öte yandan sivil faflistler nedeniyle Ege Üniversitesi nde yap lan yürüyüfllerde engellenme konusu olan yürüyüfl güzergah nda önceden belirlenen güzergahta srarc olunmas ve yürüyüflün bu güzergahta gerçekleflmesi olumluluktur. Ege Üniversitesi YDG Ege Üniversitesi Genç-Sen 1 May s haftas n Emek Haftas ilan etti ve birçok etkinlik düzenleyerek 1 May s ta alanlarda olma ça r s nda bulundu. Pazartesi günü gün boyunca Mühendislik ve Haz rl k birimlerince Haz rl k Fakültesi önünde teneffüs aralar nda müzik dinletileri gerçeklefltirilerek halaylar eflli inde Y lmaz Güney in Arkadafl filmine ça r da bulunuldu. Ayr ca ö len aras yap lan paral e itim konulu skeç ise ilgiyle izlendi. Haz rl k önünde paral e itim ve yaz okullar yla ilgili bir seçim gerçeklefltirildi. Yap lan seçim boyunca aç lan referandum masas nda gelen ö rencilere paral e itim teflhir edildi. Yaklafl k 250 kiflinin kat l m yla gerçekleflen seçim sonuçlar ertesi gün yaz lamalar ve duvar gazetesiyle ö rencilere duyuruldu. Ayr ca gün boyunca yap lan tüm bu etkinliklerde film gösterimine aktif bir flekilde ça r yap ld. Ve akflam saat 8 de film gösterimi yap ld. lk günkü deneyimlerden yola ç karak ikinci gün film gösterimine ça r ve 1 May s çal flmalar devam etti. Davet edilen Yeni Kap Tiyatrosu Palto isimli oyunu ö len aras önce e-cafe önünde ard ndan yine haz rl k binas önünde gerçeklefltirdi. lgiyle izlenen oyunlar n ard ndan akflam yine ayn saatte gerçeklefltirilecek ve e itim sistemindeki tabular teflhir eden Ölü Ozanlar Derne i adl filme ça r da bulunuldu. Yine haz rl k binas önünde gün boyunca Ege Genç-Sen den Emek Haftas aç lan stantta çekilen halaylar ve müziklerle s cak bir ortam yarat ld. Bir önceki günden daha kalabal k geçen film gösteriminin ard nda Genç-Sen ad na yap lan konuflmalarda 1 May s a ça r da bulunuldu. Çarflamba günü saat da düflünülen Kriz ve Gençlik bafll kl panelin yap lamamas d fl nda gün boyunca önceki günlerden ç kar lan dersler fl nda yine benzeri bir program izlendi. Ard ndan akflam yine ayn saatte Kemal Sunal n 1 May s a kat ld ve slogan at p 1 May s Marfl söyledi i Köfleyi Dönen Adam filmi gösterilerek son buldu. Perflembe günü ise Charlie Chaplin in Modern Zamanlar adl iflçi s n f n anlatan filmi gösterildi. Ayr ca Perflembe günü çay ve po aça stand aç larak hem 1 May s pankart ve gider paras ç kar lmaya çal fl lm fl hem de yine akflamki film gösterimine ça r yap lm flt r. Bu süreçteki en büyük olumluluk Emek Haftas etkinlikleri pratik müdahalenin önemini, birim inisiyatifinin Genç-Sen çal flmas nda kaplad alan ve böylesi etkinliklerin Genç-Sen in tüm bileflenlerini harekete geçirdi i gerçe ini göstermesidir. Ege Üniversitesi YDG

13 14 f rum Yeni Demokrat Gençlik Üniversiteli gençli in örgütlü gücünü yükseltmek için tüm olanaklar m z seferber edelim! Geride b rakt m z 1 May s süreci, yo un bir çal flma temposu ve birçok üniversitede farkl gündemler ve pratikler üzerinden onlarca deneyimin hanemizde birikmesini sa lam flt r. Egemenlerin üniversiteler üzerinden sald r lar n art rd ve keza bu sald r lara karfl çeflitli tepkilerin eyleme dönüflece- ini/dönüflme potansiyeli tafl d n bu köflede daha önce belirtmifltik. Bunun en son örne i E itim-sen in de destek verdi i, stanbul, TÜ, YTÜ, Marmara, Bo aziçi, Ankara, ODTÜ, Hacettepe, Dokuz Eylül, Ege, Kocaeli, Uluda Üniversiteleri ve zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü araflt rma görevlilerinin 18 Nisan da tüm kampüslerde efl zamanl olarak; YÖK ün üniversite özerkli ini hedef alan ve ifl güvencesini ortadan kald ran uygulamalar na karfl gerçeklefltirdikleri bas n aç klamalar ve eylemlerdir. Yine son birkaç ay içerisinde çeflitli üniversitelerde gerçeklefltirilen yemekhane, yurt eylemleri aç klamaya çal flt m z duruma örnek olarak gösterilebilir. Krizin etkisini yükseltmesi ve yüksek ö renim alan nda Bologna Projesi nin beraberinde getirece i sald r - lar karfl s nda yukar da bahsetti imiz tepkiler ise s n rl ve yetersizdir Nisan tarihleri aras nda e itimin ticarilefltirilmesine karfl dünyan n birçok ülkesinde gerçeklefltirilen eylem, miting vb. etkinliklerin ülkemizde yaflanmad gerçe i bunun kan t d r. S kça tekrar etti imiz; üniversiteli gençli in büyük oranda örgütsüz oluflu kendisine yönelik sald r lara karfl koyamamas n n temel nedenidir. Fakat bu gerçekli in böyle devam etmeyece i/etmemesi gerekti i ortadad r. Yukar da bahsini etti imiz eylemlerin bir k sm n n üniversitelerde örgütsüz gençlik taraf ndan gerçeklefltiriliyor oluflu da bu karenin di er yüzünde durmaktad r. Üniversiteli ö renciler içinde ileri kitlenin önemli bir k sm n n örgütsüz ve mevcut örgütlülüklere güvenmeyen ama tepkisini bir flekilde d fla vuran bir tutum sergiledi ini gözlemlemekteyiz. DEÜ de süren yemekhane boykotu ve daha birçok eylemlilik üniversitelerde kendisine ba ms z m diyen üniversiteli gruplar taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Bu tablonun yan nda YDG nin de içerisinde faaliyet yürüttü ü ve henüz üniversiteli gençli i kucaklamaktan uzak olan birçok ö renci örgütlülü ü vard r. Genç-Sen, çeflitli fakülte ve okullarda var olan ö renci dernekleri, TMMOB ve E itim-sen in ö renci odalar, ö renci topluluklar vs. gücümüz ve etki alan m z dahilinde içerisinde faaliyet yürüttü ümüz çeflitli ö renci örgütleridir. Genç-Sen ve di er DKÖ çal flmalar na dair anlay fl m z Bu örgütlülüklerin her üniversitenin ve yerelin somut durumuna göre genifl kesimleri kucaklayamamas tek bafl na bu örgütlülüklerin yaflad s k nt larla anlat labilecek bir durum de ildir. Bir örgütlülü ün genifl kesimleri kucaklamas, harekete geçirmesi ve e itmesinin önkoflulu o örgütlülü ün üzerine oturdu u ze-

14 Yeni Demokrat Gençlik 15 minin do rulu una ve srarl çal flmas na ba l d r. Bu durum faaliyet yürüttü ümüz örgütlerin do ru bir zeminde bulunmamas n biz YDG lilerden ba ms z ya da d fl m zdaki bir durum haline getirmemektedir. E er bir alanda alan m z n somut durumuna göre herhangi bir kitle örgütünde faaliyet yürütme karar alm flsak bu karara uygun srarl ve kararl bir mücadele içerisinde olmam z zorunluluktur. Israrc olmayan bir faaliyetin sonunda istedi imiz düzeyde bir geliflme beklemek hayalciliktir ve bu durum asla bir DKÖ de faaliyet yürütmemenin veya yürütüyor gibi görünmenin ön koflulu olmamal d r. Üniversiteli gençli in bu derece örgütsüz durdu u ve var olan örgütlerin gençli i örgütlemekten uzak oldu- u bir durumda bizlerin görevi içerisinde faaliyet yürüttü ümüz herhangi bir DKÖ yü en genifl kesimi kucaklayacak bir prati- in içerisine sokmakt r. Var olan tablo düflünüldü- ünde, III. Konferans m zda srarla vurgulad m z DKÖ lerde çal flman n önemi ve etki alan - m z n artm fl olmas gelinen aflamada bir üst aflamaya s çramak zorundad r. Yukar da sayd m z di er tüm ö renci örgütlerinin yan nda bugün Genç-Sen in özel bir önemi ve yeri vard r. Bu önem bu örgütün kendisine biçti- i tüm ö renci gençlik sendikas olma iddias ndan ileri gelmektedir. Ö renci derneklerini esas ö renci öz örgütlülü ü olarak tan ml yor oluflumuz Genç-Sen i önemsiz k lmamaktad r. Fakat birçok alan m zda bu örgüt içerisinde faaliyet yürütme koflulumuz ve gerçekli imiz olmas na ra men halen Genç-Sen e gereken önemin verilmedi i ortadad r. Neden Genç-Sen i çal flmam z n önemli bir yerine koymam z gerekti i bu yaz n n konusu de ildir. Fakat bu örgütün hem di er devrimci gençlik örgütleri aç - s ndan hem de kamuoyunca önemli bir yerde durmas bugün aç s ndan ö renci gençlik içerisinde bir öz örgütlülük iddias do rultusunda önemli bir yerde durmaktad r. Genç-Sen içerisinde nitelikli ve srarl bir faaliyet yürütmeme durumu ço u kez baflka örgütlerin yanl fl anlay fllar, bizleri faaliyetin d fl na itme çabalar vb. ifadelerle teorize edilmektedir. Oysa birkaç alanda birimler veya Genç-Sen Kad n Komisyonu vb. örgütlülükler üzerinden yürütülen çal flmalar, bahsi geçen ifadelerde yans t lan durumun bu alanlarda da bir gerçek oldu u halde sa l kl bir faaliyetin önünde engel oluflturmad n göstermektedir. Bu çal flmalarda devrimci örgütlere güven duymayan veya aray fl halinde olan birçok ilerici üniversite ö rencisi Genç-Sen çal flmas - n n aktif bilefleni haline gelebilmektedir. Üniversite meclisleri toplanm yor ya da yeter say s na ulaflmad k vb. iddialarla faaliyetin önü merkezi olarak engelleniyorsa bizler bulundu umuz fakültelerde birim faaliyetini öne ç kararak o alandaki faaliyetin geliflmesini sa layabiliriz. Sorun bizlerin bu faaliyeti yürütme iste i ve çabas nda dü- ümlenmektedir. Güven duymad m z bir örgütün faaliyetini istekli bir biçimde yürütmemiz olanaks zd r. Güven duyulmayan bir örgütü, güven duyulan bir merkeze tafl mak bizler aç s ndan hem olanakl hem de yap lmas gerekli bir fleydir. Ve bu durum tüm di er ö renci örgütlerindeki faaliyetlerimiz için de geçerlidir. Tüm çal flmalar m zda rehber almam z gereken ana fikir var olan statükoyu parçalamak olmal d r. Andaki statüko üniversiteli gençli in yo un sald r ve geleceksizlik tehlikesine karfl n genifl örgütsüzlü üdür. Bir alanda birçok devrimci gençlik örgütünün yan s ra Genç-Sen varsa ve orada yemekhane boykotu ya da yurt zamlar kendilerine ba ms z diyen ö renciler taraf ndan örgütleniyorsa anlatmaya çal flt m z tablo daha net anlafl lacakt r. Ya da yoldafllar m z birkaç toplant da önerileri büyük oranda reddedildi veya kabul edilmedi diye bir DKÖ faaliyetini istekli bir biçimde yürütmeyi b rak yorlarsa ayn durum geçerlidir. Üniversiteli gençlik örgütsüz, üniversiteli gençlik tepkili, üniversiteli gençlik yüzlerce sald r yla yüz yüze Devrimci iddiam z n ve devrimci mücadelemizde kitlelerin bizler için tafl d önemin bilinciyle daha kararl ve srarl bir biçimde kitle örgütlerine yüklenelim, halk gençli inin gelecek mücadelesini buralardan infla edelim

15 16 Yeni Demokrat Gençlik Sloganlara bak fl m zda ilkesellik nerede duruyor? Bir örgütün gerçeklefltirdi i çal flmalarda az msanmayacak yerde duran olgulardan birisi de slogan gerçekli idir. Her ne kadar slogan alg lay fl m z salt belirli eylemlerde at lan sloganlara indirgenmifl olsa da devrimci bir örgüt aç s ndan, k sa ya da uzun vadeli hedeflerin, güncel geliflmelere yönelik tepkilerin en özlü ifadesi olmas aç - s ndan slogan, daha önemli bir yerde durmaktad r. Slogan, ilk paragrafta da ifade etti imiz gibi güncel konularda, taktiksel planda ya da daha uzun vadeli, stratejik hedefte örgütün anlay fl n en k sa ve net ifade eden fliard r. Stalin yoldafl fliarlar ; ajitasyon, propaganda ve eylem fliarlar olarak s n fland rm flt r. Bu tan mlamalar açarken de srarla birbirlerine kar flt r lmamalar gerekti ini vurgulam flt r. 8- (Genel) direktif, parti için ba lay c olan, flu ve flu zamanda, flu ve flu yerde do rudan eyleme geçme ça r s - d r. Tüm ktidar Sovyetlere fliar, Nisan bafllar nda ( Tezler ), bir propaganda fliar idiyse; Haziran da ajitasyon fliar ve Ekim de (10 Ekim) eylem fliar haline geldiyse, Ekim in sonunda da dolays z direktif haline geldi derken Stalin bu anlay fl vurgulamaktad r. Genel hatlar yla özetlersek Tüm ktidar Sovyetlere fliar, ilk etapta örgütlenmeye ça r y ifade ederken daha sonras nda kitlelerin özlemini dile getirmekte, Ekim Devrimi öngününde ise kitleleri harekete geçirme amac tafl makta, sonras nda ise dolays z direktif, hareketin kendisi olmaktad r. Stalin bu konuya önem verirken, örne in, Nisan 1917 de Tüm ktidar Sovyetlere fliar n n eylem fliar olarak alg lanmas - n n, zamans z bir ayaklanman n önünü açaca n, bunun da devrime zarar verece ini anlatma kayg s yla hareket etmifltir. Görülece i üzere bir tek (ama oldukça önemli bir tek) slogan n dahi nas l bir anlay flla yorumlanmas gerekti ine güzel bir örnek vermektedir Stalin yoldafl. Bu elbette ki her slogan n fazlas yla ve k l k rk yararak düflünülmesi gerekti i anlam na gelmemektedir ancak öte yandan slogan/fliar konusunun, yürütülen çal flman n kapsam göz ard edilmeden san landan fazla önem tafl d da aç kt r. Stalin, strateji ve takti i aç klarken, uzun dönemli ve kapsaml plana strateji, k sa ve daha esnek, h zl de ifltirilebilir plana ise taktik denildi ini vurgulamaktad r. Taktik(ler) bu nedenle stratejiye hizmet edecek tarzda belirlenmelidir. Bu haliyle 1917 fiubat a kadar Demokratik Devrim, fiubat la Ekim aras ise Sosyalist Devrim hedefi Bolfleviklerin stratejilerini oluflturmufltur. Dikkatle inceledi imizde bu iki stratejiye göre Bolfleviklerin nas l bir hat izledi ini daha iyi anlayabiliriz. Bu nedenle fliar/slogan, genel olarak strateji ve taktik endeksli düflünülmesi gereken bir konudur. Do ru slogan, yürütülen tüm çal flmalar n bir parças olarak, kitleleri ajite etmesi, onlar örgütlenmeye ça rmas ya da harekete geçirmesi aç s ndan fazlas yla önemsenmeyi hak etmektedir. Lenin yoldafl Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin ki Takti i adl eserinde Y nlara önderlik etmekte do ru taktik sloganlara sahip olmak, bugün son derece büyük bir önem tafl maktad r. Devrimci bir dönemde, ilkelere dayanan sa lam taktik sloganlar n önemini küçümsemek kadar tehlikeli bir fley olamaz derken, bundan bahsetmektedir. Benzer bir anlay fl olmas aç s ndan kendi tarihimizden baz anekdotlar aktarmak istiyoruz. Nihai olarak YDG, Bolflevik Parti gibi bir komünist örgütlenme olmasa da politik arenada sloganlar n önemini bilmekte ve çal flmalar n bu politik eksende örgütlemeye çal flmaktad r. Emperyalizmin Irak iflgali döneminde gerçeklefltirdi i bir kampanya faaliyetinde YDG, flgale de il direnifle or-

16 Yeni Demokrat Gençlik 17 tak ol! fliar n benimsemifl ve bu fliar ekseninde çal flmalar n yürütmeye bafllam flt r. Ancak k sa bir süre içerisinde bu slogan YDG içerisinde tart fl larak esasta subjektif bulunmufltur. Direnifle fiilen ortak olma zemini bulunmayan YDG nin bu slogan üzerinden kitlelere gitmesi büyük bir sorun teflkil etmeyecek olsa dahi bu slogan yerine flgale de il direnifle destek ver! slogan n n kullan lmas daha mant kl ve gerçekçi bulunmufltur. Yine geçmifl dönemde k sa bir süreçte kullan lan Gençlik yürüyor, YDG büyüyor slogan da gerçekçi olmad için elefltirilmifl ve kullan lmamaya bafllanm flt r. Reel olarak halk gençli inin kendili inden mücadelesinin duraklad bir dönemde gençlik yürüyor slogan n benimsemek do ru olmayacakt. Yine cepheden reddedilmese de Yaflas n halklar n kardeflli i slogan, nesnel gerçekli i yans tmad için taraf m zdan tercih edilen bir slogan de ildir. Hangi ulustan olursa olsun devrimden ç kar olan s n flar n oluflturdu u tek bir halk n varl, halklar belirlemesinin alt n boflaltmaktad r. Türkiye de devrimden ç kar olan s n flar bellidir ve bunlar bir halk n parçalar d r, ancak iki ayr ulusun ve çeflitli milliyetlerin oldu u aç kt r. Elbette ki YDG nin kendi sloganlar n n d fl nda, eylem birlikteli i anlar nda yukar daki sloganlar n kullan lmas ilkesel bir düzlemde reddedilmemifl, yeri geldi inde flgale de il direnifle ortak ol slogan da Yaflas n halklar n kardeflli i slogan da eylem birlikteliklerinde at lm flt r. Bu sloganlar n at lmas ilkelerimizden taviz veriyoruz fleklinde alg lanmam fl, ancak subjektif yanlar n n oldu u çeflitli platformlarda dile getirilmifltir. Yapt m z bu girifl, genellikle eylem anlar nda akla gelen slogan konusunun pek de küçümsenmeyecek bir konu oldu unu anlatma kayg s ndand r. Çeflitli alanlarda dostlar m z n YDG slogan konusunu neden önemsiyor? sorusuna bir cevap olabilmek için zaten bilinen bir meseleyi tekrar hat rlatmak istememizin nedeni budur. Görece uzun y llard r birlikte hareket etti- imiz dostlar m z n YDG nin anlay fl, politik hatt ve do- al olarak benimsedi i sloganlar üzerine bilgisinin oldu unu düflünmemiz do ald r. Keza YDG de eylem birlikteli- iyle hareket etti i dostlar n n anlay fl na sayg l olma konusunda azami bir dikkat göstermektedir. Kendi de erlendirmelerimiz ekseninde devletin niteli inin eylem birlikteliklerinde komprador patron-a a devleti olarak ifade edilmesi konusunda srarc davranm yorsak bunun nedeni di er dostlar m z n böyle bir de erlendirmesinin olmamas ndan kaynaklanmaktad r. flte bu ve benzeri bir anlay fl do rultusunda srarla eylem birlikteliklerinde Yaflas n devrim ve sosyalizm slogan n n önümüze getirilmesine bir anlam vermemiz mümkün de ildir. YDG kendi program nda da belirtti i gibi ülkenin sosyo-ekonomik yap s n yar -feodal, yar -sömürge olarak tan mlamaktad r. Bu tan mlama ekseninde Yaflas n devrim ve sosyalizm slogan n YDG nin ilk hedef belirleyerek kabul etmesi beklenemez. Bu belirlemeden yola ç karak YDG sosyalizmi savunmuyor sav n ortaya atmak ne kadar anlams zsa sloganlar bu kadar önemli mi? demek de o kadar anlams zd r. Bu slogan karfl m za srarla getiren dostlar m za, s n rs z, s n fs z, sömürüsüz bir toplumu ifade eden Komünist bir dünya kuraca z slogan n neden atmad klar n sormak isteriz. Bu slogan n Troçkist bir slogan olmas ndan ziyade anda savunulmayacak derecede subjektif olmas da at lmas n n önünde engel teflkil etmektedir. Keza s n rs z, s n fs z ve sömürüsüz bir dünya slogan n bu anda atmak (komünist bir dünya kuraca z slogan ndan farkl bir slogan da olabilir) iflte bu nedenle hiçbir örgüt taraf ndan tercih edilmemektedir. Herhangi bir örgütün dostlar m za eylem birlikteliklerinde Komünist bir dünya kuraca z slogan n ortak slogan olarak önermesini devrimci dostlar m z nas l olsa slogan, önemli de il fleklinde karfl larlar m ya da biz komünizme karfl y z, o nedenle bu slogan atm - yoruz derler mi bilmeyiz ama bizim aç m zdan bu sloganlar anda subjektiftir. Keza bu aç klaman n yan s ra söylemekte fayda var ki gerek savunanlar aç s ndan sosyalizm slogan n n gerekse de demokratik devrim slogan n n her eylemde at lmas n n da tercih edilmemesi gerekti ini düflünmekteyiz. Tek bir slogana dahi ne kadar önem verilmesi gerekti ini yaz m z n giriflinde bolfleviklerin prati inden aktarmaya çal flm flt k. Bu düzeyde bir ele al fl beklemesek de anda kitlelerin beklentilerini ifade eden ve sürekli bir ad m ilerisini gösteren sloganlara öncelik verilmesi daha anlaml olacakt r. Bu nedenle bizim her eylemde demokratik devrim slogan n yo un bir flekilde atmad m z, baz eylemlerde de hiç atmad m z da eminiz slogan tercihlerimizi ilkelilik düzleminde sorgulayan dostlar m z taraf ndan fark edilmifltir. Keza kitlelerin beklentilerini anlayamayan ve onlar n özlemlerini ifade etmek yerine sadece kendisini anlatmay tercih eden bir örgütün yapt - propaganda, eksik bir propaganda olacakt r. Elbette ki meseleyi sadece eylemlerde at lan sloganlar üzerinden anlatmaya çal flm yoruz. Seçilen fliar ve onun ekseninde yürütülen politik çal flma, eylemlerde dillendirilen sloganlar vb. bu kapsamda incelendi inde söylemeye çal flt m z daha iyi anlafl lacakt r.

17 18 Yeni Demokrat Gençlik UFUK flimiz yalan, gücümüz zulüm! Herkesin vurgu yapt kriz hayat m zdaki varl n di er yaflamsal faaliyetlerimiz gibi kan ksatmaya bafllad. Egemenler her ne kadar ilk zamanlar psikolojik oldu unu ifade etseler de, her çevreden kifli ve kurumlar n krizin varl n gizleyemeyen söylemleri krizin ülkemizi hiç de te- et geçmedi ini ispatlamaktad r. Devletin resmi kay tlar na göre Ocak ay nda geçen y - la oranla flkur a baflvuranlar n say s nda % 94 art fl gözlendi. Kuruma ay içerisindeki baflvuranlar n % 72,8 i erkek olurken, % 54,5 i lise alt e itimli, % 30,1 i lise ve dengi okullu, % 14 ü lise üstü e itim mezunu, % 1,4 ü okur- yazar olmayanlardan olufluyor. Ay içerisinde baflvuranlar n 104 bin 829 i ilk defa ifl hayat na girerken, 44 bin 708 kiflisi ise çal fl rken iflsiz kald. Ki çal flan milyonlar n kötü flartlar alt nda, sigortas z vb. koflullarda çal flt ndan yola ç - karsak bu rakamlar n gerçe i yans tmad n görebiliriz. Yine Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i (BUS AD) Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Arif Özer, Üretim, ihracat ve çal flma kapasitelerinin düfltü ü bir ortamda iflsizli in bu boyutlara ulaflmas n tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok aç klamas anlaml olmaktad r. Bir y l içerisinde bin gencin ifl hayat na ilk defa ad m att gerçekli i üzerinden, devletin y l sonu iflsizlik hedeflerinde sanki bu kadar kifli ifl hayat na baflka bir ülkede bafllayacakm fl gibi gerçekten uzak rakamlar vermektedir. Her geçen y l ifl hayat na yeni bafllayanlar say s, iflsizler ordusuna kat larak bir ç gibi büyümektedir. Seçimden önce bu tabloyu özellikle gizleyerek, bir dönem daha koltuklar nda kalma çabas yla halk aldatmaya çal flan siyasi partiler, k smi oranda baflar ya ulaflsalar da art k bu gerçe i gizleyememektedirler. Halk m za giderken her türlü yalana baflvuran, hedeflerine ulaflmak içinse zulüm etmekten geri durmayan egemenleri çal flmalar - m zda teflhir etmeliyiz. Bu teflhir faaliyeti sadece seçim dönemleriyle s n rl kalmamal, aksine yalanlar n bir bir somutland seçim sonras süreçte devam etmelidir. Devlet terörü, iflsizlik, yoksulluk ve ço altabilece imiz sebeplerden ötürü yerlerini terk etmek zorunda kalan halk m z büyük metropollerin kenarlar nda sa l ks z koflullarda derme-çatma evlerinde yaflamaya mahkum edilmektedir. Seçimlerden önce kötü koflullarda yaflam mücadelesi veren bu mahalleler yol, su, elektrik vb. hizmetler götürülerek kand r lmaya çal fl lmakta, yaflad bütün s k nt lar n çözümü ad alt nda sistem partilerine yedeklenmeye çal fl lmaktad r. Halk n ç karlar için devletin olanaklar n kulland n her sözünden eksik etmeyenler, seçim sonras gerçek müttefikleri ile kol kola, dozerlerle ayn mahalleleri y kmaya gelmektedir. Özellikle yaz mevsiminde y k mlar çokça gündeme gelmektedir. Mahallelerde iflten at lan, yoksullukla mücadele eden, evleri bafllar na y k lmaya çal fl lan halk m za gitmeli sistemin ikiyüzlülü ünü ve araçlar olan kurumlar n teflhir etmeliyiz. Egemenler taraf ndan gerçeklefltirilen sald r lar n kifli ayr m gözetmeden herkese yap ld vurgulanmal ve bu nedenle bu sald r lara karfl mücadelenin de ortak yürütülmesi gerekti i ifade edilmelidir. Halk gençli i yüzünü sistemin araçlar na ve bireysel mücadeleye de il, örgütlülükten ald güce dönmelidir. Semtlerdeki DKÖ ler önemli bir yerde durmaktad r. Çeflitli farkl l klarla kitle örgütlerinde biraraya gelen halk - m z, var olan kitle örgütü yönetimi taraf ndan ço u zaman aldat lmaya çal fl lmakta, gerçekler sistemin istedi i gibi anlat lmaktad r. Ço u zaman da seçimler döneminde ya da sonras nda yerel yönetimlerde nüfuz sahibi olman n bir arac olarak kullan lmaktad r. Hatta kimi zaman derneklerde siyasi çal flma olmas n söylemleriyle halk m za gerçeklerin anlat laca korkusunu tafl yan yöneticiler halk soyup so ana çeviren siyasi partilerin adaylar olarak boy gösterebilmektedirler. Bu nedenle genifl bir etki alan na sahip olan bu kurumlar içerisinde çal flma yapmal ve halk m za gerçekleri anlatmal y z. Çal flma yürüttü ümüz kitle örgütlerinin gündemine halk m z n gerçek gündemlerini tafl mal y z. Ki halk m z gerçek sorunlar etraf nda kenetlenecektir. Yaflanan olumsuzluklar sonucunda sistem taraf ndan gemisini kurtaran kaptan düflüncesi halk gençli i üzerinde egemen k l nmaya çal fl lmaktad r. Böylesi süreçlerde mahalle gençli i içerisinde yaflad s k nt lar nedeniyle oluflan bireysel öfke, uyuflturucu kullan m ve sat fl n yaparak kolay para kazanmak, fuhufl gibi yozlaflma araçlar na karfl politikalar gelifltirip kendi alan m z n özgün koflullar do rultusunda bireysel tepkileri ve çözüm giriflimlerini örgütlü güce ve do ru hedefe kanalize etmeliyiz.

18 Yeni Demokrat Gençlik 19 Amed de 15 bin kiflilik açl k grevi 14 Nisan da DTP ye yönelik bafllayan operasyon ve tutuklamalar protesto etmek amac yla DTP, Kofluyolu Park nda iki günlük açl k grevi bafllatt. 3 4 May s tarihlerinde yap lan açl k grevine DTP Eflbaflkanlar Ahmet Türk ve Emine Ayna, DTP milletvekilleri ve 98 belediye baflkan, ayr ca Kürt sanatç lar, ayd nlar ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi. Açl k grevi için alanda 4 bin kiflilik çad r oluflturulmas na ra men, çad rlar kitleyi almada yetersiz kald. Bölgenin birçok il ve ilçesinden kat l m n sa land eylem, Ahmet Türk ün konuflmas n n ard ndan bafllad. Greve kat lanlar bafllar na k rm z bandaj takarken özellikle bölge illerinden ulusal k yafetleriyle gelenler alanda rengarenk bir görüntü oluflturdu. Açl k grevinde Tarihi direniflinizi selaml yoruz, Çocuklar bizim gelece imiz dövizleri ile Onlar irademiz, direnerek sahiplenece iz, Hevale me irada hemu gele mene pankartlar aç ld. Seyyar çay ocaklar nda kitleye sürekli çay servisi yap l rken, kurulan platformda skeçler sahnelendi, marfllar söylendi. Akflam saatlerinde parka kitleler halinde gelen birçok kifli eylemcilere destek verdi. Gençler de park içinde meflaleli bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Geceyi so u a ald rmadan çad rlarda ve parktaki çimlerin üstünde uyuyarak ya da sabaha kadar yakt klar atefller etraf nda halaylar çekerek geçiren kitle, sabah saatlerinden itibaren ya an ya mura ra men arbaneleri, ba lamalar ve platformdan yükselen flark lar eflli inde halaylar - na devam etti. Diyarbak r Askeri Havaalan ndan kalk fl yapan uçaklar n alan üzerinden uçufl yapmas ise halk taraf ndan yuhalanarak ve zafer iflareti yap larak protesto edildi. Diyarbak r D Tipi Kapal Hapishanesi nde bulunan 52 DTP linin grevcilere gönderdi i mektubun okunmas n n ard ndan DTP Milletvekilleri kitleye çiçek da t rken, Selahattin Demirtafl da eylemin son konuflmas n yapt. Tarihin en büyük kitlesel açl k grevi olarak kaydedilen eylem, ya murun fliddetlenmesinden dolay planlanan saatten bir saat önce bitirilerek sonland. Amed YDG MERS N DE DE DTP YE YÖNEL K OPERASYONLARA KARfiI AÇLIK GREV YAPILDI Yerel seçimlerden sonra, DTP ye yönelik operasyonlar protesto etmek amac yla Amed de gerçeklefltirilen 2 günlük açl k grevi ile efl zamanl olarak; bu operasyonlar k namak ve Ulusal Harekete yönelik bask lara karfl dayan flmay büyütmek amac yla Mersin de de 24 saatlik açl k grevi örgütlendi. Partizan, DHF, SDP, 68 liler Derne i, GÖÇ-DER, SEH, Halkevi, ESP, YDG-M, HD, D P, Bar fl Meclisleri kurumlar n n örgütledi i açl k grevi, DTP il binas nda gerçeklefltirildi. Saat de bas n toplant s yla beraber bafllayan grev, ziyaretçilerin verdi i moral ve destek ve MKM sanatç lar n n söyledi i türkülerle büyüdü. Akdeniz Belediye Baflkan M. Faz l Türk, Akdeniz Belediye Meclis Üyeleri, GÖÇ-DER, MKM ve mahallelerden yo un ilgi ve destek bulan açl k grevi, gece yar s na kadar grevdekilerin coflkulu flark ve türküleriyle devam etti. Daha sonra birkaç saatlik bir sohbetin sonunda parti binas nda uyuyan grevciler, ertesi gün saat de Mersin DTP l Binas n n önünde yap lan bas n aç klamas ile grev sonland r ld. Bas n aç klamas n okuyan Serkan Kaya yerel seçimlerden sonra DTP ye yönelik bask lar n artt n, DTP nin üyeleri ve yöneticilerinin yasad fl gösterilmeye çal fl larak tutukland n belirtti. Kaya bu açl k grevine kat lan tüm kurumlar n; DTP ye yönelik bask ve linç kampanyalar son buluna dek, DTP nin sürdürdü ü demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yan nda yer alaca n belirtti. Mersin YDG

19 20 Yeni Demokrat Gençlik Dengê Ciwanê DTP ye yönelik operasyon ve geliflmeler Yerel seçimler sona ermesinin ard ndan bölgede DTP nin görece zafer elde etmesi egemenlerin taktik sald r lar nda de iflikli e neden olmufltur. Egemenlerin seçim öncesinde aç l mlar sunarak Kürt Ulusal Sorununda çözüm olma iddias n her zamankinden fazla dillendirmesine ra men, 29 Mart tan hemen sonra Kürt halk na yönelik bask lar artt rm flt r. Yerel seçimler sona ermesinin ard ndan bölgede DTP nin görece zafer elde etmesi egemenlerin taktik sald r lar nda de iflikli e neden olmufltur. Egemenlerin seçim öncesinde aç l mlar sunarak Kürt Ulusal Sorununda çözüm olma iddias n her zamankinden fazla dillendirmesine ra men, 29 Mart tan hemen sonra Kürt halk na yönelik bask lar artt rm flt r. Devletin; seçim sonuçlar na itiraz eden A r halk na yaklafl m, Öcalan n do um gününü kutlamak isteyen kitleye azg nca sald r p iki kifliyi katletmesi ve son olarak da 14 Nisan da DTP ye genifl çapl bir operasyon düzenlemesi birçok çevrenin, devletin taktiksel de iflikli e gitti i yorumunu yapmas na neden olmufltur. Kürt ulusuna bask uygulama konusunda stratejik anlamda bir de ifliklik beklemedi imizi, yap lan bunca sald r n n sistemin temel karakterine uygun oldu unu belirtmekle birlikte; sistemin yerel seçimler öncesindeki pratikleriyle düflünüldü ünde özelde operasyonun zaman ile ilgili çeflitli yorumlar yap labilir. Seçimlerde DTP; AKP yi bölgede geriletmemifl olsayd operasyonun Nisan ay nda yap lmamas ihtimal dahilinde olabilirdi. Seçimler öncesinde egemenler aç s ndan genel hava AKP nin bölgede baflar l olaca yönündeydi. Bu durum TRT 6, af tart flmalar vb. aç l mlardan, beklentilerden anlafl lmaktayd. Abdullah Gül ün seçimler öncesinde iyi fleyler olacak aç klamas n n arka plan nda bu beklenti yat yordu. Tasfiye plan n n s n r d fl operasyonla birlikte düflünüldü ünü belirtmifltik. Zap operasyonu sonras nda TC ile Kürt yetkilileri aras nda diplomasi yürütülmüfl, esas nda PKK nin tasfiyesi aç s ndan önemli bir ad m olarak düflünülen Kürt Konferans n n, bu operasyondan sonra yap lmas planlanm flt. O dönem planlanan s n rd fl operasyonla PKK nin güçten düflürülece i ve hemen sonras nda yap lacak Kürt Konferans nda yeni muhataplar ç - kar laca, bu muhatab n TC taraf ndan resmen tan naca- o dönem yürütülen diplomasilerde belirtilmiflti. DTP operasyonu ve tart fl lan Kürt Konferans da yukar da verdi imiz duruma benzerlik tafl maktad r. Yine seçim öncesi belli giriflimler olmufl ve yerel seçimlerden DTP nin güç kaybederek ç kmas beklenmifltir. Güç kaybetmesi durumunda yine konferans, yine ayn senaryo Görüldü ü gibi seçimlerden sonra konferans kendili inden bir flekilde bilinmez bir tarihe ertelenmifltir. Abant Toplant s nda da ileri sürüldü ü gibi sorunun çözümü olarak PKK nin tasfiyesi flart görülüyordu. Bu yap labilirse plan baflar ya ulaflm fl olacakt. Bunun yap labilmesi için Ulusal Hareketin marjinalleflmesi gerekiyordu. AKP seçimlerde bölge oylar n n ezici ço unlu unu alarak, PKK nin temsil gücünün olmad n, AKP nin Kürt halk n temsil etti ini tüm dünyaya duyuracakt. AKP bu rolünü oynad ktan sonra PKK ister kat ls n ister kat lmas n konferans Nisan ay n n sonunda toplanacakt. Bütün Kürt örgütlerinin kat l m gösterdi i konferansta Ulusal Harekete silah b rak ça r s yap lacakt. PKK silahta srar ederse, PKK nin bir yandan teflhiri yap lacak bir yandan da askeri operasyonlarla tasfiye edilmeye çal fl lacakt. Seçimlerle beraber istenen sonuç elde edilememifl ve konferans n misyonunu yeteri kadar yerine getiremeyece i anlafl lm fl, konferans flimdilik rafa kald - r lm flt r. Seçim sonras nda Cemil Çiçek in Ermenistan s - n r na dayand lar aç klamas kiflisel bir söylem de ildir. Ya da Genelkurmay n seçim sonuçlar üzerine dü-

20 Yeni Demokrat Gençlik 21 Durum böyle iken ve sald r lar boyutlanarak sürerken bizim bu sald r lar karfl s ndaki tutumumuz teorimizle paralel olmal d r. Sistemin sald r lar na karfl Ulusal Hareketle dayan flma içerisinde olmam z önemini flu günlerde daha fazla hissettirmektedir. flünece iz aç klamas DTP ye yap lacak olan operasyonun habercisidir adeta. Operasyonun yap lma amac n sadece seçim sonuçlar n hazmedememe olarak yorumlamak yeterli olmayacakt r. Operasyonun yap lmas nda hazmedememenin pay olsa da bu durum esas teflkil etmemifltir. Seçim sonras nda DTP flahs nda bariz bir flekilde ortaya ç kan iradenin meflruluk zemininin ortadan kald r lmaya çal fl lmas esas amaçt r. Bundand r ki sistem; operasyonun hedefinin PKK oldu unu sürekli belirtmifl, kitleler nezdinde operasyona meflruluk kazand r lmaya çal fl lm fl, dolay s yla DTP sindirilerek etkin siyaset yürütme zemini ortadan kald - r lmaya çal fl lm flt r. Operasyon sonras çeflitli köfle yazarlar n n operasyona iliflkin k nayan yaklafl mlar düflünüldü ünde, yap - lan operasyonda yüzlerce kiflinin gözalt na al nmas, belli anlamda kamuoyunun tepkisini çekebilecek nitelikteydi. Bunun büyük oranda nedeni, operasyonun seçimlerden sonra yap lm fl olmas, DTP nin belediye say s n neredeyse iki kat na ç karm fl olmas ve bu durumun bölge d fl ndaki insanlara DTP nin meflru oldu u gerçe ini hissettirmesidir. Oluflan bu tablo faflizmin, Ulusal Hareketin meflru mücadelesini manipüle etmek için en temel argüman na engel olacak nitelikteydi ve engellenmesi gerekiyordu. Erdo an, DTP nin seçim sonuçlar n insanlar tehdit ederek elde etti ini söyleyerek DTP nin seçim zaferine gölge düflürmeye çal flm flt r. Tek bafl na bu çarp tman n inand r c olmayaca biliniyor olmal ki operasyonun amac n n yasal zeminde çal flan DTP de il de PKK oldu u belirtilmifltir. Yeni keflfedilmiflçesine DTP ile PKK aras nda ba oldu u belirtilmifl ve operasyona kendilerince meflruluk zemini kazand r lmaya çal fl lm flt r. Operasyonun B. Obama n n Türkiye ziyaretinden sonra yap lmas da tesadüf de ildir. TC devletinin ABD ile iliflkilerinin niteli i ABD onay n zorunlu k lmaktad r. Bu aç dan bak ld nda Obama ya tam olarak ilerici payeler biçilmese de farkl oldu u/olaca beklentisine kap lmak kelimenin tam anlam yla aldanmakt r. Obama n n Ahmet Türk le görüflmesinden Ulusal Hareketi ya da dinamiklerini tan d sonucunu ç karmamak gerekir. Keza PKK nin terörist olarak nitelendirilmeye devam edilmesi bunun en aç k kan t d r. Vurgu yap lmas gereken bir di er nokta da ekonomik krizin etkisini art rd flu günlerde/aylarda egemenler DTP operasyonuyla kitleye terör le u raflt, gerisinin teferruat oldu u mesaj n vermeye çal flarak flovenizmi diri tutmaya çal flmaktad r. Olas sistem karfl t muhalefeti devletin meflguliyeti oldu u, o yüzden di er teferruatlarla ilgilenemedi i yalan yla dindirmeye çal - flabilece i ihtimal dahilindedir. Durum böyle iken ve sald r lar boyutlanarak sürerken bizim bu sald r lar karfl s ndaki tutumumuz teorimizle paralel olmal d r. Sistemin sald r lar na karfl Ulusal Hareketle dayan flma içerisinde olmam z önemini flu günlerde daha fazla hissettirmektedir. Dayan flmay sadece var olan pratiklere kat l m olarak düflünmemek, sistemin faflist yüzünü teflhir eden kendi devrimci pratiklerimizle ele almam z gerekmektedir. Dayan flma içerisinde bulunmak b rakal m devrimci olman n, tutarl demokrat olman n gereklerindendir.

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 140 *Ocak 2009 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 ddia ve cüretimizi kararl l kla kuflanal m DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler.

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler. Sorumlu küreselleşmeyi sorumlu devrimciler yıkacak! İstanbul da 1-7 Ekim tarihleri arasındaki IMFDB Toplantısı anti-emperyalistlerin örgütlediği protestolarla ve polisin şiddeti ile gündemindeki yerini

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER GENEL MERKEZ Konur Sk. No: 8/9 K z lay - Ankara Tel: 0 312 419 27 17 Faks: 0 312 419 32 02 Web: www.halkevleri.org.tr E-Posta:

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet ISSN: 1304687X 132 Adalet Haftal k Dergi / Say : 150 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek ve Tecritte 118 ölümü görmeyenler Oligarfliye

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com

DiR E NiŞ. Tecritin k r lmas nda ad m at ld... Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... www.yuruyus.com. info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 89 28 Ocak 2007 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Tecritin k r lmas nda ad m at ld... DiR E NiŞ KAZANDI! Osmanl dan Bugüne Ermeni Katliam Sürüyor... K AYDIN

Detaylı

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N

DAMINA KARAR. VER LM fit R! EMPERYAL ZM! H ÇB R ÇÖZÜLEM YOR! HEPS N N TEK SORUMLUSU VAR: KARAR. VER LM fit R ASLINDA: KANSER HASTASI GÜLER ZERE'N N 5 Temmuz'dan bugüne kadar geçen 105 günde verilemeyen karar! Kürt Sorunu www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 195 25 Ekim 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com DAMINA KARAR VER LM fit R! KARAR

Detaylı

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KURTULUfiA KADAR SAVAfi www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 47 9 Nisan 2006 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KÜRT HALKINA ÖZGÜRLÜK ISSN

Detaylı