Alternatif Akım İşaretlerinin Ayrık Değerleri ile Etkin Değerleri ve Güçleri Hesaplamayı Sağlayan Yeni Bir Yöntem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alternatif Akım İşaretlerinin Ayrık Değerleri ile Etkin Değerleri ve Güçleri Hesaplamayı Sağlayan Yeni Bir Yöntem"

Transkript

1 Alternatif Akım İşaretlerinin Ayrık Değerleri ile Etkin Değerleri ve Güçleri Hesaplamayı Sağlayan Yeni Bir Yöntem * 1 Hasan Dirik, Cenk Gezegin, 1 Yalçın Alcan ve 3 Muammer Özdemir 1 Sinop Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Orduköyü Mevkii, 57000, Sinop Amasya Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Şeyhcui Mah. Yağmur Köyü Yolu, 05186, Amasya 3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fak., Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl., Kurupelit, 55139, Samsun Abstract Power system measurements are usually done by processing sampled current and voltage data in a digital signal processor. n this work, a new method that provides to compute the effective values of currents, voltages and their harmonic components, and corresponding powers by using discrete values is presented. The method that will be an alternative to existing methods in the literature has been developed by using differential equation algorithm (DEA). Being not affected by the harmonics in the current and requiring a small number of mathematical operations are important advantages of the method. Simulations that were done in Matlab/Simulink environment showed that the method can perfectly compute the effective values and powers using discrete data. Key words: Effective value, active power, reactive power, measurement, discrete values Özet Güç sistemlerindeki ölçümler genellikle örneklenmiş akım ve gerilim verilerinin bir sayısal işaret işleyicide işlenmesi ile yapılır. Bu çalışmada alternatif akımın ve gerilimin ayrık değerleri kullanılarak etkin değerlerin, harmonik bileşenlerinin etkin değerlerinin ve bunlara karşı düşen güç değerlerinin hesaplanmasını sağlayan yeni bir yöntem sunulmuştur. Literatürde var olan yöntemlere alternatif olacak olan bu yöntem diferansiyel eşitlik algoritması (DEA) kullanılarak geliştirilmiştir. Yöntemin harmoniklerden etkilenmemesi ve az sayıda işlem yapması önemli bir avantajlarıdır. Matlab/Simulink ortamında yapılan benzetimler yöntemin ayrık veriler üzerinden etkin değerleri ve güçleri mükemmel bir biçimde hesaplayabildiğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Etkin değer, etkin güç, tepkin güç, ölçme, ayrık değerler 1. Giriş Akımların, gerilimlerin ve güçlerin doğru ölçümü bu ölçümler üzerinden çalışan sistemlerin düzgün çalışabilirliği açısından oldukça önemlidir. Etkin değerlerin ve güçlerin ölçümü araştırmalarda, endüstri uygulamalarında ve kullanıcı cihazlarında test, izleme, bakım ve onarım amacıyla yapılan işlemlerde öncelikli bir öneme sahiptir. Uzun yıllar boyunca güç sistemleri ölçümlerinde kullanılan analog ölçü cihazları sayısal işaret işleyici (Sİİ) teknolojisinin gelişimine bağlı olarak yerini dijital ölçü cihazlarına bırakmaktadır. Dijital ölçü cihazlarının yaygınlaşmasının temel nedenleri daha ucuz olmaları, kullanımlarının daha kolay olması ve dış *Corresponding author: Hasan DİRİK Address: Sinop Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü,,Orduköyü Mevkii, 57000, Sinop TURKEY. address: Phone: /43 Fax:

2 H. DİRİK et al./ STES015 Valencia -Spain 919 etkilere daha dayanıklı olmalarıdır. Dijital cihazlar ile yapılan ölçümlerde genel olarak zaman domeni [4, 5] ve frekans domeni yöntemleri [6-8] olmak üzere iki ana gruptaki yöntemler kullanılır. Zaman domeni yöntemlerinde akım ve/veya gerilim işaretlerinin zamana bağlı eşitlikleri göz önüne alınırken frekans domeni yöntemlerinde akımın ve gerilimin harmonik bileşenleri de göz önüne alınarak hesaplamalar yapılır [3]. Genel olarak zaman domeni yöntemleri harmoniksiz ortamda etkin değerler, güçler ve güç faktörü gibi bağlı ölçümler için oldukça doğru ve etkin ölçüm olanakları sağlarlar. Frekans domeni yöntemleri ise harmoniklerin etkilenmemektedirler. Buna karşın frekans domeni yöntemleri periyodik değerlere ihtiyaç duymakta ve geçici durumlarda doğruluklarını kaybetmektedirler [1]. Güç sistemleri için kullanılan matematiksel kavramların çoğu gerilimlerin ve akımların ideal dalga biçimlerine sahip ve dengeli olduğu varsayımı üzerine kuruludur. Hâlbuki gerçek sistem koşullarında bu durum neredeyse mümkün değildir. Güç sistemi ölçmelerinde esas sorunlar akımın ve/veya gerilimin harmonik bileşenler içermesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Geçici durumlar, gürültüler ve diğer güç kalitesi bozucuları bu ölçmeleri daha da zorlaşmaktadır []. Bu çalışmada akımın ve gerilimin sabit örnekleme frekansıyla örneklenmiş değerleri kullanılarak genelinin ve harmonik bileşenlerinin etkin değerlerini ve güç bileşenlerini hesaplamayı sağlayan yeni bir yöntem sunulmuştur. Yöntemin matematiksel eşitlikleri, gerilimde ve akımda harmoniklerin bulunup bulunmaması durumları göz önüne alınarak iki başlık altında verilmiştir.. Saf Sinüzoidal Durumdaki Eşitlikler Aralarındaki faz farkı β olan ve harmonik içermeyen gerilim ile akım işaretleri için zamana bağlı eşitlikler ve kartezyen formu biçimleri sırasıyla u(t) Usin( t ) i(t) sin( t ) () (3) U U cos( ) j U sin( ) m m m cos( ) j sin( ) (4) m m m ile verilir. Bu eşitliklerdeki U ve değerleri sırasıyla gerilimin ve akımın etkin değerlerini, θ rastgele seçilebilen bir açıyı ve ω ise anma açısal frekansı göstermektedir. (3) ve (4) eşitliklerinin gerçek ve sanal kısımları sırasıyla U x, U y, x ve y ile gösterilecek olursa etkin değerler için sırasıyla (5) ve (6) eşitlikleri yazılabilir: (1) U U U x y x y (5) (6)

3 H. DİRİK et al./ STES015 Valencia -Spain 90 Bu çalışmada gerilimin ve akımın kartezyen bileşenleri DEA yardımıyla bulunmaktadır. DEA, sayısal koruma rölelerinde hat parametrelerini az sayıda örnekleme değeri hesaplayabilen bir algoritmadır [10, 11]. Burada DEA nın yeni bir biçimi hat parametrelerinin (paralel R-L eşdeğerli) hesabı yerine gerilimin veya akımın karmaşık sayı bileşenlerinin hesabında kullanılmaktadır. Paralel eşdeğerli yükün parametrelerini hesaplamak için kullanılan DEA da gerilimin ve akımın ardışık üçer örnekleme değerleri (U k, U k+1, U k+, k, k+1, k+ ) R Uk Uk 1Uk1 Uk Uk 1 Uk Uk Uk 1 U U U U T k k1 k1 k k1 k k k1 U U U U U U U U s k k1 k1 k k1 k k k1 L U k1 U k k k1 U k U k1 k1 k (7) (8) eşitliklerinde kullanılarak hattın R ve L parametreleri bulunmaktadır. Son eşitliklerdeki T s değeri örnekleme periyodunu ifade etmektedir. Buradaki yaklaşımda ise gerilim yerine rastgele seçilen bir birim sinüs işareti ile işlem yapılmakta ve akımın karmaşık sayı bileşenleri bulunmaktadır. Yani, S=sin(ωt) (9) olmak üzere karmaşık sayı bileşenleri x y S S S S k k1 k1 k k1 k k k1 S S S S S S S S k k1 k1 k k1 k k k1 Sk1 Sk k k 1 Sk Sk 1k1 k T S S S S S S S S s k k1 k1 k k1 k k k1 (10) (11) eşitlikleri ile bulunmaktadır. Böylece yapılan işlem Şekil 1 den de görülebileceği gibi gerilimin ve akımın karmaşık bileşenlerinin rastgele seçilen bir S ekseni üzerinde ayrıştırılmasıdır. Bu rastgelelik daha önce de belirtildiği gibi θ açı değerinden ileri gelmektedir.

4 H. DİRİK et al./ STES015 Valencia -Spain 91 Şekil 1. Gerilimin ve akımın bir S ekseni üzerindeki kartezyen gösterimleri Sİİ uygulamaları için gerekli olan sinüs değerlerinin hesabı için başlangıç sin ve cos değerleri sırasıyla 0 ve 1 alınır ve (1)-(13) eşitlikleri kullanılırsa kolayca güncellenebilir. s s s sin t T sin t cos T cos t sin T s s s cos t T cos t cos T sin t sin T (13) Harmonik içermeyen sistemlerde toplam güç iki bileşenden oluşur. Görünür güç (S) olarak adlandırılan bu gücün sabit değişimli bileşeni etkin güç (P) olarak adlandırılırken anma frekansının iki katı frekansa sahip bileşeni ise tepkin güç (Q) olarak adlandırılır. Güçler için (1) U S m m Um mcos( ) P Um msin( ) Q (14) (15) (16) eşitlikleri geçerlidir. Dolayısıyla, (3) ve (4) eşitlikleri göz önüne alınarak etkin ve tepkin güçler kartezyen formu bileşenleri cinsinden aşağıdaki eşitlikler ile hesaplanabilir. 1 P Ux x Uy y (17) 1 Q U U S P Q x y y x (18) (19) 3. Harmonikli Durumdaki Eşitlikler Genel olarak içeriğinde er tane harmonik bileşen bulunan güç sistemi gerilimlerinin ve akımlarının zamana bağlı eşitlikleri u(t) U sin(ht ) h1 h1 h i(t) sin(ht ) h h h h (0) (1) şeklindedir. Bu eşitliklerdeki U h ve h değerleri sırasıyla h. harmonik bileşenin etkin değerini ve β h değeri ise gerilim ile akımın h. harmonik bileşenleri arasındaki faz farkını göstermektedir. Gerilimin ve akımın etkin değerleri (U ve ) harmonik bileşenlerin etkin değerleri (U h ve h ) cinsinden sırasıyla

5 H. DİRİK et al./ STES015 Valencia -Spain 9 U U U... U () 1 h... 1 h (3) eşitlikleri ile hesaplanabilmektedir. Bu eşitliklere göre etkin değerler her bir harmonik bileşenin etkin değerlerine bağlı olup harmonik içermeyen işaretlerde temel bileşen etkin değeri ana işaretin etkin değerine eşittir. (0) eşitliği ile verilen gerilim işaretinin karesini alırsak u(t) (U U... U ) (...) sin( t...) (...) sin(t...)... 1 h (4) bulunur. (4) ile elde edilen işaret bir doğru bileşen ve çok sayıda alternatif bileşen içermektedir. Doğru bileşen, bir ortalama değer süzgeci (moving avarage filter, MAF) yardımıyla ayrıştırılarak karekökü alınırsa () den de görülebileceği gibi etkin değer bulunacaktır. Yani, etkin değerleri hesaplamak için kullanılacak eşitlikler (5) ve (6) da verildiği gibi olacaktır: U MAF u(t) MAF i(t) (5) (6) Burada, gerilimin veya akımın her bir harmoniğinin etkin değeri ikinci bölümde izlenen yolun bir benzeri yol izlenerek hesaplanmaktadır. Öyle ki (9), (10) ve (11) eşitlikleri yerine sırasıyla (7), (8) ve (9) eşitlikleri kullanılarak h. harmoniğinin karmaşık sayı bileşenleri hesaplanmaktadır. S h =sin(hωt) h h h h Sk Sk 1k1 k Sk1 Sk k k 1 Sk Sk 1Sk1 Sk Sk1 Sk Sk Sk 1 hx h h h h h h h h h h h h Sk1 Sk k k 1 Sk Sk 1k1 k hy h h h h h h h h hts Sk Sk 1 Sk 1 Sk Sk 1 Sk Sk Sk 1 (7) (8) (9) Bu eşitliklerdeki S h değerleri için (30)-(31) eşitlikleri kullanılarak kolayca güncelleme yapılabilir. hx s s s sin h t T sin ht cos ht cos ht sin h T (30) cos h t T cos ht cos ht sin ht sin ht s s s Bulunan ve hy değerleri harmoniklerden dolayı salınımlı bir değişime sahiptir. Bu yüzden, h. harmoniğin kartezyen bileşenleri bu değerlere bir MAF süzgeci uygulanarak bulunabilir: hx MAF hx (31) (3)

6 H. DİRİK et al./ STES015 Valencia -Spain 93 hy MAF hy Akımın ve gerilimin h. harmonik bileşenlerinin etkin değerleri ikinci bölümdekinin benzeri bir biçimde kartezyen bileşenler kullanılarak (34) ve (35) eşitlikleri ile bulunabilir: (33) h U h hx hy U U hx hy (34) (35) Harmoniksiz sistemlerde ikinci bölümde verilmiş olan eşitlikler kullanılabilmektedir. Fakat harmonikli sistemlerde bu güç eşitlikleri yetersiz kaldığından üçüncü bir güç bileşenine ihtiyaç duyulur. Bu bileşen bozucu güç (D) olarak adlandırılır [9]. Bozucu güç, gerilimin ve akımın farklı frekanslara sahip bileşenlerinin oluşturduğu bir güç olup tepkin karakterli bir güçtür. Bu durumda etkin ve tepkin güçler, her bir harmonik bileşenin etkin ve tepkin güçleri üzerinden hesaplanabilir. Dolayısıyla güçler için geçerli eşitlikler (36)-(39) eşitlikleri ile verilebilir: S U 1 P P U U h hx hx hy hy h1 h1 1 Q Q U U h hx hy hy hx h1 h1 D S (P Q ) (36) (37) (38) (39) İçeriğinde er tane harmonik bileşen bulunduran gerilim ve akım işaretinin (37) ve (38) eşitliklerinde kullanılması yapılacak güç hesaplamaları çok sayıda işlem gerektirdiğinden burada alternatif olarak farklı bir yol da önerilmiştir. Bozucu güç tepkin karakterli bir güç olduğundan tepkin güç ile toplamda etkin olmayan güç olarak Q tanımlanmıştır. Bu durumda güçler arasındaki ilişki Q Q D S P Q (40) (41) olacaktır. Görünür güç, (36) eşitliği kullanılarak kolayca bulunabilir. Etkin güç ise görünür gücün doğru bileşenine eşit olduğundan bir MAF kullanılarak bulunabilir: P MAF(u(t) i(t)) (4) Etkin olmayan güç ise (41) eşitliği ile bulunabilir. Periyodik olup sinüzoidal olmayan işaretlerin doğru bileşenlerini elde etmek için kullanılabilecek MAF yapısını gerçeklemek için çok sayıda yöntem var olup bu çalışmadaki benzetimlerde bir ortalama değer alma işlemi ile bu

7 H. DİRİK et al./ STES015 Valencia -Spain 94 gerçekleştirilmiştir. Öyle ki, bir y(t) işaretinin bir periyot boyunca var olan değerleri sırasıyla Y 1, Y, Y olmak doğru bileşen ayrıştırma işlemi, MAF(y(t)) 1 k 1 Y k eşitliği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil de harmonikli güç sistemi gerilimleri ve akımları için önerilen etkin değerler ve güç değerleri hesaplama yönteminin genel blok şema yapısı verilmiştir. (43) Şekil. Harmonikli gerilim ve akım koşulları altında etkin değerleri ve güç değerlerini hesaplama biçiminin genel blok şema yapısı 4. Benzetim Çalışmaları Önerilen yöntemin geçerliliği Matlab/Simulink ortamında yapılan benzetim çalışmaları ile incelenmiştir. Benzetimde kullanılan gerilim ve akım işaretleri sırasıyla 100 u(t) 100 sin 100t sin 300 t (44) 3

8 H. DİRİK et al./ STES015 Valencia -Spain i(t) 10 sin 100t sin 300t sin 500t (45) biçiminde seçilmiştir. 0.1 saniyelik benzetimin yarısından itibaren akımın tepe değeri katına çıkarılmıştır. Gerilim ve akım işaretleri 0 khz'lik bir örnekleme frekansı ile örneklenerek yönteme verilmiştir. Şekil 3'te kullanılan gerilimin ve akımın dalga biçimleri görülmektedir. Şekil 3. Benzetimde kullanılan gerilimin ve akımın zamana bağlı değişimleri Benzetimlerde doğru bileşenleri elde etmek için yarım periyot genişliğindeki bir kayan pencereden gelen örnekleme değerlerini kullanan bir ortalama değer hesaplamalı MAF kullanılmıştır. Yöntemin hesapladığı genel ve birinci harmoniğe ait etkin değerler ve güçler Şekil 4-7'de verilmiştir. Şekil 4. Yöntemin hesapladığı gerilimin ve akımın etkin değerlerinin değişimleri

9 H. DİRİK et al./ STES015 Valencia -Spain 96 Şekil 5. Yöntemin hesapladığı görünür, etkin ve etkin olmayan güçlerin değişimleri Şekil 6. Yöntemin hesapladığı gerilimin ve akımın temel bileşenine ait etkin değerlerin değişimleri Şekil 7. Yöntemin hesapladığı temel bileşene ait güç değerlerinin değişimleri Elde edilen sonuçlar olması gereken sonuçlar ile mükemmel bir biçimde uyuşmaktadır.

10 H. DİRİK et al./ STES015 Valencia -Spain Sonuçlar Bu çalışmada, temelde DEA kullanılarak geliştirilmiş olan bir yöntem verilmiştir. Yöntem, akımın ve gerilimin sabit örnekleme frekansı ile örneklenmiş değerlerini kullanarak etkin değerleri ve güçleri hesaplamaktadır. Hesaplanan etkin değerler akımın veya gerilimin genelinin etkin değeri olabildiği gibi her bir harmonik bileşenin etkin değeri de olabilmektedir. Yöntem saf sinüzoidal akım ve gerilimlerden etkin, tepkin ve görünür güçleri hesaplayabildiği gibi Harmonikli durumda da güçleri hesaplayabilmektedir. Harmonikli durumda hesaplanabilen güçler etkin, etkin olmayan ve görünür güçlerdir. Yöntem toplam güçlerin yanında her bir harmoniğin ayrı ayrı toplam güce yaptığı etkin ve tepkin güç katkılarını da hesaplayabilmektedir. Hesaplamalar ayrık değerler ile yapılmakta olup mikroişlemcili devrelerde gerçeklenmeye uygundur. Az sayıda örnek kullanan yöntemin harmoniklerden etkilenmemesi ve hesaplamaları mükemmel bir biçimde yapabilmesi önemli avantajlarıdır. Kaynaklar [1] Weon-Ki Yoon; Devaney, M.J., "Reactive power measurement using the wavelet transform," nstrumentation and Measurement, EEE Transactions on, vol.49, no., pp.46,5, Apr 000. [] Fiorucci, E.; Bucci, G.; Ciancetta, F.; Rotondale,., "The measurement of the RMS instantaneous power for the power distortion evaluation," Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, 008. SPEEDAM 008. nternational Symposium on, vol., no., pp.387,39, June 008. [3] Makram, E.B.; Haines, R.B.; Girgis, A.A., "Effect of harmonic distortion in reactive power measurement," ndustry Applications, EEE Transactions on, vol.8, no.4, pp.78,787, Jul/Aug 199. [4] P. Filipski, A new approach to reactive current and reactive power measurement in nonsinusoidal systems, EEE Trans. nstrum. Meas. vol. 9, no. 4, pp , Dec [5] J. L. Wyattand M. llic, Time-domain reactive power concepts for nonlinear, nonsinusoidal ornon-periodic networks, in Proc. EEE nt. Symp. Circuitsand Systems, May 1 3, 1990, vol. 1, pp [6] Morsi, W.G.; Diduch, C.P.; Liuchen Chang; El-Hawary, M.E., "Wavelet-Based Reactive Power and Energy Measurement in the Presence of Power Quality Disturbances," Power Systems, EEE Transactions on, vol.6, no.3, pp.163,171, Aug [7] Alfonso-Gil, J.C.; Orts-Grau, S.; Muñoz-Galeano,.; Gimeno-Sales, F.J.; Segui-Chilet, S., "Measurement System for a Power Quality mprovement Structure Based on EEE Std.1459," nstrumentation and Measurement, EEE Transactions on, vol.6, no.1, pp.3177,3188, Dec [8] Zhang Peng; Li Hong-Bin, "Power measurement under time-varying waveform using discrete wavelet packet transform," Power Engineering and Automation Conference (PEAM), 011 EEE, vol.3, no., pp.345,348, 8-9 Sept. 011.

11 H. DİRİK et al./ STES015 Valencia -Spain 98 [9] Dirik H., Gezgin C., Özdemir M., Bazı Güç Kalitesi Parametrelerine Genel Bir Bakış; Harmonikler, 3e Electrotech Dergisi, isan 01 sayısı, sayfa [10] Pathirana V., McLaren P. G., Dirks E., 00. nvestigation of a hybrid travelling wave/impedance relay principle, CCECE 00, EEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Winnipeg, Canada, 1-15 May 00, vol.1, [11] Wang F, 001. On powerqualityandprotection, Chalmers University of Technology, Technical Report o. 37L, Sweden.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010) 307 İnternet Protokolü Üzerinden Ses Taşıma Uygulamaları İçin Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Basit ve Etkili Bir Ses Sıkıştırma Uygulaması Gürkan TUNA Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi

Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi 1 Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi *Özcan OTKUN 1 ve A. Sefa AKPINAR 2 1 Gümüşhane Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Mustafa ŞEKKELİ* ve A. Serdar YILMAZ. Geliş Tarihi/Received : 15.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 30.06.2009

Mustafa ŞEKKELİ* ve A. Serdar YILMAZ. Geliş Tarihi/Received : 15.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 30.06.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 15, Sayı 3, 2009, Sayfa 317-323 Bir Taş Kırma Tesisinde Güç Kalitesi Seviyesinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi The Level of Power Quality Measurement

Detaylı

BİR ÇİMENTO FİRMASI İÇİN DÖNEMSEL SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİNDE BULANIK ZAMAN SERİSİ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR ÇİMENTO FİRMASI İÇİN DÖNEMSEL SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİNDE BULANIK ZAMAN SERİSİ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.161-186. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi itüdergisi/d mühendislik Cilt:4, Sayı:6, 15-22 Aralık 2005 Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi Mustafa ŞEKKELİ, Nesrin TARKAN İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 88-101 (2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Gürkan TUNA 1 Trakya Üniversitesi, Edirne

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 GÜÇ SİSTEMLERİNDE GÜÇ BÖLGELERİ ARASINDA MEYDANA GELEN SALINIMLARIN KONTROLÜ Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi {cemal.keles,asim.kaygusuz}@inonu.edu.tr

Detaylı

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Sigma 5 5-37, 013 Araştırma Makalesi / Research Article ÇOKLU-ODAKLI GÖRÜNTÜLERİN GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR, NEDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR, VE NE ELDE EDİLİR?

YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR, NEDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR, VE NE ELDE EDİLİR? Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR,

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

ANKARAÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÖRME BOZUKLUKLARININ ORTADAN KALDIRILMASI VE SİMÜLASYONU Pınar KOCABAŞOĞLU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ

BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 24 Sayý: 3-4 Sayfa: (16-28) Ödül Almış Çalışma BANKAMATİK KASALARININ NAKİT YÖNETİMİ Taha Yasin ÇELİK, Ezgi DOĞAN, Ece SANCI, Hannan TÜRECİ, Murat KÖKSALAN*, Sinan GÜREL

Detaylı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 2 (2), 295-33, 28 2(2), 295-33, 28 Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Hüseyin ALTUN, Ömür AYDOĞMUŞ,

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ve Morfolojik Görüntü İşleme Kullanarak Görüntü Tahribat Analizi

Yapay Sinir Ağları ve Morfolojik Görüntü İşleme Kullanarak Görüntü Tahribat Analizi Yapay Sinir Ağları ve Morfolojik Görüntü İşleme Kullanarak Görüntü Tahribat Analizi *1 Gökhan Atalı, 1 S.Serdar Özkan, 1 Durmuş Karayel 1 Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

VALF NOKTA ETKİLİ KONVEKS OLMAYAN EKONOMİK GÜÇ DAĞITIM PROBLEMLERİNİN HARMONİ ARAMA ALGORİTMASIYLA ÇÖZÜMÜ

VALF NOKTA ETKİLİ KONVEKS OLMAYAN EKONOMİK GÜÇ DAĞITIM PROBLEMLERİNİN HARMONİ ARAMA ALGORİTMASIYLA ÇÖZÜMÜ VALF NOKTA ETKİLİ KONVEKS OLMAYAN EKONOMİK GÜÇ DAĞITIM PROBLEMLERİNİN HARMONİ ARAMA ALGORİTMASIYLA ÇÖZÜMÜ Serdar ÖZYÖN 1,*, Celal YAŞAR 2, Hasan TEMURTAŞ 3 1 Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Mesafe Ölçümlerindeki Belirsizliğin Ortam Sıcaklığının Fonksiyonu Olarak Verilmesi

Mesafe Ölçümlerindeki Belirsizliğin Ortam Sıcaklığının Fonksiyonu Olarak Verilmesi Mesafe Ölçümlerindeki Belirsizliğin Ortam Sıcaklığının Fonksiyonu Olarak Verilmesi M.Kiraz* K.Hasırcı C.C.Alkan M.Tanrıyapısı S.Özdemir Izmir Institute of Technology İzmir Özet Mühendislik uygulamalarının

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI Çağatay AYDIN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman

Detaylı

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 5 : 11 : 2 : 277-285

Detaylı

Elektrik Enerji Kalitesi

Elektrik Enerji Kalitesi Şebekeyi Bozmayan Yüksek Güçlü Redresör: Bora-P Serisi (*) Endüstriyel Tesisler ve Enerji Santralleri için Paralel Özellikli ve Tristörlü Doğrultucu Çözümü Halit ZENGİNCE (halit.zengince@esis.com.tr) Esis

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME İÇİN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME İÇİN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 837-849 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME İÇİN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ IMPLEMENTATION OF A FUZZY EXPERT SYSTEM

Detaylı

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER Dumlupınar Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kütahya cyasar@dpu.edu.tr, yaslan@dpu.edu.tr,

Detaylı