İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM HUKUKU) ANABİLİM DALI İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ Yüksek Lisans Tezi Hussein Bahjat Hussein Ali ANKARA-2012

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM HUKUKU) ANABİLİM DALI İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ Yüksek Lisans Tezi Hussein Bahjat Hussein Ali Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet ÜNSAL ANKARA- 2012

3

4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (../ / 20 ) Hussein Bahjat Hussein Ali

5 ÖNSÖZ Toplumsal bir varlık olan insanoğlu bu dünyadaki serüvenini tek başına sürdürememekte, varlığını devam ettirebilmek için başka insanların varlığına ihtiyaç duymaktadır. İnsanın bu şekilde hemcinsleri ile birlikte yaşaması onun için tabii bir zorunluluktur. Evlilik, İslam ın beş temel esasından biri olan neslin devamı ilkesi sebebiyle meşru kılınmıştır. Yani evlilik fıtri ihtiyaç dışında aynı zamanda neslin devamını sağlıyor. İslam, neslin devamının meşruiyet çerçevesinde gerçekleşmesini istemiş, bu nedenle bazı evliliklerin geçersiz olduğu da yine naslarla belirtilmiştir. Ne var ki çeşitli sebeplerden dolayı insan hayatında evlilik bağının devam ettirilemediği durumlar da vaki olabilmektedir. İşte bu sebeple İslam, evliliğin artık sürdürülemeyecek bir noktaya geldiği durumlarda evliliği meşru kıldığı gibi boşanmayı da tasvip etmemekle birlikte meşru kılmıştır. Boşanma, ayrılık çeşitlerinden biridir. Ayrılık çeşitlerinden bir diğeri de incelemeyi uygun bulduğumuzu fesih müessesesidir. Fesih, akdin iptali anlamına gelen çok genel bir kavramdır. Bu kavramı bütün yönleri itibarıyla ele almak yüksek lisans tezinin muhtemel sınırları içinde imkânsız olduğundan, konuyu Aile Hukuku ile sınırlı tutmayı uygun bulduk. Hocalarımızdan da aldığımız destekle böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Tezin hazırlanması aşamasında ufuk açıcı görüşleriyle bana yol gösteren, rehberliğini ve yardımlarını esirgemeyen değerli danışmanım Doç. Dr. Ahmet ÜNSAL Hocam a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hussein Bahjat Hussein Ali ANKARA 2012 ii

6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... ii İÇİNDEKİLER... iii KISALTMALAR... xi GİRİŞ... 1 I. KONUNUN ÖNEMİ... 1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI... 1 III. KONUNUN SUNULMASI... 1 IV. KONUYLA İLGİLİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ... 3 BİRİNCİ BÖLÜM FESHİN MAHİYETİ I. FESİH KAVRAMI... 5 A. Sözlük Anlamı... 5 B. Terim Anlamı... 5 II. FESHİN HUKUKÎ TEMELİ A. Kur an B. Sünnet III. FESHİN NİKÂHI SONA ERDİREN DURUMLARLA İLİŞKİSİ A. Tefrik Hanefîlerin Görüşü a. Talâk Sonucunu Doğuran Tefrikler iii

7 b. Fesih Sonucunu Doğuran Tefrikler Mâlikîlerin Görüşü a. Talâk Sonucunu Doğuran Tefrikler b. Fesih Sonucunu Doğuran Tefrikler Şafiî ve Hanbelîlerin Görüşü a. Talâk Sonucunu Doğuran Tefrikler b. Fesih Sonucunu Doğuran Tefrikler B. Talâk Talâkın Anlamı Talâkın Meşruiyeti Talâkın Şekilleri a. Sözlü Boşama (1) Sarih Lafızlarla Boşama (2) Kinâyeli Lafızlarla Boşama b. İşaretle Boşama Talâkın Çeşitleri a. Kur an ve Sünnet e Uygunluk Açısından Boşama (1) Sünnî Talâk (2) Bid i Talâk b. Dönülebilir Olup Olmaması Açısından Boşama (1) Ric i Talâk (2) Bâin Talâk Fesih Talâk Farklılığı iv

8 C. Îlâ D. Zıhar E. Muhâlaa F. Lian IV. FESHİN GAYR-İ SAHİH NİKÂHLARLA İLİŞKİSİ A. Gayri Sahih Nikâhların Mahiyeti Fâsid Bâtıl B. Gayri Sahih nikâh Çeşitleri Şigar Nikâhı Mut a Nikâhı a. Kur ân b. Sünnet c. İcma Hulle Nikâhı İddet İçinde Olan Bir Kadınla Evlenmek Evli Bir kadınla Evlenmek İki Mahrem İle Birden Evlenmek Şahitsiz Nikâh Şer i Sayıyı Aşan Nikâh Mahremlerle Yapılan Nikâh C. Gayri Sahih Nikâhların Feshi ve Sonucu v

9 İKİNCİ BÖLÜM NİKÂH AKDİNİN FESHİNİ GEREKTİREN DURUMLAR I. FİZİKSEL KUSURLAR NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Fiziksel Kusurlar Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshinin Meşruiyeti B. Feshi Gerektirecek Kuvvette Fiziksel Kusurlar Ebu Hanife ve Ebu Yusuf un Görüşü İmam Muhammed in Görüşü Şâfiîlerin Görüşü Mâlikî ve Hanbelîlerin Çoğunluğunun Görüşü İbn Teymiyye ve İbn Kayyım in Görüşü C. Fiziksel Kusurlardan Dolayı Nikâhı Feshetmenin Şartları D. Fiziksel Kusurlar Nedeniyle Feshin Sâbit Olma Ya da Ortadan Kalkma Vakti II. BULÛĞA ERME (ERGENLİK MUHAYYERLİĞİ) NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Bulûğa Erme ve Bulûğ Muhayyerliği B. Hıyar-ı Bulûğ ve Fesih İlişkisi III. KEFÂETİN(DENKLİK) BULUNMAMASI NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Kefâet Kavramı B. Kefâetin Hükmü: C. Mezheplere Göre Kefâet Hanefilere Göre Kefâet a. Nesepte Denklik vi

10 b. Müslümanlıkta Denklik c. Hürriyette Denklik d. Malda Denklik e. Dindarlıkta Denklik f. Meslekte (Zanaat) Denklik Mâlikîlere Göre Kefâet Şâfiîlere Göre Kefâet a. Dindarlıkta Denklik b. Nesepte Denklik c. Hürriyette Denklik d. Meslekte Denklik e. Fiziksel Kusurlardan Sağlam Olmakta Denklik f. Malda Denklik Hanbelîlere Göre Kefâet a. Dindarlıkta Denklik b. Nesepte Denklik c. Hürriyette Denklik d. Meslekte Denklik e. Malda Denklik D. Kefâetsiz Nikâhın Feshi E. Kefâetin (Denkliğin) İtibar Vakti vii

11 IV. DİN FARKLILIĞI NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Gayr-i Müslim Eşlerden Birinin İslam a Girmesi Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshi İslam ı Kabul Etmemek Durumunda Evliliğin Sonucu a. Hanefîlerin Görüşü b. Mâlikî ve Şâfiîlerin Görüşü c. Hanbelî ve Zahirilerin Görüşü d. İbn Teymiyye ve İbn Kayyım ın Görüşü İslam ı Kabul Etmemek Nedeniyle Ortaya Çıkan Ayrılık Çeşidi a. Hanefilerin Görüşü b. Cumhurun Görüşü B. Müslüman Eşlerden Birinin İrtidâd Etmesi Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshi İrtidâdın kavramı a. İrtidâdın Sözlük Anlamı b. İrtidâdın Terim Anlamı Eşlerden Birinin İrtidâd Etmesi Halinde Nikâh Akdinin Sonucu V. GÂİB, MAHBÛS VE ESİR OLMAK NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Gâib Olmak Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshi B. Gâib Olma Nedeniyle Nikâh akdinin Feshinin Şartları C. Mahbûs ve Esir Olmak Nedeniyle Nikâh akdinin Feshi viii

12 VI. KOCANIN EŞİNE NAFAKA VERMEMESİ NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Yoksulluk Sebebiyle Nafakayı Ödememek B. Zenginlik Durumunda Nafakayı Ödemekten Kaçınmak VII. MEHRİ ÖDEMEMEK VE MEHİRDE GABN-İ FÂHİŞ OLMASI NEDENİYLE NİKÂH AKDİNİN FESHİ A. Mehri Ödememek Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshi Hanefîlerin Görüşü Mâlikîlerin Görüşü Şâfiî ve Hanbelîlerin Görüşü B. Mehri Ödememek Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshinin Şartları C. Mehirde Gabn-i Fâhiş Olması Nedeniyle Nikâh Akdinin Feshi Hanefîlerin Görüşü Mâlikîlerin Görüşü Şâfiîlerin Görüşü Hanbelîlerin Görüşü VII. KÖLE OLMAK VEYA KÖLELİKTEN KURTULMAK MÜNASEBETİYLE MEVCUT NİKÂHIN FESHİ A. Köle Olmak Nedeniyle Nikâhın Feshi B. Kölelikten Kurtulma Nedeniyle Mevcut Nikâhın Feshi Hanefîlerin Görüşü Cumhurun Görüşü ix

13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FESHEDİLEN NİKÂHIN SONUÇLARI I. MEHİR A. Hanefîlerin Görüşü B. Mâlikîlerin Görüşü C. Şâfiî ve Hanbelîlerin Görüşü II. MUT A III. İDDET IV. İDDET NAFAKASI VE MESKEN HAKKI (SÜKNÂ) A. Hanefîlerin Görüşü B. Mâlikî ve Şâfiîlerin Görüşü C. Hanbelîlerin Görüşü SONUÇ BİBLİYOGRAFYA x

14 KISALTMALAR A.Ü. Bkz. Ankara Üniversitesi Bakınız b. İbn b.y. Baskı yeri yok c. Cilt Hz. İ.A.D. İ.F.D. Mad. m.y. no. Hazreti İslâmî Araştırmalar Dergisi İlahiyat Fakültesi Dergisi Madde Matbaa adı yok Numara ö. Ölüm tarihi r.a. Radıyallahü anhu s. Sayfa numarası s.a.v. thk. t.y. vb. vs. y.y. Sallallahu aleyhi ve sellem Tahkik eden Tarih yok Ve benzeri Ve saire Yayın yeri yok xi

15 GİRİŞ I. KONUNUN ÖNEMİ Toplumun çekirdeği olan ailenin korunması, birçok hukuk sisteminde olduğu gibi İslam hukuku açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda aile bireylerinin ve başta karı kocanın hakları ayrı bir önem arzetmektedir. Bu hakların gözetilmesinin bir tezahür şekli de evlilik birliğine son verilmesi aşamasında ortaya çıkmaktadır. Bu son verme yöntemlerinden biri olan feshin hukuki mahiyetinin ve sonuçlarının bilinmesi de, aileye verilen önemin doğal bir sonucudur. II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI Fesih, klasik İslam hukuku kaynaklarında talâk, hulu, lian, zıhar ve îlâ gibi müstakil bir bölümde belirtilmemiştir. Fesih genellikle fıkhın konu edindiği akitlerin anlatımı sırasında zikredilmiştir. Feshin tanıtımı nikâh ve talâk konuları başlığı altında pek sıkıca zikredilmediğinden genellikle konuyu, alım satım ve icare gibi akidleri inceleyip ortaya koymaya çalıştık. Aynı şekilde evlilikle ilgili ayet, hadis ve dört mezhebin fıkıh kitaplarını araştırıp feshin meşruiyetini, feshin nikâh akdini sona erdiren durumlarla ilişkisini, feshi gerektiren durumları ve feshin sonuçları, İSLAM AİLE HUKUKUNDA NİKÂH AKDİNİN FESHİ konusu altında toplamaya çalıştık. III. KONUNUN SUNULMASI Tezimizi, giriş, üç bölüm, sonuç ve bibliyografyadan oluşturduk. Tezimizin birinci bölümünde, feshin lügat ve terim anlamı, feshin hukuki temeli, feshin nikâh akdini sona erdiren durumlarıyla (tefrik vs.) ve gayr-i sahih nikâhlarla ilişkisi, İslam

16 hukukçularının bâtıl ve fâsid nikâhlar üzerinde ihtilafları, gayr-i sahih nikâhların feshi ve doğurduğu sonuçlar hakkında bilgi verdik. İkinci bölümde, nikâh akdinin feshinin gerektiren durumları açıklamaya çalıştık. Feshi gerektiren durumlarında mezheplerin görüşlerini çoğu zaman mezhebe göre belirttik. Bu durumlarda feshin gerçekleşmesi için İslam hukukçularına göre gereken şartları da belirttik. Üçüncü bölümde, nikâh akdinin feshinin doğurduğu (mehir, iddet, iddet nafakası ve mesken gibi) sonuçları belirmeye çalıştık. Tezimizde, Arapça ifadeleri gramere uygun okunuşlarına göre yazdık. Konunun incelenmesi esnasında dört Sünni mezhebin görüşlerini esas almakla birlikte az da olsa Zahiriler ve diğer imamların görüşlerine de yer vermeye çalıştık. Aynı şekilde de çağdaş İslam hukukçularının eserlerini de ele almaya çalıştık. Fıkıh kitaplarında fesih konusunun müstakil olarak incelenmediğini, konular arasında serpiştirildiğini araştırmamız esnasında tespit ettik ve gerekli bilgileri bu şekilde toparlamaya çalıştık. Aynı konuda mezheplerin bazen aynı, bazen farklı sonuçlara ulaştıklarını gördük ve bu farklı görüşleri gerekçeleriyle vermeye gayret ettik. Hatta bazen bir konuda aynı mezhep içerisinde bile farklı sonuçlara varıldığına şahit olduk ve bunların nedenlerini ortaya koyup değerlendirme yoluna gittik. Tezimizde kaynakların ve müelliflerin adı ilk geçtiği yerde tam olarak yazdık. Tekrarında ise, müellifin soyadı veya meşhur adı yahut künyesi veya lakabını zikrettik. Aynı yazarın birden fazla eserini kullandığımızda, yazarın künyesi veya lakabından sonra atıfta bulunduğumuz eserinin sadece ilk kelimesini yazmakla yetindik. Kullanılan eserlerin cilt numarası Romen rakamıyla ve sayfa numaraları da normal rakamlarla 2

17 yazdık. Sadece tek ciltlik eserlerde sayfa belirtmek için s kullandık. Tezimizde bazı kelimelerin anlamın ifade etmek için kelimeyi yıldızla işaretleyip anlamını dipnotta açıkladık. IV. KONUYLA İLGİLİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İslam aile hukukunda nikâh akdini sona erdiren durumlar ile ilgili çağdaş çalışmalara baktığımızda, fesih konusunun belli bir bölümde ya da bir bölümün içerisinde bir başlık altında çalışıldığı görülmektedir. Örneğin H. İbrahim Acar, İslam Hukukunda Evliliğin Sona Ermesi, adlı eserinde konuyu ikinci bölümde kadının evliliğe son verebildiği noktalar ve mahkeme kararıyla gerçekleşen ayrılmalar kapsamında incelenmiştir. Aynı şekilde H. Yunus Apaydın ın, İslam Hukukunda Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü adlı doktora ve Mehmet İmadeddin Türe nin, İslam Hukukunda Hâkimin Evliliğe Son Vermesi Tefrik adlı Yüksek Lisans Tezlerinde de konunun detaylarına inilmeden çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple İslam aile hukukunda nikâh akdinin feshi ile ilgili müstakil ve kapsamlı bir çalışmanın olmayışının bizim bu konuyu ele alıp çalışmamız hususundaki sevk edici temel saik olduğunu belirtmeliyiz. Tezimizin temel kaynaklarını klasik İslam hukuk müdevvenatı oluşturmaktadır. Buna göre Hanefî bakış açısını yansıtması bakımından Serahsî nin el-mebsût, Kâsânî nin Bedâiu s-sanâi fî Tertîbi ş-şerâi, Merginânî nin el-hidâye Şerhu Bidâyetü'l-Mübtedî; Mâlikî bakışını yansıtması bakımından Sahnun un el- Mudevvenetu'l-Kübra, İbn Rüşd ün Bidâyetü'l-Müctehid ve Nihâyetü'l-Muktesid, İbn Abdilber in el-kâfi fî fıkhi ehli'l-medineti l-mâlikî, Şâfiî bakışını yansıtması bakımından Mâverdî nin el-hâvi l-kebir, Şirbînî nin Muğni l-muhtâc ilâ Ma rifeti 3

18 Meânî Elfâzi l-minhâc, Hanbelî bakış açısını yansıtması bakımından Muvaffakuddîn İbn Kudâme nin el-muğnî, el-kâfi, el-mükni, Buhûtî nin Keşşafü l-kinâ an Metni l- İkna adlı klasik fıkıh eserleri tezimizde başvurduğumuz temel kaynaklardır. İslam hukukunun kaynakları ise Kitap (kur ân-ı Kerim) Sünnet, İcmâ, Kıyâs, Mesâlih-i Müersele, Sedd-i Zerâi, Örf, Sahâbî Kavli, Eski Dinlerden İntikâl Eden Hükümler ve isıtshâbdır. Konuyu ele alırken İslam hukukunun bu temel klasiklerinin ilgili bölümleri yanında konuyla ilgili yurtdışında (özellikle Arap ülkelerinde) yapılan çalışmalar çalışmamızda başvurduğumuz temel kaynaklar arasındadır. Söz konusu çalışmalar arasından konumuzla ilgisi nispetinde ulaşabildiğimiz bazı eserlerden oldukça faydalandığımızı belirtmemiz gerekir. Örneğin bu konuda yapılmış çalışmalardan en kapsamlı ve mukayeseli çalışma olan, Ahmed el-haccî nin Feshu z-zevac adlı doktora tezi temel başvuru kaynaklarımızdan olup, konuyu Yahudi ve Hıristiyan hukukları ile mukayeseli olarak ele alması açısından bizim için oldukça faydalı olmuştur. Yine Mursi Abdülaziz es-semahî nin, Buhûs fi Firaki n-nikâh ed-daire Beyne l-feshi ve t-talâk, adlı eseri de tezimizde faydalandığımız eserler arasındadır. Bunun yanında konumuzla alakalı olarak yazılmış olan makale düzeyindeki çeşitli çalışmalar da tezimizde atıf yaptığımız çalışmalardandır. 4

19 BİRİNCİ BÖLÜM FESHİN MAHİYETİ I. FESİH KAVRAMI A. Sözlük Anlamı Arapça da fesih kelimesi bozmak, 1 ayırmak, ortadan kaldırmak ve yok etmek anlamına gelir. 2 Fesih, Türkçe kaynaklarda da zafiyet, cehl, rey, tedbir-i ifsad, bir şeyi elden atmak, bir akdi ve ahdi bozmak, azayı yerinden ayırmak, 3 bozmak, hükümsüz kılmak, bir sözleşmeyi ortadan kaldırmak, 4 geçersiz hale getirmek, hükümden düşürmek anlamlarında kullanılmaktadır. Feshetmek de; bozmak, dağıtmak 5 gibi manaları ifade etmektedir. B. Terim Anlamı İslam hukukçuları geneli itibarıyla aynı anlama gelebilecek ifadeler kullanmakla birlikte bazı naslarla feshi şu şekilde tanımlamışlardır. Nikâh akdinin terim anlamını araştırırken, fâkihlerin eserlerinde nikâh akdinin feshinin açıklamalı ve net bir şekilde tanımına rastlamamaktayız. Zira fâkihlerin çoğu, diğer fıkhi terimleri tanımladıkları gibi 1 İbn Manzûr, Muhammed b. Mükrim, Lisânü l-arab, Dârü l-ma ârif, Kahire 1119, V, el-fîrûzâbâdî, Mecduddîn Muhammed b. Yakub (ö.817), el-kamusu l-muhît (thk. Enes Muhammed eş- Şamî - Zekeriyya Cabir Ahmed), Dârü l-hadis, Kahire 2008, s. 1246; el-cevherî, İsmail b. Hammad, es- Sıhah Tacu l-lüga ve Sıhahü l-arabiyye (thk. Ahmed Abdulgafur Attar), Dârü l-ilm li l-melayin, Beyrut 1990, I, Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiyye Ve Istılahtı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul Matbaacılık, İstanbul 1950, II, Mehmet Erdoğan, Fıkıh Ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Pasifik Ofset, İstanbul 2010, s Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara 2010, s. 241.

20 nikâh akdinin feshini değil feshi genel olarak tanımlamaktadırlar. 6 Bu durumda fâkihlerin fesih hakkındaki görüşlerini iki gruba ayırmak mümkün olabilir: 1. Bazı İslam hukukçularının eserlerinde müstakil olarak fesih kavramını ele almadıkları, sadece feshi gerektiren durumları inceledikleri görülmektedir. Onların bu tavrından, feshi herkesçe bilinen bir kavram olarak düşündükleri anlaşılmaktadır. 2. İslam hukukçularının diğer kısmı ise yukarıda geçtiği gibi feshi genel olarak tanımlamaktadırlar. Yani furû kaynaklarında zikredilen fesih kavramı sadece nikâh akdinde değil bütün akitlerde kullanılmaktadır. 7 Usul kaynaklarına gelince bazı usulcüler feshe özel başlık ayırarak feshi tanıtıp, feshin çeşitlerini ve durumlarını zikretmişlerdir. 8 Feshi tanıtma konusunda fâkihlerin ne şekilde ittifak ve ihtilaf ettiklerini öğrenebilmek için, fâkihlerin fesih hakkındaki görüşlerini değerlendirmemiz gerekmektedir. Hanefîlerden Kâsânî, akitlerin hükmünde ve satılan malın (mebi in) tamamen veya kısmen yok olduğunda, istifade edilmeyecek derecede bozulduğunda, fesihten söz etmekte ve onu: akdi aslından (temelinden) kaldırıp onu olmamış gibi saymaktır 6 Bkz. el-kâsânî, Alauddîn Ebu Bekr b. Mes ud (ö.587), Bedâiu s-sanâi fî Tertîbi ş-şerâi, Dârü l- Kütübi l-ilmiyye, Beyrut 1986, II, 336; el-imrânî, Ebu l-hüseyn Yahya b. Ebi l-hayr Sâlim (ö.558), el- Beyan fi Mezhebi l-imami ş-şâfiî (thk. Muhammed en-nurî), Dârü l-minhac li t-tiba a ve n-neşr ve t- Tevzî, Beyrut 2000, IX, 298; İbn Kudâme el-makdisî, Şemsuddin Ebu l-ferac Abdurrahman b. Ebu Ömer Muhammed b. Ahmed b. Kudâme (ö.682), eş-şerhu l-kebir (Muvaffakuddîn İbn Kudâme nin el- Muğnî siyle birlikte), Dârü l-kitabi l-arabî li n-neşr ve t-tevzî, Beyrut 1983, IV, 88; el-karâfî, Ahmed b. İdris es-sanhacî (ö.684), el-furûk (thk. Halil el-mansur), Dârü l-kütübi l-ilmiyye, Beyrut 1998, III, 251; es-suyûtî, Abdurrahman b. Ebi Bekr (ö.911), el-eşbâh ve n-nezâir, Dârü l-kütübi l-ilmiyye, Beyrut 1983, s. 287; Muhammed Kadri Paşa, el-ahkamü ş-şer iyye fi l-ahvali ş-şahsiyye (thk. Muhammed Ahmed Sirac - Ali Cuma Muhammed), Dârü s-selam li t-tiba a ve n-neşr ve t-tevzî ve t-terceme, Kahire 2006, II, ez-zerkeşî, Ebû Abdullah Muhammed (ö.794), el-mensûr Fi l-kavâid (thk. Teysir Faik Ahmed), Kuveyt 1982, III, Zerkeşî, III, 47-51; Suyûtî, s

21 şeklinde tanılamaktadır. 9 Ancak akdi olmamış gibi saymak akdin fesih öncesini yok saymamaktır. Yani fesih, gerçekleşen bir akdi ortadan kaldırıp ve o akitten doğan sonuçları yok edemez. 10 Bir başka ifadeyle fesih demek kanun koyucu tarafından geçersiz kabul edilen bir akit teşebbüsü demektir. Akit yok olduğu durumda hakiki değil mecazi olarak yok sayılmaktadır. Çünkü eğer akit tamamen olmamış gibi sayılırsa, akde bağlı olan anlaşmalar ve sonuçların hepsi yok sayılacaktır. Taraflar da tamamen akdin yok olmasına dayanarak bir birlerini bağlayıcı tutamayacaklardır. 11 Diğer mezheplere gelince Gazali el-vasit adlı eserinde feshin ve reddin من ( anında hakikatinin beyanı için tam bir bölüm ayırmıştır, feshi akdi tamamen değil, kaldırmaktır 12 (حينه şeklinde tanıtmıştır. Mâlikîlerden de el-karâfî aynı tanımı kullanmıştır. 13 Yani fesih gerçekleştiği zaman, akdi ortadan kaldırmaktadır. 14 İbn Kudâme el-makdisî, feshi gerektiren kusurları anlatırken feshi akdi tamamen değil, geçici bir süre için kaldırmaktır 15 şeklinde tanımlamaktadır. Merdâvî de ikalede, hıyar-ı من ( anında şart ve hıyar-ı ayb konusunda feshin tanımını şöyle ifade etmiştir: Akdi ya da temelinden kaldırmaktır. İbn Teymiyye de feshin hıyar-ı aybda Akdi (حينه anında kaldırmaktır anlamını ifade etmiş ve diğer bütün fesihleri hıyar-ı aybdaki feshe kıyaslamıştır Kâsânî, II, İbn Nüceym, Zeynüddin b. İbrahim b. Muhammed (ö.970), el-eşbâh ve n-nezâir (thk. Zekeriyya Umeyrat), Dârü l-kütübi l-ilmiyye, Beyrut 1999, s Ahmed el-haccî el-kürdi, Feshu z-zevac, el-yemâme li t-tiba a ve n-neşr ve t-tevzi, (y.y)(t.y), s el-gazali, Ebu Hamid b. Muhammed (ö.505), el-vasit Fi l-mezhep ( thk. Muhammed Tâmîr), Daru s- Selam li t-tiba a ve n-neşr ve t-tevzi, el-gavriyye 1997, III, Karâfî, III, Gazali, III, İbn Kudâme el-makdisî, IV, el-merdâvî, Alâuddîn Ebi l-hüseyn Ali b. Süleyman (ö.885), el-insaf (thk. Muhammed Hamid el- Fıkkî), (b. y.), (y.y.) 1956, IV,

22 Fâkihler fesih tanımındaki anından حينه) (من zamirin neye ait olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Zamir akdin temeline mi yoksa feshe mi aittir? Eğer zamir akdin temeline ait olursa, akdi kaldırmak temelinden olur. Zamir feshe ait ise, akdi kaldırmak feshin gerçekleştiği tarihe ait olur. Yani akdi kaldırmak feshin gerçekleştiği zamandan vaki olur. 17 Fâkihler feshin, akdin temeline veya akit feshinin gerçekleştiği zamana ait olup olmaması konusunda ihtilaf etmelerine rağmen, feshin akit bağını kaldığı hususunda ittifak etmektedirler. 18 Feshin tanımı açıkladığına göre, nikâh akdinin feshini: Nikâh akdinin bağını ortadan kaldırması 19 olarak ifade etmek mümkündür. Nikâh akdinin bağını kaldırmak, eşler arasındaki helâlliği, nafakanın vacipliğini ve itaati de ortadan kaldırmak demektir. Yani akit fesholursa nikâh akdinin zorunlu sonuçları da ortadan kalkar. Fesholunan akdin hangi andan itibaren etkili olacağı hususunda bazı İslam hukukçuları, bir genelleme yapmanın doğru olmadığı, akdin çeşidine göre farklılık arz edebileceği görüşünü öne sürmüşlerdir. 20 Çünkü fesih bazen akde başından - kuruluş zamanındanarız olan bir engel sebebiyle gerçekleşir; 21 mesela bulûğa eridikten sonra bağlı olunan nikâh akdinin reddedilmesi örneğinde olduğu gibi 22 veya bir erkeğin bir kadınla nikâhlanıp sonra onun sütkardeşi olduğunun ortaya çıkması sebebiyle nikâhın feshi 17 Merdâvî, IV, Zerkeşî, III, 51; Suyûtî, s Zerkeşî, III, 51; Suyûtî, s. 287; İbn Nüceym, s Orhan Çeker, İslam Hukukunda Akitler, A.H.İ. Yayıncılık, İstanbul 2006, s Zerkeşî, III, 50; Muhammed Ebu Zehra, el-ahvalü ş-şahsiyye, Dârü l-fikri l-arabî, (y.y.) (t.y.), s Kâsânî, II, 336; eş-şirbînî, Muhammed b. el-hatîb(ö.977), Muğni l-muhtâc ilâ Ma rifeti Meânî Elfâzi l-minhâc (thk. Muhammed Halil İtanî), Dârü l-ma rife li t-tiba a ve n-neşr ve t-tevzî, Beyrut 1997, III,

23 gibi. 23 Bazen de akde sonradan arız olan bir engel sebebiyle gerçekleşir; 24 mesela ehl-i kitaptan olmayan eşlerden karının müslüman olup kocasının kendi dininde kalıp Müslümanlığı kabul etmemesi, müslüman eşlerden birinin irtidat etmesi sebebiyle nikâhın feshinde olduğu gibi. 25 Bu durumlarda da fesih, sahih olarak vaki olduktan sonra nikâh akdinin devamına mâni olacak âni bir durumun ortaya çıkması şeklinde olmuştur. 26 Nikâh akdine sonradan arız olan fesih gerekçeleri ise iki çeşit olarak belirlenmektedir: 27 a. Müslüman eşlerin birinin irtidat etmesi gibi açık (celi) gerekçeler: Bu durumda gerekçe ortaya çıktığında nikâh akdi fesholur. b. Gizli gerekçeler veya belirsiz olup belirlenmeye muhtaç olan gerekçeler yahut fâkihlerin ihtilaf ettikleri gerekçeler: Bu durumda hâkim olmadan nikâh akdi feshedilemez. Çünkü hâkim gizli gerekçeleri kaldırıp cehaleti gidermiş olur. Bu çeşide eşlerde fiziksel kusurluluk nedeniyle nikâh akdinin feshi örnek olarak gösterilebilir. Fesih, nikâh akdinden doğan bir gerekçeye bağlı olur. Eğer fesih nikâh akdinin kuruluşuna (inşa) şartlarına bağlı ise, fesih sonuç doğurarak akdin kuruluş tarihinden itibaren gerçekleşmiş olur. Yani akit olmamış gibi sayılır. 28 Akit fesholduktan sonra maddi olarak bir fiil gerçekleşmişse, taraflar birbirine karşı yerine getirdikleri 23 Kâsânî, II, ; en-nevevî, Ebu Zekeriyya Muhyiddîn b. Şeref (ö.676), el-mecmû Şerhu l- Muhezzeb (thk. Muhammed Necib el-mutay î), Mektebetü l-irşad, Cidde ( t.y), XVII, 383; es-seyyid Sâbık, Fikhu s-sünne, el-feth li l-i lâmi l-arabî, Kahire (t.y.), II, Zerkeşî, III, 50; Ebu Zehra, s Kâsânî, II, ; Nevevî, XVII, Sâbık, II, Kürdi, s Kâsânî, II, 336; Kadri Paşa, II,

24 anlaşmaları geri çevireceklerdir. Çünkü fesholan akitten maddi fiil gerçekleşmiş ise, akitten tarafları bağlayacak durumlar doğar. Bu bağlayıcı durumlar da akdin bozulup ortadan kalkmasına rağmen varlıklarını sürdürürler. Çünkü maddi vakıalar fesih ile ortadan kalkmaz. 29 Akit yapıldıktan sonra zifafın (duhul) gerçekleşmesi bu bağlayıcı durumlara örnek olabilir. Aynı zamanda zifaf, mehrin ödenmesi, nesebin sübutu ve iddet gibi maddi durumları bağlayıcı sonuçlar olarak doğurmaktadır. Bağlayıcı sonuçlar da akdin ortadan kalkmasına rağmen bunların yerine getirilmesidir. Çünkü bu sonuçlar akitten değil zifaftan kaynaklanmaktadır. Zifaf ise maddi bir durum olduğu için, sonuçları yerine getirilmeden nikâh akdi fesih ile olmamış gibi sayılamaz. 30 Fesih gerekçesi akde sonradan arız olan bir neden ise, akdin kuruluş zamanına değil, gerekçenin ortaya çıktığı zamana bağlı olacaktır. Eğer feshin gerçekleşmesi konusunda hâkimin kararı gerekiyorsa, feshin gerçekleşmesi hâkimin verdiği karar zamanından itibaren gerçekleşmiş olur. Fesih hâkimin kararına muhtaç değil ise, gerekçenin ortaya çıktığı andan itibaren meydana gelmiş demektir. Fesih gerekçesi akde başından arız olan bir nedene bağlı ise akit temelinden kalkacaktır. 31 Yani fesih, gerekçenin ortaya çıktığı zamana bağlı olmaktadır. Bu konuyu, feshi gerektiren durumlar bölümünde detaylı bir şekilde ele alacağız. Sonuç olarak çağdaş bazı İslam Hukukçuları Feshi: hukuki bir işlemin hâkim veya taraflar aracılığıyla meşru bir sebebe dayanılarak irade ile ortadan kaldırılması durumudur. Bu ortadan kaldırma durumu gerek tek taraflı gerekse de çift taraflı olabilirliğiyle ileriye dönük olan işlemin sonuçlandırılması, hukuki geçerliliğin ortadan 29 İbn Nüceym, s Kürdi, s Kürdi, s

25 kaldırılması demektir. 32 Eşler arasında denkliğin (kefâet) bulunmaması nedeniyle nikâh akdinin feshi durumu tek taraflı fesih örneği sayılabilir. 33 Ergenlik muhayyerliği (hıyar-ı bulûğ) nedeniyle nikâh akdinin feshi ise çift taraflı fesih örneğidir. 34 Mehri ve nafakayı ödememek nedeniyle ortaya çıkan nikâh akdinin feshi de hâkimin aracılığıyla yapılan fesih örneğidir. 35 Genel olarak akdin feshi ise yukarıda da ifade edildiği gibi, rıza ile veya herhangi bir sebeple akdin kaldırılması, daha önce yapılmış olan akdin bozulup hiç yapılmamış gibi eski haline çevrilmesidir. 36 Akitler özellikleri ve durumlarına göre değişik şekillerde feshedilirler. Akid bazen kendi kendine fesholur ki buna da infisâh denilir. Hizmet akdi işçinin ölümüyle sona erer. Aynı şekilde muayyen müddetle faaliyette bulunmak için teşekkül eden cemiyetler ve şirketler bu müddettin hitamıyla infisâh ederler. Cemiyetin âciz hale düşmesi veya idare heyetinin nizamnâmeye tevfikan teşekkülüne imkân kalmaması da cemiyetin infisah sonucunu doğurur. 37 II. FESHİN HUKUKÎ TEMELİ İslâm hukuku kaynaklarında, feshin hukukî temeli ile ilgili müstakil ve ittifak olunmuş bir delil bulunmamaktadır. Fakat fesih, yukarıda geçtiği gibi tanılan bir deyim 32 Hasan Ali Zenun, en-nezariyyetü l-amme li l-feshi, Matba tü Nahdati Mısır, (y.y.) 1946, s. 57; Ali Bardakoğlu, Fesih, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Matbaası, İstanbul 1995, XII, 427; Türk Hukuk Lugati, Komisyon, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1956, s. 95; Erdoğan, s Kâsânî, II, Kâsânî, II, eş-şirâzî, Ebu İshak İbrahim b. Ali b. Yusuf (ö.476), el-mühezzeb (thk. Zekeriyya Umeyrat), Dârü l- Kütübi l-ilmiyye, Beyrut 1995, II, 214; Kâsânî, II, 290; Muvaffakuddîn İbn Kudâme, Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed (ö.620), el-muğnî (thk. Abdullah Abdulmuhsin et-türkî - Abdulfettah Muhammed el-hulu), Darü Alemi l-kitabi li t-tiba a ve n-neşr ve t-tevzî, Riyad 1997, X, Çeker, s el-mevsûatü l-fıkhıyye, İnfisâh Vizerâtü l-evkâf ve ş-şuûni l-islamiyye, Kuveyt 1986, VII,

26 olduğuna binaen, fesih İslam hukukunun açıkladığı usulî kaidelere dayandırılmaktadır. Feshi İslam hukukçuları, talâk gibi müstakil bir bölümde veya başlık altında açıklamadıkları için, genel olarak feshin meşruiyetini gerekçelere göre belirlemektedirler. Yani bazı İslam hukukçuları, feshin meşruiyetinde ittifak edip feshi gerektiren durumlarda ihtilaf etmişlerdir. Fâkihler feshin meşruiyetini, nikâh akdini sona erdiren durumları konusunda gerekçelere göre açıklayıp 38 feshin hukukî temelini Kur an ve Sünnete dayandırmışlar: A. Kur an 1. Onları (eşlerinizi) iyilikle tutun yahut ilikle salıverin; fakat haksızlık ederek ve zarar vermek için onları nikâh altında tutmayın. 39 Bu ayet genel olarak eşlerden zararı gidermek için nikâh akdinin feshinin caiz oluğuna işaret etmektedir Onları kâfirlere geri göndermeyin. Çünkü müslüman hanımlar kâfirlere helâl değillerdir. Kâfirler de müslüman hanımlara helâl olmazlar. 41 Helâlığın ortadan kalkması durumunda nikâh akdinin feshini gerektirir Kâsânî, II, 246; Mâverdî, Ebu l-hasen Ali b. Muhammed b. Habib (ö.450), el-hâvi l-kebir (thk. Adil Ahmed Abdulmevcud - Ali Muhammed Miv ad), Dârü l-kütübi l-ilmiyye, Beyrut 1994, IX, 136; Muvaffakuddîn İbn Kudâme, el-muğni, X, 57, 65, el-bakara, 2/ Muvaffakuddîn İbn Kudâme, el-muğni, X, 241; es-san ânî, Muhammed b. İsmail (ö.1182), Subulu's- Selâm Şerhu Bulûği l-merâm (thk. Muhammed Nâsırüddin el-elbâni), Mektebetü l-ma arif li n-neşr ve t- Tevzî, Riyad 2006, III, el-mumtahine, 60/ İbn Abdilber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed el- Kurtubi en- Nemrî (ö.463), et-temhid l ime fi l-muvatta mine l-maani ve l-alfaz (thk. Said Ahmed Arab), müessesetü Kurtuba li t-tiba a ve n- Neşr,(y.y)1985. XII, 23, 25; İbn Hazm, Muhammed b. Ali b. Ahmed b. Saîd (ö.456), el-muhalla, Mısır 1347, VII, ; Muvaffakuddîn İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed (ö.620), el-kâfi (thk. Abdullah Abdulmuhsin et-türkî), Hacr li t-tiba a ve n-neşr ve t- Tevzî, Cize 1997, IV, ; eş-şevkânî, Muhammed b. Ali (ö.1250), Neylü l-evtâr Şerhi Münteka l- Ahbâr, Mektebetu Mustafa el-bâbî el-halebî, (y.y)(t.y). VI,

NİKAH-II (Rükün ve Şartları)

NİKAH-II (Rükün ve Şartları) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-II (Rükün ve ) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Rükünleri Rükünlerde Aranan Şartlar

Detaylı

The Iddet Time and the Marriage of the Woman Waiting Iddet Time According To Islamic Law

The Iddet Time and the Marriage of the Woman Waiting Iddet Time According To Islamic Law C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2013, Cilt: XVII, Sayı: 2 Sayfa: 71-95 İSLAM HUKUKUNA GÖRE İDDET ve İDDET BEKLEYEN KADININ NİKÂHI Suat Erdem * Özet İslam hukukunda iddet, evliliğin herhangi bir sebeple

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

İSLÂM HUKÛKUNDA ALIM SATIM PİYASASINA YÖNELİK BAZI DÜZENLEMELER

İSLÂM HUKÛKUNDA ALIM SATIM PİYASASINA YÖNELİK BAZI DÜZENLEMELER İSLÂM HUKÛKUNDA ALIM SATIM PİYASASINA YÖNELİK BAZI DÜZENLEMELER Şevket TOPAL* ÖZET Ekonomik hayâtın ahenk içerisinde yürütülmesini sağlayacak dinamiklerin oluşturulması suretiyle piyasa istikrârının sağlanması,

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

İslam Hukukunda İddet. Iddah in Islamic Law. Fatih KARATAŞ* Özet. Abstract

İslam Hukukunda İddet. Iddah in Islamic Law. Fatih KARATAŞ* Özet. Abstract Özet Fatih KARATAŞ* Boşanma, boşanan taraflara hukukî olarak birtakım haklar sağlamakta ve görevler getirmektedir. Boşanmanın sonuçlarından en önemlisi iddet bekleme görevidir. Evliliğin sona ermesi halinde

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA TAZMİNATI (MUT A)

İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA TAZMİNATI (MUT A) Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Güz-2011 Cilt:10 Sayı:38 (443-463) www.esosder.org ISSN:1304-0278 İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA TAZMİNATI (MUT A) DIVORCE COMPENSATION

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences)

Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences) Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences) Alaaddin GÜNEŞ Seyda Yayınları, Diyarbakır, 2014, 740s. Tanıtan: Fatih KARATAŞ* Dinî görevler denince başta iman etmek, sonra imanın gereği

Detaylı

İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLÜMAN KOCA İLE KİTABİ EŞ ARASINDAKİ SORUMLULUKLAR

İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLÜMAN KOCA İLE KİTABİ EŞ ARASINDAKİ SORUMLULUKLAR İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 26, 2015, s. 213-228. İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLÜMAN KOCA İLE KİTABİ EŞ ARASINDAKİ SORUMLULUKLAR Dr. Hasan ÖZER* Özet: Aile toplumun temel taşıdır. Erkek ve kadının

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI)

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) O talak iki defadır. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle ayırmak gerekir. (Bakara 2/229) Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı Oluşu

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Namusa Saldırı 327 NAMUSA SALDIRI Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller 1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

KATILIM BANKALARI Tespitler, Tenkitler, Teklifler

KATILIM BANKALARI Tespitler, Tenkitler, Teklifler KATILIM BANKALARI Tespitler, Tenkitler, Teklifler Tespitler Modern dünyada ekonomi, hayatın neredeyse tamamını oluşturuyor ve bir araç değil asıl amaç olarak görülüyor. İslam da ise ekonominin, iyi bir

Detaylı

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. 5 (2005) s.89-113

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. 5 (2005) s.89-113 KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2005) s.89-113 Boşanma Sonucu Manevi Tazminat Olgusuna İslam Aile Hukuku Açısından Bir Yaklaşım Yard.Doç.Dr. Nuri KAHVECİ Özet Boşanma sırasında şayet kusursuz olan eşin

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no 40 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta 0216474086-1255 Doğum Tarihi 05.11.1952 Faks abradakoglu@29mayis.edu.tr

Detaylı

İSLÂM HUKUKUNDA CEZA EHLİYETİ AÇISINDAN YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ*

İSLÂM HUKUKUNDA CEZA EHLİYETİ AÇISINDAN YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ* Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 35, Erzurum 2011 İSLÂM HUKUKUNDA CEZA EHLİYETİ AÇISINDAN YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ* ÖZET Mücahit ÇOLAK ** Çalışmamızın giriş kısmında genel olarak ehliyet kavramı

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

İSLAM MİRAS HUKUKU İLE TÜRK MEDENİ KANUNU MİRAS SİSTEMİNİN MUKAYESESİ

İSLAM MİRAS HUKUKU İLE TÜRK MEDENİ KANUNU MİRAS SİSTEMİNİN MUKAYESESİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 17 Sayı: 55 (Bahar 2013) 167 İSLAM MİRAS HUKUKU İLE TÜRK MEDENİ KANUNU MİRAS SİSTEMİNİN MUKAYESESİ Abdurrahman YAZICI (*) Öz 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunundan hareketle Türk

Detaylı

İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞAMA YETKİSİ VE KADININ BOŞANMASI DIVORCE AUTHORITY AND DIVORCING OF A WOMAN IN ISLAMIC FAMILY LAW

İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞAMA YETKİSİ VE KADININ BOŞANMASI DIVORCE AUTHORITY AND DIVORCING OF A WOMAN IN ISLAMIC FAMILY LAW - 340 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞAMA

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

ĠSLAM HUKUKUNDA SATIN ALINAN MALIN KABZINDAN ÖNCE SATIġI HAKKINDA GÖRÜġLER VE DEĞERLENDĠRMESĠ

ĠSLAM HUKUKUNDA SATIN ALINAN MALIN KABZINDAN ÖNCE SATIġI HAKKINDA GÖRÜġLER VE DEĞERLENDĠRMESĠ Son Güncelleme Tarihi 20.12.2011 ARALIK 2011- SAYI 118 Makale: ĠSLAM HUKUKUNDA SATIN ALINAN MALIN KABZINDAN ÖNCE SATIġI HAKKINDA GÖRÜġLER VE DEĞERLENDĠRMESĠ Dr. Mustafa KİSBET * ÖZET Hz. Peygamberin satın

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

bankalar da bu kuruluşlar arasındadır. 1 Kuruluş/kuruluşlar kelimesi İslâmî finans kuruluşlarının kısaca ifadesi için kullanılmıştır.

bankalar da bu kuruluşlar arasındadır. 1 Kuruluş/kuruluşlar kelimesi İslâmî finans kuruluşlarının kısaca ifadesi için kullanılmıştır. İSLÂMÎ STANDART 24 SENDİKASYON KREDİSİ TERCÜME: DOÇ. DR. İSHAK EMİN AKTEPE Bismillâhirrahmânirrahîm Hamdolsun Allah a! Salâtü selâm olsun Efendimiz Muhammed e, âilesine ve bütün ashâbına! Giriş Bu standart,

Detaylı

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi csozdemir@gmail.com İş sözleşmesini fesih hakkı; hak sahibine,

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ KONU: ESKİ TÜRKLERDE KALIN VE KALININ HUKUKİ DURUMU HAZIRLAYAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii. ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix. İÇİNDEKİLER... xi. BİBLİYOGRAFYA...

İÇİNDEKİLER. ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii. ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix. İÇİNDEKİLER... xi. BİBLİYOGRAFYA... İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...vii ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... viii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xi BİBLİYOGRAFYA... xix KISALTMALAR... xxvii Birinci Bölüm SİGORTA, ÖNEMİ VE TARİHÎ GELİŞİMİ

Detaylı

Hz. Ali nin Aile Hukukuna Dair Görüş ve Uygulamaları* Hz. Ali s Opinions and Practices About Family Law

Hz. Ali nin Aile Hukukuna Dair Görüş ve Uygulamaları* Hz. Ali s Opinions and Practices About Family Law * Özet Mehmet ÖZTÜRK** Sahabe içtihatları, görüş ve uygulamaları, fıkıh ve fıkıh usulü için öncelikli ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu açıdan mezhepler, sahabe görüşlerine ve uygulamalarına özel

Detaylı

İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN ÖFKELİ ŞAHSIN TALAKI

İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN ÖFKELİ ŞAHSIN TALAKI İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN ÖFKELİ ŞAHSIN TALAKI Sabri ERTURHAN * s_erturhan@hotmail.com Anahtar kelimeler: Öfke, iğlak, talak, iç-dış irade ÖZET Bu makalemizde toplumda sıkça rastlanan öfke halinde verilen

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

el-imâm Abdurrahmân b. el-kâsım ve İctihâdâtuhû min hilâli l-müdevvene Ali b. Belkâsım el-alevî Riyad: Mektebetü r-rüşd Nâşirûn, 2007. 575 sayfa.

el-imâm Abdurrahmân b. el-kâsım ve İctihâdâtuhû min hilâli l-müdevvene Ali b. Belkâsım el-alevî Riyad: Mektebetü r-rüşd Nâşirûn, 2007. 575 sayfa. İslâm Araştırmaları Dergisi, 25 (2011), 189-231 karşılaştırma ve düzeltmeyi yapmayı ihmal etmiş. Yine aynı dönemde imam hatip liselerindeki öğrenim süresinin üç yıla düştüğü ifade edilmiş (s. 73); doğrusu

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Süleyman TUNÇAY * I-GİRİŞ: Bilindiği gibi 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN YIKICI FİYAT UYGULAMASI M. Fatih TURAN

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN YIKICI FİYAT UYGULAMASI M. Fatih TURAN Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 43 Erzurum 2015 İSLAM HUKUKU AÇISINDAN YIKICI FİYAT UYGULAMASI M. Fatih TURAN ÖZ Bu çalışmada, günümüz iktisadi hayatın birçok alanında rastlanan

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA GÖNDERME (ATIF) TEORİSİ

İSLAM HUKUKUNDA GÖNDERME (ATIF) TEORİSİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKUNDA GÖNDERME (ATIF) TEORİSİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Yıldız DEMİR TEZ DANIŞMANI: Doç. Dr. Talip

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET i T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM HUKUKU) ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET AYSU SENA YILDIZ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Mourning Of Woman After The Deceased In Islamic Law

Mourning Of Woman After The Deceased In Islamic Law C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 2 Sayfa: 129-162 İSLAM HUKUKUNDA ÖLENİN ARDINDAN KADININ YAS TUTMASI Hüseyin ESEN * Özet Kadının, kocasının veya bir yakınının ölümünden sonra yas

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ İBRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI İbra, kelimesi kökeni olarak Arapça kökenli olup; Türkçe temize çıkarmak, borçtan

Detaylı

Bir Finansman Yöntemi Olarak Kullanılan Sermaye Ortaklığının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Bir Finansman Yöntemi Olarak Kullanılan Sermaye Ortaklığının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 140 Usûl Bir Finansman Yöntemi Olarak Kullanılan Sermaye Ortaklığının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi Servet BAYINDIR The Evaluation of Capital Partnership Used as a Financial Way from the Perspective

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

HADİS ARAŞTIRMA METODU

HADİS ARAŞTIRMA METODU 1 1. Hadisi Konusuna Göre Arama HADİS ARAŞTIRMA METODU Aradığımız hadisin hangi konuya ait olduğunu bildiğimizde konularına göre tertip edilmiş hadis kitaplarında rahatlıkla bulabiliriz. Ancak aradığımız

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

FIKHî AÇIDAN ABDEST VE GUSÜLDE AĞIZ VE BURNUN YIKANMASI

FIKHî AÇIDAN ABDEST VE GUSÜLDE AĞIZ VE BURNUN YIKANMASI FIKHî AÇIDAN ABDEST VE GUSÜLDE AĞIZ VE BURNUN YIKANMASI Sabri ERTURHAN* GİRİŞ Vahiy kaynaklı olması itibariyle farklı bir mahiyeti haiz olan İslâm Hukuku diğer hukuk konuları ve problemleri yanında, ibadetler,

Detaylı

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127.

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Elif Büşra DİLBAZ E-mail: ikkizzler_89@hotmail.com Nasslar ile hükümler arasındaki ilişkinin

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Kars 2014. İSLAM HUKUKUNDA KADININ HUKUKİ TASARRUF EHLİYETİ Abdullah KAHRAMAN *

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Kars 2014. İSLAM HUKUKUNDA KADININ HUKUKİ TASARRUF EHLİYETİ Abdullah KAHRAMAN * İSLAM HUKUKUNDA KADININ HUKUKİ TASARRUF EHLİYETİ Abdullah KAHRAMAN * Özet Kur an da insanın yaratılış serüveni anlatılırken, kadın ve erkekler farklı farklı ele alınmalarına rağmen, kadınlara ve erkeklere

Detaylı

AİLE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR.indd 1

AİLE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR.indd 1 AİLE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR.indd 1 23.07.2015 11:20:21 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI: 1096 HALK KİTAPLARI: 257 Yayın Yönetmeni Dr. Yüksel SALMAN Yayın Koordinatörü Yunus AKKAYA Proje Din

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146)

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadın konusuna baktığımızda

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

İki Namazı Cem (Mezheblere göre)

İki Namazı Cem (Mezheblere göre) İki Namazı Cem (Mezheblere göre) HANEFÎ MEZHEBİ Yalnızca hac zamanı Arafatta öğle ile ikindi cem -i takdîm; Müzdelife de de akşam ile yatsı cem -i te hîr edilerek kılınır. Bunlardan birincisi sünnet; ikincisi

Detaylı

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği Ayşe Ece ACAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ŞEYHÜ L-İSLÂM MİNKARÎ-ZÂDE YAHYA EFENDİ NİN NİKÂH AKDİ/EVLİLİK İLE İLGİLİ FETVÂLARI BÜNYAMİN KARADÖL YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İMÂM ŞÂFİÎ DE LAFZA BAĞLI HADÎS/SÜNNET YORUMU

İMÂM ŞÂFİÎ DE LAFZA BAĞLI HADÎS/SÜNNET YORUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ (HADÎS) ANABİLİM DALI İMÂM ŞÂFİÎ DE LAFZA BAĞLI HADÎS/SÜNNET YORUMU Doktora Tezi Muammer BAYRAKTUTAR ANKARA- 2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ömer Müftî Kilîsî nin Sigaranın Hükmü Hakkındaki Görüşünün Değerlendirilmesi -Risâletü d-dühân Bağlamında-

Ömer Müftî Kilîsî nin Sigaranın Hükmü Hakkındaki Görüşünün Değerlendirilmesi -Risâletü d-dühân Bağlamında- Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2015/1 CİLT: 2 SAYI: 2 s. 37-57 ÖMER MÜFTÎ KİLÎSÎ NİN SİGARANIN HÜKMÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Müftî Kilîsî nin Sigaranın Hükmü

Detaylı

KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM 2 1) Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?... 2 2) Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir

KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM 2 1) Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?... 2 2) Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir KAZA, KEFFARET, FİDYE, ISKAT-I SAVM 2 1) Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?... 2 2) Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir mi?... 2 3) Orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlar

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı

Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı İshak Emin AKTEPE İnsan Yayınları, İstanbul 2010, 343 sayfa. Tanıtan: Mehmet Sait UZUNDAĞ* İslâm ın Kur an dan sonra ikinci kaynağı olan sünnetin mâhiyeti,

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

Ev Sahibi Olmak ve Eminevim Örneği

Ev Sahibi Olmak ve Eminevim Örneği Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 5, Kars 2016 155-166 Ev Sahibi Olmak ve Eminevim Örneği Murat KUMBASAR (*) Öz Dinimiz, ev sahibi olmayı asli ihtiyaçlardan saymaktadır. Bir evi olanlardan

Detaylı

BÜYÜK İSLAM FIKHI MÜLTEKA TERCÜMESİ. NİKAH (evlilik) KİTABI

BÜYÜK İSLAM FIKHI MÜLTEKA TERCÜMESİ. NİKAH (evlilik) KİTABI NİKAH (evlilik) KİTABI 1 NİKAHLA ALAKALI BAZI TABİRLER İcab kabulle mazi 1 sıgasında bey, şira, hibe, sadaka, temlik İcare, ibaha, ödünç ve vasiyyet Bâyin ric î talaktan iddet Musahere Ehli kitaptan bir

Detaylı

İmam-ı Azam Ebu Hanife

İmam-ı Azam Ebu Hanife Ebû Hanîfe kırk yaşlarında kürsüsünde ders vermeye başladı. Ebû Hanife'nin ders ve fetvâ vermedeki usûlü, rivâyet ve anânecilerin sema' (dinleme) usûlünden farklıdır. İmam-ı Âzam lâkabıyla şöhret bulan

Detaylı

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR...13 34) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilir?...13 35) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilmez?...13 36) Sivil toplum

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR...13 34) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilir?...13 35) Zekât ve sadaka-i fıtır kimlere verilmez?...13 36) Sivil toplum İçindekiler ZEKAT... 2 1) Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir?... 3 2) Buluğ çağına ermemiş zengin çocukların malından zekât vermek gerekir mi?... 3 3) Babası ile birlikte oturan

Detaylı