T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI İSLAM HUKUKUNDA İDDET BEKLEYEN KADININ NAFAKA VE SÜKNÂ HAKKI YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU Hazırlayan Hatice BOYALI GÜRPINAR KONYA 2011

2

3 T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Adı Soyadı : HaticeBOYALI (GÜRPINAR) Numarası : Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı : Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku Programı: Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezin Adı : İslam Hukukunda İddet Bekleyen Kadının Nafaka Ve Sükna Hakkı Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Hatice Boyalı (GÜRPINAR) imza III

4 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı: Hatice BOYALI (GÜRPINAR) YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU Numarası: Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı: Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku Programı TezliYüksekLisans Doktora Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU Tezin Adı: İslam Hukukunda İddet Bekleyen Kadının Nafaka Ve Sükna Hakkı Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan İslam Hukukunda İddet Bekleyen Kadının Nafaka Ve Sükna Hakkı başlıklı bu çalışma 10/06/2011 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Ünvanı,adı soyadı imza Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. Saffet KÖSE IV

5 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Hatice BOYALI(GÜRPINAR) Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU Tezin Adı İslam Hukukunda İddet Bekleyen Kadının Nafaka Ve Sükna Hakkı ÖZET İslam Hukukuna göre boşanma sonrasında erkek kadına boşanma nafakası vermelidir. Evliliğin kadının kusuru sebebiyle son bulması ve kadının geçimsiz (naşize) olması durumunda kadın bu hakkını kaybeder. İslam hukukuna göre boşanan kadının iddetini kocasının evinde geçirmelidir. Ancak mazeret ya da zaruret durumlarında evinden çıkabilir. Kadının çalışması ise zaruret dâhilinde değerlendirilmiş tüm izin yollarına başvurulduktan sonra evinden çıkmasına ruhsat verilmiştir. Kocanın nafakayı vermekten kaçınması ya da kayıp olması halinde kadın mahkemeye başvurarak nafaka temin talebinde bulunabilir. İslam Hukukunda maddi tazminat mut a ya benzetilerek meşru görülürken yoksulluk nafakası nafaka sebeplerinin yok olması nedeniyle caiz görülmemektedir. V

6 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Hatice BOYALI(GÜRPINAR) Numarası: Ana Bilim / Bilim Dalı Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU Tezin İngilizce Adı Women in Islamic Law, Alimony And Waiting gestation Sükna Rights SUMMARY According to the İslamic law man must give to livelihood to the woman after the divorced. If the marriage and reason of the woman s fault or woman s bad habit in this situations woman lose her livele hood right. According to the İslamic law divorced woman must spend her iddet at husband s house however if woman has a excuse or poverty she can spen her iddet at different place. If divorced woman working, her situation accepted that as a necessity and after the apply to all permission ways, if there is no way she can spend heriddet at different place to the husban place. If her husband avoid to give livelihood or her husband is lost, at this situations woman can apply to the court of the justice to want her livelihood from her husband. İslamic law estimate the indemnity to the mut a and gives to the indemnity a legalty. İslamic law does not give legality to the povert livelihood because of the there is no reason for livelihood. VI

7 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... VII ÖNSÖZ... X KISALTMALAR... XIII GİRİŞ KAVRAMSAL ÇERÇEVE I. İddet... 1 A. İddetin Çeşitleri Ay Esasına Göre İddet Kur Esasına Göre İddet Hamile Kadının İddeti Kocası Mefkûd Olan Kadının İddeti İstibra... 7 B. İddetin Teşri Hikmetleri... 8 II. Nafaka... 9 A. Nafakanın Ölçüsü B. Nafakanın Türleri C. Nafakanın Kapsamı Yiyecek Giyecek Mesken Hizmetçi Desteği Temizlik Gereçleri, Ev Eşyası ve Sağlık Harcamaları Techiz ve Tekfin Harcamaları BİRİNCİ BÖLÜM İDDET BEKLEYEN KADININ NAFAKA HAKKI I. Talak ve Fesih İddeti Bekleyen Kadının Nafakası A. Ric i Talak İddeti Bekleyen Kadının Durumu B. Bâin Talak İddeti Bekleyen Kadının Durumu C. Fasit Nikâh İddeti Bekleyen Kadının Durumu E. Lian İddeti Bekleyen Kadının Durumu F. Îla İddeti Bekleyen Kadının Durumu II. Vefat İddeti Bekleyen Kadının Durumu III. İddeti Esnasında Hamile Olan Kadının Durumu IV. İhtida Eden Kadının Durumu VII

8 V. İddet Esnasında Çalışan Kadının Durumu VI. Kadının Nafakasının Karşılanamadığı Durumlarda Alınacak Tedbirler33 A. Kocanın Nafakayı Ödemekten Kaçınması Kocanın Malının Satılması Kocanın Hapsedilmesi B. Kocanın Nafakayı Ödemekten Aciz Kalması Kısmî Tediye Koca Adına Kadına İstidâne Yetkisi Eski Nafaka Alacaklısından İstidane Yetkisi VII. Türk Medeni Kanununda Boşanan Kadının Nafakası A. Maddî ve Manevi Tazminat B. Yoksulluk Nafakası C. Tedbir Nafakası VIII. İslam Hukukunda Maddî Tazminat ve Yoksulluk Nafakasının Muteberliği A. Maddî Tazminatın Muteberliği B. Yoksulluk Nafakasının Muteberliği IX. Mefkûd Koca Hakkında Nafaka Takdiri X. Boşanan Kadının Nafaka Hakkı Bağlamında İslam Hukuku ve Medeni Kanunun Mukayesesi XI. İddet Nafakasını Düşüren Haller A. Evliliğin Kadının Kusuru Sebebiyle Son Bulması B. Nafakanın Kazâ ya da Rızâ ile Takdir Edilmemesi C. Kadının Nâşize Olması İKİNCİ BÖLÜM İDDET BEKLEYEN KADININ SÜKNÂ HAKKI VE EVİNDEN ÇIKMAMA MÜKELLEFİYETİ I. Süknânın Mahiyeti II. İddet Bekleyen Kadının Süknâ Hakkı A. Ric î Talak İddeti Bekleyen Kadının Durumu B. Bâin Talak İddeti Bekleyen Kadının Durumu C. Kocası Vefat Eden Kadının Durumu III. İddet Bekleyen Kadının Evinden Çıkmama Mükellefiyeti A. Ric i Talak İddeti Bekleyen Kadının Durumu B. Bâin Talak İddeti Bekleyen Kadının Durumu VIII

9 C. Vefat İddeti Bekleyen Kadının Durumu D. İddet Esnasında Çalışan Kadının IV. İddet Bekleyen Kadının Evinden Çıkabileceği Durumlar V. İddet Bekleyen Kadının Yolculuğu VI. İddet Bekleyen Kadının Evinden Çıkarılması VII. Günümüz Uygulamasında Süknânın Muteberliği SONUÇ BİBLİYOGRAFYA IX

10 ÖNSÖZ İslam dini evlilik müessesesine önem vermiş, boşanma durumunda kadın ve erkeğin ayrılmalarını yeterli görmeyerek hukuki müeyyidelerle bu önemi hissettirip boşanma sonrasında taraflara nafaka ve sükna başta olmak üzere bir takım hak ve yükümlülükler getirmiştir tarihli Türk Medeni Kanunu kabulünden sonra türk toplumu bu kanunla uyumu gerçekleştiremeyerek aile hayatlarını İslam hukukuna göre sürdürmek istemiştir. Sosyal yapı ve kadının aile statüsündeki değişiklik İslam hukukunda var olan boşanma sonrası müeyyidelerin uygulamasını güçleştirmiş, iddet nafakası ve sükna gibi haklar vicdanlara terkedilmiş ya da bu ihtiyaçlar medeni kanunla giderilmeye çalışılmıştır. Ancak unutulmaması gereken husus şudur ki; iddette ki hak ve yükümlülükler dünya hayatı için pek çok hikmeti ihtiva etmekle birlikte taabbüdilik yönü ile de uhrevi hayatı da ilgilendirmektedir. Klasik kaynaklarımızda iddet ve nafaka bölümlerinde iddet bekleyen kadının nafaka hakkı ve sükna mükellefiyeti ele alınmıştır. İslam hukukunda iddet bekleyen kadının nafaka ve süknâ hakkıyla ilgili daha önce müstakil bir çalışma yapılmamakla birlikte, bu konuya araştırmaların alt başlıklarında yer verdiklerini görmekteyiz. İslam Hukukunda İddet ve Hükümleri isimli yüksek lisans tezinde Üzeyir Durmuş, iddet bekleyen kadının hak ve sorumluluklarını ele alırken iddet nafakası ve süknaya kısaca değinilmiştir. İslam Hukukunda İddet ve Boşanmış Kadının Evliliği konusunda Fatih Karataş ın yaptığı araştırmada, iddetin illeti ve taabbüdiliği üzerinde durulmuş, nafaka ve süknâ hakkına kısa cümleler halinde yer verilmiş, günümüz problemlerine çözüm üretme çabasına gidilmemiştir. X

11 İslam Hukukunda Borçlusu ve Alacaklısı Bakımından Nafaka Mükellefiyeti isimli çalışmasında Muhammet Sarı, pozitif ayrımcılık konusuna yer vermiş diğer kısımlar ise yüzeysel olarak incelemiştir. İslam Hukukunda Karı Nafakası isimli yüksek lisans tezinde Şadiye Görgülü, iddet nafakasına sadece bir cümleyle değinmiş, bunu da kadına ric i talakda istihsanen verilmiş ve kocanın vicdanına bırakılmış bir hak olarak değerlendirmiştir. İslam Hukukunda Evlilik ve Hısımlık Nafakası adlı eserinde Celal Erbay, iddet bekleyen kadının nafaka hakkı hususunda nafaka ve süknâ ayrımına gitmemiş ve bu bölümde iddet nafakasının mahiyetinden çok tarafların nafaka alacaklısı ve borçlusu olabilmesi için gerekli hukuki özellikleri türk yargı muhakemeleri açısından açıklamıştır. Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının muteberliğine değinilmemiştir. Mehir, Nafaka ve İtaat Kavramları Çerçevesinde İslama Göre Ailede Eşlerin Sorumlulukları isimli çalışmasında Emine Eravcı, teziyle ilgili kavramları açıklarken, İslam hukuku terminolojisinde ki nafaka kavramının, kadını pasifleştirdiğini savunmuştur. Eşlerin gönüllü olarak sorumlulukları paylaşabileceklerini, hak ve yükümlülük olgusunun anlaşmazlık durumlarında anlam kazandığı, yapılan araştırmada göz ardı edilerek islam hukuku ağır bir üslupla eleştirilmiştir. Çalışmamız giriş ten sonra iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ayrılık sebebine göre iddet bekleyen kadının nafaka hakkı, medeni kanunda yer alan maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakasının muteberliğini incelemeye çalışırken; ikinci bölümde iddet bekleyen kadının mesken hakkı ve evinden çıkmama mükellefiyetini evinden çıkabileceği durumları ele almaya çalıştık. Araştırmamızda Kur an ve sünnet temel kaynağımız olmuştur. Bunun yanında dört mezhebin görüşleriyle birlikte Zahirî, Caferî ve İmamiyye mezheplerinin görüşlerine de yer vermeye gayret ettik. XI

12 Bunlarla birlikte nafaka ve sükna nın kanunlarda uygulanabilirliğini göstermek ve mukayese imkanı sağlama maksadıyla Hukuk-ı Âile Kararnâmesi ve Türk Medeni Kanunu na zaman zaman atıfta bulunmaya çalıştık. Bu çalışmanın hazırlanması aşamasında yardımlarını esirgemeyen saygı değer hocam Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU, kıymetli vakitlerini esirgemeden bize rehberlik eden hocalarım Prof. Dr. Orhan ÇEKER, Prof. Dr. Saffet KÖSE ve Prof. Dr. Halit ÇALIŞ ve Arş. Gör. Huzeyfe ÇEKER beyefendilere ve eşim Hüseyin GÜRPINAR a teşekkürü bir borç telakki ederim. Hatice BOYALI GÜRPINAR Ankara XII

13 KISALTMALAR by. cc. DİA. Hz. MÜİFVY mad. Mtb. OMÜİFD : Basım yeri yok : Celle Celalühu : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi : Hazreti : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları : Madde : Matbaası : Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s. : Sahife Ter. : Tercüme eden v. : Vefat tarihi Yay. bt. : Yayınları : Binti XIII

14 GİRİŞ KAVRAMSAL ÇERÇEVE Çalışma konumuzun İslam hukukunda iddet bekleyen kadının nafaka ve süknâ hakkı olması hasebiyle, araştırmamıza temel teşkil etmesi ve konunun daha iyi anlaşılması için iddet, nafaka ve istibra kavramlarını açıklamakta fayda görüyoruz. I. İddet Sözlükte, saymak, sayılan şeyin miktarı, adet anlamına gelen iddet kelimesi 1 ; İslam hukukunda, evliliğin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda evliliğin izlerinin yok olması için beklenilen şer i müddete denir. Bu süre dolmadan kadın, bir başkasıyla bazen de boşandığı eşiyle evlenemez. 2 ي ا أ يه ا ا لذ ين ا م ن وا إ ذ ا ن ك ح ت م ال م و م ن ات ث م ط لق ت م وه ن م ن ق ب ل أ ن ت م سوه ن ف م ا ل ك م ع ل ي ه ن م ن ع دة ت ع ت دون ه ا Mü min kadınları nikâhlayıp da sonra cinsel birleşmeden önce boşamışsanız üzerine sayacağınız iddet yoktur 3 ayetin hükmü gereğince nikâh akdinden sonra cinsel ilişki ve sahih halvet olmadan meydana gelen boşamalarda kadının iddet yükümlülüğü yoktur. 4 1 İbn Manzûr, İdd mad., III/281; Ramlî, VII/ Mevsılî, III/210; Bilmen, II/368; Ebû Zehrâ, s Ahzab, 33/49. 4 Acar, iddet, DİA, XXI/ 467; Yaman, s. 87.

15 A. İddetin Çeşitleri İddet, taraflara nafaka ve mesken başta olmak üzere, nesep, mirasçılık gibi hak ve sorumluluklar getirmektedir. Bu sebeple evliliğin sona eriş şekline ve kadının fizyolojik durumuna göre iddetin süresi şu şekilde değişkenlik arz etmektedir: 1. Ay Esasına Göre İddet Ay esasına göre iddet bekleyenlerin başında, kocası vefat eden kadınlar gelmektedir. Allah (c.c.) beklenilmesi gereken süre hususunda şöyle buyurmuştur: و ا لذ ين ي ت و فو ن م ن ك م و ي ذ ر ون أ ز و اج ا ي ت ر بص ن ب ا ن ف س ه ن أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ا..Sizden vefat edenlerin geride bıraktığı zevceler, bizzat kendileri dört ay on gün iddet beklerler. 5 Ayette gerdeğe girilmiş ifadesi bulunmadığından, kadınlar vefat durumunda zifaf yahut halvet göz önünde bulundurulmaksızın iddet beklerler 6 لا يحل لامراة مسلة إن تو من باالله و اليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أربعة زوجها إلا ع ىل أيام أشهر وعشر ا Allah a ve Ahiret gününe iman eden kadının ölmüş bir kimse için üç günden fazla yas tutması helal değildir. Yalnız kocası bundan müstesnadır. Onun iddeti dört ay on gündür. 7 hadisi de bu hükmü teyid etmektedir. Hukûk-ı Âile Kararnâmesi bu konuya şöyle yer vermiştir: Madde 143: Hamil olanlardan maada zevci vefat eden ve nikâh-ı sahih ile menkûhe olan kadınların ictima vuku bulsun veya bulmasın dört ay on gün iddet beklerler. 5 Bakara 2/ Serahsî, VI/30; Mehmet Zihni Efendi, III/248; Bilmen, II/ Dârimî, Talak 12, II/165; Buhâri, Talak 40, VII/59; Müslim, Talak 9, II/11; Ebû Dâvud, Talak 41, II/389; İbn Hâcer, IX/392. 2

16 İslam âlimleri iklim şartları, kişisel faktörler gibi etmenleri göz önünde bulundurarak, hayız görme yaşında; alt sınır olarak dokuz, üst sınır olarak onbeş; hayızdan kesilme yaşını ise elli beş yaşı tamamlama olarak kabul etmişlerdir. 8 Belirtilen sınırın altında ya da üstünde olan yani küçüklükten yahut yaşlılıktan hayız görmeyen kadınların boşanmaları durumunda beklemeleri gereken iddetin müddeti ise: و ال لاي ي ي ي س ن م ن ال م ح يض م ن ن س اي ك م إ ن ار ت ب ت م ف ع د ت ه ن ث ل اث ة أ ش ه ر و ال لاي ي ل م ي ح ض ن Kadınlarınızdan hayızdan kesilenler hakkında şüphelenirseniz, onların iddeti üç aydır. Henüz hayız görmeyenlerin de öyle. 9 ayetiyle belirlenmiştir. Hayız görme yaşında olup, hayız görmeye başlamış olduğu halde gebelik, süt emzirme, hastalık gibi bir sebebe bağlı olmaksızın sebebi bilinmeyen durum sebebiyle uzun müddet hayız görmeyen kadınların iddeti, Hanefî 10 ve Şafiîlere 11 göre hayız oluncaya ya da hayız olma yaşına ulaştıktan sonra netlik kazanmaktadır. Mâlikî 12 ve Hanbelîlere göre 13 ise bu durumda kadının on iki ay iddet beklemesi gerekir. Bunun dokuz ayı istibrânın gerçekleşmesi için, üç ayını ise ihtiyat olarak belirlenmiştir. İslam ın genel ilkeleri ve aile hayatından beklediği özel yararlar göz önüne alındığında Hanefî ve Şafiîlerin bu derece ihtiyatlı davranmaları, ne bekâr ne de evli sayılan kadın için meşakkat, iddet müddetince nafaka ödeyen koca için külfet olarak görülmektedir Hassâf, s. 65; Bilmen, II/ Talâk, 65/4. 10 Merğînâni, II/ Şîrâzî II/ İbn Rüşd, II/ İbn Kudâme, VII / Şîrâzî, II/143; Acar, İddet, DİA, XXI/468. 3

17 Hukûk-ı Âile Kararnâmesi, bu konuda Mâlikî mezhebinin görüşünden istifade ederek tarafları külfetten kurtarma yoluna gitmiştir. Madde 140: Mutedde zikr onulan müddet zarfında hiçbir hayız görmediği veyahut bir veya iki hayız gördükten sonra munkatı olduğu takdirde eğer sinn-i iyâse vâsıl olmuşsa vusul tarihinden itibâren üç ay olmamış ise iddet-i lüzumu zamanından itibaren dokuz ay iddet bekler Kur Esasına Göre İddet Boşanmış ya da nikâhı fesh olmuş kadınların beklemesi gereken iddet süresi, Kur an-ı Kerim de de şöyle belirtilmiştir: و ال م ط لق ات ي ت ر بص ن ب ا ن ف س ه ن ث ل اث ة ق ر وء قروء Boşanan kadınlar bizzat kendileri üç kuru beklerler. 16 Ayetteki lafzının hem hayız, hem de temizlik manalarına gelmesi, âlimler arasında iddet süresi hususunda ihtilafa sebep olmuştur. Hanefî ve Hanbelîler, hayız manasını tercih ederken; 17 Şafiî ve Malîkîler ise temizlik durumu olarak anlam vermişlerdir. 18 Hukûk-ı Âile Kararnâmesi bu konuya şöyle yer vermiştir: Madde 139: Akd-i sahih ile menkuha olup, ictimâdan sonra zevcinden talak veya fesih ile tefrik ile iftirak eden hamil veya sinn-i iyasa vasıl olmayan kadınların müddeti iddet-i üç hayz-ı kâmildir. Şu kadar ki kadın üç ay mururundan mukaddem iddetinin inkizasını iddia eylerse kabul olunmaz. 19. Türk Medeni Kanunu nda ise kadının yeni evlilik yapması için gereken süre şöyle belirtilmiştir: 15 Aydın, s Bakara, 2/ Serahsî, VI/14, İbn Kudâme, VII/ İbn Rüşd, II/72; Nevevî, Minhâc, s Aydın, s

18 Madde 132: Evlilik sona ermişse kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Kadının önceki evliliğinden hamile olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır. 3. Hamile Kadının İddeti İddeti esnasında hamile olan kadının iddeti, doğum yapması ile sona erer. 20 Bu hüküm و أ ول ات ال ا ح م ال أ ج ل ه ن أ ن ي ض ع ن ح م ل ه ن Hamile kadınların iddetler ise çocuk doğurmaları ile biter 21 ayetiyle açıkça ortadadır. Ayrıca bu hükmün delili sünnette de şöyledir: إن سبيعة الا سلمي نفست بعد وفاة زوجها بليل فجاءت النبي أن تنكح فا ذن لها فنكحت فاستاذنه (ص) Sübey a bt. Eslemiyye kocasının vefatından bir gün sonra doğum yapmış, sonra da Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem )e gelerek evlenmek için izin istemişti. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem )inde izin vermesinden sonra da evlenmişti 22 Hz. Ömer in de şöyle dediği rivayet edilir: Kocası henüz musalla taşındayken kadının doğum yapmasıyla, iddeti bitmiş, evlenmesi helal olmuştur Serahsî, VI/15; İbn Rüşd, II/101; Râzi, XXX/37; Nevevî, Ravza, VI/193; Ebû Zehra, s Talak, 65/4. 22 Mâlik, s Şafiî, V/324. 5

19 4. Kocası Mefkûd Olan Kadının İddeti İslam hukukunda mefkûd kendisinden haber alınamayan, nerede olduğu, yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen kayıp kimse 24 anlamında kullanılmaktadır. Hanefîlere göre kadın, mefkûdun öldüğünün kesinlik kazanmasına kadar başkasıyla evlenemez. 25 Cumhura göre, mefkûdun vefat ettiği kanaatinin hâkim olması durumunda, kadın dört yıl bekler daha sonra ölüm iddetini tamamlar. 26 Hz. Ömer zamanında kocası kaybolan kadına Hz. Ömer, dört sene beklemesini söyler. Bu süreyi bekleyip gelen kadına Hz. Ömer, tekrar dört ay on gün beklemesini söyler. Kadının bu süre sonunda tekrar Hz. Ömer e gelmesiyle Hz. Ömer, bu adamın velisi nerededir? diye sorar. Velisi getirildiğinde, Hz. Ömer, kadını boşamasını emreder. O da bunu yapınca Hz. Ömer kadına: Dilediğin kimseyle evlenebilirsin. buyurmuştur. 27 Hukuk-ı Aile Karanâmesi bu konuda Cumhurun görüşünü benimseyerek bu konuya şöyle yer vermiştir: Madde 127: Nafaka cinsinden mal terk ettiği halde teğayyün eden bir kimsenin zevcesi, hâkime bi l-müraca a tefrikini talep etse, hâkim o kimse hakkında icray-ı tahkikat eder. Nerede olduğuna ve hayat ve mematına dair haber alınmasından ye s hâsıl olur ise, ye s tarihinden itibaren dört sene te cil eyler. İş bu müddet zarfında haber alınamadığı ve zevce talebinde musır bulunduğu halde tarafeyni tefrik eder. Eğer zevc muharebede gaybubet etmiş ise hâkim tarafeyni muharebeynin üseranın yerlerine avdetinden itibaren bir sene murur eyledikten sonra tefrika hükmeder. Her iki halde zevce hüküm tarihinden itibaren iddet-i vefat bekler Karaman, I/ Gözübenli, Mefkûd, DİA, XXVIII/ Sahnûn, V/130; Şîrâzî, II/146; İbn Kudâme, VII/ Mâlik, s Aydın, s

20 5. İstibra İslam hukukunda istibra, cariye ya da zina eden hür kadının rahminde çocuk olup olmadığının bilinmesi için, mâlik olma, mülkiyetin sona ermesi yahut şüphe ile beraberlik gibi sebeplerden birinin subutu sebebi ile belirli bir süre beklemesidir. 29 a. Cariyenin İstibrası Cariyenin mülk edinilmesi ya da mülkiyetin son bulması durumunda istibrası bir kar dır. Hamile olması halinde ise istibra doğumla gerçekleşir. 30 b. Hür Kadının İstibrası Hür kadının evlilik dışı cinsel ilişkide bulunmasından sonra evlenmek istemesi halinde bir müddet beklemesi gerekir. Kadın, suç ortağı erkekle hemen evlenmek isterse beklemeden evlenebilir. Kadının başka bir erkekle evlenmeyi istemesi üzerine istibra ile iddetin, gerekip gerekmediği hususunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Hanefî ve Şafiîlere 31 göre evli, iddet bekleyen kadınların bilerek zina etmeleri durumunda istibra ile iddet beklemesi vacip değildir. Mâlikî ve Hanbelîlere 32 göre kadından ilişkiden itibaren üç hayız görmekle istibrası istenir Şayet bilmeyerek batıl evlilik sonucu zifaf gerçekleşmişse kadının üç hayız müddeti iddet beklemesi gerekir. Çünkü bu durumda akit fasit olur. Fasit nikâh akdi sonrasın zifafın gerçekleştiği durumlarda iddet beklenilmesi icap eder Zuhaylî, VII/ Mâverdî, XI/294; Şîrâzî, II/ Şîrâzî, II/152, Zuhaylî, VII/ Sahnûn V/118; İbn Kudâme, VI/ Serahsî, VI/55. 7

21 B. İddetin Teşri Hikmetleri 1- İddetle ilgili ayetler incelendiğinde, ilk akla gelen kadının hamile olup olmadığının anlaşılması için bu sürenin beklenildiğidir. Kadın, bu süre zarfında başka evlilikten uzak tutularak neseplerin karışması önlenecektir. 34 Fakat günümüz teknolojisiyle kadının hamileliği bu süreyi beklemeden de tespit edilmekte, bilinemediği durumlarda ise nesep karışıklığı DNA tesleriye ortadan kaldırılmaktadır. Bu durumda kadının hamileliğinin anlaşılması bize iddetin illeti olmadığını göstermektedir. Şayet illette bulunması gereken; zahir, munzabıt ve münasip vasıflardan, munzabıt vasfını bulundurmaması, bize bunun iddetin illeti değil de hikmeti olduğunu göstermektedir Evlenme gibi boşanma da hukukî bir tasarruftur. Gelip geçiçi heveslerin, salt duygusal yaklaşımların ürünü olmamalıdır. Böyle bir kararın verilmesinde duygusal davranmak kaçınılmazdır. Eşler iddet süresince, hem ferdi hem de toplum için önemli olan boşanma kararlarını rasyonel değerlendirme fırsatı bulacaklardır Kocası vefat eden kadının iddet beklemesinin hikmeti kocasına vefasını, eşinin ailesine ise saygısını göstermesidir. Kadın, kocasının vefatında hıdada uyarak üzüntüsünü, süknâya uyarak da yuvasına bağlılığını gösterir. Aksi halde kadının derhal evlenmesi dedikoduların artmasına sebep olur. Bu açıdan düşünüldüğünde iddet olgusu sadece taraflara değil, tarafların ailelerine de gelecek zararların bertaraf edilmesini sağlamaktadır İddet, boşanmış eşlerin yaşanan huzursuzlukların etkisinden kurtulup yeni bir hayata uyum sürecidir Serahsî, VI/8; Bilmen, II/ Şa bân, s Kur an Yolu, V/ Bilmen, II/394; Kur an Yolu, I/ Kur an Yolu, I/378. 8

22 5- İddette tarafların yükümlülük ve haklarının olması evlilik müessesesinin ciddiyetini vurgulamaya yöneliktir. Nikâh akdiyle hayatlarını birleştiren eşlerden aynı ciddiyette ayrılmaları istenerek aile kurumunun anlık heveslerden bertarafı amaçlanmıştır. 6- İddette tarafların, hak ve yükümlülükleri hususundaki yaptırımlar, tarafların boşanma kararı almalarında caydırıcı unsur olabilmektedir. Yukarıda açıkladıklarımızın dışında da iddetin hikmetlerinin olması muhakkaktır. Burada ifade etmemiz gereken şudur ki; tarafların iddetle ilgili emirlere maslahat için değil, kulluklarını yerine getirme maksadıyla uymaları en güzel olanıdır. Bu konuda iddetin hükümlerine uyan kişinin hikmetle değil, hakkullahla ilgilenmesi doğru olsa gerektir. II. Nafaka Arapça bir kelime olan, نفق أنفق fiilinin masdarı olan إنفاق dan isimdir. kelimesi sözlükte; bir şeyin, azalması, harcama, gider, geçim masrafı, aile نفق reisinin ev ehli için bulundurması gereken yiyecek, giyecek; geçinmek için lazım olan para, aile ve çocuklarını geçindirecek iaşe anlamlarına gelmektedir. 39 Çoğulu kelimesi ise sözlükte, insanın aile fertleri için انفق şeklinde gelen نفاق ve نفقات sarf ettiği şey, yiyeceklerin, malının ve paranın tükenmesi, insanın malını, mülkünü harcayarak tüketmesi, 40 anlamlarında kullanılmaktadır. İslam hukukunda nafaka, iaşe, giyim eşyası ve süknâ (meskende oturma hakkı) 41 dır. Maişet için lazım olan şeyler, giyim için ihtiyaç duyulan eşya, iskân ve ikamet için gerekli olan her şey nafaka mükellefiyetinin içindedir İbn Manzûr, Nfk mad., X/ Mergînânî, II/328; Bilmen, II/ Kadri Paşa, s. 5; İbn Âbidîn, II/886; Bilmen, II/444; Erdoğan, s Tusî, VI/2; Serahsî, V/181; İbn Âbidîn, II/886; Bilmen, II/244; Zuhaylî, VII/786; Karaman, I/286. 9

23 Türk Medeni Kanunun da nafaka, bazı şahısların iaşe ve bakımını sağlama borcu yükleyen ve zaruret içinde bulunan hısımlara yardım zorunluluğu içeren bir kurumdur. 43 A. Nafakanın Ölçüsü Ailenin ekonomik ihtiyaçlarını belirlemede Kur ân ve sünnetin getirdiği ölçü, her dönemin âlimlerinin kendi şartları doğrultusunda içini doldurabilecekleri ma ruf kavramıdır. 44 Bakara süresi 233. ayeti bizlere nafakanın ölçüsünü şöyle bildirmektedir و ال و ال د ات ي ر ض ع ن أ و ل اد ه ن ح و ل ي ن آ ام ل ي ن ل م ن أ ر اد أ ن ي ت م ال رض اع ة و ع ل ى ال م و ل ود ل ه ر ز ق ه ن و آ س و ت ه ن ب ال م ع ر وف ل ا ت ك ل ف ن ف س إ لا و س ع ه ا ل ا ت ض ار و ال د ة ب و ل د ه ا و ل ا م و ل ود ل ه ب و ل د ه و ع ل ى ال و ار ث م ث ل ذ ل ك Anneler çocuklarını tam iki sene emzirirler. Bu hüküm süt müddetini tamamlamak isteyenler içindir. Annelerin yiyeceği ve giyeceği ma ruf bir şekilde evlat kendisinin olan babaya borçtur. Hiç kimse gücünden ziyade bir şeyle mükellef tutulamaz. Hiçbir anne ve baba çocuğu yüzünden zarara sokulmasın. Mirasçıya düşen de aynı borçtur. Hz. Âişe den nakille: هنت بن عتبة قالت يا رسول االله إن يكفني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم وولدك بالمعروف أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما فقال خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك 43 Ergenekon, s Tûsî, VI/4. 10

24 Hind bt. Utbe: Ya Rasulullah! Ebû Süfyân cimri bir adam. Bana ve çocuklarıma ondan habersiz aldıklarımın dışında yetecek kadar mal vermiyor. deyince Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem): Ebu Süfyân ın malından örfe göre, sana ve çocuğuna yeterli olanını al buyurmuştur. 45 Kendisine örfe uygun olanını emretmiş ve başka bir ölçü getirmemiştir. 46 Yine Peygamberimiz Veda Hutbesi nde, Bakara 2/233 de geçen ibare ile aynı hükmü ifade eden: ولهن عليكم رزقهن وآسوتهن بالمعروف Sizin de, örfe uygun bir şekilde kadınların geçimlerini ve giyimlerini sağlamanız, onların sizin üzerinizdeki haklarıdır. 47 buyurmaktadır. Türk Medeni Kanunu nda ise nafakanın ölçüsü şu şekilde belirtilmiştir: Madde 316: Davacının geçinmesi için muktazî, diğer tarafın geliri ile mütenasip bir muavenette olur. Bu durumda nafakanın miktarı, nafaka alacaklısının yaşaması ve geçinmesi için lüzumlu vasıtaları tedarik etmeğe yetecek miktarda olmalıyken, nafaka borçlusu açısından ise onun gelirine göre olmalıdır Buhârî, Nafakât 9, VI/ Serahsî, V/ Müslim, Hac 19, II/ Cessâs, III/

25 B. Nafakanın Türleri İslam hukukunda nafaka konusunda alacaklı ve borçlu münasebetinin olabilmesi için taraflar arasında evlilik, akrabalık ve mülkiyet sebeplerinden birinin bulunması gerekir. 49 Eşlerin nikâh akdine taraf olmaları ve evlilik hayatı yaşamaları, aralarında nafaka hukukunu oluşturur. Bu durumda kadın nafaka alacaklısı, koca da nafaka yükümlüsüdür. Kocanın nafaka yükümlülüğü, evlilik sürecinde olduğu gibi iddet müddetinde de devam eder. 50 Nafaka hukuku sadece eşler arasında olmayıp, kişinin bakıma muhtaç akrabaları arasında da gerçekleşebilir. Kişi çocukları, torunları gibi usûlüne yahut baba ve dedesi gibi ihtiyaçlarını gideremeyen fürûuna karşı da nafaka yükümlüsü olabilir ki, buna usul-fürû nafakası denir. 51 Nafakaya muhtaç oldukları halde usul ve füru dan kimseleri bulunmayan kimselerin nafakalarını, yakın akrabalarının karşılaması gerekir. Bu yükümlülüğü de hısımlık nafakası adı 52 verilir. İslam hukukunda nafaka mükellefiyeti, kişinin eş ve akrabalarıyla sınırlı olmayıp, mülkiyetinde bulunan ve menfaatleri tamamen kendine ait mal, köle, cariye ve hayvanatı da kapsamaktadır. Bunların varlık ve verimliliklerini sürdürebilmeleri için yapılan harcamalara da mülkiyet nafakası adı verilir. Sahibinin nafakadan imtina etmesi durumunda köle çalıştırılarak nafakasını kazanmaya, hayvanların nafakasının ihmal edilmesi durumunda ise sahibi, hayvanları satmaya mecbur edilir. 53 Türk Medeni Kanunu nda hısımlık nafakasına şöyle yer verilmiştir: 49 Nevevî, Ravza, VI/ Zuhaylî, VII/ Bilmen, s Bilmen, s Bilmen, s

26 Madde 364: Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. C. Nafakanın Kapsamı Beslenme, giyim, kuşam barınmave sağlık giderlei ile bunlara tabi olanların, boşanan kadına iddet müddeti içerisinde verilmesine iddet nafakası adı verilmektedir. 54 Bu konu başlığı altında nafaka yükümlüsü olan kocanın, kadına neler vermesi gerektiği ve verileceklerin miktarı üzerinde duracağız. Kocanın nafaka yükümlülüğü şu hususları içerir: 1. Yiyecek İslam hukukçuları kadın için yiyecek, içecek ve buna bağlı olanların yeterli olanı ile takdir edilmesinde ittifak etmişlerdir. 55 Bunun sebebi Hz. Peygamber in Hind e: Sana ve çocuğuna yeterli olanı ma ruf bir şekilde al. şeklinde buyurmuş olmasıdır. Hind e miktar belirtmeden alması emri, takdiri onun ictihadına bıraktığını gösterir. Yine Kur ân da yüce Allah (c.c.): و ع ل ى ال م و ل ود ل ه ر ز ق ه ن و آ س و ت ه ن ب ال م ع ر وف.Annelerin rızkı ve giyeceği ma ruf bir şekilde babaya aittir şeklinde ifade etmiş ve yine Hz. Peygamber Veda Haccı nda : ولهن عليكم رزقهن وآسوتهن بالمعروف 54 Erdoğan, s Şîrâzî, II/160; İbn Mürtedâ, IV/432; Serahsî, V/ ; Kâsânî, IV/20; Mergînânî, II/327; İbn Rüşd, II/45; Mevsılî, IV/4. 13

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ KONU: ESKİ TÜRKLERDE KALIN VE KALININ HUKUKİ DURUMU HAZIRLAYAN

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI)

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) O talak iki defadır. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle ayırmak gerekir. (Bakara 2/229) Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Namusa Saldırı 327 NAMUSA SALDIRI Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller 1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi İSLAMDA EVLİLİK ve AİLE HUKUKU و م ن اي ات ه ا ن خ ل ق ل ك م م ن ا ن ف س ك م ا ز و اج ا ل ت س ك ن وا ا ل ي ه ا و ج ع ل ب ي ن ك م م و دة و ر ح م ة ا ن فى ذل ك لاي ات ل ق و م ي ت ف كر ون İçinizden kendileri

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

İslam Hukukunda İddet. Iddah in Islamic Law. Fatih KARATAŞ* Özet. Abstract

İslam Hukukunda İddet. Iddah in Islamic Law. Fatih KARATAŞ* Özet. Abstract Özet Fatih KARATAŞ* Boşanma, boşanan taraflara hukukî olarak birtakım haklar sağlamakta ve görevler getirmektedir. Boşanmanın sonuçlarından en önemlisi iddet bekleme görevidir. Evliliğin sona ermesi halinde

Detaylı

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR. Stj. Av. Mehmet ÖCAL

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR. Stj. Av. Mehmet ÖCAL ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR Stj. Av. Mehmet ÖCAL BOŞANMA TANIM TANIM : Eşlerden birinin istemi üzerine, yargıcın bu istemi yerinde görerek, eşler arasındaki evlilik girmiş ilişkisine

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız.

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Ders : 106 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Allah ın emri olan ve Peygamber Efendimiz (sav) in de birçok hadisinde bahsi

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

Milletlerarası Özel Hukuk Genel Prensipler ÖN MESELE

Milletlerarası Özel Hukuk Genel Prensipler ÖN MESELE Milletlerarası Özel Hukuk Genel Prensipler ÖN MESELE Doç.Dr. Kerem Giray Ön Meselenin TANIMI Hakimin önüne gelen ve çözüm bekleyen uyuşmazlığın halli, kimi durumlarda söz konusu maddi ilişkiyle sıkı şekilde

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır Evlilik İşlemleri Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Evlenme

Detaylı

NİKAH-II (Rükün ve Şartları)

NİKAH-II (Rükün ve Şartları) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-II (Rükün ve ) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Rükünleri Rükünlerde Aranan Şartlar

Detaylı

MADDE 184/5- Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

MADDE 184/5- Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Anlaşmalı Boşanma ve şartları 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 166 Madde 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Pratikte dava dosyalarının Aile Mahkemelerine tam hazırlanmaksızın açılması neticesinde ilk celsede

Detaylı

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ. Toplumda yaygın kullanılan ve aslında içinde pek çok yanılsamayı barındıran kavramlardan biri de evlilik sözleşmeleri

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ. Toplumda yaygın kullanılan ve aslında içinde pek çok yanılsamayı barındıran kavramlardan biri de evlilik sözleşmeleri Av. Afet Gülen KÖSE 1 EVLİLİK SÖZLEŞMESİ Toplumda yaygın kullanılan ve aslında içinde pek çok yanılsamayı barındıran kavramlardan biri de evlilik sözleşmeleri Evlilik sözleşmeleri önemli bir kesim tarafından

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146)

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadın konusuna baktığımızda

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1 KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ Doç.Dr.Sami Karacan Son zamanlarda kentleşmenin hızla gelişmesine paralel olarak kat karşılığı inşaat işleri de

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ DERS NO#5 KONU: - İşveren sorumlulukları ve Adli süreç - Cezai Sorumluluklar ve Hükümler - Hukuki sorumluluklar ve Sonuçları Yrd. Doç.Dr.

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

AİLE HUKUKU Aile içi şiddet ve kadınların yaşadığı şiddete karşı neler yapılabilir?

AİLE HUKUKU Aile içi şiddet ve kadınların yaşadığı şiddete karşı neler yapılabilir? AİLE HUKUKU Aile içi şiddet ve kadınların yaşadığı şiddete karşı neler yapılabilir? Erkek şiddeti, kuşkusuz kadının evlilikte ve evinde uğradığı en yaygın haksızlıktır. Kadınlar aile içinde çoğu kez bu

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 28.08.2015 Sirküler, 2015 / 23 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27.08.2015 tarihli

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşmenin altında adları, soyadları ve adresleri ile imzaları bulunan kişiler (aşağıda Devre Mülk Hakkı Sahibi ve Ortak Malik olarak anılacaktır.), aşağıdaki şartlarla

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii. ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix. İÇİNDEKİLER... xi. BİBLİYOGRAFYA...

İÇİNDEKİLER. ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii. ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix. İÇİNDEKİLER... xi. BİBLİYOGRAFYA... İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xi BİBLİYOGRAFYA... xix KISALTMALAR... xxvii Birinci Bölüm SİGORTA, ÖNEMİ VE TARİHÎ GELİŞİMİ

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.5 08/09/2011 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 4 TABLO LİSTESİ... 5 1 KAPSAM... 6 1.1 Dokümana Genel Bakış... 6 1.2 Şekillerin Anlamları, Kısaltmalar... 6 1.2.1 Şekillerin Anlamları...

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir.

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir. İSTANBUL, 28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligat Usul ve Esasları SİRKÜLER (2015/46) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ile mali konulardaki tebligatların elektronik (mail) olarak yapılabilecektir.

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

SEMİNER 29.11.2014 8. ÖZELLİKLE ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA KONULAR

SEMİNER 29.11.2014 8. ÖZELLİKLE ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA KONULAR ETM SEMİNER 29.11.2014 KONU: MÜHENDİSLİĞİN HUKUKSAL KAVRAMLARI 1.TANIMLAR 2. SÖZLEŞME VE UNSURLARI, ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER 3. BANKALAR, BANKACILIK, AKREDİTİF, TEMİNAT KONULARI 4. İŞ SAHİBİNİN VE ÇALIŞANLARIN

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K.

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 1 İzin, sosyal haklar, tertip edilme ve kuvvet değiştirme MADDE 8 (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden

Detaylı

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ İBRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI İbra, kelimesi kökeni olarak Arapça kökenli olup; Türkçe temize çıkarmak, borçtan

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu Dök. No: AUZEF-FR-2.5-01 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 İşbu taahhütname İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilişim Hizmetleri (Bundan sonra İÜ AUZEF" olarak

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı