Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl"

Transkript

1 AK Parti- Cemaat kavgas n n ac sonucu Birkaç hafta önce AK Parti-Cemaat kavgas n n faydalar n yazan ve bu kavgan n bir de hepimizi derinden etkileyen a r bir sonucu var diyen Levent Gültekin e göre, Tamam, bu kavga de er verdi imiz insanlar n gerçek yüzünü, karakterini göstermesi aç s nda çok önemli. Fakat tamir edilmesi y llar alacak büyük de bir zarar verdi. Levent Gültekin in yaz s YARIN PEfi N ihracat azald! Türk ihracatç lar n geçen y l peflin ödeme yoluyla yapt ihracat, bin önceki y la göre yüzde 30 azalarak 15 milyar 144 milyon dolara geriledi. HABER 12. SAYFADA YEN B R OYUN Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu yeni bir oyunu daha Mamakl - larla buluflturmaya haz rlan yor. Kent Tiyatrosu flanl tarihimizde ayr bir yeri olan Çanakkale Destan n derleme bir oyunla tiyatro severlerle buluflturacak. HABER 3. SAYFADA AB ye göre Türkiye % 2,5 büyüyecek HABER 6. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda M.Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde 3. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Ayd n Türkçe Bak fl 9. Sayfada smet Bora Binat Dikey Bak fl 5. Sayfada ISSN G TT PAMUK Fiyat 25 Kr AK Parti Türkiye genelinde ve bütün iller özelinde yapt yat r mlar anlatmaya yönelik özel bir internet alt yap s olufltururken, CHP ise Twitter mesajlar n n daha çok kifliye ulaflmas n sa lamak için "Sosyal Paylafl m Uygulamas " bafllatt. Her belediye baflkan aday n n bir sosyal medya uzman ile çal flt MHP'de ise uzmanlara sosyal medya e itimi verildi. HABER 12. SAYFADA Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Güneydo u Anadolu Projesi ile her alanda geliflip büyüyen ve Türkiye'deki pamu un yar ya yak n - n n karfl land fianl urfa'da ürün çeflitlili ine ihtiyaç olmad - n söyledi.7 DE GELD MISIR Ortado u ya yedirece iz Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi Baflkan Metin Ölken, Birleflik Arap Emirlikleri'nin, hali haz rda zeytinya ihracat nda ilk 10 büyük pazar aras nda yer ald n belirtti. HABER 7. SAYFADA Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl Asosyaller SANSSIZ! Yerel seçimlere k sa bir süre kal rken, internet üzerinden seçmenlere ulaflmaya çal flan siyasi partilerin rekabeti de artt. Ar-Ge ve inovasyon hamlesi gerekli Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araflt rmalar Vakf (SETA) Ekonomi Direktörü Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Ar-Ge ve inovasyon alan nda daha büyük hamleler yapman n, Türkiye için stratejik boyutu olan kaç n lmaz bir ihtiyaç halini ald n bildirdi. SETA taraf ndan düzenlenen "Yeni Ekonomi: Ar- Ge ve novasyon" Panelinde konuflan Karagöl, bilgi ekonomisinin h z kazanmas yla Ar- Ge ve inovasyonun, ülkelerin rekabet gücü kazanmas nda en önemli faktör haline geldi- ini söyledi. HABER 12. SAYFADA GAP n ürün türü yeterli yi www. gazetesi.com Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Türkiye'de son 3 y lda üreticilerinin bir bölümünün m s ra yönelmesi, kütlü pamuk üretimini yüzde 12,8 azaltt y l nda 603 bin 964 ton olan pamuk ithalat, artan talep sonucu geçen y l 869 bin 199 tona yükseldi. HABER 6 DA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Ö retmene moda dersi Moda tasar mc s Ahmet Özceyhan taraf ndan GAP illerinden gelen 18 giyim üretim teknoloji ö retmenine tasar m, dikifl ve moda dersi verdi. Özceyhan son dersini kursiyerlere K z Teknik Ö retimi Genel Müdürü Emine K raç üzerinde gösterdi. HABER 12 DE Esnaf ziyareti Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu ile birlikte Keçiören in Afla E lence bölgesindeki baz esnaflar ziyaret etti. HABER 3 TE Sivas ta eksantrik B R BAfiARI! HABER 7. SAYFADA

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN Meltem Ekiz S NEMA: HEDEFTEK BAfiKAN S NEMA: 7 SAN YE Tür : AKS YON/ MACERA Yönetmen : JOSEPH MERHI Orijinal smi : EXEVUTIVE TARGET Yap m :1997 Oyuncular : MICHAEL MAD- SEN, ROY SCHEI- DER, KEITH DAVID, ANGIE EVERHART Araba kullanmadaki yetene i sayesinde dublörlük yapan Nick ufak bir suçtan dolay hapse girer. Ancak bir çete onu hapisten ç karmak için elinden geleni yapar. Hasta ruhlu ve tehlikeli bir adam olan Lamar Quentin, Nick ile kar s Nadia'y kaç r r. Lamar' n amac Nick'i bir banka soygununda kullanmakt r. E er bu teklifi kabul etmezse, Nadia'y Nick'in gözleri önünde öldürecektir Türk yönetmenlerden Bosna'daki savafl anlatan film Sizin için seçtiklerimiz Bosna'da, y llar aras nda yaflanan savafl ve özellikle savafl döneminde tecavüze u rayan kad nlarla flehit çocuklar n konu alan ''Bosna'da Gönlüm Sonbahar'' isimli belgesel filmi, Bosna Hersek'in baflkenti Saraybosna'da gösterildi. SARAYBOSNA - Saraybosna'da e itim gören çok say da Türk ve Bosna Hersekli ö rencinin kat l m yla Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösterimin ard ndan AA muhabirine aç klamada bulunan yönetmen Onur Kök, belgesel tarz ndaki filmi y llar nda çektiklerini ve özellikle savafl döneminde tecavüze u ram fl kad nlar n ve ebeveynlerini kaybetmifl çocuklar n savafl sonras ndaki yaflamlar n ele ald klar n söyledi. Orijinal Ad : 7 Seconds Yönetmen : Simon Fellows Oyuncular : Wesley Snipes, Tamzin Outhwaite Yap m : 2005 Aksiyon Kaptan Jack Tolliver eski bir Delta Gücü komandosudur ve bir araba h rs zl nda zamanlaman n nas l yönetilmesi gerekti i ile ilgilenmek yerine paha biçilmez bir Van Gogh un peflinden gider. Düflmanlar n müttefik oldu u en iyi arkadafl n n en kötü kabusuna dönüfltü ü ve hayatta kalmaya çal flman n en ölümcül oyun oldu u bir görev. Kök, ''Bu filmle medeniyet söylemleri yapan Avrupa'n n kalbinde Müslümanlar'a karfl bir katliam n yap ld n göstermek istedik. Bu katliam yap l rken, Avrupa 3 y l boyunca sustu. Medeniyet söylemleri yapan Avrupa, neden medeniyetle alakas olmayan bu katliamlara ses ç karmad '' diye konufltu. Filmin Türkiye'den farkl festivallerde gösterildi ini ve yak n zamanda Meksika'daki bir film festivalinde de gösterilece ini belirten Kök, ''Filmi, Avrupa ve dünya genelinde çok say da festivale gönderdik. Gösterilmese de ödül kazanmasa da filmle ilgilenen kiflilerin bu filmi görmesini ve Bosna'daki savaflta yaflananlar konusunda bilgilenmesini istedik'' dedi. ''Bosna'da Gönlüm Sonbahar'' isimli filmin yap mc l n Raflit Görgülü, yönetmenli ini ise Onur Kök ve Kemal Sevimli üstlenirken, filmde Alen Aliç, Aliya Aliç ve Mevla Lepir rol ald. (AA) Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Sürgün nek Y l Düflüncelerinden ötürü insanlar n sürüldü ü günlerde, s ra Gomalak köyündeki bir ine in özgürlü üne gelmifltir. fievket ve Cemile kendi halinde yaflayan,birbirlerini ve inekleri Sar k z çok seven bir çifttir.bu çiftin hayatlar ineklerinin Atatürk büstünü k rmas yla birden bire içinden ç - k lmaz bir hal al r. Bu olay n ç gibi büyüdü üne, hadisenin köy s n rlar n aflt na, flaflk nl k ve korkuyla flahit olurlar. Muhtar ndan, ihtiyar heyetine, bürokrat ndan, askerine herkes bir ine in pefline düfler. Capital Gavras n deyifliyle, "Sermayenin kölesiyiz. Peki bizi kim özgür k lacak?" Kapital, para dünyas n n en gözden ç kar labilir hizmetkarlar ndan biriyken onun tart flmas z efendisi haline gelen Marc Tourneuil ün önlenemez yükseliflini konu al yor. Avrupa n n en büyük bankas Phenix Bank n yeni yönetim kurulu baflkan olunca, Tourneuil kurul üyelerine bir aç klama yapar: "Yeni Robin Hood benim! Yoksullardan çal p zenginlere vermeye devam edece iz!" Lone Survivor Amerikan tarihinde ki en büyük yenilgilerden biri olan 'Operasyon Redwing'te hayatta kalan tek kifli Marcus Luttrell' n ola and fl hikâyesi... Amerikan Ordusu'na ait ve tak m lideri Marcus Luttrell olan bir SEAL komando birli inin 2005 y l nda Afganistan daki bir terörist liderini öldürmek için ç kt klar görevde Taliban taraf ndan pusuya düflürüldükten sonra hayatta kalma mücadelelerini anlat yor. Mandela: Long Walk to Freedom Dünyaya ilham vermifl, bir liderin etkileyici gerçek hayat hikayesi. Filmde Nelson Mandela y Idris Elba oynuyor. 5 Aral k 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman, Güney Afrika n n efsaneleflen özgürlük savunucusu Nelson Mandela n n yaflam n kronolojik biçimde takip eden film, Mandela n n bir taflra kasabas ndaki çocuklu undan bafllayarak, Güney Afrika n n demokratik seçimlerle ifl bafl na gelen ilk baflkan olmas na kadar geçen sürecini sinemaya tafl yor. Shakira'dan ilginç itiraf DIfi HABERLER - Kolombiyal flark c Shakira, Rihanna ile çekti i kliple ilgili oldukça çarp c bir aç klama yapt : Pique erkeklerle klip çekmeme izin vermiyor. Uzun süredir Barcelonal defens oyuncusu Gerard Pique ile birlikte olan Shakira, iliflkilerinin baz ayr nt lar gözler önüne serdi. Memleketi Kolombiya'da bir okul aç l fl nda Noticias Caracol program na konuflan 37 yafl ndaki ünlü flark c, kendisinden 10 yafl küçük sevgilisi için "Gerard çok genç, her fleyi yeni nesilden bildi imiz gençler gibi, ama do rusunu söylemek gerekirse çok tutucu birisi. Erkeklerle klip çekmeme izin vermiyor" ifadelerini kulland. Shakira, Amerikal popçu Rihanna ile oynad 'I can't remember to forget you' flark s n n klip çekimlerinden önce Pique'ye dan flt n, Barcelonal y ld z n konuyu enine boyuna inceledi ini ama bafllang çtan itibaren kendisine destek oldu unu söyledi.

3 ANKARA Gözde Kiflin 3 MUSTAFA AK esnaf ziyaretinde HABER MERKEZ - Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu ile birlikte Keçiören in Afla E lence bölgesindeki baz esnaflar ziyaret etti. Süleyman Soylu ve Mustafa Ak, Afla E lence deki esnaflar ziyaret ederek görüfl ve önerilere kulak verdi. Ziyaretlere AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur da efllik etti. Esnaflar n yan s ra taksi duraklar na da u rayan Soylu ve Baflkan Ak, taksi flöförleri ile sohbet etti. Fatih Çarfl s n gezerek esnaflar ile görüflen Soylu ve Baflkan Ak, mahalle ziyareti s ras nda karfl laflt klar vatandafllar ile de selamlaflarak s cak sohbetler gerçeklefltirdi. Daha güzel bir Keçiören için karar sürecine Keçiörenlileri de dahil etmeye özen gösterdiklerini belirten Baflkan Ak, vatandafllar n yaflad klar ilçe üzerinde söz hakk oldu u düflüncesinden hareketle her türlü görüfl ve öneriyi almaya çal flt klar n ifade etti. Makam nda oturan de il, vatandafllar n yan nda duran bir belediye baflkan olmay tercih etti ini kaydeden Mustafa Ak, Önümüzdeki dönemde milletin hizmetkar olmaya yeniden talibim. Vatandafllar m z n deste ini bekliyorum dedi. ÇANAKKALE RUHU Mamak ta canlan yor HABER MERKEZ - Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu yeni bir oyunu daha Mamakl larla buluflturmaya haz rlan yor. Kent Tiyatrosu flanl tarihimizde ayr bir yeri olan Çanakkale Destan n derleme bir oyunla tiyatro severlerle buluflturacak. 35 kiflilik bir kadroyla sahnelenecek oyun her cumartesi saat 15:00 da Mamak Belediyesi Kültür Merkezi Muhsin Ertu rul da sahnelenecek. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu y l boyunca birbirinden önemli eserleri Mamak ta tiyatro severlerle buluflturuyor. Bu tiyatro eserlerinin yan s ra yeni sahnelenecek olan Çanakkale isimli oyun genç kuflaklara do ru mesajlar vermesi aç s ndan son derece önemlidir. Bu vatan n ne flartlar alt nda kazan ld n en güzel flekilde gösteren Çanakkale Zaferi ni bu vatan n bütün evlatlar n n ö renmesi gerekir dedi. Yönetmenli ini Mamak Belediyesi Mamak Belediyesi Konservatuar Tiyatro Bölüm Baflkan Kenan Olpak n yapt oyun kalabal k bir ekiple sahnelenecek. Oyunda gerçek görüntülere de yer verilecek. 1 saatlik oyun Çanakkale Savafl s ras nda yaz lan mektuplar n derlenmesinden olufluyor. Adem Ceylan n Bat kent buluflmas... HABER MERKEZ - AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan Bat kent te Ak Parti Yenimahalle teflkilat mensuplar le kahvalt da bulufltu. Adem Ceylan teflkilat mensuplar na yapt klar özverili çal flmalar ndan dolay teflekkür etti. Ceylan Vatandafllara kendimizi do ru anlatt m z zaman ikna etmememiz için bir neden yok dedi. Kendilerinin l Özel idare döneminde hep vatandaflla birlikte olmaya, insanlar n ellerinden tutmaya çal flt klar n söyledi. Vatandaflla buluflup ortak çal flmalar yap ld zaman afl lamayacak sorunun olmayaca n n alt n çizdi. nsan odakl hizmet anlay fl n hep ilke edindiklerine de inen Ceylan bu yüzden çal flt klar herkesle uyum içinde olduklar n da belirtti. Geriye dönüp bakt klar nda da bu çal flma ilkesinin hep güzel sonuçlar ortaya ç kard n söyledi. Bundan sonrada çal flma anlay fllar n n da bu yönde olaca n belirtti. Adem Ceylan sözlerine flöyle devam etti Ankara n n en büyük ilçelerinden biri olmas na ra men hak etti i hizmeti almayan bir Yenimahalle var. Bizim yönetimimizde biz bu kaderi de ifltirece iz. Yenimahalle de öncelikle belediyenin kap lar n halka açaca z. Kat l mc bir yönetim anlay fl m z olacak. Toplumun her kesimi ile sürekli istiflare halinde olaca z. Yenimahalleli bilecek ki kendisine ra men hiçbir proje ve yat r m yap lmayacak. Yenimahalleli vatandafl m z bilecek ki kendisini önemseyen, düflünen ve fikrini alan bir yönetim var. Çevreci müteahhitlere ödül... HABER MERKEZ - Kazan Belediyesi, ilçede yapt klar binalar n d fl esteti ine önem veren ve çevre düzenlemesini en iyi flekilde yapan müteahhitleri ödüllendirdi. Belediye Meclisi karar yla, 2013 y l nda inflaat n tamamlayarak yap kullan m izin belgesi alan 70 adet çok katl binada iç d fl estetik ve çevre düzenlemesi, modern görüntü, kullan lan malzeme kalitesi gibi kriterleri en iyi flekilde yerine getiren müteahhitleri belirlemek için 5 kiflilik komisyon kuruldu. Hac Bekir Ünüvar n baflkanl ndaki komisyon ilk üçe giren bina ve müteahhitleri tespit etti. Komisyonun de erlendirmesinde birincili i Akis nflaat, ikincili i Ayd n nflaat, üçüncülü ü de Metehan nflaat elde etti. Belediye Köprübafl Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenle çevreci müteahhitlere ödüllerini veren Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, çevreye duyarl binalar yaparak örnek ve yaflanabilir mekanlar oluflturduklar için müteahhitleri tebrik ederek Biz belediye olarak flehrin esteti ine önem veriyoruz. nsanlar n yaflad binalar n beton y n olmas n istemiyoruz. Kalbim avuç içlerinde, ruhum ruhuna hapis. Benim p nar m, benim flah damar m Ezelim ve ebedim sensin benim. Hasretten bir ruh gibiyim, sana öyle çok susad m ki anlat lmaz bir haldeyim. Allah' m bu nas l bir atefl, nas l bir hâr, dayanilacak gibi de il? Mütemadiyen yanmaktay m, benim üzerimden bu hâr elbisesi hiç ç kmayacak gibi... çimdeki hararet, aflka karfl susuzlu um geçmek bilmiyorum. Öyle hasretim ki yâre, ölüp ölüp dirilmek ve sonra tekrar ona ölmek de kesmiyor beni. Ç ld rmak aflk ndan, delirmek, ölmek seninle; kendini kaybetmek, nefes alamamak ve daha nicesi... Ad na aflk diyorlar, herfleyini sevdi ine vermek istiyorsun. Öyle âfl ks n ki hiç bir fley tesir etmiyor kalbine, hasret bir deprem gibi her vurdu unda flükürle mukavemet edebiliyorsun ancak. Benim sahibim yâr, flükürden ve ateflten ibaret k ld n beni. Ya mur yüzlü atefl gücünü, güzelli ini, hayat kayna n ve hâr n senden al yor. Sonsuz aflkta delirmenin de s n r yokmufl anlad m bunu. Benim aynam, benim ilhamim sensin. Günüm, ay m, y l m, sonsuzlu umsun sensin yâr! Ömrüm senindir, ben kendimi sende kaybettim, hem de bulmamak üzere. Aln mdaki ter, içimdeki yürek, ald m AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ YA MUR YÜZLÜ ATEfi nefes senin için sevgili. Mahflerin kokusunu bana dünyada hediye eden yârim, ben yüzümü seninle y k yor ve her sabah seni sürünerek güne merhaba diyorum. Hep yan mda, ruhumda ve içimdesin benim. Seni sevmek içime çekti im nefes gibi bir fley kalbimin, ömrümün, herfleyimin sahibisin. Ömrümün özeti, varl m n sebebisin iflte. Dünyama sürûr getiren, her sözüyle mutluluk rüzgârlar estirenim, seviyorum seni. Hududu belli de il duygular m n, aflktan, hasretten ve huzurdan ibaret bir gölüm ben; vuslat mla coflturmak için denizimi arzuluyorum her dem. Çekti imiz hasret ancak sonsuzlukla eflde er olur herhalde. Benim mükafat m, benim cevherim, benim en de erlim sensin çok flükür. Kalbim avuç içlerinde, ruhum ruhuna hapis. Sensiz her yer zindan bana, senle her yer gülistan. Yüre imi eline verdi im güzel! Kalbim avuç içlerinde at yor senin duymuyor musun? GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Sevda bir kum tanesi çölde yak fl arad m, Bendesi olaca m cana bak fl arad m. Yerle gök asl nda bir rab ta sonsuzlukta, Dünyadan hep ukbaya aflka ak fl arad m. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

4 4 ANKARA Gözde Kiflin Keçiören in pazarlar DENET M ALTINDA HABER MERKEZ - Keçiören Belediyesi zab ta ekipleri, lçe nin farkl semtlerinde haftan n her günü kurulan 39 pazaryerinde huzurlu al flverifl için denetim yap yor. K fl mevsiminin zorlu flartlar na ra men Keçiören semt pazaryerlerinde al flverifl yo unlu u yaflan yor. Zab ta ekipleri de bu yo unlu a paralel olarak pazaryeri denetimlerini art rarak sürdürüyor. Pazaryerlerine gelen vatandafllar n al flverifl keyfini yaflamalar için çal flan zab ta ekipleri, ilçede haftan n her günü de iflik semtlerde kurulan 39 semt pazar n denetimden geçiriyor. Zab ta ekipleri tüm pazaryerlerini sabah kurulumundan akflam kald r lmas na kadar, genel düzen ve temizlik, pazarc esnaf n n k - l k-k yafeti, yaka kimlik kartlar, fiyat etiketleri, ölçü - tart aletleri vb. aç lardan kontrole tabi tutuyor. Pazar denetimlerine zab ta ekipleri ile birlikte kat lan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, göreve geldi- i 2009 y l nda Zab ta Müdürlü ü bünyesinde Pazar Büro Amirli i ad alt nda bir birim oluflturarak tüm pazarc esnaf n kay t alt na ald n ve her esnafa bir sicil numaras verdi ini ifade etti. Asfalt çizim makinesiyle yeniden çizilen pazaryerlerinde esnaflar n çal flma alanlar n n belirlendi ini belirten Baflkan Ak, Her esnaf n tezgâh numaras n tezgâh alanlar n n önüne okunur flekilde yazarak, pazaryerinde al flverifl yapan vatandafllar n kimden ve kaç numaral tezgâhtan al flverifl yapt n bilir hale gelmesini sa lad k. Ayr ca semt pazarlar nda al flverifl yapan ve ald ürünün a rl - ndan flüphelenen vatandafllar m z n bu flüphelerini gidermek amac yla istisnas z tüm semt pazaryerlerimizin de iflik noktalar na elektronik teraziler yerlefltirdik. Tüm pazarc esnaf m z n elektronik terazi kullanmas n sa lad k, bu terazilerin kontrol ve muayenelerini bulunduklar yerde yapt k. Kontrol ve muayenesi yap lan terazilere güvenilirli ini belgeleyen bandrol uygulamas n bafllatt k dedi. Pazaryerlerinin temizli ine de önem verdiklerine dikkat çeken Baflkan Ak, pazarc esnaf na akflam tezgâhlar n toplad ktan sonra çöp at klar n koymalar için Keçiören Belediyesi nce yapt r lan çöp pofletlerini da- tt klar n kaydetti. Baflkan Ak, pazar yerlerinde genel huzuru bozan, kurallara uymamakta srarc davran fl sergileyen, vatandafllar m za kötü muamelede bulunan, ba rarak sat fl yapan, argo kelimeler kullanan pazarc esnaflar na göz yummad klar n ve bu tür davran fllarda bulunan esnaflar n yerlerini iptal ederek tezgahlar n kapatt klar n söyledi. Yavafl ve Yaflar, STK temsilcileriyle bulufltu Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl ile Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Ankara Gönüllüleri taraf ndan organize edilen ve CHP Ankara l Baflkanl n n deste iyle düzenlenen toplant da 40 a yak n Sivil Toplum Kuruluflu (STK) temsilcisi ile bulufltu. ISSN GÜNLÜK S YAS GAZETE Y l: 44 Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Genel Yay n Koordinatörü Cüneyt KAYA Zübeyir KAYA Yaz flleri Müdürü Sorumlu Yaz Haber Müdürü Yi it Y T flleri Müdürü Dursun ERKILIÇ Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.yedigungazetesi.com.tr) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir HABER MERKEZ - Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde a rlad. Toplant ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Yard mc s Yakup Akkaya, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, CHP il yönetim kurulu ve gençlik kollar üyeleri, 40 a yak n STK temsilcisi ve partililer kat ld. Gökçek gidecek Mansur gelecek sloganlar aras nda STK temsilcilerine seslenen Yavafl, demokrasilerde STK lar n öneminde de inerek STK lar n ve demokratik kitle örgütlerinin desteklerine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Sizlerin görüflü bizler için çok önemli. Vaatlerimizi gerçeklefltirmek için inflallah seçimlerden sonra da bir araya gelece iz. Say n Fethi Yaflar n da hep bahsetti i gibi biz asl nda kamu görevlisiyiz. Vatandafl n gülümsemesi bizim için yeterli. Empati yapmay bilmeliyiz. Ortak ak lla Ankara y daha yaflanabilir bir yer haline getirece iz dedi. Vatandafllara vergilerinin karfl l n iyi hizmet ederek verece ini ifade eden Yavafl, her projeyi vatandafla ve iflin ehli kiflilere dan flarak hayata geçireceklerini belirtti. Belediye hizmetlerinin ucuzlayaca n vurgulayan Yavafl, Belediye Meclisi nin yetkisi ile suyu ve ulafl m ucuzlataca z. Maddi durumu iyi olmayan ailelere de yard m edece iz. Çocuklara burs, servis imkan sa layaca z. 30 Mart Melih Gökçek i iflten ç kartma günüdür. Bugün, birlik ve beraberlik zaman d r ifadelerini kulland. Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde STK üyeleriyle ve partililerle bir araya gelmekten onur duydu unu kaydeden Yaflar ise nsanlar m z n ne zorluklarla yaflad klar n çok iyi biliyorum. Seçimlerde devletin kaynaklar n do ru kullanacak, dürüst insanlara ihtiyaç var. Verdi- im sözleri hep tuttum. O yüzden Yenimahalle nin hangi soka na gitsem vatandafl n sevgisiyle karfl lafl - yorum fleklinde konufltu. Baflkan Gökçek OST M li sanayicilerle bulufltu HABER MERKEZ - OST M li sanayicilerle bir araya gelen Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ifline yarayabilecek her türlü teknolojik üretim için destek sözü verdi. Gökçek, OST M li sanayicilerin otobüs teleferik, golf arabalar, rolly coaster üretimine yo unlaflmalar n istedi. OST M fl ve Finans Merkezi Lale Restoran da yap lan kahvalt l toplant da öncelikle ülke gündemine iliflkin de erlendirmeler yapan Baflkan Gökçek, son zamanlarda bir ayakkab kutusu alg s oluflturarak, faiz lobisinin katrilyonlar al p götürdü ünü vurgulad. 17 Aral k sürecinde ülkenin borsada 120 katrilyon, faiz art fllar yla devlet kasas ndan 70 katrilyon kaybetti ine dikkat çeken Baflkan Gökçek, dolar ve faizlerdeki art fl ile kutuya bak denilerek yap lan soygunun 300 katrilyon liray buldu unu belirtti. Sadece savunma sanayinden Ankara ya 2 y lda kalacak paran n 6 milyar dolar olaca n n alt n çizen Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Bu para yurtd fl na gitsin isteniyor. Ülkenin kalk nmas ndan rahats zlar. Gezide o kadar belli oldu ki? Taksim platformu diye bir grup ç kt talepleri s ralad. Talepleri, bo az yapma, köprüyü yapma, havaalan yapma, nükleer santrali yapma. Bunlar n ne alakas vard parkla? Havaalan dünyan n üç numaras oluyor. ngilizler ve Almanlar bundan inan lmaz rahats z oldu. Bütün dünyada ad n demokratik devrim koyduklar olaylar tatbik ediyorlar. Eskiden orduya darbe yapt r rlarm fl, ordu elden ç k nca halk soka a döküyorlar. Ama sadece ülkemizde baflar l olamad lar. Bu nedenlerle yerel seçimlerin genel seçimler hükmünde oldu una vurgu yapan Baflkan Gökçek, AK Parti hükümetinin gitmesi halinde koalisyon döneminin bafllayaca n ve bunun da yeniden istikrars zl k, yeniden ekonominin çökmesi anlam na geldi ini dile getirdi. Baflkan Gökçek, kat l mc lardan çocuklar n n gelece i için AK Parti ye oy vermelerini istedi. OST M sanayicilerine yönelik konuflmas na ise her zaman sanayinin ve ticaretin yan nda olamaya çal flt n söyleyerek bafllayan Baflkan Gökçek, Bir dönem organize sanayi bölgeleri ile aram zda yetki karmaflas nedeni ile bir s k nt oldu, ama ben yenilgiyi kabul ettim. Öyle kolay kolay yenildi imi de kabul etmem ama ettim. Çünkü netice olarak Ankara kaybedecekti. Yüzümüzü yeniden OST M e döndük ve hizmet etmeye bafllad k. Sizin isteyip de bizim vermedi imiz yok. Elimizden gelen gayreti sarf ettik. Baflta Baflkan Orhan bey olmak üzere teklifleri karfl lamak için çal flt k diye konufltu. OST M in baflar s n Ankara n n baflar s, iflsizli e karfl mücadelenin baflar s olarak de erlendiren Baflkan Gökçek, Ankara da iflsizli in olmad n, iflini be enmeyenin çok oldu unu söyledi. Bu sözleriyle salondan büyük alk fl alan Baflkan Gökçek, flunlar kaydetti: lan as yorsunuz, iflçi bulam yorsunuz. Ben buradan bir fley hat rlatmak istiyorum. BELTEK kurslar m zdan yeterince yararlanm yorsunuz. Gazi Üniversitesi BELTEK kurslar bofla gitmesin. Hangi ara eleman istiyorsan z ve ifl garantisi veriyorsan z bu kayna kullan n. Siz isteyin, BELTEK te ara eleman olarak hangi alanda istiyorsan z yetifltirme imkan m z var.

5 5 YASAM Semiha ARKLAN Kahramanmarafl'a "Venedik" modeli KAHRAMANMARAfi - Belediye baflkan aday Erkoç, ald günefl fl nlar yla da zengin bir pontansiyele sahip kentte suyun imkanlar ndan da faydalan larak yapay plajlar yap l p vatandafllara deniz keyfi yaflatmay hedefliyor. Mezopotamya ve Anadolu kültür havzalar n n önemli buluflma noktalar ndan biri olan ve "sular flehri" olarak bilinen Kahramanmarafl' n, haz rlanan projelerle, vatandafllara tatil keyfini uzaklara gitmeden yaflat lmas hedefleniyor. Erkoç, 30 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haz rlad 196 projeyi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki tan t m toplant s nda kamuoyuyla paylaflt. AK Parti Grup Baflkanvekili Mahir Ünal, burada yapt konuflmada, AK Parti'nin ilk kez bir yerel seçimde seçim beyannamesi haz rlayarak sand a gitti ini söyledi. "Büyük medeniyet yolunda flehir, demokrasi ve insan" bafll ad alt nda haz rlad klar bu kitapç kla, yerel yönetim konusundaki yaklafl mlar n milletle paylaflt klar n ifade eden Ünal, flöyle konufltu: "Bu kitapç k yeni AK Parti belediyecili ini anlatan vizyon belgesi niteli inde y l nda bafllayan Recep Tayyip Erdo an belediyecili i, Türkiye'de yerel yönetime yeni bir anlay fl, yeni bir kavray fl, yeni bir bak fl aç s getirdi. 1994'de bafllayan bu belediyecili in en temel amac insan m z evinde, mahallesinde, ilçesinde, ilinde mutlu etmekten ibarettir. nsan m z n mutlulu u, huzuru ve refah üzerine kurulmufl bir belediyeciliktir." 1994'ten 2014'e kadar bu belediyecilik anlay fl yla flehirlerin altyap s n, sosyal donat alanlar n, kültürde, sanatta, edebiyatta her alanda flehirleri infla ettiklerini dile getiren Ünal, 2014'e gelinen bu günlerde art k geliflen, de iflen dünya ile birlikte belediyecilik anlay fllar n n yeni bir sürümünü, yeni bir versiyonunu, yeni bir vizyonunu ortaya koyma gereklili ini duyduklar n, art k bunun da bir ihtiyaç oldu unu söyledi. Belediye baflkan aday Erkoç ise Kahramanmarafl' n gelece ini infla etmek için haz rlad 196 projeyi paylaflt. Millete hizmet yolunda, halk n iradesi ve ç karlar do rultusunda daha yaflanabilir, daha güçlü bir flehir kurabilmenin çabas nda olduklar n dile getiren Erkoç, gelece in Kahramanmarafl n infla etme yolunda güçlü ve cesur ad mlar atacaklar - n kaydetti. Güçlü ve cesaretin arkas nda Hak'ka inanma, milletin emrinde olma, insan sevme ve insanl a hizmet etme aflk oldu unu dile getiren Erkoç, flunlar söyledi:"eser peflinde, hizmet peflinde olaca z. Hep beraberce Kahramanmarafl' n gelece ini infla edece iz. Gelece in Kahramanmarafl - n, güçlü Türkiye'nin güçlü Kahramanmarafl n infla edece iz. Çok flükür güçlü bir hükümetimiz var, sayg de- er milletvekillerimizle, sivil toplum kurulufllar m zla, Kahramanmarafl m - z n güzel insanlar yla omuz omuza verece iz ve bu flehrin gelece ini infla edece iz. Herkesin g ptayla izledi i bir il haline getirece iz. nflallah Kahramanmarafl m z merkeziyle, ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle herkesin yaflamak için imrendi i bir yer haline getirece iz. Biz omuzumuzdaki yük ve vebalin ne demek oldu unu biliyoruz. (AA) Dikenli incir, orman yang ndan koruyacak STANBUL - MUTLU BOZDA Y l Mahallesi 1326 Sokak'ta, apartman n bahçe kap s önündeki zincirle ba l 18 y ld r engelli olan kardefller Selçuk fieker (28) ve Ayfle fieker'in (27) kulland akülü araçlardan biri dün gece kimli i belirsiz kifliler taraf ndan çal nd. Sabah saatlerinde d flar ç kan anne Hatice fieker, 2 akülü araçtan yaklafl k 5 bin lira de erindeki birinin çal nd n fark ederek, durumu polise bildirdi. 2 y l önce efli Adem fieker'i kalp krizi sonucu kaybeden, engelli çocuklar Selçuk ve Ayfle fieker ile yaflayan Hatice fieker, "18 y l önce çocuklar m bu hastal a yakaland. Birçok hastaneye götürdük. Halen bu hastal çekiyoruz. Hastal klar ndan önce her ikisi de koflup oynuyordu. Bu h rs zl yapanlar insan olamaz. Merhametleri kalmam fl. Babalar geçti imiz y l kalp krizi sonucu öldü. Babalar öldükten sonra hiç kimseden yard m almadan yaflamaya çal fl yoruz" diye konufltu. Akülü arabas çal nan engelli Selçuk fieker çok üzgün oldu unu belirterek, "Tekerlekli Sultangazi'de, akülü araçlar çal nan engelli ve yetim kardefllere, Kaymakaml k taraf ndan yeni araç ile medikal yatak verildi. Akülü araçlar çal nan engelli kardefllere kaymakaml k sahip ç kt sandalye yard m yla d flar ya ç k p, dolafl - yordum. Camiye gidiyordum. Engelli bir insana bunu yapan n vicdan yoktur. O h rs z n bir gün bizim gibi olmayaca ne malum" diye konufltu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, h rs zlar yakalamak için çal flma bafllatt. Konuyu ö rendikten sonra olay yerine gelen Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz, engelli kardefllere yard m eli uzatarak Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Vakf arac l yla engelli kardefllere acilen akülü araç ile rahat hareket edebilmeleri için medikal yatak yard m nda bulundu.engelli kardefllerin araçlar n bizzat teslim eden Kaymakam Uslanmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, olay ilk haber ald - nda çok üzüldü ünü ve yard m için hemen harekete geçti ini belirterek, "Olay haber al r almaz yetkililerle görüflerek engelli kardefllerimizin yard m na kofltuk. Buraya gelerken buruktum ama çal nan arac n eskimifl oldu unu ö rendi imde 'Her iflte bir hay r vard r' diye düflündüm. (AA) Zengin su potansiyeliyle bilinen, önemli nehir ve yer alt su kaynaklar n n bulundu u Kahramanmarafl'ta AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan aday Fatih Mehmet Erkoç'un haz rlad projelerle, su ile kent merkezini buluflturularak "Venedik" tipi bir yerleflim yeri hedefleniyor. MERS N - BAS R GÜLÜM - Mersin Orman Bölge Müdürlü ü, olas orman yang n nda alevlerin yay lmas n önlemek ve köylülere gelir sa lamak amac yla bol su içerme özelli i tafl yan, do al ortamda emek harcanmadan yetiflebilen dikenli incir fidan dikiyor. Bölge Müdürü Abit Baca, AA muhabirine yapt aç klamada, gelir getirici türlerle a açland rma çal flmalar na h z kesmeden devam ettiklerini belirtti. Bu y l "Dikenli ncir Y l " ilan ettiklerini vurgulayan Baca, bu bitkinin tabiatta do al ortamda emek harcanmadan yetiflen flifal meyve oldu unu söyledi. Baca, dikenli incirin yang na karfl normalin üstünde direnç gösterdi ini ifade ederek, Mersin'in, orman yang nlar nda birinci derece bölgede bulundu una dikkati çekti. Mersin'de k z lçam ormanlar n n yo un oldu unu vurgulayan Baca, flöyle devam etti: "K z lçam ormanlar, yang na hassas bir tür. Bu da yaz n ormanlar m z tehdit ediyor. Yanan Alanlar n Rehabilitasyonu ve Yang na Dirençli Ormanlar n Tesisi Projesi (YARDOP) kapsam nda çal flma bafllatt k. Su deposu özelli iyle öne ç kan ve yang na karfl en dirençli bitkilerin bafl nda gelen dikenli inciri, belli hatlara dikerek yang n n geçmesini engellemeyi hedefliyoruz. Yani dikenli incirin hem meyvesinden hem de yang na karfl dayan kl l k özelli inden faydalan yoruz." Bu sayede orman yang nlar n n önüne geçmenin yan s ra orman köylülerinin gelirini art rd klar n, vatandafllara fayda sa lad klar n ifade eden Baca, flunlar kaydetti: "Bu y l yaklafl k 80 bin dikenli incir fidan n yol kenarlar na, orman içlerinde aç k alanlara dikiyoruz. Tarsus'ta 150 dekara dikenli incir dikimi yapt k. Taflobas köyünde ise dikenli incir do al ortamda yetifliyor. Oradaki köylülerimiz geçimini dikenli incirden sa l yor. Köylülerimiz, kilogram n yaklafl k 1 liraya sat yor. Kimi zaman tanesinin 1 liraya kadar ç kt oluyor. Bölge müdürlü ü olarak köylülerimizin yaflam standartlar n yükseltmek, refah düzeyini art rmak için dikenli incir, badem, incir, defne ve harnup gibi gelir getirici de iflik bitkileri dikiyoruz. Müdürlük olarak Mersin'de geçen y l 780 hektarda gelir getirici türde a açland rma yapt k. Özellikle karayollar kenarlar na önem veriyoruz çünkü yol kenarlar ndan bütün vatandafllar m z n faydalanmas n sa lamak istiyoruz. (AA) D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI B R ONULMAZ YARA - fis ZL K- Bir gün ö len yeme i için bir kebapç dükkan na girdim oturup sipariflimi verdim. Patronun masas na yak n bir masada oturuyordum. O s rada garsonlardan birini yan na ça rd ve sert bir sesle sen de git ç kar ceketini ve gel hesab n al dedi. O anda garsonun yüzüne bakt m gayri ihtiyari ve bir anda benzi sapsar oluverdi. Bir fleyler m r ldand benim anlayamad m ve patronu (evet sen de) diye tekrarlad. Adeta ona odaklanm flt m,gözümü üzerinden ay ram yordum. Hani boks maçlar nda sert bir kontra yumruk alan boksör nas l fluursuz bir hal al r, yani boks dilinde grogi durumuna girerse iflte öyle bir hal alm flt. Allak bullak olmufltu denizde f rt - naya tutulmufl sandal misali. Ben o gün orada yemek yedim mi yemedim mi bilemiyorum. O garsonla birlikte uçup gittim bende biteviye. Acaba diye geçti akl mdan, yar n evine ekmek götürecek paras var m cebinde? Biraz daha ileri gidip kiras n ödeyebilecek mi günü geldi- inde. Cebinde içiyorsa sigara paras kalm fl m d r? Böyle onlarca soru kafama dolufltu ve ne yapaca m bilemez halde düflündüm durdum. Biliyordum ki bizde çal flan kesimin ço u günübirlik yaflar. Ald haftal kla bakkal n pazarc n n borcunu öder, biraz n ay r r kiras n verir. Üç gün bofl kal nca üç gün ekmek yok demektir. çünkü birikmifl paras yoktur. Veresiye asabildi i kadar idare eder ama nereye kadar? Genelde köyden flehre göç yoluyla gelip çal flan insanlar n bir küçücük avantaj hâlâ köyden bulgur, nohut bir k s m kuru g da ve benzeri yiyeceklerini getirebiliyor olmas ve geçimlerine ek bir katk sa lamas birazc k destektir elbette. Tabi baz - lar nda bu da yoktur. Ülkemizde resmi iflsizlik oran çeflitli a zlardan farkl olarak ifade edilmektedir. Ama bilinen oran % 15 ler ve daha üstünde iken son ekonomik kriz bu oran biraz daha art rm flt r muhakkak. Son ekonomik kriz bütün dünyada büyük iflsizler ordusu yaratt. Rusya da ifl yapan müteahhit firmalar % 80 ifl kayb na u rad lar. Amerika Birleflik Devletlerinde otomobil sektörü 45 bin iflçi ç kard iflten. Avrupa keza ayn s k nt da. Bizde de hemen her sektör iflçi ç karma yar fl na gitti y l n n en büyük kâr n elde eden banka bile befl bin civar nda personelinin ifline son verdi. Peki ne olacak bunlar hali? Zaten bir y n yetiflmifl, e itimli genç iflsiz güçsüz dolafl rken bunlara ifl deneyimi olan yeni iflsizler eklendi. Bir yandan hayvanc l m z geri giderken tar m ülkesi olan ülkemizde karn m z doyuracak üretim yok, ama ha bire ziraat mühendisi yetifltiriyoruz. Meflhur lâf oldu Bahçelideki kahvehaneler ODTÜ mezunu gençlerle dolu sözü. Yoklu un, fukaral n, çaresizli in ne oldu unu yaflamayanlar bilmezler. yaflayanlarda anlatmak için kelime bulamazlar. fl verenler, sanayiciler, hizmet sektörü yat r mc lar, insanlara ifl imkân ve ekmek sunan insanlar n ticaret hayat na kâr merkezli bak fllar kendilerince do ru olabilir. Ama hayat m boyunca yakinen bildi im bir fley var ki beni hep düflündürmüfltür.bizim ifl adam m z kâr nda azalma bafllay nca ilk tedbir olarak iflçi ç kartmay akl na getirir nedense.tabii istisnalar yok demiyorum ama genelde böyle ne yaz k ki.kendi yaflant lar ndan, lükslerinden,harcamalar ndan, yurtd fl seyahatlerinden asla taviz vermezler ama, günlük kazançlar yla geçinen insanlar rahatl kla kap n n önüne koyabilirler. Sonra sofralar na oturup yemek yerken bo azlar ndan rahatl kla geçer mi geçmez mi diye merak etmiyor de ilim. slam düflünce sisteminde açl a mahkum insan yoktur. Herkes varl n n yüzde iki buçu unu ihtiyaç sahiplerine aktarmak, infak etmek, bölüflmek, yard mlaflmak suretiyle açl a set çekecektir. Komflusu açken tok yatan bizden de ildir hadisi flerifi ne muazzam bir ö retidir anlayanlar için. Yar n ndan emin olmayan nesillere emanet edilmifl de ildir bu ülke. Onlar n yar nlar n haz rlamakta elbetteki hem hükumetlerin hem de bu ülkenin imkân ve f rsatlar ndan yararlan p güçlenen özel yat r mc lar n boynunun borcudur. Krizi, insanlar n ekme ini kesmek suretiyle atlatma düflüncesi yerine; bir süre kâr ndan fedakârl k etmeyi göze alabilmek olarak gören ve hatta gerekirse bir süre kazanmadan devam etmeyi erdem sayabilen bir anlay fl hakim k labilirsek, umar m evine ekmek götürememenin ezikli ini yaflayan insan say m z azal r,boynu bükük yavrular n say s azal r. Kapitalizmin maddesini, biraz maneviyat n ulviyetiyle takas edebilen vicdan sahibi insanlara selam olsun. Allah, kimseyi iflsiz, güçsüz ve yoksul b rakmas n dilerim.

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak ISSN 1308-7622 9 Ocak 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el

Detaylı

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK

Esed bela TAC Z, TAHR K VE KARARLILIK Bak fl fark olunca Konut sat fl Sanayi istihdam 100 bin kifli artt Marc Faber in Türkiye görüflü 12 DE Zorunlu istikamet Ç N! ABD endifleli Rusya rahat AB huzursuz Rus askerleri Ukrayna da bu ülke bizim

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13932 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor

Detaylı

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı