International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p COGNİTİVE LEVELS OF VOCABULARY TEACHİNG ACTİVİTİES İN TURKİSH LESSON WORKBOOKS OF SECONDARY GRADES ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 1 Emine GÜLER 2 - Erkan ZAFER 3 ABSTRACT A language learning or acquisition depends upon learning words which are regarded as basic of a language. Enabling individuals to gain four integrated skills namely reading, writing, speaking and listening and the efficient use of these skills by individuals are closely related to the word repository. Hence, vocabulary teaching should be considered to be core field of every study which must be undertaken in order to acquire these skills. Vocabulary teaching is a field of teaching which involves studying phrases conveying a single meaning each alone, in meaning, structure and vocabulary matters. In Turkish language teaching, both in texts and in textual activities, morphological (structural) aspects of words are mainly focused upon but the semantic aspect is ignored. The age of students and their readiness level are not cared about when it comes to choosing words to be taught. Dull ways are followed in vocabulary teaching activities and new approaches to make words more meaningful and permanent cannot be adopted and followed. In order to overcome these handicaps, it is essential that studies regarding vocabulary teaching be specified in conformity with the needs of the current age. As a purpose of our study, we intend to detect the cognitive levels of vocabulary teaching activities for secondary school students and to offer some suggestions for upgrading the level. Therefore, vocabulary teaching activities in Turkish lesson course books of secondary schools have been examined via documentation scanning method and their cognitive levels have been detected according to Bloom's Taxonomy and solutions to deficiencies available have been presented as suggestions. Key Words: vocabulary teaching, Semantics, Bloom's Taxonomy. ÖZET Bir dilin öğrenilmesi o dilin temel yapı taşları olan sözcüklerin öğrenilmesine bağlıdır. Dört temel dil becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinlemenin bireye kazandırılması ve bireyin bu becerileri aktif olarak kullanabilmesi; zengin kelime dağarcığı ile yakından ilişkilidir. Kelime öğretimi bu becerilerin kazanılabilmesi için yürütülmesi gereken her türlü çalışmanın çekirdeğidir. Kelime öğretimi, kendi başlarına anlam teşkil eden söz birliklerinin anlam, yapı ve sözcük türü olarak incelenmesini içeren bir öğretim alanıdır. Türkçe öğretiminde gerek metinlerde gerekse metinlerin etkinliklerinde sözcüklerin çoğunlukla morfolojik (yapısal) yanına ağırlık verilmekte; semantik (anlamsal) yönü ihmal edilmektedir. Öğretilecek sözcüklerin seçiminde öğrencilerin yaş ve hazırbulunuşluk düzeylerine özen gösterilmemekte, kelime öğretimi etkinliklerinde sıradan yollar izlenmekte ve kelimenin anlam yönünü kalıcı hale getirecek yeni yaklaşımlar takip edilmemektedir. Bu sorunların aşılabilmesi için kelime öğretimiyle ilgili çalışmaların çağın gereklerine göre yeniden oluşturulması gerekmektedir. Çalışmamızın amacı; ortaokul öğrencilerine yönelik kelime öğretim etkinliklerinin bilişsel düzeyini tespit etmek ve bu düzeyin arttırılmasına yönelik öneriler sunmaktır. Bu amaçla ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki kelime öğretim etkinlikleri belgesel tarama yöntemiyle incelenmiş ve Bloom Taksonomisi ne göre bilişsel düzeyleri tespit edilmiştir. Görülen eksikliklere yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kelime Öğretimi, Semantik, Bloom Taksonomisi. 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Türkçe Öğretmeni, Konya Meram Harmancık Toki Ziya Nur Aksun Ortaokulu e-posta: 3 Türkçe Öğretmeni, Konya Ahırlı Akkise İmam Hatip Ortaokulu e-posta:

2 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ GİRİŞ İnsanın ayırt edici vasıflarından biri şüphesiz dil becerisidir. İnsan, dil becerisi sayesinde yaşadığı çevreyi, karşılaştığı koşulları ve durumları anlamlandırır, yine dil becerisiyle duygu ve düşüncelerini ifade eder. Kişinin anlama ve anlatma süreci anne karnında dinleme becerisiyle başlar (Özbay, Çetin, 2011: 157). Konuşma, görsel okuma becerisi ve okuryazarlıkla devam eder. Bu süreçte edinme ya da öğrenme yoluyla geliştirilen beceriler birbiriyle ilişki hâlindedir. İyi bir dinleyici ya da okur olmak, iyi bir konuşmacı ya da yazar olmanın kapılarını açar. Anlamadaki gelişim, anlatımı da olumlu yönde etkiler. Anlama becerisinin geliştirilmesinde kelime bilgisinin önemli bir yeri vardır. Thorndike ın (1973) 15 ülkede çocuk üzerinde yaptığı araştırmaya göre kelime bilgisi ile anlama arasında yüksek korelasyon vardır. Birisinde yüksek puan alan, diğerinde de yüksek almaktadır (Aktaran: Kırkkılıç vd, 2013: 196). Kelime bilgisinin geliştirilmesi ise doğru yöntem ve araçların kullanılmasıyla yapılacak bir kelime öğretimine bağlıdır. Kelime öğretimi, çocuğun doğumundan sonraki ilk aylarda dil gelişimiyle başlar. Çocuğun iletişimi için dil edinimine yönelik yapılan etkinlikler aslında birer kelime öğretimidir (Yıldız ve Okur, 2010: 758). Aile ve sosyal çevre içinde ihtiyaca dönük başlayan bu edinim süreci okul ortamında planlı ve yöntemli bir hâl alır. Çocukların kelime hazinelerinin zenginleştirilmesi bütün dersler için önem taşır. Çünkü çocukların okuduklarını veya dinlediklerini tam ve doğru olarak anlaması; anladıklarını, düşünüp tasarladıklarını söz ve yazıyla etkili biçimde anlatması kelime hazinesinin zenginliğine (Sever, 2000: 13) bağlıdır. Kelime hazinesinin zenginleştirilmesi ise Türkçe derslerinde yapılacak etkinlikler yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Gelişen yeni teknolojilere rağmen Türkçe dersinde ders kitaplarının başlıca öğretim kaynağı olduğu (Özbay, 2003) bir gerçektir. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarında Türkçe öğretim programlarındaki kazanımlar doğrultusunda Tam Öğrenme Modeline dayalı, farklı beceri alanları ve zihinsel basamaklarda etkinliklerin bulunması önemlidir. Tam Öğrenme Modeli

3 662 Emine GÜLER - Erkan ZAFER Amerikalı eğitimci Benjamin S. Bloom öğrenme konusunda yapılmış araştırmaların bulgularına dayanarak okuldaki öğrenmeyi açıklamaya yönelik bir kuram geliştirmiştir. Bloom'a göre işin başından itibaren olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise dünyada herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir. Başka bir deyişle, Tam Öğrenme Modeli; Tüm öğrenciler okulda öğretilenleri öğrenebilir varsayımına dayanmaktadır (Nas, 2000). Eğitim amaçlarının sistematik bir şekilde sınıflandırılması ilk defa Bloom ve bir grup eğitimcinin yoğun çalışmaları sonucu ortaya konulmuştur. Bloom ve arkadaşları 1949 yılından başlayarak, yoğun bir çalışma sonucu eğitim amaçlarını bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak kategorize etmiş ve daha sonra bu alanları kendi içinde aşamalı olarak sınıflamışlardır. Bloom ve arkadaşlarının çalışmaları, biri 1956 yılında Eğitim Amaçları Taksonomisi: Bilişsel Alan, diğeri de 1964 yılında Eğitim Amaçları Taksonomisi: Duyuşsal Alan olarak yayımlanmış ve günümüze kadar dünyanın birçok yerinde eğitim uygulamalarını etkilemiştir (Doğanay ve Karip, 2006: 39). Bloom'un kuramında okuldaki öğrenmeyi belirleyen etkenler: 1. Bilişsel giriş davranışları 2. Duyuşsal giriş davranışları 3. Öğretimin niteliği Bloom a göre bu etkenlerin niteliği tam öğrenmenin esasını teşkil etmektedir. Doğa bilimlerinde varlıkların basitten karmaşığa, birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı sınıflandırılması demek olan taksonomi, eğitimde gerçekleşmesi istenen davranışların basitten karmaşığa, somuttan soyuta birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı sınıflandırılması olarak kullanılmaktadır (Selçuk, Kayık, Okut, 2004). Bloom, eğitim sürecinin hedeflerini sınıflandırıp (Bloom s Taxonomy) üç alan tanımlamıştır: a.bilişsel Alan (Cognitive Domain) b. Duyuşsal Alan (Affective Domain) c. Psikomotor (Devinişsel) Alan (Psychomotor Domain) (Kaptan, 1999).

4 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 663 BİLİŞSEL DAVRANIŞLAR DUYUŞSAL DAVRANIŞLAR PSİKOMOTOR DAVRANIŞLAR Bilgi Alma Algılama Kavrama Tepkide bulunma Kılavuzla yapma Uygulama Değer verme Beceri haline getirme Analiz Örgütleme Duruma uydurma Sentez Nitelenme Yaratma Değerlendirme Çizelge 1: Bloom Taksonomisinin Alanları Öğrenilmiş davranışların alınış türüne göre birbirinden farklı düşünülmesi doğru değildir. Çünkü aralarında dikey ve yatay anlamlı bir ilişki vardır. Yani bir davranış psikomotorsa aynı zamanda bu davranışın bilişsel ve duyuşsal boyutu da vardır. Ancak psikomotor alan özelliği ağır bastığı için bu alan davranışı olarak nitelendirilir (Kaptan, 1999). Bilişsel alan öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. Öğrenilmiş bir davranış hem bilişsel, hem duyuşsal hem de devinişsel alana girer ama hangi özellik baskınsa o alana kodlanır. Bilişsel davranışları Bloom dan başka sınıflayan bilim adamları da vardır. Guiltford'un Sınıflaması, De Corte Modeli, Taba'nın Sınıflaması, Gerlach ve Sullivan Taksonomisi gibi sınıflandırmalar benzer nitelik taşır. Ama bunların içerisinde bilişsel alanı en uygun biçimde açıklayan ve bölümlerini oluşturan sınıflamanın Bloom'un sınıflandırması olduğu düşünülmektedir. Bloom taksonomisi birçok öğretmen ve eğitimci tarafından öğrencinin bilişsel alanıyla ilgili başarılarının ölçülmesinde en çok kullanılan yaklaşımdır. Bu taksonomi bilişsel (cognitive) alanda ölçülen basitten karmaşığa (düşük zihinsel düzeyden yüksek zihinsel düzeye) doğru altı seviyeden oluşur (Nas, 2000):

5 664 Emine GÜLER - Erkan ZAFER Bilgi Seviyesi Bu seviyede öğrenciden yorum beklemeksizin sadece öğretilen bilgilerin, hipotezlerin, teorilerin, kavramların hatırlanması istenir (Selçuk vd.: 2004). Terimlerin, temel ilkelerin, genellemelerin, kişilerin, tarihlerin ve yerlerin hatırlanması bu düzeye girer. Hiçbir yorum ve düzenleme öğrenciden beklenmez. Ne, nerede, ne zaman, kim, hangisi, ne kadar, tanımlayın, açıklayın gibi soru kökleriyle kurulan sorular ve tanımla, sırala, birer birer say, listele, esle, oku, isimlendir, seç, ifade et, tekrar et, söyle, bul, bildir, göster gibi anahtar kelimeler ile düşünce kullanmadan ezberlenerek cevaplandırılabilir (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). Kavrama (Anlama) Seviyesi Bilgi seviyesinde öğrencinin öğrendiğine yorum katması beklenmezken bu seviyede öğrencinin bildiğini yorumlaması da beklenir. Bu düzey anlamanın en alt düzeyi olup bir konunun değişik kelimelerle ifadesi, özetlenmesi, açıklanması işlemlerini içerir. Yani bu seviyede öğrencilerden; tabloları, grafikleri, karşılaştırmalı işlemleri gibi kaynakları inceleyip edindikleri bilgileri zihinlerinde canlandırarak kendi cümleleriyle yeniden anlatabilmeleri beklenir. Bu seviyede öğrencilere derste öğretilenlerin aynısı sorulamaz. Bu seviyedeki sorularda, sınıflandır, açıkla, karşılaştır, benzerlik ve zıtlıklarını bul, çevir, örnek ver, tartış, tahmin et, özetle, çıkarsama yap, yorumla gibi ifadeler bulunmalıdır (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). Uygulama Seviyesi Uygulama seviyesinde öğrenciden, kalıcı hafızasındaki bilimsel bilgilerinin ilgili kısımlarını karşılaştığı yeni durumlarla ilişkilendirerek uygulaması, yorumlaması ve bilgi birikimlerini günlük hayata aktararak problem çözme yeteneklerini hayata geçirmesi beklenir. Bu seviyedeki sorularda kullanılacak uygun soru kelimeleri; uygula, çöz, kullan, sınıfla, seç, kur, göster, hesapla, inşa et, üret, ögret, grafik çiz gibi kelimelerdir (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28).

6 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 665 Analiz Seviyesi Yüksek seviyeli zihinsel yeteneklerin ölçülmesinin hedeflendiği bu basamakta öğrencinin bilimsel bilgilerini parçacıklara ayırarak analiz yapıp yapamadığına bakılır (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). Sentez Seviyesi Bu basamakta öğrencinin ayrıştırdığı bilgileri belirli kural ve ilişkilere göre değişik birleştirmelerle yeni bilgiler üreterek sentezleyip sentezleyemediğine, bu durumun özgün, yaratıcı ve yeni olası durumuna bakılır. Bir şeyin örneğini ya da benzerini yapmak sentezlemek değildir. Sentez basamağında kullanılacak anahtar kelimeler; oluştur, planla, yarat, bütünleştir, gözden geçir, derle,...yerine bir şey koy, besteledir (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). Değerlendirme Seviyesi Bu basamakta öğrencinin analiz ve sentez basamaklarında ürettiği yeni bilgilerin nedenlerini, bilimsel geçerliliğini sonuçları ile birlikte yorumlayarak değerlendirmede bulunup bulunamadığına bakılır. Değerlendirme, bir ölçme sonucunu ölçütle yordayıp yargıya ulaştırma sürecidir. Bu süreçte; savun, destekle, yargıla, değerlendir, takdir et, eleştir, karar ver, yorumla, oranla, doğruluğunu kanıtla gibi anahtar kelimelerden yararlanırız (Selçuk vd.: 2004; Yalın, 2007: 28). 2. YÖNTEM Çalışmada, Türkçe ders kitaplarındaki kelime öğretimi etkinliklerinin bilişsel düzeylerini tespit etmek amacıyla belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla eğitim öğretim yılında kullanılan MEB Yayınları ve 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitapları örneklem olarak seçilmiş ve örneklemde yer alan kelime öğretimi etkinlikleri Bloom un Bilişsel Gelişim Basamakları na göre sınıflandırılmıştır.

7 666 Emine GÜLER - Erkan ZAFER 3. BULGULAR VE YORUMLAR Ortaokul ( ) Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarında yer alan 1013 etkinliğin 203 ü kelime öğretimi ile ilgilidir. Bunların sınıf düzeylerine ve bilişsel alan basamaklarına göre dağılımı ise şöyledir: GRAFİK 1: Kelime Etkinliklerinin Bilişsel Basamaklara Göre Sayısal Dağılımı SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF GRAFİK 2: Sınıf Düzeylerine Göre Bilişsel Basamakların Sayısal Dağılımı

8 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ Sınıflar MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer alan 336 etkinliğin 97 si kelime öğretimine yöneliktir. Bu etkinliklerin 27 si bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü bulmacalardır. Eş-zıt anlamlılık ve eş seslilik gibi kelimeler arası şekil ve anlam ilişkisine dayalı etkinlikler ise ikinci sırada gelmektedir. Bulmaca 12 Eşleştirme 14 Eş Sesli 1 Aynı kitapta yer alan 39 etkinlik ise kavrama düzeyindedir. Kavrama düzeyinde ise en fazla anlamı tahmin etme etkinliklerine yer verildiği görülmektedir. Ayrıca kelimenin yer aldığı cümledeki anlamını kavrama ve örnek verme etkinlikleri de bulunmaktadır. Kelimenin Anlamını Tahmin Etme 32 Kelimenin Verilen Cümledeki Anlamını Kavrama 5 Örnek Verme 2 Kitapta yer alan uygulama düzeyindeki 45 etkinlikte cümlede kullanma ve sözlükten bakma çalışmalarına yer verildiği görülmektedir. Cümlede Kullanma 26 Sözlükten Bakma 21 2 etkinlikte iki ayrı yöntem de kullanılmaktadır. Analiz düzeyinde ise 26 etkinlikte kavram çağrışımı ve karşılaştırma yer almaktadır. Kavram Çağrışımı 17 Karşılaştırma 9 Sentez düzeyindeki 4 etkinlikte ise öğrencilerin yaratıcı zekâlarını harekete geçirmeye dönük resim ve yazı çalışmaları bulunmaktadır. Resim Çizme 2 Öykü Yazma 1 Paragraf Yazma 1

9 668 Emine GÜLER - Erkan ZAFER MEB 5. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında değerlendirme basamağına yönelik etkinlik bulunmamaktadır. 6. Sınıflar MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında yer alan 228 etkinliğin 32 si kelime öğretimine yöneliktir. Bunlardan 21 i bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü bulmacalardır. Eş ve zıt anlamlılık gibi kelimeler arası anlam ilişkisine dayalı etkinlikler ise ikinci sırada gelmektedir. Ayrıca 1 adet de boşluk doldurma etkinliği yer almaktadır. yapılmıştır. Bulmaca 12 Eşleştirme 11 Boşluk Doldurma 1 Bazı etkinliklerde hem bulmaca hem de anlamıyla eşleştirme çalışması yapılmaktadır. Kavrama düzeyindeki 7 etkinlikte tahmin etme, örnekleme ve açıklama çalışmaları Kelimenin Anlamını Tahmin Etme 4 Örnek Verme 2 Açıklama 1 Uygulama düzeyindeki 18 etkinlikte 5. sınıf çalışma kitabında olduğu gibi cümlede kullanma ağırlıklıdır. Cümlede Kullanma 16 Sözlükten Bakma 3 Bir etkinlikte hem sözlükten bakma hem cümlede kullanma çalışması vardır. şekildedir: Analiz düzeyindeki 5. sınıfa göre sayıca azalma görülmektedir. 6 etkinliğin dağılımı şu

10 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 669 Karşılaştırma 5 Kavram Çağrışımı 1 6. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında sentez düzeyinde sadece 1 adet etkinlik yer almaktadır. Paragraf Yazma 1 MEB 6. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında değerlendirme basamağına yönelik etkinlik bulunmamaktadır. 7. Sınıflar MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer alan 251 etkinliğin 38 i kelime öğretimine yöneliktir. Bunlardan 23 ü bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü eşleştirmelerdir. Bulmacalar ise ikinci sırada gelmektedir. Ayrıca 4 adet de boşluk doldurma etkinliği yer almaktadır. ağırlıklıdır. Eşleştirme 12 Bulmaca 7 Boşluk Doldurma 4 Kavrama düzeyindeki 7 etkinliğin çoğu tahmin etmeye dayanmaktadır. Kelimenin Anlamını Tahmin Etme 4 Kelimenin Verilen Cümledeki Anlamını Kavrama 1 Açıklama 1 Özetleme 1 Uygulama düzeyindeki 19 etkinlik alt sınıflarda olduğu gibi cümlede kullanma Cümlede Kullanma 15 Sözlükten Bakma 4

11 670 Emine GÜLER - Erkan ZAFER şu şekildedir: Analiz düzeyinde 6. sınıftakine benzer bir durum görülmektedir. 7 etkinliğin dağılımı Kavram Çağrışımı 6 Karşılaştırma 1 MEB 7. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında sentez ve değerlendirme basamaklarına yönelik etkinlik bulunmamaktadır. 8. Sınıflar MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer alan 198 etkinliğin 35 i kelime öğretimine yöneliktir. Bunlardan 18 i bilgi düzeyindedir. Bilgi düzeyinde en fazla kullanılan etkinlik türü 7. sınıfta olduğu gibi eşleştirmelerdir. Bulmacalar ise ikinci sırada gelmektedir. Eşleştirme 11 Bulmaca 7 8. sınıfta kavrama düzeyinde alt sınıflara göre belirgin bir azalma görülmektedir. 3 etkinliğin hepsinde kelimenin anlamını tahmin etme yoluna gidilmiştir. Kelimenin Anlamını Tahmin Etme 3 Alt sınıflarda olduğu gibi uygulama düzeyindeki etkinlikler, cümlede kullanma ağırlıklıdır (19 etkinlik). Cümlede Kullanma 15 Sözlükten Bakma 4 Analiz düzeyinde alt sınıflardakine benzer bir durum söz konusudur (7 etkinlik). Kavram Çağrışımı 4 Karşılaştırma 3

12 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ 671 Sentez düzeyinde en fazla etkinlik 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında yer almaktadır (4 etkinlik). Şiir Yazma 1 Öykü Yazma 1 Deneme Yazma 1 Sohbet (Söyleşi) Yazma 1 MEB 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında değerlendirme basamağına yönelik etkinlik bulunmamaktadır KELİME KELİME GRUBU DEYİM KALIPLAŞMIŞ İFADE SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF GRAFİK 3: Sınıf bazında öğretimi amaçlanan söz varlığının dağılımı Sınıf bazında öğretimi amaçlanan söz varlığının dağılımı göz önünde tutulduğunda 5. sınıf öğrenci çalışma kitabının diğerlerinden sayıca daha üstün olduğu (393 kavram) görülmektedir. Bu durumda dil bilgisi etkinliklerinin azlığı rol oynamaktadır. Diğer sınıf düzeylerinde kelime etkinliklerinin, dil bilgisi etkinliklerinin miktarına ters orantılı olduğu

13 672 Emine GÜLER - Erkan ZAFER tespit edilmiştir. Yani dil bilgisi etkinlikleri bakımından 6. sınıfa (284 kavram) göre daha kısıtlı olan 7. (312 kavram) ve 8. sınıflarda (306 kavram) kelime etkinlileri fazladır. Sınıflar bazında incelenen bilişsel düzeylerin dağılımda ve sayısında sınıf düzeyine bağlı olarak anlamlı değişiklik görülmemiştir. Aksine 5. sınıflarda yer alan kelime öğretimi etkinliklerinin sayı ve nitelik bakımından 6 ve 7. sınıflardan daha üst düzeyde olduğu görülmüştür. MEB 5. Sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabında diğer sınıflara göre daha fazla kelime öğretim etkinliği bulunmaktadır. Bu durumun öncelikli sebebi 5. sınıf öğrencilerinin dil ve zihin gelişimleri açısından kelime öğretiminin taşıdığı önem ve 5. sınıf kazanımlarında dil bilgisi etkinliklerinin olmayışından doğan boşluğun kelime etkinlikleriyle doldurulmasıdır. Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki kelime etkinlikleri incelendiğinde en fazla uygulama basamağına ait etkinliklere rastlanmıştır. Bu durum kelime öğretim etkinliklerinin çoklukla sözlükten kelime anlamı bulma ve kelimeyi cümle içinde kullanma çalışmalarına yönelik etkinliklerin sonucudur. Uygulama düzeyinin ardından sırasıyla bilgi, kavrama, analiz ve sentez gelmektedir. Bilgi, kavrama ve uygulama düzeyindeki etkinliklerin analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinden daha fazla olması kelime öğretiminin üst düzey bilişsel becerilere yeterince hitap edemediğini göstermektedir. Çalışma kapsamında incelenen ortaokul ( ) Türkçe öğrenci çalışma kitaplarının hiçbirinde değerlendirme basamağına ait bir etkinliğe rastlanamamıştır. Bu duruma sebep; değerlendirme basamağında bilinen bir etkinlik ya da kelime öğretiminde değerlendirme yapılacak bir durumun olmayışı gösterilebilir. Ayrıca değerlendirme becerisinin üst düzey olup olmadığı da tartışmalıdır. Sınıf bazında öğretimi amaçlanan söz varlığının dağılımı göz önünde tutulduğunda dil bilgisi etkinlikleriyle kelime etkinlikleri arasında sayı bakımından ters bir orantı olduğu görülmüştür. 5. Sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında dil bilgisi etkinliklerinin olmayışı kelime etkinliklerinin sayısının artmasına yol açmıştır. Öğretimi amaçlanan söz varlığının en az olduğu 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında dil bilgisi konularının çokluğunun etkileri görülmektedir.

14 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ KELİME ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİ SONUÇ Çalışmanın bulgularından hareketle kelime öğretiminin bilişsel düzeyinin arttırılmasına yönelik olarak şu öneriler sunulabilir: Kelime dağarcığı gelişiminin sağlanması için en öncelikli aşama hangi sözcüklerin öğretileceğidir. Bundan sonraki aşamalarda kaç sözcük öğretileceği, öğretim sırasında tekrarın ne kadar olacağı gibi durumlar öncelik taşır. Bu nedenle önce öğretilmesi amaçlanan kelimeler tespit edilmeli, Türkçe ders kitaplarındaki metinler buna göre seçilmelidir. Bu doğrultuda yapılacak kelime sıklığı ve söz varlığı çalışmalarına önem verilmelidir. Kelime öğretimi etkinlikleri hazırlanırken bir kelimenin birden fazla anlamı olduğuna dikkat edilmeli ve bir bağlam içerisinde ele alınmalıdır. Kelimeler öğretildikten sonra mühim olan, bu kelimelerin kısa süreli hafızanın yetersizliğine terk edilmeyip uzun süreli hafızaya aktarılmasıdır. Bu da aralıklı tekrar, kelimenin sık kullanımı, çeşitli etkinliklerle kelimeleri canlı tutma yollarıyla mümkün kılınabilir. Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerle verilen kelimeler yeni kelimelerle birlikte tekrar verilmelidir. Üst düzey bilişsel becerilerden olan sentez düzeyine uygun yaratıcı yazma etkinliklerine daha çok ağırlık verilmeli; bu etkinliklerde kazandırılması amaçlanan kelimelerin kullanılması teşvik edilmelidir. Kelime öğretimini verimli ve kalıcı hâle getirebilmek için Türkçe derslerinde istasyon tekniği gibi sentez düzeyinde çalışmalar yapılmalı, böylece hem kelime ve kavramların öğrencilerdeki farklı çağrışımları ortaya çıkarılmalı hem de kelime öğretimi için öğrencilerin becerilerine göre faklı etkinlikler yapmasına zemin hazırlanmalıdır. KAYNAKÇA Doğanay, Ahmet ve Karip, Emin (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık. Kaptan, Fitnat (1999). Fen Bilgisi Ögretimi. Ankara: Milli Egitim Basımevi.

15 674 Emine GÜLER - Erkan ZAFER Yayınları. Kırkkılıç, Ahmet vd. (2013). İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Nas, Recep (2000). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ögretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi. Özbay, Murat (2003). Öğretmen Görüşlerine Göre Ankara Merkez İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık. Özbay, Murat ve ÇETİN, Didem (2011). Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Prozodik Farkındalığın Önemi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26). Selçuk, Ziya, Kayık, Hüseyin, Okut, Levent (2004). Çoklu Zeka Uygulamaları (4.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. Sever, Sedat (2000). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık. Yalın, Halil İbrahim (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları. Yıldız, Cemâl, Okur, Alparslan (2010). İlköğretim Okullarındaki Okuma Etkinliklerinde Göz Ardı Edilen Bir Konu: Sözcük Öğretimi. TÜBAR-XXVII,

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEF DAVRANIŞ YAZMA Bilişsel alan öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. Daha öncede belirttiğimiz gibi öğrenilmiş bir davranış hem bilişsel,

Detaylı

KİŞİSEL ve SOSYAL YETERLİKLER (ANAHTAR, AKTARILABİLİR BECERİLER) SEÇMELİ DERSLERLE KAZANDIRILACAK 2. DERS LİSTELERİNİN İNCELENMESİ Dersler eski programla ne kadar benzeşik yada farklı? Ne kadar

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE Kavruk, H. ve Çeçen, M.A. (2013). Türkçe dersi yazılı sınav sorularının bilişsel alan basamakları açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 1-9. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

Eğitim Programları ve

Eğitim Programları ve Eğitim Programları ve Hedefler Taksonomisi DOÇ. DR.MEHMET ERDOĞAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kazanımlar Planlanan ve düzenlenmiş yaşantılar yolu ile kazandırılması kararlaştırılan bilgi, beceri, tutum, değer

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe ders kitaplarını incelerken dikkat edilecek ölçütleri sıralayabilecek, ölçüt dayanıklı

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / 1-28 Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 2 Eğitim ve Kültür... 2 Eğitim... 5 Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 5 A. Açık Sistem... 6 B. Yarı Açık Sistem...

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANININ TANIMI VE AMACI

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA KAZANIMLARIYLA İLGİLİ BİLİŞSEL BECERİLERE ULAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA KAZANIMLARIYLA İLGİLİ BİLİŞSEL BECERİLERE ULAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Mayıs 2009 Cilt:17 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 637-648 BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA KAZANIMLARIYLA İLGİLİ BİLİŞSEL BECERİLERE ULAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Özet Ömer ÇİFTÇİ Van Yüzüncü

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI...

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA... 11 2. BÖLÜM DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... 12 DİL TANIMLARI... 12 DİL ÖĞRETİMİ...

Detaylı

İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA

İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA İÇERİK Hedefler İçerik Hedef davranışları kazandıracak biçimde ünite ve konuların düzenlenmesi İçerik, hedef davranışlara göre düzenlenir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kuramlardır. Kuramcılar, gözlenilebilen davranışlara ek olarak öğrenenin kafasının içinde olup bitenlerle, yani

Detaylı

Mühendislik Eğitimi ve 21. Yüzyıl

Mühendislik Eğitimi ve 21. Yüzyıl Mühendislik Eğitimi ve 21. Yüzyıl Prof. Dr. Süheyda Atalay Ege Üniversitesi 30. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı 21-22 Mayıs 2015, Karabük Üniversitesi Mühendislik Eğitimi : Değişimler 1950 Yılı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazınbilim I BİS 303 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Almanca Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Erhan DURUKAN Karadeniz

Detaylı

İLKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ve KILAVUZUNUN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ve KILAVUZUNUN İNCELENMESİ Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,134-141 134 İLKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ve KILAVUZUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi Nedir? Performans görevi; belirli bir kapsamdaki bilgilerin gerçek yaşamla ilişkili sınırlandırılmış görevler ile yoklanmasıdır. Performans Görevi

Detaylı

Ortaokul Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Tema Değerlendirme Soruları Üzerine Bir Araştırma *

Ortaokul Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Tema Değerlendirme Soruları Üzerine Bir Araştırma * Ortaokul Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Tema Değerlendirme Soruları Üzerine Bir Araştırma * Geliş Tarihi: 20.11.2014 Kabul Tarihi: 16.02.2015 Mehmet Akif ÇEÇEN Hasan KURNAZ Öz Bu araştırmanın

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 44, Nisan 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 44, Nisan 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 44, Nisan 2017, s. 279-289 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 23.02.2017 13.04.2017 Yrd. Doç. Dr. Sıtkı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

1998 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ

1998 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ 1998 ve 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ Hüseyin ÇALIŞKAN* Mustafa YILDIZ** Özet: Bu çalışmada, 1998 (eski)

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇATAK Bölüm Hedefleri... 1 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler... 2 Programlar Üzerinden Sosyal Bilgilerin Tarihi

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ İstek Kemal Atatürk İlkokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ Sayın Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün tamamlıyoruz. İlk dönem,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 10 BÖLÜM I ANADİLİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 Anadilinin Birey ve Toplum Yaşamındaki Önemi... 1 Anadili Öğretiminin Temel İşlevleri... 5 ANADİLİ ÖĞRETİMİNİN ETKİNLİK

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ II Ders No : 0310440061 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Ankara 2016 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Yazar: Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Tüm Hakları Saklıdır. Bu kitabın basım, yayın, satış hakları Anı Yayıncılık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN

Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN Doğum Yeri : Gölcük Doğum Tarihi : 1983 Bildiği Yabancı Dil : İngilizce Tel : +90 (224 2942239) E-mail : ozgeelicin@uludag.edu.tr Yazışma Adresi: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ HAREKET ÖĞRETİMİNDE İZLENECEK YOLLAR www.heranbilgi.com ÇORUM, 2013 HAREKET ÖĞRETİMİNDE

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Öğretmenler, anne-babalar ve toplum okuma yazmaya büyük önem verir. Günümüzde okuma-yazma bilmemek büyük bir kusur olarak kabul edilir. Özel gereksinimli

Detaylı

Anlama ve Yazma Becerileri

Anlama ve Yazma Becerileri Anlama ve Yazma Becerileri Bahar ÜRKMEZ Sınıf Öğretmeni baharurkmez@terakki.org.tr Serdar ÖZMEN Sınıf Öğretmeni serdarozmen@terakki.org.tr Anlama ve Yazma Becerileri Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde

Detaylı

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. SESLİ DÖRT İŞLEM Sinan Sefa GÜLER

Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu. SESLİ DÖRT İŞLEM Sinan Sefa GÜLER Eğitsel Mobil Uygulama Projesi Raporu SESLİ DÖRT İŞLEM Sinan Sefa GÜLER 120805004 Sinansefa19@hotmail.com 1. Özet Engelli çocuklara dört işlemi öğretme amaçlanmaktadır. Görme engelli çocuklar hedef kitle

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

... KULLANARAK DERS ÇALIŞMAYI ÖĞRENİN Aralıklı Alıştırma DERS ÇALIŞMANIZI UZUN ZAMANLARA YAYIN

... KULLANARAK DERS ÇALIŞMAYI ÖĞRENİN Aralıklı Alıştırma DERS ÇALIŞMANIZI UZUN ZAMANLARA YAYIN ... KULLANARAK MAYI ÖĞRENİN Aralıklı Alıştırma MANIZI UZUN ZAMANLARA YAYIN Sınavlar için önceden plan yapmaya başlayın ve her güne biraz zaman ayırın. İki haftaya yayılmış beş saat, bir oturuştaki aynı

Detaylı