Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl"

Transkript

1 AK Parti- Cemaat kavgas n n ac sonucu Birkaç hafta önce AK Parti-Cemaat kavgas n n faydalar n yazan ve bu kavgan n bir de hepimizi derinden etkileyen a r bir sonucu var diyen Levent Gültekin e göre, Tamam, bu kavga de er verdi imiz insanlar n gerçek yüzünü, karakterini göstermesi aç s nda çok önemli. Fakat tamir edilmesi y llar alacak büyük de bir zarar verdi. Levent Gültekin in yaz s YARIN PEfi N ihracat azald! Türk ihracatç lar n geçen y l peflin ödeme yoluyla yapt ihracat, bin önceki y la göre yüzde 30 azalarak 15 milyar 144 milyon dolara geriledi. HABER 12. SAYFADA YEN B R OYUN Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu yeni bir oyunu daha Mamakl - larla buluflturmaya haz rlan yor. Kent Tiyatrosu flanl tarihimizde ayr bir yeri olan Çanakkale Destan n derleme bir oyunla tiyatro severlerle buluflturacak. HABER 3. SAYFADA AB ye göre Türkiye % 2,5 büyüyecek HABER 6. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda M.Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde 3. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Ayd n Türkçe Bak fl 9. Sayfada smet Bora Binat Dikey Bak fl 5. Sayfada ISSN G TT PAMUK Fiyat 25 Kr AK Parti Türkiye genelinde ve bütün iller özelinde yapt yat r mlar anlatmaya yönelik özel bir internet alt yap s olufltururken, CHP ise Twitter mesajlar n n daha çok kifliye ulaflmas n sa lamak için "Sosyal Paylafl m Uygulamas " bafllatt. Her belediye baflkan aday n n bir sosyal medya uzman ile çal flt MHP'de ise uzmanlara sosyal medya e itimi verildi. HABER 12. SAYFADA Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Güneydo u Anadolu Projesi ile her alanda geliflip büyüyen ve Türkiye'deki pamu un yar ya yak n - n n karfl land fianl urfa'da ürün çeflitlili ine ihtiyaç olmad - n söyledi.7 DE GELD MISIR Ortado u ya yedirece iz Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi Baflkan Metin Ölken, Birleflik Arap Emirlikleri'nin, hali haz rda zeytinya ihracat nda ilk 10 büyük pazar aras nda yer ald n belirtti. HABER 7. SAYFADA Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl Asosyaller SANSSIZ! Yerel seçimlere k sa bir süre kal rken, internet üzerinden seçmenlere ulaflmaya çal flan siyasi partilerin rekabeti de artt. Ar-Ge ve inovasyon hamlesi gerekli Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araflt rmalar Vakf (SETA) Ekonomi Direktörü Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Ar-Ge ve inovasyon alan nda daha büyük hamleler yapman n, Türkiye için stratejik boyutu olan kaç n lmaz bir ihtiyaç halini ald n bildirdi. SETA taraf ndan düzenlenen "Yeni Ekonomi: Ar- Ge ve novasyon" Panelinde konuflan Karagöl, bilgi ekonomisinin h z kazanmas yla Ar- Ge ve inovasyonun, ülkelerin rekabet gücü kazanmas nda en önemli faktör haline geldi- ini söyledi. HABER 12. SAYFADA GAP n ürün türü yeterli yi www. gazetesi.com Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Türkiye'de son 3 y lda üreticilerinin bir bölümünün m s ra yönelmesi, kütlü pamuk üretimini yüzde 12,8 azaltt y l nda 603 bin 964 ton olan pamuk ithalat, artan talep sonucu geçen y l 869 bin 199 tona yükseldi. HABER 6 DA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Ö retmene moda dersi Moda tasar mc s Ahmet Özceyhan taraf ndan GAP illerinden gelen 18 giyim üretim teknoloji ö retmenine tasar m, dikifl ve moda dersi verdi. Özceyhan son dersini kursiyerlere K z Teknik Ö retimi Genel Müdürü Emine K raç üzerinde gösterdi. HABER 12 DE Esnaf ziyareti Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu ile birlikte Keçiören in Afla E lence bölgesindeki baz esnaflar ziyaret etti. HABER 3 TE Sivas ta eksantrik B R BAfiARI! HABER 7. SAYFADA

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN Meltem Ekiz S NEMA: HEDEFTEK BAfiKAN S NEMA: 7 SAN YE Tür : AKS YON/ MACERA Yönetmen : JOSEPH MERHI Orijinal smi : EXEVUTIVE TARGET Yap m :1997 Oyuncular : MICHAEL MAD- SEN, ROY SCHEI- DER, KEITH DAVID, ANGIE EVERHART Araba kullanmadaki yetene i sayesinde dublörlük yapan Nick ufak bir suçtan dolay hapse girer. Ancak bir çete onu hapisten ç karmak için elinden geleni yapar. Hasta ruhlu ve tehlikeli bir adam olan Lamar Quentin, Nick ile kar s Nadia'y kaç r r. Lamar' n amac Nick'i bir banka soygununda kullanmakt r. E er bu teklifi kabul etmezse, Nadia'y Nick'in gözleri önünde öldürecektir Türk yönetmenlerden Bosna'daki savafl anlatan film Sizin için seçtiklerimiz Bosna'da, y llar aras nda yaflanan savafl ve özellikle savafl döneminde tecavüze u rayan kad nlarla flehit çocuklar n konu alan ''Bosna'da Gönlüm Sonbahar'' isimli belgesel filmi, Bosna Hersek'in baflkenti Saraybosna'da gösterildi. SARAYBOSNA - Saraybosna'da e itim gören çok say da Türk ve Bosna Hersekli ö rencinin kat l m yla Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösterimin ard ndan AA muhabirine aç klamada bulunan yönetmen Onur Kök, belgesel tarz ndaki filmi y llar nda çektiklerini ve özellikle savafl döneminde tecavüze u ram fl kad nlar n ve ebeveynlerini kaybetmifl çocuklar n savafl sonras ndaki yaflamlar n ele ald klar n söyledi. Orijinal Ad : 7 Seconds Yönetmen : Simon Fellows Oyuncular : Wesley Snipes, Tamzin Outhwaite Yap m : 2005 Aksiyon Kaptan Jack Tolliver eski bir Delta Gücü komandosudur ve bir araba h rs zl nda zamanlaman n nas l yönetilmesi gerekti i ile ilgilenmek yerine paha biçilmez bir Van Gogh un peflinden gider. Düflmanlar n müttefik oldu u en iyi arkadafl n n en kötü kabusuna dönüfltü ü ve hayatta kalmaya çal flman n en ölümcül oyun oldu u bir görev. Kök, ''Bu filmle medeniyet söylemleri yapan Avrupa'n n kalbinde Müslümanlar'a karfl bir katliam n yap ld n göstermek istedik. Bu katliam yap l rken, Avrupa 3 y l boyunca sustu. Medeniyet söylemleri yapan Avrupa, neden medeniyetle alakas olmayan bu katliamlara ses ç karmad '' diye konufltu. Filmin Türkiye'den farkl festivallerde gösterildi ini ve yak n zamanda Meksika'daki bir film festivalinde de gösterilece ini belirten Kök, ''Filmi, Avrupa ve dünya genelinde çok say da festivale gönderdik. Gösterilmese de ödül kazanmasa da filmle ilgilenen kiflilerin bu filmi görmesini ve Bosna'daki savaflta yaflananlar konusunda bilgilenmesini istedik'' dedi. ''Bosna'da Gönlüm Sonbahar'' isimli filmin yap mc l n Raflit Görgülü, yönetmenli ini ise Onur Kök ve Kemal Sevimli üstlenirken, filmde Alen Aliç, Aliya Aliç ve Mevla Lepir rol ald. (AA) Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Sürgün nek Y l Düflüncelerinden ötürü insanlar n sürüldü ü günlerde, s ra Gomalak köyündeki bir ine in özgürlü üne gelmifltir. fievket ve Cemile kendi halinde yaflayan,birbirlerini ve inekleri Sar k z çok seven bir çifttir.bu çiftin hayatlar ineklerinin Atatürk büstünü k rmas yla birden bire içinden ç - k lmaz bir hal al r. Bu olay n ç gibi büyüdü üne, hadisenin köy s n rlar n aflt na, flaflk nl k ve korkuyla flahit olurlar. Muhtar ndan, ihtiyar heyetine, bürokrat ndan, askerine herkes bir ine in pefline düfler. Capital Gavras n deyifliyle, "Sermayenin kölesiyiz. Peki bizi kim özgür k lacak?" Kapital, para dünyas n n en gözden ç kar labilir hizmetkarlar ndan biriyken onun tart flmas z efendisi haline gelen Marc Tourneuil ün önlenemez yükseliflini konu al yor. Avrupa n n en büyük bankas Phenix Bank n yeni yönetim kurulu baflkan olunca, Tourneuil kurul üyelerine bir aç klama yapar: "Yeni Robin Hood benim! Yoksullardan çal p zenginlere vermeye devam edece iz!" Lone Survivor Amerikan tarihinde ki en büyük yenilgilerden biri olan 'Operasyon Redwing'te hayatta kalan tek kifli Marcus Luttrell' n ola and fl hikâyesi... Amerikan Ordusu'na ait ve tak m lideri Marcus Luttrell olan bir SEAL komando birli inin 2005 y l nda Afganistan daki bir terörist liderini öldürmek için ç kt klar görevde Taliban taraf ndan pusuya düflürüldükten sonra hayatta kalma mücadelelerini anlat yor. Mandela: Long Walk to Freedom Dünyaya ilham vermifl, bir liderin etkileyici gerçek hayat hikayesi. Filmde Nelson Mandela y Idris Elba oynuyor. 5 Aral k 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman, Güney Afrika n n efsaneleflen özgürlük savunucusu Nelson Mandela n n yaflam n kronolojik biçimde takip eden film, Mandela n n bir taflra kasabas ndaki çocuklu undan bafllayarak, Güney Afrika n n demokratik seçimlerle ifl bafl na gelen ilk baflkan olmas na kadar geçen sürecini sinemaya tafl yor. Shakira'dan ilginç itiraf DIfi HABERLER - Kolombiyal flark c Shakira, Rihanna ile çekti i kliple ilgili oldukça çarp c bir aç klama yapt : Pique erkeklerle klip çekmeme izin vermiyor. Uzun süredir Barcelonal defens oyuncusu Gerard Pique ile birlikte olan Shakira, iliflkilerinin baz ayr nt lar gözler önüne serdi. Memleketi Kolombiya'da bir okul aç l fl nda Noticias Caracol program na konuflan 37 yafl ndaki ünlü flark c, kendisinden 10 yafl küçük sevgilisi için "Gerard çok genç, her fleyi yeni nesilden bildi imiz gençler gibi, ama do rusunu söylemek gerekirse çok tutucu birisi. Erkeklerle klip çekmeme izin vermiyor" ifadelerini kulland. Shakira, Amerikal popçu Rihanna ile oynad 'I can't remember to forget you' flark s n n klip çekimlerinden önce Pique'ye dan flt n, Barcelonal y ld z n konuyu enine boyuna inceledi ini ama bafllang çtan itibaren kendisine destek oldu unu söyledi.

3 ANKARA Gözde Kiflin 3 MUSTAFA AK esnaf ziyaretinde HABER MERKEZ - Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu ile birlikte Keçiören in Afla E lence bölgesindeki baz esnaflar ziyaret etti. Süleyman Soylu ve Mustafa Ak, Afla E lence deki esnaflar ziyaret ederek görüfl ve önerilere kulak verdi. Ziyaretlere AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur da efllik etti. Esnaflar n yan s ra taksi duraklar na da u rayan Soylu ve Baflkan Ak, taksi flöförleri ile sohbet etti. Fatih Çarfl s n gezerek esnaflar ile görüflen Soylu ve Baflkan Ak, mahalle ziyareti s ras nda karfl laflt klar vatandafllar ile de selamlaflarak s cak sohbetler gerçeklefltirdi. Daha güzel bir Keçiören için karar sürecine Keçiörenlileri de dahil etmeye özen gösterdiklerini belirten Baflkan Ak, vatandafllar n yaflad klar ilçe üzerinde söz hakk oldu u düflüncesinden hareketle her türlü görüfl ve öneriyi almaya çal flt klar n ifade etti. Makam nda oturan de il, vatandafllar n yan nda duran bir belediye baflkan olmay tercih etti ini kaydeden Mustafa Ak, Önümüzdeki dönemde milletin hizmetkar olmaya yeniden talibim. Vatandafllar m z n deste ini bekliyorum dedi. ÇANAKKALE RUHU Mamak ta canlan yor HABER MERKEZ - Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu yeni bir oyunu daha Mamakl larla buluflturmaya haz rlan yor. Kent Tiyatrosu flanl tarihimizde ayr bir yeri olan Çanakkale Destan n derleme bir oyunla tiyatro severlerle buluflturacak. 35 kiflilik bir kadroyla sahnelenecek oyun her cumartesi saat 15:00 da Mamak Belediyesi Kültür Merkezi Muhsin Ertu rul da sahnelenecek. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu y l boyunca birbirinden önemli eserleri Mamak ta tiyatro severlerle buluflturuyor. Bu tiyatro eserlerinin yan s ra yeni sahnelenecek olan Çanakkale isimli oyun genç kuflaklara do ru mesajlar vermesi aç s ndan son derece önemlidir. Bu vatan n ne flartlar alt nda kazan ld n en güzel flekilde gösteren Çanakkale Zaferi ni bu vatan n bütün evlatlar n n ö renmesi gerekir dedi. Yönetmenli ini Mamak Belediyesi Mamak Belediyesi Konservatuar Tiyatro Bölüm Baflkan Kenan Olpak n yapt oyun kalabal k bir ekiple sahnelenecek. Oyunda gerçek görüntülere de yer verilecek. 1 saatlik oyun Çanakkale Savafl s ras nda yaz lan mektuplar n derlenmesinden olufluyor. Adem Ceylan n Bat kent buluflmas... HABER MERKEZ - AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan Bat kent te Ak Parti Yenimahalle teflkilat mensuplar le kahvalt da bulufltu. Adem Ceylan teflkilat mensuplar na yapt klar özverili çal flmalar ndan dolay teflekkür etti. Ceylan Vatandafllara kendimizi do ru anlatt m z zaman ikna etmememiz için bir neden yok dedi. Kendilerinin l Özel idare döneminde hep vatandaflla birlikte olmaya, insanlar n ellerinden tutmaya çal flt klar n söyledi. Vatandaflla buluflup ortak çal flmalar yap ld zaman afl lamayacak sorunun olmayaca n n alt n çizdi. nsan odakl hizmet anlay fl n hep ilke edindiklerine de inen Ceylan bu yüzden çal flt klar herkesle uyum içinde olduklar n da belirtti. Geriye dönüp bakt klar nda da bu çal flma ilkesinin hep güzel sonuçlar ortaya ç kard n söyledi. Bundan sonrada çal flma anlay fllar n n da bu yönde olaca n belirtti. Adem Ceylan sözlerine flöyle devam etti Ankara n n en büyük ilçelerinden biri olmas na ra men hak etti i hizmeti almayan bir Yenimahalle var. Bizim yönetimimizde biz bu kaderi de ifltirece iz. Yenimahalle de öncelikle belediyenin kap lar n halka açaca z. Kat l mc bir yönetim anlay fl m z olacak. Toplumun her kesimi ile sürekli istiflare halinde olaca z. Yenimahalleli bilecek ki kendisine ra men hiçbir proje ve yat r m yap lmayacak. Yenimahalleli vatandafl m z bilecek ki kendisini önemseyen, düflünen ve fikrini alan bir yönetim var. Çevreci müteahhitlere ödül... HABER MERKEZ - Kazan Belediyesi, ilçede yapt klar binalar n d fl esteti ine önem veren ve çevre düzenlemesini en iyi flekilde yapan müteahhitleri ödüllendirdi. Belediye Meclisi karar yla, 2013 y l nda inflaat n tamamlayarak yap kullan m izin belgesi alan 70 adet çok katl binada iç d fl estetik ve çevre düzenlemesi, modern görüntü, kullan lan malzeme kalitesi gibi kriterleri en iyi flekilde yerine getiren müteahhitleri belirlemek için 5 kiflilik komisyon kuruldu. Hac Bekir Ünüvar n baflkanl ndaki komisyon ilk üçe giren bina ve müteahhitleri tespit etti. Komisyonun de erlendirmesinde birincili i Akis nflaat, ikincili i Ayd n nflaat, üçüncülü ü de Metehan nflaat elde etti. Belediye Köprübafl Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenle çevreci müteahhitlere ödüllerini veren Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, çevreye duyarl binalar yaparak örnek ve yaflanabilir mekanlar oluflturduklar için müteahhitleri tebrik ederek Biz belediye olarak flehrin esteti ine önem veriyoruz. nsanlar n yaflad binalar n beton y n olmas n istemiyoruz. Kalbim avuç içlerinde, ruhum ruhuna hapis. Benim p nar m, benim flah damar m Ezelim ve ebedim sensin benim. Hasretten bir ruh gibiyim, sana öyle çok susad m ki anlat lmaz bir haldeyim. Allah' m bu nas l bir atefl, nas l bir hâr, dayanilacak gibi de il? Mütemadiyen yanmaktay m, benim üzerimden bu hâr elbisesi hiç ç kmayacak gibi... çimdeki hararet, aflka karfl susuzlu um geçmek bilmiyorum. Öyle hasretim ki yâre, ölüp ölüp dirilmek ve sonra tekrar ona ölmek de kesmiyor beni. Ç ld rmak aflk ndan, delirmek, ölmek seninle; kendini kaybetmek, nefes alamamak ve daha nicesi... Ad na aflk diyorlar, herfleyini sevdi ine vermek istiyorsun. Öyle âfl ks n ki hiç bir fley tesir etmiyor kalbine, hasret bir deprem gibi her vurdu unda flükürle mukavemet edebiliyorsun ancak. Benim sahibim yâr, flükürden ve ateflten ibaret k ld n beni. Ya mur yüzlü atefl gücünü, güzelli ini, hayat kayna n ve hâr n senden al yor. Sonsuz aflkta delirmenin de s n r yokmufl anlad m bunu. Benim aynam, benim ilhamim sensin. Günüm, ay m, y l m, sonsuzlu umsun sensin yâr! Ömrüm senindir, ben kendimi sende kaybettim, hem de bulmamak üzere. Aln mdaki ter, içimdeki yürek, ald m AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ YA MUR YÜZLÜ ATEfi nefes senin için sevgili. Mahflerin kokusunu bana dünyada hediye eden yârim, ben yüzümü seninle y k yor ve her sabah seni sürünerek güne merhaba diyorum. Hep yan mda, ruhumda ve içimdesin benim. Seni sevmek içime çekti im nefes gibi bir fley kalbimin, ömrümün, herfleyimin sahibisin. Ömrümün özeti, varl m n sebebisin iflte. Dünyama sürûr getiren, her sözüyle mutluluk rüzgârlar estirenim, seviyorum seni. Hududu belli de il duygular m n, aflktan, hasretten ve huzurdan ibaret bir gölüm ben; vuslat mla coflturmak için denizimi arzuluyorum her dem. Çekti imiz hasret ancak sonsuzlukla eflde er olur herhalde. Benim mükafat m, benim cevherim, benim en de erlim sensin çok flükür. Kalbim avuç içlerinde, ruhum ruhuna hapis. Sensiz her yer zindan bana, senle her yer gülistan. Yüre imi eline verdi im güzel! Kalbim avuç içlerinde at yor senin duymuyor musun? GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Sevda bir kum tanesi çölde yak fl arad m, Bendesi olaca m cana bak fl arad m. Yerle gök asl nda bir rab ta sonsuzlukta, Dünyadan hep ukbaya aflka ak fl arad m. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

4 4 ANKARA Gözde Kiflin Keçiören in pazarlar DENET M ALTINDA HABER MERKEZ - Keçiören Belediyesi zab ta ekipleri, lçe nin farkl semtlerinde haftan n her günü kurulan 39 pazaryerinde huzurlu al flverifl için denetim yap yor. K fl mevsiminin zorlu flartlar na ra men Keçiören semt pazaryerlerinde al flverifl yo unlu u yaflan yor. Zab ta ekipleri de bu yo unlu a paralel olarak pazaryeri denetimlerini art rarak sürdürüyor. Pazaryerlerine gelen vatandafllar n al flverifl keyfini yaflamalar için çal flan zab ta ekipleri, ilçede haftan n her günü de iflik semtlerde kurulan 39 semt pazar n denetimden geçiriyor. Zab ta ekipleri tüm pazaryerlerini sabah kurulumundan akflam kald r lmas na kadar, genel düzen ve temizlik, pazarc esnaf n n k - l k-k yafeti, yaka kimlik kartlar, fiyat etiketleri, ölçü - tart aletleri vb. aç lardan kontrole tabi tutuyor. Pazar denetimlerine zab ta ekipleri ile birlikte kat lan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, göreve geldi- i 2009 y l nda Zab ta Müdürlü ü bünyesinde Pazar Büro Amirli i ad alt nda bir birim oluflturarak tüm pazarc esnaf n kay t alt na ald n ve her esnafa bir sicil numaras verdi ini ifade etti. Asfalt çizim makinesiyle yeniden çizilen pazaryerlerinde esnaflar n çal flma alanlar n n belirlendi ini belirten Baflkan Ak, Her esnaf n tezgâh numaras n tezgâh alanlar n n önüne okunur flekilde yazarak, pazaryerinde al flverifl yapan vatandafllar n kimden ve kaç numaral tezgâhtan al flverifl yapt n bilir hale gelmesini sa lad k. Ayr ca semt pazarlar nda al flverifl yapan ve ald ürünün a rl - ndan flüphelenen vatandafllar m z n bu flüphelerini gidermek amac yla istisnas z tüm semt pazaryerlerimizin de iflik noktalar na elektronik teraziler yerlefltirdik. Tüm pazarc esnaf m z n elektronik terazi kullanmas n sa lad k, bu terazilerin kontrol ve muayenelerini bulunduklar yerde yapt k. Kontrol ve muayenesi yap lan terazilere güvenilirli ini belgeleyen bandrol uygulamas n bafllatt k dedi. Pazaryerlerinin temizli ine de önem verdiklerine dikkat çeken Baflkan Ak, pazarc esnaf na akflam tezgâhlar n toplad ktan sonra çöp at klar n koymalar için Keçiören Belediyesi nce yapt r lan çöp pofletlerini da- tt klar n kaydetti. Baflkan Ak, pazar yerlerinde genel huzuru bozan, kurallara uymamakta srarc davran fl sergileyen, vatandafllar m za kötü muamelede bulunan, ba rarak sat fl yapan, argo kelimeler kullanan pazarc esnaflar na göz yummad klar n ve bu tür davran fllarda bulunan esnaflar n yerlerini iptal ederek tezgahlar n kapatt klar n söyledi. Yavafl ve Yaflar, STK temsilcileriyle bulufltu Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl ile Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Ankara Gönüllüleri taraf ndan organize edilen ve CHP Ankara l Baflkanl n n deste iyle düzenlenen toplant da 40 a yak n Sivil Toplum Kuruluflu (STK) temsilcisi ile bulufltu. ISSN GÜNLÜK S YAS GAZETE Y l: 44 Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Genel Yay n Koordinatörü Cüneyt KAYA Zübeyir KAYA Yaz flleri Müdürü Sorumlu Yaz Haber Müdürü Yi it Y T flleri Müdürü Dursun ERKILIÇ Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.yedigungazetesi.com.tr) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir HABER MERKEZ - Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde a rlad. Toplant ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Yard mc s Yakup Akkaya, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, CHP il yönetim kurulu ve gençlik kollar üyeleri, 40 a yak n STK temsilcisi ve partililer kat ld. Gökçek gidecek Mansur gelecek sloganlar aras nda STK temsilcilerine seslenen Yavafl, demokrasilerde STK lar n öneminde de inerek STK lar n ve demokratik kitle örgütlerinin desteklerine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Sizlerin görüflü bizler için çok önemli. Vaatlerimizi gerçeklefltirmek için inflallah seçimlerden sonra da bir araya gelece iz. Say n Fethi Yaflar n da hep bahsetti i gibi biz asl nda kamu görevlisiyiz. Vatandafl n gülümsemesi bizim için yeterli. Empati yapmay bilmeliyiz. Ortak ak lla Ankara y daha yaflanabilir bir yer haline getirece iz dedi. Vatandafllara vergilerinin karfl l n iyi hizmet ederek verece ini ifade eden Yavafl, her projeyi vatandafla ve iflin ehli kiflilere dan flarak hayata geçireceklerini belirtti. Belediye hizmetlerinin ucuzlayaca n vurgulayan Yavafl, Belediye Meclisi nin yetkisi ile suyu ve ulafl m ucuzlataca z. Maddi durumu iyi olmayan ailelere de yard m edece iz. Çocuklara burs, servis imkan sa layaca z. 30 Mart Melih Gökçek i iflten ç kartma günüdür. Bugün, birlik ve beraberlik zaman d r ifadelerini kulland. Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde STK üyeleriyle ve partililerle bir araya gelmekten onur duydu unu kaydeden Yaflar ise nsanlar m z n ne zorluklarla yaflad klar n çok iyi biliyorum. Seçimlerde devletin kaynaklar n do ru kullanacak, dürüst insanlara ihtiyaç var. Verdi- im sözleri hep tuttum. O yüzden Yenimahalle nin hangi soka na gitsem vatandafl n sevgisiyle karfl lafl - yorum fleklinde konufltu. Baflkan Gökçek OST M li sanayicilerle bulufltu HABER MERKEZ - OST M li sanayicilerle bir araya gelen Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ifline yarayabilecek her türlü teknolojik üretim için destek sözü verdi. Gökçek, OST M li sanayicilerin otobüs teleferik, golf arabalar, rolly coaster üretimine yo unlaflmalar n istedi. OST M fl ve Finans Merkezi Lale Restoran da yap lan kahvalt l toplant da öncelikle ülke gündemine iliflkin de erlendirmeler yapan Baflkan Gökçek, son zamanlarda bir ayakkab kutusu alg s oluflturarak, faiz lobisinin katrilyonlar al p götürdü ünü vurgulad. 17 Aral k sürecinde ülkenin borsada 120 katrilyon, faiz art fllar yla devlet kasas ndan 70 katrilyon kaybetti ine dikkat çeken Baflkan Gökçek, dolar ve faizlerdeki art fl ile kutuya bak denilerek yap lan soygunun 300 katrilyon liray buldu unu belirtti. Sadece savunma sanayinden Ankara ya 2 y lda kalacak paran n 6 milyar dolar olaca n n alt n çizen Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Bu para yurtd fl na gitsin isteniyor. Ülkenin kalk nmas ndan rahats zlar. Gezide o kadar belli oldu ki? Taksim platformu diye bir grup ç kt talepleri s ralad. Talepleri, bo az yapma, köprüyü yapma, havaalan yapma, nükleer santrali yapma. Bunlar n ne alakas vard parkla? Havaalan dünyan n üç numaras oluyor. ngilizler ve Almanlar bundan inan lmaz rahats z oldu. Bütün dünyada ad n demokratik devrim koyduklar olaylar tatbik ediyorlar. Eskiden orduya darbe yapt r rlarm fl, ordu elden ç k nca halk soka a döküyorlar. Ama sadece ülkemizde baflar l olamad lar. Bu nedenlerle yerel seçimlerin genel seçimler hükmünde oldu una vurgu yapan Baflkan Gökçek, AK Parti hükümetinin gitmesi halinde koalisyon döneminin bafllayaca n ve bunun da yeniden istikrars zl k, yeniden ekonominin çökmesi anlam na geldi ini dile getirdi. Baflkan Gökçek, kat l mc lardan çocuklar n n gelece i için AK Parti ye oy vermelerini istedi. OST M sanayicilerine yönelik konuflmas na ise her zaman sanayinin ve ticaretin yan nda olamaya çal flt n söyleyerek bafllayan Baflkan Gökçek, Bir dönem organize sanayi bölgeleri ile aram zda yetki karmaflas nedeni ile bir s k nt oldu, ama ben yenilgiyi kabul ettim. Öyle kolay kolay yenildi imi de kabul etmem ama ettim. Çünkü netice olarak Ankara kaybedecekti. Yüzümüzü yeniden OST M e döndük ve hizmet etmeye bafllad k. Sizin isteyip de bizim vermedi imiz yok. Elimizden gelen gayreti sarf ettik. Baflta Baflkan Orhan bey olmak üzere teklifleri karfl lamak için çal flt k diye konufltu. OST M in baflar s n Ankara n n baflar s, iflsizli e karfl mücadelenin baflar s olarak de erlendiren Baflkan Gökçek, Ankara da iflsizli in olmad n, iflini be enmeyenin çok oldu unu söyledi. Bu sözleriyle salondan büyük alk fl alan Baflkan Gökçek, flunlar kaydetti: lan as yorsunuz, iflçi bulam yorsunuz. Ben buradan bir fley hat rlatmak istiyorum. BELTEK kurslar m zdan yeterince yararlanm yorsunuz. Gazi Üniversitesi BELTEK kurslar bofla gitmesin. Hangi ara eleman istiyorsan z ve ifl garantisi veriyorsan z bu kayna kullan n. Siz isteyin, BELTEK te ara eleman olarak hangi alanda istiyorsan z yetifltirme imkan m z var.

5 5 YASAM Semiha ARKLAN Kahramanmarafl'a "Venedik" modeli KAHRAMANMARAfi - Belediye baflkan aday Erkoç, ald günefl fl nlar yla da zengin bir pontansiyele sahip kentte suyun imkanlar ndan da faydalan larak yapay plajlar yap l p vatandafllara deniz keyfi yaflatmay hedefliyor. Mezopotamya ve Anadolu kültür havzalar n n önemli buluflma noktalar ndan biri olan ve "sular flehri" olarak bilinen Kahramanmarafl' n, haz rlanan projelerle, vatandafllara tatil keyfini uzaklara gitmeden yaflat lmas hedefleniyor. Erkoç, 30 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haz rlad 196 projeyi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki tan t m toplant s nda kamuoyuyla paylaflt. AK Parti Grup Baflkanvekili Mahir Ünal, burada yapt konuflmada, AK Parti'nin ilk kez bir yerel seçimde seçim beyannamesi haz rlayarak sand a gitti ini söyledi. "Büyük medeniyet yolunda flehir, demokrasi ve insan" bafll ad alt nda haz rlad klar bu kitapç kla, yerel yönetim konusundaki yaklafl mlar n milletle paylaflt klar n ifade eden Ünal, flöyle konufltu: "Bu kitapç k yeni AK Parti belediyecili ini anlatan vizyon belgesi niteli inde y l nda bafllayan Recep Tayyip Erdo an belediyecili i, Türkiye'de yerel yönetime yeni bir anlay fl, yeni bir kavray fl, yeni bir bak fl aç s getirdi. 1994'de bafllayan bu belediyecili in en temel amac insan m z evinde, mahallesinde, ilçesinde, ilinde mutlu etmekten ibarettir. nsan m z n mutlulu u, huzuru ve refah üzerine kurulmufl bir belediyeciliktir." 1994'ten 2014'e kadar bu belediyecilik anlay fl yla flehirlerin altyap s n, sosyal donat alanlar n, kültürde, sanatta, edebiyatta her alanda flehirleri infla ettiklerini dile getiren Ünal, 2014'e gelinen bu günlerde art k geliflen, de iflen dünya ile birlikte belediyecilik anlay fllar n n yeni bir sürümünü, yeni bir versiyonunu, yeni bir vizyonunu ortaya koyma gereklili ini duyduklar n, art k bunun da bir ihtiyaç oldu unu söyledi. Belediye baflkan aday Erkoç ise Kahramanmarafl' n gelece ini infla etmek için haz rlad 196 projeyi paylaflt. Millete hizmet yolunda, halk n iradesi ve ç karlar do rultusunda daha yaflanabilir, daha güçlü bir flehir kurabilmenin çabas nda olduklar n dile getiren Erkoç, gelece in Kahramanmarafl n infla etme yolunda güçlü ve cesur ad mlar atacaklar - n kaydetti. Güçlü ve cesaretin arkas nda Hak'ka inanma, milletin emrinde olma, insan sevme ve insanl a hizmet etme aflk oldu unu dile getiren Erkoç, flunlar söyledi:"eser peflinde, hizmet peflinde olaca z. Hep beraberce Kahramanmarafl' n gelece ini infla edece iz. Gelece in Kahramanmarafl - n, güçlü Türkiye'nin güçlü Kahramanmarafl n infla edece iz. Çok flükür güçlü bir hükümetimiz var, sayg de- er milletvekillerimizle, sivil toplum kurulufllar m zla, Kahramanmarafl m - z n güzel insanlar yla omuz omuza verece iz ve bu flehrin gelece ini infla edece iz. Herkesin g ptayla izledi i bir il haline getirece iz. nflallah Kahramanmarafl m z merkeziyle, ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle herkesin yaflamak için imrendi i bir yer haline getirece iz. Biz omuzumuzdaki yük ve vebalin ne demek oldu unu biliyoruz. (AA) Dikenli incir, orman yang ndan koruyacak STANBUL - MUTLU BOZDA Y l Mahallesi 1326 Sokak'ta, apartman n bahçe kap s önündeki zincirle ba l 18 y ld r engelli olan kardefller Selçuk fieker (28) ve Ayfle fieker'in (27) kulland akülü araçlardan biri dün gece kimli i belirsiz kifliler taraf ndan çal nd. Sabah saatlerinde d flar ç kan anne Hatice fieker, 2 akülü araçtan yaklafl k 5 bin lira de erindeki birinin çal nd n fark ederek, durumu polise bildirdi. 2 y l önce efli Adem fieker'i kalp krizi sonucu kaybeden, engelli çocuklar Selçuk ve Ayfle fieker ile yaflayan Hatice fieker, "18 y l önce çocuklar m bu hastal a yakaland. Birçok hastaneye götürdük. Halen bu hastal çekiyoruz. Hastal klar ndan önce her ikisi de koflup oynuyordu. Bu h rs zl yapanlar insan olamaz. Merhametleri kalmam fl. Babalar geçti imiz y l kalp krizi sonucu öldü. Babalar öldükten sonra hiç kimseden yard m almadan yaflamaya çal fl yoruz" diye konufltu. Akülü arabas çal nan engelli Selçuk fieker çok üzgün oldu unu belirterek, "Tekerlekli Sultangazi'de, akülü araçlar çal nan engelli ve yetim kardefllere, Kaymakaml k taraf ndan yeni araç ile medikal yatak verildi. Akülü araçlar çal nan engelli kardefllere kaymakaml k sahip ç kt sandalye yard m yla d flar ya ç k p, dolafl - yordum. Camiye gidiyordum. Engelli bir insana bunu yapan n vicdan yoktur. O h rs z n bir gün bizim gibi olmayaca ne malum" diye konufltu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, h rs zlar yakalamak için çal flma bafllatt. Konuyu ö rendikten sonra olay yerine gelen Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz, engelli kardefllere yard m eli uzatarak Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Vakf arac l yla engelli kardefllere acilen akülü araç ile rahat hareket edebilmeleri için medikal yatak yard m nda bulundu.engelli kardefllerin araçlar n bizzat teslim eden Kaymakam Uslanmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, olay ilk haber ald - nda çok üzüldü ünü ve yard m için hemen harekete geçti ini belirterek, "Olay haber al r almaz yetkililerle görüflerek engelli kardefllerimizin yard m na kofltuk. Buraya gelerken buruktum ama çal nan arac n eskimifl oldu unu ö rendi imde 'Her iflte bir hay r vard r' diye düflündüm. (AA) Zengin su potansiyeliyle bilinen, önemli nehir ve yer alt su kaynaklar n n bulundu u Kahramanmarafl'ta AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan aday Fatih Mehmet Erkoç'un haz rlad projelerle, su ile kent merkezini buluflturularak "Venedik" tipi bir yerleflim yeri hedefleniyor. MERS N - BAS R GÜLÜM - Mersin Orman Bölge Müdürlü ü, olas orman yang n nda alevlerin yay lmas n önlemek ve köylülere gelir sa lamak amac yla bol su içerme özelli i tafl yan, do al ortamda emek harcanmadan yetiflebilen dikenli incir fidan dikiyor. Bölge Müdürü Abit Baca, AA muhabirine yapt aç klamada, gelir getirici türlerle a açland rma çal flmalar na h z kesmeden devam ettiklerini belirtti. Bu y l "Dikenli ncir Y l " ilan ettiklerini vurgulayan Baca, bu bitkinin tabiatta do al ortamda emek harcanmadan yetiflen flifal meyve oldu unu söyledi. Baca, dikenli incirin yang na karfl normalin üstünde direnç gösterdi ini ifade ederek, Mersin'in, orman yang nlar nda birinci derece bölgede bulundu una dikkati çekti. Mersin'de k z lçam ormanlar n n yo un oldu unu vurgulayan Baca, flöyle devam etti: "K z lçam ormanlar, yang na hassas bir tür. Bu da yaz n ormanlar m z tehdit ediyor. Yanan Alanlar n Rehabilitasyonu ve Yang na Dirençli Ormanlar n Tesisi Projesi (YARDOP) kapsam nda çal flma bafllatt k. Su deposu özelli iyle öne ç kan ve yang na karfl en dirençli bitkilerin bafl nda gelen dikenli inciri, belli hatlara dikerek yang n n geçmesini engellemeyi hedefliyoruz. Yani dikenli incirin hem meyvesinden hem de yang na karfl dayan kl l k özelli inden faydalan yoruz." Bu sayede orman yang nlar n n önüne geçmenin yan s ra orman köylülerinin gelirini art rd klar n, vatandafllara fayda sa lad klar n ifade eden Baca, flunlar kaydetti: "Bu y l yaklafl k 80 bin dikenli incir fidan n yol kenarlar na, orman içlerinde aç k alanlara dikiyoruz. Tarsus'ta 150 dekara dikenli incir dikimi yapt k. Taflobas köyünde ise dikenli incir do al ortamda yetifliyor. Oradaki köylülerimiz geçimini dikenli incirden sa l yor. Köylülerimiz, kilogram n yaklafl k 1 liraya sat yor. Kimi zaman tanesinin 1 liraya kadar ç kt oluyor. Bölge müdürlü ü olarak köylülerimizin yaflam standartlar n yükseltmek, refah düzeyini art rmak için dikenli incir, badem, incir, defne ve harnup gibi gelir getirici de iflik bitkileri dikiyoruz. Müdürlük olarak Mersin'de geçen y l 780 hektarda gelir getirici türde a açland rma yapt k. Özellikle karayollar kenarlar na önem veriyoruz çünkü yol kenarlar ndan bütün vatandafllar m z n faydalanmas n sa lamak istiyoruz. (AA) D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI B R ONULMAZ YARA - fis ZL K- Bir gün ö len yeme i için bir kebapç dükkan na girdim oturup sipariflimi verdim. Patronun masas na yak n bir masada oturuyordum. O s rada garsonlardan birini yan na ça rd ve sert bir sesle sen de git ç kar ceketini ve gel hesab n al dedi. O anda garsonun yüzüne bakt m gayri ihtiyari ve bir anda benzi sapsar oluverdi. Bir fleyler m r ldand benim anlayamad m ve patronu (evet sen de) diye tekrarlad. Adeta ona odaklanm flt m,gözümü üzerinden ay ram yordum. Hani boks maçlar nda sert bir kontra yumruk alan boksör nas l fluursuz bir hal al r, yani boks dilinde grogi durumuna girerse iflte öyle bir hal alm flt. Allak bullak olmufltu denizde f rt - naya tutulmufl sandal misali. Ben o gün orada yemek yedim mi yemedim mi bilemiyorum. O garsonla birlikte uçup gittim bende biteviye. Acaba diye geçti akl mdan, yar n evine ekmek götürecek paras var m cebinde? Biraz daha ileri gidip kiras n ödeyebilecek mi günü geldi- inde. Cebinde içiyorsa sigara paras kalm fl m d r? Böyle onlarca soru kafama dolufltu ve ne yapaca m bilemez halde düflündüm durdum. Biliyordum ki bizde çal flan kesimin ço u günübirlik yaflar. Ald haftal kla bakkal n pazarc n n borcunu öder, biraz n ay r r kiras n verir. Üç gün bofl kal nca üç gün ekmek yok demektir. çünkü birikmifl paras yoktur. Veresiye asabildi i kadar idare eder ama nereye kadar? Genelde köyden flehre göç yoluyla gelip çal flan insanlar n bir küçücük avantaj hâlâ köyden bulgur, nohut bir k s m kuru g da ve benzeri yiyeceklerini getirebiliyor olmas ve geçimlerine ek bir katk sa lamas birazc k destektir elbette. Tabi baz - lar nda bu da yoktur. Ülkemizde resmi iflsizlik oran çeflitli a zlardan farkl olarak ifade edilmektedir. Ama bilinen oran % 15 ler ve daha üstünde iken son ekonomik kriz bu oran biraz daha art rm flt r muhakkak. Son ekonomik kriz bütün dünyada büyük iflsizler ordusu yaratt. Rusya da ifl yapan müteahhit firmalar % 80 ifl kayb na u rad lar. Amerika Birleflik Devletlerinde otomobil sektörü 45 bin iflçi ç kard iflten. Avrupa keza ayn s k nt da. Bizde de hemen her sektör iflçi ç karma yar fl na gitti y l n n en büyük kâr n elde eden banka bile befl bin civar nda personelinin ifline son verdi. Peki ne olacak bunlar hali? Zaten bir y n yetiflmifl, e itimli genç iflsiz güçsüz dolafl rken bunlara ifl deneyimi olan yeni iflsizler eklendi. Bir yandan hayvanc l m z geri giderken tar m ülkesi olan ülkemizde karn m z doyuracak üretim yok, ama ha bire ziraat mühendisi yetifltiriyoruz. Meflhur lâf oldu Bahçelideki kahvehaneler ODTÜ mezunu gençlerle dolu sözü. Yoklu un, fukaral n, çaresizli in ne oldu unu yaflamayanlar bilmezler. yaflayanlarda anlatmak için kelime bulamazlar. fl verenler, sanayiciler, hizmet sektörü yat r mc lar, insanlara ifl imkân ve ekmek sunan insanlar n ticaret hayat na kâr merkezli bak fllar kendilerince do ru olabilir. Ama hayat m boyunca yakinen bildi im bir fley var ki beni hep düflündürmüfltür.bizim ifl adam m z kâr nda azalma bafllay nca ilk tedbir olarak iflçi ç kartmay akl na getirir nedense.tabii istisnalar yok demiyorum ama genelde böyle ne yaz k ki.kendi yaflant lar ndan, lükslerinden,harcamalar ndan, yurtd fl seyahatlerinden asla taviz vermezler ama, günlük kazançlar yla geçinen insanlar rahatl kla kap n n önüne koyabilirler. Sonra sofralar na oturup yemek yerken bo azlar ndan rahatl kla geçer mi geçmez mi diye merak etmiyor de ilim. slam düflünce sisteminde açl a mahkum insan yoktur. Herkes varl n n yüzde iki buçu unu ihtiyaç sahiplerine aktarmak, infak etmek, bölüflmek, yard mlaflmak suretiyle açl a set çekecektir. Komflusu açken tok yatan bizden de ildir hadisi flerifi ne muazzam bir ö retidir anlayanlar için. Yar n ndan emin olmayan nesillere emanet edilmifl de ildir bu ülke. Onlar n yar nlar n haz rlamakta elbetteki hem hükumetlerin hem de bu ülkenin imkân ve f rsatlar ndan yararlan p güçlenen özel yat r mc lar n boynunun borcudur. Krizi, insanlar n ekme ini kesmek suretiyle atlatma düflüncesi yerine; bir süre kâr ndan fedakârl k etmeyi göze alabilmek olarak gören ve hatta gerekirse bir süre kazanmadan devam etmeyi erdem sayabilen bir anlay fl hakim k labilirsek, umar m evine ekmek götürememenin ezikli ini yaflayan insan say m z azal r,boynu bükük yavrular n say s azal r. Kapitalizmin maddesini, biraz maneviyat n ulviyetiyle takas edebilen vicdan sahibi insanlara selam olsun. Allah, kimseyi iflsiz, güçsüz ve yoksul b rakmas n dilerim.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY Çiftçi m s r tercih etti D fl nda kalmamam z gereken bir geliflme Türkiye deki plastik ambalaj üretimi 2013 te yüzde 17 artt STANBUL- Türkiye'de plastik ambalaj üretimi 2013 y l nda yüzde 17 artarak 12,7 milyar dolara ulaflt. Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) taraf ndan haz rlanan "2013 Türkiye Plastik Ambalaj Mamulleri Sektör zleme Raporu" na göre, üretim miktar baz nda bir önceki y la göre yüzde 13 artarak 3,25 milyon tona ulafl rken, de er baz nda da yüzde 17 artarak 12,7 milyar dolara ç kt. Rapora göre sektörün geçen y l ihracat önceki y la göre yüzde 16 art flla 2 milyar 140 milyon dolara, ithalat ise yüzde 12 art flla 1 milyar 721 milyon dolara ulaflt. Plastik ambalaj mamul üreticilerinin d fl ticaret fazlas geçen y l yüzde 34 art flla 419 milyon dolar olarak gerçekleflirken, üreticiler yurt içi talebin yüzde 86's n karfl lad, üretimlerinin yüzde 17'sini ihraç etti. Rapora göre Türkiye plastik ambalaj sektörü, 2013 y - l nda miktar baz nda dünya üretiminden yüzde 2,6 oran nda pay alarak, dünyan n 9. büyük plastik ambalaj üreticisi oldu. Avrupa'da ise Almanya ve talya'n n ard ndan 3. büyük üreticisi konumunda yer ald. Türkiye'nin, dünya plastik d fl ticaret hacmi içindeki pay yüzde 1,1 olurken, ihracattaki pay ise yüzde 1,3 olarak gerçekleflti. thalattaki pay da d fl ticaret hacmindeki payla ayn oranda yüzde 1,1 düzeyinde oldu. Aç klamada görüfllerine yer verilen PLASFED Yönetim Kurulu Baflkan Selçuk Aksoy, ileriki y llarda dünya ölçe- inde artan rekabet ve küreselleflmenin de etkisiyle küçük flirketlerin rekabet güçlerini korumak için birleflme yoluna gitmesi veya daha farkl ifl birli i modelleri gelifltirmek için yollar aramas gerekece ini belirtti. Müflteri taleplerinin çeflitlendi ini ve yüksek katma de- erli ürünlerin uygun fiyatlarla arz n n her geçen gün artt - n ifade eden Aksoy, bu duruma ayak uydurmas n n önemine de indi. Aksoy, yeni dönemde, plastik ambalaj üreticilerinin uluslararas hizmet, zaman nda teslim ve e-ticaret gibi yeni unsurlarla hizmet vermesi gereklili inin bugünden saptanm fl durumda oldu unu aktard. Plastik ambalaj sektöründen ürün alan müflteriler aç s ndan d fl kaynak kullan m n n ve tam hizmet paketlerinin öneminin artt n dile getiren Aksoy, sektörün bu noktalarda h zl bir yap lanmaya girmesinin gerekli oldu una iflaret etti. Aksoy, sektörün atmas gereken ad mlar n, risklerin, olumsuzluklar n ve sektör baflar lar n n da bilincinde oldu- unu vurgulayarak, buna karfl l k, plastik sektörünün genelinde oldu u gibi, plastik ambalaj imalatç lar n n da hak etti i takdiri yeterince gördü ü kanaatinde olmad klar n kaydetti. Hem manevi, hem de teflvik boyutuyla yeni araçlar n sektör lehine kullan lmas gerekti ine dikkati çeken Aksoy, plastik ambalaj üreticilerinin de, çevre konusunda en fazla haks z bask alt nda kalan üretici konumunda oldu unu ifade etti. ANKARA - FAT H ERKAN DO- AN y l nda 603 bin 964 ton olan pamuk ithalat, artan talep sonucu geçen y l 869 bin 199 tona yükseldi. AA muhabirinin Türkiye Ziraat Odalar Birli i ve Adana Ticaret Borsas yetkililerinden ald bilgiye göre, Türkiye'de pamuk fiyatlar üzerinde bir tedbir bulunmad ve dünya standartlar nda fiyatland r ld için üretimi azal rken, m s r üretimi fiyat avantaj nedeniyle tercih edildi. Türkiye statistik Kurumu verilerine göre, 2011'de kütlü pamuk üretimi 2 milyon 580 bin ton olarak gerçekleflirken, 4 milyon 200 bin ton m s r üretildi. Kütlü pamuk üretimi 2012'de yüzde 10,1 azalmayla 2 milyon 320 bin tona gerilerken, m s r bir önceki y la göre yüzde 9,5'lik art flla 4 milyon 600 bin tona yükseldi. Geçen y l pamuk üretiminde devam eden daralmaya karfl l k m s r üretimi yüzde 28'den fazla art flla 5 milyon 900 bin tona ulaflt. Son 3 y lda pamuk üretimi yüzde 12,8 azal rken, m s r üretimi yüzde 40,5 art fl gösterdi. Bu duruma paralel olarak dünyan n en önemli tekstil konfeksiyon üreticisi ve ihracatç s ülkelerinden olan Türkiye, pamuk ithalat na yöneldi. Türkiye'nin toplam pamuk ithalat, 2011 y l nda 603 bin 964 tondayken, geçen y l yüzde 43,9 art flla 869 bin 199 tona yükseldi y l nda Türkiye'nin ithal pamu a ödedi i fatura 1,68 milyar dolar oldu. Pamuk ithalat n n yüzde 70'inden fazlas n ABD'den gerçeklefltiren Türkiye, sezonunda bu ülkeden 1,72 milyon balya pamuk ald. Böylece Türkiye, ABD'den 1,42 milyon balya pamuk ithal eden Çin'i geride b rak p ilk s raya yerleflti. Konuya iliflkin de erlendirmelerde bulunan Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, pamu un ülke tar m aç s ndan büyük önem tafl d n, son y llarda tekstil sektörünün geliflimi sonucu hammadde ihtiyac AB ye göre; Türkiye yüzde 2,5 büyüyecek BRÜKSEL - AB Komisyonu k fl ekonomik tahminler raporunda Türkiye için büyüme beklentisini bu y l için yüzde 2,5 ve gelecek y l için yüzde 3 olarak revize etti. Komisyon'un 3 ay önceki sonbahar raporunda Türkiye'nin büyüme tahminleri 2014 için yüzde 3 ve 2015 için yüzde 4,3 olarak verilmiflti. Raporda, "Türkiye'de büyüme 2013 y l nda beklentileri biraz aflt fakat önümüzdeki 2 y lda ekonomik faaliyet görünümü son geliflmeler nedeniyle kötüleflti" denildi. Son dönemde parasal koflullar n s k laflt ve borsan n ciddi bir düzeltme yapt hat rlat lan raporda, "Türk Liras 'n n h zla de er kaybetmesi enflasyonu besliyor ve tüketicilerin al m gücünü dizginliyor fakat d fl talebin kademeli olarak dengelenmesi do rultusunda ekonomiye yard mc Türkiye'de son 3 y lda üreticilerinin bir bölümünün m s ra yönelmesi, kütlü pamuk üretimini yüzde 12,8 azaltt. artt halde pamuk ekim alanlar nda daralma görüldü ünü söyledi. Türkiye'nin pamuk üretim ve d fl ticaretinde ortaya ç kan geliflmelerden en fazla etkilenen ülkelerin bafl nda geldi ine iflaret eden Bayraktar, flunlar kaydetti: "Pamuk alanlar ndaki daralmaya karfl n çiftçilerimizin tecrübesi, sertifikal tohumlar n tercih edilmesi, tar m makinelerinin kullan m oran n artmas, araflt rma ve gelifltirme faaliyetleri gibi olumlu geliflmeler, üretim miktar ndaki düflüflü belli seviyede tutmay baflarm flt r. Son üç y l n verilerinde, ekim alanlar, üretim ve verime bak ld nda önemli bir de ifliklik olmad gözlenmifltir. Bunun yan nda ülkemiz y ll k lif pamuk ihtiyac 1,3 milyon tona ulaflm fl olup, bunun yüzde 70 kadar yerli üretimle karfl lanmaktad r. Dolay s yla Türkiye, dünyada pamuk üretim ve d fl ticaretinde ortaya ç kan geliflmelerden en fazla etkilenen ülkelerin bafl nda gelmektedir. Buna yak n geçmiflte en iyi örnek 2010 y l nda Çin ve Hindistan'da geliflen olumsuz hava koflullar nedeniyle üretimdeki düflüfl dünya fiyatlar - n n yükselmesine sebep olmufl ve bu durum kaynakl 2011 y l nda pamuk ekim alanlar n n artt gözlenmifltir..(aa) olacakt r" de erlendirmesi yap ld. Raporda, Türk Liras 'n n ve sermaye piyasalar n n may s 2013'ten beri, ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) politika de iflikli ine gitmesi, "iki iç siyasi kriz" ve Suriye'deki iç savafltan kaynaklanan jeopolitik gerilimler nedeniyle sat fl bask s alt nda oldu u, flubat ortas nda 2 y l vadeli gösterge tahvil faizinin yüzde 11'e kadar ç kt, MKB ana endeksinin yaklafl k yüzde 30 geriledi i ve Türk Liras 'n n nisan ocak 2014 döneminde yüzde 16,4 reel de er kayb yaflad aktar ld. Bu yaflananlara Merkez Bankas 'n n döviz satarak ve para politikas n s k laflt rarak cevap verdi i hat rlat lan raporda, sinyallerin enflasyon beklentisinde ciddi bir iyileflme olana dek s k para politikas n n devam edece i yönünde oldu u ifade edildi. (AA) GAZ ANTEP - GSO Yönetim Kurulu Baflkan Konuko lu, "Son zamanlarda ABD ile AB aras nda yürütülmekte olan birleflik pazar konusunda, gümrüklerin s f rlanmas konusunda uygulaman n kesinlikle içinde olmam z gerekti ine inan yorum" dedi. Gaziantep Sanayi Odas (GSO) Yönetim Kurulu Baflkan Adil Konuko lu, gümrüklerin tamamen s - f rlanmas n amaçlayan ABD ile AB aras nda gerçeklefltirilecek anlaflman n Türkiye'nin de içinde bulunacak flekilde yap lmas n talep ettiklerini bildirdi. GSO ve ABD D fl Ticaret Müsteflarl iflbirli- iyle düzenlenen "ABD ile Ticari Ortakl k ve flbirlikleri" konulu bilgilendirme toplant s, Sanayi Odas nda yap ld. Toplant da konuflan Konuko lu, ABD ile ticaretin karfl l kl olarak daha da geliflmesinin sa lanabilece ini kaydederek, "Karfl l kl olarak gümrükleri s f rlarsak, hem ihracat m z n hem ithalat m z n artaca na eminim" ifadelerini kulland. Konuko lu, ABD ile AB aras nda serbest ticaret anlaflmas n n gerçekleflmesi durumunda gümrüklerin tamamen s f rlanaca na dikkati çekerek, flunlar kaydetti: "Son zamanlarda ABD ile AB aras nda yürütülmekte olan birleflik pazar konusunda, gümrüklerin s f rlanmas konusunda uygulaman n kesinlikle içinde olmam z gerekti ine inan yorum. E er bunun içinde olmazsak, ABD ile Türkiye aras ndaki ba lar n zay flayaca konusunda hiç flüphemiz yok. Bu konuya dikkatinizi çekerim. Özelilikle Anadolu'daki sanayiciler olarak bu konuya çok önem veriyoruz. ABD ile iliflkilerimizin daha geliflmesi için bu konunun mutlaka Türkiye'nin içinde bulunacak flekilde yap lmas n talep ediyoruz." ABD D fl Ticaret Müsteflarl Ticaret Ataflesi John Fay ise sunumunda, iki ülke ticari iliflkilerinin gelifltirilmesi için çal flt klar n belirtti. Türkiye'nin, Amerika'n n ihracat aç s ndan öncelik verdi i ülkeler aras nda yer ald n vurgulayan Fay, flu bilgileri verdi: "Son 10 y ll k süreçte ülkelerimiz aras ndaki ticaret son derece ivme kazand. Özellikle 3 y ld r neredeyse üç kat na ulaflm fl durumda y l nda biraz dura an bir seyir izlemifl olsa da Amerika'ya Türk ihracat n n art flta oldu unu görüyoruz. Son dönemde Türkiye'nin, Amerika'daki yat r mlar da yükselme göstermifl. fiu anda do rudan yat r m rakamlar na bakt m zda; Amerika'n n Türkiye'de olan yat r m 8 milyar dolar civar nda, Türkiye'nin Amerika'ya yat r m ise 1 milyar dolar civar nda seyrediyor. Türk-Amerikan ticaret ve yat r m iliflkilerinin büyümekte oldu unu ve daha derinleflti ini, güçlendi ini görüyoruz." fiu anda Türkiye'de Amerikal bin 200 flirketin faaliyet gösterdi ini, bu firmalar n a rl kl olarak bat ve kuzey bölgelerinde yo unlaflt n bildiren Fay, flunlar kaydetti: "Ticaret Ofisi olarak amaçlar m zdan birisi, firmalar n içinde bulundu umuz bölgede de faaliyet göstermelerine yard mc olmak. Ofisimiz bu amaçla faaliyet gösterdi imiz Ankara, stanbul ve zmir d - fl nda 5 flehir belirledi. Gaziantep de flu an içinde bulundu umuz bölgenin temsilcisi durumunda. Bu bölgeye de yat r m çekmek amac yla bölgesel programlar yürütmekteyiz." Amerika'daki Türk yat r mlar n da art rmak istediklerini belirten Fay, "Karfl l kl ticaretin faydal olaca na inan yoruz. Sadece ihracat bak m ndan de il, di er konularda da size kap m z aç k" de erlendirmesinde bulundu. Ekonomi Bakanl hracat Gelifltirme Uzman Zeynep Tafltepe Bilgi de ABD'ye ihracatta nas l bir yol izlenmesi gerekti i ve bakanl n destekleri konusunda bilgi verdi. ABD'ye bütün bir pazar olarak de il, hedef eyaletler baz nda çal fl lmas gerekti inin alt n çizen Bilgi, ifl adamlar na flu tavsiyede bulundu: "ABD pazar çok büyük ve çekici bir pazar, ancak kolay bir pazar de il. Bu pazarda kal c olmak ve sürdürülebilir ihracat yapmak istiyorsan z, ABD'de fiziken bulunman z önemli. Depo, ofis, showroom aç n. Bu konuda bakanl m z n da yurt d fl destekleri var. ABD pazar na uzun vadeli bir bak fl aç s yla yaklafl lmal ve sab rl olunmal." ABD Büyükelçili i Ekonomi Uzman Brandon Wilson, ABD kinci Konsolosu James Michael Saxton, Ticaret Ataflesi Yard mc lar Özge Ç r ka Ekfli ve Perim Akgüner'in de yer ald toplant n n sonunda, firmalarla ikili görüflmeler gerçeklefltirildi. GSO Yönetim Kurulu Baflkan Konuko lu, "Son zamanlarda ABD ile AB aras nda yürütülmekte olan birleflik pazar konusunda, gümrüklerin s f rlanmas konusunda uygulaman n kesinlikle içinde olmam z gerekti ine inan yorum" dedi.(aa)

7 EKONOMI Sivas ta eksantrik B R BAfiARI VAR! S VAS- SERHAT ZAFER - Sivas'tan 46 ülkeye eksantrik mili ihraç eden ve McLaren lüks segmentinin motor tedarikçisi olan firma taraf ndan "2013 y l en iyi tedarikçisi" seçilen ESTAfi Eksantrik Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi, baflka firmalar n dikkatini de çekerek ihracat yapt ülke say s n 51'e yükseltmeyi hedefliyor. Kentte 1975 y l nda 150 metrekarelik atölyede eski bir torna tezgah nda üretime bafllayan merhum Halis Vermezo lu'nun öncülü ünde, 6 ortakla 1977'de kurulan ESTAfi, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 32 bini kapal olmak üzere 130 bin metrekare alanda üretim faaliyetini sürdürüyor. Ünlü firmalar n üretti i otomobiller ile a r vas talar n, lokomotiflerin ve gemi jeneratör motorlar n n eksantrik milini (kam mili) imal eden ESTAfi, 46 ülkeye parça ihraç ediyor. McLaren lüks segmentinin motor tedarikçisi olan Ricardo UK taraf ndan "2013 y l en iyi tedarikçisi" seçilmenin gururunu yaflayan ESTAfi yönetimi, baflka firmalar n dikkatini de çekerek ihracat yapt ülke say s n 51'e yükseltmeyi hedefliyor. Ricardo UK'un, 3-4 litre segmentinde 3800 cc'lik V8 motoruyla "y l n motoru" seçildi i belirtilen "M838T" motorlu "Supercar" arac için "2013 y l en iyi tedarikçisi" olarak belgelendirilen ESTAfi, üretim kapasitesini art rmay planl yor. ESTAfi Yönetim Kurulu Baflkan Abdullah Döner, AA muhabirine yapt aç klamada, 1977 y l nda kurulan firmalar n n zamanla otomotiv sektöründe kendini kabul ettirdi ini ve yurt d fl na ihracat yapmaya bafllad n belirterek, "Fabrikam z sürekli kendi içerisinde yenileyerek, çal flanlar m z n motivasyonunu art rarak, e itimler vererek iyileflmeyi ve d fla aç lmay öngören bir vizyon oluflturduk" dedi. ESTAfi' n, ünlü firmalarla yeni projeler gelifltirdi ini dile getiren Döner, flunlar kaydetti: "Dünyaca ünlü ve kaliteye önem veren firmalar n dikkatini çekerek onlarla çal flmaya bafllam fl bir ESTAfi var. ESTAfi, birinci lige oynuyor. Önümüzdeki 3-5 y l içerisinde bu geliflmeler do rultusunda kapasitemizi ve üretimimizi art rarak ciromuzu 10'a katlama gibi bir hedefimiz var. ESTAfi, marka firmalarla 4-5 proje gelifltirmifl durumda. Bu u rafllar m z devam ederken yurt içerisindeki orijinal ürün üreticisi ve yedek parça piyasas na da hitap ediyoruz. Döküm ve iflleme fabrikas nda 400'ün üzerinde çal flan m zla yaklafl k 2 bin çeflit, sabit ve içten yanmal motorlara, lokomotiflere ve gemi jeneratör motorlar na en küçü ünden en büyü üne kadar eksantrik mili üretiyoruz." (AA) GAP n ürün türü kendisine yetiyor ING Group Avro Bölgesi Baflekonomisti Vanden-Houte, Avro Bölgesi'nde enflasyon gerçekten oldukça düflük ve ECB deflasyonist bask lardan korkuyor dedi. Deflasyon riski yok FRANKFURT- ABDULSELAM DURDAK - ING Group Avro Bölgesi Baflekonomisti Peter Vanden-Houte, Avro Bölgesi'nde düflük enflasyon oranlar ndan kaynaklanan deflasyon riskine iliflkin "Enflasyon gerçekten oldukça düflük ve ECB deflasyonist bask lardan korkuyor. Hatta ayn zamanda enflasyon en düflük seviyeye ulaflm fl gibi gözüküyor. fiu an için a rl kl olarak enflasyonu afla iten faktör ise enerji fiyatlar d r" dedi. Avrupa statistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 18 üyeli Avro bölgesinde y ll k enflasyon 2014 y l ocak ay nda, yüzde 0,8 art fl gösterdi. Bölgenin ocak ay enflasyonu ise yüzde 1,1 azald. 28 üyeli AB'de ise y ll k enflasyon 2014 y l ocak ay nda yüzde 0,9 olarak gerçekleflirken, ocak ay enflasyonu ise yüzde 0,9 azald. Bölgede son aylardaki düflük enflasyon, büyümeyi yavafllatabilecek bir deflasyon riski endiflelerini de beraberinde getirdi. Konuya iliflkin AA muhabirinin sorular n yan tlayan Vanden-Houte, bölgede enflasyonun en düflük seviyeye ulaflm fl olabilece ini ve Avrupa Merkez Bankas 'n n (ECB) deflasyonist bask lardan korktu unu anlatt. fiu an için a rl kl olarak enflasyonu afla iten faktörün enerji fiyatlar oldu unu dile getiren Vanden-Houte, "Bu oldukça iyi bir fley, çünkü Avrupa'da enerji ço- unlukla ithal ediliyor. Dolay s yla düflük enerji fiyatlar hanehalk na yurtiçinde üretilen mal ve hizmetler için daha fazla sat n alma gücü veriyor. Yani ECB bundan endifle duymuyor" dedi. (AA) Sivas'tan 46 ülkeye eksantrik mili ihraç eden ve McLaren lüks segmentinin motor tedarikçisi olan firma taraf ndan "2013 y l en iyi tedarikçisi" seçilen ESTAfi, baflka firmalar n dikkatini de çekerek ihracat yapt ülke say s n 51'e yükseltmeyi hedefliyor. ESTAfi Yönetim Kurulu Baflkan Döner, "Döküm ve iflleme fabrikas nda 400'ün üzerinde çal flan - m zla yaklafl k 2 bin çeflit eksantrik mili üretiyoruz" dedi. fianliurfa - HAL L F DAN - Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Güneydo u Anadolu Projesi (GAP) ile her alanda geliflip büyüyen ve Türkiye'deki pamu un yar ya yak n n n karfl land fianl urfa'da ürün çeflitlili ine ihtiyaç olmad n söyledi. GAP'la artan sulama imkanlar sayesinde ekonomik ve kültürel anlamda büyük de iflim ve geliflmelerin yafland Harran Ovas 'nda, sulaman n bafllamas yla çatlam fl topraklar berekete, yoksulluk da yerini refah ve bollu a b rakt.türkiye'nin pamuk üretiminin yar ya yak n n n üretildi i Harran Ovas 'nda, "beyaz alt n" n yan s ra yetifltirilen bu day ve m s r gibi ürünler de ülke ekonomisine önemli katk sa l yor. Yap laflma kayg s n n da yafland ovada farkl ürün yetifltirilmesinin var olan ürünlere olumsuz yans yaca belirtiliyor. Çullu, AA muhabirine yapt aç klamada, tüm dünyan n ilgi duydu u GAP' n en önemli aya n n tar m oldu unu söyledi. Harran Ovas 'nda sulamaya bafllamas yla bu projenin ne kadar önemli oldu unun anlafl ld n belirten Çullu, "GAP çok yönlü entegre bir proje. Bu projede en önemli yer ise çok genifl tar m topraklar olmas sebebiyle fianl urfa'd r. Buradaki topraklar suyla birleflti inde çok önemli verim art fllar oldu. Ortalama kifli bafl na gelir 500 dolar civar ndayken sulamayla 4 bin dolar geçti. Tabi di er alanlar da suland nda çok önemli gelir art fl olacakt r" dedi. Ovada y llard r yanl fl uygulanan teknikler nedeniyle topra n tahrip edildi ini vurgulayan Çullu, arazilerin do ru kullan lmas yla ilgili çiftçilerle iflbirli i içinde olduklar n dile getirdi. Çullu, son y llarda fiyatlardaki dalgalanmalar nedeniyle ovadaki pamuk üretiminin azald n an msatt. Çiftçilerin zaman zaman farkl alternatif ürünlere yönelmek zorunda kald n, yetkililerin de üreticiyi ürün desenine teflvik etti ini anlatan Çullu, flunlar kaydetti: "GAP'la her alanda geliflip büyüyen ve Türkiye'deki pamu un yar ya yak n n n karfl land fianl urfa'da ürün çeflitlili ine ihtiyaç yok. fiuanda burada üretilen pamuk, bu day ve m s r n azalmas ülke ekonomisi için s k nt oluflturabilir. Çünkü biz pamu u ve zaman zaman da bu day ve m s r ithal ediyoruz. Önemli derecede ürün ithal ederken biz bu ovada bu ürünleri çok çeflitlendirmeden üretmeye devam etmeliyiz. Elbette araya ikinci ürünü devreye koyarak araziyi ideal kullanabiliriz. Bu ovaya meyve bitkisi önermiyoruz. Çünkü gelecekteki 30 y l düflünerek tar m arazilerini planlamam z gerekiyor. Artan nüfusa g da sa lamak için de bu arazilere ciddi anlamda ihtiyaç var. Kendi kaynaklar m z do ru kullanamazsak ileride çok daha pahal ya çok daha yüksek fiyatlara d flar dan ürün ithal etmek zorunda kalaca- z." (AA) 7 Ortado u Türk zeytin ve zeytinya n tüketecek ZM R - Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi Baflkan Metin Ölken, Birleflik Arap Emirlikleri'nin, hali haz rda zeytinya ihracat nda ilk 10 büyük pazar aras nda yer ald n belirtti. Ege hracatç lar Birli i'nden yap lan yaz l aç klamaya göre, son y llarda gösterdi i geliflim ile dünyan n en büyük g da fuar konumuna yükselen Dubai Gulfood Fuar 'nda Türk zeytin ve zeytinya n tan tan Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi (ZZTK), büyük bir ilgiyle karfl laflt. ZZTK, 2015 y l nda tüm tan t m gruplar n n Gulfood Fuar 'nda daha etkin ve ihtiflaml tan t ma imza atmas için ortak çat alt nda kat lmaya olanak sa layan bir proje haz rl klar na bafllad. Ortado u ülkelerinin tamam n n yo un ilgi gösterdi i Gulfood 2014 Fuar 'na, Arap dünyas, Hindistan, Pakistan, Fas, Tunus, Singapur, Maleyza, Japonya, Somali, Özbekistan, Yemen, Sudan, Angola, Cezayir dahil yak n ve orta uzakl ktaki her ülkeden çok say da hem ciddi kat l mc hem de ziyaretçi geldi. Birleflik Arap Emirlikleri'nin Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi'nin hedef pazarlar ndan biri oldu unu belirten Ölken, "Birleflik Arap Emirlikleri, hali haz rda zeytinya ihracat nda sezonu istatistikleri esas al nd nda ilk 10 büyük pazar m z aras nda yer al yor fiubat 2014 tarihlerinde gerçeklefltirilen Gulfood 2014'te yapt m z zeytin ve zeytinya tan t m faaliyetleri yo un ilgi gördü. 5 günlük fuar n 3. günü sonunda getirdi imiz promosyon malzemeleri, tad ml k ürünler d fl nda kartvizitlerimizin bile tükendi i bir yo unlukta geçiyor" ifadelerini kulland. Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi olarak bundan sonraki y llarda Gulfood Fuar 'n merkez fuar olarak de erlendirme karar ald klar n anlatan Ölken, flunlar kaydetti: "Türkiye'de zeytin ve zeytinya rekoltesi bu y l az olsa da Türkiye'nin zeytin ve zeytinya rekoltesi önümüzdeki y llarda büyük art fl gösterecek. Bu rekoltemizin katma de ere dönüflmesi için Gulfood Fuar büyük öneme sahip olacak. Öte yandan Gulfood Fuar 'nda önümüzdeki y llarda daha etkin bir tan t m için Türkiye'den fuara kat lan di er tan t m gruplar ile beraber müflterek bir stand düzenlemesi için ZZTK olarak inisiyatif alarak bir proje haz rlayarak di er tan t m gruplar ndaki meslektafllar m zla paylaflaca z y l ndaki fuarda Türkiye ad na çok de iflik ve ak llardan ç kmayacak bir tan t m yap lmas için bugünden haz rlanaca z." Türkiye, 2012 y l nda Birleflik Arap Emirlikleri'ne 580 bin dolarl k sofral k zeytin ihracat yapm flken, 2013 y l nda bu rakam 634 bin dolara ç kt. Zeytinya ihracat m za bak ld nda ise 2012 y l nda B.A.E.'ne 2 milyon 255 bin dolarl k alt ns v ihraç eden Türkiye, 2013'te yüzde 17.7'lik art flla 2 milyon 950 bin dolarl k ihracat rakam na ulaflt.(aa)

8 8 KÜLTÜR-SANAT Aylin DEM RHAN Zavoli nin sponsor oldu u Dursun Çavufl filmi vizyona giriyor ZM R (CA) talya n n dünyaca ünlü LPG ve CNG otomotiv sistemleri flirketi Zavoli sponsorlu unda çekimleri tamamlanan Dursun Çavufl adl politik komedi filmi 14 Mart ta vizyona giriyor. Yerel bir siyasetçinin gerçek yaflam öyküsünden esinlenerek haz rlanan politik komedi filminde; Perihan Savafl, Turan Özdemir, Sinan Bengier, Umut O uz, O uzhan Y ld z, Burçin Abdullah, Seden K z ltunç ve Yunus Bülbül gibi birçok ünlü oyuncu rol ald. Türk sinemas na güç, sanatç s na destek olmak amac yla Dursun Çavufl filminin ana sponsorlu unu üstlendiklerini belirten Zavoli fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan hsan F rat, Çevre, yaflam ve insan odakl projeleri, sanatsal bilimsel çal flmalar desteliyoruz. Dursun Çavufl filmine sponsor olmakla siyasi yar fllar n da toplumu gülümseten, dayan flma içinde bir arada tutan yan oldu unu keyifle gördük. Çok baflar l bir yap m oyuncu ve yönetmen kadrosunu kutlar m. dedi. Ad yaman Üniversitesi nde 7 Mart 2014 tarihinde galas yap lan filmin hikayesi, 1973 y llar na dayan yor. Ad yaman'da yaflayan Dursun Çavufl postac l k yaparak geçimini kazanmaktad r. Ancak Dursun Çavufl'un o lu Abuzer, Belediye Baflkan Reflat A a'n n k z na afl k olunca ifller kar fl r. A ayla aras bozulan Dursun Çavufl kar s Server ve arkadafllar n n gaz na gelip emeklili i ister ve belediye baflkanl na adayl n koyar. Seçim kampanyalar boyunca s radan bir vatandafl olan Dursun Çavufl'a destek veren hemflehrileri Dursun Çavufl'un seçilece ine kesin gözle bakmaktad r. Antep ifli, kad nlar n elinde sanata dönüflüyor B HAÇ/BUJ M (AA) - Bosna Hersek'in kuzeybat s ndaki Bihaç ve Bujim flehirlerinde, Hüseyin Besli ve Ömer Özbay' n kaleme ald Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n siyasi yolcu unu anlatan ''Bir Liderin Do uflu: Recep Tayyip Erdo an'' kitab n n Boflnakça bas m n n tan t m yap ld. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derne i ile Bujim ve Bihaç belediyelerinin organizasyonuyla düzenlenen etkinli in ilki, savafl döneminde halk n n gerçeklefltirdi i kahramanal klarla bilinen yapt Bujim kentinde yap ld. Bujim Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinli e Belediye Baflkan Agan Buniç, Una Sana Kantonu'ndan çeflitli partilerin milletvekilleri ve çok say da vatandafl kat ld. Kitab n Boflnakça bas m n yapan Dobra Knjiga Yay nevi Müdürü zedin fiikalo, Baflbakan Erdo an' n sadece Akbank 10. K sa Film Festivali nde 16 ülkeden 98 film gösterilecek STANBUL (AA) - Akbank Sanat'tan yap lan yaz l aç klamaya göre, 309 filmin baflvurdu u festival, yar flma ve yar flma d fl bölümlerinin yan s ra farkl renk, co rafya, kültür ve düflünceyi bir araya getirecek. Festivalin "Uluslararas Bölüm"ünde bu y l Japonya, ran, spanya, Finlandiya, Lübnan, Hindistan, Fransa, zlanda, Avustralya, ABD ve Polonya filmlerinden oluflan bir seçkinin yan s ra Cannes, Venice, Rotterdam, Clermont Ferrand gibi festivallerde gösterilen ve ödül alan k sa filmler de sinema tutkunlar yla buluflacak. "K sadan Uzuna" bölümü, yönetmen Mehmet Ery lmaz'a ayr l rken, Ery lmaz, uzun metraj filmi "Hazan Mevsimi", Nuri Bilge Ceylan' n baflrol oyuncusu oldu u "Seviyorum Ergo Sum" ve "Sessiz" isimli k sa filmleriyle festivalde yer alacak. Ery lmaz, k sa filmin kitleleri etkileyici yönünü göstermek ad na kamu spotu çal flmalar ve bir söylefli ile festivale kat lacak. "Belgesel Sinema" bölümünün konu u Dervifl Zaim olacak. Festival kapsam nda Panicos Chrysanthou ile birlikte yönetti i "Paralel Yolculuklar" filmi ile izleyici ile buluflacak olan Zaim, "Belgesel Sinema" söyleflisiyle deneyimlerini izleyicilerle paylaflacak. Festivalin "Deneyimler" bölümüne, Fransa ve Amerika'da film dan flmanl yapan Hayet Benkara konuk olacak. Cannes, Rotterdam, Berlin, Toronto ve Dubai Film Festivallerinde çal flmalar bulunan Benkara'n n dan flmanl n yapt 3 k sa film, festivalde gösterilecek. Hayet Benkara, kat laca söyleflide mesleki deneyimlerini izleyicilerle paylaflacak. "Canland rma K salar" bölümünde Türkiye'den 11 film, "En yi Canland rma Film" ödülü için yar flacak. Ayn bölümde dünyadan "seçkin" canland rma örnekleri de izleyiciyle buluflacak. Türkiye'nin de il, tüm Müslümanlar n lideri oldu unu belirterek, Baflbakan Erdo an' n izledi i politikalar neticesinde güçlenen Türkiye'nin Boflnaklar için son derece büyük bir öneme sahip oldu unu ifade etti. Saraybosna Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Reco Çaufleviç de tek bafl na ''liderin do uflu'' ifadesinin dahi, bir liderin liderlik özellikleriyle do du unu vurgulad n kaydetti. GAZ ANTEP - Emek ve sab rla aylar süren çal flmalar sonunda elde edilen Antep ifli nak fllar, kad nlar n elinde sanata dönüflüyor. Hattat n inceli ini, yazar n sabr n örnek alan genç k zlar, göz nuruyla ilmek ilmek iflledikleri nak fl hayatlar n n önemli bir eseri olarak görüyor. K zlar kadar ev han mlar n n da severek Akbank 10. K sa Film Festivali, yurt içi ve yurt d fl ndan genifl kat l m, atölye çal flmalar ve söyleflileriyle Mart tarihlerinde gerçeklefltirilecek. "Deneysel K salar"da ise 5 film sergilenecek. "Özel Gösterim" bölümünde ise Akbank 1. K sa Film Festivali'nden itibaren belgesel ve kurmaca dal nda ödül alan tüm filmler ve Mehmet Güleryüz'ün "Sessizlerin Sesi: Orhan Kemal" isimli belgeseli gösterilecek. Akbank 10. K sa Film Festivali kapsam nda düzenlenecek "Bir Filmi Kurgulamak" bafll kl söylefliye film editörü Çiçek Kahraman, renk düzeltimi uzman ve film editörü Bora Gökflingöl ve Bahçeflehir Üniversitesi Ö retim Görevlisi Theron Patterson; "Türkiye'de Film Elefltirmenli i" bafll kl söylefliye gazeteci ve sinema yazar Burçak Evren, sinema yazar ve elefltirmen Kerem Akça, sinema yazar ve elefltirmen Engin Ertan; "Cast Direktörleri ve Oyuncu Seçim Kriterleri" bafll kl söyleflide cast direktörü ve menajer Nimet Atasoy, cast direktörü Baflar Dengiz ve oyuncu koçu Bahar Kerimo lu, "Alternatif Da t m ve Fonlama" söyleflisinde ise Crowdfun kurucusu Savafl Ünsal, Çaufleviç, '' nsana ait bu özellik, onun do umu ile birlikte gelir. fiunu söyleye bilirim ki bugün Bosna Hersek'teki sorun da insanlar n lider olmak istemelerinden, ancak bu de erin kendilerinde bulunmamas ndan kaynaklan yor. Allah, böyle bir lideri Türk halk na nasip etti'' diye konufltu. Çaufleviç ayr ca, Baflbakan Erdo an öncesi ile günümüze dair ekonomik verileri karfl laflt rd bir sunum yaparak, AK Parti hükümetinin iflledi i nak fl n ç k fl noktas ise özellikle k rsal bölgelerde k yafet süslemeleriyle bafll yor. K zlar n geceliklerinin ön k s mlar n, terlik ad verilen bafll klar n, elbise ve etek uçlar n, ayr ca efllerinin ceket cebi veya mendilini süslemek amac yla ifllemeye bafllad klar nak fl zamanla sanata dönüflüyor. Evlilik haz rl yapan yap mc Zeynep Özbatur Atakan ve yap mc Enis Köstepen konuk olacak. Festival boyunca Akbank Sanat' n üçüncü kat nda "Ümit Ç rak ile Oyunculuk Atölyesi", "Feza Çald ran ile Görüntü Yönetmenli i Atölyesi", "Burak Göral ile Senaryo Atölyesi", "Yrd. Doç. Dr. Güven Çatak ile Film Jeneri i Tasar m Atölyesi" gerçeklefltirilecek. Akbank 10. K sa Film Festivali jürisi, 4 farkl kategoriden oluflacak. 231 filmin baflvurdu u yar flmal bölümü "Festival K salar "n n ön eleme jüri kurulu üyeleri, yönetmen ve Bahçeflehir Üniversitesi Sinema-TV ö retim görevlisi Ayflegül Selenga Taflkent ve yönetmen Mehmet Güleryüz olacak. Festivalin "En yi Kurmaca Film"ini belirleyecek Kurmaca Kategorisi Jüri Kurulunda yönetmen ve senarist Reis Çelik, Bahçeflehir Üniversitesi letiflim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Haluk Gürgen, yap mc Serkan Çakarer, yönetmen lksen Baflar r ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigal yer alacak. "En yi Belgesel Film"i belirleyecek Belgesel Kategorisi Jüri Kurulunda, oyuncu Serkan Ercan, sanat yönetmeni ve ressam Su Yücel, yönetmen Savafl Güvezne, belgesel sinemac ve yap m yönetmeni Nalan Sak zl ve Akbank Sanat müdürü Derya Bigal görev alacak. ülkeye yapt katk lardan ve hükümetin 2023 hedeflerinden bahsetti. Saraybosna Üniversitesi Ö retim Üyesi ve fiair Prof. Dr. Cemaludin Latiç de Türkiye'nin güçlenmesinin, Bosna Hersek'in problemlerinin çözümünde de önemli kolayl klar getirece ini ifade etti. Baflbakan Erdo an için ''Müslüman Demokrat'' ifadesini kullanan Latiç, daha sonra flunlar kaydetti: ''Biz, slami demokrasinin sadece Türkiye'de de il, Bosna Hersek'te de baflar l olmas n istiyoruz. Bizler de Müslüman demokratlar z. Ancak, tüm dünya Müslüman demokratlardan korkuyor, hepsi Müslüman halklar n uyan fl ndan çekiniyor. Onlar, bizim kendilerinin kölesi olmam z isterdi. slami demokrasi ise sadece Müslümanlar'a de il, herkese eflit haklar verir. Bu slami demokrasi, bizi, Bosna Hersek'i de kurtarabilir.'' Bosna'daki savafl k zlar n öncelikli hayallerini süsleyen Antep ifli, flehirde yaflayan ço u kad n n da çeyiz sand ndaki yerini al yor. Çeyizlerin ana parças n oluflturan Antep iflinin hikayesi ise çok eskilere dayan yor. Yap m zahmetli olan bu sanat, Gaziantepli kad nlar n gergefinde hayat buluyor. (A.A) SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Erdo an Asl yüce den: fiura fiehirleri Erdo an Asl yüce güçlü bir kalem sahibi. Araflt rmalar yla, yay nlar yla hep gündemde kal yor, kalma baflar s n n sahibi oldu unu kan tl - yor. Yenilerde gelen kitaplar ndan birinin ad : fiura fiehirleri. Yesevi Yay nc l k yay nlar aras nda 330 sayfayla Günyüzü görmüfl. Ad m Ad m Türkiye m serisi içerisinde yeralan bir kitap, bir yay n masam zdaki, elimizdeki. Erdo an Asl yüce k rka yak n kitab n imza sahibi. Hepsi de içerik olarak zenginli i olan yay nlar, kitaplar. Kendisini kutluyor, sevgi ve sayg lar m sunuyorum. ki sayfal k önsözün bir yerinde: fiura flehirleri ile vatan co rafyas ndaki flehirlerimizi beraberce gezerken o flehirlerin k sac k tarihlerini ö renerek Anadolu co rafyas n n kadim bir Türk yurdu oldu unu da göreceksiniz deniyor. fiura flehirleri s ralamas flöyle: Kocaeli, Adana, Konya, negöl, Sakarya, Isparta, Elaz, Divri i, Malatya, Sinop, stanbul, Ordu, Bursa fleklinde karfl m za ç k yor. Bu flehirlerle ilgili de iflik bilgiler veriliyor, önemli olanlar sat rbafllar alt nda anlat lanlar dikkat çekiyor. O flehrin tarihi, önemli olaylar, gezilecek yerleri, kültür ve turizm aç s ndan bak l fl gibi özellik ve güzellikleri sayfalara aktar lm fl. fiuralar n gerçeklefltirildi i toplant sonunda yay nlanan, sonuç bildirilerinin alt na imza koyan kurulufllar n fazlal da ayr ca dikkat çekiyor. Burada çok önemli bir kültürel etkinlik, kal c l k gerçeklefltirilmifl oluyor. Bir örnek: Ayd nlar Ocaklar 22. fiuras Üsküdar da gerçeklefltiriliyor Aral k 2002 tarihlerindeki bu fluraya kat lanlar n sonuç bildirgesi: fiuram z özellikle iç ve d fl politikada h zl ve tarihi geliflmelerin yafland bir döneme isabet etmifltir. Yaflad m z ve yaflamakta oldu umuz dönem, Cumhuriyetimizin gelece ini tayin edecektir cümleleri dikkat çekici tespitler olarak karfl m za ç kmaktad r. Bir Liderin Do uflu: Recep Tayyip Erdo an kitab n n tan t m Bosna da yap ld sonland ran Dayton Bar fl Antlaflmas 'n n miad n n doldu unu kaydeden Latiç, ''Art k, Dayton-2 yap lmal d r. Bu flekilde olmuyor'' dedi. Savafl n, Boflnak milletinin düzenli bir ordu kurmas n n, art k soyk r m tehlikesi kalmamas n n, hatta Boflnaklar' n savafl kazanma flans n n ortaya ç kmas n n ard ndan sonland r ld na iflaret eden Latiç, sözlerini flöyle sürdürdü: ''O dönemde Dayton imzaland ve bar fl sa land. Ancak, Dayton'un imzalatt rarak, bizlere deli gömle i giydirdiler. Dayton'un imzalanmas sürecinde o dönemde güçlü bir Müslüman ülke yoktu. Türkiye' de bugünkü Türkiye de ildi. Bizi o dönemde bu anlaflmay imzalamaya mecbur ettiler. fiimdi art k flartlar de iflti. Güçlü bir Türkiye var. Dayton- 2 sürecine girilebilir. Bu süreçte Boflnak halk n n ç karlar n savunacak bir Müslüman gücü bulunuyor. Bu da elbette Türkiye'dir.'' ''Türkiye, Boflnaklar'la ilgilenme, onlar koruma konusunda uluslararas haklara sahiptir'' diyen Latiç, ''Bosna'daki savafl yaflan rken, Erdo an baflbakan, Abdullah Gül cumhurbaflkan, Ahmet Davuto lu ise d fliflleri bakan olsayd, tüm bu yaflananlar olmazd '' ifadelerini kulland. Bosna Hersekli folklor ekipleri, Türkiye'ye ait yöresel halk oyunlar n sergileyip, Türkçe ve Boflnakça flark lar söyledi i etkinlikte, Anadolu Ajans fotomuhabirlerince geçen y l Türk askerinin Bosna Hersek'e geliflinin 20. y l dönümü nedeniyle çekti i foto raflardan oluflan, ''Türk Temsil Heyetinin Bosna Hersek'te 20. Y l '' temal foto raf sergisinin aç l fl yap ld. Geçen y l Saraybosna ile Zenitsa kentlerinde de aç lan 40 foto raftan oluflan sergi, etkinli e kat lanlar n büyük be enisini toplad.

9 BULMACA 9 Türk devlet gelene i çok eskidir. Dünyan n en eski, köklü ve kurumsal yap s sa lam devlet gelene i olan milletlerden biri Türk milletidir. Türk devleti Cumhuriyet le bafllamad, Osmanl ile bafllamad, Selçuklu ile bafllamad. Türk devleti, bunlardan çok eskilere dayal d r. En eski Türk devletlerinden biri de Göktürk Devleti dir. Göktürk Ka anl, y llar aras nda Çin de ve Orta Asya topraklar nda hüküm sürdü. Bu devlet, Türk ad yla kurulan ilk Türk devletidir. Bu devletin iki önemli öncüsü Kül Tigin ve Bilge Ka an ile bunlar n tecrübeli veziri Tonyukuk ad na Orgun Abideleri ya da Köktürk Kitâbeleri denilen bengü tafllar dikildi. Bu tafllarda bu Türk beylerinin devlet yönetme tecrübelerine, hat ralar na, Türk devlet felsefesine yer verildi. Kül Tigin Kitâbesi, 732 y l nda, Bilge Ka an Kitâbesi 735 y l nda yaz lm fllard r. Tonyukuk kitâbes, 731 y l nda yaz l p dikildi. Bu tarihsel bilgilerden çok, bizi ilgilendiren as l konu, tafl üzerine yaz lan bu metinlerin hem edebî de eri, hem de Türk devlet felsefesini ve gelene ini çok aç k ve net bir flekilde ortaya koymas d r. Bu kitâbelerdeki devlet felsefesi, güncelli ini bugün de korumaktad r. Bugün Türk devletini yönetme mevkiinde olanlar n ve yönetmeye talip olanlar n bu metinleri mutlaka dikkatli bir flekilde okumas gerekir. Bunlar üzerinde düflünmesi ve oradaki uyar lar dikkate almas temel bir zorunluluktur. Zira bu metinler, özellikle Çin emperyalizmi karfl s nda Türk devletinin ne gibi durumlara düfltü ünü ve bunlardan nas l ders ç kar lmas gerekti ini anlat r. Ayr ca gelecek Türk nesillerine ikazlar içeren çok önemli hususlar vard r. Bu metinleri okurken, sanki Türk milletinin günümüzdeki temel sorunlar n çözümlüyormufl gibi bir ANKARA HAVA RAPORU TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin BEYL K ERKEK EVLADI KUL OLDU HANIMLIK KIZ EVLADI CAR YE -1 duyguya kap l yoruz. Mesela bu kitâbelerden bir bölüm alal m. Bilge Ka an atam z flöyle diyor: Beyleri, milleti ahenksiz oldu u için, Çin milleti hilekâr ve sahtekâr oldu u için, aldat c oldu u için, küçük kardefl ve büyük kardefli birbirine düflürdü ü için, bey ve milleti karfl l kl çekifltirtti i için, Türk milleti il yapt ilini elden ç karm fl, ka an yapt ka an n kaybedivermifl. Çin milletine beylik erkek evlâd kul oldu, han ml k k z evlâd cariye oldu. Türk beyleri Türk ad n b rakt. Çinli beyler Çin ad n tutup, Çin ka an na itaat etmifl. Elli y l, ifli gücü vermifl. Do uda gün do usunda Bökli Ka an a kadar ordu sevk edivermifl. Bat da Demir Kap ya kadar ordu sevk edivermifl. Çin ka an na ilini, töresini al vermifl. 735 y l nda söylenen bu sözlerin 2012 y l nda bugün nas l tekerrür ederek devam etti ini görmek insan üzüyor. Metni günümüze dönük olarak yorumlayal m: -O zamanki Çin in bugün bizim için karfl l Amerika ve Avrupa d r. O zaman Göktürk Devleti üzerinde Çin emperyalizmi belâs vard. Bugün bizim üzerimizde de Amerika ve Avrupa emperyalizmi belâs var. O zaman Çin milleti hilekâr, sahtekâr, aldat c idi. Küçük kardefl ve büyük kardefli birbirine düflürüyordu. Türk beyi ile Türk milletini karfl l kl çekifltirttiriyordu. Bundan dolay Türk milletinin devleti ve ülkesi yok oldu ve ka an yani baflkan, hükümdar elinden gitti. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: Eylül 1980 Darbesiyle evinde gözetim alt nda tutuldu 70 yafl ndayd sa l k sorunlar nedeniyle yurt d fl na gitti y l nda 12 Eylül generalleri taraf ndan vatandafll ktan ç kar ld... Tutkulu bir yurtseverdi Behice Boran. Yurt d fl nda kald sürgün y llar nda hep memleket özlemiyle yaflad, Bu yüzden kendisi gibi sürgün edilmifl di erlerine 'siz gidebilirsiniz, gideceksiniz ama ben buralarda bu yad ellerde ölece im' demiflti... Yine ölümünden bir y l önce U ur Mumcu'ya 'Her fleyi düflünmüfltüm bu ifllere girerken; hapis yatmay, bask lar, flunu bunu. Ama yetmiflalt yafl nda baflka bir ülkede sürgün yaflamak hiç akl ma gelmemiflti' demiflti. Mülteci maafl yla 70 yafl nda; 7 y l Belçika'da süründürülen Behice Boran' n dedi i gibi oldu; ömrü vefa etmedi; Can ndan çok sevdi i, Türkiye'ye dönmeye; Brüksel'de vefat etti... Ama O inatç bir kad nd ve ma rur; tabut içinde de olsa getirdi kendini; vasiyeti gere i; cenazesi Türkiye'ye geldi. Ay y ld zl bayra a sar l tabut, Meclis Bahçesindeydi; bakanlar, parti baflkanlar, milletvekilleri, saf tutup sayg duruflu yapt ktan, askerler selam durduktan sonra Türkiye vatandafl n n eflli inde yolcu edildi. Böylece; halen yürürlükte olan vatandafll ktan ç kar lma karar sessizce y rt l p çöpe at lm flt... lklerin kad n yd Behice Boran; Amerikan Kolejini birincilikle YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Behice Boran-2 bitiren ilk Türk k z, ilk kad n sosyolog, Amerika'dan doktoral ilk kad n, ilk Üniversiteden kovulan kad n ö retim üyesi, parti baflkanl yapan ilk Türk Kad n, TBMM ve Avrupa Parlamentosu'ndaki ilk sosyalist kad n milletvekili, sürgünde ölen ilk kad n Marksist kuramc... Zekiydi, yarat c yd, düflün kad n yd, Anadolu'nun fakirlikten ve karanl ktan kurtulmas n istemifl bu yönde fikir üretmiflti, 'sosyalist do ulmaz, sosyalist yaflan r' diyen Behice Boran son nefesine kadar söylevlerinin arkas nda durmufl ve Türkiye insan için çal flm flt... Üniversiteden O'nunla birlikte kovulan di er 3 hoca; Amerika, Kanada ve Fransa Üniversitelerinde profesörlük yaparken O; her türlü teklifi reddetmifl ve kalm fl; fikirleriyle Anadolu'da rüzgar olup esmifl, flimflek olup karanl kta çakm fl ve ya mur olup ya m flt... Ak Behice; sen beni böylesine severken ben seni sevemedim, sen beni bilirken ben seni bilemedim, sen bana anlat rken fikirlerini ben seni dinlemedim, sen beni korumaya çal fl ken ben senin düflünmeni engellemek için seni üniversiteden atanlara tepki göstermedim, sen 70 yafl nda sürünürken ben seni asker postal alt nda ezenleri ezemedim; güler yüzlü hakk n bana geçti, ben Anadolu bu hakk ödeyemedim, büyüklük sende kals n helal et hakk n... (Bitti) BULMACA Soldan sa a: 1. Güven mektubu. 2. Küçük vapur, istimbot. Islak. 3. Yabanc. K sa kepenek. Bir askeri birli in k saltmas. 4. Erzincan ilinin bir ilçesi. 5. An t. Cinsiyet, cinslik. 6. Eskiden Beyo lu na verilen ad. 7. Yap lan ifl, edim, fiil. Kiloamperin simgesi. 8. Kimileri u ur sayar. Ruh. Fas n plaka iflareti. 9. Karakteroloji. 10. Ski. Kirlili i gösteren iz. 11. Oy. Vücudun salg lad tuzlu s v. 12. Kimyasal maddelerle, hastal iyilefltirmek için yap lan tedavi yöntemi. 13. lham. Kök, sap ve yaprak fleklinde farkl laflmam fl bir bitkinin yaflama ve büyüme organ. 14. Milli stihbarat Teflkilat n n k saltmas. Lityumun simgesi. Dolayl anlatma. 15. El s k flma. Bafl çoban. 16. Mahalli, mevzi, yerel. Bir nota. 17. Toplu geziler için yap lm fl büyük otobüs. Bir tür geçirimsiz toprak. 18. Polislerin kulland genelde lastikten yap lma sopa. K y, kenar, sahil. 19. Dualardan sonra söylenir. Ensiz. 20. Soru sözü. Afrika da s rada lar. Yukar dan afla ya: 1. D fl dünyaya karfl ilgisi ve iliflkisi olmayan, güçsüz. Kötü, fena. Ar yuvas. 2. Ö renci. Çizgilerin, yüzeylerin birbirlerine rastlad klar ve kesifltikleri yer. Kuzu sesi. 3. Köpek. Eskiden albaya verilen unvan. Esatir. 4. K r lm fl tafl döflenip silindir geçirilen yol. Bat ülkelerinde bir soyluluk unvan. Süsüne düflkün yafll kad n. 5. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. Yafta. Tak lm fl ad. 6. Ba ml. Hastal kl, sakat. Meleke. Güzel sanat. Rusçada evet. 7. At üzerine konulan oturmal k. Afrika da bir rmak. Radyumun simgesi. Bir organ m z. Tibet öküzü. 8. Tembel hayvan. Karakaçan. Madeni. skambil kâ tlar nda bir gruba verilen ad, dineri. 9. Donuk renkli. Kuranda bir sure. Sipersiz flapka. Kral, padiflah, hükümdar. 10. H rs z, haydut, flaki. Gümüfl bal. lgi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 10 Mart 2014 Pazartesi "Damgalanma kanser hastalar n n iyileflme sürecini olumsuz etkiliyor" Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sa l k Yüksekokulu Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülgün Durat, damgalanman n kanser hastalar na karfl toplumun tav r almas, onlar toplumdan d fllamas na kadar giden davran fllar oldu unu söyledi. Durat, "Küçük düflürücü tarzda olan ayr mc l k zamanla hastan n özgüvenini zedelemekte ve hastalar n iyileflme sürecini olumsuz yönde etkilemektedir." ORTOPED K HAZIR VE ISMARLAMA PROTEZ ORTEZ TEKN K EL K TABININ OLUfiTURULMASI, TASARIMI, TANITIMI VE DA ITIMI ENGELL VE YAfiLI H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü A LE VE SOSYAL POL T KALAR BAKANLI I MÜSTEfiARLIK Ortopedik Haz r ve Ismarlama Protez Ortez Teknik El kitab n n Oluflturulmas, Tasar m, Tan t m ve Da t m hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Eskiflehir Yolu Sögütözü Mah Sok. No:10/A KIZILAY ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 3000 adet Ortopedik Haz r ve Ismarlama Protez Ortez Teknik El kitab n n Oluflturulmas, Tasar m, Tan t m ve Da t m /Hizmet Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Engelli ve Yafll Hizmetleri Genel Müdürlü ü 15.Kat Toplant Salonu c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer :Eskiflehir Yolu Sö ütözü Mah Sok. No:10/A Çankaya/Ankara b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50 den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. Serbest meslek erbab n n verece i, ilgili mevzuat na göre düzenlenmifl ve onaylanm fl serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de erlere göre, son y la ait toplam gelirin toplam gidere oran n n veya son iki y la ait gelir ve giderlerin parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden bulunacak oran n en az (1,25) olmas flart aran r. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir. hale veya son baflvuru tarihi y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sa layamayanlar ise iki önceki y l n belgeleri ile üç önceki y l n belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Protez Ortez alan nda teknik tasar m tan t m ve da t m n yapm fl olmak (yapm fl oldu u ifllere ait fatura) 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Liras ) karfl l Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Engelli ve Yafll Hizmetleri Genel Müdürlü ü 15.Kat adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Engelli ve Yafll Hizmetleri Genel Müdürlü ü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, ihale üzerine b rak lan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIfi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-2884(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar SAKARYA -SAÜ Sa l k Yüksekokulu taraf ndan Kanser Haftas dolay s yla düzenlenen Kanserli Hastalarda Damgalanma ve Ruh Sa l isimli konferans SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçeklefltirildi. Konferansta konuflan SAÜ Sa l k Yüksekokulu Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülgün Durat, kanserin en önemli güncel sa l k sorunlar ndan biri oldu unuifade etti. Kanserin tüm dünyada ve Türkiye'de yüzde 22 lik oranla kalp damar hastal klar ndan sonra en s k ikinci ölüm nedeni oldu unu vurgulayan Durat; "Bu sonuçlar kanserin önemli bir toplum sa l sorunu oldu unu göstermekte ve 2005 y l içinde 12 milyon kiflinin kansere yakaland biliniyor. 7 milyon kiflinin kanser nedeniyle yaflam n yitirdi i, 25 milyon kiflinin ise kanserle yaflad belirtiliyor." diye konufltu y l nda 24 milyon kiflinin kansere yakalanaca n n HABER MERKEZ - laca dirençli epilepsi hastalar için umut fl olan ameliyatlarda baflar oran yüzde 80 e ulafl - yor. Beynin bir ya da birkaç bölgesinde ortaya ç kan geçici anormal elektrik aktivite ile kendini gösteren epilepsi hastal n n tedavisinde cerrahi önemli yer tutuyor. laca dirençli epilepsi hastalar için umut fl olan ameliyatlarda baflar oran yüzde 80 e ulafl - yor. Bazen basit bir göz dalmas olarak kendini gösterse de epilepsi, kiflilerin günlük hayatlar n devam ettirmelerini olanaks z k lan nöbetlere yol açabiliyor. Özellikle çocukluk ça- ndaki nöbetlerin s kl ve fliddeti, onlar n geliflimini olumsuz etkiledi i için önem tafl yor. Epilepsi hastalar n n yüzde 80 i ilaçla tedavi edilebilen nöbetler geçirse de, geriye kalan k sm ilaca direnç gösterdi i için cerrahi yöntemler devreye giriyor. Genel olarak cins, rk ya da yafl ayr m olmaks z n toplumda her kifliden birinde ilaç kullanmay gerektirecek nöbetlere yol açan epilepsi hastal n ve cerrahi tedavisini Ac badem Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman Prof. Dr. Nejat Akalan anlatt. Beynin bir ya da birkaç bölgesinde ani ve düzensiz nöronal aktivite ile ortaya ç kan epilepsi, k saca ola and fl uyar lma sorunu olarak da tan mlan yor. Nöbetlerin anormal bir nöronal aktivite sorunu oldu u göz önüne al nd nda, epilepsiye neden olan odaklar n beyinde sadece nöronlar n bulundu u yerde olufltu u ortaya ç - kar. Beynin her bölgesinde nöron olmad na iflaret eden Prof. Dr. Akalan, eriflkinlerde en s k görülen epileptik odaklar n flakak bölgesindeki temporal loblar oldu unu belirtiyor. Asl nda nüfusun büyük ço- unlu unun ömründe bir kez epileptik nöbet geçirdi i varsay l yor. laç tedavisi gerektirecek ve günlük yaflant y etkileyecek s kl k ve fliddette nöbet geçirilmesi ise epilepsi hastal olarak kabul ediliyor. Oda a ba l olarak epilepsinin yol açt nöbet de de ifliklik gösteriyor. Basit bir göz dalg nl ndan titremeye ya da bilinç kayb na kadar uzanan fliddette ve türde etkileri olabilece i gibi, bazen odaktan yay lan anormal dalgalar çok h zl hareket edip da larak daha uzak bölgelerde de nöbet görülmesine yol aç - yor. Her on epileptik hastadan sekizinde tek ilaçla nöbetleri kontrol alt na almak mümkün oluyor. Burada üzerinde durulmas gereken önemli konu, nöbetlerin s kl. En basit bir nöbet bile kiflinin yafl na ve mesle ine ba l olarak kendisinin ve çevresindekilerin hayat n tehdit eden bir unsura dönüflebiliyor. Prof. Dr. Akalan, bir pilotun sadece göz dalg nl olarak y lda bir kez bile epilepsi nöbeti geçirme riskinin göze al namayaca örne ini veriyor. Öte yandan bir çiftçinin hafif dalg nl kla nöbet yaflamas sorun olmayabiliyor. Bu nedenle hastal k tan mlan rken, günlük hayat etkileyecek s kl k ve fliddet konusuna özel vurgu yap l - yor. K MLERE CERRAH TEDAV UYGULANIYOR? - SAGLIK Burcu KER M öngörüldü ünü anlatan Durat, flunlar söyledi; "7 milyon kiflinin de kanser nedeniyle yaflam n yitirece i, 75 milyon kiflinin ise kanserle yaflayaca- düflünülmekte.türkiye de Kanser Kontrol raporuna göre kansere ba l kaba ölüm h z 100 binde 85.7 iken, kad nlarda bu oran 100 binde 58.7." Damgalanman n kanser hastalar na karfl toplumun tav r almas, onlar toplumdan d fllamas na kadar giden davran fllar oldu unu kaydeden Durat, "Toplum taraf ndan olumsuz de erlendirmeler, küçük düflürücü tarzda olan ayr mc l k zamanla hastan n özgüvenini zedelemekte ve hastalar n iyileflme sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Damgalanman n en çok görüldü ü hastal klardan biri kanserdir. Damgalanan hasta; sosyal aç dan tecrit edilir, çal flmak için ifl bulamaz, alkol kullan r, madde ba ml s olur, evsiz kal r, çok s k oranda hastaneye yat r l r ve iyileflme flans n azaltan durumlar yaflar. Ayr ca arkadafl edinmekte ve efl bulmakta zorluk çeker. Kanser olgusu t bbi-fiziksel bir hastal k oldu u gibi, ruhsal ve psikososyal bileflenleri olan bir sorundur ve bu haliyle kanser bir y k m olarak alg lan r ve en dramatik anlam yla kiflinin psikolojik dengesinde krize neden olur." fleklinde konufltu. Kanser hastalar nda damgalanman n önlemesi için, hastalara hastal n getirdi i sorunlar n ve s n rlamalar n kabul edilerek hastal klar n yaflam n bir parças oldu u, herkesin bafl na gelebilece i anlat lmas gerekti ini belirten Durat, kanser hastalar n n tedavi ve bak m nda rol alan tüm sa l k personeli ile ailesinin hastal n damgalanma boyutu konusunda bilgilendirilsi gerekti ini, sa l k e itim programlar nda damgalanma konusunun ifllenmesinin önemli oldu unu sözlerine ekledi.(cha) Epilepsinin Tedavisinde Cerrahi Yöntemler Ac badem Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman Prof. Dr. Nejat Akalan Prof. Dr. Nejat Akalan, cerrahide uygulanan yönteme iliflkin de flu bilgileri veriyor: Epilepsi nöbetlerini durdurmaya yönelik cerrahi ifllemleri iki gruba ay rmak gerekiyor. Bazen oda bulup tamamen ç karmak gerekiyor. Bu ifllem genellikle, bir iyi huylu olan, kendi haline b rak ld nda hastaya zarar vermesi beklenmeyen ancak orada oldu u için nöbete neden olan bir tümörün al nmas nda kullan l yor. Bunun yan s ra do ufltan gelen yap sal baz bozukluklarda, beynin kabuk denilen gri çeperindeki hücrelerin kontrolden ç karak normalden farkl aktivite göstermesi ile ortaya ç kan displazi durumlar nda da odak ç karmaya gidiliyor. Odaklar ç kar ld nda hastaya ek bir s - k nt vermeyecekse, bu grup en iyi cerrahi aday. Bazen film ya da radyoloji ile sorun oldu u gösterilemeyen, tamamen normal görünüfllü bir alanda anormal elektrik aktivitesi görülüyor. Bu odak ç kar l p mikroskopik düzeyde incelenince radyolojiye yans mayan bozukluklar bulunabiliyor. Oda n ç kart ld cerrahi giriflimlerde amaç, kiflinin nöbet geçirmesinin önlenmesi ve ilaç kullanma gereksiniminin de ortadan kalkmas. Bazen epileptik odaklar birden fazla olabiliyor. Böyle durumlarda nöbet s kl ve fliddetini azaltmaya yönelik olarak cerrahi giriflimler uygulan yor. Palyatif yöntem olarak tan mlanan bu cerrahi ifllemler aras nda halk aras nda pil olarak bilinen Vagus Sinir Stimülasyonu da yer al yor. 90 l y llarda uzun denemelerden sonra onay alan bu yöntemin amac, beyinden ç kan anormal elektrik aktivitesine karfl belli aral klarla beyne uyar gönderilmesiyle, nöbetin bafllamas n n önlenmesi, etkinin azalt lmas ve yay lmas n n engellenmesi. Boynun sol taraf ndaki vagus sinirine yerlefltirilen elektrot ve gö üs bölgesinde cilt alt na konulan pil, kablo ile birbirine ba lan - yor ve karfl dalga üretiyor. Cerrahi yöntemlerin sonuçlar ise yüz güldürücü. Eriflkinlerde en çok görülen ilaca dirençli temporal lob epilepsisinde hastan n nöbetsiz yaflama olana - n n sa lanmas flans yüzde 80 e kadar ç k yor. Burada uygun hasta seçimi de önem tafl - yor. Baz durumlarda ise odak ç kar lsa bile beyin kendisi yeni devreler oluflturarak anormal aktivitesine devam edebiliyor. Bu da beynin özelli i olarak kabul ediliyor. Epilepsi, iki gruba ayr l - yor. Baz nöbetler beyindeki baflka bir rahats zl n belirtisi olabiliyor. yi huylu beyin tümörlerinin büyümesi ve çevre dokuya yapt bas nca ba l olarak meydana gelen nöbetler, sara yani epilepsi olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle, her nöbetin nedeninin bulunmas önem tafl yor. Gözle görülür bir neden olmaks z n meydana gelen nöbetlerle kendini gösteren epilepside, durum genellikle bir ilaçla kontrol alt na al nabiliyor. Ancak hastalar n yüzde 20 sinde ilaca ra men nöbetler devam ediyor. kinci bir ilaç ya da cerrahi yöntemler bu hasta grubunda devreye giriyor. Burada oda n belirlenmesi ve hastaya zarar vermeden cerrahi yöntemlerle al nmas tedavide önemli bir baflar sa l yor.

11 DIS DÜNYA Barzani den, Ba dat a tehdit gibi uyar 11 Franciscus: Papa, bir süperman ya da bir süper y ld z de il normal bir insan VAT KAN - Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, papan n bir süperman ya da süper y ld z olmad klar n aksine gülen, a layan, uyuyan normal bir insan oldu unu söyledi. Selef Papa 16. Benediktus un geçen y l 28 fiubat ta görevden ayr lmas n takiben yap lan papal k seçimi süreci Konklav da 13 Mart 2013 te Katolik Kilisesi nin 266. Papas olarak seçilen dönemin Arjantinli Kardinali Jose Bergoglio, flimdiki ad yla Papa Franciscus, görevdeki birinci y l n Corriere della Sera gazetesine verdi i demeçte de erlendirdi. ERB L - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflkan Mesut Barzani, federal Ba dat hükümetiyle yaflanan petrol ve bütçe krizine iliflkin, Kimseyi tehdit etmek istemiyoruz. Ancak Ba dat hükümeti, ayn tavr n sürdürecek olursa hiç beklemedi i bir cevapla karfl karfl ya kalacakt r dedi. Barzani, Irak n Suudi Arabistan s n r nda kemikleri bulunan 93 Enfal ma duru için düzenlenen törende yapt konuflmada, isim vermeden Irak Baflbakan Nuri el-maliki yi elefltirerek, Bir kifli baflbakansa ve ayn zamanda silahl güçlerin de komutan ysa dürüst olmak zorundad r. Irak ta demokrasi, federalizm ve birlikte yaflam geriye do ru gidiyor. Birlikte yaflamak için hiçbir gerekçe kalmam flt r diye konufltu. Kürdistan daki memur maafllar n n, Ba dat hükümetince kesilmesi için Bu, ne petrol ne de bütçe meselesidir diyen Kim yard m istiyorsa Tanr ya inanmayanlar da olmak üzere onu arad an msat lan Papa, Evet bu oldu. Bir tavsiye verme, konuflma, hal hat r sorma iste i bu. Buenos Aires te bir rahipken daha kolayd. Al flkanl k oldu. Bu bir hizmet ve içimde hissediyorum. Tabi ki, flu anda kolay de il bana yazanlar ziyaret etmek dedi. Kendisinde en çok iz b rakan telefonu sorulan Papa, 80 yafllar nda o lunu kaybeden bir han m her ay arad n ve bu telefonundan ötürü han m n çok mutlu oldu unu ifade etti. nsanlara gösterdi i sevgi ve samimiyetle ayr bir NATO, Rusya ile ifl birli ini gözden geçirme karar ald BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO nun Rusya ile ifl birli inin tümünü gözden geçirme karar ald n söyledi. NATO nun teklifi üzerine büyükelçiler düzeyinde toplanan NATO- Rusya Konseyi nin ard ndan düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Rasmussen, Ukrayna daki durumun Avrupa- Atlantik bölgesinin güvenlik ve istikrar üzerinde ciddi etkileri oldu unu ve Rusya n n Ukrayna n n egemenlik ve toprak bütünlü ü ile kendisinin uluslararas yükümlülüklerini ihlal etmeyi sürdürdü ünü söyledi. NATO nun bu çerçevede acil ad mlar atma karar ald n vurgulayan Rasmussen, bu ad mlar Suriye deki kimyasal silahlar nötralize edecek Amerikan band ral Cape Ray adl gemiye eskort etme amaçl olan ilk NATO-Rusya ortak misyonunun planlamas n n ask ya al nmas, memur düzeyindeki sivil ya da askeri toplant lar n iptal edilmesi ve NATO-Rusya ifl birli inin tümünün gözden geçirilmesi olarak s ralad. Rasmussen, Bu ad mlar aç k bir mesaj gönderiyor: Rusya n n eylemlerinin sonuçlar var dedi. Gürcistan iflgali s ras nda Rusya ile iliflkilerin derecesini düflüren NATO nun, Ukrayna için bu düzeyde bir ad m atmamas dikkati çekerken, Rasmussen, at lan ad mlar n di er uluslararas aktörler taraf ndan at lan ad mlarla birlikte de erlendirilmesi gerekti inin alt n çizdi. Rusya ile ifl birli inin gelece ine yönelik kararlar n nisan ay nda Brüksel de yap lacak NATO D fliflleri Bakanlar Toplant s nda al nmas öngörülüyor. Bununla birlikte siyasi diyalo a kap y aç k tutmak istediklerini belirten Rasmussen, Bugün yapt m z gibi NATO-Rusya Konseyi ndeki büyükelçiler toplant s n devam ettirmeye haz r z diye konufltu. NATO-Rusya Konseyi Baflkan olarak iliflkilerin üzerine kurulu Barzani, flöyle devam etti: Belki bundan daha büyüktür. Mesele Kürtlerin onurunun k r lmas d r. Onlar istiyor ki biz sürekli geri planda dural m. Kendi irademiz ve iste imizle hiçbir fley yapmayal m. Kaderimiz üstüne onlar söz sahibi olmak istiyor. Kürdistan bir vilayetleri olarak görüyor ve o flekilde müdahale etmek istiyorlar. Kürdistan halk n n verdi i onca kurbandan sonra kendi iradesini baflkalar na verece ini mi zannediyorlar. Barzani, Kimseyi tehdit etmek istemiyoruz. Ancak Ba dat hükümeti, ayn tavr n sürdürecek olursa hiç beklemedi i bir cevapla karfl karfl ya kalacakt r ifadesini kulland. Baflbakan Neçirvan Barzani baflkanl ndaki heyetin, Ba dat a giderek görüflmeler yapmas na ra men Kürdistan halk n n maafllar n n kesildi ini aktaran Mesut Barzani, tarz yaratan Papa Franciscus, bu konuda papalar n çizgi karakter süperman gibi gösterilmesinden rahats z oldu unu belirterek, Ac çeken insanlarla bir arada olmay seviyorum. Ama deniyorki, geceleri Ottaviano soka na ç k p, yiyecek veriyormuflum. Bu daha önce akl ma gelmedi. Yan lm yorsam Sigmond Freud söylüyordu daha önce; Her idealize edilen fleyde bir sald r vard r diye. Papa, bir süperman ya da bir süper y ld z de il normal bir insan. Gülen, a layan, sakince uyuyan, arkadafllar olan normal bir insan diye konufltu. Vatikan da yaflam n sürdüren selefi Papa 16. Kürdistan heyeti, art k bu konuda Ba dat ile müzakere etmeyecektir. Kürdistan halk, hiçbir zaman bask ve zorbal k alt nda yaflamay kabul etmez. Biz Irak n ortak bir flekilde yönetilmesini istiyoruz fleklinde konufltu. 93 ENFAL MA DURUNUN KEM KLER BULUNDU Baas rejimi döneminde 1983 y l nda Kürtleri hedef alan operasyonlarda hayat n kaybeden 93 kifliye ait toplu bir mezar bulundu. Irak n, Suudi Arabistan s n r nda bulunan toplu mezardan ç kar lan cesetler, özel bir uçakla Erbil Uluslararas Havaliman na getirildi. Cesetler, havaliman nda düzenlenen törenin ard ndan konvoyla Barzan daki Enfal Mezarl na gönderildi. Öldürülenlerin Barzani afliretine mensup olduklar ifade edildi. (AA) oldu u ilkelere arka ç kman n görevi oldu unu ifade eden Rasmussen, fiimdi bu temel ilkeler tehlikede de erlendirmesinde bulundu. Rasmussen, tehlikede olan ilkelerin ise uluslararas hukuk ba lam ndaki yükümlülükleri iyi niyetle gözlemleme konusundaki ortak teminat ve herhangi bir ülkeye ya da birbirine karfl tehditte bulunmaktan ya da güç kullanmaktan kaç nma taahhüdü oldu unu aktard. Rusya Büyükelçisi nden bu mesaj Moskova ya iletmesini istedi ine de inen Rasmussen, di er yandan NATO nun Ukrayna ile ortakl n yo unlaflt rma ve demokratik reformlar desteklemek için ifl birli ini güçlendirme karar ald n aç klad. Ukrayna n n askeri kapasitesini, daha fazla ortak e itim ve tatbikat n da aralar nda bulundu u yöntemlerle art rma do rultusundaki çabalar güçlendireceklerine iflaret eden Rasmussen, yeteneklerinin geliflmesini sa lamak için bu ülkenin NATO nun çok uluslu projelerine kat l m n sa lama amac yla daha fazla çaba harcayacaklar n söyledi. K r m daki krize, uzun vadeli, sürdürülebilir, siyasi bir çözüm bulunmas için diplomasinin yolu açaca n umdu unu ifade eden Rasmussen, at lan ad mlar n diplomatik ve siyasi çözümleri kolaylaflt raca na inand n dile getirerek, Rus ortaklar m za biraz bask n n diplomatik ve siyasi çözümün yolunu açaca n düflünüyorum. Umdu um bu ifadesini kulland. NATO ile iliflkilerinin gelece ine Ukrayna n n karar verece ini belirten Rasmussen, 2008 de Bükrefl Zirvesi nde al nan ve gerekli kriterlerin yerine getirilmesi halinde Ukrayna n n üye olabilece ine yönelik karar n hala geçerli oldu unu söyledi. Yar n yeni Ukrayna Baflbakan Arseniy Yatsenyuk ile bir araya gelece ine de inen Rasmussen, görüflmede NATO nun Ukrayna ya yönelik deste ini dile getirece ini kaydetti. (AA) Strauss- Kahn n y ld z yeniden parl yor PAR S - Fransa da düzenlenen bir kamuoyu araflt rmas yaflad seks skandal n n ard ndan görevini b rakmak zorunda eski IMF Baflkan Dominique Strauss-Kahn n y ld z n n yeniden parlad n ortaya koyuyor. Le Parisien gazetesinin yapt rd araflt rmaya göre Frans zlar n yüzde 56 s, Cumhurbaflkan François Hollande n yerine kötü giden ekonomiyi 64 yafl ndaki Strauss- Kahn n kurtaraca n düflünüyor. Yine ayn araflt rmaya göre, ekonomiyi ray na oturtma aç s ndan eski Baflbakan Alain Juppe ye güvenenlerin oran yüzde 53, eski Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy ye güvenenleri oran ise yüzde 49 ç kt. Araflt rma sonucu bas na s zmas na ra men Le Parisien bu anketi yay nlamad. Le Parisien, Dominique Strauss-Kahn, siyasete dönsün mü dönmesin mi? sorusunun yöneltilmemesi yüzünden anketin eksik oldu u düflüncesiyle araflt rmay yay mlamaktan vazgeçti ini aç klad BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Benediktus a hiç dan fl p dan flmad sorulan Papa Franciscus, Evet, müzede bir heykel de il kendisi. Al fl k olmad m z bir fley. Bu durum, 60, 70 y l önce yoktu. Bugün ise kurumsal. 16. Benediktus bir ilk ve belki baflkalar da olacak. Bunu bilmiyoruz dedi. Selefinin alçakgönüllü ve varl yla rahats zl k vermek istemeyen biri oldu una dikkati çeken Papa, Onu yeni kardinallerin törenine davet ettim. Kabul etti. Onun bilgeli i Tanr n n bir hediyesi. Onun kilise yaflam na kat lmas n n daha iyi olaca na beraber karar verdik ifadelerini kulland. (AA) Strauss-Kahn, son cumhurbaflkanl seçimlerinin en güçlü aday yken, ABD de kald bir otelde oda görevlisine cinsel tacizde bulundu u iddias yla gözalt na al nmas n n ard ndan, bu hayalinden vazgeçmek zorunda kalm flt. Dominique Strauss-Kahn hakk nda daha sonra paral hayat kad nlar yla fuhufl yapmak, bir bayan gazeteciye cinsel taciz suçlamalar yla yine davalar aç lm fl, ancak her seferinde mahkum olmaktan kurtulmay baflarm flt T M A T N A M E Ç A T A N A Y A E L K E B E T K K E M A L Y E I A B D E E E Y P E R A A R E N A A A M E L K A N A L T N M A I R A B L M T K A Y A K L E K E K R E Y T E R K E M O T E R A P E S N T A L A N M T L M A T O K A E K E K L O K A L L A O T O K A R K L V J O P Y A K A A M N D A R K N E A T A K O R A

12 12 HABER brahim ARKLAN Ar-Ge ve inovasyonda büyük hamleler gerekli ANKARA (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araflt rmalar Vakf (SETA) Ekonomi Direktörü Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Ar- Ge ve inovasyon alan nda daha büyük hamleler yapman n, Türkiye için stratejik boyutu olan kaç n lmaz bir ihtiyaç halini ald n bildirdi. SETA taraf ndan düzenlenen "Yeni Ekonomi: Ar-Ge ve novasyon" Panelinde konuflan Karagöl, bilgi ekonomisinin h z kazanmas yla Ar-Ge ve inovasyonun, ülkelerin rekabet gücü kazanmas nda en önemli faktör haline geldi ini söyledi. Türkiye'nin geliflmifl ülkelere göre Ar-Ge ve inovasyona yönelik çal flmalar y llarca ihmal etti ini ancak 2000'li y llarda bu çal flmalara ciddi biçimde h z verdi ini hat rlatan Karagöl, bunun bir yans mas olarak da söz konusu çal flmalara yönlendirilen kaynaklarda gerek finansal gerekse befleri sermaye alan nda ilerlemeler kaydedildi ini ifade etti. Bu ba lamda Ar-Ge ve inovasyon alan nda daha büyük hamleler yapman n, Türkiye için stratejik boyutu olan kaç n lmaz bir ihtiyaç halini ald n vurgulayan Karagöl, flunlar kaydetti: "Bu hamlelerin bafl nda ise, kaynaklar n etkin bir flekilde tahsis edilmesi ve buna ba l olarak da stratejik alanlara odaklanma gereklili i gelmektedir. Ar-Ge planlamalar ve destekleri, Türkiye'nin Sosyal medyada sand k yar fl ANKARA (AA) - Yerel seçimlere k sa bir süre kal rken, internet üzerinden seçmenlere ulaflmaya çal flan siyasi partilerin "sanal alemdeki" rekabeti de artt. Seçimlerde interneti etkin bir flekilde kullanmak isteyen AK Parti, "Biliflim Sistemi"ne yönelik yeni bir anlay flla modern de ifliklikler yapt. Parti, 81 ilin internet sitesini ayn konseptte birlefltirerek, "akpartiankara.org.tr" gibi ayn domain adresinde buluflturdu. Yeni ara yüzlerle oluflturulan 81 ile özel bu siteler, tüm mobil cihazlarla da uyumlu hale getirildi. Bu sitelerde AK Parti'nin kat ld tüm seçimlerin sonuçlar, genelde ve yerelde yapt tüm çal flmalar ve ayn flekilde yap lan bütün icraatlar bulmak mümkün olacak. AK Parti ayr ca merkez sitesi olan "akparti.org.tr"yi 81 il ile kad n ve gençlik kollar n n siteleriyle entegre hale getirdi. 81 lin internet siteleri için ayr ayr yöneticiler görevlendiren AK Parti bu yöneticileri il sosyal medya sorumlular yla profesyonel bir e itime tabii tuttu. Bu site yöneticisi ve sosyal medya sorumlular n n dahil oldu u ortak bir elektronik posta hesab oluflturularak sürekli irtibat halinde kal nmas sa land. AK Parti yerel seçimler öncesi, Türkiye genelinde ve bütün iller özelinde yapt yat r mlar anlatmaya yönelik özel bir alt yap da kurdu. Bütün yat r mlar "akparti.org.tr" adresinin yan s ra 81 ilin kendi sitelerinden de ulafl labilir hale getirildi. Ayr ca, tüm bu siteler de birbiriyle entegre hale getirilerek icraat bilgilerine ulafl lmas kolaylaflt r ld. Parti tüm bunlar yaparken, merkez sitesi için özel bir çal flma yapmay da unutmad. Tüm il ve resmi internet siteleriyle entegre olan "akparti.org.tr" adresi modern alt yap ve yepyeni bir ara yüz ile son derece ifllevsel hale getirilerek kullan c lar n hizmetine sunuldu. Bu paralelde; "icraatler" butonundan icraatlere, "iller" butonundan da tüm il internet sitelerine ulafl labiliyor. ihtiyac olan sektörler ve ürünler üzerinde yo unlaflt r lmal, somut ve ticari hedefler içermelidir. Zira bu yaklafl m, verimlili i tetikleyerek büyümeyi h zland racak ve ayn zamanda baflta cari aç k olma üzere birçok makroekonomik göstergeyi olumlu etkileyecektir." Karagöl, Türkiye'nin, gerek befleri gerekse de finansal kaynaklar anlam nda son 10 y ll k dönemde belirgin bir ilerleme kaydetti i Ar- Ge ve inovasyon yat r mlar n ve bunlardan elde etti i ç kt lar daha da ileri boyutlara tafl mas n n zaman n n geldi ini belirterek, sözlerini flöyle tamamlad : "Bu amaç do rultusunda gerçeklefltirilmesi gereken stratejik dönüflümün ise bir yandan e itim ve Ö retmenlere moda dersi MARD N- Moda tasar mc s Ahmet Özceyhan taraf ndan GAP illerinden gelen 18 giyim üretim teknoloji ö retmenine tasar m, dikifl ve moda dersi verdi. Özceyhan son dersini kursiyerlere K z Teknik Ö retimi Genel Müdürü Emine K raç üzerinde gösterdi. Kad n Giriflimcilik E itim Merkezi Projesi (KAGEM) kapsam nda Mardin K z Meslek Lisesi'nde verilen e itimlerden sonra ö retmenlerde kendi illerinde tasar m, dikifl ve moda derslerinin verilece i belirtildi. Proje kapsam nda Mardin K z meslek Lisesi'ne son teknoloji ile donat lm fl iki atölye haz rland. E itimler sonunda okul salonunda düzenlenen törene Mardin Valisi Hasan Duruer ve Mardin Belediye Baflkan Mehmet Beflir Ayano lu Moda Tasar m ve uygulamas e itimi veren Ahmet Özceyhan, K z Teknik Ö retimi Genel Müdürü Emine K raç, ve e itme kat lan ö retmenler kat ld. Törende verilen e itimler ekonomi baflta olmak üzere ilgili sosyal bilimler destekli politikalarla, di er yandan da hayata geçirilebilir sonuçlar elde etmeye yönelik mekanizmalarla flekillendirilmesi, kritik önem arz etmektedir. Zira Türkiye'nin orta ve uzun vadede ulaflmay hedefledi i yeni ekonominin temelindeki bilimsel ve teknolojik geliflime kavuflmas, ancak bu eksendeki bir paradigma de iflimiyle mümkün olabilecektir." Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci de ifl hayat nda kendisinden ak ll kiflilerle çal flmayan kimsenin bir ad m bile ileri gidemeyece ini söyledi. Bunun yan s ra, ticarette önemli bir kural n da sab r oldu unu vurgulayan Bezci, ticarette "bugün yat r, hakk nda bilgi veren Moda tasar mc s Ahmet Özceyhan, Mardin,, Bingöl, Elaz, Mufl, fianl urfa Siirt, Ad yaman, Van, Diyarbak r ve fi rnak illerinden gelen 18 giyim üretim teknolojisi ö retmenine moda tasar m ve dikifl e itimleri konusunda e itildiklerini daha sonra da kendi illerinde bu e itimi onlar n verece ini söyledi. E itim sonunda üretilen elbiseleri davetlilere tan tan ünlü modac tasar mc s Ahmet Özceyhan, kursiyerlere son dersi K z Teknik Ö retimi Genel Müdürü Emine K raç üzerinde gösterdi. Elbise tasar mlar ndaki alt n nokta olay n anlatan Özceyhan, " nsan vücudundaki mükemmelli in simgesi olan alt n noktay elbiselerde de uygulamam z laz m. Ça dafl sanatlarda, ilmin sanatla bulufltu u bir kentte böyle anlaml bir görev yapman n mutlulu unu yafl yorum y ll k Kültür miras m z olan bu asude flehirde bu e itimi vermekten bahtiyar m." dedi. yar n kazan" diye bir fleyin olmad n ifade etti. Bezci, Ar-Ge ve inovasyonun herkes için çok önemli unsurlar oldu unu belirterek, dünyan n bir yerinde üretilen ürünün, yine dünyan n her noktas na art k çok rahat bir flekilde ulaflt n kaydetti. Bu ba lamda, üreticilerin rakiplerinin art k sadece kendi ülkelerinde olmad na iflaret eden Bezci, "Dünyan n her noktas ndaki iflletmeler art k yo un bir rekabet içinde. Hal böyle olunca iflletmeler ayakta kalabilmek için rekabet üstünlü ünü sa lamalar ve bunu sürdürmeleri, bunun için de Ar-Ge yapmalar ve inovasyonlar n hayata geçirmeleri gerekiyor" diye konufltu. Ar-Ge ve inovasyona önem veren ülkelerin de di erlerine göre daha da zenginleflti ini belirten Bezci, eskiden buna gereken önemi vermeyen ancak zamanla Ar-Ge ve inovasyonun önemini kavrayan Güney Kore'nin de buna iyi bir örnek oldu unu ifade etti. Türkiye'de maalesef, "icat ç karma", "eski köye yeni adet getirme" gibi laflar n oldu unu dile getiren Bezci, bu anlay fl çerçevesinde ço u zaman yeni fikri olan kiflilerin önlerinin kesildi ini söyledi. Bezci, OST M'in Türkiye'de çok iyi bir örnek oldu unu belirterek, "OST M'e daha fazla destek verilmesi laz m. Burada araba bile, uçak bile yap labilir" dedi. Kad nlar n meslek sahibi yapmay hedefleyen bu projenin önemli bir anlam tafl d n ayr ca baflta Mardin olmak üzere Güneydo u kültürünü dünyaya tan tacaklar n kaydeden ve bugüne kadar 18 ülkede 50'den fazla defile düzenleyen Özceyhan aç klamalar n flu flekilde sürdürdü: "Bu e itimi alan çocuklar m z dünya standartlar nda ifl bulma olana n yakalarlar. Yurt içi ve d fl nda özel koleksiyonlar haz rlay p genifl insan kitlelerine sunarak, ülkeler ve firmalara çok kültürlü nak fl, desen vs ile süslü özel kostümler haz rlayabilirler. Ayr ca dünya çap nda müflterek defileler düzenleyebilecekler. Bunlar gösteri dünyas için, etnik etkinlikler için veya modern tan t c giysiler de olabilirler. Özel dizaynlarla moda dünyas nda efline az rastlanan, Türk tarihini ve kültüründen izler tafl yan; her amaca yönelik kad n giysileri haz rlayarak Türk modas n n varl n dünyaya lanse edebilecekler." hracatta "peflin tahsilat" azald KOCAEL (AA) - Türk ihracatç lar n geçen y l peflin ödeme yoluyla yapt ihracat, bin önceki y la göre yüzde 30 azalarak 15 milyar 144 milyon dolara geriledi. TÜ K verilerinden derlenen bilgiye göre, alaca n 12 farkl flekilde tahsil eden Türk ihracatç s, geçen y l 151 milyar 868 milyon dolarl k toplam ihracat n 93 milyar 836 milyon dolarl k k sm n mal mukabili ödeme yöntemiyle gerçeklefltirdi. Mal mukabili ödeme flekliyle yap lan ihracat toplam ihracat n yüzde 62'sini olufltururken, bu, 2012 y l na göre yüzde 7,4 artt. Bu ödeme yönteminin ard ndan ihracatç n n alaca n tahsil etmekte tercih etti i ikinci yol, vesaik mukabili ödeme oldu. Vesaik mukabili ödeme, bir önceki y la göre yüzde 6 artarak 25 milyar 894 milyon dolara yükseldi. Mal bedelinin ihracat gerçeklefltirilmeden tahsil edildi i peflin ödeme yöntemi ise üçüncü s rada yer ald y l nda bir önceki y la göre yüzde 125 artan peflin ödemeyle yap lan ihracat, 2013 y l nda yüzde 30 oran nda azalarak 15 milyar 144 milyon 228 bin dolara geriledi. hracatta en garantili ödeme flekillerinden biri olarak bilinen akreditif ödeme yoluyla yap lan ihracat ise 2012'ye göre yüzde 14 azalarak 12 milyar 298 milyon dolara düfltü. stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri hracatç lar Birli i ( KM B) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Akyüz, AA muhabirine yapt aç klamada, yurtd fl ndaki finansal krizden dolay müflterilerin nakit al mlar nda azalma yafland n belirterek, "2014'te peflin ödemelerde düflüfl yaflanmaya devam edecek çünkü piyasada ciddi bir nakit s k fl kl var" dedi. Türkiye'deki üreticinin de hammadde al rken finansman s k nt lar ndan dolay peflin ödeme yapamamaya bafllad na dikkati çeken Akyüz, "Peflin alamad ndan dolay da vadeli al m yapmaya bafllad. Vadeli al mlarda da Türkiye'de maalesef yüzde 6 oran nda KKDF uygulan yor. Hammadde ve yar mamul al rken KKDF ihracatç m z n boynunda çok büyük bir yük. Dolar n bir y ll k faizi bile yüzde 6 de ilken gün vadeyle ald n z hammaddeye yüzde 6 ceza ödüyorsunuz" diye konufltu. Akyüz, KKDF konusunun masaya yat r lmas gerekti ini çünkü art k herkesin iflini vadeyle yapmaya çal flt n vurgulayarak, "Ço u ülkede oldu u gibi Türkiye'de de maalesef nakit ak fl nda bir s k laflma var. Özet olarak ihracat ya da ithalat yapan firmalar n nakitindeki s k fl kl k, burada vadeli al m n artmas yönünde yans d " ifadesini kulland.

13 TURIZM Yücel TANOL Tarihi Bayburt evleri ilgisizlik kurban 13 Müslüm Gürses Müzesi'ne yo un ilgi fianliurfa - Müslüm Gürses Müzesi hizmete aç ld 6 ayda yaklafl k 6 bin kifli taraf ndan ziyaret edildi. Tedavi gördü ü hastanede 3 Mart 2013'de hayat n kaybeden ünlü sanatç Müslüm Gürses ad na 1 Ekim 2013'te aç lan müze, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Gürses'in sanat yaflam boyunca sahnelerde giydi i k yafetlerin yan s ra müzik aletleri, plak, kaset ve foto raf gibi aksesuarlar n n yer ald müze, sanatç n n flark lar eflli inde geziliyor. Müze sorumlusu Zeynep Y lmaz, gazetecilere yapt aç klamada, Gürses ad na do du u flehirde müze oluflturuldu u için memnun olduklar n söyledi. K sa süre önce aç lmas na ra men müzenin s kça ziyaret edildi ini vurgulayan Y lmaz, "Yeni bir müze olmam za ra men iyi bir ziyaretçi kitlemiz var. 6 ayl k sürede fianl urfa ve çevre illerden 6 bin kifliyi müzemizde a rlad k. Kentin turizm mevsimi henüz aç lmad. Yan bafl m zdaki Kurtulufl Müzesi'nin ziyaretçi say s 10 binin üzerinde. Bu müzemizle birlikte ziyaretçi say m z daha da art rmay hedefliyoruz" dedi. Devlet sanatç s fiahin Halhal da sanatç lara yaflarken de k ymet verilmesi gerekti ini söyledi. Müze, hafta içi mesai saatlerinde ziyaret edilebiliyor. BAYBURT- ABDULKAD R N fianci - Bayburt'ta, 19. yüzy ldan itibaren tafl ve ahflap a rl kl infla edilen tarihi Bayburt evleri bak ms zl ktan y k l yor. Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araflt rma Merkezi (BAKÜTEM) Müdür Yard mc s M. Yasin Taflkesenlio lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Anadolu'da bugüne kadar varl n devam ettiren en eski evlerin 18. yüzy la dayand n, Bayburt'ta ise bu tarihin 19. yüzy ldan itibaren oldu unu söyledi. Kentte ayakta kalan en eski evin 1850'li y llara ait oldu unu belirten Taflkesenlio lu, "Bayburt evlerini bölgedeki ve Anadolu'daki di er evlerden ay ran en büyük özellik yap larda kullan lan Bayburt tafl d r. Bayburt tafl yla yap lan Bayburt evleri Anadolu Türk ev mimarisinin en güzel örneklerini bizlere sunar" dedi. Taflkesenlio lu, Zahit, fiingah, Uzungazi, Kad zade ve Galer mahallelerinde günümüze kadar ulaflan Bayburt evleri oldu unu ifade ederek, "Evlerin d fl ve iç yap s na bakt m zda genelde iki kat ya da üstte bir köflk kat olmak suretiyle iki buçuk üç kat diyebilece imiz bir d fl hacmi vard r ve sar tafltan yap lm flt r. Bayburt evlerinde iç mekanda en önemli unsur haremlik ya da tand r evi denilen k s md r ki bu k s m k rlang ç tavan örtüyle yöre halk n n tabiriyle k rman tavan örtüsüyle örtülmüfltür. Bayburt evi, haremlik ya da tand r evi denilen bu bölümün etraf nda flekillenir. Haremlik ya da tand r evi dedi imiz bölüm bizim çad r kültürümüzün ev mimarisine yans mas d r" diye konufltu. Bayburt evinin içerisinde ahflap ifllemeli detaylar n yer ald n vurgulayan Taflkesenlio lu, "Örne in selaml k dairesinde y kanmal k ve mumluk gibi detaylar n yer ald yüklük k sm kap yla birleflik olarak çok güzel ahflap ifllemeli örnekleri bizlere sunuyor. Hatta çok özel ifllenmifl ahflap tavanlar halen daha varl n devam ettiren, y k lm fl ya da y k lmaya yüz tutmufl evlerde mevcut" ifadelerini kulland. Taflkesenlio lu, Bayburt evlerinin Anadolu'da kendisine has özellikleri nedeniyle kültür miras oldu unu an msatarak, flunlar kaydetti: "Bu mirasa Bayburt Valili i, Bayburt Üniversitesi, l Kültür Müdürlü ü ile Bayburt Belediyesinin sahip ç kmas gerekir. Bayburt tafl ndan yap lm fl bütün evler tabi ki Bayburt mimarisini yans tm yor, tarihi özelli i olmayan evler de var bunlar n içerisinde. Bayburt kültürünü yans tan, flehrin dokusuna hizmet eden evlerin tespit edilip bir an önce restore edilerek varl klar n devam ettirmeleri gerekti ine inan yoruz. Bu do rultuda da üniversitemiz olarak özellikle son birkaç ayd r çal flmalar na bafllayan Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araflt rma Merkezi olarak da üzerimize düflen çal flmalar yap yoruz. Maalesef özellikle son 20 y ld r Bayburt'ta mimari doku, modern mimari ve modern yaflamla apartmanlar n ço almaya bafllamas yla birlikte yok olmaya bafllad." (AA) Tarihi Çak rkaya Manast r turizme kazand r lmay bekliyor GÜMÜfiHANE - BRAH M ÖZDEM R - Gümüflhane'nin fiiran ilçesindeki tarihi Çak rkaya Manast r 'n n restore edilerek turizme kazand r lmas için çal flma bafllat ld bildirildi. l Kültür ve Turizm Müdürü Temel Yalç n, AA muhabirine yapt aç klamada, fiiran lçesi Çak rkaya (Kelür) köyü 1295 rak mdaki Koza aç mevkisinde, kaya oyularak kurulan Çak rkaya Manast r 'n n turizme kazand r lmas gerekti ini, bu amaçla proje haz rlad klar n söyledi. Manast r n 65 metre yüksekli e sahip kayan n oyularak yap ld n söyleyen Yalç n, manast rdan günümüze kilise, flapel ve birkaç küçük mekan n ulaflabildi ini ifade etti. Manast rdaki orijinal kilisenin içerisinde, kayalardan yontularak oluflturulmufl sekiz destek sütün bulundu unu anlatan Yalç n, "Bu sütunlar n alt k s mlar tamam yla k r lm fl durumdad r. Sadece üst seviyedeki sark t fleklindeki parçalar yla günümüze ulaflan sütunlar n kalan izlerinde, sütunlar n gayet düzgün yontuldu u görülmektedir. Kilisenin zemini bir kaya kilisesi için son derece düzgün yap ld. Kiliseye ait bir girifl ve üç mazgal pencere bulunmaktad r" diye konufltu. Manast r n 13 ve 15. yüzy llar aras nda yap ld n n tahmin edildi ini, 1848 y l nda Piskopos Jeremias Georgas taraf ndan yeniden kuruldu unu anlatan Yalç n, flunlar kaydetti: "Çak rkaya Manast r tamam yla kaya kütlesi oyularak yap lm fl. Alan 15x7 metre boyutlar ndad r. Bu manast r restore edebilmek için kurumumuzca Do u Karadeniz Kalk nma Ajans (DOKA) kaynaklar ndan 'Gümüflhane Tarihini Koruyor' projesi kapsam nda restorasyon projesi haz rlad k. Projemiz Trabzon Koruma Kurulunca onayland. Manast r n turizmine kazand r lmas için 64 bin liral k proje haz rlad k. Kaynak temin edilmesi halinde asl na uygun restore edilecek." -ÇAKIRKAYA MANASTIRI fiiran ilçesi Çak rkaya Köyü Koza aç mevkisindeki Çak rkaya Manast r, kaya kütlesinin itinal iflçilik ile oyulmas yla meydana getirilmifl. Do u-bat istikametinde s ra destek sütunuyla üç bölüme ayr lan manast rdaki kilisenin tafl y c ögeleri aras nda kalan dört sütunun meydana getirdi i kare bölümde ise bu bölümü örten, özel bir inflaat tekni i olarak kabul edilen ve elips flekilli bir kubbe infla etmek için kullan lan kubbeli tonoz pandantifi kullan lm fl. Ana ve yan kavislerde oyuklar bulunan manast rdaki kilisenin bat duvar ndaki iki s ra oyuk dizisinin ise ahflap bir galerinin daha önceleri manast rda var oldu u izlenimini veriyor. Manast rda yer alan ve normal mimari unsurlarla yap ld bildirilen Çak rkaya Kilisesi'nin bat s nda bir flapel bulunuyor. Kaynaklarda, söz konusu kilisenin kayal klar üzerindeki ana kayaya oyulmufl üç bölüm ve yan nda küçük bir flapel bulunan kaya kilise oldu u anlat l yor. (AA)

14 14 SPOR fienol GÜNÜÇ Tek nefesle rekora dal fl Dal fl rekortmeni milli sporcu Cenk Devrim Ulusoy, Çanakkale Zaferi'nin 100. y l an s na özel rekor denemesi gerçeklefltirecek. "Rekorlar n rekorunu" k rmak için tek nefeste 200 metreye dalmay hedefleyen milli sporcu, rekor denemesiyle ilgili yapt aç klamada, oldukça heyecanl oldu unu dile getirdi. ANKARA - Yapaca denemenin zorlu unun fark nda oldu unu ifade eden Ulusoy, "Rekor denemesi için suyun alt na inece im derinlik, bir insan n sa l aç s ndan büyük riskler tafl yor. Söz konusu rekoru k rma ad na çal flmalar yürüten Frans z sporcu, yak n tarihte antrenman s ras nda hayat n kaybetti. Suyun alt nda 200 metre derinli e indi iniz zaman üzerinizde hissedece iniz bas nç 2 ton civar nda oluyor. Dolay s yla benim ad - ma en küçük hatay affetmeyen ve büyük riskler tafl yan bir rekor denemesi olacak. O yüzden çal flmalar ma erken bafllad m. Bundan önce tescillenen rekor 183 metre ile Avusturyal bir sporcuya ait. Bunu 200 metreye ç karmak istiyorum" diye konufltu. Ulusoy, gelecek sene eylül Motosiklet kullanc lar n n sorunlar kitapç k haline gelecek ZM R - Türkiye Motosiklet Federasyonu Baflkan Bekir Yunus Uçar, sosyal medyada bafllatt klar kampanyan n ard ndan motosiklet kullan c lar n n trafikte yaflad sorunlarla ilgili 500 mail ald klar n belirterek, "Bunlar kitapç k haline getirip, hem otomobil kullan c lar na hem de resmi makamlara iletece iz" dedi. Uçar, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de trafik mevzuat n n motosiklet kullan c lar na yönelik olarak daha uygun hale getirilmesi ve Avrupa Birli i standartlar na ç kart lmas gerekti ini söyledi. Sosyal medya arac l yla motosiklet kullan c lar n n trafikte yaflad sorunlarla ilgili bir çal flma bafllatt klar n kaydeden Uçar, sözlerini flöyle sürdürdü: "Bu çal flmayla idari anlamda kurumlar bilgilendirmek istiyoruz. Bu çal flmay ilk olarak sosyal medyada motosiklet kullan c lar na duyurduk. Trafikte yaflanan sorunlarla ilgili flu ana kadar yaklafl k 500 mail ald k. Bunlar kitapç k haline getirip, hem otomobil kullan c lar na hem de resmi makamlara iletece iz. Bunlar n içinde trafikte otomobillerin sinyal vermeksizin flerit de ifltirmesi, h z limitleri, ay nda Çanakkale Zaferi'nin 100. y l nda bu denemeyi yapmay planlad n vurgulayan Ulusoy, sözlerini flöyle sürdürdü: "Ülke tarihimiz ad na büyük önem tafl yan Çanakkale Zaferi'nin 100. y l nda, kariyerimin en önemli rekor denemesini gerçeklefltirece im. Dolay s yla büyük bir heyecan ve konsantrasyonla hedefime kenetlendim. Çanakkale'nin Ayvac k ilçesindeki Behramkale beldesinde tek nefeste yapaca m deneme, yaklafl k 5 dakika sürecek. Suyun derinliklerine indikçe karfl laflaca m bas nç büyük boyutlarda olacak. Dolay s yla birçok insana göre tehlikeli bir ifle kalk flt m söylenebilir ancak kariyerim boyunca bu an n gerçekleflmesi için bekledim. Kendimi gerek mental, gerekse fiziksel aç dan yol kenar ndaki bariyerlerin olas bir motosiklet çarpmas halinde ölümcül olmamas, park bahçelerin sulanmas nda sadece çiçeklerin sulanmas gibi yüzlerce talep var." Uçar, bu sorunlar derledikten sonra gerekli yerlere bildirim yapacaklar n belirterek, flöyle konufltu: "Bu sorunlardan çiflleri Bakanl ve Emniyet Genel Müdürlü ü ile ilgili olan talepleri gerekli yerlere ulaflt raca z. Bunun d fl nda vergilendirme ile ilgili istekleri de Maliye Bakanl 'na iletece iz. Bu çal flma 1 hafta 10 gün daha sürecek. Daha sonra bu haz rlad m z talepleri bir kitapç k haline getirece iz. Bu kitapç klar taksi duraklar na, otomobil galerilerine ulaflt r p da t lmas n sa layaca z. Sonuçta motosikletin kaportas insan. Motosikletle yap lacak en ufak bir hata insan hayat na mal olabilir. Türkiye'de trafik kazas riski arac n alaca hasarla do ru orant l. Ancak motosiklet sürücüleri en ufak bir kaymada dahi ölüm riski tafl yor. Bu çal flmayla hem insanlar uyarmak hem de resmi kurumlara sorunlar iletip, bunlar azaltmak istiyoruz." (AA) haz r hissediyorum. Böylesine önemli rekor denemelerinde öz güven flart. Ben de kendime güveniyorum." Suya her dal fl nda çok farkl duygular hissetti ini kaydeden rekortmen sporcu, sözlerini flöyle tamamlad : "Su, benim için her yönden vazgeçilmez. Bunu kaybetmemek için çok çal fl yorum. Ayr ca kendimi ifade edebilece- im tek platform. nsan n sevdi i ifli yapmas gerçekten mutluluk verici. Dal fl yapt m derinlikler fazlas yla karanl k ama baflarma dürtüsünün maksimum yafland tek yer de oras olsa gerek. Ben de bu duyguyu yaflamay çok seviyorum ve her seferinde daha derine girmeye çal fl yorum. Yaln zl n bu kadar yo un olarak hissedildi i baflka bir yer san r m yoktur." Doping yaflama "engel" olmas n ANKARA - Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Sa l k, E itim ve S n fland rma Kurulu Baflkan Fizyoterapist Prof. Dr. Nevin Ergun, "Performans art r c doping maddeleri, bedensel engelli sporcularda, kiflinin engeline ba l olarak çok tehlikeli sonuçlar do urabilir" dedi. Ergun, AA muhabirine yapt aç klamada, doping maddelerinin tüm sporcular için zararl oldu unu ancak engelli sporcularda, çok tehlikeli sonuçlar do urabilece- ini söyledi. Engelli sporcular n tedavi amaçl kulland ilaçlar n karaci eri olumsuz etkiledi ini, uyar c madde kullan m yla bu etkinin ciddi boyutlara ulaflabildi ini ifade eden Ergun, "Tedavi amaçl kullan lan ilaçlar, doping maddeleri ile etkileflime geçti inde hayati organlarda oluflabilecek fonksiyon bozukluklar, yaflam kalitesini düflürecektir" diye konufltu. Omurilik yaralanmas bulunan bedensel engelli sporcular n, di er sporculara göre kalp at m h z ve kan bas nçlar n n daha düflük oldu una dikkati çeken Ergun, "Bu sporcular herhangi bir efor sarf etti inde performanslar nda düflüfl yaflan r. Tansiyon ve kan dolafl m kontrolü sa lanamamaktad r. Çok so uk ve s cak havalarda s y kontrol edemezler. Duyu ve dolafl m kontrolü olmad için bas nç yaralar aç labilir" ifadelerini kulland. Ergun, tekerlekli sandalyeye ba ml sporcular n doping maddesi kullanmadan da doping yapabildi ini ifade ederek, Dünya Dopingle Mücadele Ajans 'n n (WADA) yasakl listesinde yer alan ve sporcunun ölümüyle sonuçlanabilecek kadar tehlikeli olan "boosting" yöntemini flöyle anlatt : "Tekerlekli sandalyedeki sporcular n, mesanesi ve ba rsaklar boflalt lmad nda, bacaklar n sandalyeye s k ba lanmas durumunda ortaya ç kan fiziksel de iflimler doping say l yor. Bu yöntemler uyguland nda erkeklerde oturma pozisyonunda skrotuma (testis torbas ) bas nç uygulanmas, testislerin s k flmas ve dönmesi gibi sonuçlar do abiliyor. Buna ba l olarak otonom sinir sisteminin kontrol edilememesinden kaynakl tansiyonda afl r c derecede yükselme, terleme, bulan k görme, fliddetli bafl a r s, felç, beyin kanamas ve hatta ölümle sonuçlanabilecek ciddi riskler ortaya ç kabilir." "Otonomik disrefleksi" diye adland r - lan bu durumun, vücutta uyar c etki yaratt n ve kas tl olarak uygulanmas na "boosting" ad verilerek WADA taraf ndan yasakland n aktaran Ergun, "Boostingin performans art c etkileri aras nda kan bas nc n n yükselmesi, adrenalin salg lanmas gibi etkileri sayabiliriz" dedi. Türk sporcularda flimdiye kadar bu yönteme rastlanmad n belirten Nevin Ergun, dünyada da bu yönteme ba l bir ölüm yaflanmad n söyledi. Belden afla s tutmayan engellilerde bu durumun oluflma riskinin yüksek oldu- unu vurgulayan Ergun, kan bas nc n ve tansiyonu yükselten yasakl maddeleri içeren ilaçlar n kullan lmas durumunda ölüm riskiyle karfl karfl ya kal nabilece ini kaydetti. (AA)

15 SPOR fienol GÜNÜÇ Avrupa Boks fiampiyonas 'na futbol oynayarak haz rlan yor KARS - Dünya ve Avrupa boks flampiyonu milli boksör Gülsüm Tatar, may s ay nda Romanya'n n baflkenti Bükrefl'te yap lacak Büyük Bayanlar Avrupa Boks fiampiyonas 'na hal sahada erkeklerle futbol oynayarak haz rlan yor. fiampiyonan n haz rl klar n antrenörü Ayhan Sönmez eflli inde haftada 6 gün antrenman yaparak sürdüren Tatar, kendisine çeviklik katmas için erkeklerle futbol oynamay tercih ediyor. Tatar, AA muhabirine yapt aç klamada, may s ay nda Romanya'n n baflkenti Bükrefl'te Türkiye'yi Büyük Bayanlar Avrupa Boks fiampiyonas 'nda temsil edece ini belirterek, çok iyi bir haz rl k süreci geçirdi ini söyledi. Haz rl klar kapsam nda futbol da oynad n anlatan Tatar, ''Buradaki amac m z kofluda çabukluk kazanmak. Sürekli boks yapt m z zaman antrenmanlar s k c olabiliyor. O yüzden sportif oyunlar yap yoruz. Hem de ifliklik oluyor hem de farkl kas gruplar n çal flt r yoruz'' dedi. Tatar, antrenmanlar n n zevkli geçti ine de inerek, flunlar kaydetti: ''Keyifle oynuyoruz, keyifle antrenmanlar m z yap yoruz. nflallah önümüzdeki Avrupa flampiyonas nda hedefimiz alt n madalyay almak. Kars'ta çal flmalar ma devam ediyorum. Haftan n 6 günü antrenman yap yorum. Bir gün dinlenme veriyorum. Dinlenmeyi de sauna fleklinde geçiriyoruz. Çal flmalar yorucu ve güzel geçiyor. nflallah bunlar n karfl l n alaca z. Hal saha maç n erkeklerle oynuyoruz çünkü erkekler daha h zl kofluyor. Onlar n h z na yetiflmeye çal fl yorum. Hem beni zorluyor hem de h z ma h z kat yor. O anlamda benim için erkeklerle çal flmak daha iyi. Çal flmalar m z bu yönde devam ediyor.'' Tatar' n antrenörü Ayhan Sönmez de haftan n 3 günü salonda teknik taktik çal flmas, 2 günü de hal saha maç yapt klar n kaydetti. Sporcular n bu yolla kondisyon sa lad n ve daha iyi adapte olduklar n anlatan Sönmez, ''Böylece sürekli ayn antrenman yapmaktan b kk nl k duymuyorlar. Daha güzel bir aktivite oluyor. fiampiyonaya haz rl klar m z bu flekilde devam ediyor'' diye konufltu. Sönmez, herhangi bir s k nt yaflamad klar n, kondisyon ve çabukluk çal flt klar na de inerek, ''Hal saha ve spor salonunda yapt m z çal flmalarla flampiyonan n haz rl klar n sorunsuz sürdürüyoruz. Burada bize desteklerini esirgemeyen Kars Valisi Eyüp Tepe ile Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürü Gürsel Polat'a çok teflekkür ediyoruz'' ifadelerini kulland. (AA) Geleneksel k za, Avrupa'ya tafl yacaklar Türkiye Geleneksel Spor Dallar Federasyonu taraf ndan yap lan çal flmalar kapsam nda, unutulmaya yüz tutmufl geleneksel k zak Orta Asya ve Avrupa'da da yaflat lacak. ANKARA - Federasyonun k zak ve atl k zaktan sorumlu asbaflkan Günal Genç, AA muhabirine yapt aç klamada, Türk tarihini, kültürünü yaflatan bir federasyon olduklar n belirterek, k za n hem bir spor branfl hem de bir kültür oldu unu söyledi. Geleneksel k za n 500 y l önce atalar m z n kulland n anlatan Genç, "Befl yüz y ld r atalar m z k za günümüze tafl m fllar. Biz de k za, atl k za daha ileriye tafl yarak, gençlerimize, çocuklar m za tan tmak için mücadele ediyoruz. Federasyonun da amac bu. 10 ayr dalda çal flma yap yoruz. Bunlar n aras nda ikisini k zak ve atl k zak oluflturuyor" diye konufltu. K za n önemli bir kültür oldu unun alt n çizen Genç, "Özellikle son y llarda geleneksel k zak unutulmaya yüz tutmufltu. Biz sahip ç k yoruz ve sahip ç kmaya da devam edece iz. Bunu daha ileriye tafl yarak, Avrupa ve Orta Asya'da da yayg nlaflmas n sa layaca z. Çünkü k zak farkl bir branfl" dedi.?k za n normalde tahtadan yap ld n ifade eden Genç, flunlar kaydetti: "Geneli a açtan yap l r. Biz federasyon olarak k za n yayg nlaflmas n istiyoruz. Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlerinde k za yayg nlaflt raca z. Çal flmalar m z devam ediyor. Orta Asya'daki ülkelerle ba lant lar m z, o ülkelerde çal flmalar m z var. Ba lant lar m z devam ediyor. Ekiplerimiz oralarda faaliyetler yap yor. O ülkelerde yar flmalar düzenleyerek, k za tan taca z. Onlar da Türkiye'ye davet edip, burada yar flt raca z. Biz kültürümüze, öz kültürümüze sahip ç kaca z." (AA) 15 Kornerden att golün mutlulu unu yafl yor ORDU - PTT 1. Lig'in 28. haftas nda deplasmanda Fethiyespor ile oynanan karfl laflmada kornerden att golle maçta beraberli i sa layan ve tak m na 1 puan kazand ran Ordusporlu An l Tafldemir, bu golün mutlulu unu yafl yor. Orduspor'un orta saha oyuncusu An l Tafldemir, AA muhabirine yapt aç klamada, Fethiyespor ile oynad klar maç n 69. dakikas nda kornerden yapt vuruflla topun direkt a larla bulufltu unu belirterek, "Bu golle tak m ma 1 puan kazand rd m için mutluyum" dedi. Al nan 1 puan n k ymetini ilerleyen haftalarda daha iyi anlayacaklar n söyleyen Tafldemir, flöyle konufltu: "Fethiyespor maç nda biri serbest vurufltan olmak üzere iki gol kaydettim. Bu maçta att m ikinci gol özellikle daha güzel ve anlaml yd. Çünkü att m ikinci gol hem tak m ma 1 puan kazand rd hem de direkt kornerden gol olarak Orduspor'un ismini Türkiye'ye duyurdu. Bunun için çok mutluyum. Bu sezon korner vurufllar n kaptan m z Ferhat Öztorun ile yap yoruz. kimizin vurufllar çok keskin ve tehlikeli oluyor. Benim de bu maçta yapt m korner vuruflu biraz da flans m n yard m yla direkt kaleye gitti." Gol oldu una önce inanamad n anlatan Tafldemir, "Bakt m ki tak m arkadafllar m seviniyor. flte o zaman gol oldu unun fark na vard m. Futbol hayat mda ilk defa böyle bir gol kaydettim. Kariyerimin en güzel golünü att m. Her fleyden önce tak m ma kazand rd m puan beni daha çok mutlu etti. nflallah geçmifl y llarda Mustafa Denizli hocam z n s k s k att bu golü biz de daha fazla atabiliriz" ifadelerini kulland. Fethiyespor maç nda kornerden att golle ilgili spor kamuoyunda yap lan tart flmalar n yersiz oldu unu savunan An l Tafldemir, flunlar kaydetti: "Herkes bu golün güzelli ini konufluyor. Maçtan sonra yüzlerce tebrik telefonu ald m ama baz insanlar bu gölün güzelli ini konuflmak yerine anlams zca tart flmalar n içerisine giriyor. Ben bu tür tart flmalara kulak bile asm yorum ve bunlar yersiz buluyorum. Golü att m mesafe 30 metre. Bence futbolun güzellikleri konuflulmal. Belki de sezonun en güzel gollerinden olacak, bu gole lütfen gölge düflürmeyelim." (AA)

16 Yasemin AYDO DU Makedonya'daki maskeli festival renkli görüntülere sahne oldu USTRUMCA - Makedonya'da bahar n bafllang c n simgeleyen geleneksel Ustrumca Karnaval, yerli ve yabanc turistlerden yo un ilgi gördü. Makedonya'n n güneydo usundaki Ustrumca'da as rlard r düzenlenen karnaval n resmi aç l fl törenine, aralar ndan Türkiye'den gruplar n da bulundu u 2 bin 500 maskeli kat ld. Maskeli geçifl töreninde, en yo un ilgiyi ise Türkiye'den ''YAFEM'' ve S rbistan'dan ''Amadeus'' gruplar gördü. Karnaval kapsam nda, en baflar l maskeli gruplara, farkl kategorilerde toplam 24 ödül da t lacak. Ustrumca Karnaval, 5 Mart Çarflamba gününe kadar devam edecek. Makedonya'da her y l yap lan ve Trimeri inanc ile ba lant l olan Ustrumca Karnaval hakk ndaki en eski bilgiler, 1670 y l nda bu flehri ziyaret eden Evliya Çelebi'nin Seyehatname'sinde yazd klar na dayan yor. As rlard r süren karnaval, özellikle 1990'l y llar n ard ndan daha genifl bir kat l mla kutlanmaya baflland. (AA) Aynalar "asit"le güzellefliyor VAN- NECAT HASAR - Türkiye'de ilk kez ayna yüzeyine asitle resim çizme yöntemini kullanan resim ö retmeni Zeydin Erifl, Van' n tarihi ve do al güzelliklerini asit ile aynalara iflliyor. Van' n en önemli tarihi ve turistik güzellikleri aras nda yer alan Hüsrevpafla Camisi, Akdamar Kilisesi, Van Kalesi, Van Gölü, Van Kedisi ve inci kefali gibi de erleri, tuval yerine ayna, boya yerine asit kullanan resim ö retmeni Ziydin Erifl taraf ndan eflsiz sanat eserlerine dönüfltürülüyor. Kentin güzelliklerini farkl bir bak fl aç s yla sanatla buluflturan Erifl, AA muhabirine yapt aç klamada, aynaya resim yapmak amac yla kulland asitin sa l k aç s ndan riskli oldu unu belirterek, asitle resim yapt s rada bugüne kadar birçok kaza atlatt n söyledi. Gravür yöntemiyle yapt resimlerin uzun ve meflakkatli bir sürecin ard ndan ortaya ç kt n vurgulayan Erifl, Türkiye'de bu yöntemi kullanarak resim yapan kifli bulunmad n ifade etti. Erifl, insan sa l n olumsuz etkileyebilecek asitle ayna üzerine resim yapma çal flmas na 6 ay önce bafllad n bildirerek, flöyle konufltu: "Asit insan n herhangi bir yerine de di i zaman ciddi tahribata yol açabilir ve hatta ölüme neden olabilir. Bu nedenle atölyeye girerken en üst düzeyde önlem al yoruz. Ald m z önlemlerle resim yapt m z zaman tam bir astronotu and r yoruz. Asite dayan kl özel k yafetler giyerek atölyeye giriyor ve baflkalar n n atölyeye girmesine engel oluyoruz. Çünkü özel k yafet olmad zaman s k nt lar ortaya ç kabiliyor." Yapt klar çal flma sonunda ortaya ç kan eserlerde kentin tarihi ve turistik yerlerinin resmedildi ini anlatan Erifl, Van' n güzelliklerini aynalarla yans tmaktan mutluluk duyduklar n dile getirdi. Atölye çal flmalar na kat lan lise ö rencisi Ayd n Askar ise yapt klar iflin tehlikesini fark nda olduklar na de inerek, flöyle dedi: "Asitle resim yapma çal flmas na karar verdikten sonra konu arad k ve Vanl oldu umuz için Van' n tarihi, turistik güzelliklerini aynalara yans tmaya karar verdik. Sanat zaten kenti içinde bir risk tafl yor. Yap lan sanat n insanlar taraf ndan kabul edilmeyece ini bilememek de bir risktir. Biz bunu göz önünde bulundurarak ifle bafllad k. Bu ifl, çok büyük dikkat gerektiriyor ve sakarl asla kabul etmiyor. Atölyede çal flma yapt m zda bir kaç kazaya maruz kald k bunlard n birinde ayak topu uma asit döküldü ve yaraland m." (AA) Bu yatak otomobil fiyat na sat ld BURSA - HALUK YÜKSEL - negöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya firmas n n "kütük ev"lerden esinlenerek tasarlad, bazas birbirine geçme 14 ya da 20 santimetre çap ndaki yuvarlak çam kütüklerden oluflan yataklar, ilk kez sergilendi i Bursa'daki Mobilya ve Dekorasyon Fuar nda ziyaretçilerden ilgi gördü. Firman n, patentini de ald özel bir tasar m ürünü, 35 bin liraya Umman'a sat ld. Kütük yataklar n yurt içi fiyatlar ise tan t m ve daha çok kifliye ulaflabilmek amac yla bin lira aral nda tutuldu. Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden negöl'de kurulu Furnilya Mobilya firmas n n yönetim kurulu baflkan Ahmet Akay, AA muhabirine yapt aç klamada, 1988 y l ndan bu yana ekonomik yatak odas tak mlar ürettiklerini ancak istedikleri düzeyde ilgi göremediklerini söyledi. Tasar ma a rl k verebilmek için bir süre üretimi durdurmay dahi göze ald n dile getiren Akay, "En az 7 ay bütün üretimi durdurdum, her fleyi durdurdum. Dedim ki 'Göze gelecek bir fleyler yapmam z laz m.' O esnada internette dolafl rken kütük evleri gördüm. 'Kütük evlerin dizayn n nas l kullan r z?' derken 'Bunu bazaya niye yapmayay m?' dedim. Baza da nihayetinde mobilyan n bir ürünü. O andan sonra hep tasar m, tasar m. Bunu bu hale getirebilmek için afla yukar 6 ay çal flt m" dedi. Foto raf n Dili "PATENT DE B ZE A T Kütük yataklar ilk kez Bursa'da Mobilya ve Dekorasyon Fuar nda sergilediklerini anlatan Akay, 20 santimetre çap ndaki kütüklerden oluflan özel bir tasar mla ilgili daha önce de görüfltü ü Umman Bay nd rl k Bakan 'n n dan flman ve sekreterine elektronik posta gönderdi ini belirtti. Umman'dan olumlu bir geri dönüfl ald klar n bildiren Akay, "Sadece ürünümü gösterdim, att m, o da 'Neden olmas n' dedi. Çok dikkatini çekti. 'Kimseye verme' dedi. Kendisine nasip olursa verdik" ifadesini kulland. Akay, kullan lan çam kütüklerin çap na ve büyüklü üne göre normalde bin lira olan yatak fiyatlar n, daha çok kifliye ulaflabilmek için 10 bin ila 15 bin lira aral na çektiklerini dile getirdi. Kütüklerinin çap 20 santimetre olan yataklar n fiyatlar n 15 bin liraya, 14 santimetre olanlar da 10 bin liraya kadar indirdiklerini anlatan Akay, "Umman'a 35 bin liraya verdim. Yerli al c ya 15 bine kadar düflürdüm ki herkes als n, böyle bir tasar m görsün. Patenti de bize ait" diye konufltu. Ahmet Akay, kütük yataklar n boyunun 2,1 metre, eninin 1,6 metre oldu u bilgisini vererek, talebe göre boyutlar 2,5 metreye kadar büyütebildiklerini sözlerine ekledi. (AA)

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı