İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ KURUMLARDA KULLANILMAKTA OLAN EĞİTSEL YAZILIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ KURUMLARDA KULLANILMAKTA OLAN EĞİTSEL YAZILIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ"

Transkript

1 Aysun GÜROL, Cihad DEMİRLİ ve Seda AKTI, İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kurumlarda Kullanılmakta Olan Eğitsel Yazılıma Yönelik Görüşleri,. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2-22 Mayıs 2), Elazığ, 2, s İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ KURUMLARDA KULLANILMAKTA OLAN EĞİTSEL YAZILIMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET Yrd.Doç.Dr. Aysun GÜROL Yrd.Doç.Dr. Cihad DEMİRLİ Seda AKTI Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi ABD, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE ABD, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim ABD, Günümüzde bilişim ve teknolojinin her alanda yaygınlaşmış olmasının eğitim ortamına da yansıması görülmektedir. Bu doğrultuda eğitim kurumları da bilişim teknolojileri ortamları oluşturup, çeşitli yazılımlar ve eğitsel ortamlar tasarlayarak öğrencinin gelişimini sağlamaya çalışmaktadır. Sistemin doğru ilerleyebilmesi için de çeşitli eğitsel yazılımlar, e-öğrenme nesneleri, paket programlar, online siteler vs. oluşturulmaktadır. En geniş ağ olarak adlandırılan internet ve bilgisayarlar da buna yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada da şu an ilköğretim kurumlarında yaygın olarak kullanılmakta olan bir eğitsel yazılıma ilişkin öğrenci görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Elazığ il merkezinde beş farklı eğitim bölgesinde öğrenim görmekte olan 2 ilköğretim öğrencisi üzerinden yürütülen bu araştırma oluşturulan 6 maddelik ve dört alt boyuttan oluşan bir anket formu üzerinden yürütülmüştür. Yapılan analizler sonucu cinsiyet faktörüne göre hiçbir alt boyutta anlamlı fark görülmezken, sınıf ve bölge faktörüne anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Eğitsel yazılım, ilköğretim, çoklu ortam uygulamaları. ABSTRACT Today informatics and technologies have been widely used for educational purposes. As a result, educational institutions have designed educational software for information technologies in order to support students learning. For effective usage of information technologies, software, IWBs, and online websites have been designed. Moreover, computers and the internet play a critical role for such development. For this study, the main goal is to investigate students attitudes towards use of educational software used in elementary schools. There were 2 grade students from five education districts in Elazig. The results are explained in the findings and conclusion section. KEYWORDS: Educational software, primary school, multimedia applications. GİRİŞ Eğitim ve teknoloji, bireylerin yaşamlarını, ulusların arasındaki siyasal-ekonomik-kültürel ilişkileri ve toplumların sosyal refah düzeylerini belirlemede en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Özellikle teknolojide yaşanan değişim ve gelişmeler eğitimi, buna bağlı olarak da toplumu etkilemektedir (Özkul ve Girginer, 2). Eğitimin birey ve toplumun yaşamındaki değerinin anlaşılması ve gelişen teknolojinin eğitime etkisiyle birlikte tüm ülkelerde yeni eğitim uygulamalarının geliştirilmesine ilişkin evrensel bir hareket gözlemlenmiştir (Kaya, 22:6). Bu çerçevede gelişmeye açık, zengin ve güncel içerikli öğrenme ortamları tasarlanmaya başlanmıştır. Teknoloji alanındaki hızlı değişime paralel olarak öğretim ortamlarındaki artan etkileşim olanakları ile her geçen gün gelişmeye devam eden eğitsel yazılımlar ve bu yazılımların etkinliği, eğitimde hızla ön plana çıkmaktadır (Özdener ve Sayın, 24). Keser () eğitsel yazılımı, öğretilecek konuların bilgisayar programlama dillerinden yararlanarak öğretim amacıyla bilgisayara uyarlanması sonucu oluşturulan ders programı olarak tanımlamıştır. Bilgisayar ortamında eğitsel yazılımların kullanılmasıyla daha fazla duyu organına hitap etme sağlandığından öğrencinin daha fazla ilgisi çekilerek, öğrenme zevkli hale gelmekte ve bu da öğrenmeyi hızlandırmaktadır (Yalın, 2). Eğitsel yazılımları kullanan öğrencilerin çoğunda ders çalışmaya yönelik büyük ve uzun dönemli bir ilgi gözlendiği, öğrencilerin yazılımlardan hoşlandıkları, zevk duydukları, yüksek güdülenme ile güç ve yorucu problemleri çözdükleri söylenebilir (Mitzlaff ve Wiederhold, 2). Eğitsel yazılımlar her geçen gün biraz daha öğrencilerin öğrenim yaşamına girmektedir. Bu yazılımlarla iç içe olan öğrenciler için yazılım seçimi konusunda eğitimcilere büyük rol düşmektedir. Bu konuda göz önünde bulundurulması gereken bazı kriterler vardır. Kruse ye (22) göre bu kriterler; öncelikle öğrencinin yaşına, gelişim durumuna, sosyal çevresine ve kültürel özelliklerine dikkat edilmesi, seçilen yazılımın içeriğe ve hedeflere uygun olması, farklı kültürleri tanıtması, teknik özelliklerinin yeterli olması, şiddet içermemesi, sosyal gelişimi desteklemesi, öğrenciye bağımsız kullanma ve etkin kullanma imkanı sunması ve yer yer bazı açıklamalarda bulunup öğrenciyi yönlendirmesi şeklindedir. Eğitsel yazılımların seçimine karar verilirken bu ve benzeri kriterlerin dikkate alınması büyük bir öneme sahiptir. Nitekim en uygun yazılımı seçme, eğitimde olduğu kadar eğitimle ilgili süreçler açısından da başarının önemli bir bileşenidir (Lee,, Kara, 2). Eğitsel yazılımların seçiminde, bazı eğitsel yazılım ölçütleri doğrultusunda bir değerlendirilme süreci vardır. Yazılım değerlendirme; geliştirmeye yönelik, seçmeye yönelik veya düzey belirlemeye yönelik bir değerlendirme olabilir. Her bir eğitsel yazılımın farklı özellikleri vardır. Bu nedenle farklı biçimlerde değerlendirilebilirler. Ancak bazı temel ölçütler bütün yazılımlar için kullanılabilir. Bu ölçütleri Kara (2) dört boyutta ele almış ve başlıca; içerik uygunluğu, kullanım kolaylığı, teknik yeterlik ve eğitsel yeterlik olarak sıralamıştır. Bu ölçütlerin tümü, eğitsel yazılımlardan etkin ve verimli biçimde yararlanmak gayesiyle, karar verme sürecine destek olması amacıyla oluşturulmuştur. Nitekim kullanılacağı öğrenme ortamlarının gereksinimlerine uygun olmayan ve öğretim yapılan alanın beklentilerine yanıt veremeyen yazılımlar işlevsel ve yararlı olmaktan uzak olacaklardır (Mutlu ve Öztürk, ). ARAŞTIRMANIN AMACI Bu çalışmanın amacı, eğitim yazılımlarının sahip olması gereken özellikler bağlamında ilköğretim II. Kademe öğrencilerinin öğrenim gördükleri kurumlarda kullanılmakta olan eğitsel yazılıma yönelik görüşlerini belirlemektir. YÖNTEM Araştırmanın Modeli Bu araştırma, tarama modelinde olup, betimsel bir nitelik arz etmektedir. Bunun için, araştırmacılar tarafından dört bölümden oluşan ve uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilmiş 6 maddelik bir anket formu oluşturulmuştur. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini Elazığ ilinde eğitsel yazılımların kullanıldığı ilköğretim okullarında II. kademede öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Elazığ İli kapsamında belirlenmiş olan eğitim bölgesi (Karşıyaka Eğitim Bölgesi, Fırat Eğitim Bölgesi, Harput Eğitim Bölgesi, Hazar Eğitim Bölgesi, Bahçelievler Eğitim Bölgesi) arasından

2 İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kurumlarda Kullanılmakta Olan Eğitsel Yazılıma Yönelik Görüşleri 6 seçilmiş farklı okullarda öğrenim gören 2 ilköğretim II. Kademe öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin Toplanması ve Analizi Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formuyla elde edilmiştir. Bu kapsamda, alan yazın ve uzman görüşleri doğrultusunda beşli likert tipinde maddeler halinde geliştirilen anket formu; kullanım kolaylığı, eğitsel açıdan uygunluk, motivasyonel tasarım ve görsel tasarım açısından uygunluk başlıkları altında dört bölüm ve 6 maddeden oluşmuştur. Anket maddelerine yönelik yapılan güvenirlik ve geçerlik çalışması kapsamında farklı eğitim bölgelerinden seçilen okullarda öğrenim gören 2 öğrenciye bir uygulama yapılmıştır. Bu uygulama sonrasında yapılan analizlerde KMO değeri, ve Cronbach Alpha değeri, olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde istatistik yazılımından faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans ve öğrenci görüşlerinin demografik verilere dayalı değişkenlerden etkilenme derecesi tek yönlü anova testi ile analiz edilmiştir. BULGULAR VE YORUMLAR Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Araştırmaya Katılanların Demografik Verilerine Göre Elde Edilen Bulgular Araştırmaya katılanların demografik verilerine göre elde edilen bulgular Tablo de verilmiştir. Tablo. Araştırmaya katılanların cinsiyet, sınıf ve okulunun bulunduğu bölge değişkenine göre elde edilen bulgular Değişken f % Erkek 46, Cinsiyet Kız 2, Sınıf Okulun bulunduğu bölge Toplam 2,.Sınıf, 2.Sınıf,.Sınıf, Toplam 2, Karşıyaka 4, Fırat 4, Harput 4 2,4 Hazar 44 2, Bahçelievler 4, Toplam 2, Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılanların yüzde 46, sinin kız ve yüzde, ünün de erkek öğrenciden oluştuğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların öğrenim gördükleri sınıflar açısından dağılımlarının,,. ve. sınıflarda yüzde, oranıyla, eşit oldukları görülmektedir. Ayrıca eğitim gördükleri eğitim bölgelerine göre de yüzde unun Karşıyaka Eğitim Bölgesi ve Fırat Eğitim Bölgesi nden, yüzde, inin Bahçelievler Eğitim Bölgesi nden, yüzde 2, ının Hazar Eğitim Bölgesi nden ve yüzde 2,4 ünün de Harput Eğitim Bölgesi nden olduğu görülmektedir. Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Değişkenine Göre Eğitsel Yazılıma İlişkin Görüşlerinin Boyutlar Bağlamında Karşılaştırılması Araştırmaya katılanların cinsiyet değişkenine göre eğitsel yazılıma ilişkin görüşlerinin boyutlar bağlamında karşılaştırılmasından elde edilen bulgular Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Araştırmaya katılanların cinsiyet değişkenine göre eğitsel yazılıma ilişkin görüşleri Boyut Cins. f X ss Sd t p Kullanım Kız,6,6 Kolaylığı Erkek 2,6,2 2,2, Eğitsel Kız,,62 Uygunluk. Erkek 2,6, 2,4, Motivasyonel Kız,4,2 Tasarım Erkek 2,, 2,2,6 Görsel Kız,4,6 Tasarım Erkek 2,, 2 -,6,4 Toplam Kız,, Erkek 2,,62 2,6, Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin yazılıma ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasında hiçbir alt boyutta p, düzeyinde anlamlı fark bulunmamıştır. Bu durum öğrencilerin cinsiyetlerine göre eğitsel yazılıma ilişkin görüşlerinde fark olmadığını göstermektedir. Araştırmaya Katılanların Öğrenim Gördükleri Sınıf Değişkenine Göre Eğitsel Yazılıma İlişkin Görüşlerinin Boyutlar Bağlamında Karşılaştırılması Araştırmaya katılanların öğrenim gördükleri sınıf değişkenine göre eğitsel yazılıma ilişkin görüşlerinin boyutlar bağlamında karşılaştırılmasından elde edilen bulgular Tablo te verilmiştir. Tablo. Araştırmaya katılanların öğrenim gördükleri sınıf değişkenine göre eğitsel yazılıma ilişkin görüşleri Fark Sını Boyut N X ss F p (LSD f ) Kullanım Kolaylığı Levene=,6 Eğitsel Uygunluk Levene=2, Motivasyone l Tasarım Levene=2, Görsel Tasarım. Levene=4, p< , 2, 4,,,6,4 4,,,, 4,,,6 2,,6,,66, 4,,,,,,4 2, 4,,42,4,,,, Tablo de öğrencilerin yazılıma ilişkin görüşlerinin sınıf değişkenine göre analiz sonuçları verilmiştir. Bu tabloya göre; kullanım kolaylığı [F=2,; p<.; p=,], eğitsel uygunluk [F=4,; p<.; p=,] ve motivasyonel tasarım [F=,42;p<.;p=,] boyutlarında anlamlı fark olduğu görülmektedir. Bu farkın yapılan LSD testi sonucunda belirtilen dört alt boyutta da 6 ve. Sınıflar ile ve. Sınıflar arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu durum. Sınıf öğrencilerinin ( X = 4,) yazılımı kullanım açısından ve. Sınıf öğrencilerine göre daha kolay bulduğunu göstermiştir. Ancak. Sınıf öğrencilerin ve. Sınıflara göre daha az düzeyde bir katılmayla birlikte yazılımı eğitsel uygun buldukları tespit edilmiştir. Motivasyonel tasarım açısından. Sınıfların, Sınıflara göre az,. Sınıflara göre de yüksek oranda katılıyorum düzeyinde görüş bildirdikleri görülmüştür. Görsel tasarım açısından ise. Sınıfların, Sınıflara göre yüksek,. Sınıflara göre de az bir oranda katılıyorum düzeyinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.

3 62 Aysun GÜROL, Cihad DEMİRLİ ve Seda AKTI Araştırmaya Katılanların Öğrenim Gördükleri Okulun Bulunduğu Bölge Değişkenine Göre Eğitsel Yazılıma İlişkin Görüşlerinin Boyutlar Bağlamında Karşılaştırılması Araştırmaya katılanların öğrenim gördükleri okulun bulunduğu bölge değişkenine göre eğitsel yazılıma ilişkin görüşlerinin boyutlar bağlamında karşılaştırılmasından elde edilen bulgular Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4. Araştırmaya katılanların öğrenim gördükleri okulun bölge değişkenine göre eğitsel yazılıma ilişkin görüşleri Fark Bölg Boyut N X ss F p (LSD e ) Kullanım kolaylığı Levene= 2, Eğitisel uygunluk Levene= 6,4 Motivasyonel tasarım Levene= 2,4 Görsel tasarım Levene=,2 Toplam Levene=, 4,62,66 2 4,4,6 4,, ,, 4,4, 4,, 2 4,4, 4,4,6 4 44,, 4,,4 4,6,2 2 4,, 4,2,2 4 44,6,6 4 4,,4 4 4,, ,6,2 4,,4 4 44,,6 4,4, 4,4,6 2 4,42, 4,6, ,,4,42 2,422,,, 4,6,46 Bölgeler:. Karşıyaka, 2. Fırat,. Harput, 4. Hazar,. Bahçelievler p<.,,4,,, -2, -, -4, - -2, -4, -, -2, -4, -4, -2, -4, -4, -2, -4, -, Tablo 4 incelendiğinde okulların bulunduğu bölge değişkenine göre eğitsel yazılıma ilişkin görüşlerde; kullanım kolaylığı [F=,42;p<.;p=,], eğitsel uygunluk [F=2,422;p<.;p=,4], motivasyonel tasarım [F=,;p<.;p=,] ve görsel tasarım açısından uygunluk [F=,;p<.;p=,] boyutlarında anlamlı fark bulunmuştur. Bu farkın yapılan LSD testi sonucunda belirtilen dört alt boyutta da özellikle Fırat Eğitim Bölgesi ile Harput Eğitim Bölgesi, Fırat Eğitim Bölgesi ile Hazar Eğitim Bölgesi ve Fırat Eğitim Bölgesi ile Bahçelievler Eğitim Bölgesi arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya Katılanların Eğitsel Yazılıma İlişkin Genel Görüşleri Bu bölümde araştırmaya katılanların eğitsel yazılım ile ilgili genel görüşlerine ilişkin bulgular, ankette yer alan maddelere vermiş oldukları cevapların aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri üzerinden sunulmuştur. Araştırmaya katılanların eğitsel yazılımın kullanım kolaylığına yönelik genel görüşlerine ilişkin bulgular Tablo te verilmiştir. Tablo. Araştırmaya katılanların eğitsel yazılımın kullanım kolaylığına yönelik genel görüşlerine ilişkin bulgular M.No Kullanım kolaylığı X ss Yazılımın kullanımı kolaydır.,,2 2 Yazılımı kullanırken zorlanıyorum.,2, Yazılımı kullanırken zaman kaybettiğimi düşünüyorum.,44,4 4 Yazılım bana onu kontrol etme imkânı sunuyor.,,2 Yazılımda kullanım kılavuzu bulunduğundan onu daha rahat kullanabiliyorum.,6, 6 Yazılımı kullanırken zamanımı verimli,, kullandığımı düşünüyorum. Yazılımı kullanırken istediğim konuya rahatça ulaşabiliyorum. Yazılımda kolaylıkla erişebileceğim bir yardım menüsü mevcuttur. 4,,,, Tablo incelendiğinde öğrencilerin;. madde olan Yazılımın kullanımı kolaydır. ifadesine ( X =,),. madde olan Yazılımı kullanırken zaman kaybettiğimi düşünüyorum. ifadesine ( X =,44), 4. madde olan Yazılım bana onu kontrol etme imkânı sunuyor. ifadesine ( X =,),. madde olan Yazılımda kullanım kılavuzu bulunduğundan onu daha rahat kullanabiliyorum. ifadesine ( X =,6), maddede yer alan Yazılımı kullanırken zamanımı verimli kullandığımı düşünüyorum. ifadesine ( X =,),. madde olan Yazılımı kullanırken istediğim konuya rahatça ulaşabiliyorum. ifadesine ( X =4,) ve. maddede yer alan Yazılımda kolaylıkla erişebileceğim bir yardım menüsü mevcuttur. ( X =,) ifadesine katılıyorum düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Bununla birlikte 2. maddede yer alan Yazılımı kullanırken zorlanıyorum. görüş maddesine ( X =,2) kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılanların eğitsel yazılımın eğitsel açıdan uygunluğuna yönelik genel görüşlerine ilişkin bulgular Tablo 6 da verilmiştir. Tablo Araştırmaya katılanların eğitsel yazılımın eğitsel uygunluğuna yönelik genel görüşlerine ilişkin bulgular M.No Eğitsel uygunluk X ss Yazılımın sınıf öğretimine göre daha iyi öğrenme gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Yazılım kişide bunun bir eğitim yazılımı olduğu izlenimini yaratıyor. 2,. 4,, Yazılım öğrenci ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir.,,4 2 Yazılımın içeriğini kendi seviyeme uygun buluyorum. 4,2, Yazılım beni sorgulamaya teşvik etmektedir.,,2 4 İçerik küçük birimlere ayrılarak anlatılmıştır.,4,2 Yazılım sonundaki test soruları konu ile tutarlıdır. 4,2, 6 Yazılımın içeriği herkesin anlayacağı düzeyde sunulmuştur. 4,,6 Tablo 6 incelendiğinde. maddede yer alan Yazılımın sınıf öğretimine göre daha iyi öğrenme gerçekleştirdiğini düşünüyorum. ifadesine ( X = 2,) ve bir diğer maddede yer alan (M.) Yazılım beni sorgulamaya teşvik etmektedir. ( X =,) ifadesine kısmen katılıyorum düzeyinde görüş bildirmişlerdir. Yazılım kişide bunun bir eğitim yazılımı olduğu izlenimini yaratıyor. (M., X = 4,), Yazılım öğrenci ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir. görüş maddesine (M., X =,), İçerik küçük birimlere ayrılarak anlatılmıştır. görüş maddesine (M.4, X =,4) ve Maddede yer alan Yazılımın içeriği herkesin anlayacağı düzeyde sunulmuştur. ( X = 4,) ifadelerine de katılıyorum şeklinde görüş bildirdikleri görülmüştür. Ayrıca Yazılımın içeriğini kendi seviyeme uygun buluyorum. (M.2, X = 4,2) ve Yazılım sonundaki test soruları konu ile tutarlıdır. (M., X = 4,2) ifadelerine kesinlikle katılıyorum a düzeyine yakın biçimde katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. Araştırmaya katılanların eğitsel yazılımın motivasyonel tasarımına yönelik genel görüşlerine ilişkin bulgular Tablo de verilmiştir.

4 İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kurumlarda Kullanılmakta Olan Eğitsel Yazılıma Yönelik Görüşleri 6 Tablo. Araştırmaya katılanların eğitsel yazılımın motivasyonel tasarımına yönelik genel görüşlerine ilişkin bulgular M.No Motivasyonel tasarım X ss Yazılımı kullanırken kendimi rahat hissediyorum. 4,,2 Yazılımı kullanırken kendimi özgür hissediyorum. 4,, Yazılımı kullanırken kendime olan özgüvenim artıyor. 4,, 2 Yazılım beni motive etmiyor.,,4 2 Yazılımı kullanırken kendimi yalnız hissediyorum. 2,,46 22 Yazılımın sıkıcı olduğunu düşünüyorum.,, 2 Yazılımı kullanırken kendimi sorumluluk sahibi hissediyorum.,, 24 Yazılımı kullanırken kendimi güvende hissediyorum. 4,2,2 2 Yazılım sonunda elde ettiğim başarı sayesinde kendimle gurur duyuyorum. 4,2,2 26 Yazılım bana kendimi geliştirme olanağı sağlıyor. 4,, 2 Yazılım bana onu kontrol etme imkânı sunuyor. 4,24. Tablo incelendiğinde 2. maddede yer alan Yazılımı kullanırken kendimi yalnız hissediyorum. ( X = 2,) ifadesine kısmen katılıyorum şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Ayrıca, Yazılımı kullanırken kendimi rahat hissediyorum. (M., X = 4,), Yazılımı kullanırken kendimi özgür hissediyorum (M., X = 4,), Yazılımı kullanırken kendime olan özgüvenim artıyor. ( M., X = 4,), Yazılım beni motive etmiyor. (M.2, X =,), Yazılımın sıkıcı olduğunu düşünüyorum. (M.22, X =,), Yazılımı kullanırken kendimi sorumluluk sahibi hissediyorum. (M.2, X =,) ve Yazılımı kullanırken kendimi güvende hissediyorum. (M.24, X = 4,2) ifadelerinin tümüne katılıyorum düzeyinde görüş bildirmişlerdir. Tablo ye göre 2. Maddede yer alan Yazılım sonunda elde ettiğim başarı sayesinde kendimle gurur duyuyorum. ( X = 4,2) ve 2. maddede yer alan Yazılım bana onu kontrol etme imkânı sunuyor. ifadelerine ( X = 4,24) katılıyorum a düzeyine yakın bir değerde kesinlikle katılıyorum düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Yine Yazılım bana kendimi geliştirme olanağı sağlıyor. (M.26, X = 4,) ifadesine kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. Araştırmaya katılanların eğitsel yazılımın görsel tasarımına yönelik genel görüşlerine ilişkin bulgular Tablo de verilmiştir. Tablo. Araştırmaya katılanların eğitsel yazılımın görsel tasarımına yönelik genel görüşlerine ilişkin bulgular M.No Görsel tasarım X ss 2 Yazılımda ilgi çeken öğelere yeterince yer verilmiştir. 4,2. 2 Yazılımda dikkat dağıtan öğeler kullanılmıştır. 2,, Yazılımın ekran tasarımı seviyeme uygundur. 4,4, Yazılımda kullanılan renkler dikkati toparlamaya uygun olarak seçilmiştir. 4,, 2 Yazılım görsel öğeler açısından yeterli değildir.,6,4 Yazılımın sayfa yapısını yeterince etkili bulmadım.,62,44 4 Yazılım dersin içeriğine uygun olarak tasarlanmıştır. 4,, Yazılımda kullanılan çoklu ortam öğeleri (ses, video, metin, animasyon, benzetim, resim, vb.) 4,2, uygun nitelikte ve yeterli sayıdadır. 6 Yazılımın tasarımı dikkat çekici ve güdüleyicidir. 4,2, Tablo incelendiğinde; Yazılımda ilgi çeken öğelere yeterince yer verilmiştir. (M.2, X = 4,2), Yazılımda kullanılan renkler dikkati toparlamaya uygun olarak seçilmiştir. (M., X = 4,), Yazılım görsel öğeler açısından yeterli değildir. (M.2, X =,6), Yazılımın sayfa yapısını yeterince etkili bulmadım. (M., X =,62), Yazılım dersin içeriğine uygun olarak tasarlanmıştır. (M.4, X = 4,) ve Yazılımın tasarımı dikkat çekici ve güdüleyicidir. (M.6, X = 4,2) ifadelerine katılıyorum düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Bununla birlikte 2. maddede yer alan Yazılımda dikkat dağıtan öğeler kullanılmıştır. İfadesine ( X = 2,) katılmıyorum düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Ek olarak Yazılımın ekran tasarımı seviyeme uygundur. (M., X = 4,4) ve Yazılımda kullanılan çoklu ortam öğeleri (ses, video, metin, animasyon, benzetim, resim, vb.) uygun nitelikte ve yeterli sayıdadır. (M., X = 4,2) ifadelerine kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. SONUÇ Eğitsel yazılımların sahip olması gereken özellikler bağlamında ilköğretim II. Kademe öğrencilerinin öğrenim gördükleri okullarda kullanılmakta olan eğitsel yazılıma ilişkin görüşlerini belirlemek üzere yapılan bu çalışmada demografik olarak öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf, eğitim bölgeleri ve cinsiyetleri üzerine karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda; cinsiyet değişkenine göre baktığımızda hiçbir alt boyutta anlamlı farka rastlanmamıştır. Bu sonuç öğrencilerin eğitsel yazılıma ilişkin görüşlerinin farklı olmadığını gösterir. Her iki grubun da kullanılan eğitsel yazılıma ilişkin kullanım kolaylığı, eğitsel uygunluk, motivasyonel uygunluk ve görsel tasarım boyutlarında benzer görüşlerinin olması bize cinsiyetin eğitsel yazılım konusunda önemli bir rol oynamadığını göstermektedir. Sınıf değişkenine göre üç alt boyutta anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bu farkın da 6-. sınıf, -. sınıf arasında olduğu görülmüştür. Yazılımı kullanım kolaylığı ve motivasyonel uygunluğu bakımından. Sınıf öğrencilerinin daha uygun bulmasını 6 ve. Sınıflara göre bu yazılımlara alışık olmalarına ve bilgisayar kullanma yeterliğine daha fazla sahip olmasına bağlayabiliriz. Bölge değişkenine göre baktığımızda ise bütün alt boyutlarda anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Bu farklılığın daha çok Fırat- Harput, Fırat-Hazar, Fırat-Bahçelievler eğitim bölgelerinde olduğu görülmüştür. Farklı eğitim bölgelerinde öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları teknolojik olanakların aynı olmaması ve okulların eğitsel yazılımları etkili bir şekilde kullanamamasının da etkili olduğu düşünülebilir. Araştırmaya katılanların genel görüşleri incelendiğinde; kullanım kolaylığına ilişkin alt boyutta en çok Yazılımın kullanımı kolaydır, Yazılım bana onu kontrol etme imkanı sunuyor., Yazılımı kullanırken zamanımı verimli kullandığımı düşünüyorum. ve Yazılımda kullanım kılavuzu bulunduğundan onu daha rahat kullanabiliyorum. görüş maddelerine katıldıklarını görebiliriz. Bu da öğrencilerin bir eğitsel yazılımda en çok kullanım kolaylığını ve yardımcı menüleri önemsediklerini gösterebilir. Eğitsel uygunluğa ilişkin alt boyutta en çok Yazılımın içeriğini kendi seviyeme uygun buluyorum. ve Yazılım sonundaki test soruları konu ile tutarlıdır. görüş maddelerine katıldıklarını görebiliriz. Öğrencilerin yazılımda eğitsel uygunluğu kendi seviyelerine uygun görmeleriyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Motivasyonel tasarıma yönelik genel görüşlerine bakıldığında en çok Yazılım bana kendimi geliştirme olanağı sağlıyor., Yazılım bana onu kontrol etme imkânı sunuyor. ve Yazılım sonunda elde ettiğim başarı sayesinde kendimle gurur duyuyorum. görüş maddelerine katıldıklarını görebiliriz. Bu durum öğrencilerin yazılıma hakim olmalarının motive olmalarını sağladığını düşündürebilir. Son olarak görsel tasarıma yönelik görüşlerinde en çok Yazılımın ekran tasarımı seviyeme uygundur. ve Yazılımda kullanılan çoklu ortam öğeleri (ses, video, metin, animasyon, benzetim, resim, vb.) uygun nitelikte ve yeterli sayıdadır. görüş maddelerine katıldıklarını görebiliriz. Bu durum da yazılımın dikkat çekici öğelerle oluşturulmuş olmasının ve tasarımının öğrenciler için önemli olduğunun bir göstergesidir şeklinde yorumlanabilir. KAYNAKLAR Kara, Y. (2). Eğitim Yazılımları Değerlendirme Ölçeği (EYDÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, -. Kara, Y. (2). Biyoloji Öğretimi İçin Hazırlanmış Eğlenceli Eğitim Yazılımı Değerlendirmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, 2, -.

5 64 Aysun GÜROL, Cihad DEMİRLİ ve Seda AKTI Kaya, Z. (22). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık. Keser, H. (). Eğitimde Nitelik Geliştirmede Bilgisayar Destekli Eğitim ve Yazılımlarının Rolü. Eğitimde Arayışlar. Sempozyumu Eğitimde Nitelik Geliştirme, Nisan, s:- Kruse, Kevin. (22). The Magic of Learner Motivation: The ARCS Model. Internet:( Mitzlaff, H. and Wiederhold, K. A. (2). İlkokullarda Bilgisayar Uygulaması, Eğitim ve Bilim. (çev: Mualla Bilgin). Sayı:4. Mutlu, M.E; Öztürk, C. (). İnternet Üzerinde Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Geliştirme ve Sunum Araçlarının Gereksinimleri Karşılama Düzeyleri. BTIE Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim. Özdener, N., Sayın, H. (24). Macromedia Flash Eğitimi Amacı İle Geliştirilen Bir Eğitsel Yazılımın Bütünsel ve Kullanılan Yöntemler Açısından Değerlendirilmesi. TOJET Nisan 24, C., Sayı: 2. Özkul, E., Girginer, N. (2). Uzaktan Eğitimde Teknoloji ve Etkinlik. I. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyum Bildirisi. Yalın, H. İ. (2). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Ahmet Kara İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ahmet.kara@inonu.edu.tr Hatice

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Zeynep Diker Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu zeynepdiker@karabuk.edu.tr

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 245 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Suat KOL, Sakarya Üniversitesi, SAÜ Eğitim Fakültesi Hendek/SAKARYA skol@sakarya.edu.tr ÖZET İnternet

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi **

Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ** Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2, Aralık 2014 http://fead.org.tr/dergi Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( )

TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( ) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 543-555 TRT SANATÇILARININ MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ( ) Öz Bu araştırma, TRT sanatçılarının mesleki

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Erdal BAY * M. Nur TUĞLUK ** Sinan KOÇYİĞİT *** Özet : Ders çalışmak için seçilen mekânlar, öğrencilerin başarılarını

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet: Bu araştırmanın

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

İLKÖĞRETİM II.KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)

İLKÖĞRETİM II.KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) İLKÖĞRETİM II.KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) THE UTILIZATION LEVEL OF SECONDARY PART OF ELEMENTARY SCHOOLS FROM INFORMATION AND COMMUNICATION

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 50, ERZURUM 2013, 327-342 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Attitudes Towards

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  Electronic Journal of Social Sciences Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Güz-2010 Cilt:9 Sayı:34 (001-016) ISSN:1304-0278 Autumn-2010 Volume:9 Issue:34 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme

Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi Eğitim Denetimi Uygulamaları Kapsamında Öğretmenlere Göre Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir İnceleme Prof. Dr. Münevver ÇETİN *, Gürkan SARIDAŞ

Detaylı

Mathematics Prospective Teachers' Approaches towards the Distance Education System Used for the Department Courses

Mathematics Prospective Teachers' Approaches towards the Distance Education System Used for the Department Courses Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 197-208 197 MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BÖLÜM DERSLERİ İÇİN KULLANILAN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDAKİ YAKLAŞIMLARI 1 Mathematics

Detaylı

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları *

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1 (1), 165-176. Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * Attitudes of Computer Teacher Candidates

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI Mustafa KAHYAOĞLU* H.CoĢkun ÇELĠK* Selami YANGIN** * Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 65 (Kış 2016) 81 ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) Birsen KAŞIKCI (*) Candemir DOĞAN (**) Öz Bu

Detaylı

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında... 3 Etkinlik Soruları Hakkında...

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

ISSN : 1308-7274 meltem-sunkur@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

ISSN : 1308-7274 meltem-sunkur@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0484 Önder ġanlı Ġ.Bakır Arabacı NWSA-EDUCATION SCIENCES Meltem Sünkür Received: July 2011 Firat University

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği

Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği Orkun MERSİNOĞULLARI 1, Cihat Okan ARIKAN 2, Melih KARASU 3, Mustafa

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA Meliha ACAR N. Tuğbagül ALTAN AKIN Sümeyye Elif GÖKDAĞ Zeynep Gazal

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SERGİLEDİKLERİ DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SERGİLEDİKLERİ DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı:1, Sayfa: 275-294, ELAZIĞ-2010 OKUL YÖNETİCİLERİNİN SERGİLEDİKLERİ DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ÖĞRETĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠ UKEY ĠN KULLANILABĠLĠRLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜġLERĠ

ÖĞRETĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠ UKEY ĠN KULLANILABĠLĠRLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜġLERĠ ÖĞRETĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠ UKEY ĠN KULLANILABĠLĠRLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜġLERĠ Doç. Dr. Yunus Alyaz, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Bursa, TÜRKİYE

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Sonuçlar. Hızlı İstatistik Anket 46418 'ODTU Anket Servisi Örnek Anket' Anket 46418

Sonuçlar. Hızlı İstatistik Anket 46418 'ODTU Anket Servisi Örnek Anket' Anket 46418 Sonuçlar Anket 46418 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 51 Anketteki toplam kayıt: 51 Toplama göre yüzde: 100.00% Seçili 1 / 74 Seçili 2 / 74 1 için alan özeti 1) Cinsiyet Yanıt Sayı Yüzde oran Kadın (F) 12 23.53%

Detaylı

JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI

JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ne, Bu çalışma jürimiz tarafından Eğitim Programları ve Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr.

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2015-2016 Anket Analizi 2015-2016; Güncellenme tarihi: 08.03.2016;

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet TURAN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com,

hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com, Fırat Üniversitesi Akademik Personel Otomasyonu Haluk Dilmen 1, Yunus Santur 2 1 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Elazığ 2 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Elazığ hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com,

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1C0550 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: December 2011 Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012 H. Coşkun

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi Anket 238911 Matematik - Bilgisayar Bölümü Program Çıktıları Anketi Sonuçlar Anket 238911 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 34 Anketteki toplam kayıt: 34 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 23 Anket 238911

Detaylı

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket 'Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Program Çıktıları Anketi

Sonuçlar. Anket Hızlı İstatistikler Anket 'Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Program Çıktıları Anketi Sonuçlar Anket 559962 Bu sorgudaki kayıt sayısı: 23 Anketteki toplam kayıt: 23 Toplama göre yüzde: 100.00% sayfa 1 / 16 PC1 için alan özeti Matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerden elde

Detaylı

ISSN : 1308-7274 cettan889@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

ISSN : 1308-7274 cettan889@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1C0119 EDUCATION SCIENCES Received: June 2009 Accepted: January 2010 Çetin Tan Series : 1C Firat University

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ A.Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi ERZİNCAN/ÇAYIRLI 29 EKİM İLKOKULU OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Çalışanımız; Okulumuzun sizlere daha kaliteli hizmet verebilmesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, İÇERİKLE İLGİLİ GÜÇLÜKLERİ VE EĞİTİM GEREKSİNMELERİ *

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, İÇERİKLE İLGİLİ GÜÇLÜKLERİ VE EĞİTİM GEREKSİNMELERİ * SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, İÇERİKLE İLGİLİ GÜÇLÜKLERİ VE EĞİTİM GEREKSİNMELERİ * Figen Yünlü İzmit Kazım Karabekir İlköğretim Okulu Dr. Mustafa Sağlam Anadolu Üniversitesi Özet

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Dışında Kalan Gençler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 595 Anketteki toplam kayıt: 595 Toplama göre yüzde: 100.00%

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ I. BÖLÜM

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ I. BÖLÜM I. BÖLÜM Bu bölümde sizden, aşağıdaki ifadeleri içinde bulunduğunuz çalışma ortamını dikkate alarak değerlendirmeniz istenmektedir. Her bir ifadeyi dikkatle okuyarak mevcut durumunuzla karşılaştırınız.

Detaylı

DENETİMDE YAZILIM ARAÇLARININ KULLANILMASI KONULU EUROSAI SEMİNERİ

DENETİMDE YAZILIM ARAÇLARININ KULLANILMASI KONULU EUROSAI SEMİNERİ Giriş DENETİMDE YAZILIM ARAÇLARININ KULLANILMASI KONULU EUROSAI SEMİNERİ Necip POLAT * Denetim Yönetim Sistemi uzun yıllardan beri Sayıştayların gündeminde olmuş, bu konudaki arayışları karşılayacak çözümler

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı