KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ"

Transkript

1 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata olarak isimlendirilmese de livata gibidir. Bazen kadın livatası da denilmektedir ki bununla erkeğin kadına dübüründen yaklaşması kastedilmektedir. Livata diye isimlendirildiğinde erkeğin erkeğe yanaşması anlamı kastedilir, bir başka anlamı yoktur. Bu nedenledir ki kadına dübüründen yanaşmak livata sayılmaz. Dolayısıyla kadına dübüründen yanaşmanın haram olması, zina oluşundan ya da livata oluşundan kaynaklanmamaktadır. Çünkü bu, zina olmadığı gibi livata da değildir. Ancak bu konu hakkında şer î deliller vardır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır: "İyice temizlendikleri ف ا ذ ا ت ط ه ر ن ف ا ت وه ن م ن ح ي ث أ م ر آ م ال ل ه vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." 1 Bu ayet, kadına Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yerden, kadının cinsel organından yaklaşılması gerektiğini kayıt altına alan bir nasstır. Bunun anlamı şudur; Allah'ın size yaklaşmanızı emrettiği yerin dışında bir başka yerden 1 Bakara-223

2 Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü 77 onlara yaklaşmayın. Bu emir, nikahlanma emrindeki şu ayetler gibidir: ف انك ح وا م ا ط اب ل ك م evleniniz..." 1 "...Hoşunuza giden kadınlarla evlendiriniz:" 2 "İçinizdeki bekarları و أ نك ح وا الا ي ام ى م ن ك م "...Velilerinin izniyle onlarla ف انك ح وه ب ن ا ذ ن أه ل ه ن evlenin..." 3 Bu ayetle de vurgulanan husus evliliktir. Erkeklerin kadınlara Allah'ın emrettiği yerden, cinsel organdan yaklaşmaları şer î nassın gereğidir. Ali b. Ebu Talha İbni Abbas'tan şunu rivayet eder: yerden... 4 "Allah'ın size emrettiği م ن ح ي ث أ م ر آ م ال ل ه ayetinden maksat cinsel organdır. Bunun dışına çıkmayınız. Kim bunun dışına çıkarsa haddi aşmış olur." Mücahid der ki: emrettiği yerden ayeti cinsel organdan anlamına gelmektedir." Bu ayetin yüce Allah'ın şu ayetine atıf olduğu söylenemez: ال م ح يض ف ي ال نس اء ف اع ت ز ل وا "Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın." 5 Çünkü ayetin tamamı şöyledir: و ي س ا ل ون ك ع ن ال م ح يض ق ل ه و أ ذ ى ف اع ت ز ل وا ال نس اء ف ي ال م ح يض و لا ت ق ر ب وه ن "Sana adet halinden ح ت ىي ط ه ر ن ف ا ذ ا ت ط ه ر ن ف ا ت وه ن م ن ح ي ث أ م ر آ م ال ل ه 1 Nisa-3 2 Nur-32 3 Nisa-25 4 Bakara Bakara-223

3 78 soruyorlar. De ki: O, bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın..." 1 Böyle bir ifade kullanılamaz, çünkü hayız hali, mekanla değil zamanla alakalı bir husustur. Şayet mekanla alakalı bir husus olsaydı, hayız zamanının dışında onlara yaklaşınız denilirdi. Tam tersine ayet mekana delalet edecek bir şekilde gelmiştir. Bunun, hayza çevrilmesi mümkün değildir. Zira "haysü" lafzı ancak mekana delalet ettiğinden dolayı kesinlikle hayız anlamına gelmez. Allah'ın size emrettiği yerden yani cinsel organdan yaklaşınız anlamına gelir. Nikah ve evlilik ayetleri de bunu emretmektedir. Bu anlamı, bu ayetin hemen ardından gelen ve kadının, nesil için olduğunu açıklayan ayet de teyit etmektedir. Ayet adeta şu anlama gelmektedir: Neslin geldiği yerden yaklaşınız. Nesil ise ancak cinsel organdan gelmektedir. Bu nedenle ayet şöyledir: ف ا ت وه ن م ن ح ي ث أ م ر آ م ال ل ه إ ن ال ل ه ي ح ب ال ت واب ين و ي ح ب ال م ت ط ه ر ين ن س اؤ آ م "Allah'ın size emrettiği yerden ح ر ث ل ك م ف ا ت وا ح ر ث ك م أ ن ى ش ي ت م onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem tevbe edenleri hem de temizlenenleri çok sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." 2 1 Bakara Bakara:

4 Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü 79 Bu ayette yer alan: ل ك م ن س اؤ آ م ح ر ث "Kadınlarınız sizin ف ا ت وه ن م ن ح ي ث gelen: için bir tarladır." ifadesi, daha önce varın." "Allah'ın size emrettiği yerden onlara أ م ر آ م ال ل ه ayetini açıklamaktadır. Bu ifade, Allah'ın, yaklaşılmasını emrettiği yerle, cinsel organla ilgili bir açıklamadır. Yine ayette yer alan: ح ر ث ك م "tarlanızdır" ifadesi ekilecek yer anlamında kullanılan bir kinayedir. ش ي ت م أ ن ى "dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. " "أ ن ى kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz anlamına gelir. Çünkü " "أ ن ى kelimesi "nasıl" anlamında kullanılmaktadır. Nadiren karşılaşılabilecek durumlar haricinde "nereden" anlamında kullanılmaz. Her iki anlamda da kullanılacağını varsaysak bile; ح ر ث ك م "tarlanızdır." ifadesi burada, "nereden" anlamına değil "nasıl" anlamına ait bir ن س اؤ آ م ح ر ث gelmektedir. karinedir. Bu karine iki yerde birden "Kadınlarınız sizin için bir tarladır" ifadesi, ekin ل ك م anlamına geldiği ve ekin yerinden gelinmesi hususunda yeterlidir. Ancak yaklaşma konusunu anlatırken "onlara dilediğiniz yerden varın, ifadesi kullanılmamış, tam ف ا ت وا denilmiştir: tersine, (ekin) kelimesi kullanılarak şöyle "O halde tarlanıza dilediğiniz yerden ح ر ث ك م أ ن ى ش ي ت م varın." Ayette; her türlü ihtimali ortadan kaldırmak ve tekid için "kadınlara dilediğiniz yerden varın" ifadesi kullanılmamıştır. Adeta Allahu Teâla şöyle demektedir: Ekin yerinden yaklaşmak kaydıyla kadınlara dilediğiniz şekilde yaklaşmanızda size bir günah yoktur. ح ر ث ك م ف ا ت وا "O halde tarlanıza varın." ifadesi cinsel organdan yaklaşma hususunda kesin bir nasstır. Diğer taraftan bu ayetin nüzul sebebini oluşturan kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiği

5 80 yönündeki soru da buna delalet etmektedir. Süfyan b. Said es-sevri'den: Muhammed b. el-münkedir Cabir b. Abudullah'ın şöyle dediğini haber veriyor: "Yahudiler; kim karısı ile arkası dönmüş bir halde cinsi münasebette ن س اؤ آ م üzerine; bulunursa çocuk şaşı olur, derlerdi. Bunun "Kadınlarınız sizin için bir ح ر ث ل ك م ف ا ت وا ح ر ث ك م أ ن ى ش ي ت م tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." 1 ayeti nazil oldu. "Bir hadiste ibni Cüreyc, Rasulullah ( )'in: "Fercden (cinsel organdan) olduktan sonra önden ve arkadan." dediğini rivayet eder. Bu nedenledir ki; ه ال ل أ م ر آ م م ن ح ي ث ف ا ت وه ن "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayeti, Allah'ın emrettiği yerin dışından ن س اؤ آ م ح ر ث ل ك م eder. onlara varmanın haram olduğuna delalet "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ayeti, Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yeri yani cinsel organı açıklayan bir ifadedir. Bunlara ilave olarak nikah ve evlilikle ilgili ayetler de buna delalet etmektedir. Bunların tamamı kadına dübüründen yaklaşmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Öte yandan kadınla dübüründen ilişki kurmanın haram olduğuna açıkça delalet eden birçok hadis vardır. Huzeyme b. Sabit'ten: أ ن ر س ول ال ل ه ص لى ال ل هع ل ي ه و س لم ن ه ى أ ن ي ا ت ي الر ج ل ام ر أ ت ه ف ي د ب ر ه ا Rasulullah ( ) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı. 2 1 Bakara Ahmed b. Hanbel 20848

6 Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü 81 İbni Abbas'tan: Rasulullah ( ) şöyle dedi: Allah Teâla bir لا ي ن ظ ر ال ل ه إ ل ى ر ج ل أ ت ى ر ج ل ا أ و ام ر أ ة ف ي ال دب ر kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz. 1 Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah ( ) şöyle demiştir: Karısına ا ل ذ ي ي ا ت ي ام ر أ ت ه ف ي د ب ر ه ا ه ي ال لوط ي ة ال ص غ ر ى dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur. 2 Ali b. Talk'dan Rasulullah ( ) şöyle dedi: "Kadınlara لا ت ا ت واال نس اء ف يأ د ب ار ه نف ا ن ال ل ه لا ي س ت ح ي يم ن ال ح ق dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz. 3 Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el- Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti: Allah, "Şüphesiz ki إ ن ا لذ ي ي ا ت ي ام ر أ ت ه ف ي د ب ر ه ا لا ين ظ ر ال ل ه إ ل ي ه karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz. 4 1 Tirmizi K. Rada; Ahmed b. Hanbel, Müs. Mükessirin min es Sahabe, Tirmizi K. Taharat Ahmed b. Hanbel, 7359

7 82 Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah ( ) şöyle dedi: "Şüphesiz ki لا ي ن ظ ر ال ل ه ع ز و ج ل إ ل ىر ج ل ج ام ع ام ر أ ت ه ف ي د ب ر ه ا Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." 1 Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer. Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir. Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır. Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır. 1 Ahmed b. Hanbel, 8176