ÖZEL ARI OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ"

Transkript

1 ÖZEL ARI OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ 1. Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, I. yazılı belgeler, II. tarım araçları, III. damga ve mühürler 4. Tarih Öncesi Çağlarda üretici hayata geçilmesinde, I. tarımsal üretimin başlaması, II. avcılığın yapılması, III. seramik kap kacakların yapılması buluntubuluntularından hangileri Tarih Çağlarının başlamış durumlarından hangilerinin katkı sağladığı söyleneolduğunun kanıtıdır? A) Yalnız I C) Yalnız III bilir? E) II ve III A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III 2. I. İstanbul un Türkleşmesi II. Doğu Roma İmparatorluğu nun yıkılması III. İslamiyetin yayılması Yukarıdakilerden hangileri tarihi olguya örnek Olarak gösterilebilir? 5. İbranilerin Musevilik inancını "ulusal din" olarak kabul etmeleri, I. İbranilerin milli benliklerini yitirmesi, II. İbraniler arasında kültürel birliğin sağlanması, III. Musevilik dininin yayılması durumlarından hangilerine engel olmuştur? A) Yalnız I C) I ve III A) Yalnız I C) I ve II D) II ve III E) II ve III 6. İran ın en eski devletlerinden biri olan Medler, Babillerle 3. Tarih Öncesi Çağlarda insanların doğaya karşı daha güçlü hale gelmesinde, I. tarımsal üretimin başlaması, II. hayvanların evcilleştirilmesi, III. ateşin denetim altına alınması gelişmelerinden hangilerinin katkısından söz edilebilir? birleşerek Asur Devleti ne son verip, sınırlarını Orta Anadolu da Kızılırmak boylarına kadar genişletmişlerdir. Buna göre, Medlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Tek tanrılı inancın yaygın olduğu B) Tarım ekonomisinin egemen olduğu A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III C) Yayılmacı bir siyaset izlendiği D) Teokratik bir yönetim sisteminin uygulandığı E) Merkezi otoritesinin zayıf olduğu

2 7. Roma İmparatorluğu nda sınıflar arası kavgaların çıkmasının; I. On İki Levha Kanunlarının düzenlenmesi, II. Pön Savaşlarının kazanılması, III. Milano Fermanı nın imzalanması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söy- lenebilir? A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III 10. Hunlar ve Göktürkler sanat eserlerini daha çok metal, deri ve ahşap gibi taşınabilir malzemelerden yapmışlardır. Bu durum, Hunlar ve Göktürklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? A) Monarşik yönetimin olması B) Göçebe yaşam tarzına sahip olmaları C) Kut inancının egemen olması D) Savaşçı özelliğe sahip olmaları E) Sosyal devlet anlayışının olması 8. Eski Türk topluluklarında hükümdarın yetkilerinin sınırlı olduğuna, I. hatunun kurultay toplantılarına katılması, II. kağanın töreye uymak zorunda olması, III. kurultayın belirli aralıklarla toplanması durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 11. İslam dininin, I. ruhban sınıfına karşı olması, II. cihat politikasını benimsemesi, III. köleciliğin yasaklanması özelliklerinden hangileri toplumsal eşitliği sağlamaya yöneliktir? A) Yalnız I C) Yalnız III A) Yalnız I C) I ve II E) II ve III 12. Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi onun devlet başkanı gibi hareket ettiğinin göstergesi değildir? 9. Uygurlar Dönemindeki, I. minyatürlü kitap örneklerinin oluşturulması, II. tapu kayıtlarının ve borç senetlerinin A) Mekkeli putperestlerle Hudeybiye Antaşması nı düzenlenmesi, imzalaması III. hareketli harf tekniğinin geliştirilmesi B) Mekke den Medine ye hicret etmesi durumlarından hangileri özel mülkiyet anlayışının C) Yahudilerle Medine Sözleşmesi ni imzalaması gelişmesiyle açıklanabilir? D) Savaşlara kimin katılacağına karar vermesi A) Yalnız I C) I ve II E) II ve III E) Komşu devletlerin hükümdarları ile diplomatik ilişkiler kurması

3 13. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar hakimiyet anlayışı, devlet teşkilatı, kültür ve askeri teşkilat bakımından eski Türk geleneklerine bağlı kalmışlardır. Karahanlıların bu özelliğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? A) Ülkenin ikili sisteme göre yönetilmesi B) Orduda yalnız Türk askerlerinin kullanılması C) Şerî hukuku uygulayan kadıların atanması D) Ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında bölüştürülme geleneğinin devam ettirilmesi E) Devletin resmi dili olarak Türkçe nin kullanılması 16. Büyük Selçuklularda devlet otoritesinin zayıflamasında, I. divan örgütünün kurulması, II. Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri, III. Batıni tarikatının suikastler düzenlemeleri durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I C) I ve II E) II ve III 14. Tolunoğulları ve Akşitler, halkı Türk olmayan Mısır da devlet kurmuşlardır. Bu nedenle de her iki devletin resmi dili Arapçaydı. Buna göre, Tolunoğulları ve Akşitler için, I. ulusal devlet özelliğine sahip oldukları, II. halk ve yönetim arasındaki ilişkileri güçlendirmek istedikleri, III. siyasi varlığını uzun süre devam ettirdikleri durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I C) I ve II E) II ve III 17. Karahanlı Devleti ile ilgili, I. medreseler kurmaları, II. hükümdarlarının han, hakan, kağan, unvanlarını kullanmaları, III. Türkçeyi resmi dil kabul etmeleri durumlarından hangileri İslamiyetin kabul edilmesi ile açıklanabilir? A) Yalnız I C) I ve III D) II ve III 15. Orta Asya da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Türkistan bölgesinde kurulmuştur. Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmişlerdir. Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hagnisidir? A) Tolunoğulları B) Gazneliler C) Selçuklular D) Akşitler E) Karahanlılar 18. Gaznelilerin İslam dünyasında saygınlığının artmasında, I. Hindistan a seferler düzenlemeleri, II. Abbasi halifesinden sultan ünvanı almaları, III. Siyasi birlik sorunu yaşamaları gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I C) I ve II

4 23. Yunanistan'da "Polis" denilen şehir devletlerinin 19. Tarih, olayın geçtiği döneme ait verilere dayanır. Zamanla yeni belge ve bulguların edinilmesiyle yeni bir bilgi elde edilebilir ya da mevcut bilgiler değişime uğrayabilir. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tarih biliminde kesin bilgi yoktur. B) Tarih araştırmalarında gözlem yöntemine başvurulur. hüküm sürmesi aşağıdakilerden hangisine engel olmuştur? A) Çok tanrılı inanç sisteminin benimsenmesine B) Kültürel birliğin sağlanmasına C) Demokratik yönetimin benimsenmesine D) Ticaretin gelişmesine E) Siyasi birliğin sağlanmasına C) Tarih bilimi dinamik bir özelliğe sahiptir. D) Tarih araştırmaları belgelere dayanır. E) Tarih bilimi yeni bilgilere ulaşmayı amaçlar. 24. Çin imparatoru Talas Savaşı'ndan sonra yaşanan isyanlara karşı zor durumda kalınca Uygur hükümdarı Moyen-Çur'dan yardım istedi. Moyen-Çur, İmparatorun arzusunu yerine getirmekten kaçınmayarak harekete 20. Miladi Takvime göre MÖ. 322 yılı ile ilgili olarak aşağıda verilen, I. MÖ. IV. yüzyılın ikinci yarısıdır. II. Tarih öncesi çağlara ait bir yıldır. III. Günümüzden yaklaşık 1700 yıl önceki bir tarihtir. yargılarından hangileri doğrudur? geçti. Çin imparatoru bu yardımından dolayı kızını eş olarak Moyen-Çur'a verdi. Bu bilgiye dayanarak, I. Çin, Uygurların siyasi egemenliğini kabul etmiştir. II. Uygurlar Çin'e askeri destek sağlamıştır. A) Yalnız I E) II ve III C) I ve II III. Türk-Çin ilişkileri her zaman askeri mücadeleler doğrultusunda olmamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 21. Anadolu'da Hacılar bölgesinde Maden Devrine ait A) Yalnız I C) Yalnız III olduğu bilinen etrafı duvarlarla çevrili bir yerleşim mer- E) II ve III kezine rastlanmıştır. Bu durum Hacılar bölgesi ile ilgili, I. Ticaret sayesinde çevre kültürlerden etkilenmiştir. II. Güvenlik tedbirlerine önem verilmiştir. III. Toplumsal çatışmalar önlenmek istenmiştir. yargılarından hangilerinin göstergesidir? 25. Eski Türk devletlerinde halk, yöneticiler tarafından "Tanrı'nın emaneti" olarak kabul edilmiştir. Bu anlayışın Eski Türk devletlerinde, I. mutlak otoritenin sınırsız olması, II. sosyal devlet anlayışının gelişmesi, A) Yalnız I E) II ve III C) I ve II III. yöneticilerin keyfi tutum sergilemesi durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir? 22. İlk Çağ'da Hint uygarlığında görülen kast sisteminde A) Yalnız I C) I ve II sosyal sınıflar arasındaki eşitsizlikler sürekli kılınmak E) II ve III istenmiş ve sınıflar arası geçişler katı kurallarla yasaklanmıştır. Bu durumun Hint uygarlığında, I. toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanamaması, II. halkın yönetime egemen olması, III. siyasi birliğin kurulması gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir? 26. Orta Asya Türk topluluklarına ait kurganlarda yapılan kazılarda kılıç, ok ve at koşum takımları bulunmuştur. Bu durum Orta Asya Türkleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Ölümden sonraki yaşama inandıklarının B) Yerleşik hayata geçtiklerinin C) Tek tanrılı inanca sahip olduklarının A) Yalnız I C) I ve II D) Yazıyı kullanmaya başladıklarının E) II ve III E) Köleci toplumsal yapının egemen olduğunun

5 27. Aşağıdakilerden hangisi, Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinde etkili olan oluşumlardan biri sayılamaz? A) Her iki inanışta da kendilerinin dışındaki inanışlara hoşgörüyle yaklaşmaları B) İslamiyetin Türklerin yaşam şartlarına uyması C) Her iki inanışta yönetenlerin yönetme yetkisini tanrıdan aldıklarına inanmaları D) Türkler' in göçebe bir yaşam biçimini sürdürmeleri E) Türklerin fetih politikalarını cihat anlayışı ile bütünleştirmeleri 33. I. Göktürkler' in parçalanmasından sonra Doğu Göktürklerin uzun yıllar Çin egemenliğinde yaşaması, II. Anadolu Selçukluları'nın kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah' ın Büyük Selçuklu Devleti tahtını ele geçirme mücadelesini yitirmesinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir süre başsız kalması, III. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Şehzadeleri arasında taht kavgalarının görülmesi, Olaylarının ortak yönü, aşağıdakilerden hangisidir? 28. Karahanlı Devleti'nin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi, daha sonraki dönemlerde Büyük Selçuklular tarafından devam ettirilememiştir? A) Türkçe'nin resmi dil olarak kullanılması B) Türk-İslam toplumunun oluşturulmaya başlanması C) İslamiyet'in resmi din olarak kabul edilmesi D) Bektaşi Tarikatı'nın ilk kez kurulması E) İslamiyet'i yayma çabasının gösterilmesi A) Türkler'in Batı'ya ilerleyişlerinin durması B) Bizans'a karşı üstünlüğün yitirilmesi C) Anadolu Türk Birliği'nin bozulması D) Adı geçen devletlerin merkezi otoritesinin güçlenmesi E) Türk Tarihi'nde Fetret Devirleri'nin yaşanması 29. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu kabul edinilmesinde etkili olmamıştır? A) Pasinler B) Dandanakan C) Malazgirt D) Miryekefalon E) Kösedağ 30. Anadolu Selçuklu Devleti'nin 'Türkiye Tarihi' nin ilk devresinde yer alan devlet' olma özelliği, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Haçlı saldırılarına karşı direnmesi B) Bizans'ın etkinliğine son yermesi C) Devlet olarak, Anadolu topraklarında kurulması D) ilk kez Anadolu Türk Birliği'ni sağlaması E) Anadolu'yu kültür merkezi haline getirmesi 31. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçukluları'nda devletin iç ve dış ticareti teşvik etmesinin göstergelerinden biri olarak sayılamaz? A) Harzemşahlar ye Eyyubiler ile ittifak kurma çabası gösterilmesi B) Kervansaraylar'ın yapılması C) Karayollarında eşkıyanın saldırısına karşı önlem alınması D) Denizlerde korsanların saldırısına karşı tüccarın korunması E) Devlet sigortacılığının uygulanması 34. Talaş Savaşı, Dünya kültür ve uygarlığının gelişmesine de önemli katkıda bulunmuştur. Talaş Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, bunun kanıtadır? A) Kâğıt üretiminin Orta Asya dışına da yayılması B) Orta Asya'nın günümüze değin dinsel kaderinin belirlenmesi C) Çin'in, Orta Asya egemenliğinden vazgeçmesi D) Türklerin kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmesi E) Türk - İslam Devletleri'nin temellerinin atılması 35. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi, Anadolu Selçuklu Devletinin gerçekleştirdiği oluşumlardan biri olarak sayılamaz? A) Anadolu'nun tam bir Türk Yurdu haline getirilmesi B) Bizans'ın saldırı gücünün yok edilmesi C) Haçlı Seferleri'nde Batı'ya karşı başarı kazanılması D) Anadolu'nun kültür ve ticaret merkezi haline S~ getirilmesi E) Büyük Selçuklu tahtının ele geçirilmesi 36. Gazneliler, X-XII. yy. arasında Horasan ve Afganistan yöresinde siyasi varlık göstermişlerdir. Büyük Selçukluların da XI. yy.da Horasan yöresinde ortaya çıkmaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 32. Selçuklu Veziri Nizam-ül Mülk tarafından İkta Sistemi'nin kurulmasındaki temel amaç. aşağıdakilerden hangisidir? A) Mezhep ayrılıklarını ortadan kaldırmak B) Devlet üzerindeki askeri harcamanın yükünü hafifletmek C) Bilim adamlarının çalışmalarını desteklemek D) Atabeyler'in güçlenmesini önlemek E) Ülke ekonomisinin güçlenmesini sağlamak A) Hindistan'a seferler yapmadıklarının B) Turk-Islam sentezini oluşturduklarının C) Gazneliler' in toprakları üzerinde kurulduklarının D) Selçuk Bey tarafından siyasi yönden örgütlendiklerinin E) Gazneliler'den daha önce yaşadıklarının

6 37.Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri değildir? A) Avrupa'da sosyal ve siyasal yapının bozulması B) Avrupa'da yeni ulusların oluşması C) Feodalitenin ortaya çıkması D) Avrupa da monarşilerin güç kazanması E) Roma İmparatorluğumun ikiye ayrılması 38. Ortaçağda Avrupa'da görülen toplumsal gelişmelerden biri de vasal-süzeren(soylu-köylü) ilişkisinin ortaya çıkmasıdır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Skolastik düşüncenin yaygınlaşması B) Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesi C) Köylülerin, soyluların koruması altına girmek istemesi D) Yüzyıl Savaşlarının yapılması E) Burjuva sınıfının ticaretle uğraşması 39. Papa bir ülkede enrerdi ilan ettiğinde, o memlekette Hıristiyanlığa ait bütün faaliyetler durdurulurdu. Böylece o memlekette dini törenler, nikah, vaftiz etme ve ölü gömme gibi işler yapılmazdı. Hiçbir kral memleketinin bu cezaya uğramasını istemezdi. Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk güçlü kişilerin himayesine girmiştir. B) Feodal düzen ortaya çıkmıştır. C) Mutlak krallıklar güç kazanmıştır. D) Halk farklı sınıflara ayrılmıştır. E) Papalar, krallar ve derebeyler üzerinde otorite kurmuştur. 40. Coğrafi koşullar nedeniyle Güney Arabistan'da yerleşik, Kuzey Arabistan'da göçebe hayat vardı. Arap halkı kabileler halinde yaşıyordu. Kabileler kan davaları, otlak ve su ihtiyacı gibi nedenlerden birbirleriyle sürekli olarak savaş halinde idi. İslam öncesi Arabistan'ın bu durumunun aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkardığı söylenebilir? A) Siyasi birliğin sağlanamaması B) Aile hukukuna önem verilmemesi C) Ticaretin yeterince gelişmemesi D) Putperestliğin yaygınlaşmaması E) Krallık şeklinde örgütlenmenin görülmemesi 42. Hz. Muhammed hicretten sonra Medine'deki bütün kan davalarını kaldırdı. Medine ve civarını içine alan bir şehir devleti kurdu. Bu devletin başkanı, kumandanı, yargıcı kendisi idi. Yahudiler de bu devletin vatandaşı olup Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacaklar, dini ibadet ve ayinlerini serbestçe yerine getireceklerdi. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) Putperestlik ortadan kaldırılmıştır. B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. C) İslamiyet Arabistan'a yayılmıştır. D) Mekkelilere karşı üstünlük sağlanmıştır. E) Müslümanların varlığı Mekkelilerce tanınmıştır. 43. İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemlerde; - Sasaniler; Göktürkler ve Bizanslıların saldırılarıyla zayıfladı. - Bizanslılar, Avar ve Slav saldırılarıyla uğraştı. Bu duruma bakılarak; I. İslamiyetin yayılması kolaylaşmıştır. II. Bizans ile Göktürkler aynı dönemde yaşamıştır. III. Avarlar ile Göktürkler, Bizans'a karşı ortak hareket etmiştir. IV. Sasaniler, Bizans ve Göktürklerle barışçıl ilişki kurmuştur. gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I C) Yalnız III D) II ve III E) III ve IV 44. Bilgi : Mekkeliler ile imzalanan Hudeybiye Antlaşması'nda "Bu barışı imzalayan tarafların müttefikleri de bu antlaşmaya dahil olacak, isteyen Kureyş ile isteyen de Hz. Muhammed ile ittifak yapabilecektir. Ancak müttefikler birbirlerine silah yardımı yapmayacaktır." maddesi yer almıştır. Durum : Mekkeliler, iki kabile arasındaki mücadelede taraf tutarak müttefikleri olan kabilelere silah ve asker göndermiştir. Bu durumun İslam devleti açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Antlaşmanın bozulması Mekke'nin fethine ortam hazırlamıştır. B) Kabenin ziyaret edilmesine karar verilmiştir. C) Mekkelilerle başka bir antlaşma yapılması gündeme getirilmiştir. D) Mekkeliler anlaşma şartlarına uymamışlardır. E) İslamiyetin bölgede yayılması hızlanmıştır. 41. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Mekkeli putperestler Müslümanların varlığını resmen tanımıştır? A) Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanması B) Veda Haccı'nın gerçekleşmesi C) Hayber'in fethinden sonra ticaret yollarının kontrol edilmesi D) Hicretten sonra Medine'nin yönetimini de üstlenmesi E) Kur'an'ın tamamlanması 45. Dört halife döneminin cumhuriyet dönemi olarak da nitelendirilmesi aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? A) İç mücadeleler yaşanmaması B) Türk devletleri ile ilişki kurulması C) Sınırların genişlemesi D) Devlet örgütlerinin kurulması E) Halifelerin seçimle belirlenmesi

7 46. - Yermük Savaşı'nda; Bizans Suriye önlerinde İslam ordusuna yenildi. - Ecnadin Savaşı'nda; Suriye'de İslam ordularının karşısında düzenli Bizans askeri kalmadı. Dört Halife döneminde meydana gelen yukarıdaki savaşların sonuçları dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) İslamiyet Suriye'ye kadar yayılmıştır. B) Bizans yenilgiye uğramıştır. C) Savaşlar Suriye'nin fethedilmesini sağlamıştır. D) Müslüman olmayanlar bölgeden çıkarılmıştır. E) Fetihler Arabistan dışına yayılmaya başlamıştır. 47. İslam-Arap devletinde Hz. Ömer döneminde görülen - Düzenli orduların ve ordugahların kurulması - Fethedilen bölgelerin eyaletlere ayrılması - Eyaletlere adli işlerle ilgilenmek üzere kadıların atanması gibi uygulamaların amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Fethedilen yerlerde İslamiyet i yaymak B) Arap Yarımadası'nda siyasi birliği sağlamak C) Düzenli bir devlet örgütü kurmak D) Teokratik yönetimi terketmek E) Ekonomik açıdan güçlenmek 50. İslam devleti Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde basit, sade, gösterişten uzak ve inanç esaslarına dayalı idi. Emeviler döneminde bu devlet zaman ve şartların gereği olarak tam teşekküllü, kurumları gelişmiş bir "Arap devleti"ne dönüşmüştür. Bu bilgiye bakılarak Emeviler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) Halifeliği saltanat haline getirdikleri B) Arap milliyetçiliği politikası izledikleri C) İslam devletinin sınırlarını genişlettikleri D) Bilimsel alanda çalışmalar yaptıkları E) Siyasi birliği sağladıkları Sıffin Savaşı - Puvatya Savaşı - Bağdat'ın Moğollar tarafından işgali Yukarıdaki gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlılarla yapılmış olması B) Müslüman ordularının yenilmesi C) İslam dünyası için olumsuz sonuçlar ortaya çıkması D) Türklerin İslamiyet e girişini geciktirmesi E) Bizans'ın galibiyetiyle sonuçlanması 52. Abbasiler döneminde görülen uygulamalardan bazıları şunlardır; Bağdat bilim ve kültür merkezi haline gelmiş eski Yunan eserleri Arapça ya tercüme edilmiştir. Arap olmayanlar yönetimde görev almışlardır. Anadolu sınırlarında Avasım şehirleri kurulmuştur. Halifelik babadan oğula geçmiştir. Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 48 - Hz. Ebubekir zamanında Arabistan dışında fetihler başlamıştır. - Hz. Ömer zamanında Mısır, Suriye ve İran fethedilmiştir. - Hz. Ali zamanında fetih hareketleri görülmemiştir. Hz. Ali zamanında fetih hareketlerinin görülmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Müslüman Arapların güçlü devletler ile komşu olmasıyla. B) Merkezi yönetimde iktidar kavgalarının yaşanmasıyla. C) İslam ordusunda bozulmaların başlamasıyla. D) Hz. Ali nin Müslüman olmayanların tepkisine yol açan uygulamalar yapmasıyla E) Müslümanların fetih anlayışından uzaklaşmasıyla 49. Emevi halifesi Abdülmelik devrine kadar Suriye'de Rumca, Mısır'da Kıptice, İran'da Farsça dilleri resmi dairelerde ve yazışmalarda kullanılmaktaydı. Aynı bölgelerde bu dilleri bilen yerli memurlara görev verilmekteydi. Abdülmelik, Arapçayı resmi dil olarak ilan etti ve ilk İslam parasını bastırdı. Bu durumun aşağıdaki hangi gelişmeyi ortaya çıkardığı söylenemez? A) Arapça milletlerarası bir dil olmuştur. B) Arap kültürü diğer kültürler üzerinde baskı unsuru olmuştur. C) Fethedilen bölgelerdeki halk arasında kültürel birlik sağlanmıştır. D) Kur'an'ın daha iyi okunmasına ve anlaşılmasına ortam hazırlanmıştır. E) Yerli diller zamanla etkisini kaybetmiştir. A) Devlet başkanlığı konusunda saltanat uygulaması devam etmiştir. B) Kültürel gelişmeler hızlanmıştır. C) Irkçı bir politika izlemiştir. D) Bizans'a karşı savunma önlemleri alınmıştır. E) Müslüman olmayanlara da devlet yönetiminde görev verilmiştir. 53. Abbasiler Mutezile mezhebinin getirdiği düşünceyle eski Helen eserlerini tercüme ederek İslam Rönesans ını başlattılar. Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Türklerin İslam dünyasındaki etkinlikleri artmıştır. B) Abbasilerde merkezi otorite zayıflamıştır. C) Abbasiler bilimsel çalışmalar yapmamıştır. D) İslam dünyası farklı kültürlerden etkilenmiştir. E) Helenizm devrinde pozitif bilimler gelişmemiştir. 54. Abbasi Devleti 750 yılında kurulduktan bir süre sonra İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin temelleri atıldı. Endülüs Emevileri 757 tarihinden itibaren İspanya camilerinde Abbasiler adına hutbe okutulmasına son vermiş ve X. yüzyıldan itibaren de halife unvanını kullanmaya başlamıştır. Yukarıdaki bilgiye bakıldığında İslam dünyası ile ilgili hangi yargıya varılabilir? A) Endülüs Emevileri Abbasilerin devamı olmuştur. B) İslam dünyası iki siyasi güç tarafından temsil edilmiştir. C) Endülüs Emevileri İslam dininin tek temsilcisidir. D) Abbasi Devleti halifelik unvanını siyasi nedenlerle kullanmamıştır. E) Halifelik unvanı Abbasiler tarafından Endülüs Emevileri'ne devredilmiştir.

8 55. İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte; İslamlaşmanın bazı toplumlarda Araplaşma şeklinde ortaya çıktığı, Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanıldığı görülür. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) İslamiyeti kabul eden toplumların Arapçayı öğrenmesi B) İslam devletlerinde merkezi yönetimin kurulması C) Arapça'nın uluslararası bir dil niteliğine sahip olması D) İslamiyetin farklı zamanlarda kabul edilmesi E) Arap kültürünün zengin bir kültür niteliği taşımaması 56. Kavimler Göçü'nün Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdiğine kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Günümüz Avrupa toplumlarının oluşması B) Derebeyliklerin kurulmasına ortam hazırlaması C) Roma topraklarının saldırıya uğraması D) Karadeniz in kuzeyindeki kavimlerin Avrupa'ya ilerlemesi E) Yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmesi 57. Ortaçağda Avrupa'nın temel özellikleri; feodal yönetim, toprak mülkiyeti, kapalı ekonomi ve Kilise baskısıdır. Skolastik düşünce pozitif bilimlerin gelişmesini engellemiş, sosyal ve kültürel yaşam Hıristiyanlık inancına göre düzenlenmiştir. Bu bilgilere göre, Avrupa için; I. Bilimsel gelişmeler durmuştur. II. Merkezi krallıklar güçlenmiştir. III. Kilise etkili bir güçtür. IV. Demokratikleşme süreci başlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV E) II ve IV 58.Hz. Muhammed, VII. yüzyıl başlarında Arap Yarımadası'nda İslamiyet i yaymaya başladığında büyük bir tepki ile karşılaştı. Mekkelilerin (İslamiyet in yayılmasına tepki göstermelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) İslamiyet in çıkarlarına zarar vereceğini düşünmeleri B) İslamiyet in toplumdaki herkesi eşit sayması C) İslamiyet in eski alışkanlıklarına uymaması D) İslam dininin ticareti yasaklayıcı ilkeler getirmesi E) İslam dinindeki sosyal adalet düşüncesine ters düşmeleri 60. Hz. Ebubekir'in halifeliği döneminde yaşanan; - Kuran'ın kitap haline getirilmesi - Yalancı peygamberler ile mücadele edilmesi - Zekat vermek istemeyen kabilelerin itaat altına alınması gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? A) Eğitim-öğretim kurumları oluşturulduğunu B) Dini ve siyasi birliğin korunmaya çalışıldığını C) Mekkelilerle mücadelenin sona ermediğini D) Halifelerin bir tür seçimle işbaşına geldiğini E) İslam devletinin sınırlarının genişlediğini 61. Hz. Ömer döneminde yapılan fetihlerle devletin sınırları genişlemiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez? A) İslam devletinde ilk örgütlerin kurulması B) Bizans ve Sasanilere karşı üstünlük sağlanması C) Ganimetlerle hazinenin güçlenmesi D) Farklı kültürlerden etkilenilmesi E) Ülkenin eyaletlere bölünerek yönetilmesi 62. İslam-Arap devletlerinde görülen; I. Tunus'un fethedilmesi II. Düzenli ordunun kurulması III. İslam da ilk ayrılıklara zemin hazırlanması IV. Hakem Olayı V. Kur'an'ın kitap haline getirilmesi gibi gelişmelerden hangileri Hz. Osman dönemi ile ilgilidir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V 63. Emeviler döneminde, Araplar kendilerini diğer Müslüman toplumlardan üstün görmüşlerdir. Önemli memurluklara, valiliklere ve komutanlıklara Araplar getirilmiş, ayrıca Araplar dışındaki Müslümanlara, Arapların kız vermeleri yasaklanmıştır. Bu bilgilere bakılarak, I. Emeviler döneminde ırkçılık politikası izlenmiştir. II. islam uygarlığının gelişmesinde çeşitli kültürlerin etkisi vardır. III. Emeviler döneminde idari ve askeri örgütler kurulmuştur. IV. Emeviler (slamiyetin temel esası olan eşitlik anlayışını uygulamıştır. V. Emeviler döneminde, toplumun bir bölümü diğerlerine göre daha ayrıcalıklıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I, II ve III B) I, III ve V C) II, IV ve V D) III ve IV E) I, II ve IV 59. İslam Devleti nde; I. Savaş ganimetleri II. Haraç ve Cizye vergileri III:Cami ve Medrese için ayrılan paralar gibi durumlardan hangileri hazinenin gelir kaynakları arasında gösterilemez? A)Yalnız I I C) I ve II E) II ve III 64. Hz. Ali döneminde İslamiyetin yayılmasına yönelik fetihlerin durma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bizans'ın baskı yapması B) Orduda yenilikler yapılması C) Örgütlenmeye ağırlık verilmesi D) İç karışıklıkların yaşanması E) Hz. Ali'nin barışçı bir politika izlemesi

9 65. Emeviler döneminde halife, Muaviye oğlu Yezid'i veliaht olarak atamış ve bunu İslam ileri gelenlerine kabul ettirmiştir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilebilir? A) Halifeliğin saltanat haline getirildiğinin B) Sınırların genişlediğinin C) Devlet içinde kurumlaşmaya gidildiğinin D) Arap ırkçılığı yapıldığının E) Bilimsel gelişmeler yaşandığının 69. İslam-Arap devletinde yaşanan; - Hz. Muhammed döneminde Mekke'nin fethedilmesi, - Hz. Ebubekir döneminde zekat vermeyenler üzerine sefer düzenlenmesi, gibi gelişmelerin ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Ticaret imkanlarını artırmak B) Siyasi ve dini birliği sağlamak C) Vergileri artırmak D) İslam ordularının taarruz gücüne ulaştığını göstermek E) Dostluk ilişkilerini geliştirmek 66. Abbasiler döneminde; - Halifeleri korumakla görevli hassa ordusunun Türklerden oluşturulduğu - Türkler için ordu-şehir (Samerra) kurulduğu - Bizans sınırına Türklerin yerleştirildiği görülmektedir. Bu bilgilere göre, Abbasilerin Türklere gösterdiği yakınlık ve izlediği hoşgörülü politikanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kültürel açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak B) Devlet örgütlerini örnek almak C) Yerleşik yaşama geçmelerini sağlamak D) Ticari güçlerinden yararlanmak E) Savaşçı niteliklerinden yararlanmak 67. Ortaçağ Avrupa'sında zenginliğin kaynağı olarak toprak mülkiyetinin görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Kilisenin güç kazanması B) Burjuvaların ticaretle uğraşması C) Halk sınıflara ayrılması D) Üretimin tarıma dayalı olması E) Merkezi krallıkların güçlü olması 68. Ortaçağda Papa; bir kralın ülkesinde enterdi ilan ettiğinde o bölgede Kilise'nin tüm çalışmaları durdurulurdu. Böylece, nikah, vaftiz etme ve ölü gömme gibi dini törenler yapılamazdı. Hiçbir kral ülkesinin bu cezaya uğramasını istemezdi. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun Kilise açısından ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak gösterilebilir? A) Hristiyanlıkta mezhep birliği sağlanması B) Kilisenin çok sayıda din adamı yetiştirmesi C) Papaların, krallar ve derebeyler üzerinde otorite kurması D) Din adamlarının ekonomiyi yönlendirmesi E) Dini sanat anlayışının gelişmemesi 70. Hz. Ömer döneminde, - Ülke yönetimi birimlerine ayrılarak, başına dini ve askeri yetkiler verilen valiler atanmış, - Bizans imparatorluğu ile yapılan mücadeleler sonunda Suriye, Filistin ve Mısır fethedilmiş, - Vergi sistemi belirlenerek devlet hazinesi oluşturulmuştur. Bu gelişmeler birlikte düşünüldüğünde, İslam devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığı B) Sınırların genişlediği C) Ortadoğu'nun en güçlü devleti haline gelindiği D) Merkezi otoritenin güçlendirilmek istendiği E) Askeri ve ekonomik açıdan güç kazanıldığı 71. Dört Halife döneminde görülen; I. Yeni vilayetlerin kurulması II. Akdeniz'de donanma oluşturulması III. Halifelik nedeniyle iç çatışmalar yaşanması IV. Kuran ın kitap haline getirilmesi gibi gelişmelerden hangileri, İslam devletinin sınırlarının genişlediğinin göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV 72.Hz. Muhammed'in kurduğu düzen vefatından sonra 25 yıl devam etti. Daha sonra toplum şiddetli bir muhalefetle bölündü. İsyanlar ve iç savaşlar devleti sarstı. Ancak bu tepkiler fethedilen yerlerdeki halktan gelmiyor, mücadele Araplar arasında oluyordu. Dört Halife döneminde görülen bu anlaşmazlıkların temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Maliyeye yeni gelirler kazandırma isteği B) Yönetimi ele geçirme düşüncesi C) İslamiyeti kabul eden diğer toplumların tepkisi D) Düzenli ordunun kurulmamış olması E) Bizans'ın Halifelere karşı mücadele etmesi 69. İslam öncesi Arabistan'da Arap kabileleri arasında kan davalarının yaşanmasının aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini engelleyici nitelik taşıdığı savunulabilir? A) Tek tanrı inancının yayılması B) Siyasi birliğin kurulması C) Bizans ve Sasanilerin baskı kurması D) Ticari ilişkilerin gelişmesi E) Kabe'nin kutsal olarak kabul edilmesi 73. Emevilerin uyguladıkları politikalar sonucu İslam devletinde Araplık unsuru ön plana çıkmıştır. İslam devletindeki bu değişimde, I. Arapça'nın resmi dil olması II. Türklere mevali (köle) denilmesi III. Puvatya Savaşı'nın kaybedilmesi IV. İlk Arap-İslam parasının bastırılması V. Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'nin açılması gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) I, II ve V B) I, III ve V C) II, III ve IV D) III, IV ve V E) I, II ve IV

10 74. Emeviler döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslamiyetin Avrupa'da yayıldığının kanıtıdır? A) Arapça'nın resmi dil olması B) Posta örgütünün kurulması C) Arap olmayanlara devlet yönetiminde yer verilmemesi D) İspanya'da camiler yaptırılması E) Eyaletlerin illere ayrılması 75. Arapça, yazı dili olarak başlangıçta çok dar bir sahada kullanılıyordu. Çok geçmeden Arapça eski sınırlarından taşarak başka ülkelere yayıldı. Bu dilin konuşulduğu bölgeler çok genişledi. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) İslamiyet i benimseyenlerin sayısının artması B) Arap edebiyatının gelişmesi C) Halifeliğin saltanat şeklinde sürdürülmesi D) Arapça gramerinin yazılması E) Tarih alanında çalışmaların başlaması

11