Authenticity to Informatics

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Authenticity to Informatics"

Transkript

1 ABSTRACT BOOKLET

2

3 ABSTRACT BOOKLET KEY-NOTE SPEAKERS Nüket GÜZ Sequences of Life at Serail Solomon MARCUS Cultural Heritage: Traps and Dramatic Choices Eero TARASTI On the possibility of Existential Semiotic Theroy of culture Vilmos VOIGT A Truly Semiotic Understanding of Cultural Heritage

4

5 COMMITTEES HONORARY BOARD Mahmut Ak Eero Tarasti Solomon Marcus in behalf of his 90th anniversary Sıddık Yarman Mustafa Özkan H. Rıza Güven Nüket Güz Ş. Teoman Duralı H. Şafak Ural CHAIRS Eero Tarasti Sevinç Gülseçen Ayşe Zeynep Onur ORGANIZING COMMITTEE CHAIRS Şevket Dönmez F. Deniz Özden Zerrin Ayvaz Reis ORGANIZING COMMITTEE Sevinç Gülseçen Şevket Dönmez Zeynep Onur F. Deniz Özden Zerrin Ayvaz Reis Murat Gezer Ekin Öyken İsmail Özmen F. Feyza Aksu Hidayet Arslan Teri Sisa Mason Selin Gürses Şanbay SCIENTIFIC COMMITTEE Rimantas Astrauskas, Lithuanian Academy of Music and Theater Krstian Bankov, New Bulgarian University Şevket Dönmez, Istanbul University Çiğdem Dürüşken, Istanbul University Melahat Küçükarslan Emiroğlu, Bahçeşehir University Seher Er, Istanbul University Anuar Galiev, Al-Farabi Kazakh National University Rahilya Geybullaeva, Baku Slavic University Sevinç Gülseçen, İstanbul University V. Doğan Günay, Dokuz Eylül University, İzmir Simten Gündeş, Maltepe University Aki-Mauri Huhtinen, Finnish School of Defense Nazlı İnönü, İstanbul University Jean-Marie Jacono, Université d Aix-Marseille Seema Khanwalkar, Ahmedabad University Evangelos Kourdis, Aristotle University of Thessaloniki Pirjo Kukkonen, University of Helsinki Altti Kuusamo, University of Turku Rengin Küçükerdoğan, Istanbul Kültür University Massimo Leone, University of Turin Solomon Marcus, Bucharest, Rumania Dario Martinelli, Technological University of Kaunas Jean-Claude Mbarga, Université de Yaoundée, Cameroun Ricardo Monteiro, Universidade Anhembi Morumbi São Paulo Zeynep Onur, Çankaya University, Ankara Ekin Öyken, Istanbul University F. Deniz Özden, Istanbul University İsmail Özmen, Istanbul University Nedret Öztokat, İstanbul University Malgorzata Pankowska, University of Economics in Katowice Maja Angelovska Panova, Institute of National History, Skopje, Republic of Macedonia Zerrin Ayvaz Reis, Istanbul University Nilüfer Sarı Sezer, Istanbul University Hamid Reza Shairi, Université Tarbiat Modares, Teheran Eva Alexandrou Şarlak, Işık University Eila Tarasti, University of Helsinki Daina Teters, Latvian Academy of Culture, Latvia Mieczyslaw Tomaszewski, Cracow Music Academy Igifeneia Vamvakidou, University of Western Macedonia, Greece Patrizia Violi, University of Bologna Vilmos Voigt, Eötvös Loran University, Budapest Zdislaw Wasik, Poznan University Asnu Bilban Yalçın, Istanbul University Melda Yıldız, Kean University 3 Henry Zhao, University of Sichuan, China

6 Cultural Heritages, From Cultural Heritages is an international research project founded by Professor Eero Tarasti in It is largely based upon his theory of existential semiotics. All can and have to agree that our global world has undergone enormous changes and crises in many aspects. There is a hypothesis that societies undergo three phases: first: archaic in which people and communities live still nature-bound life with cyclical time and with mythological worldview and traditions; second: socio-semiotic which was the avenue chosen by the Western world in the emergence of modernity, leading to certain stratified social structures, class, industrialization, democratic institutions, enlightenment, humanistic Bildung idea, in one word a certain historic development. The third one is techno-semiotic, the society under modern electronic and computer technology, with internet, increasing communication, the 'extase' of communication, changing radically the previous structures of social organization. If this idea is taken seriously, it certainly means that we should not straight ahead reject the cultural traditions and achievements of the past. Some of them should be preserved which means that we consider some of them to represent such values which are worth to be believed in still in our techno-period and even to serve as a kind of 'lived-in' models as Claude Lévi-Strauss once said. That part of our social practices which we find worthwhile to be maintained we can call a cultural heritage. Such a heritage can be as to its size and scale of whatsoever nature: it can be an entire living form, culture, it can be a nation, it can be a language almost disappearing (like there can be languages spoken only by one or two persons), it can be a certain behaviour, rite, manner, myth, value, object, genre, fest, any type of material or spiritual culture of any quantity. So any sign and particularly its signified, the idea, or value which it represents. For any such type of conduct or material or spiritual thing as cultural heritage we can also distinguish among four modes of 'being' so to say to borrow from the theory of existential semiotics (Tarasti 2012) Body: how single individuals physically carry the heritage, which kind of corporeal activities it presupposes to be functional Identity: which kind of personality or 'habit' is presumed to be enjoying the heritage, which kind of stable or less stable identity is necessary for its living and survival Social practice: how the heritage is shared by members of a certain community, how it is enacted by given social roles within it, how it exists as a routine, almost unnoticeable practice and tradition, and how it is supported by discourse(s) around it, how it is integrated as a part of social life, which profession, which groups exercise it Values, norms: which kind of more abstract value and norm system it is manifesting, from which kind of epistemic ideas it is originating, is it in harmony or in conflict with dominant belief systems of the society

7 Kültürel Mirasın Semiyotiği : Otantikten Enformatiğe Kültürel mirasın göstergebilimi, Eero Tarasti tarafından iki yıl önce başlatılmış ve Tarasti'nin Varoluşcu Göstergebilim teorisinden temellenen uluslararası bir araştırma projesidir. Küreselleşen dünyamızın birçok alanda büyük değişimler ve krizler geçirdiği bir gerçektir. Semiyotik perspektifden bakıldığında toplumların üç aşamadan geçtiği ileri sürülmüştür: Bunlardan ilkini oluşturan arkaik aşamada insanlar ve topluluklar döngüsel zamanın egemen olduğu, mitolojik dediğimiz dünya kavrayışı ve gelenekler çerçevesinde, doğayla iç içe bir yaşam sürdürmektedir; sosyo-semiyotik olarak tanımlanan ikinci aşama ise modernitenin ortaya çıkışıyla Batı dünyasının seçtiği, sınıflı toplum yapılarına, sanayileşmeye, demokratik kurumlara, aydınlanmaya, humanistik olgunlaşma hümanist bir ilerleme düşüncesine ülküsüne kısacası belirli bir tarihsel gelişime yönelen temel çizgidir. Üçüncüsü teknosemiyotik aşamadır; bu aşamada toplum modern elektronik ve bilişim teknolojisinin güdümündedir: Başta internet olmak üzere, giderek çoğalan haberleşme ve 'çılgınlığa' dönüşmüş iletişim olanaklarının etkisiyle toplumsal yapının alışılmış düzenleniş biçimleri kökten değişime uğramaktadır. Bu görüşü kabul ediyorsak geçmişin kültürel gelenek ve kazanımlarını da bütünüyle reddedemeyeceğimizi kabul etmeliyiz. Bu da kültürel miras konusunun önemini ortaya koyar. Toplumsal pratiklerin sürdürülmeye değer bölümünü kültürel miras olarak tanımlayabiliriz. Bu tür bir miras büyüklük ve ölçek açısından farklılık gösterebilir: Başlı başına bir yaşama biçiminden, bir kültürden, bir milletten, yok olma sürecine girmiş bir dilden, belirli bir davranış biçiminden, ayinden, tarzdan, mitostan, değerden, nesneden, üsluptan, şölenden, kısacası maddi ve manevi kültürün herhangi bir öğesinden ibaret olabilir. Bunların her biri birer gösterge dizgesidir. Ne var ki, içinde bulunduğumuz tekno-semiyotik süreçte kimi gelenekler yok olma tehdidi altındadır. Bununla birlikte elektronik ve teknik çağ bize söz konusu geleneklerin korunması, yerine konulması, ve yenilenmesi için etkili araçlar sunabilir. Dolayısıyla bu noktada önemli olan sadece geçmişin izini sürmek değil, seçilen mirası geleceğin bir parçası kılmaktır. İşte, kültürel miras niteliğindeki bu tür yaşam tarzlarını fiziksel ve ruhsal olguları varlık biçimi açısından dörde ayırabiliriz. Bu olgular Eero Tarasti'nin varoluşçu semiyotik kuramından hareketle şöyle sınıflandırılmaktadır: Beden: Tek tek bireyler işlevsel olması gereken bedensel etkinliklerle kültürel mirası fiziksel olarak nasıl taşır? Kimlik: Kültürel miras hangi tür kimlik ya da tutum (Ch. S. Peirce) için avantaj sağlar, bu mirasın yok olmaması ve sürmesi için, değişmeyen ya da az değişen, ne tür bir kimlik gereklidir Toplumsal pratik: Kültürel miras belirli bir topluluğun üyeleri tarafından nasıl benimsenir, topluluğun bünyesindeki belirli toplumsal roller tarafından nasıl hayata geçirilir, bir rutin, belli belirsiz bir uygulama ve gelenek olarak nasıl var olur, etrafında ne tür destekleyici söylemler oluşur, toplumsal yaşama nasıl katılır, hangi meslek ve gruplar tarafından kullanılır? Değerler ve normlar: Kültürel miras daha soyut değer ve normlardan hangilerini gösterir, hangi bilgiden doğar, toplumun egemen inanç sistemleriyle uyumlu mudur?

8 La sémiotique des héritages culturels, de l évocation, de la rénovation et de la réparation La sémiotique des héritages culturels est un projet de recherche international initié et dévéloppé par la théorie de la sémiotique existentielle d'eero Tarasti. Tout le monde peut et doit reconnaitre que notre monde global a subi d'énormes changements et crises dans de nombreux aspects. Il y a une hypothèse qui dit que toutes sociétés subissent trois stades: au premier, ce qui est archaïque, les gens et les communautés vivent toujours liés à la nature dans le cadre du temps cyclique, selon une vision du monde mythologique et les traditions; le second, ce qui est socio-sémiotique, est la route principale prise par le monde occidental, conduisant à certaines structures sociales stratifiées, aux classes, à l'industrialisation, aux institutions démocratiques, au Siècle des lumières et à l'idée humanistique de Bildung, en bref, à un certain développement historique. Le troisième est le stade techno-sémiotique, auquel la société est sous la domination de l'électronique moderne et de la technologie informatique, avec internet, la communication accrue et l'extase de la communication qui changent radicalement les structures précédentes d'organisation sociale. Si cette idée est approuvée, ça signifiera qu'il ne faut pas entièrement rejeter les traditions et les réussites culturelles du passé. Certaines doivent être préservées, ce qui signifie qu'on estime qu'elles représentent des valeurs dignes d'être appréciées même aujourd'hui dans notre période techno et qu'elles sont mêmes capables de servir des modèles habités, comme Claude Lévi-Strauss l'avait jadis indiqué. On peut appeler cette partie de nos pratiques sociales que nous considérons comme dignes d'être conservé, un héritage culturel. Un tel héritage peut avoir de différentes natures selon la portée et la proportion: il peut consister dans toute une forme de vie, toute une culture, il peut être une nation, une langue en danger d'extinction, un certain comportement, un rite, une manière, un mythe, une valeur, un objet, un genre, un festival, tout type de culture matérielle ou spirituelle de n'importe quelle quantité. Ce qui veut dire, tout signe et son signifié en particulier, l'idée ou la valeur qu'il représente. Dans notre phase techno-sémiotique ces traditions sont souvent en constant danger de disparaitre, d'être détruites ou tout simplement oubliées par notre temps, particulièrement par ce qu'on considère comme le future. Mais il est en même temps possible que notre technotemps électronique nous offre des outils efficaces et inconnus jusqu'alors pour la préservation, la restauration, et la rénovation des traditions. Donc, il ne s'agit pas ici de rechercher le temps perdu au sens proustien mais plutôt de faire l'héritage choisi partie de la tradition vivante de l'avenir. Nous pouvons séparer ces styles de vie, ces notions physiques et psychiques en quatre parties selon les modalités d'existence. Ces notions sont catégorisées de manière suivante sous la lumière de la sémiotique existentielle d'e. Tarasti : Le corps : Comment chaque personne se porte physiquement le patrimoine culturel qui doit être fonctionnel par l'activité corporel? L'identité : Pour quelle identité ou attitude le patrimoine culturel offre de l'avantage? Quel type d'identité stationnaire ou peu fluctuante est nécessaire pour que le patrimoine ne disparaisse pas et qu'il continue à être? La pratique sociale : Comment est assimilé le patrimoine culturel par les membres d'une certain communauté? Comment il est réalisé par les rôles définis dans le cadre de la communauté? Comment il existe en tant que routine, que pratique vague? Quels types de discours subsidiaires se forment autour de lui? Comment il se mêle à la vie sociale? Par quels métiers et groupes il s'utilise? Les valeurs et les normes : Parmi les valeurs et les normes abstraites, le patrimoine culturel présente lesquelles? Il se pose du quel savoir? Est-ce qu'il convient aux systèmes dominants de la croyance de la société?

9 SUBTOPICS ALTBAŞLIKLAR AXES Ÿ Cultural Heritages in Dialogue Ÿ Renewing Cultural Heritages Ÿ Cultural Heritages as Ÿ Diyaloglarda Kültürel Miras Ÿ Kültürel Mirasın Yenilenmesi Ÿ Değer Temsilcileri Olarak Ÿ Les Rubriques de la conférence Ÿ Renouvellement du patrimoine Represantations of Values Ÿ Cultural Heritages and Their Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Communities Body Person and Values in Cultural Heritages Cultural Heritages as Sign Systems and Processes Cultural Heritages Lost Cultural Heritages Based on Istanbul Kültürel Miraslar Ÿ Ÿ Kültürel Miras ve Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Topluluklar Kültürel Miras; Kişi ve Değerler İşaret Sistemleri ve Süreçleri Olarak Kültürel Miras Kaybedilmiş Kültürel Miraslar İstanbul un Kültürel Mirası Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ culturel Patrimoines culturels en tant que représentations des valeurs Patrimoines culturels et leurs communautés Patrimoines culturels ; acteurs et valeurs Patrimoines culturels en tant que systèmes de signes et processus Patrimoines culturels perdus Patrimoines culturels d Istanbul

10 M. Selen ABBASOĞLU ERMİYAGİL Cultural Sign on the Facades of Traditional Houses: Walled City Nicosia North Cyprus Alla ABLOVA Bell stone from Russian Karelia: A Semiotic View Eva ALEXANDROU ŞARLAK A Cultural Journey on Iconography of The Old Testament Prophets: A Case Study on Solomon Depictions. 17 Galiev ANUAR Baksy (Shaman) And World Model Of Kazakh People Alessandro CAMIZ contradiction in cultural heritage. Memory vs. Verdinglichung Renk DİMLİ ORAKLIBEL Tracking cultural myths in Anadol commercials Papatya Nur DÖKMECİ YÖRÜKOĞLU Soundscapes of Heritage Sites: Semantic Evaluation of the Sound Environment in Ulus, Ankara. 21 Abijit DUTTA War as cultural heritage and the inauthenticities of constant preservation Karen GERSON ŞARHON The Ladino Database Project Results As Insight To The Current Situation Of Judeo-Spanish In Turkey Rahilya GEYBULLAYEVA Deciphering of contemporary words: from modern to the past Tania Letizia GOBBETT Iconic Cathegorisation in Art History as a Matter of Research 'Experiment Critical' Methods in Building Theory 25 Mustafa GÜLEÇ Difference of system and structural transformation in perceiving of cultural heritage as a sign: an example of Van Nelle Factory (Rotterdam, The Netherlands) and Sümerbank Bursa Uğur GÜNDÜZ Latmos: Looking For The Prints of The Past Selçuk GÜRIŞIK Social Semiology Readings Through Design Language Of The Cultural Heritage Object Sari HELKALA KOİVİSTO Musical sign - A Nature-bound foundation of Cultural Heritages Bujar HOXA Multilingualism in a Semiotic Context: Sameness vs. Otherness Seema KHANWALKAR Cultural Heritages as sign systems and Process Pirjo KUKKONEN Translation as Semiotics and Cultural Heritages Processes of Intra- and Intersemiotic Translation: Authenticity, Interpretation, and Imitation Altti KUUSAMO The Tradition, the Work of Art and New Identifications as Discoveries. The Changed Original Meaning of the Work: How to Revive and Place the new Historical Meaning of a Changed Sign system?

11 Fahriye Oya KUYUMCU Did Abstractıon in Terms Of Geometric Patterns in Islamıc Art And Architecture Cause Problem in Providing Sustainability Of Cultural Heritage Melahat KÜÇÜKARSLAN EMİROĞLU An Attempt For Creating Value For Cultural Heritage: Neighbourhood Culture Altan A. MARÇELLİ Anatolıan Ceramics: A Case Study Of Number Symbolısm In A Socıo-Relıgıous Context Roberto MASTROIANNI Cultural Heritage. Existential semiotics, Philosophical Anthropology and Anthropo-semiotics Joseph MBONGUE Topic: Hypocrisy and lie as symbolism of two merging concepts of reality and appearance: the paradox syndrome of a psychosemiosis Morsaleh Ranjbar MOGHADDAM Street's Play as a Vanishing Cultural Heritage Zograscope which called in Iran Shahr e Farang ﻓرﻧﮓﺷﻬر Maria NOEL DO Monument of Christopher Columbus at Buenos Aires City: memory, space and semiotics Zeynep ONUR The Language Of Abstract As A Lost Cultural Heritage Ian PAGDETT The Evocative Visual Lazaros PAPOUTZIS Athens Olympic Games Opening Ceremony, The the Ancient Greek Spirit Nilüfer PEMBECİOĞLU The Doorknobs Of The Past Nidal SEİDE Old wine in useless bottles Takemi SOSA Symphonic Narrative: Space and Synthesis in Magnus Lindberg's AURA (1994) Bianca SUAREZ The Inception Of Technological Development Through Art Merve TAŞTAN Courtyard Style Architecture as a Cultural Heritage for Communal Life Ozan ÜNSALAN Hidden Spectral Signs on the Valens Aqueduct columns by means of Semiotics and Molecular Physics in Cultural Heritage Elżbieta Magdalena WASIK On the notion of the linguistic self within the framework of existential semiotics Zdzislaw WASIK A solipsistic paradigm in the semiotics of nature and culture its roots and prospects Ebru YENER GÖKŞENLİ The Image of the Bull in Spanish Culture and the Importance of Bullfights in Spanish Society

12 Tolga AKAGÜN İstanbul Üniversitesi'nin Bilişim Mirasının Yaşatılması: Sanal Bilişim Müzesi Çalışmaları Olcay AKDENİZ Milas'ta Macar Mimarisi Ve Macar Evleri Arda ARŞIK İmzadan e-imzaya Şeniz ATİK İstanbul Küçükçekmece Bathonea Kazıları Hasan BİNAY Neolitik Yerleşimden Bizans 12. Bölgesi Ve Langa Bostanı'na Yenikapı'nın 8 Bin Yıllık Kültürel Ve Topografik Değişimi : Son Arkeolojik Kazılar Ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında İstanbul Yenikapı Semtinin Ele Alınması Aydan BİRDEVRİM Anadolu Kapı Tokmaklarının Çağdaş Yorumları Fatma Banu ÇAKAN Feyhaman Duran Evi Örneğinde Dokuma Eserler İçin Sergileme Önerileri Hasan Fırat DİKER Kültürel Miras Olarak Ayasofya Fatih ELCİL İstanbul Üniversitesi Feyhaman Koleksiyonu Hatlarından Yazı-Resim Levha Örnekleri Tolga ERGÜL Sivas Alibaba Mahallesi Alevilerinde Bağlama: 'Telli Kur'an' Namık KILIÇ Sualtı Kültürel Mirasın Korunmasında Yenikapı Batıkları Örneği Remziye KÖSE ÖZELÇİ Kültürel Mirasın Aktarılma Çabası Olarak Simgesel Gerçeklikten (Yitik Kent Zeugma Belgeseli) Fiziksel Gerçekliğe (Zeugma Mozaik Müzesi) Doğru Bir Yolculuk Nisan LORDOĞLU Antik Byzantıon ve Kalkhedon'un Şehircilik Açısından İncelenmesi: Kuruluşlarından Roma İmparatorluk Dönemi'ne Kadar İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU Yerel kültürel mirasın yenilenmesi ve Afyonkarahisar'da yaşatılmaya çalışılan Âdine geleneği Elif OKUR TOLUN Ağaç İmgesinin Anlamlandırılması: Temur Köran'ın Ağaç Sergisine Göstergebilimsel Bakış F. Deniz ÖZDEN Feyhaman Duran Evi - Yeri F. Deniz ÖZDEN İstanbul Yoros Kalesi Kazıları Yüksel DEDE Arkeolojik Buluntuların Değerlendirmesinde Deneysel Arkeolojik Yöntemlerin Önemi Ve Yeniden Üretimin Kültür Mirasının Korunması Bilincine Katkıları

13 Juan David BARRERA Forme et signification dans le discours musical des organistes français du «Grand Siècle» : vers l'établissement d'une nouvelle typologie Jean-Marie JACONO Héritage culturel et globalisation: la chanson française à texte depuis Jean-Marie JACONO Representation of Retour a la Willa Nevski (Novel by Eero Tarasti) Monire KHALVATI Poésie comme quête de la présence Marzieh Athari NIKAZM L'analyse des différents modèles de l'énonciation chez les soufis et les mystiques persanophones : Sama, verset labial et la poésie mystique Kalliope STİGA Musique et Idéologie vue à travers l'œuvre artistique et l'action sociopolitique de Mikis Theodorakis Daina TETERS Prédestination Métaphorique Du Patrimoine Culturel

14

15 Abstracts in English

16

17 Cultural Sign on the Facades of Traditional Houses: Walled City Nicosia North Cyprus 1 M. Selen ABBASOĞLU ERMİYAGİL, Department of Interior Architecture, European University of Lefke, TRNC, 2 Cemaliye SUNALP GÜRÇINAR, Department of Architecture, European University of Lefke, TRNC, 3 Dr. Ömer EREM, Department of Architecture, Istanbul Technical University, TRNC, The purpose of this study is to identify and interpret the signs on the facades of traditional houses. Walled City Nicosia region is one of the most important location where historical and cultural character identity is still continuing. Multi-cultural identity is the reason for choosing this area to study. Walled City Nicosia which was built six thousand years ago is a multi-cultural Turkish town which reflects the sign of Byzantines, Lusignans, Venetians, Ottomans, British and Greek cultures. This multi- cultural identity of the town has been influencing its development. Cultural signs are the compositional expression of the recognizable and generic characteristics of cultures. Thus, cultural signs can be used to create an architectural language. Due to variety of the cultural signs the study required a careful evaluation. Accordingly, physical analysis approach was used to make proper definitions. The study consists of three parts, literature review, physical analyses and evaluation. The date obtained from literature review analyses to identify cultural signs as architectural elements on the building facades. In the final part the framework of the signs are discussed and related to the architectural language. Revealing existing cultural signs on traditional building facades would help sustaining architectural language despite urban development pressures. 15

18 Bell stone from Russian Karelia: A Semiotic View Alla ABLOVA, University of Helsinki, Finland, Lithophones are potentially durable musical instruments1, which consist of single (or a set of) raw stones/slabswhich resonate when struck. Information about their physical and musical qualities and about the role they played in now extinct societies is limited. Some archeological musical stones still remaining in their place of use can provide us with valuable information about the methods and places chosen for sound production as well as about the acoustic aspects of the life ofpast worlds.in this report we study the Звонкой камень (=Ringing stone) lithophone (1st century BC, the Early Iron Age), discovered in 1966 in Russian Karelia. When struck with another stone it produces high melodic sounds similar to the sound of a small metal bell. As an integral part of the musical stone there is a big resounding cavity (50-60 cm2). The report deals with an attempt to reconstruct the music texts played on theringing stone.similar acoustic phenomena are constructive elements of a cultural setting which are involved in creating social reality. Studying the lithophones enables us to extend the modern image of past societies on both a sensory and cognitive level.1in our context the termmusical instrumentrefers toanytoolused for a non-verbal sound activity of man.

19 A Cultural Journey on Iconography of The Old Testament Prophets: A Case Study on Solomon Depictions Eva ALEXANDROU ŞARLAK, Faculty of Fine Arts, Isik University, Turkey, The biblical King Solomon, the twentieth and youngest son of King David is accepted as one of the most important leaders of the Hebrew History. When he tookeover the throne from his father in 973 BC., he did not only constructed a new path for the political situation of the Hebrew society by expanding the borders of his Kingdom but with his mercantile navy he also constitued commercial relationships with neighbour Kingdoms, and his power attracted the rulers of different civilizations, like the Queen of Sheba. His powerful kingdom influenced numerous emperors to create their own ideal rule and to offer and introduce it to their society. Besides to his brilliant and successful kingship he is distinguished with his prophetic characteristic as well. Furthermore, his prophecy came into the prominence in the world of civilizations. His legendary identity, his wisdom, and his wise judgements are mentioned on remarkable historical, literary, various legends, religious works and in holy books: the Old Testament, Bible, Qur'an. Consequently Prophet Solomon will take an important role for the history of art and architecture. His temple, his famous throne, and his magic ring still continues to be an important topic for the historians and art historians. However he will consitute a significant place as a figure in the art of painting and iconography. He will be depicted in icons, western european paintings and in the Islamic miniatures. Obviously it has to be noted that the data of Solomon's miscellaneous life form, donated with supernatural powers and miraculous abilities, will be the main basis for the variety of his depictions: sometimes as a young ruler, sometimes as old Rabbi and sometimes as an Islamic Sultan in traditional costumes. In spite of the numerous researches and surveys on Solomon's depictions under separate cover in the context of Islamic, European art and Christian iconography, a comparison on typological characteristics of the prophet between icons and Ottoman miniatures is not revealed. The focus of the paper is to analyze and construct a comparative study and realise a typological observation on the depictions and illustrations of the Prophet Solomon in Christian art of iconography and Ottoman miniatures. By emphasizing the differences or similarities of Solomons's depictions in two distinctive traditions, primarly the reflections of the written sources and holy books will be determined. In addition to the holy texts, the development of the iconography and of the Ottoman miniature art will become the strengtening factors in the survey and will aid to clarify the comparison of Solomon depictions in both traditions. Besides to the main focus of the survey, on the prophet depictions produced by various iconographers and painters, the characteristics such as scene compositions, colour arrangements, posture and positions examined in the light of period and geography, will be argued. 17

20 Baksy (Shaman) And World Model Of Kazakh People Galiev ANUAR, Kazakhstan, Saikeneva DINARA, Kazakhstan Shaman in traditional society has many functions. To serve he need to appeal spirits, that live in other world, because of that shamans have to have mystical travel. One of the earliest illustration of such travel is on Kargaly diadem, which is found on Kazakhstan territory. The history of its exploration was described in book of Soviet writer Yuriy Dombrovskiy Guardian of antiquity. This diadem belongs to Scythian period. Historians consider, that diadem performs that shaman's travel. For having such travel shaman has to good orient in different worlds. Knowledge of geography of those worlds shaman gets during shaman sickness. Specialists consider, shaman sickness is one of the stages of rite de passage. Such shamans travel allows us to image the structure of other worlds. Fairytales show, that Kazakhs think, that Universe has three levels (Up, Middle and Down worlds). The model of the world of Turkic Peoples (including Kazakhs) can be reconstructed with ancient Turkic epos Dede Korkut. This epos describes mystical travel of first Shaman Korkut. Escaping from the death Korkut runs away to different worlds and meets everywhere people who are digging his grave. In the North, it is a man in black cloth, in the South in red cloth, in the West in white, in the East in blue. Tradition to mark four directions with colors goes back to Xiongnu (3rdcentury B.C.). Xiongnu's army divided to four parts and color of their horses corresponds to the world direction of their part. It is not clear which color of horse corresponds to East. One Japanese annals shows, that it is grey color. Xiongnu tradition was accepted by ancient Turks, who called themselves Kok-turks - Heaven, east Turks. The East has particular meaning in the world image of Turk people. Kazakhs always orient entrance of Yurta to the East, and Mongolian people to the South. Thereby, Kazakh culture keeps conception about the structure of the Universe, that is largely contributed with shaman's relics.

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception)

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Faculty First Year DAY/HOUR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 09:00 09:50 COM 171 Economics 10:00 10:50 COM 133 Political Science 11:00 11:50 COM

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Freshman ACWR 101 3 ACWR 104 3 ETHR Ethical Reasoning 3 HUMS Humanities 3 SOSCSocial Science 3 SCIE Natural Sciences 3

Freshman ACWR 101 3 ACWR 104 3 ETHR Ethical Reasoning 3 HUMS Humanities 3 SOSCSocial Science 3 SCIE Natural Sciences 3 MAVA Curriculum (For students matriculating at MAVA in Fall 2014 or later) MAVA Ders Programı (Güz 2014 yılında ve sonrasında MAVA ya kayıt yaptıran öğrenciler için) For undergraduate students entering

Detaylı

U.D.E.K. Doç. Dr., Halil Altay GÖDE Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen- halilgode@sdu.edu.tr

U.D.E.K. Doç. Dr., Halil Altay GÖDE Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen- halilgode@sdu.edu.tr U.D.E.K Doç. Dr., Halil Altay GÖDE Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen- halilgode@sdu.edu.tr Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen- kursatogretmen@hotmail.com ÖZET ülmektedir. milletimizin tarihî, co î - - -

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE EK-5 BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI Adı DIV101 Elementary Arabic I 4 4 8 6 12 DIV103

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR 4. E Y L Ü L 3. ÜNİTE : UNITS 1 UNIT 1: IDENTITY Pair work Course book Listening: Listen to three interviews, a dialogue about Present Tenses Identity Group work Activity book languages, and an interview

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe. CALL FOR PAPERS 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe.org The Eurasian Research Institute of Khoca Akhmet

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P hour Credits ECTS Turkish Language 1 TKL 201 3 2+0 2 2 Prerequisites - Language of Instruction Course Level Course Type Turkish Bachelor's Degree (First

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS TURKISH LANGUAGE I TRD 103 1 2+0 2 2. Face to face / Required

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS TURKISH LANGUAGE I TRD 103 1 2+0 2 2. Face to face / Required Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS TURKISH LANGUAGE I TRD 103 1 2+0 2 2 Prerequisite Courses Language Level Type Turkish First Cycle Face to face / Required Coordinator

Detaylı

İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ

İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ Gamze BOZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Seramik Anasanat Dalı Danışman: Yrd. Doç. Cemalettin SEVİM Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 Ön Koşul Dersleri Yabancı Dil Hazırlık Okulunda C Kurunu tamamlamak veya İngilizce dil seviye tespit

Detaylı

We realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site.

We realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site. NK CEPHE 17 yıldır Kayseri de faaliyet gösteren, dış cephe konusunda kendini kanıtlamış, Üçel Alüminyumun bir kolu olarak Neslihan IRVANA ve Kamil KOCAPAŞ tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Şirketimizin

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Giriş...1 1.2. Geçmişte Yapılan Çalışmalar...2 1.3. Bu Çalışmanın

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME DANS SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO SOCIOLOGY OF DANCE AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

ISSN:2149-7710 BORNOVA BÜYÜK PARK

ISSN:2149-7710 BORNOVA BÜYÜK PARK ISSN:2149-7710 BORNOVA BÜYÜK PARK K N A AR PRO 1 OK Y Ü ÜN V R N B R N Ü Ü R V B P AN A A ANAB A K N A AR PRO RA 2 3 Y O A A B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için bir yașam

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Baskı Sanatları Anasanat Dalı Danışman: Prof. Gülbin KOÇAK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Detaylı

BALANS - İLKE KUTLAY

BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY 17 Eylül - 5 Ekim 2012 Balans ironik yönü kuvvetli sirk temalı resimlerden oluşuyor. Çalışmalarda hayvanları da ortak eden figürlerin oluşturduğu yapay bir gösteri

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. ÜMİT YILDIZ Adres ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Bölümü Kampus Antalya E-posta umit@tut.by umityildiz@akdeniz.edu.tr Telefon +902423106671 Faks - 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı