ilahiv AT FAKÜLTESi DERGISI Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel Hakemli Dergi SÜLEYMAN DEMiREL ÜNiVERSiTESi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ilahiv AT FAKÜLTESi DERGISI Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel Hakemli Dergi SÜLEYMAN DEMiREL ÜNiVERSiTESi"

Transkript

1 ISSN SÜLEYMAN DEMiREL ÜNiVERSiTESi ilahiv AT FAKÜLTESi DERGISI Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel Hakemli Dergi Yıl: 1999 Sayı: 6

2 CAHİLİYE DEVRİNDE BOŞANMA ÇEŞİTLERİ VE İSLAM'IN BOŞANMADA ÖRFE İTİBAR ETMESi Yrd. Doç. Dr. HasanAli GÖRGÜLü* Bilindiği gibi Kur'an, Arap toplumu içinden peygamber olarak seçilen Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahyedilmiş, peygamber de kendisine vahyedilen ilahi mesajı, içinde yaşadığı topluma tebliğ etmiştir. Kur'an'ın amacı, insanlara inanç, ahlak, her türlü beşeri münasebetler ve hukuki muamelelerde en iyi ve en doğruyu sunarak; onların inauçta tevhidi, ibadette ihlası, ahlakta istikameti, birbirleriyle olan münasebetlerinde hoşgörüyü, hukuki ilişkilerde de adaleti yakalayabilme lerini sağlamaktır. Kur'an, işaret ettiğimiz istikamette topluma yön verirken ve onlara öngördüğü hayat modelini uygulama yollarını öğretirken, insanların öteden beri uygulaya geldikleri örf ve adetlerini, onların biyolojik, sosyal ve siyasal alışkanlıklarını tamamen silip atmayı öngönnemiş, aksine bu olguları dikkate alarak insanların birbirleri ve Allah ile olan ilişkilerinde en mükemmeli elde edebilmeleri için örf ve adetleri ıslah yolunu tercih etmiştir.bu nedenle, diğer konularda olduğu gibi boşanma konusunda da aynı metodu uygulayarak hüküm ko yınada örf ve adetlere itibar ettiğini göstermiştir. Bu görüşümüzü ispat için evvehi Arapların İsH1m'dan önceki "Cahiliye Devri" denilen dönemdeki boşanma anlayış ve uygulamalarını özet olarak tespit edeceğiz, sonra da İslam'ın boşanmayla ilgili getirmiş olduğu ıslahata işaret edip bu konudaki ayrıntıları başka çalışmalarımızda inceleyeceğiz. S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

3 A. BOŞANMANIN TANIMI VE BOŞANMA YETKiSi l.boşanmanm Tanımı Boşanma, Arapça "talak" kelimesinin Türkçe karşılığı olup sözlükte, bağı çözmek ve serbest bırakmak anlamına gelir ki, bu anlam, devenin bağından çözülerek serbest bırakılmasından alınmıştır. 1 Terim olarak ise bo~anma, nikah bağını çözmek ve evlilik birliğine son vermek demektir. Sözlükte talak, mutlak olarak, bağlı bulunan herhangi bir şeyin bağını çözmek manasında iken, ıstılahta nikah bağının çözülerek evlilik birliğinin sona erdirilmesi anlamında kullanılmıştır ki, kelimenin sözlük manasıyla ıstılah manası arasında uygunluk olduğu 3 açıktir. Çağdaş hukukçular da boşanmayı: " Eşler hayatta iken onlar arasındaki evlilik ilişkisine son vermektir. " 4 şeklinde tanımıayarak kelimeye aynı anlamı yüklemişlerdir. Talak sözcüğü, cahiliye Araplarının karı boşarnada kullandıkları ıstılahlarından 5 olup İslam da aynı sözcüğü aynı anlamda kullanmayı ikrar etmiştir. 6 Cahiliye Araplarına göre talak(boşanma), bir kimsenin kendisi için hanımı üzerindeki bütün haklarından feragat etmesi ve ondan ayrılmasını ifade eder. 7 İslam'da da bain (kesin) talak aynı anlamdadır İbn ManzOr (ö.7ll/13ll).lisanu'l-arab, Dar Sadır, Beyrut, bty., X, 226, "talaka" md. Serahs! (ö.483/1090), el-mebsut, Daru'l-Marife, Beyrut-Lübnan, 1398/1978, VI, 2; Ayni (ö.855/1451), Unıdetu'l-Kari, Dar İhyai't- Turasi'l -Arab!, byy., XX, 225; İbn Hacer (ö. 852/1449), Fethu'l-Barf,Mektebetu'l-Külliyyati'l-Ezheriyye, Kahire, 1398/1978, XX, 3. İbn Hacer, age. Akıntürk, Medenf Hukuk, 7. bs., Betaş, İstanbul, 1999, s.259. Cemili, Reşid; Tarihu'l-Arab (fi'l-cahiliyye ve Asrı'd-Daveti'l-İslamiyye), 1. tb., Beyrut-Lübnan, 1982, s.207. İbn Hacer, age. Cemi'!!, age. Bakara: 2/

4 2. Boşanma Yetkisi Cahiliye Ara.plan, boşanmayı mübah (serbest, günah olmayan bir tasarruf) bilirler ve bunu tamamen erkeğin elinde olan bir yetki olarak kabul ederlerdi. 10 Ancak boylarının şerefiyle imtiyaz eden bazı kız ve kadınlar, evlilik sözleşmesi esnasında boşanmanın kendi ellerinde olmasını şart koşarlar ve bu hakkı elde ederler 11 ve isterlerse aile hayatını sürdürürler, isterlerse\ evlilik birlikteliğini sona erdirirler ve boşanmayı gerçekleştirirlerdi~_:j İslam, cahiliyede uygulandığı şekliyle boşanmanın erkek elinde olmasını onayladığı gibi kocanın kabul etmesi durumunda boşanma yetkisinin kadına verilebileceğini (tefviz,.i talak) de onaylamıştır. 13 Bu esasa dayanılarak olacak ki,"95 1/1544 tarihinde Osmanlı Padişahlarının kızıarına istisnai olarak talak yetkisi verilmiştir." 14 Boşanma yetkisinin erkekte olmasını öngören İslam, boşanınada cahiliye erkeklerinin yaptıklan gibi kadını mutazarrır etmeyi yasaklamış, keyfi boşanmalar yerine ihtiyaç olduğu zaman boşanmayı ve boşanmayı da güzellikle yapmayı emretmiş; 15 boşanma konusunda gerekli hukuki ilkeler yanında, ahlaki ve uhrevi müeyyideler de getirmiştir ll Cemill, 207. Hasan, İbrahim Hasan; Tarihu'l-İsltim, 7.tb., el-cize, 1964, 1,65. Hudari ( ö.1927), Tarihu '[- Ümemi'l- İsltimiyye( ed-devletu 'l-emeviyye ), Mektebetü't-Ticariyyetu'l-Kübra, Mısır, bty., I, 20. Ali, Cevad;Tarihu'l-Arab Kable'l-İsltim,Bağdad, 1950/1956, V, Bkz.: İbnü'l-Hümam (ö. 681/1457), Fethu'l-Kadir,l. tb., Matbaatu Mustafa el Bab! el-haleb1 ve Evladuh, Mısır 1389/1970, IV, 76 vd. ; İbn Abidin (ö. 1252/1836), Reddu'l-Muhtar,2. tb., Daru'l-Fikr, by.,1386/1966, III, 314 vd.; Bilmen, Ömer Nasuhi,Hukuk-ı İsltimiyye ve Jstılahat-z Fıkhıyye Kamusu,Bilmen Basınievi, İstanbul 1968,Il, 258 vd.;karaman,hayreddin, Mukayeseli İsitim Hukuku,Nesil Yayınları, İstanbul 1986,1 296; Zuhayll, Vehbe, el-fıkhu'l-isltimf ve Edilletuh, 3. tb., Daru'l-Fikr, Dımeşk 1409/1989, VII, 360 vd., 414 vd. Cin, Halil-Akgündüz, Ahmet; Türk Hukuk Tarihi, Selçuk Üniversitesi Yayınları, No: 59, Hukuk Fakültesi Yayınları, No: 5, Konya 1989, II, 54. Bakara: 2/229,231; Talak: 6511,2. Bkz. Karaman, age., I, ; Zuhayll, age, VII, 356 vd. el- 113

5 B. CAHİLİYEDE BOŞANMA ÇEŞİTLERİ Cahiliye devrinde kan-kocanın birbirlerinden ayrılarak evlilik birliğini sona erdirmeleri ya zıha~ ila, hul' ve adl gibi yöntemlerle ya da talak (boşanma) ile olurdu. 1 Aşağıda bu yöntemlerin her biri hakkında kısaca bilgi vereceğiz ve İslam'ın bu konularda getirmiş olduğu ıslahata işaret edip ilgili hususlardaki fıkhi ayrıntıları ayrı bir araştırmamızda ele alacağız. l.zıhar Boşanınası (Talaku'z-Zıhar) Zıhar "zahr" kelimesinden gelir ve sırt manasınadır. Zıhar ise bir kimsenin hammını veya onun bir cüz'ünü kendisine evlenmesi ebediyyen haram olan annesi, kız kardeşi, halası veya teyzesi gibi bir hısımına benzetmesi demektir ki, kocanın hanımına: "Sen bana annemin sırtı gibisin" veya "sen bana kız kardeşimin karnı gibisin" veya "sen bana halamın ui'luğu gibisin" gibi sözlerle hitap etmesiyle zıhar gerçekleşmiş olur. 1 Cahiliyede kocanın karısına bu şekilde söylemesi talak (boşanma) sayıhrdı. 19 İbn Abbas'tan rivayete göre, cahiliye devrinde bir kimse hanımına : "Sen bana annemin sırtı gibisin" dediği zaman, hanımı ona haram olurdu 20 ve bu cahiliye devrinde talak kabul edilirdi. 21 Cahiliye adetleri, Kur'an ve Sünnet tarafından ilga veya islah edilmediği sürece müslümanlar tarafından da uygulanıyordu. Nitekim "Zıhar" konusu da böyle olmuştu: Evs b. es-samit adındaki yaşlı bir sahabi, hanımı Havle'ye kızması üzerine : "Sen bana annemin sırtı gibisin" demişti ve bu İslam'da ilk muzalıare (zıhar olayı) idi.olaya çok üzülen Havle doğruca Rası1lullah'a gidip olayı anlatmış ve bir çıkar yol bulmasını istemişti. Rası1lullah ona: "Ya Havle, bu konuda bana bir vahy gelmedi, sen bu durumda kocana haramsın" demiş ve cahiliye örfüne göre hükmetmişti. Fakat çok geçmeden Mücadele Şahata, Abdulfettah Ali; Dirasatun fi Tarihi'l-Arab ve Sadri'l-İsldm, Kahire, 392/1972, s. ı 18. Allis!, (1342/1924), Buluğu'l-Ereb fi Marifeti Alıvali'l-Arab, Daru'l-Kuttabi'l İlmiyye, Beyrut-Lübnan, bty., II, 50. Kurtub1, (ö ),el-cami' li Ahkami'l-Kur'an, Daru'l-Kitabi'l-Arabiyye, Kahire, 1387/1967, XVII, 270. Bkz. Beyhakl, (ö. 458!1066).es- Sünenu'l Kübrii., Daru'l -Marife Beyrut-Lübnan, bty., VII, 383. Beyhak1, age, VII, 382. Beyhaki, age. VII,

6 suresının 1-4 ayetleri nazil olmuş ve cinsel ilişkiden önce keffaret verilmesi durumunda haramhşın ortadan kalkacağı ve evlilik hayatının devam edeceği bildirilmiştir. 2 Böylece cahiliye dönemi adetlerinden "zıhar" yapılmak suretiyle kadınların kocaları tarafından kendilerine haram edilmeleri şekliyle yapılan boşanma adeti kaldırılmış ve bu şekilde hanımına eziyet etme kocalara haram 23 kılınmış oldu.dolayısıyla İslam zıharı boşanma saymamış, ancak keffaret gerektiren bir yemin olarak kabul etmiştir. Keffaret de "bir köle azad etmek, gücü yetmezse, iki ay oruç tutmak, bunu da yaparnazsa altmış fakiri doyurmaktan" 24 ibarettir.bu keffareti ödemedikçe kadına yaklaşmak yasaktır İla Boşanınası (Talaku'l-İHi) İla'nın sözlük manası yemindir. 26 Terim anlamı ise kocanın karısıyla bir müddet cinsel ilişkiye girmernek üzere yemin etmesidir 27 ki, cahiliye'de bu tasarruf talak sayılırdı. 28 İbn Abbas'tan rivayete göre cahiliye ehlinin llası bir yıl, iki yıl veya daha fazla idi? 9 Eğer koca ila'dan sonra karısına yaklaşmazsa, lla sonunda boş sayılırdı. Said b. el-müseyyeb'in ila hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir: "İla cahiliye ehlinin kadına zarar vermek, ona eziyet etmek için uyguladığı yöntemlerdendir: Adam kadını istemiyorsa, başka birisi ile de evlenınesini hazmedemiyorsa ona ebediyyen yaklaşmıyacağına yemin eder ve onu öylece bırakırdı; ona ne yaklaşır kocalık yapardı ne de onu (boşar) dul bırakırdı Konu hakkında tafsilat ve farklı rivayetler için bkz. Beyhaki age; Suyutl (ö.911/1505) ed-durru'l-mensur fi't-tefsiri'l-me'sur, Daru'l-Fikr, Beyrut Lübnan, 1403/ 1983, VIII, 70 vd. Kasani, (ö. 587/1191), Bedaiu's-Sanai', Matbaatu'l-İmam, Mısır, bty., V, 2122; İbn Kudame (ö. 620/1223), el-muğnf, Mektebetu'l-Kahire, Kahire 1389/1969, VIII, 3. Mücadele: 58/2-4. Karaman, İslam Hukuk Tarihi, Nesil Yayınları: 17, İstanbul 1989, s.48 İbn Manzilr, age., XIV, 40, "ely" md Alüsi, age., Il, 50. İla'nın tanımı ve ayrıntısı lık. Bkz. Kasiini, age., IV, 1930 vd. Beyhaki', age.,vii, 383. Beyhaki, age., VII, 381 ; Silyut1, age., I, 647. Vahidi, (ö.468/ 1076), Esbabu Nüzulu'l-Kur'an, Daru'l-Kıble,2. tb. Cidde, 1404/1984, s

7 Kur'an, bir cahiliye adeti olan ila'yı islah ederek kabul etmiş ve onu dört ay olarak sınırlamıştır?ı Bu nedenle İbn Abbas: "Kimin llası dört aydan az olursa ila sayılmaz" 32 demiştir. İla, (İslam'da) kadını te'dip amacına yönelik olarak meşru' kılınmış olup "onları yataklarında yalnız bırakın" 33 ayetiyle de desteklenmiştir. 34 Nitekim Rasülullah da kadıniarına karşı llada bulunmuştur. 35 Sebebi ise, kadınların O'ndan elinde olanın üzerinde nafaka istemeleridir 36 ki, bunun te'dip amacına yönelik olduğu açıktır. Yüce Allah, gerekınesi halinde ilayı kadını tedip için meşru' kılmış ve cahiliye erkeklerinin sırf kadına eziyet vermek için kullandıkları bu yöntemi kadın lehine olarak ıslah etmiş ve bunda aile hayatı için yarar olduğunu gözetmiştir. Burada önemli olan kocanın ehliyetli bir eğitimci hassasiyetiyle hareket edebilrnesidir. Aksi halde ila, müslüman koca şahsında cahiliye adeti hüviyetine dönüşebilir. 3. Hul' Boşanınası (Talaku'l-Hul') Hul', hamının kocasına verdiği mal karşılığında kendisini boşattınnası demektir.bu yöntem Cahiliye Arapları tarafından bilinir ve uygulanırdı. 37 Kadın kocası tarafından zulme uğruyorsa veya kocası ile evlilik birliğini devam ettirmek istemiyorsa ve evlilik birliği ona saadet ve mutluluk yerine acı ve ızdırap veriyorsa; bütün bunlara karşın kocası onu boşarnayı kabul etmiyorsa, kadının kocasına aralarında anlaşacaklan belli miktarda mal vermekle veya mehrini veya mehrinin bir kısmını kocasına iade etmekle kendisini boşattırmasını İslam uygun görmüş ve bir cahiliye adeti olan bu Bakara: 2/226. el-vahidi, age.,72. N isa: 4/34. Kurtubi, age., III, 108. İbnu'l-Arabi;(ö. 543/1l48),Ahkamu'l-Kur'an, Matbaatu İsa el-babi el Halebi, Mısır bty., I, 182. Kurtubi, age.,iii, 103. Bkz. Müslim, (ö. 216/831), Sahihi Müslim bi Şarh'ın Nevevf, Daru İhyai't-Turasi'l-Arabi,l. tb., Beyrut, 1347/1929, X, 81. Alusi, age., II,

8 boşanma veya ayrılık yöntemini ikrar etmiş, fakat kadından fazla mal alarak ona zulmetmeyi yasaklamıştır Adl Boşanınası (Talaku'l-Adl) Bazı durumlarda cahiliye erkeği karısının nikahını üzerinde devam ettirir, ona ne yanaşır kocalık vazifesi yapar ne de onu boşar ve başkasıyla evlenmesine izin verirdi. Bunu, kadını kendisine bir miktar mal vermeye zorlamak için yapardı. Dolayısıyla onu, ancak ondan bir miktar mal aldıktan sonra boşar ve başkasıyla evlenmesine fırsat verirdi. Kur'an bunu yasakladı ve haram kıldı: 39 "Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın.fakat haksızlık ederek ve zarar vermek için onları nikah altında tu tm ayın.. " 40 Cahiliye erkeklerinin kaniarına karşı uyguladıkları anılan actetlarini, Kurtubi 4 ı N isa ( 4) suresinin 19. ayetinin tefsirinde zikretmiş; İbn Manzur 42 da anılan adet için aynı ayeti delil göstermiştir. Cahiliye erkekleri, hanımıanna karşı yaptıklan bu eylemi kadına zarar ve eziyet vermek ve ondan rızası hilafına mal elde etmek için yaparlardı. 43 Yüce Allah, mealini verdiğimiz ayet ile bu çirkin adeti kadın, aile ve toplum yararına olarak iptal etmiş ve yapılmasını haram kılmıştır. C. BOŞANMA ZAMANI VE SAYISI l.boşanma Zamanı Cahiliye Arap erkeklerinin, hanımlarını boşamalarında zaman bakımından uymalarını zorunlu kılan bir hukuki düzenlemeleri yoktu. Bu nedenle boşanmanın zamanı konusunda arzu ve heveslerine göre Bakara: 2/229. Bkz. Buhar!, (ö.256/870), Sahihu'l-Buharf, el-mektebetü'l İslamf, İstanbul 1979,VI, 170, rakam: 12. Ali, Cevad, age.,v, 270. Bakara:2/231; Nisa: 4/19. Age., V, 94. Age., XI, 47l."adale" md. Bkz. Kurtub1, age., lll, 155 vd., V, 94; Suyuti, age., I, 682 vd.; İbn Manzür, age. 117

9 hareket ederler, onları hayız hallerinde, temizlik dönemlerinde; temizlik dönemlerinde de cinsel ilişkiden önce veya sonra diye bir ayının yapmadan boşadar ve bu hususta kadına gelebilecek herhangi bir zarar ve sıkıntı yı düşünmezler, onlara merhamet etmezlerdi. Allah Teala, kadınlan boşama zamanıyla ilgili düzenlemeyi: "Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de sayın...,,4 4 ayetiyle yapmış ve boşanınada zamanlama bakımından kadın zararına olan anılan cahiliye örfü kaldırılmıştır. Zira bu ayette, Cassas'ın 45 da dediği gibi sünni talakın zaman bakımından vasfı belirlenmiştir ki, o da boşanmanın kadının temizlik döneminde ve onunla cinsel ilişkiye girilmeden yapılmasıdır. Bu husüsu İbn Ömer hadisi de desteklemektedir. Rivayete göre Abdullah b. Ömer, hanımını ( cahiliye örfüne uyarak) hayız halinde iken boşamış, durumu Rasulullah'a iletip olayın hükmünü soran Hz. Öıner'e Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Ona söyle, hanıınına geri dönsün, sora kadın temizlenip tekrar hayız görüp sonra tekrar teınizleninceye kadar onunla birlikte yaşasın. İkinci adetinden temizlendikten sonra isterse, aile hayatı devam etsin ve isterse cinsi ilişkide bulunmaksızın boşasın. İşte kadının bu iki kirleurnesi ve temizlenınesi zamanı, erkeklerin kadınlan boşamalan için Allah'ın eınrettiği 46 iddet ınüddetidir. " 47 Mealini verdiğimiz ayet ile İbn Ömer hadisinin ınefhuınlarına göre, mesnun (müstehsen) olan boşanma, kadının ay halinden temizlendiğinde ve kendisine cinsel ilişkide bulunulmadan yapılan boşanmadır.bu nedenle kadın hayız halinde hasta iken, yahut temiz halde olan kadına cinsi münasebette bulunup da boşanmak haraındır Talak: 65/1. Cassas, (ö. 370/981), Ahkamu'l-Kur'an, Daru'l Mushaf, Karire, bty., II, Az önce meali verilen Talak suresinin birinci ayeti kasdedilmektedir. Buhar1, Talak, l. (Ag. baskı, VI, 163); Müslim; bi- Şarhı'n-Nevevi, X, 60 vd. İddet; boşanan veya kocası ölen kadının rahminin gebelikten boş olup olmadığının kesin olarak anlaşılması için beklenen belli bir zaman anlamına gelir.kadın bu müddet içinde evlenemez.( Kasani, age., IV, 1996; Karaman, İslam Hukuk Tarihi, s.48).cahiliye kadınları boşanına ve kocalarının ölümleri halinde iddet beklerlerdi. Cahiliye kadını, kocası öldükten sonra en kötü bir evde ve en kötü giysisi ile bir yıl iddet beklerdi. İslam, iddeti ikrar etmiş ve ölüm iddetini dört ay on gün olarak sınırlamıştır. (Alfisi, age., II, 50-51). 118

10 Buna İslam hukukunda bid'i talak denir ki, büyük günahlar cümlesinden sayılır. 48 Sünni ve bid'i talak çeşitlerini esas konularında ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz için burada detaya inilmemiştir. 2. Boşanma Sayısı Cahiliye erkeklerinin karılarını boşama çeşitleri ve boşama zamanlarında herkesin uyduğu bir hukuki düzenleme veya yerleşmiş bir müttehit örfleri olmadığı gibi, boşanma sayısı bakımından da herkesin uyduğu belli bir boşanma sayısı yoktu. Boşanma sayısında kadın zararına alabildiğine bir başıboşluk ve keyfilik vardı. Sözgelimi bir sözle üç boşama adetleri bulunduğu gibi on kere ' yüz kere, bin kere gibi sayılar telaffuz edilerek de boşanmalar yapılmakta idi ve genelde bu boşanmalar, kadından öç almak ve ona eziyet etmek hedefine yönelikti. Dolayısıyla cahiliye erkekleri kanlarını boşarlar, kadınların iddetleri bitmek üzere iken onlara ihtiyaçlan olduğundan veya onları sevdiklerinden değil, ancak onlara iddetlerini uzatmak suretiyle eziyet etmek ve zarar vermek için boşanmaktan dönerler ve onları nikahları altında tutmaya devam ederlerdi. Sonra da "alay etmiştim veya şaka yaptım" derlerdi. 49 Bu cümleden olarak cahiliye devrinde, koca karısını istediği sayıda boşar, iddeti bitmeden önce ona döner, sonra yine boşar, sonra iddeti bitmeden önce yine dönerdi ve kadın onun karısı olmaya devam ederdi."talak iki defadır. Ondan sonra kadınları ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle salmak vardır". 50 (Yani üçüncü boşarnayı yapmaktır.) Ayeti inineeye kadar müslümanlar da aynı adeti sürdürmüşlerdi ve bunu kadına zarar vermek ve ona eziyet etmek için defalarca yaparlardı. 51 Nitekim, anılan ayetin nüzul sebebi hakkında şu olay rivayet edilmektedir: Miras, Kamil; Sahih-i Buharf Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi, 10. bs., D.İ.B. Yayınlan, sayı: , Ankara, 1991, XI, 339. Allis!, age., II, 55; el-kurtubf, age. Bakara: 2/229. Taberi, (ö. 310/923), Canıiu'l-Beyan,Daru'l-Fikr, Beyrut-Lübnan 1415/1995, II, Bkz. Cassas, age., Il, 74; Maverdi, (ö ), el-havi'l-kebir, Daru'l-Fikr, Beyrut-Lübnan 1414/1994. XII, 382; İbn Kesir, (ö. 774/1372), Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim, Daru'l-Kütübi'l-İlıniyye, Beyrut-Lübnan 1408/1998, I, ; Suyuti, age., I,

11 Medineli Ensar Müslümanlanndan birisi hanımına kızar ve şöyle der: "Sana yaklaşmayacağım, benden kurtulamayacaksın da." Kadının"nasıl?" diye sorması üzerine: "Seni boşayacağım, iddetin bitmek üzere iken, sana tekrar döneceğim, sonra boşayıp iddetin bitmeye yakın sana tekrar döneceğim... " der. Bunun üzerine kadın, Hz. Aişe vasıtası ile Rasulullah'a şikayette bulunur, olay üzerine de Allah Te ala az önce meali sunulan ayeti indirir. 52 Bu ayet ile talak sayısı ve kaç defa boşanma ile kadının kocasına haram olacağı bildirilmiştir. 53 Daha önce belirtildiği gibi cahiliye devrinde Arapların boşanma adetleri arasında ayrı ayrı üç kere boşama iideti de vardı. Bazı kaynakların zikrettiğine göre bu adeti ilk defa ortaya çıkaran İbrahim Peygamber'in oğlu İsmail Peygamber idi. Ondan sonra da (bazı) Araplar aynı adeti sürdürmüşlerdi. Bunun için onlardan biri hanımını bir defa başardı, üç defa boşama hakkını kullanıncaya kadar onunla tekrar evlenmeye, boşayan koca herkesten daha fazla hak sahibi olurdu 54 yani üç talak tamamlandıktan sonra hanımına dönmek mümkün olmazdı. Çünkü bu durumda karısı bain (kesin) talakla boşanmış olur ve kocası ile karı-kocalık ilişkisi kesilmiş olurdu. 55 İslam bu çeşit boşamayı: "Boşanma iki defadır.ondan sonra kadınları ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle salmak vardır. " 56 ayetiyle onaylamış ve kocanın üç defa boşamış olduğu karısına yeniden dönmesinin (bazı Araplar tarafından uygulanan) cevazını kaldırmış ve haram kılmıştır. 57 Ancak kadın iddeti bittikten sonra muvazaasız (pazarlıksız) olarak başka bir erkekle evlenir, onun ölmesi veya boşaması durumunda iddeti bittikten sonra eski kocası ile yeniden evlendikleri taktirde iyi geçinebileceklerine ve evlilik yaşantısında Allah'ın koyduğu sınırlara sadık kalacaklarına her ikisi de kanaat getirirlerse, yeniden evlenmelerinde bir sakınca ve günah yoktur Maverdi, age., XII, 382; Suyuti, age., I, Hadis için bkz. Tirmizi (ö. 279/892), el-camiu's-sahih, Daru'l-Fikr, Beyrut, bty., II, 231, talak 16, h.no: Taberi, age., II, Alüsi, age., II, 49. Ali, Cevad, age., V, 270. Bakara: 2/229. Cemill, age., s Bakara: 2/

12 Suyuti (ö )'nin 59 zikrettiğine göre Cahiliye Araplan ayrı ayrı sözlerle dönüşsüz üç defa boşarnayı da biliyordu. A'şa'nın 6 ô kansını boşaması buna delildir. İbn Abbas'a dayandırılan bir rivayete göre, A'şa'nın karısının akrabalan A'şa' dan kansını boşamasını, aksi halde kendisini döveceklerini bildirmişler, o da bu tehdit üzerine hammını bir kere boşamış, kadının akrabaları ikinci boşarnayı istemişler, ikinci defa boşayınca da üçüncü boşarnayı istemişlerdir. A'şa', söylediği şiirinde ayrı ayrı üç mısrada karısını üç kere boşamıştır. 61 Bu olay, ayrı ayrı sözlerle boşanma adetinin Cahiliye Araplarınca bilindiğini ispat ettiği gibi, kocaya baskı (ikrah) yaparak zorla karı boşattıkları ve bu boşanmayı hukuki saydıklan da anlaşılmaktadır. Belirtildiği gibi İslam, Cahiliye dönemi boşanma adetlerinden üç defa boşarnayı başka bir ifade ile kocanın hanımı üzerinde üç talak hakkı bulunduğunu "Boşama iki keredir... " ayetiyle onaylamış ve bunu hukukileştirmiştir. Hatta bu ayet indiır zaman Urve:"Talak, A'şa'nın 2 talakına muvafik olarak indi. "demiştir. D. BOŞANMADA ÖRFE İTİBAR EDİLMESİ İslam hüküm koyarken, insanların maslahat (yarar) ve mefsedet (zarar) lerini gözetir; onların mefsedetlerine olanı red, maslahatlarına olanı ikrar eder. Bu cümleden olarak toplumun örf ve adetleriyle ilgili olarak da aynı prensibi gözetir: İnsanların örf ve adetlerinden yararlı olanları ikrar ederken, zararlı olanları ilga ederek kaldınr. Boşanma konusunda da aynı prensip işletilmiş ve örfe itibar edilmiştir. Bu nedenle yerinde ifade edildiği gibi İslam Cahiliye adetlerinden olan Age., I, 664. A'şa': Meymun b. Kays (ö. 7 /629). Cahiliye şairidir, ömrünün sonlarında İslfun'a kavuşmuş, fakat müslüman olmamıştır. (Divanü'l-A 'şd', Dar Sadır, Beyrut, s. 5-6.; Kehlıale, Ömer Rıza, Mu'cenıu'l-Müellifin, Dar İhyai't -Turasi'l Arabi, Beyrut-Lübnan, bty., XIII, 65.) Suyuti, age., I, 664. Aşa'nın şiiri için bkz. Adı geçen divanı; İbn Kuteybe (ö. 276/889), eş-şi'ru ve 'ş-şuard, Daru'l-Maarif, Mısır 1966, I, 25; Şafii (ö. 204/816), İhtilafu'l-Hadis bi Zeyli'l-Unını, 2. bs., Daru'l Marife Beyrut-Lübnan, 1393/ 1973, IV, 6 ve VIII, 536; İbn Manzfir, age. IV, 154, "cevr-car" md. Maverdl, age., XII,

13 zıhar ve adl boşamalarını yasaklamış, Ha ve hul' boşamalarım ıslah ederek onaylamıştır. Cahiliye ör:funde bilinen ve haklı-haksız nedenlerle uygulanan boşanmayı, haklı sebep veya sebeplere bağlı olarak meşru' kılmış ve boşanmayı zaman ve sayı olarak da kadın ve toplum yararına ıslah etmiştir. Bu nedenle İslam, boşanma konusunda, cahiliye adetlerini tümüyle kaldırmamış, aksine örfe itibar ederek (değer vererek) faydalı olanlan meşru' kılmış, zararlı olanları ise kaldırmıştır. Dolayısıyla İslam, boşanma hususunda Zuhayli'nin de dediği gibi "hakkı ve orta yolu tutmuş, cahiliye hatalarını düzeltmiş" 63 ve bunu yaparken de örf ve adeti ihmal etmemiştir. SONUÇ Çalışmamız esnasında yapmış olduğumuz tespitlerden, cahiliye devrinde, boşanınada herkesi bağlayan hukuk! bir düzenlemenin veya herkesin uyduğu müşterek bir örf ve adetin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle boşanma konusunda zıhar, lla, hul', adl gibi çeşitli boşanma ve ayrılık yöntemleri uygulanıyor, boşanma zaman ve sayısı konusunda ise belli bir düzene uyulmuyordu. Dolayısıyla cahiliye boşanmasında erkeğin kadın üzerinde keyfiliğe dayanan mutlak hükümranlığı söz konusu olup boşanına genel olarak erkek tarafından kadına karşı bir tehdit ve baskı yöntemi olarak kullamlmaktaydı. Bu durum karşısında soylu aile kız ve kadınlarından evlilik sırasında boşanma yetkisinin (tefviz-i talak) kendilerine verilmesini şart koşanlar bulunsa ve bu yetkiyi almaya muvaffak olsalar da, bu, toplumun her kesiminde yaygın değildi. Bunun için boşanma konusundaki bu düzensizlik ve erkeğin sahip olduğu tek taraflı keyfilik sultası, başta kadın olmak üzere aile kurumunu tedirgin ediyor, haksızlıklara ve mağduriyetlere sebep oluyordu. Hatta İslam'dan sonra müslümanlar da boşanınada eski cahiliye adetlerini sürdürüyorlardı. Nihayet insan hayatını fert, aile ve toplum olarak tanzim etmeyi dileyen Yüce Allah, diğer konularda olduğu gibi boşanma konusunda da gerekli ıslahatı yapmış ve boşanmayı belli ahlaki ve hukuki kurallara bağlamış ve müslümanların o kurallara uymalarını eınretmiştir. Diğer yandan, ayrıca aile kurumunun huzur ve mutluluk içinde devaınının sağlanabilmesi için uhrevi ınüeyyideler de koymuştur. 63 Age.,VII, 387. Konu hakkında bkz. Ebu Sünne, Ahmed Fehmi; el-örfve'l-ade fı-ra'yi'l-fukaha, MatbaatuEzher, Kahire, 1947, s

14 Boşanmayı haklı sebeplerle meşru' kılan Allah Teala, boşanınada zamanlama olarak, kadınların iddetlerinin gözetilmesini, sayı olarak da cahiliye boşanma adetlerinden biri olan üç boşarnayı ikrar etmiş ve bu konuda gerekli ıslahatı yapmıştır. Bu durum, Allah'ın boşanma konusunda hükmünü koyarken örf ve adete itibar ettiğini göstermektedir. islam'ın hüküm koyarken örf ve adete itibar etmesi, yalnız boşanmaya ve Hz.Peygamber devrine has olmayıp,örf ve adetin şer'i hükmü ispat için itibar edilmesi gereken şartları taşıması durumunda sonraki dönemlere, bütün toplurnlara ve her konuya şamildir. Bu nedenle ishim hukukçuları, şer'i hükmü ispat için örf ve adetin hakem yapılması gerektiğini kabul etmişler ve bunu: "Adet muhakkemdir." (Mecelle, md.36), "Örfle sabit olan, nasla sabit gibi kabul edilir." (Mecelle, md. 45) ifadeleriyle kaideleştirmişlerdir. BİBLİYOGRAFYA Kur'an-ı Kerim. Abdulbaki, Muhammed Fuad; el-mucemu'l-müfehres li Elfazı'l- Kur'ani'l-Kerim, Daru'l-Fikr, 2. tb., , byy. Akıntürk, Turgut; Medeni Hukuk, 7. bs., Betaş, İstanbul, Ali, Cevad; Tarihu'l-Arab Kable'l-İslam, ı-vııı, Bağdad 950/1956. el-ah1si, Muhammed Şükri (ö. 1342/1924); BulUğu'l-Ereb fi Marifeti Ahvali'l- Arab, (şarh, tashi~ ve dabt: Muhammed Behcetu'l Eseri), I-ll, Daru'l-Kuttabi'l-Ilmiyye, Beyrut-Lübnan, bty. el-a'şa, Meymun b. Kays (ö.7/629), Divanu'l-A 'şii, Dar Sadır, Beyrut, bty. el-ayni, Bedruddin Ebu Muhammed, Muhammed b. Ahmed el-ayni (ö.855/1451); Umdetu'l-Karf Şarhu Sahihi'l-Buharf I-XXV, Dar İhyai't-Turasi'l-Arabi, Beyrut-Lübnan. Bty. Bilmen, Ömer Nasühi;.Hukuk-i islamiyye ve Istzlahat-z Fıkhıyye Kamusu, I-VIII, Istanbul el-beyhaki, Ebu Bekr Ahmed b. El-Huseyn (ö. 458/1066); es Sunenu'l-Kubra (el-cevheru'n-nakf ile beraber), I-X, Daru'l Ma'ıife, Beyrut-Lübnan, bty. el-buhari, Muhammed "J?. İsmai~ (ö. 256/870); Sahihu'l-Buhart, I-Vlli, el-mektebetu'l-islami, Istanbul

15 el-cassas, Ebu Bekr Ahmed b. Ali er-razi (ö. 370/981); Ahkamu'l Kur'an, (thk.: Muhammed Sadık kamhav1), I-V, Daru'l Mushaf, Kahire, bty. el -Cemili 1 Reşid; Tarihu 'l-arab( Fi 'l-cahiliyy Islamiyye), 1. tb. Beyrut-Lübnan,1982. veasrı'd Da'veti'l- Cin.Halil:-.Akgündüz,Ahmet; Türk Hukuk Tarihi, 2. bs., Selçuk Vniversitesi Yayınlan No: 58, Hukuk Fakültesi Yayınları No:4, Konya Ebu Sünne, Ahmed Fehmi;el-Öifve'l-Ade Fi Ra'yi'l-Fuhaha, Matbatu Ezher-Kahire Hasan, İbrahim Hasan;. Tarihu'l-İslam es-siyasi ve'd-dini Ve's-Sekafi Ve'l-İctimai, I-II, 7. tb. el-cize el-hudar1, Bek Muharnmed;(ö. 1927); (Tarihu'l-Umemi'l-İslamiyye ( ed-devletu 'l-emeviyye ), el-mektebetu't-ticariyyetu'l-kubra, Mısır, bty. Karaman, Hayreddin;Mukayeseli İslam Hukuku, I-III, Nesil Yayınları, İstanbul İslam Hukuk Tarihi, Nesil Yayınları: 17, İstanbull989. el-kasan1, Alauddin Ebu Bekr b. Mesud(ö. 587/1191); Bedaiu's-Sanai' Fi Tertibi'ş-Şerai' (Naşir: Zekeriyya Ali Yusuf), I-X, Matbaatu'l-Imam Mısır, bty. Kehhale, Ömer Rıza; Mucemu'l-Müellijfn I-XV, Daru İhyai't-Turasi'l Arab1, Beyrut-Lübnan, bty. el-kurtubl, Ebil Abdiilah Muhammed b. Ahmed el-ensari (ö ); el-cami' li Ahkami'l-Kur'an, I-XX, (thk.: Ahmed Abdulalim el-berdill), (Daru'l-Kütüp baskısından fotokopi), Daru'l-Kütübi'l-Arabiyye, Kahire 1387/1967. el-maverd1, Ebu'I-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib,el-Maverd1, (ö.450/1058); el-havi'l-kebir, (thk: Mahmud Mataracı, Yasin Nasır el-hatib; Hasan Ali Görgülü ve diğerleri), I-XXII, 1. tb., Daru'l-Fikr, Beyrut-Lübnan 1414/1994. Heyet, Mecelle, Matbaa-i Osmaniye, Dersaadet, Miras, Kamil; Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi, I-XII, DİB., 8. bs., Ankara, bty. Müslim, Ebu'I-Hüseyin Müslim b. El-Haccac,(ö.216/831); Sahih-i Müslim bi Şarhı'n-Nevevi, (ö ), I-XVIII, Daru İhyai't-Turasi'l-Arabi, 2. tb., Beyrut-Lübnan 1392/

16 İbn Abidin, Muhammed Emin (ö.1252/1836); Reddü'l-Muhtar Ale'd Dürri'lMuhtar,I-Vill, 2. tb., Daru'l-Fikr, 1399/1979, byy. İbn İbn el-arabi Ebu Bela Muhammed, b. Abdiilah (ö.543/1148); Ahkamu'l-Kur'an,(thk.: Ali Muhammed el-becavl), I-IV, Matbaatu İsa el-babi el-halebi, Mısır, bty. Hacer, Ahmed b. Ali el-askalani(ö. 852/1449); Fethu'l-Barf bi Şarhı Sahihi'l-Buharf, ı-xxvııı, (Dabt ve ta1ik: Taha Abdurrauf Sad ve Mustafa Muhammed el-hevarey), Mektebetu'l-Kulliyati'l-Ezheriyye, Mısır 1398/1978. İbnu'l-Humam, Muhammed b. Abdi'l-Vahid (ö ), Fethu'l Kadir (Şarhu'l-İnaye ile birlikte), 1. tb. I-X, Matbaatu Mustafa el-babi el-halebi ve Evladuh, Mısır 1389,1970. İbn Kesir, Ebu'l Feda el-hafız ibn Kesir ed-dımeşld, (ö.774/1372); Tefsiru'l-Kur'an-i'l-A~im (Dabt: Hüseyin b. İbrahim Zehran), I-IV, Daru'l-Kütübi'l-Ilmiyye, Beyrut-Lübnan 1408/1988). İbn İbn Kudame, Ebu Muhammed Abdullah b.ahmed (ö.620/1223) el Muğnf, I-X, 1. tb., Mektebetü'l-Kahire, Mısır 1969/1989. Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim ed-deynilri (ö. 276/889), eş-şi'ru ve'ş-şuara (thk. Ahmed Muhammed Şakir), Daru'l-Maarif, Mısır Lefif, el-mucemu'l-mufehres li Elfazi'l-Hadisi'n-Nebev~ A.Y. Vinsink, Mektebetu Beril, Leydın I-VII, Naşir: İbn Manzilr, Muhammed b. Manzilr,Ebu'l-Fadl el-afrikl(ö.711 /1311); Lisanu'l-Arab, I-XV, Dar Sadır, Beyrut bty. es-serahsi, Ebu Bekr, Muhammed b. Ebi Sehl (ö.483/1090), el Mebsut, I-XXX (3.baskıdan fotokopi), Daru'l-Ma'rife, Beyrut Lübnan 1398/1978. es-suyuti, Abdurrahman CeHUuddin (ö ); ed-durru'l-mensur fi't-tefsiri'l-me'sur (dabt ve tashih: Daru'l-Fikr), 1. tb., I-VIII, Matbaatu'l-İmam, Mısır, bty. eş-şafii, Muhammed b. İdris (ö.204/819); el-umm, I-VIII, Daru'l Marife, Beyrut-Lübnan, bty. Şahata, eş-şevkani, Abdullah Ali; Dirasetun fi Tarihi'l-Arab ve Sadri'l-islam, Kahire Muhammed b. Ali (ö. 1255/1839); Neylü'l-Evtar Şarhu Müntekal-Ahbar, I-VIII, Son tb., Mısır bty. 125

17 et-tabarl, Ebu Cafer, Muhammed b.cerir (ö.310/923);camiu'l -Beyan an Te'vi'l-Ayi'l-Kur'an. (Takdim: eş-şeyh Halil el-meys, Dabt ve't-tevsik: Sıdki Humeyd el-attar), I-XXX, Daru'l-Fikr, Beyrut-Lübnan 1415/1995. et- Tirmizi, Muhammed b. İsa (ö.279/892); el-camiu's-sahih, (es Sünen, thk.: Abdurrahman Muhammed Osman), I-V, Daru'l Fikr, Beyrut 1400/1980. (1. cildin thk.: Abdulvehhab Abdullatif). el-vahidi, Ebu'I-Hasan Ali b. Ahmed (ö. 468/1076), Esbabu Nüzuli'l Kur'an (thk.es-seyyid Ahmed Sakar), 2.tb., Daru'l-Kıble, Cidde ez-zuhayli, Vehbe; el-fıkhu'l-isliimf ve Edlletuh, I-VIII, 3. tb., Daru'l Fikr, Dımeşk 1409/

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir.

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir. Bir İslâm hukuku terimi olarak; üç talakla boşanmış olan bir kadının, eski kocasına yeniden dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usûlüne göre evlenip, ölüm veya boşanma ile bu ikinci evliliğin sona ermesi

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI)

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) O talak iki defadır. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle ayırmak gerekir. (Bakara 2/229) Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Namusa Saldırı 327 NAMUSA SALDIRI Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller 1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz NAFAKA 1 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Hind, kendisini boşayan kocasından hamile olduğunu ifade edip, gebelik Açıklama: Kadın ister fakir isterse zengin olsun, ister Müslüman isterse ehl-i kitaptan bulunsun,

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

VI. KUTLU DOGUM SEMPOZYUMU

VI. KUTLU DOGUM SEMPOZYUMU İLAHİYAT FAKÜLTESi İslam Felsefesi Ana bmm D~!l! VI. KUTLU DOGUM SEMPOZYUMU f(ebligler) 21 NİSAN 2003 ISPARTA S.D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı Bilimsel Toplantılar Yayın

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi

Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi Babil Hukuku: Hamurabi kanunlarına göre, zevce çocuk doğurmazsa veya ağır bir hastalığa tutulursa, koca odalık alabilirdi.

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Cahiliye Arap Toplumunda

Cahiliye Arap Toplumunda -----------~----c-- -- -- Cahiliye Arap Toplumunda Kocaların Hanımlarına Yaptıkları Bazı Haksızlıklar ve islam'ın Getirdiği Hukuki Düzenlemeler Doç. Dr. Saffet Köse in olarak İslam Allah'ın insanlığa en

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri -Ders Planı- Dersin konusu: islamda kadının giyim-kuşamı [tesettür- örtünme] Ön hazırlık: İlgili tezler: ismail yıldız nesibe demirbağ

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146)

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadın konusuna baktığımızda

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim Aile Sözleşmesi

Bismillahirrahmanirrahim Aile Sözleşmesi Bismillahirrahmanirrahim Aile Sözleşmesi Takdim Aile; insanın yetişmesi, beşer neslinin hayatta kalması ve devamlılığının sağlanması için gerekli olan ilk kurumdur. Günümüzde insanlık aleminin değerlerimizi

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

TALAK (BOŞANMA) İla'nın tahakkuk etmesi için birtakım şartlar vardır. Şöyle ki: 1- İla'da bulunan koca akıllı ve buluğ çağına erişmiş olmalıdır.

TALAK (BOŞANMA) İla'nın tahakkuk etmesi için birtakım şartlar vardır. Şöyle ki: 1- İla'da bulunan koca akıllı ve buluğ çağına erişmiş olmalıdır. TALAK (BOŞANMA) 1 - Behce Fetvalarından: "Üç tane karısı bulunan Zeyd, üçüncü hanımına hitaben, eğer diğer hanımlarım Açıklama: İla, bir erkeğin, zevcesiyle cinsi mukarenette bulunmamak için yaptığı yemin-i

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

Kadın ve Yönetim Hakkı

Kadın ve Yönetim Hakkı Kadın ve Yönetim Hakkı İslam hukukunda kadının devlet başkanı, vali, kaymakam gibi yüksek düzey yönetici olmasının serbest olup olmaması tartışılmıştır. Fıkıhçılar bu konuda genellikle olumsuz görüş sahibi

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

(KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ. Kan Çeşitleri. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir.

(KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ. Kan Çeşitleri. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir. (KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ Kan Çeşitleri Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir. Hayız: Âdet görmekten kesilme yaşına (sinn-i iyasa) [1] [1] henüz gel

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. 5 (2005) s.89-113

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. 5 (2005) s.89-113 KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2005) s.89-113 Boşanma Sonucu Manevi Tazminat Olgusuna İslam Aile Hukuku Açısından Bir Yaklaşım Yard.Doç.Dr. Nuri KAHVECİ Özet Boşanma sırasında şayet kusursuz olan eşin

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GÜZ 2010

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GÜZ 2010 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 30 GÜZ 2010 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SÜİFD), hakemli bir dergi olup, yılda iki defa

Detaylı

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır:

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır: Hayatımız başlangıçtan ölüm anına kadar seyr halindedir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler seyir halindeki arabamıza yön veren işaret levhaları gibidir. Bazı işaretleri algılama, refleks haline dönüşmüşken

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22

02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22 MUHAMMED İN KADINLARI 01-Hatice 02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22 03- Ayse (Aise) Ummu'l-mu'min Aise bint Ebi Bekr es Sidîk el-kuresiyye; Ayşe nin 6 yasında

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

İSLAM AİLE HUKUKUNDA TAHLİL TAHLIL IN ISLAMIC FAMILY LAW Rifat USLU

İSLAM AİLE HUKUKUNDA TAHLİL TAHLIL IN ISLAMIC FAMILY LAW Rifat USLU Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 47 Volume: 9 Issue: 47 Aralık 2016 December 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İSLAM AİLE

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı