KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 573 XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KAHRAMANMARAŞ'IN SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 573 XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KAHRAMANMARAŞ'IN SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 57 I. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KAHRAMANMARAŞ'IN SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI Ramazan HURÇ Özet Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri üzerinde yer alan Kahramanmaraş, Anadolu'nun en kadim yerleşim yerlerinden biridir. Kahramanmaraş, Hz. Ömer döneminde İslam orduları genel komutanına bağlı olan Halid b. Velid tarafından feth edilerek İslam topraklarına katıldı. Bundan sonra Bizans ve Müslümanlar arasında el değiştiren Kahramanmaraş, 7 yılında bir Türkmen hanedanı olan Dulkadir Beyliğinin merkezi oldu. Yavuz Sultan Selim 55'te Dulkadir Beyliğini Osmanlı devletine bağladı. Dulkadir Beyliği toprakları, Osmanlı ile bütünleştikten sonra Kahramanmaraş merkez olmak üzere, bir eyalet haline getirildi. Kanuni devrinde Eyalet merkezi olan Kahramanmaraş'ın sancakları Malatya, Antep ve Kars (Kadirli)'tı. 876 yılından önce Halep vilayetine bağlanan Kahramanmaraş, h. 0/9 yılında Halep vilayetinden ayrılarak bağımsız sancak statüsünü kazandı. Genel anlamda tarihteki önemine göre Kahramanmaraş, tarih kitaplarında yer almasına karşın şehir tarihi açısından bir kaç araştırma dışında istenen ölçüde araştırılmamıştır. Bu çalışmamızda nolu Maraş Şer'iye sicili esas alınarak 9. Yüzyılın ikinci yarısında Kahramanmaraş'ın sosyo- ekonomik ve kültürel yapısını incelemeye çalışacağız. Şer'iye sicilleri; Türk tarihinin siyasî, askerî, idarî, içtimaî, kazaî ve harsî teşkilatı bakımından çok önemli yazılı kaynaklardır. Şer'iye sicilleri meçhul halk tarihleridir. Orada toplumsal yapıyı, ekonomik durumu ve siyasal işleyişi bulmak mümkün olacaktır. Sosyal yapı: Osmanlı; çok dinli, çok dilli ve çok kültürlü bir devlet yapısına sahipti. Osmanlının bir sancağı (liva) olan Kahramanmaraş'ta da bu yapıyı görmek mümkündür. Gerek Osmanlı arşiv belgeleri, gerek yerli ve yabancı araştırmacıların yazılarında bu konu yeterince incelenmiştir. Araştırmacıların verdiği rakamlar farklı da olsa, sonuçta kentte değişik kültürde insanların varlığından söz edilmektedir. Kahramanmaraş halkı İ yılları arasında üç ayrı etnik gruptan oluşmaktaydı. Bunlar; devletin asli unsurunu oluşturan Müslüman Türkler, Hıristiyanlar (Katolik, Protestan, Ermeni) ve Musevi (Yahudi)'ler idi. 7 (9) tarihli Osmanlı arşiv belgesinde geçen 8 mahalleden Akçakoyunlu, Hazinedar, Mağaralı, Şaziye ve Zumbatanlı maa Gazibeyli mahalleleri hariç diğer mahallede gayrimüslim vatandaşlar mütemekkin olmuşlardır.5 Musevi milletinden olan insanlar da Hatuniye mahallesinde mütemekkin idiler. Gayrimüslim vatandaşlar her mahallede Türklerle karışık yaşamışlardır. Demografik yapı: nolu Maraş Şer'iye siciline ait defterden Kahramanmaraş'ın Müslim ve gayrimüslim unu bütünüyle tespit etmek mümkün değildir. Elde bulunan kaynaklara göre I. yüzyılın sonlarında Kahramanmaraş'ın unun dolayında olduğu * Yrd. Doç. Dr., Göksün Belediye Balkanı, Şibli Numani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Çev. Prof. Dr. Talip Yaşar Alp, Hikmet yayınları, İstanbul, 986,. Yinanç, Mükrimin Halil, Dulkadırlılar, İslam Ansiklopedisi, M. E. B. Yayınevi, Eskişehir, 997, 655; Yinanç.Refet, Dulkadir Beyliği, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 989,0. * Akgündüz, Ahmet, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahrirleri, IV, İstanbul, 99, 68. Evliya Çelebi de ise Aymtab, Malatya, Niğde, Kars ve Samsad, Maraş'a bağlı sancaklar olarak geçmektedir. Bkz: Zıllioğlu Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Oçdal Neşriyat, İstanbul, 985, I,. İnalcık,Halil."Osmanlı Tarihi Hakkında Mühim Bir Kaynak", Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.I, S.I, Ankara, 98,89. 5 Belge.

2 57 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU yazılmaktadır. Kahramanmaraş'ta. yüzyılın başlarında Maarif Müdürlüğü yapan Besim ATALAY'a göre. Cihan harbi başlarında.7'dür. Bunun.5'ü Müslüman, 8.5'ünün Hıristiyan'dır.8 Sicillere intikal edilen davaları incelediğimizde % 5 dolayında gayrimüslim olduğunu tahmin etmek mümkündür. Kahramanmaraş'a bağlı olan ilçe ve köy larını da dahil edecek olursak bu sayı çok aşağıya çekilir. 56 yılına ait Tahrir Defterine göre ise %0 dolayında gayrimüslim bulunmaktadır.6 I yüzyılın son çeyreğinde yazılan Kamusu'l-A'lam'da Kahramanmaraş u ile ilgili bölümde Şemseddin Sami, Kahramanmaraş'ta 5.0 toplam un bulunduğu, bunun,0'inin Müslüman unsur olan Türk, Kürt ve Arap, 68 Yahudi geriye kalan 9.6'isinin ise Ermeni, Süryani, Geldani, Rum olduğunu ifade eder. Kahramanmaraş sancağının genel u ise 79.85'tür. Bunun.08'i Müslüman, 68'i Yahudi ve 5.077'i Ermeni olduğundan bahsetmektedir.7 Bu da %5 civarında gayrimüslim unsur olduğunu göstermektedir R 7 (9) tarihli Osmanlı arşiv belgesine göre Kahramanmaraş'ta yaşayan 7.79 toplam un 5.685'ini gayrimüslim, 57.07'sini de Müslümanlar oluşturmaktadır. Vital Cuinet'in 89 tarihli ansiklopedik verilerine göre ise toplam un 5.08'ini gayrimüslim,.8'ini de Müslüman oluşturmaktadır 8. Şemseddin Sami de Cuinet gibi aynı rakamları vermektedir. nolu Maraş Şer'iye sicilinde gecen mahkeme kayıtlarına intikal eden dava oranları incelendiğinde gayrimüslim yaklaşık % 5 civarındadır. Belge : Kahramanmaraş mahallelerinde R7 (9) yılına göre Müslim ve gayrimüslim u Mahalle Maa Kayışlı Çavuşlu Mağaralı Ağcakoyunlu Devecili Divanlı Kuyucak Kumarlı Bostanciyan Karamanlı Acemli Kulağıkurtlu Hacı Mehmedli Çığcığı Hatuniye Şekerli İsadivanlı Şekerdere Zimyan Hoca Durdu Gargaciyan Şaziye Deli Alili Bektutiye Restebaiye Kayabaşı Seksenler Zunbatanli maa Gazibeyli Müslim gayrimüslim Hıristiyan Yahudi Genel H N Yinanç, Refet, Maraş Tahrir Dafteri, A.Ü. Basımevi, 988,, II. 7 Hurç, Ramazan, " Nolu Şer'iye Siciline Göre Kahramanmaraş'ın Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı (9-95/ )", Basılmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 995,9. 8 BOA Y.EE.DN.7 GN 7.

3 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 575 Mahalle Dallara Halhaliye Kuytul Etmekciyan Boğazkesen Şeyh Çukuroba Duraklı Hazinedar Çomaklı Alemli Müslim gayrimüslim Hıristiyan fahudi 77 H N Genel Belge : R 7 (9) yılma göre Kahramanmaraş'a bağlı yerleşim yerleri Müslim ve gayrimüslim u gösterir belge 0 Nahiye Camustıl Etrafşehr Çakal h Aşireti Hacibebekler Karyesi Kalçalı Aşireti Sahnalu Aşireti Atmalı Aşireti Şekerobası Nahiyesi Bulanık Kazası Tiyak nahiyesi Oruç Kadı Karyesi Müslim gayrimüslim Hıristiyan Yahudi Genel H N H N Belge : R 7 (9) yılma göre Kahramanmaraş'a bağlı yerleşim yerleri Müslim ve gayrimüslim u gösterir belge " Nahiye Yenice Kale Nadırlu Aşireti Kürtler Aşireti Bertiz Nahiyesi Çifligan Ceridi Nahiyesi Dağlı Nahiyesi Yumaklı Ceridi Nahiyesi Kuşçu Ceridi Nahiyesi Bağdın Karyesi Ufacıklı Nahiyesi Bazarak Nahiyesi Andırın Kazası Müslim gayrimüslim Hıristiyan Yahudi H N Müslim Kipti H N Gl T BOA Y.EE.DN. 7 GN 7. " BOA Y.EE.DN. 7 GN 7. BOA Y.EE.DN. 7 GN 7.

4 576 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Nahiye Elbistan Kazası Efsus Nahiyesi Göksun Nahiyesi Alişar Nahiyesi Cüceli Nahiyesi Kılılıoğlu Nahiyesi Ağcakoyunlu Karyesi Zeytun Kazası İslahiye Kazası Müslim gayrimüslim Hıristiy an Yahudi H Müslim Kipt N H N 7 7 ' Gl T Tablo : Vital Cuinet'e göre Kahramanmaraş'ın idari yapısı Yerleşim Birimi Maraş Merkez İlce Elbistan Andırın Pazarcık Zeytun Nahiye Koy Tablo : Vital Cuinet'e göre Kahramanmaraş'ın Müslüman yapısı Erkek Kadın Genel Suriyeli Arap Türk Osmanlı Kürd Diğerleri Tablo : Vital Cuinet'e göre Kahramanmaraş'ın gayrimüslim yapısı Hıristiyan Katolik Grec=Unis Ermeni Süryani Keldani Latin Diğerleri Grec Ortodoks Ermeni Gregoryan Süryani Yakubi Keldani non unis Protestan İsrailli Erkek Kadın Genel Müslüman Hıristiyan Yahudi genel toplam dur. Tablo : Halep vilayeti (897) salnamesine göre Kahramanmaraş'ın demografik yapısı Cuinet, Vital. LaTurquie d'asie geographie. Tome deuzieme. Paris 89.s 7. Cuinet, s 7. Cuinet, s 7.

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 577 Maraş'ın nufus cetveli Miislüma n Erme G ni a y Katol 8 ik m u, Prote stan Yahu di Genel Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Zeytun Kazası Elbista n Andırın Pazarcık Müsl Top Nüf %80 G.T. N %0 Tablo 5: Yukarıdaki belgelerin toplu şeması Belge adı R 7 (9) nolu Osmanlı arşiv belgesine Vital Cuinet'in 89 tarihli ansiklopedik verilerine göre Şemseddin Sami'ye göre Maraş Sancağı 6 (9) 5 Şemseddin Sami'ye göre Maraş sancak merkezi 6 Halep Vilayeti (897) Salnamesine Göre Maraş sancak merkezi Halep Vilayeti (897) Salnamesine Göre Maraş Sancağı Gayrimüslim % % % % % %0 Müslim 57.07% % (% % % %80 Nüfus C - Müslim-gayrimüslim ilişkileri Kahramanmaraş halkı gayrimüslimlerle iç içe yaşamaya alışmış, hatta dini bir kurum olan camilere ait olan vakfın mahkemece savunmasına Katolik milletinden Artın Efendi'yi vekil tayin ettikleri görülmüştür. Divanlı camii davası için ona umumi vekâletname verilmiştir. 7 Diğer yandan Ermeniler kendi aralarında anlaşamadıkları davaların çözümlerinde bazen Türk asıllı dava vekilleri tutmuşlardır. 5 nolu Maraş Şer'iye sicilinin 55 nolu kararında bu durum şöyle izah edilmektedir: Hatuniye mahallesi mütemekkin ve müîemekkinelerinden teb'a-i devleti aliyyenin Ermeni milletinden doktor Agobciyan veled-i Avadis ve Şermet kızı Artın b. Toros veled-i Atam meclis-i hatırda aynı mahalle sakinlerinden Sabsızzâde Hacı Mehmet Efendi b. Veli Efendi huzurlarına gelerek Hatuniye mahallesi mütemekkinlerinden Oseb'in zevcesi Cartor ile aramızda Şemseddin Sami, Kamusu'l-A'lam, İstanbul, 6 (9), VI, 6. Şemseddin Sami, VI, 6. 5 Nolu Sicil, B. No: 67.

6 578 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU miras davası bulmuştur diyerek, bütün işlerini takip etmek için Hacı Mehmet Efendiyi vekil tayin ederler 8. Kadıların görevleri arasında halkın ihtilaf konularını çözmek, toplumun ve bireylerin haklarını koruma vardır. Bu yönü ile kadılar belediye hizmetlerini görme, ayrıca Sulh Hukuk Mahkemeleri görevini de yerine getirmektedirler. 6 Ağustos 876 tarihli müsvette nolu sicilde Çavuşlu Mahallesi mütemekkinlerinden Katolik milletinden Tarakçı Manok veled-i Agob, Medine-i mezkurede hükümet konağında meclis-i temyiz hukuku livaya mahsus odada bi'l-cümle a'za-i meclis hazır oldukları halde akd olunan meclis-i şer'i hatırda mahalle-i mezkur e mütemekkinlerinden ve teb'a-i saltanat-ı seniyyenin Protestan milletinden Karagöz oğlu Agop veled-i Banos muvacehesinde merkum Agop benim mahalle-i mezkurede vaki' ma'lumu'l-hudut ve'l-müştemilat müstakillen malik olduğum bir bab mülk menzilimin sokak aşuru kezalik ma'lumu'l-hudut ve'l-müştemilat müstakillen malik olduğu bir bab mülk menzilin fevkani odasından zukak yüzüne kuşat etmiş olduğu iki penceresinden benim ber-vech-i muharrer malik olduğum menzilimin fevkanisinde makarr-ı nisvan olan sofası ile odaların deruna nezareti olmağla ba'de'l-muayene ve li'ş-şahide nezareti men' ve def olunmak muradımdır diye dava açar, Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'ye göre mahkeme sonuçlanır. Yapılan incelemede bu pencerelerin sonradan açılmış olduğu tespit edilir ve mahkemece kapatılmasına karar verilir. 9 - Kahramanmaraş'ta sosyal statü Kahramanmaraş, Osmanlı Devletinin bir nüvesini oluşturmaktadır. Çok uluslu devlette nasıl herkes uyum içerisinde yaşabiliyorsa, bunun benzerini Kahramanmaraş tarihinde görmek mümkün olmuştur. Bu nedenle Müslim ve gayrimüslim halk arasında dış güçlerin karışmadığı dönemlerde bir anlaşmazlık söz konusu olmamıştır. Şer'iye sicili kayıtlarındaki kişilerin isimlerinin önünde yer alan unvan ve lakaplar halkın sosyal durumu hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Sicile kayıtlı belgelerde geçen sözcükler, hakkında söz edilen kişinin sosyal statüsünü belirtmektedir. Mahkemede Maraş Beşinci Ordu Miralay'ından söz edilirken Maraş vücuh eşrafından İzzetlü Ahmet Paşa diye kayda geçmiştir. O da kadıdan söz ederken Faziletlü es-seyyid Mehmet Sait Efendi diye başlamıştır. 0 Mutasarrıfa takdim olunan bir yazıda ise; huzuru hazreti Mutasarrıflar ekremilerine takdim olunan iş bu merbut diye övgü ifadesi geçmektedir. Osmanlı Türkiye'sinde birçok millete, dine ve mezhebe mensup ayrı topluluklar bir arada yaşadığı gibi Kahramanmaraş sancağında da durum böyleydi. Kayıtlarda Müslümanlardan bahsedilirken sakin, gayrimüslimlerden mütemekkin diye söz edilmektedir. Ayrıca gayrimüslimin mensup olduğu millet ve mezhep belirtilmektedir. Gayrimüslim adlardan önce veled, Müslüman isimlerden Önce ibn kelimeleri geçmektedir. Şahıs adlarının sonuna getirilen "Efendi" unvanı genellikle tahsil ve terbiye görmüş kimselere verilen lakaptır. Müslüman din adamlarına Efendi dendiği gibi Hıristiyan din adamlarına da bu unvan verilmiştir. Ağa tabiri askeri birliklerde okuma yazma bilmeyen zabitler için kullanılırken, halk arasında nüfuz sahibi, ekonomik bakımdan belirli bir seviyenin üzerinde, büyük toprak sahibi, ileri gelen eşraftan kimseler için kullanılmıştır. Askeri sınıfa mensup olanlardan rütbesi Yüzbaşı, Binbaşı, Kolağası ve Miralay ile birlikte Beğ, Ağa ve Paşa unvanları kullanılmıştır. İsimlerin başına getirilen "el-hac" unvanı bizzat hacı olanlar için kullanılmıştır. Kahramanmaraş'ta halkın büyük çoğunluğu fi mezhebinden olduğundan mahkemelerdeki davalar da hep fî fıkhı esas alınarak verilmiştir. Şer'iye mahkemesine gelen 8 5 Nolu Sicil, B. No: Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO:, s.. 0 Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 9/b, s. 5. Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO:.

7 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 579 davalj Müslüman ise, "..zeyl-i vesikada muharrem'l-esâmi müslimîn tarifleriyle." (Ekli belgede isimleri yazılı Müslümanların büdirmeleriyle..), şayet gayr- i müslim ise " zeyl-i vesîkada muharrerü'-esâm-i kesân ta'rifliriyle Muarrefe" (Ekli vesikada isimleri yazılı kimselerin etraflıca büdirmeleriyle) şeklinde bir tabir kullanılmıştır. Buna göre davalı Müslüman ise esâm-i müslimîn, gayr-i müslim ise esâm-i kesân terimleri kullanılmıştır. Osmanlı hukuk dilinde yine gayrimüslim için..bundan akdem fevt olan teb'a-i devlet-i aliyyenin Ermeni milletinden Miser oğlu Veled-i Avadik veled-i Atam'ın veraseti her biri teb'ai saltanat-ı seniyyenin millet-i merkumesinden zevce-i metrukesi Narken binti Agob ile sulbi kebir oğulları Karabet ve Avadik ve sulbi sağır oğullan Bagos ve Artın ve sulbiye-i kebire kızları Vartik ve Turfandeye münhasıra olduğu bir ihbar inde* ş-şeryl-enver-i zahir ve mutehakkik olduktan sonra... Ermeni milletinden Katolik milletinden gibi tabirler mezhep ifade etmektedir. Mutemekkin, fevt, baisü'r-rakîm ve baisü'-ferr gibi sözcüklerle gayrimüslimler Müslümanlardan ayn tanımlanmışlardır. İslâm kılıç zoruyla yayılan bir din değildir."dinde zorlama yoktur."bu nedenle Müslümanların hoşgörüsü ile İslam'a gönül veren gayrimüslimler olmuştur. İncelediğimiz Şer'iye sicilinde de İslam'a gönül veren gayrimüslimler bulunmaktadır. İslam literatüründe bunlara özel bir ad verilmiştir. İhtida eden Müslüman bay ise ibn, bayan ise ibnete adları terminolojik olarak seçilmiştir. Örneğin Çavuşlu mahallesinden mühtedi bin ibn Abdurrahman, Kuzucak karyesinden mühtediye Ayşe Hatun ibnete ve Etmekçi mahallesinden mühtedi Ali Rıza Efendi ibn ihtida ederek adını alan kişilerdir. Mühtediler dinlerini değiştirmelerinden hemen sonra, eski dinlerini hatırlamamak için hemen isimlerini değiştirmektedir. Bu sebeple mühtedilerin içine girdikleri yeni kültür muhitine intibaklarının sağlanmasında ad değiştirmenin önemli bir yeri vardır. 5 Tablo 6; Müslim ve gayrimüslimler için değişik örnekler Gayrimüslim Müslim... Karamanlı mahallesi mütemekkinlerinden olan teb'a-i devlet-i aliyyenin Brotestan milletinden iken bundan akdem fevt olan Karagöz oğlu Keyfurak veled-i Banos veled-i Atam'ın veraseti her biri... bir sene mukaddem vefat eden Mehmet beyin zevce-i menkuha-i metrukesi Hatice hanım ocak 876 günü fevt olan el-hac Ömer b. El- Hac Mustafa'nın hin-i fevtinde... 8 devlet-i saltanat-ı seniyyenin millet-i Eylül 875 günü vefat eden Ali Ağa ibn merkumesinden zevce-i metrukesi Tamame binti Ahmet... 9 diğer teb'a-i Devlet-I Aliyyenin Katolik milletinden Arık oğlu Artın Efendi veled-i Bedros... teb'a-i devlet-i aliyyenin Ermeni milletinden Rakiz oğlu Rakiz veled-i Agob... 0 bir kıt'a arsaya vaz'u'-yed olan Fransa devleti teb'asının Latin milletinden... I Mardıros veled-i Delved Efendi meclis-i şer'i hatırda Isa'ya.münhasıra olduğu bi'-ihbar lede'ş-şer'i'lenver... Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 5. Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, s Çetin, Osman, Sicillere Göre Bursa 'da İhtida Hareketleri ve Sosyal Sonuçları (7-909), TTKB, Ankara, 99, s Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 9. 7 Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO:. 8 Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 5. 9 Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO:." Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 65. Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 6. Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 6.

8 580 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU -Aile Toplumun nüvesini oluşturan en temel kurum ailedir. Bu da nikah ile sağlanır. Osmanlı toplumunda nikah kadı, ya da mahalle imamları tarafından kıydırdı. "İslam'da kutsal bir yapı sayılan aile, yalnız meşru bir nikah akdi ite kurulabilir. Yapılan nikahlar, daha sonra çiftler arasında çıkabilecek problemleri çözmek amacıyla sicillere kaydediliyordu. Resmi nikah: 5 Ağustos 877 tarihli müsvedde numaralı sicilde; Kahramanmaraş Elmalar köyünde sakine Hatice bint-i Eski Ömer nam ile bikr-i balığa (ergenlik çağma girmiş bekar kız ) aynı köyden Allekoğlu Mehmed b. Mehmed'le beraber n bi-tavhhâ ikrar-ı tâm ve takrir-i kelâm idûb Mehmed beni tezevvüce tâlîb ve rağıb olmağla ben dahi rızamla 5 krş mihr-i muaccel ve 5 krş mihr-i müeccel tesmiyeleri ile iş bu meclis-i şer'de mazhar-ı şuhudda nefsimi mezbur Mehmed'e akd ve îezvic eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer tezevvüc ve kabul eyledi" diyerek nikah sicile geçer. İncelediğim nolu sicil defterinde tek bir örnek de olsa küçümsenecek bir hadise değildir. Bu belge resmi nikahın Cumhuriyetten önce de yapıldığını göstermektedir. Yukarıdaki örnek de evlenecek kişiler bizzat kendileri mahkemede hazır bulunurken, çoğunlukla evlilikler kız ve erkek tarafından tayin edilen vekiller tarafından yapılmaktaydı. Bazen de kızın vekili erkeğin kendisi ile bizzat nikahta bulunurdu. 7 Mayıs 877 tarihli 7 müsvedde numaralı sicilde; Bertiz-Baytemurlu (Beydemirli) köyünden Fatıma bint-i Mehmed bin Çakır Ömer'in vekili babası, aynı köyden mühtedi Mustafa bin da hazır oldukları halde nikah sicile yazılmıştır. Nikah akdi bîr sözleşmedir. Eşlerin sözlerinde durması en tabii olanıdır. Az da olsa verdiği sözde durmayan kan ve kocaların boşanmaya varan davalarına tanık olmaktayız. Bunların çeşitli nedenleri vardır: Kadının ayrı ev talebi: 9 Aralık 876 tarihli ve 8 müsvedde numaralı sicilde; Çığçığı mahallesi sakinelerinden Ayşe hatun ibnete Ahmed, kocası Debbağ esnafından Ökkeş Ağa ibn-i el-hac'dan çocukları ve kendisi için ayrı ev istemektedir. İki evli olan Ökkeş'in tek odalı evi bulunmaktadır. İki eşin aynı odada bulunması İslam'a terstir. Ayşe Hatun bu durumu daha öncede şikayet konusu yapar. Kocası ayrı ev tutmaya söz vermesine karşın, kasıtlı olarak ev tutmaz. Mahkeme Ökkeş'e yeni bir evi eşi için tutuncaya kadar; Ayşe hatun için günlük iki ve iki çocuğu için de altmışar pareden krş farz ve takdir etmiştir. Beşik kertmesi: İncelediğimiz belgeler arasında beşik kertmesi nikahlar da vardır. Zeytin- Baytemurlu köyünden Fatıma binti Bıyıklı Mustafa'yı Hoca'nm oğlu Ahmed b. İbrahim'e ergenlik çağına girmek kaydıyla çocuk yaşta nikahlarını resmi olarak yaparlar. Ahmed, erginlik çağına girdiği halde izdivaca yanaşmaz. Fatıma, Ahmed'in nikahı bozacağı yolundaki söylentiyi duyar. Bunun üzerine Fatıma, baliğa olduğunu bildirir. İki gün geçtiği halde Ahmed'den ses gelmeyince boşanma davası açar. Ahmed hadisenin doğruluğunu kabul eder. Fakat mahkeme Fatıma'ya kocasına itaati ve muaradan men eder 5. Din ve imanına küfür: Evlilikte devamlılık, beraberlik esastır. Ancak bazı nedenlerden dolayı eşler arasında ayrılıklar olmaktadır. Örneği az bulunur bir ayrılmada; 0 Haziran 878 tarih ve 78 müsvedde numaralı kararda geçmektedir. Emine hatun ibnete Osman İsadivanlı mahallesinde oturan ebeveyninin evine gider. Hatuniye mahallesinde oturan eşi Kalalıoğlu Turan b. Mustafa'nın evine 6 ay süreyle uğramaz. Kocası Emine'nin ebeveyninin evine geldiğinde aralarında anlaşmazlık'» çıkar. Turan, eşinin bi-gayr-i hak din ve imanına cima lafzıyla şetm eder," Bu nedenle Emine kocasının evine gitmemekte ısrar eder ve ayrılma davası açar. Mehr-i müecceli olan 5 kuruşu da olayın doğruluğuna şahit göstererek alır ve ayrılırlar. Ayrılan eşlerin nafaka ve mihri: Nafaka; sözlükte çıkmak, gitmek, sarf etmek anlamlarını Hurç, Nolu Maraş Şer* iye Sicili, BNO:. 5 Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, s. 65.

9 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 58 ifade eder ve bir insanın ıyaline sarf ve infak ettiği şeye denir. Ayrılan eş ve çocukların masrafları "kadr-ı ma'ruf" ve şartlara göre ayarlanmaktadır. "Çocuklar için takdir edilecek nafakalar yaşlarıyla, babalarının servetleriyle mütenasip şekilde kifayet miktarı olması lazım gelir. Hakimin nafakayı farz ve takdir etmesi müstahkar değildir, hal ve zamanın icabına göre miktarı tezyid ve tenzil edebilir. Hakim büyükler için her altı ayda bir, çocuklar için her dört ayda bir kat elbise takdir eder. İslam, sadece kocasından boşanan eşin mehr, nafaka ve kisvesinin teminiyle yetinmez. Ailenin devamı olan çocukların yetişmesine çok daha önem verir. Bu nedenle vasi, vasi seçimi ve küçük çocuklara verilen nafaka ayrı bir önem arz etmektedir. Boşanan eş ve sabi çocukları sahipsiz bırakılmamaktadır. İslam hukuku böyle durumlarda sorumluluğu kocaya yüklemektedir. Koca da eşinin, varsa çocuklarının nafaka ve ikamet yerini temin eder. Vaside aranan koşullar da son derece önemlidir. Emanet ile maruf istikamet mevsuf ve her veçhile vesayet uhdesinden gelmeğe kadir biri şahitler huzurunda tescil olunduktan sonra ne kadar bakacaksa bu sure tespit edilir ve çocuk bakıcısına verilirdi 6. Örneğin 7 nolu belgede şu. ifadeler geçmektedir: Bundan akdem vefat eden Çiçeklioğlu Mehmet bin Osman'ın sulbiyye-i sağire kızı tesviye-i emrine kıbeli şer'den bir vasi nasbi lazım ve mühim olmağın emanet ile ma'ruf e istikamet ile mevsufe ve veçhile vesayet uhdesinden gelmeğe kadire bir kişi aranmaktadır 7. - Ekonomik yapı Kahramanmaraş ve civarı halkının geçim kaynakları şehir ve köylere göre büyük oranda değişmektedir. Köylerde halk hayvancılık, tarım ve orman işleriyle meşgul olurken; şehir halkı küçük el sanatları, ticaret, manifatura, tarım ve benzeri işlerle meşgul olmaktadır. Maraş bulunduğu coğrafi konum itibariyle çeşitli bitki örtüsüne sahip bir bölgedir. Ovalarda tarım işleri varken kıraç yerlerde zeytin, bağcılık ve cevizcilik daha revaçtadır. Bertiz ve civarı bugün olduğu gibi dün de üzüm ve mamulleri yetiştiriciliğinde çok ilerideydi. Bu nedenle miras taksimatında çoğu yerde "kürüm-ü mülk" (üzüm çubuğu) geçmektedir. Diğer yandan şehir merkezinde küçük el sanatlarının yanında tütün fabrikası (5 nolu Şer'iye Sicili B. No: 6), "Maraş Bank" adıyla bir de bankanın olduğu görülmektedir (5 nolu Şer'iye Sicili B. No: 57). Diğer yandan dericilik, demircilik, marangozluk ve boyacılık geçerli sanat dallarıydı. Bankaya ve Tütün fabrikası kaydına adı geçen belgelerde rastlanamadı. Kahramanmaraş'ın önemli ticaret mallarından biri de cehridir. Cehri Boya sanayinde kullanılan bir bitki türüdür. Maraş-Antep havalisi Halep ticaret merkezini cehri bakımından beslemekteydi. Kahramanmaraş, vaktiyle 50.0 kg kadar cehri elde etmekteydi. 906 yıllarına doğru cehri.0 kg bulmaktaydı. 8 Tablo 7: Müslim ve gayrimüslim vatandaşların meslek ve mensuplarını gösterir tablo Sıra No Meslekler Müsiiiman Ermeni Yahudi Müsvedde Numarası Dişçi Berber Alacası Kal takçı Sobacı Çörekçi Nacar Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 7,0,,8,6,0, 5, 5,57,75. 8,8,0,76,77. 7 Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 7. 8 Baykara, Tuncer, Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla Dair Araştırmalar, izmir, 99, s. 8.

10 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 58 Eşer Eş Kad An Diğ Hami Açıkl M. No ikamet Yeri Varisin adı Müs Hrt Hhd Oğl Kız Ba 08 Acemli Celil-zâde el-hac Halil Ağa bn Mehmed Reşid Ağa ibn sl-hac Halil Efendi 99 Acemli Ayşe hatun ibnete Harmanda Osman b. Alemli Süleyman beğ ibn-i ibrahim beğ Alemli Kör Ömer b. Bekir b Alemli el-hac Hüseyin Ağa ibn Mehmed b Alemli el-hac Ali b. Ali Emekli 7 Akçakoyu nlu Gök Ali oğlu el-hac Süleyman Efendi ibn el-hac 8 58 Bektutiye Kısakürekzâde Mustafa Sendi ibn Ömer ibn Bektutiye Besleme oğlu Ahmed b. el- Hac İbiş b Bektutiye Selimoğlu Ahmed b. el-hac' ibiş b. Ulema 9 Bektutiye Cin Ali oğlu Ahmed b. Cin Ali 66 Boğazkese n Camii Kebir müezzini Ahmed Ağa ibn Mehmed b. 9 Çavuşlu Seyidoğlu Ali b. el-hac Vtustafa b. 7 Eşbah. binti Abdurrahman binti 5 77 Çav uslu Andırmlı Battal b. Davud b. Tüccar 6 96 Çavuşlu Molla Yakub b Çavuşlu Mehmed Eşref Efendi ibn Mehmed Sabit b. Emi. Kom Çavuşlu batice hatun ibn Salih beğ ibn Yahya beğ 9 09 Çavuşlu Ahmed b. Hüseyin b. j 0 7 Çavuşlu Barut Mehmed b. Mustafa b. 6 ÇığiÇigı Mehmed b. Hüseyin b Çığıçığı Vlehnıed b. Osman b. M. No ikamet Yeri Varisin adı Müs Hrt Yhd E er Eş Kad Oğl kız Ba An Diğ hami açıkl Çomaklı El-Hac Ömer ibni El-Hac Mustafa Çomaklı Kel Süleyman b. Mehmed b. Durmuş 5 Çomaklı Kekilli Mustafa b. Abdurrahman b. 6 6 Devecili Ali b. Mehmed b. 5 T: Devecili Devecili Devecili Mahmud b. Hasan b. Lablab'ın oğlu Mustafa b. Ebubekirb. El-Mehmet,x % 0 5 Devecili Şerife hatun ibnete Osman 67 Divani ı Cinbaşoğlu Keyturak veledi Bedros veledi Atam Ermeni 97 Divanlı Divanlı Eiarbutlu Mehmed Nuri efendi ibn b. Cuma b. İbiş b. K \ 5 0 Divanlı Ahmed b. Halil b.

11 58 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Sıra No Meslekler Müslüman Ermeni Yahudi Müsvedde Numarası 8 Kasab Semerci Kahveci xxxx Debbağ Nalbant xxxxx Timurcı 5- Saraç 5 5 Leblebici 55 6 Fırıncı 6 7 Saıadcı 66 8 Tüccar Çorbacı 7 0 Bakkal 7 Mumcu 7 Kuyumcu 78-8 Sıracı 85 BasUrmacı 88 5 Tuzcu 6 6 Tahnıiscı 7 7 Terzi 8 8 Kunduracı 9/a-68 9 Tarakçı Ü Sarraf 7 Bilezikti 7 Kefancı 6 Çul hara 56 Zcnbılcı 7 5 Külahçı 5 6 Kimyona! 5 7 Sabuncu 6 8 Kazcı 9 Saatçi 5 0 Anar 6 5- Popülasyon ve çok evlilik nolu Şer'iye sicilinde tereke taksimi yapılanl0 aileden altısının eşi /belli değil, geriye kalan 98 kişiden 0'u, biri dört ve 75'i de tek evlidir. 9 Bu 0 aileden 69 erkek kız olmak üzere çocuk meydana gelmiştir. Her aileye ortalama çocuk düşmektedir. Buna göre artış hızı %'tür. 0 Tereke sahiplerine göre mirasçıların durumunu gösterir tablo ' nolu Şer'iye sicilinde geçen tereke taksimindeki kayıtlara göre birden çok evlilik %0 gibi bir rakama ulaşmaktadır. Bu oran Osmanlı Türkiyesindeki kayıtlara göre çok yüksektir. Kahramanmaraş'ta Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan halk mahallelerde karışık yaşamaktaydılar. Gayrimüslim kadınlarından kötü yola düşenlere gönül kaptıran Müslüman erkekler bu kadınları bulundukları yerden kurtararak ikinci eş olarak almışlardır. Bunun da Kahramanmaraş'ta çok evliliğin bir nedeni olduğunu Yaşar Alpaslan şifahi kültür olarak bize aktarmaktadır. 'Hurc, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, s,

12 58 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Yhd Eşer Eş Kad M. No ikamet Yeri Varisin adı Müs Hrt Oğl kız Ba An Diğ Hami Açıkl 5 Divanlı Çekil ibrahim b. Mehmed ) Divanlı Mısırlı Şeyh Ahmed b. Mehmed b Doğanlı Hızane oğlu ibrahim b. Mehmed b. İbrahim 8 Duraklı Nacar Ali b.ibrahim I 9 9 Duraklı Guruşun oğlu Mehmed i. İbrahim ibn 0 50 Etmekçi Çiçeklioğlu Mehmed b. Osman 0 Etmekçi el-hac Saded-din b. Mehmed b Etmekçi Ayşe hatun ibnete Derelioğlu İsmail b. Ömer 5 Etmekçi Ummügülsüm hatun ibnete Bekereci el-hac Yusuf b. ü 6 Etmekçi Fırıncı Mehmed Efendi ibn b. 5 8 Etmekçi Düdükciioğlu Hüseyin Ağa ibn el-hac Ali b. 6 0 Etmekçi Hac Kenan b. Y usuf b., 7 Etmekçi Ayşe hatun ibnete Osman b. l 8 Etmekçi Mah. İlyas Efendi ibn Hasan ı. M. No ikamet Yeri Varisin adı Müs Hrt Yhd Eşer Eş Kad Oğl kız Ba An Diğ hami açıkl 9 60 Etmekçi Mah. Emin Efendizade Emin Efendi ibn Mehmed Efendi ibn Emin Efendi 50 6 Etmekçi Malı. Hacı Temiz b. Mehmed b Etmekçi Mah. Zeyneb hatun ibnete Sakızcıoğlu İbrahim b Gargaciya n Fatıma hatun ibnete Mehmed b. Sefer 5 76 Gargaciya n Fatıma hatun ibnete Mehmed b. Osman 5 09 Gargaciya n Ninaç oğlu Hacir veled-i Oseb veled-i Atam Ermeni Gargaciya n İ-Hac Ahmed b.hacı Mustafa b Hatuniye Ayntablı Mustafa Mehmed.el-Hac Bazo Hatuniye. Ayşe Hatun ibnete Mustafa İn 58 7 Hatuniye Siyom veled-i Haham Mihail veled-i Abraham 59 ' 85 Hatuniye Siracı Hasan b. -bl 50 9 Hatuniye Mehmed b. Ali Baz ibn 5 86 Hocadıırd u Alacacı oğlu Moser ve Begas veledi Bedros Ermeni 5 Karamanlı Karagöz oğlu Keyfurak veledi Banoş veledi Atam 5 7 Karamanlı Gönci oğlu turan b. Ahmed 5. 5 Kayabaşı Mehmed Ağa ibn-i Ali b Kayabaşı Meşker oğlu Mustafa Şakir b. Mehmed b Kayabaşı Şerife hatun ibnete Halil b.

13 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 585 M. No ikamet Yeri Varisin adı Hrt Yhd Müs Eşer eş Kad Oğlu Kız Ba An Diğ Hami Açıkl 57 Kayabaşı Veliyyüddin Efendi ibn imin efendi ibn 58 5 Kayabaşı -latice hatun ibncte Ali b. el- Hac Mehmed 59 5 Kayabaşı Ayşe hatun ibnete Cahramanmaraşlı Topal el- Hac Mehmed Ağa ibn Ali Çıılağıkurtlu Camcık oğlu Kazor irmeni 7 Kııytul Nacarzade Ali Efendi bn el- Hac Mehmed b. 7 8 Restebaiye Büyük Mehmed oğlu Alımed b. Halil b. M. No ikamet Yeri Varisin adı Müs Hrt Yhd Eş er Eş Oğl Kad kız Ba An Diğ hami açıkl Seksenleı Şekerdere Şekerdere Şekerdere Zenbilci Halil b. b. Abdurrahman Çangaloğlu Ali b. Vlustafa b. Alımed Vliseroğlu bedros veledi Avadik veledi Atam S erkiz veled-i Mores veled-i Mores 5 irmeni irmeni Şeyh mah. el-hac Arık oğlu el-lac Yusuf b. Hüseyin b Talkara Llrfa'h Nacar Eyub Ağa bn Şeyh Mustafa b. Vlehmed Zıımbatanh Turdı b. İbrahim b. 80 Şekerli Dövencioğlu el-hac Ali Ağa ibn ). 8 8 Şekerli Çangaloğlu Ali bin Vlustafa bin Ahmet. 8 6 Şekerli Vlulhçoğlu el-hac Vlehmed b. b. 8 7 Bertiz- Sarıçııkur Akbaş Fakih oğlu Ali b.mehmed b. 8 5 NedirliKavlakiı Yaşatan oğlu Melımed J. b NedirliKavlakiı fiasan b. Gökhasan b. 86 Nedirli Kavlakiı Mehmed b.ali b NedirliKavlakiı Çahkoğlu Mustafa b. Vlusa b Nedirli-Köseler Yağlıkara oğlu Veliyyüddin b.osman b Nedirli-Köseler Ali b. b. Alımed 90 Nedirl i Köseler Cindo oğlu Hüseyin b. b.halil 9 5 Nedirli-Köseler Andırınlı oğlu Alımed b. Ahmed b. 9 9 NedirliYabalıç Alıçoğlu Ahmed b. 9 6 Camustıl- Fatmalı Veysel oğlu Mebmed b. Veliyyüddin b. Ali Camustıl- Döniiklü Bağnaçık Ahmed b. Osman Koca Ali b. 95 Hacı -sarı köyü Bayram Ali oğlu İbrahim b. İbrahim 96 6 İ ioglu (Eloğlu Tesiroğlu Kadri b. Mustafa b. Osman 97 9 Kılavuzlu köyü Urbe'nin oğlu Hasan b. İbrahim b.

14 586 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Eşleri belli olmayan 6 aile vardır.geriye kalanlardan 75'i tek, 0'u, 'i evli ve de erkek eş bulunmaktadır. 6- Eğitim öğretim Osmanlı devleti Eylül 869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile eğitimi sistemleştirdi. İşlevini yitiren medrese eğitiminin yanında mektepleri getirdi. Kahramanmaraş'ta da bu donemde iki kanaldan eğitim verilmekteydi. Bir taraftan vakıfların parçası olan medreseler, diğer taraftan sıbyan, ibtidaî ve Rüştiye mektepleri vardı. Sicilde geçen medrese ve mektepler: Alau'd-devle Cami-i Kebir medresesi, bu medresenin imarethanesi de vardır. Bağdadiye-i Kebir medresesi, Bâyezid medresesi diğer Okullar; Rüşdiye ve Tirasente denilen millet mektebidir. 5 Rüştiye mektebinin olduğu yerde ibtidai mektebi vardır. Çünkü ibtidai mektepleri Rüştiyelerden önce tedris edilen ilkokullardır yılları arasında Kahramanmaraş Şer'iye siciline intikal eden 7 tereke taksiminde, sadece 8 terekede kitap, defter ve devattan bahsedilmektedir. 6 Bu tereke defterlerinde okuma-yazma ile ilgili çıkan miraslardır. Oysa o dönemde bir taraka varıncaya kadar her şey mirasta pay edilmekteydi. İncelediğimiz miras taksimlerinde kitapla ilgili terekeler pek azdır. Kelâm-ı Kadîm, Hilye-i En'am, İlm-i Hal, Eşref-i Rumi Divanı, devat, mürekkep şişesi, Kelam-ı Kadim, Hilyesı, Talimat-ı Askeriye Kitabı, Ta'lim-i Farisi, Gülistan-ı Sa'di, Mürşid-i Müteehhil, Bend-i Antar, Kavaid-i Arabiyye ve Farisiyye, defter-i beyaz, perakende kitap ve defter (8 cilt) yazı takımı gibi ifadeler geçmektedir. Terekeden çıkarılan bu sonuçlara bakılınca, I. yüzyılın ikinci yarısında Kahramanmaraş'ta eğitim öğretim oranı %0 dolayındadır. Bu oran eğitimin son derece düşük " Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 8, 0; buna İmaret medresesi de denir. Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 08. " Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 66; diğer medreseler: Taş medrese, Kadı (Begtunlu) medresesi, Hatuniye (Şemse Hatun) medresesi. Bkz. Yinanç, Dulkadir Beyliği, s. 8. w Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 9, 50, 58, 65, 65, Hurç, Nolu Maraş Şer'iye Sicili, BNO: 96, 97,, 7.

15 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 587 olduğunu göstermektedir. Şemseddin Sami Kamusu'l-A'lam adlı eserinde Selçuklulardan kalma 9 cami, mescit, 5 medrese, kütüphane, 5 tekke ve zaviye, 7 kilise, Rüştiye, ibtidaiye ve çok sayıda sıbyan mektebi bulunmakta olduğunu kaydetmektedir. 7 Benzer ifadeleri (897) nolu Halep Salnamesinde de görmek mümkündür, 8 Tablo 8: Visali Cuinet e göre Maraş'ta eğitim öğretim durumu 9 Müslüman Okul sayısı Öğrenci Medrese 5 5 Rüştiye 50 sıbyan (İlkokul) 57.7 Hıristiyan İlkokul Kültürümüzde ramazan ve bayrak günlerinin belirlenmesi Şer'iye sicilleri birer kültür hazinesidir. Müslümanlarca günün koşullarına göre problem olan ramazan ayının başlama ve bayramı yöresel olarak nasıl belirledikler ve nasıl bayram yaptıkları aşağıdaki örneklerde ayrıntıları ile işlenmiştir, h. 9 Şaban 9/0..90 günü kaleme alınan belge; Mârûz-ı Dâîleleridir diye başlamakta olup, Padişah II. Abdulhamid'e övgüden sonra Mutasarrıfa ve tüm Müslümanlara dua ile başlar. Dava sebebi ise Ramazan ayının hangi gün başlayacağıdır. İsa divanlı mahallesi sakinlerinden Karaküçükzâde Hüseyin Efendi b. İbrahim Efendi b. Mehmet Efendi ve Gicevelisizâde Enes Efendi b. Ahmet Efendi b. meclis-i şer'de (kadının huzurunda kanun hükmü alınmak için yapılan toplantıda) bu sene Recep ayının son günü olan pazartesiyi salıya bağlayan akşamı salı gecesi hanemiz havlusunda hazır ve semaya baktığımız gece güneş battıktan sonra ehil olan kimselerle ufuk-u gurupta şaban ayının hilalini bizzat görerek müşahede ettik. İş bu şaban ayının ilk günü ertesi salı günü olduğuna şahitlik ederiz diye her biri görüş birliğine vardılar. Bu husus yazı ile tevsik edilerek Mutasarrıfa arz edilir. Yine Ramazan ayının son günü hilali görülmeyince yukarıda bahsedilen günden itibaren şaban ayını otuz güne tamamladıktan sonra yarınki perşembe Ramazanın ilk günü olduğuna ilan edilmeye karar verildi. Bu karar aynı gece minareler, camiler, mescitler ve mübarek yerlere kandil yaktırmak, eskiden beri gelenek haline gelmiş olan kaleden top attırmağa karar verildi. 50 Yine h.9 Zilhicce 9/ günü alınan karar Mârûz-ı Dâîleridir diye başlamaktadır. Allah'a duadan sonra bu bereketli yılda Zilhicce ayı hilalinin görünmemesi ve zilkade ayının ilk günü pazar olduğu kesin olarak bilindiğinden ay 0'a tamamlanarak zilhicce ayının ilk günü buna göre salı günü olup, iş bu çarşamba günü arefe günü yarınki onuncu perşembe günü de kurban bayramı kabul edilerek eski güzel gelenek üzere o gün ikindi vaktinde kaleden top atılarak ilan edildi. Mübarek parlayıcılarla minareler, camiler belli yerleri kandillerle süsleyip mutlulukların birlikte olmasını dileyerek durumu Mutasarrıfa bildirmişlerdir. 5 Yine nolu Şer'iye sicilinde de Ramazan hilalinin tespiti için Şer'iye mahkemesinde karar alındıktan sonra uygulamaya konulmuştur. 5 Yukarıdaki belgelerden anlaşılacağı üzere Kahramanmaraş halkı mübarek gün ve geceleri 7 Şemseddin Sami, Kamusu'l-A'lam, VI, 6. 8 (897) nolu Vilayet-i Halep Salnamesi. 9 Cuinet, s nolu Şer'iye Sicili,no: 59 (5/ B.No: 59). 5 5 Nolu Şer'iye Sicili, BNo: Nolu Şer'iye Sicili, BNO: 670.

16 588 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU belirlemede ehliyetli kişilerin ayı (hilali) gözetlemesiyle Ramazan ve Bayramlar tayin edilip, kadı tarafından kayda alınıp, Mutasarrıfa bildirmekle halka ilan edilmekteydi. Haberleşme şimdiki gibi hızlı ve güvenilir olmadığından her belde Ramazan ve Bayramlar günlerini kendisi belirleyebiliyordu. Ramazan ayının başlangıcı ve Bayram günlerinin belirlenmesinde ehliyetli kişilerin bilgi vermesi ile alınan bu kararlar şehrin en yetkili kişisi olan mutasarrıfa saygı ve tazimle bildirilmekteydi.. İlanların ne şekilde yapılacağı, nerelerde kandil yakılacağı ve gelenek haline gelmiş kaleden herkesin duyması için topların atılması yine Mutasarrıfın izniyle yapılmaktaydı. Böylece toplumsal bir ibadet olan Ramazan orucu ve iki bayram günleri hep birlikte kutlanmakta ve kararlar yetkili merciler tarafından verilmekteydi. Ulu' -emre itaat vazgeçilmez ana unsurdu. Bunu şu örnekte görmek mümkündür. Hz. Osman Mina ve Arafat'ta namazı dörder rekat kılmış ve bu uygulaması aleyhine bir durum oluşturmuştu. Sahabeden bir kısmı Osman'ı kınamıştı. Ali: "Herhangi bir durum meydana gelmiş ve zaman da değişmiş değildir. Sen Resulullah zamanında bulundun. Ebu Bekir ve Ömer zamanında onları bu namazı iki rekat olarak kılarken gördün. Sen de halifeliğinin ilk yılarında öyle kıldırdın. Peki şu anda ne oluyor da bu şekilde davranıyorsun?"diye karşılık verdi. Osman: "Bu benim görüşümdür" diye cevap verdi. Bu durum Abdurrahman b. Avf'a ulaşınca, Osman'a gelerek şöyle demişti: "Sen Resulullah ile birlikte burada namaz kılmadın mı? Ebu Bekir, Ömer ve sen de hilafetinin ilk yıllarında burada iki rekat olarak namazı kılmadınız mı?" Osman: "Evet, ben öyle yaptım. Ancak Yemen'den gelen bazı hacılar ve bazı Müslümanlar benim burada kıldığım namazı göstererek mukim kimsenin namazının ikişer rekat olduğu kanaatine varmışlardı. Çünkü ben Mekke'den evliyim ve Taif'te de malım vardır". Diye cevap vermişti. Abdurrahman b. Avf: "Bunda herhangi bir yanlışlık yoktur. Senin "Mekke'den evliyim" sözüne bakarsak şu anda senin hanımın Medine'dedir ve sen istediğin zaman Medine'den çıkıyor, istediğin zaman ikamet ediyorsun. Mekke'ye de istediğin gibi girip çıkıyorsun. Taif'te edindiğin mülke gelince, buradan Taife üç günlük mesafe vardır. Yemen'den bazı hacıların ve diğer Müslümanların senin burada kıldığın namaza bakarak mukimin namazını iki rekata indirdikleri hususuna gelince, Resulullah kendisine vahyin indiği o günlerde ve Müslümanların az olduğu zamanlarda, ayrıca Ebu Bekir ve Ömer zamanında da Mina'da namazını iki olarak kılındığını biliyorsun. İslam bu konuda en yakın delil olarak bunları koymuştur" deyince Osman: "Bu benim uygun olarak gördüğüm görüştür" diyerek karşılık vermişti. Abdurrahman b. Avf ayrılıp giderken b. Mes'ud'a rast gelip ona: "Ey Ebu Muhammedi Öğrendiğin şeyler değiştirilmiş bulunuyor" dedi. ibn Mes'ud da: "Peki ne yapabilirim? Ne yapayım?" diye sormuştu. Abdurrahman sen uygun gördüğün şekilde yap deyince ibn Mes'ud: "Anlaşmazlık ve muhalefet kötü bir şeydir. İşte bundan dolayı arkadaşlarımla birlikte namazları dört rekat kıldık" diye karşılık vermişti. Bunun üzerine Abdurrahman: Ben de arkadaşlarımla iki rekat kılmıştım. Artık bundan sonra ben de dört rekat kılacağım" demişti 5. "(Geçerli) oruç,( hep birlikte) tuttuğunuz günde ki oruçtur. (Geçerli) iftar,(hep birlikte ) ettiğiniz gündekidir. (Geçerli ) kurban, (hep birlikte ) kestiğiniz gündekidir." (Tirmizi) bu hadisi şöyle yorumladı: "Yani oruca ve bayrama başlama cemaat ve halkın çoğunluğunun katılımı ile yapılmalıdır". 8- Sonuç Şer'iye sicilleri birer kültür hazinesidir. Satırlar arasında gizlenmiş bir yığın bilgiyi ortaya çıkarmakla kültürümüzün derinliklerini orada bulmak mümkündür. Çok kültürlülük bir ayrılık değil, zenginliktir. Dini, dili ve kültürü farklı olan insanlar tarihimizde hoşgörü ortamında anlayış içerisinde yaşamışlardır. nolu Maraş Şer'iye Sicilindeki lokal bilgiler Osmanlı Türkiyesinin sosyo-ekonomik ve kültürel dokusuyla örtüşmektedir. İbnü'l-Esîr, İslam Tarihi el- Kâmil fi't- Tarih Tercümesi, Çeviren: M. Beşir Eryarsoy, Bahar Yayınları, İstanbul, 985, III, 09, 9; İbn Kesîr, El-Bidaye Ve'n-Nihaye Büyük İslam Tarihi, Çev.: Mehmet Keskin, Çağrı Yayınları, İstanbul 99, VII, 50.