HI ERPA. HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.!? Yeni Merkez Lojistik Depomuz H izmetinizde...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HI ERPA. HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.!? Yeni Merkez Lojistik Depomuz H izmetinizde..."

Transkript

1 HI ERPA HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.!? Yeni Merkez Lojistik Depomuz H izmetinizde...

2 PROJELERDEN / SEKTORON SiNPA~ - RUMELi ic;:inden / KISA".KISA." HABERLER KONAKLARI MALZEME TEDARiKiMiz!3 YENi ROPORTAJ / SN. GEOFF MANN ile PROMAT ve IJ LOJiSTiK DEPOMUZ ORONLERi OZERiNE SOYLE$TiK.)0 -) ;\ BSH TARAFINDAN "EN OST KALiTE 2006" ODOLU ve "EN OST KALiTE " NOTUNU ALDIK BIS/HI c..oo::lc, ,---~ ~- ""~"'... Top..Quallty 2006 MAKALE KONUMUZ ISOLGOMMA YALITIM TEKNOLOJiLERi '( I LP OSB YENi (YONLENDiRiLMi$ ORON: LP OSB YONGA LEVHA) ve TABLOLAR ;\ inceleme KONUMUZ YANGIN SINIFLARI ve izolasyon PiMA$ SIDING BAYiLERiMizDEN ALPLER PiMA$ SIDING MALZEMELERi ANLATIYOR

3 S izlere kapsamli ve sistemli hizmet verebilmemizi saglayaeak Lojistik Depomuzu, kararll ve soluksuz devam eden bir ugra ln sonunda tamamladlk, YOYln Y6netmeni lurgay YUKSEL Geni stoklu ve bol alternatifli OrOn gaml ile hizmet verebildigimiz lojistik depomuz, artlk faaliyete ge<;:mi bulunuyor. YaYln Dan~monl 50,000 m 3 '10k depolama haemi ile silivri / Selimpa a'daki yeni lojistik depomuzda, ihtiyaelnlz olan OrOnO bulmakta zorluk ya$amayaeakslnlz, Faruk BiLAL Teknik Yaplm ( Grafik, Redaksiyon, Of set ) KRiTER YAYINCIUK LTD, (212) imbat ve Y01l~ma Adre': Esentepe, Muselles sokak Kartal Apt. No:S Yakln zamanda hayata ge<;:eeek olan on-line satl sistemimiz sayesinde ise; bu geni$ se<;:enekli ve stoklu mal sunumunun, internet ile saglanan entegrasyonundan daha da memnun olaeakslnlz, internet Ozerinden a<;:ml oldugunuz sipari inizi size 24 saatte teslim ederek, sektoromozdeki bir ilki ger<;:ekle tireeegiz, Bu <;:abalanmlzl takip ederek hlzll oldugumuzu do unen sektor dostlanmlz var ise; onlara te ekkor ediyor ama yeterinee hlzll oldugumuz konusunda onlara katilmlyoruz, (:unku modern sistemle verilebileeek en rantabl hizmeti saglayabilmek i<;:in olu$turdugumuz planlar bunlarla slmrll degil, Zincirtikuyu / istanbul Tel: (212) (Pbx) Yani; yalnlzea kapsamli bir lojistik depo ve bununla entegre olmu$ bir on-line sistemi, bizim planlanmlzln ve hedefjerimizin tamamlnl olu$turmuyor, faks: (212) WI/IW,himerpa,com Himerpa adlnl27 Ylldlr bilen ve hizmetlerini iyi tanwan sektor dostlarlmlzln, bizden hep daha iyisini isteyeeekierini do Onuyor ve yakln geleeekte yepyeni hizmetlerle kar lnlza <;:lkmayi hedefliyoruz, Bu bulten, HIMERPA Al 'nin i, haberte~me ve sektorel bllgilendirmeye yonelik yayln koludur. Geli$me adlna yapilabileeek ne varsa; onun bizim sorumlulugumuz ve gorevimiz oldugunu biliyoruz, Siz dostlanmlzln destegi, bizleri hep bir sonraki adlmlmlz i<;:in motive ediyor, iyi niyetli, <;:all$kan, durust tum dostlanmlzl saglik ve ba an dileklerimizle selamlworuz", Turgay VUKSEL

4 Makine MOhendisleri Odasl'nda Verdigimiz GurOltO Egifimi May~ 2007 gono, Makine MOhendislen Odasl Kartal ~ube~ ' nin Izoder'den istemi~ oldugu gor011o egitimi, yayln danl~manlmlz Sn. Faruk BiLAL taraflndan verllmi~tir. 25 mohendisin katlldlgl ve blr gon soren egitimde, sabah gorolto ile ilglli teonk bilgiler ve gorolto yalrhmlnda kullanllan malzemeler; <">gleden sonra isa hava kanallan, pis su tesisatl gibi birimlerdeki goroltoler ve bunlann 9<">zOmle ri anlatllml~trr. Doha sonra Ise; izoder'den Sn. GOne~ Hanlm gcjrcjlto y<">netmeliklerimlzle ilgill bilgl aktarml~trr. IZODER, Kurulu~unun 14. Ylhm Kutladl... 1 Z0DER'in, 14. Kurulu~ Y,ld<">nOmO 14 HOllran 2007 tarihinde <;:ubuklu 29' do kutlandl. IZODER Y<">netim Kurulu Ba~kanl Sn. Levent URKMEZ, yaptlgl a911r~ konu~maslnda izoder'in ~nlannln ; Oyelerinin sorekli destegi ve baghhgl ile gergekle~tigine deginerek -izoder, Oyeleriyle beraber ge9tigimiz 14 Yll191nde 90k <">nemli ba~anlara imza attr. Yalltlm sekt6ro ge9tigimiz YII % 20'Ierin Ozerinde boyome gergekle~tirdi. izoder olarak bu boyome ve geli~imin devaml i9in "Yalrtlm Bilincl"nin yayglnla!trrriarak kahcl hale getirilmesini en temel ko!ul olarok g<">royoruz. Kamuoyunu bilgilendlnmek amaclyla ikincisini yorotecegimiz "Yalrhm Yatlnmdrr" kampanyasl ile bilin9- lendirme misyonumuzu daha etkin bir ~ekilde verine getirmeye devam edecegiz" dedi. 14, yil kutlamaslndo aynca izoder'e Oyeliginin 10.Ylllnl tomomlayanlara plaketleri takdlm edildi. IZOLASYON DUNYASI Dergisi Taraflndan YaYIn Dam~~anlmlz Sn. Faruk BILAL'e Te~ekkur Belgesi Verildi... 1 Z0DER bonyesi igerislnde yaylnlanmakta olan yalrtlm sekt<">ronon <">nco dergilerinden blri olan "izolasyon DOnyasr" dergisince, yayln danl~manlmlz Sn, Faruk BiLAL' e yalrtlm sekt<">rone katkllanndan dolayi te~ekkcjr belgesi verildi. izola Sa)'11/ Faruk B/U L MO OONYASI Yallflnl sekr(iriiniin saygm dergisi izolasyo/j Dii"yasl 'na gijndert!igini:. degerji ya:.,larllllz ;,,;n te ekkiir eder ilg;";::, l'e desregill;:.in de\'amiih dijer;:. o~

5 SektorOn i<!inden ~e Gaziantep Mimarlar Odasl'nda Verdigimiz Yangln Yallflml Semineri Haziran 2007'de, Gaziantep Mimarlar Odasl' nln izoder'den talep ettigi yangln yailtlml seminer;, yayln danl~manlmlz Sn.Faruk BiLAL taraflndan verildi. ada ba kanl ve yardlmcllanyla beraber 40 civannda mimann katlldlgl ve bir gun suren egitimde yangln yailtlml lie ilgili temel kavramlar, yangln yalltlmlnda kullanllan mallemeler, bina tasanmlnda yangln yailtlml a<;lslndan dikkat edilmesi gerekenler, yangln ybnetmeligimiz ve mimarlar odaslnln bulundugu bina, yangln ybnetmeligimiz a<;lslndan irdelenmi tlr. Dumankaya In~aat San. ve Tic. A.~. Yahhm Egitim Semineri S eminer, ~irketimizin koordinasyonunda 20 Temmuz 2007 tarihinde Tuzla'da, Du-mankaya Konsept ~antiyesi Seminer nu'nda ger<;ekle tirildi. Dumankaya In-~aa j'ln projelerinde gbrev alan mlmar, muhendis ve proje modurlerinin katlldlgl seminerde, IZOCAM A~, adlna YOk. Mim. Sn. Kubilay BOVOKLO ve in~. Muh. Sn. Murat KARADEMiR ile DORKEN SiSTEM adlna Sa-tl~ ve Pazorlama MOd. Sn, Turgut I~IK lsi, su, ses ve yang In yalltlml konulannda teorik ve pratik bilgilerini dinleyicilere aktardllar. Kat,ilmCliar mineral yonler, polistren levhalar, drenaj levhalan ve <;atl brtulerl gibi urunler lie Ilgili malzeme bzellikler;, uygulama yerleri ve ybntemlerinl i<;eren kapsamll bllgl edlnme olanagl kazandllar. Bu organizasyonda bizlere yardimci olan ba~ ta izocam A.~. ve D'ORKEN SiSTEM olmak uzere DUMANKAVA in~aat insan Kaynaklarl Depertmanlna te~ekkur ederiz. Knauf AI91pan Egitim Merkezinde Yangln Egitimi Aldlk Haziran 2007'de, Knauf firmaslnln istanbul'da yen I a<;llan al<;lpan egitim merkezinde, yangln egitimi aldlk. Teknik bilgilendirmeyi yapan Sn, Bartu GOKC;:ORA, maksimum sekiz ki~iye egitim veren s6yle~i tarzlnda bir y6ntem izledi. VaYln danl~manlmlz Sn, Faruk BiLAL ve Sn. Berkman DINC;:'in katlldlgl toplantlda yangln emniyeti a<;lslndan al<;lnln yanglndaki davranl~l, b61me duvarlarda, asma tavanlarda, ta~iylcl sistemlerde, ~aftlar ve hava kanallarlnda al<;lpano ve ta~y(jnleri ile yangm emniyetinin nasll saglandlglndan ve yangln y6netmeligimiz ile ona uygun kesitlerden s6z edildi.

6 SINPA~ - RUMELI KONAKLARI S npa~ - Rumeli Konaklan Zekeriyak6y'de 100,870 m 2 alan Ozerinde toplam 108 konak olarak konumlandinlml~tlr. istanbul'un oksljen kaynagl Belgrad armanlan'nln ye~iliyle Karadeniz mavisinln panoramik manzaraslnl kesintislz sunan projede, gon 1~lglndan maksimum faydayi saglamak Ozere tasarlanan pencereler ile, ah~llml~ln d l ~lnda mimari c;:6z0mler sunan c;:atl detaylan dikkat c;:ekiyor, Evin geri kalanlndan tamamlyla baglmslz olarak kullanllabilen c;:atl katl, c;:ok farkll ve yenilikc;:i bir mimari anlayi~ sergiliyar, ~ merpa Rumell Konaklan projesinin LP asb c;:atl kaplama levhalan ve Teknapor EPS lsi izolasyon malzemelerini tedarik etmektedir. DOnya 'nln en boyok asb Oreticisi Lousiana Pacific' in asb levhalan, c;:atl kaplamada c;:ift kat sandvic;: sistem olarak kullanllmakta, kaymaya kar~1 zrrhlandrrllml~ yozeyler yoksek I~ ve i~c;:i govenligi saglarken I ~in hlzh yoromesine de katklda bulunmaktadrr, Hlmerpa, nitelikli bir projeye daha Oston kallteli malzeme tedarik etml ~ olmaktan memnuniyet duymaktadrr,

7 Himerpa Selimpa~a ' da Yeni Lojistik Deposunu Hizmete A9h - ~antiye' ye acll malzeme lazlm. - Nezaman? - Dun. bugun. hemen, ~imdi. yann sabah... i n ~aat malzemeleri Pozorlomo - Soll~ - Doglllm' lnl yapan firmalann en slk ya adigl diyolog ve sevk zamanl konusunda en c;:ok aldigl cevaplar yukandakllere benzerdir. Buna k ar~ln veri len cevaplar genelde : - Fabrikaya sorahm. - Oreticinin stoklannda var ml bakallm. - Oretim tarihi en erken 10 gun sonra olabilir. - Fabrika stoklannda varml~, birkac;: gun ic;:erisinde sevkedebiliriz.. Gibi... ihtiyac;: ve talebl bireblr kar~ llamayan c umlelerdir. Bir de sbylenemeyen ama du~unulen cumleler vardlf : Neden hep son anda isterler? Neden depocu malzeme bitmesine yakln degil de bitince haber verir? Neden programll c;: ah~ llmaz ki? Bu sayede talebi kar~ l lamayan cevaplar ic;:in sorumluluk bende degil onlarda veya ~unlarda duygusu desteklenerek o lgunla~tlflhr. Mu ~te riye aktanlan cumle : - Tamom ihtiyaclnlz c;:ok acil ama neden daha ewel bildlrmediniz? $u anda biz ne yapabiliriz? Olur... Ama ashnda bir ~ ey olmaz, memnuniyet o lu~maz. Sorunun esasl herkes ic;:in : Biz NE YAPABiLiRiz? dir. E yapabiliriz; yaptlk do... inanlyoruz ki; dun yaptlglm lz gibl, bugun ugra~glmlz gibi. yann hayal eltgimiz gibl olacak. vet biz de b ir ~ey hatta c;:ok ~ey..,.,/ 1'r!merpa Avrupa ve Anadolu yakamdaki ~ehlric;:i depolannln yanlslfa Sel i mpa~a ' da yenllojlstlk deposunu do hlzmete a<;:tl m 2 kapah alan ve m 3 kapall stok haemi. - TUrkiye'nin en g e n i~ stogu 24 saatte adrese teslim BIZIMLE c;ali$in, BIZ c;ali$allm, 1$INlZ DURMASIN ~8

8 Posif Yongln Korunumu ve YGksek Sicokhk Izolosyonu... Sn. Geoff MANN Promot ihrocot MOdOrO Sn, Geoff Mann, PROMAT Ingillere ' nin "Pasil Yang In Korunumu" ve "YUksek Sicakilk izolasyonu" nda dunya lideri bir kurulu~ oldugunu biliyoruz, Bize PROMAT hakklnda daha delayll bilgi verebilir misiniz? Prom at ingiltere, Promat International' In Bel<;:ika merkelli bir bblumudur ve de Avrupa'da ki en buyuk blel sektbr in~aat mallemeleri uretici gruplallndan biri olan Etex Group' a ailtir. 5 YII bnce Promat, ingi~ere'deki Cape Calsil 'ln uretim fabrlkalallnl, 151m ve lisans haklallnl satin alarak; "Pasif Yangln Korunumu" uygulamalannda kullanllan Kalsiyum Silikat urunlerde dunyanln en buyuk ureticisi konumuna gelmi~tir. Promo!' In ikisi Bel <;:ika'da, ikisi ingiltere'de ve biri de "Promat Ingiltere, Promat Internotionol'in Belqiko Merkezli Bir BoWmudur ve Avrupo'doki En Buyuk Ozel Sektor in$oot Molzemeleri Uretici Gruplormdon Olon Etex Group'o Aittir,.. " (in'de olmak ulere 5 ayll uretim fabrikasl vard". Uzun Yillardli Promal'ln ihracal MUdUrIUgU'nU yapmaktaslnlz ve de tum dunya pazallnda geni~ lecrubeleriniz var. Kariyeriniz hakklnda biraz daha bilgi sahibi olmaktan memnuniyel duyallz, 18 Ylld" Promat firmaslnda yalljmaktaylm. Orun satlj palarlama sorumlulugunu ta ~l d lglm bblgeler Ortad ogu, Dogu Akdenil, Afrika, italya, ispanya ve Turkiye'dir. 18 ay bnce tum bblge t icaret inin merkelinde olacaglna inandlglm Dubai ofisini kurdum ve Dubai'ye ta~lndlm. "Promot'm Ikisi Be/~iko do. Ikisi Ingi/tere'de ve Biri de 9in'de Olmok Uzere 5 Ay" Uretim Fobrikosl Vordlf... " Promat lie yal!~maya bajlamadan evvel vine uluslararasl bir in~aat malzemeleri firmaslnln Pozarlomo Mudurlugu ' nu yapmaktaydlm. Promat, "Pasit Yangln Karunumu" ve "YUksek Sicakilk Izola syonu"nda seklor lideridir. Bize pazalln geli~iminden bahsedebilir misiniz? Son olujturulan Avrupa Yangln Korunumu Standartlall ve DUlenlemelerinden sonra, ve de blellikle lum Avrupa'do dulenlemelerin uygulanmaya ba~lamaslndan sonra "Pasif Yangln Korunumu Avrupa'do en hili! yukselen palar oldu. Bunun yanls"a Ortadogu'da inlaall devam eden buyuk blyekli projelerde gbrev "Kendi Loborotuorloflmlz Dlfmdo Boglmslz Test Kuruluf/ormdon do Uiusiorarosl Serlifiko/or AlmoktoYlz,.. " yapan uluslararasl danljman ve konlrollerin sertifikal! «blumler hakklnda yuksek hassasiyetlerinin de katklsl buyuktur. Grubumul iyerisinde yok saylda farkll uygulama delayi ve yelilli uluslararasl lest standartlallnl kapsoyan 4.000' den fazla yanma testi yapllmlj ve sonuylall belgelenmijtir, Testlerimil bnce Belyika ve ingiltere'de bulunan kendi laboratuallmllda yapllarak detaylar 01- gunlajlmlmakto daho sonra boglmslz lest kurulujlallnca tam delayl! incelemeden ge<;:irilerek uluslararasl geyerli sertifikalarla belgelenmektedir. Kalsiyum Silikal ve Vermikulil UrUnleriniz Promal markasl allonda gayel iyi bir bilinirlige sahipler. UrUnleri- 9~

9 Geoff MANN I Posif Yongln Korunumu ve YGksek Sicakhk Izolasyonu... niz hokkondo do koso bir bilgi verebilir misiniz? Levha formunda c;ok geni~ bir urun c;e~illiligine sahibiz. Bunlar ic;inde Promalec ve Supalux, en c;ok kullanllanlardlr. Promalecl H ve Supalux yangln dayanlmll ara bblme duvarlarda, asma lavanlarda ve gerekli oldugunda c;:elik korumasinda kullanil or. Vermiculux ve Promalecl 250 urunlerde yaplsal c;eligin yanglndan korunmasinda kullanllor, Vermiculux 4 saale kadar, Promalecl 250 ise 2 saale kadar koruma saglar. "Bu Uygulama ve Urlinlerin, RWS Yangm Egrisine Gore 2 Saaflik Dayantm Saglad/g/ Belgelenmi~tir... " Yanma dayanlmlnln blesinde nem dayanlml da uygulamalarda bnem kazanmaklador. Yuksek nem dayanlml, ve genel in ~aal uygulamalaronda kullan,m amac;:10 urettigimiz Maslerboard ise: banyo-tuvalet gibi oslak hacimler ic;:in ideal c;bzumdur. TUnel pasif yangln korumosinda da bzel geli~tirdigimiz 2 urunumuz ve dela Ylmlzla dunya lideriyiz, Promalecl H Tunnel ve Promatect T betonarme db~emelerin kal,b, olarak kullan,lmakta, beton dbkuldukten sonra yerinde borakllan Promalect levhalar olasl bir tonel ic;i yanglnda tom belonarme yaplyi yoksek oranda korumaklador. Bu uygulama ve urunlerln, RWS yangln egrisine gbre 2 saallik dayan,m sagladlg' belgelenmi~tir. " Tiirkiye'de C;ok Glizel Dizayn Edilmi~, C;ok Say/da Presfijli Projenin Ya In~aat Halinde, Ya da; Planlama Slirecinde Oldugunu Biliyoruz... " TUrkiye pozon ic;in beklenlileriniz ve ongoruleriniz nelerdir? TUrkiye'de c;:ok guzel bir polansiyel ~O

10 Geoff MANN I Posit Yongln Korunumu ve YGksek Sicoklik izolosyonu... "A vrupa'ntn Olu~furdugu ve Kabul Eff;g; Kriferleri Uygulama Yiizdesine Tiirkiye'nin de Yakla~acagtnl U muyorum... " gbruyoruz, C;:ok guzel dizayn edilmi~ c;:ok saylda prestijli projenin ya in ~aat halinde ya da planlama sureeinde oldugunu biliyoruz, Ozellikle ula~lm sektbrunde Bogaz TOp Kanal Ge<;i~i elkileyici bir proje, TOrkiye in ~aal seklbrunun bnumuzdeki Yillarda da aynl potansiyeli surdureeegine inanlyoruz, Son olorok bizlere lovsiyeleriniz nedir? Bizim urunlerimiz ilk ba~ta hep yeni Orunler olarak gbruleeek ve pazara lam manaslyla kabolu zaman a laeaktlf, Teknlk Insanlann bu urunlerle, sertifikali delay <;bzumleriyle tanl~masl "Pasif Yangln Korunumu" algllamaslnln ve uygulamaslnln geli~mesini saglayaeaktlf, Avrupa Yangln ~art namesi'ni kabul edip uygulamaya ge<;mi~ olmanlz sevindiriei. Avrupa'nln olu~lurdugu ve kabul ettigi krilerleri uygulama yuzdesine Turkiye'nin de yakla ~aeag l nl umuyorum, Bizim Promat olarak geli~tirdigimiz ve c;:ok saylda sertifikayla belgeledigimiz delay c;:bzumlerimiz, mimar, muhendis, mekanik danl~man ve proje burolannln ihftyaelnl govenle kar llamaktadir, Himerpa'nln da yuksek slok kapasilesi, leerubesi. sundugu leknik danl~manlik hizmetleriyle Proma!'1 TOrkiye'de lems;; edeeek en iyi firmalardan biri olduguna inanlyor, d islribulbrluk anla~masl imzalaml1 olmaktan memnuniyel duyuyoruz, "Avrupa Yangtn $artnamesi'ni Kabul EdIP, Uygulamaya Geqmi~ O/mantz Sevindirici... " ~~

11 SiKA YAPI KiMYASALLARI A.~.'NiN YENi FABRiKASI A~ILOI hizmet verecek olan fabrikanln a<;:lli~ torenlnde yeni tesisle IIglli bilgi veren Sn, Ernst BARTSCHI, "Sika TOrkiye'nin yeni fabrikasl bizim i<;:in standarl bir tesis degil; bu inandlglmll TOrkiye'ye ozel bir tesistir. Son 10 Yllda Sika'nln donyada boyome hili % 8 civannda oldu ama Sika TOrkiye % 20'lik boyome gosterdi; bu 3,5 Yllda bir mevcudu ikiye katlamak demek, TOrklye'de yaptlglmlz bu yeni yatlnm, stratejik bir onem ta.,yor, Sika Group olarak gelecek yatlrm planlanffilz <;:er<;evesinde IMEA adlnl verdigimiz yeni bir bolge yarattlk, TOrkiye'yi Avrupa'nln doguya bakan yozo, Avrupa ile dogu araslnda kopro olarak goroyoruz, Bizim I<;:in her yeni bolge.. GOney Afrika, Orla Dogu ve Orla Asya' da yer alan Olkelerin yanl slra Hindistan' ln da polar geli.tirme, ar-ge ve sektorel olu.um planlanmasl konusunda TOrkiye'ye baglanmaslyla Sika TOrkiye "IMEA Bolge Lideri" Onvanlna sahip olarak laboratuarlan ve tum operasyonel birimleri ile "Bolgesel Teknoloji Merkezi" durumuna geldi, Bu bolgeye hizmet verecek kapasitede yeni tesise ihtiya<; duyan Sika, 19 milyon dolarllk bir yatlnm yaparak istanbul Tuzla'da, 18,500 m 2 kullanm alanlna sahip, son teknoloji ile donatllml. bir fabrika a<;:tl. Sika, Olkemizde konusundaki en boyok Oretim kapasitesine sahip bir konumda, TOrkiye'nin tum IMEA Bolgesi'ne kuwetli bir kolon, bir destek ister ve T Orkiye de bu bolgenin temel ta." temel direginl olu.turuyor. TOrkiye'yi hem boyome hili baklmlndan, hem de "IMEA Bolge Lideri" se<;memiz nedeni ile burada OstUn ozellikli yeni bir yatlnm yapma geregi duyduk, istanbul'daki Sika, sahip old!jgu bilgi birikimi ve tecrobesiyle sadece TOrkiye'ye degil tom Orla Dogu, Orla Asya, GOney Afrika ve Hindistan'a bayilik dagillml, satl., arge, laboratuar <;:all~malan gibl alanlarda hizmet verecek," dedi. A<;:III. toreninde isvi<;re'li konuklara TOrkiye kolturonden farkll ornekler sergilendi. Aynca fabrikanln yaplml esnaslnda emegi ge<;:enlere plaket verildi. HizMET ANLAYI~IMIZ OOULLENOiRiLMEYE DEVAM EOiYOR TOrkiye ' de Oretilen tom Bosch markall f"'nlann lsi izolasyon plakalannl tedarik eden Himerpa, BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH taraflndan " TOP - Quality 2006 " (En Ust Kalite 2006) 6dOlOyie onurlandlnldl. BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH'ln tom Avrupa'daki fabrikalannl kapsayan f",n grubu tedarik<;:ileri araslnda yaptlgl degerlendirmede Himerpa, " Q in Gold " (En Ust Kalite notunu) aldl. Himerpa, yaptlgl konfeksiyon Oretim, dozenli lojistik, govenilirlik, uygun fiyat ve kal~eli OrOn pol~ikaslyla tum degerlendirme kriterlerinde eksiksiz tam not alarak hizmet kalitesini bir kere daha belgeledi. Bu ve diger aldlglmll odolier hizmet anlayl.,mizjn somut belgeleridir, Ama bizim alabilec egimiz en boyok odoi her zaman mo.terilerlmizln memnunlyetidir, _...'..."-"""' "'--""'--..,.....,,,.,,,... B/5/ H/ ::.:;:.:.,:----~-, _... "'-_.-...,, -~.. "

12 Iso~Q~M~ YALITIM TEKNOLOJILERI 1970'lerin bajlnda kurulmuj olan ISOLGOMMA kuruldugu tarihten gunumuze, yajamln her noktaslnda karj,lajt,g,m,z gurultu probleminin giderilmesi i<;in ve insanlann hayat standartlannln yukseltilmesi amaclyla 6zgun <;6zumler uretmij, bu urunleri kullanarak ustun performansh <;6zumler ortaya koymujtur, Bugun gelinen noktada dunyanln her b61gesinde ger<;eklejtirilen prestijli projelerde 50 milyon m 2 uzerinde ISOLGOMMA markaslna ait urun tercih edilmijtlr. Holiday INN (BAE.), Ankara Metrosu (Tu rkiye). Daewoo Merkez Y6netim Binasl (Kore), Volgograd Hastanesi (Rusya), Hotel Intercontinental (Yunanistan), Casino Royal (Hollando), Concordia Plaza (Hong Kong), Frankfurt Commercial Bonk Binasl (Almon yo) ve benzeri bir<;ok uluslararasl proje ISOLGOMMA'nln bu sekt6rde sohip oldugu liderligin ve yapmlj oldugu yatlflmlann 6nemli birer karjlllgi niteligindedir. SBR (Styrene Butadiene Rubber) ve EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) malzemelerinin <;6zume 6zg0 kanjlm oranlannda ve farkh yogunluklarda harmanlanarak yoksek kalitede ve OstOn performansh OrOnler Oreten ISOLGOMMA, bu prosed OrO ISO 9000 kalite sertifikasl <;er<;evesinde ger<;eklejtirmektedir. Aynca ISOLGOMMA OrOnlerini test edip uretim sorecini kontrol edebilecegi iki ayn labaratuvan do bunyesinde bulundurmaktadlf. Bu soyede sohj 6ncesi ve soll~ sonrasl olarak tarif edebilecegimiz, OrOnun uygulamadan 6nceki performanslnl ve uygunlugunu tesbit eden ve uygulama sonraslnda do saha testleriyle OrOnlerin ger<;ek performanslnln 61<;Olebildigi kapsomli hizmetleri mujterilerine sunmaktadlf. ISOLGOMMA urun gamlnl ajaglda do tariflendigi glbi. kullanlm alan lonna g6re d6rt ana gruba aylfmljllr. 1-) Konullar : Bu grupta yer alan Orunler; ev, okul. hotel. alijverij merkezi. haslane gibi Insanlann yogun olarak bulunduklan mekanlarda ortaya <;Ikan hava dogu~umlu ve darbe etkisiyle meydana gelen goroltolerin giderilmesine y6nelik esnek, yoksek ve/veya do~uk yogunluklu OstOn performansll Orunlerdir. 2-) Demiryollan ve Rayh Sislemler : Yer altl, yer OstO ve tonelierden ge<;en tren, metro v.b. ara<;lann neden oldugu yaplsol titre~imler ve hava dogujumlu gorultulerin <;6zumune y6nelik olan bu uronler ISOLGOMMA ar-ge birimi ile Naples Oniversitesl'nln ortak <; all~malanyla uretilmektedir. 3-) EndUslri : EndOstriyel tesislerde ve fabrikalarda kullanllan makinalann meydana getirdigi titrejim ve goroltuyo ortadan kaldlrmak i<;in tasarlanml~ OstOn performansli OrOnlerdir. Bu OrOnler sayesinde yallnmcllar sahip olduklan makine ve te<;hlzatln kullanlm 6mrOnO maksimlze edlp, baklm ve onanm gibi i~ l etme giderlerini en do~ok seviyede tutarken. i~<;iler de konforlu bir <;a li~ma ortamlnda g6rev yapma imkanl elde ederler. 4-) GUvenlik Kaplamalan : EN 1177 satandartlan <;er<;evesinde Oretilen bu uronler elastik yapllan sayeslnde <;ocuk porklannda meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalann engellenmesi i<;in 6zel olarak dizayn edllmijlerdir. ISOLGOMMA'nln konutlarda meydana gelen gorolto problemlerinin <;6z0mO I<;in gelijtirdigi ve muadillerinin de Olkemizde kullanlldlgl OrOnler ~unlardl r: Vuzer Do~eme ve Son Kat Kaplama Altl Uygulamalan Malzemelerin Ortak Ozellikleri Minimum kallnllkla yoksek performans. Mukemmel esnekllk. YOksek mekanik dayanlm. Uzun sorell malzeme dayanlml ve akustlk performans. Kolay uygulama. <;:evreye duyarlillk, ~---

13 ISOLGOMMA Y ALiTIM T EKNOLOJiLERi GREI LINE Orun Tanlml GREI LINE EPDM granullerlnin homojen olorak slcok pres yontemiyle Ylrtllmayan bir ortuye birle~tirilmesinden meydana gelir. Mukemmel elastlkiyeti ve her turlu zeminde uygulanatslilmesiyle. db~emede olu~an dorbe sesine korll ideal bir c;:bzumdur. GREI LINE bir yuzeyi su gec;:irmez brtuden de uretilebilmektedir. Uygulama Ilk once do~eme vasltaslyla komlu hacimlere sesin ve titrejimin gec;:i~ini bnlemek ic;:in, polietilen sopurgelikler duvar kenorlanna tum do~eme c;:evresinde yaplltlnlorak yerle~tirilir. Doha sonra rulolor halindeki GREI LINE, EPDM granullu yuzeyi altta kalacak ~ekilde ve bindirme hattlna dikkat edilerek bo~luk blrakmodon serilir. Rulo kenorlan bir bant vasltaslyla blrlejtirilir. $OP dbkulmeden bnce, malzeme su gec;:irimsiz bir ortu ile kaplanlr. (Su gec;:irimsiz brtuden imal edilen Orun kullanillyorsa, bu ijleme gerek yoktur.) Doha sonra jap atllorak, istenilen son kat kaplamaslyla uygulama tamamlanlr. Teknik Bilgiler: ISO 140-8'e gore GREI LINE serisinin dorbe sesi sbnomleme degeri minimum L'lLw ~ 28 db'dir. EN x BOY (m) YOGUNLUK (kg/m3)., DINAr'~'IIK SERTLIK DARBE SEsi AZALTIMI GS G8 Smm 8mm lx5 1 x MN/ m3 12 MN/ m 3 ;,28 db ;,28 db ROLL LINE Orun Tamml 30 ylll ajkln bir deneyimin sonucu olorak ortaya C;:lkan bu urlin, elde edilen tecrubelerle surekli olorak geli~tirilmi~, ekonomikligiyle piyasada en c;:ok talep gbren ve uygulanon malzeme olma bzelligini kazanmll ttr. ROLL LINE, kauc;:uk lifterin ve granolierinin Ylrtllmayan bzellikte bir brtoye, sleak pres yontemiyle yaplltlnlmaslndan meydana gelmektedir. ic;:erisine mantor porc;:aclklan katllorak do uretilen ROLL LlNE'ln bu bzelliklere sohip uronu, RTA ismini almaktadtr. Uygulama ilk 6nce d6jeme vasltaslyla komlu hacimlere sesin ve titrel imin gec;:i~ini 6nlemek ic;:in. palietilen supurgellkler duvar kenarlanna tum dole me c;:evresinde yaplltlnlorak yerleltlrillr. Daha sonra rulolor halindeki ROLL LINE, SBR granullu yuzeyi altta kalacak jekllde ve bojluk btrakmadan serilir. Rula kenorlan bir bant vasltaslyla birleltirillr. $Op dbkulmeden 6nce, malzeme su gec;irimsiz bir 6rtO ile kaplantr. (Su gec;:irlmsiz ortuden imal edllen urun kullanillyarsa bu i~leme gerek yaktur.) Doha sanra ~ap atllorak istenilen son kat kaplamaslyla uygulama tamamlantr. Teknik Bilgiler: ISO 140-8'e gore ROLL LINE serisinin dorbe sesi sbnomleme degeri minimum L'lLw ~ 23 db'dir.

14 ISOLGOMMA Y ALiTIM T EKNOLOJiLERi MALZEME KALlNLlK ( mm) EN x BOY (m) YOGUNLUK (kg/m3).. DINAMIK SERTLiK DARBE SEsi AZALTIMI R4 4mm I x 5 R6 6mm I x 5 R8 8mm I x 5 RIO lomm I x 5 RTA6 6mm I x MN/ m3 21 MN/ m 3 19 MN/ m 3 18 MN/ m 3 30 MN/ m 3 ~4dB ;,24 db ;,24 db ;,24 db ~3dB RTA8 8mm Ix5 RTAIO 10mm Ix MN/ m3 21 MN/ m 3 ;,23 db ;,23 db SYL LINE OrOn Tamml SBR granullerinin basln<;: altlnda birle~tirilmesiyle meydana getirilen SYL LINE. genellikle ahjap, parke, halt v.b. son kat kaplamanln altlna kullanllan bir OrOndOr. EndOstriyel tesislerde. SYL LINE ile yapllan yuzer d6jeme uygulamalannda da <;:ok iyi sonu<;:lar elde edilmijtir. Standart olarak <;:plak Oretilen SYL LINE, y,rt,lmayan bir 6rtuyle de kaplanarak SYL LINE AD adlnl alii. Uygulama Rulolar halindeki SYL LINE serbest ya da b61gesel yapl tllllarak serilir. AD tipinde kau<;:uk yoz ajagl bakacak jekilde yerlejtirilir ve uzerine son kat kaplama yapllarok uygulama tamamlanll. Teknik Bilgiler: ISO 140-8'e g6re SYL LINE serisinin darbe sesi s6numleme degeri minimum C.Lw = 23 db dir AD S8AD 510AD 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm lomm EN X BOY (m) 1.25 x x x 10 LOx x x 7.5 YOGUNLUK (kg/m3) DINAMIK SERTLiK 77 MN/ m 3 70 MN/ m 3 63 MN/ m 3 96 MN/ m 3 95 MN/ m3 94 MN/ m 3 DAR BE SESI AZALTIMI ;,23 db ;,23 db ;,23 db ;,23 db ;,23 db ;,23 db DUVAR YALITIM UYGULAMALARI MUSTWALL LINE OrOn Tamml Kau<;:uk lilleri ve granolierinin sleak pres y6ntemiyle birlejtirilmesinden olujon. levhalor jeklinde uretilen uronlerdir. YOksek yogunluk ve larklt kaltnltklarda Oretilen MUSTWALL. duvarlardon iletilen gurolfunon yalttlmlndo etkin <;:6zumler sunar. PTA odl oltlnda Oretilen MUSTWALL Orunleri. kau<;:uga ek olarak bunyesinde mantar granulleri bulundurmaktadll. Uygulama MUSTWALL levholor. sobitleme elemonlon ve yapljttrlci kullanllarak duvara monte edilmektedir. Yalltlmda surekliligin sag 10- nabilmesi ve bojluk bllokmamak i<;:in levhalann birbirine bont vasltaslyla yapl~tllllmasl tavsiye edilmektedir. ~f

15 ISOLGOMMA Y ALiTIM T EKNOLOJiLERi Teknik Ozellikler: M Serisi UrOnler EN x BOY (m) 10 10mm 1.0 X 1.2 lop 10mm 1.0 X P 15mm 1.0 X P 20mm 1.0 x P 30mm 1.0 x 1.2 load 10mm 1.0 x AD 15mm 1.0 X AD 20mm 1.0 X AD 30mm 1.0 X AD 40mm 1.0 X 1.0 YOGUNLUK (kg/m3) MALZEME PTA Serisi UrOnler KALINLIK (mm) mm -800 lop 10mm P 15mm P 20mm P 30mm load 10mm AD 15mm AD 20mm AD 30mm AD 40mm 1.0 X X X x X X X X X X 1.0 YOGUNlUK (kg/m3) STYWALL LINE Orun Tamml Vahtlm yapllacak duvarlann altlnda kullanllan bu OrOn, duvordan ve/veya do emeden ge<;:en goroltonon azaltllmaslnda tamamlaylcl bir rol oynor. <;:e itli ebatlarda ve 0<;: forkll muhteviyalta Oretilebllmektedlr. ST serisi iki yozo bltomlo kaglt kapll. slcak pres yontemiyle birle!tirilen kau<;:uk lifler ve granolierden olu maktadlr. STA serisi OrOnler ST serisine ek olorak bonyesinde kau<;:uk gran Oller ihtiva ederler. ST - AD serisi ise; Ylrtllmayan orto ile kaplldlr ve yoksek yogunluklu SBR granolierinden meydana gelmektedir. Uygulama Duvor olu!turulmadan once, duvann altlnda ba!langl<;: zemini alu!toracak!ekilde yere serbest olorak yo do yapl!llnlarak serilir ve Ozerine duvor oroior. Teknik Ozellikler: BOY (em) t ST 8mm em STA 10mm em ST-AD 6mm em 100 em 100 em 750 em PROFYLE LINE OrunTamml VOler do eme uygulamalannda kullanllan polletilen kenor bantldlr. K6!'3 prafili!eklinde Oretllen OrOn, yozer do!eme yahtlmlnln sorekliligini saglayorak do! eme ve duvor oroslndakl baglanhyi keser. Uygulama VOzer do!eme ba!langl<;: elemanldlr. TOm oda kenorlan boyunca duvora ve zemine yapl!tlrllarak monte edilir. Alita kalan por<;:anln Ozerine G REI LINE yo do ROLL LINE serisi Orunler bindirmeli olorak serilir. Teknik Ozellikler: YUKSEKLiK (em) PES Smm Sem 10 em PE 10 6mm IDem 10 em

16 -. ISOLGOMMA PERFORMANS DEGERLERI TOnlm Kohnhk (mm) TOnlm Kohnhk (mm) 1- Siva 1900 kg/m Siva 1900 kg/m Betanarme D6~eme 2400 kg/m Betonarme D6~me 2400 kg/ m ISOLGOMMA R ISOLGOMMA R Siva 1900 kg/m Siva 1900 kg/m Parke 850 kg/m Parke 850 kg/m 3 8 Ln,w ; 60,0 db Toplom Kohnhk 187 Ln,w; 57,0 db Toplam Kollnhk 227 ~Ln ; 19,6 db ~Ln; 19,6 db 7 Tanlm Kohnhk (mm) Tanlm Kohnllk (mm) 1- AIe;:lpan 720 k\:i/m Gift Kat AIe;:lpan 720 kg/m ISOLGOMMA MlO 10 2-ISOLGOMMA M Siva 1900 kg/m Siva 1900 kg/m Tugla 700 kg/m Gazbeton 400 kg/m Siva 1900 kg/m Siva 1900 kg/m 3 20 Rw; 49.5 db Toplom Kahnhk ISOLGOMMA M Gift Kat AIe;:lpan 720 kg/m 3 25 Rw; 56.0 db Toplam Kohnllk Rw ; Aglrhkll Ses Azalhm indeksi ( Hava Dogu~umlu ) Ln.w ; Normalle~t lrll ml~ Ses Baslne;: DOzeyi ( struktur Dogu~umlu ) ~Ln ; Yahllm ile Elde Edilen Ses Baslne;: Duzeyi Farkl (str(jktor Dogu~umlu ) ~~

17 Himerpa'da Yeni OrOn : LP asb KALlNLlKLAR : 9 mm, 11 mm, 15 mm, IS mm Neden LP OSB Kullanallm? EBATLAR GLOBALOSB ORETiMi l : 1220 mm x 2440 mm I PLAKA KAPLAMA ALAN I 1220 x 2440 mm 2,9768 m2 2,9768 m m 2 2,9768 m 2 LP OSB kullanmak, OSB' de <;eyrek aslrdan fazla b ir tee robe ile tom donya pazonnln %20'slnden fazlaslna hakim olmanln goeo ve goveninden faydalanmaktlr, Neden LP OSB Doha Iyi? LP OSB surekll en ust kalitede, tutarll yogunluk ve hataslz ebatlarda Oretim yapar. LP OSB mokemmel nem dayanlml ve mukavemet degerleriyle <;atl. eephe ve d6~eme kaplamalan i<;in en uygun <;6z0mdOr, Egllme, burkulma, <;atlama, tabakalann ayn~masl gibi hi<;bir kusuru sergllem ez, LP OSB <;ivi. vid a ve zlmbalan govenli olarak tut or, LP OSB ham i~are t le n mi~ <;Ivlleme c;:izgileriyle hizolamayi ve montajl ko l ay l a~tlrlr. LP OSB kaymaya kar~1 zlrh l andlrllml~ yozeyiyle yoksek I~ ve I~c;:i govenligi saglar, LP OSB 600 milyon m 2 OSB Ore tmenin goeoyle sorekli uygun fiyat sunor. LP OSS URUN PAKET SiLGiLERi 1 PLAKA AGIRLIGI 650 kg/ m J ,40 kg 21,25kg 29,00 kg 34,80 kg 1 PALEl Plaka SaytSI Kullan1m Verleri 1 PALEY KAPlAMA ALANI m' 238, ,42 148,84 128,00 I PAlEl HAeMI m ' 2,26 2,23 2,23 2,30...L 1 PALEY AGIRLIGI kg LP OSB Y6nlendirilmij Ah~ap Yonga Levhalar tom yapllann <;atl. duvar ve d6jeme uygulamalannda, i<;: ve dl~ ortamdo govenle kullanlhr. YOksek rolgar, dlj ortam neml ve deprem yoklerine dayanlklldlr. OSB bir ara katman uygulamasldlr. OSB kaplama tamamlandlktan sonra Ivedl bir jekilde <;:atl ve eephenin son kat kaplamalan yapllmohdir. Uygulama Bilgileri Uygulamolardo 6ncelikli olorak TOrk Standort ve Injaat Y6netmelikleri g6z0nonde bulundurulmalldlr, LP OSB Levhalar temiz ve kuru bir ortamda depolanmahdir. Dlj ortamda bekletilmesi durumunda zeminden yoksekte, hava sirkolosyonu saglanacak ~ekllde naylon veya benzeri su almayan bir MOyle brtolmelidir, LP OSB Levhalann mukavemet eksenl boyudur, Makslmum dayanlm i<;:in tom plakalar uzun boy dogrultusunda tajlylcl merteklere dik olorak uygulanmall ve en az Iki veya daha fazla mertek a<;lkhglnl ge<;:ecek ~eki l de monte edllmelldir,. LP OSB Levhalar <;:Otl ve zemin uygulamalannda zlrhlandlnlmlj kaymaz yozey Ostte kalacak jekilde yerlejtirilmeli. ij ve Ij<;:1 govenligi I<;:in kaymaz tabanll ayakkabl giyilmelidir. Kenar ve koje bir l e~im yerlerinde levhalar araslnda en az 3 mm bajluk blrakllmahdlf. <;:iviler kenar tajlylcllarda en folia 15 cm de bir, ara tajlylcllarda en fazla 30 cm de bir <;akllmalldlf, MOtemadi b610mler 10 boy ( 24,4m )' den uzun olmamah ve bu b610mler araslnda 2 cm genlejme derzi blrakllmahdlf. Montaj 6ncesinde LP OSB levhalar kuru olmall, Islak bir zemin Ozerine montaj yapllmamalldlr. Ajln neme karjl momkon olan en klsa sorede <;:atl brto ve kaplamalanyla kapahlmahdlf, OS6, Ahjap bir malzeme olup yanglna karjl gerekll koruma tedbirleri ahnmahdlf, ISlhlmayan ve al<;:ak <;:ahlarda yeterll seviyede havalandlfma yapllmalldlf, En az <;:atl alanlnln 1/15O'si kadar havalandlfma bojlugu blrakllmasl tavslye edllir. <;:ah yok hesabl dogrultusunda OSB kahnhgl ve mertek arahgl 59<;:ilmeli, a~ag l da belirtilen degerler ge<;:ilmemelidir. Teknik Bilgiler LP OS6 Levhalar "The Engineered Wood Association Performance Rating Standort PRP los" APA Amerikan Standartl ve "HUD UM-40C" y6netmeligine uygun olarak Kanada ve Amerika ' daki modern tesislerde Oretilmektedlr. "APA Rated Sheating" ibareslyle boton Oretim teslslerinin ve OrOnlerin dozenli olarak denetimden ge<;tigi belgelenmektedir. Her paletin Ost plakalannda uronle IIglll tom bilgiler a<;:lk<;:a belirtllmijtir. i LP '-----':::::::...---'-, APA THE ENGIN EERED... 2 woop ASjOCIATIQN RATED SHEATING 7/16 INCH 24/16 SIZED FOR SPACING EXPOSURE I ""::'-'--- PS 2-04 SI IEATHING.. P RP lob HVP UM- 4 0C CONSTRUCTION SI I[ATING l R24 / 2F16 / W24 l1mm CSA0325 EXTERIOR TYPE ADH ESIVE L STRENGTH AXIS : , "Louslana Pacific Corporation" "l.p. Oratlcl Firma 2 Amerlkon Standartlarn)o uygunlugunu belgeleyen denetleme kurulu~unun anoyi.3 LE:VIIA KAUNUC I Jl~~H T 7! ~ ~ ~H 19/32-1NO! 5 "EXPOSURE I i~ va dl:j mekonlordo <;:011. duvar v u d OllomO uygulortlolonndo kulloniloblllrllk SlnltlondlrmOSI. 6 UlellidlO r lests kodu. 7 Amerlkon Sfondarllonno uygunlugu belgeleyen ibore. 8 ~CSA 0325 ~ Kanodo Sfondortlonno uygunluk Iborest 9 ~ f-xtfrio R TYPE ADHESIVCw ~ D I ~ ORTAM TUTKALI " D I~ ortom n e m ine doyanlm l<;:ln kullorlllof''1 lulkol t ip!. 10 Mukavomot Aksl YOnu II II

.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in,

.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, Tiirk Bilim Adamlnln Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, enerji sektorundeki devrimi u - u -a ~--::>. ::t a Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K Microsoft Tiirkiye i~ ortaklarmm

Detaylı

Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir

Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Ferdi Erdoğan Değerli Okurlarımız Son zamanlarda en hareketli, en hızlı geçen dönemleri yaşıyoruz.

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

SAYI 4 - YIL 2-2014 EYLÜL AKTÜEL NEDEN İLE TÜM TÜRKİYE DE YENİ NESİL PLYWOOD

SAYI 4 - YIL 2-2014 EYLÜL AKTÜEL NEDEN İLE TÜM TÜRKİYE DE YENİ NESİL PLYWOOD SAYI 4 - YIL 2-2014 EYLÜL AKTÜEL YERE SAGLAM BASIYOR BALCIOĞLU EGGER İLE TÜM TÜRKİYE DE NEDEN BALKO SVEZA DECK YENİ NESİL PLYWOOD? EYLÜL 2014 PERSPEKTİF 1 PERSPEKTİF Rekabetin Bugünü Değerli Okuyucularımız,

Detaylı

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan , Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan Prof. Dr. Huseyin Tatlldill Berfug Ortuny Kredi Temerriit Swaplanmn Fiyatlama Yontemleri ve FiyatlamaYI Etkileyen Finansal Gostergelerin

Detaylı

Bölge Temsilcilikleri

Bölge Temsilcilikleri İmtiyaz Sahibi: Levent Pelesen Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Özge Sipahioğlu Yayın Kurulu: Alper Doğruer Fulya Evren Grafik Tasarım ve Yayına Hazırlama Extreme Bilgi Teknolojileri Yönetim Adresi ve Mardav

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

S17 S27 S35 S40 S68-70. DOĞAN TANKER Doğan Tanker Teslimat Sonuçlarıyla Çıta Atladı. ÖZ GÖZDE Öz Gözde Heavy Team

S17 S27 S35 S40 S68-70. DOĞAN TANKER Doğan Tanker Teslimat Sonuçlarıyla Çıta Atladı. ÖZ GÖZDE Öz Gözde Heavy Team Yayın Sahibi HIZ MEDYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Burhan FIRAT burhan.firat@radusdergisi.com Genel Yayın Koordinatörü S. Göktan GÜÇLÜ goktan.guclu@radusdergisi.com Reklam Koordinatörü Metin ÜNAL metin.unal@radusdergisi.com

Detaylı

magazin Peliparquet Sektörün Öncüsü; Naturel Lamine Parke Yatırımlar: 92 cm x 212 cm HPL Parlak Laminat Peliform Bayilikleri Verilecektir

magazin Peliparquet Sektörün Öncüsü; Naturel Lamine Parke Yatırımlar: 92 cm x 212 cm HPL Parlak Laminat Peliform Bayilikleri Verilecektir Turanlar Şirketler Grubu Yayınıdır Mayıs 2014 Sektörün Öncüsü; Peliparquet Yeni Ürün Naturel Lamine Parke Yatırımlar: 92 cm x 212 cm HPL Parlak Laminat Peliform Bayilikleri Verilecektir Dış Cephelerdeki

Detaylı

36. YAPI FUARI. Muhteşem Uyumu Rases Hippodrome. G-Pan. Bayilerle Söyleşi. Yıldız Ürün. azaksu mimarlık Zehra Aksu - Adnan Aksu

36. YAPI FUARI. Muhteşem Uyumu Rases Hippodrome. G-Pan. Bayilerle Söyleşi. Yıldız Ürün. azaksu mimarlık Zehra Aksu - Adnan Aksu Ücretsizdir Üç Ayda Bir Yayımlanmaktadır Nisan - Haziran 2013 Yıl: 1 Sayı: 4 SÖYLEŞİ azaksu mimarlık Zehra Aksu - Adnan Aksu Bayilerle Söyleşi G-Ext in Doğayla Muhteşem Uyumu Rases Hippodrome Yıldız Ürün

Detaylı

Sürdürülebilir teknolojik gelişme ve büyüme

Sürdürülebilir teknolojik gelişme ve büyüme Başyazı Timuçin Daloğlu - Genel Müdür Yardımcısı Sürdürülebilir teknolojik gelişme ve büyüme Dile kolay Dalsan Alçı olarak önümüzdeki yıl sektörde 80. yılımızı kutlayacağız. 1932 yılında Kayseri de başlayan

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

Özpor Kazandırır... Neden Özpor Star Shingle?

Özpor Kazandırır... Neden Özpor Star Shingle? Özpor Kazandırır... Neden Özpor Star Shingle? Okside olduğu için yazın aşırı sıcaklarda erimez Binanıza daha az yük binmesini sağlar Bütçenize ekonomik güç sağlar Çevre ile dost olmanızı sağlar ÖZPOR TAŞYÜNÜ

Detaylı

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr BALCIOĞLU Bugün Plywood ürün grubunun üretiminde dünyada söz sahibi olan Rusya, Finlandiya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Çin ve daha birçok ülke ile Balko Plywood Ürün Standardı altında dünyanın hemen

Detaylı

Diyalog. Yangın yalıtımı can ve mal kaybını önler

Diyalog. Yangın yalıtımı can ve mal kaybını önler Diyalog Temmuz Ağustos Eylül 2013 Yangın yalıtımı can ve mal kaybını önler Yangın yalıtımı, yangının zararını en aza indirir, İzocam, Türkiye nin En Değerli Markaları Listesi nde yer aldı, Yangının çıkmasından

Detaylı

ADO-CRP ROTO VEKA KALE r 12 ASC Plastik-Ascam Cam Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Mühendisi Cenk Cenkcimenoğlu Nitelikli ve Kalitesi İle Öne Çıkan Ürünlerle Pazar Payını Geliştiren Bir Firmayız

Detaylı

Tasarım & Uygulama Yayın Sahibi Cam Merkezi A.Ş. adına Yorsan İşletmesi Genel Müdürü Gülfem YORGANCILAR PERÇİN

Tasarım & Uygulama Yayın Sahibi Cam Merkezi A.Ş. adına Yorsan İşletmesi Genel Müdürü Gülfem YORGANCILAR PERÇİN OCAK-NİSAN 2014 // Sayı: 22-23 - 24-25 Cam Merkezi yayınıdır. Para ile satılmaz. 2 İNDEKS 03 04 05 06 08 09 10 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 BAŞKANDAN İŞYERLERİMİZDE GÜVENLİK EDİTÖRDEN

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri NevPanel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m 2 toplam alan ve 9.250 m 2 kapalı alanda kurulmuş olan 2.250.000 m 2 /yıl üretim kapasitesine

Detaylı

GOSB'lu olmak. GOSB'un yıldızları. GOSB'a övgü. 23 yılda dinamik değişim. Otoyol sorunu çözülecek

GOSB'lu olmak. GOSB'un yıldızları. GOSB'a övgü. 23 yılda dinamik değişim. Otoyol sorunu çözülecek TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2008 SAYI: 13 GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ GOSB'lu olmak GOSB'da üretim yapan kuruluşlar, bölgenin yarattığı değeri anlatıyor... GOSB'un yıldızları İSO ilk 500

Detaylı

Oyunu. Opera 9 Mobile. OPERA 9 Mobile, sağladığı esneklik ve pratiklik ile otellerin iş yapış şekillerini yeniden tanımlıyor!

Oyunu. Opera 9 Mobile. OPERA 9 Mobile, sağladığı esneklik ve pratiklik ile otellerin iş yapış şekillerini yeniden tanımlıyor! Oyunu Opera 9 Mobile OPERA 9 Mobile, sağladığı esneklik ve pratiklik ile otellerin iş yapış şekillerini yeniden tanımlıyor! OPERA 9 Mobile ile artık resepsiyon sınırları yok! Konuklarınızı nerede isterseniz

Detaylı

Geleceğimiz: Enerji Tasarrufu. Türkiye de Tasarrufun Geleceği Yalıtımdır. 4 EPSDER Üyesi Daha KDS Sertifikası Aldı

Geleceğimiz: Enerji Tasarrufu. Türkiye de Tasarrufun Geleceği Yalıtımdır. 4 EPSDER Üyesi Daha KDS Sertifikası Aldı ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR MART 2014 YIL 4 / SAYI 15 Türkiye de Tasarrufun Geleceği Yalıtımdır ÇEVKAK TS EN 14933 Kapsamında CE belgelendirmesine başladı 4 EPSDER Üyesi Daha KDS Sertifikası Aldı Faruk Tiritoğlu

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

16 B2Fair, Stop4Business Projesi İle İlk Kez Türkiye de! Yapı-Endüstri Merkezi ve ABİGEM Doğu Marmara nın işbirliği ile Stop4- Business projesi, ülkemizde ilk kez hayata geçme imkânı bulacaktır. Stop4Business,

Detaylı

Gelişmiş dünya ekonomilerini yakalayabilmek için ülkemizde kadın çalışan sayısının artması gerek.

Gelişmiş dünya ekonomilerini yakalayabilmek için ülkemizde kadın çalışan sayısının artması gerek. Gelişmiş dünya ekonomilerini yakalayabilmek için ülkemizde kadın çalışan sayısının artması gerek. İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Ferdi Erdoğan Değerli Okurlarımız Ülkemizde kadınlar, son yıllarda

Detaylı

Deck. Balko KALIPLIK KONTRAPLAK. Avantajları

Deck. Balko KALIPLIK KONTRAPLAK. Avantajları SAYI 3 - YIL 2-2014 ŞUBAT AKTÜEL BALCIOĞLU ve KNAUF EL SIKIŞTI Yavuz Sultan Selİm Köprüsü (3.Köprü) MARMARAY İSTANBUL NEFES ALDI MAK-İN DELTA RÖPORTAJ gezi rehberi ABANT harika bir tatil yöresi SF28 SF32

Detaylı

Pakpen, kalitesini uluslararası

Pakpen, kalitesini uluslararası Ekim/Kasım/Aralık 2012 - Sayı 22 TÜRKAK tarafından akredite edilen Pakpen laboratuvarı, daha profesyonel ve daha sistematik bir yapıya kavuştu Pakpen, kalitesini uluslararası standarda taşıdı İş Bankası

Detaylı

G-Ext. Bayilerle Söyleşi. Yıldız ürün. Zorlu Center Gentaş ile kaplanıyor Sektör için Yeni Dizaynlar. Mobilya Sektöründe Oscar Gecesi

G-Ext. Bayilerle Söyleşi. Yıldız ürün. Zorlu Center Gentaş ile kaplanıyor Sektör için Yeni Dizaynlar. Mobilya Sektöründe Oscar Gecesi Nisan-Haziran 2012 Yıl: 1 Sayı: 1 Yıldız ürün G-Ext Zorlu Center Gentaş ile kaplanıyor Sektör için Yeni Dizaynlar Gentaş Grup'tan Eğitime Tam Destek 35. Uluslararası Yapı Fuarı İstanbul 2-6 Mayıs 2012

Detaylı

Hidrolik&Pnömatik. Say. www.hidrolikpnomatik.com. Hidrolik&Pnömatik Sektörünün İlk Dergisi

Hidrolik&Pnömatik. Say. www.hidrolikpnomatik.com. Hidrolik&Pnömatik Sektörünün İlk Dergisi Hidrolik&Pnömatik Mayıs - Haziran 2015 Fiyat :10 TL Say :77 ISSN 1303-6386 Ak flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi 77 www.hidrolikpnomatik.com Say Hidrolik&Pnömatik Sektörünün İlk Dergisi www.hidrolikpnomatik.com

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı