International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p COGNİTİVE LEVELS OF VOCABULARY TEACHİNG ACTİVİTİES İN TURKİSH LESSON WORKBOOKS OF SECONDARY GRADES ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 1 Emine GÜLER 2 - Erkan ZAFER 3 ABSTRACT A language learning or acquisition depends upon learning words which are regarded as basic of a language. Enabling individuals to gain four integrated skills namely reading, writing, speaking and listening and the efficient use of these skills by individuals are closely related to the word repository. Hence, vocabulary teaching should be considered to be core field of every study which must be undertaken in order to acquire these skills. Vocabulary teaching is a field of teaching which involves studying phrases conveying a single meaning each alone, in meaning, structure and vocabulary matters. In Turkish language teaching, both in texts and in textual activities, morphological (structural) aspects of words are mainly focused upon but the semantic aspect is ignored. The age of students and their readiness level are not cared about when it comes to choosing words to be taught. Dull ways are followed in vocabulary teaching activities and new approaches to make words more meaningful and permanent cannot be adopted and followed. In order to overcome these handicaps, it is essential that studies regarding vocabulary teaching be specified in conformity with the needs of the current age. As a purpose of our study, we intend to detect the cognitive levels of vocabulary teaching activities for secondary school students and to offer some suggestions for upgrading the level. Therefore, vocabulary teaching activities in Turkish lesson course books of secondary schools have been examined via documentation scanning method and their cognitive levels have been detected according to Bloom's Taxonomy and solutions to deficiencies available have been presented as suggestions. Key Words: vocabulary teaching, Semantics, Bloom's Taxonomy. ÖZET Bir dilin öğrenilmesi o dilin temel yapı taşları olan sözcüklerin öğrenilmesine bağlıdır. Dört temel dil becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinlemenin bireye kazandırılması ve bireyin bu becerileri aktif olarak kullanabilmesi; zengin kelime dağarcığı ile yakından ilişkilidir. Kelime öğretimi bu becerilerin kazanılabilmesi için yürütülmesi gereken her türlü çalışmanın çekirdeğidir. Kelime öğretimi, kendi başlarına anlam teşkil eden söz birliklerinin anlam, yapı ve sözcük türü olarak incelenmesini içeren bir öğretim alanıdır. Türkçe öğretiminde gerek metinlerde gerekse metinlerin etkinliklerinde sözcüklerin çoğunlukla morfolojik (yapısal) yanına ağırlık verilmekte; semantik (anlamsal) yönü ihmal edilmektedir. Öğretilecek sözcüklerin seçiminde öğrencilerin yaş ve hazırbulunuşluk düzeylerine özen gösterilmemekte, kelime öğretimi etkinliklerinde sıradan yollar izlenmekte ve kelimenin anlam yönünü kalıcı hale getirecek yeni yaklaşımlar takip edilmemektedir. Bu sorunların aşılabilmesi için kelime öğretimiyle ilgili çalışmaların çağın gereklerine göre yeniden oluşturulması gerekmektedir. Çalışmamızın amacı; ortaokul öğrencilerine yönelik kelime öğretim etkinliklerinin bilişsel düzeyini tespit etmek ve bu düzeyin arttırılmasına yönelik öneriler sunmaktır. Bu amaçla ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki kelime öğretim etkinlikleri belgesel tarama yöntemiyle incelenmiş ve Bloom Taksonomisi ne göre bilişsel düzeyleri tespit edilmiştir. Görülen eksikliklere yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kelime Öğretimi, Semantik, Bloom Taksonomisi. 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Türkçe Öğretmeni, Konya Meram Harmancık Toki Ziya Nur Aksun Ortaokulu e-posta: 3 Türkçe Öğretmeni, Konya Ahırlı Akkise İmam Hatip Ortaokulu e-posta:

2 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ GİRİŞ İnsanın ayırt edici vasıflarından biri şüphesiz dil becerisidir. İnsan, dil becerisi sayesinde yaşadığı çevreyi, karşılaştığı koşulları ve durumları anlamlandırır, yine dil becerisiyle duygu ve düşüncelerini ifade eder. Kişinin anlama ve anlatma süreci anne karnında dinleme becerisiyle başlar (Özbay, Çetin, 2011: 157). Konuşma, görsel okuma becerisi ve okuryazarlıkla devam eder. Bu süreçte edinme ya da öğrenme yoluyla geliştirilen beceriler birbiriyle ilişki hâlindedir. İyi bir dinleyici ya da okur olmak, iyi bir konuşmacı ya da yazar olmanın kapılarını açar. Anlamadaki gelişim, anlatımı da olumlu yönde etkiler. Anlama becerisinin geliştirilmesinde kelime bilgisinin önemli bir yeri vardır. Thorndike ın (1973) 15 ülkede çocuk üzerinde yaptığı araştırmaya göre kelime bilgisi ile anlama arasında yüksek korelasyon vardır. Birisinde yüksek puan alan, diğerinde de yüksek almaktadır (Aktaran: Kırkkılıç vd, 2013: 196). Kelime bilgisinin geliştirilmesi ise doğru yöntem ve araçların kullanılmasıyla yapılacak bir kelime öğretimine bağlıdır. Kelime öğretimi, çocuğun doğumundan sonraki ilk aylarda dil gelişimiyle başlar. Çocuğun iletişimi için dil edinimine yönelik yapılan etkinlikler aslında birer kelime öğretimidir (Yıldız ve Okur, 2010: 758). Aile ve sosyal çevre içinde ihtiyaca dönük başlayan bu edinim süreci okul ortamında planlı ve yöntemli bir hâl alır. Çocukların kelime hazinelerinin zenginleştirilmesi bütün dersler için önem taşır. Çünkü çocukların okuduklarını veya dinlediklerini tam ve doğru olarak anlaması; anladıklarını, düşünüp tasarladıklarını söz ve yazıyla etkili biçimde anlatması kelime hazinesinin zenginliğine (Sever, 2000: 13) bağlıdır. Kelime hazinesinin zenginleştirilmesi ise Türkçe derslerinde yapılacak etkinlikler yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Gelişen yeni teknolojilere rağmen Türkçe dersinde ders kitaplarının başlıca öğretim kaynağı olduğu (Özbay, 2003) bir gerçektir. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarında Türkçe öğretim programlarındaki kazanımlar doğrultusunda Tam Öğrenme Modeline dayalı, farklı beceri alanları ve zihinsel basamaklarda etkinliklerin bulunması önemlidir. Tam Öğrenme Modeli

3 662 Emine GÜLER - Erkan ZAFER Amerikalı eğitimci Benjamin S. Bloom öğrenme konusunda yapılmış araştırmaların bulgularına dayanarak okuldaki öğrenmeyi açıklamaya yönelik bir kuram geliştirmiştir. Bloom'a göre işin başından itibaren olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise dünyada herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir. Başka bir deyişle, Tam Öğrenme Modeli; Tüm öğrenciler okulda öğretilenleri öğrenebilir varsayımına dayanmaktadır (Nas, 2000). Eğitim amaçlarının sistematik bir şekilde sınıflandırılması ilk defa Bloom ve bir grup eğitimcinin yoğun çalışmaları sonucu ortaya konulmuştur. Bloom ve arkadaşları 1949 yılından başlayarak, yoğun bir çalışma sonucu eğitim amaçlarını bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak kategorize etmiş ve daha sonra bu alanları kendi içinde aşamalı olarak sınıflamışlardır. Bloom ve arkadaşlarının çalışmaları, biri 1956 yılında Eğitim Amaçları Taksonomisi: Bilişsel Alan, diğeri de 1964 yılında Eğitim Amaçları Taksonomisi: Duyuşsal Alan olarak yayımlanmış ve günümüze kadar dünyanın birçok yerinde eğitim uygulamalarını etkilemiştir (Doğanay ve Karip, 2006: 39). Bloom'un kuramında okuldaki öğrenmeyi belirleyen etkenler: 1. Bilişsel giriş davranışları 2. Duyuşsal giriş davranışları 3. Öğretimin niteliği Bloom a göre bu etkenlerin niteliği tam öğrenmenin esasını teşkil etmektedir. Doğa bilimlerinde varlıkların basitten karmaşığa, birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı sınıflandırılması demek olan taksonomi, eğitimde gerçekleşmesi istenen davranışların basitten karmaşığa, somuttan soyuta birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı sınıflandırılması olarak kullanılmaktadır (Selçuk, Kayık, Okut, 2004). Bloom, eğitim sürecinin hedeflerini sınıflandırıp (Bloom s Taxonomy) üç alan tanımlamıştır: a.bilişsel Alan (Cognitive Domain) b. Duyuşsal Alan (Affective Domain) c. Psikomotor (Devinişsel) Alan (Psychomotor Domain) (Kaptan, 1999).

4 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 663 BİLİŞSEL DAVRANIŞLAR DUYUŞSAL DAVRANIŞLAR PSİKOMOTOR DAVRANIŞLAR Bilgi Alma Algılama Kavrama Tepkide bulunma Kılavuzla yapma Uygulama Değer verme Beceri haline getirme Analiz Örgütleme Duruma uydurma Sentez Nitelenme Yaratma Değerlendirme Çizelge 1: Bloom Taksonomisinin Alanları Öğrenilmiş davranışların alınış türüne göre birbirinden farklı düşünülmesi doğru değildir. Çünkü aralarında dikey ve yatay anlamlı bir ilişki vardır. Yani bir davranış psikomotorsa aynı zamanda bu davranışın bilişsel ve duyuşsal boyutu da vardır. Ancak psikomotor alan özelliği ağır bastığı için bu alan davranışı olarak nitelendirilir (Kaptan, 1999). Bilişsel alan öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. Öğrenilmiş bir davranış hem bilişsel, hem duyuşsal hem de devinişsel alana girer ama hangi özellik baskınsa o alana kodlanır. Bilişsel davranışları Bloom dan başka sınıflayan bilim adamları da vardır. Guiltford'un Sınıflaması, De Corte Modeli, Taba'nın Sınıflaması, Gerlach ve Sullivan Taksonomisi gibi sınıflandırmalar benzer nitelik taşır. Ama bunların içerisinde bilişsel alanı en uygun biçimde açıklayan ve bölümlerini oluşturan sınıflamanın Bloom'un sınıflandırması olduğu düşünülmektedir. Bloom taksonomisi birçok öğretmen ve eğitimci tarafından öğrencinin bilişsel alanıyla ilgili başarılarının ölçülmesinde en çok kullanılan yaklaşımdır. Bu taksonomi bilişsel (cognitive) alanda ölçülen basitten karmaşığa (düşük zihinsel düzeyden yüksek zihinsel düzeye) doğru altı seviyeden oluşur (Nas, 2000):

5 664 Emine GÜLER - Erkan ZAFER Bilgi Seviyesi Bu seviyede öğrenciden yorum beklemeksizin sadece öğretilen bilgilerin, hipotezlerin, teorilerin, kavramların hatırlanması istenir (Selçuk vd.: 2004). Terimlerin, temel ilkelerin, genellemelerin, kişilerin, tarihlerin ve yerlerin hatırlanması bu düzeye girer. Hiçbir yorum ve düzenleme öğrenciden beklenmez. Ne, nerede, ne zaman, kim, hangisi, ne kadar, tanımlayın, açıklayın gibi soru kökleriyle kurulan sorular ve tanımla, sırala, birer birer say, listele, esle, oku, isimlendir, seç, ifade et, tekrar et, söyle, bul, bildir, göster gibi anahtar kelimeler ile düşünce kullanmadan ezberlenerek cevaplandırılabilir (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). Kavrama (Anlama) Seviyesi Bilgi seviyesinde öğrencinin öğrendiğine yorum katması beklenmezken bu seviyede öğrencinin bildiğini yorumlaması da beklenir. Bu düzey anlamanın en alt düzeyi olup bir konunun değişik kelimelerle ifadesi, özetlenmesi, açıklanması işlemlerini içerir. Yani bu seviyede öğrencilerden; tabloları, grafikleri, karşılaştırmalı işlemleri gibi kaynakları inceleyip edindikleri bilgileri zihinlerinde canlandırarak kendi cümleleriyle yeniden anlatabilmeleri beklenir. Bu seviyede öğrencilere derste öğretilenlerin aynısı sorulamaz. Bu seviyedeki sorularda, sınıflandır, açıkla, karşılaştır, benzerlik ve zıtlıklarını bul, çevir, örnek ver, tartış, tahmin et, özetle, çıkarsama yap, yorumla gibi ifadeler bulunmalıdır (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). Uygulama Seviyesi Uygulama seviyesinde öğrenciden, kalıcı hafızasındaki bilimsel bilgilerinin ilgili kısımlarını karşılaştığı yeni durumlarla ilişkilendirerek uygulaması, yorumlaması ve bilgi birikimlerini günlük hayata aktararak problem çözme yeteneklerini hayata geçirmesi beklenir. Bu seviyedeki sorularda kullanılacak uygun soru kelimeleri; uygula, çöz, kullan, sınıfla, seç, kur, göster, hesapla, inşa et, üret, ögret, grafik çiz gibi kelimelerdir (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28).

6 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 665 Analiz Seviyesi Yüksek seviyeli zihinsel yeteneklerin ölçülmesinin hedeflendiği bu basamakta öğrencinin bilimsel bilgilerini parçacıklara ayırarak analiz yapıp yapamadığına bakılır (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). Sentez Seviyesi Bu basamakta öğrencinin ayrıştırdığı bilgileri belirli kural ve ilişkilere göre değişik birleştirmelerle yeni bilgiler üreterek sentezleyip sentezleyemediğine, bu durumun özgün, yaratıcı ve yeni olası durumuna bakılır. Bir şeyin örneğini ya da benzerini yapmak sentezlemek değildir. Sentez basamağında kullanılacak anahtar kelimeler; oluştur, planla, yarat, bütünleştir, gözden geçir, derle,...yerine bir şey koy, besteledir (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). Değerlendirme Seviyesi Bu basamakta öğrencinin analiz ve sentez basamaklarında ürettiği yeni bilgilerin nedenlerini, bilimsel geçerliliğini sonuçları ile birlikte yorumlayarak değerlendirmede bulunup bulunamadığına bakılır. Değerlendirme, bir ölçme sonucunu ölçütle yordayıp yargıya ulaştırma sürecidir. Bu süreçte; savun, destekle, yargıla, değerlendir, takdir et, eleştir, karar ver, yorumla, oranla, doğruluğunu kanıtla gibi anahtar kelimelerden yararlanırız (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). 2. YÖNTEM Çalışmada, Türkçe ders kitaplarındaki kelime öğretimi etkinliklerinin bilişsel düzeylerini tespit etmek amacıyla belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla eğitim öğretim yılında kullanılan MEB Yayınları ve 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitapları örneklem olarak seçilmiş ve örneklemde yer alan kelime öğretimi etkinlikleri Bloom un Bilişsel Gelişim Basamakları na göre sınıflandırılmıştır.

7 666 Emine GÜLER - Erkan ZAFER 3. BULGULAR VE YORUMLAR Ortaokul ( ) Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarında yer alan 1013 etkinliğin 203 ü kelime öğretimi ile ilgilidir. Bunların sınıf düzeylerine ve bilişsel alan basamaklarına göre dağılımı ise şöyledir: GRAFİK 1: Kelime Etkinliklerinin Bilişsel Basamaklara Göre Sayısal Dağılımı SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF GRAFİK 2: Sınıf Düzeylerine Göre Bilişsel Basamakların Sayısal Dağılımı

8 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ Sınıflar MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer alan 336 etkinliğin 97 si kelime öğretimine yöneliktir. Bu etkinliklerin 27 si bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü bulmacalardır. Eş-zıt anlamlılık ve eş seslilik gibi kelimeler arası şekil ve anlam ilişkisine dayalı etkinlikler ise ikinci sırada gelmektedir. Bulmaca 12 Eşleştirme 14 Eş Sesli 1 Aynı kitapta yer alan 39 etkinlik ise kavrama düzeyindedir. Kavrama düzeyinde ise en fazla anlamı tahmin etme etkinliklerine yer verildiği görülmektedir. Ayrıca kelimenin yer aldığı cümledeki anlamını kavrama ve örnek verme etkinlikleri de bulunmaktadır. Kelimenin Anlamını Tahmin Etme 32 Kelimenin Verilen Cümledeki Anlamını Kavrama 5 Örnek Verme 2 Kitapta yer alan uygulama düzeyindeki 45 etkinlikte cümlede kullanma ve sözlükten bakma çalışmalarına yer verildiği görülmektedir. Cümlede Kullanma 26 Sözlükten Bakma 21 2 etkinlikte iki ayrı yöntem de kullanılmaktadır. Analiz düzeyinde ise 26 etkinlikte kavram çağrışımı ve karşılaştırma yer almaktadır. Kavram Çağrışımı 17 Karşılaştırma 9 Sentez düzeyindeki 4 etkinlikte ise öğrencilerin yaratıcı zekâlarını harekete geçirmeye dönük resim ve yazı çalışmaları bulunmaktadır. Resim Çizme 2 Öykü Yazma 1 Paragraf Yazma 1

9 668 Emine GÜLER - Erkan ZAFER MEB 5. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında değerlendirme basamağına yönelik etkinlik bulunmamaktadır. 6. Sınıflar MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında yer alan 228 etkinliğin 32 si kelime öğretimine yöneliktir. Bunlardan 21 i bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü bulmacalardır. Eş ve zıt anlamlılık gibi kelimeler arası anlam ilişkisine dayalı etkinlikler ise ikinci sırada gelmektedir. Ayrıca 1 adet de boşluk doldurma etkinliği yer almaktadır. yapılmıştır. Bulmaca 12 Eşleştirme 11 Boşluk Doldurma 1 Bazı etkinliklerde hem bulmaca hem de anlamıyla eşleştirme çalışması yapılmaktadır. Kavrama düzeyindeki 7 etkinlikte tahmin etme, örnekleme ve açıklama çalışmaları Kelimenin Anlamını Tahmin Etme 4 Örnek Verme 2 Açıklama 1 Uygulama düzeyindeki 18 etkinlikte 5. sınıf çalışma kitabında olduğu gibi cümlede kullanma ağırlıklıdır. Cümlede Kullanma 16 Sözlükten Bakma 3 Bir etkinlikte hem sözlükten bakma hem cümlede kullanma çalışması vardır. şekildedir: Analiz düzeyindeki 5. sınıfa göre sayıca azalma görülmektedir. 6 etkinliğin dağılımı şu

10 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 669 Karşılaştırma 5 Kavram Çağrışımı 1 6. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında sentez düzeyinde sadece 1 adet etkinlik yer almaktadır. Paragraf Yazma 1 MEB 6. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında değerlendirme basamağına yönelik etkinlik bulunmamaktadır. 7. Sınıflar MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer alan 251 etkinliğin 38 i kelime öğretimine yöneliktir. Bunlardan 23 ü bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü eşleştirmelerdir. Bulmacalar ise ikinci sırada gelmektedir. Ayrıca 4 adet de boşluk doldurma etkinliği yer almaktadır. ağırlıklıdır. Eşleştirme 12 Bulmaca 7 Boşluk Doldurma 4 Kavrama düzeyindeki 7 etkinliğin çoğu tahmin etmeye dayanmaktadır. Kelimenin Anlamını Tahmin Etme 4 Kelimenin Verilen Cümledeki Anlamını Kavrama 1 Açıklama 1 Özetleme 1 Uygulama düzeyindeki 19 etkinlik alt sınıflarda olduğu gibi cümlede kullanma Cümlede Kullanma 15 Sözlükten Bakma 4

11 670 Emine GÜLER - Erkan ZAFER şu şekildedir: Analiz düzeyinde 6. sınıftakine benzer bir durum görülmektedir. 7 etkinliğin dağılımı Kavram Çağrışımı 6 Karşılaştırma 1 MEB 7. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında sentez ve değerlendirme basamaklarına yönelik etkinlik bulunmamaktadır. 8. Sınıflar MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer alan 198 etkinliğin 35 i kelime öğretimine yöneliktir. Bunlardan 18 i bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü 7. sınıfta olduğu gibi eşleştirmelerdir. Bulmacalar ise ikinci sırada gelmektedir. Eşleştirme 11 Bulmaca 7 8. sınıfta kavrama düzeyinde alt sınıflara göre belirgin bir azalma görülmektedir. 3 etkinliğin hepsinde kelimenin anlamını tahmin etme yoluna gidilmiştir. Kelimenin Anlamını Tahmin Etme 3 Alt sınıflarda olduğu gibi uygulama düzeyindeki etkinlikler, cümlede kullanma ağırlıklıdır (19 etkinlik). Cümlede Kullanma 15 Sözlükten Bakma 4 Analiz düzeyinde alt sınıflardakine benzer bir durum söz konusudur (7 etkinlik). Kavram Çağrışımı 4 Karşılaştırma 3

12 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 671 Sentez düzeyinde en fazla etkinlik 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer almaktadır (4 etkinlik). Şiir Yazma 1 Öykü Yazma 1 Deneme Yazma 1 Sohbet (Söyleşi) Yazma 1 MEB 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında değerlendirme basamağına yönelik etkinlik bulunmamaktadır KELİME KELİME GRUBU DEYİM KALIPLAŞMIŞ İFADE SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF GRAFİK 3: Sınıf bazında öğretimi amaçlanan söz varlığının dağılımı Sınıf bazında öğretimi amaçlanan söz varlığının dağılımı göz önünde tutulduğunda 5. sınıf öğrenci çalışma kitabının diğerlerinden sayıca daha üstün olduğu (393 kavram) görülmektedir. Bu durumda dil bilgisi etkinliklerinin azlığı rol oynamaktadır. Diğer sınıf düzeylerinde kelime etkinliklerinin, dil bilgisi etkinliklerinin miktarına ters orantılı olduğu

13 672 Emine GÜLER - Erkan ZAFER tespit edilmiştir. Yani dil bilgisi etkinlikleri bakımından 6. sınıfa (284 kavram) göre daha kısıtlı olan 7. (312 kavram) ve 8. sınıflarda (306 kavram) kelime etkinlileri fazladır. Sınıflar bazında incelenen bilişsel düzeylerin dağılımda ve sayısında sınıf düzeyine bağlı olarak anlamlı değişiklik görülmemiştir. Aksine 5. sınıflarda yer alan kelime öğretimi etkinliklerinin sayı ve nitelik bakımından 6 ve 7. sınıflardan daha üst düzeyde olduğu görülmüştür. MEB 5. Sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında diğer sınıflara göre daha fazla kelime öğretim etkinliği bulunmaktadır. Bu durumun öncelikli sebebi 5. sınıf öğrencilerinin dil ve zihin gelişimleri açısından kelime öğretiminin taşıdığı önem ve 5. sınıf kazanımlarında dil bilgisi etkinliklerinin olmayışından doğan boşluğun kelime etkinlikleriyle doldurulmasıdır. Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki kelime etkinlikleri incelendiğinde en fazla uygulama basamağına ait etkinliklere rastlanmıştır. Bu durum kelime öğretim etkinliklerinin çoklukla sözlükten kelime anlamı bulma ve kelimeyi cümle içinde kullanma çalışmalarına yönelik etkinliklerin sonucudur. Uygulama düzeyinin ardından sırasıyla bilgi, kavrama, analiz ve sentez gelmektedir. Bilgi, kavrama ve uygulama düzeyindeki etkinliklerin analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinden daha fazla olması kelime öğretiminin üst düzey bilişsel becerilere yeterince hitap edemediğini göstermektedir. Çalışma kapsamında incelenen ortaokul ( ) Türkçe öğrenci çalışma kitaplarının hiçbirinde değerlendirme basamağına ait bir etkinliğe rastlanamamıştır. Bu duruma sebep; değerlendirme basamağında bilinen bir etkinlik ya da kelime öğretiminde değerlendirme yapılacak bir durumun olmayışı gösterilebilir. Ayrıca değerlendirme becerisinin üst düzey olup olmadığı da tartışmalıdır. Sınıf bazında öğretimi amaçlanan söz varlığının dağılımı göz önünde tutulduğunda dil bilgisi etkinlikleriyle kelime etkinlikleri arasında sayı bakımından ters bir orantı olduğu görülmüştür. 5. Sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında dil bilgisi etkinliklerinin olmayışı kelime etkinliklerinin sayısının artmasına yol açmıştır. Öğretimi amaçlanan söz varlığının en az olduğu 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında dil bilgisi konularının çokluğunun etkileri görülmektedir.

14 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ SONUÇ Çalışmanın bulgularından hareketle kelime öğretiminin bilişsel düzeyinin arttırılmasına yönelik olarak şu öneriler sunulabilir: Kelime dağarcığı gelişiminin sağlanması için en öncelikli aşama hangi sözcüklerin öğretileceğidir. Bundan sonraki aşamalarda kaç sözcük öğretileceği, öğretim sırasında tekrarın ne kadar olacağı gibi durumlar öncelik taşır. Bu nedenle önce öğretilmesi amaçlanan kelimeler tespit edilmeli, Türkçe ders kitaplarındaki metinler buna göre seçilmelidir. Bu doğrultuda yapılacak kelime sıklığı ve söz varlığı çalışmalarına önem verilmelidir. Kelime öğretimi etkinlikleri hazırlanırken bir kelimenin birden fazla anlamı olduğuna dikkat edilmeli ve bir bağlam içerisinde ele alınmalıdır. Kelimeler öğretildikten sonra mühim olan, bu kelimelerin kısa süreli hafızanın yetersizliğine terk edilmeyip uzun süreli hafızaya aktarılmasıdır. Bu da aralıklı tekrar, kelimenin sık kullanımı, çeşitli etkinliklerle kelimeleri canlı tutma yollarıyla mümkün kılınabilir. Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerle verilen kelimeler yeni kelimelerle birlikte tekrar verilmelidir. Üst düzey bilişsel becerilerden olan sentez düzeyine uygun yaratıcı yazma etkinliklerine daha çok ağırlık verilmeli; bu etkinliklerde kazandırılması amaçlanan kelimelerin kullanılması teşvik edilmelidir. Kelime öğretimini verimli ve kalıcı hâle getirebilmek için Türkçe derslerinde istasyon tekniği gibi sentez düzeyinde çalışmalar yapılmalı, böylece hem kelime ve kavramların öğrencilerdeki farklı çağrışımları ortaya çıkarılmalı hem de kelime öğretimi için öğrencilerin becerilerine göre faklı etkinlikler yapmasına zemin hazırlanmalıdır. KAYNAKÇA Doğanay, Ahmet ve Karip, Emin (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık. Kaptan, Fitnat (1999). Fen Bilgisi Ögretimi. Ankara: Milli Egitim Basımevi.

15 674 Emine GÜLER - Erkan ZAFER Yayınları. Kırkkılıç, Ahmet vd. (2013). İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Nas, Recep (2000). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ögretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi. Özbay, Murat (2003). Öğretmen Görüşlerine Göre Ankara Merkez İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık. Özbay, Murat ve ÇETİN, Didem (2011). Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Prozodik Farkındalığın Önemi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26). Selçuk, Ziya, Kayık, Hüseyin, Okut, Levent (2004). Çoklu Zeka Uygulamaları (4.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. Sever, Sedat (2000). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık. Yalın, Halil İbrahim (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları. Yıldız, Cemâl, Okur, Alparslan (2010). İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Göz Ardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi. TÜBAR-XXVII,

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2811-2823 Communicative Approach in Language Curriculums and A Case for Primary Education Arabic Course Curriculum (2011) Dil Öğretim Programlarında İletişimsel Yaklaşım

Detaylı

İLKÖĞRETIM 6. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KITABINDAKİ SORULARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET

İLKÖĞRETIM 6. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KITABINDAKİ SORULARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET NWSA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 3 Article Number: C0071 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: December 2007 Accepted: June 2008 2008 www.newwsa.com

Detaylı

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği NK! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği İsmail GÜLEÇ * Tuğba DEMİRTAŞ ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR 1619 YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ŞAHİN, Esin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Dünyada ve Türkiye de her alanda gelişim devam etmekte ve buna paralel

Detaylı

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi 1 Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 115-133 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 115-133 İlköğretim İngilizce Dersi i ı SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının

Detaylı

Tolga ERDOĞAN 1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25

Tolga ERDOĞAN 1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25 ĠLKOKUL 1-4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARINDAKĠ ETKĠNLĠKLERĠN YARATICI DÜġÜNME BECERĠSĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SORU SORMA METODU NUN ÖNEMİ Nevzat KÖKEN*

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SORU SORMA METODU NUN ÖNEMİ Nevzat KÖKEN* ÖZET SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SORU SORMA METODU NUN ÖNEMİ Nevzat KÖKEN* Sosyal Bilgiler İlköğretimin temel derslerinden biridir. Eğitim- Öğretim programlarının yapısına bağlı olarak bireyin sosyalleşmesi,

Detaylı

Yelkin Diker Coşkun 1

Yelkin Diker Coşkun 1 Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi * Examination of the Turkish Textbooks In Terms of PISA Reading Skills Criterias Yelkin Diker Coşkun 1 Alındığı Tarih:03.04.2013,

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I V E Ö Ğ R E T İ M D E R N E Ğ İ T U R K I S H C U R R I C U L U M A N D I N S T R U C T I O N A S S O C I A T I O N ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Detaylı

Özet Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 1-21. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÜNÜMÜZ

Detaylı

YABANCI DİLDE KELİME ÖĞRETİMİNDE RESİMLERİN SEVİYE VE TAKSONOMİYE UYGUN KULLANIMI Filiz METE

YABANCI DİLDE KELİME ÖĞRETİMİNDE RESİMLERİN SEVİYE VE TAKSONOMİYE UYGUN KULLANIMI Filiz METE YABANCI DİLDE KELİME ÖĞRETİMİNDE RESİMLERİN SEVİYE VE TAKSONOMİYE UYGUN KULLANIMI Filiz METE Öz: Yabancı dil öğretiminde kelime hazinesi dil becerilerinin gelişiminde etkilidir. Öğretilecek kelimelerin

Detaylı

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research GENİŞ YÖNELİMLİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research GENİŞ YÖNELİMLİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ GENİŞ YÖNELİMLİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ BROAD ORIENTED LITERACY TEACHING METHOD Kısmet DELİVELİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Muğla, TÜRKİYE dkismet@mu.edu.tr.

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI Turkish Teaching as a Special Teaching Field and its Problems Celal DEMİR Mehmet YAPICI ÖZET Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, bir yönü ile bir eğitimbilim

Detaylı

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 504/528 BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION Türkçe Eğitiminde Aktif Öğrenme Etkinliklerinden Yararlanma Merve MÜLDÜR 1 & Arzu

Detaylı

İLKÖĞRETİM 3.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI NIN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA UYGUNLUK DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM 3.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI NIN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA UYGUNLUK DÜZEYİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM 3.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI NIN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA UYGUNLUK DÜZEYİ Hazırlayan Menşure

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN 2011 TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ*

ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN 2011 TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ* The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1425 Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013 ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251. Volume 3/1 Spring 2015 p. 265/286

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251. Volume 3/1 Spring 2015 p. 265/286 ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 265/286 REFLECTIONS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS ON GRAMMAR TEACHING WITHIN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: COMMUNICATIVE APPROACH, GRAMMAR

Detaylı

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 147-169 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Miriam Zeliha STEBLER

TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Miriam Zeliha STEBLER TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Miriam Zeliha STEBLER Doktora Tezi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Prof.Dr. Osman GÜNDÜZ 2014 (Her Hakkı

Detaylı

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA ÖĞRETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Emine KOLAÇ Doktora Tezi Haziran 2008 ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarında Ses Olayları Yıldız YENEN AVCI 1. Anahtar sözcükler: Dil bilgisi, ses olayları, ders kitapları, Türkçe Öğretim Programı.

Türkçe Ders Kitaplarında Ses Olayları Yıldız YENEN AVCI 1. Anahtar sözcükler: Dil bilgisi, ses olayları, ders kitapları, Türkçe Öğretim Programı. 497 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 497-520 Yıldız YENEN AVCI 1 Geliş Tarihi: 22.04.2014 Kabul Tarihi: 05.12.2014 Öz Bu makalede; Türkçe ders kitaplarında yer alan ses olaylarının öğretilme durumu betimlenmeye

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 3 Sayfalar/Pages: 36-52 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması Öz

Detaylı

Bilişsel Alan Sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri ve Uluslararası Alanda Tanınma Durumları * Asım ARI **

Bilişsel Alan Sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri ve Uluslararası Alanda Tanınma Durumları * Asım ARI ** Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,259-290 259 Bilişsel Alan Sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri ve Uluslararası Alanda Tanınma Durumları * Asım ARI ** Özet

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY IMPORTANCE AND THE USE OF ANIMATION AS A MATERIAL IN TEACHING TURKISH AS A FOREINGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK ANİMASYON KULLANIMI

Detaylı