ISSN : Kocaeli-Turkey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0422 Ahmet Küçük AyĢe Arzu Arı BarıĢ Demir EDUCATION SCIENCES Tuğba Baran Received: August 2010 Kocaeli University Accepted: July 2011 Series : 1C ISSN : Kocaeli-Turkey ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN ALGILARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ ÖZET Araştırmada veri toplama formu; MEB tarafından geliştirilen ilköğretim matematik öğretmenliği özel alan yeterliklerinden Matematik Dersi Öğrenme Alanlarına İlişkin Yeterlikler ile Matematik Dersi Becerileri Geliştirme ve buna bağlı olarak A1, A2, A3 düzeyinde 49 performans göstergesinin dereceleme ölçeğine dönüştürülmesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümlerinde okuyan 486 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, MEB tarafından geliştirilen ilköğretim matematik öğretmenliği özel alan yeterliklerinden Matematik Dersi Öğrenme Alanlarına İlişkin Yeterlikler ile Matematik Dersi Becerileri Geliştirme araçları kullanılmıştır. Verileri çözümlemede SPSS paket program kullanılmış, değişkenlere bağlı olarak t-testi ve tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark yok iken, sınıf düzeyleri ile arasında anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir. Öğrenme alanlarından en yüksek puan sayılar öğrenme alanında elde edilmişken, en düşük puan ise olasılıkistatistik öğrenme alanından elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının kendilerini en yeterli hissettiği beceri alanı problem çözme becerilerini geliştirme alanı iken, en yetersiz hissettikleri alan ise ilişkilendirme beceri alanıdır. Anahtar Kelimeler: İlköğretim Matematik Öğretmeni Adayı, Özel Alan Yeterlikleri, Mesleki Yeterlikler, Performans Göstergeleri AN INVESTIGATION of PRESERVICE PRIMARY MATHEMATĠCS TEACHERS PERCEPTION of EFFICACY in SPECIAL FIELDS THROUGH SOME FACTORS ABSTRACT Data collection rubric was created by using Efficacy Concerning Learning Domains in Mathematics Course and Skill Development in Mathematics Course described by the Ministry of Education for primary teachers and accordingly converting 49 bencmark s, in level A1, A2, A3 into graduation scale. The sample of this research was 486 students from Sakarya University, İstanbul University and Kocaeli University. Efficacy Concerning Learning Domains in Mathematics Course and Skill Development in Mathematics Course described by the Ministry of Education for primary teachers were used as a data collection rubric. SPSS software was used for data analysis, differences and variations in answers were tested through t-test and one way ANOVA. In research result, it was observed that there was a significant difference between class levels and efficacy levels of teacher candidates but (there was no between) their genders and efficacy levels. Highest score, in learning domains, was gained in numbers learning domain while the lowest was probabilty and statistics (learning domain). Teacher candidates skills domain which they feel most efficant was improving problem solving (skills domain) while overarching (binding) was the most unefficant. Keywords: Preservice Primary Mathematics Teacher, Special Fields Efficacy, Professional Competencies, Bencmarks

2 1. GĠRĠġ (INTRODUCTION) Eğitim sisteminin üç temel öğesi öğrenci, öğretmen ve eğitim programlarıdır. Eğitimin amaçlarına üst düzeyde ulaşabilmesi bu üç temel öğenin niteliklerine ve bunlar arasındaki uyuma bağlıdır. Fakat bu üç temel öğeden öğretmenin diğerlerini etkileme gücü daha fazla bulunmaktadır.(başaran ve Aksu, 2007). Öğretmenlik; bilgi birikimi, planlama süreci, alan bilgisi, gelişmiş bir dil becerisi, teknolojik gelişmelere yakınlık ve araçları kullanabilme gücü, farklı kişilik ve seviyedeki öğrencileri tanıyabilme, yönlendirebilme, etkili iletişim gibi yetenekleri ve becerileri gerektirir. Bu donanımlara sahip bireylerin rehberliğinde eğitim görecek öğrencilerin istenen noktaya ulaşması çok daha kolay olacaktır. Eğitim sistemi içinde görev alacak öğretmenlerin, gerek hizmet öncesinde, gerekse hizmet içinde, iyi bir biçimde yetiştirilmeleri, eğitim hizmetlerinin kalitesi yönünden önem taşımaktadır (Kılıç, 2007). Ayrıca öğretmenlerin çağın gereklerine uygun, çok yönlü ve çağın teknolojisini iyi çözümleyerek yetişmesi gerekmektedir. Bu beklentiler çerçevesinde öğretmen yetiştiren kurumların öğretim programlarının çok iyi hazırlanmasına, toplumun gereksinimleri doğrultusunda ve çağın koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardır (Işık ve Soran, 2005). Nitelikli öğretmen yetiştirme adına ülkemiz, öğretmenin kalitesini artırmaya yönelik reform çalışmaları yapmıştır yılında öğretmen yetiştirme sorumluğunun üniversitelere devredilmesi ve temel eğitimin 8 yıla çıkarılmasına bağlı olarak 1998 de öğretmen yetiştiren programların yeniden düzenlenmesi ülkemizde öğretmen yetiştirmede niteliği artırma anlamında verilebilecek örneklerdendir(başaran ve Aksu, 2007). YÖK 1996 yılından itibaren Dünya Bankası ile işbirliği yaparak öğretmen yetiştirme ve eğitim fakültelerini yeniden yapılandırma konusunda bir çalışma başlatmış ve bu çalışmalar sonucu fakültelerde yeniden yapılanmaya gitmiş, bölüm ve program adlarıyla ders adları ve içerikleri konularında bazı değişiklikler yapmıştır (Şişman ve Acat, 2003). Temel Eğitime Destek Programı Projesi(TEDP) adı altında öğretmen yeterliklerini belirleme çalışmaları 2002 yılından itibaren ivme kazanmıştır. TEDP nin Öğretmen Eğitimi bileşenini Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü üstlenmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda Kasım 2006 Tarih ve 2590 sayılı Tebliğler Dergisinde Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Kitapçığı yayımlanmıştır. Ayrıca 2006 yılında başlatılan Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) projesi ile ilköğretim kademesi özel alan yeterlikleri de belirlenerek 2008 de yayımlanmıştır (MEB, 2008). Milli Eğitim Bakanlığı (2008) bu yeterliklerin; öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesinde, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarında, öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde, seçiminde, iş başarımlarının, performanslarının değerlendirilmesinde, kendilerini tanıma ve kariyer gelişimlerinde kullanılmasını beklemektedir. Yeterliklerin kullanılması olası alanlar incelendiğinde öğretmenin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitiminin önemli görülen iki boyut olduğu ifade edilebilir. Buna göre, öğretmen adayları hizmet öncesi MEB nın belirlediği bu yeterliklere göre yetiştirilmelidir. Sonuçta öğretmenlerin rol, görev ve sorumluluklarını verimli bir şekilde yerine getirmeleri ve eğitim sisteminin etkiliği öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterliklere sahip olmalarına bağlıdır. Öğretmen yeterlikleri, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlar olarak tanımlanmaktadır. Özel alan yeterlikleri ise, öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için alanlara özgü 1985

3 olarak sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumlar olarak açıklanmaktadır(meb, 2008). Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerde bulunması gereken temel vasıfları ortaya koymak, eğitimin kalitesini artırmak ve öğretmenlerin gelişimini sağlamak amacıyla Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Talim ve Terbiye Kurulu nun onayıyla tarih ve 1870 sayılı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çalışmasını yayımlamıştır. Öğretmen Genel Yeterlikleri : Kişisel ve Mesleki Değerler- Mesleki Gelişim Öğrenciyi Tanıma Öğrenme ve Öğretme Süreci Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Okul-Aile ve Toplum İlişkileri Program ve İçerik Bilgisi olmak üzere 6 yeterlik alanı ve 31 alt yeterlik (kişisel ve mesleki değerler- mesleki gelişim 8, örgenciyi tanıma 4, öğrenme ve öğretme süreci 7, öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme 4, okul-aile ve toplum ilişkileri 5, program ve içerik bilgisi 3) ve 233 performans göstergesinden oluşmaktadır. Bu aşamadan sonra her dersin gereklerinin, içeriklerinin ve ihtiyaçlarının farklı olduğu göz önünde bulundurularak Özel Alan Yeterlikleri yapılanmasına gidilmiştir. Araştırmaya konu olan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri, 6 yeterlik alanı, 24 alt yeterlik alanı ve bunlara bağlı olarak her yeterliğe ait olarak A1, A2, A3 şeklinde sınıflandırılmış 122 Performans Göstergesi nden oluşmaktadır (MEB 2008). Bu 6 yeterlik alanı; Matematik Öğretim Durumlarını Planlama ve Düzenleme Matematik Dersi Öğrenme Alanlarına İlişkin Yeterlikler Matematik Dersi Becerilerini Geliştirme Matematik Öğretiminin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Okul, Aile ve Toplumla İşbirliği Yapma Mesleki gelişim sağlama Öğretmen yetiştiren kurumlar, öğretmen adaylarına mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaya çalışır. Matematik öğretmeni yetiştiren yüksek öğrenim kurumları, okullarda matematiğin öğretilme ve öğrenilme metotlarını, amaçlarını bilen, öğrencilerinin matematik öğrenirken psikolojik durumlarını bilimsel olarak algılayabilen, sınıfında tüm öğrencilerin faydalanabileceği uygun matematik öğrenme ortamı yaratabilen, öğretmenlik vasıflarını kazanmış, öğretmenler yetiştirmelidirler. Ancak bundan sonra adaya, matematik öğretmeni olma hakkı verilerek, mesleği yapmaya yetkili kılınmalıdır (Aydın,1993). Genelde eğitim sistemimizde özelde ise matematik öğretmenlerinin yetiştirilmesinde bir takım eksikliklerin olduğu, bu aşamada yapılması gerekenin mevcut gelişmeleri izlemek ve eksiklikleri gidermek olduğunu belirtilmektedir (Alkan, Köroğlu ve Başer, 1999). Baki (2008), öğretmen eğitimi ile ilgili olarak birçok eğitimi geliştirme projeleri ve yeniliklerinin başarısız olmasının nedeninin, bu çabalar sırasında öğretmenin önemli rolünün göz ardı edildiğini vurgulamaktadır. Literatürde öğretmen yeterlikleri ile ilgili; (Şahin, 2004; İlhan, 2004, Turan ve Turan; 2009; Karacaoğlu, 2008), öğretmen adayı bilgisayar genel yeterlikleri (Numanoğlu ve Bayır, 2009) öğretmen adayı bilgisayar özel alan yeterlikleri(keser ve Bayır, 2007) sosyal bilgiler aday öğretmenleri öğrenme-öğretme uygulama yeterlikleri (Yeşil, 2008) fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji kullanımı 1986

4 üzerine yeterlikleri (Kaptan, 2004) gibi hizmet içi ve hizmet öncesi öğretmen yeterlikleri üzerine araştırmalar olduğu gözlenmektedir. Sınıf öğretmenliği aday öğretmenlerinin yeterlikleri kazanma düzeylerine yönelik yapılan bazı araştırmalar (İzci, 2005, Taşdemir, 2007; İra, Yenal, Çalışır, Aycan, Aycan, ve Karakaya,2007; Küçükoğlu, Kaya,2009) vardır. Ancak, ilköğretim matematik öğretmenliği adaylarının MEB in belirlediği özel alan yeterliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışma, İlköğretim Matematik öğretmeni adaylarının MEB tarafından Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında geliştirilen İlköğretim Matematik öğretmenliği özel alan yeterliklerinden Matematik Dersi Öğrenme Alanlarına İlişkin Yeterlikler ve Matematik Dersi Becerilerini Geliştirme boyutuna ilişkin görüşleri, bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi açısından önemlidir. 2. ÇALIġMANIN ÖNEMĠ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Matematik Öğrenme Alanlarına İlişkin Yeterlikler alanı; sayılar, geometri, ölçme, olasılık ve istatistik, cebir alanlarıyla ilgili bilgilerin öğretim sürecinde etkin bir biçimde kullanılmasını ve Atatürk'ün bilim ve matematikle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtma uygulamalarını kapsamaktadır. Matematik Dersi Becerilerini Geliştirme alanı ise öğrencilerin problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Bu araştırma, öğretmen adaylarının bu iki alandaki yeterlik algılarının, tespiti ve çeşitli değişkenlerle arasında ilişki olup olmadığını ortaya koyma amacını taşımaktadır. Öğretmenlik mesleği özel alan yeterlikleri; öğretmenlerin görevlerini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirebilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve tutumlar olarak tanımlanmıştır. Bu sebeple öğretmenlik mesleğine başlamadan önce, bu mesleğe ilişkin yeterliklerin öğretmen adaylarında ne derece mevcut olduğunun saptanması önemli görülmektedir. 3. PROBLEM TANIMI (PROBLEM DEFINITION) Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü nde okuyan öğrencilerin, Matematik Dersi Öğrenme Alanlarına İlişkin Yeterlikler ve Matematik Dersi Becerileri Geliştirme alanlarındaki yeterlik düzeyleri ile cinsiyet, lise türü ve sınıf düzeyi değişkenleri arasında anlamlı ilişki var mıdır? Tanımlanan bu probleme göre aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının, Cinsiyetlerine göre; o Sayılar öğrenme alanına ilişkin yeterlik algıları o Geometri öğrenme alanına ilişkin yeterlik algıları, o Ölçme öğrenme alanına ilişkin yeterlik algıları, o Olasılık ve İstatistik öğrenme alanına ilişkin yeterlik algıları, o Cebir öğrenme alanına ilişkin yeterlik algıları, o Problem Çözme beceri alanına ilişkin yeterlik algıları, o Akıl Yürütme beceri alanına ilişkin yeterlik algıları, o İlişkilendirme beceri alanına ilişkin yeterlik algıları, o İletişim beceri alanına ilişkin yeterlik algıları değişmekte midir? Bulundukları sınıf düzeyine göre; o Sayılar öğrenme alanına ilişkin yeterlik algıları, 1987

5 o Geometri öğrenme alanına ilişkin yeterlik algıları, o Ölçme öğrenme alanına ilişkin yeterlik algıları, o Olasılık ve İstatistik öğrenme alanına ilişkin yeterlik algıları, o Cebir öğrenme alanına ilişkin yeterlik algıları, o Problem Çözme beceri alanına ilişkin yeterlik algıları, o Akıl Yürütme beceri alanına ilişkin yeterlik algıları, o İlişkilendirme beceri alanına ilişkin yeterlik algıları, o İletişim beceri alanına ilişkin yeterlik algıları değişmekte midir? 4. YÖNTEM (METHOD) Bu çalışma tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır Evren ve Örneklem (Population and Sample) Araştırmanın evrenini, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle araştırma bir çalışma evreni üzerinde yürütülmüştür. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi çalışma evreni olarak belirlenmiş ve evren ile ilgili elde edilen istatistiki veriler ışığında öğretim yılında bu fakültelerin sınıflarında öğrenim gören toplam 486 öğrencinin görüşünden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarının seçiminde gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının demografik özelliklerine göre dağılımı (Table 1. Distribution table for demographic features of preservice primary mathematics teachers who participated in the research) Katılımcıların Dağılımları f % CİNSİYET Bayan Bay SINIF 1.Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Toplam Tablo 1 den görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının, %42,2 si bayan, %57,8 si baydır. Ayrıca; birinci sınıf öğrencilerinin oranı %27,4, ikinci sınıf öğrencilerinin oranı %29,0, üçüncü sınıf öğrencilerinin oranı %20,8 ve dördüncü sınıf öğrencilerinin oranı %22,8 dir Veri Toplama Aracı ve GeliĢtirilmesi (Data Collection Tool and Development) Araştırmada veri toplama formu; MEB tarafından geliştirilen İlköğretim Matematik Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri nden Matematik Dersi Öğrenme Alanlarına İlişkin Yeterlikler ile Matematik Dersi Becerileri Geliştirme yeterlik alanlarına ait 9 alt yeterlik ve buna bağlı olarak A1, A2, A3 düzeyinde 49 performans göstergesinin dereceleme ölçeğine dönüştürülmesi ile elde edilmiştir. Anket formunda, öğretmen adaylarının görüşlerinin katılma derecesini ölçmek için kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, 1988

6 katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum şeklinde beş seçenek sunulmuştur Verilerin Analizi (Analysis of Data) Verilerin analizi SPSS 13.0 paket programı ile yapılmıştır. Matematik Dersi Öğrenme Alanlarına İlişkin Yeterlikler ile Matematik Dersi Becerileri Geliştirme alanlarındaki yeterlik düzeylerinin tespiti için geliştirilen ölçeğin 49 madde üzerinden Cronbach Alpha katsayısı 0,9280 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen verileri çözümlemede aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans kullanılmış yeterlilik düzeylerinin, demografik verilere dayalı değişkenlerden etkilenme derecesi de Tekyönlü varyans analizi ve t-testi ile test edilmiştir. Sayısal gelişmelerle ilgili veriler tablolar haline getirilip yorumlanmış, bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı α=.05 düzeyinde test edilmiştir. SPSS ortamına veriler girilirken, maddeler şu değerlerle girilmiştir: kesinlikle katılmıyorum 1, katılmıyorum 2, kararsızım 3, katılıyorum 4, kesinlikle katılıyorum BULGULAR (FINDINGS) Araştırmanın bulguları, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının tüm alt boyutlardaki ortalamaları ile cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre analiz sonuçları olmak üzere tablolar halinde sunulmuştur. Tablo 2. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne devam eden öğrencilerin incelenen özel alan yeterlikleri alanlarındaki alt yeterlik boyutlarının ortalama ve standart sapmaları (Table 2. Means and standart deviations of efficacy for dimensions of ınvestigated special fields) ALT BOYUTLAR N X S Sayılar 486 3,50,59 Geometri 486 3,38,65 Ölçme 486 3,11,72 Olasılık ve İstatistik 486 3,03,75 Cebir 486 3,23,77 Problem Çözme 486 3,73,76 Akıl Yürütme 486 3,65,81 İlişkilendirme 486 3,53,69 İletişim 486 3,62,59 Tablo 2 ye göre, Matematik dersi öğrenme alanlarına ilişkin yeterlikler den, Sayılar alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme boyutu 3,50 aritmetik ortalamayla en yüksek olarak tespit edilmiştir. Geometri alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme boyutunun ortalaması 3,38, Ölçme alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme boyutunun ortalaması 3,11, Cebir alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme boyunun ortalaması 3,23 ve son olarak Olasılık ve İstatistik alanındaki bilgisini öğretim sürecinde kullanabilme boyutunun ise 3,03 ortalamayla en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Matematik dersi becerileri geliştirme alanına ait yeterliklerden, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirme boyutunun 3,73 ortalamayla en yüksek olarak tespit edilmiş; öğrencilerin akıl yürütme becerilerini geliştirme boyutunun ortalaması 3,65, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirme boyutunun ortalaması 3,62, öğrencilerin ilişkilendirme becerilerini geliştirme boyutunun ise 3,53 ile en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. 1989

7 5.1. Alt Problemlere ĠliĢkin Bulgular (Findings for Subproblems) Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular (Findings for First Subproblem) Tablo 3. Sayılar öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ölçeğine verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının cinsiyetine göre t- testi sonuçları (Table 3. t-test results of numbers learning domain s total efficacy scores by preservice primary mathematics teachers genders) Cinsiyet N X S sd t p Bayan 205 3,56, ,749,081 Bay 281 3,46,62 Tablo 3 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların cinsiyetleri ile sayılar öğrenme alanındaki yeterlilik düzeyleri arasında anlamlı bir fark söz konusu değildir. (t 484 =1,749; p 0.05). Yani, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine bağlı olarak sayılar öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyinin değişmediği görülmektedir. Tablo 3 ün sonuçlarına göre, bayanların yeterlik düzey puanlarının X =3,56(ss:0,56) ve bayların yeterlik düzey puanlarının da X =3,46(ss:0,62) olduğu görülmüştür. Tablo 4. Geometri öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ölçeğine verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının cinsiyetine göre t-testi sonuçları (Table 4. t-test results of geometry learning domain s total efficacy scores by preservice primary mathematics teachers gender) Cinsiyet N X S sd t p Bayan 205 3,36, ,557,564 Bay 281 3,39,65 Tablo 4 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların cinsiyetleri ile geometri öğrenme alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark söz konusu değildir. (t 484 =-,557; p 0.05). Başka bir deyişle öğretmen adaylarının cinsiyetlerine bağlı olarak geometri öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyinin değişmediği görülmektedir. Tablo 4 ün sonuçlarına göre, bayanların yeterlik düzey puanlarının X =3,36(ss:0,66) ve bayların yeterlik düzey puanlarının da X =3,39(ss:0,65) olduğu görülmüştür. Tablo 5. Ölçme öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ölçeğine verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının cinsiyetine göre t- testi sonuçları (Table 5. t-test results of measure learning domain s total efficacy scores by preservice primary mathematics teachers genders) Cinsiyet N X S sd t P Bayan 205 3,12,73 484,352,725 Bay 281 3,10,72 Tablo 5 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların cinsiyetleri ile ölçme öğrenme alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark söz konusu değildir. (t 484 =,352; p 0.05). Özet olarak, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine bağlı olarak ölçme öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyinin değişmediği görülmektedir. 1990

8 Tablo 5 in sonuçlarına göre, bayanların yeterlik düzey puanlarının X =3,12(ss:0,73) ve bayların yeterlik düzey puanlarının da X =3,10(ss:0,72) olduğu görülmüştür. Tablo 6. Olasılık ve istatistik öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ölçeğine verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının cinsiyetine göre t- testi sonuçları (Table 6. t-test results of probability and statistic learning domain s total efficacy scores by preservice primary mathematics teachers genders) Cinsiyet N X S sd t P Bayan 205 3,14, ,598,010 Bay 281 2,96,76 Tablo 6 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların cinsiyetleri ile olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark söz konusudur. (t 484 =2,598; p 0.05). Dolayısıyla, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine bağlı olarak olasılık ve istatistik öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyinin değiştiği görülmektedir. Tablo 6 nın sonuçlarına göre, bayanların yeterlik düzey puanlarının ( X =3,14; ss:0,72) ve bayların yeterlik düzey puanlarından ( X =2,96; ss:0,76) daha yüksek olduğu görülmüştür. Tablo 7. Cebir öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ölçeğine verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının cinsiyetine göre ortalama t- testi sonuçları (Table 7. t-test results of algebra learning domain s total efficacy scores by preservice primary mathematics teachers genders) Cinsiyet N X S sd t P Bayan 205 3,32, ,426,016 Erkek 281 3,15,72 Tablo 7 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların cinsiyetleri ile cebir öğrenme alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark söz konusudur. (t 484 =2,426; p 0.05). Yani, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine bağlı olarak cebir öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyinin değiştiği görülmektedir. Tablo 7 nin sonuçlarına göre, bayanların yeterlik düzey puanlarının ( X =3,32; ss:0,83), bayların yeterlik düzey puanlarından ( X =3,15; ss:0,72) daha yüksek olduğu görülmüştür. Tablo 8. Problem çözme beceri alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ölçeğine verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının cinsiyetine göre t-testi sonuçları (Table 8. t-test results of problem solving skill domain s total efficacy scores by preservice primary mathematics teachers genders) Cinsiyet N X S sd t P Bayan 205 3,74,71 484,099,921 Bay 281 3,73,79 Tablo 8 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların cinsiyetleri ile problem çözme beceri alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark söz konusu değildir. (t 484 =,099; p 0.05). Başka bir ifade ile, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine bağlı olarak 1991

9 problem çözme beceri alanına ilişkin yeterlik düzeyinin değişmediği görülmektedir. Tablo 8 in sonuçlarına göre, bayanların yeterlik düzey puanlarının X =3,74(ss:0,71) ve bayların yeterlik düzey puanlarının da X =3,73(ss:0,79) olduğu görülmüştür. Tablo 9. Akıl yürütme beceri alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ölçeğine verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının cinsiyetine göre t- testi sonuçları (Table 9. t-test results of reasoning skill domain s total efficacy scores by preservice primary mathematics teachers genders) Cinsiyet N X S sd t P Bayan 205 3,63, ,495,621 Erkek 281 3,66,91 Tablo 9 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların cinsiyetleri ile akıl yürütme beceri alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark söz konusu değildir. (t 484 =-,495; p 0.05). Sonuç olarak, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine bağlı olarak akıl yürütme beceri alanına ilişkin yeterlik düzeyinin değişmediği görülmektedir. Tablo 9 un sonuçlarına göre, bayanların yeterlik düzey puanlarının X =3,63(ss:0,63) ve bayların yeterlik düzey puanlarının da X =3,66(ss:0,66) olduğu görülmüştür. Tablo 10. İlişkilendirme beceri alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ölçeğine verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının cinsiyetine göre t- testi sonuçları (Table 10. t-test results of overall skill domain s total efficacy scores by preservice primary mathematics teachers genders) Cinsiyet N X S sd t P Bayan 205 3,53, ,083,934 Erkek 281 3,54,69 Tablo 10 da ki verilerin analiz sonuçlarına göre, cevaplayıcıların cinsiyetleri ile ilişkilendirme alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark söz konusu değildir. (t 484 =-,083; p 0.05). Yani, öğretmen adaylarının, cinsiyetlerine bağlı olarak, ilişkilendirme beceri alanına ilişkin yeterlik düzeyinin değişmediği görülmektedir. Tablo 10 un sonuçlarına göre, bayanların yeterlik düzey puanlarının X =3,53(ss:0,68) ve bayların yeterlik düzey puanlarının da X =3,54(ss:0,69) olduğu görülmüştür. Tablo 11. İletişim beceri alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ölçeğine verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının cinsiyetine göre t- testi sonuçları (Table 11. t-test results of communication skills domain s total efficacy scores by preservice primary mathematics teachers genders) Cinsiyet N X S sd t P Bayan 205 3,57, ,202,230 Erkek 281 3,66,

10 Tablo 11 verileri analiz sonuçlarına göre, cevaplayıcıların cinsiyetleri ile iletişim beceri alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark söz konusu değildir(t 484 =-,083; p 0.05). Tablo 11 in sonuçlarına göre, bayanların yeterlik düzey puanlarının X =3,57(ss:0,72) ve bayların yeterlik düzey puanlarının da X =3,66(ss:0,77) olduğu görülmüştür Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular (Findings for Second Subproblem) Tablo 12. Yeterlik düzey ölçeğinde sayılar öğrenme alanına ilişkin sorulara verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ortalama ve standart sapmaları (Table 12. Numbers learning domain means and standart deviations of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Sınıf N X S ,35, ,43, ,69, ,60,74 Toplam 486 3,50,59 Tablo 12 nin sonuçlarına göre, cevaplayıcıların ortalama yeterlik düzey puanlarının sınıf düzeyi 1. sınıf olan öğrencilerin X =3,35(ss:0,55), 2. sınıf olan öğrencilerin X =3,43(ss:0,54), 3. sınıf olan öğrencilerin X =3,69(ss:0,49) ve 4. Sınıf olan öğrencilerin X =3,60(ss:0,59) olduğu görülmüştür. Tablo 13. Yeterlik düzeyleri ölçeğinde sayılar öğrenme alanına ilişkin verilen cevapların cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ANOVA sonuçları (Table 13. Numbers learning domain ANOVA results of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Varyansın Kaynağı KT sd KO F p Anlamlı Fark Sınıf - Sayılar p<0,05 Gruplar içi 164, ,342 Gruplar arası 8, ,978 8,711,000 Toplam 173, , 4-1, 3-2 İlköğretim Matematik Bölümü öğrencilerinin sayılar öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ile sınıf değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren Tablo 12 ve Tablo 13 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların sınıf değişkeni ile sayılar öğrenme alanındaki yeterlilik düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. (F =8,711, p<0,05). Sonuç olarak, öğretmen adaylarının sınıf düzeyine bağlı olarak sayılar öğrenme alanındaki yeterlik düzeyinin değiştiği görülmektedir. Birimler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; 1. sınıf ile 1. ve 2. sınıflar arasında, 3.sınıf lehine ( X 3. 1.,3516 ; p<0,05, X 3. 2.,2650 ; p<0,05), 1. sınıf ile 1. sınıf arasında, 4. sınıf lehine 1993

11 ( X 4. 1.,2580 ;p<0,05),) anlamlı farklılığın oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre farklılığın büyük oranda birinci ve üçüncü sınıflardan kaynaklandığı söylenebilir. Tablo 14. Yeterlik düzey ölçeğinde geometri öğrenme alanına ilişkin sorulara verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ortalama ve standart sapmaları (Table 14. Geometry learning domain means and standart deviations of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Sınıf N X S ,22, ,32, ,53, ,51,74 Toplam 486 3,38,65 Tablo 14 ün sonuçlarına göre, ortalama yeterlik düzey puanlarının sınıf düzeyi 1. sınıf olan öğrencilerin X =3,22(ss:0,62), 2. sınıf olan öğrencilerin X =3,32(ss:0,62), 3. sınıf olan öğrencilerin X =3,53(ss:0,60) ve 4. sınıf olan öğrencilerin X =3,51(ss:0,74) olduğu görülmüştür. Tablo 15. Yeterlik düzeyleri ölçeğinde geometri öğrenme alanına ilişkin verilen cevapların cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ANOVA sonuçları (Table 15. Geometry learning domain ANOVA result of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Anlamlı Varyansın Kaynağı KT sd KO F p Fark Sınıf- Geometri p<0,05 Gruplar içi 200, ,416 Gruplar 8, ,718 6,541, , 4-1 arası Toplam 208, İlköğretim Matematik Bölümü öğrencilerinin geometri öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ile sınıf değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren Tablo 15 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların sınıf değişkeni ile sayılar öğrenme alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. (F =6,541, p<0,05). Başka bir deyişle öğretmen adaylarının sınıf düzeyine bağlı olarak geometri öğrenme alanındaki yeterlik düzeyinin değiştiği görülmektedir. Birimler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; 3. sınıf ile 1. sınıf arasında, 3.sınıf lehine ( X 3. 1.,3166 ; p<0,05), 3. sınıf ile 1. sınıf arasında, 4. sınıf lehine( 4. 1.,2900 X ; p<0,05) anlamlı farklılığın oluştuğu belirlenmiştir. Farklılığın kaynağının birinci sınıflar olduğu görülmektedir. 1994

12 Tablo 16. Yeterlik düzey ölçeğinde ölçme öğrenme alanına ilişkin sorulara verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ortalama ve standart sapmaları (Table 16. Measure learning domain means and standart deviations of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Sınıf N X S ,02, ,93, ,27, ,26,66 Toplam 486 3,11,72 Tablo 16 nın sonuçlarına göre, cevaplayıcıların ortalama yeterlik düzey puanlarının sınıf düzeyi; 1. sınıf olan öğrencilerin X =3,02(ss:0,67), 2. sınıf olan öğrencilerin X =2,93(ss:0,74), 3. sınıf olan öğrencilerin X =3,27(ss:0,75) ve 4. sınıf olan öğrencilerin X =3,26(ss:0,66) olduğu görülmüştür. Tablo 17. Yeterlik düzeyleri ölçeğinde ölçme öğrenme alanına ilişkin verilen cevapların cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ANOVA sonuçları (Table 17. Measure learning domain ANOVA results of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Varyansın Kaynağı KT sd KO F p Anlamlı Fark Sınıf - Ölçme p<0,05 Gruplar içi 241, ,501 Gruplar arası 10, ,365 6,720,000 Toplam 251, ,4-2 İlköğretim Matematik Bölümü öğrencilerinin ölçme öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ile sınıf değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren Tablo 16 ve Tablo 17 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların sınıf değişkeni ile ölçme öğrenme alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. (F =6,720, p<0,05). Dolayısıyla, öğretmen adaylarının sınıf düzeyine bağlı olarak ölçme öğrenme alanındaki yeterlik düzeyinin değiştiği görülmektedir. Birimler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; 3. sınıf ile 2. sınıf arasında, 3.sınıf lehine ( X 3. 2.,3431; p<0,05), 4. sınıf ile 2. sınıf arasında,4. sınıf lehine ( X 4. 2.,3314 ; p<0,05) anlamlı farklılığın oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre farklılığın ikinci sınıflardan kaynaklandığı söylenebilir. 1995

13 Tablo 18. Yeterlik düzey ölçeğinde olasılık ve istatistik öğrenme alanına ilişkin sorulara verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ortalama ve standart sapmaları (Table 18. Probability and statistics learning domain means and standart deviations of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Sınıf N X S ,02, ,78, ,29, ,13,82 Toplam 486 3,03,75 Tablo 18 in sonuçlarına göre, cevaplayıcıların ortalama yeterlik düzey puanlarının sınıf düzeyi; 1. sınıf olan öğrencilerin X =3,02(ss:0,67), 2. sınıf olan öğrencilerin X =2,78(ss:0,75), 3. sınıf olan öğrencilerin X =3,29(ss:0,65) ve 4. sınıf olan öğrencilerin X =3,13(ss:0,82) olduğu görülmüştür. Tablo 19. Yeterlik düzeyleri ölçeğinde olasılık ve istatistik öğrenme alanına ilişkin verilen cevapların cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ANOVA sonuçları (Table 19. Probability and statistics learning domain ANOVA results of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Varyansın Kaynağı KT sd KO F p Sınıf - İstatistik ve olasılık p<0,05 Anlamlı Fark Gruplar içi 257, ,535 Gruplar 16, ,465 10,211, ,4-2 arası Toplam 274, İlköğretim Matematik Bölümü öğrencilerinin olasılık ve istatistik öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ile sınıf değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren Tablo 18 ve Tablo 19 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların sınıf değişkeni ile olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. (F =10,211; p<0,05). Yani, öğretmen adaylarının sınıf düzeyine bağlı olarak olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki yeterlik düzeyinin değiştiği görülmektedir. Birimler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; 3. sınıf ile 2. sınıf arasında, 3.sınıf lehine ( X 3. 2.,5058 ; p<0,05), 4. sınıf ile 2. sınıf arasında,4. sınıf lehine ( X 4. 2.,3425 ;p<0,05) anlamlı farklılığın oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre farklılığın ikinci sınıflardan kaynaklandığı söylenebilir. 1996

14 Tablo 20. Yeterlik düzey ölçeğinde cebir öğrenme alanına ilişkin sorulara verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ortalama ve standart sapmaları (Table 20. Algebra learning domain means and standart deviations of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Sınıf N X S ,05, ,19, ,32, ,39,76 Toplam 486 3,23,77 Tablo 20 nin sonuçlarına göre, cevaplayıcıların ortalama yeterlik düzey puanlarının sınıf düzeyi; 1. sınıf olan öğrencilerin X =3,05(ss:0,72), 2. sınıf olan öğrencilerin X =3,19(ss:0,91), 3. sınıf olan öğrencilerin X =3,32(ss:0,58) ve 4. sınıf olan öğrencilerin X =3,39(ss:0,76) olduğu görülmüştür. Tablo 21. Yeterlik düzeyleri ölçeğinde cebir öğrenme alanına ilişkin verilen cevapların cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ANOVA sonuçları (Table 21. Algebra learning domain ANOVA results of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Varyansın Kaynağı KT sd KO F p Anlamlı Fark Sınıf - Cebir p<0,05 Gruplar içi 281, ,584 Gruplar arası 8, ,822 4,832, Toplam 289, İlköğretim Matematik Bölümü öğrencilerinin cebir öğrenme alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ile sınıf değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren Tablo 20 ve Tablo 21 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların sınıf değişkeni ile cebir öğrenme alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. (F =4,832, Anlamlılık düzeyi=0,003, p<0,05). Başka bir deyişle, öğretmen adaylarının sınıf düzeyine bağlı olarak cebir öğrenme alanındaki yeterlik düzeyinin değiştiği görülmektedir. Birimler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; 4.sınıf ile 2. sınıf arasında, 4. sınıf lehine ( X 4. 2.,3411;p<0,05) anlamlı farklılığın oluştuğu belirlenmiştir. Tablo 22. Yeterlik düzey ölçeğinde problem çözme alanına ilişkin sorulara verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ortalama ve standart sapmaları (Table 22. Problem solving skill domain means and standart deviations of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Sınıf N X S ,57, ,66, ,91, ,85,74 Toplam 486 3,73,

15 Tablo 22 nin sonuçlarına göre, cevaplayıcıların ortalama yeterlik düzey puanlarının sınıf düzeyi; 1. sınıf olan öğrencilerin X =3,57(ss:0,78), 2. sınıf olan öğrencilerin X =3,66(ss:0,74), 3. sınıf olan öğrencilerin X =3,91(ss:0,72) ve 4. sınıf olan öğrencilerin X =3,85(ss:0,74) olduğu görülmüştür. Tablo 23. Yeterlik düzeyleri ölçeğinde problem çözme beceri alanına ilişkin verilen cevapların cevaplayıcının sınıf düzeyine göre anova sonuçları (Table 23. Problem solving skill domain anova results of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Anlamlı Varyansın Kaynağı KT sd KO F p Fark Gruplar Sınıf-Problem Çözme p<0,05 271, ,563 içi Gruplar 8, ,890 5,132, , 4-1 arası Toplam 280, İlköğretim Matematik Bölümü öğrencilerinin problem çözme beceri alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ile sınıf değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren Tablo 22 ve Tablo 23 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların sınıf değişkeni ile problem çözme beceri alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. (F =4,832; p<0,05). Dolayısıyla, öğretmen adaylarının sınıf düzeyine bağlı olarak problem çözme beceri alanındaki yeterlik düzeyinin değiştiği görülmektedir. Birimler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; 3. sınıf ile 1. sınıf arasında,3.sınıf lehine ( X 3. 1.,3316 ; p<0,05), 4. sınıf ile 1. sınıf arasında,4. sınıf lehine ( X 4. 1.,2754 ; p<0,05) anlamlı farklılığın oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre farklılığın birinci sınıflardan kaynaklandığı söylenebilir. Tablo 24. Yeterlik düzey ölçeğinde akıl yürütme beceri alanına ilişkin sorulara verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ortalama ve standart sapmaları (Table 24. Reasoning skill domain means and standart deviations of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Sınıf N X S ,53, ,54, ,82, ,77 1,03 Toplam 486 3,65,81 Tablo 24 ün sonuçlarına göre, cevaplayıcıların ortalama yeterlik düzey puanlarının sınıf düzeyi; 1. sınıf olan öğrencilerin X =3,53(ss:0,67), 2. sınıf olan öğrencilerin X =3,54(ss:0,81), 3. sınıf olan öğrencilerin X =3,82(ss:0,59) ve 4. sınıf olan öğrencilerin X =3,77(ss:1,03) olduğu görülmüştür. 1998

16 Tablo 25. Yeterlik düzeyleri ölçeğinde akıl yürütme beceri alanına ilişkin verilen cevapların cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ANOVA Sonuçları (Table 25. Reasoning skill domain ANOVA results of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Anlamlı Varyansın Kaynağı KT sd KO F p Fark Gruplar Sınıf-Akıl yürütme p<0,05 307, ,637 içi Gruplar 8, ,668 4,187, , 3-2 arası Toplam 315, İlköğretim Matematik Bölümü öğrencilerinin akıl yürütme beceri alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ile sınıf değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren Tablo 24 ve Tablo 25 verileri analiz sonuçlarına göre, cevaplayıcıların sınıf değişkeni ile akıl yürütme beceri alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. (F =4,187; p<0,05). Sonuç olarak, öğretmen adaylarının sınıf düzeyine bağlı olarak akıl yürütme beceri alanındaki yeterlik düzeyinin değiştiği görülmektedir. Birimler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; 3. sınıf ile 1. ve 2. sınıflar arasında, 3.sınıf lehine ( X 3. 1.,2855 ; p<0,05, X 3. 2.,2771; p<0,05) ) anlamlı farklılığın oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre farklılığın üçüncü sınıflardan kaynaklandığı söylenebilir. Tablo 26. Yeterlik düzey ölçeğinde ilişkilendirme beceri alanına ilişkin sorulara verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ortalama ve standart sapmaları (Table 26. Overall skill domain means and standart deviations of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Sınıf N X S ,46, ,47, ,63, ,61,74 Toplam 486 3,53,69 Tablo 26 nın sonuçlarına göre, cevaplayıcıların ortalama yeterlik düzey puanlarının sınıf düzeyi; 1. sınıf olan öğrencilerin X =3,46(ss:0,71), 2. sınıf olan öğrencilerin X =3,47(ss:0,65), 3. sınıf olan öğrencilerin X =3,63(ss:0,66) ve 4. sınıf olan öğrencilerin X =3,61(ss:0,74) olduğu görülmüştür. 1999

17 Tablo 27. Yeterlik düzeyleri ölçeğinde ilişkilendirme beceri alanına ilişkin verilen cevapların cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ANOVA sonuçları (Table 27. Overall skill domain ANOVA results of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Varyansın Kaynağı KT sd KO F P Gruplar içi 230, ,479 Sınıf-İlişkilendirme Gruplar arası 2,853 3,951 1,987,115 Toplam 233, p<0,05 İlköğretim Matematik Bölümü öğrencilerinin ilişkilendirme beceri alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ile sınıf değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren Tablo 26 ve Tablo 27 verileri analiz sonuçlarına göre cevaplayıcıların sınıf değişkeni ile ilişkilendirme beceri alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark söz konusu değildir. (F =1,987; p>0,05). Yani, öğretmen adaylarının sınıf düzeyine bağlı olarak ilişkilendirme beceri alanındaki yeterlik düzeyinin değişmediği görülmektedir. Tablo 28. Yeterlik düzey ölçeğinde iletişim beceri alanına ilişkin sorulara verilen cevapların toplam puanlarının cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ortalama ve standart sapmaları (Table 28. Communication skill domain means and standart deviations of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Sınıf N X S ,52, ,54, ,81, ,68,83 Toplam 486 3,62,75 Tablo 28 in sonuçlarına göre, cevaplayıcıların ortalama yeterlik düzey puanlarının sınıf düzeyi; 1. sınıf olan öğrencilerin X =3,52(ss:0,76), 2. sınıf olan öğrencilerin X =3,54(ss:0,69), 3. sınıf olan öğrencilerin X =3,81(ss:0,68) ve 4. sınıf olan öğrencilerin X =3,68(ss:0,83) olduğu görülmüştür. Tablo 29. Yeterlik düzeyleri ölçeğinde iletişim beceri alanına ilişkin verilen cevapların cevaplayıcının sınıf düzeyine göre ANOVA sonuçları (Table 29. Communication skill domain ANOVA results of total efficacy scores of preservice primary mathematics teachers by grade level) Anlamlı Varyansın Kaynağı KT sd KO F P Fark Sınıf- İletişim p<0,05 Gruplar içi 266, ,553 Gruplar 6, ,086 3,772, , 3-2 arası Toplam 272, İlköğretim Matematik Bölümü öğrencilerinin iletişim beceri alanına ilişkin yeterlik düzeyleri ile sınıf değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren Tablo 28 ve Tablo 29 verileri analiz sonuçlarına göre, cevaplayıcıların sınıf değişkeni ile iletişim beceri alanındaki yeterlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. (F =3,772; p<0,05). Diğer bir deyişle, öğretmen adaylarının sınıf 2000

18 düzeyine bağlı olarak iletişim beceri alanındaki yeterlik düzeyinin değiştiği görülmektedir. Birimler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre; 3. sınıf ile 1. ve 2. sınıflar arasında, 3.sınıf lehine ( X 3. 1.,2906 ; p<0,05, X 3. 2.,2668 ; p<0,05) ) anlamlı farklılığın oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre farklılığın üçüncü sınıflardan kaynaklandığı söylenebilir. 6. TARTIġMA VE SONUÇ (DISCUSSION AND CONCLUSION) Bu bölümde İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğrencilerin özel alan yeterliklerine ilişkin veriler, çeşitli değişkenler ve ilgili alandaki diğer araştırmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır. Bu araştırma sonunda ele alınan her bir boyutta, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının özel alan yeterliklerine ilişkin algılarının yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. İlgili literatürlere bakıldığında, öğretmen adaylarının öğretime yönelik öz-yeterlik inançlarının yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.(işıksal ve Çakıroğlu,2006; Küçükyılmaz ve Duban, 2006) PISA ve TIMMS gibi uluslar arası sınavlarda öğrencilerimizin matematik başarısının oldukça düşük olduğu göz önüne alındığında özel alan yeterliklerine sahip öğretmenlere ihtiyaç duyulduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla öğretmen adaylarının özel alan yeterliklerine ilişkin algılarının yüksek olması, onların gelecekteki meslek hayatları açısından ümit verici bir sonuçtur. Olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki yeterlik düzey puanlarının diğer alanlarla karşılaştırıldığında daha düşüktür. Bulut, 1994; Boyacıoğlu, Erduran ve Alkan,1996 na göre olasılık konusu ülkemizde hem öğretmen hem de öğrencilerin işlenişinde zorluk çektikleri konuların başında gelmektedir. Bu görüşler de araştırmanın bulgularını destekler yöndedir. Öğretmen adayları öğrenme alanlarına ilişkin özel alan yeterliklerinden en yüksek yeterlik düzey puanını ise sayılar öğrenme alanından elde etmişlerdir. Matematik dersi beceri geliştirme alanına bakıldığında ise öğretmen adaylarının, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirme boyutuna ilişkin yeterlik düzeylerinin en yüksek; öğrencilerin ilişkilendirme becerilerini geliştirme boyutuna ilişkin yeterlik düzeylerinin ise en düşük olduğu görülmüştür Öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile beceri alanlarındaki yeterlik düzey puanları arasında anlamlı bir fark söz konusu değildir. Öğrenme alanları ele alındığında ise cebir, olasılık ve istatistik dışındaki öğrenme alanlarında anlamlı farklılığın bulunmadığı söylenebilir. Farklılığın bulunduğu her iki öğrenme alanında da bayanların yeterlik düzey puanlarının, bayların yeterlik düzey puanlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. İlgili literatürde de öğretmen ve öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre yeterlik algılarında anlamlı farklılık olmadığını ortaya koyan çalışmalar olduğu gibi (Akbaş ve Çelikkaleli, 2006; Altunçekiç, Yaman ve Koray, 2005; Coşkun, Gelen ve Öztürk, 2009; Coşkun, Özer ve Tiryaki, 2010) bayanlar lehine anlamlı farklılığın olduğunu öne süren çalışmalarda mevcuttur(çapri ve Çelikkaleli, 2008; Evrekli, Ören ve İnel, 2010). Araştırmanın bulgularına göre, sınıf düzeyine bağlı olarak, öğretmen adaylarının, öğrenme ve beceri alanlarına ilişkin yeterlik düzeylerinin değiştiği görülmektedir. Yalnızca ilişkilendirme beceri alanında sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Genel olarak her boyutta, öğretmen adaylarından, birinci ve ikinci sınıfa devam edenlerin yeterlik düzey puanlarının, üçüncü ve dördüncü 2001

19 sınıfa devam edenlerin yeterlik düzey puanlarından daha düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca her boyutta anlamlı olmamasına rağmen birinci sınıftaki öğrencilerin yeterlik düzey puanlarının, diğer sınıfların yeterlik düzey puanlarından daha düşük olduğu görülmektedir. Altunçekiç, Yaman ve Koray 2005, tarafından yapılan çalışmada da birinci sınıfa devam eden öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlik inançları, diğer sınıflardaki adaylardan anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Yukarıdaki sonuçlara ve verilere dayalı olarak, bazı önerileri şu şekilde verebiliriz; Öğretmen, olasılık kavramlarının anlaşılmasında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenin olasılık kavramlarının öğretimi hakkında bilgisinin ve tecrübesinin yeterliliği, derslerde gerekli durumlarda konu tekrarı yapması ve öğrencilerin ortak bir dil kullanmasının sağlanması, konunun öğretimi için uygun öğretim yöntemi kullanması ve konu hakkında olumsuz tutuma sahip olmaması önem taşır. Böylelikle, öğrencilerin de olumsuz tutuma sahip olmalarının önüne geçilebilir, konunun öğrenciler tarafından anlaşılması sağlanabilir (Memnun, 2008). Bu nedenle öğretmen adaylarının, olasılık ve istatistik konularında kazanması gereken yeterlilikleri için, İlköğretim Matematik Öğretimi Programlarının yeniden düzenlenmesi gerekir. Dördüncü sınıf öğrencilerinin kendilerini, üçüncü sınıf öğrencilerinden daha yetersiz hissetmelerinin nedeni; Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması gibi dersleri son sınıfta alarak, uygulama okullarında, mesleki bilgilerinin yetersizliklerinin farkına varmalarından kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, buna benzer derslerin ikinci sınıftan itibaren her yıl programlarda dengeli bir şekilde yer almasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada İlköğretim Matematik Öğretmenliği Özel Alan Yeterliklerinin 6 boyutundan sadece Matematik Dersi Öğrenme Alanlarına İlişkin Yeterlikler ve Matematik Dersi Becerilerini Geliştirme olmak üzere 2 boyutu ele alınmıştır. Matematik Öğretim Durumlarını Planlama ve Düzenleme, Matematik Öğretiminin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi gibi diğer boyutlara ilişkin de araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı; ilköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf matematik dersi müfredatı göz önüne alınarak içeriklerin yeniden düzenlenmesinin, öğretmen adaylarının yeterliliklerini artıracağı düşünülmektedir. NOT (NOTICE) Bu çalışma, Eylül 2010 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi nde düzenlenen IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Akbaş, A. ve Çelikkaleli, Ö., (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi ÖzYeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss Alkan, H., Köroğlu, H. ve Başer, N., (1999). Ülkemizde Matematik Öğretmeninin Yetiştirilmesi ve matematik Öğretiminin Amaçları. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (10), ss:

20 3. Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, Ö., (2005). Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Arastırma (Kastamonu ili örnegi). Kastamonu Egitim Dergisi, 13 (1): Aydın, Y., (1993).Matematik Öğretmeni Nasıl Yetiştirilmeli. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:9, ss: Baki, A., (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılık. 6. Başaran, S.T. ve Aksu, M., (2007). Anatolian Teacher High Schools: Advantages, Limitations and Suggestions for Improvement. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt:40,Sayı:1, ss: Boyacıoğlu, H., Erduran, A. ve Alkan, H., (1996). Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık Öğretiminde Rastlanan Güçlüklerin Giderilmesi. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu nda sunulmuş bildiri. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. 8. Bulut, S., (1994). The Effects of Different Teaching Methods Gender on Probability Achievement and Attitudes toward Probability. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 9. Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö., (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15), Coşkun, E., Gelen, İ. ve Öztürk, E.P., (2009). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Yeterlik Algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (12), Çoşkun, E., Özer, B. ve Tiryaki, N.T., (2010) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Evrekli, E., Şaşmaz Ö.F. ve İnel, D., (2010). Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterliliklerinin Cinsiyet, Bölüm ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Antalya, International Conference on New Trends in Education and Their Implications (11-13 Kasım). 13. Işık, S. ve Soran, H., (2005). Biyoloji Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, ss: Işıksal, M. ve Çakıroğlu, E.,(2006). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe ve Matematik Öğretimine Yönelik Yeterlik Algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (31), ss: İlhan, A.Ç., (2004). 21. Yüzyılda Öğretmen Yeterlikleri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. Sayı: İra, N., Yenal T.H., Çalışır, S.E., Aycan, N., Aycan, Ş. ve Karakaya, A., (2007). Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Yeterlikleri Kazanma Düzeylerine İlişkin Algıları. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde Sunulmuş Bildiri. 17. İzci, E., (2005). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Konusundaki Yeterlikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4, (14), ss: Kaptan, F., (2004). Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının Teknolojiyi Kullanmayla İlgili Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme. Çağdaş Eğitim Dergisi, 29, (311), ss: Karacaoğlu, Ö.C., (2008). Öğretmenlerin Yeterlilik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (I),

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (1) 21. Sayı 15 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Türkan CİNPOLAT 1 Fikret ALINCAK 2 Uğur ABAKAY 1 1 Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ)

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 311-326 İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Özet Muammer ERGÜN

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Durmuş ASLAN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Arş.Gör. İlkay Aşkın Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D. iaskin@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4 İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Özet Sema KARARMAZ Ali ARSLAN * Bu

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANALİTİK GEOMETRİ ALAN DİLİNİ KULLANMA BECERİLERİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ 3

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANALİTİK GEOMETRİ ALAN DİLİNİ KULLANMA BECERİLERİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ 3 Büşra Nur PAZARBAŞI 1 Hasan ES 2 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANALİTİK GEOMETRİ ALAN DİLİNİ KULLANMA BECERİLERİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ 3 Özet Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ KAZANMALARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ KAZANMALARI ÜZERİNE ETKİSİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ KAZANMALARI ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Cevat Eker Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, EBB. Kdz. Ereğli-Zonguldak

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Mayıs 2009 Cilt:17 o:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 479-486 SIIF ÖĞRETMEİ ADAYLARII ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARII ÇEŞİTLİ DEĞİŞKELER AÇISIDA İCELEMESİ M. Hanifi ERCOŞKU, Ahmet ALÇACI Atatürk Üniversitesi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2013) 102-116 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study on Determining

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME MATEMATĠK ÖĞRETĠM PROGRAMININ OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK ALT ÖĞRENME ALANININ ĠSTATĠSTĠK BOYUTUNUN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME MATEMATĠK ÖĞRETĠM PROGRAMININ OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK ALT ÖĞRENME ALANININ ĠSTATĠSTĠK BOYUTUNUN ĠNCELENMESĠ ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME MATEMATĠK ÖĞRETĠM PROGRAMININ OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK ALT ÖĞRENME ALANININ ĠSTATĠSTĠK BOYUTUNUN ĠNCELENMESĠ Yunus KAYNAR 1 Erdoğan HALAT 2 1 Akdoğan ilköğretim okulu, Kızılcahamam

Detaylı

Ahmet Adalıer Cyprus International University ISSN : 1308-7274 aadalier@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkoşa-KKTC

Ahmet Adalıer Cyprus International University ISSN : 1308-7274 aadalier@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkoşa-KKTC ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0447 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: July 2011 Ahmet Adalıer Series : 1C Cyprus

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ozkanbulent@gmail.com 2010 www.newwsa.com Mersin -Turkey

ISSN : 1308-7274 ozkanbulent@gmail.com 2010 www.newwsa.com Mersin -Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0430 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: July 2011 Bülent Özkan Series : 1C Mersin

Detaylı

Tarih Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi

Tarih Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2015, 8/3 Tarih Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi Necati BOZKURT Öz Çalışmanın amacı Tarih öğretmeni adaylarının özel alan

Detaylı

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

FEN, MATEMATİK ALANLARINDAN MEZUN VE 2013 KPSS'YE KATILAN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

FEN, MATEMATİK ALANLARINDAN MEZUN VE 2013 KPSS'YE KATILAN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI FEN, MATEMATİK ALANLARINDAN MEZUN VE 2013 KPSS'YE KATILAN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Eğitim Uzmanı Osman Yıldırım M.E. B. osmanyildirim@meb.gov.tr Uzman Yardımcısı Muhammet Raşit Koca

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:I1, Sayı:1 http://efdergi.yyu.edu.tr ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yrd.Doç.Dr.Cahit PESEN Öğr.Gör.Akın ODABAŞ Arş.Gör.Dr.Recep

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Akif ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ. Akın ODABAġ* Cahit PESEN*

ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ. Akın ODABAġ* Cahit PESEN* ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Akın ODABAġ* Cahit PESEN* * Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Siirt. H. CoĢkun

Detaylı

Tuba Yokuş Accepted: January 2013

Tuba Yokuş Accepted: January 2013 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy NWSA-FINE ARTS Hamit Yokuş Received: September 2012 Tuba Yokuş Accepted: January 2013 Ş. Göktuğ Kalaycıoğlu NWSA ID : 2013.8.1.D0120 Gaziosmanpasa

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNİN VE CİNSİYETLERİNİN TEMEL FİZİK ALAN BİLGİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNİN VE CİNSİYETLERİNİN TEMEL FİZİK ALAN BİLGİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1C0042 EDUCATION SCIENCES Received: November 2008 Accepted: March 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Ezlam Pepeler İnönü Üniversitesi, Malatya ezlam.susam@inonu.edu.tr Ahmet Keskin MEB, Adıyaman

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1C0550 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: December 2011 Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012 H. Coşkun

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI Mustafa KAHYAOĞLU* H.CoĢkun ÇELĠK* Selami YANGIN** * Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı