SLAM HUKUKUNA ÖZGÜ BR KURUM SÜT AKRABALII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLAM HUKUKUNA ÖZGÜ BR KURUM SÜT AKRABALII"

Transkript

1 55 SLAM HUKUKUNA ÖZGÜ BR KURUM SÜT AKRABALII Doç. Dr. Ahmet YAMAN * Abstract Foster Kinship: An Institution Peculiar to Islamic Law The Quran touches upon the modality of sucking of the new-born baby which is the basic natural form of nourishment as well as some later evolutions born of this form of nourishment. The verses of the Quran related to sucking are to be classifed into two categories: a. The rights of the new-born baby to be sucked; namely the rights and responsibilities of parents in this regard. b. The foster-kinship which is regarded a special impediment to marriage according as sucking. This article mainly deals with these two categories examining the basic sources of Islamic Law. Giri' Bireysel ve toplumsal hayat"n de#i$ik yönlerine ili$kin ahlakî ve hukukî önermelere sahip olan Kur ân, bu ba#lamda, insano#lunun içinde do#du#u, büyüdü#ü ve hayata kat"ld"#" en küçük sosyal ünite olan aile ile de ilgili do#rudan veya dolayl" hükümlere yer vermi$tir. Hatta öyle ki, Aile Hukuku hükümlerinin tek tek vahye dayanma oran", di#er hukuk alanlar"ndaki orana göre daha yüksektir..lâhî takdirin böyle tecelli etmesi, belki de ailenin insan hayat" için ta$"d"#" vazgeçilmez önemden kaynaklanmaktad"r..$te bu özel önemin bir yans"mas" olarak Kur ân, yeni do#an insan yavrusu için hayatî önem ta$"yan ilk do#al beslenme biçimi olan süt emme ve em- * Selçuk Üniversitesi.lahiyat Fakültesi.slam Hukuku Anabilim Dal" Ö#retim Üyesi

2 SÜT AKRABALII 56 zirme ile beraber, bu beslenmeye ba#l" olarak daha sonra meydana gelebilecek baz" geli$melere nüzûl s"ras"yla- $u ayetlerde temas etmi$tir: Biz, insana, anne-babas'na kar(' iyi davranmas'n' emrettik. Annesi onu nice s'k'nt'lara katlanarak karn'nda ta('m'(t'r. Sütten kesilmesi de iki y'l içinde olur... (Lokmân 31/14) Biz, insana, anne-babas'na iyi davranmas'n' emrettik. Annesi onu zahmetle ta('d' ve yine zahmetle do.urdu. Annesinin onu ta('mas' ile sütten kesilmesi otuz ay' bulur... (el-ahkâf 46/15) Musa n'n annesine onu emzir diye ilham ettik... (el-kasas 28/7) Emzirmeyi tamamlatmak isteyen kimse için, anneler çocuklar'n' iki tam y'l emzirirler. Onlar'n beslenmesi ve giyimlerini uygun bir biçimde temin etmek, çocu.un babas'na dü(er. Hiç kimse, ta('yabilece.inden daha fazlas'yla yükümlü tutulamaz. Ne anneye çocu.undan dolay' eziyet çektirilsin, ne de çocu.undan dolay' babas'na. Ayn' görev mirasç'ya da dü(er. E.er anne-baba, birbiriyle görü(üp anla(arak çocu.u sütten kesmek isterlerse onlara bir günah yoktur. E.er çocu.unuzu süt annelere emanet etmeye karar verirseniz, teslim edece.iniz çocu.un emniyetini uygun bir (ekilde sa.laman'z (art'yla size bir günah yüklenmez... (el-bakara 2/233) Anneleriniz, k'zlar'n'z, k'z karde(leriniz...süt anneleriniz ile süt k'z karde(leriniz size haram k'l'nm'(t'r... (en-nisâ 4/23)...(Bo(anma kesinle(tikten sonra) sizin için çocu.u emzirirlerse onlara kar('l'.'n' verin, aran'zda uygun bir (ekilde anla('n. E.er anla(amazsan'z çocu-.u ba(ka bir kad'n emzirsin. (et-talâk 65/6) Konuyla ilgili hükümler, ayetlerde radâ ( ) kökünden gelen kelimelerle ifade edilmi$tir. Ra harfinin hem kesras"yla ( r'dâ ), hem de fethas"yla (radâ ) okunan bu kelime, çocu#un memeden süt emmesi anlam"na gelirken, buradan türetilmi$ 'rdâ ( ) masdar" da, bir anne taraf"ndan çocu#un emzirilmesi anlam"nda kullan"lmaktad"r 1. Yukar"da verilen ayetler, süt emme ve emzirme ile ilgili olarak ba$l"ca iki konuya de#inmektedir: a.yeni do#an"n emzirilme hakk", bir di#er ifadeyle anne-baban"n emzirmedeki hak ve sorumluluklar", b.emzirmeye ba#l" olarak olu$an ve özel bir biçimde evlenme engeli say"- lan süt akrabal"#" ili$kisi..$bu makalede, ebeveynin emzirmedeki öncelikleri, canl" süt anne d"$"nda bir ölüden veya bir hayvandan emmek, ilk iki y"ldan sonraki emmeler, zina ili$kisinden kaynaklanan sütün etkisi, kar"$"m halindeki sütler, lebenü l-fahl vb. 1 bn Fâris, Mu cemu makâyîsi l-lua, s. 406; Rab el-sfehânî, el-müfradât fî garîbi l-kur ân, s.286; Zemah erî, Esâsü l-belâa, s.340; Nesefî, Tlbetü t-talebe, s.105

3 Doç. Dr. Ahmet Yaman 57 gibi ayr"nt"lara girmeksizin, bu iki konu ana hatlar"yla ele al"nmaya çal"$"lacakt"r. I. Anne Sütünün Önemi / Yenido-an.n Süt Emzirilme Hakk. ve Anne-Baban.n Sorumlulu-u Yeni do#an çocu#un beslenmesinde insan sütünün, hatta özellikle kendi annesinin sütünün hem en do#al hem de en sa#l"kl" kaynak oldu#u aç"kt"r. Anne sütünün biyolojik niteli#i ve koruyucu rolü üzerine yap"lan ara$t"rmalar, onun çocuk için en uygun besin oldu#unu ortaya koymu$tur. Küçük moleküllü proteinler yönüyle zengin oldu#u için sindirim kolayl"#" sa#layan insan sütü, inek sütüne ve endüstriyel sütlere oranla farkl" bir içerik ta$"d"#"ndan hem bir taraftan geli$meyi h"zland"rmakta hem de di#er taraftan birçok bakteri ve virüslere kar$" antikor görevini ifa etmektedir 2. Anne sütünün en çarp"c" özelliklerinden birisi, her annenin çocu#unun durumuna ve ya$"na uygun de#i$im göstermesidir..lk 4-5 gün içinde salg"lanan ve kolostrum ad" verilen süt daha k"vaml" olup, ya# yönünden fakir; sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller ile bebe#i enfeksiyondan koruyan hücre ve antikorlar yönünden zengindir..lerleyen günlerde, çocu#un biyo-fizyolojik ihtiyaçlar"na göre anne sütünde de de#i$iklikler olur 3. Anne ile çocuk aras"nda çocu#un ruh sa#l"#" için çok önemli olan yak"n ili$kinin kurulabilmesini kolayla$t"ran süt emzirme eylemi, bütün bu özelliklerinin yan"nda annenin kendi sa#l"#"nda da etkin bir rol üstlenmektedir. Süt verme, bir taraftan do#umdan sonra uterusun çabuk küçülmesi ve kanamalar"n durmas" ile meme sa#l"#" bak"m"ndan anneye fayda verirken, di#er taraftan bebe#iyle kurdu#u derûnî ileti$im sayesinde ona ayn" zamanda bir ruh dinginli#i de kazand"rmaktad"r 4. Ayr"ca yap"lan ara$t"rmalar, bebeklerini emziren kad"nlarda meme ve yumurtal"k kanserlerine daha az rastland"#"n" göstermi$tir 5..$te bu önemli i$levinden dolay" olsa gerek, Kur ân-" Kerim de birden çok ayette emzirme konusuna de#inilmi$, baz" farkl" de#erlendirmeler bulunmakla birlikte emzirmeyi veya emzirtmeyi öncelikle çocu#un anne-babas"na, e#er onlar yoksa baban"n varislerine bir görev olarak yüklemi$tir 6. Çocu#u emzirmenin anne için sadece dînî-ahlakî bir ödev mi, yoksa daha ötede hukukî bir yükümlülük mü oldu#u konusunda f"k"h bilginleri farkl" görü$ler ileri sürmü$lerdir. Süt emzirmeyle ilgili hükümleri düzenleyen ayetlerin ait oldu#u ba#lam" gözden kaç"ranlar, emzirme yükümlülü#ünün anne için 2 Neyzi-Koç (ed.), Çocuk Sal ve Hastalklar, 1/ ; Ziai (ed.), Pediatrics, s.21 vd. 3 Küçüködük, Yenidoan ve Hastalklar, s.123; Özsoylu, Anne Sütünün Üstünlükleri, s bkz. Behrman-Kliegman, Nelson Essentials of Pediatrics, 1/8,57 vd.; Anderson, Human Milk Feeding, s ; Hacettepe Pediatri Notlar, s ; Buttle ve dierleri, Human Milk Intake and Growth, s Onat (ed.), Çocuk Sal ve Hastalklar, 1/99 6 el-bakara 2/233; el-kasas 28/7

4 SÜT AKRABALII 58 sadece dînî ve ahlakî boyutta kal"p, bir yarg" mecburiyeti yükleyecek tarzda hukukî olmad"#"n" savunmu$lard"r 7. Oysa Kur ân "n annelere emzirmeyi mecbur etmez gözüken ifadeleri (el-bakara 2/233; et-talâk 65/6), evlilik birli#inin sona erdi#i durumlarla ilgilidir 8. Esasl" bir gerekçe olmad"kça, az önce de geçti#i üzere çocu#un gereksiniminin bizzat kendi annesinin sütüne daha çok oldu#u 9, yarat"l"$ özelli#i dolay"s"yla annelerin emzirmeye haz"r olmalar" gibi ek sebeplere dayanarak belirtilmelidir ki, evlilik birli#i devam ederken anne, çocu#unu emzirmek zorundad"r 10. Çe$itli sa#l"k sorunlar" veya yenido#an"n kendi annesini emmemesi gibi âr"zî hallerde baba, bir sütanne bularak çocu#un emzirilmesini, e#er bu mümkün olmazsa endüstriyel sütler veya mamalarla bebe#in beslenmesini temin edecektir. Nitekim yukar"da geçen el-bakara Sûresi nin 233. ayeti, üç konuda emredici bir laf"z dizgesine sahiptir: a. Anne, kendi çocu#unu emzirmek zorundad"r, b. Baba, ilk iki y"l boyunca emzirme giderlerini kar$"lamak zorundad"r, c. Baba istemese bile emzirme, öncelikle annenin hakk"d"r 11. II. Süt Akrabal Genel Olarak Kur ân, do#umla kazan"lan kan ya da soy akrabal"#" (karâbetü n-neseb) ile evlenme ile kazan"lan s"hrî ya da kay"n akrabal"#" (karâbetü l-musâhera) yan"nda, bir ba$ka h"s"ml"k yolu daha belirlemi$tir ki bu, süt emme ve emzirmeden do#an süt akrabal"#"d"r ( karâbetü r-radâ ) 12. Kendinden olmayan bir çocu#u emziren kad"n ve onun belirli derecedeki akrabalar"yla o çocuk aras"nda kurulan bu akrabal"k biçimi, çe$itli hukukî yans"malar"yla.slama özgü bir özelliktir. 2. Konunun Tarihsel Ba-lam. Çocuk için insan sütünün hayatî önemi insanl"k tarihi boyunca takdir e- dilmekle birlikte, ba$ta bir evlilik engeli olmak üzere hukukî sonuçlar", di#er dinlerde ve hukuk sistemlerinde tan"nmam"$t"r. 13 Nitekim eski Türklerde sütün 7 âfiî, Ahkâmu l-kur ân, s. 282; Cassâs, Ahkâmu l-kur ân,1/550; Hllî, erâiu l-slam, 3/289; bn Kudâme, el-munî, 8/199 8 bnü l-arabî, Ahkâmu l-kur ân, 1/275; kr.kurtubî, el-câmi li ahkâmi l-kur ân, 2/114 9 Özgür-Özgür, Sosyal Pediatri, s. 314 vd.; Doruyol, Çocuklarda Parenteral Beslenme, s Mâlik, el-müdevvenetü l-kübrâ, 4/6; bn Hazm, el-muhallâ, 9/275; 10/ Cassâs, Ahkâmu l-kurân, 1/ ; bn Hazm, el-muhallâ, 10/ Baz hukuk düzenlerinin benimsedii (mesela bkz. Türk Medeni Kanunu, md. 500) evlat e- dinmeyle doan hsmlk, Kur ân n konuyla ilgili nihaî hükmü gerei (el-ahzâb 33/4-5,37), slam hukuku tarafndan tannmam tr. 13 Seydi ehrî M.Esad, Nikah ve Talak Kitab ile Müteallikât (stanbul 1326), prg den afak Ali, slamda Evlenilmesi Yasaklananlar Yakn Akraba Evlilikleri ve Sakat Doan Çocuklar, Diyanet Dergisi, c.22, sy.4 (1986), s. 19

5 Doç. Dr. Ahmet Yaman 59 biyolojik etkisi sebebiyle süt hakk' ve süt sevinci gibi kavramlar kullan"lm"$ 14 ise de bu, bir akrabal"k sebebi say"lmam"$t"r. Hz.Musa (a.s.) zaman"nda süt annelik kurumunun varl"#" bilinmekle birlikte 15 Tevrat ta da evlenilmesi yasak olan ki$iler say"l"rken süt akrabal"#"na de#inilmemi$tir 16. Böyle bir yak"nl"k türü hr"stiyan bilincinde de yer etmemi$tir 17. Bu tarihî verilere istinaden, 1917 tarihli Osmanl" Aile Hukuku Kararnamesi de yahudi ve hristiyanlar için süt akrabal"#"n"n söz konusu olmad"#"n" belirlemi$tir 18..slam öncesi Arap/Câhiliyye toplumunda ise süt annelik kurumu özel bir önem ta$"yor, Mekke soylular"n"n çocuklar" süt annelerinin himayelerinde ilk bebeklik dönemlerini geçiriyorlard". Hz.Peygamber in de (s.a.) ya$ad"- #" bu köklü uygulama, hukukî düzeyde olmasa da beraberinde bir dereceye kadar akrabal"k ili$kisinin kurulmas"n" temin etmi$tir. Söz konusu toplumsal kabullerle birlikte, bu kabullerin de arka plan"nda bulunan insan sütünün, büyüme ve geli$medeki rolü; modern t"bb"n da onaylad"#" gibi Hz.Peygamber in ifadesiyle kemik geli$imi ve kas yap"lanmas"ndaki fonksiyonu 19 ve bütün bunlar"n yan"nda emen ile emziren aras"nda olu$an duygusal ili$ki sebebiyle Kur ân... Sizi emziren süt anneleriniz ve süt k'z karde(leriniz size haram k'l'nd' 20 buyurmu$tur. Mevcut bilgilerimize göre, önceki ilahî düzenlemelerde bulunmamakla birlikte, süt akrabal"#"n"n Kur ân da bir evlilik engeli olarak say"lmas", konunun sadece tarihsel olgu yönüyle izah"nda yeterli de#ildir. Kutsal Kitaplar üzerindeki tahrîfin, her zaman de#i$tirme ve ilaveler yapma yönünde de#il bazen eksiltmelerde bulunma biçiminde de olabilece#i ihtimali yan"nda, konuyla ilgili nihaî evrensel düzenlemenin son ilahî mesaja b"rak"ld"#" yorumu da pekâlâ yap"labilir. Günümüze kadar bütün f"k"h bilginleri ve.slam dünyas"nda yap"lm"$ olan tüm aile kodlar", süt akrabal"#"ndan do#an evlenme yasa#"n" aynen muhafaza etmi$lerdir y"l"nda kabul edilen Türk Medenî Kanunu da 92 ve 112. Maddelerinde, süt akrabalar" aras"ndaki evlili#in mutlak butlanla bat"l olaca#" 14 Aydn, Türk Hukuk Tarihi, s. 18,19 15 el-kasas 28/7,12 16 Tevrat, Levililer,18/6-8; Tesniye,22/30; 27/ Bu hükümlerin açklamas için u Tevrat erhine bkz: Pentatequuue Avec Rach, 3/ Ayrca bkz.kennel, Eski Musevî Ailesi, s Kilise hukukuna göre, vaftiz evlad ile vaftiz anne-babalar arasndaki manevî yaknlk sebebiyle meydana gelen evlenme yasan (bkz. Esmein A., Le Mariage en Droit Canonique, Paris 1891, 1/ ten naklen Cin, slam ve Osmanl Hukukunda Evlenme, s. 105) süt akrabal- na benzetmek yanl olur. 18 Hukuk- Aile Kararnamesi, md:26,32 19 Ebu Davud, Nikah 8; Tirmizî, Radâ 5; bn Mâce, Nikah 37; Muvatta, Radâ 11; Müsned,1/ en-nisâ 4/23

6 SÜT AKRABALII 60 hükmünü kanunla$t"rm"$ken, henüz yürürlü#e girmeden yap"lan bir de#i$iklikle bu yasak hükmü metinden ç"kar"lm"$t"r Süt Akrabal.-.n. Do-uran Sebepler Emen ile emziren ve onun belirli derecedeki yak"nlar" aras"nda bir süt akrabal"#"n"n meydana gelebilmesi için hem emen çocuk, hem de emilen süt miktar" ile ilgili baz" $artlar aranmaktad"r. Tâfiîlere, hanbelîlere ve hanefîlerde genel kabul bulan yakla$"m ile di#er birçok müctehide göre, süt akrabal"#"n"n kurulabilmesi için süt emme olay"n"n, çocu#un ilk iki ya$" içinde gerçekle$mesi gerekmektedir 22. Esasen Emzirmeyi tamamlatmak isteyen kimse için, anneler çocuklar'n' iki tam y'l emzirirler 23 ayeti ile... Çocu.un sütten kesilmesi iki y'l içinde o- lur 24 ayetine dayanan bu ço#unluk 25, $u hadisleri de yorumlar"n" kuvvetlendirici deliller olarak ileri sürmü$lerdir:...süt karde(lerinize dikkat edin, çünkü süt akrabal'.' ancak açl'ktan dolay' emmekle meydana gelir 26 ; Süt akrabal'.' ancak ilk iki y'l içinde gerçekle(ir 27. Ço#unlu#un bu görü$ü yan"nda Ebu Hanîfe (v.150/767),...annesinin onu ta('mas' ve sütten kesilmesi otuz ay' bulur ayetindeki s"n"r" esas alarak ilk otuz ay içinde gerçekle$ecek emzirmenin süt akrabal"#"n" tesis edece#ini söylerken 29, mâlikîler, yukar"da geçen süt akrabal'.' ancak açl'ktan dolay' emmekle meydana gelir hadisine dayanarak, ayette belirlenen iki tam y"ll"k süreye, bebe#in beslenme ihtiyac" do#rultusunda birkaç ay daha eklenebilece- #ini belirtmi$lerdir 30. Bütün bu görü$lerin yan"nda baz" sahâbe ve tâbiîn fakihleri ile zâhirî hukukçular, hem süt akrabal"#" sebebiyle evlenme yasa#"n" düzenleyen ayetteki mutlak ifade tarz"ndan, hem de Hz.Peygamber in (s.a.), sadece Ebu 21 bkz. 4 Nisan ve 8 Mays 1926 tarihli Resmî Gazete ler; Feyziolu, Aile Hukuku Dersleri, s. 98. Ayrca bkz. Fndkolu Z.Fahri, ctimaiyat, Hukuk Sosyolojisi, (stanbul 1958), 3/ âfiî, el-üm,5/47-49; Cassâs, Ahkâmu l-kur ân, 1/560; Serahsî, el-mebsût, 5/136; Gazzâlî, el- Vasît, 6/182; bn Kudâme, el-munî, 8/142; Kurtubî, el-câmi li Ahkâmi l-kur ân, 2/107; Merdâvî, el-nsâf, 9/333; Hllî, erâiu l-slam, 3/ el-bakara2/ Lokmân 31/ Annesinin onu tamas ve sütten kesilmesi otuz ay bulur (el-ahkâf 46/15) ayeti ile yukardaki iki ayetin beraberce deerlendirilmesine de dikkat çeken bu çounluk, ayetleraras ili kiden hareketle en az hamilelik süresinin 6 ay, süt emme süresinin ise 24 ay olaca sonucuna ula m tr. 26 Buhârî, ehâdât 7; Nikah 21; Müslim, Radâ 32; Nesâî, Nikah 51; Dârimî, Nikah Tirmizî, Radâ 5; Muvatta, Radâ 6,11, el-ahkâf 46/15 29 Cassâs, Ahkâmu l-kur ân, 1/560; a.mlf., Muhtasaru ihtilâfi l-ulemâ, 2/314; Serahsî, el-mebsût, 5/136; Zemah erî, Ruûsü l-mesâil, s Mâlik, el-müdevvenetü l-kübrâ, 2/407; bn Rü d el-ced, el-mukaddemât ve l-mümehhedât, 1/493; bn Rü d, Bidâyetü l-müctehid, 2/31. kr. bn Abdilber, el-kâfî, 1/242

7 Doç. Dr. Ahmet Yaman 61 Huzeyfe nin azatl"s" olan Sâlim hakk"ndaki özel uygulamas"ndan 31 hareketle süt akrabal"#"n"n olu$mas" için herhangi bir ya$ s"n"rlamas"n"n olmad"#"n" iddia etmi$lerdir 32. Emzirme süresini belirleyen ayet ve hadislerdeki aç"k ifadelerin yan"s"ra yarat"l"$ gerçe#inin insan sütüne yükledi#i anlam ve sütün bebekli#in ilk dönemlerinde biyo-fizyolojik geli$imdeki rolü dikkate al"nd"#"nda, ço#unlu#un görü$ünün daha isabetli oldu#u ortaya ç"kacakt"r. Süt akrabal"#"n"n meydana gelebilmesi için, emilen süt miktar" da önem ta$"maktad"r. Kur ân "n miktarla ilgili herhangi bir aç"klama yapmam"$ olmas"n" ve konuyla ilgili baz" hadislerdeki mutlak ifade tarz"n" gerekçe gösteren kimi sahabî ve tâbiîlerle birlikte hanefîler ve mâlikîler, miktar"n önemli olmad"#"n", bir defa emmenin bile süt h"s"ml"#"n"n kurulmas"nda yeterli olaca#"n" söylemi$lerdir 33. Hatta Leys b. Sa d (v.175/791), yanl"$ olarak, bu yönde bir icmadan bile bahsetmi$tir. 34 Ancak konuyla do#rudan ilgili olarak Hz.Peygamber den (s.a.) yap"lan nas derecesindeki $u sahih rivayet, bir veya iki emmenin yeterli olmayaca#"n" aç"k bir biçimde ortaya koymaktad"r: Bebe.in bir veya iki kere süt emmesi, süt akrabal'.'/haraml'k sebebi olmaz 35. Süt akrabal"#", daha önce de belirtildi#i üzere emilen sütün, emende meydana getirece#i biyo-fizyolojik etkiden, bir ba$ka ifadeyle do#um sonras" (postnatal) dönemde sütün et-kemik olu$umundaki etkin rolünden kaynakland"#" için, emilen sütün bu olu$umu sa#layacak nicelikte olmas" gerekecektir Sadece bir-iki emmeyle, emen ile emziren aras"nda parça-bütün (ba z"yyet, cüz iyyet) ili$kisinin olu$mayaca#" 36 ortadad"r. 37 Dolay"s"yla akrabal"k tesisi için, bu olu$umu sa#layacak belirli nitelikte bir emme ve bu niteli#in de bir alt s"n"r"- n"n tesbit edilmesi zorunludur..$te bu noktada Hz.Âi$e nin (r.a.) rivayet etti#i 31 Buhârî, Nikah 15; Müslim, Radâ 26; Nikah 36; Ebu Davud, Nikah 9; Nesâî, Nikah 53; bn Mâce, Nikah 36; Müsned, 6/39 32 bn Hazm, el-muhallâ, 10/210; bn Kudâme, el-munî, 8/141 vd.; bn Rü d, Bidâyetü lmüctehid, 2/30-31; evkânî, Neylü l-evtâr, 6/ Mâlik, el-müdevvenetü l-kübrâ, 2/405; bn Rü d el-ced, el-mukaddemât ve l-mümehhedât, 1/494; bn Abdilber, el-kâfî, 1/242; Serahsî, el-mebsût, 5/134; Zemah erî, Ruûsü l-mesâil, s. 443; Kâsânî, Bedâi us-sanâi, 4/7; bkz. âfiî, el-üm, 5/44-45; bn Hazm, el-muhallâ, 10/196; bn Rü d, Bidâyetü l-müctehid, 2/29-30; bn Kudâme, el-munî, 7/ ; evkânî, Neylü levtâr, 6/ Cassâs, Muhtasaru ihtilâfi l-ulemâ, 2/ Müslim, Radâ 17,20,23; Ebu Davud, Nikah 10; Tirmizî, Radâ 3; Nesâî, Nikah 51; bn Mâce, Nikah 35; Dârimî, Nikah 49; Müsned,4/4 36 Bunun içindir ki, câferîler, akrabalk tesisi için birbirini takip eden 15 ayr tam emme ya da bebein 24 saatlik süt ihtiyac miktarnca bir emmeyi art görmü lerdir. Bkz. Hllî, erâiu l- slam, 3/226. Erken dönem Fâtmî hukukçusu Ebu Hanîfe et-temîmî (v. 363/974) ise tek emmeyi yeterli saymaktadr. Bkz. Deâimu l-slam, 2/ kr. Temîmî, Deâimu l-slam, 2/ ; Zemah erî, Ruûsü l-mesâil, s. 443

8 SÜT AKRABALII 62 Bilinen ayr' ayr' be( emzirme evlenme yasa.' do.urur 38 ile Ebu Huzeyfe nin e(i, süt akrabal'.'n'n tesisi için Hz.Peygamber in emri üzerine Salim e be( defa süt verdi 39 hadisleri, bu alt s"n"r" tesbit etmi$ ve süt akrabal"#"n"n kurulabilmesi için en az be$ ayr" ve dolay"s"yla besleyici emzirmenin gerekli oldu#unu beyan etmi$tir. 4.Süt Akrabal.-.n.n Hukukî Sonuçlar. Bu akrabal"k türü, öncelikle emen ile emziren ve o emzirenin belli derecedeki yak"nlar" aras"nda mutlak ve sürekli bir evlilik engeli do#urur. Kur ân,...sizi emziren süt anneleriniz ve süt k'z karde(lerinizle evlenmek size haram k'l'nd' 40 ayeti ile bu çerçeveye görünürde iki ki$iyi alm"$ken 41, Hz.Peygamber (s.a.) kendisine verilen beyan görevi do#rultusunda $u genel ilkeyi belirlemi$tir: Sütten dolay' evlenilmesi yasak olanlar, kan ba.' sebebiyle yasak olanlar'n ayn's'd'r 42 : Dolay"s"yla bir kimse, kan/soy akrabal"#" sebebiyle kimlerle evlenemiyorsa, ayn" seviyedeki süt akrabalar"yla da evlenemez. Süt h"s"ml"#"n"n evlenme engeli te$kil etmesindeki ölçü ve s"n"rlar" belirleyen bu naslar "$"#"nda $u kimselerle evlenilemez: 43 a. Süt yönünden üst soy (usûl): Süt anne, süt baba 44, süt nine ve daha yukar"s" b. Süt yönünden alt soy (furû): Süt k"z", süt o#lu ve bunlar"n daha a$a#"s" c. Süt anne-baban"n kan veya süt yoluyla olan furûu 38 Yakn lafzlarla bkz. Müslim, Radâ 24-25; Ebu Davud, Nikah 10; Tirmizî, Radâ 3; Nesâî, Nikah 51; Dârimî, Nikah 49; Muvatta, Radâ Ebu Davud, Nikah 9,10; Muvatta, Radâ 13,18; Müsned, 6/201, en-nisâ 4/23 41 Doumdan kaynaklanan anne ve kz karde ifadelerinin, bu ayette aynen süt ili kisi için de kullanlmas, süt akrabal dolaysyla evlenilemeyecek olanlarn çerçevesinin, nesep akrabalaryla ayn mahiyette olduunu göstermektedir ki bu üslup, Kur ân n söz dizimindeki harikuladelii ve i câznn bir yansmasdr. 42 Buharî, ehâdât 7; Nikah 20,27; Müslim, Radâ 1-2,9; Ebu Davud, Nikah 6; Tirmizî, Radâ 1; bn Mâce, Nikah 34; Muvatta, Radâ 1; Müsned,1/ Mâlik, el-müdevvenetü l-kübra,2/ ; âfiî, el-üm,5/37 vd.; bn Hazm, el- Muhallâ,10/ ; bn Rü d el-ced, el-mukaddemât ve l-mümehhedât, 1/ ; Gazzâlî, el-vasît, 6/ ; Kâsânî, Bedâi u s-sanâi, 4/2-4; bn Kudâme, el-munî, 8/ ; Nevevî, Ravdatü t-tâlibîn, 6/ ; bn Cüzey, el-kavânînu l-fkhiyye, s ; Merdâvî, el-nsâf, 9/329; Temîmî, Deâimu l-slam, 2/ ; Hllî, erâiu l-slam, 3/ ; evkâni, Neylü l-evtâr, 6/ Süt annenin bu sütü, kocasyla girdii cinsel ili ki sonucunda olu tuu için, süt emen çocuk ile süt veren kadnn kocas arasnda dolayl bir ba kurulmaktadr. Bu badan ve konuyla dorudan ilgili bir hadisten (bkz. Buhârî, Nikah, 117; Müslim, Radâ 7; Tirmizî, Radâ 2; Ebu Davud, Nikah 7; Muvatta, Radâ 2) dolay çounluk slam hukukçular (farkl dü ünenler için bkz. bn Hazm, el-muhallâ, 10/ ), lebenü l-fahl terimiyle süt babal kurumunu ele alm lar ve tpk süt annede olduu gibi, süt baba ve onun belli derecedeki yaknlar ile emen çocuk arasnda evlilii engelleyici bir akrabalk tesis etmi lerdir. Ayrnt için bkz. Cassâs, Muhtasaru ihtilâfi l-ulemâ, 2/ ; bn Abdilber, el-kâfî, 1/243; Gazzâlî, el-vasît, 6/ ; Dac, slam Aile Hukukunda Evlenme Engelleri, s

9 Doç. Dr. Ahmet Yaman 63 d. Süt dede-ninenin birinci dereceden furûu, yani sadece çocuklar": Süt teyze, hala, amca ve day" e. E$inin süt usûlü: E$inin süt anne ve ninesi f. E$inin daha önceki bir evlili#i s"ras"nda emzirdi#i süt çocuklar" g. Süt usûlünün e$i: Süt anne-baban"n e$leri h. Süt furûunun e$i. Süt çocu#u veya süt torununun e$leri. Hanefîler, bu say"lan süt akrabalardan $u iki s"n"f" istisna etmi$lerdir: a. Süt karde$in as"l annesi ve as"l karde$i b. Süt o#ul veya k"z"n as"l karde$i 45. Evlenmeleri yasak olan bu ki$iler, her nas"lsa evlenmi$lerse, süt akrabal"- #"n"n varl"#"n"n tesbiti an"ndan itibaren derhal ayr"l"rlar; evli kalmaya direnirlerse kamu otoritesi onlar" ay"r"r. Akrabal"#"n tesbiti ise, ya taraflar"n ikrar ve itiraf"yla ya da emzirme olay"n" görüp bilenlerin tan"kl"klar"yla gerçekle$ir 46. Tan"kl"k nisab"nda hanefîler, di#er bütün adlî-mâlî konularda oldu#u gibi iki erkek veya bir erkek iki kad"n $art"n" ko$arken; $âfiîler dört eri$kin güvenilir kad"n", mâlikîler -iddialar"n"n nikahtan önce $üyû bulmas" $art"yla- iki güvenilir kad"n $ahidi yeterli saym"$lard"r. Câferîler, hanbelîler ve zâhirîler ise, cinsiyet fark" olmaks"z"n güvenilir tek bir tan"kla bile bu akrabal"k türünün sübut bulaca#"n" söylemi$lerdir. 47 Süt akrabal"#"n"n tesisinde, gerek emilen miktar ve gerek emme zaman" ile ilgili olsun ortaya ç"kabilecek $üpheler ve kesinlik ta$"mayan bulgu-bilgiler dikkate al"nmaz. Çünkü bu konuda as"l olan ilke, ademü t-tahrîm yani haraml"- #"n söz konusu olmay"$"d"r. 48 Bir evlilik engeli say"lmas" ve dolay"s"yla bakmak, yaln"z/halvet kalmak gibi belli mahremiyetler d"$"nda, soy akrabal"#"nda söz konusu olabilecek kar$"- l"kl" hak ve sorumluluklar, süt akrabal"#"nda do#maz. Söz gelimi, süt akrabalar aras"nda nesep ili$kisi, nafaka sorumlulu#u, mirasç"l"k ve velâyet gibi ili$kilerle, lehte tan"kl"#"n reddi gibi mahrumiyetler ve ceza hukuku alan"nda cârî olan 45 Serahsî, el-mebsût, 5/137; Merînânî, el-hidâye, 1/ ; Kâsânî, Bedâi u s-sanâi, 4/4; ayrca bkz. Çeker, Süt Akrabal, s Mâlik, el-müdevvenetü l-kübra,2/411; âfiî, el-üm,5/55-56; Serahsî, el-mebsût, 5/ ; Kâsânî, Bedâi u s-sanâi, 4/14; bn Kudâme, el-munî, 8/ ; bn Cüzey, el-kavânînu lfkhiyye, s.138; evkâni, Neylü l-evtâr, 6/ Mâlik, el-müdevvenetü l-kübrâ, 2/411; âfiî, el-üm, 5/55; bn Hazm, el-muhallâ, 8/ ; Serahsî, el-mebsût, 5/ ; Gazzâlî, el-vasît, 6/198; Merînânî, el-hidâye, 1/226; bn Kudâme, el-munî, 8/152; Nevevî, Ravdatü t-tâlibîn, 6/444; Merdâvî, el-nsâf, 9/348; Hllî, erâiu l-slam, 3/231; bn Cüzey, el-kavânînü l-fkhiyye, s Gazzâlî, el-vasît, 6/183; bn Kudâme, el-munî, 8/134, 138; Nevevî, Ravdatu t-tâlibîn, 6/424; Merdâvî, el-nsâf, 9/348, 349

10 SÜT AKRABALII 64 kimi hafifletici hükümler söz konusu olmaz 49. Fakat kar$"l"kl" sevgi, s'la denen ziyaretle$me, hem bir akrabal"k hem de bir insanl"k görevi olarak mevcuttur Süt Bankalar. Buraya kadar ele al"nan konular"n yan"nda süt akrabal"#" ile ilgili olarak günümüzde bir de anne sütü bankalar" ve buralardan al"nan sütlerin akrabal"k tesisindeki rolü gündeme gelmektedir. Ça#da$ yöntemlerle ve bilimsel ilkelere uygun olarak üretilmi$ en geli$mi$ endüstri sütlerinin bile, insan sütünün çok yönlü niteliklerine sahip olmay"$" sebebiyle geli$mi$ ülkelerde anne sütüne dönü$ ba$lam"$ 51, bunun için farkl" annelerden al"nan sütlerin karma bile$iminin yap"ld"#" süt bankalar" da özellikle 1970 li y"llarda devreye sokulmu$tur 52. Klasik.slam hukuku doktrininde yer alan kimi çözümlemelerden hareket eden baz" ça#da$ alimler, süt bankalar"ndan al"nan sütlerin herhangi bir akrabal"k ili$kisine sebep olamayaca#"n" belirtmi$lerdir 53. Bir süt anneli#inden bahsedebilmek için, sütün hangi yolla olursa olsun mideye ula$mas"n"n de#il, Kur ân da radâ ve 'rdâ kelimeleriyle aç"kland"#" gibi bizzat kuca#a al"p emzirmenin $art oldu#unu ileri süren.bn Hazm (v.456/1064) 54 ile, emziren veya emenin kimli#indeki ya da emzirilme say"s"ndaki belirsizli#in süt akrabal"#"n"n kurulmas"na engel olaca#"n" belirten Gazzâlî (505/1111),.bn Kudâme (v.620/1223) ve Nevevî (v.676/1277) 55, bu görü$ün klasik dayanaklar"n" olu$turmaktad"r. Ayr"ca ate$te pi$irilmi$ veya ba$ka maddeler kar"$t"r"lm"$ insan sütlerinin, akrabal"k do#urmayaca#" yönündeki hanefî ictihad" da 56, bankaya girecek sütlerin "s"t"l"p so#utularak pastorize edilmesinden dolay", ayn" ki$ilerce ba$ka bir dayanak olarak ileri sürülmektedir. Fakat Hz.Peygamber in (s.a.) baz" beyanlar"ndan anla$"ld"#" üzere 57 sütün, insan biyosundaki yap"c" ve geli$tirici etkisi ve evlenmeyi haram k"lacak akrabal"k ili$kisinin de esasen bu etkiden kaynakland"#" gerçe#i dikkate al"n"rsa söz konusu yakla$"mlar ihtiyatla kar$"lanmal"d"r. Kald" ki, klasik.slam hukuk dotkrininde hakim olan görü$ de, bir çok anneden al"narak kar"$"m haline getirilmi$ sütlerin kullan"lmas" halinde, kar"$"mda sütü olan her bir anne ile o kar"- 49 bn Kudâme, el-munî, 8/137; Nevevî, Ravdatu t-tâlibîn, 6/ bkz. Ebu Davud, Nikah 11;Tirmizî, Radâ 6; Nesâî, Nikah 56; Dârimî, Nikah 50; Müsned, 3/ Neyzi-Koç, Çocuk Sal ve Hastalklar, 1/ Bâr, Bunûku l-halîb, s Türkiye de de 1982 ylnda Hacettepe Çocuk Hastanesi bünyesinde bir süt bankas kurulmu tur; bkz.özsoylu, Pediatride Yenilikler, s Aralarnda Mustafa ez-zerkâ, Yusuf el-karadâvî, Ali et-teshîrî nin de bulunduu bu fakihlerin görü leri için bkz. Bunûku l-halîb, s bn Hazm, el-muhallâ, 10/ Gazzâlî, el-vasît, 6/183; bn Kudâme, el-munî, 8/138; Nevevî, Ravdatu t-tâlibîn, 6/ Serahsî, el-mebsût,5/145; ayrca bkz. Mâlik, el-müdevvenetü l-kübrâ, 2/ Ebu Davud, Nikah 8; Tirmizî, Radâ 5; bn Mâce, Nikah 37; Muvatta, Radâ 11; Müsned,1/432

11 Doç. Dr. Ahmet Yaman 65 $"mdan yukar"da geçen $artlar gere#ince beslenen her bir bebek aras"nda akrabal"#"n kurulaca#" yönündedir 58..slam Konferans" Örgütü bünyesinde çal"$malar"n" sürdüren Mecmeu l- F'khi l-qslamî /Qslam F'k'h Akademisi de konuyla ilgili olarak $u kararlar" alm"$t"r: Nesep ba#" sebebiyle söz konusu olan yasaklar"n süt emme yoluyla da aynen geçerli olaca#"nda müslümanlar görü$ birli#i içindedir. Dinin genel ve nihaî amaçlar"ndan biri de nesebin korunmas"d"r. Süt bankalar" bu noktada kar"$"kl"k meydana getirmekte ve ku$ku do#urmaktad"r. Kald" ki,.slam dünyas"nda ihtiyaçlar"n do#al yollardan kar$"lanmas" potansiyeli mevcut oldu#undan böyle kurumlara ihtiyaç da yoktur. Bu gerekçelere istinaden Akademi a..slam dünyas"nda anne sütü bankalar"n"n kurulmas"n"n engellenmesini, b. Bu bankalarda biriken karma sütlerin de haraml"k hükmü do#uraca#"- n" karar alt"na alm"$t"r. 59 Esasen, endüstriyel süt alan"nda kaydedilen geli$meler, süt bankalar"n"n maliyetlerindeki yükseklikler, sütlerini bedelli ya da gönüllü olarak bu bankalara verecek annelerin say"s"ndaki yetersizlikler, bankalardaki sütlerin hijyen ve sterilizasyonundaki aksakl"klar ve benzeri bir çok etken dolay"s"yla süt bankalar" eski cazibesini yitirmi$ ve kendilerine ihtiyaç hissedilmez hale gelmi$tir. BBLYOGRAFYA * Anderson G.H., Human Milk Feeding, Pediatr Clin. North America, 32 (1985), s Ayd"n Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi,.stanbul 1999 Bâr Muhammed Ali, Bunûku l-halîb, Mecelletü Mecma " l-f"khi l-.slamî, ed-devratü s-sâniye, sy.2/1(1407/1986), s Behrman R.-Kliegman R., Nelson Essentials of Pediatrics, Philadelphia 1990 Bunûku l-halîb, Mecelletü Mecma " l-f"khi l-.slamî, ed-devratü ssâniye, sy.2/1 (1407/1986), s Buttle N.F.ve di#erleri, Human Milk Intake and Growth, J.Pediatr 104 (1984), s âfiî, el-üm,5/49; Serahsî, el-mebsût, 5/140; Kâsânî, Bedâi u s-sanâi, 4/9; bn Kudâme, el- Munî, 8/140; Nevevî, Ravdatu t-tâlibîn,6/ ; bn Cüzey, el-kavânînu l-fkhiyye, s Karar metni için bkz. Mecelletü Mecma l-fkhi l-slamî, ed-devratü s-sâniye, sy.2/1 (1407/1986), s * Concordance a uyumlu bask"lar" kullan"ld"#" için el-kütübü t-tis a ya burada yer verilmemi$tir

12 SÜT AKRABALII 66 Cassâs (v. 370/980), Ahkâmu l-kur ân, Beyrut 1414/1993, Muhtasaru ihtilâfi l-ulemâ, Beyrut 1417 Cin Halil, Qslam ve Osmanl' Hukukunda Evlenme, Konya 1988 Çeker Orhan, Süt Akrabal'.',.lim ve Sanat, sy. 31 (1992), s Da#c" Tamil, Qslam Aile Hukukunda Evlenme Engelleri, AÜ.FD., c.39 (1999), s Do#ruyol Hasan, Çocuklarda Parenteral Beslenme,.stanbul 1994 Feyzio#lu F.N., Aile Hukuku Dersleri,.stanbul 1971 Gazzâlî (v.505/1111), el-vasît, Kahire 1417 Hacettepe Pediatri Notlar', Samsun 1992 H"llî Muhakk"k (v.676/1277), Rerâiu l-qslam fî mesâili l-halâl ve lharam, yy., ty.,müessesetü Matbûâtî.smailiyyûn Hukuk-' Aile Kararnamesi,.stanbul 1918.bn Abdilber (v.463/1070), el-kâfî, Beyrut 1407.bn Cüzey (v.741/1341), el-kavânînu l-f'khiyye, Beyrut Dâru l-fikr.bn Hazm (v.450/1063), el-muhallâ, Beyrut 1408/1988.bn Kudâme (v.620/1223), el-mu.nî, Beyrut 1405/1985.bn Rü$d el-ced (v.520/1126), el-mukaddemât ve l-mümehhedât, Beyrut 1408/1988.bn Rü$d el-hafîd (v.595/1199), Bidâyetü l-müctehid,.stanbul 1985.bnü l-arabî (v.543/1147), Ahkâmu l-kur ân, Beyrut 1408/1988.bnü l-fâris (v.395/1004), Mu cemu makâyîsi l-lu.a, Beyrut 1415/1994 Karadâvî Yusuf, Bunûku l-halîb, Mecelletü Mecma " l-f"khi l-.slamî, ed-devratü s-sâniye, sy.2/1 (1407/1986), s Kâsânî (v.587/1191), Bedâi us-sanâi, Beyrut 1406/1986 Kennel W.F., Eski Musevî Ailesi, (çev.h.t.yasd"man) DEÜ.FD. C.9 (1995), s Kurtubî (v.671/1272), el-câmi li ahkâmi l-kur ân, Beyrut 1413/1993 Küçüködük Tükrü, Yenido.an ve Hastal'klar', Ankara 1994 Mâlik (v.179/795), el-müdevvenetü l-kübrâ, Beyrut Dâru Sâd"r Mecelletü Mecma ' l-f'khi l-qslamî, ed-devratü s-sâniye, sy.2/1 (1407/1986), Cidde, s

13 Doç. Dr. Ahmet Yaman 67 Merdâvî (v.885/1480), el-qnsâf fî beyani r-râcih mine l-h'lâf, Beyrut ty. Dâru ihyâi t-türâsi l-arabî Mer#înânî (v.593/1197), el-hidâye,.stanbul1986 Nesefî Necmeddîn (v.537/1142), T'lbetü t-talebe, Beyrut 1406/1986 Nevevî (v.676/1278), Ravdatü t-tâlibîn, Beyrut 1412/1992 Neyzi Olcay-Koç Leyla (ed.), Çocuk Sa.l'.' ve Hastal'klar',.stanbul 1983 Onat Teoman (ed.), Çocuk Sa.l'.' ve Hastal'klar',.stanbul 1996 Özgür Sabiha-Özgür Tu#rul, Sosyal Pediatri,.zmir 1968 Özsoylu Tinasi, Anne Sütünün Üstünlükleri, H.Ü.Katk" Pediatri Dergisi c.8, sy.1 (1987), s.3-11 Özsoylu Tinasi, Pediatride Yenilikler, Ankara 1983 Pentatequuue Avec Rach', yay"nlayan: M.J. Bloch ve di#erleri, Paris 1991 Ra#"b el-.sfehânî (v. 502/1108), el-müfradât fî garîbi l-kur ân,.stanbul 1986 Serahsî (v.483/1090), el-mebsût,.stanbul 1983 Tafak Ali, Qslamda Evlenilmesi Yasaklananlar Yak'n Akraba Evlilikleri ve Sakat Do.an Çocuklar, Diyanet Dergisi c. 22, sy.4 (1986), s Tâfiî (v.204/819), Ahkâmu l-kur ân, Beyrut 1410/1990, el-üm, Beyrut 1413/1993 Tevkânî (v.1255/1834), Neylü l-evtâr, Beyrut 1419/1998 Temîmî Ebu Hanîfe Nu mân (v. 363/974), Deâimu l-qslam ve zikru l-halâl ve l-haram ve l-kadâyâ ve l-ahkâm an ehl-i beyti Rasulillah aleyhi ve aleyhim efdalü s-selam, Kahire 1960 Tevrat, (Kitab-" Mukaddes: Tevrat ve.ncil),.stanbul 1988 Türk Medeni Kanunu, Zemah$erî (v.538/1143), Esâsü l-belâ.a, Kahire 1960, Ruûsü l-mesâil, Beyrut 1987 Ziai Mohsen(ed.), Pediatrics, USA. 1990

14

LÂHYAT FAKÜLTES DERGS

LÂHYAT FAKÜLTES DERGS 1 Selçuk Üniversitesi LÂHYAT FAKÜLTES DERGS 2002 / Bahar XIII. Say Hakemli Dergi Konya 2002 2 Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. Mehmet Aydn Say Editörü Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim Bahadr Yay n Kurulu Prof.

Detaylı

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * Yrd.Doç.Dr.,AksarayÜnv.slamilimlerFak.[hasanucar@aksaray.edu.tr] OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss.171187.

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

EBÛ HANÎFE NİN HARAMLIK DOĞURAN SÜT EMME MÜDDETİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜNÜN TEMELLENDİRİLMESİ

EBÛ HANÎFE NİN HARAMLIK DOĞURAN SÜT EMME MÜDDETİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜNÜN TEMELLENDİRİLMESİ , 7-48 EBÛ HANÎFE NİN HARAMLIK DOĞURAN SÜT EMME MÜDDETİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜNÜN TEMELLENDİRİLMESİ Davut İLTAŞ Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi diltas@erciyes.edu.tr Özet Mezhep imamlarının

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

AÇISINDAN MÜSLÜMAN BAYANIN HUKUKU EHL EVL ERKEKLE SLAM VLL&

AÇISINDAN MÜSLÜMAN BAYANIN HUKUKU EHL EVL ERKEKLE SLAM VLL& )! $Q$OO$+- SLAM HUKUKU AÇISINDAN MÜSLÜMAN BAYANIN EHL HL- KTAP ERKEKLE EVL VLL& L& Doç. Dr. Nihat DALGIN '! 6 ( 6 ^ U! 826 6 3! TKU ) $0&:3&&# (( & # "&( 89&#( "3 = 3 " ;# ( D 9#&'( )&& &&#'3 (0&$=3&

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KARARIN BOZULMASI STEMMZ VARDIR TC Dan)*tay Ba*kanl),)na Sunulmak Üzere stanbul 3. dare Mahkemesi

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun.

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Süt Mahremiyeti İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Her çocuk anne sütüne muhtaç olarak doğar.

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR 01.01.2012 den itibaren yürürlüğe

Detaylı

4.CC$ D)E E" F G 03GBBG @;3 GÖRE

4.CC$ D)E E F G 03GBBG @;3 GÖRE 4.CC$ D)E E" F G 03GBBG @;3 SLAM HUKUKUNA GÖRE EVLLKTE VELAYET VE KAPSAMI Muhammet Ali DANIMAN * The authority of wiljya and its scope regarding to mariage in Islamic law In this article we studied that

Detaylı

Ö Ö Ö Ö 16 Eyll 2015 Resmi ÇARAMBA Gazete Say 29477 " -N,Itlli Eiti. Brl*"l Hayat Boyu Örenme Genel Mdrlnden Toplant Ve Tarih Saat No Trkiye Mesleki Eitim Kurulu 27. Toplants Kararlar : 27 : 14.00-17.00

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç Ğ ü İ İ ş Ö Ö ü ç ş ü ü ç ç ü ü ü ç ç ş ç ş ü ü ç ş ü ü ç ç ü ü Ö ç Ğ ç ü ş ş ş ş ü ü ş ü ü ü ç Ö Ç ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TA"IYICI ANNEL!K -FIKH! B!R BAKI"-

TAIYICI ANNEL!K -FIKH! B!R BAKI- İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 197-208. TA"IYICI ANNEL!K -FIKH! B!R BAKI"- Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ* Özet İslâm evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmiştir. Doğal yoldan çocuk sahibi

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI B RKAÇ KEL ME VE OKUNU EK LLER ÜZER NE On the several words that has been passed in Dede Korkut. Özet.

DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI B RKAÇ KEL ME VE OKUNU EK LLER ÜZER NE On the several words that has been passed in Dede Korkut. Özet. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: V, Say 1, Sayfa: 79-83, ZMR 2005. DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI BRKAÇ KELME VE OKUNU EKLLER ÜZERNE On the several words that has

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

Çarpm ve Bölüm Uzaylar

Çarpm ve Bölüm Uzaylar 1 Ksm I Çarpm ve Bölüm Uzaylar ÇARPIM UZAYLARI 1 ÇARPIM TOPOLOJ S 2 KARMA P R O B E M L E R 1. A ile B, srasyla, (X, T )X ile (Y, S ) topolojik uzaylarnn birer alt-kümesi olsunlar. (a) (A B) = A B (b)

Detaylı

MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER

MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER (1) A³a daki her bir önermenin do ru mu yanl³ m oldu unu belirleyiniz. Do ruysa, gerekçe gösteriniz; yanl³sa, bir kar³-örnek veriniz. (a) (a n ) n N dizisi yaknsak

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu ÖNSÖZ Ülkemizde yeni anayasa konusunda uzun yllardr süren tartmalar, TBMM de anayasa yapm sürecini yönetmek ve anayasa taslak metnini hazrlamak için oluturulan Anayasa Uzlama Komisyonu ile yeni bir aamaya

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN)

DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) DOAL GAZ PYASASI KANUNU (ELEKTRK PYASASI KANUNUNDA DEKLK YAPILMASI VE DOAL GAZ PYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yay&m Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayl Resmi Gazete

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi?

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi? Organ Doku Birimi ve Bağış Organ Bağışı Başka Hayatlara Can Katmaktır Organ bağışı nedir? Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

5E MODEL NE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI. Fen ve Teknoloji. 6. S n f. Fiziksel De i im. 40 dakika

5E MODEL NE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI. Fen ve Teknoloji. 6. S n f. Fiziksel De i im. 40 dakika 5E MODELNE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Ad: Snf: Ünitenin Ad/No: Konu: Önerilen Süre: Fen ve Teknoloji 6. Snf Maddenin Tanecikli Yaps/3. Ünite Fiziksel Deiim 40 dakika BÖLÜM 2 Örenci Kazanmlar:

Detaylı

Emzirme. Bizden neler bekleyebilirsiniz?

Emzirme. Bizden neler bekleyebilirsiniz? Emzirme Bebek bekleyen anneler için bilgiler Bizden neler bekleyebilirsiniz? doumdan önce ana sütü emzirmek konusunda bilgi akamımıza gelebilirsiniz, burada size ana sütü emzirmenin ne kadar salıklı olduu

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 28-39 (2006) Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Fatma Nilgün Cevher*, Mustafa Bulu** ÖZET Bu aratrmann

Detaylı

DERS B R BEBEK DO DU

DERS B R BEBEK DO DU DERS BR BEBEK DODU Abbas, üç yanda bir çocuktu. O gün etrafndaki herkeste bir tela vard. Çünkü aileye yeni bir bebek katlmt. Aabeyi Abdullah n bir olu olmutu. Ne var ki Abdullah, bebek domadan birkaç ay

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç Ğİ İ İ Ğ İ İ Ğ İ Ö İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç «İ Ğ Ç Ç İ İ Ö İ Ü Ü Ü Ü İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İİ İ Ğ İ İ Ç Ü Ü Ç Ç Ç İ Ö İ İ İ İ İ İ Ü İ Ç İ Ü İ Ü İ .,*,* Ege Bamsz Denetim A.. hususlarda bilgilendirerek bamsz denetim

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu KÖK HÜCRE ÇALIÞžMALARI VE HUKUKÝ BOYUTU Hakan Hakeri ÖZET Kök hücre çalä±åÿmalarä± tä±p alanä±nda yeni uygulamalardan biri olarak görülmektedir. Her ne kadar bu çalä±åÿmalar

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2),

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), 203-220 *...... " ".. : Özet Ebussuûd Efendi, Osmanlnn yetitirdii seçkin âlimlerden birisidir. Onun, hayat boyunca ortaya koyduu icraatlar ve geride brakt eserler

Detaylı