Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn Tanýtýmý Fonksiyon Tanýtýmý Kullaným Kumanda Kolu...13 Fanýn Açýlmasý...13 Güç Kademesinin Seçimi...13 Yoðun Kademe...13 Fanýn Kapatýlmasý...13 Yoðun Kademenin Otomatik Kapanmasý...14 Fan Süresini Uzatma...14 Lambalarýn Açýlmasý...15 Ocak Lambalarýnýn Kýsýlmasý...15 Lambalarýn Kapatýlmasý...15 Çalýþma Saati Sayacý...16 Temizlik ve Bakým Davlumbaz Gövdesi...20 Yað Filtresi...20 Koku Filtresinin Takýlmasý/Deðiþtirilmesi...22 Lambalarýn Deðiþtirilmesi Cihaz Ölçüleri Ocak ve Davlumbaz arasýndaki mesafe...25 Montaj Hava Tahliye Kanalý Kondense Su Musluðu...32 Ses Ýzolasyonu...33 Elektrik Baðlantýsý DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma Serbest Baðlantý...35 Lamba Þalterinin Baðlanmasý...35 Müþteri Hizmetleri Teknik Bilgiler

3 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi geri dönüþümlü maddelerden seçildiði için ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj parçalarý (folyo ve styropor) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Bu cins ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden çýkartýnýz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 3

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu davlumbaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Yanlýþ bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Davlumbazý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Bu kullanma kýlavuzunun içinde davlumbazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý Bu davlumbaz evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri iþ yerlerinde, yazlýk evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Davlumbazý sadece evsel ortamlarda yemek hazýrlarken meydana gelen yemek buharlarýnýn temizlenmesi ve çekilmesi için kullanýnýz. Bu davlumbaz dýþ alanda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Diðer bütün kullaným amaçlarý kabul edilemez. Miele kural dýþý kullaným veya yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle kahve makinesini güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde kahve makinesini kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Davlumbazýn çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna izin vermeyiniz. 8 Yaþýn altýndaki çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile davlumbazdan uzak tutulmalýdýr. Sekiz yaþýndan itibaren cihazýn nasýl güvenle çalýþacaðý anlatýldýktan sonra çocuklar davlumbazý yanlarýnda bir büyük olmadan kullanabilirler. Çocuklar yanlýþ kullaným sonucunda ortaya çýkabilecek tehlikeleri anlayabilecek durumda olmalýdýr. Üzerinde halojen lamba olan davlumbazlara dikkat ediniz, lambalar açýkken çok ýsýnýr ve kapandýktan sonra bir süre daha sýcak kalýr. Lambalar elinizi sürebilecek kadar soðuyuncaya kadar çocuklarý lambalardan uzak tutunuz. 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Montajdan önce davlumbazýn gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir davlumbazý asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý makine güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Davlumbazýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce mutlaka tip etiketinde yazýlý baðlantý verilerini (voltaj ve frekans) evdeki þebeke uyumlu olmasý þarttýr. Bu konuyu uzman bir elektrikçiye de danýþabilirsiniz. Davlumbazýn elektrik güvenliði ancak yasalara uygun korumalý bir hatta baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Evdeki elektrik tesisatýný uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz. Üretici firma eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). Bozuk yapý parçalarý ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Üretici firma ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde cihazýn güvenle çalýþabileceðini garanti eder. Montaj- ve bakým veya tamir sýrasýnda cihaza gelen þebeke cereyaný mutlaka kapatýlmalýdýr. Cihazýn elektrik baðlantýsý ancak þu þartlar yerine getirildiðinde kesilmiþ olur: evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr. evdeki vidalý sigortalar yuvalarýndan tamamen çýkarýlmalýdýr. fiþ prizden çýkarýlmalýdýr. Elektrik baðlantýsý bir fiþ ile saðlanýyorsa, cihaza gelen elektriði þebekeden ayýrmak için fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkarýp alýnýz. Davlumbazýn güvenle çalýþmasýný saðlamak için cihazý monte edildikten sonra kullanýnýz. Cihaz kasasýný montaj ve temizlik bölümlerinde yazýlan sýnýrlar içinde açýnýz. Asla kasanýn diðer parçalarýný açmaya çalýþmayýnýz. Elektrik ileten baðlantýlar veya mekanik ve elektrik yapý parçalarý sizin için tehlikeli olabilir ve davlumbazýn bozulmasýna sebep olabilir. Montaj ve bakým iþleri veya tamirler ancak üreticinin yetki verdiði servis personeli tarafýndan yapýlabilir. Hatalý montaj, bakým veya tamirler cihazý kullanan kiþi için büyük tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Davlumbazýn elektrik þebekesine olan baðlantýsý gerekli güvenliðin saðlanamayacaðý için çoklu prizler veya bir uzatma kablosu ile yapýlamaz (örneðin: aþýrý ýsýnma gibi). Davlumbazla Ayný Anda Çalýþan Ocak ve Benzerleri Dikkat zehirlenme tehlikesi! Fan sistemi mutfak dýþýnda olan cihazlar için ( EXT tipi davlumbaz modelleri) her iki üniteyi birbirine baðlayan uçlarý soketli ve fiþli baðlantý kablosu gereklidir. Bu cihazlar ancak bir Miele harici faný ile kombine edilebilirler. Bu davlumbaz ev dýþýnda bir yerde (tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Davlumbazýn mutfaktaki havayý kullanarak yanan diðer bir ýsýtma cihazý ile birlikte ayný zamanda çalýþmasý çok özel dikkat isteyen bir durumdur. Davlumbaz ve herhangi bir ýsýtma cihazý (gazlý, mazotlu, kömürlü ýsýtýcýlar, su ýsýtýcýlarý, gazlý ocaklar, gazlý fýrýnlar gibi) ayný anda çalýþýyorsa çok dikkatli olunmalýdýr, çünkü davlumbaz bu cihazlarýn yanmalarý için gerekli olan havayý emecek ve bunlarýn atýk gazlarý bir atýk gaz kanalý ile (örn.: baca) dýþarýya tahliye edilecektir. Hava tahliye sistemine takýlmýþ olsa da, ve hatta harici fan ile de, davlumbaz mutfaktaki ve yan odalardaki havayý çeker alýr. Yetersiz hava giriþi sonucunda bir düþük basýnç oluþur. Ocak ve benzeri cihazlarýn yanmasýný saðlayan hava azalýr. Ocak ve ýsýtma cihazlarýnýn yanmasý engellenir. Yanan maddelerin zehirli gazlarý bacadan veya çekiþ haznesinden odalara yayýlýr. Ölüm tehlikesi! 6

7 Davlumbaz ve havaya gereksinimi olan diðer bir cihazýn tehlikesizce ayný anda çalýþmasý ancak en fazla 4 Pa'lýk (0,04 mbar) bir düþük basýnca eriþildiðinde ve bununla gazýn geri emilmesinin önlenmesi sonucunda mümkün olabilir. Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu da ancak kapatýlamayan deliklerden (kapý, pencere, havalandýrma delikleri veya diðer teknik önlemler gibi) gelen hava sayesinde olabilir. Burada yeterli hava akýmý saðlamaya çok dikkat ediniz. Hava giriþ çýkýþýný saðlayan bir baca bu iþlem için yeterli deðildir. Böyle bir durumda evin tüm havalandýrma sistemini gözden geçirmek gerekir. Bunun için bir baca ustasýna danýþýnýz. Davlumbaz havalandýrma sisteminde çalýþtýrýlacaksa, o zaman havaya gereksinimi olan baþka bir ýsýtma cihazýnýn ayný zamanda çalýþmasý bir engel deðildir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Davlumbazýn altýnda açýk alevli gril veya flambe gibi yüksek alevli yiyecekler hazýrlamak kesinlikle yasaktýr. Çalýþmakta olan davlumbaz alevleri filtresine doðru çeker. Davlumbaz tarafýndan emilmiþ olan yaðlar nedeniyle yangýn tehlikesi oluþabilir! Gazlý ocaklarý üzerinde bir tencere olmadan açýk býrakmayýnýz. Tencereyi kýsa bir süre için ocaktan aldýðýnýz zaman bile gazlý ocaðýnýzý kapatýnýz. Alev ayarý yaparken tencere tabanýndan dýþarý taþmamasýna dikkat ediniz. Ocak üzerindeki kabýn aþýrý ýsýnmamasýna özen gösteriniz (örneðin Wok tavasýnda yemek yaparken). Davlumbaz aþýrý ýsý nedeniyle zarar görebilir. Davlumbazý yað filtresi takýlmadan asla kullanmayýnýz. Bu sayede cihazýn çalýþmasýný olumsuz etkileyecek olan yað ve kirlerin birikmesini önlemiþ olursunuz. Filtreyi düzenli aralýklarla temizleyiniz veya deðiþtiriniz. Aþýrý yaðlanmýþ bir filtre yangýn tehlikesi demektir! ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.) Yemek piþirme sýrasýnda yukarý doðru yükselen ýsý nedeniyle davlumbaz çok ýsýnýr. Davlumbazýn gövdesini ve yað filtresini cihaz ancak soðuduktan sonra tutunuz. Davlumbazýn temizlenmesinde asla buhar basýnçlý aletler kullanmayýnýz. Buhar davlumbazýn elektrik ileten bölümlerine sýzabilir ve kýsa devreye neden olabilir. Davlumbazý ancak ocaðýnýzý kullandýðýnýz zaman açýnýz. Ocak yanarken davlumbaz açýlmazsa, kondense su birikimi olur. Bu birikim cihazda korozyona sebep olabilir. Ocakta kýzgýn yað ile bir yemek hazýrladýðýnýzda tencere, tava ve fritözünüzü kontrol altýnda tutunuz. Elektrikli grilinizi de kullanýrken dikkatiniz devamlý üzerinde olmalýdýr. Kýzgýn yað alev alabilir ve davlumbazý yakabilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Montaj Kullanýlan ocaðýn üreticisinin ocak üzerine bir davlumbazýn çalýþmasýna izin verip vermediðine dikkat ediniz. Ocak üreticisi tarafýndan daha büyük bir güvenlik mesafesi öngörülmediði takdirde, ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýnda "Cihaz Ölçüleri" bölümünde verilen ölçülere dikkate alýnmalýdýr. Davlumbazýn altýnda çeþitli tiplerde piþirme sistemleri mevcutsa, o zaman verilen en büyük güvenlik mesafesini seçiniz. Aksesuar Sadece Miele tarafýndan onaylanan aksesuar ve yedek parçalar takýlabilir. Cihaza bunlarýn dýþýnda diðer parça ve aksesuarlar takýldýðý takdirde, cihazýn garanti hakký kaybolur ve sorumluluk kabul edilmez. Üretici firma güvenlik tavsiyelerinin ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Katý yakýtla yanan ocaklarýn üzerine davlumbaz monte edilemez. Hava tahliye kanalýnda ancak yanmayan maddeden boru veya hortum kullanýlabilir. Bunlarý Miele maðazalarýndan veya yetkili servislerden elde edebilirsiniz. Davlumbazýn hava tahliyesi bir soba veya þömine bacasý kanalý ile yapýlamaz ve odalarýn havalandýrmasý için kullanýlan kanala verilemez. Bu hava çýkýþý halen kullanýlmayan bir bacaya verilecekse, ilgili makamlarýn yönetmeliklerini dikkate almak gerekir. 9

10 Cihazýn Tanýtýmý 10

11 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Üniteleri Kumanda Kolu Fan ve lamba ana iþlemleri bu kumanda çubuðu ile gerçekleþtirilir. Ocak Lambalarý Koku Filtresi Havalandýrma sistemi için sonradan alýnabilen aksesuar DA 2250, DA 2270 : 2 Koku filtresi DA 2210: 4 Koku filtresi Yað Filtresi Fan Kademe Göstergesi Fan Süresini Uzatma Tuþu Bu tuþ ile fan süresini uzatabilirsiniz. Fan yapýlan seçime göre 5 veya 15 dakika sonra otomatik olarak kapanýr. Yað-Filtresi Tuþu Yað filtresinin temizlenmesi gerektiðinde, yað filtresi tuþunun ýþýðý yanar. Bu tuþ ile yað filtresi temizlendikten sonra her an çalýþma saati sayacý geri alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ayrýca çalýþma saatini kontrol etmek ve deðiþtirmek mümkündür. Koku Filtresi-Tuþu Havalandýrma sistemine yerleþtirilen koku filtresi deðiþtirilmesi gerektiðinde tuþun ýþýðý yanar. Bunun için cihazýn ilk defa çalýþtýrýlmasýnda çalýþma saati sayacý devreye alýnmalýdýr. Bu tuþ ile koku filtresi deðiþtirildikten sonra çalýþma saati sayacý her zaman geri alýnabilir ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Ayrýca çalýþma saatlerini kontrol etmek ve deðiþtirmek mümkündür. BU iþlemleri sorunsuz yapabilmek için "Kullaným" bölümünü dikkatle okumanýzý rica ederiz. 11

12 Fonksiyon Tanýtýmý Davlumbaz þu sistemlerle çalýþýr:... Hava Tahliye Sistemi: Emilen hava yað filtresinde temizlenir ve dýþarý verilir. Hava tahliye sisteminizde bir klepenin mevcut olmamasý durumunda cihazla birlikte verilen klepe kullanýlabilir. Bu klepe motor biriminde üfleme borusunun içine yerleþtirilir. DA 2210 davlumbaz içine birer klepe yerleþtirilen iki fan ile çalýþýr. Hava tahliye sistemindeki klepe sayesinde davlumbazýn çalýþmadýðý süre içinde dýþarýsý ile içerisi arasýnda gereksiz bir hava dolaþýmý meydana gelemez. Davlumbaz kapalý ise klepe de kapalýdýr. Davlumbazýn açýlmasý ile birlikte klepe de açýlýr ve mutfaktaki buhar engellenmeden dýþarý atýlýr.... Havalandýrma Sistemi: (Havalandýrma parçasý aksesuar olarak verilir) Emilen hava yað filtresi ve buna ilaveten iki koku filtresi (DA 2210: 4 koku filtresi) sayesinde temizlenir. Hava daha sonra mutfaðýn içine geri üflenir. Koku filtresini aksesuar olarak satýn alabilirsiniz ("Teknik Bilgiler" bölümüne bakýnýz). Davlumbazýn havalandýrma sistemi ile çalýþmasý sýrasýnda koku filtresinin yerinde olup olmadýðýný kontrol ediniz, "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz.... Dýþarý Takýlan Fan Sistemi: (...EXT model cihazlarda) Dýþarý takýlacak fan tipleri için hazýrlanmýþ davlumbazlarda kirli havayý emen fan mutfak dýþýnda uygun gördüðünüz bir yere monte edilir. Dýþarý takýlan fan davlumbazdaki kumanda ünitelerine baðlýdýr ve kumanda üniteleri ile idare edilir. 12

13 Kullaným Kumanda Kolu Fan ve lambaya ait temel iþlemleri bu kumanda kolu ile yapabilirsiniz. Fanýn Açýlmasý Güç Kademesinin Seçimi Kumanda kolunu saða doðru birkaç defa bastýrdýðýnýzda daha yüksek bir güç kademesi, sola doðru bastýrdýðýnýzda ise daha düþük bir güç kademesi seçmiþ olursunuz. Fan güç kademesi göstergesinin kendine ait lambasý yanar. Normal bir yemek piþirme ortamýnda buhar yoðunluðuna göre "I" ile "III" cü kademe arasý bir seçim yapabilirsiniz. Yoðun Kademe Kumanda koluna bir kere saða doðru bastýrýnýz. Fan "II". kademeden çalýþmaya baþlar. Fan kademe göstergesinin ikinci kontrol lambasý yanar. Kýzartma veya çok koku yayan bir yemek piþirme durumunda kýsa bir süre için yoðun kademeyi seçebilirsiniz. Fanýn Kapatýlmasý Fan kapanýncaya ve fan kademe göstergesinin lambalarý sönünceye kadar kumanda kolunu birkaç defa sola doðru bastýrýnýz veya kumanda kolunu sola doðru bastýrýnýz ve kolu basýlý tutunuz. Fan kademe göstergesinin lambalarý söner. 13

14 Kullaným Yoðun Kademenin Otomatik Kapanmasý Yoðun kademe ayarýnda fan çalýþmasýný daima 10 dakika sonra otomatik olarak "III". kademeye geri döndürme olanaðý vardýr. Fan ve ocak lambalarý bu arada kapalý olmalýdýr. Fan süresini yaklaþýk 10 saniye uzatma tuþuna fan kademe göstergesinin ilk lambasý yanýncaya kadar basýnýz. Daha sonra kumanda koluna - bir defa arkaya doðru veya öne doðru bastýrýnýz. Ýkinci kontrol lambasý yandýðýnda, - bir defa sola bastýrýnýz. Üçüncü kontrol lambasý yandýðýnda - tekrar arkaya doðru veya öne doðru bastýrýnýz. Otomatik kapatma sistemi devrede deðilse, "I" ve "IV". Fan kademelerinin lambalarý yanýp söner. Otomatik kapatma sistemini devreye almak için kumanda kolunu bir defa saða doðru bastýrýnýz. "I" ve "IV" fan kademelerinin kontrol lambalarý devamlý yanmaya baþlar. Sistemi devreden çýkarmak için kumanda kolunu bir kere sola doðru bastýrýnýz. Ýþlemi onaylamak ve programlama modundan çýkmak için fan süresini uzatma tuþuna basýnýz. Fan Süresini Uzatma Hava tahliye sisteminde olduðu kadar havalandýrma sisteminde de yemek piþtikten sonra fanýn birkaç dakika daha çalýþtýrýlmasý tavsiye edilir. Böylece mutfak havasý kalan buhar ve kokulardan arýndýrýlmýþ olur. Fan süresini uzatma sisteminde daha önce belirlenen sürenin sonunda fan otomatik olarak kapatýlýr. Yemek piþtikten sonra fan açýk durumda iken fan süresini uzatma tuþuna: 1-defa bastýðýnýzda:fan 5 dakika sonra kapanýr (sol kontrol lambasý). 2-defa bastýðýnýzda: Fan 15 dakika sonra kapanýr (sað kontrol lambasý). Fan süresini uzatma sistemini devreden çýkarmak için tuþa yeniden basýnýz. Fan otomatik olarak kapanmaz. 14

15 Kullaným Lambalarýn Açýlmasý Ocak lambalarýný fandan baðýmsýz olarak açabilirsiniz. Lambalarýn Kapatýlmasý Lambalarý kapatmak için kumanda kolunu yeniden bir kere arkaya veya öne bastýrýnýz. Güvenlik Kapatmasý Açýlmýþ olan davlumbaz 10 saat süresince çalýþtýrýlmadýðý takdirde, fan otomatik olarak kapanýr. Lambalar açýk kalýr. Faný tekrar açmak için kumanda kolunu bir kere saða bastýrýnýz. Lambalarý açmak için kumanda kolunu bir kere arkaya veya öne bastýrýnýz. Ocak Lambalarýnýn Kýsýlmasý Lambalarýn ýþýk gücünü kademesiz olarak ayarlama olanaðýna sahipsiniz. Bunun için ýþýk açýkken kumanda kolunu öne veya arkaya doðru basýlý tutunuz. Kumanda kolunu býrakýncaya kadar ýþýðýn gücü kademesiz olarak düþürülecektir. Kumanda kolunu yeniden basýlý tuttuðunuzda ýþýðýn gücü kolu býrakýncaya kadar yeniden yükselecektir. Kumanda kolu basýlý tutulduðunda ýþýk devamlý olarak güçlenecek veya kýsýlacaktýr. 15

16 Kullaným Çalýþma Saati Sayacý Davlumbazýn çalýþtýðý saatler cihaz tarafýndan hafýzaya alýnýr. Yað filtresi veya koku filtresinin temizlenmesi veya deðiþtirilmesi gerektiðinde, çalýþma saati sayacý sinyal verir. Yað Filtresi Sayacýnýn Kontrolü Çalýþma saati sona ermeden sürenin yüzde kaçýnýn geçtiðini kontrol edebilirsiniz. Faný kumanda kolu ile açýnýz. Yað filtresi tuþunu basýlý tutunuz. Yað Filtresi Sayacýnýn Geri Alýnmasý 30 saatlik bir çalýþmadan veya daha önce belirlenmiþ bir süreden sonra yað filtresi tuþunun kontrol lambasý yanar. Yað filtresi ve buhar çekiþ ünitelerinin bu durumda temizlenmesi gerekir. Bu iþlemin sonunda çalýþma saati sayacý geri alýnmalýdýr. Bunun için fan açýkken yað filtresi tuþunu yaklaþýk 3 saniye basýlý tutunuz. Tuþun kontrol lambasý söner. Fan kademe göstergesinin bir veya daha fazla kontrol lambasý yanýp söner. Yanýp sönen kontrol lambalarýnýn sayýsý geçen süreyi yüzde olarak gösterir. 1 Kontrol Lambasý = % 25 2 Kontrol Lambasý = % 50 3 Kontrol Lambasý = % 75 4 Kontrol Lambasý = % 100 Davlumbaz kapatýldýðýnda veya elektrik kesintisi sýrasýnda geçen çalýþma saatleri hafýzada kayýtlý kalýr. 16

17 Kullaným Yað Filtresi Sayacýnýn Deðiþtirilmesi Çalýþma saati sayacýný kendi piþirme alýþkanlýklarýnýza göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla kýzartma ve fritöz yapýyorsanýz, kýsa çalýþma saati seçiniz. Çok az yaðlý yemekler yapýyorsanýz uzun çalýþma saati seçebilirsiniz. Arada bir yemek yapýyorsanýz, kýsa çalýþma saati ayarý yapabilirsiniz. Toplanan yaðlar uzun süre bekletildiði takdirde katýlaþýr ve yað filtresinin temizliði çok zor olur. Yað filtresi çalýþma saati sayacý fabrika çýkýþýnda 30 saate ayarlanmýþtýr. Bu saati 20, 30, 40 veya 50 saat olarak deðiþtirebilirsiniz. Faný kumanda kolu ile kapatýnýz. Ayný anda fan süresini uzatma tuþuna ve yað filtresi tuþuna basýnýz. Yað filtresi tuþu ve fan kademe göstergesinin kontrol lambalarý yanýp söner. Fan kademe göstergesinin kontrol lambalarý ayarlanan süreyi gösterir: Soldan 1. Lamba = 20 Saat Soldan 2. Lamba = 30 Saat Soldan 3. Lamba = 40 Saat Soldan 4. Lamba = 50 Saat Kumanda kolu ile istenilen süreyi seçiniz. Daha kýsa bir çalýþma süresi için sola, daha uzun bir çalýþma süresi için saða bastýrýnýz. Bu iþlemi yað filtresi tuþu ile onaylayýnýz. Tüm kontrol lambalarý söner. Eðer vereceðiniz onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" ayarlarý esas alýr. 17

18 Kullaným Koku Filtresi Çalýþma Saatlerinin Ayarý/Deðiþtirilmesi (Havalandýrma sisteminde) Koku filtresi havalandýrma sistemi için gereklidir. Koku filtresi çalýþma saati sayacý cihaz fabrikadan çýkarken devrede deðildir. Havalandýrma sisteminde çalýþma süresini yemek piþirme alýþkanlýklarýna göre ayarlayýnýz: Faný kumanda kolu ile kapatýnýz. Kumanda kolu ile istenilen süreyi seçiniz. Daha kýsa bir süre için sola, daha uzun bir süre için saða bastýrýnýz. Fan süresini uzatma ve koku filtresi tuþuna ayný anda basýnýz. Koku filtresi tuþunun ve fan kademe göstergesinin bir kontrol lambasý yanýp söner. Fan kademe göstergesinin kontrol lambalarý ayarlanan süreyi gösterir: Soldan 1. Lamba = 120 Saat Soldan 2. Lamba = 180 Saat Soldan 3. Lamba = 240 Saat Soldan 4. Lamba = limitsiz Bu iþlemi koku filtresi tuþu ile onaylayýnýz. Bütün kontrol lambalarý söner. Vereceðiniz onay 4 dakika içinde gerçekleþmezse, cihaz otomatik olarak "eski" bilgileri esas alýr. 18

19 Kullaným Koku Filtresi Sayacýnýn Geri alýnmasý Önceden seçilmiþ olan çalýþma süresi sona erdiðinde koku filtresi tuþunun kontrol lambasý yanar. Buna göre koku filtresinin deðiþtirilme zamaný gelmiþtir. Deðiþtirme iþleminden sonra çalýþma saati sayacý geri alýnmalýdýr. Bunun için fan açýkken koku filtresi tuþunu yaklaþýk 3 saniye kadar basýlý tutunuz. Tuþun kontrol lambasý söner. Koku Filtresi Sayacýnýn Kontrolü Çalýþma süresi bitmeden geçen süreyi yüzde olarak göstergede görebilirsiniz. Faný kumanda kolu ile açýnýz. Koku filtresi tuþuna basýnýz ve basýlý tutunuz. Fan kademe göstergesinin bir veya daha fazla kontrol lambasý yanýp söner. Yanýp sönen kontrol lambalarýnýn sayýsý geçen süreyi yüzde miktarý olarak gösterir. 1 Kontrol lambasý = % 25 2 Kontrol lambasý = % 50 3 Kontrol lambasý = % 75 4 Kontrol lambasý = %100 Davlumbaz kapandýðýnda veya elektrik kesintisinde geçmiþ olan süreler hafýzada kayýtlý kalýr. 19

20 Temizlik ve Bakým Her temizlik ve bakým iþleminden önce davlumbazýn elektrikle olan baðlantýsýný ayýrýnýz. Bunun için: - cihazýn fiþini prizden çekiniz veya - evdeki sigortayý kapatýnýz veya - vidalý sigortayý tamamen yuvasýndan çýkartýnýz. Yað Filtresi Davlumbazýn içindeki metal yað filtresi temizlendikten sonra tekrar kullanýlabilir ve bu filtre mutfak buharýndaki katý maddeleri (yað, toz v.s. gibi) tutar ve davlumbazýn kirlenmesini önler. Halojen lamba yanarken çok ýsýnýr. Hatta kapandýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr! Ayrýca sýcak lamba ýslak temizlikte zarar görebilir. Temizliðe baþlamadan önce birkaç dakika bekleyiniz. Yaðlarýn filtreye yapýþmasýný önlemek açýsýndan filtrenin her 3-4 haftada bir temizlenmesi tavsiye edilir. Aþýrý yaðlý bir filtre yangýn tehlikesi demektir! Davlumbaz Gövdesi Davlumbazýn yüzeyi ve kumanda üniteleri çizik ve kesiklere karþý hassastýr. Bu nedenle aþaðýda sýralanan temizlik uyarýlarýný dikkate alýnýz. Davlumbazýn tüm yüzeyini ve kumanda ünitelerini yumuþak süngerli bir bez ve deterjanlý sýcak bir suyla siliniz. Daha sonra buralarý yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Þunlarý kullanmayýnýz: soda-, asit-, klorid- veya çözücü maddeleri içeren temizlik maddeleri, aþýndýrma özelliði olan toz ve likit deterjanlar, eski bulaþýk süngerleri gibi malzemeler. Yað filtresinin kilidini açýnýz, filtreyi yaklaþýk 45 aþaðý doðru eðerek arkadaki askýdan çýkartarak dýþarý alýnýz. Filtrenin ve ocaðýn zarar görmemesi için yað filtresini çýkartýrken çok sýký tutunuz. 20

21 Temizlik ve Bakým Yað Filtresinin Elde Yýkanmasý Yað filtresini hafif deterjanlý sýcak suda bulaþýk fýrçasý ile yýkayýnýz. Konsantre bulaþýk deterjaný kullanmayýnýz. Þu maddeler kullanmayýnýz: kireç çözücü temizlik maddeleri, deterjanlar veya aþýndýrma özelliði olan genel deterjanlar bunlarýn içindedir. fýrýn spreyleri Yað Filtresinin bulaþýk makinesinde yýkanmasý Yað filtresini bulaþýk makinesine dikey olarak alt sepete yerleþtiriniz. Bu arada fýskiye kolunun serbest hareket etmesine dikkat ediniz. Yað filtresini en fazla 65 C derecede yýkayýnýz. Bunun için Miele bulaþýk makinesinde otomatik-programý seçiniz. Hafif bir deterjan kullanýnýz. Bulaþýk makinesinde yýkanýrken yað filtresi üzerinde deterjana baðlý olarak bir takým kalýcý renklenmeler meydana gelebilir. Bu durum yað filtresinin fonksiyonunu olumsuz olarak etkilemez. Yýkandýktan sonra yað filtresini süzülmesi için su emici bir zemin üzerine býrakýnýz. Yað filtresini yýkamak üzere dýþarý aldýðýnýzda, filtrenin takýldýðý hazneyi de biriken yaðlardan arýndýrmak ve temizlemek gerekir. Böylece oluþabilecek bir yangýn tehlikesini de önlemiþ olursunuz. Yað filtresini yerine takarken kilidin aþaðýya doðru durmasýna dikkat ediniz. Yað filtresi yanlýþ takýlýrsa: Yað filtresini küçük bir tornavida yardýmý ile yerinden çýkartýnýz. Temizlik iþleminden sonra yað filtresi tuþuna yaklaþýk 3 saniye kadar basarak çalýþma saati sayacýný tekrar geri alýnýz. Tuþun kontrol lambasý söner. Yað filtresini çalýþma süresi dolmadan önce temizlemek isterseniz, yað filtresi tuþuna yaklaþýk 6 saniye kadar basarak çalýþma saati sayacýný geri alabilirsiniz. 21

22 Temizlik ve Bakým Koku Filtresinin Takýlmasý/Deðiþtirilmesi Havalandýrma sisteminde yað filtresine 2 adet (DA 2250, DA 2270) veya dört adet (DA2210) koku filtresi takýlmasý lazýmdýr. Bunlar yemeklerin piþirilmesi sýrasýnda mutfakta oluþan kokularý çeker. Bunlar buhar siperinin içinde yað filtresinin üzerine takýlýr. Koku filtrelerini yetkili servislerde bulabilirsiniz. Filtrenin cinsini ve adýný "Teknik Bilgiler" bölümünde bulabilirsiniz. Koku filtrelerinin takýlmasý ve deðiþtirilmesi için yað filtresinin yerinden çýkarýlmasý þarttýr. Koku filtresinin ambalajýný açýnýz. Koku filtresini ancak þu durumlarda deðiþtiriniz: Koku filtresi tuþunun ýþýðý yanýyorsa veya mutfaktaki kokular yeterli derecede çekilemiyorsa. En geç altý ayda bir koku filtrelerini deðiþtiriniz. Eski koku filtresini evinizdeki çöpe atabilirsiniz. Filtreleri deðiþtirdikten sonra yaklaþýk 3 saniye kadar koku filtresi tuþuna basarak çalýþma saati sayacýný tekrar geri alabilirsiniz. Koku filtresi kontrol lambasý söner. Koku filtresini çalýþma süresi bitmeden önce deðiþtirmek isterseniz, koku filtresi tuþuna yaklaþýk 6 saniye kadar basarak çalýþma saati sayacýný geri alabilirsiniz. Koku filtresini yerine takýnýz. Filtrenin ilk takýlmasýnda: Çalýþma saati sayacýný istediðiniz gibi ayarlayýnýz ("Kullaným" bölümüne bakýnýz). Yað filtresini tekrar yerine yerleþtiriniz. 22

23 Temizlik ve Bakým Lambalarýn Deðiþtirilmesi Her bakým iþleminden önce davlumbazýn elektrik baðlantýsýný tesisattan ayýrýnýz, bunun için - cihazýn fiþini prizden çekiniz veya - evdeki sigortayý kapatýnýz veya - vidalý sigortayý tamamen yuvasýndan çýkartýnýz. Yað filtresini davlumbazdan çýkartýnýz. Havalandýrma sisteminde koku filtresini cihazdan çýkartýnýz. Halojen lambalar yanarken çok fazla ýsýnýr. Hatta kapandýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Yanýk tehlikesi! Koruyucu kafes içindeki lambayý biraz aþaðý bastýrýnýz. Halojen lamba þimdi sola doðru yuvasýndan çýkarýlabilir. Yeni halojen lambayý (GU/GZ 10, 230 V, 50 W) yuvasýna yerleþtiriniz ve yukarý doðru bastýrýnýz. Takacaðýnýz yeni halojen lamba eski lamba ile ayný özellikleri taþýmalýdýr. Yað filtresini ve havalandýrma sisteminde koku filtresini tekrar yerine takýnýz. 23

24 Cihaz Ölçüleri 24

25 Cihaz Ölçüleri *Kesit ölçüleri Ankastre alanýnýn arkasýnda en az T von min. 25 mm'lik bir derinlik gereklidir. Ocak ve Davlumbaz arasýndaki mesafe Ocak üreticisi tarafýndan daha büyük bir güvenlik mesafesi bildirilmediði takdirde, davlumbazýn montaj yüksekliðinde ocak ile davlumbaz alt kenarý arasýnda en az þu ölçüler muhafaza edilmelidir: Elektrikli ocak: 450 mm Gazlý-Ocak: 650 mm Elektrikli-Gril, Fritöz: 650 mm Bu arada "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü okuyunuz. Davlumbazýn altýnda sorunsuz ve rahat çalýþabilmek için elektrikli ocaklarýn üzerinde en az 650 mm bir mesafe býrakýlmalýdýr. Davlumbazdan azami istifade edebilmek için montaj sýrasýnda mutfakta çalýþacak kiþinin boyu da hesaba katýlmalýdýr. Ocakla davlumbaz arasýndaki mesafenin gereðinden fazla olmasý halinde mutfaktaki buhar ve kokularýn emilmesi tatmin edici olmayacaktýr. 25

26 Montaj Klepenin Montajý (havalandýrma sisteminde bulunmaz) Hava tahliye sisteminizde klepe yoksa, cihazla birlikte verilen klepeyi motor biriminin içine kapaklar yukarý açýlacak þekilde takýnýz. DA 2250, DA 2270: 1 klepe DA 2210: 2 klepe Montaj Davlumbaz üst dolaplara, davlumbaz bacalarýna, yemek veya ocak adasýnýn üzerine takýlmak üzere öngörülmüþtür. Montajý yapmadan önce davlumbaz yerine takýldýktan sonra üst bölümüne ulaþýlabilir olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer durum böyle deðilse, o zaman ankastre iþleminden önce yukarýda yazýldýðý gibi hava tahliye sistemini ve priz baðlantýsýný hazýrlayýnýz. Davlumbazý alttan kesintinin içine oturtunuz ve hizalayýnýz. Davlumbazý 3,5 x 16 mm büyüklüðünde vidalarla vidalayýnýz. Ýlk kullanýmdan önce yað filtresini cihazdan çýkartýnýz ve filtre çerçevesinin koruyucu folyosunu çekip alýnýz. Daha sonra yað filtresini tekrar yerine yerleþtiriniz. 26

27 Montaj Hava Tahliyesinin Hazýrlanmasý Diðer hava tahliye borularýnýn yerleþtirilmesi için "Hava Tahliye Kanalý" böl.bak.. DA 2210: Davlumbaz iki hava tahliyesi için 150 mm Ø iki üfleme borusu ile çalýþýr. Her iki hava tahliye kanalý cihazla birlikte verilen boru ile birlikte 200mm Ø kadar hava tahliyesine ulaþabilir. 150 mm lik hava tahliye borusunu bir hortum kelepçesi ile hava tahliyesine baðlayýnýz. 125 mm çapýndaki hava tahliye borusu için redüksiyon borusu kullanabilirsiniz. (Bunun için "Hava tahliye kanalý" böl. bak.). Hava tahliye borusunu üfleme borusunun üzerine yerleþtiriniz. dai

28 Montaj Havalandýrma Sistemi Binanýn yapýsý nedeniyle bir hava tahliye kanalýna baðlanamýyorsa, o zaman davlumbazý havalandýrma sistemi için hazýrlamanýz gerekecektir. Havalandýrma sisteminde bir klepeye gerek yoktur. Kullanýlacak parçalarý montaj sýrasýna göre yerlerine takýnýz. Üfleme kafesinin panjurlarý odanýn ortasýna doðru olmalý, duvara veya tavana yönlendirilmemelidir. Koku Filtresinin Takýlmasý ve ona ait çalýþma saati sayacýnýn çalýþtýrýlmasý ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Yetkili servislerden havalandýrma için gerekli 151 parçasýný alabilirsiniz. DA 2250 ve 2270 model davlumbazlar için bir ara parçaya, DA 2210 model davlumbaz için de iki ara parçaya gerek vardýr. Ayrýca DA 2250, 2270 için iki koku filtresine veya DA 2210 cihaz için dört koku filtresine ihtiyaç olacaktýr. ( "Teknik Veriler" böl.bak.). 28

29 Montaj Kumanda Kolunun Takýlmasý Kumanda Kolunun Uzatýlmasý Kumanda koluna bir alternatif olarak bir uzatma takýlabilir (Miele DBV 100). Bu parçayý aksesuar olarak satýn alabilirsiniz. 1. Yayý yataðýna yerleþtiriniz ve vidayý elle sýkýþtýrýnýz. Bu arada kumanda kolunu alttan bir SW 9 anahtarý ile tutunuz fakat çevirmeyiniz. 2. Kolun altýný yayýn üzerine vidalayýnýz ve elinizle sýkýþtýrýnýz. Bu arada anahtarla karþýdan tutunuz, fakat çevirmeyiniz. 3. Kumanda kolunun altýný yuvaya oturtunuz ve cihazla verilen vidalarla ve yay pulu ile hafifçe vidalayýnýz. Alt bölümü öyle çeviriniz ki -sembolü önde durabilsin. 4. Yataktaki vidayý bir ayar anahtarý ile (3mm) sýkýþtýrýnýz. Bu arada ayar anahtarý ile karþýdan tutunuz, fakat çevirmeyinz. Yayý ve kumanda kolunun altýný daha önce yazýldýðý gibi monte ediniz. Uzatmayý önce bir pul ile yataða vidalayýnýz. SW9 anahtarý ile karþýdan tutunuz, çevirmeyiniz. Daha sonra kumanda kolunun alt kýsmýný yukarýda yazýldýðý gibi vidalayýnýz, - sembolünü önde duracak gibi ayarlayýnýz ve vidayý sýkýþtýrýnýz. 29

30 Montaj Elektrik Baðlantýsý Davlumbaz mutfak dýþýna takýlan fanla çalýþýyorsa: Davlumbazý ve dýþarýdaki faný bir baðlantý kablosu ve altý kutuplu bir fiþ ile birbirine baðlayýnýz. Cihazý elektrik tesisatýna baðlayýnýz. Tesisata baðlantýyý yapmadan önce "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" ve "Elektrik Baðlantýsý" bölümlerini okuyunuz. 30

31 Hava Tahliye Kanalý Lütfen "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü mutlaka dikkate alýnýz. Özellikle davlumbaz ve havadan yararlanarak yanan bir cihaz ayný zamanda çalýþýyorsa zehirlenme tehlikesinin mevcut olduðunu unutmayýnýz. Her olasýlýðý düþünerek hava tahliye kanalýný bir baca ustasýna kontrol ettiriniz. Hava tahliye kanalý mümkün olduðunca kýsa ve düz olmalýdýr. Mutfak dýþýna takýlan fanlarda hava tahliye borusunun yeterli saðlamlýkta olmasýna dikkat edilmelidir. Oluþan basýnç nedeniyle borular deforme olabilir. Mümkün olan en büyük hava tahliyesini saðlarken mümkün olduðu kadar az gürültü olmasýný saðlamak için þunlara dikkat edilmelidir: Hava tahliye borularýnýn çapý 150 mm'den küçük olmamalýdýr. Yassý hava kanalýnýn kesiti hava tahliye borusundan daha küçük olmamalýdýr. Hava tahliye kanalý mümkün olduðunca kýsa ve düz olmalýdýr. Geniþ çaplý dirsekler kullanýnýz. Hava tahliye borularý eðri ve ezilmiþ olmamalýdýr. Bütün baðlantýlarýn saðlam ve sýzdýrmaz olduðundan emin olunuz. Hava tahliye borusu yatay olarak döþenecekse, her metre için 1 cm'lik bir eðim öngörülmelidir. Bununla kondense olmuþ suyun davlumbazýn içine kaçmasý önlenmiþ olur. 31

32 Hava Tahliye Kanalý Tahliye edilecek hava dýþarýya atýlacaksa, bir teleskop duvar veya çatý geçiþi tavsiye edilir (sonradan alýnabilen aksesuar). Kondense Su Musluðu (sonra satýn alýnabilir) Eðer tahliye olacak hava bir bacaya verilecekse, borular havanýn akýþ yönüne göre yerleþtirilmelidir. Önemli! Hava tahliye borusu soðuk odalardan, çatý altýndan v.s. geçecekse, alanlar arasýnda belli ýsý farklýlýklarý oluþacaðýndan, terleme veya kondense suyu hesap etmek gerekir ve hava tahliye borularýnýn ona göre izole edilmeleri lazýmdýr. Hava tahliye borularýnýn izolasyonu yanýnda kondense su musluðu da takmak lazýmdýr.bu sistem kondense olan suyu tutar ve buharlaþýr. Bunu 125 mm veya 150 mm borular için bulabilirsiniz. Kondense su valfýný takarken dik ve üfleme borusunun hemen üzerinde olmasýna dikkat ediniz. Kasanýn üzerindeki ok üfleme yönünü gösterir. Mutfak dýþýna takýlan fanlar için önerilen davlumbazlarda (EXT... tipi), kondense su musluðu cihazýn içindedir. 32

33 Hava Tahliye Kanalý Ses Ýzolasyonu (sonradan alýnabilir) Hava tahliye borusunun içinde bir ses izolasyonu yerleþtirilebilir. Bu ilave bir izolasyon demektir hava tahliyesinde: Ses izolasyonu fan sesini dýþarýya olduðu kadar ve hava tahliyesi sýrasýnda dýþarýdaki gürültüyü de azaltýr.rbunun için izolasyon hava tahliyesine yakýn bir yere konumlandýrýlýr.... havalandýrmada: Bu izolasyon sistemi hava tahliye borusu ile dirsek arasýna yerleþtirilebilir. Bu sistem arada bir kontrol edilmelidir....harici fanla çalýþan hava tahliyesinde: Mutfaktaki fan sesini en alt düzeye indirebilmek için ses izolasyonu mümkün olduðu kadar fanýn önüne takýlmalýdýr, hava tahliye borusu uzunsa o zaman hava tahliye borusunun önüne monte edilmelidir. Eðer binada bir harici fan mevcutsa, o zaman fan sesini azaltmak için izolasyonu harici fanýn arkasýna takýnýz. Bütün programlarda çift izolasyon kullanýldýðýnda mükemmel sonuç alýnacaktýr. 33

34 Elektrik Baðlantýsý Bu cihazýn elektrik baðlantýsý o ülkenin yönetmelik ve kurallarýný iyi bilen ve özenle uygulayan uzman bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý baðlantý ve bakým iþleri cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bu konuda sorumluluk kabul etmez. Bu emniyet sisteminde LS-þalteri, sigortalar ve koruyucular (EN 60335). Gerekli baðlantý bilgilerini tip etiketinde bulabilirsiniz. Bu etiketi yað filtresini çýkardýðýnýzda göreceksiniz. Bu bilgilerin evdeki tesisat verilerine uyup uymadýðýný kontrol ediniz. Davlumbaz sadece yasalara uygun döþenmiþ bir koruyucu prize (toprak hattý) AC 230 V~50Hzbaðlanabilir. Elektrik tesisatý VDE 0100 normlarýna uygun olmalýdýr! Güvenliði arttýrmak için cihaza bir adet FI-Koruyucu þalter ve sigorta 30 ma (DIN VDE 0664) takýlmalýdýr. Cihazýn bir prize baðlanmasý yetkili servis için bir kolaylýk olacaktýr. Cihazý monte edildikten sonra prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasýna dikkat ediniz. Eðer priz cihazýn yakýnýnda deðilse ve doðrudan tesisata sabit bir baðlanma yapýlmasý gerekiyorsa, o zaman tesisatta her kutup için bir ayraç olmasý lazýmdýr. Ayraç olarak en az 3mm açýklýðý olan bir þalter kullanýnýz. 34

35 DSM 400 Kumanda Modülü ile Çalýþtýrma Davlumbazý baþka cihazlarla birlikte çalýþtýrmak için aksesuar olarak DSM 400 kumanda modülünü satýn alabilirsiniz. Bu kumanda modülü ile þunlar yapýlabilir: Serbest Baðlantý Davlumbaz Açma/Kapama tuþu ile bir baþka cihazýn kumandasý için kullanýlýr. Çekiþ merkezi üniteleri Miele teslim programýnda yoktur. Her durumda yetkili bir baca ustasýna danýþýnýz. Lamba Þalterinin Baðlanmasý Kumanda modülü sayesinde davlumbaz lambasýný evdeki tesisata baðlanan bir þalter ile açýp kapatabilirsiniz. Montaj Kumanda modülü gövdenin üst kýsmýna monte edilir. Ünitelerin kumanda modülüne yapýlan elektrik baðlantýsý uzman ve yetkili bir personel tarafýndan uygulanmalýdýr. DSM 400 kumanda modülünün serbest baðlantýsý bir hava çekiþ merkezine örneðin bir...ext model davlumbazýn içine takýlabilir. Bu baðlantý çekiþ merkezine takýlan elektrikle çalýþan bir klepeyi çalýþtýrmak için kullanýlabilir. 35

36 Müþteri Hizmetleri Kendinizin gideremediði arýzalar için lütfen, Miele bayiini veya Miele merkez servisini arayýnýz. Merkez servis telefon numarasý kullanma kýlavuzunun arka sayfasýnda yazýlýdýr. Müþteri hizmetlerine cihazýnýzýn tip ve seri numarasýný belirtiniz. Her iki bilgiyi de yað filtresi çýkarýldýktan sonra göreceðiniz tip etiketinde bulacaksýnýz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr. Daha fazla bilgi için cihazla birlikte verilen garanti þartlarýna bakýnýz. 36

37 Teknik Bilgiler Toplam Baðlantý Deðeri* DA 2250, DA W DA W Fan Motoru DA 2250, DA W DA x290W Ocak Lambalarý DA 2250, DA x50W DA x50W Þebeke akýmý.... AC 230 V Frekans... 50Hz Sigorta...10A Elektrik kablosunun uzunluðu...1,5 m Aðýrlýk DA kg DA 2250 EXT...5,5kg DA ,5kg DA 2270 EXT...7kg DA kg Havalandýrma Aksesuarlarý: Ara parça: DUU 151 DA 2210 model için 2 ara parçaya gerek vardýr. Miele aktif kömür fitre DKF 15-1 (2 adettir) DA 2210 model için 2 adet lazýmdýr. Fan Gücü* EN sayýlý Avrupa normuna göre: DA 2250, DA 2270, Hava Tahliye Sistemi 150 mm: I. Kademe...200m 3 /h II. Kademe m 3 /h III. Kademe...400m 3 /h Yoðun Kademe...640m 3 /h Koku Filtreli Havalandýrma Sistemi: I. Kademe...140m 3 /h II. Kademe m 3 /h III. Kademe...360m 3 /h Yoðun Kademe m 3 /h DA 2210, Hava Tahliye Sistemi 2 x 150 mm: I. Kademe...650m 3 /h II. Kademe m 3 /h III. Kademe m 3 /h Yoðun Kademe m 3 /h Koku Filtreli Havalandýrma Sistemi: I. Kademe...600m 3 /h II. Kademe m 3 /h III. Kademe m 3 /h Yoðun Kademe m 3 /h *...EXT Model cihazlarda: Baðlantý deðeri ve hava tahliye gücü dýþarýya baðlanan fana baðlýdýr. Mutfak dýþýndaki fana baðlanan kablonun uzunluðu...1,9metredir. 37

38 38

39 39

40 Deðiþiklik haklarý saklýdýr / 3511 M.-Nr / 00

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR! SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler ve kombilerden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 334. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 22 484 48 00 Faks : 0 22 48 40 08 ) Ýç baca 4 2) Sac baca 3) Kumanda paneli 4) Cam 5) Kenardan

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 30 31 32 32 Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Downdraft-Tezgah Aspiratörü

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Downdraft-Tezgah Aspiratörü Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Downdraft-Tezgah Aspiratörü Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

1 C B F E F A H 2 min 650 mm 3 205 335 G 90 600 / 900

1 C B F E F A H 2 min 650 mm 3 205 335 G 90 600 / 900 1 C B F H A E F 2 min 650 mm 3 205 90 G 335 600 / 900 4 a 5 M o 150 K b C B 6 7 1 L 0 2 1L 3 2L 3L 8 250 270 max 1050 150 min 580 349 95 600 / 900 420 KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU Sayın müşterimiz, bizim

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi www.reinhausen.com V Tipi Kademe Deðiþtiricisi Kullanma Kýlavuzu BA 081/05 Ýçerik Ýçindekiler 1 Genel 1.1 Güvenlik bilgileri... 5 1.2 Amacýna uygun kullaným... 5 2 Yapýsý/Modelleri... 6 3 Gönderim... 6

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ LKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212)

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN Türkçe, 1 CX64ST T/HA CX64ST6 T/HA Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý arklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

ankastre ve setüstü ocak

ankastre ve setüstü ocak ankastre ve setüstü ocak İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri 5 Ocağınızın Kurulumu 6 Elektrik bağlantısı ve güvenlik 8 Gaz bağlantısı ve güvenlik 9 Gazlı Ocakların Gaz Tipine Göre Ayarlanması 10 Kumanda

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Davlumbaz Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı