HI ERPA. HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.!? Yeni Merkez Lojistik Depomuz H izmetinizde...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HI ERPA. HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.!? Yeni Merkez Lojistik Depomuz H izmetinizde..."

Transkript

1 HI ERPA HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.!? Yeni Merkez Lojistik Depomuz H izmetinizde...

2 PROJELERDEN / SEKTORON SiNPA~ - RUMELi ic;:inden / KISA".KISA." HABERLER KONAKLARI MALZEME TEDARiKiMiz!3 YENi ROPORTAJ / SN. GEOFF MANN ile PROMAT ve IJ LOJiSTiK DEPOMUZ ORONLERi OZERiNE SOYLE$TiK.)0 -) ;\ BSH TARAFINDAN "EN OST KALiTE 2006" ODOLU ve "EN OST KALiTE " NOTUNU ALDIK BIS/HI c..oo::lc, ,---~ ~- ""~"'... Top..Quallty 2006 MAKALE KONUMUZ ISOLGOMMA YALITIM TEKNOLOJiLERi '( I LP OSB YENi (YONLENDiRiLMi$ ORON: LP OSB YONGA LEVHA) ve TABLOLAR ;\ inceleme KONUMUZ YANGIN SINIFLARI ve izolasyon PiMA$ SIDING BAYiLERiMizDEN ALPLER PiMA$ SIDING MALZEMELERi ANLATIYOR

3 S izlere kapsamli ve sistemli hizmet verebilmemizi saglayaeak Lojistik Depomuzu, kararll ve soluksuz devam eden bir ugra ln sonunda tamamladlk, YOYln Y6netmeni lurgay YUKSEL Geni stoklu ve bol alternatifli OrOn gaml ile hizmet verebildigimiz lojistik depomuz, artlk faaliyete ge<;:mi bulunuyor. YaYln Dan~monl 50,000 m 3 '10k depolama haemi ile silivri / Selimpa a'daki yeni lojistik depomuzda, ihtiyaelnlz olan OrOnO bulmakta zorluk ya$amayaeakslnlz, Faruk BiLAL Teknik Yaplm ( Grafik, Redaksiyon, Of set ) KRiTER YAYINCIUK LTD, (212) imbat ve Y01l~ma Adre': Esentepe, Muselles sokak Kartal Apt. No:S Yakln zamanda hayata ge<;:eeek olan on-line satl sistemimiz sayesinde ise; bu geni$ se<;:enekli ve stoklu mal sunumunun, internet ile saglanan entegrasyonundan daha da memnun olaeakslnlz, internet Ozerinden a<;:ml oldugunuz sipari inizi size 24 saatte teslim ederek, sektoromozdeki bir ilki ger<;:ekle tireeegiz, Bu <;:abalanmlzl takip ederek hlzll oldugumuzu do unen sektor dostlanmlz var ise; onlara te ekkor ediyor ama yeterinee hlzll oldugumuz konusunda onlara katilmlyoruz, (:unku modern sistemle verilebileeek en rantabl hizmeti saglayabilmek i<;:in olu$turdugumuz planlar bunlarla slmrll degil, Zincirtikuyu / istanbul Tel: (212) (Pbx) Yani; yalnlzea kapsamli bir lojistik depo ve bununla entegre olmu$ bir on-line sistemi, bizim planlanmlzln ve hedefjerimizin tamamlnl olu$turmuyor, faks: (212) WI/IW,himerpa,com Himerpa adlnl27 Ylldlr bilen ve hizmetlerini iyi tanwan sektor dostlarlmlzln, bizden hep daha iyisini isteyeeekierini do Onuyor ve yakln geleeekte yepyeni hizmetlerle kar lnlza <;:lkmayi hedefliyoruz, Bu bulten, HIMERPA Al 'nin i, haberte~me ve sektorel bllgilendirmeye yonelik yayln koludur. Geli$me adlna yapilabileeek ne varsa; onun bizim sorumlulugumuz ve gorevimiz oldugunu biliyoruz, Siz dostlanmlzln destegi, bizleri hep bir sonraki adlmlmlz i<;:in motive ediyor, iyi niyetli, <;:all$kan, durust tum dostlanmlzl saglik ve ba an dileklerimizle selamlworuz", Turgay VUKSEL

4 Makine MOhendisleri Odasl'nda Verdigimiz GurOltO Egifimi May~ 2007 gono, Makine MOhendislen Odasl Kartal ~ube~ ' nin Izoder'den istemi~ oldugu gor011o egitimi, yayln danl~manlmlz Sn. Faruk BiLAL taraflndan verllmi~tir. 25 mohendisin katlldlgl ve blr gon soren egitimde, sabah gorolto ile ilglli teonk bilgiler ve gorolto yalrhmlnda kullanllan malzemeler; <">gleden sonra isa hava kanallan, pis su tesisatl gibi birimlerdeki goroltoler ve bunlann 9<">zOmle ri anlatllml~trr. Doha sonra Ise; izoder'den Sn. GOne~ Hanlm gcjrcjlto y<">netmeliklerimlzle ilgill bilgl aktarml~trr. IZODER, Kurulu~unun 14. Ylhm Kutladl... 1 Z0DER'in, 14. Kurulu~ Y,ld<">nOmO 14 HOllran 2007 tarihinde <;:ubuklu 29' do kutlandl. IZODER Y<">netim Kurulu Ba~kanl Sn. Levent URKMEZ, yaptlgl a911r~ konu~maslnda izoder'in ~nlannln ; Oyelerinin sorekli destegi ve baghhgl ile gergekle~tigine deginerek -izoder, Oyeleriyle beraber ge9tigimiz 14 Yll191nde 90k <">nemli ba~anlara imza attr. Yalltlm sekt6ro ge9tigimiz YII % 20'Ierin Ozerinde boyome gergekle~tirdi. izoder olarak bu boyome ve geli~imin devaml i9in "Yalrtlm Bilincl"nin yayglnla!trrriarak kahcl hale getirilmesini en temel ko!ul olarok g<">royoruz. Kamuoyunu bilgilendlnmek amaclyla ikincisini yorotecegimiz "Yalrhm Yatlnmdrr" kampanyasl ile bilin9- lendirme misyonumuzu daha etkin bir ~ekilde verine getirmeye devam edecegiz" dedi. 14, yil kutlamaslndo aynca izoder'e Oyeliginin 10.Ylllnl tomomlayanlara plaketleri takdlm edildi. IZOLASYON DUNYASI Dergisi Taraflndan YaYIn Dam~~anlmlz Sn. Faruk BILAL'e Te~ekkur Belgesi Verildi... 1 Z0DER bonyesi igerislnde yaylnlanmakta olan yalrtlm sekt<">ronon <">nco dergilerinden blri olan "izolasyon DOnyasr" dergisince, yayln danl~manlmlz Sn, Faruk BiLAL' e yalrtlm sekt<">rone katkllanndan dolayi te~ekkcjr belgesi verildi. izola Sa)'11/ Faruk B/U L MO OONYASI Yallflnl sekr(iriiniin saygm dergisi izolasyo/j Dii"yasl 'na gijndert!igini:. degerji ya:.,larllllz ;,,;n te ekkiir eder ilg;";::, l'e desregill;:.in de\'amiih dijer;:. o~

5 SektorOn i<!inden ~e Gaziantep Mimarlar Odasl'nda Verdigimiz Yangln Yallflml Semineri Haziran 2007'de, Gaziantep Mimarlar Odasl' nln izoder'den talep ettigi yangln yailtlml seminer;, yayln danl~manlmlz Sn.Faruk BiLAL taraflndan verildi. ada ba kanl ve yardlmcllanyla beraber 40 civannda mimann katlldlgl ve bir gun suren egitimde yangln yailtlml lie ilgili temel kavramlar, yangln yalltlmlnda kullanllan mallemeler, bina tasanmlnda yangln yailtlml a<;lslndan dikkat edilmesi gerekenler, yangln ybnetmeligimiz ve mimarlar odaslnln bulundugu bina, yangln ybnetmeligimiz a<;lslndan irdelenmi tlr. Dumankaya In~aat San. ve Tic. A.~. Yahhm Egitim Semineri S eminer, ~irketimizin koordinasyonunda 20 Temmuz 2007 tarihinde Tuzla'da, Du-mankaya Konsept ~antiyesi Seminer nu'nda ger<;ekle tirildi. Dumankaya In-~aa j'ln projelerinde gbrev alan mlmar, muhendis ve proje modurlerinin katlldlgl seminerde, IZOCAM A~, adlna YOk. Mim. Sn. Kubilay BOVOKLO ve in~. Muh. Sn. Murat KARADEMiR ile DORKEN SiSTEM adlna Sa-tl~ ve Pazorlama MOd. Sn, Turgut I~IK lsi, su, ses ve yang In yalltlml konulannda teorik ve pratik bilgilerini dinleyicilere aktardllar. Kat,ilmCliar mineral yonler, polistren levhalar, drenaj levhalan ve <;atl brtulerl gibi urunler lie Ilgili malzeme bzellikler;, uygulama yerleri ve ybntemlerinl i<;eren kapsamll bllgl edlnme olanagl kazandllar. Bu organizasyonda bizlere yardimci olan ba~ ta izocam A.~. ve D'ORKEN SiSTEM olmak uzere DUMANKAVA in~aat insan Kaynaklarl Depertmanlna te~ekkur ederiz. Knauf AI91pan Egitim Merkezinde Yangln Egitimi Aldlk Haziran 2007'de, Knauf firmaslnln istanbul'da yen I a<;llan al<;lpan egitim merkezinde, yangln egitimi aldlk. Teknik bilgilendirmeyi yapan Sn, Bartu GOKC;:ORA, maksimum sekiz ki~iye egitim veren s6yle~i tarzlnda bir y6ntem izledi. VaYln danl~manlmlz Sn, Faruk BiLAL ve Sn. Berkman DINC;:'in katlldlgl toplantlda yangln emniyeti a<;lslndan al<;lnln yanglndaki davranl~l, b61me duvarlarda, asma tavanlarda, ta~iylcl sistemlerde, ~aftlar ve hava kanallarlnda al<;lpano ve ta~y(jnleri ile yangm emniyetinin nasll saglandlglndan ve yangln y6netmeligimiz ile ona uygun kesitlerden s6z edildi.

6 SINPA~ - RUMELI KONAKLARI S npa~ - Rumeli Konaklan Zekeriyak6y'de 100,870 m 2 alan Ozerinde toplam 108 konak olarak konumlandinlml~tlr. istanbul'un oksljen kaynagl Belgrad armanlan'nln ye~iliyle Karadeniz mavisinln panoramik manzaraslnl kesintislz sunan projede, gon 1~lglndan maksimum faydayi saglamak Ozere tasarlanan pencereler ile, ah~llml~ln d l ~lnda mimari c;:6z0mler sunan c;:atl detaylan dikkat c;:ekiyor, Evin geri kalanlndan tamamlyla baglmslz olarak kullanllabilen c;:atl katl, c;:ok farkll ve yenilikc;:i bir mimari anlayi~ sergiliyar, ~ merpa Rumell Konaklan projesinin LP asb c;:atl kaplama levhalan ve Teknapor EPS lsi izolasyon malzemelerini tedarik etmektedir. DOnya 'nln en boyok asb Oreticisi Lousiana Pacific' in asb levhalan, c;:atl kaplamada c;:ift kat sandvic;: sistem olarak kullanllmakta, kaymaya kar~1 zrrhlandrrllml~ yozeyler yoksek I~ ve i~c;:i govenligi saglarken I ~in hlzh yoromesine de katklda bulunmaktadrr, Hlmerpa, nitelikli bir projeye daha Oston kallteli malzeme tedarik etml ~ olmaktan memnuniyet duymaktadrr,

7 Himerpa Selimpa~a ' da Yeni Lojistik Deposunu Hizmete A9h - ~antiye' ye acll malzeme lazlm. - Nezaman? - Dun. bugun. hemen, ~imdi. yann sabah... i n ~aat malzemeleri Pozorlomo - Soll~ - Doglllm' lnl yapan firmalann en slk ya adigl diyolog ve sevk zamanl konusunda en c;:ok aldigl cevaplar yukandakllere benzerdir. Buna k ar~ln veri len cevaplar genelde : - Fabrikaya sorahm. - Oreticinin stoklannda var ml bakallm. - Oretim tarihi en erken 10 gun sonra olabilir. - Fabrika stoklannda varml~, birkac;: gun ic;:erisinde sevkedebiliriz.. Gibi... ihtiyac;: ve talebl bireblr kar~ llamayan c umlelerdir. Bir de sbylenemeyen ama du~unulen cumleler vardlf : Neden hep son anda isterler? Neden depocu malzeme bitmesine yakln degil de bitince haber verir? Neden programll c;: ah~ llmaz ki? Bu sayede talebi kar~ l lamayan cevaplar ic;:in sorumluluk bende degil onlarda veya ~unlarda duygusu desteklenerek o lgunla~tlflhr. Mu ~te riye aktanlan cumle : - Tamom ihtiyaclnlz c;:ok acil ama neden daha ewel bildlrmediniz? $u anda biz ne yapabiliriz? Olur... Ama ashnda bir ~ ey olmaz, memnuniyet o lu~maz. Sorunun esasl herkes ic;:in : Biz NE YAPABiLiRiz? dir. E yapabiliriz; yaptlk do... inanlyoruz ki; dun yaptlglm lz gibl, bugun ugra~glmlz gibi. yann hayal eltgimiz gibl olacak. vet biz de b ir ~ey hatta c;:ok ~ey..,.,/ 1'r!merpa Avrupa ve Anadolu yakamdaki ~ehlric;:i depolannln yanlslfa Sel i mpa~a ' da yenllojlstlk deposunu do hlzmete a<;:tl m 2 kapah alan ve m 3 kapall stok haemi. - TUrkiye'nin en g e n i~ stogu 24 saatte adrese teslim BIZIMLE c;ali$in, BIZ c;ali$allm, 1$INlZ DURMASIN ~8

8 Posif Yongln Korunumu ve YGksek Sicokhk Izolosyonu... Sn. Geoff MANN Promot ihrocot MOdOrO Sn, Geoff Mann, PROMAT Ingillere ' nin "Pasil Yang In Korunumu" ve "YUksek Sicakilk izolasyonu" nda dunya lideri bir kurulu~ oldugunu biliyoruz, Bize PROMAT hakklnda daha delayll bilgi verebilir misiniz? Prom at ingiltere, Promat International' In Bel<;:ika merkelli bir bblumudur ve de Avrupa'da ki en buyuk blel sektbr in~aat mallemeleri uretici gruplallndan biri olan Etex Group' a ailtir. 5 YII bnce Promat, ingi~ere'deki Cape Calsil 'ln uretim fabrlkalallnl, 151m ve lisans haklallnl satin alarak; "Pasif Yangln Korunumu" uygulamalannda kullanllan Kalsiyum Silikat urunlerde dunyanln en buyuk ureticisi konumuna gelmi~tir. Promo!' In ikisi Bel <;:ika'da, ikisi ingiltere'de ve biri de "Promat Ingiltere, Promat Internotionol'in Belqiko Merkezli Bir BoWmudur ve Avrupo'doki En Buyuk Ozel Sektor in$oot Molzemeleri Uretici Gruplormdon Olon Etex Group'o Aittir,.. " (in'de olmak ulere 5 ayll uretim fabrikasl vard". Uzun Yillardli Promal'ln ihracal MUdUrIUgU'nU yapmaktaslnlz ve de tum dunya pazallnda geni~ lecrubeleriniz var. Kariyeriniz hakklnda biraz daha bilgi sahibi olmaktan memnuniyel duyallz, 18 Ylld" Promat firmaslnda yalljmaktaylm. Orun satlj palarlama sorumlulugunu ta ~l d lglm bblgeler Ortad ogu, Dogu Akdenil, Afrika, italya, ispanya ve Turkiye'dir. 18 ay bnce tum bblge t icaret inin merkelinde olacaglna inandlglm Dubai ofisini kurdum ve Dubai'ye ta~lndlm. "Promot'm Ikisi Be/~iko do. Ikisi Ingi/tere'de ve Biri de 9in'de Olmok Uzere 5 Ay" Uretim Fobrikosl Vordlf... " Promat lie yal!~maya bajlamadan evvel vine uluslararasl bir in~aat malzemeleri firmaslnln Pozarlomo Mudurlugu ' nu yapmaktaydlm. Promat, "Pasit Yangln Karunumu" ve "YUksek Sicakilk Izola syonu"nda seklor lideridir. Bize pazalln geli~iminden bahsedebilir misiniz? Son olujturulan Avrupa Yangln Korunumu Standartlall ve DUlenlemelerinden sonra, ve de blellikle lum Avrupa'do dulenlemelerin uygulanmaya ba~lamaslndan sonra "Pasif Yangln Korunumu Avrupa'do en hili! yukselen palar oldu. Bunun yanls"a Ortadogu'da inlaall devam eden buyuk blyekli projelerde gbrev "Kendi Loborotuorloflmlz Dlfmdo Boglmslz Test Kuruluf/ormdon do Uiusiorarosl Serlifiko/or AlmoktoYlz,.. " yapan uluslararasl danljman ve konlrollerin sertifikal! «blumler hakklnda yuksek hassasiyetlerinin de katklsl buyuktur. Grubumul iyerisinde yok saylda farkll uygulama delayi ve yelilli uluslararasl lest standartlallnl kapsoyan 4.000' den fazla yanma testi yapllmlj ve sonuylall belgelenmijtir, Testlerimil bnce Belyika ve ingiltere'de bulunan kendi laboratuallmllda yapllarak detaylar 01- gunlajlmlmakto daho sonra boglmslz lest kurulujlallnca tam delayl! incelemeden ge<;:irilerek uluslararasl geyerli sertifikalarla belgelenmektedir. Kalsiyum Silikal ve Vermikulil UrUnleriniz Promal markasl allonda gayel iyi bir bilinirlige sahipler. UrUnleri- 9~

9 Geoff MANN I Posif Yongln Korunumu ve YGksek Sicakhk Izolasyonu... niz hokkondo do koso bir bilgi verebilir misiniz? Levha formunda c;ok geni~ bir urun c;e~illiligine sahibiz. Bunlar ic;inde Promalec ve Supalux, en c;ok kullanllanlardlr. Promalecl H ve Supalux yangln dayanlmll ara bblme duvarlarda, asma lavanlarda ve gerekli oldugunda c;:elik korumasinda kullanil or. Vermiculux ve Promalecl 250 urunlerde yaplsal c;eligin yanglndan korunmasinda kullanllor, Vermiculux 4 saale kadar, Promalecl 250 ise 2 saale kadar koruma saglar. "Bu Uygulama ve Urlinlerin, RWS Yangm Egrisine Gore 2 Saaflik Dayantm Saglad/g/ Belgelenmi~tir... " Yanma dayanlmlnln blesinde nem dayanlml da uygulamalarda bnem kazanmaklador. Yuksek nem dayanlml, ve genel in ~aal uygulamalaronda kullan,m amac;:10 urettigimiz Maslerboard ise: banyo-tuvalet gibi oslak hacimler ic;:in ideal c;bzumdur. TUnel pasif yangln korumosinda da bzel geli~tirdigimiz 2 urunumuz ve dela Ylmlzla dunya lideriyiz, Promalecl H Tunnel ve Promatect T betonarme db~emelerin kal,b, olarak kullan,lmakta, beton dbkuldukten sonra yerinde borakllan Promalect levhalar olasl bir tonel ic;i yanglnda tom belonarme yaplyi yoksek oranda korumaklador. Bu uygulama ve urunlerln, RWS yangln egrisine gbre 2 saallik dayan,m sagladlg' belgelenmi~tir. " Tiirkiye'de C;ok Glizel Dizayn Edilmi~, C;ok Say/da Presfijli Projenin Ya In~aat Halinde, Ya da; Planlama Slirecinde Oldugunu Biliyoruz... " TUrkiye pozon ic;in beklenlileriniz ve ongoruleriniz nelerdir? TUrkiye'de c;:ok guzel bir polansiyel ~O

10 Geoff MANN I Posit Yongln Korunumu ve YGksek Sicoklik izolosyonu... "A vrupa'ntn Olu~furdugu ve Kabul Eff;g; Kriferleri Uygulama Yiizdesine Tiirkiye'nin de Yakla~acagtnl U muyorum... " gbruyoruz, C;:ok guzel dizayn edilmi~ c;:ok saylda prestijli projenin ya in ~aat halinde ya da planlama sureeinde oldugunu biliyoruz, Ozellikle ula~lm sektbrunde Bogaz TOp Kanal Ge<;i~i elkileyici bir proje, TOrkiye in ~aal seklbrunun bnumuzdeki Yillarda da aynl potansiyeli surdureeegine inanlyoruz, Son olorok bizlere lovsiyeleriniz nedir? Bizim urunlerimiz ilk ba~ta hep yeni Orunler olarak gbruleeek ve pazara lam manaslyla kabolu zaman a laeaktlf, Teknlk Insanlann bu urunlerle, sertifikali delay <;bzumleriyle tanl~masl "Pasif Yangln Korunumu" algllamaslnln ve uygulamaslnln geli~mesini saglayaeaktlf, Avrupa Yangln ~art namesi'ni kabul edip uygulamaya ge<;mi~ olmanlz sevindiriei. Avrupa'nln olu~lurdugu ve kabul ettigi krilerleri uygulama yuzdesine Turkiye'nin de yakla ~aeag l nl umuyorum, Bizim Promat olarak geli~tirdigimiz ve c;:ok saylda sertifikayla belgeledigimiz delay c;:bzumlerimiz, mimar, muhendis, mekanik danl~man ve proje burolannln ihftyaelnl govenle kar llamaktadir, Himerpa'nln da yuksek slok kapasilesi, leerubesi. sundugu leknik danl~manlik hizmetleriyle Proma!'1 TOrkiye'de lems;; edeeek en iyi firmalardan biri olduguna inanlyor, d islribulbrluk anla~masl imzalaml1 olmaktan memnuniyel duyuyoruz, "Avrupa Yangtn $artnamesi'ni Kabul EdIP, Uygulamaya Geqmi~ O/mantz Sevindirici... " ~~

11 SiKA YAPI KiMYASALLARI A.~.'NiN YENi FABRiKASI A~ILOI hizmet verecek olan fabrikanln a<;:lli~ torenlnde yeni tesisle IIglli bilgi veren Sn, Ernst BARTSCHI, "Sika TOrkiye'nin yeni fabrikasl bizim i<;:in standarl bir tesis degil; bu inandlglmll TOrkiye'ye ozel bir tesistir. Son 10 Yllda Sika'nln donyada boyome hili % 8 civannda oldu ama Sika TOrkiye % 20'lik boyome gosterdi; bu 3,5 Yllda bir mevcudu ikiye katlamak demek, TOrklye'de yaptlglmlz bu yeni yatlnm, stratejik bir onem ta.,yor, Sika Group olarak gelecek yatlrm planlanffilz <;:er<;evesinde IMEA adlnl verdigimiz yeni bir bolge yarattlk, TOrkiye'yi Avrupa'nln doguya bakan yozo, Avrupa ile dogu araslnda kopro olarak goroyoruz, Bizim I<;:in her yeni bolge.. GOney Afrika, Orla Dogu ve Orla Asya' da yer alan Olkelerin yanl slra Hindistan' ln da polar geli.tirme, ar-ge ve sektorel olu.um planlanmasl konusunda TOrkiye'ye baglanmaslyla Sika TOrkiye "IMEA Bolge Lideri" Onvanlna sahip olarak laboratuarlan ve tum operasyonel birimleri ile "Bolgesel Teknoloji Merkezi" durumuna geldi, Bu bolgeye hizmet verecek kapasitede yeni tesise ihtiya<; duyan Sika, 19 milyon dolarllk bir yatlnm yaparak istanbul Tuzla'da, 18,500 m 2 kullanm alanlna sahip, son teknoloji ile donatllml. bir fabrika a<;:tl. Sika, Olkemizde konusundaki en boyok Oretim kapasitesine sahip bir konumda, TOrkiye'nin tum IMEA Bolgesi'ne kuwetli bir kolon, bir destek ister ve T Orkiye de bu bolgenin temel ta." temel direginl olu.turuyor. TOrkiye'yi hem boyome hili baklmlndan, hem de "IMEA Bolge Lideri" se<;memiz nedeni ile burada OstUn ozellikli yeni bir yatlnm yapma geregi duyduk, istanbul'daki Sika, sahip old!jgu bilgi birikimi ve tecrobesiyle sadece TOrkiye'ye degil tom Orla Dogu, Orla Asya, GOney Afrika ve Hindistan'a bayilik dagillml, satl., arge, laboratuar <;:all~malan gibl alanlarda hizmet verecek," dedi. A<;:III. toreninde isvi<;re'li konuklara TOrkiye kolturonden farkll ornekler sergilendi. Aynca fabrikanln yaplml esnaslnda emegi ge<;:enlere plaket verildi. HizMET ANLAYI~IMIZ OOULLENOiRiLMEYE DEVAM EOiYOR TOrkiye ' de Oretilen tom Bosch markall f"'nlann lsi izolasyon plakalannl tedarik eden Himerpa, BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH taraflndan " TOP - Quality 2006 " (En Ust Kalite 2006) 6dOlOyie onurlandlnldl. BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH'ln tom Avrupa'daki fabrikalannl kapsayan f",n grubu tedarik<;:ileri araslnda yaptlgl degerlendirmede Himerpa, " Q in Gold " (En Ust Kalite notunu) aldl. Himerpa, yaptlgl konfeksiyon Oretim, dozenli lojistik, govenilirlik, uygun fiyat ve kal~eli OrOn pol~ikaslyla tum degerlendirme kriterlerinde eksiksiz tam not alarak hizmet kalitesini bir kere daha belgeledi. Bu ve diger aldlglmll odolier hizmet anlayl.,mizjn somut belgeleridir, Ama bizim alabilec egimiz en boyok odoi her zaman mo.terilerlmizln memnunlyetidir, _...'..."-"""' "'--""'--..,.....,,,.,,,... B/5/ H/ ::.:;:.:.,:----~-, _... "'-_.-...,, -~.. "

12 Iso~Q~M~ YALITIM TEKNOLOJILERI 1970'lerin bajlnda kurulmuj olan ISOLGOMMA kuruldugu tarihten gunumuze, yajamln her noktaslnda karj,lajt,g,m,z gurultu probleminin giderilmesi i<;in ve insanlann hayat standartlannln yukseltilmesi amaclyla 6zgun <;6zumler uretmij, bu urunleri kullanarak ustun performansh <;6zumler ortaya koymujtur, Bugun gelinen noktada dunyanln her b61gesinde ger<;eklejtirilen prestijli projelerde 50 milyon m 2 uzerinde ISOLGOMMA markaslna ait urun tercih edilmijtlr. Holiday INN (BAE.), Ankara Metrosu (Tu rkiye). Daewoo Merkez Y6netim Binasl (Kore), Volgograd Hastanesi (Rusya), Hotel Intercontinental (Yunanistan), Casino Royal (Hollando), Concordia Plaza (Hong Kong), Frankfurt Commercial Bonk Binasl (Almon yo) ve benzeri bir<;ok uluslararasl proje ISOLGOMMA'nln bu sekt6rde sohip oldugu liderligin ve yapmlj oldugu yatlflmlann 6nemli birer karjlllgi niteligindedir. SBR (Styrene Butadiene Rubber) ve EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) malzemelerinin <;6zume 6zg0 kanjlm oranlannda ve farkh yogunluklarda harmanlanarak yoksek kalitede ve OstOn performansh OrOnler Oreten ISOLGOMMA, bu prosed OrO ISO 9000 kalite sertifikasl <;er<;evesinde ger<;eklejtirmektedir. Aynca ISOLGOMMA OrOnlerini test edip uretim sorecini kontrol edebilecegi iki ayn labaratuvan do bunyesinde bulundurmaktadlf. Bu soyede sohj 6ncesi ve soll~ sonrasl olarak tarif edebilecegimiz, OrOnun uygulamadan 6nceki performanslnl ve uygunlugunu tesbit eden ve uygulama sonraslnda do saha testleriyle OrOnlerin ger<;ek performanslnln 61<;Olebildigi kapsomli hizmetleri mujterilerine sunmaktadlf. ISOLGOMMA urun gamlnl ajaglda do tariflendigi glbi. kullanlm alan lonna g6re d6rt ana gruba aylfmljllr. 1-) Konullar : Bu grupta yer alan Orunler; ev, okul. hotel. alijverij merkezi. haslane gibi Insanlann yogun olarak bulunduklan mekanlarda ortaya <;Ikan hava dogu~umlu ve darbe etkisiyle meydana gelen goroltolerin giderilmesine y6nelik esnek, yoksek ve/veya do~uk yogunluklu OstOn performansll Orunlerdir. 2-) Demiryollan ve Rayh Sislemler : Yer altl, yer OstO ve tonelierden ge<;en tren, metro v.b. ara<;lann neden oldugu yaplsol titre~imler ve hava dogujumlu gorultulerin <;6zumune y6nelik olan bu uronler ISOLGOMMA ar-ge birimi ile Naples Oniversitesl'nln ortak <; all~malanyla uretilmektedir. 3-) EndUslri : EndOstriyel tesislerde ve fabrikalarda kullanllan makinalann meydana getirdigi titrejim ve goroltuyo ortadan kaldlrmak i<;in tasarlanml~ OstOn performansli OrOnlerdir. Bu OrOnler sayesinde yallnmcllar sahip olduklan makine ve te<;hlzatln kullanlm 6mrOnO maksimlze edlp, baklm ve onanm gibi i~ l etme giderlerini en do~ok seviyede tutarken. i~<;iler de konforlu bir <;a li~ma ortamlnda g6rev yapma imkanl elde ederler. 4-) GUvenlik Kaplamalan : EN 1177 satandartlan <;er<;evesinde Oretilen bu uronler elastik yapllan sayeslnde <;ocuk porklannda meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalann engellenmesi i<;in 6zel olarak dizayn edllmijlerdir. ISOLGOMMA'nln konutlarda meydana gelen gorolto problemlerinin <;6z0mO I<;in gelijtirdigi ve muadillerinin de Olkemizde kullanlldlgl OrOnler ~unlardl r: Vuzer Do~eme ve Son Kat Kaplama Altl Uygulamalan Malzemelerin Ortak Ozellikleri Minimum kallnllkla yoksek performans. Mukemmel esnekllk. YOksek mekanik dayanlm. Uzun sorell malzeme dayanlml ve akustlk performans. Kolay uygulama. <;:evreye duyarlillk, ~---

13 ISOLGOMMA Y ALiTIM T EKNOLOJiLERi GREI LINE Orun Tanlml GREI LINE EPDM granullerlnin homojen olorak slcok pres yontemiyle Ylrtllmayan bir ortuye birle~tirilmesinden meydana gelir. Mukemmel elastlkiyeti ve her turlu zeminde uygulanatslilmesiyle. db~emede olu~an dorbe sesine korll ideal bir c;:bzumdur. GREI LINE bir yuzeyi su gec;:irmez brtuden de uretilebilmektedir. Uygulama Ilk once do~eme vasltaslyla komlu hacimlere sesin ve titrejimin gec;:i~ini bnlemek ic;:in, polietilen sopurgelikler duvar kenorlanna tum do~eme c;:evresinde yaplltlnlorak yerle~tirilir. Doha sonra rulolor halindeki GREI LINE, EPDM granullu yuzeyi altta kalacak ~ekilde ve bindirme hattlna dikkat edilerek bo~luk blrakmodon serilir. Rulo kenorlan bir bant vasltaslyla blrlejtirilir. $OP dbkulmeden bnce, malzeme su gec;:irimsiz bir ortu ile kaplanlr. (Su gec;:irimsiz brtuden imal edilen Orun kullanillyorsa, bu ijleme gerek yoktur.) Doha sonra jap atllorak, istenilen son kat kaplamaslyla uygulama tamamlanlr. Teknik Bilgiler: ISO 140-8'e gore GREI LINE serisinin dorbe sesi sbnomleme degeri minimum L'lLw ~ 28 db'dir. EN x BOY (m) YOGUNLUK (kg/m3)., DINAr'~'IIK SERTLIK DARBE SEsi AZALTIMI GS G8 Smm 8mm lx5 1 x MN/ m3 12 MN/ m 3 ;,28 db ;,28 db ROLL LINE Orun Tamml 30 ylll ajkln bir deneyimin sonucu olorak ortaya C;:lkan bu urlin, elde edilen tecrubelerle surekli olorak geli~tirilmi~, ekonomikligiyle piyasada en c;:ok talep gbren ve uygulanon malzeme olma bzelligini kazanmll ttr. ROLL LINE, kauc;:uk lifterin ve granolierinin Ylrtllmayan bzellikte bir brtoye, sleak pres yontemiyle yaplltlnlmaslndan meydana gelmektedir. ic;:erisine mantor porc;:aclklan katllorak do uretilen ROLL LlNE'ln bu bzelliklere sohip uronu, RTA ismini almaktadtr. Uygulama ilk 6nce d6jeme vasltaslyla komlu hacimlere sesin ve titrel imin gec;:i~ini 6nlemek ic;:in. palietilen supurgellkler duvar kenarlanna tum dole me c;:evresinde yaplltlnlorak yerleltlrillr. Daha sonra rulolor halindeki ROLL LINE, SBR granullu yuzeyi altta kalacak jekllde ve bojluk btrakmadan serilir. Rula kenorlan bir bant vasltaslyla birleltirillr. $Op dbkulmeden 6nce, malzeme su gec;irimsiz bir 6rtO ile kaplantr. (Su gec;:irlmsiz ortuden imal edllen urun kullanillyarsa bu i~leme gerek yaktur.) Doha sanra ~ap atllorak istenilen son kat kaplamaslyla uygulama tamamlantr. Teknik Bilgiler: ISO 140-8'e gore ROLL LINE serisinin dorbe sesi sbnomleme degeri minimum L'lLw ~ 23 db'dir.

14 ISOLGOMMA Y ALiTIM T EKNOLOJiLERi MALZEME KALlNLlK ( mm) EN x BOY (m) YOGUNLUK (kg/m3).. DINAMIK SERTLiK DARBE SEsi AZALTIMI R4 4mm I x 5 R6 6mm I x 5 R8 8mm I x 5 RIO lomm I x 5 RTA6 6mm I x MN/ m3 21 MN/ m 3 19 MN/ m 3 18 MN/ m 3 30 MN/ m 3 ~4dB ;,24 db ;,24 db ;,24 db ~3dB RTA8 8mm Ix5 RTAIO 10mm Ix MN/ m3 21 MN/ m 3 ;,23 db ;,23 db SYL LINE OrOn Tamml SBR granullerinin basln<;: altlnda birle~tirilmesiyle meydana getirilen SYL LINE. genellikle ahjap, parke, halt v.b. son kat kaplamanln altlna kullanllan bir OrOndOr. EndOstriyel tesislerde. SYL LINE ile yapllan yuzer d6jeme uygulamalannda da <;:ok iyi sonu<;:lar elde edilmijtir. Standart olarak <;:plak Oretilen SYL LINE, y,rt,lmayan bir 6rtuyle de kaplanarak SYL LINE AD adlnl alii. Uygulama Rulolar halindeki SYL LINE serbest ya da b61gesel yapl tllllarak serilir. AD tipinde kau<;:uk yoz ajagl bakacak jekilde yerlejtirilir ve uzerine son kat kaplama yapllarok uygulama tamamlanll. Teknik Bilgiler: ISO 140-8'e g6re SYL LINE serisinin darbe sesi s6numleme degeri minimum C.Lw = 23 db dir AD S8AD 510AD 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm lomm EN X BOY (m) 1.25 x x x 10 LOx x x 7.5 YOGUNLUK (kg/m3) DINAMIK SERTLiK 77 MN/ m 3 70 MN/ m 3 63 MN/ m 3 96 MN/ m 3 95 MN/ m3 94 MN/ m 3 DAR BE SESI AZALTIMI ;,23 db ;,23 db ;,23 db ;,23 db ;,23 db ;,23 db DUVAR YALITIM UYGULAMALARI MUSTWALL LINE OrOn Tamml Kau<;:uk lilleri ve granolierinin sleak pres y6ntemiyle birlejtirilmesinden olujon. levhalor jeklinde uretilen uronlerdir. YOksek yogunluk ve larklt kaltnltklarda Oretilen MUSTWALL. duvarlardon iletilen gurolfunon yalttlmlndo etkin <;:6zumler sunar. PTA odl oltlnda Oretilen MUSTWALL Orunleri. kau<;:uga ek olarak bunyesinde mantar granulleri bulundurmaktadll. Uygulama MUSTWALL levholor. sobitleme elemonlon ve yapljttrlci kullanllarak duvara monte edilmektedir. Yalltlmda surekliligin sag 10- nabilmesi ve bojluk bllokmamak i<;:in levhalann birbirine bont vasltaslyla yapl~tllllmasl tavsiye edilmektedir. ~f

15 ISOLGOMMA Y ALiTIM T EKNOLOJiLERi Teknik Ozellikler: M Serisi UrOnler EN x BOY (m) 10 10mm 1.0 X 1.2 lop 10mm 1.0 X P 15mm 1.0 X P 20mm 1.0 x P 30mm 1.0 x 1.2 load 10mm 1.0 x AD 15mm 1.0 X AD 20mm 1.0 X AD 30mm 1.0 X AD 40mm 1.0 X 1.0 YOGUNLUK (kg/m3) MALZEME PTA Serisi UrOnler KALINLIK (mm) mm -800 lop 10mm P 15mm P 20mm P 30mm load 10mm AD 15mm AD 20mm AD 30mm AD 40mm 1.0 X X X x X X X X X X 1.0 YOGUNlUK (kg/m3) STYWALL LINE Orun Tamml Vahtlm yapllacak duvarlann altlnda kullanllan bu OrOn, duvordan ve/veya do emeden ge<;:en goroltonon azaltllmaslnda tamamlaylcl bir rol oynor. <;:e itli ebatlarda ve 0<;: forkll muhteviyalta Oretilebllmektedlr. ST serisi iki yozo bltomlo kaglt kapll. slcak pres yontemiyle birle!tirilen kau<;:uk lifler ve granolierden olu maktadlr. STA serisi OrOnler ST serisine ek olorak bonyesinde kau<;:uk gran Oller ihtiva ederler. ST - AD serisi ise; Ylrtllmayan orto ile kaplldlr ve yoksek yogunluklu SBR granolierinden meydana gelmektedir. Uygulama Duvor olu!turulmadan once, duvann altlnda ba!langl<;: zemini alu!toracak!ekilde yere serbest olorak yo do yapl!llnlarak serilir ve Ozerine duvor oroior. Teknik Ozellikler: BOY (em) t ST 8mm em STA 10mm em ST-AD 6mm em 100 em 100 em 750 em PROFYLE LINE OrunTamml VOler do eme uygulamalannda kullanllan polletilen kenor bantldlr. K6!'3 prafili!eklinde Oretllen OrOn, yozer do!eme yahtlmlnln sorekliligini saglayorak do! eme ve duvor oroslndakl baglanhyi keser. Uygulama VOzer do!eme ba!langl<;: elemanldlr. TOm oda kenorlan boyunca duvora ve zemine yapl!tlrllarak monte edilir. Alita kalan por<;:anln Ozerine G REI LINE yo do ROLL LINE serisi Orunler bindirmeli olorak serilir. Teknik Ozellikler: YUKSEKLiK (em) PES Smm Sem 10 em PE 10 6mm IDem 10 em

16 -. ISOLGOMMA PERFORMANS DEGERLERI TOnlm Kohnhk (mm) TOnlm Kohnhk (mm) 1- Siva 1900 kg/m Siva 1900 kg/m Betanarme D6~eme 2400 kg/m Betonarme D6~me 2400 kg/ m ISOLGOMMA R ISOLGOMMA R Siva 1900 kg/m Siva 1900 kg/m Parke 850 kg/m Parke 850 kg/m 3 8 Ln,w ; 60,0 db Toplom Kohnhk 187 Ln,w; 57,0 db Toplam Kollnhk 227 ~Ln ; 19,6 db ~Ln; 19,6 db 7 Tanlm Kohnhk (mm) Tanlm Kohnllk (mm) 1- AIe;:lpan 720 k\:i/m Gift Kat AIe;:lpan 720 kg/m ISOLGOMMA MlO 10 2-ISOLGOMMA M Siva 1900 kg/m Siva 1900 kg/m Tugla 700 kg/m Gazbeton 400 kg/m Siva 1900 kg/m Siva 1900 kg/m 3 20 Rw; 49.5 db Toplom Kahnhk ISOLGOMMA M Gift Kat AIe;:lpan 720 kg/m 3 25 Rw; 56.0 db Toplam Kohnllk Rw ; Aglrhkll Ses Azalhm indeksi ( Hava Dogu~umlu ) Ln.w ; Normalle~t lrll ml~ Ses Baslne;: DOzeyi ( struktur Dogu~umlu ) ~Ln ; Yahllm ile Elde Edilen Ses Baslne;: Duzeyi Farkl (str(jktor Dogu~umlu ) ~~

17 Himerpa'da Yeni OrOn : LP asb KALlNLlKLAR : 9 mm, 11 mm, 15 mm, IS mm Neden LP OSB Kullanallm? EBATLAR GLOBALOSB ORETiMi l : 1220 mm x 2440 mm I PLAKA KAPLAMA ALAN I 1220 x 2440 mm 2,9768 m2 2,9768 m m 2 2,9768 m 2 LP OSB kullanmak, OSB' de <;eyrek aslrdan fazla b ir tee robe ile tom donya pazonnln %20'slnden fazlaslna hakim olmanln goeo ve goveninden faydalanmaktlr, Neden LP OSB Doha Iyi? LP OSB surekll en ust kalitede, tutarll yogunluk ve hataslz ebatlarda Oretim yapar. LP OSB mokemmel nem dayanlml ve mukavemet degerleriyle <;atl. eephe ve d6~eme kaplamalan i<;in en uygun <;6z0mdOr, Egllme, burkulma, <;atlama, tabakalann ayn~masl gibi hi<;bir kusuru sergllem ez, LP OSB <;ivi. vid a ve zlmbalan govenli olarak tut or, LP OSB ham i~are t le n mi~ <;Ivlleme c;:izgileriyle hizolamayi ve montajl ko l ay l a~tlrlr. LP OSB kaymaya kar~1 zlrh l andlrllml~ yozeyiyle yoksek I~ ve I~c;:i govenligi saglar, LP OSB 600 milyon m 2 OSB Ore tmenin goeoyle sorekli uygun fiyat sunor. LP OSS URUN PAKET SiLGiLERi 1 PLAKA AGIRLIGI 650 kg/ m J ,40 kg 21,25kg 29,00 kg 34,80 kg 1 PALEl Plaka SaytSI Kullan1m Verleri 1 PALEY KAPlAMA ALANI m' 238, ,42 148,84 128,00 I PAlEl HAeMI m ' 2,26 2,23 2,23 2,30...L 1 PALEY AGIRLIGI kg LP OSB Y6nlendirilmij Ah~ap Yonga Levhalar tom yapllann <;atl. duvar ve d6jeme uygulamalannda, i<;: ve dl~ ortamdo govenle kullanlhr. YOksek rolgar, dlj ortam neml ve deprem yoklerine dayanlklldlr. OSB bir ara katman uygulamasldlr. OSB kaplama tamamlandlktan sonra Ivedl bir jekilde <;:atl ve eephenin son kat kaplamalan yapllmohdir. Uygulama Bilgileri Uygulamolardo 6ncelikli olorak TOrk Standort ve Injaat Y6netmelikleri g6z0nonde bulundurulmalldlr, LP OSB Levhalar temiz ve kuru bir ortamda depolanmahdir. Dlj ortamda bekletilmesi durumunda zeminden yoksekte, hava sirkolosyonu saglanacak ~ekllde naylon veya benzeri su almayan bir MOyle brtolmelidir, LP OSB Levhalann mukavemet eksenl boyudur, Makslmum dayanlm i<;:in tom plakalar uzun boy dogrultusunda tajlylcl merteklere dik olorak uygulanmall ve en az Iki veya daha fazla mertek a<;lkhglnl ge<;:ecek ~eki l de monte edllmelldir,. LP OSB Levhalar <;:Otl ve zemin uygulamalannda zlrhlandlnlmlj kaymaz yozey Ostte kalacak jekilde yerlejtirilmeli. ij ve Ij<;:1 govenligi I<;:in kaymaz tabanll ayakkabl giyilmelidir. Kenar ve koje bir l e~im yerlerinde levhalar araslnda en az 3 mm bajluk blrakllmahdlf. <;:iviler kenar tajlylcllarda en folia 15 cm de bir, ara tajlylcllarda en fazla 30 cm de bir <;akllmalldlf, MOtemadi b610mler 10 boy ( 24,4m )' den uzun olmamah ve bu b610mler araslnda 2 cm genlejme derzi blrakllmahdlf. Montaj 6ncesinde LP OSB levhalar kuru olmall, Islak bir zemin Ozerine montaj yapllmamalldlr. Ajln neme karjl momkon olan en klsa sorede <;:atl brto ve kaplamalanyla kapahlmahdlf, OS6, Ahjap bir malzeme olup yanglna karjl gerekll koruma tedbirleri ahnmahdlf, ISlhlmayan ve al<;:ak <;:ahlarda yeterll seviyede havalandlfma yapllmalldlf, En az <;:atl alanlnln 1/15O'si kadar havalandlfma bojlugu blrakllmasl tavslye edllir. <;:ah yok hesabl dogrultusunda OSB kahnhgl ve mertek arahgl 59<;:ilmeli, a~ag l da belirtilen degerler ge<;:ilmemelidir. Teknik Bilgiler LP OS6 Levhalar "The Engineered Wood Association Performance Rating Standort PRP los" APA Amerikan Standartl ve "HUD UM-40C" y6netmeligine uygun olarak Kanada ve Amerika ' daki modern tesislerde Oretilmektedlr. "APA Rated Sheating" ibareslyle boton Oretim teslslerinin ve OrOnlerin dozenli olarak denetimden ge<;tigi belgelenmektedir. Her paletin Ost plakalannda uronle IIglll tom bilgiler a<;:lk<;:a belirtllmijtir. i LP '-----':::::::...---'-, APA THE ENGIN EERED... 2 woop ASjOCIATIQN RATED SHEATING 7/16 INCH 24/16 SIZED FOR SPACING EXPOSURE I ""::'-'--- PS 2-04 SI IEATHING.. P RP lob HVP UM- 4 0C CONSTRUCTION SI I[ATING l R24 / 2F16 / W24 l1mm CSA0325 EXTERIOR TYPE ADH ESIVE L STRENGTH AXIS : , "Louslana Pacific Corporation" "l.p. Oratlcl Firma 2 Amerlkon Standartlarn)o uygunlugunu belgeleyen denetleme kurulu~unun anoyi.3 LE:VIIA KAUNUC I Jl~~H T 7! ~ ~ ~H 19/32-1NO! 5 "EXPOSURE I i~ va dl:j mekonlordo <;:011. duvar v u d OllomO uygulortlolonndo kulloniloblllrllk SlnltlondlrmOSI. 6 UlellidlO r lests kodu. 7 Amerlkon Sfondarllonno uygunlugu belgeleyen ibore. 8 ~CSA 0325 ~ Kanodo Sfondortlonno uygunluk Iborest 9 ~ f-xtfrio R TYPE ADHESIVCw ~ D I ~ ORTAM TUTKALI " D I~ ortom n e m ine doyanlm l<;:ln kullorlllof''1 lulkol t ip!. 10 Mukavomot Aksl YOnu II II

18 LP OSB ( YONLENDiRiLMi~ YONGA LEVHA ) VE TABLOLAR LP asb ile ilgili leknik lablalann bir klsmlnl sizlerin kullanlml iyin lereume ettik. Onumuzdeki say,lorda daha forkll asb l ablalannl do hazlrlamaya yall~aeaglz. OSS Kaplama Kallnllk (mm) A~lkllk (mm) Mukavemel Eksenine Paralel Mukavemel Eksenine Dik Mukavemel Eksenine Paralel Mukavemel Eksenine Dik Uygulanan Gerilme Uygulanan Gerilme Uygulanan Gerilme Uygulanan Gerilme 9 IIJ I \ I SO 1, , I IIJ 2, , /40 saldaki rakam asb yall kaplamasl alorak kullanlldlglnda en fazla mesnel aylkllglnl (em), sagdaki rakam asb do~eme 0111 kaplamasl alorak kullanlldlglnda en fazla mesnel aylkllglnl goslerir. Duvar kaplamaslnda kullanllaeak asb paneller 60 em yall veya daha boyok belgell ise; 60 em aylkllklorla dikey veya yalay mesnelli ah~aplann Ozerinde kullanllabilir. 60 em' den koyuk be1geli asb Orunler iyin allindaki mesneller yalay veya dikeyde 40 em orallkla dozenleneeektir. A~lkhk (em) Islak SiikOime Mukavemeft MM (N m/m) Mukavemet Eksenine Paralel Uygulanan ASTM E661'e gore OSB exposure 1 kriteri Veri A~lkhk (em) IIJ I 0 IIJ ,5 Gah IIJ GOO IIJ I IIJ ~ Gatl' Goo, ~ Mlisoode Edilen Ylikler Po (N / m2) ~ - Mesnet A~lkllklali Kallnllk IIJ I / I SO / SO IIJ IIJ SOIb) 9,097 4,788 2,873 1,436 IIJ 60 9,097 4,788 3, 112 1, ,1IJ3 9,815 6,224 2,873 1, ,406 8,379 4,549 2,155 1,676 ~~

19 LP OSB ( Y 6nlend iril mi~ Y onga Levha ) ve T ablolar APA AC;:lkllk Belgeli OSB C;atl Kaplama Panelie rin AC;:lkllk Degerleri ve Mesnetlere Paralel Mukavemet Eksenli APA i~aretli Kaplamalar ic;:in T avsiye Edilen C;atl YOkleri Maks. A~lkhk (em) ~ah ~ah ~ah Min. Ullimate YaYlh YOk kpa / 0,60 / ~ah / ~ahioo / 50, 120 / ~a ~atll MOsaade Edilebilir YOkler (kg/m 2 ) (Zati YOk 49 kg/m 2 Varsayllml!hr) ~atl ISO Panel Kenarlar Kenarlar Kahnhgl Mesnetli Mesnelsiz (mm) 60 / Mesnel Merkezinden Diger Mesnet Merkezine Mesafe (em) AC;:lkllk Oranlan (Min. Panel Geni~ligi 60 em) Mesnet Mesafesi (em) 60 / / / / ~all - A~lkhk (em).. ~ Minimum Ultimate YOk kgf Statik Darbe(d) , , kgf YOk de Maks. ~okme (mm) ~ah ~at ~atl ~atl ~ahioo ~ahl ~ah ~ahiso lsi Darbe Yukleri: 104 N m 60 em, 125 N m 80 em, 166 N m 100 em. 207 N. m 120 e m a<;:lkhga kadar. ( Test kuru olarak yapllml tlr. ) Kenarton Mesnefli (1) Kenorton Mesnelsiz A,.lIk Kollnllklor (2) 40 / / 0 9,11 60 / 0 9,11 60 / / O / SO ISO / / / / 0 9, / 40 11, ISO ~~

20 Y ANGIN SINIFLARI ve IZOLASYON MALZEMELERi Eski Yangln Yonetmeligimizdeki (Alman DIN 4102) yang ln slnlflanndaki hangi slnlf, Yeni Avrupa Yangln Yonetmeliginde yangln slniflanndan hangisinin e~d eger idl r? Bazl malzemelerimiz EPS, XPS, PE kopok gibi Alman DIN 4102 'ye gore B1 diyorduk; bazllanna Ise ingilizlerin BS 476 yonetmeligine gore; mesela kauc;:uk kopogo Class 0 diyorduk. $imdi yen I yonetmelikle ne neve tekabul ediyor? <;:OnkO piyasada B 1 eps a lmaya ah ~ ml~ m O~ te ri ye aynl kalitedeki mah, Yeni Avrupa Yangln Yonetmelig ine go re E slnlfl d ive verince, kendini kandinlml ~ gibi hissed lp birc;:ok belgeyi tekror isteyip; yangln yonetmeligini de anlatmanlz gerekiyor. EK-4 ilglli AB Komisyon Korarlan ;/e Ortaya Konu/mu~ Olan Yapi Malzemelerin/n Yang/na Tepki SlnIfiannIn, 2002 / 4390 Karar Sayill Blnalann Yanglndan Korunmasl Hakklnda Yonetmelikte Belirtilen Yapi Malzemelerinin Yanlcll,k SInlfianna Gore Denklikleri Malzemenin Yanlclilk Ozelligi HI, Yanmoz D6~emeler DI$mdakl Yapi Malzemeleri 19m Yang Ina Tepki Performansl Slniliali T Duman Olujumu Yok [ x r- Yanma Avrupa Smm Damlamalan/ (TS EN ' e Taneeikleri g6re) Yok X Al Binalann Yanglndan Korunmasl Hakklnda Y6ne!melik (DIN 4102) lor Yanlcl X X A2-51, do A2 l lor Aleyleniei (Minimum) NOI/I\ol Aleylenici '~ ' : X I - B,C-51, do r--a2-52 '~O I A B,C-53, do T A2BC-5,, 1, dl I A2,B, C -51, d2 - r---- X A2, B,C d2-53, 0-51, do 0-52, do 0-53, do E Al Bl , d , d2 0-53, d2 (Minimum) E-d 2 r-- ~ Kolay Aleylenici F B3 Duman Olujumu DO Franslz Yangln Y6netmeligi ve Yeni Avrupa Yangln Yonetmeligi r Yanma Avrupa Sinm Damlamalan/ (TSEN l'e Taneeikleri g6re) t t- Al A2 01 A2 DO 01 DO - A2 01 B DO 01 I- C 51 0 I Alman DIN 4102 ve Eurocloss (Armocell'e gore) Euroclass Al A2 B -C DoE 0 DIN 4102 Binalann Yanglndan Korunmasl Hakklnda Y6netmelik (DIN 4102) Yanmoz MO Ml M2 Al A2 Bl B2.J Bizlm vine kauc;:uk kopugo yahtlm malzemelerinde ora ora k or~ lla ~tlgl mlz, Eski FranslZ Vangln Vonetmeliginin MO'iali A2'ye d on O ~ Ork en ; M l 'lerl ise A2 ve B slnlflanna tekaboi ediyor, f])

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

~... HR (Me-kan,k dayan,khhg' arttrrrlm 1~.Ievha) ge~ir.imsizji~ine sahip, esnek olmasf nedeniyle ~atlamayan, kes,njikle

~... HR (Me-kan,k dayan,khhg' arttrrrlm 1~.Ievha) ge~ir.imsizji~ine sahip, esnek olmasf nedeniyle ~atlamayan, kes,njikle Onduline Sistemi ~at,lann ana bileieni Onduline HR ~at' kaplama [evhasfdrr. "High Resistance = Yuksek Dayannn" tipi Onduline levhalan, bitum emdirilmi~ organik elyafla ozel bir re~inenin bileliminden olulmaktadrr.

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

Yeni Oretim. OstOn Kalite. tum darbe etkilerini yutar, yap' r;ukuru doldurulurken o lu~bil ece k hasarlan emler, zemin

Yeni Oretim. OstOn Kalite. tum darbe etkilerini yutar, yap' r;ukuru doldurulurken o lu~bil ece k hasarlan emler, zemin Yeni Oretim Fondaline. yoksek yunluklu polietilenden uretilen ve yapl",n nerne ve baslnh zemin sulanna ka r 1 korunmasmda gorev alan, ok amar;h bir malzemedir. Toprak altlnda yaptlan su yahtlmlannln korunmasmda

Detaylı

HİMERPA BANTLAR. Alüminyum Folyo Bantlar. Takviyesiz (Düz) Alüminyum Folyo Bant

HİMERPA BANTLAR. Alüminyum Folyo Bantlar. Takviyesiz (Düz) Alüminyum Folyo Bant HİMERPA BANTLAR Alüminyum Folyo Bantlar Takviyesiz (Düz) Alüminyum Folyo Bant 5 cm Takviyesiz Folyo Bant 7,5 cm Takviyesiz Folyo Bant 10 cm Takviyesiz Folyo Bant 5 35 24 6,00 144,00 7,5 35 16 9,00 144,00

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2013 ÇATI

FİYAT LİSTESİ 2013 ÇATI FİYAT LİSTESİ 2013 ÇATI ÇATI ŞİLTESİ - 300 Ürün En x Boy (m 2 ) C201-0040 1200 x 7500 80 9,00 5,30 47,70 C201-0041 1200 x 6000 100 7,20 6,60 47,52 C201-0043 1200 x 6000 120 7,20 8,05 57,96 C201-0352 1200

Detaylı

YERDEN ISITMA VE YALITIM ÜRÜNLERİ ESPAN ISIBOARD. ısıtaş. inşaat A.Ş.

YERDEN ISITMA VE YALITIM ÜRÜNLERİ ESPAN ISIBOARD. ısıtaş. inşaat A.Ş. YERDEN ISITMA VE YALITIM ÜRÜNLERİ ESPAN ISIBOARD ısıtaş 1950 inşaat A.Ş. R ISITAŞ HAKKINDA Üretim çalışmalarına 1950 yılında soba imalatıyla başlayan ISITAŞ, 2008 yılına kadar Türkiye,Balkan Ülkeleri,Azerbaycan

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI ÇATI ŞİLTESİ - 300 Ürün En x Boy (m 2 ) C201-0040 1200 x 7500 80 9,00 4,80 43,20 C201-0041 1200 x 6000 100 7,20 6,00 43,20 C201-0043 1200 x 6000 120 7,20 7,30 52,56 C201-0352 1200

Detaylı

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir?

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir? FIBERCEMENT 1. Fibercement Nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır.

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 2016 LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 1201/4 SK. NO: 3 YENİŞEHİR KONAK / İZMİR TEL / FAX: 0 232 459 59 28 info@damlaizolasyon.com.tr www.damlaizolasyon.com.tr Elastomerik

Detaylı

Karmod Metropol Kabin şehrin her yerinde

Karmod Metropol Kabin şehrin her yerinde Metropol Kabinler Karmod Metropol Kabin şehrin her yerinde Kabin üretiminde Dünya lideri Karmod, Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği Metropol Kabinleri beğeninize sunuyor. Karmod Metropol Kabin, estetik

Detaylı

ihale Makaml lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) Sayfa: 1 YOzdesi (%) No I i,grubunun Adl Tutan

ihale Makaml lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) Sayfa: 1 YOzdesi (%) No I i,grubunun Adl Tutan lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI ihale i~gruplarinin MALiYETTEKi ORANLARI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) No I i,grubunun Adl Tutan Sayfa: 1 YOzdesi (%) Ana Grup 100,0000 1 lnsaat lrnalatlan

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük / Head Office: Leylak Sokak Murat İş Merkezi B Blok Kat 3/14 Mecidiyeköy 34387 İSTANBUL Tel +90 212 318 88 88 (pbx) Faks/Fax +90 212

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı

Mantolama Sistemleri

Mantolama Sistemleri Mantolama Sistemleri 6 7 8 Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Taşyünü sistem uygulama katmanları. 1. Kale Taşyünü Mantotech Yapıştırma Harcı 2. Kale Taşyünü Isı Yalıtım Levhası 3. Kale

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 08/02/2016 K onu : T eklife D avet K urum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem A L Ç IPA N V E PV C İLE B Ö L M E, K A PI Y A PIL M A S I

Detaylı

W152 Diamant Bölme Duvar

W152 Diamant Bölme Duvar W152 Diamant Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Diamant Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.

Detaylı

01/2009 PERFORMANS TAVANLARI. Mekan Yaratan Yenilikler. THERMATEX Symetra DELIKLI TAVAN PLAKALAR MADE IN GERMANY

01/2009 PERFORMANS TAVANLARI. Mekan Yaratan Yenilikler. THERMATEX Symetra DELIKLI TAVAN PLAKALAR MADE IN GERMANY 01/2009 PERFORMANS TAVANLARI Mekan Yaratan Yenilikler THERMATEX Symetra DELIKLI TAVAN PLAKALAR MADE IN GERMANY THERMATEX Symetra Yeni nesilin delikli yüzeyleri THERMATEX Yüzey desenleri COMFORT THERMATEX

Detaylı

1 MALZEME 2 CEPHE KAPLAMASI 5 KORUMA VE BAKIM ANKRAJ 3.1 / KESME 3.2 / DELME 4.4 / UYGUN YERDE DEPOLAMA

1 MALZEME 2 CEPHE KAPLAMASI 5 KORUMA VE BAKIM ANKRAJ 3.1 / KESME 3.2 / DELME 4.4 / UYGUN YERDE DEPOLAMA PANELLER 1 SI 1 / ANKRAJ / 3 / 31 / KESME 3 / DELME 41 / 4 / 44 / UYGUN YERDE DEPOLAMA 5 KORUMA VE BAKIM IVANKA paneller, zengin desen grafik ve ince beton ve sert kaba ve zengin dokulu kadar bir sahiptir

Detaylı

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde ÜRETİM TESİSİ İki ayrı lokasyonda, toplamda 190,000 m2 alanda en büyük vitray enamel işleme tesisi 4 üretim hattı ile hızlı teslimat imkanı 600,000 m2 yıllık üretim kapasitesi Mevcut en gelişmiş emaye

Detaylı

r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TEKLiF MEKTUBU

r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TEKLiF MEKTUBU r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TARiH : 08/07/2014 SAYI :55 Adl Soyadi/Ticaret Gnvam Tebligat Adresi Bagll Oldugu Vergi Dairesi Vergi Numarasl T.C.Kimlik Numarasl Telefon

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014 TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014 FİYAT LİSTESİ 2014 TEKNİK FİYAT LİSTESİ Yapı Yalıtım Ürünleri Ode Starflex 2 Ode Isıpan 4 Ode Sistem 5 Ode Membran 6 Ode Rockflex 7 Aksesuarlar 8 Tesisat Yalıtım Ürünleri Ode

Detaylı

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ Yapı Yalıtım Ürünleri x 2 Ode Isıpan 4 Ode Sistem 5 Ode Membran 6 x 7 Aksesuarlar 8 Tesisat Yalıtım Ürünleri x 9 x 12 Ode Nfaf 15 x 16

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Ltd Şti. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ. 11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3)

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Ltd Şti. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ. 11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Ltd Şti. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ UY00-/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye ) UY00-/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun UY00-/A Ahşap Kalıp

Detaylı

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 askı sisteminden bağımsız tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun sadece yan duvarlara

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, binaların ve pasif ev tasarımlarında

Detaylı

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50 ECOFILM Isıtma Folyoları En yeni teknolojilerden yararlanılarak üretilen Ecofilm ısıtma folyoları, özellikle büyük yüzeylerin ısıtılmasında kullanılıyor. Bu ısıtma sistemleri; grafit kaplamalı polyester

Detaylı

Ticari araçlarda yüklerin korunması ve muhafazasına yönelik ekipman www.vanycare.com

Ticari araçlarda yüklerin korunması ve muhafazasına yönelik ekipman www.vanycare.com Ticari araçlarda yüklerin korunması ve muhafazasına yönelik ekipman www.vanycare.com Bir Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG markasıdır 1 2 3 4 5 Imalatçi DELIGNIT teknik özel kontrplağı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

TEKLİF. Özel Tek Kompenant Dolgulu Yapıştırıcı Dahil..(1 M/ TÜL)..8 TL+KDV T.C.BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A

TEKLİF. Özel Tek Kompenant Dolgulu Yapıştırıcı Dahil..(1 M/ TÜL)..8 TL+KDV T.C.BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/./0.../2013 Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik,

Detaylı

www.tellioglumetal.com.tr Çatınızın Gülümseyen Yüzü...

www.tellioglumetal.com.tr Çatınızın Gülümseyen Yüzü... www.tellioglumetal.com.tr Çatınızın Gülümseyen Yüzü... İçindekiler Boyalı Sac, Galvanizli Sac Onduline Levha, Mahya OSB, Şıngıllar Çam Yünü, Strafor Köpük Membranlar Sandviç Panel, AKG Gaz Beton Mantolama

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

PhoneStar Ses Yalıtım Plakası

PhoneStar Ses Yalıtım Plakası Bavaria PhoneStar Ses Yalıtım Plakası Gürültüsüz Yaşam Alanları = Yüksek Yaşam Konforu... Darbe Sesi Yalıtımı / Hava Doğuşumlu Ses Yalıtımı / Kuru Yapı Sistemleri Nedir? Wolf firmasının patentli ürünü

Detaylı

ÇELİK VE PREFABRİK PROJELERİNİZİN, ÜRETİM ve UYGULAMALARINIZIN TÜM SÜREÇLERİNİ SİZİN İÇİN YÖNETİYORUZ.

ÇELİK VE PREFABRİK PROJELERİNİZİN, ÜRETİM ve UYGULAMALARINIZIN TÜM SÜREÇLERİNİ SİZİN İÇİN YÖNETİYORUZ. HAFİF ÇELİK / YAPISAL ÇELİK / PREFABRİK / KONTEYNER ÇÖZÜM ORTAĞI ÇELİK VE PREFABRİK PROJELERİNİZİN, ÜRETİM ve UYGULAMALARINIZIN TÜM SÜREÇLERİNİ SİZİN İÇİN YÖNETİYORUZ. Mimari Proje Statik Proje Doğru Teknik

Detaylı

FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ 2013 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda etkin bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlar. 2011 Yalıtım

Detaylı

Mantolama Sistemleri 10/2015. Mantolama Sistem Ürünleri ve Isı Yalıtım Plakaları

Mantolama Sistemleri 10/2015. Mantolama Sistem Ürünleri ve Isı Yalıtım Plakaları Mantolama Sistemleri 10/2015 Mantolama Sistem Ürünleri ve Isı Yalıtım Plakaları Mineral Yün FKD FKD, mineral yün esaslı, sentetik bağlayıcılı, dış cephe mantolama levhasıdır. Su itici özelliğe sahiptir.

Detaylı

Çelik Gaz Beton Evler le doğayla iç içe bir hayat!

Çelik Gaz Beton Evler le doğayla iç içe bir hayat! ÇELİK GAZ BETON EVLER Çelik Gaz Beton Evler le doğayla iç içe bir hayat! Tamamen gaz beton, yapı çeliği ve doğal malzemelerden üretilen Çelik Gaz Beton Evler, konforu ve güvenliği en uygun fiyatlarla size

Detaylı

Dubai Life. Huzur ve Konforun Buluşma Noktası

Dubai Life. Huzur ve Konforun Buluşma Noktası Dubai Life Huzur ve Konforun Buluşma Noktası B BLOK A BLOK Biz dubai inşaat olarak yolumuza, hem bugünü, hem de geleceği modern tasarlanmış yüksek kaliteli kente kimlik katan yaşam alanları inşa ederek

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

www.adil.com.tr 1978 den beri...

www.adil.com.tr 1978 den beri... www.adil.com.tr 1978 den beri... extrusion 1978 den beri... Adil Endüstriyel, kalite ve hizmet odaklı anlayışı ile müşterilerine yalıtım çözümleri sunmaktadır. Kurulduğu 1978 yılından itibaren müşteri

Detaylı

. ~ eyrek As,rd,r HIMERPA. y ap,n,n Her N oktaslnda. HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.~. IS:, YAnG:n, TiTRE~ im YALlTlml

. ~ eyrek As,rd,r HIMERPA. y ap,n,n Her N oktaslnda. HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.~. IS:, YAnG:n, TiTRE~ im YALlTlml HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.~.. ~ BRCA YRLmm: IS:, YAnG:n, TiTRE~ im YALlTlml ~RTI PAnELLERi y ap,n,n Her N oktaslnda eyrek As,rd,r HIMERPA izocam 7. ULUSLARARASI BA VI TOPLANTISI

Detaylı

ALÜMİNYUM CEPHE GİYDİRME

ALÜMİNYUM CEPHE GİYDİRME www.erkcephe.com KARİZMA KULE ERK CEPHE Erk Cephe uzun yıllar boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren Cephe konusunda

Detaylı

Pasif Yangzn Korunumu M alzemelerinde Dunyamn En Buyuk Ureticisi l;ji,j;'@'zn Turkiye DistribUtoru HIMERPA

Pasif Yangzn Korunumu M alzemelerinde Dunyamn En Buyuk Ureticisi l;ji,j;'@'zn Turkiye DistribUtoru HIMERPA HI ERPA HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.~. Pasif Yangzn Korunumu M alzemelerinde Dunyamn En Buyuk Ureticisi l;ji,j;'@'zn Turkiye DistribUtoru HIMERPA SEKTORON k;;inden / KISA."

Detaylı

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Ltd. Şti. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ. 11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3)

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Ltd. Şti. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ. 11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Ltd. Şti. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ UY00-/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye ) UY00-/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun UY00-/A Ahşap Kalıp

Detaylı

HAFİF ÇELİK MALZEME BETOPAN EPS. Strafor) ŞASE YÜK KAPASİTESİ KATSAYISI

HAFİF ÇELİK MALZEME BETOPAN EPS. Strafor) ŞASE YÜK KAPASİTESİ KATSAYISI REM ŞARTLARI (1. Derece Deprem Bölgesi)Etkin Yer İvmesi Katsayısı Ao : 0,40 HAFİF ÇELİK MALZEME (ST-37 ) Standart DIN EN 10147-00,çinko kaplanarak galvanize edilmiş yapı çeliği İKLİM ŞARTLARI 3 İklim Bölgesi

Detaylı

MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME. Avantajları. Dezavantajları. Avantajları. Dezavantajları

MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME. Avantajları. Dezavantajları. Avantajları. Dezavantajları MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME Grobeton üzerine metal ayaklarla monte edilen kompozit paneller Avantajları Modüler Kaba inşaat sonrasında uygulanabilir İçinden her türlü tesisat rahatça geçirilebilir

Detaylı

UltraSTEEL. Rigiprofil ULTRA, UltraSTEEL TM Teknolojisiyle Güçlendirilmiştir! UltraSTEEL TM Teknolojisi Nedir?

UltraSTEEL. Rigiprofil ULTRA, UltraSTEEL TM Teknolojisiyle Güçlendirilmiştir! UltraSTEEL TM Teknolojisi Nedir? Rigiprofil ULTRA Rigiprofil ULTRA, UltraSTEEL TM Teknolojisiyle Güçlendirilmiştir! UltraSTEEL TM Teknolojisi Nedir? UltraSTEEL Derinlik = 2K Kalınlık = K Patentli UltraSTEEL teknolojisi, soğuk haddelemeyle,

Detaylı

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür.

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür. Fibercement nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır. Selüloz

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS EXSTRA-15001-213,00+24,00 TEKNİK ŞARTNAME 1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha W118 Bölme Duvar W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5 sac levha W118 WK3 _ Her iki yüzünde üç kat Diamant ve çift kat 0,5 sac levha Tek dikmeli 5075/100 duvar Duvar C veya M Profili

Detaylı

Yeni Nesil Yalıtım Levhası

Yeni Nesil Yalıtım Levhası Yeni Nesil Yalıtım Levhası, ara bölme duvarlarda ve giydirme cephelerde, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen, esnek, dayanıklı, ve uygulaması kolay mineral yün esaslı yalıtım levhasıdır. Isı ve ses yalıtımı

Detaylı

Borusan-Pro. güçlendirilmiş çelik yapı ve sanayi profilleri

Borusan-Pro. güçlendirilmiş çelik yapı ve sanayi profilleri Borusan-Pro güçlendirilmiş çelik yapı ve sanayi profilleri GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇELİK YAPI VE SANAYİ PROFİLLERİ Borusan Mannesmann Borusan Mannesmann günümüzde ayrı sektörde faaliyet gösteren Borusan Grubu

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız.

Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız. Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız. Isi yalitimi, yatay olarak döfleme betonu altina serilir. Zemine oturan dösemelerde, isi yalitimi olarak bünyesine su emmeyen ve yüksek basma

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

W361 Vidipan Bölme Duvar

W361 Vidipan Bölme Duvar W361 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı ALTYAPI TASARIM ÖNERİLERİ Çatı Kaplamaları 6. Güncellenmİş Baskı Havalandırmalı veya havalandırmasız çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağlı değildir. Her iki tasarımın da planlama ve uygulama şartlarına

Detaylı

CP 50 KOMPOZİT PANEL. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri

CP 50 KOMPOZİT PANEL. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri CP 50 KOMPOZİT PANEL ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems 439 Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Zemin Sistemleri

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Zemin Sistemleri Kuru Yapı Sistemleri 10/2015 Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Zemin Sistemleri Zemin Plakaları Vidipan Zemin Plakası Yüksek değerlerde ses yalıtımı sağlayan, fiber alçı teknolojisi

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI. 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı

ÇATILARDA ISI YALITIMI. 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı 1- Çatı örtüsü 2- Nefes alan su yalıtım örtüsü 3- Çatı tahtası 4- Havalandırılan çatı arası boşluğu 5- Isı yalıtımı 6- Buhar dengeleyici

Detaylı

KATALOG 2014 www.egekonteyner.net www.egekabin.net

KATALOG 2014 www.egekonteyner.net www.egekabin.net KATALOG 2014 GÜVENİN, SAĞLAMLIĞIN VE KALİTENİN BULUŞTUĞU NOKTA... MİSYON Firmamız müşterilerimizin talepleri doğrultusunda projelendirme, dizayn ve yenilikçi ürünler sunmayı amaçlamaktadır. Gelişmekte

Detaylı

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Doğal ışığı kullanarak aydınlık mekanlar yaratmak amacıyla dizayn edilmiştir. Kondens kanallı ve kanalsız olarak uygulanabilir.

Detaylı

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Drenaj (Kondens) kanalı sayesinde maksimum hava ve su tahliye performansı, Silikon cephe görüntüsü,ve sabit bölümlerde

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

T Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan

T Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan T Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Askı çubuk aralığı 1200 mm Panel 600 mm 600 mm Modüler Asma Tavan Sistemleri; tavandan geçen her türlü tesisatı gizlemek; aydınlatma armatürleri, yangın detektörleri gibi

Detaylı

MEYEBS MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME VE SINAV MERKEZİ LTD. ŞTİ. PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU

MEYEBS MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME VE SINAV MERKEZİ LTD. ŞTİ. PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Sayfa No : 1 / 5 ĠLK BELGELENDĠRME KAPSAM DARALTMA KAPSAM GENĠġLETME YENĠDEN BELGELENDĠRME KĠġĠSEL BĠLGĠLER T.C. Kimlik No: Adı Soyadı: Cep Telefonu: E-Posta Adresi: Ev Adresi: Doğum Tarihi: Ev Telefonu:

Detaylı

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ GENEL MÜDÜRLÜK ADRESİMİZ: Adres : Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. Saatçi Sk. No : 22/4 Tepeüstü / Ümraniye - İstanbul Tel : (0216) 540 87 00-01 Fax : (0216) 540 87 23 Web: www.itsgrup.com.tr

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

Knauf ile Ses Yalıtımı - Her ses sınıfı için sistem çözümü. Knauf ile Ses Yalıtımı 06/2015

Knauf ile Ses Yalıtımı - Her ses sınıfı için sistem çözümü. Knauf ile Ses Yalıtımı 06/2015 Knauf ile Ses Yalıtımı - Her ses sınıfı için sistem çözümü Knauf ile Ses Yalıtımı 06/2015 es yalıtımı Knauf Kuru Yapı Sistemleri ile Ses yalıtımı Son yıllarda konutlarda değişen yaşam alışkanlıkları, elektronik

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

Sırt ve Oturak Süngerleri Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar

Sırt ve Oturak Süngerleri Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar Sırt ve Oturak Süngerleri Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856)

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

F12 Brio Zemin Sistemi. F12 Brio Zemin Sistemi. (Kuru Tesviye Dolgusu + tek kat Brio Zemin Plakası) Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Yük Kapasiteleri

F12 Brio Zemin Sistemi. F12 Brio Zemin Sistemi. (Kuru Tesviye Dolgusu + tek kat Brio Zemin Plakası) Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Yük Kapasiteleri F12 Brio Sistemi (Kuru Tesviye su + tek kat Brio ) F12 Brio Sistemi Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Sistem Ürünleri Birim Sarfiyat Tek Kat Brio (Brio, Brio WF, Brio ), 23 m 2 1 Dübel ve Vidalar Brio Vida

Detaylı

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ Yapı Yalıtım Ürünleri x 2 Ode Isıpan 4 Ode Sistem 5 Ode Membran 6 x 7 Aksesuarlar 8 Tesisat Yalıtım Ürünleri x 9 x 12 Ode Nfaf 15 x 16

Detaylı

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com RADYATÖR KATALOĞU www.termoteknik.com Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri Termo Teknik uluslararası ısı devi Ideal Stelrad Group un Türkiye iştirakidir. 1966 yılında kurulan Termo Teknik, yapılan düzenli

Detaylı

PETEK BORU HAKKINDA. Petek Boru aynı 2 zamanda Borusan Mannesmann 2. Petek Boru aynı zamanda Borusan Mannesmann Boru ürünlerinin pazarlama ve satışını

PETEK BORU HAKKINDA. Petek Boru aynı 2 zamanda Borusan Mannesmann 2. Petek Boru aynı zamanda Borusan Mannesmann Boru ürünlerinin pazarlama ve satışını DUKTİL BORU PETEK BORU HAKKINDA Petek Boru, çelik boru ve ek parçaları üretimi, polietilen boru ve ek parçaları PETEK BORU üretimi, HAKKINDA çelik boru kaplamaları ve duktil boru satışı alanında İzmit,

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi

CeketMAX Dış Cephe Sistemi Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, bina tasarlamak, pasif ev tasarımlarında nitelikli yalıtıma sahip dış duvar uygulamalarında

Detaylı

25. Yll Ozel Say15l HAVALANDIRMA IZOLASVON MALZEMELERI PAZARLAMA VE TICARET A.~. Yll : 7 Say 1 : 25

25. Yll Ozel Say15l HAVALANDIRMA IZOLASVON MALZEMELERI PAZARLAMA VE TICARET A.~. Yll : 7 Say 1 : 25 25. Yll Ozel Say15l HAVALANDIRMA IZOLASVON MALZEMELERI PAZARLAMA VE TICARET A.~. Yll : 7 Say 1 : 25 o o ------ 25. YII ozel saylsl ------e. HIMERPA A$., 25.YILINI SODEX FUARI'NDA KUTLADI. BSH'IN EN IYI

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

ISI YALITIMLI BAHÇE ÇATI TERAS ĠZOLASYONU. TEKNĠK ġartnamesġ

ISI YALITIMLI BAHÇE ÇATI TERAS ĠZOLASYONU. TEKNĠK ġartnamesġ ISI YALITIMLI BAHÇE ÇATI TERAS ĠZOLASYONU TEKNĠK ġartnamesġ 1- TERAS ÇATI UYGULAMASI MALZEME TEKNĠK ġartnamesġ Isı Yalıtımlı Bahçe Teras Çatı katman tanımlaması 1. Eğim Betonu 2. Astar (STOPER Astar veya

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

PANEL YAPI PANEL YAPI

PANEL YAPI PANEL YAPI PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET Panel Yapı İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret Genel Müdürlük / Head Office: Eski Edirne Asfaltı 71. Sok. No:24 K:1 D:2 Sultançiftliği,

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

Sapa Building System, ilk kez BAU fuarında

Sapa Building System, ilk kez BAU fuarında 1/5 Sapa Building System, ilk kez BAU fuarında Sapa Building System, 14 19 Ocak 2013 tarihlerinde Münih te düzenlenecek BAU fuarına ilk kez katılacak. Sapa Building System, yapı çözümlerini sunup tanıtımını

Detaylı

Omega Dış Cephe Sistemi. İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük Karbon Salımı 19

Omega Dış Cephe Sistemi. İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük Karbon Salımı 19 Omega Dış Cephe Sistemi İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük 19 Omega Dış Cephe Sistemi Üst katlarında beton imalatı devam eden yapılarda, iskele kurmadan içeriden dış cephe duvar imalatına başlanmasını

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı