Hubiylam slam (Kart-curt, )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hubiylam slam (Kart-curt, 1896-1938)"

Transkript

1 Hubiylam slam (Kart-curt, ) Kart-curt köyünde do an Abdulkerim o lu slam Hubiy küçük ya#tan itibaren Arapça okuyup yazmay& ö renmi#tir. Do du u köyün ilkokulu bitirdikten sonra Stavropol #ehrinde orta ve lise ö renimi görmü# ve buradan 1918 y&l&nda mezun olarak e itimini tamamlam&#t&r. Okul y&llar&nda tarihe ve edebiyata ilgi duymu#, Gertsenin, Çern&#evskiy, Neksarov, Pu#kin, Lermontov ve Tolstoy gibi klasik Rus yazarlar&n&n bütün eserlerini okumu#tur. "slam Karaçayh" müstear ad&n& da kullanan slam Hubiy 1918 y&l&ndan itibarsn gazeteci olarak çal&#maya ba#lam&#, Stavropol #ehrinde yay&mlanan "Put Yunestva" (Gençliin Yolu) adl& gazetede redaktör olarak görev yapm&#t&r. "Musilmanin", "Severny Kavkaz" ve "Vestnik "Evrop" gibi döneminin dergilerinde çok say&da makalesi yay&mlanm&#t&r. slam Hubiy'in 1911 y&l&nda Paris'te ç&kan "Musilmanin " dergisinde de üç tane önemli makalesi yay&mlanm&#t&r, islam Hubiy henüz 15 ya#&ndayken bu derginin 24. say&s&nda yay&mlanan "Soslovnye Nedorazumeniya v Karaçaye" (Karaçay'da Snf Ayrmndan Kaynaklanan Problemler) ba#l&kl& makalesinde, eski Karaçay toplumsal yap&- s&ndaki sosyal tabakalar aras&ndaki çat&#malardan kaynaklanan problemleri anlatmaktad&r. Yine ayn& say&da yay&mlanan "Polojeniye Jentçin v Karaçaye" (Karaçay Kadnlarnn Durumu) ba#l&kl& bir di er makalesinde Karaçayh kad&nlar&n zor hayat #artlar&nda ya#ad&klar&n&, toplum geleneklerinin bask&s& dolay&s&yla okuyamad&klar&ndan bahsetmektedir. "Severny Kavkaz" dergisinin 1. say&s&nda yay&mlanan "Satiriçeskie Pesni Karacaya" (Karaçay Hiciv /arklar) ba#l&kl& makalesinde ise, Karaçay halk ozanlar& hakk&nda ayr&nt&l& bilgiler vermekte, halk ozanlar& ve onlar&n #ark&lar&na bilhassa fakir halk tabakalar&n&n büyük de er verdi ini anlatmaktad&r. slam Hubiy, y&llar& aras&nda Karaçay Devrim Komitesinde idari görevlerde bulunduktan sonra iki y&l kadar "Terek" ve "Sovyetskiy Yug" gazetelerinde çal&#m&#t&r y&l&nda ilmî ve tek kitab& olan "Bit Narodov Yugo-Vostoka" (Güneydou Halklarnn Hayat Tarz) adl& kitab& yay&mlanm&#t&r y&l&nda Karaçay-Çerkes Yazarlar Birli i'ni kurduktan sonra, y&llar& aras&nda Don- Rostov #ehrinde yay&mlanan "Revolütsiya i Gorets" (Devrim ve Dallar) adl& derginin yaz& i#leri müdürü olarak görev yapm&#t&r y&l&ndan itibaren fasikül #eklinde yay&mlanmaya ba#layan "Literaturnaya Entsiklopediya" (Edebiyat Anskiklopedisi)'nde redaktör olarak çal&#m&#t&r. slam Hubiy'in yaz&l& Karaçay edebiyat&n&n geli#mesinde büyük eme i vard&r. Bununla birlikte yaz&lar&n&n büyük ço unlu unu Rusça yazm&#t&r. Makale Hasarn Üylenneni Hasan'n Evlenmesi Üçköken de en Karaçay elde, Narsanadan on eki verstada, andan k&b&laga tart&b, ke#lerini cuvuklar&n& aras&nda eki üydegi ca#ayd&la. Aladan biri Canibekleri de en eski tukumdand&, ekincisi da ala kibik bir tukumdu-s&lpagarladan. S&lpagarlan& üyürden k&z, at& Kulistand&, Zekeriyan& k&z&, Canibeklan& Karan& ca#& Hasan bla üylennenine registratsiya etilgen edi. Alay a, adetle alay izglegenleri sebebli, din da begitedi ol coruknu, ZAGS-da registratsiya, nekâh da etilgenden sora, küyev bla kelin bir üyde birigib, birgeley ca#ab ba#larga bolmayd&la. Har kim kesini üyünde, cuvuklar&n& aras&nda kalad&, ala belgisiz bolcaln& içinde bir-birin körürge bolmay ca#ayd&la. Bir-birde talay ay, bir-birde va eki c&l, tab andan da aslam zaman ozgunçu aradan, k&zn& ca#n& üyüne keltirirge, toy eterge bolmay edi. Küyöv ca#, ullu süyekli, mülk cürütüvde atas&n& on bile i, Orusça igi okuvu bolgan ca#, toynu artha sozmay cennil eteriklerin izleydi, har kays& süygen ca# adamca, ol da a#&kgan&n bildiredi. Üçköken adl Karaçay kasabasnda, Narsana'dan on iki verst uzaklkta, oradan güneye doru, kendi akrabalar arasnda iki aile 'yayorlar. Onlardan biri Canibekler denilen eski sülaledendir, ikincisi de onlar gibi bir sülaleden, Slpagarlardandr. Süpagar ailesinden kz, ad Kulistan dr, Zekeriya'nn kz, Canibeklerin Kara'nn olu Hasanla evlendiine dair resmi nikah ilemi yaplmt. Bununla birlikte, adetler gerei, hatta dinin artlar pekitiriyor bu düzeni, ZAGS'ta rzsmi ilemler ve nikah da yapldktan sonra bile, damat ve gelinin ayn eve yerleip, birlikte aile hayatna balamalar mümkün olmuyor. Her ikisi de kendi evinde, ebeveynleriyle birlikte kalyorlar. Onlar belirsiz bir müddet birbirlerini görmeyip yayorlar. Bazen birkaç ay, bazen ise iki yl, hatta bundan da fazla bir zaman geçene kadar, gelinin damat evine getirilmesi, düün yaplmas mümkün olmuyordu. Damat iri yapl, ileri yürütmede babasnn sa koluydu. Rus okulunu da iyi derecede okuyan genç, düünün fazla geciktirmeden biran önce yaplmasn istiyor, her ak genç gibi, o da acele ettiini söylüyordu.

2 "Endi kal&n, berne de en zat kurugand&. Bizni ca#avubuzda ol ölüb bargan adetleni canfurt&rga d&galas etgenle bolsala da ortab&zda, Sovet vlast korathand& ol adetleni. Burun nekâhdan sora toy etey nek soza edile? Kesini erini üyüne kelin kuru kol bla kirmey, berne savgala etib kelir üçün. Ol zatla endi kerek tüldüle. Sora nege kerek bolama men saklarga?" deydi ol. "Da nek bolmaysa saklarga? Senden neleri aman bolub saklayd&la, neleri aman bolub saklagand&la ba#hala? Kayr& a#&gasa sen? Cetalmaym& kall&ksa? Töz." deb kaytarad&la anna cuvabn&. "T&nçd& sizge aythan: Töz! Kesi iz bir körge edi iz tözüb" deb onsunmayd& Hasan. HV: "Da tözmegenbizmi da? Tözgenbiz, ki#ige guru#ha da etmegenbiz. Endi seni üçün ata-babala cürütüb kelgen adetleni, bütev özenle cürütüb kelgen adetleni kalay türlendireyik. Kalay keledi seni kölüne?" "Tukumsuz, cuvuksuzmu biz? Ogese, seni kölüne kelgenden, ba#ha özdenlege amals&z kerek bolgan adetle Canibekler& bla S&lpagarlaga stem tülmüdüle? Ogay, Hasan, bo# zatlan& g&r&ldaysa sen. Bir kesek sag&# eterge kerekse. Olsagatda tü#ünür esen a." K&zn&, Hasan bek süye edi, cüregi t&nçl&k tabmay edi. Kesini ariuv Kulistan&na süygen cüregi tarala, tözerge, saklarga kerek bolad&. Süymeklikni üsünden ol anda-m&nda sag&nftan& bolsa, anfia, alg&nca, oguramay cuvab etedile: "Endi nek a#&gasa, ha? Kulistan alay-alays&z da senikidi da! Adetni saklarga kerekdi da! Ay&b tülmüdü halkga cürek sezimlerini bildirirge: har kimge nege cayasa hapar&n&!" "Bilsele bilsinle, ne bollukdu an& üçün?" "Kalay alay ne bollukdu? Har kim bilir, alay bolsa va; Hasan, Canibeklan& Karan& ca#&, kesini cuvuklar&n&, tukumunu s&y&n körmeydi, ala unamay turganlay, Karaçay, Kabart&, bütev ba#ha muslimanla da cürütgen adetleni buzub, kesini toyun cenftil etdirirge küre#ib aylanad&, tukumucuvugu bolmagança, an& onovun eterge adam& bolmagança derle. Bedi#di ol! Alaym&d&, ogese alay tülmüdü?" Allay sözle bla targa t&y&lgan Hasan, süysesüymese da, tözerge kerek bolad&, saklayd&. Ko#ha ç&g&b, i# bla sag&#lar&n çaçarga küre#edi, alay a i#ni tutmayd& kolu. Bir kere va Hasan, Ullu Karaçayga, tavlaga barad&. Ala alg&n, Sovet vlastha deri, tüz cerlege köçgünçü anda ca#agan edile. Talay zamann& konakda turub kaytad&. Alay a toynu üsünden, kelinni keltirüvnü kayg&s&n etgen ki#i bolmayd&. Registratsiya etilgenli va onuncu ay barad&. "Artk balk, hediye denilen eyler ortadan kalkt. Bizim hayatmzda bu ölüp giden adetleri yeniden getirmeye uraanlar olsa da aramzda, Sovyet düzeni ortadan kaldrd bu adetleri. Eskiden, nikahtan sonra düün yaparak niçin uzatyorlard? Kendi kocasnn evine gelin, eli bo girmeyip, hediyeler hazrlayp gelmek için. Bu eyler artk gerek deil. Hem niçin korumam gerekiyor? " "Ya niçin korumayacakmsn? Senden neleri kötü olup da koruyorlar, neleri kötü olup da saklamlar bakalar? Nereye acele ediyorsun sen? Yetiemeyip mi kalacaksn? Sabret." diye veriyorlar ona cevab. "Kolay size söylemek: Sabret! Kendiniz bir deneseydiniz sabredip " diye houna gitmiyor Hasan 'in. "Peki, sabretmedik mi de? Sabrettik, kimseye de serzenite bulunmadk. /imdi senin için ecdadmzn yürüttüü adetleri, bütün bu diyarlarda yürütülen adetleri nasl deitirelim. Nasl geliyor senin aklna? " "Soysuz, sopsuz muyuz biz? Yoksa, senin gönlünün istedii gibi, baka soylu ailelere mutlaka lazm olan adetler Canibekler ile Slpagarlar için geçerli deil mi? Hayr, Hasan, boy eyleri dr dr ediyorsun sen. Biraz düünmen gerek. O zaman düünürsen belki." Kz, Hasan çok seviyordu, kalbi sürekli çarpyordu. Kendisinin güzel Kulistan'na çarpan kalbinin sabretmesi, beklemesi gerekiyor. Ak hakknda o orada-burada bahsettiinde, ona, eskisi gibi, onaylamayan cevaplar veriyorlar: "/imdi niye acele ediyorsun, h? Kulistan öyle veya böyle senindir deil mi! Adete göre hareket etmek lazm! Ayp deil mi, herkese içindekileri anlatmak: herkese yayyorsun bütün hikayeni!" "Bilirlerse bilsinler, ne olacak bunun için?" "Nasl yani ne olacak? Herkes bilir, öyle olursa da, Hasan, Canibeklerin Karann olu, kendi akrabalarnn, sülalesinin deerini ayak altna alyor, onlar kabul etmedikleri halde, Karaçay, Kabardey, bütün baka Müslümanlarn da devam ettirdii adetleri çineyip, kendi düününü biran önce yaptrmaya urayor, sülalesi-akr abas yokmu gibi, bu iin tanzimini yapacak adamlar yokmu gibi derler. Ayptr o! Öyle mi, yoksa öyle deil mi? " Bu sözlerle sktrlp durdurulan Hasan, houna gitse de gitmese de sabretmeye mecbur kalyor, bekliyor. Çiftlie gidip, çalarak kafasndaki düünceleri datmaya çalyor fakat ie gitmiyor eli. Bir keresinde Hasan, Büyük Karaçay'a, dalara gidiyor. Onlar eskiden, Sovyet düzeninden önce, düzlük yerlere göçmeden burada yaamlard. Epey bir zaman misafirlikte kalp dönüyor. Fakat düün ve gelinin getirilmesi konusunda derdine çözüm getiren kimse olmuyor. Resmi ilemler yaplal ise onuncu ay bitmek üzere.

3 Bir colda atas&n& amanat& bla Narsanaga barad& Hasan. Alay a andan avrub kaytad& da, at belinden tü#genley üyge kirib orunna catad&. Ekinci kününde Hasar&na kara çeçek tiygenin aç&klayd&la. Belgili bolgandan, ol talay künnü da avruy turganlay, ayak üsünde aylannand&, ki#ige da aytalmay. Avrub, tö#ek bolub turganlay da, Kulistanm unutalmayd& ol. Avrugan sandrak etib ba#layd&. Narsanada bayram bazardan hapar aytad&. Ullu Karaçayga barganm&, ar&na anda kalay kuvannanlarm& hapar&n aytad& sandrag&nda. Süygen k&z&n çak&rad&, sandrak etib. Atasmdan-anasmdan s&nnar bir kereçikni körgüzügüz an& menne deb tileydi sandrag&nda. Ata bla ana avrugan ca#lar&n caz&ks&nad&la. Elde kat& avrugan adam hazna sav kalmagan&n ariuv bile edile ala. M&nda "baguv" de en zat, sav bolgandan ese, ölürge bek bolu#ad& adamga. Alay ençi #artl& bolad& afendini "baguvu". Ca#lar& sav bollu una alay bek &#anmay, tab umut üzüb ete da bolurla, Hasann& atas& bla anas&, bir-biri bla onovla#&b, kelinin keltirirge deydile. Toy eter üçün ala etgen onov bollukdu, debmi turas&z? Ayhay, alay bolsa va! Endi kelinni cuvuklar&n da, S&lpagarlan& üydegini, ol onovga bügerge kerekdi. Alaga keleçile iyib, allar&n saklayd&la. Ala kayt&b keledile da, kelinni cuvuklar& aythann& aytad&la: "S&lpagarlar& bizge özdença tübedile. Alay a unamayd&la alay k&sha bolcalda toy etivnü. B&lay ayt&g&z dedile ala: Allah aytsa, faygambar da amin dese, Hasan sav bolur, ayak üsüne turur, olsagatda künnü da belgilerbiz, toy da eterbiz. Busagatda va allay a#&guv bir zatha da u#amayd&. Alayd& bizni sözübüz, bagal& konakla." Zaman barad&. Hasann& hal& va amandan amanna ketedi. Ol sebebden, Hasann& kallay halda bolgan&n bilib, har kim açuvlanad& S&lpagarlan& bergen cuvablar&na. Avrugann& atas&-anas&, cuvuklar& S&lpagarlaga "ak&l sal&r" murat alad&la. Car&mdan keleçile ciberedile. Bu col ke#leri da keleçige elde eki komsomolçunu ko#ad&la, Ahmat bla Tavsoltann&. Kelinni cuvuklar&, kartla entda ayak tiregen töreleri bolsa, "korkuturga" deb ko#ad&la komsomolçulan&. Keleçile S&lpagarlaga keledile. T&y&n#l&s&ça tübeydile alaga. Kurmanl&k eterge izleydile, alay a keleçile birden eki etib unamayd&la. "S&ylana turur zaman&b&z cokdu! Kurmanl&k kayg&l& tülbüz. Hasann& hal& biz umut etgença bolmad&. Kelinni elte kirirge kerekbiz. Bir da kurumasa da Kulistanm körgüzürge kerekbiz anna. Kim biledi, ol sav bolurga bolu#ur ese va. Allah ho dese, ne bolmayd& deyse." Bir defasnda, babasnn bir emanetini götürmek üzere Narsana'ya gidiyor Hasan. Fakat oradan hastalanarak dönüyor, at srtndan iner inmez eve girip yataa yatyor. kinci gün Hasan 'in çiçek hastalna yakalandn söylüyorlar. Açklandktan sonra, epey bir gün, hastayken de ayakta dolat, kimseye de söyleyemeyip. Hastalanp, yataa düse de Kulistan ' unutamyor o. Hasta, sayklamaya balyor. Narsana'daki bayram pazarndan havadis veriyor. Büyük Karaçay'a gittiini, orada ona nasl sevindiklerini anlatyor sayklamasnda. Sevdii kz çaryor sayklayp. Babasna, anasna, tek bir kerecik gösterin onu bana diye yalvaryor sayklamasnda. Baba ile anne, hastalanan oullarna üzülüyorlar. Köyde ar hasta olan kiilerin pek fazla yaamadklarn çok iyi biliyorlar onlar. Burada "tedavi" denilen ey, shhati kazanmaktan çok ölmeye yardmc oluyor insana. Öyle özel artl oluyor imamn "tedavisi". Oullarnn iyileeceine pek kanaat getirmeyip, hatta ümitlerini de kesmitiler, Hasan'in babas ile annesi, birbirleriyle istiare edip, gelini getirelim diyorlar. Düün yapmak için onlarn bu karar uygulanacak m sanyorsunuz? Keke, öyle olsayd 1. /imdi gelinin akrabalarna da, yani Slpagar ailesine, bu karar onaylatmak gerek. Onlara elçiler gönderip, yollarna bakyorlar. Onlar dönüp geliyorlar ve gelinin akrabalarnn söylediklerini söylüyorlar: "Slpagar ailesi bizi soylu bir aile gibi karladlar. Fakat kabul etmiyorlar öyle ksa bir sürede düün yapmay. Böyle söyleyin dediler onlar: Allah izin verirse, Peygamber de amin derse, Hasan iyileir, ayaa kalkar, o zaman günü belirleriz, düün de yaparz. /u anda ise böyle aceleye getirmek bir eye benzemez. Öyledir bizim sözümüz, deerli konuklar." Zaman geçiyor. Hasann hali kötüden kötüye gidiyor. Bu yüzden, Hasan ne durumda olduunu bildiinden herkes öfke duyuyor Slpagar ailesinin verdii cevaplarna. Hastann babas-annesi, akrabalar, Slpagar ailesinin "akln bana getirmeye" karar veriyorlar. Yeniden elçileri gönderiyorlar. Bu sefer kendileri de elçilerin arasnda köydeki Komsomol'dan (Komünist Gençlik Örgütü) iki üyeyi de katyorlar, Ahmat ile Tavsoltan'. Gelinin akrabalar, yallar yine ayak direrlerse, "korkutmak" için katyorlar Komsomol üyelerini. Elçiler, Slpagar ailesine geliyorlar. Uygun bir ekilde karlyorlar. Kurban kesip ziyafet vermek istiyorlar, fakat elçiler bunu kabul etmiyorlar. "Ziyafetle zaman kaybedemeyiz 1. Kurbanlk deil derdimiz. Hasan'in durumu bizim ümit ettiimiz gibi olmad. Gelini götürmemiz gerek. Mutlaka Kulistan ' göstermemiz gerek ona. Kim bilir, belki onun iyilemesine faydas olur. Allah buyurursa, ne olmaz ki."

4 Haniy, kelinni anas&, cumu#amayd&, ho demeydi, birinci kere aythan&n kaytarad&: "Hasar&na, Canibeklan& bütev üyürlerine da Allah ca#arga köb nas&bl& kün bersin. A#&kmag&z, bagal& konakla. Bo#unaga sözügüznü tas etme iz, andan cuk ç&gar&g& cokdu." "A üyüne, Hasar&n& hal& bek k&y&nd&!" deb k&ç&rd& keleçileden biri, andan ar& kesin t&yalmay. "Hasar&n& hal& k&y&nd&m& deysiz" deb kaytarad& kart ti#iruv. "Allah buyurmasa, Hasar&n& ba#&ndan bir tük da tü#mez. Canruz k&z&b&zn& kuvançm eterigibizge raz& tül ese va, nedi amal! Alayd& sora Allahn& buyurgan&, Ahmat." Bu türlü ayak tirev, bu türlü suvuk cuvab, konaklaga va ol köl kendirgença körünedi, kimden da alga komsomolçulan&, Ahmat bla Tavsoltann&, tözümden ç&kganlar&d&. Ammaga duniyan& kuyar&klar& kelib, ala ke#lerin küç bla t&y&b turad&la. Art&k da Tavsoltan bek kozgalad&. Em ah&r&nda an& aç&vu t&s&na tögüledi: "Sen unuthan etese, Haniy, sen da, biz bar&b&z da busagatda, burunca, patçahl&k bla zorluknu zaman&nda ca#amayb&z. Sovet zamanda ca#ayb&z: art&kl&kn& caklavçu zakonla oyulgand&la endi. Siz ete turgan zatha adam h&likke etüv deydi. Ol ogay, sizni sovet zakon bla amanl&kç&n&ça, ay&bha tübetirge bollukdu, türmege olturturga. ynan&g&z ol zatha! Biz komsomolçulab&z. Allay halisizlikge tözüb bolluk tülbüz. Allah aytsa de en zatn& üsünden b&layda söz bolurga madar cokdu. An& körürge küseb turgan erine Kulistann& a#h&l&k bla bermesegiz, biz olsagatda sizge sorluk-orluk tülbüz, kesibiz kalay kereklige sanasak, alay elterikbiz." "Kalay eteriksiz da siz sora?" deb sorad& cüregine korkuv kirib Zekeriya. "Etib a kalay eterikbiz! Tenleribizni c&y&b kelirbiz da al&rb&z da keterbiz Kulistann&!" Ahmat da k&zarak bolub ko#ad&: "Sizni va bar&g&zga cal çal urgan&na karamay, ssisuvda türmege a#&r&rb&z. Kim biledi, bir kesek oltursag&z, ba#&g&zga ak&l kirir ese va. Adam ölüm tö#ekde ese da bilmeybiz, siz a bizni cüregibizni cara turas&z Allahn& at& bla." "Tobasta, kalay cennil adamd& bu Ahmat!" deydi Zekeriya, korkarak bolub, kölü kalgança türsün ala. "Alay söle#irge bolam&d&?" "Da sora siz etgença bolam&d&?" deb Tavsoltan an& sözün böledi. "Komsomolçula tülmüdüle ala" deydi andan ar& Zekeriya. "Sora bizni k&z&b&z, Kulistan, zaman& cetse, Hasar&na barl& &na ogay deb, b&layda sizni bla öçe#genmi bard&? Eltigiz, Allah üçün, kim ogay deydi, Allahha kar#ç& söle#megiz b&layda ans&!" "Da sora, söz ç&garmay, onbe# minutdan kelinni haz&r etigiz. Biz kelirbiz, saklagan a eterik tülbüz bir minutnu da." Haniy, gelinin annesi, ymuamyor, evet demiyor, ilk söylediini tekrarlyor: "Hasan 'a, Canibek ailesinin bütün fertlerine Allah uzun ömür versin. Acele etmeyin, deerli konuklar. Bouna konuup kendinizi yormayn, bundan bir sonuç çkmaz." "Bak hele, Hasann durumu çok kötü!" diye bard elçilerden biri kendine engel olamayp. "Hasann durumu kötü mü diyorsunuz" diye tekrar ediyor yal kadn. "Allah buyurmazsa, Hasan'm bandan tüy bile eksilmez. Tek kzmzn mutluluuna raz deilse, nedir çare! Öyledir o zaman Allah'n buyruu, Ahmat." Bu ekil ayak direme, bu ekil souk cevap, konuklar sinirlendirmi gibi görünüyor, hepsinden de çok Komsomol üyelerini, Ahmat ile Tavsoltan'in sabrlar tat. Yal kadna azlarna geleni söylemek isteyip onlar kendileri zor bir ekilde tutuyorlar. En çok da Tavsoltan öfkeli. En sonunda onun öfkesi da çkyor: "Sen unutuyorsun, Haniy, sen de, biz hepimiz de imdi, eski zamanda olduu gibi Çarlk ve bask rejimi zamannda yaamyoruz. Sovyet rejiminde yayoruz: kötülüü koruyan kanunlar artk ortadan kaldrld. Sizin yaptklarnza insanla alay etmek denir. Hatta, sizi, Sovyet kanunlarna göre, suçlu olarak saymak gerekir, hapse attrmak gerekir. nann buna! Biz Komsomol üyeleriyiz. Bu yakksz duruma dayanamayz. Allah izin verirse denilen eyin hakknda burada söz söylemenin imkan yok. Onu görmek için hasret çeken kocasna, Kulistan ' güzellikle vermezseniz, biz o zaman size soracak falan deiliz, kendimiz nasl istersek öyle götüreceiz." "Nasl yapacaksnz bu ii peki?" diye sordu yüreine korku düüp Zekeriya. "Yapp nasl yapacaz! Arkadalarmz toplayp geliriz de alp gideriz Kulistan '!" Ahmat da sinirlenerek ekledi: "Sizin hepinizi, banza ak dümesine bakmadan, ssisuv'daki hapishaneye göndeririz. Kim bilir biraz orada kalrsanz aklnz banza gelir. Adam ölüm döeindeyse de bilmiyoruz, siz ise bizim yüreimizi ortadan çatlatmaya uralyorsunuz Allah 'in adyla." "Tövbe estafurullah, ne kadar sinirli bir adam bu Ahmat!" diyor Zekeriya korkarak, yüzünde küsmü bir ifadeyle. "Öyle konuulur mu?" "Peki, sizin yaptklarnz münasip mi?" diye Tavsoltan da onun sözünü kesti. "Komsomol üyeleri deil mi onlar" dedi daha sonra Zekeriya. "Peki bizim kzmz, Kulistan, zaman gelirse, Hasan'a varacana hayr diye, burada sizinle iddiaya giren mi var? Götürün, vallahi, kim hayr diyor, Allah'a asi konumayn burada yeter ki!"

5 Keleçile, üynü iyelerini kollar&n da tutmaganlay, raz& bolmaganlar&n bildire, e#ikni kat& kag&b ç&gad&la. Üyde kalabal&k ba#lanad&. Kartla ah-oh etedile. "Osal zamann&" sögedile, adetni saklarga koymagan, alan& "bedi#lik" etgen bolumga deri ca#aganlar&na, burun kim da s&ylagan adetleni kaytmazdan oyulganlarma ökünedile. "Allahn& nalat& bolganla, Allahn& unuthan gavurla, kallayla etedile, neni etmeydile! Allah alan& kalay da urmayd&, kalay etmeydi alan& külkömür da!" deb tar&gad& ahs&na-ahs&na Zekeriya. Haniy, oh ete, ahs&na, iç üyge kiredi, Kulistanna. Ol a, cüregi küye, u#akn& all&ndan artma deri e#itgen edi, ç&garga, sözge ko#ulurga madar tabmay edi ans&. Adetle, kollar&n, ayaklarm baylab, k&m&ldarga koymay edile ans&, çab&b da keterik edi on minutluk col ortalar&n kesib, ca#avunu ah&r sagatlar&n, kim biledi, ariuv ah&r dakikala e#ele da, saklab cathan süygenine. "Da, k&zç&k, alay bolur edi buyurulgan&" deydi Haniy. "Bir nas&bs&z sagatda tuvgan bolur edin sen, biz murat etgença bolmad&, bu Allahs&zla izlegença boldu. Hayda, macal&rak zatlar&m ç&gar da, kiyine kir. Entda Allahs&z sözleri bla korkutuv sözlerin e#itdirmesinle." Kulistan saklagan da ol edi. Anas& ç&kganlay, kübürden b&llay künne deb talay c&ln& saklab turgan cepkeni, ba#ha zatlar&n da alad&. Talay minutha ol haz&r bolad&. Küyöv nögerle atlaga minib, "orayda" ayt&b, S&lpagarlan& arbazdan ç&garad&la. Bir-eki minutha atl&la S&lpagarlar& bla Canibeklan& üylerin birbirinden ay&r&b turgan üç tiyreden ötedile. Alay a, ne medet, atl&laga Canibeklan& kabak e#iklerini all&nda oyulub bargan adetleni horlagan&na kuvannan nas&bl& küyöv tübemeydi. Alaga c&lamukla bla bu#uvnu kara haparç&s& tübeydi. Kuvançl& ca# tölünü, eliya urganca, bu#uvlu hapar arsar etedi. "Hasan tüz busagatda Allahha berdi can&n, Hazrail mölek ömürlükge an& közlerin cabd&. Hasann& ah&r sözleri b&la boldula: Kulistan, Kulistan, nek s&y&rd&la seni menden! Nek körgüzmedile seni menne Kuvançl& ay&n, bu#uvlu ay&n bolub termilib, cüregi Kulistann& küsey ketgen ca#n& as&ravga ko#ulad&. Ol kün innirde Üçköken elni komsomolunda ullu c&y&luv bolad&. K&zuv, cürekni tereninden kelgen sözleni ayt&b, bir avuzdan b&llay begim alad&la: "Eski adetlege kar#ç& hatersiz küre#ni ba#larga. Registratsiyadan sora toynu ç&rtda artha sozmazga." Andan beri Üçköken elde ZAGS'da kol salmftandan sora toynu artdaga sozmayd&la, kelinçikni küyövnü üyüne eltib koyad&la. Ba#ha ellede da Üçkökenni &z&ndan atlay barad&la. "Peki o zaman, sessizce, on be dakika içinde gelini hazrlayn. Biz geliriz, fakat bir dakika dahi beklemeyiz." Elçiler, ev sahiplerinin ellerini de tutmadan, memnuniyetsizliklerini hissettirerek, kapy da hzla çarparak çktlar. Evde gürültü patrd balar. htiyarlar ah-oh çekiyorlar. "Kötü zaman" eletiriyorlar, adetlerin devamn engelleyen, onlar "aypl" duruma düüren bu zamana kadar yaadklarna, eskiden herkesin deer verdii adetlerin bir daha geri gelmemek üzere yok edildiine üzülüyorlar. "Allah'n lanetledikleri, Allah' unutan gavurlar, neler yapyorlar, neyi yapmyorlar! Allah onlarn nasl çarpmyor, nasl onlar yakp kül-kömür etmiyor!" diye dertleniyor iç çeke çeke Zekeriya. Haniy, iç çekip, arkadaki odaya girer, Kulistan'in yanna. O ise, yürei skntl bir ekilde, konuulanlar bandan sonuna kadar duymutu, çkmaya, konuulanlara katlmaya çaresi yoktu. Adetler, ellerini, ayaklarn balayp, hareket etmeye imkan vermiyordu yoksa koarak bile gidecekti aralarndaki on dakikalk yol engelini, hayatnn son saatlerini, kim bilir belki de son dakikalarn yaayan sevdiine. "Peki, kzm, öyle demek ki kader" diyor Haniy. "Bir ksmetsiz zamanda domu olabilirsin sen, bizim arzu ettiimiz gibi olmad, bu Allahszlarn istedii oldu. Haydi, güzel elbiselerini çkar da giyinmeye bala. Yine Allahsz sözleri ile korkutucu sözlerini iittirmesinler." Kulilstan'n bekledii de buydu. Annesi çknca, sandktan, bu gün için diye uzun yllardr saklad elbisesini ve dier eylerini ald. Ksa bir süre sonra o hazrland. Damadn arkadalar atlara binip, "orayda" (gelini getirme arks) söyleyip, gelini Slpagar ailesinin avlusundan çkaryorlar. Bir-iki dakikada atllar Slpagar ve Canibek ailesinin evlerini birbirinden ayran üç mahalleden geçtiler. Fakat, ne çare, atllar, Canibek ailesinin avlu kapsnn önünde, çürüyen adetlerin bertaraf edilmesine sevinen ansl damatla karlamadlar. Onlar, göz ya ile üzüntünün kara habercisiyle karlatlar. Sevinçli gençleri, yldrm vurmu gibi, üzüntülü haber akna çevirdi. "Hasan tam u anda Allah'a cann teslim etti, Azrail melei sonsuza kadar onun gözlerini yumdu. Hasann son sözleri öyle oldu: Kulistan, Kulistan, neden aldlar seni benden! Neden göstermediler seni bana..." Sevinçli topluluk, üzgün topluluk haline dönüüp, kalbi Kulistan'a hasret giden delikanlnn cenazesini defnetmeye gidenlere katlyor. O gün akam, Üçköken köyünün Komsomol binasnda büyük bir toplant yaplyor. Ateli bir ekilde, yürein derinliklerinden gelen sözler söyleyip, hep birlikte öyle karar alnyor: "Eski adetlere kar acmasz bir mücadele balatlacak. Resmi nikah ileminden sonra kesinlikle düün ii fazla uzatlmayacak." O günden beri Üçköken köyünde resmi nikah yapldktan sonra düünler fazla uzamadan yaplyor, gelini damadn evine götürüyorlar. Dier köyler de Üçköken 'in izinden gidiyorlar.

avalan Hasan (Köndelen, 1937)

avalan Hasan (Köndelen, 1937) 19 Kasm 1937'de Köndelen köyünde dodu. Çocukluu Krgzistan'n Celalabad ilinde geçti, kolhozda inek çobanl ve traktör )oförlüü yaparak liseyi okudu. 1957'de yurduna döndükten sonra, Bakü'de Kirov Devlet

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Avclk ile ilgili iirler

Avclk ile ilgili iirler Avclk ile ilgili iirler APS ATI'NIN HKAYES Apsat geyiklerin efendisidir. Kznn ismi Baydimat'tr. Halk arasnda anlatlanlara göre, avclarn yaralad da keçilerini kendisi tedavi edip iyile tirir. Evi bir kaya

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Kagylan Nazife. +afak Aydnl/

Kagylan Nazife. +afak Aydnl/ Kagylan Nazife Taköpür köyünde doan Muhammet kz Nazife Kagy, Karaçay-Çerkes Devlet Üniversitesi Dil-Edebiyat Fakültesinden mezun olmutur. Mehur yazar ve air Halimat Bayramuk'un hayat ve eserleri üzerine

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

İyi Aksamlar, Bir gönüllümüzün annesinin mektubu da ekte yer alıyor... Bir de 12 sene sonra gelen mesaj...

İyi Aksamlar, Bir gönüllümüzün annesinin mektubu da ekte yer alıyor... Bir de 12 sene sonra gelen mesaj... İyi Aksamlar, İLKYAR projelerinden dönerken proje değerlendirilir... Projeye ilk defa katılan "kelebekler" değerlendirmeye baslar, daha sonra 2., 3. nesil "kelebekler" konuşur... Konuşma o kadar sürer

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Güzellerden Güzellemeler...

Güzellerden Güzellemeler... Güzellerden Güzellemeler... Geçen hafta Tosya Y!BO ö"rencilerinin yaptıklarını anlatmı#tım, bu hafta da kolejlerde okuyan çocuklardan bir iki örnek verece"im Alev Okullarına gitmi#tim ilk dönem, Alev Okulları

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil.

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil. Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95 Marktstraße 13 e-mail: bettina.knab@gmx.de 86866 Mickhausen - Münster Sayýn annebaba, Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin Mucizeleri YAYIN NO: 85 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 Birinci bask

Detaylı

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei N. Emrah AYDINONAT Mülkiye Felsefe Topluluu Felsefe Bülteni 1, 2004 lyas Günaydn Filizsu! Filizsu Günaydn lyas, naslsn? lyas Ne yapalm yahu, u iktisat denen garip

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 09 Eylül 2009 12:41 - Son Güncelleme Çarşamba, 09 Eylül 2009 13:10

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 09 Eylül 2009 12:41 - Son Güncelleme Çarşamba, 09 Eylül 2009 13:10 Bir Gencin Eroin Kullandığı Nasıl Anlaşılır? Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri nde Şef Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Pektaş a bu soruyu sorduğumda söze şöyle başladı: Daha kırık kırık, çatallı,

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Dakikalard?r içimi kemirip duran karars?zl??a son noktay? koymal?y?m art?k. Ba??m dik, kedimden emin ve kararl? aya?a kalk?yorum.

Dakikalard?r içimi kemirip duran karars?zl??a son noktay? koymal?y?m art?k. Ba??m dik, kedimden emin ve kararl? aya?a kalk?yorum. BEYAZ ÇI?LIK - 4 by Evren GÜRKAYNAK - Çar?amba, Nisan 01, 2009 http://www.kayipdunya.com/evren/beyaz-ciglik-4 Dakikalard?r içimi kemirip duran karars?zl??a son noktay? koymal?y?m art?k. Ba??m dik, kedimden

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright

Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 1 POĞAÇA Ahmet: Merhaba güzel günler, merhaba Şule. Şule: Herkese merhaba. Ahmet: Merhaba Şule! Şule: Herkese merhaba. Ahmet: Ya ben sana Merhaba Şule. diyorum, sen niye Ahmet demiyorsun? Şule: Merhaba

Detaylı

Nart Sözle / Ata Sözleri

Nart Sözle / Ata Sözleri Ata Curtnu, Halkn, Batrlan emda Batrlkm Üsünden Ata curt-altn beik Ata curtumu ba bolmasamda, bosagasn ta bolaym Ata curtça cer bolmaz, tuvgan elça el bolmaz Ata curtnu korugan ozar, korumagan tozar Ata

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

FIKRALAR. Komik Duvar Yazıları... ******************************************** Baz1 parazitler ba1rsakta ya_ar. ba1rmasak da

FIKRALAR. Komik Duvar Yazıları... ******************************************** Baz1 parazitler ba1rsakta ya_ar. ba1rmasak da FIKRALAR Komik Duvar Yazıları... FIKRALAR -> Komik Duvar Yazıları... PRENSES_SERENITY #1/1 Tarih: 25 Ekim 2009, 06:53 Mesaj konusu: Komik Duvar Yazıları... Baz1 parazitler ba1rsakta ya_ar ba1rmasak da

Detaylı

VIDEOLAR. Part 1: DUYURU. Part 2: KOLAY OLMAYACAK. Part 3: DUYDUM KI COK MUTSUZSUN. Begendim tüm arklar sizinle paylaacagim

VIDEOLAR. Part 1: DUYURU. Part 2: KOLAY OLMAYACAK. Part 3: DUYDUM KI COK MUTSUZSUN. Begendim tüm arklar sizinle paylaacagim VIDEOLAR Begendim tüm arklar sizinle paylaacagim Part 1: DUYURU Evet arkadalar biliyorum bu benim 3. hesabim ama nedenim var neyse ben videolar adl kitabima burdan devam edecegim nefretle baslayan ask

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

SINIRLARIMIZ SINIRLARINIZ SERT Mİ, YUMUŞAK MI?

SINIRLARIMIZ SINIRLARINIZ SERT Mİ, YUMUŞAK MI? SINIRLARIMIZ EKİM 2016-İLKOKUL SINIRLARINIZ SERT Mİ, YUMUŞAK MI? Yumuşak sınırlar karmaşık mesajlar iletir, sert sınırlar kural ve beklentilerimizle ilgili net sinyaller gönderir. Günümüzde ebeveynlerin

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 168 SAYGI VE HÜRMET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 18 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu! Kaybolmasınlar Diye Mesleğini sorduklarında ne diyeceğini bilemezdi, gülümserdi mahçup; utanırdı ben şairim, yazarım, demeye. Bir şeyler mırıldanırdı, yalan söylememeye çalışarak, bu kez de yüzü kızarırdı,

Detaylı

DERS B R BEBEK DO DU

DERS B R BEBEK DO DU DERS BR BEBEK DODU Abbas, üç yanda bir çocuktu. O gün etrafndaki herkeste bir tela vard. Çünkü aileye yeni bir bebek katlmt. Aabeyi Abdullah n bir olu olmutu. Ne var ki Abdullah, bebek domadan birkaç ay

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Bu kitabın sahibi:...

Bu kitabın sahibi:... Bu kitabın sahibi:... Dinle bir tanem, şimdi sana, bir çocuğun öyküsünü anlatmak istiyorum... Uzun çoooooooook uzun adı olan bir çocuğun öyküsü bu! Aslında her şey onun dünyaya gelmesiyle başladı. Kucakladılar

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir.

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE Fiil Cümlesi *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir. İsim

Detaylı

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER röportaj ortopedist YARATIYOR.Bursalı 60 61 SONBAHAR 2013 SAYI: 301 İSMAİL AYGAN, TAYFUN AÇIKGÖZ, ERTUĞRUL AYDIN, MURAT GÜRÜN VE ENGİN AKGÜN. ONLAR, BURSALI BEŞ ORTOPEDİST. BEŞ MESLEKTAŞI, UZMANLIK ALANLARI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :(

Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( 56\'ya Lazým Parçalar Gönderen : classic61-17/07/2012 12:15 Sedat abi ve sevgili klasik severler; Kaplumbaða h1zý ile ilerleyen toplama aþama sonunda 56'ya bu parçalarýn lazým olduðu anlaþýldý. :( :( *

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

1990 Şubat ının soğuk bir gününde annem Milwauke deki St. Mary s Hastanesinden beni telefonla aradı.

1990 Şubat ının soğuk bir gününde annem Milwauke deki St. Mary s Hastanesinden beni telefonla aradı. Şifa Verme Yeteneği http://www.kosulsuz-sevgi.com/sevgi-oykuleri/sifa-verme-yetenegi-3/ [Lütuf Anları kitabından Neal Donald Walsh] Bill Tucker 1990 Şubat ının soğuk bir gününde annem Milwauke deki St.

Detaylı

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne N i k o l a y S e m y o n o v i ç L e s k o v Aptalcýk1 Çeviren: Birsen Karaca Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne anladýklarýný kontrol edersek, hiçbirinin

Detaylı

Möçülan Kâzim (Holam-Bzmg, 1859-1945)

Möçülan Kâzim (Holam-Bzmg, 1859-1945) Möçülan Kâzim (Holam-Bzmg, 1859-1945) Balkar Türklerinde anonim edebiyat ve folklorik halk ozanl' gelene'inden yazl edebiyata geçi(te öncülük eden ve Balkar Edebiyatnn kurucusu saylan Kâzim Meçiyev, 1859

Detaylı

29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45

29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45 29-Ekim Cumhuriyet Bayram1n1 Bolu/Mudurnu Halk1yla Co_kuyla Kutlad1k Gönderen : papatya54-01/11/2013 13:45 Cumhuriyet Bayram1n1n co_kusunu farkl1 bir yerde Mudurnu halk1 ile kutlad1k;y1llard1r tan1d11m

Detaylı

Aşağıda sayın Kurdaş için dikilen çınarın kampüste bulunduğu yerdeki pano:

Aşağıda sayın Kurdaş için dikilen çınarın kampüste bulunduğu yerdeki pano: Bugün Boğaziçi Üniversitesinden kıymetli gönüllümüz sevgili Sıdıka nın izlenimini yayınlıyoruz... ODTÜ'yü ODTÜ yapan cumhuriyetimize güzel bir kurum hediye eden ve geçenlerde vefat eden Rektörümüz Sayın

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Şimdi olayı şöyle düşünün. Temel ile Dursun iddiaya giriyor. Temel diyor ki

Şimdi olayı şöyle düşünün. Temel ile Dursun iddiaya giriyor. Temel diyor ki Bildiğiniz üzere Deutsche bank'ın arzı ile varantlar İMKB'de işlem görmeye başladı. Bu konuda çok soru gelmiş. Basit bir şekilde ne olduğunu açıklamak da bize farz oldu. Fakat hemen şunu belirteyim ki;

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 6.si www.m1914.org

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

D bu karakterleri seçerken birinden yardm aldn m yoksa kendi hayal dünyandam belirledin?

D bu karakterleri seçerken birinden yardm aldn m yoksa kendi hayal dünyandam belirledin? Yazar ve röportaj Sevilen veya yazarlkta ilk admn atan yazarlarla röportaj^-^ Part 1: AS yazarlarla röportaj yapp buraya aktaracam gerçekten zor biey neyse Asi kitabnn yazar EVVAL e benimle röportaj yapt

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı