International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p COGNİTİVE LEVELS OF VOCABULARY TEACHİNG ACTİVİTİES İN TURKİSH LESSON WORKBOOKS OF SECONDARY GRADES ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 1 Emine GÜLER 2 - Erkan ZAFER 3 ABSTRACT A language learning or acquisition depends upon learning words which are regarded as basic of a language. Enabling individuals to gain four integrated skills namely reading, writing, speaking and listening and the efficient use of these skills by individuals are closely related to the word repository. Hence, vocabulary teaching should be considered to be core field of every study which must be undertaken in order to acquire these skills. Vocabulary teaching is a field of teaching which involves studying phrases conveying a single meaning each alone, in meaning, structure and vocabulary matters. In Turkish language teaching, both in texts and in textual activities, morphological (structural) aspects of words are mainly focused upon but the semantic aspect is ignored. The age of students and their readiness level are not cared about when it comes to choosing words to be taught. Dull ways are followed in vocabulary teaching activities and new approaches to make words more meaningful and permanent cannot be adopted and followed. In order to overcome these handicaps, it is essential that studies regarding vocabulary teaching be specified in conformity with the needs of the current age. As a purpose of our study, we intend to detect the cognitive levels of vocabulary teaching activities for secondary school students and to offer some suggestions for upgrading the level. Therefore, vocabulary teaching activities in Turkish lesson course books of secondary schools have been examined via documentation scanning method and their cognitive levels have been detected according to Bloom's Taxonomy and solutions to deficiencies available have been presented as suggestions. Key Words: vocabulary teaching, Semantics, Bloom's Taxonomy. ÖZET Bir dilin öğrenilmesi o dilin temel yapı taşları olan sözcüklerin öğrenilmesine bağlıdır. Dört temel dil becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinlemenin bireye kazandırılması ve bireyin bu becerileri aktif olarak kullanabilmesi; zengin kelime dağarcığı ile yakından ilişkilidir. Kelime öğretimi bu becerilerin kazanılabilmesi için yürütülmesi gereken her türlü çalışmanın çekirdeğidir. Kelime öğretimi, kendi başlarına anlam teşkil eden söz birliklerinin anlam, yapı ve sözcük türü olarak incelenmesini içeren bir öğretim alanıdır. Türkçe öğretiminde gerek metinlerde gerekse metinlerin etkinliklerinde sözcüklerin çoğunlukla morfolojik (yapısal) yanına ağırlık verilmekte; semantik (anlamsal) yönü ihmal edilmektedir. Öğretilecek sözcüklerin seçiminde öğrencilerin yaş ve hazırbulunuşluk düzeylerine özen gösterilmemekte, kelime öğretimi etkinliklerinde sıradan yollar izlenmekte ve kelimenin anlam yönünü kalıcı hale getirecek yeni yaklaşımlar takip edilmemektedir. Bu sorunların aşılabilmesi için kelime öğretimiyle ilgili çalışmaların çağın gereklerine göre yeniden oluşturulması gerekmektedir. Çalışmamızın amacı; ortaokul öğrencilerine yönelik kelime öğretim etkinliklerinin bilişsel düzeyini tespit etmek ve bu düzeyin arttırılmasına yönelik öneriler sunmaktır. Bu amaçla ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki kelime öğretim etkinlikleri belgesel tarama yöntemiyle incelenmiş ve Bloom Taksonomisi ne göre bilişsel düzeyleri tespit edilmiştir. Görülen eksikliklere yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kelime Öğretimi, Semantik, Bloom Taksonomisi. 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Türkçe Öğretmeni, Konya Meram Harmancık Toki Ziya Nur Aksun Ortaokulu e-posta: 3 Türkçe Öğretmeni, Konya Ahırlı Akkise İmam Hatip Ortaokulu e-posta:

2 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ GİRİŞ İnsanın ayırt edici vasıflarından biri şüphesiz dil becerisidir. İnsan, dil becerisi sayesinde yaşadığı çevreyi, karşılaştığı koşulları ve durumları anlamlandırır, yine dil becerisiyle duygu ve düşüncelerini ifade eder. Kişinin anlama ve anlatma süreci anne karnında dinleme becerisiyle başlar (Özbay, Çetin, 2011: 157). Konuşma, görsel okuma becerisi ve okuryazarlıkla devam eder. Bu süreçte edinme ya da öğrenme yoluyla geliştirilen beceriler birbiriyle ilişki hâlindedir. İyi bir dinleyici ya da okur olmak, iyi bir konuşmacı ya da yazar olmanın kapılarını açar. Anlamadaki gelişim, anlatımı da olumlu yönde etkiler. Anlama becerisinin geliştirilmesinde kelime bilgisinin önemli bir yeri vardır. Thorndike ın (1973) 15 ülkede çocuk üzerinde yaptığı araştırmaya göre kelime bilgisi ile anlama arasında yüksek korelasyon vardır. Birisinde yüksek puan alan, diğerinde de yüksek almaktadır (Aktaran: Kırkkılıç vd, 2013: 196). Kelime bilgisinin geliştirilmesi ise doğru yöntem ve araçların kullanılmasıyla yapılacak bir kelime öğretimine bağlıdır. Kelime öğretimi, çocuğun doğumundan sonraki ilk aylarda dil gelişimiyle başlar. Çocuğun iletişimi için dil edinimine yönelik yapılan etkinlikler aslında birer kelime öğretimidir (Yıldız ve Okur, 2010: 758). Aile ve sosyal çevre içinde ihtiyaca dönük başlayan bu edinim süreci okul ortamında planlı ve yöntemli bir hâl alır. Çocukların kelime hazinelerinin zenginleştirilmesi bütün dersler için önem taşır. Çünkü çocukların okuduklarını veya dinlediklerini tam ve doğru olarak anlaması; anladıklarını, düşünüp tasarladıklarını söz ve yazıyla etkili biçimde anlatması kelime hazinesinin zenginliğine (Sever, 2000: 13) bağlıdır. Kelime hazinesinin zenginleştirilmesi ise Türkçe derslerinde yapılacak etkinlikler yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Gelişen yeni teknolojilere rağmen Türkçe dersinde ders kitaplarının başlıca öğretim kaynağı olduğu (Özbay, 2003) bir gerçektir. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarında Türkçe öğretim programlarındaki kazanımlar doğrultusunda Tam Öğrenme Modeline dayalı, farklı beceri alanları ve zihinsel basamaklarda etkinliklerin bulunması önemlidir. Tam Öğrenme Modeli

3 662 Emine GÜLER - Erkan ZAFER Amerikalı eğitimci Benjamin S. Bloom öğrenme konusunda yapılmış araştırmaların bulgularına dayanarak okuldaki öğrenmeyi açıklamaya yönelik bir kuram geliştirmiştir. Bloom'a göre işin başından itibaren olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise dünyada herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir. Başka bir deyişle, Tam Öğrenme Modeli; Tüm öğrenciler okulda öğretilenleri öğrenebilir varsayımına dayanmaktadır (Nas, 2000). Eğitim amaçlarının sistematik bir şekilde sınıflandırılması ilk defa Bloom ve bir grup eğitimcinin yoğun çalışmaları sonucu ortaya konulmuştur. Bloom ve arkadaşları 1949 yılından başlayarak, yoğun bir çalışma sonucu eğitim amaçlarını bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak kategorize etmiş ve daha sonra bu alanları kendi içinde aşamalı olarak sınıflamışlardır. Bloom ve arkadaşlarının çalışmaları, biri 1956 yılında Eğitim Amaçları Taksonomisi: Bilişsel Alan, diğeri de 1964 yılında Eğitim Amaçları Taksonomisi: Duyuşsal Alan olarak yayımlanmış ve günümüze kadar dünyanın birçok yerinde eğitim uygulamalarını etkilemiştir (Doğanay ve Karip, 2006: 39). Bloom'un kuramında okuldaki öğrenmeyi belirleyen etkenler: 1. Bilişsel giriş davranışları 2. Duyuşsal giriş davranışları 3. Öğretimin niteliği Bloom a göre bu etkenlerin niteliği tam öğrenmenin esasını teşkil etmektedir. Doğa bilimlerinde varlıkların basitten karmaşığa, birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı sınıflandırılması demek olan taksonomi, eğitimde gerçekleşmesi istenen davranışların basitten karmaşığa, somuttan soyuta birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı sınıflandırılması olarak kullanılmaktadır (Selçuk, Kayık, Okut, 2004). Bloom, eğitim sürecinin hedeflerini sınıflandırıp (Bloom s Taxonomy) üç alan tanımlamıştır: a.bilişsel Alan (Cognitive Domain) b. Duyuşsal Alan (Affective Domain) c. Psikomotor (Devinişsel) Alan (Psychomotor Domain) (Kaptan, 1999).

4 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 663 BİLİŞSEL DAVRANIŞLAR DUYUŞSAL DAVRANIŞLAR PSİKOMOTOR DAVRANIŞLAR Bilgi Alma Algılama Kavrama Tepkide bulunma Kılavuzla yapma Uygulama Değer verme Beceri haline getirme Analiz Örgütleme Duruma uydurma Sentez Nitelenme Yaratma Değerlendirme Çizelge 1: Bloom Taksonomisinin Alanları Öğrenilmiş davranışların alınış türüne göre birbirinden farklı düşünülmesi doğru değildir. Çünkü aralarında dikey ve yatay anlamlı bir ilişki vardır. Yani bir davranış psikomotorsa aynı zamanda bu davranışın bilişsel ve duyuşsal boyutu da vardır. Ancak psikomotor alan özelliği ağır bastığı için bu alan davranışı olarak nitelendirilir (Kaptan, 1999). Bilişsel alan öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. Öğrenilmiş bir davranış hem bilişsel, hem duyuşsal hem de devinişsel alana girer ama hangi özellik baskınsa o alana kodlanır. Bilişsel davranışları Bloom dan başka sınıflayan bilim adamları da vardır. Guiltford'un Sınıflaması, De Corte Modeli, Taba'nın Sınıflaması, Gerlach ve Sullivan Taksonomisi gibi sınıflandırmalar benzer nitelik taşır. Ama bunların içerisinde bilişsel alanı en uygun biçimde açıklayan ve bölümlerini oluşturan sınıflamanın Bloom'un sınıflandırması olduğu düşünülmektedir. Bloom taksonomisi birçok öğretmen ve eğitimci tarafından öğrencinin bilişsel alanıyla ilgili başarılarının ölçülmesinde en çok kullanılan yaklaşımdır. Bu taksonomi bilişsel (cognitive) alanda ölçülen basitten karmaşığa (düşük zihinsel düzeyden yüksek zihinsel düzeye) doğru altı seviyeden oluşur (Nas, 2000):

5 664 Emine GÜLER - Erkan ZAFER Bilgi Seviyesi Bu seviyede öğrenciden yorum beklemeksizin sadece öğretilen bilgilerin, hipotezlerin, teorilerin, kavramların hatırlanması istenir (Selçuk vd.: 2004). Terimlerin, temel ilkelerin, genellemelerin, kişilerin, tarihlerin ve yerlerin hatırlanması bu düzeye girer. Hiçbir yorum ve düzenleme öğrenciden beklenmez. Ne, nerede, ne zaman, kim, hangisi, ne kadar, tanımlayın, açıklayın gibi soru kökleriyle kurulan sorular ve tanımla, sırala, birer birer say, listele, esle, oku, isimlendir, seç, ifade et, tekrar et, söyle, bul, bildir, göster gibi anahtar kelimeler ile düşünce kullanmadan ezberlenerek cevaplandırılabilir (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). Kavrama (Anlama) Seviyesi Bilgi seviyesinde öğrencinin öğrendiğine yorum katması beklenmezken bu seviyede öğrencinin bildiğini yorumlaması da beklenir. Bu düzey anlamanın en alt düzeyi olup bir konunun değişik kelimelerle ifadesi, özetlenmesi, açıklanması işlemlerini içerir. Yani bu seviyede öğrencilerden; tabloları, grafikleri, karşılaştırmalı işlemleri gibi kaynakları inceleyip edindikleri bilgileri zihinlerinde canlandırarak kendi cümleleriyle yeniden anlatabilmeleri beklenir. Bu seviyede öğrencilere derste öğretilenlerin aynısı sorulamaz. Bu seviyedeki sorularda, sınıflandır, açıkla, karşılaştır, benzerlik ve zıtlıklarını bul, çevir, örnek ver, tartış, tahmin et, özetle, çıkarsama yap, yorumla gibi ifadeler bulunmalıdır (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). Uygulama Seviyesi Uygulama seviyesinde öğrenciden, kalıcı hafızasındaki bilimsel bilgilerinin ilgili kısımlarını karşılaştığı yeni durumlarla ilişkilendirerek uygulaması, yorumlaması ve bilgi birikimlerini günlük hayata aktararak problem çözme yeteneklerini hayata geçirmesi beklenir. Bu seviyedeki sorularda kullanılacak uygun soru kelimeleri; uygula, çöz, kullan, sınıfla, seç, kur, göster, hesapla, inşa et, üret, ögret, grafik çiz gibi kelimelerdir (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28).

6 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 665 Analiz Seviyesi Yüksek seviyeli zihinsel yeteneklerin ölçülmesinin hedeflendiği bu basamakta öğrencinin bilimsel bilgilerini parçacıklara ayırarak analiz yapıp yapamadığına bakılır (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). Sentez Seviyesi Bu basamakta öğrencinin ayrıştırdığı bilgileri belirli kural ve ilişkilere göre değişik birleştirmelerle yeni bilgiler üreterek sentezleyip sentezleyemediğine, bu durumun özgün, yaratıcı ve yeni olası durumuna bakılır. Bir şeyin örneğini ya da benzerini yapmak sentezlemek değildir. Sentez basamağında kullanılacak anahtar kelimeler; oluştur, planla, yarat, bütünleştir, gözden geçir, derle,...yerine bir şey koy, besteledir (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). Değerlendirme Seviyesi Bu basamakta öğrencinin analiz ve sentez basamaklarında ürettiği yeni bilgilerin nedenlerini, bilimsel geçerliliğini sonuçları ile birlikte yorumlayarak değerlendirmede bulunup bulunamadığına bakılır. Değerlendirme, bir ölçme sonucunu ölçütle yordayıp yargıya ulaştırma sürecidir. Bu süreçte; savun, destekle, yargıla, değerlendir, takdir et, eleştir, karar ver, yorumla, oranla, doğruluğunu kanıtla gibi anahtar kelimelerden yararlanırız (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). 2. YÖNTEM Çalışmada, Türkçe ders kitaplarındaki kelime öğretimi etkinliklerinin bilişsel düzeylerini tespit etmek amacıyla belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla eğitim öğretim yılında kullanılan MEB Yayınları ve 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitapları örneklem olarak seçilmiş ve örneklemde yer alan kelime öğretimi etkinlikleri Bloom un Bilişsel Gelişim Basamakları na göre sınıflandırılmıştır.

7 666 Emine GÜLER - Erkan ZAFER 3. BULGULAR VE YORUMLAR Ortaokul ( ) Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarında yer alan 1013 etkinliğin 203 ü kelime öğretimi ile ilgilidir. Bunların sınıf düzeylerine ve bilişsel alan basamaklarına göre dağılımı ise şöyledir: GRAFİK 1: Kelime Etkinliklerinin Bilişsel Basamaklara Göre Sayısal Dağılımı SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF GRAFİK 2: Sınıf Düzeylerine Göre Bilişsel Basamakların Sayısal Dağılımı

8 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ Sınıflar MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer alan 336 etkinliğin 97 si kelime öğretimine yöneliktir. Bu etkinliklerin 27 si bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü bulmacalardır. Eş-zıt anlamlılık ve eş seslilik gibi kelimeler arası şekil ve anlam ilişkisine dayalı etkinlikler ise ikinci sırada gelmektedir. Bulmaca 12 Eşleştirme 14 Eş Sesli 1 Aynı kitapta yer alan 39 etkinlik ise kavrama düzeyindedir. Kavrama düzeyinde ise en fazla anlamı tahmin etme etkinliklerine yer verildiği görülmektedir. Ayrıca kelimenin yer aldığı cümledeki anlamını kavrama ve örnek verme etkinlikleri de bulunmaktadır. Kelimenin Anlamını Tahmin Etme 32 Kelimenin Verilen Cümledeki Anlamını Kavrama 5 Örnek Verme 2 Kitapta yer alan uygulama düzeyindeki 45 etkinlikte cümlede kullanma ve sözlükten bakma çalışmalarına yer verildiği görülmektedir. Cümlede Kullanma 26 Sözlükten Bakma 21 2 etkinlikte iki ayrı yöntem de kullanılmaktadır. Analiz düzeyinde ise 26 etkinlikte kavram çağrışımı ve karşılaştırma yer almaktadır. Kavram Çağrışımı 17 Karşılaştırma 9 Sentez düzeyindeki 4 etkinlikte ise öğrencilerin yaratıcı zekâlarını harekete geçirmeye dönük resim ve yazı çalışmaları bulunmaktadır. Resim Çizme 2 Öykü Yazma 1 Paragraf Yazma 1

9 668 Emine GÜLER - Erkan ZAFER MEB 5. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında değerlendirme basamağına yönelik etkinlik bulunmamaktadır. 6. Sınıflar MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında yer alan 228 etkinliğin 32 si kelime öğretimine yöneliktir. Bunlardan 21 i bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü bulmacalardır. Eş ve zıt anlamlılık gibi kelimeler arası anlam ilişkisine dayalı etkinlikler ise ikinci sırada gelmektedir. Ayrıca 1 adet de boşluk doldurma etkinliği yer almaktadır. yapılmıştır. Bulmaca 12 Eşleştirme 11 Boşluk Doldurma 1 Bazı etkinliklerde hem bulmaca hem de anlamıyla eşleştirme çalışması yapılmaktadır. Kavrama düzeyindeki 7 etkinlikte tahmin etme, örnekleme ve açıklama çalışmaları Kelimenin Anlamını Tahmin Etme 4 Örnek Verme 2 Açıklama 1 Uygulama düzeyindeki 18 etkinlikte 5. sınıf çalışma kitabında olduğu gibi cümlede kullanma ağırlıklıdır. Cümlede Kullanma 16 Sözlükten Bakma 3 Bir etkinlikte hem sözlükten bakma hem cümlede kullanma çalışması vardır. şekildedir: Analiz düzeyindeki 5. sınıfa göre sayıca azalma görülmektedir. 6 etkinliğin dağılımı şu

10 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 669 Karşılaştırma 5 Kavram Çağrışımı 1 6. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında sentez düzeyinde sadece 1 adet etkinlik yer almaktadır. Paragraf Yazma 1 MEB 6. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında değerlendirme basamağına yönelik etkinlik bulunmamaktadır. 7. Sınıflar MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer alan 251 etkinliğin 38 i kelime öğretimine yöneliktir. Bunlardan 23 ü bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü eşleştirmelerdir. Bulmacalar ise ikinci sırada gelmektedir. Ayrıca 4 adet de boşluk doldurma etkinliği yer almaktadır. ağırlıklıdır. Eşleştirme 12 Bulmaca 7 Boşluk Doldurma 4 Kavrama düzeyindeki 7 etkinliğin çoğu tahmin etmeye dayanmaktadır. Kelimenin Anlamını Tahmin Etme 4 Kelimenin Verilen Cümledeki Anlamını Kavrama 1 Açıklama 1 Özetleme 1 Uygulama düzeyindeki 19 etkinlik alt sınıflarda olduğu gibi cümlede kullanma Cümlede Kullanma 15 Sözlükten Bakma 4

11 670 Emine GÜLER - Erkan ZAFER şu şekildedir: Analiz düzeyinde 6. sınıftakine benzer bir durum görülmektedir. 7 etkinliğin dağılımı Kavram Çağrışımı 6 Karşılaştırma 1 MEB 7. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında sentez ve değerlendirme basamaklarına yönelik etkinlik bulunmamaktadır. 8. Sınıflar MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer alan 198 etkinliğin 35 i kelime öğretimine yöneliktir. Bunlardan 18 i bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü 7. sınıfta olduğu gibi eşleştirmelerdir. Bulmacalar ise ikinci sırada gelmektedir. Eşleştirme 11 Bulmaca 7 8. sınıfta kavrama düzeyinde alt sınıflara göre belirgin bir azalma görülmektedir. 3 etkinliğin hepsinde kelimenin anlamını tahmin etme yoluna gidilmiştir. Kelimenin Anlamını Tahmin Etme 3 Alt sınıflarda olduğu gibi uygulama düzeyindeki etkinlikler, cümlede kullanma ağırlıklıdır (19 etkinlik). Cümlede Kullanma 15 Sözlükten Bakma 4 Analiz düzeyinde alt sınıflardakine benzer bir durum söz konusudur (7 etkinlik). Kavram Çağrışımı 4 Karşılaştırma 3

12 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 671 Sentez düzeyinde en fazla etkinlik 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer almaktadır (4 etkinlik). Şiir Yazma 1 Öykü Yazma 1 Deneme Yazma 1 Sohbet (Söyleşi) Yazma 1 MEB 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında değerlendirme basamağına yönelik etkinlik bulunmamaktadır KELİME KELİME GRUBU DEYİM KALIPLAŞMIŞ İFADE SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF GRAFİK 3: Sınıf bazında öğretimi amaçlanan söz varlığının dağılımı Sınıf bazında öğretimi amaçlanan söz varlığının dağılımı göz önünde tutulduğunda 5. sınıf öğrenci çalışma kitabının diğerlerinden sayıca daha üstün olduğu (393 kavram) görülmektedir. Bu durumda dil bilgisi etkinliklerinin azlığı rol oynamaktadır. Diğer sınıf düzeylerinde kelime etkinliklerinin, dil bilgisi etkinliklerinin miktarına ters orantılı olduğu

13 672 Emine GÜLER - Erkan ZAFER tespit edilmiştir. Yani dil bilgisi etkinlikleri bakımından 6. sınıfa (284 kavram) göre daha kısıtlı olan 7. (312 kavram) ve 8. sınıflarda (306 kavram) kelime etkinlileri fazladır. Sınıflar bazında incelenen bilişsel düzeylerin dağılımda ve sayısında sınıf düzeyine bağlı olarak anlamlı değişiklik görülmemiştir. Aksine 5. sınıflarda yer alan kelime öğretimi etkinliklerinin sayı ve nitelik bakımından 6 ve 7. sınıflardan daha üst düzeyde olduğu görülmüştür. MEB 5. Sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında diğer sınıflara göre daha fazla kelime öğretim etkinliği bulunmaktadır. Bu durumun öncelikli sebebi 5. sınıf öğrencilerinin dil ve zihin gelişimleri açısından kelime öğretiminin taşıdığı önem ve 5. sınıf kazanımlarında dil bilgisi etkinliklerinin olmayışından doğan boşluğun kelime etkinlikleriyle doldurulmasıdır. Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki kelime etkinlikleri incelendiğinde en fazla uygulama basamağına ait etkinliklere rastlanmıştır. Bu durum kelime öğretim etkinliklerinin çoklukla sözlükten kelime anlamı bulma ve kelimeyi cümle içinde kullanma çalışmalarına yönelik etkinliklerin sonucudur. Uygulama düzeyinin ardından sırasıyla bilgi, kavrama, analiz ve sentez gelmektedir. Bilgi, kavrama ve uygulama düzeyindeki etkinliklerin analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinden daha fazla olması kelime öğretiminin üst düzey bilişsel becerilere yeterince hitap edemediğini göstermektedir. Çalışma kapsamında incelenen ortaokul ( ) Türkçe öğrenci çalışma kitaplarının hiçbirinde değerlendirme basamağına ait bir etkinliğe rastlanamamıştır. Bu duruma sebep; değerlendirme basamağında bilinen bir etkinlik ya da kelime öğretiminde değerlendirme yapılacak bir durumun olmayışı gösterilebilir. Ayrıca değerlendirme becerisinin üst düzey olup olmadığı da tartışmalıdır. Sınıf bazında öğretimi amaçlanan söz varlığının dağılımı göz önünde tutulduğunda dil bilgisi etkinlikleriyle kelime etkinlikleri arasında sayı bakımından ters bir orantı olduğu görülmüştür. 5. Sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında dil bilgisi etkinliklerinin olmayışı kelime etkinliklerinin sayısının artmasına yol açmıştır. Öğretimi amaçlanan söz varlığının en az olduğu 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında dil bilgisi konularının çokluğunun etkileri görülmektedir.

14 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ SONUÇ Çalışmanın bulgularından hareketle kelime öğretiminin bilişsel düzeyinin arttırılmasına yönelik olarak şu öneriler sunulabilir: Kelime dağarcığı gelişiminin sağlanması için en öncelikli aşama hangi sözcüklerin öğretileceğidir. Bundan sonraki aşamalarda kaç sözcük öğretileceği, öğretim sırasında tekrarın ne kadar olacağı gibi durumlar öncelik taşır. Bu nedenle önce öğretilmesi amaçlanan kelimeler tespit edilmeli, Türkçe ders kitaplarındaki metinler buna göre seçilmelidir. Bu doğrultuda yapılacak kelime sıklığı ve söz varlığı çalışmalarına önem verilmelidir. Kelime öğretimi etkinlikleri hazırlanırken bir kelimenin birden fazla anlamı olduğuna dikkat edilmeli ve bir bağlam içerisinde ele alınmalıdır. Kelimeler öğretildikten sonra mühim olan, bu kelimelerin kısa süreli hafızanın yetersizliğine terk edilmeyip uzun süreli hafızaya aktarılmasıdır. Bu da aralıklı tekrar, kelimenin sık kullanımı, çeşitli etkinliklerle kelimeleri canlı tutma yollarıyla mümkün kılınabilir. Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerle verilen kelimeler yeni kelimelerle birlikte tekrar verilmelidir. Üst düzey bilişsel becerilerden olan sentez düzeyine uygun yaratıcı yazma etkinliklerine daha çok ağırlık verilmeli; bu etkinliklerde kazandırılması amaçlanan kelimelerin kullanılması teşvik edilmelidir. Kelime öğretimini verimli ve kalıcı hâle getirebilmek için Türkçe derslerinde istasyon tekniği gibi sentez düzeyinde çalışmalar yapılmalı, böylece hem kelime ve kavramların öğrencilerdeki farklı çağrışımları ortaya çıkarılmalı hem de kelime öğretimi için öğrencilerin becerilerine göre faklı etkinlikler yapmasına zemin hazırlanmalıdır. KAYNAKÇA Doğanay, Ahmet ve Karip, Emin (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık. Kaptan, Fitnat (1999). Fen Bilgisi Ögretimi. Ankara: Milli Egitim Basımevi.

15 674 Emine GÜLER - Erkan ZAFER Yayınları. Kırkkılıç, Ahmet vd. (2013). İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Nas, Recep (2000). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ögretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi. Özbay, Murat (2003). Öğretmen Görüşlerine Göre Ankara Merkez İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık. Özbay, Murat ve ÇETİN, Didem (2011). Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Prozodik Farkındalığın Önemi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26). Selçuk, Ziya, Kayık, Hüseyin, Okut, Levent (2004). Çoklu Zeka Uygulamaları (4.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. Sever, Sedat (2000). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık. Yalın, Halil İbrahim (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları. Yıldız, Cemâl, Okur, Alparslan (2010). İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Göz Ardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi. TÜBAR-XXVII,

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe ders kitaplarını incelerken dikkat edilecek ölçütleri sıralayabilecek, ölçüt dayanıklı

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA KAZANIMLARIYLA İLGİLİ BİLİŞSEL BECERİLERE ULAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA KAZANIMLARIYLA İLGİLİ BİLİŞSEL BECERİLERE ULAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Mayıs 2009 Cilt:17 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 637-648 BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA KAZANIMLARIYLA İLGİLİ BİLİŞSEL BECERİLERE ULAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Özet Ömer ÇİFTÇİ Van Yüzüncü

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı

1998 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ

1998 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ 1998 ve 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ Hüseyin ÇALIŞKAN* Mustafa YILDIZ** Özet: Bu çalışmada, 1998 (eski)

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Ortaokul Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Tema Değerlendirme Soruları Üzerine Bir Araştırma *

Ortaokul Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Tema Değerlendirme Soruları Üzerine Bir Araştırma * Ortaokul Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Tema Değerlendirme Soruları Üzerine Bir Araştırma * Geliş Tarihi: 20.11.2014 Kabul Tarihi: 16.02.2015 Mehmet Akif ÇEÇEN Hasan KURNAZ Öz Bu araştırmanın

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

Mühendislik Eğitimi ve 21. Yüzyıl

Mühendislik Eğitimi ve 21. Yüzyıl Mühendislik Eğitimi ve 21. Yüzyıl Prof. Dr. Süheyda Atalay Ege Üniversitesi 30. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı 21-22 Mayıs 2015, Karabük Üniversitesi Mühendislik Eğitimi : Değişimler 1950 Yılı

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANININ TANIMI VE AMACI

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Öğretim Materyalleri Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Yazılı materyaller (Kitaplar) Ders Kitapları Öğretmen Kitapları Alıştırma Kitapları Kaynak Kitaplar (?????) Hikaye, masal ve romanlar Yazılı Materyaller

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013 ÇALIŞMALARIMIZ Öğrenme ve Düşünme Becerilerini Geliştirme Projesi tamamlandı. Görsel algıyı mükemmelleştiren, kendi kendine öğrenmeyi, doğru akıl yürütmeyi, üretken ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiren

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz. ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÜKSEK LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2012-2013 1 Sevgili Öğrenciler; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU w w w. y d y o. u l u d a g. e d u. t r Y A B A N C I D İ L K U R S L A R I AVRUPA DİL KRİTERLERİNE UYGUN AKADEMİK DİL EĞİTİMİ Kurumumuzda Avrupa Dil Kriterleri nin CEF (Common

Detaylı

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ YDİ 201 A2.1 Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi ve anlık gereksinimleri

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Anlama ve Yazma Becerileri

Anlama ve Yazma Becerileri Anlama ve Yazma Becerileri Bahar ÜRKMEZ Sınıf Öğretmeni baharurkmez@terakki.org.tr Serdar ÖZMEN Sınıf Öğretmeni serdarozmen@terakki.org.tr Anlama ve Yazma Becerileri Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarında (6-8. Sınıflar) Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi Murat ÖZBAY 1 Mehmet Akif ÇEÇEN 2

Türkçe Ders Kitaplarında (6-8. Sınıflar) Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi Murat ÖZBAY 1 Mehmet Akif ÇEÇEN 2 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue:1 Sayfalar/Pages: 67-76 Türkçe Ders Kitaplarında (6-8. Sınıflar) Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi Murat ÖZBAY 1 Mehmet Akif ÇEÇEN 2 Özet Bu

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

Kavram Haritası Yöntemi

Kavram Haritası Yöntemi Kavram Haritası Yöntemi Kavram Nedir? "Kavram dünyadaki nesnelerin, biçimlerin, olgu, durum ve devinimlerin dildeki anlatım buluşu ve dünyadaki nesnelerin ortak niteliklerine dayanan, dile özgü bir genelleme,

Detaylı

GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU. 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu

GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU. 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu Net Languages Portal Eğitim Platformu ; Web Adresi Kullanıcı Adı Şifresi

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

İLKÖĞRETİM 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN TEMEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN TEMEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 İLKÖĞRETİM 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN TEMEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Arş. Gör. Sait TÜZEL Seda GÜNEŞ ÖZET Bu çalışmanın konusunu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

...ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNE

...ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNE ...ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNE Ġlk ve orta öğretim yabancı dil dersi öğretim programı gereğince sesletim öğretimi yapılmak zorundadır. Ancak okullarımızda yabancı dil öğretimi yapılırken, sesbilim (fonoloji

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Kelime, Kelime Öğretimi

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Kelime, Kelime Öğretimi 1 İlköğretim Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programında Kelime Hazinesini Geliştirme Uygulamaları Erol DURAN Özet Bu çalışma, ilköğretim Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programını, kelime hazinesini geliştirmeye

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler Oyun gemisi Eğitim Dizisi Her cilt 24 cm x 30 cm - 110 gr. 1. hamur Bu eğitim dizisinde okul öncesi dönem çocuklarının hem bilişsel gelişimlerini, hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen zengin

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ...

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... 1 1.1. Bir İleti Kodu Olarak Dil... 1 1.1.1. Dilin Bireysel ve Toplumsal Yönü / Uzlaşımsal Niteliği... 4 1.1.2. Dilin Yapısal Yönü / Dizge Olma

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum Öğretmen Görüşleri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımları Erhan DURUKAN * Özet Bu çalışmanın amacı 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı nda yer alan okuma, yazma, konuşma ve dinleme/izleme kazanımlarına

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4-

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşımlar Bireyin algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık veren bir bakış açısı. Bilişsel öğrenme: Doğrudan gözlenemeyen zihinsel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ (HAZIRLIK, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARININ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ (HAZIRLIK, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARININ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KISALT- MALAR İÇİNDEKİLER (1) ORGANİZAS- YON ŞEMASI (2) KAYNAKÇA (3) ELEKTRONİK DİNLEME İÇERİĞİ (4) ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ (HAZIRLIK, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) TASLAK DERS KİTAPLARININ İNCELEME VE

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Bilgisayar Temelli Materyaller

Bilgisayar Temelli Materyaller Bilgisayar Temelli Materyaller Arş. Gör. Esin ERGÜN Dr. Ümmühan AVCI YÜCEL Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bilgisayar temelli materyallerin özellikleri hakkında

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ 1 Şahin ORUÇ Yrd.Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi sahinoruc44@hotmail.com İsmail Hakan AKGÜN Arş.

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı