T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI İSLAM HUKUKUNDA İDDET BEKLEYEN KADININ NAFAKA VE SÜKNÂ HAKKI YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU Hazırlayan Hatice BOYALI GÜRPINAR KONYA 2011

2

3 T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Adı Soyadı : HaticeBOYALI (GÜRPINAR) Numarası : Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı : Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku Programı: Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezin Adı : İslam Hukukunda İddet Bekleyen Kadının Nafaka Ve Sükna Hakkı Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Hatice Boyalı (GÜRPINAR) imza III

4 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı: Hatice BOYALI (GÜRPINAR) YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU Numarası: Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı: Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku Programı TezliYüksekLisans Doktora Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU Tezin Adı: İslam Hukukunda İddet Bekleyen Kadının Nafaka Ve Sükna Hakkı Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından hazırlanan İslam Hukukunda İddet Bekleyen Kadının Nafaka Ve Sükna Hakkı başlıklı bu çalışma 10/06/2011 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Ünvanı,adı soyadı imza Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. Saffet KÖSE IV

5 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Hatice BOYALI(GÜRPINAR) Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU Tezin Adı İslam Hukukunda İddet Bekleyen Kadının Nafaka Ve Sükna Hakkı ÖZET İslam Hukukuna göre boşanma sonrasında erkek kadına boşanma nafakası vermelidir. Evliliğin kadının kusuru sebebiyle son bulması ve kadının geçimsiz (naşize) olması durumunda kadın bu hakkını kaybeder. İslam hukukuna göre boşanan kadının iddetini kocasının evinde geçirmelidir. Ancak mazeret ya da zaruret durumlarında evinden çıkabilir. Kadının çalışması ise zaruret dâhilinde değerlendirilmiş tüm izin yollarına başvurulduktan sonra evinden çıkmasına ruhsat verilmiştir. Kocanın nafakayı vermekten kaçınması ya da kayıp olması halinde kadın mahkemeye başvurarak nafaka temin talebinde bulunabilir. İslam Hukukunda maddi tazminat mut a ya benzetilerek meşru görülürken yoksulluk nafakası nafaka sebeplerinin yok olması nedeniyle caiz görülmemektedir. V

6 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Hatice BOYALI(GÜRPINAR) Numarası: Ana Bilim / Bilim Dalı Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOĞLU Tezin İngilizce Adı Women in Islamic Law, Alimony And Waiting gestation Sükna Rights SUMMARY According to the İslamic law man must give to livelihood to the woman after the divorced. If the marriage and reason of the woman s fault or woman s bad habit in this situations woman lose her livele hood right. According to the İslamic law divorced woman must spend her iddet at husband s house however if woman has a excuse or poverty she can spen her iddet at different place. If divorced woman working, her situation accepted that as a necessity and after the apply to all permission ways, if there is no way she can spend heriddet at different place to the husban place. If her husband avoid to give livelihood or her husband is lost, at this situations woman can apply to the court of the justice to want her livelihood from her husband. İslamic law estimate the indemnity to the mut a and gives to the indemnity a legalty. İslamic law does not give legality to the povert livelihood because of the there is no reason for livelihood. VI

7 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... VII ÖNSÖZ... X KISALTMALAR... XIII GİRİŞ KAVRAMSAL ÇERÇEVE I. İddet... 1 A. İddetin Çeşitleri Ay Esasına Göre İddet Kur Esasına Göre İddet Hamile Kadının İddeti Kocası Mefkûd Olan Kadının İddeti İstibra... 7 B. İddetin Teşri Hikmetleri... 8 II. Nafaka... 9 A. Nafakanın Ölçüsü B. Nafakanın Türleri C. Nafakanın Kapsamı Yiyecek Giyecek Mesken Hizmetçi Desteği Temizlik Gereçleri, Ev Eşyası ve Sağlık Harcamaları Techiz ve Tekfin Harcamaları BİRİNCİ BÖLÜM İDDET BEKLEYEN KADININ NAFAKA HAKKI I. Talak ve Fesih İddeti Bekleyen Kadının Nafakası A. Ric i Talak İddeti Bekleyen Kadının Durumu B. Bâin Talak İddeti Bekleyen Kadının Durumu C. Fasit Nikâh İddeti Bekleyen Kadının Durumu E. Lian İddeti Bekleyen Kadının Durumu F. Îla İddeti Bekleyen Kadının Durumu II. Vefat İddeti Bekleyen Kadının Durumu III. İddeti Esnasında Hamile Olan Kadının Durumu IV. İhtida Eden Kadının Durumu VII

8 V. İddet Esnasında Çalışan Kadının Durumu VI. Kadının Nafakasının Karşılanamadığı Durumlarda Alınacak Tedbirler33 A. Kocanın Nafakayı Ödemekten Kaçınması Kocanın Malının Satılması Kocanın Hapsedilmesi B. Kocanın Nafakayı Ödemekten Aciz Kalması Kısmî Tediye Koca Adına Kadına İstidâne Yetkisi Eski Nafaka Alacaklısından İstidane Yetkisi VII. Türk Medeni Kanununda Boşanan Kadının Nafakası A. Maddî ve Manevi Tazminat B. Yoksulluk Nafakası C. Tedbir Nafakası VIII. İslam Hukukunda Maddî Tazminat ve Yoksulluk Nafakasının Muteberliği A. Maddî Tazminatın Muteberliği B. Yoksulluk Nafakasının Muteberliği IX. Mefkûd Koca Hakkında Nafaka Takdiri X. Boşanan Kadının Nafaka Hakkı Bağlamında İslam Hukuku ve Medeni Kanunun Mukayesesi XI. İddet Nafakasını Düşüren Haller A. Evliliğin Kadının Kusuru Sebebiyle Son Bulması B. Nafakanın Kazâ ya da Rızâ ile Takdir Edilmemesi C. Kadının Nâşize Olması İKİNCİ BÖLÜM İDDET BEKLEYEN KADININ SÜKNÂ HAKKI VE EVİNDEN ÇIKMAMA MÜKELLEFİYETİ I. Süknânın Mahiyeti II. İddet Bekleyen Kadının Süknâ Hakkı A. Ric î Talak İddeti Bekleyen Kadının Durumu B. Bâin Talak İddeti Bekleyen Kadının Durumu C. Kocası Vefat Eden Kadının Durumu III. İddet Bekleyen Kadının Evinden Çıkmama Mükellefiyeti A. Ric i Talak İddeti Bekleyen Kadının Durumu B. Bâin Talak İddeti Bekleyen Kadının Durumu VIII

9 C. Vefat İddeti Bekleyen Kadının Durumu D. İddet Esnasında Çalışan Kadının IV. İddet Bekleyen Kadının Evinden Çıkabileceği Durumlar V. İddet Bekleyen Kadının Yolculuğu VI. İddet Bekleyen Kadının Evinden Çıkarılması VII. Günümüz Uygulamasında Süknânın Muteberliği SONUÇ BİBLİYOGRAFYA IX

10 ÖNSÖZ İslam dini evlilik müessesesine önem vermiş, boşanma durumunda kadın ve erkeğin ayrılmalarını yeterli görmeyerek hukuki müeyyidelerle bu önemi hissettirip boşanma sonrasında taraflara nafaka ve sükna başta olmak üzere bir takım hak ve yükümlülükler getirmiştir tarihli Türk Medeni Kanunu kabulünden sonra türk toplumu bu kanunla uyumu gerçekleştiremeyerek aile hayatlarını İslam hukukuna göre sürdürmek istemiştir. Sosyal yapı ve kadının aile statüsündeki değişiklik İslam hukukunda var olan boşanma sonrası müeyyidelerin uygulamasını güçleştirmiş, iddet nafakası ve sükna gibi haklar vicdanlara terkedilmiş ya da bu ihtiyaçlar medeni kanunla giderilmeye çalışılmıştır. Ancak unutulmaması gereken husus şudur ki; iddette ki hak ve yükümlülükler dünya hayatı için pek çok hikmeti ihtiva etmekle birlikte taabbüdilik yönü ile de uhrevi hayatı da ilgilendirmektedir. Klasik kaynaklarımızda iddet ve nafaka bölümlerinde iddet bekleyen kadının nafaka hakkı ve sükna mükellefiyeti ele alınmıştır. İslam hukukunda iddet bekleyen kadının nafaka ve süknâ hakkıyla ilgili daha önce müstakil bir çalışma yapılmamakla birlikte, bu konuya araştırmaların alt başlıklarında yer verdiklerini görmekteyiz. İslam Hukukunda İddet ve Hükümleri isimli yüksek lisans tezinde Üzeyir Durmuş, iddet bekleyen kadının hak ve sorumluluklarını ele alırken iddet nafakası ve süknaya kısaca değinilmiştir. İslam Hukukunda İddet ve Boşanmış Kadının Evliliği konusunda Fatih Karataş ın yaptığı araştırmada, iddetin illeti ve taabbüdiliği üzerinde durulmuş, nafaka ve süknâ hakkına kısa cümleler halinde yer verilmiş, günümüz problemlerine çözüm üretme çabasına gidilmemiştir. X

11 İslam Hukukunda Borçlusu ve Alacaklısı Bakımından Nafaka Mükellefiyeti isimli çalışmasında Muhammet Sarı, pozitif ayrımcılık konusuna yer vermiş diğer kısımlar ise yüzeysel olarak incelemiştir. İslam Hukukunda Karı Nafakası isimli yüksek lisans tezinde Şadiye Görgülü, iddet nafakasına sadece bir cümleyle değinmiş, bunu da kadına ric i talakda istihsanen verilmiş ve kocanın vicdanına bırakılmış bir hak olarak değerlendirmiştir. İslam Hukukunda Evlilik ve Hısımlık Nafakası adlı eserinde Celal Erbay, iddet bekleyen kadının nafaka hakkı hususunda nafaka ve süknâ ayrımına gitmemiş ve bu bölümde iddet nafakasının mahiyetinden çok tarafların nafaka alacaklısı ve borçlusu olabilmesi için gerekli hukuki özellikleri türk yargı muhakemeleri açısından açıklamıştır. Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının muteberliğine değinilmemiştir. Mehir, Nafaka ve İtaat Kavramları Çerçevesinde İslama Göre Ailede Eşlerin Sorumlulukları isimli çalışmasında Emine Eravcı, teziyle ilgili kavramları açıklarken, İslam hukuku terminolojisinde ki nafaka kavramının, kadını pasifleştirdiğini savunmuştur. Eşlerin gönüllü olarak sorumlulukları paylaşabileceklerini, hak ve yükümlülük olgusunun anlaşmazlık durumlarında anlam kazandığı, yapılan araştırmada göz ardı edilerek islam hukuku ağır bir üslupla eleştirilmiştir. Çalışmamız giriş ten sonra iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ayrılık sebebine göre iddet bekleyen kadının nafaka hakkı, medeni kanunda yer alan maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakasının muteberliğini incelemeye çalışırken; ikinci bölümde iddet bekleyen kadının mesken hakkı ve evinden çıkmama mükellefiyetini evinden çıkabileceği durumları ele almaya çalıştık. Araştırmamızda Kur an ve sünnet temel kaynağımız olmuştur. Bunun yanında dört mezhebin görüşleriyle birlikte Zahirî, Caferî ve İmamiyye mezheplerinin görüşlerine de yer vermeye gayret ettik. XI

12 Bunlarla birlikte nafaka ve sükna nın kanunlarda uygulanabilirliğini göstermek ve mukayese imkanı sağlama maksadıyla Hukuk-ı Âile Kararnâmesi ve Türk Medeni Kanunu na zaman zaman atıfta bulunmaya çalıştık. Bu çalışmanın hazırlanması aşamasında yardımlarını esirgemeyen saygı değer hocam Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU, kıymetli vakitlerini esirgemeden bize rehberlik eden hocalarım Prof. Dr. Orhan ÇEKER, Prof. Dr. Saffet KÖSE ve Prof. Dr. Halit ÇALIŞ ve Arş. Gör. Huzeyfe ÇEKER beyefendilere ve eşim Hüseyin GÜRPINAR a teşekkürü bir borç telakki ederim. Hatice BOYALI GÜRPINAR Ankara XII

13 KISALTMALAR by. cc. DİA. Hz. MÜİFVY mad. Mtb. OMÜİFD : Basım yeri yok : Celle Celalühu : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi : Hazreti : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları : Madde : Matbaası : Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s. : Sahife Ter. : Tercüme eden v. : Vefat tarihi Yay. bt. : Yayınları : Binti XIII

14 GİRİŞ KAVRAMSAL ÇERÇEVE Çalışma konumuzun İslam hukukunda iddet bekleyen kadının nafaka ve süknâ hakkı olması hasebiyle, araştırmamıza temel teşkil etmesi ve konunun daha iyi anlaşılması için iddet, nafaka ve istibra kavramlarını açıklamakta fayda görüyoruz. I. İddet Sözlükte, saymak, sayılan şeyin miktarı, adet anlamına gelen iddet kelimesi 1 ; İslam hukukunda, evliliğin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda evliliğin izlerinin yok olması için beklenilen şer i müddete denir. Bu süre dolmadan kadın, bir başkasıyla bazen de boşandığı eşiyle evlenemez. 2 ي ا أ يه ا ا لذ ين ا م ن وا إ ذ ا ن ك ح ت م ال م و م ن ات ث م ط لق ت م وه ن م ن ق ب ل أ ن ت م سوه ن ف م ا ل ك م ع ل ي ه ن م ن ع دة ت ع ت دون ه ا Mü min kadınları nikâhlayıp da sonra cinsel birleşmeden önce boşamışsanız üzerine sayacağınız iddet yoktur 3 ayetin hükmü gereğince nikâh akdinden sonra cinsel ilişki ve sahih halvet olmadan meydana gelen boşamalarda kadının iddet yükümlülüğü yoktur. 4 1 İbn Manzûr, İdd mad., III/281; Ramlî, VII/ Mevsılî, III/210; Bilmen, II/368; Ebû Zehrâ, s Ahzab, 33/49. 4 Acar, iddet, DİA, XXI/ 467; Yaman, s. 87.

15 A. İddetin Çeşitleri İddet, taraflara nafaka ve mesken başta olmak üzere, nesep, mirasçılık gibi hak ve sorumluluklar getirmektedir. Bu sebeple evliliğin sona eriş şekline ve kadının fizyolojik durumuna göre iddetin süresi şu şekilde değişkenlik arz etmektedir: 1. Ay Esasına Göre İddet Ay esasına göre iddet bekleyenlerin başında, kocası vefat eden kadınlar gelmektedir. Allah (c.c.) beklenilmesi gereken süre hususunda şöyle buyurmuştur: و ا لذ ين ي ت و فو ن م ن ك م و ي ذ ر ون أ ز و اج ا ي ت ر بص ن ب ا ن ف س ه ن أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ا..Sizden vefat edenlerin geride bıraktığı zevceler, bizzat kendileri dört ay on gün iddet beklerler. 5 Ayette gerdeğe girilmiş ifadesi bulunmadığından, kadınlar vefat durumunda zifaf yahut halvet göz önünde bulundurulmaksızın iddet beklerler 6 لا يحل لامراة مسلة إن تو من باالله و اليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أربعة زوجها إلا ع ىل أيام أشهر وعشر ا Allah a ve Ahiret gününe iman eden kadının ölmüş bir kimse için üç günden fazla yas tutması helal değildir. Yalnız kocası bundan müstesnadır. Onun iddeti dört ay on gündür. 7 hadisi de bu hükmü teyid etmektedir. Hukûk-ı Âile Kararnâmesi bu konuya şöyle yer vermiştir: Madde 143: Hamil olanlardan maada zevci vefat eden ve nikâh-ı sahih ile menkûhe olan kadınların ictima vuku bulsun veya bulmasın dört ay on gün iddet beklerler. 5 Bakara 2/ Serahsî, VI/30; Mehmet Zihni Efendi, III/248; Bilmen, II/ Dârimî, Talak 12, II/165; Buhâri, Talak 40, VII/59; Müslim, Talak 9, II/11; Ebû Dâvud, Talak 41, II/389; İbn Hâcer, IX/392. 2

16 İslam âlimleri iklim şartları, kişisel faktörler gibi etmenleri göz önünde bulundurarak, hayız görme yaşında; alt sınır olarak dokuz, üst sınır olarak onbeş; hayızdan kesilme yaşını ise elli beş yaşı tamamlama olarak kabul etmişlerdir. 8 Belirtilen sınırın altında ya da üstünde olan yani küçüklükten yahut yaşlılıktan hayız görmeyen kadınların boşanmaları durumunda beklemeleri gereken iddetin müddeti ise: و ال لاي ي ي ي س ن م ن ال م ح يض م ن ن س اي ك م إ ن ار ت ب ت م ف ع د ت ه ن ث ل اث ة أ ش ه ر و ال لاي ي ل م ي ح ض ن Kadınlarınızdan hayızdan kesilenler hakkında şüphelenirseniz, onların iddeti üç aydır. Henüz hayız görmeyenlerin de öyle. 9 ayetiyle belirlenmiştir. Hayız görme yaşında olup, hayız görmeye başlamış olduğu halde gebelik, süt emzirme, hastalık gibi bir sebebe bağlı olmaksızın sebebi bilinmeyen durum sebebiyle uzun müddet hayız görmeyen kadınların iddeti, Hanefî 10 ve Şafiîlere 11 göre hayız oluncaya ya da hayız olma yaşına ulaştıktan sonra netlik kazanmaktadır. Mâlikî 12 ve Hanbelîlere göre 13 ise bu durumda kadının on iki ay iddet beklemesi gerekir. Bunun dokuz ayı istibrânın gerçekleşmesi için, üç ayını ise ihtiyat olarak belirlenmiştir. İslam ın genel ilkeleri ve aile hayatından beklediği özel yararlar göz önüne alındığında Hanefî ve Şafiîlerin bu derece ihtiyatlı davranmaları, ne bekâr ne de evli sayılan kadın için meşakkat, iddet müddetince nafaka ödeyen koca için külfet olarak görülmektedir Hassâf, s. 65; Bilmen, II/ Talâk, 65/4. 10 Merğînâni, II/ Şîrâzî II/ İbn Rüşd, II/ İbn Kudâme, VII / Şîrâzî, II/143; Acar, İddet, DİA, XXI/468. 3

17 Hukûk-ı Âile Kararnâmesi, bu konuda Mâlikî mezhebinin görüşünden istifade ederek tarafları külfetten kurtarma yoluna gitmiştir. Madde 140: Mutedde zikr onulan müddet zarfında hiçbir hayız görmediği veyahut bir veya iki hayız gördükten sonra munkatı olduğu takdirde eğer sinn-i iyâse vâsıl olmuşsa vusul tarihinden itibâren üç ay olmamış ise iddet-i lüzumu zamanından itibaren dokuz ay iddet bekler Kur Esasına Göre İddet Boşanmış ya da nikâhı fesh olmuş kadınların beklemesi gereken iddet süresi, Kur an-ı Kerim de de şöyle belirtilmiştir: و ال م ط لق ات ي ت ر بص ن ب ا ن ف س ه ن ث ل اث ة ق ر وء قروء Boşanan kadınlar bizzat kendileri üç kuru beklerler. 16 Ayetteki lafzının hem hayız, hem de temizlik manalarına gelmesi, âlimler arasında iddet süresi hususunda ihtilafa sebep olmuştur. Hanefî ve Hanbelîler, hayız manasını tercih ederken; 17 Şafiî ve Malîkîler ise temizlik durumu olarak anlam vermişlerdir. 18 Hukûk-ı Âile Kararnâmesi bu konuya şöyle yer vermiştir: Madde 139: Akd-i sahih ile menkuha olup, ictimâdan sonra zevcinden talak veya fesih ile tefrik ile iftirak eden hamil veya sinn-i iyasa vasıl olmayan kadınların müddeti iddet-i üç hayz-ı kâmildir. Şu kadar ki kadın üç ay mururundan mukaddem iddetinin inkizasını iddia eylerse kabul olunmaz. 19. Türk Medeni Kanunu nda ise kadının yeni evlilik yapması için gereken süre şöyle belirtilmiştir: 15 Aydın, s Bakara, 2/ Serahsî, VI/14, İbn Kudâme, VII/ İbn Rüşd, II/72; Nevevî, Minhâc, s Aydın, s

18 Madde 132: Evlilik sona ermişse kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Kadının önceki evliliğinden hamile olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır. 3. Hamile Kadının İddeti İddeti esnasında hamile olan kadının iddeti, doğum yapması ile sona erer. 20 Bu hüküm و أ ول ات ال ا ح م ال أ ج ل ه ن أ ن ي ض ع ن ح م ل ه ن Hamile kadınların iddetler ise çocuk doğurmaları ile biter 21 ayetiyle açıkça ortadadır. Ayrıca bu hükmün delili sünnette de şöyledir: إن سبيعة الا سلمي نفست بعد وفاة زوجها بليل فجاءت النبي أن تنكح فا ذن لها فنكحت فاستاذنه (ص) Sübey a bt. Eslemiyye kocasının vefatından bir gün sonra doğum yapmış, sonra da Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem )e gelerek evlenmek için izin istemişti. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem )inde izin vermesinden sonra da evlenmişti 22 Hz. Ömer in de şöyle dediği rivayet edilir: Kocası henüz musalla taşındayken kadının doğum yapmasıyla, iddeti bitmiş, evlenmesi helal olmuştur Serahsî, VI/15; İbn Rüşd, II/101; Râzi, XXX/37; Nevevî, Ravza, VI/193; Ebû Zehra, s Talak, 65/4. 22 Mâlik, s Şafiî, V/324. 5

19 4. Kocası Mefkûd Olan Kadının İddeti İslam hukukunda mefkûd kendisinden haber alınamayan, nerede olduğu, yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen kayıp kimse 24 anlamında kullanılmaktadır. Hanefîlere göre kadın, mefkûdun öldüğünün kesinlik kazanmasına kadar başkasıyla evlenemez. 25 Cumhura göre, mefkûdun vefat ettiği kanaatinin hâkim olması durumunda, kadın dört yıl bekler daha sonra ölüm iddetini tamamlar. 26 Hz. Ömer zamanında kocası kaybolan kadına Hz. Ömer, dört sene beklemesini söyler. Bu süreyi bekleyip gelen kadına Hz. Ömer, tekrar dört ay on gün beklemesini söyler. Kadının bu süre sonunda tekrar Hz. Ömer e gelmesiyle Hz. Ömer, bu adamın velisi nerededir? diye sorar. Velisi getirildiğinde, Hz. Ömer, kadını boşamasını emreder. O da bunu yapınca Hz. Ömer kadına: Dilediğin kimseyle evlenebilirsin. buyurmuştur. 27 Hukuk-ı Aile Karanâmesi bu konuda Cumhurun görüşünü benimseyerek bu konuya şöyle yer vermiştir: Madde 127: Nafaka cinsinden mal terk ettiği halde teğayyün eden bir kimsenin zevcesi, hâkime bi l-müraca a tefrikini talep etse, hâkim o kimse hakkında icray-ı tahkikat eder. Nerede olduğuna ve hayat ve mematına dair haber alınmasından ye s hâsıl olur ise, ye s tarihinden itibaren dört sene te cil eyler. İş bu müddet zarfında haber alınamadığı ve zevce talebinde musır bulunduğu halde tarafeyni tefrik eder. Eğer zevc muharebede gaybubet etmiş ise hâkim tarafeyni muharebeynin üseranın yerlerine avdetinden itibaren bir sene murur eyledikten sonra tefrika hükmeder. Her iki halde zevce hüküm tarihinden itibaren iddet-i vefat bekler Karaman, I/ Gözübenli, Mefkûd, DİA, XXVIII/ Sahnûn, V/130; Şîrâzî, II/146; İbn Kudâme, VII/ Mâlik, s Aydın, s

20 5. İstibra İslam hukukunda istibra, cariye ya da zina eden hür kadının rahminde çocuk olup olmadığının bilinmesi için, mâlik olma, mülkiyetin sona ermesi yahut şüphe ile beraberlik gibi sebeplerden birinin subutu sebebi ile belirli bir süre beklemesidir. 29 a. Cariyenin İstibrası Cariyenin mülk edinilmesi ya da mülkiyetin son bulması durumunda istibrası bir kar dır. Hamile olması halinde ise istibra doğumla gerçekleşir. 30 b. Hür Kadının İstibrası Hür kadının evlilik dışı cinsel ilişkide bulunmasından sonra evlenmek istemesi halinde bir müddet beklemesi gerekir. Kadın, suç ortağı erkekle hemen evlenmek isterse beklemeden evlenebilir. Kadının başka bir erkekle evlenmeyi istemesi üzerine istibra ile iddetin, gerekip gerekmediği hususunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Hanefî ve Şafiîlere 31 göre evli, iddet bekleyen kadınların bilerek zina etmeleri durumunda istibra ile iddet beklemesi vacip değildir. Mâlikî ve Hanbelîlere 32 göre kadından ilişkiden itibaren üç hayız görmekle istibrası istenir Şayet bilmeyerek batıl evlilik sonucu zifaf gerçekleşmişse kadının üç hayız müddeti iddet beklemesi gerekir. Çünkü bu durumda akit fasit olur. Fasit nikâh akdi sonrasın zifafın gerçekleştiği durumlarda iddet beklenilmesi icap eder Zuhaylî, VII/ Mâverdî, XI/294; Şîrâzî, II/ Şîrâzî, II/152, Zuhaylî, VII/ Sahnûn V/118; İbn Kudâme, VI/ Serahsî, VI/55. 7

21 B. İddetin Teşri Hikmetleri 1- İddetle ilgili ayetler incelendiğinde, ilk akla gelen kadının hamile olup olmadığının anlaşılması için bu sürenin beklenildiğidir. Kadın, bu süre zarfında başka evlilikten uzak tutularak neseplerin karışması önlenecektir. 34 Fakat günümüz teknolojisiyle kadının hamileliği bu süreyi beklemeden de tespit edilmekte, bilinemediği durumlarda ise nesep karışıklığı DNA tesleriye ortadan kaldırılmaktadır. Bu durumda kadının hamileliğinin anlaşılması bize iddetin illeti olmadığını göstermektedir. Şayet illette bulunması gereken; zahir, munzabıt ve münasip vasıflardan, munzabıt vasfını bulundurmaması, bize bunun iddetin illeti değil de hikmeti olduğunu göstermektedir Evlenme gibi boşanma da hukukî bir tasarruftur. Gelip geçiçi heveslerin, salt duygusal yaklaşımların ürünü olmamalıdır. Böyle bir kararın verilmesinde duygusal davranmak kaçınılmazdır. Eşler iddet süresince, hem ferdi hem de toplum için önemli olan boşanma kararlarını rasyonel değerlendirme fırsatı bulacaklardır Kocası vefat eden kadının iddet beklemesinin hikmeti kocasına vefasını, eşinin ailesine ise saygısını göstermesidir. Kadın, kocasının vefatında hıdada uyarak üzüntüsünü, süknâya uyarak da yuvasına bağlılığını gösterir. Aksi halde kadının derhal evlenmesi dedikoduların artmasına sebep olur. Bu açıdan düşünüldüğünde iddet olgusu sadece taraflara değil, tarafların ailelerine de gelecek zararların bertaraf edilmesini sağlamaktadır İddet, boşanmış eşlerin yaşanan huzursuzlukların etkisinden kurtulup yeni bir hayata uyum sürecidir Serahsî, VI/8; Bilmen, II/ Şa bân, s Kur an Yolu, V/ Bilmen, II/394; Kur an Yolu, I/ Kur an Yolu, I/378. 8

22 5- İddette tarafların yükümlülük ve haklarının olması evlilik müessesesinin ciddiyetini vurgulamaya yöneliktir. Nikâh akdiyle hayatlarını birleştiren eşlerden aynı ciddiyette ayrılmaları istenerek aile kurumunun anlık heveslerden bertarafı amaçlanmıştır. 6- İddette tarafların, hak ve yükümlülükleri hususundaki yaptırımlar, tarafların boşanma kararı almalarında caydırıcı unsur olabilmektedir. Yukarıda açıkladıklarımızın dışında da iddetin hikmetlerinin olması muhakkaktır. Burada ifade etmemiz gereken şudur ki; tarafların iddetle ilgili emirlere maslahat için değil, kulluklarını yerine getirme maksadıyla uymaları en güzel olanıdır. Bu konuda iddetin hükümlerine uyan kişinin hikmetle değil, hakkullahla ilgilenmesi doğru olsa gerektir. II. Nafaka Arapça bir kelime olan, نفق أنفق fiilinin masdarı olan إنفاق dan isimdir. kelimesi sözlükte; bir şeyin, azalması, harcama, gider, geçim masrafı, aile نفق reisinin ev ehli için bulundurması gereken yiyecek, giyecek; geçinmek için lazım olan para, aile ve çocuklarını geçindirecek iaşe anlamlarına gelmektedir. 39 Çoğulu kelimesi ise sözlükte, insanın aile fertleri için انفق şeklinde gelen نفاق ve نفقات sarf ettiği şey, yiyeceklerin, malının ve paranın tükenmesi, insanın malını, mülkünü harcayarak tüketmesi, 40 anlamlarında kullanılmaktadır. İslam hukukunda nafaka, iaşe, giyim eşyası ve süknâ (meskende oturma hakkı) 41 dır. Maişet için lazım olan şeyler, giyim için ihtiyaç duyulan eşya, iskân ve ikamet için gerekli olan her şey nafaka mükellefiyetinin içindedir İbn Manzûr, Nfk mad., X/ Mergînânî, II/328; Bilmen, II/ Kadri Paşa, s. 5; İbn Âbidîn, II/886; Bilmen, II/444; Erdoğan, s Tusî, VI/2; Serahsî, V/181; İbn Âbidîn, II/886; Bilmen, II/244; Zuhaylî, VII/786; Karaman, I/286. 9

23 Türk Medeni Kanunun da nafaka, bazı şahısların iaşe ve bakımını sağlama borcu yükleyen ve zaruret içinde bulunan hısımlara yardım zorunluluğu içeren bir kurumdur. 43 A. Nafakanın Ölçüsü Ailenin ekonomik ihtiyaçlarını belirlemede Kur ân ve sünnetin getirdiği ölçü, her dönemin âlimlerinin kendi şartları doğrultusunda içini doldurabilecekleri ma ruf kavramıdır. 44 Bakara süresi 233. ayeti bizlere nafakanın ölçüsünü şöyle bildirmektedir و ال و ال د ات ي ر ض ع ن أ و ل اد ه ن ح و ل ي ن آ ام ل ي ن ل م ن أ ر اد أ ن ي ت م ال رض اع ة و ع ل ى ال م و ل ود ل ه ر ز ق ه ن و آ س و ت ه ن ب ال م ع ر وف ل ا ت ك ل ف ن ف س إ لا و س ع ه ا ل ا ت ض ار و ال د ة ب و ل د ه ا و ل ا م و ل ود ل ه ب و ل د ه و ع ل ى ال و ار ث م ث ل ذ ل ك Anneler çocuklarını tam iki sene emzirirler. Bu hüküm süt müddetini tamamlamak isteyenler içindir. Annelerin yiyeceği ve giyeceği ma ruf bir şekilde evlat kendisinin olan babaya borçtur. Hiç kimse gücünden ziyade bir şeyle mükellef tutulamaz. Hiçbir anne ve baba çocuğu yüzünden zarara sokulmasın. Mirasçıya düşen de aynı borçtur. Hz. Âişe den nakille: هنت بن عتبة قالت يا رسول االله إن يكفني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم وولدك بالمعروف أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما فقال خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك 43 Ergenekon, s Tûsî, VI/4. 10

24 Hind bt. Utbe: Ya Rasulullah! Ebû Süfyân cimri bir adam. Bana ve çocuklarıma ondan habersiz aldıklarımın dışında yetecek kadar mal vermiyor. deyince Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem): Ebu Süfyân ın malından örfe göre, sana ve çocuğuna yeterli olanını al buyurmuştur. 45 Kendisine örfe uygun olanını emretmiş ve başka bir ölçü getirmemiştir. 46 Yine Peygamberimiz Veda Hutbesi nde, Bakara 2/233 de geçen ibare ile aynı hükmü ifade eden: ولهن عليكم رزقهن وآسوتهن بالمعروف Sizin de, örfe uygun bir şekilde kadınların geçimlerini ve giyimlerini sağlamanız, onların sizin üzerinizdeki haklarıdır. 47 buyurmaktadır. Türk Medeni Kanunu nda ise nafakanın ölçüsü şu şekilde belirtilmiştir: Madde 316: Davacının geçinmesi için muktazî, diğer tarafın geliri ile mütenasip bir muavenette olur. Bu durumda nafakanın miktarı, nafaka alacaklısının yaşaması ve geçinmesi için lüzumlu vasıtaları tedarik etmeğe yetecek miktarda olmalıyken, nafaka borçlusu açısından ise onun gelirine göre olmalıdır Buhârî, Nafakât 9, VI/ Serahsî, V/ Müslim, Hac 19, II/ Cessâs, III/

25 B. Nafakanın Türleri İslam hukukunda nafaka konusunda alacaklı ve borçlu münasebetinin olabilmesi için taraflar arasında evlilik, akrabalık ve mülkiyet sebeplerinden birinin bulunması gerekir. 49 Eşlerin nikâh akdine taraf olmaları ve evlilik hayatı yaşamaları, aralarında nafaka hukukunu oluşturur. Bu durumda kadın nafaka alacaklısı, koca da nafaka yükümlüsüdür. Kocanın nafaka yükümlülüğü, evlilik sürecinde olduğu gibi iddet müddetinde de devam eder. 50 Nafaka hukuku sadece eşler arasında olmayıp, kişinin bakıma muhtaç akrabaları arasında da gerçekleşebilir. Kişi çocukları, torunları gibi usûlüne yahut baba ve dedesi gibi ihtiyaçlarını gideremeyen fürûuna karşı da nafaka yükümlüsü olabilir ki, buna usul-fürû nafakası denir. 51 Nafakaya muhtaç oldukları halde usul ve füru dan kimseleri bulunmayan kimselerin nafakalarını, yakın akrabalarının karşılaması gerekir. Bu yükümlülüğü de hısımlık nafakası adı 52 verilir. İslam hukukunda nafaka mükellefiyeti, kişinin eş ve akrabalarıyla sınırlı olmayıp, mülkiyetinde bulunan ve menfaatleri tamamen kendine ait mal, köle, cariye ve hayvanatı da kapsamaktadır. Bunların varlık ve verimliliklerini sürdürebilmeleri için yapılan harcamalara da mülkiyet nafakası adı verilir. Sahibinin nafakadan imtina etmesi durumunda köle çalıştırılarak nafakasını kazanmaya, hayvanların nafakasının ihmal edilmesi durumunda ise sahibi, hayvanları satmaya mecbur edilir. 53 Türk Medeni Kanunu nda hısımlık nafakasına şöyle yer verilmiştir: 49 Nevevî, Ravza, VI/ Zuhaylî, VII/ Bilmen, s Bilmen, s Bilmen, s

26 Madde 364: Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. C. Nafakanın Kapsamı Beslenme, giyim, kuşam barınmave sağlık giderlei ile bunlara tabi olanların, boşanan kadına iddet müddeti içerisinde verilmesine iddet nafakası adı verilmektedir. 54 Bu konu başlığı altında nafaka yükümlüsü olan kocanın, kadına neler vermesi gerektiği ve verileceklerin miktarı üzerinde duracağız. Kocanın nafaka yükümlülüğü şu hususları içerir: 1. Yiyecek İslam hukukçuları kadın için yiyecek, içecek ve buna bağlı olanların yeterli olanı ile takdir edilmesinde ittifak etmişlerdir. 55 Bunun sebebi Hz. Peygamber in Hind e: Sana ve çocuğuna yeterli olanı ma ruf bir şekilde al. şeklinde buyurmuş olmasıdır. Hind e miktar belirtmeden alması emri, takdiri onun ictihadına bıraktığını gösterir. Yine Kur ân da yüce Allah (c.c.): و ع ل ى ال م و ل ود ل ه ر ز ق ه ن و آ س و ت ه ن ب ال م ع ر وف.Annelerin rızkı ve giyeceği ma ruf bir şekilde babaya aittir şeklinde ifade etmiş ve yine Hz. Peygamber Veda Haccı nda : ولهن عليكم رزقهن وآسوتهن بالمعروف 54 Erdoğan, s Şîrâzî, II/160; İbn Mürtedâ, IV/432; Serahsî, V/ ; Kâsânî, IV/20; Mergînânî, II/327; İbn Rüşd, II/45; Mevsılî, IV/4. 13

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK Edlira Llukaçaj İncekara 2501060758 Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN

Detaylı

XIX. YÜZYILDA ORTA ANADOLU BÖLGESİ NDE EVLİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI

XIX. YÜZYILDA ORTA ANADOLU BÖLGESİ NDE EVLİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI XIX. YÜZYILDA ORTA ANADOLU BÖLGESİ NDE EVLİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Esra YAKUT ÖZET Tanzimat Dönemi ile birlikte hukuksal alanda gerçekleştirilen kanunlaştırma hareketleri,

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR...13 34) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilir?...13 35) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilmez?...13 36) Sivil toplum

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR...13 34) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilir?...13 35) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilmez?...13 36) Sivil toplum İçindekiler ZEKAT... 2 1) Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir?... 3 2) Buluğ çağına ermemiş zengin çocukların malından zekât vermek gerekir mi?... 3 3) Babası ile birlikte oturan

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Doç. Dr. Servet BAYINDIR Yrd Doç. Dr. Recep ÖZDİREK Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Yrd. Doç.

Detaylı

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/1-2008, 441-485

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/1-2008, 441-485 C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/1-2008, 441-485 İslam Hukukuna Göre Anne Rahminde Sakat Olan Çocukların Kürtaj Yoluyla Düşürülmesinin Hükmü Dr. Müsfir b. Ali b. Muhammed El-KAHTÂNÎ * Çev.: Doç. Dr.

Detaylı

Grafik & Tasarım: İlker ÇALIŞKAN. Aralık 2009, ANKARA 2009-06-Y-0003-763 ISBN 978-975-19-4374-3. Diyanet İşleri Başkanlığı

Grafik & Tasarım: İlker ÇALIŞKAN. Aralık 2009, ANKARA 2009-06-Y-0003-763 ISBN 978-975-19-4374-3. Diyanet İşleri Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2009 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. Aileye İlişkin Sorunlar - İstişare Toplantısı - Editör:

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

I-ZEKATIN TANIMI, DİNDEKİ YERİ, ÖNEMİ VE ŞARTLARI

I-ZEKATIN TANIMI, DİNDEKİ YERİ, ÖNEMİ VE ŞARTLARI ZEKAT HÜKÜMLERİ Doç. Dr. Nihat DALGIN ÖZET Zekat, İslam dininin temel esaslarından olup, zengin müslümanlar için farz bir ibadet olması yanında, İslam toplumunu kuşatan, kapsamlı bir yardımlaşma kurumudur.

Detaylı

Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine

Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:1 (2014), ss.35-69 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001404 Eṭ-Ṭalāḳ Suresinin 4. Ayetindeki ve l-lā ī lem yaḥiḍne İfadesinin Anlam ve Yorumu Üzerine FATİH ORUM

Detaylı

Aile Hukuku. aep. www. www. gov.tr. Mehmet Bülent DENİZ. Aile Hukuku. Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ

Aile Hukuku. aep. www. www. gov.tr. Mehmet Bülent DENİZ. Aile Hukuku. Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ Mehmet Bülent DENİZ Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ www aep gov.tr www agoivl.etr Mehmet Bülent Deniz Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât ZEKÂT Bölüm 8 Sekizinci Bölüm Zekât I. İLKELER ve AMAÇLAR İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri "İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

İSLÂM HUKUKUNDA CENİNE MÜDAHALENİN HÜKMÜ

İSLÂM HUKUKUNDA CENİNE MÜDAHALENİN HÜKMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLÂM HUKUKU BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLÂM HUKUKUNDA CENİNE MÜDAHALENİN HÜKMÜ ABDULAHAT UCATLI 2501060884

Detaylı

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Sayı: 20 Ekim 2012

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Sayı: 20 Ekim 2012 İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Sayı: 20 Ekim 2012 2 Dr. İbrahim Tüfekçi İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği 3 İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ www.islamhukuku.com www.islamhukuku.org www.islamhukuku.net

Detaylı

KADINVE HUKUK EL REHBERİ

KADINVE HUKUK EL REHBERİ KADINVE HUKUK EL REHBERİ Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Nagehan KIRKBEŞOĞLU Av. Pınar KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU Av. Nilüfer GÖZÜKARA Av. Zeynep ÇELİK KADEM Hukuk Komisyonu Editörler Av. Betül ALTINSOY YANILMAZ Av.

Detaylı

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ

MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ MODERN HUKUK VE İSLAM DA VATANDAŞLIK KAVRAMININ HUKUKÎ TEMELİ Ali Aslan TOPÇUOĞLU * ÖZET Bir kişinin belirli devlete aidiyetini ifade eden vatandaşlık kavramının hukukî temelinin ne olması gerektiği hususu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Ömer ÖZDEMİR

Detaylı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir yayındır. Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim (Hadis-i Şerif) AFYONKARAHİSAR-2012 İçindekiler Önsöz... 3

Detaylı

İSLAM EKONOMİSİNDE GELİR DAĞILIMI

İSLAM EKONOMİSİNDE GELİR DAĞILIMI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM EKONOMİSİNDE GELİR DAĞILIMI Ücret Kira Kâr ve Gayri Meşru Gelirlerin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Osman ESKİCİOĞLU İZMİR-1979 1 İçindekiler ÖNSÖZ...

Detaylı

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ESASLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Çağdaş İhtiyaçlar ve Fıkıh Günümüz Fıkıh Problemleri Kavramı Günümüz Fıkıh Problemlerinin Ortaya Çıkış Sebepleri Günümüz

Detaylı

USÛLÜ'L-FIKIH-FIKIH USULÜ... 5 GİRİŞ... 5 FIKIH USULÜNE DAİR GENEL BİLGİLER... 5 TARİFİ, KONUSU, GAYESİ, DOĞUŞU, TEDVİNİ, GELİŞMESİ... 5 Fıkıh:...

USÛLÜ'L-FIKIH-FIKIH USULÜ... 5 GİRİŞ... 5 FIKIH USULÜNE DAİR GENEL BİLGİLER... 5 TARİFİ, KONUSU, GAYESİ, DOĞUŞU, TEDVİNİ, GELİŞMESİ... 5 Fıkıh:... USÛLÜ'L-FIKIH-FIKIH USULÜ... 5 GİRİŞ... 5 FIKIH USULÜNE DAİR GENEL BİLGİLER... 5 TARİFİ, KONUSU, GAYESİ, DOĞUŞU, TEDVİNİ, GELİŞMESİ... 5 Fıkıh:... 5 Usul:... 5 Fıkıh Usulü:... 6 Müctehid:... 7 Kurallar,

Detaylı

BİR İCTİHAD KAYNAĞI OLARAK KUR AN KISSALARI

BİR İCTİHAD KAYNAĞI OLARAK KUR AN KISSALARI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.9, 2007, s.97-152 BİR İCTİHAD KAYNAĞI OLARAK KUR AN KISSALARI The Stories of the Qur ān as a case law source The name of the study is The Stories of Qur ān as a case

Detaylı

Kadın ve Erkeğin Yasal Hakları

Kadın ve Erkeğin Yasal Hakları Kadın ve Erkeğin Yasal Hakları Av.Yasin GİRGİN Av.Ayça Sinem KILIÇ 1 KADIN VE ERKEĞİN YASAL HAKLARI ÖNSÖZ 1998 yılında çıkarılan 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun sadece iki maddeden oluşuyordu,

Detaylı

İSLÂM HUKUKUNDA HÜNSÂ (ÇİFT CİNSİYETLİLER) Anahtar Kelimeler: Hünsa, hansa-i müşkil, eşcinsel.

İSLÂM HUKUKUNDA HÜNSÂ (ÇİFT CİNSİYETLİLER) Anahtar Kelimeler: Hünsa, hansa-i müşkil, eşcinsel. İSLÂM HUKUKUNDA HÜNSÂ (ÇİFT CİNSİYETLİLER) Hilâl DUMAN * Anahtar Kelimeler: Hünsa, hansa-i müşkil, eşcinsel. I. GİRİŞ A. Genel Olarak İnsanları kadın ve erkek şeklinde farklı cinsiyetlerde yaratan Allah

Detaylı

Babalık... 1. Boşanma... 10. Cinsiyet Değişimi... 23. Ergin Kılınma... 35. Evlat Edinme... 36. Evlenme... 57. İddetin Kaldırılması...

Babalık... 1. Boşanma... 10. Cinsiyet Değişimi... 23. Ergin Kılınma... 35. Evlat Edinme... 36. Evlenme... 57. İddetin Kaldırılması... YARGITAY KARARLARI Konusu Sayfa no Babalık... 1 Boşanma... 10 Cinsiyet Değişimi... 23 Ergin Kılınma... 35 Evlat Edinme... 36 Evlenme... 57 İddetin Kaldırılması... 64 İsim Değiştirme... 65 Kayıt Düzeltme...

Detaylı

İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM

İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM İslâm da İctimai Nizam 1 TAKİYYUDDİN EN-NEBHANİ İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM (İSLÂM DA KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ) 2 İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM İslâm da İctimai Nizam 3 ي اأ يه ا ال ناس ا تق وا ر بك م ا لذ ي خ ل ق ك

Detaylı