FRANSA'DA YÜRÜTME ORGANININ YETKILERI VE GÜÇLÜ OLMA NEDENLERI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FRANSA'DA YÜRÜTME ORGANININ YETKILERI VE GÜÇLÜ OLMA NEDENLERI"

Transkript

1 FRANSA'DA YÜRÜTME ORGANININ YETKILERI VE GÜÇLÜ OLMA NEDENLERI Muammer OYTAN * GİRİş Demokrasilerin başlangıç sajlhalannda yürütme organına karşı yasama orıganını kuvıvetlendirmek 'için özel bir gayret gösteri,lmiştir. Ulusal gelişmelerin değişiik etkileri altında bu çaıbanın derecesi değişmiş fakat varlığı daima bir asgari müşterek teşkil etmiştir. ı çağırnıııd:a demokrasi aruayışı 18 ve 19. asırlardaıki anl~ştan ayrıılmıştlr: Yasama oııganının karşısında artık mutlakiyetin,izlerini taşıyan bir hüjkümdar yokjtur. Bu ba:kımdan kuvvetler ayrı11'ğı ilkesi, temel hakların ıve kamu hürriyetlerinin!konınması için vazgeçilmez bir koşulolmaman çıkmış; kuvrvetler arasında bir denge kurularak karşılıklı olarak birbirlerinb ıgüoünü azaltması gerektiği anlayışı bırakılmış; yasama ve yürütme oııganlarının, bir tarafta güven oyu, karşı tarafta fesin olmak üzere ili silaih lrullanara:k. mücadele etmeleri devri geçmiş ve gerek bu iki oııganı karşılıklı denge içi."1ide inceleyen ikili görüş, gerekse parlamentıoyu üstün sayan tekei görüş modem devlet gerekleri karşısında ~çerliliklerini yitiıırnişlerdir. 2 "A:tıom çağında toplumlar, baş döndürüoü bir hızla gelişmekte ola.'"1 bilimin ve tekniğin yarattığı sorunları izlemek ve çareler bulmaık için tezeiden karar alaıbilecek üstün niteliikli orıgaolara m:ulhtaçtırlar. Bu organlann çağtmızın çetrefilsorunlarını derinliğine kavrayabilmesi gereği, yüzlerce milletıvekilinde:ı. oluşan parlamentoları çok daha az kalabalık hükümetlere ikıyasla dezavantajlı kılmaktadır. Seviyesi bir yana, yasama oııganı haber alma kaynakları bakımından da hükümetten çok zayıf,tır".3 Burada aslında bütün ülkeler için geçerli olan bir durum sözıkonusudur: Meclislerin düzenleyeceği konular.giderek dooa çapraşık, daha karışık bir hal almak>ta, meclisin yeteneğini aşmıd<:ta, telın~k ve uzmanlık isteyen bir durum ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, sanayi cemiyetbin tekniik gel1işmesine paralelolaraik modem haya1ıta çalışma sooalarının gelişınesi, nüfusun giderek aııtan bir Muammer Oytan, Anayasa Mahkemesi Raport5ıiidür. 1 Adil Özkol,.ÇaAdaş Parlamenter Demokrasilerde Kuwetli İera EAilimi», A.tl.U.F.O., Cilt xxvı, Sayı 1 2, s Turan Güneş, Parlamenter Rejlınl.nln Bugfuıkü ManASı ve i,leyi,i, İstanbul 1956, s Adil ÖZkol, a.g.m., s. 49.

2 86 MUAMMER OYTAN hızla çoğalması, ekonomik ve sosyal hayatın bünyesel değişimi Devletin girişime geçmesini wrunlru kılmıştır. Normal olarak şimdiye kadar büyük bir bölünm itiıbariyle özel düzenlemeye ve girişimlere bırakılan kesimlere Devletin elatması zorunlu olmuş; bu durum, parlamentolan::ı. yetık.ilerinin ve görevlerinin alabildiğine genişlemesine ve giderek normal işleyişini sekteye uğratacak bir düzeye ulaşmasına sebep olmuştur. Özellikle son çeyrek asırda parlamentonu.."1 başedemez hale düştüğü bu denli yetki genişlemesi bütün sorunları askıda bıra:kmıştır. 4 ÇağıIl11.Z)da kuvvetli ibir yürütımeye gereksiı:1im duyulmasının bir sebebi de parlamentonun, baskı gruplarmın etkisi a1tında kalmasıdır. "Jean Moulin KlUbü, R:ousseau devrinde parlamentonun genel iradeyi, yürütme organının ise özel iradeyi yansıttığını, ancak devrimizde bu durumu::ı. değişmiş olduğunu, şimdi parlamentonun özel çıkarları olan grupları temsil ettiğini ve onların sesini dile getiııdiğini, buna karşılık hükümetlerin istenilen anlamıyla olmasa bile yine de parlamentoya kıyasla defalarca daha fazla olarak kamu yararını önde tu~tuğunu ifade etmelkıtedir".5 Weber de partilere nüfuz ederek, onları destekleyerek kendi adamlarının milletvekili seçilmelerini sağlayan menfaat ve baskı gruplarının olumsuz etkilerine karşı J'ÜrÜtme orgarum_"1 güçlendıirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Değerli bilim adamı Duverger ile birlikte söyleyelim ki, devrimizde kuvvetli yüııütme organı, eskiden olduğu gibi behlngin sınıfların bekçiliğini yapan bir organ değildir; artık gücünü ıkamu yararının ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi yolunda kullanmaktadır. İkhci Dünya Harıbinden sonra ontaya çıkan ekonomik ve sosyal çöküntüye tezeiden çare bulabilmek ve yeniden hızla kalkınabilmek özlemi; nüfusun giderek artan bir hızla çoğalması, ekonomik ve sosyal hayatın bü:ayesel değişimi; harp, ayaklanma, buhran ve anarşik olaylarla mücadele etme zorunluluğu yürütme OI'ganının güçlendirilmesini gerektirmiştir. 6 Bu genel nedenlerin yanında Fransa'da IV, Cumihuriyet döneminde ülkenin siyasal bünyesi bozulmuş, siyasi partileııde disiıplin ıkalmarmş, parlamento saygınlığım yitirmiş, çalışmalarını ahatmış; koalisyon hüooümetleri istikrarlı bir yönetim kuramamış ve halk, parlamenter sistemin meclis hükümeti sistemine kaıyışımn doğurduğu isükrarsızlıktan beımişti. 7 Böyle bir ortamda De Gaulle'ün ihazırlattığı 19S5Anayasasında, medisleri::ı. yetıkilerinin kısılmasına, yürütme o:ııganının yetkilerinin genişletilmesine ve Dev Jet Başkanına olağanüstü, özel yetkiler verilerek başkanlık sistembe yakın bir sistem geliştirilmesbe özen gösterilmiştir Muammer oytan, «Fransa, Almanya ve Türkiye'de Yasama Yetkisinin Devredilmesi ve Yürütme Organının Kanun Hükmünde Kararname Çıkanna Yetkisi., Onar'a Anna&an, s Adil Özkol, a.g.m., s Muammer Oytan, İdari Yargıda Hukukıın Genel ilkeleri. 7 Duverger, Revue França1se de La Sclc!nces Politiques,. Mars s Muammer Oytan, a.g.m...

3 FRANSA'DA YÜRÜTME ORGANININ YETKİLERİ 87 I. Cumhurbaşkanının Sistemdeki Yeri ve Yetkileri 1958 Fransız An~asası parlamenter rejim çerçevesinde Cumhuvbaşkanma önemli bir rol vermektedir. Duverger'nin deyimi İle bu Anayasa'mn kötü bir parlamenter mekanizma anlayışı vardır: Şayet parlamenter rejim içinde Yürütme Organı güçlendirilmek ;,st-e:ıiyor ise Cumhurbaşkanının değil Babakanın prestijinin ve yetkilerinin arttınlması gerekirdi. 9 Bilindiği gibi Anayasa hukukunda başkanlık si'steminin en belirgin özellikleri olarak 1) Devlet Başkanını:ı doğrudan doğruya halkın oyu ile seçilmesi, 2) Devlet Başkanının aynı zamanda hükümet ibaşkanlığını da birinci derecede yetkilikişi olarak yapabilmesi, 3) Nihayet yürütme organımn, yasama organı karşısında siyasal sammluluğunun bulunmamasıdır Fransız kıayasasınm getivdiği yeni sis,temde bu üç özellikten so" nuticusu hariç ilk ikisi mevcuttur. Bu nedenle sistemin, parlamenter rejimden çok başkanlık sist'emine yaklaştığı söylenebilir. ıo Genel ve doğrudan doğruya yapılan bir seçimle yedi yıl için seçilen; Anayasaya saygı gösterilmesini gıözeten; hakemliği ile kamusal erklerb düzenli biçimde işleyişlerini ve Devletin sürekliliğini sağlayan; ulusal bağımsızlığın-ülke bütünlüğünün, a11laşma ve sözleşmelere uyulmasının güvencesi olan Cumhurbaşıkanım:ı bu genel yetkilerinin yamnda, son derece genişleyen diğer hukuki yetkilerini üç grupta,toplayabiliriz. A. Devletin Diğer Organlanna Karşı Kullandığı Yetkiler a. Hükümete Karşı Kullandığı Yetkiler 1. Bakanlar Üzerindeki Yetkiler - Cuınhurbaşkanı, Başbakanı atar ve hükümetin istifasını sunınası üzerine de Başbakanın görevine son verir. Aynca Baş/bakanın teklifi üz'ene kabine üyelerini atar ve görevlerine son verir (Md. 8). Burada önemli olan husus, istifasını sunmad~kca Başba'kanı; O'nun teklifi olmadıkça da bakanları azledememesidir. A:ıcak uygulamada hükümetin düzenleyici işlemlerini~mzalamamajk suretiyle Başbakanı istifaya zorlayabileceği kanısı yaygındır. II - Cumhurbaşkanı Bakanlar Kuruluna başkanl1k eder (Md. 9). Bu yetkinin kullanılması, klasik parlamenter rejimlerdeki gibi aynk bir durumu değil süreklıiiiği ifade etmektedir. Nitekim 21. maddenin son fıkrasında; Başbakanın, gerektiğbde, belirli bir g:ül1dem için ve açıkça verilen yetki gereğince bir Bakanlar Kurulu toplantısı başkanlığında CumhurbaşJ.<:anına vekalet edebileceği hükme bağlanmıştır. Bakanlar Kurulu başkanlığının Cumhurbaşkanının asii yetkisinde olduğu, Başbakam:ı bu yetkiyi ikinci de receıde, aynk olarak ve vekilleten kullanabileceği: aç~ktır. Esasen rejimi başkanlık sistemine yaklaş'tıranbelirg,in unsurlardan birisi budur. 9 Duverger, Institutlons Polltiques et Droit Constltutionnel, 8e Ed., Paris 1965, s ıg Duvcrgcr, a.g.e., s Duverger, a.g.e., s. 516.

4 88 MUAMMER OYTAN _ Cumhurbaşkaaı, ayrıca orduların başkomutanıdır ve bu sıfatla Ulusal Yüksek Savunma Konsey ve Komitelerb'e başkanlık eder (Md. 15). Başbakan bu Komite ve Konseylere de ancaik veık.aleten başkanlık edebilir (Md. 21). 2. Yüksek Yö:ıeticilerin Atanmaları _ Anayasanın 13. maddes'i uyarınoa Cumhurbaşkanı, Devletin sivil ve askeri tüm makamlarına atama yapmaya yetkilidir. Ancak bu yetkinb kullanılması üç şekilde olmaktadır: 12 aa - Devletin en yüksek makamlarına yapılan atamaları Cumhurbaşkanı, başkanlığını yaptığı Bakanlar Kurulu Kararı biçiminde yapmaktadır: Danıştay üyeleri, Say~ştay üyeleri, büjyükelçiler, valiler, deniz-aşırı ülke temsilcileri, vektörler, merkezi idarenin yüksek yöneticileri, devleüeştirilmiş işletmelerin yö:ıetidleri, Yargıtay Sayıştay ve Paris htinaf Mahkemesi başsavcıları bu y:oldan atanırlar. bb - ıkinci derecede önemli olan makamlara yapıian atamalar Bakanlar Kurulundan geçinneden CumlıuI1başkanı kararı ile yapılmaktadır: Danıştay ve Sayıştay merısupları, adli yangıçlar, subaylar, E.NA. mezunları, kaymakamlar, mühendisler ve yüksek öğrenim profesörleı:ıi bu yöntemle atanırlar. oc - Nihayet bu:ıların dışmda kalan makamlara yapılan atamalara ilişkin yetkisini, Cumhurıbaşkanı, bir kararname ile Başbakana devredebhmektedir. Cumıhurbaşkanı, 4 Şubat 1959 günlü, Devlet memurlarının genel statüsüne İlişkin Kanun Hwkmünde Kararnamenin "disiplin yetkisi, atamaya yetkili üste aittir" biçimi':l.deki 31. maddesi uyarınca atadığı yüksek personelin disiplin üstü de olmaktadır. 3. Bakanlar Kurulu Kararnamelerini ve Kanun Hükmti...'lde Kararnameleri İmzalama Yetkisi Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulunca kabul edilen kararnameleri ve kanun hükmünde kararnameled (decret-iois) imza etme yetkisine sahiptir. Bu yetki de sıradan bir işlemi, bir fonnahteyi yerine getinne biçiminde değil Cumhurbaşkanına, hükümete yön verme, görüşlerini empoze etme olanağı vereoek biçimde kullanilalbilmektedir. Anayasada Cumhurbaşkanının yasaları 15 gün içinde yayımlamak ZJoru:ıda olduğu açıkca belirtildiği halde kararname ve decrets-iois'iarı imza etme yetkisine sahip olduğunun belirtilmesi ne yetinilmesi, bunların imzalanmasının veto edileıbneceği; bu ba. kımdan da Cumhurbaşkanının bu konuda gerçek bir karar verme yetkisine sahip olduğu biçimi:ıde yorumlanmaktadır. 13 Aslında, parlamento da 4 Şubat 1960 gwılü yasa ile kanun hükmünde kararname yapma yetkishi hükümetten çok Cumıhurbaşkanına vennek SUl'eNyle konurya açıklık get:irmiştir. 12 Duverger, a.g.e., s Duverger, H.g.e., S. 517.

5 FRANSA'DA YÜRÜTME ORGANININ YETKİLERt Diplomatik Yetkileri - Anayasanın 14' maddesi uyannca Cumhurbaşkanı, Fransa'nın yaba:ı:cı ülkelere gönderdiği büyükelçilere ve olağanüstü aracılara güven belgesıi verir ve yabancı büyiikelçiler ile olağanüstü aracılann güven belgelerini kaıbul eder. - Ayrıca Cumhuııbaşkanıgenel olarak sözleşme koşulları:ll görüşmek ve odaylamak yetkisine de sahiptir. Ancak 53. maıddede teker teker sayılmış bulunan kimi anlaşma ve sözleşmeler ancak bir yasa ile onaylanabilir. b. Cumhurbaşkanının Parlamenrtaya Karşı Kullıandığı Yetkiler ı. Cumihurb aşkanı, kesin oiarak kabul edilmişbulunan yasalan hükümete sunulmalannı izleyen 15 gün içinde ilan eder. Bu sürenin sona ermesıinden önce yasanı::ı ıveya belirli maddelerinin bir kez daha görüşülmesini parlamentıadan isteyebilir; hu yeniden görüşme istemi reddedilemez (Md. 10). 2. Belirli bir gündemi görüşmek üzere Başbakanın v1eya Millet Meclisini oluşturan üyelerhı 'Çoğunluğunun istemi üzerine parlamentonu:ı yaptığı olağanüstü toplantı dönemleri Cumhurbaşkanımn bir karanıamesi ıile açılır ve kapsanırlar (Md ). Bu yetki de iübari ve fonnalite gereği sözü edilen bir yetki olmayıp geııçektıen Cumhuııbaşkanı:ıa takdir yetkisi veren bir yerki biçiminde uygulanmaktadır. Bu anlayışla De Gaulle'ün 1960 yılında 287 milletvekilini bulan bir çoğunluğun olağanüstü toplantı istenıini reddietrnesi tenkitlere yol açmış 14 ise de Cumhurbaşkanının gmel ve doğrudan doğruya halk tarafındanseçilme yöntemini benimsey-en 1962 Anayasa değişikliği ile halk~n temsilcisi durumuna yükselmesinden ve durumunu güçlendirmesinde:ı sonra bu yetkinin kullanılma biçimindeki eleştrriler de kesilmiştir. 3. Parlamentoya Mesaj Gönderme Yetkisi 4. Fesiıh Hakkı Cumhurbaşkanının, belirlikonularda tek başına mesajlar göndennek suretiyle parlamento İle dialog kurma yöntemine başvurabilmesi de Anayasa'da düzenlenmiştir (M. 18). Bu mesajlar parlamentonun her iki.meclisi:ıin genel kurulunda okunu!' ve üzerlerinde hiç bir müzakere açılmaz. Cumhurbaşkanı Başbakan ile meclislerin başkanlarıyla görüşten sonra Millet Meclisini feshedebilir (Md. 12). Bu görüşmenin ve belirtilecek kanaatların Cumhurbaşkanını bağlamayacağı, fesih kararını tek başına alacağı ve bu kararın Başbakan tarafından da imzalanması gerekmediği ko J1Ularmda kuşku yoktur. Fesillı hakkının kullanılmasında herhangıi.bir koşul ve sınır da yoktur; ancak fesilljten sonra yapılacak seçimlerden itibaren bir sene geçmedikçe yen j bir fesın hakıkı kulla:ıılamaz (Md. 12). 5. Referanduma Başvunna Hakkı Cumhuııbaşka..'1i, hükümetin v'eya her,iki meclisin ortak önedileri üzerine, kamusal erkleııin örgütlenmesayle ilgili ve bir sözleşmenin onanması 14G. Berlia, Revue de Drolt Publle, 1960, s Vede!, Le Monde, 22, 34 Mars 1960.

6 90 MUAMMER OYTAN na ilişkin bir yasa tasarısını referanduma su:ıaıbilir. Cumhurbaşkanı, böyle bir öneriye uıymak zorunda o1madığı gibi bu yetkiyi de tek başına kullanır (Mçl. ll) c. Cumhurbaşkanının Yargısal Yetkileri Cu:rrıftıuJ.1başkanı doğrudan doğruya hiç bir yargısal yetki kullanmaz;!akat kimi üstün rol ve yetkileri sayesinde dolaylı olarak yargı işlevini etkilemektedir. ı. Anayasa Konseyine İlişkin Yetkileri Parlamento ve Cu:rrıftıurbaşkanı seçimlerinin geçerliliğini denetleyen; yasama ve düzenleyici işlem alanlarının belirlenmesi için yapılan başvunıları karara bağlayan; yasaların, içtüzüıklerin ve anlaşma ve sözleşmelerin Anayasaya uygunlu!k denetlmini yapan ve bu görevleri gerçek bir yaııgı organı nitelik ve statüsü ile yerine getire:ı Anayasa Konseyi ile ilgili olarak Cumhu;-başkanı iki tür yetki kullanır: Atama yetkisi, başvurma yetkisi. Anayasa Konseyinb 9 üyesinden üçü Cumhurıbaşkan,ı, üçü M. Meclisi, üçü de C. Senatosu Başkanı tarafmdan atanırlar. Eski Cumhurıbaşkanları da Konseyin doğal üyesidirler. Bu atanmış ve doğal üyelerden biri Cumhurbıışkanı tarafından Anayasa Konseyi Ba$kanı olarak atamr. Otomatik olarak, daha doğrusu parlamentonunkabul etmesii: üzerine henüz yayınlanıpyürürıüğe girmelerinden önce Başbakanın intikal ettkmesi -üzerine denetlediği organi'k yasalar dı1şında kalan olağan yasaların Anayasaya uygunluk denetimi, Cumhurbaşkanı, Başbakan, MecHs ve Senato Başkanları ile 60 milletvekili veya 60 senatörün başvurusu üzerine yapılır. Cumhurbaşkanı bu başvuruyu kendi iradesi ile ve hiç bir bakan ve başbakanın Have imzasına (contreseinıg) gerek olmadan yapar Hakimlere İlişkin Yetkilerıi A:ıayasanın 64. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı yargı,gucunut.. bağımsızlığının güıvences.idir; 9 üyeden oluşan Yüksek Hakimler Konsey,inin tüm üyelerini atar V~ bu konseye başkanlık eder. Adalet Ba:ka:ıı bu Konseyin doğal" başkan ve yardımcısı sıfatıyla Cumhurbaşkanına vekalet edebilir. 3. M Hak!kı Anayasanı:ı 17. maddesi ile Cumhurbaşkanına af hakkı da verilmiş,tir. Bu yetkinin kullanılmasında Yüksek Hakimler Konseyine danışılacağı 65. maddede öngörülmüş ise de s.on karan Cumhurbaşkanının vereceği açık ve kuşkusuzdur. Ancak bu af kararnamesi, Başbakan ile Adalet Bakanı tara" fınrlan da imzalanacaktır; çünkü Cumhurbaşkanının, contraseing gereği duyıncldan tek başına yapa!bileceği işlemleri sayan 19. madde bu yetkiyi kaps"ınamaktadır. 15 Fransız Anayasa Konseyinin kuruluşu, görevleri ve işleyişi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.: Muammer oytan,.fransa'da Anayasa Konseyinin Kuruluşu, Görevleri ve İşleyişi Konusunda Bir İnceleme», Amme İdaresi Dergisi, Sayı B, s

7 FRANSA'DA YÜRüTME ORGANININ YETK!LER! 91 B. Cumhurbaşkanmın Oıa~anüstü Yetkileri Anayasanın 16. maddesi uyarınca "Cumhuriıyetin. lmrumlan, ulusu~ ba ğımsızhğı, ülkenin bütünlüğü veya uluslararası taahhütlerinin yerine geririlmesi vahim Ve yakın hir şeikilde tehdit edildiği ve anayasal kaımu erkle riniı düzenli biçimde işleyişleri sekteye uğratıldığı takdirde Cumhurbaş kanı,başbakanın, Meclislerin Başkanlannın ve Anayasa Konseyinin görüş lerini resmen aldrman sonra, bu hal ve koşulların gerektirdiği önlemleri alır." Bu yetki kullanılmadan önce yukarda sayılan,jj~ üç kişinin istişari göriişleri kamuoyuna açıklanmamakla birlikte Anaıyasa Konseyinin görüşünün gerekçeli olması ve kamuoyuna açıklanması zorunludur; Anayasa KonseyiıLn, 16. maddenin öngördüğü koşullan:ı mevcut olmadığı ve dolayısıyl'a olağanüstü yetkile'rin kullanılmasına gerek bulunmadığı yolunda görüş bil dirmesinekarşm Cumihurbaşkanı hukuıken böyle bir karar verebilir, bu ilir yetkileri kullanabilir; ancak uygulaımada bu yola gitmesi son derece güçtür. 16 Öte yanda.ı 16. madde uyarınca Cumhuı.ıbaşkanı, yüıiitme ve yas,ama organları ile bütün kamu kurumlarının yerine geçip, zoru:ılu gördüğü her türlü önlemi alabilir; halka ait tüm yetkileri temsil ve halkadma hareket eder. 17 Ancak zorunlu gördüğü ve aldığı önlemlerin, anayasal kamu erklerinin, en kısa zamanda görevl'erini yerine getirebilecek olanak ve koşul lara kavuşturulmalarını sağlamak iradesinden esinlenip karynaklanmaları zorunludur. Anayasa Konseyine bu önlemler hakkında da danışılır. Olağa.ı üstü yetkilerin kullanıldığı evrede Millet Meclisi feshedüemez; parlamento toplantıda değilse re'sen toplanır (Md. 16). Cumihurbaşkanı bu olağanüstü yetkilerini ancak iki koşulun birlikte var olması haiinde kulla:ıabilir: - Birinci koşul, oldukça genel ve muğlamır: Cumhuriyetin kurumla rının, ulusun bağımsızlığının, ülkenin bütünlüğünün veya uluslararası taahbütleri;} yerine getirilmesinin vahim ve yakm bir şekilde tehdit edilmiş ol ması... Bir ayakla:ıma hareketi, yabancı ülkeler tarafından veriloecek bir ültimatom veya bir toprak parçasının işgal edilmesi. Cezayir olayları gibi yerel bir isyan girişimi, bu koşulun yerine gelmiş olması biçiminde yo rumianabilecektir. Ne var ki ikinci koşul daha açık ve belirgindir. - İkinci koşula göre, yukanda belirtnen durumların varlığı, Anayasal kuruluşların düzenli biçimde işleyişlerini sekteye uğratmalıdır. Bu koşul ile 16. maddenin işletilmesine sı':ıır getirilmek istendiği açıktır. Anayasanın 16. madıdesinin verdiği olağanüstü yetki 1958 yılından beri bir tek kez, Ge:ıeral De Gaulle tarafından, Cezayir'de askeri ayaklanma ve hükümet darbesi nedeniyle 23 Nisan 1961 de kulla:ıılmıştır. Böylece bu y0 la başvurmanın ne gijbi sorunlar doğurabileceği anlaşılmıştır: 1 - Birinci sorun, 16. maddenin işletilmesi için gerekli koşulların toplanıp toplanmadığı konusunda ortaya çıkmıştır ve kan,u kurumlarının dü 16 Muammer Oytan, s.g.m., s Duverger, a.g.e., s. 328.

8 92 MUAMMER OYTAN zenli biçimde işletilmesirnn sekteyeuğr1amamış olduğu ileri sürülmüştür. Ancak, Michel Debre ile Duveııger, bakanlann isyancı generaherce hapse dildikjeri; Başbakamn, paraşüt indirmesi halinde yurttaşlan yardıma çağırdığı ve en önemli daya::ıağı olan ordunun Devleve demek olmayı terkettiği Cezayir'de kamu kurumlarının düzenli bi:çimde çalıştıklannın kabul edilemeyeceği görüşüııü işlemişlerdir ve genelde kabul ettirmişlerdir de. ı Nd:san günü, yani ayaklanmadan~ki gün sonra isyan bastmlmış ve kamu kurumlanma düzenli bi'çimde işletilmesi sağlanmış olmasına rağmen De GauHe'ün 16. maddeden aldığı olağanüstü yetkheri 30 Eylüle kadar kullanması yeni sorunlar doğurmuş ve bu tutumun Anayasaya aykırı olup olmadığı tartışılmıştır maddeden alınan yetkilerin yaygınlığı ve sürekliliği konusu da sorunlar yaratmıştır: Kimi olağanüstü ö:ılemler, aısıken darıbe yapanlara veya yeni bir darbe hazırlığı içinde bulunanlara karşı değil, atksine bunlara karşı koyup Cumhuriyeti ve kurumlanmn düzenli.işley,işini savunmaya yi} nehk gayret gösterenlere yönelmiştir. Bunlann ge:ıel olarak yetki saptırma sı olduğu kabul edilmiştir. Öte yandan, 16. madde uyarınca alınan olağa."lüstü önlemlerin süreıkli olup olmadığı konusu sorun yaratmış; bu,konudaki görüşler, alınan tüm olağa:ıüstü önlemlerin de 16. maddenin işletilme karannın kaldmıdığı andan itibaren yürürlükten kalkacaklan sonucunda birleşmişlerdir Olağanüstü dönemde parlamentonun rolünün ne olacağı kollusunda, resmi görevlilerle doktrıin anlaşmazlığa düşmüştür. Bizzat Cumhurıbaşkanı, dar bir yorumla parlame:ıtonun, bu dönemde sadece 16. maddenin uygulanmasına ilişkin sorunlan, yani vatan ve cumhuri:yet için yakın bir tehlike oluşturan hal ve koşulları görüşebileceğini söylemiştir. Millet Mecl,is1 Başkanı, bu devrede hükümete karşı bir meclis araştırması yapılamayacağına karar vermiştir. Başba:kan, 16. maddeye başvurulmasınm özel koşul1annın tartışılması ve ya:ııtlanması konusunda milletvekillerinin verdiği yazılı soruları yamüamayı reddetmiştir. 20 Doktrin 'rse, Anayasanın 16. maddesinin son fıkrasındaki "parlame:ıto tam yetki ile toplanır"!hükmünden hareketle, parlamentoııun bu dönemde de olağa:ı devrelerdeki gibi hareket edebileceği görüşündedir ~ Olağanüstü dönemde alınan kararlann yaııgısal denetime bağlı olup oımad~kları sorununa gelince", Bu konuyu iıki kısımda ele almak zonmludur: - Önoe 16. madde:ıi.n işletilmesi, bu yetkilerin kullanılması hakkında verilen karan:ı denetimi yaıpılabilir mi konusu \merinde durulmalıdır. Bu konuda görüşünü önce Yargıtay belirtmiştir: Temyizin önüne getirilen davada; 16. maddenin işletilmesi için Anayasanın ön:gördıüğü dranışma niteli 18 Le Monde, S Mai Notes et Etudes Docum. No. 2530, II Nisan Journal Officleı, 5 Fuillet Duverger, InsUtutions Politlques, Paris, 1%5, s. 534.

9 FRANSA'DA YÜRÜTME ORGANININ YETKiLERi 93 ğindeki girişimlerb yapıldığını, Anayasa K!onseıyinin de aranan koşulların var olduğunu kabul ettiğini belirt'en Yargıtay, 16. maddenin verdiği yetkileri kullanmaya karar veren Curnıhuı:ıbaşkanının bu kararının ancak bu dış unsurlar yönünden denetlenebileceğine, esas yönünden bu kararın yasal olup olmadığının denetlenemeyıooeğine karar vermiştir. 22 Danıştay'a gelince, en yüksek karar orgam olan Assemblee Plerıiere du Contentieux, AnayasaL'lln 16. maddesin1n uygulanmasına karar veren Curnhurbaşkam:l1n bu kararının bir "hükümet tasarrufu" (acte de goll'vemement) niteliğinde bulunması nedeniyle, gerek yasalhğımn takdir edilmesinb, gerekse uygulama süresinin denetlenmesinin Danıştay'a ait bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmişür. 23 Dantştay, doktrindeki bazı görüşlerin,aksine, ötedooberi uyguladığı olağanüstü durum ve koşullar kuramını ve içtihadmı bu konuda uygularmamıştır. Şayet bu kuram ve içtmadını uygulaısa idi, hem 16. maddenin işletilmesinin yasalolup olmadığını, yani bu nıaddede öngörüle:ı koşulların var olurp olmadığım denetlemek, henı de 16. maddeni;:ı uygulanması kararının kaldırıldığı tarihe kadar olağanüstü hal ve durwnların sürüp sürmediğini araştırmak ve bu yönden de denetlernek durumunda kalacaktı. 24 Yargıtay gibi Danıştay da bu kararında sadece 16. maddenin işletilmesi hakkındaki karan:ı dış yasallığı yönünden yani karar vermeden önce yapılması gereke;:ı işlemlerin yapılmış olup olmadığı yönünden denetleyeceğıini, dolayb yoldan da olsa beltirtmiştir maddenin işletilmesinekarar verdikten ve tüm yevkileri eline aldıkta:ı sonra Cumhuı:ıbaşkanmın aldığı ö;:ılemlerin ve kararların yargısal denetimine gelince, Danıştay bu kararların,tümünün denetim dışı bıraıkılacağı görüşünü kabul etmemiştir; ancak tümünü denetlemeye de yanaşmamıştır. Danıştay bu işlemlere karşı açılıan davalarda Cwnhurıbaşka:nını:ı kararını:ı niteliğine rbakımaktadır: Anayasanın 34. maddesinde sayılan ve Ya S,101a Organının düzenleme yetkisine bırakılan bir konuda alınmış kararları yasama işlemi saymakta ve denetlemeıyi reddetmek:tedir. Ör.aeğin Cumhurbaşkanının ordu disiplinine ve Devlet güvenliğine karşı suç işlemiş ola:ıların yar,gılanması' için &el bir askeri mahkeme kurulması hakkındaki 3 Mayıs 1961 günlü kararına karşı açılan dava bu gerekçe ile reddedilmiştir. 25 Oysa Danıştay, Anayasanın 37. maddesi' kapsamına girecek biçimde ya pılan düzenleyici idari işlemlerle kişiselkararları yargısal denetime bağlı saymakıtadır. 26 Ancak bu konulardaki denetimlerini de meşhur olağanüstü durum ve koşullar kuram ve içtrhadı çerçevesinde yapmaktadır Lo Mais 1962, Doveear et Piegts, j.e.p, 1962, II , note MiehauoI. 23 C.E. 2 Mars 1962, Rubin de Servens, Ree. s Fransız Danıştayının olağanüstü hal ve koşullar konusundaki içtihadı hakkında geniş bil gi için bkz, Muammer oytan, «Fransada Olağanüstü Durum ve Koşullar Kuramı>, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, s, C.E. 2 Mars 1962, Rubin de Servens, Ree. S C.E, 23 Oetobre 1964, d'oriano, Ree. S M. Long, P. Weil, G. Braibant, Les Grands ~ts de Jurisprudence Administrative, S. Ed. 1969, s

10 94 MUAMMER OYTAN II. Hükümethı Durumu ve Yetkileri 1958 Anayasası, Cumhurbaşkanına 14, Parlamentoya 9, hükümete ise sadece 4 madde ayırmıştır; fakat parlamento ile hükümet ilişkilerini 17 maddede düzenlemiştir. Duverger'ye göre Anayasanın bu yapısı, hükümetin y,eni rejimdeki durumunun, bağımsız bir,oı1gan olmaktan çok, par1ame:ıt,o ile cumhurıbaşkanı arasında bir bağ niteliği taşıdığını; hükümet üyelerinin ise parlamenter rejim bakanından çok, lbaşkanl1!k sistemindeki Devlet sekreteri durumuna benzediklerıini göstemnektedir. 28 A. Hükümetin Kuruluşu Hükümetin kuruluşu oldukça karışık bir görünümündedir: Hükümet, Cumhuvbaşkanım, Başbakanı, bakanları ve Devlet sekreterleııini kapsar. Başbakanı Cumhurbaşkam tayin eder. Başbakan, bakanları seçer ve ataması 'için Cumihuııbaşkanına sunar. Cumhurbaşkanı, başbakanı azlerlemez, ancak MiUet Meclisinden güvensizlik,oyu alması ya da istifa etmesi üzerine görevine son verir; Baş.bakanın önerisıi üzerine bakanları':! görevlerine de son verebilir (Md. 8). Bu şekilde oluşan :Bakanlar Kurulu, hazıdayıp göıüştüğü programını Millet Meclis~ne sunar ve başbaka:ı bu programın uygulanması için güven oyu İster. Yukarıda baka~llar kurulunun Cumhurbaşkanını da kapsadığını belirtmiştıle Hükümetin yetkilerine geçmeden önce bu konuya açıkhk getirmek gerekir: Gel'çekte:ı, bir yandan hükümet ile Cumhurbaşkanı iki ayrı organdır; ömeğin çeşitli Anayasa maddelerinde hüküme~in önerısı uzerine Cumhurbaşkanının yapacağı işlemler sayılmış; CumJ:ıurıbaşkanı S,oru:mSUZ olduğu halde hükümetin parlamento önünde sorumlu olduğu belirtilmiştir. Öte yandan da Anayasanın 9. maddesi uyannca Cumhurbaşkanı baka:ılar kuruluna başka:ılı'k yapabilmekte ve böylece hükümete katılma!kta; hatta parlamenter rejim1erde doğalolarak Başbakana verilen "Hükümet Başkanı" nitelik ve sıfatını kuhanmaktadır. Şu halde hükümetin iki başkan'i. vardır: Cumhurbaşkanı ve Başbakan... Ancak bunlardan her hirinin başkanlık yaptığı Kurulun yetkisi ve işlevi değişilktir: Bakanlar Kunılu (Conseil des Ministres) Cumhurıbaşka."lının başka..'1lık yaptığı hükümet toplantısına Bakanlar Kurulu (Conseil des Ministres) denir. Bu kurul, hükümet kademesinde en yetkili kuruludur. Yasa tasanlarının incelenmesi, hazı kararnamelerin kabulü, Millet Meclisinden güve';} oyu -istemesi için 'Başbakana yetki verilmesi, sıkıyönetim ilan edilmesi gibi Anayasanın hükümete verdiği yet'l<iilerin kullanılması bukurula aittir. Aslında Bakanlar Kurulu, kollektif karar alabilen tek hükümet t,oplantısıdır. Anayasanın 20. maddesinde "ulusal politikayı tayin ve idare etmekle", başka bir anlatımla ulusal hayatın ana amaç 28 Duverger, a.g.e., s. 534.

11 FRANSA'DA YüRüTME ORGANININ YETKİLERİ 95 ve hedeflerini, izlenecek yolu belirlemekle görevlendirilen hükümet. bu kuruldur. 29 Kabine Konseyi (Consell de Cabinet) Başbakanın başkanlık ettiği hükümet ise ancak Bakanlar Kurulu toplantısı:ıda alınacak kararların hazırhk çalışmalanaı yapan ve bu kurulda alınan kararları uygulayfuı bir ongandır. Anaısac:ı.In 21. maddesinde "Başbakan, hükümeti yönetir" denilmeyip, "... hükümet 'çalışmalarını yönetir" d~ nilmesinin nedeni de budur. 30 Hemen be1irtmeli)'iz ki aslında Cumhurıbaşkanı ile hükümetarasındaki ilişld yönetsel ve siyasal yönlerden tam anlamıyla hiyerarşi,k bir nitelik taşımamaktadır. Başbakanın, Bakanlar Kurulunda göpüşülmesi zorunlu olmayan kararnameleri çıkarma ve uygulama konusunda ;geniş yetkileri vardır. 31 Bakanların çalışmalarını çok yakından izlemekte, kararlarını sürekli olarak gözlernekte, çalışmalara hız ve canlılık vermek ile eşgüdüm altında yönetmek bakımından önemli bir roloynamaktadır. Ancak, bu rol, Duverger'ye göre, Cumhurbaşkanmın başkanlık 'et1tiği Bakanlar Kurulunda alinan önemli kararların uygulanması ile ikinci derecedeki J<ararlann alınması ko:n.ulanna has kalmaktadır. İkinci derecedekikaranc:ı. tanımına gelince, Cumhurbaşkanının önemli ve temel sorun kabul 'etmediği her ko:ıu bu gruba girmektedir. Genelolarak belirtmek gerekirse dış pomika, deniz-aşırı ülkelere ilişkin işler, ulusal savu11ma, bazı hallerde De'Vletin iç güvenliği, önemli grevlerin yapıldığı anlarda eko:ıomik işler önemli ve temel sorun sayılmaktadır. Kısaca hükümetle arasındaki yetki dağılımını düzenleyen Cumhurbaşkanının kiş,isel takehri olmaktadır. 32 Aşağıda hükümetin yetkilerini görürken, sadece başbakan tarafından kullanılaibilen yetkilenin dışnda kalan ve hükümete ah olduğunu belirteceğimiz yetkiler, Kabine K!onseyince değil, Cumhuvbaşkanmın başkanlık ettiği ya da Başbakanın vek<lleten yönettiği Bakanlar Kurulunca kullanılmaktadır. B. Hükümetm Yetkileri a. GenelOlarak Anayasmıın 20. maddesinde hükümetin gend yetkileri belirtilmiştir: "Hükümet, ulusal politikayı belirler, sevk ve idare eder. Ordu ve İdare Hükümetin emnindedir." Ulusal politikayı belirlemek, varılacak temel amaçlan ve hedefleri saptamaktır. Bu da hükümet programı He yapılır. Sevk ve idare etmek ise hükümet tarafından hazırlanıp parlamentonun onayladığı bu programın uygulanmasıdır. DuvergeT'ye göre bu maddedeki sevk ve idare etmek deyimi, yasaların uygulanmasmı anla1jmaktadır; çünkü bu görev kol 29 Duverger, a.g.e., s Duvergcr, a.g.e., s. 536, 538, G. Vedel, Drolt Administratır, s Duverger, a.g.e., s. 567.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

Hasan DURSUN * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Doktora Öğrencisi.

Hasan DURSUN * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Doktora Öğrencisi. TÜRKİYE DE OMBUDSMANLIĞIN (KAMUSAYLIĞIN) ETKİN OLARAK İŞLEYEBİLME YETİSİ YOKTUR IT HAS NO POTENTIAL FOR THE EFFECTIVE OPERATION OF OMBUDSMAN (KAMUSAY) IN TURKEY Hasan DURSUN * 1 Özet: 12 Eylül 2010 tarihinde

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

İDARENİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (BİLEŞİK İRADELİ BİRLEŞME SÖZLEŞMELER)

İDARENİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (BİLEŞİK İRADELİ BİRLEŞME SÖZLEŞMELER) İDARENİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ (BİLEŞİK İRADELİ BİRLEŞME SÖZLEŞMELER) Murat SEZGİNER * ÖZET İdari sözleşmeler ve özel hukuk sözleşmeleri şeklinde klasik bir ayırım kabul edilmektedir.

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Yüksel METİN I. Genel Olarak Yargı Bağımsızlığı Hukuk devleti ilkesi, özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş demokrasinin olmazsa

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ 52 YASAMA DERNEĞİ w w w. y a s a d e r. o r g A - KANUN TANIMI VE TÜRLERİ B - KANUN YAPIM TEKNİĞİ Kimler kanun önerebilir? Bir kanun tasarısı

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM makaleler Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM Yılmaz ALİEFENDİOĞLU YOKLUK Yükseköğretimde türbanın serbest bırakılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı 2008

Detaylı

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI Nihan Yancı ÖZALP * ÖZET Ülkemizde 2010 yılından beri tam gün yasası tartışılmaktadır. Süreç, 5947 sayılı yasa ile başlamıştır.

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 83 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL SEMPOZYUMU 11 MAYIS 2012 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Mustafa KÖKÇAM

Detaylı