Seçimde nasýl oy kullanacaðýz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçimde nasýl oy kullanacaðýz"

Transkript

1 40 KURUÞ Rektör Alkan'dan 8. yýl mesajý Hitit Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. DA Seçimde nasýl oy kullanacaðýz Yardýmlar Suriye'ye yola çýktý Çorum Valiliði tarafýndan düzenlenen veticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan yürütülen Suriye'ye Yardým Kampanyasý sona erdi. Kampanya kapsamýnda toplanan yardýmlar 7 kamyon ve 1 adet týrla Suriye'ye gönderildi.tso Fuar Alaný'nda düzenlenen uðurlama törenine, Vali Sabri Baþköy, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya ve TSO Yönetim Kurulu üyeleri katýldý. 5 TE 30 Mart 2014 Pazar gün yapýlacak yerel seçimler adýna vatandaþlar içerisinde oy verme konusunda bilgisiz olanlarýn sayýsý oldukça fazla. Vatandaþlarýn çoðu Belediye Baþkanlýðý ile Belediye Meclisinin birlikte oy kullanýldýðý þeklinde yanlýþ bilgiye sahipler. Oysa seçimler adýna Çorum ve Ýlçeleri baz alýndýðýnda Belediye Baþkanlýðý, Belediye Meclisi, Ýl Genel Meclisi ve Muhtarlýk olmak üzere 4 ayrý seçim adýna oy kullanýlacak. 5 TE Nikah Sarayýna nikahlý açýlýþ Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan yeni Nikah Sarayý'nýn açýlýþý düzenlenen toplu nikah töreniyle yapýldý. Çiftlerin nikah þahitliklerini TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse yaptý. Programda evlenen çiftler adýna konuþan Mutlu Dinç, evliliðin aile anlamýna geldiðini ve nikahý kýyýlanlar olarak böyle bir törenle dünyaevine girdikleri için çok þanslý olduklarýný söyledi. DA Daþdan, Ýþitme Engellileri dinledi "Otomobil yarýþý alanlarý yapacaðýz" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Pazartesi Pazarýnda vatandaþlar ve pazarcý esnafýyla sohbet etti. Vatandaþlar, Melikgazi deresinin bir kýsmýnýn ýslah edildiðini ancak Pazartesi Pazarýnýn geçtiði yerde ýslah çalýþmasýnýn olmadýðýný söyleyerek, "Bu dere madem ýslah ediliyor, neden yarýsý yukarý tarafta yapýlýyor da Pazar yerinin yanýndan geçen kýsmý yapýlmýyor? Biz bunlarý anlamýþ deðiliz. 7 DE 57 BÝN DOLARLIK ÝLAN NE ANLAMA GELÝYOR Bu hafta ne yazacaksýn, bu hafta ne yazacaksýn! Sorup duruyordunuz iþte cevabý; Derin provokatif oyunlar oynanýyor. Fakat toplumumuzun provokasyonlara gelmeyeceðine kalpten inanýyorum. Kan üzerinden siyaset yapmaya çalýþanlar var. Kimlerin ne yapmak istediðinin, amaçlarýnýn ne olduðunun çok iyi farkýndayýz. 4 TE MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan ve meclis adaylarý Ýþitme Engelliler Derneði'ni ziyaret etti. Daþdan ziyarette, çevirmen vasýtasýyla Ýþitme Engellilerin sorunlarýný dinledi. Özellikle projelerinden bahseden Daþdan, STK Merkezi Projesi, dernek üyeleri tarafýndan ilgi çekti. 2 DE Ahmet Ölçer BBP'den Vali Baþköy'e ziyaret Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Belediye Baþkan adayý Mustafa Ümit Kaleli, Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri öncesinde BBP Çorum Belediye Baþkan adayý Mustafa Ümit Kaleli, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, BBP Ýl Genel Meclis adaylarý ve BBP Belediye Meclis Üyesi adaylarýndan oluþan heyet, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. 4 TE Ufuk Erden, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'na aday Nakliyeci esnafýndan Ufuk Erden, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. 2 Þubat 2014 tarihinde yapýlan ve... "80 Günde Devri Alem" tiyatroseverlerle buluþacak Ýbretlik Hikaye Allah'ýn sevgili kullarýndan biri bir rüya görür; rüyasýnda kendisine þöyle denir: -Sabah olunca, karþýna ilk çýkaný ye, ikinci çýkaný sakla, üçüncü çýkanýn dileðini kabul et, dördüncü geleni üzme, beþinciden de kaç! Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun "80 Günde Devri Alem" adlý oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Jules Verne'in yazdýðý Baþak Orhan'ýn çevirdiði ve Gökhan Kocaoðlu'nun yönettiði iki perdelik oyun 21 Mart Cuma günü saat 20.00'da 22 Mart Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. 2 DE 4 te Ufuk Erden 5 TE Gülsün Mert

2 "80 Günde Devri Alem" tiyatroseverlerle buluþacak Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun "80 Günde Devri Alem" adlý oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Jules Verne'in yazdýðý Baþak Orhan'ýn çevirdiði ve Gökhan Kocaoðlu'nun yönettiði iki perdelik oyun 21 Mart Cuma günü saat 20.00'da 22 Mart Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. Oyunun konusu ise þöyle: 1872 Londra... Tam bir Ýngiliz centilmeni olan eksantrik Bay Phileas Fogg, dünyanýn etrafýný 80 günde gezebileceðine dair bir bahse girer ve bu uðurda elinde avcunda ne varsa ortaya koyar. Bu çýlgýn macerada kendisine sadýk hizmetkarý Passepartout eþlik etmektedir. Birlikte 3 kýta ve 4 okyanus aþacak, Londra'dan Vahþi Batý'ya uzanan olaðanüstü bir yolculuða çýkacaklardýr. Trenlerden gemilere koþturacak hatta bir fille bile seyahat edeceklerdir! Ne var ki zamana karþý yarýþýrken karþýlarýnda farkýnda olmadýklarý bir engel vardýr: Fogg'un bir kanun kaçaðý olduðuna kendini inandýrmýþ Detektif Fix peþlerindedir ve bu yolculuðu engellemek için elinden geleni yapmaktadýr. Fogg'u ise bu yolculukta hayatýnda hiç bilmediði baþka bir macera beklemektedir: Aþk... 5 oyuncunun düzinelerce farklý role hayat verdiði bu sürükleyici, eðlenceli ve çýlgýn macera sizleri de içine çekecek ve dünya etrafýnda fantastik, tehlikeli ve sürprizli bir yolculuða çýkaracak. Oyunun biletleri tiyatro giþesinden ve com/tiyatro /devlettiyatrosu/ çorum adresinden satýþa sunuldu. Uður ÇINAR 2 Daþdan, Ýþitme Engellileri dinledi MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan ve meclis adaylarý Ýþitme Engelliler Derneði'ni ziyaret etti. Daþdan ziyarette, çevirmen vasýtasýyla Ýþitme Engellilerin sorunlarýný dinledi. Özellikle projelerinden bahseden Daþdan, STK Merkezi Projesi, dernek üyeleri tarafýndan ilgi çekti. Daþdan, STK 'larýn kira, yakýt ve benzeri bir takým giderlerinin belediye tarafýndan karþýlanan bir merkezde toplanarak daha rahat þartlarda ve ortamlarda faaliyetlerini sürdürebileceklerini Usta Öðreticiler kadro taleplerini Salih Kapusuz'a ilettiler söyledi.daþdan, ayrýca tüm engellilerin problemleriyle yakýndan ilgileneceðini ve yanlarýnda olacaðýný belirtti. Ýmsâk : 04:1 Güneþ : 05:42 Öðle : :5 Ýkindi : 15:15 Akþam : 17:57 Yatsý : 19:1 2 AJANDA Ay, 31 Gün,. Hafta Dört þey güzel hasletlerdendir: Doðru söz, doðru iþ, samîmi dostluk ve emânete riâyet. Ebû Ali Sekafî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ÖLÜM YOLU Yükledim göçümü gidiyom gayrý Çalýþacak benim gücüm kalmadý Aza koydum çoða koydum dolmadý Mezerde bekliyorsa anamda babam Dermaným kalmadý yetmiyor gücüm Aðardý saçlarým döküldü diþim Evimde kalmadý can sever eþim Mezerde bekliyor anamla babam Mezarýmý kazýp tepe yüzüne Atýn topraðý da örtün dizime Toprak dökmeyin de benim gözüm Mezarda bekliyor anamla babam Biçilsin kefenin ýlýsýn suyum Soyun elbisemi suyumu koyun Okunsun sela da komþular duyun Mezarda bekliyor anamda babam Alýp beni mezarýma koyunca Sorgu melekleri sorgu sorunca Yaradan Allahtan dilim dönünce Bir can içinde eylemem minnet Yaþadým dünya da boþ kaldý yurdum Dünyada doysun çakalla kurdun Dünya boþumuþta aldandým durdum Mezarda bekliyor anamla babam Kazandým kazancý koydum burada Cümlesini kavuþturþun murada Duamý da eksik etmen arada Mezarýnda anam babam bekliyor Rýza Koçak derki dünyadýr gani Benden evvel dünya ya gelenler haný Gençlere býrakýrsýn vataný Mezerinde anam babam bekliyor HAVA DURUMU Rýza Koçak YÝTÝK nolu peþin satýþ fiþi kullanýlmýþ, nolu peþin satýþ fiþi kullanýlmamýþ, nolu irsaliyeli fatura kullanýlmýþ, nolu sevk irsaliye faturasý kullanýlmamýþ, kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Galip Erdugan T.C.: Çorum Vergi dairesi V.No: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 00 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Çorum'da görev yapan bir grup Usta Öðretici sorunlarýný AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz'a ilettiler. AK Parti Ulukavak Seçim Bürosunun açýlýþý için Çorum'a gelen Salih Kapusuz'la açýlýþ sonrasýnda görüþen Usta Öðreticiler kadro taleplerini dile getirerek yardým istediler. Bahadýr YÜCEL Yýl: 9 Sayý: 2732 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 2014/1 ÝFLAS Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : TL. Yurtdýþý : 0 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : ÝFLASA ÝLÝÞKÝN ÝLAN MÜFLÝSÝN ADI VE ADRESÝ : KANDILKAYA KÝREÇ MADENCÝLÝK ÝNÞAAT TAAH. BETON SANAYÝ VE TÝC. A.Þ. Ýnönü Cad. Emniyet Sok. Benderli Ýþ Merkezi Kat:1 ÇORUM TÝCARET SÝCÝL NO: 20 Yakarýda adres ve sicil numarasý kayýtlý KANDÝLKAYA KÝREÇ MADENCÝLÝK ÝNÞAAT TAAH. BETON SANAYÝ VE TÝC. A.Þ., Çorum 1. Asliye Hukuk Mah. (Ticaret Mahkemesi Sýfatýyla) 20/524 Esas ve 27/02/2014 tarihli kararý ile iflasýna, iflasýn ayný tarih ve saat 15:30 da açýlmasýna karar verilmiþtir. Ýcra Ýflas Yasasýnýn 1. Maddesi gereðince ilanen teblið olunur. Basýn: 233 Resmi ilanlar de TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL 5.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,213 2,214 EUR 3,077 3,080 STERLiN 3,82 3,85 JPY YENi 0,217 0,218 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ESER ECZANESÝ TEL: OSMANCIK CAD. NO : 44/C YASEMÝN ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. 1. CEMÝLBEY SOK. 3/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...2 Polis Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma...15 Elektrik Arýza...18 Su Arýza Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...221

3 3

4 4 EML öðrencilerine Hititler'i anlattýlar 57 BÝN DOLARLIK ÝLAN NE ANLAMA GELÝYOR Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi "Küçük Hititologlar Yetiþiyor Projesi" kapsamýnda Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi'nde tanýtým programý düzenledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn destekleriyle gerçekleþtirilen ve Hititoloji bilim dalýnýn tanýtýlmasýný amaçlayan gerçekleþtirilen "Küçük Hititologlar Yetiþiyor Projesi" kapsamýnda yapýlan programda Doç. Dr. Ýlknur Taþ'ýn yaný sýra, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçað Tarihi yüksek lisans öðrencisi Birgül Kýlýç ve Tarih Bölümü öðrencisi Hüseyin Eke de konuþtular. Konferanstan hemen sonra öðrencileri özendirmek amacýyla bir yarýþma düzenlendi. Öðrenciler arasýnda sorduðu sorularla dikkat çeken bir öðrenci yarýþmayý kazanarak, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen "Hitit Baþkenti Hattuþaþ" gezisine katýlamaya hak kazandý. Yasin YÜCEL Týp Bayramý'nda fidan diktiler Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü "14 Mart Týp Bayramý" nedeniyle çok sayýda fidaný toprakla buluþturdu. Yeþil Kuþak Erozyon Kontrol Proje sahasýnda yapýlan etkinliðe Çorum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu, Aðaçlandýrma Þefi Ersin Fýrat, hekimler ve aileleri katýldý. Programda 400 adet karaçam fidanýný toprakla buluþtu. Yasin YÜCEL Daþdan'dan, Mimar Sinan ve Gülabibey'de seçim turu MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan ve meclis adaylarý, Mimar Sinan ve Gülabibey Mahallelerinde seçim ziyaretlerinde bulundu. Rüstem Eren Parký'nda oturan vatandaþlarla sohbet eden Daþdan, sorunlarý dinledi ve projeleri hakkýnda bilgi verdi. Daþdan, özellikle gençler ve çocuklarla yakýndan ilgilendi ve fotoðraf çektirmek isteyenleri kýrmadý. Uður ÇINAR AHMET ÖLÇER Bu hafta ne yazacaksýn, bu hafta ne yazacaksýn! Sorup duruyordunuz iþte cevabý; Derin provokatif oyunlar oynanýyor. Fakat toplumumuzun provokasyonlara gelmeyeceðine kalpten inanýyorum. Kan üzerinden siyaset yapmaya çalýþanlar var. Kimlerin ne yapmak istediðinin, amaçlarýnýn ne olduðunun çok iyi farkýndayýz. Güzel ülkemizi istemeyen küresel aktörler, ellerine geçen her türlü argümaný kullanmaktan çekinmiyorlar. Bunu ne yazýk ki son olaylarda da bunu gördük. Bugün yabancý kanallarýn, Türkiye'de bir karýþýklýk çýksa da hemen dünyaya yayýnlasak diye akbabalar gibi beklediðini de biliyoruz. Gezi olaylarýnda bunlarý gördük. Geçtiðimiz hafta da, buna bir kez daha þahit olduk. Küçük bir grup eyleme baþladý mý, sanki Türkiye karýþmýþ gibi, canlý yayýn araçlarýndan dünyaya olaylarýn nasýl aktarýldýðýný gördük. Bunlar bir tarafa, hani o Amerikan gazetesine verilen taziye mi veya ilan mý ne olduðunu anlamadýðým, þikayet vari bedeli, 57 bin dolar olan tam sayfa baskýya ne demeli? Buna anlam vermek mümkün deðil ama 3 saat çaba gösterip, 58 bin 5 dolar para toplayýp 77 milyon yurttaþýn yaþadýðý bu ülkeyi Amerika'ya þikayet etmek gibi bir durum olmuyor mu bu? Bu tutum iyi niyetle baðdaþýr mý? Amerika bizim anamýz mý, babamýz mý kim ki gidip bir Amerikan gazetesinde bu ilan veriliyor. Amerika mý yönetiyor bu ülkeyi. Bu devlet Türkiye de yaþayan vatandaþlarýn devletidir. Amerikalýlarýn deðil. Bu noktada kimse katili savunmuyor. Kim buna neden olduysa yargýlansýn ve gereði yapýlsýn. Ama unutulmasýn ki bu ülke eðer 77 milyonluk bir aile ise aile içindeki mesele yine ailede çözülür...! Bu olaydan Amerika'ya ne diyemezsiniz diyen karþýt düþüncedeki arkadaþlarýmýz þunu söylediler; "bize ne o zaman Filistin'den, Mýsýr'dan, Suriye'den Biz Mýsýr'ý kendi iç iþimiz olarak görürken, bunu Mýsýr halkýna soruyor muyuz?" Bu arkadaþlarýmýz sanýrým þunlarý unutuyorlar. Mýsýr, Suriye, Filistin ve Müslümanlarýn yaþadýðý tüm coðrafya bizi ilgilendirir. Çünkü bu insanlar yýllarca Selçuklularýn, Osmanlýlarýn himayesinde yaþamýþlardýr. Biz ne kadar onlarsak onlar da o kadar bizdirler Niyetler masumlarýn ölümünü stratejiye veya siyasete bulaþtýrmak olmamalýdýr. Biz devletimizi seviyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde mutlu bir biçimde yaþamak istiyoruz. ALLAH kardeþi kardeþe düþürmek isteyenlerden bizleri korusun Tekrar görüþünceye dek saygýlar Ufuk Erden, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'na aday Nakliyeci esnafýndan Ufuk Erden, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. 2 Þubat 2014 tarihinde yapýlan ve Recep Kayýkçý'nýn yeniden baþkan seçildiði Þoförler ve Nakliyeciler Odasý genel kurulu, yapýlan itiraz sonucunda seçim kurulu tarafýndan iptal edilmiþ ve Nisan 2014 tarihinde yeniden yapýlmasýna karar verilmiþti. Recep Kayýkçý'nýn kesinleþmiþ mahkumiyet cezasý olduðu için aday olamadýðý genel kurulda sadece baþkanlýk seçimi yapýlacak, 2 Þubat'ta belirlenen yönetim kurulu üyeleri görevlerine aynen devam edecek. Haber Servisi BBP'den Vali Baþköy'e ziyaret Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Belediye Baþkan adayý Mustafa Ümit Kaleli, Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri öncesinde BBP Çorum Belediye Baþkan adayý Mustafa Ümit Kaleli, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, BBP Ýl Genel Meclis adaylarý ve BBP Belediye Meclis Üyesi adaylarýndan oluþan heyet, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Kamu kurum ve kuruluþlarý arasýnda ilk ziyareti Vali Baþköy'e yaptýklarýný ifade eden BBP Ýl Baþkaný Özkan, "Bizim için seçimlerden daha önemlisi ilimizin birlik ve beraberliðidir. 30 Mart Yerel Seçimleri sürecinde, ilimiz kardeþliðinin ve hoþgörüsünün zedelenmesini istemiyoruz. Oy için saðduyuyu elden býrakmayacaðýz. Bu kapsamda üzerimize düþen görev ne ise onu yapacaðýz ve çalýþmalarýmýzý bu çerçevede sürdüreceðiz. Bütün gayemiz Çorum'a ve Çorum halkýna hizmettir" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, "Seçimler demokrasinin vazgeçilmezleridir. Ýlimizde 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçim çalýþmalarý demokrasiye yakýþýr bir þekilde yürüyor. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda geçeceðinden hiç kuþkumuz yoktur. Çorum'daki seçim ortamý ile ilgili olarak herhangi bir gerginlik söz konusu deðildir. Bu hoþgörü ortamýnda siyasi parti temsilcilerinin ve Çorum Belediye Baþkan adaylarýnýn rolü büyük. Ýlimiz birlik ve beraberliði adýna hepsine teþekkür ediyorum" dedi ve seçim sonuçlarýnýn Çorum için hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak bütün adaylara 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimlerinde baþarýlar diledi. Haber Servisi

5 5 TAZÝYE Spor Servisi Müdürümüz Adnan Yalçýn'ýn muhterem kayýnpederi Ahmet Özeker'in vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. TEK GAZETESÝ Seçimde nasýl oy kullanacaðýz Cansuyu 30 Mart 2014 Pazar gün yapýlacak yerel seçimler adýna vatandaþlar içerisinde oy verme konusunda bilgisiz olanlarýn sayýsý oldukça fazla. Vatandaþlarýn çoðu Belediye Baþkanlýðý ile Belediye Meclisinin birlikte oy kullanýldýðý þeklinde yanlýþ bilgiye sahipler. Oysa seçimler adýna Çorum ve Ýlçeleri baz alýndýðýnda Belediye Baþkanlýðý, Belediye Meclisi, Ýl Genel Meclisi ve Muhtarlýk olmak üzere 4 ayrý seçim adýna oy kullanýlacak. Vatandaþlar Belediye Baþkanlýðý için bir partiye oy verirken Belediye Meclisi için ise baþka bir partiyi tercih edebilecekler. Ayný konu Ýl Genel Meclisi içinde de geçerli. Buna göre Ýl Genel Meclisi üyeliklerine iliþkin turuncu renkli birleþik oy pusulasý turuncu renkli zarfa, belediye baþkanlýðýna iliþkin mavi renkli birleþik oy pusulasý ile belediye meclisi üyeliðine iliþkin sarý renkli birleþik oy pusulasý mavi renkli zarfa atýlacak. Mahalle ve köy seçimlerinde ise mor renkli oy zarflarý kullanýlacak. Diðer yandan nerede oy kullanacaðýný bilmeyen vatandaþlar internet üzerinden adresine girerek nerede oy kullanabileceklerini görebiliyorlar. Nadir YÜCEL Gülsün Mert Ýbretlik Hikaye Allah'ýn sevgili kullarýndan biri bir rüya görür; rüyasýnda kendisine þöyle denir: -Sabah olunca, karþýna ilk çýkaný ye, ikinci çýkaný sakla, üçüncü çýkanýn dileðini kabul et, dördüncü geleni üzme, beþinciden de kaç! Yardýmlar Suriye'ye yola çýktý Çorum Valiliði tarafýndan düzenlenen ve- Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan yürütülen Suriye'ye Yardým Kampanyasý sona erdi. Kampanya kapsamýnda toplanan yardýmlar 7 kamyon ve 1 adet týrla Suriye'ye gönderildi. TSO Fuar Alaný'nda düzenlenen uðurlama törenine, Vali Sabri Baþköy, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya ve TSO Yönetim Kurulu üyeleri katýldý. Çorum'a yakýþýr bir kampanya olduðunu ve baþarýlý bir sonuca ulaþtýðýný dile getiren TSO Baþkaný Baþaranhýncal, yardým kampanyasýna destek veren Vali Sabri Baþköy'e, Kýzýlay'a, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'ne, iþ dünyasýna ve hayýrseverlere teþekkür etti. Törende bir konuþma yapan Vali Baþköy ise, "Suriye'deki iç karýþýklýk nedeniyle bölgede yürek burkan bir trajedi ve insanlýk dramý yaþanýyor. Çorumlu hemþehrilerimiz daha önce olduðu gibi bu seferde yaptýðý yardýmlarla bu trajediye duyarsýz kalmadý. Yaptýklarý yardýmlar, Suriye'de yaþanan insanlýk dramýný bir nebze olsun hafifletecektir. Bu yardým malzemelerinin Suriye sýnýrý içerisindeki maðdur Suriyeli kardeþlerimize ulaþacaðýndan hiç kimsenin kuþkusu olmasýn. Çorum'dan yola çýkan 8 araçlýk yardým konvoyu Kilis Öncüpýnar Sýnýr kapýsýnda Türk Kýzýlayý yetkililerine teslim edilecektir. TSO, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü, Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi ve Ýl Özel Ýdaresi marifeti ile un, makarna, süt, kuru gýda, konserve, bebek mamasý, bebek bezi, bebek bakým ürünleri, yetiþkin bezi, þampuan, sývý sabun, deterjan gibi temizlik ve hijyen malzemeleri ile kullanýlmamýþ çeþitli giyim eþyalarý gibi yardým malzemeleri toplanmýþtýr. Bu kapsamda Suriye'ye yardým kampanyasýna katký vererek yardýmlarýný esirgemeyen Çorumlu hayýrsever iþ adamlarýmýza, sanayicilerimize ve hemþehrilerimize teþekkür ediyorum" dedi. Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ve Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi'nin destekleriyle düzenlenen yardým kampanyasý kapsamýnda, 3 ton un, 30 ton makarna, ton süt, 51 bin 500 adet yumurta, 13 adet halý, 70 koli giyim malzemesi, bebek bezi, yaþlý bezi, bebek bisküvisi, bebek mamasý, hijyen malzemesi ve diðer muhtelif (zeytin, mercimek, yað, hazýr çorba vb.) gýdadan oluþan yardým malzemeleri, TSO Fuar Alanýnda düzenlenen törenin ardýndan 7 kamyon ve 1 týrla konvoy halinde Türk Kýzýlayý'na teslim edilmek üzere Kilis Öncüpýnar sýnýr kapýsýna doðru yola çýktý. Fatih AKBAÞ Sabah oldu; dýþarý çýktý. Yola koyulup gitti. Karþýsýna bir dað çýktý. Bu koca daðý görünce þaþýrdý. Kendi kendine þöyle dedi: Rabbim bana bunu yememi emretti. Sonra þöyle dedi: Rabbim bana gücümün yetmeyeceði bir þeyi emretmez. Onu yemeye karar verdi. Daða doðru yürüdü. Yaklaþtýkça dað küçüldü. Tam yaklaþtýðý zaman koca dað bir lokmaya dönüþmüþtü. Onu tutup yedi, baldan tatlý buldu. Allah'a hamdetti, yürüyüp gitti. Karþýsýna altýndan bir leðen çýktý. Þöyle dedi: Rabbim, bunu da saklamamý emretti. Bir çukur kazdý, onu gömdü. Yürüdü, az gittikten sonra dönüp baktý. Leðentoprak yüzüne çýkmýþtý. Geri döndü, tekrar gömdü. Biraz gitti; baktý ki, yine çýkmýþ bir daha gömdü, yine toprak üstüne çýktý. Kendi kendine, "Ben emredileni yaptým." diyerek býrakýp gitti. Karþýsýna bir kuþ çýktý. Peþinden bir þahin onu kovalýyordu. Kuþ ona þöyle dedi: -Ey Allah'ýn sevgili kulu, beni sakla. Bana yardým et. Onu aldý. Koynuna sakladý. Peþinden þahin geldi; þöyle dedi: -Ey Allah'ýn sevgili kulu, ben açým. Sabahtan beri de bu kuþun peþindeyim. Onu yakalamak istiyorum. Kýsmetimeengel olma. Kendi kendine þöyle dedi: "Üçüncünün dileðini yapmam emri verildi, yaptým. Dördüncüyü üzmemem emredildi. Þimdi ne yapacaðým? Bu iþe þaþtý. Sonra býçak aldý; kendi uyluðundan bir parça et kesti, þahine attý; o da kapýp kaçtý. Daha sonra kuþu saldý. Bundan sonra, yürüyüp gitti. Kokmuþ bir leþ gördü. Onu da býrakýp kaçtý. Akþam olunca þu duayý yaptý: -Ya Rabbi, emrini yerine getirdim. Bu iþlerin manasý ne ise bana bildir. Daha sonra, rüyasýnda þöyle anlatýldý: -Birinci görüp yediðin öfkedir. Önce koca bir dað gibi görülür; sabýrla öfke yutulursa, baldan tatlý olur. Ýkincisi iyi amelindir. Ne kadar saklarsan sakla; yine meydana çýkar. Üçüncüsü, sana býrakýlan bir emanettir, ona hýyanet etme. Dördüncüsü þudur: Bir insanýn sana bir dileði ulaþýrsa, onu yerine getir; isterse sana lâzým olan bir þey olsun. Beþincisi gýybettir. Ýnsanlarýn gýybetini edenlerden kaç. Þüphesiz her þeyi bilen Allah(c.c)'týr Alýntý

6 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Rektör Alkan'dan 8. yýl mesajý Hitit Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. 200 yýlýnda Hitit Üniversitesi'nin aslýnda 197 yýlýnda yükseköðretim hayatýna baþlayan ve bu anlamda da yaklaþýk 40 yýllýk geçmiþi olan köklü bir eðitim kurumu olduðunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Eski olmanýn verdiði tecrübe, genç olmanýn saðladýðý büyük enerji ve heyecan ile hareket eden üniversitemiz, aradan geçen sürede, üniversitelerden beklenen en temel iþlevleri yapmanýn yaný sýra, topluma her anlamda katký saðlayan, üniversite-sanayi iþbirliðini geliþtirmiþ, her geçen gün adýndan daha fazla söz ettiren, yýldýzý sürekli parlayan, tercih edilen bir üniversite haline gelmiþtir. Bulunduðu þehirle, bölgeyle bütünleþmiþ, gerek verdiði eðitimle gerekse gerçekleþtirilen bilimsel çalýþmalarla topluma karþý sorumluluk bilinciyle hareket eden ve ürettiði bilgiyi toplumla paylaþarak ülke geliþimine de büyük katma deðer saðlayan üniversitemizin 8. yýlýný kutlamanýn büyük gururunu ve mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. "Bir Dünya Üniversitesi" olma hedefiyle çýkýlan yolda, aradan geçen 8 yýllýk sürede 7 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunda, yaklaþýk 00'i lisanüstü öðrencisi olmak üzere bin 500'e yakýn öðrencinin eðitimöðretim faaliyetlerini baþarýlý bir þekilde sürdürdüðünü ifade eden Rektör Alkan, "Ýstihdam odaklý, dünyada da raðbet gören pek çok yeni Prof. Dr. Reha Metin Alkan bölüm/program açýlmýþ ve sayýlarý 'a yaklaþmýþtýr. Yurt içi ve yurt dýþýnda gerçekleþtirilen etkin tanýtým faaliyetleri ve oluþturulan farkýndalýkla, Üniversitemiz bu yýl kontenjanlarýný %0 dolduran ülkemizdeki 20 üniversiteden birisi olmuþ, tercih edilen üniversiteler arasýnda yer almýþtýr. Bu yýl ilk kez 3 kýtada 15 farklý ülkeden 3 yabancý uyruklu öðrencimiz aramýza katýlmýþtýr. 00'e yakýn akademik, 400'e yakýn idari personel ile bünyemizde yer alan yardýmcý elemanlarýmýzla birlikte personel sayýmýz yaklaþýk 00'e ulaþmýþtýr. 'un üzerinde yabancý uyruklu öðretim elemanýmýz bulunmaktadýr. Týp Fakültemizde 40'a yakýn öðretim elemaný ile çalýþmalar büyük bir hýz kazanmýþtýr. Fakültemiz, Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan ortak kullaným anlaþmasý ile Türkiye'de neredeyse örnek bir yapýlanma gerçekleþtirmiþ olup, ortaya çýkan sinerji ile artýk açýk kalp ameliyatý, anjiyo, onkolojik operasyonlar ve þimdiye kadar ilimizde yapýlmayan/yapýlamayan pek çok cerrahi operasyon yapýlabilir hale gelmiþtir. Tüm bu çalýþmalar sonucunda, öðrencilerimizin izleyen yýl eðitimlerini üniversitemizde almalarý planlanmaktadýr. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan 14 Yüksek Lisans ve 7 Doktora programýnda, 00'e yakýn öðrenci ile lisansüstü çalýþmalarýmýz yoðun bir þekilde devam etmektedir. Çoðu yeni kurulmuþ olan ve sayýsý 9'a ulaþmýþ Araþtýrma ve Uygulama Merkezlerimiz ile konusunda uzman öðretim elemanlarýmýzca pek çok konuda daha detaylý araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Dünya ölçeðinde rekabet gücüne sahip, evrensel bir eðitim kurumu olabilmek için Erasmus, Mevlana ve Eðitim-Araþtýrma Ýkili Ýþbirliði Protokolleri kapsamýnda imzalanan uluslararasý anlaþma sayýsý 85'e yükselmiþtir. Farabi Deðiþim Programý kapsamýnda anlaþma yapýlan üniversite sayýsý 73'e yükselmiþtir. Eðitimimizin uluslararasý düzeye ulaþtýrýlmasý konsepti içinde, Makine Mühendisliði ve Kimya Mühendisliði bölümlerimiz Mühendislik Eðitim Programlarý Deðerlendirme ve Akreditasyon Derneði (MÜ- DEK) tarafýndan akredite edilmiþtir. Üniversitemizin en önemli fiziki eksikliði olarak bilinen yerleþke sorunu çözüme kavuþturulmuþtur. Bu kapsamda temeli yeni atýlan hastanenin hemen karþýsýndaki yaklaþýk 40 dönümden oluþan Güney Kampüsümüzde sadece saðlýk bilimleri ile ilgili birimler yer alacak ve böylelikle hastane ile de ortak kullaným sonucu daha efektif ve ekonomik bir yapýlanma gerçekleþtirilecektir. Diðer yandan, mevcut eðitim birimlerimiz ile ileriye dönük açýlmasý planlanan birimlerin yer alacaðý Kuzey Kampüsümüzün yüzölçümü de yakýn bir zamanda 00 dönüme ulaþacaktýr. Tüm hukuki süreçleri tamamlanmýþ yaklaþýk 00 dönümlük ilk kýsýmda master plan yapýlmýþ ve bu ay içerisinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkezi Yemekhane, Kapalý Spor Salonu binalarý ile Kampüs Ana Giriþ Kapýsý ve çevre duvarlarý ihalesine çýkýlacaktýr. Diðer birimlere ait binalar da bundan sonraki süreçte belirli bir sýra dahilinde yapýlacaktýr. Bünyemizde açýlmýþ olan Merkez Laboratuvarýmýz, bölgemizin deðil, ülkemizin sayýlý bilimsel üretkenliðe sahip, gerçek anlamda araþtýrmalarýn yapýldýðý bir merkez olarak konuþlandýrýlmýþ olup, neredeyse tamamlanmak üzeredir. 197'dan beri ilk kez bir inþaatýn yapýldýðý merkez MYO kampüsümüzde, son derece modern binalar yapýlmaya baþlanmýþtýr. Mesleki ve teknik eðitimin önemli eksiklerinden birisi olan fiziki altyapý konusunda önemli adýmlar atýlmasýna vesile olacak olan inþaatlarýn ilk aþamasý bu yýl, ikinci aþamasý da izleyen yýlýn baþýnda teslim edilecektir. Fikirlerin projeye, projelerin ticarileþmesine dönüþtürülmesindeki en önemli araçlardan birisi olan Teknokentimizin kuruluþu tamamlanmýþ ve faaliyetlerini sürdüreceði binanýn ihalesi yapýlmýþ olup, bu yýlýn sonuna teslim edilecektir. Alaca Meslek Yüksekokulumuz Sinpaþ GYO tarafýndan bu yýl içerisinde tamamlanacaktýr. Sungurlu MYO kampüsümüz, ilçedeki iþadamlarý, STK'lar ve ilçe halkýnýn da saðlayacaðý desteklerle ihale aþamasýna gelmiþtir. Ýskilipli iþadamlarý ile yapýlan görüþmeler sonucunda, Ýskilip MYO'ya birlikte ek bina yapýlmasý için çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Osmancýk Ömer Derindere MYO'da, farklý spor dallarýnda çalýþmalar yapýlabilecek sahalar projelendirme aþamasýndadýr. Hep birlikte el ele gerçekleþtirdiðimiz bu baþarýlý çalýþmalarýn daha da artarak devam edeceðine olan peþin ve kesin inancýmla, üniversitemizin "8. kuruluþ yýldönümü"nü tüm içtenliðimle kutluyorum" þeklinde kaydetti. Fatih AKBAÞ KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Üniversiteli gençler gazete çýkardý SP'den TÜMSÝAD'a ziyaret Saadet Partisi Çorum Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk, Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç'ý ziyaret etti. TÜMSÝAD Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ziyarette yaptýðý konuþmada SP heyetine dernek hakkýnda bilgi verdi. TÜMSÝAD'ýn misyonunun "aldanmayan ve aldatmayan, yerel deðerlerini koruyarak küresel liderliðe uzanan Türkiye'nin kalkýnmasýnda çaba sarf eden tüm sanayici ve iþ adamlarýnýn desteklenmesi" olduðunu kaydeden Kýlýç, "Bu baðlamda tüm siyasi görüþlere eþit mesafede ancak kardeþlik duygularý içerisinde iþ adamlarý ve iþ dünyasý olarak ülkemiz ve milletimizin yararýna olan her türlü çalýþmanýn yanýnda yer almaktayýz. Tüm siyasetçilerden ve siz kýymetli baþkan adaylarýndan beklentimiz, yaklaþan seçimin ve seçime kadarki sürecin barýþ ve kardeþliðimiz zedelenmeden, centilmenlik sýnýrlarý içerisinde güzel bir demokrasi þöleni havasýnda gerçekleþtirilmesidir" dedi. SP Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk ise konuþmada seçimlerin demokratik bir yarýþ olduðunu ve adaylarýn her birinin kendileri için deðerli olduðunu dile getirerek, kimsenin hakkýnda olumsuz düþünceleri bulunmadýðýný, kendilerinin de hizmet sevdasýyla aday olduklarýný söyledi. Yasin YÜCEL Hitit Üniversitesi Tarih Kulübü Hitit Kültür Kulübü ile gazete çýkardý. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Hitit Üniversitesi Tarih Kulübü Danýþmaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk, "Hitit Kültür Kulübü üyesi arkadaþlarýmýz bize bir önceki gazetemizi gördüklerini ve büyük bir heyecana kapýlarak birlikte bir þeyler yapabilir miyiz diye düþündüklerini söyleyerek geldiler. Bizim bu heyecana ve üretme azmine hayýr dememiz mümkün deðildi. Sonuç olarak Hitit Üniversitesi Türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü ile Hitit Kültür Kulübü'nün ortak çalýþmalarýyla elinizde bulunan bu gazete ortaya çýktý" dedi. Iþýk, Hitit Kültür Kulübü üyeleri Dernek Baþkaný Semrin Kaleli, Dr. Damla Biþirici, Refika Kadiroðlu, Semra Þahin, Dr. Banu Özdil Yücel, Eczacý Senem Deveci Aksoy'a gösterdikleri çaba ve katkýlar için bütün Tarih Kulübü üyeleri ve Tarih bölümü öðrencileri adýna teþekkür etti. Iþýk, daha önce 'Bir Osmanlý Kenti Çorum' temalý bir gazete çýkardýklarýný þimdi ise 'Bir Hoþgörü Kenti Çorum' temalý yeni bir gazete ile hem þehrin bu anlamdaki tarihsel rolüne vurgu yapmak hem de üniversite olarak sosyal ve toplumsal barýþ ve kardeþliðe katký saðlamak gibi amaçlarý güttüklerini belirtti. Sýrada ise "Milli Mücadelede Çorum" temalý gazetenin olduðunu söyleyen Iþýk, bu tür etkinlikleri yapmak noktasýnda ilham kaynaklarý olan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý kulüplere ve gençlerin emeklerine verdiði büyük önem ve destekten dolayý teþekkür etti. Iþýk, ayrýca çýkardýklarý gazetenin sponsorluðunu yaparak bu sosyo-kültürel etkinliðe katký saðlayan Language Centre, Ýlke Gýda, Çorum Özel Hastanesi, Bilge Apart, Estetik firmalarýna da teþekkür etti.haber Servisi

7 7 "Belediyenin kapýlarýný 24 saat vatandaþlara açacaðým" Nuhut, Bakýrcý esnafýný dinledi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Belediye Meclis adaylarý Gülabibey Mahallesinde bulunan Bakýrcýlar Sanayisi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleþtirdiler. Bakýrcý esnaflarý iþ yerlerinin bulunduðu sanayi sitesindeki sorunlarýn giderilmesini, çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesini, yok olmaya yüz tutan bakýrcýlýk mesleðinin omuzlanýlmasý gerektiðini söyleyerek, bu konuda Kenan Nuhut'a güvendiklerini, projelerinde bakýrcýlara da yer vermesi nedeniyle umutlandýklarý söylediler. Ziyarette Çorum'da 53 bin esnafýn olduðunu, esnaflara raðmen Çorum'da bir þey yapýlamayacaðýný dile getiren Kenan Nuhut, esnaflarýn baþýnýn tacý olduðunu vurguladý. Ýstihdama ve ekonomiye büyük katký saðlayan esnaflarýn istekleri doðrultusunda hareket edeceklerini dile getiren Nuhut, Bakýrcýlýk mesleðinin geçmiþi geleceðe baðlayan bir meslek olduðuna deðinerek, bakýrcýlýk sanatýný geliþtirmek için projelerinin hazýr olduðunu söyledi. Çevre yolunda bakýrcýlýkla uðraþan esnafa stantlar vereceklerini dile getiren Nuhut, Çorum'a gelen turistlerin el sanatý olan bakýrcýlarýn ürettiði ürünleri göremediðini ve mutlaka bu el sanatlarýný çevre yolunda görülür ve satýn alýnýr hale getireceklerini kaydetti. Bakýrcý esnaflarýnýn el emeði göz nuru ürettikleri ürünleri hazýrladýklarý Turizm Park Projesinde dünyaya satýþ imkâný saðlayacaklarýný dile getiren Nuhut, bu projeyi hayata geçirmek için bakýrcý esnafýyla birlikte istiþare edeceklerini belirtti. Haber Servisi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti yöneticileri ve Belediye Meclis adaylarý ile birlikte Cengiz Topel Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleþtirdi. Kenan Nuhut, daima halkýyla barýþ içinde esnaf dostu bir belediyecilik anlayýþý içerisinde olacaklarýný belediyenin kapýlarýný 24 saat tüm vatandaþlara açacaklarýný dile getirdi. Vatandaþlar ve esnaflar tarafýndan projelerinin beðenildiðini söyleyen Nuhut, kendisine gösterilen ilginin sorumluluklarýný arttýrdýðýný, baþkanlýðý döneminde Çorum'u modern bir Dünya Kenti yapacaðýna söz verdi. Nuhut, açýlýþ yaptý "Otomobil yarýþý alanlarý yapacaðýz" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Pazartesi Pazarýnda vatandaþlar ve pazarcý esnafýyla sohbet etti. Vatandaþlar, Melikgazi deresinin bir kýsmýnýn ýslah edildiðini ancak Pazartesi Pazarýnýn geçtiði yerde ýslah çalýþmasýnýn olmadýðýný söyleyerek, "Bu dere madem ýslah ediliyor, neden yarýsý yukarý tarafta yapýlýyor da Pazar yerinin yanýndan geçen kýsmý yapýlmýyor? Biz bunlarý anlamýþ deðiliz. Dere ýslahlarý DSÝ sorumluluðunda ama belediye de halkýn saðlýný düþünmek zorunda. Bu belediye sadece derenin üst tarafýnda yaþayan halkýn saðlýðýný mý düþünüyor" diyerek þikâyetlerini Nuhut'a ilettiler. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ise, kendisinin üst düzey görevlerde bulunduðunu belediye bütçesinden daha büyük bütçeleri yönettiðini ifade ederek, halkýn saðlýðýný tehdit eden bir unsur varsa DSÝ yapacak diye beklemeden kendisinin derenin tamamýný ýslah edeceðini söyledi. Halkýn saðlýný düþünmesi gerekenin Þehrül Emin olan belediye baþkanýnýn görevi olduðunu söyleyen Nuhut, 31 Mart'tan itibaren tüm sorunlar için kollarý sývayacaklarýný, ayrým yapmaksýzýn halkýn saðlýný tehdit eden tüm yanlýþlara müdahale edeceklerini kaydetti. Çevre yolunda yaþanan gürültü kirliliðinden de þikâyet eden vatandaþlar, otomobil yarýþlarýnýn yapýldýðýný ve yeterli oranda çevre yolunda güvenlik tedbiri alýnmadýðýný dile getirdiler. Vatandaþlarýn gürültü kirliliði þikâyetini dinleyen CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, "Biz otomobil yarýþlarýnýn yapýlacaðý alanlar yapacaðýz. Onlarýn sözünü verdik. Artýk burada kimse yarýþlar yapýp, gürültü kirliliði gerçekleþtiremeyecek. Burasý yeþilin hâkim olduðu, içinde çiçeklerin açtýðý, kuþlarýn öttüðü huzurlu mahallelerimizden olacak. Sizden isteðim yeter ki siz bana güvenin" dedi.çorum'da mevcut belediyenin ranta dayalý hizmet ürettiðini iddia eden Nuhut, Belediye'nin siyaset yapma yeri olmadýðýný, belediyelerin hizmet üretme yeri olduðunu kaydetti. Nuhut, Osmancýk yolu üzerine ucube bir köprü yapýldýðýný, o köprünün ne amaca hizmet ettiðinin vatandaþlar tarafýndan anlaþýlamadýðýný ve bu yönde kendisine sürekli vatandaþlardan þikâyet geldiðini dile getirdi. Osmancýk yolu üzerinde çevrenin mimari dokusu göz önüne alýnarak yeni düzenlemeler yapacaklarýný kaydeden Nuhut, "Osmancýk yolu üzerinde yapýlan o ucube köprüyü yýkýp, çevre þartlarýna uygun, estetik ve mimari bir kavþakla Osmancýk yolu ile çevre yolunu buluþturacaðýz. Çevre yolu üzerinde köprüler deðil, yayalarýnda daha kolay ulaþým saðlayabilmesi için üst geçitler yapacaðýz. Deðerli hemþerilerim endiþelenmeyin. Pazartesi Pazarýnýn olduðu alanda da bir üst geçidiniz mutlaka olacak. Çevre yolunun etrafýný da yeþile kavuþturacaðýz. Daha Yaþanýlabilir modern bir kent için siz sadece bana güvenin" ifadelerini kullandý. Haber Servisi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ve CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Görsan Mobilya Merinos Maðazasýnýn açýlýþýný gerçekleþtirerek, esnaf ordusuna bir nefer daha katýldýðýný söyleyerek hayýrlý olsun temennisinde bulundular. CHP Belediye Meclis üyesi adaylarý Serdar Özer ile Mehmet Onar tarafýndan Bahabey Caddesinde açýlan Görsan Mobilya Merinos Maðazasýnýn açýlýþ kurdelesini kesti. Açýlýþ kurdelesini kesmeden önce açýklamalarda bulunan CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Çorum'da 53 bine yakýn esnafýn olduðunu ve bu esnaflar ordusuna bir neferin daha katýlmýþ olmasý nedeniyle mutluluk duyduklarýný söyleyerek, Görsan Mobilya Merinos maðazasýnýn Çorum istihdamýna ve ekonomisine saðlayacaðý katkýlardan dolayý teþekkür ederek, hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Açýklamalarýnýn ardýndan CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Görsan Mobilya Merinos Maðazasýnýn sahipleri olan Serdar Özer ile Mehmet Onar ile birlikte dualar ederek açýlýþ kurdelesini kestiler. Haber Servisi "Üniversite gençlerinin sorunlarýný çok iyi biliyoruz" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile birlikte üniversiteli gençler ile kahvaltýda bir araya geldi.vadi Restoranda yapýlan kahvaltýnýn ardýndan açýklamalarda bulunan CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, ömrünü gençlere adadýðýnýn altýný çizerek, gelecekte Türkiye'yi teslim edecekleri beyinlerin gençler odlunu söyleyip, gençliði son derece önemsediklerini belirtti. Nuhut, "Gelecekte Türkiye'yi, siz gençlere teslim edeceðiz. Bu nedenle sizlere çok daha fazla önem vermek mecburiyetindeyiz. Gençlerimizi geleceðe çok daha iyi hazýrlamamýz gerekiyor" dedi.belediyenin yapacaðý her faaliyette üniversite öðrencisinin mutlaka olmasýný arzu ettiklerini dile getiren Nuhut, üniversite ile yapýlacak iþ birliðinin ortak aklýn bulunmasýna yardýmcý olacaðýný ve kendilerini baþarýdan baþarýya götüreceðini söyledi. Hazýrlanan projelerin, üniversiteli gençlerin Çorum'dan kopmamasý için hazýrlanmýþ projeler olduðunu belirten Nuhut, Spork Kent Projesi'ne sadece üniversite öðrencilerinin deðil, tüm Çorumlular'ýn ihtiyacý olduðunun altýný çizdi. Spor Kent Projesinin üniversite gençliðini Çorum'da tutarak istihdamý artýracaðýný söyleyen Nuhut, bu projeyle turizme de büyük katký saðlayarak, istihdam alanlarýný geniþleteceklerini ifade etti. Üniversite gençlerinin sorunlarýný çok iyi bildiklerini dile getiren Nuhut, Çorum'da TOKÝ'de oturan üniversite öðrencilerinin ulaþým sýkýntýsý çektiðini söyleyerek bu sorunun artýrýlacak sefer sayýlarý ile çözülmesinin çok kolay olduðunu dile getirerek, göreve gelir gelmez ilk çözecekleri meselenin ulaþým sorunu olduðunu kaydetti. Çorum'da öðrencilerin büyük ve kapsamlý bir kütüphane ve yurt eksiðinin olduðunu dile Nuhut, Çorum'a dev, kapsamlý bir kütüphane yapacaklarýný, öðrencileri daha modern yurtlarla buluþturacaklarýný söyledi. Nuhut, "Deðerli gençler, müsterih olun ulaþým sorunu, kütüphane sorunu, yurt sorununu gidermek için projelerimiz var. Bunlarý mutlaka çözeceðiz. Çorum'un birde saðlýkla ilgili sorunlarý var. Biz herkesin ve sizlerin faydalanabileceði Belediye Hastaneleri yapacaðýz. Bu belediyeler kanununda tanýmlanmýþ görevler arasýnda yer alýyor. Ulaþýmý kullandýðýnýzda birkaç bindiðinizde ayný paralarý yine ödüyorsunuz. Biz þuan ki ödediðiniz ulaþým bedellerini yarý yarýya indireceðiz. Biz geldik gidiyoruz. Bundan sonra bizler siyaseti sizlere býrakacaðýz. Gençler sizler biçim için çok kýymetlisiniz. Belediyeyi ikinci aileniz olarak göreceksiniz. En küçücük sorunlarýnýzda bile kapým sizlere de herkese de sonuna kadar açýk. Neye ihtiyacýnýz varsa bizlere geleceksiniz. Çünkü ben ülkem ve geleceðim adýna siz gençlerden çok þey bekliyorum. Geleceðimizi siz gençlerle planlamak istiyorum. Çünkü Türk gençliðinin nelere muktedir olduðunu, neler yapabileceðini bir spor adamý olarak yakýndan biliyorum. Çorum'da bir barýþ ve kardeþlik ortamý yaratmak tüm gençlerimizin desteklerini bekliyoruz. Gençler olarak ülkenin geleceðine karar vermek için lütfen siyasetle ilgilenin. Siyasetin içerisinde olun ülkenizi seviyorsanýz ama siyaseti hiçbir zaman meslek edinmeyin. Siyaset hizmet edilmesi için gelinen, görevleri tamamladýktan sonra da bir sonraki nesle teslim edilen kurumdur. Ben Tarým Bakanlýðý'nda Genel Müdür olarak görev yaptým, çok büyük bütçeleri kullanýp yönettim. Çok þükür haram lokma yemedim, evlatlarýma haram lokma yedirmedim. Hakkýmda en ufacýk bir þaibe dosyasý, soruþturmasý yok. Sonuçta bu övünülecek bir durum deðil, herkesin olmasý gereken bir haldir. Eðer kendinize saygýnýz varsa dürüst ve namuslu olmak zorundasýnýz. Gençleri sizleri çok seviyorum. Biz belediye olarak sizlere iyi bir ev sahipliði yapmak durumundayýz. Bu Anadolu'nun kültüründe de vardýr. Misafir çok sevilir" dedi. Haber Servisi

8 YAÞAM Hamileler ne yesin? 8 Nasreddin Hoca'nýn, ailece oruç tutmayan bir komþusu varmýþ. Ama adam hep sahur yemeði hazýrlattýrýr, çocuklarýný da sahura kaldýrýr, hep beraber yerlermiþ. Sonunda karýsý dayanamamýþ. Hocaya danýþmaya gitmiþ; - "Bizde ne kocam, ne ben ne de çocuklardan oruç tutan Kelime Avý kimse yok. Kocam ýsrarla bana güzel yemekler yaptýrýyor, hep beraber sahurda yiyoruz. Oruç tutmadýðýmýza göre ne diye her gece sahura kalkalým?" - "Öyle konuþma haným" demiþ Hoca, "namaz kýlmýyorsunuz, oruç tutmuyorsunuz, sahur da yemezseniz Müslümanlýðýnýz nasýl belli olacak!" Günün Sudoku Bulmacasý Müge Özyurt Þafak, kendi hamilelik notlarýndan derlediði Bir Diyetisyenin Hamilelik Günlüðü isimli kitabýnda hamilelerin beslenme sorunlarýna ýþýk tutuyor. Þafak a göre kilo alma korkusuyla ünlü diyetlerine sarýlmak kadar iki kiþilik yemek de tehlikeli. X ünlü hamileliði boyunca sadece 5 kilo aldý. Y ünlü doðuma yakýn uyguladýðý kivi diyetinin sýrrýný açýkladý. Sabah programlarýndan aþina olduðumuz bu cümleler çoktan kýsýrlý börekli komþu günü masalarýna meze oldu bile. Hal böyleyken her geçen gün hamilelerin kafasýný daha çok karýþtýrýyor diyet mevzuu. Bilmem kim 9 ay boyunca sadece kivi yemiþ, diðeri Dukan diyetine yüklenmiþ diye ballandýra ballandýra anlatýlýrken anne ve bebeðin saðlýðý hiçe sayýlýyor. Üstelik sade vatandaþýn yaný sýra diyetisyenler de bu dertten muzdarip. Müge Özyurt Þafak da hamileliði boyunca lokmasýný sayýp kaç kilo alacak diye gözetleyen meraklý bakýþlardan sýkýlmýþ olacak ki Bir Diyetisyenin Hamilelik Günlüðü isimli bir kitap yazdý. Alfa Yayýnlarý ndan çýkan kitap aþermeden sindirim problemlerine, hamilelerin beslenmeyle ilgili soru iþaretlerine cevap olacak nitelikte. Diyetisyen Müge Özyurt Þafak, hamilelik haberini ilk aldýðýnda þoka girdiðini söylüyor. Zira henüz 3 ay önce doktoru kendisine çocuk sahibi olma þansýnýn çok düþük olduðunu söyleyerek tüp bebek tedavisine baþlamasýný tavsiye etmiþ. Ancak o üç ay sonra doðal yollardan hamile kalmýþ. Bu habere sevinirken ilk anda aklýna diyet miyet pek gelmese de diyetisyen kimliði el koymuþ zamanla duruma. Nihayet neyi yemeli, nelerden uzak durmalý diye kendi kendine notlar alýp günlük tutarken yakýnlarýnýn da yönlendirmesiyle bunlarý kitaplaþtýrmaya karar vermiþ. Ýki kiþilik yemek de yanlýþ Aslýnda diyet konusunda iki uç nokta var Müge Özyurt Þafak a göre. Hamilelerin bir kýsmý ünlülerin diyetleriyle meþgul olup kilo almamak için kendinin ve bebeðinin saðlýðýný tehlikeye atarken bir kýsmý da halk arasýnda yaygýn olan Ýki kiþilik yemen gerek. safsatasýna kanýp kendini yemeye veriyor. Nihayetinde bu da hem anne hem bebek için tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Þafak, Týka basa yemek de yanlýþ temel besinlerden yoksun kalmak da. Hamilelikte günlük kalori alýmý 1800 den az olmamalý. diyor. Hamilelikte hafif yürüyüþ ve spor faydalý. Ancak daha önce hiç spor yapmamýþ biriyseniz, hamilelik spora baþlamak hatta aðýr tempoda devam etmek için hiç de uygun bir dönem deðil Þafak a göre. Vejetaryen anne adaylarý için Hamilelikte protein alýmý önemli. Proteinin büyük miktarýysa et ürünlerinden alýnýyor. Ancak vejetaryen anne adaylarý bu kaynaktan mahrum. Yine de çaresiz deðiller. Günlük protein alýmlarýna 20 gram eklemeliler, yani günde ortalama gram protein almalýlar. Onlar için baþlýca kaynak ise tam tahýllý besinler ve kuru baklagiller. Kahvaltýda mutlaka yumurta, peynir, süt, öðle veya akþam yemeðinde de yumurtalý sebze veya kuru baklagil ve yoðurt yemeliler. Demir ve B vitamini eksikliði vejetaryen anne adaylarýnda daha sýk görüldüðünden takviye almalarý gerekir. Tam tahýllý besinler ve ekmek Ekmek ve tahýl grubu, beslenmenin temel enerji kaynaðýný oluþturur. Tahýllar B grubu vitaminleri yönünden zengindir. Ayný zamanda selenyum, çinko, krom, magnezyum gibi önemli mineralleri içerir. Tahýl grubu, beslenmenin temelidir. Bulgur, tam buðday unundan makarna ve ekmek ile kuru baklagiller gibi saðlýklý tahýllarý tüketmekte fayda var. Günde 8- porsiyon tüketmek gerekiyor. Bir porsiyon 1 ince dilim esmer ekmek, 1 kâse çorba veya 3 çorba kaþýðý bulgur pilavýna denk geliyor. Tuzu kesmek gerekir mi? Hamilelikte yüksek tansiyon problemi yoksa tuz kýsýtlamasý yapýlmýyor. Ancak aþýrý tuz tüketimi hamilelikte sorunlara yol açabiliyor. Yemeklerinizi normal tuzlu hazýrlayýn ve masada üstüne ekleme yapmayýn. Salatalarýnýza tuz eklemeyin. Ýllaki kullanacaksanýz mutlaka iyotlu tuzu tercih edin. Yaðlara gelince Günlük almanýz gereken enerjinin yüzde u yaðlardan karþýlanmalý. Gözle görülmeden besinlerden de yað alýndýðýndan ekstra yað tüketiminiz 2-3 tatlý kaþýðýný geçmemeli. Ýki adet ceviz içi, -8 adet badem ya da fýndýk, bir tatlý kaþýðý kadar yað içerir ve 50 kaloridir. Kalsiyumu nasýl alýrdýnýz? Kalsiyum kemik ve diþ geliþimi için en önemli mineral. Süt ve süt ürünleri de en iyi kalsiyum kaynaklarýndan. Süt veya yoðurt tüketmelisiniz. Dizi 19:55 Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Ömer'le yollarý da bu zor zamanlarýnda kesiþir. Sinema Beni Böyle Sev 20:00 Kung Fu Panda Panda Po, Çin'de bir kafede garsonluk yapmaktadýr. Tek hedefi iyi bir Kung-Fu dövüþçüsü olmaktýr. Ama ne hantal vücudu ne de iradesi buna izin verir. Bir türlü tembelliðini yenememektedir. Düþman kapýya dayandýðýnda, inanýþa göre bir kahraman doðacak ve düþmaný defedecektir. Bunun için bir Kung-Fu yarýþmasý düzenlenir. Po, kazanamayacaðýný bile bile, yarýþmaya katýlýr. Fakat vücudundaki iz, onun aranan kahraman olduðunu göstermektedir. Po'ya Kung-Fu'nun incelikleri öðretilmek zorundadýr. Yönetmen: Mark Osborne, John Stevenson 23:15 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yarýþma Kim Milyoner Olmak Ýster? Kenan Iþýk'ýn ilk konuðu elli altý yaþýndaki emekli Bahattin Gürocak... Bahattin Bey'in hedefi, TL kazanmak... Programýn diðer konuklarý ise Nisa Ömeroviç ve Onur Örnek... Dünyanýn en çok seyredilen ve en çok kazandýran bilgi yarýþmasý Kim Milyoner Olmak Ýster?, Kenan Iþýk ýn sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye nin farklý yerlerinden ya da farklý ülkelerden baþvuru yapýp, mülakatla seçilen yarýþmacýlar katýlýyor. Yine moral desteði için yarýþmacýlarýn yakýnlarý da stüdyoda yerlerini alýyorlar. Toplamda on iki soruyu yanýtlamak için yarýþmacýlara dört joker hakký sunuluyor. Ayrýca iki baraj hakký veriliyor. Tuncel Kurtiz Tuncel Tayanç Kurtiz (d. 1 Þubat 193, Ýzmit, Kocaeli ö. 27 Eylül 2013, Ýstanbul), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapýmcý, senaristtir. Babasý Selanik doðumlu bir Türk bürokratý, annesi Boþnaktýr. Üniversitede kýsa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadý. Ýlk kez 1959 yýlýnda Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuða baþlamýþ olan sanatçý, sinema filmlerinde rol aldý. Sürü filmiyle zirveye çýkan sanatçýnýn, doðayla iç içe yaþamayý sevdiði belirtilir Antalya Altýn Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldýðý Gül Hasan filminin senaryosuyla kazanmýþtýr. 200'da Hacý, 2007'de Asi adlý TV dizilerinde oynadý yýlýnýn baþýnda vizyona giren olan Güz Sancýsý filminde Kamil Efendi karakterini canlandýrmýþtýr. Ayný yýl yayýna baþlayan Ezel adlý dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandýrmýþ ve tanýnýrlýðý daha da artmýþtýr. 20 Yaz döneminde NTV yeþil ekranlarýnda Balýkesir'in Edremit ilçesine baðlý Güre Beldesi'nin Çamlýbel köyünde eþi ve kayýn biraderi ile birlikte iþletmekte olduðu Zeytinbaðý adlý butik otelde ünlü dostlarýný aðýrlayarak Tuncel Kurtiz ve Dostlarý adlý bir program yapmýþtýr. Ayný yýl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirmiþtir. Birçok ulusal ve uluslararasý ödülünün yaný sýra, Ekim 20'de 48. Altýn Portakal Film Festivali'nde Yaþam Boyu Onur Ödülü aldý. 27 Eylül 2013'te Ýstanbul Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaþýnda hayata gözlerini yumdu. 29 Eylül 2013'te Balýkesir'in Edremit ilçesine baðlý Çamlýbel köyünde defnedilmiþtir. ÝMAM BAYILDI Malzemeler adet patlýcan 1 bardak sývýyað adet soðan 15 adet sarmýsak 1 bardak zeytinyaðý 2 adet domates 1 adet yeþil biber 2 yemek kaþýðý kýyýlmýþ maydanoz adet kesme þeker 2 bardak su Tuz Karabiber Yemeðin Tarifi Patlýcanlarý çizgili þekilde soyun. Tuzlu suda bekletin (sap kýsýmlarýný da soyarsanýz, görünümü güzel olur). Patlýcanlarý kurulayýp, kýzgýn yaðda kýzartýn. Fýrýn tepsisine dizin. Ortalarýný uzunlamasýna kesin. Bir tavanýn içinde yarým halka þeklinde doðranmýþ soðanla, sarmýsaðý zeytinyaðýnda kavurun. Doðranmýþ domates, yeþil biber, maydanoz, þeker, tuz ve karabiberi üzerine ilave edin. dakika piþirin. Hazýrladýðýnýz harcý, kýzarmýþ patlýcanlarýn içine eþit miktarda paylaþtýrýn. 2 bardak su ilave edip, fýrýnda 25 dakika piþirin. Servis için soðumaya býrakýn. Ýnsanlar senin kalbini kýrmýþsa üzülme.. Rahman, Ben kýrýk kalplerdeyim buyurmadý mý?.. Hz. Mevlana Elveda Rumeli Adanalý Kahvaltý Haberleri.00 Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý 1.00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Karadayý Kim Milyoner Olmak Ýster? 0.30 Kanal 7 de Sabah Zeynep Dr. Feridun Kunak Show.15 Yasemince Yusufçuk Kurban Olduðum Kanal 7 Ana Haber Hayat Dediðin Gurbetçi Þaban Kanal 7 Haber Saati Hayat Dediðin 23. Muhabbet Kapýsý Hamam Pazar Sürprizi Gel Barýþalým Cennet Mahallesi Yeni 1 Gün.00 Her Þey Dahil.30 Gülben Aþýk Oldum 1.00 Adýný Feriha Koydum Show Ana Haber Büyük Risk Kung Fu Panda 0.45 Ýrfan Deðirmenci Ýle Ýle Günaydýn Doktorum.00 Mutfaðým.15 Gün Arasý.30 Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Koca Kafalar Ana Haber Bülteni GDO Kara Kedi X Factor Star Iþýðý Savaþçý Sabah Haber Seçmenin Sesi Küçük Hanýmefendi.00 TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat.15 Ýyi Þeyler.30 Ýyi Fikir Haber 1.25 Zengin Kýz Fakir Oðlan Ana Haber Bülteni Beni Böyle Sev Tv Filmi Tv Filmi Belgesel 0.00 Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla. Tv Filmi Karanlýkta Kalanlar Yeþil Elma 1.45 Karanlýkta Kalanlar Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Küçük Kýyamet

9 "Ülkemizin huzurunu kaçýrmak isteyenlere özümüze sahip çýkarak cevap verelim" Ýsmail Karagöz Mehmet Aþýk Ýl Müftülüðü "18 Mart Þehitler Günü" nedeniyle "Ýslam'da Þehitlik ve Çanakkale Þehitleri" konulu konferans düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonunda yapýlan konferansa konuþmacý olarak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkaný Doç. Dr. Ýsmail Karagöz katýldý. Konferans sinevizyon gösterisi ve saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Þaban Erci'nin Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk açýlýþ konuþmasý yaptý. Ýngiliz Devlet adamý Winston Churchill'in "Bir avuç Türk askerini yenemedik. Ýstisna olarak birkaç sefer kazanabiliriz ama netice itibarý ile bunu baþaramayýz ya ne olacaktýr" diyerek Kur'an-ý Kerimi eline alýp þehitlik ayetlerini göstererek, "Ýþte bu millet Peygamberlik makamýndan sonra en yüce makam olarak inandýðý þehitlik makamýna ulaþmak için adeta ölüme gülerek koþuyor. Ýþte biz bu kutsal kitaplarýndan Kur'an-ý Kerimden ve þehitlik duygusundan bu milletin ruhu koparmadýðýmýz sürece cephede ve baþka yerlerden geçmemiz ve üstünlük saðlamamýz mümkün deðildir. Ýþte bundan dolayý ki mücadelemiz öncelikle Türk milletini Kura'ndan ayýrmak Kuran þuurundan þehitlik þuurundan uzaklaþtýrmak için elimizden geleni yapacaðýz" þeklinde ki sözlerini hatýrlarak konuþmasýna baþlayan Aþýk daha sonra þöyle devam etti: "Görüntülü ve görüntüsüz yayýnlarýmýzda bu aziz milletin Kur'andan uzaklaþtýrýlmasý Peygamberinden uzaklaþtýrýlmasý için her gün bir takým güçler senaryolarla bir þeyler yapýyorlar. Biz biz olalým çocuklarýmýza ailemize neslimize milletimize sahip çýkalým. Dahili ve harici düþmanlarýmýza fýrsat vermeyelim. Bu milletin bu ülkenin huzurunu kaçýrmak isteyenlere kendimize sahip çýkarak özümüze sahip çýkarak dinimizi kuranýmýzý Peygamberimizi öðrenerek cevap verelim." Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkaný Doç. Dr. Ýsmail Karagöz ise Mehmet Akif Ersoy'un "bedrin aslanlarý ancak bu kadar þanlýydý" dediði Bedirle Çanakkale'yi kýyaslayarak sözlerine baþladý. Karagöz, "Efendimiz Mekke-i mükerreme doðumludur. Peygamberliðinin 13 yýlýný Mekke de geçirmiþ kendi hemþerileri Efendimizin yolunda iman edenlere Mekke-i mükerreme de katýlamamýþlar Peygamberimiz güzide ashabý ile birlikte miladi 22 yýlýnda Mekke'den Medine'ye hicret etmiþlerdir. Mekke ve Medine arasý 450 kilometredir. Mekkeli müþrikler Peygamberimizi Ýslami ve Kur'an-ý silmek istiyorlardý Daha hicretin 2 yýlýnda miladi 24 yýlýnda bir orduyla Medine-i münevvere kadar geldiler. Orada bedir savaþý yapýldý. Bedirde Müslümanlarýn sayýsý müþrik ordusunun 3'de 1'i kadarýydý. Nice az sayýda ordular Allah'ýn yardýmý ile çok sayýda ki ordularý yenmiþtir. Yine bedirde de Allah'ýn lütfü ile Müslümanlar zafere kavuþmuþ bedir savaþýný kazanmýþlardýr. Bu savaþta Müslümanlar 14 þehit verdiler bu savaþýn ana amacý Ýslamýn Kur'an'ýn Hz. Muhammed aleyhisselamýn varlýðý ve yokluðu meselesiydi. Eðer savaþ kaybedilseydi ki mümkün deðildi kaybedilmesi cenab-ý hakkýn yardýmý olacaktý ve oldu. Ýslam'ýn tarihten yok olmasý söz konusuydu" dedi. Yasin YÜCEL Murat Ýslam Mustafa Ensar Akbaba Tahir Eþkil "Kadýnlar Gününü kutlayanlar, Suriye'de iþkenceyle öldürülen kadýnlardan sözetmediler" Suriye'deki katliamlarýn 3.yýlý nedeniyle protesto eylemi düzenlendi.eðitim Bir Sen, Ýlke Der, ÝHH ve Özgür Der'in düzenlediði etkinlik PTT önünnde gerçekleþtirildi. Eðitim Bir Sen adýna konuþan Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Hama, Humus ve Halep'in mahzun kaldýðýný dile getirerek, Eþkil, "Suriye, Filistin ve Kudüs mahzundur. Mekke, Medine mahzundur. Ancak biz sahip çýkarsak mahzun olmayacaktýr. Direnen Müslümanlara ve onlara sahip çýkan Türkiye Müslümanlarýna selam olsun" dedi.ýlke-der adýna konuþan Mustafa Ensar Akbaba da, dayanýþma duyarlýlýðý içerisinde eyleme katýlanlara teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýnda, insanlýk suçu iþleyen Esed'in ve iþbirlikçilerinin tüm zulmüne raðmen Suriye halkýnýn zulme ve zillete boyun eðmediðini dile getirdi. Hiçbir vicdana sýðmayacak katliamlar karþýsýnda bizleri önemli sorumluluklar beklediðini hatýrlatan Akbaba, "Olaylarý doðru okuyup, doðru bilgilendirme yapmak, açýsýndan hamdolsun mesafe kat ettik artýk mazlumlardan yana tavýr koymak ve zalimin karþýsýnda olmayý imani bir deðer biliyoruz. Hiç þüphesiz, hepimiz Allah rýzasý için ortaya koyduðumuz çabalarý daha da güçlendirmeliyiz. Kardeþlerimizin kanlarýyla yücelttikleri direniþ bayraðýný daha yukarýlara taþýmak için çabalarýmýzý yoðunlaþtýrmalýyýz. On binlerce þehit ve yüz binlerce tutsaða, milyonlarca muhacire raðmen direniþten vazgeçmeyen Suriye halkýyla, dayanýþmamýzý daha güçlü bir tarzda haykýrmak durumundayýz. ÝHH Çorum'da hassasiyet gösteren Müslümanlardan gelen yardýmlarý Suriye halkýna ulaþtýrmaya devam ediyor. Bizler kuru tartýþmalarý býrakýp mazlumlara destek olacaðýz. Orada ezilen, öldürülen, kadýnlarýna, kýzlarýna tecavüz edilen Müslüman bir halk var ve ümmet olgusu içinde çizgilerin sýnýrlarýn renklerin ýrklarýn önemi yoktur, bizler için dünyanýn her neresinde olursa olsun mazluma yardým etme uðradýðý zulme sesimizi çýkarmama durumunu Rabbimize nasýl hesap vereceðiz sonra. Bu insanlar bizim kardeþlerimizdir. Zulme uðrayanlar Müslüman olmasa bile bizler yine de sorumluyuz. Suriye'de ve dünyada zulme, zillete, boyun eðmeyerek direnen mücahitlere ve bu uðurda þehit düþenlere Çorum'dan binlerce selam olsun" þeklinde kaydetti. Özgür-Der adýna konuþan Bülent Gökgöz ise, Suriye'de yaþanan geliþmeler üzerinden saflarýn netleþtiðini, ikiyüzlü, riyakâr ve de tutarsýz tavýrlarýn ifþa olduðunu dile getirdi. Silah, gýda ve ilaç imkânsýzlýklarýna raðmen onurlu bir direniþ sergileyen Suriye halkýna giden yardým týrlarýna, ÝHH'ya operasyon yapmaya kalkanlarýn tuzaklarýnýn boþa çýktýðýný hatýrlatan Gökgöz, "Zalim diktatöre karþý özgürlük ve onur mücadelesi veren Suriye halký, dünya vicdanýnýn, insanlýðýnýn ne kadar bencil ve alçalmýþ olduðunu da, özellikle söz konusu Müslümanlar olduðunda demokrasi ve insan haklarýndan dem vuran devletlerin, kurumlarýn ve insanlarýn ikiyüzlülüklerini de bize gösterdi. Ýnsan haklarý örgütlerinin týpký Filistin, Arakan, Mýsýr, Doðu Türkistan, Irak, Afganistan, Orta Afrika'da Müslüman kýyýmýna sessiz kalmalarý gibi Suriye'de Müslümanlarýn katledilmeleri karþýsýnda maymunlaþtýklarýna tanýk olduk. Soðuktan, açlýktan, ilaçsýzlýktan ve kendisini savunacak silah bulamamaktan katledilmelerini boþ gözlerle seyredenlerin allý pullu özgürlük savunularýnýn boþ olduðunu gördük.hayvan haklarýnýn savunanlar; hayvandan beter can veren yüz binler için ne bir yürüyüþ, ne bir söylem ne de bir tavýr geliþtirmediler. Kadýn günlerini kutlayanlar, Suriye'de sistematik iþkence ve tecavüz altýnda ölüm kusturulan kadýnlar için tek söz etmediler. Gezi olaylarýndan ötürü ölen bir çocuk için ortalýðý yakýp yýkýp savaþ alanýna çevirenler, Suriye'de katledilen, günahsýz on bin çocuk için býrakýn söz söylemeyi zalim Esed'i sonuna kadar desteklediler. Suriyeli muhacirlere, ihtiyaç sahiplerine yardým götüren týrlara operasyon yapanlar, ÝHH'yý terörle suçlayanlar da kendi gruplarýnýn menfaatlerini ümmetin maslahatýnýn önüne geçirdiler.ne bir Suriyeli, ne Gazzeli, ne Þehit Esma için ne de Doðu Türkistan'da Kur'an öðrendiði için katledilen çocuklar için gözyaþý dökmeyen, taziye belirtmeyenler, Gezi olaylarýnda hayatýný kaybedenler için tam sayfa taziye yazýp, Pensilvanya'dan taziye mesajlarý yolladýlar. Mücadeleyle yoðrulmuþ sabrýmýz ve duamýz, hain tuzaklarý, ikiyüzlülükleri, iþbirliklerini, ihanetlerini ve beddualarýný örümcek aðý misali parçalayýp, iyiliði ve adaletin önünü açacaktýr inþallah" diyerek sözlerini tamamladý.basýn açýklamasý Murat Ýslam'ýn okuduðu dua ile sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL 9 Tatil Kitabý Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 190 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-îhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Belediyemizce Eðitim Öðretim dönemi sonunda, Ýli miz Ýlköðretim okullarýna daðýtýlmak üzere Adet Tatil Kita bý Alýmý iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü c) Teslim tarihi : Ýhale konusu Tatil Kitaplarýnýn tamamý, sözleþmenin imzalanma sýný takip eden günden itiberen 45 (Kýrkbeþ)takvim günde teslim edilecektir 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 0 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediye Baþkanlýðý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr, Buihalede iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(Otuz) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 0 Demokrat Parti Ýl Teþkilatý Çorum Belediye Baþkan adayý olarak Osman Nuri Ýdgü'yü gösterdi. DP'de düzenlenen topantýyla Osman Nuri Ýdgü basýna tanýtýldý. Toplantýya DP GÝK Üyesi Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, DP Ýl Baþkaný Muhsin Kocasaraç, TATÝL KÝTABI ALIMI ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Resmi ilanlar de DP'nin Baþkan adayý Osman Nuri Ýdgü Adnan Türkoðlu Merkez Ýlçe Baþkaný Necati Özþahin, DP Ýl ve Merkez Ýlçe Yöneticileri ile Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis adaylarý katýldý. Osman Nuri Ýdgü, 1950 Çorum doðumlu olduðunu, Ýmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk Lisesi'ni bitirdiðini ve Çimento Fabrikasý'ndan emekli olduðunu söyledi. Ýdgü, tüm partilerin adaylarýna baþarý dileklerini ileterek, seçimin tüm Türkiye'ye ve Çorum'a hayýrlý olmasýný diledi. Parti olarak tüm illerde seçime adaylarýyla katýldýklarýný kaydeden Muhsin Kocasaraç ise Çorum'da seçime gidecek olan Osman Nuri Ýdgü'ye de baþarýlar diledi.dp GÝK Üyesi Adnan Osman Nuri Ýdgü Türkoðlu da siyaset ve meslek hayatýnda edindiði tecrübeleriyle hazýrladýðý 50 maddelik projelerini seçilecek olan Belediye baþkanýnýn yararlanmasý için kamuoyuna duyurdu. Adnan Türkoðlu, adaylarýn projelerini bir belgeye dönüþtürüp birbirlerine vermesi gerektiðini ifade ederek "Laf gider belge kalýr" ifadelerini kullandý. Türkoðlu ayrýca Þeyh Edibali'nin Osman Gazi'ye nasihatýný okuyarak bu öðütlere uyulmasý gerektiðinin altýný çizdi. Bahadýr YÜCEL

10 Nikah Sarayýna nikahlý açýlýþ Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan yeni Nikah Sarayý'nýn açýlýþý düzenlenen toplu nikah töreniyle yapýldý. Çiftlerin nikah þahitliklerini TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse yaptý. Programda evlenen çiftler adýna konuþan Mutlu Dinç, evliliðin aile anlamýna geldiðini ve nikahý kýyýlanlar olarak böyle bir törenle dünyaevine girdikleri için çok þanslý olduklarýný söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise konuþmasýnda belediyeciliðin park ve yol yapýmýndan ibaret olmadýðýný dile getirerek belediyenin hizmet, hizmetin ise insan anlamýna geldiðini kaydetti.belediyenin Yunus Emre Ýþ Merkezi'nde bir nikah salonu bulunduðunu ve yýllardýr 50 sandalye ile 237 bin nüfuslu þehre evlendirme hizmeti verdiðini dile getiren Külcü, eski nikah salonunun bu þehrin insanlarýna yakýþmadýðýný bu nedenle yeni bir nikah salonu inþa ettiklerini ifade etti. Çorum'da yýlda ortalama 1700 nikah kýyýldýðýný açýklayan Külcü, 775 metrekare kullaným alanýna sahip koltuðu bulunan yeni Nikah Salonu ile gençlerin en mutlu günlerine ev sahipliði yapacaklarýný dile getirdi. Yeni nikah salonunun iç tefriþatý ile birlikte 2 milyon liraya mal olduðunu kaydeden Külcü, yýllarca askeri gazino olarak kullanýlan alanýn da 150 araçlýk otopark haline getirildiðini anlattý. Külcü sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Þehrin deðiþik bölgelerine açtýðýmýz Kadýn Kültür Merkezleri ile kadýnlarýmýzý eðitiyoruz. Kadýnýn eðitilmesi ile toplum da þekillenir. Ayaklarýmýza pranga vurmak isteyenler önümüze barikat kuranlar varsýn yapsýn. Biz buz pateni alaný, spor salonlarý olan tesisler yaptýk daha bunu hayal bile edemiyorlar." AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da konuþmasýnda Çorum'a yakýþýn bir nikah salonu yapýldýðýný kaydederek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan 25 çiftin nikahlarý kýyýldý ve salonda hatýra fotoðrafý çekildi. Bahadýr YÜCEL AK Parti sandýk müþahitlerini eðitime aldý AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan 30 Mart seçimlerinde sandýk baþýnda görev yapacak sandýk müþahitleri için eðitim toplantýsý düzenledi. Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan toplantýya Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, il ve ilçe yöneticilerinin yanýsýra seçimlerde görev yapacak sandýk görevlileri katýldý.ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, toplantýnýn açýþ konuþmasýnda seçimin önemine deðinerek, "Malum televizyon kanalýnda, Ýsrail'in Filistin'de yedi ayrý bölgeyi bombaladýðý haberi veriliyor. Ne acýdýr ki, Ýsrail terör bölgelerini vurdu diye haber takdim ediliyor. Ýþte bunlar, bu kadar açýk ve seçik olarak saflarýný belli etmiþlerdir. Artýk sözün sonuna gelinmiþtir" dedi. Milletin Menderes'ten buyana oynanan tüm oyunlarýn net olarak farkýnda olduðunu söyleyen Ceylan, Recep Tayyip Erdoðan'ýn arkasýnda kale gibi durup, Erdoðan'ý kimseye yedirmemeye kararlý olduklarýný kaydetti. "Bu millet Recep Tayyip Erdoðan'a sevdalýdýr. Erdoðan'ý kesinlikle yedirmeyecektir" diyerek sözlerine devam eden Ceylan, tüm AK Partililerden, özellikle de sandýk görevlilerinden sandýða sahip çýkmalarýný, görevlerini eksiksiz yerine getirmelerini istedi.30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinin tarihi bir önem taþýdýðýný vurgulayan Ceylan, "Bizler geçmiþ dönemde Çorum'da 2 oy yüzünden bir ilçeyi kaybettik. 1 oyun bile çok büyük deðeri vardýr. Sandýk kurulunda görevli kiþinin görevini yapmamasý sonucu 9 kiþi oy kullanmadý ve bizler 2 oyla seçimi kaybettik"þeklinde kaydetti. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti. Bahadýr YÜCEL Sýcak su sondajý ön çalýþmasý tamam Yaklaþýk bir yýldýr Ýskilip Belediyesi ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ile yürütülen sýcak su rezervi arama ve kaplýca çalýþmalarý hedeflenen tarihten önce uygulamaya geçti. MTA tarafýndan Kanara mevkiinde bulunan rezervde çalýþmalar uzman ekipler tarafýndan aralýksýz devam ettiriliyor. Yer belirleme ve sabitleþtirme çalýþmasý tamamlandý. Belediye Baþkaný Numan Sezer devam eden Çorumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD), her yýl gelenek haline getirdiði Çorumlu lise öðrencilerini Ýstanbul'da misafir etme etkinliðinin bu yýl ki öðrencileri Kargý Ýlçesi Hacýhamza Beldesi Hacýhamza ÇPL öðrencileri oldu. Öðrencilerilerle birlikte Ýstanbul'un en gözde mekanlarýndan biri olan Büyük Çamlýca Tepesinde yapýlan kahvaltýnýn ardýndan öðrenciler yine Çorumlu olup üniversitede okuyan bursiyer öðrencilerin rehberliðinde aileleri ve öðretmenleriyle birlikte Ýstanbul'u gezdiler. Kahvaltýya ÇESÝAD Baþkaný Ahmet Lapacý,yönetim kurulu üyelerinden Cafer Özsoy, Murat Karaca, Tahsin Özcan, dernek sekreteri Büþra Yaþar katýldý. Yasin YÜCEL çalýþmalara belediye olarak her türlü desteði vereceklerini belirterek "Hedeflenen Kaplýca Tesisi Ýskilip'imize hem sosyal hem de turistik açýdan önemli katma deðer saðlayacaktýr. MTA Yetkililerine, katkýsý bulunanlara ve sahada çalýþan arkadaþlara þükranlarýmý sunuyorum" dedi. Hacýhamza ÇPL öðrencileri ÇESÝAD'ýn konuðu oldular Belediyespor, Amasya'da mutlu döndü Çorum Belediyespor U15 takýmý U15 Türkiye Futbol Þampiyonasý 1. Kademe Grup Birinciliði için gittiði Amasya'dan mutlu döndü. Çorum Belediyespor 3'erli grupta yer aldýðý Tokat Erbaa Güreþ Ýhtisaspor'u ilk maçta 3-2 maðlup etti. Belediyespor ikinci maçýnda Giresun Bulancakspor'u ise 3-0 maðlup ederek dün diðer 3'lü grubun birincisi Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor ile finalde karþýlaþtý. Final karþýlaþmasýnda üstün bir futbol sergileyerek rakibini Fatih'in golleri ile 2-0 yenen Çorum Belediyespor U15 takýmý grup birincisi olarak 2. Kademe maçlarýna katýlma hakkýný kazandý. AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý. Amatör Küme Büyükler Ligi: Amatör Küme Büyükler Play-Off Eti Lisesi-Ulukavakspor 5-3 Çimentospor-Osmancýkspor 2-3 Alaca Belediyespor-Osmancýk Beledyespor Amatör Küme Maçlarý Belediyespor-Düvenci Belediyespor 7-2 Gençlerbirliði-Kültürspor 0- Oðuzlar Belediyespor-Mecitözüspor 5-4 U19 Ligi: Belediyespor-Ýl Özel Ýdarespor 1-1 Çimentospor-Gençlerbirliði 1-3 Çorumspor-Kültürspor 3-1 U1 Ligi: Gençlik Çepnispor-Çimentospor 0- Alaca Belediyespor-Mimar Sinan 4-4 Çorumspor-Gençlerbirliði 3-2 Spor Servisi

11 SPOR Çorum Belediyespor puan için gittiði Bursa Nilüferspor deplasmanýndan kalesinde gördüðü tek golle eli boþ döndü Belediyespor'a 3 puan kaybettiren golü Yakup kendi aðlarýna gönderdi. Ýkinci yarý beraberlik golü için yüklenen Belediyespor'un Yakup'un ayaðýndan bir þutu direkten dönerken, bir golü de ofsayt gerekçesi ile sayýlmadý BELEDÝYESPOR HARAKÝRÝ YAPTI 1-0 Toplu Sonuçlar DÜZYURTSPOR 2-1 SANCAKTEPE BLD ÜNYESPOR 0-1 ELÝBOL SANDIKLI MALTEPESPOR 2-0 BATMAN PETROL BURSA NÝLÜFER 1-0 ÇORUM BLD ELAZIÐ BLD 0-2 HACETTEPE 8 YENÝ AKSARAY 0-1 BALÇOVA BLD ÇIKSALIN 1-1 ERZURUM BB M. EVRENSEKÝ 3-2 ORHANGAZÝSPOR DARICA G.B 0-1 SAKARYASPOR Takýmlar 1.DÜZYURTSPOR 2.HACETTEPE 3.M. EVRENSEKÝ 4.ELÝBOL SANDIKLI 5.ÇORUM BLD.DARICA G.B 7.BATMAN PETROL 8.ERZURUM BB 9.SANCAKTEPE BLD.BURSA NÝLÜFER.MALTEPESPOR.ORHANGAZÝSPOR 13.8 YENÝ AKSARAY 14.BALÇOVA BLD 15.SAKARYASPOR 1.ÇIKSALIN 17.ÜNYESPOR 18.ELAZIÐ BLD Puan Durumu O G B M A Y AV P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI ELÝBOL SANDIKLI - BURSA NÝLÜFER ÇORUM BLD - MALTEPESPOR ERZURUM BB - DARICA G.B SAKARYASPOR - ÜNYESPOR BALÇOVA BLD - ELAZIÐ BLD HACETTEPE SPOR - DÜZYURTSPOR SANCAKTEPE BLD - M. EVRENSEKÝ BATMAN PETROL - 8 YENÝ AKSARAY ORHANGAZÝSPOR - ÇIKSALIN BURSA NÝLÜFESPOR: 1 BELEDÝYESPOR: 0 STAD: Bursa Nilüfer HAKEMLER: Mert Güzenge **, Þaban Kambur **, Aykut Onar ** BURSA NÝLÜFERSPOR: Erman **, Kývanç **, Osman **, Mahmut **, Ramazan *, Sefa *, Ömer *( 75. Dk Ahmet *), Sadýk **(90+2 Emrah?), Ufuk *, Mehmet ***, Oðuzkan ** ÇORUM BELEDÝYESPOR: Çaðrý **, Osman *, Nedim *, Ýmam *, Yakup *, Okan *, Eray * Ender *(32. Dk Buðra *), Oðuzhan Yalçýn *(89.Dk Furkan?), Murathan **, Kývanç * GOLLER: Dk 31 Yakup(K.K)(Bursa Nilüferspor), SARI KARTLAR: (Nilüferspor) Okan, Murathan, Eray(Belediyespor), Kývanç, Oðuzkan Ligin. Haftasýnda Bursa deplasmanýna Emir, Gökhan, Murat ve Mehmet Akif'ten yoksun giden Çorum Belediyespor yeni teknik direktörü Hakký Öztabað'ýn idaresinde çýktýðý Ýkinci maçýnda ilk yenilgisini aldý. Çorum Belediyespor'a Bursa Nilüferspor karþýsýnda maðlubiyet getiren golü 31. Dakikada Yakup kendi kalesine attý. Bu gole cevap veremeyen Belediyespor devre arasýnda soyunma odasýna bu skorla gitti. Ýkinci yarýda rakip kalede gol arayan Belediyespor'da Yakup'un bir þutu direkten dönerken, karþýlaþmanýn son dakikalarýnda ise kýrmýzý siyahlý takýmýn bir golü ofsayt gerekçesi ile sayýlmadý. Sezonun ikinci yarýsýnda deplasmanda baþarýsýz sonuçlar almaya devam eden kýrmýzý siyahlýlar yine deplasman maðlubiyeti ile bir haftayý geride býrakýrken, Belediyespor ligin. Haftasýný 42 puanla lig sýralamasýnda bir basamak gerileyerek beþinci sýrada kapattý. MAÇTAN DAKÝKALAR 9. Dakika: Sað kanattan ev sahibi takýmýn kazandýðý faul atýþýnda Mehmet ortaladý, Ufuk'un yükselerek kafa vuruþu aðlarda yükseldi kafayý vurdu top Belediyespor aðlarýna gitti ancak maçýn hakemi Ufuk'un faul yaptýðý gerekçesiyle golü iptal etti. 14. Dakika: Sað kanattan kullanýlan korner atýþýnda ön direkte savunma ve kaleci seyretti Mehmet kafayý vurdu top uzak kale direðinin dibinden uzaklaþtý. 20. dakikada Belediyespor orta alandan Okan ve Oðuzhan Yalçýn'ýn paslaþmasý ile etkili geldi son olarak Oðuzhan soldan savunma arkasýna Murathan'ýn önüne býraktý çaprazdan kaleciyle baþ baþa kaldýðý anda yerden sert vurdu top direðin dibinden auta gitti. 31. Dakika(GOL): Bursa Nilüferspor ataðýnda orta alandan atýlan uzun pasý Mehmet Þükrü ile Yakup birlikte hamle yaptý. Yakup'un ters vuruþunda top filelerle buluþtu Ýlk yarý evsahibi takýmýn 1-0 üstünlüðü ile tamamlandý. ÝKÝNCÝ YARI 52. Dakikada sol kanattan yapýlan ortada Bursa Nilüferspor kalecisi Erman'ýn hatasýnda top Buðra'nýn önüne düþtü Buðra topu dýþarý attý. 1. Dakika: beraberlik için rakip kalede gol arayan Belediyespor'da savunma arkasýna aþýrýlan topta hareketlenen Murathan topu kalecinin üzerinde topu auta gönderdi. 4. Dakika: Bursa ekibinin ataðýnda Nilüferspor forvetinde Mehmet kaleci Çaðrý ile karþý karþýya kaldýðý andan vurdu. Kaleci Çaðrý müthiþ bir kurtarýþla Bursa ekininin ikinci golüne izin vermedi. 74. Dakika: Çorum Belediyespor'un gol için kurduðu baskýda topla buluþan Yakup sert vurdu top direkten döndü. Yakup Kayýþ, Bursa maçýnda golü kendi kalesine attý 80. Dakika: Osman Bodur'un düþürülmesinden kazanýlan serbest vuruþu Murathan kaleye gönderdi. Kaleye girmekte olan topu Nilüferspor kalecisi Erman son andan kornere çeldi. 84. Dakika: Bursa ekibinin ataðýnda Nilüfersporlu Mehmet Þükrü yaklaþýk 30 metreden ani bir þut çýkardý, kalecimiz Çaðrý topu kornere çeldi. 89. Dakika: Saðdan Murathan'ýn kullandýðý serbest vuruþta arka direkte Ýmam topa hareketlendi top direk aðlarla buluþtu ancak maçýn hakemi golü Ýmam'ýn pozisyonuna ofsayt diyerek geçerli saymadý. 90. Dakika: Saðdan geliþen evsahibi takýmýn ataðýnda Sadýk'tan aldýðý pasla ceza sahasýna giren Mehmet Þükrü vurdu top kaleci çaðrý'dan döndü Mehmet Þükrü yine vurdu aut. Bu kezde Okan cezalý Kart cezalarý nedeniyle sezon boyunca hemen her maçta bir oyuncusunu kaybeden Çorum Belediyespor'da bu kez Okan Avcý cezalý duruma düþtü. Emir, Gökhan ve Murat'ýn sarý kart cezasý nedeniyle oynamadýðý Bursa Nilüferspor maçýndan eli boþ dönen Belediyespor'da kart cezalarýnýn faturasý aðýr olurken Belediyespor gelecek hafta bu kezde Okan'dan mahrum kadrosuyla Maltepespor maçýna çýkacak. Okan Avcý ÇORUMSPOR ÞAÞIRTTI 2-2 Bölgesel Amatör Lig. Grupta yer alan Çorumspor, ilk yarýda evinde 1- yenildiði grup lideri Etimesgut Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak herkesi þaþýrttý. Karþýlaþmanýn henüz 15. Dakikasýnda Orhan ile bulduðu golle deplasmanda 0-1 öne geçen kýrmýzý siyahlýlar güçlü rakibinin. Dakikada attýðý gole mani olamayýnca soyunma odasýna 1-1'lik eþitlikle gitti. GALÝBÝYETÝ KAÇIRAN TARAF ÇORUMSPOR OLDU Ýkinci yarýya Çorumspor þansýz baþladý. Dakikalarýn 55'i gösterdiði anda ofsayt pozisyonunun devamýnda rakip lehine verilen bir penaltý ve kaleci Akýn'ýn kýrmýzý kart görmesi ile kýrmýzý siyahlýlar hem 2-1 geriye düþtü hemde sahada kiþi kaldý. Bu dakikadan itibaren fark geleceðini düþünenler Çorumsporlu futbolcularýn kiþi kalmasýna raðmen inanýlmaz mücadeleleri karþýsýnda adeta tribünlerde coþtular. Golden sonra kiþi klan kýrmýzý siyahlýlar rakip kalede gol aramaya baþladýlar. Lider Etimesgut Belediyespor'un ikinci golünden 2 dakika geçmesinin ardýndan Serdar durumu 2-2'ye getirdi. Bu golden sonra yine gol kaçýran taraf kýrmýzý siyahlýlar olurken maçýn bitiminde galibiyeti kaçýrdýðýna üzülen kiþi kalan Çorumspor oldu.maçýn bitimi ile tribünlerde bulunan az sayýdaki Ankara yaþayan kýrmýzý siyahlý taraftarlar Çorumsporlu futbolcularý müthiþ mücadelelerinden dolayý alkýþ tufanýna tutarken kýrmýzý siyahlý takým ligde kalma adýna taraftarýna ve camiaya yeniden umut verdi. Ýskilip 3 puaný 3 golle aldý 3-1 ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: 3 KASTAMONUSPOR: 1 SAHA : Ýskilip Þehit Mikail Kaya HAKEMLER : Mustafa Kaya, Zeki Karaca, Tekin Tepe. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Ýbrahim, Salih Yaramýþ, Enes, Eray, Salih Saðýr, Yunus Emre (Onur), Aydýn (Mustafa Uçar), Mert, Turgay, Burak (Murat Sak), Mustafa Veran. KASTAMONUSPOR : Berk, Sezer, Selçuk, Ali Oðuz, Kemal, Gökhan, Abdullah, Levent, Hakan (Baransel), Can, Nedim. KIRMIZI KART: 73. dak. Selçuk (Kastamonuspor). GOLLER: 29. dak. Turgay, 3. dak. Burak, 83. dak. Mert (Ýskilip Belediyespor), 55. dak. Abdullah (Kastamonuspor).

12 Spor haberleri sayfa 'de -Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Çorum Belediyespor, Bursa deplasmanýndan eli boþ döndü. -Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Çorumspor, Ankara deplasmanýnda lider Etimesgut Belediyespor'a kök söktürdü -Kastamonuspor karþýlaþmasýndan 3 puan alan Ýskilip Belediyespor 3 puaný 3 golle aldý. -Diðer spor haberleri sayfa 'de

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı