ÖZEL ARI OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ"

Transkript

1 ÖZEL ARI OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ 1. Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, I. yazılı belgeler, II. tarım araçları, III. damga ve mühürler 4. Tarih Öncesi Çağlarda üretici hayata geçilmesinde, I. tarımsal üretimin başlaması, II. avcılığın yapılması, III. seramik kap kacakların yapılması buluntubuluntularından hangileri Tarih Çağlarının başlamış durumlarından hangilerinin katkı sağladığı söyleneolduğunun kanıtıdır? A) Yalnız I C) Yalnız III bilir? E) II ve III A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III 2. I. İstanbul un Türkleşmesi II. Doğu Roma İmparatorluğu nun yıkılması III. İslamiyetin yayılması Yukarıdakilerden hangileri tarihi olguya örnek Olarak gösterilebilir? 5. İbranilerin Musevilik inancını "ulusal din" olarak kabul etmeleri, I. İbranilerin milli benliklerini yitirmesi, II. İbraniler arasında kültürel birliğin sağlanması, III. Musevilik dininin yayılması durumlarından hangilerine engel olmuştur? A) Yalnız I C) I ve III A) Yalnız I C) I ve II D) II ve III E) II ve III 6. İran ın en eski devletlerinden biri olan Medler, Babillerle 3. Tarih Öncesi Çağlarda insanların doğaya karşı daha güçlü hale gelmesinde, I. tarımsal üretimin başlaması, II. hayvanların evcilleştirilmesi, III. ateşin denetim altına alınması gelişmelerinden hangilerinin katkısından söz edilebilir? birleşerek Asur Devleti ne son verip, sınırlarını Orta Anadolu da Kızılırmak boylarına kadar genişletmişlerdir. Buna göre, Medlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Tek tanrılı inancın yaygın olduğu B) Tarım ekonomisinin egemen olduğu A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III C) Yayılmacı bir siyaset izlendiği D) Teokratik bir yönetim sisteminin uygulandığı E) Merkezi otoritesinin zayıf olduğu

2 7. Roma İmparatorluğu nda sınıflar arası kavgaların çıkmasının; I. On İki Levha Kanunlarının düzenlenmesi, II. Pön Savaşlarının kazanılması, III. Milano Fermanı nın imzalanması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söy- lenebilir? A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III 10. Hunlar ve Göktürkler sanat eserlerini daha çok metal, deri ve ahşap gibi taşınabilir malzemelerden yapmışlardır. Bu durum, Hunlar ve Göktürklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? A) Monarşik yönetimin olması B) Göçebe yaşam tarzına sahip olmaları C) Kut inancının egemen olması D) Savaşçı özelliğe sahip olmaları E) Sosyal devlet anlayışının olması 8. Eski Türk topluluklarında hükümdarın yetkilerinin sınırlı olduğuna, I. hatunun kurultay toplantılarına katılması, II. kağanın töreye uymak zorunda olması, III. kurultayın belirli aralıklarla toplanması durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? 11. İslam dininin, I. ruhban sınıfına karşı olması, II. cihat politikasını benimsemesi, III. köleciliğin yasaklanması özelliklerinden hangileri toplumsal eşitliği sağlamaya yöneliktir? A) Yalnız I C) Yalnız III A) Yalnız I C) I ve II E) II ve III 12. Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi onun devlet başkanı gibi hareket ettiğinin göstergesi değildir? 9. Uygurlar Dönemindeki, I. minyatürlü kitap örneklerinin oluşturulması, II. tapu kayıtlarının ve borç senetlerinin A) Mekkeli putperestlerle Hudeybiye Antaşması nı düzenlenmesi, imzalaması III. hareketli harf tekniğinin geliştirilmesi B) Mekke den Medine ye hicret etmesi durumlarından hangileri özel mülkiyet anlayışının C) Yahudilerle Medine Sözleşmesi ni imzalaması gelişmesiyle açıklanabilir? D) Savaşlara kimin katılacağına karar vermesi A) Yalnız I C) I ve II E) II ve III E) Komşu devletlerin hükümdarları ile diplomatik ilişkiler kurması

3 13. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar hakimiyet anlayışı, devlet teşkilatı, kültür ve askeri teşkilat bakımından eski Türk geleneklerine bağlı kalmışlardır. Karahanlıların bu özelliğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? A) Ülkenin ikili sisteme göre yönetilmesi B) Orduda yalnız Türk askerlerinin kullanılması C) Şerî hukuku uygulayan kadıların atanması D) Ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında bölüştürülme geleneğinin devam ettirilmesi E) Devletin resmi dili olarak Türkçe nin kullanılması 16. Büyük Selçuklularda devlet otoritesinin zayıflamasında, I. divan örgütünün kurulması, II. Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri, III. Batıni tarikatının suikastler düzenlemeleri durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I C) I ve II E) II ve III 14. Tolunoğulları ve Akşitler, halkı Türk olmayan Mısır da devlet kurmuşlardır. Bu nedenle de her iki devletin resmi dili Arapçaydı. Buna göre, Tolunoğulları ve Akşitler için, I. ulusal devlet özelliğine sahip oldukları, II. halk ve yönetim arasındaki ilişkileri güçlendirmek istedikleri, III. siyasi varlığını uzun süre devam ettirdikleri durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I C) I ve II E) II ve III 17. Karahanlı Devleti ile ilgili, I. medreseler kurmaları, II. hükümdarlarının han, hakan, kağan, unvanlarını kullanmaları, III. Türkçeyi resmi dil kabul etmeleri durumlarından hangileri İslamiyetin kabul edilmesi ile açıklanabilir? A) Yalnız I C) I ve III D) II ve III 15. Orta Asya da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Türkistan bölgesinde kurulmuştur. Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmişlerdir. Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hagnisidir? A) Tolunoğulları B) Gazneliler C) Selçuklular D) Akşitler E) Karahanlılar 18. Gaznelilerin İslam dünyasında saygınlığının artmasında, I. Hindistan a seferler düzenlemeleri, II. Abbasi halifesinden sultan ünvanı almaları, III. Siyasi birlik sorunu yaşamaları gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I C) I ve II

4 23. Yunanistan'da "Polis" denilen şehir devletlerinin 19. Tarih, olayın geçtiği döneme ait verilere dayanır. Zamanla yeni belge ve bulguların edinilmesiyle yeni bir bilgi elde edilebilir ya da mevcut bilgiler değişime uğrayabilir. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tarih biliminde kesin bilgi yoktur. B) Tarih araştırmalarında gözlem yöntemine başvurulur. hüküm sürmesi aşağıdakilerden hangisine engel olmuştur? A) Çok tanrılı inanç sisteminin benimsenmesine B) Kültürel birliğin sağlanmasına C) Demokratik yönetimin benimsenmesine D) Ticaretin gelişmesine E) Siyasi birliğin sağlanmasına C) Tarih bilimi dinamik bir özelliğe sahiptir. D) Tarih araştırmaları belgelere dayanır. E) Tarih bilimi yeni bilgilere ulaşmayı amaçlar. 24. Çin imparatoru Talas Savaşı'ndan sonra yaşanan isyanlara karşı zor durumda kalınca Uygur hükümdarı Moyen-Çur'dan yardım istedi. Moyen-Çur, İmparatorun arzusunu yerine getirmekten kaçınmayarak harekete 20. Miladi Takvime göre MÖ. 322 yılı ile ilgili olarak aşağıda verilen, I. MÖ. IV. yüzyılın ikinci yarısıdır. II. Tarih öncesi çağlara ait bir yıldır. III. Günümüzden yaklaşık 1700 yıl önceki bir tarihtir. yargılarından hangileri doğrudur? geçti. Çin imparatoru bu yardımından dolayı kızını eş olarak Moyen-Çur'a verdi. Bu bilgiye dayanarak, I. Çin, Uygurların siyasi egemenliğini kabul etmiştir. II. Uygurlar Çin'e askeri destek sağlamıştır. A) Yalnız I E) II ve III C) I ve II III. Türk-Çin ilişkileri her zaman askeri mücadeleler doğrultusunda olmamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 21. Anadolu'da Hacılar bölgesinde Maden Devrine ait A) Yalnız I C) Yalnız III olduğu bilinen etrafı duvarlarla çevrili bir yerleşim mer- E) II ve III kezine rastlanmıştır. Bu durum Hacılar bölgesi ile ilgili, I. Ticaret sayesinde çevre kültürlerden etkilenmiştir. II. Güvenlik tedbirlerine önem verilmiştir. III. Toplumsal çatışmalar önlenmek istenmiştir. yargılarından hangilerinin göstergesidir? 25. Eski Türk devletlerinde halk, yöneticiler tarafından "Tanrı'nın emaneti" olarak kabul edilmiştir. Bu anlayışın Eski Türk devletlerinde, I. mutlak otoritenin sınırsız olması, II. sosyal devlet anlayışının gelişmesi, A) Yalnız I E) II ve III C) I ve II III. yöneticilerin keyfi tutum sergilemesi durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir? 22. İlk Çağ'da Hint uygarlığında görülen kast sisteminde A) Yalnız I C) I ve II sosyal sınıflar arasındaki eşitsizlikler sürekli kılınmak E) II ve III istenmiş ve sınıflar arası geçişler katı kurallarla yasaklanmıştır. Bu durumun Hint uygarlığında, I. toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanamaması, II. halkın yönetime egemen olması, III. siyasi birliğin kurulması gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir? 26. Orta Asya Türk topluluklarına ait kurganlarda yapılan kazılarda kılıç, ok ve at koşum takımları bulunmuştur. Bu durum Orta Asya Türkleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Ölümden sonraki yaşama inandıklarının B) Yerleşik hayata geçtiklerinin C) Tek tanrılı inanca sahip olduklarının A) Yalnız I C) I ve II D) Yazıyı kullanmaya başladıklarının E) II ve III E) Köleci toplumsal yapının egemen olduğunun

5 27. Aşağıdakilerden hangisi, Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinde etkili olan oluşumlardan biri sayılamaz? A) Her iki inanışta da kendilerinin dışındaki inanışlara hoşgörüyle yaklaşmaları B) İslamiyetin Türklerin yaşam şartlarına uyması C) Her iki inanışta yönetenlerin yönetme yetkisini tanrıdan aldıklarına inanmaları D) Türkler' in göçebe bir yaşam biçimini sürdürmeleri E) Türklerin fetih politikalarını cihat anlayışı ile bütünleştirmeleri 33. I. Göktürkler' in parçalanmasından sonra Doğu Göktürklerin uzun yıllar Çin egemenliğinde yaşaması, II. Anadolu Selçukluları'nın kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah' ın Büyük Selçuklu Devleti tahtını ele geçirme mücadelesini yitirmesinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir süre başsız kalması, III. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Şehzadeleri arasında taht kavgalarının görülmesi, Olaylarının ortak yönü, aşağıdakilerden hangisidir? 28. Karahanlı Devleti'nin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi, daha sonraki dönemlerde Büyük Selçuklular tarafından devam ettirilememiştir? A) Türkçe'nin resmi dil olarak kullanılması B) Türk-İslam toplumunun oluşturulmaya başlanması C) İslamiyet'in resmi din olarak kabul edilmesi D) Bektaşi Tarikatı'nın ilk kez kurulması E) İslamiyet'i yayma çabasının gösterilmesi A) Türkler'in Batı'ya ilerleyişlerinin durması B) Bizans'a karşı üstünlüğün yitirilmesi C) Anadolu Türk Birliği'nin bozulması D) Adı geçen devletlerin merkezi otoritesinin güçlenmesi E) Türk Tarihi'nde Fetret Devirleri'nin yaşanması 29. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu kabul edinilmesinde etkili olmamıştır? A) Pasinler B) Dandanakan C) Malazgirt D) Miryekefalon E) Kösedağ 30. Anadolu Selçuklu Devleti'nin 'Türkiye Tarihi' nin ilk devresinde yer alan devlet' olma özelliği, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Haçlı saldırılarına karşı direnmesi B) Bizans'ın etkinliğine son yermesi C) Devlet olarak, Anadolu topraklarında kurulması D) ilk kez Anadolu Türk Birliği'ni sağlaması E) Anadolu'yu kültür merkezi haline getirmesi 31. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçukluları'nda devletin iç ve dış ticareti teşvik etmesinin göstergelerinden biri olarak sayılamaz? A) Harzemşahlar ye Eyyubiler ile ittifak kurma çabası gösterilmesi B) Kervansaraylar'ın yapılması C) Karayollarında eşkıyanın saldırısına karşı önlem alınması D) Denizlerde korsanların saldırısına karşı tüccarın korunması E) Devlet sigortacılığının uygulanması 34. Talaş Savaşı, Dünya kültür ve uygarlığının gelişmesine de önemli katkıda bulunmuştur. Talaş Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, bunun kanıtadır? A) Kâğıt üretiminin Orta Asya dışına da yayılması B) Orta Asya'nın günümüze değin dinsel kaderinin belirlenmesi C) Çin'in, Orta Asya egemenliğinden vazgeçmesi D) Türklerin kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmesi E) Türk - İslam Devletleri'nin temellerinin atılması 35. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi, Anadolu Selçuklu Devletinin gerçekleştirdiği oluşumlardan biri olarak sayılamaz? A) Anadolu'nun tam bir Türk Yurdu haline getirilmesi B) Bizans'ın saldırı gücünün yok edilmesi C) Haçlı Seferleri'nde Batı'ya karşı başarı kazanılması D) Anadolu'nun kültür ve ticaret merkezi haline S~ getirilmesi E) Büyük Selçuklu tahtının ele geçirilmesi 36. Gazneliler, X-XII. yy. arasında Horasan ve Afganistan yöresinde siyasi varlık göstermişlerdir. Büyük Selçukluların da XI. yy.da Horasan yöresinde ortaya çıkmaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 32. Selçuklu Veziri Nizam-ül Mülk tarafından İkta Sistemi'nin kurulmasındaki temel amaç. aşağıdakilerden hangisidir? A) Mezhep ayrılıklarını ortadan kaldırmak B) Devlet üzerindeki askeri harcamanın yükünü hafifletmek C) Bilim adamlarının çalışmalarını desteklemek D) Atabeyler'in güçlenmesini önlemek E) Ülke ekonomisinin güçlenmesini sağlamak A) Hindistan'a seferler yapmadıklarının B) Turk-Islam sentezini oluşturduklarının C) Gazneliler' in toprakları üzerinde kurulduklarının D) Selçuk Bey tarafından siyasi yönden örgütlendiklerinin E) Gazneliler'den daha önce yaşadıklarının

6 37.Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri değildir? A) Avrupa'da sosyal ve siyasal yapının bozulması B) Avrupa'da yeni ulusların oluşması C) Feodalitenin ortaya çıkması D) Avrupa da monarşilerin güç kazanması E) Roma İmparatorluğumun ikiye ayrılması 38. Ortaçağda Avrupa'da görülen toplumsal gelişmelerden biri de vasal-süzeren(soylu-köylü) ilişkisinin ortaya çıkmasıdır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Skolastik düşüncenin yaygınlaşması B) Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesi C) Köylülerin, soyluların koruması altına girmek istemesi D) Yüzyıl Savaşlarının yapılması E) Burjuva sınıfının ticaretle uğraşması 39. Papa bir ülkede enrerdi ilan ettiğinde, o memlekette Hıristiyanlığa ait bütün faaliyetler durdurulurdu. Böylece o memlekette dini törenler, nikah, vaftiz etme ve ölü gömme gibi işler yapılmazdı. Hiçbir kral memleketinin bu cezaya uğramasını istemezdi. Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Halk güçlü kişilerin himayesine girmiştir. B) Feodal düzen ortaya çıkmıştır. C) Mutlak krallıklar güç kazanmıştır. D) Halk farklı sınıflara ayrılmıştır. E) Papalar, krallar ve derebeyler üzerinde otorite kurmuştur. 40. Coğrafi koşullar nedeniyle Güney Arabistan'da yerleşik, Kuzey Arabistan'da göçebe hayat vardı. Arap halkı kabileler halinde yaşıyordu. Kabileler kan davaları, otlak ve su ihtiyacı gibi nedenlerden birbirleriyle sürekli olarak savaş halinde idi. İslam öncesi Arabistan'ın bu durumunun aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkardığı söylenebilir? A) Siyasi birliğin sağlanamaması B) Aile hukukuna önem verilmemesi C) Ticaretin yeterince gelişmemesi D) Putperestliğin yaygınlaşmaması E) Krallık şeklinde örgütlenmenin görülmemesi 42. Hz. Muhammed hicretten sonra Medine'deki bütün kan davalarını kaldırdı. Medine ve civarını içine alan bir şehir devleti kurdu. Bu devletin başkanı, kumandanı, yargıcı kendisi idi. Yahudiler de bu devletin vatandaşı olup Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacaklar, dini ibadet ve ayinlerini serbestçe yerine getireceklerdi. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) Putperestlik ortadan kaldırılmıştır. B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. C) İslamiyet Arabistan'a yayılmıştır. D) Mekkelilere karşı üstünlük sağlanmıştır. E) Müslümanların varlığı Mekkelilerce tanınmıştır. 43. İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemlerde; - Sasaniler; Göktürkler ve Bizanslıların saldırılarıyla zayıfladı. - Bizanslılar, Avar ve Slav saldırılarıyla uğraştı. Bu duruma bakılarak; I. İslamiyetin yayılması kolaylaşmıştır. II. Bizans ile Göktürkler aynı dönemde yaşamıştır. III. Avarlar ile Göktürkler, Bizans'a karşı ortak hareket etmiştir. IV. Sasaniler, Bizans ve Göktürklerle barışçıl ilişki kurmuştur. gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız I C) Yalnız III D) II ve III E) III ve IV 44. Bilgi : Mekkeliler ile imzalanan Hudeybiye Antlaşması'nda "Bu barışı imzalayan tarafların müttefikleri de bu antlaşmaya dahil olacak, isteyen Kureyş ile isteyen de Hz. Muhammed ile ittifak yapabilecektir. Ancak müttefikler birbirlerine silah yardımı yapmayacaktır." maddesi yer almıştır. Durum : Mekkeliler, iki kabile arasındaki mücadelede taraf tutarak müttefikleri olan kabilelere silah ve asker göndermiştir. Bu durumun İslam devleti açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Antlaşmanın bozulması Mekke'nin fethine ortam hazırlamıştır. B) Kabenin ziyaret edilmesine karar verilmiştir. C) Mekkelilerle başka bir antlaşma yapılması gündeme getirilmiştir. D) Mekkeliler anlaşma şartlarına uymamışlardır. E) İslamiyetin bölgede yayılması hızlanmıştır. 41. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Mekkeli putperestler Müslümanların varlığını resmen tanımıştır? A) Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanması B) Veda Haccı'nın gerçekleşmesi C) Hayber'in fethinden sonra ticaret yollarının kontrol edilmesi D) Hicretten sonra Medine'nin yönetimini de üstlenmesi E) Kur'an'ın tamamlanması 45. Dört halife döneminin cumhuriyet dönemi olarak da nitelendirilmesi aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? A) İç mücadeleler yaşanmaması B) Türk devletleri ile ilişki kurulması C) Sınırların genişlemesi D) Devlet örgütlerinin kurulması E) Halifelerin seçimle belirlenmesi

7 46. - Yermük Savaşı'nda; Bizans Suriye önlerinde İslam ordusuna yenildi. - Ecnadin Savaşı'nda; Suriye'de İslam ordularının karşısında düzenli Bizans askeri kalmadı. Dört Halife döneminde meydana gelen yukarıdaki savaşların sonuçları dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) İslamiyet Suriye'ye kadar yayılmıştır. B) Bizans yenilgiye uğramıştır. C) Savaşlar Suriye'nin fethedilmesini sağlamıştır. D) Müslüman olmayanlar bölgeden çıkarılmıştır. E) Fetihler Arabistan dışına yayılmaya başlamıştır. 47. İslam-Arap devletinde Hz. Ömer döneminde görülen - Düzenli orduların ve ordugahların kurulması - Fethedilen bölgelerin eyaletlere ayrılması - Eyaletlere adli işlerle ilgilenmek üzere kadıların atanması gibi uygulamaların amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Fethedilen yerlerde İslamiyet i yaymak B) Arap Yarımadası'nda siyasi birliği sağlamak C) Düzenli bir devlet örgütü kurmak D) Teokratik yönetimi terketmek E) Ekonomik açıdan güçlenmek 50. İslam devleti Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde basit, sade, gösterişten uzak ve inanç esaslarına dayalı idi. Emeviler döneminde bu devlet zaman ve şartların gereği olarak tam teşekküllü, kurumları gelişmiş bir "Arap devleti"ne dönüşmüştür. Bu bilgiye bakılarak Emeviler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) Halifeliği saltanat haline getirdikleri B) Arap milliyetçiliği politikası izledikleri C) İslam devletinin sınırlarını genişlettikleri D) Bilimsel alanda çalışmalar yaptıkları E) Siyasi birliği sağladıkları Sıffin Savaşı - Puvatya Savaşı - Bağdat'ın Moğollar tarafından işgali Yukarıdaki gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Haçlılarla yapılmış olması B) Müslüman ordularının yenilmesi C) İslam dünyası için olumsuz sonuçlar ortaya çıkması D) Türklerin İslamiyet e girişini geciktirmesi E) Bizans'ın galibiyetiyle sonuçlanması 52. Abbasiler döneminde görülen uygulamalardan bazıları şunlardır; Bağdat bilim ve kültür merkezi haline gelmiş eski Yunan eserleri Arapça ya tercüme edilmiştir. Arap olmayanlar yönetimde görev almışlardır. Anadolu sınırlarında Avasım şehirleri kurulmuştur. Halifelik babadan oğula geçmiştir. Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 48 - Hz. Ebubekir zamanında Arabistan dışında fetihler başlamıştır. - Hz. Ömer zamanında Mısır, Suriye ve İran fethedilmiştir. - Hz. Ali zamanında fetih hareketleri görülmemiştir. Hz. Ali zamanında fetih hareketlerinin görülmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Müslüman Arapların güçlü devletler ile komşu olmasıyla. B) Merkezi yönetimde iktidar kavgalarının yaşanmasıyla. C) İslam ordusunda bozulmaların başlamasıyla. D) Hz. Ali nin Müslüman olmayanların tepkisine yol açan uygulamalar yapmasıyla E) Müslümanların fetih anlayışından uzaklaşmasıyla 49. Emevi halifesi Abdülmelik devrine kadar Suriye'de Rumca, Mısır'da Kıptice, İran'da Farsça dilleri resmi dairelerde ve yazışmalarda kullanılmaktaydı. Aynı bölgelerde bu dilleri bilen yerli memurlara görev verilmekteydi. Abdülmelik, Arapçayı resmi dil olarak ilan etti ve ilk İslam parasını bastırdı. Bu durumun aşağıdaki hangi gelişmeyi ortaya çıkardığı söylenemez? A) Arapça milletlerarası bir dil olmuştur. B) Arap kültürü diğer kültürler üzerinde baskı unsuru olmuştur. C) Fethedilen bölgelerdeki halk arasında kültürel birlik sağlanmıştır. D) Kur'an'ın daha iyi okunmasına ve anlaşılmasına ortam hazırlanmıştır. E) Yerli diller zamanla etkisini kaybetmiştir. A) Devlet başkanlığı konusunda saltanat uygulaması devam etmiştir. B) Kültürel gelişmeler hızlanmıştır. C) Irkçı bir politika izlemiştir. D) Bizans'a karşı savunma önlemleri alınmıştır. E) Müslüman olmayanlara da devlet yönetiminde görev verilmiştir. 53. Abbasiler Mutezile mezhebinin getirdiği düşünceyle eski Helen eserlerini tercüme ederek İslam Rönesans ını başlattılar. Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Türklerin İslam dünyasındaki etkinlikleri artmıştır. B) Abbasilerde merkezi otorite zayıflamıştır. C) Abbasiler bilimsel çalışmalar yapmamıştır. D) İslam dünyası farklı kültürlerden etkilenmiştir. E) Helenizm devrinde pozitif bilimler gelişmemiştir. 54. Abbasi Devleti 750 yılında kurulduktan bir süre sonra İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin temelleri atıldı. Endülüs Emevileri 757 tarihinden itibaren İspanya camilerinde Abbasiler adına hutbe okutulmasına son vermiş ve X. yüzyıldan itibaren de halife unvanını kullanmaya başlamıştır. Yukarıdaki bilgiye bakıldığında İslam dünyası ile ilgili hangi yargıya varılabilir? A) Endülüs Emevileri Abbasilerin devamı olmuştur. B) İslam dünyası iki siyasi güç tarafından temsil edilmiştir. C) Endülüs Emevileri İslam dininin tek temsilcisidir. D) Abbasi Devleti halifelik unvanını siyasi nedenlerle kullanmamıştır. E) Halifelik unvanı Abbasiler tarafından Endülüs Emevileri'ne devredilmiştir.

8 55. İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte; İslamlaşmanın bazı toplumlarda Araplaşma şeklinde ortaya çıktığı, Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanıldığı görülür. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) İslamiyeti kabul eden toplumların Arapçayı öğrenmesi B) İslam devletlerinde merkezi yönetimin kurulması C) Arapça'nın uluslararası bir dil niteliğine sahip olması D) İslamiyetin farklı zamanlarda kabul edilmesi E) Arap kültürünün zengin bir kültür niteliği taşımaması 56. Kavimler Göçü'nün Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdiğine kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Günümüz Avrupa toplumlarının oluşması B) Derebeyliklerin kurulmasına ortam hazırlaması C) Roma topraklarının saldırıya uğraması D) Karadeniz in kuzeyindeki kavimlerin Avrupa'ya ilerlemesi E) Yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilmesi 57. Ortaçağda Avrupa'nın temel özellikleri; feodal yönetim, toprak mülkiyeti, kapalı ekonomi ve Kilise baskısıdır. Skolastik düşünce pozitif bilimlerin gelişmesini engellemiş, sosyal ve kültürel yaşam Hıristiyanlık inancına göre düzenlenmiştir. Bu bilgilere göre, Avrupa için; I. Bilimsel gelişmeler durmuştur. II. Merkezi krallıklar güçlenmiştir. III. Kilise etkili bir güçtür. IV. Demokratikleşme süreci başlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV E) II ve IV 58.Hz. Muhammed, VII. yüzyıl başlarında Arap Yarımadası'nda İslamiyet i yaymaya başladığında büyük bir tepki ile karşılaştı. Mekkelilerin (İslamiyet in yayılmasına tepki göstermelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) İslamiyet in çıkarlarına zarar vereceğini düşünmeleri B) İslamiyet in toplumdaki herkesi eşit sayması C) İslamiyet in eski alışkanlıklarına uymaması D) İslam dininin ticareti yasaklayıcı ilkeler getirmesi E) İslam dinindeki sosyal adalet düşüncesine ters düşmeleri 60. Hz. Ebubekir'in halifeliği döneminde yaşanan; - Kuran'ın kitap haline getirilmesi - Yalancı peygamberler ile mücadele edilmesi - Zekat vermek istemeyen kabilelerin itaat altına alınması gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? A) Eğitim-öğretim kurumları oluşturulduğunu B) Dini ve siyasi birliğin korunmaya çalışıldığını C) Mekkelilerle mücadelenin sona ermediğini D) Halifelerin bir tür seçimle işbaşına geldiğini E) İslam devletinin sınırlarının genişlediğini 61. Hz. Ömer döneminde yapılan fetihlerle devletin sınırları genişlemiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez? A) İslam devletinde ilk örgütlerin kurulması B) Bizans ve Sasanilere karşı üstünlük sağlanması C) Ganimetlerle hazinenin güçlenmesi D) Farklı kültürlerden etkilenilmesi E) Ülkenin eyaletlere bölünerek yönetilmesi 62. İslam-Arap devletlerinde görülen; I. Tunus'un fethedilmesi II. Düzenli ordunun kurulması III. İslam da ilk ayrılıklara zemin hazırlanması IV. Hakem Olayı V. Kur'an'ın kitap haline getirilmesi gibi gelişmelerden hangileri Hz. Osman dönemi ile ilgilidir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V 63. Emeviler döneminde, Araplar kendilerini diğer Müslüman toplumlardan üstün görmüşlerdir. Önemli memurluklara, valiliklere ve komutanlıklara Araplar getirilmiş, ayrıca Araplar dışındaki Müslümanlara, Arapların kız vermeleri yasaklanmıştır. Bu bilgilere bakılarak, I. Emeviler döneminde ırkçılık politikası izlenmiştir. II. islam uygarlığının gelişmesinde çeşitli kültürlerin etkisi vardır. III. Emeviler döneminde idari ve askeri örgütler kurulmuştur. IV. Emeviler (slamiyetin temel esası olan eşitlik anlayışını uygulamıştır. V. Emeviler döneminde, toplumun bir bölümü diğerlerine göre daha ayrıcalıklıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I, II ve III B) I, III ve V C) II, IV ve V D) III ve IV E) I, II ve IV 59. İslam Devleti nde; I. Savaş ganimetleri II. Haraç ve Cizye vergileri III:Cami ve Medrese için ayrılan paralar gibi durumlardan hangileri hazinenin gelir kaynakları arasında gösterilemez? A)Yalnız I I C) I ve II E) II ve III 64. Hz. Ali döneminde İslamiyetin yayılmasına yönelik fetihlerin durma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bizans'ın baskı yapması B) Orduda yenilikler yapılması C) Örgütlenmeye ağırlık verilmesi D) İç karışıklıkların yaşanması E) Hz. Ali'nin barışçı bir politika izlemesi

9 65. Emeviler döneminde halife, Muaviye oğlu Yezid'i veliaht olarak atamış ve bunu İslam ileri gelenlerine kabul ettirmiştir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilebilir? A) Halifeliğin saltanat haline getirildiğinin B) Sınırların genişlediğinin C) Devlet içinde kurumlaşmaya gidildiğinin D) Arap ırkçılığı yapıldığının E) Bilimsel gelişmeler yaşandığının 69. İslam-Arap devletinde yaşanan; - Hz. Muhammed döneminde Mekke'nin fethedilmesi, - Hz. Ebubekir döneminde zekat vermeyenler üzerine sefer düzenlenmesi, gibi gelişmelerin ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Ticaret imkanlarını artırmak B) Siyasi ve dini birliği sağlamak C) Vergileri artırmak D) İslam ordularının taarruz gücüne ulaştığını göstermek E) Dostluk ilişkilerini geliştirmek 66. Abbasiler döneminde; - Halifeleri korumakla görevli hassa ordusunun Türklerden oluşturulduğu - Türkler için ordu-şehir (Samerra) kurulduğu - Bizans sınırına Türklerin yerleştirildiği görülmektedir. Bu bilgilere göre, Abbasilerin Türklere gösterdiği yakınlık ve izlediği hoşgörülü politikanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kültürel açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak B) Devlet örgütlerini örnek almak C) Yerleşik yaşama geçmelerini sağlamak D) Ticari güçlerinden yararlanmak E) Savaşçı niteliklerinden yararlanmak 67. Ortaçağ Avrupa'sında zenginliğin kaynağı olarak toprak mülkiyetinin görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Kilisenin güç kazanması B) Burjuvaların ticaretle uğraşması C) Halk sınıflara ayrılması D) Üretimin tarıma dayalı olması E) Merkezi krallıkların güçlü olması 68. Ortaçağda Papa; bir kralın ülkesinde enterdi ilan ettiğinde o bölgede Kilise'nin tüm çalışmaları durdurulurdu. Böylece, nikah, vaftiz etme ve ölü gömme gibi dini törenler yapılamazdı. Hiçbir kral ülkesinin bu cezaya uğramasını istemezdi. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun Kilise açısından ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak gösterilebilir? A) Hristiyanlıkta mezhep birliği sağlanması B) Kilisenin çok sayıda din adamı yetiştirmesi C) Papaların, krallar ve derebeyler üzerinde otorite kurması D) Din adamlarının ekonomiyi yönlendirmesi E) Dini sanat anlayışının gelişmemesi 70. Hz. Ömer döneminde, - Ülke yönetimi birimlerine ayrılarak, başına dini ve askeri yetkiler verilen valiler atanmış, - Bizans imparatorluğu ile yapılan mücadeleler sonunda Suriye, Filistin ve Mısır fethedilmiş, - Vergi sistemi belirlenerek devlet hazinesi oluşturulmuştur. Bu gelişmeler birlikte düşünüldüğünde, İslam devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığı B) Sınırların genişlediği C) Ortadoğu'nun en güçlü devleti haline gelindiği D) Merkezi otoritenin güçlendirilmek istendiği E) Askeri ve ekonomik açıdan güç kazanıldığı 71. Dört Halife döneminde görülen; I. Yeni vilayetlerin kurulması II. Akdeniz'de donanma oluşturulması III. Halifelik nedeniyle iç çatışmalar yaşanması IV. Kuran ın kitap haline getirilmesi gibi gelişmelerden hangileri, İslam devletinin sınırlarının genişlediğinin göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV 72.Hz. Muhammed'in kurduğu düzen vefatından sonra 25 yıl devam etti. Daha sonra toplum şiddetli bir muhalefetle bölündü. İsyanlar ve iç savaşlar devleti sarstı. Ancak bu tepkiler fethedilen yerlerdeki halktan gelmiyor, mücadele Araplar arasında oluyordu. Dört Halife döneminde görülen bu anlaşmazlıkların temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Maliyeye yeni gelirler kazandırma isteği B) Yönetimi ele geçirme düşüncesi C) İslamiyeti kabul eden diğer toplumların tepkisi D) Düzenli ordunun kurulmamış olması E) Bizans'ın Halifelere karşı mücadele etmesi 69. İslam öncesi Arabistan'da Arap kabileleri arasında kan davalarının yaşanmasının aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini engelleyici nitelik taşıdığı savunulabilir? A) Tek tanrı inancının yayılması B) Siyasi birliğin kurulması C) Bizans ve Sasanilerin baskı kurması D) Ticari ilişkilerin gelişmesi E) Kabe'nin kutsal olarak kabul edilmesi 73. Emevilerin uyguladıkları politikalar sonucu İslam devletinde Araplık unsuru ön plana çıkmıştır. İslam devletindeki bu değişimde, I. Arapça'nın resmi dil olması II. Türklere mevali (köle) denilmesi III. Puvatya Savaşı'nın kaybedilmesi IV. İlk Arap-İslam parasının bastırılması V. Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'nin açılması gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) I, II ve V B) I, III ve V C) II, III ve IV D) III, IV ve V E) I, II ve IV

10 74. Emeviler döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslamiyetin Avrupa'da yayıldığının kanıtıdır? A) Arapça'nın resmi dil olması B) Posta örgütünün kurulması C) Arap olmayanlara devlet yönetiminde yer verilmemesi D) İspanya'da camiler yaptırılması E) Eyaletlerin illere ayrılması 75. Arapça, yazı dili olarak başlangıçta çok dar bir sahada kullanılıyordu. Çok geçmeden Arapça eski sınırlarından taşarak başka ülkelere yayıldı. Bu dilin konuşulduğu bölgeler çok genişledi. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) İslamiyet i benimseyenlerin sayısının artması B) Arap edebiyatının gelişmesi C) Halifeliğin saltanat şeklinde sürdürülmesi D) Arapça gramerinin yazılması E) Tarih alanında çalışmaların başlaması

11

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :...

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS TARİH Ödev Kitapçığı 1 (TS) Tarih Bilimine Giriþ Eski Çaðlarda Türkiye ve Çevresi Ýslam Öncesi Türk Tarihi Ýslam Tarihi ve Medeniyeti Türk

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONU:DÖRT HALİFE DÖNEMİ HAZIRLAYANLAR URAL DOĞUKAN ÇAĞIRKAN FATİH OĞRAŞ GÖKAY BOLATCAN ERDEM USLU KAYNAKÇA:www.eba.gov.tr/video/izle/video4f55bd30030fd DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 İslam Devleti nin Tarihi Tarihsel gelişmeler 622 de Medine ye hicretle başlar Hz. Muhammed ve ilk halife

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

1) Tarih Bilimine Giriş

1) Tarih Bilimine Giriş 1) Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyoekonomik yapılarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek inceleyen,

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 2014-2015 YAZ TATİL ÖDEVİ TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 1. Mısır uygarlığı Nil Nehri kenarlarında oluşmuş-tur. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle nehirleri arasında ortaya çıkmıştır. İlkçağ da Gediz

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar.

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Tarihin Tanımı Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı

Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyoekonomik yapılarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek inceleyen,

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi.

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi. İLK TÜRK DEVLETLERİ Orta Asya, diğer adıyla Türkistan Türklerin tarih sahnesine çıktıkları anayurtlarıdır. Orta Asya da sert karasal iklim yaşanmaktaydı. En önemli geçim kaynakları hayvancılıktı. Hayvancılığa

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin TARİH KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınavları

Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınavları A A 9. Sınıf Biyoloji Dersi A Grubu Soruları 1. Canlılar büyüme, gelişme ve enerji gereksinimlerini karşılamak için öncelikli olarak aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorundadır? A. Üreme

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Ünite İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI

Ünite İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI Ünite 4 İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI ÜNİTE 4 İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (XIII. YY'A KADAR) Bilgi Köşesi KAVRAMLAR : Akabe : Hz. Muhammed in Medineli Müslümanlarla iki görüştüğü yer. Avasım: Abbasilerin Bizans

Detaylı

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Orta Anadolu da Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yapmışlardır. Denizcilik yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 4 TARİH TESTİ 1. Bu testte 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Türkiye de Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? sorusuna cevap vermede

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-598-6

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ.

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ. SUB Hamburg A/612838 Prof. Dr. Karam Khella Tarihin Yeniden Keşfi ÜNİVERS ALIST TARİH Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı Çeviren: İsmail KAYGUSUZ İÇİNDEKİLER SUNUŞ ; r.r. 10 YAZARIN TÜRKÇE BASIMA

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 1. Bazı Türk devletlerinin Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göçler yapması, I. merkeziyetçi anlayışın güç kazanması, II. Avrupa'da etnik ve siyasal sorunlar yaşanması,

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya daki en eski kültür merkezidir? A)Andronova B)Anav C)Afenesyevo D)Tagar E)Karasuk 2. Aşağıda verilen eserler

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER COĞRAFİK Mezopotamya, günümüz sınırlarına göre çoğu Irak ta bulunan ve arabistana kadar uzanan dar ve uzun bir platodur. Dicle ve Fırat nehirlerin arasına kurulmuş bu yer varlığının en önemli kısımlarını

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

Osmanlı Devlet ve Toplum Kuruluşunun Özellikleri

Osmanlı Devlet ve Toplum Kuruluşunun Özellikleri Osmanlı Devlet ve Toplum Kuruluşunun Özellikleri Prof. Dr. Niyazi BERKES Türk-İslam-Osmanlı toplumunun, bilinçli bir düşünle çağdaşlaşması akımının doğuşundan önceki kuruluşunun ne tür bir kuruluş olduğu,

Detaylı

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU EĞİTİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Tarihe Giriş. Belgelere dayanarak olayları açıklar. (Tarihe doğruluk ve kesinlik kazandırır.)

Tarihe Giriş. Belgelere dayanarak olayları açıklar. (Tarihe doğruluk ve kesinlik kazandırır.) Tarihe Giriş Tarihin Tanımı : Geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, savaş ve barışlarını, kültürlerini, medeniyetlerini, sosyo ekonomik yapılarını belgelere dayanarak,

Detaylı

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu. Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER ( )

Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu. Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER ( ) Abbasiler Devleti Ders Anlatım Videosu Abbasiler Devleti Ders Anlatım Notu ABBASİLER (750-1228 ) Ebu Müslim in Emevi Devleti ni yıkarak Kûfe de Ebul Abbbas ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu.

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM ZAMAN VE TAKVİM Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna takvim adı verilir. DİKKAT: Takvimlerin ortaya çıkmasında insanların ekonomik uğraşları önemlidir. UYARI: Hicri takvimin başlangıcı

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134.

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134. KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134. Batı Roma Sonrası İtalya M.S. 5. Yüzyıl Kavimler göçü İtalya

Detaylı

İSLAM TARİHİ İSLAMİYET DOĞDUĞU YILLARDA DÜNYANIN GENEL DURUMU

İSLAM TARİHİ İSLAMİYET DOĞDUĞU YILLARDA DÜNYANIN GENEL DURUMU İSLAM TARİHİ İSLAMİYET DOĞDUĞU YILLARDA DÜNYANIN GENEL DURUMU AVRUPA KITASI'NIN DURUMU Toplumsal eşitsizlik üzerine kurulan bu düzen içinde halk, farklı toplumsal sınıflara ayrılmıştır: Soylular (Senyörler):

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı