İSLAM HUKUKUNDA GÖNDERME (ATIF) TEORİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLAM HUKUKUNDA GÖNDERME (ATIF) TEORİSİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKUNDA GÖNDERME (ATIF) TEORİSİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Yıldız DEMİR TEZ DANIŞMANI: Doç. Dr. Talip TÜRCAN ISPARTA, 2007

2 I

3 II ÖZET İSLAM HUKUKUNDA GÖNDERME (ATIF) TEORİSİ Yıldız DEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 95, Haziran 2007 Danışman: Doç. Dr. Talip TÜRCAN Bu çalışmanın amacı, Devletler Özel Hukukunun üç temel kısmından birini oluşturan Kanunlar İhtilafı sisteminde göndermenin tanımlanmasıdır. Bu nedenle, göndermenin unsurlarının neler olduğunun, hangi durumlarda ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi sureti ile İslam Hukukunda gönderme teorisinin imkanı meselesi ele alınacaktır. Gönderme, yabancı unsurlu olarak nitelendirilen hukukî ihtilaflarda söz konusudur. Yabancı unsurlu ihtilaflarda, ihtilafa taraf olan hukuk sistemlerinden hangisinin uygulanacağı, bağlama kurallarından hareketle tespit edilir. Bunun neticesinde yetkili görülen yabancı hukuka gönderme yapılır. Yabancı unsurla kastedilen, bir ülke devletine nispetle diğer ülke vatandaşlarının bir ihtilafa taraf olması, ihtilaf konusu şeyin yabancı ülkede bulunması, ihtilafa neden hukukî eylemin yahut sonuçlarının burada gerçekleşmesidir. Gönderme kanunlar ihtilafı kuralları ile gerçekleştirilir. Göndermenin yetkili yabancı hukukun kanunlar ihtilafı kurallarına yahut iç hukuk kurallarına yapılmasına ya da yetkili hukukun başka bir hukuk sistemini yetkili görüp buraya gönderme yapmasına bağlı olarak gönderme çeşitleri ortaya çıkmaktadır. İç hukuk kuralları ile milletlerarası nitelikte gönderme gerçekleştirilemez. Uygulanma alanını özel hukuk ihtilaflarının oluşturduğu gönderme, ihtilafa taraf olan ülkeler arasındaki negatif yetki ihtilaflarına bağlı olarak ortaya çıkar. İslam Hukukunda göndermenin varlığı, yabancı ülke hukukunun yetkili görülüp, ihtilafın hallinin bu ülke hukukuna bırakılmasına bağlıdır. Gönderme neticesinde yetkili yabancı hukuk, ihtilafın getirildiği mahkeme tarafından uygulanmaktadır. Buna karşılık İslam mahkemesinde İslam Hukukundan başka bir hukukun uygulanmayacağı ilkesi kabul edilmiştir. Göndermenin amacı, ihtilafla en sıkı ilişki içerisinde olan hukukun tespit edilmesi suretiyle, adâletin sağlanmasıdır. İslam Hukukuna göre, yabancı unsurlu olsun ya da olmasın herhangi bir hukukî ihtilafa uygulanacak en adil hukuk İslam hukukudur. Yapılan göndermenin kamu düzenine aykırı olması halinde yabancı hukukun uygulanmasından vazgeçilir. Anahtar Kelimeler: Devletler Özel Hukuku, İslam Devletler Özel Hukuku, Kanunlar İhtilafı, Gönderme (Atıf), Yabancı Unsur, Yetkili Hukuk, Adâlet

4 III ABSTRACT THE RENVOI THEORY IN THE ISLAMIC LAW Yildiz DEMIR Suleyman Demirel University, Institute of Social Sciences, Department of Basic Islamic Sciences, Master Thesis, 95 pages, August Supervising: Assoc. Prof. Dr. Talip TURCAN The aim of this study is the description of renvoi, which is the one part of the private international law, that is formed by three parts. It will be searched that what are the elements of the renvoi, when and how it is used and the possibility of the renvoi theory in the İslamic law. Renvoi is used in conflict laws that is described foreign element conflict. At the foreign element conflicts, connect rules are used in the choice of law rules to be applied. Eventually the renvoi is referenced to authorized foreign law system. The meaning of the foreign element is that other country s countryman to be in favor of a conflict in the country or something that is in the foreign country or a legal act or it s results are occured in a foreign country. Renvoi is performed by conflict laws rules. Kinds of renvoi are formed according to either referncing to the renvoi to the authorized foreign law s conflict laws rules or to domestic laws rules or in the condition in which authorized law consider another law system as authorized and reference to there. International quality renvoi is not occured with domestic law rules. The renvoi, that s practice area is formed by conflicts of private international law, is brought out according to negative authority conflicts between the law systems accord with the conflict. The existence of the renvoi in the İslamic law connect with the choice of foreign applicable law to solve the conflict. At the end of the renvoi, authorized foreign law is applied by the law court where the conflict was brought in. In contrast to this, the principle that is any another islamic law wont be applied in Islamic court, is accepted. The aim of the renvoi is providing of the justice by detecting the law which is the deepest relationship with the conflict. According to Islamic law no matter if it contains foreign element or not, the most equitable law to apply to any legal conflict is Islamic law. In a condition, in which the referenced renvoi contrary with the order puplic, the application of foreign law is cancelled. Keywords: Private International Law, İslamic Private International Law, Conflict Laws, Renvoi, Foreign Element, Authorized Law, Justice.

5 IV ÖNSÖZ Sosyal bir varlık olan insanın gerek devletle, gerek diğer insanlarla olan ilişkileri, hukuk kuralları tarafından düzenlenmektedir. Böylece insan, içinde bulunduğu toplumda hukuken bir takım haklar elde ederken, bir kısım sorumlulukların da altına girmektedir. Belirli bir ülke devletine tâbi olan kişinin, bu ülke sınırları içerisindeki hukukî eylem ve ilişkileri, iç hukuk olarak adlandırılan ve her ülkenin, öncelikle kendi tâbiiyetinde olan kimselere uygulanmak üzere koymuş olduğu kurallara bağlıdır. Bu eylem ve ilişkilerin geçerliliği, bu kurallara uygunluğu ölçüsündedir. İç hukuk kuralları, hukukî ihtilaflara doğrudan uygulanmak suretiyle bu ihtilafları sonuca bağlayan ve buna aykırı davranılması halinde yaptırım unsuruna sahip olan kurallardır. Bu kurallar, her ülkenin kendi hâkimiyet sınırları içerisinde uygulanmakta olup, bu sınırlar dışında uygulanması düşünülemez. Buna karşılık hukukî ilişkileri belirli bir ülke ile sınırlandırmak doğru olmaz. Zira insanlar, yabancı olarak adlandırılan farklı hâkimiyet sınırları içerisinde ve/veya farklı tâbiiyette olan kişilerle de ilişki yahut ihtilaf içerisinde olabilirler. Bu durum, söz konusu ilişki yahut ihtilaflara uygulanmak üzere, iç hukuk kurallarından farklı olarak, milletlerarası nitelikli hukuk kurallarının oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Milletlerarası özel hukuk, vatandaşlık, yabancılar ve kanunlar ihtilafı olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Aralarında farklılıklar bulunmakla beraber, kesin çizgilerle birbirinden ayıramadığımız bu üç alandan kanunlar ihtilafı, yabancı unsurlu ilişkiler neticesinde meydana gelen özel hukuk ihtilaflarına hangi hukukun uygulanması gerektiğini belirler. Bu amaçla, bağlama kurallarından hareketle yetkili hukuk tespit edilir. Yetkili görülerek kendisine gönderme yapılan yabancı hukukun uygulanması ile ihtilaf çözüme kavuşturulur. Kanunlar ihtilafı kurallarının görevi, yetkili hukuku göstermek olup ihtilafın çözüme kavuşturulduğu yani iç hukuk kurallarının uygulanması sırasında söz konusu edilemez. Yabancı unsurlu özel hukuk ihtilaflarında yetkili hukukun tespiti meselesi, İslam hukuku açısından da önem taşımaktadır. Bu sebeple çalışmamızda göndermenin, kanunlar ihtilafı sisteminde ne anlama geldiği, bunu oluşturan unsurların neler olduğu ve hangi tür ihtilafların göndermeye yol açtığının tespit edilmesi suretiyle İslam hukukunda göndermenin imkanı meselesi ele alınmıştır.

6 V Akademik bir araştırmanın öngörülen biçimde tamamlanabilmesi, öncelikle araştırmanın sınırlarını belirleyen iyi bir planın varlığı ve bu plan çerçevesinde sistematik bir çalışmanın gerçekleştirilmiş olmasına bağlıdır. Çalışmayı mantıksal bir kurgu içerisinde ortaya koyabilecek bir planın yapılabilmesi ve araştırmanın sistematik bir biçimde sürdürülebilmesi, gerek kaynaklara yönlendirmede ve gerekse çalışmayla ilgili okumaların denetlenmesinde alan uzmanlarının katkılarıyla mümkün olmaktadır. Bu sebeple, değerli yönlendirmeleriyle araştırmamıza katkıda bulunan danışman hocam Doç. Dr. Talip TÜRCAN Bey başta olmak üzere, tüm hoca ve arkadaşlarıma ve dualarının sıcaklığını daima yanımda hissettiğim sevgili aileme teşekkürü bir borç bilirim.

7 VI İÇİNDEKİLER ÖZET... I ÖNSÖZ...III KISALTMALAR...VIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM...4 GÖNDERME (ATIF) TEORİSİ ve GÖNDERMENİN HUKUKÎ MAHİYETİ...4 A. GÖNDERME (ATIF) KAVRAMI Göndermenin Tanımı Gönderme Çeşitleri Göndermenin Teorik Yönü Göndermenin Unsurları a. Yabancılık Unsuru a. a. Yabancı Unsur Olarak Kişi a. a. 1. Müste men a. a. 2. Ehl-i Harb a. a.3. Zimmî a. b. Yabancı Unsur Olarak Yer a. b. 1. Dârulharb a. b. 2. Dârulahd b. Yetkili Hukuk c. Yetkili Mahkeme...26 B. BAĞLAMA KURALLARI ve BAĞLAMA NOKTALARI Tabiiyet (Milli Hukuk) İkâmetgah Fiil ve Tasarrufun Yapıldığı Yer Din...33 İKİNCİ BÖLÜM...34 GÖNDERMEDE YETKİ PROBLEMİ VE GÖNDERMENİN SINIRI...34 A. GÖNDERMEDE YETKİ PROBLEMİ...34

8 VII 1. Yetkili Mahkemenin Tespiti (Yargılama Yetkisi İhtilafları) a. Hususî Yetki b. Umumî Yetki Yetkili Hukukun Tespiti (Yasama Yetkisi İhtilafları)...44 B. İSLAM HUKUKUNDAKİ ADÂLET ANLAYIŞI ile KANUNLAR İHTİLAFI SİSTEMİNDEKİ ADÂLET ANLAYIŞININ KARŞILIKLI DURUMU...51 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...55 GÖNDERMENİN UYGUALANMA ALANLARI ve GÖNDERMENİN SINIRI..55 A. İSLAM KANUNLAR İHTİLAFI KURALLARI VE İÇ HUKUK İLİŞKİSİ Kanunlar İhtilafı Kurallarının İç Hukuk Kuralı Kabul Edilip Edilmeyeceği Meselesi İslam Hukukunda Kanunlar İhtilafı Kurallarının İç Hukuka Göre Konumu 58 B. İSLAM HUKUKUNDA GÖNDERMENİN İMKANI MESELESİ Nikah Mehir Nesep Nafaka Miras...71 C. GÖNDERMENİN SINIRI...74 SONUÇ...77 BİBLİYOGRAFYA...80

9 VIII KISALTMALAR AÜHFY b. Bs. Bkz/bkz. By. c. DHH DİA EKEV Hz. İBÜY md. MK MÜİFVY S. Tahkik ö. Ty. vb. vd. Yy. :Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları : Bin : Baskı : Bakınız : Baskı yeri yok : Cilt : Devletler Hususi Hukuku : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi : Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı : Hazreti : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları : Madde : Medeni Kanun : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları : Sayı : Tahkik : Ölüm yılı : Tarih yok : Ve benzeri : Ve devamı :Yayınevi yok

10 1 GİRİŞ Hukuk sisteminde kanunlar ihtilafı kuralları belirli ilişki ve ihtilaflara doğrudan uygulanmayıp, bu ilişki veya ihtilafa taraf olan ülkelerden hangisinin yetkili olduğunu göstermektedir. Hukuk sisteminde belirli olay ya da ilişkilere doğrudan uygulanmayıp, bu hukukî ilişki ya da ihtilafa bir noktadan bağlanan birden fazla hukuk sistemi arasındaki ihtilafları konu alan kanunlar ihtilafı hukuku, ihtilafa uygulanacak olan yabancı hukuku gösterir. Bu nedenle kanunlar htilafı kurallarına gösterici kurallar da denilmektedir. Kanunlar ihtilafı kuralları, bağlama kurallarından hareketle, yetkili gördüğü yabancı hukuka gönderme yapar. Yabancı hukuka gönderme yapılması demek, söz konusu ihtilafa uygulanmak üzere bu hukuk sisteminde kabul edilen kuralların alınması demektir. Milletlerarası özel hukukta gönderme teorisi ilk defa Fransız yargıtayının Forgo Olayı olarak adlandırılan kararı ile 17. yy da ortaya çıkmıştır. Forgo olayı kısaca şu şekildedir: Forgo, gayr-i meşru bir çocuk olup, annesine tâbi olarak Bavyera vatandaşı olmuştur. Daha sonra Fransa ya yerleşen Forgo, burada mirasçısız olarak ölmüştür. Fransa kanunlarına göre mirasçısız ölen kimselerin mirasının devlete kalacağı kabul edilmiştir. Ancak Forgo nun anne tarafından civar hısımları onun mirasını almak üzere Fransız mahkemesine başvurmuşlardır. Fransız kanunlar ihtilafı kuralları yetkili hukuk olarak Forgo nun milli hukuku olan Bavyera hukukunu yetkili görmüştür. Bavyera kanunlar ihtilafı kuralları ise fiilî ikâmetgah hukuku olan Fransız hukukunu göstermiştir. Fransız hâkim, kendi hukukuna yapılan bu göndermeyi kabul ederek olayı Fransız devleti lehine sonuçlandırmıştır. Gönderme 19. yy da geliştirilerek kullanılmıştır. Kanunlar ihtilafı kuralları, yetkili hukuku gösterdikten sonra ihtilafı çözümleme işini iç hukuk kurallarına bırakır. Yabancı unsurlu ihtilaflara hangi ülke hukukunun uygulanacağı meselesi İslam Hukuku açısından da önem taşımaktadır. Zira İslam devletler hukukunda göndermenin imkanı, bu husustan hareketle tespit edilmeye çalışılacaktır

11 2 Devletler Özel Hukukunun Kanunlar İhtilafı bölümünde yer alan gönderme ile ilgili yaptığımız araştırmalarda, konunun müstakil olarak ele alınıp incelendiği kitap ya da tez çalışmasına rastlamadık. Konuyla ilgili olarak Ayten Erol Vahapoğlu nun daha önce doktora tezi 1 içerisinde bir bölüm bulunmaktadır. Vahapoğlu daha sonra bu çalışmasını İslam Devletler Özel Hukukunda Atıf Teorisi başlığıyla makale olarak yayınlamıştır. 2 İslam hukuku kitaplarında konuya yeteri kadar temas edilmediği için modern devletler özel hukuku kitaplarına sıkça müracaat edilmiştir. Araştırmamızda öncelikle göndermenin ne olduğu ve unsurlarını belirledik. Daha sonra göndermenin içinde yer aldığı sistemi ve göndermenin uygulanma alanını tespit ederek planımızı oluşturmaya çalıştık. Çalışmamızın birinci bölümünde gönderme ile ne kastedildiği, göndermeyi oluşturan unsurlar, göndermenin teorik yönü ve gönderme çeşitleri ele alınacaktır. Göndermenin unsurları tespit edilirken, İslam Hukukunda zikredilen unsurlara karşılık olarak gelecek hususlar tespit edilmeye çalışılacaktır. Göndermeye yön veren bağlama kurallarının önemine temas edildikten sonra, ihtilafı yabancı hukuka bağlayan bağlantı noktalarını belirleyerek İslam Hukukunda bağlama kurallarının ve noktalarının olup olmadığına temas edilecektir. İkinci bölümde göndermeye neden olan kanunlar arasındaki yetki ihtilafları ele alınacaktır. Bu amaçla yasama yetkisi ihtilafları ile yargılama yetkisi ihtilaflarına değinilerek, İslam Devletler Hukukunun konuya yaklaşımı incelenecektir. Kanunlar İhtilafında hukukunda adâlet ile neyin kastedildiği, İslam Hukukunda bundan ne anlaşıldığı konusuna değinilerek aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmeye çalışılacaktır. İkinci bölümde Kanunlar İhtilafı kuralları ile iç hukuk kuralları arasındaki ilişki üzerinde durulacak; aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konarak İslam hukukunda kanunlar ihtilafı kurallarının bulunup bulunmadığı meselesi ele alınacaktır. Sonrasında İslam hukukunda göndermenin imkanı meselesi 1 2 Vahapoğlu, Ayten (Erol), İslam Devletler Hususi Hukukunda Yabancı Unsurlu İhtilaflar (Şahıs, Aile, Miras), (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Vahapoğlu, İslam Devletler Özel Hukukunda Atıf Teorisi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, s. 7, Konya 2006, ( ).

12 3 tartışılacaktır. Göndermeyi sınırlandıran hususlara temas edilerek çalışma tamamlanacaktır. Çalışmamızda zaman zaman gönderme yerine atıf, havale vb. terimleri kullandık. Bunlar aynı anlamı ifade eden terimler olup, devletler özel hukuku ile modern çalışmalarda da kullanılmaktadır.

13 4 BİRİNCİ BÖLÜM GÖNDERME (ATIF) TEORİSİ ve GÖNDERMENİN HUKUKÎ MAHİYETİ A. GÖNDERME (ATIF) KAVRAMI 1. Göndermenin Tanımı Devletler özel hukukunda gönderme, yabancı unsurlu ihtilaflarda, ihtilafa bağlanan devletlerden birinin, yine ihtilafa bağlı olan yabancı bir devlet hukukuna yetki tanıması sonucu ortaya çıkan hukukî bir kurumdur. Ülkelerin farklı kanunlar ihtilafı kuralları benimsemeleri, bu tür ihtilaflara hangi hukukun uygulanması gerektiği ve bunun nasıl sağlanacağı sorununu da beraberinde getirmiştir. Zira iç hukukta olduğu gibi, ülkelerin kendilerine gelen her ihtilafta kendilerini yetkili görmesi söz konusu değildir. Diğer ülke hukukunun yetkili görülmesi durumunda ihtilafın bu hukuka gönderilmesi, göndermenin konusunu oluşturmaktadır. Gönderme, yabancı unsurlu ihtilafın getirildiği mahkemenin kanunlar ihtilafı kurallarına göre yetkili görülen hukukun kanunlar ihtilafı kurallarının, ihtilafın hallini başka bir hukuka havale etmesine denir. 3 Göndermenin gerçekleşebilmesi için bu ihtilafın kanunlar ihtilafından kaynaklanıyor olması gerekir; iç hukuk ihtilaflarında kastedilen manada bir gönderme gerçekleşmez. Yabancı unsurlu bir ihtilaf mahkemeye getirildiği zaman, öncelikle ilgili mahkemenin bu davaya bakmaya yetkili olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Bu yetki ve mahkemelerin bu yetkiyi hangi durumlarda kullanabilecekleri her ülkenin kendi iç hukuk kuralları tarafından belirlenir. 4 Örneğin taraflardan birinin Müslüman diğerinin müste men olduğu bir ihtilaf İslam mahkemesine getirilmiş olsun. Taraflardan birinin Müslüman olduğu davalara ancak İslam mahkemesinin 3 Altuğ, Yılmaz, Devletler Özel Hukuku, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1995, 193; Çelikel, Aysel, Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Yayınları, İstanbul 2004, 102; Faruqi, Harith Suleiman, Faruqies Law Dictionary, Mektebetu Lubnan, Beirut 1988, Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Evrim Yayınları, İstanbul 1990, I, 1072/28; Nomer, Ergin, Devletler Hususi Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1978, 98.

14 5 bakabileceğiyle ilgili iç hukuk kaidesi 5 gereğince İslam mahkemesi, taraflardan birinin Müslüman diğerinin müste men olduğu (yabancı unsurlu) ihtilafta yetkili kabul edilmiştir. Burada şunu da belirtmek gerekir ki mahkemeler iç hukukta yetkili oldukları hususlarda milletlerarası ihtilaflarda da yetkilidirler. 6 Aksi de geçerlidir. İhtilafın getirildiği mahkemenin ya da yaygın kullanımıyla hâkimin hukukunun yabancı bir hukuku yetkili görmesi atfın gerçekleşmesi için şarttır. Ancak burada önemli olan bir diğer nokta, yabancı hukuk yetkili görülüp gönderme yapılırken iç hukuk kurallarıyla mı yoksa kanunlar ihtilafı kurallarıyla mı gönderme yapıldığı meselesidir. Bu meselenin daha iyi anlaşılması için iç hukuk kuralları ile kanunlar ihtilafı kuralları arasındaki farkların tespit edilmesi yararlı olacaktır. Kanunlar ihtilafı kuralları geçerliliğini, iç hukuk kuralları ile aynı kaynaktan almakla beraber 7 temel bazı noktalarda ayrılmaktadır. İç hukuk kuralları, hukukî ilişkilerde doğrudan karar veren ve ihlali halinde yaptırım gücüne sahip olan kaideler olup, uygulanma alanı devletin hâkimiyet sınırları içerisidir. Kanunlar ihtilafı kuralları ise genellikle gösterici 8 niteliğe sahip, yaptırım unsurundan yoksun 9 ve uygulanma alanı yabancı unsurlu ilişkilerle sınırlandırılmış kurallardır. Yabancı unsurlu bir ihtilafta kanunlar ihtilafı kuralları, gösterici özelliğine uygun olarak yetkili kabul ettiği yabancı hukuku gösterecek; ancak bu ihtilafı iç hukukta olduğu gibi kesin bir sonuca bağlayamayacaktır. Çünkü kanunlar ihtilafı kurallarının böyle bir amacı yoktur. Kanunlar ihtilafı kuralları söz konusu hukukî ihtilafların giderilmesi ile ilgili adımlardan birini, iç hukuk kurallarının uygulanmasından önceki aşamayı teşkil etmektedir. Bunun aksi iç maddi hukuk kurallarının daha önce uygulanmasıdır ki, bu durumda kanunlar ihtilafı kurallarının varlığından bahsedilemez. 5 eş-şafiî, Muhammed b. İdrîs, Mevsûatu l-imâmi ş-şâfiî el-kitâbu l-umm, Tevsik ve Tahric: A. Bedruddîn Hassûn, Dâr-u Kuteybe, Beyrut 1996, XIII, 340; İbn Kudâme, Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed, el-muğnî, Mektebetu r-riyâdi l-hadîse, Riyâd 1981, VIII, 535; İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd, el-muhallâ bi l-âsâr, Tahkik: Abdulgaffar Süleyman el-bendârî, Dâru l-fikr, Beyrut Ty., VIII, 520; eş-şîrâzî, Ebû l-ishâk, el-muhezzeb fî Fıkhi l-imami ş-şâfiî, Tahkik ve Talik: Muhammed ez-zuhaylî, Dâru l-kalem, Beyrut 1996, V, Kuru, I, 1072/28. 7 Nomer, 14 ; Göğer, Erdoğan, Devletler Hususi Hukuku, A.Ü.H.F. Yayınları, Ankara 1975, 3. 8 Çelikel, Milletlerarası Özel Hukuk, 12; Nomer, 1. 9 Çelikel, Milletlerarası Özel Hukuk 12; Göğer, 8.

15 6 Gönderme, kanunlar ihtilafı kuralları için geçerlidir. İç hukuktaki göndermeler milletlerarası nitelikte bir göndermeyi oluşturmaz. İslam hukukunda mezhepler arasındaki gönderme bunun en tipik örneklerinden biridir. Aralarında farklılıklar olsa da bunlar, İslam ülkesinde uygulanan iç hukukun birer parçasıdır. Hâkimin hukukunun kanunlar ihtilafı kurallarının yabancı hukukun iç hukuk kurallarını yetkili görüp ihtilafı buraya havale etmesiyle de gönderme gerçekleşmez; göndermenin gerçekleşmesi için, ihtilafın, yetkili hukukun kanunlar ihtilafı kurallarına havale edilmesi gerekir. 10 Göndermenin gerçekleşmeme nedenlerinden birisi de hâkimin kendi iç hukuk kurallarını yetkili görmesidir. 11 Öyleyse ilk aşamada hâkimin hukukunun tavrının, göndermenin gerçekleşmesi için önemli olduğu ve her kanunlar ihtilafı sisteminin yabancı ülke hukukunu yetkili görmesi ile göndermenin gerçekleşmeyeceği söylenebilir. Hâkimin hukukundaki durumun aksine, yetkili hukukun kanunlar ihtilafı kurallarının, ihtilafın hallini, yabancı devletin iç hukuk kurallarına göndermesi durumunda da gönderme gerçekleşir. 12 Kanunlar ihtilafı kuralları, yabancı unsurlu ihtilaflarda doğrudan karar verebilen kaideler değildir. 13 Bunlar, milletlerarası özel hukuk sistemindeki anlamıyla, adâletin sağlanması için, ihtilafın hallini, yetkili görülen hukuka göndermektedir. İhtilaf, göndermenin yapıldığı iç hukuk kuralları tarafından sonlandırılacaktır. Kanunlar ihtilafı sisteminde genel olarak gösterici kurallar olmakla beraber iç hukuktakine benzer şekilde, yabancı unsurlu ilişkiye doğrudan uygulanan kurallar da mevcuttur. Bunlara maddi milletlerarası özel hukuk kuralları denmektedir. 14 Bu kurallar söz konusu olduğunda, hukukî ihtilafla ilgili olarak başka bir ülkenin hukuku yetkili görülmeyeceği için gönderme de gerçekleşmez. 2. Gönderme Çeşitleri Gönderme çeşitleri, yetkili görülen hukukun, ihtilafla ilgili benimsediği kurallara göre şekillenmektedir. Gönderme her hukuk sisteminde kabul edilmiş Göğer, 60. Göğer, 60; Ökçün, A. Gündüz, Devletler Hususî Hukukunun Kaynakları ve Kamu Düzeni, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, 2. Bs., Ankara 1997, 7. Göğer, 63. Nomer, 10. Çelikel, Milletlerarası Özel Hukuk, 13; Tekinalp, Gülören, Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, Beta Basım, 8. Bs.,İstanbul 2004, 42-43; Ökçün, 3.

16 7 değildir. Öte yandan göndermeyi kabul eden ülkelerin, göndermenin her çeşidini kabul ettikleri ve/veya yabancı unsurlu ihtilafların hepsine uyguladıkları da söylenemez. Aşağıda görüleceği üzere gönderme çeşitlerinden bazıları istisnai örnek kabîlinden olup, uygulanma alanları oldukça sınırlıdır. Yetkili hukukun kanunlar ihtilafı kuralları, yetkili gördükleri yabancı hukuka gönderme yapabilir. Bu gönderme yabancı hukukun iç hukuk kurallarına olabileceği gibi kanunlar ihtilafı kurallarına de olabilir. Yetkili hukuk, ayrım yapmaksızın, yabancı hukukun hem iç hukuk kurallarına hem de kanunlar ihtilafı kurallarına olacak şekilde bir gönderme yapmışsa buna genel gönderme denir. 15 Örneğin yabancı unsurlu bir ihtilafta A devleti yetkili görülmüş olsun. A devletinin kanunlar ihtilafı kuralları ise B devletini yetkili görmüş ve ilgili konuda B devleti hukuku yetkilidir diyerek göndermenin kanunlar ihtilafına mı iç hukuka mı olduğunu belirtmeden genel gönderme yapmıştır. Genel göndermenin söz konusu olmadığı durumlarda yetkili hukukun, ya iç hukuk kurallarına ya da kanunlar ihtilafı kurallarına gönderme yapması beklenir. Buna göre gönderme çeşitlerini, iç hukuka ve kanunlar ihtilafı hukukuna yapılmasına göre iki kısma ayırabiliriz. Yetkili hukukun kanunlar ihtilafı kuralları kendi iç hukuk kurallarını ya da hâkimin hukukunun iç hukukunu yetkili görüp buna gönderme yapabilir. Buna iç hukuk kurallarına bir dereceli atıf ya da iç hukuk kurallarına iade atıf denilir. Eğer yetkili hukuk iade atfı/bir dereceli atfı uygulamaz ve ihtilafa taraf olan bir üçüncü ülkenin iç hukuk kurallarına göndermede bulunursa buna devam eden atıf ya da iç hukuk kurallarına iki dereceli atıf denir. Şayet yetkili hukuk, hâkimin hukukuna ya da üçüncü bir ülkenin kanunlar ihtilafı kurallarına gönderme yapmış olsaydı bu durumda yukarıda zikredilen gönderme çeşitleri kanunlar ihtilafı kuralları için geçerli olacaktı. İç hukuk kurallarına göndermede gerçekleşmemekle beraber, yetkili görülen üçüncü ülkenin kanunlar ihtilafı kurallarına gönderme yapıldıktan sonra, bu ülkenin kanunlar ihtilafı kuralları da dördüncü bir ülkenin kanunlar ihtilafı kurallarını o da başka bir ülkenin kanununu yetkili görebilir Nomer, 157; Tekinalp, 18. Nomer, ; Göğer, 63-66; Çelikel, Milletlerarası Özel Hukuk 107.

17 8 Yaygın olarak kullanılan bu gönderme çeşitlerinden başka tam atıf ve farazi atıf adı verilen göndermeler de mevcuttur. Bunlar yukarıdakilere nazaran daha sınırlı bir alanda kullanılmaktadır Tam gönderme, İngiliz kanunlar ihtilafı sisteminde kullanılmaktadır. Yabancı unsurlu ihtilaflarda, İngiliz kanunlar ihtilafı kuralları yabancı ülkenin kanunlar ihtilafı kurallarını yetkili görür ve ona gönderme yapar. Yabancı ülke hukukuna gönderme yapıldıktan sonra İngiliz hâkim, yetkili görülen hukukun hâkimi gibi hareket eder. Buna göre yetkili hukuk göndermeyi kabul ediyorsa, İngiliz hâkim bu hukuku inceler ve uygular; ancak atfı kabul etmiyorsa ya da iade-atıf yapıyorsa İngiliz iç hukuk kurallarını uygular. 17 Tam göndermede sadece iki ülke hukuku söz konusudur. Bir üçüncü ülke hukukuna gönderme burada yer almaz. Farazi göndermede yetkili hukuk, kendisine gönderme yapıldıktan sonra göndermeye neden olan ihtilafı inceler. Şayet bu ihtilaf usul hukukuna aitse, usul hukukuna ilişkin ihtilafların hâkimin hukukuna tâbi olacağı ilkesinden dolayı, yetkili hukuk hâkimin hukukuna atıf yapmış gibi kabul edilir. 18 Kanunlar ihtilafı sisteminde, kendisine gönderme yapılan ülkelerle ilgili bir sayı sınırlaması yoktur. Gönderme zinciri, yabancı unsurlu ihtilafla ilişkili oldukları takdirde ve kanunlar ihtilafı kurallarının kabul ettiği ilkeler çerçevesinde devam edip gidebilir. Bu zincir, ilgili ülkelerden birinin kendi iç hukuk kurallarını yetkili görmesi, yabancı ülkenin iç hukuk kurallarını yetkili görmesi (bu ülkenin kendisine yapılan atfı kabul etmesiyle) ya da kendisine gönderme yapılan ülkenin bu göndermeyi kabul etmemesi durumlarında kırılır. Gönderme zincirinin bu kadar uzaması imkânsız değilse de çok sık rastlanılan bir durum da değildir. Hukuku yetkili görülüp, kendisine göndermede bulunulan ülkelerin bu ihtilafa bir noktadan bağlanması gerekir. Aksi halde bu hukukî ihtilafla ilgisi olmayan bir hukuk yetkili görülmüş olacaktır ki, böyle bir durumda göndermeden söz edilemez. Yabancı hukukun ihtilafa bağlanması ise çeşitli noktalardan olur: milli Çelikel, Milletlerarası Özel Hukuk, Çelikel, Milletlerarası Özel Hukuk 108. (Zamanaşımı gibi bir kısım hususlar usule ya da esasa ilişkin olarak kabul edilmektedir. Zamanaşımı esasa ait kabul edildiğinde hüküm statüsünde değerlendirilmektedir. Usul hukukuna dahil olan konuların ise hâkimin hukukuna tâbi olacağı ilkesi benimsenmiştir.)

18 9 hukuk, ikametgâh, olayın gerçekleştiği yer, din vd. Bunlara daha sonra değinilecektir. 3. Göndermenin Teorik Yönü Göndermenin varlığı, kanunlar ihtilafının varlığına bağlıdır. Zira kanunlar arasında ihtilaf olmaması, çeşitli hukuk sistemlerinin birbiriyle uyumlu ya da ortak ilkeler benimsedikleri anlamına gelir ki buna bağlı olarak ihtilafın halledilmesinde uzlaştırıcı 19 bir rol üstlenen göndermeden söz edilemez. Öte yandan her kanunlar ihtilafının olduğu yerde göndermenin mevcut olduğu da söylenemez. İşte göndermenin teorik yönünü, kanunlar ihtilafı sisteminde hangi tür ihtilafların göndermeye yol açacağı konusu oluşturmaktadır. Kanunlar ihtilafı sisteminde ihtilaflar, olumlu ve olumsuz yetki ihtilafları olarak iki kısma ayrılmaktadır. Bu ihtilafların olumlu ve olumsuz olarak nitelendirilmesinin nedeni, bir ülkenin, kendi hukukuna karşın yabancı ülkenin; yabancı ülke hukukuna karşın kendi hukukunu yetkili görecek kurallar benimsemiş olmalarıdır. Olumlu yetki ihtilafı, yabancı unsurlu ihtilafla ilgili olan devletlerin Kanunlar İhtilafı kurallarının, ihtilafın giderilmesi için, kendi iç hukuk kurallarını yetkili görmesidir. 20 Yetkili görülen yabancı bir hukuk olmaması, aynı zamanda burada, göndermenin gerçekleşmeyeceğini de gösterir. Olumlu yetki ihtilaflarında, ihtilafın giderilmesi amacıyla ortak kaideler benimsenebilir (milletlerarası sözleşmelerde olduğu gibi) ya da göndermenin aksine, ihtilafa taraf olmayan üçüncü bir ülkenin hukukuna başvurulabilir. Olumsuz yetki ihtilafı, bir ülkenin kanunlar ihtilafı kurallarının yabancı unsurlu bir ihtilafta, kendi iç hukuk kurallarına karşın, yabancı ülke hukukunu yetkili görmesidir. 21 Böylece ilgili devlet, ihtilafın halli için yabancı ülke hukukuna gönderme yapacaktır. Örneğin A ülkesi vatandaşı olup B ülkesinde ikamet eden X in mirasıyla ilgili davada, A devleti kanunlar ihtilafı kuralları, mirasa ilişkin davalarda şahsın milli hukukunun uygulanacağı (kendi iç hukuk kurallarının); B devleti ise son ikametgâh hukukunun uygulanacağı esaslarını benimsemiş olsa, her iki hukuk Göğer, 72. Göğer, 71. Göğer, 71.

19 10 sistemi de yetkili olarak kendi iç hukuk sistemlerini görmüş olacaktır; bu durumda olumlu yetki ihtilafı gerçekleşir. Ancak B devleti, kendi hukukunu değil de A devleti hukukunu yetkili görseydi olumsuz yetki ihtilafı meydana gelecekti ki bu aynı zamanda B devletinin A devletinin kanunlarına gönderme yaptığı anlamını taşır. Kanunlar ihtilafı kuralları, özel hukuk 22 ihtilaflarında söz konusu olup, kamu hukukuna 23 ilişkin ihtilafları kapsamamaktadır. 24 Buna bağlı olarak göndermenin, özel hukuk ilişkileri ile sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. 4. Göndermenin Unsurları 4. a. Yabancılık Unsuru Belirli bir kişiye, yere veya olaya özgü olmamayı ifade eden yabancılık, devletler özel hukukunda özel bir anlama ve yere sahiptir. Devletler özel hukukundaki anlamıyla yabancı unsur, ihtilafa taraf olan kişi, ihtilafa konu olay ya da bu olayın sonuçlarının gerçekleştiği yerin, ihtilafın getirildiği mahkemeye nispetle yabancı olması durumudur. Bir başka deyişle, diğer bir hukuk sistemine bağlı olan kişilerin ya da olayların, bu hukuk sisteminden bağımsız, farklı bir hukuk sistemi karşısındaki durumu, yabancı unsur olarak nitelendirilmektedir. 25 Yabancılık unsuruna milletlerarası unsur da denilmektedir 26. Aynı anda birden fazla hukuk sisteminin dahil olduğu bir hukukî ihtilafta, her bir hukuk sistemi diğerine göre yabancı olduğu gibi, bu yabancı hukuk sistemleri ile ilişki içerisinde olan bir olay da bir diğer sisteme göre yabancı olarak kabul edilmektedir. Tanımda da belirtildiği üzere gönderme, yabancı bir unsurdan dolayı, bunun daha sıkı ilişki içerisinde olduğu bir hukuk sistemine havalesi ile gerçekleşir. Buna göre göndermenin gerçekleşmesi için gerekli olan yabancı hukuk, yabancı unsurun varlığına bağlıdır Özel Hukuk Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku), Ticaret ve Fikir Hukuku, Devletler Özel Hukukundan müteşekkildir. Kamu Hukuku Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Yargılama Hukuku, Devletler Hukuku, Devletler Kamu Hukuku, Malî Hukuk ve İş Hukuku, İcra İflas Hukukundan müteşekkildir. Göğer, 4; Nomer, 16. Çelikel, Milletlerarası Özel Hukuk, 7. Nomer, 5.

20 11 Yabancı unsuru en genel haliyle kişi ve yer açısından ele alacağız. Zira yabancı bir ülke hukukuna göndermeye yön veren bağlama kuralları esas itibariyle bu iki unsur etrafında şekillenmektedir. 4.a. a. Yabancı Unsur Olarak Kişi Meydana gelen yabancı unsurlu ihtilaf kişiden kaynaklanıyorsa bu, o kimsenin ihtilafın getirildiği mahkemenin ülkesine nispetle yabancı olduğunu göstermektedir. Bir kimsenin herhangi bir ülkede yabancı olması, o ülkeye hukuken bağlı olmadığı; bir başka deyişle söz konusu ülke vatandaşı olmadığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle kişi olarak yabancı unsuru, vatandaşlıktan hareketle tespit etmeye çalışacağız. Yabancı olma durumu, ülke vatandaşlığını iddiaya hak sahibi olma ve hukukî statü gibi esaslardan hareketle belirlenmeye çalışılmıştır. 27 Bir ülke vatandaşlığını iddia edebilen kimse vatandaş olarak tanımlanırken, bunu iddia edemeyen kişi yabancı olarak kabul edilmiştir. Hukukî statü esas alındığında ise kişi, kendisine söz konusu ülke vatandaşlarından farklı bir hukukî durum tanınması halinde yabancı olarak nitelendirilmektedir. 28 Bu kişilerle ilgili farklı hukukî düzenlemelerin yapılmış olması ya da bunların, ülke halkının sahip olduğu haklara nispetle sınırlı haklara sahip olması bu durumla ilgilidir. İslam hukukunda vatandaşlığın belirlenmesinde esas olarak hukukî statü ilkesinin kabul edildiği söylenebilir. Bu ilke, hem Müslüman unsurların hem de gayri müslim unsurların vatandaş olarak kabul edilmesinde ortak bir noktayı teşkil etmektedir. Her nerede olursa olsun bir kimse, Müslüman olmakla İslam ülkesi vatandaşlığını kazanmış olur ve kendisine uygulanacak olan hukuk İslam hukukudur. Benzer şekilde, İslam ülkesi vatandaşlığını kabul eden zimmî, hukukî muamelelerinde İslam hukukunun uygulanmasını kabul etmiş sayılmaktadır Aybay, Rona, Yabancılar Hukuku, İ.B.Ü. Yayınları, 2. Bs., İstanbul 2007, 11; Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, 5. Bs., Beta Basım, İstanbul 1990, 17. Çelikel, Yabancılar Hukuku, 17; Aybay, 8. es-serahsî, Muhammed b. Ahmed, Kitâbu l-mebsût, Çağrı Yayınları, İstanbul 1983, X, 7; eş-şafiî, el-umm, IX, 175; Sahnûn, b. Said et-tenûhi, el-mudevvenetu l-kubrâ, Dâru l- Kutubi l-ilmiyye, Beyrut, 1994, V, 194.

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU

DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU Dr. Ergini NOMER istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Husust Hukuku Profesörü DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU GENEL PRENSİPLER - UYGULAMA - USUL HUKUKU MİLLETLERARASI FAKÜLTELER MATBAASI İSTANBUL 1984

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ Dersin Adı: Milletlerarası Özel Hukuk I Dersin Kodu HUK 401 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 Teorik: 3 saat / hafta Pratik Çalışma:

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Ar. Gör. Dr. Gizem ERSEN PERÇİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Uygulanacak Hukuk Milletlerarası Yetki Tanıma ve Tenfiz İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XIII

Detaylı

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI HAK KAVRAMI Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan menfaattir. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler İrade Kuramı Menfaat (Çıkar) Kuramı

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR Xn GİRİŞ 1 I. Genel Olarak : 1 II. İnceleme Konusu ve Sınırlandırılması 2 III. Konunun İnceleniş Şekli ve Plan 2 BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA 1. Milletlerarası

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Güncellenmiş

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK

SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...I GİRİŞ...1 Birinci Bölüm SİGORTA HUKUKU VE SÖZLEŞMELERİ

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Teşekkür 7 Kısaltmalar 15 Konferans Programı 17 Açış Konuşmaları 21 Şaban DİŞLİ 21 İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ŞAHİN 24 Adalet Bakanı I. OTURUM MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Ayhan DÖNER Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU ŞANLIURFA-2013 1 ÖRNEK: T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ.. ANABİLİM DALI...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK GENEL KURALLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK GENEL KURALLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK GENEL KURALLAR Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUN KONUSU, KAPSAMI, ÖZELLİKLERİ, AMAÇLARI, ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI 1. Milletlerarası

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Çift Numaralı ve İkinci Öğretim Öğrencileri Vize Sınavı 22.01.2016 I. Vatandaşlık Hukuku/Yabancılar Hukuku 1. Kararda annesine bağlı olarak

Detaylı

Dr. Esra KATIMAN ULUSLARARASI HUKUK BİREYSEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ İÇİNDE MAĞDUR STATÜSÜ

Dr. Esra KATIMAN ULUSLARARASI HUKUK BİREYSEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ İÇİNDE MAĞDUR STATÜSÜ Dr. Esra KATIMAN ULUSLARARASI HUKUK BİREYSEL BAŞVURU PROSEDÜRÜ İÇİNDE MAĞDUR STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 1. MAĞDUR KAVRAMININ GENEL ÖZELLİKLERİ...10 1.1.

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dr. SÜHEYLÂ BALKAR BOZKURT Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru İÇİNDEKİLER

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT

İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT Doç. Dr. Melikşah YASİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARİ YARGILAMA USULÜNDE İSPAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104

Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKT S HUK 103 2 0 3 ECON 114 2 0 3 HUK 104 Tablo 4. Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl 103 HIT R 201 LAW 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Hukuka Giriş (Introduction to Law)

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde ezberbozan kpss serisi 2016 VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN VATANDAŞLIK SORU BANKASI ISBN 978-605-318-362-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

Bir tüketici olarak dişhekimi

Bir tüketici olarak dişhekimi HUKUK Bir tüketici olarak dişhekimi Dişhekimleri, mesleklerinin icrasında kullanmak üzere satın aldıkları malzemelerde sorun yaşarlarsa ne yapmalıdır? Yasalar bu konuda ne diyor? İstanbul Dişhekimleri

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül 2008 e dek İran a sınır dışı edilmemeleri hakkında 39 sayılı Kuralı yayınladı.

30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül 2008 e dek İran a sınır dışı edilmemeleri hakkında 39 sayılı Kuralı yayınladı. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. M.B. ve Diğerleri / Türkiye (36009/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI 15 Temmuz 2010 30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı