İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Egosantrik Özelliklerinin Öğretmen- Aile İşbirliği Seviyesiyle İlişkisi Açısından İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Egosantrik Özelliklerinin Öğretmen- Aile İşbirliği Seviyesiyle İlişkisi Açısından İncelenmesi"

Transkript

1 386 İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Egosantrik Özelliklerinin Öğretmen- Aile İşbirliği Seviyesiyle İlişkisi Açısından İncelenmesi Özet Kerem COŞKUN, Mustafa METİN, Salih BİRŞİÇİ & Gül KALELİ YILMAZ Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Seyitler Kampüsü Artvin, Bu çalışmanın amacı; öğrencinin egosantrik düşünmesi eğilimi ile öğretmen-aile işbirliği arasındaki ilişkinin belirlemektir. Araştırma, eğitim öğretim yılında Samsun İlindeki Anafartalar İlköğretim okulunun 2. sınıfında öğrenim gören 20 öğrenci ve öğretmeniyle yürütülmüştür. Özel durum araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, hem nicel hem de nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin egosantrik eğilimlerini belirlemek için yapılan görüşme esnasında öğrencilere İlköğretim 2. Sınıf ders kitabındaki okuma parçalarıyla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilecekleri ve olayları oluş sırasına göre anlatabilecekleri 5 soru sorulmuştur. Her sorunun doğru cevabı 20 puan olarak belirlenmiştir. Ayrıca sınıfın öğretmenine; öğretmen aile arası işbirliği düzeyini belirlemeye yönelik anket uygulanmıştır. Bu anketten elde edilen verilerin ortalama puanları hesaplanmıştır. Bunların yanı sıra, öğrencilerin egosantrik eğilimleriyle öğretmenaile işbirliği arasındaki korelâsyona bakılmıştır. Araştırma sonucunda bu iki değişken arasındaki ilişkinin pozitif yönde olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Egosantrizm, Senkretizm, Okul-Aile İşbirliği GİRİŞ Çocuklar için sekiz yaş önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirilebilir. Çünkü sekiz yaş öncesi ve sonrasındaki çocuklar arasında pek çok farklılıklar gözlenmektedir. Sekiz yaşından önce çocuğun egosantrizm özellikleri; kapalı anlatım, belirli olmayan zamirleri kullanma, öykülerde düzensizlik ve bitiştirme şeklindedir. Sekiz yaşına kadar çocukların egosantrik özellikleri nedeniyle gerçek bir anlayış söz konusu olmazken 8 yaş ve sonrasında çocukta gerçek bir kavrayış söz konusu olabilir (Piaget, 2005). Sekiz yaş öncesindeki çocuklar, kendine başka biri tarafından anlatılan öykünün sonunu akılda tutamaz ve öykünün aslına sadık kalmayarak kendine göre bir son icat ettiği görülmektedir. Buna karşın sekiz yaş ve sonrası çocuklar, anlatması istenen öyküyü aslına sadık kalarak anlatırlar (Piaget, 2005). Sekiz yaşındaki çocuklar işittiklerini olduğu gibi aktarma ve doğru bir açıklamada bulunmanın ne olduğunu bilirler. Sekiz yaş öncesi ve sonrası çocuklarda bu tür farklılıkların olmasının nedeni çocukların egosantrik düşünme özelliklerini kazanmasına bağlıdır (Piaget, 2005, Billow, 1975). Somut işlemler dönemi 6-7 yaş çocuğunun egosantrik özelliğinin bir sonucu olan senkretizm, çocukta çözümleme yeteneğinin bulunmaması demektir (Eckstein, 1983). Senkretizm özelliğine sahip çocuklar bir yeni düşüncenin arasında ilişki olsun ya da olmasın kendinden önce gelen şeyle bir bağlantı arayıp bulmaya çalışır (Piaget, 2005) ve ayrıntıları ayırt etmeye çalışma yerine bir bütün halinde algılarlar. Piaget (2005) ve Abel (1932) senkretizm özelliğine sahip çocukların, neden-sonuç ilişkisi kurmaya yönelik verilen ifadelerin anlamına bakarak ifadeler arasında ilişki kuramadıklarını belirtmektedir. Bunun yanı sıra bu özelliğe sahip çocuklar birbirine yabancı nesneler veya sözcükler arasında benzeyişler kurmaya, homojen olmayan doğal olayları birbirine bağlamaya ve geçici de olsa her olaya bir neden aramaya çalışırlar (Webster, 1978). Özetle, senkretizm özelliğiyle çocuklar, her yeni durumu başka bir duruma bağlamaya eğilimlerdir. Senkretizm bu anlamda kısaca bir bağlaç aşırılığı olarak ifade edilebilir (Piaget, 1971). Çocukların senkretizm özelliğinin azalmasında aile önemli bir rol üstlenmektedir. Ailenin sağlamış olduğu bakımın kalitesi çocuğun bilişsel gelişim basamaklarını sağlıklı bir şekilde yaşaması için

2 387 hayati öneme sahiptir. Şüphesiz çocuğun başarısını, dil ve düşünme gelişimini arttırmada ya da azaltmada ailenin özellikleri önemlidir (Desai, et al, 1989). Benzer şekilde iyi bir anne eğitimi ve çocuk bakımının kalitesi, çocuğunun sözel dil, matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini arttırmada ve çocuğun sosyalleşmesi üzerinde önemli etkisi olduğu ifade edilmektedir (Broberg, et al, 1997; Peisner, et al, 2001). Çocuğun dilsel ve matematiksel becerilerinin gelişimini olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında ailenin sosyoekonomik durumunun iyi olmaması, çocuk bakımının kötü olması gibi özellikler sayılabilir. Buna karşın çocuğun gelişim basamaklarını olumlu yönde etkileyen faktörler ise, annenin çocuğun gelişim basamaklarıyla ilgili bilgi ve deneyime sahip olması ve okul ile etkin işbirliğinin sağlanması olarak ifade edilmektedir (Lamb,1997). Okul, aile ve toplum arasında sıkı bir etkileşim olursa, öğrenciler ders çalışmanın ve yaratıcı düşünmenin önemini anlayabilir (Epstein,1995). Öğretmen-aile işbirliğinin öğrencilerin okul başarısını artırdığı, davranış sorunlarını önlediği ve öğrencinin okul öncesinden ilköğretime geçişi kolaylaştırdığı görülmektedir (Smith, et al, 2004). Ailenin öğretmenle etkili bir iletişime geçmesi çocuğun ana sınıfından ilköğretime geçişini hem kolaylaştırmakta hem de çocuğun okula devamını sağlamada önemli bir bileşendir (Bohan, 2004). Bu geçiş çocuğun hayatında önemli dönüm noktalarından biridir. Çocukların bu yeni ortama adapte olabilmeleri onların değişen ortamla başa çıkma kapasiteleri ile ilgilidir (Skinner &Wellborn,1997). Eğer çocuk, değişen ortama adapte olmazsa sınıf ve gelişimsel dönemin öngördüğü bilişsel ve sosyal becerileri kazanamazlar. Bu durumda çocuk ilköğretim birinci sınıfta temel okuma ve matematik yeteneklerini kazanamayabilir ve sınıftaki diğer arkadaşlarına yetişmesi çok zor olabilir (Belsky & McKinnon, 1994). Ebeveynin öğretmenle etkili bir iletişiminin olması, okula yönelik olumlu tutuma sahip olması, çocuğunun okul başarısının artmasında, zihinsel ve sosyal yönden gelişiminin sağlıklı bir şekilde sağlanmasında belirleyicidir (Nermeen, et al, 2010). Bu bakımdan ebeveynin öğretmenle etkili bir iletişiminin olmasının ilköğretiminin ilk yıllarında çocuğun sahip olduğu egosantrik düşünme eğiliminin kaybolmasında ve çocuğun hem sosyal hem de zihinsel yönden gelişmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bu yüzden bu çalışmanın amacı; öğrencinin egosantrik düşünmesi eğilimi ile öğretmen-aile işbirliği arasındaki ilişkinin belirlemektir. YÖNTEM Araştırmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Özel durum yöntemi, araştırmacının pek çok farklı veri toplama tekniklerini kullanarak sınırları belli sistemi veya birbirine bağlı sistemleri ortaya çıkardığı nitel araştırma türüdür (Creswell, 2007). Özel durum çalışması, genel bir kural ya da ilkeyi açıklamak için desenlenmiş bir araştırma yöntemidir (Cohen, et al, 2000, 181). Özel durum yönteminin benimsendiği bu çalışma, eğitim-öğretim yılında Samsun İli Çarşamba İlçesi nde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın örneklemini Samsun İli Çarşamba İlçesi Anafartalar İlköğretim Okulu 2. sınıfından 20 öğrenci seçkisiz örneklem yolu ile seçilmiştir. Örneklemden veri elde etmek için nicel veri toplama tekniklerinden anket nitel veri toplama tekniklerinden ise görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada görüşme tekniği; gerek okul-aile ilişki düzeyini belirlemek gerekse de egosantrik ve senkretik özelliklerinin kaybolma hızını tespit etmek amacıyla kullanılmıştır. Öğrencilerin egosantrik eğilimlerini belirlemek için yapılan görüşme esnasında öğrencilere İlköğretim 2. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Top Tavşan, Horoz ile Tilki adlı parçalar seçilmiş ve bu okuma parçalarıyla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilecekleri ve olayları oluş sırasına göre anlatabilecekleri 5 soru sorulmuştur. Bu sorular: 1. Top Tavşan ne zaman ormana gitti? 2. Top Tavşan neden kayboldu? 3. Top Tavşan ne zaman etrafı görememeye başladı? 4. Top Tavşan neden etrafını göremiyordu?

3 388 Bu dört soruya ek olarak da öğrencilerden Horoz ile Tilki hikâyesini üç defa okumaları ve anlatmaları istenmiştir. Öğrencilerin bu sorulara verdiği cevaplar teybe kaydedilmiştir. Toplamda 5 soru ve iki parça ile öğrencinin senkretik kaynaklı cümleleri bitiştirme özelliği belirlenmiştir. Her sorunun cevabını tam doğru, kısmen doğru, yetersiz ve yanlış cevap olmak üzere dört kategoride incelenmiştir. Toplamda görüşmeden elde edilen en yüksek puan 100 olarak belirlenmiştir. Görüşmeden alınan puan arası Çok İyi, puan arası İyi puan arası Orta ve 24-0 puan arası Düşük düzey olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında sınıfın öğretmenine; her öğrenci için araştırmacılar tarafından geliştirilen, geçerliliği ve güvenirliği uzman görüşlerine göre sağlanmış 10 maddeden oluşan, öğretmen-aile arası işbirliği düzeyini belirlemeye yönelik beşli likert tipi ölçek uygulanmıştır. Ölçekte Aile her konuda okul ile işbirliği yapması, Çocuğun gelişimsel ve bilişsel problemlerini çözmede aile ile birlikte ortak kararlar alması, Çocuğun gelişimsel ve bilişsel problemlerini çözerken, aile alınan ortak kararlar çerçevesinde üzerine düşeni yapması, Çocuğun gelişimsel ve bilişsel problemini çözmede aile yaptığı faaliyetler ile ilgili bana geri bildirimde bulunması, Aile okulun periyodik olarak düzenlediği toplantılara katması, Proje, performans ödevlerinde ailenin yapabileceği yardımı aile ile birlikte belirlenmesi, Aile, öğrenciye verilen ödevlere yardımcı olmada önceden belirlenen ilke ve kurallara göre hareket etmesi, Aile, çocuğunun göstermiş olduğu ilerlemeler ile ilgili benden düzenli olarak bilgi alması, Aile, çocuğunun eğitim ihtiyacını en iyi şeklide karşılaması, Aile, çocuğunun okulda katılmış olduğu etkinliklere (şiir okuma, tiyatro vs.) karşı duyarlığı şeklinde maddeler yer almaktadır. Her bir maddenin karşısında çok iyi, iyi, orta, kötü ve çok kötü seçeneği verilmiştir. Öğretmenden her bir maddenin karşısına uygun görüşlerini işaretlemesini isteyerek okul-aile işbirliği betimlenmiştir. Bu anketten elde edilen verilerin ortalama puanları hesaplanmıştır. Toplamda 10 ölçek maddesinde alınan en fazla puan 100 olarak belirlenmiştir. Ölçekten alınan puan arası Çok İyi, puan arası İyi puan arası Orta ve 24-0 puan arası Düşük düzey olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra, öğrencilerin egosantrik eğilimleriyle öğretmen-aile işbirliği arasındaki korelâsyona bakılmıştır. BULGULAR Öğrencilerin egosantrik eğilimlerini belirlemek için yapılan görüşmeler sonucunda öğrencinin egosantrik eğilimlerinin bulunmama düzeyi (ESED) belirlenmiştir. Ayrıca sınıfın öğretmeninin; ankete verdiği cevaplardan, öğretmen-aile arası işbirliği düzeyini (ÖAİD) belirlenmeye çalışılmıştır. Görüşme ve anket sonucunda elde edilen puanlar tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 Öğrencinin egosantrik eğilimlerinin bulunmama ve öğretmen-aile arası işbirliği düzeyi Öğrenciler ESED Aileler ÖAİD Öğrenciler ESED Aileler ÖAİD Öğrenci 1 85 Aile1 100 Öğrenci Aile11 38 Öğrenci 2 51 Aile 2 80 Öğrenci Aile Öğrenci 3 85 Aile 3 80 Öğrenci Aile Öğrenci Aile 4 68 Öğrenci Aile Öğrenci 5 34 Aile 5 62 Öğrenci Aile Öğrenci 6 85 Aile 6 65 Öğrenci 16 0 Aile Öğrenci Aile 7 62 Öğrenci Aile Öğrenci 8 51 Aile 8 50 Öğrenci Aile Öğrenci 9 51 Aile 9 53 Öğrenci Aile Öğrenci Aile Öğrenci Aile Ortalama ESED Puanı 53,35 Ortalama ÖAİD Puanı 47,25

4 389 Tablo 1 incelendiğinde, öğrencinin egosantrik eğilimlerinin bulunmama düzeyinin çok iyi kategorisinde 6 öğrencinin (Ö 1, 3, 4, 6, 7 ve 12), iyi kategorisinde 6 öğrencinin (Ö 2, 8, 9, 15, 18 ve 19), orta kategorisinde 4 öğrencinin (Ö 5, 10, 13 ve 14 ) ve düşük kategorisinde 3 öğrencinin (Ö 16, 17 ve 20) olduğu görülmektedir. Ortalama ESED puanına bakıldığında öğrencilerin egosantrik eğilimlerinin bulunmama düzeyinin iyi düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra öğretmen-aile arası işbirliği düzeyinin çok iyi kategorisinde 3 ailenin (A 1, 2 ve 3), iyi kategorisinde 7 ailenin (A 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10), orta kategorisinde 6 ailenin (A 11, 12, 13, 14, 15 ve 16) ve düşük kategorisinde 4 ailenin (A 17, 18, 19 ve 20) olduğu görülmektedir. Ortalama ÖAİD puanına bakıldığında, öğrencinin öğretmeni ve ailesi arasındaki işbirliği düzeyinin orta düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin egosantrik eğilimleriyle öğretmen-aile işbirliği arasındaki har hangi bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek için değişkenler arasındaki korelâsyona bakılmıştır. Bunun için değişkenler arasındaki Pearson Korelâsyon Katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda Pearson Korelâsyon Katsayısı (r) 0,63 olarak bulunmuştur. Bu değer çocukların neden sonuç ilişkisi kurabilme ve olayları oluş sırasına göre anlatabilme özelliği yani egosantrik eğilimleri bulunmama durumuyla öğretmen-aile arası iş birliği düzeyinin arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir. TARTIŞMA VE SONUÇLAR Yapılan çalışmanın sonucunda, İlköğretim 2. Sınıftaki öğrencilerin egosantrik eğilimlerinin bulunmama düzeyine iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre öğrencilerin bir yeni düşüncenin arasında ilişki olsun ya da olmasın kendinden önce gelen şeyle bir bağlantı arayıp bulmaya çalışmadığı söylenilebilir. Bu sonucu Piaget (2005) destekler niteliktedir. Piaget (2005) çalışmasında senkretizm özelliğine sahip çocuklar bir yeni düşüncenin arasında ilişki olsun ya da olmasın kendinden önce gelen şeyle bir bağlantı arayıp bulmaya çalıştığını ve senkretizm özelliğinin kaybolduğu çocuklarda ise bu durumun kaybolduğunu ifade etmektedir. Bunun yanı sıra araştırmadan elde edilen bu sonuca göre örneklemdeki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun neden-sonuç ilişkisi kurmaya yönelik verilen ifadelerin anlamına bakarak ifadeler arasında ilişki kurmaya başladığı söylenilebilir. Piaget (2005) ve Abel, (1932) senkretizm özelliğine sahip çocukların durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar araştırmanın sonucunu destekler niteliktedir. Araştırma elde edilen bir diğer sonuçsa, öğrencinin öğretmeni ve ailesi arasındaki işbirliği düzeyinin orta düzeyde olduğudur. Birçok araştırmacı ailenin sağlamış olduğu bakımın kalitesi ve ailenin ilgisi çocuğun bilişsel gelişiminde, çocuğunun sözel dil, matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini arttırmada ve çocuğun sosyalleşmesi üzerinde önemli etkisi olduğu ifade edilmektedir (Broberg 1997, Broberg, et al, 1997; Peisner, et al, 2001). Bunun yanı sıra öğretmenaile işbirliğinin öğrencilerin okul başarısını artırdığı, davranış sorunlarını önlediği ve öğrencinin okul öncesinden ilköğretime geçişi kolaylaştırdığı ifade eden çalışmalarda görülmektedir (Smith, et al, 2004). Araştırmacılar tarafından yapılan bu açıklamalar ve yapılan bu çalışmada elde edilen sonuca göre örneklemdeki öğrenci velilerinin çocuklarının gelişiminde çok fazla bir katkısının olmadığı söylenebilir. Öğrencilerin egosantrik eğilimleriyle öğretmen-aile işbirliği arasındaki har hangi bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek için yapılan hesaplamalar sonucunda, bu iki değişken arasındaki ilişkinin pozitif yönde olduğu belirlenmiştir. Bu durumdan, öğretmen-aile iş birliği fazla olan öğrencinin egosantrik eğilimlerinin daha az olduğu sonucu çıkarılabilir. Nitekim Broberg (1997) yaptığı çalışmada da çocuğun egosantrik özelliklerin kaybolma hızı ile ailenin okula yönelik tutumu arasında orta seviyede pozitif doğrusal ilişki bulunmuş ve okul aile ilişki düzeyi yüksek olan grubunda neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve olayları zaman sırasına göre anlatabilme puanları da yüksek olduğunu ifade etmiştir. Bu sonuç araştırmada elde edilen sonucu destekler niteliktedir.

5 390 KAYNAKÇA Abel, T.M. (1932) Unsynthetic Modes of Thinking among Adults: A Discussion of Piaget s Concepts. The American Journal of Psychology, 44 (1), Belsky, J. & McKinnon, C. (1994) Transition to School :Developmental Trajectories and School Experiences,Early Education and Development 5, Billow, R.M.A. (1975) Cognitive Developmental Study of Metaphor Comprehension. Developmental Psychology, Bohan, M. (2004) The Transition to Kindergarten :A Review of Current Research and Promising Practices to Involve Families,Harvard Family Research Project Broberg, A.G.,Wessels,H., Lamb, M.E. & Hwang, C.P. (1997) Effects of Day Care on the Development of Cognitive Abilities: A Longtidunal Study,Developmental Psychology 33,62-69 Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education (5 th Ed.). New York: Routledge Falmer. Creswell, J.W. (2007) Qualitative Inquiry and Research Design (2 nd Ed.). London: Sage Publications. Eckstein, M. A. (1983) The Comperative Mind. Comperative Education Review, 27 (3), Epstein, J.L. (1995) School,Family and Community Partnerships :Caring for the Children We share Journal Article 76: Lamb, M.E. (1997) Nonparental Child Care: Context, Quality, Correlates. In Damon, W., Sigel, I.E. & Renninger K.A. (Eds.), Handbook of Child Psychology,Vol:4,(5th Ed) (pp ). New York Wiley Nermeen, E.E.N, & Bachman, H.J., & Drzal, E.V. (2010) Parent Involvement and Children s Academic and Social Development in Elementary School. Child Development, 81 (3), Peisner, E.S., Burchinal, M.R., Clifford R. M., Culkin M.L., Howes C., Kagan, S.L., &Yazejian, N. (2001) The Relation of Preschool Child-Care Quality to Children s Cognitive and Social Developmental Tarjectories Throurgh Sceond Grade, Journal of Child Development 5, Piaget, J. (1971) The Language and Thouhgt of The Child,(6 th Ed.). (A. Tomlinson Çev.), London: Routledge & Kegan Paul Ltd. Piaget, J. (2005) The Child s Conception of the World, (8 th Routledge & Kegan Paul Ltd. Ed.). (M.Gabain. Çev.), London: Smith, E. P., Smith, D., Quinn,W. H., Rabiner, D. L., Tolan, P. H. &Winn, D.M. (2004). Communitybased multiple family groups to prevent and reduce violent and aggressive behavior: The GREAT families program. American Journal of Preventive Medicine, 26(1), Skinner,E. & Wellborn, J.G.(1997) Children s Coping in Academic Domain Handbook of Children s Coping ,New York Plenum Press Webster, J.B. (1978) An Investigation of Operational Level and Locus of Causal Effect on the Reccall of the Main Ideas. Yüksek Lisans Tezi The University of British Columbia.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Ailenin Çocuğun Eğitimine Etkin Katılımı: Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Ailenin Çocuğun Eğitimine Etkin Katılımı: Öğretmen Adaylarının Görüşleri ISSN: 2146-8168 Sayı: 5, Yıl: 2013, Sayfa: 76-93 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 08.03.2013 Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2013 Baş Editör: Naim Cağman Alan Editörü: Yasin Gökbulut Ailenin

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖZETLEME STRATEJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ*

İLKÖĞRETİM 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖZETLEME STRATEJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ* Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 6, 2010, Sayfa 99-108 İLKÖĞRETİM 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖZETLEME STRATEJİSİ

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları. Management Problems in Preschool Educational Institutions

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları. Management Problems in Preschool Educational Institutions 32 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları Management Problems in Preschool Educational Institutions Şükrü Ada Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi sukruada@atauni.edu.tr Rıdvan

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR b) Embriyo Dönemi: Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından, 8. haftanın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Büyüklüğü bir yer fıstığı kadardır

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Okulöncesi Eğitimi Alan Ve Almayan İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma... OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.143-158

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.143-158 143 2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.143-158 ÖZET 2006 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hasan DİLEK 1 Tayyip DUMAN 2 Bu çalışma, 2006 okul

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE EFFECT OF ARGUMENTATION-BASED LANGUAGE TEACHING APPROACH PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHER ATTITUDES TO SPECIAL TEACHING METHODS COURSE 1, 2 Argümantasyona Dayalı Dil Öğrenme Yaklaşımının

Detaylı

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 12,Sayı 1,Nisan 2011,Sayfa 57-72 İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Cemalettin

Detaylı

ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ BAZI AİLESEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ BAZI AİLESEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Eylül 010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 805-818 ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ BAZI AİLESEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi İlköğretim Online E-Dergi İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Birbiriyle İlişkisi Relations among Primary School Students Course Performances Yard. Doç.Dr. Selma GÜLEÇ

Detaylı

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 74-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

AVUSTRALYA DA İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN ANA DİL EDİNİMİNDE AİLE VE OKUL ETKİLEŞİMİ * ÖZET

AVUSTRALYA DA İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN ANA DİL EDİNİMİNDE AİLE VE OKUL ETKİLEŞİMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/9 Summer 2014, p. 855-869, ANKARA-TURKEY AVUSTRALYA DA İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN ANA DİL EDİNİMİNDE

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

- 651 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

- 651 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZNEL İYİ OLUŞ

Detaylı

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması *

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 669-692 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.1682

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION Sayı 31 Piyano Eğitiminde Sosyal Durum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI M. Kayhan KURTULDU Yrd. Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ

EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES AND PRACTICE ISSN 1303-6475 HAKEMLİ, ALTI AYLIK DERGİ /REFEREED, SEMIANNUAL JOURNAL Yayıncı / Publisher EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA

Detaylı

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 152/169 THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci

Detaylı

Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz

Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz 747 Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve Öğretmenlerimiz Giriş Belma Haznedar Boğaziçi üniversitesi Bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerini belirleyen en önemli etken, o ülkenin bireylerinin

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME: İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖRNEĞİ İsmail KENAR Yrd. Doç. Dumlupınar Üniversitesi,

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı