SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ"

Transkript

1 DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÞANLIURFA DA DOSTLUK PANELÝ Bediüzzaman asrýn doktorudur n AHMET HAMDÝ ÇÝÇEK ÝN HA BE RÝ SAY FA 6 DA YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr SURÝYE DE LÝBYA FO TOÐ RAF: A A MODELÝ ÝÞLEMEZ TÜRKÝYE NÝN TALEBÝYLE SURÝYE GÜNDEMLÝ OLARAK YAPILACAK NATO TOPLANTISI ÖNCESÝ ÝTALYAN BAKANDAN MESAJ: LÝBYA TARZI BÝR MÜDAHALE ÝHTÝMAL DIÞI. AB BAKANLARI TOPLANIRKEN u AB dý þiþ le ri ba kan la rý nýn Su ri ye kri zi ni gö rüþ mek ü ze re Lük sem burg'da yap týk la rý top lan tý ön ce si ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lu nan Ý tal ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Gi u li o Ter zi, Su ri ye i çin Lib ya'da kine ben zer bir mü da ha le yi ih ti mal dý þý tut tu ðu nu söyledi. ÝZMÝR DEKÝ 18 STK: Ar týk ye ter, kan dur sun uýz mir de fa a li yet gös te ren 18 STK, üst ça tý sý o lan fe de ras yon ve kon fe de ras yon lar bi r a ra ya ge le rek, te rö re kar þý or tak bir me saj ya yýn la dý. Ýz mir Mar din li ler E ði tim, Kül tür, Sað lýk Da ya nýþ ma ve Kal kýn ma Vak fýn ca dü zen le nen Te rör ve çö züm yol la rý ko nu lu ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan baþ kan lar, a kan ka nýn bir an ön ce dur du rul ma sý ný is te ye rek, Ar týk ye ter de diler. n8 de Þener Eruygur nihayet mahkemede usað lýk so run la rý ge rek çe siy le tu tuk suz yar gý la nan es ki Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný E mek li Or ge ne ral Þe ner E ruy gur, yar gý lan dý ðý Er ge ne kon dâ vâsý nýn du ruþ ma sý na ilk kez ka týl dý. nha be ri say fa 9 da Kemal Gürüz e tutuklama talebi n9 da TÜRKÝYE'NÝN ÇAÐRISI SORULUNCA u Su ri ye ta ra fýn dan sa vaþ u ça ðý dü þü rü len Tür ki ye'nin NA TO'nun 4. mad de si u ya rýn ca it ti fak ü ye le ri ni top lan tý ya ça ðýr dý ðý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Ý tal yan Ba kan, Su ri ye i çin ''Lib ya'ya ya pý lan tarz da ki mü da ha le yi ih ti mal dý þý tu tu yo rum'' de di. SURÝYE DEN ÝLK DETAYLI AÇIKLAMA umý sýr cum hur baþ kan lý ðý na se çi len Hür ri yet ve A da let Par ti sinin a da yý Mu ham med Mur si, se çim sü re cin de gös ter dik le ri gay ret ler den do la yý yar gý men sup la rý, or du ve po li se te þek kür e der ken, Mý sýr ý va tan ka bul e den her ke sin baþ ka ný o la ca ðý nýn al tý ný çiz di. LÝBYA'DA ON BÝNLERCE SÝVÝL ÖLMÜÞTÜ una TO'nun Lib ya'da Kad da fi'ye kar þý mü ca de le e den mu ha lif le ri des tek le mek i çin ger çek leþ tir di ði ha va bom bar dý man la rýn da, a ra la rýn da ço cuk, ka dýn ve yaþ lý la rýn da bu lun du ðu on bin ler ce si vil can ver miþ ve ya ra lan mýþ tý. nha be ri say fa 7 de Tür ki ye den as ke rî bir he yet da vet et tik utürk sa vaþ u ça ðý ný dü þü ren Su ri ye den ilk kez de tay lý bir a çýk la ma gel di. Baþ kent Þam da ka me ra la rýn kar þý sý na ge çen Su ri ye Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Ci had Mak di si, u ça ðýn sal dý rý ni ye tiy le dü þü rül me di ði ni, o la yýn ka za ol du - ðu nu i le ri sür dü. Söz cü, o la yýn a raþ tý rýl ma sý i çin Tür ki ye den as ke rî uz man he ye ti da vet et tik le ri ni söy le di. n7 de Dünya liderleri Mursi'yi telefonla arayarak tebrik ederken, Mýsýr meydanlarýnda da seçim sonuçlarý coþkuyla kutlanýyor. FO TOÐ RAF: A A MISIR IN YENÝ CUMHURBAÞKANI: BÝZLER SAVAÞ ÝÇÝN DEÐÝL, BARIÞ ÝÇÝN GELDÝK Mursi den ordu ve yargýya teþekkür udev let te le viz yo nun dan hal ka hi tap e den Mur si, Biz sa vaþ i çin gel me dik, ba rýþ i çin gel dik. Mý sýr ýn bü tün u lus la ra ra sý an laþ ma la rý na say gý lý yýz dedi. Mursi'nin seçilmesine saygý duyduðunu açıklayan Ýsrail de, iki ülke arasýndaki barýþýn sürmesi çaðrýsý yaptý. n7 de Ö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ðinin ta li ma týy la KESK ve bað lý sen di ka la rýn çok sa yý da yö ne ti ci si hak kýn daki gözaltý kararýnýn ardýndan KESK genel merkezinde arama yapýldý. YÖNETÝCÝLER GÖZALTINDA KESK e KCK operasyonu uö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ðinin ta li ma týy la KESK ve bað lý sen di ka la rýn çok sa yý da yö ne ti ci si hak kýn da gö zal tý ka ra rý çý kar týl dý. KESK yet ki li le ri, so ruþ tur ma kap sa mýn da kon fe de ras yon ve E ði tim Sen in ya ný sý ra SES, BES, Tüm Bel -Sen ve Bir le þik Ta þý ma cý lýk Sen di ka sýnýn (BTS), bir kýs mý es ki 58 yet ki li si hak kýn da gö zal tý ka ra rý çý kar týl dý ðý ný bil dir di. nha be ri say fa 9 da ÜÇ UZMAN ERBAÞ YARALANDI Hakkari de bir þehit uhak ka ri- Þýr nak sý ný rýn da ki Ka vak lý böl ge si nin ku ze yin de Dað ve Ko man do Tu gay Ko mu tan lý ðýnca yü rü tü len o pe ras yon sý ra sýn da çý kan ça týþ ma da bir uz man er baþ þe hit o lur ken 3 uz man er baþ ha fif þe kil de ya ra lan dý. Ö te yan dan, üç gün ön ce Buz lu pý nar mev ki in de te rö rist le rin a te þin de a ðýr ya ra la nan ko ru cu Hü sa met tin Kan de mir de þe hit ol du. nha be ri say fa 8 de Þehit polis dualarla topraða verildi n8 de BARZANÝ DEN PKK YA ÇAÐRI Türkiye barýþçý çözüme hazýr ukuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin Baþ ka ný Me sud Bar za ni, bir kez da ha te rör ör gü tü PKK ya çað rý da bu lun du. Bar za ni, Bu so run sa de ce si ya sî yol lar la çö zü lür. Bu so run si lahla ve Mesut Barzani si lah lý ey lem ler le çö zül mez de di. Bar za ni, Tür ki ye so run la rý ba rýþ çý yön tem ler le çöz me ye ha zýr dýr i fa de si ni kul lan dý. n8 de SURÝYE ORDUSUNDAN KAÇAN KAÇANA u09 ISSN KARAMÜRSEL CEZAEVÝNDEN 4 FÝRAR u03

2 2 26 HA ZÝ RAN 2012 SALI Y L HÝ KA  Y E T Allah ýn varlýk ve birliðini kesin delillerle bilip iman edenlerden olsun diye, Ýbrahim e göklerin ve yerin içyüzünü Biz böylece gösterdik. En'âm Sû re si: 75 /  ye t-i Ke ri me Me â li H Biriniz Allah'tan dilekte bulunduðunda bolca istesin. Çünkü Rabbinden istemektedir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 307 / Ha di s-i Þe rif Me â li  lem-i Ýs lâ mi ye tin te mel le ri Kur ân dýr Kur ân, mü es sis tir, bir Din-i Mü bî nin e sâ sý dýr ve þu â lem-i Ýs lâ mi ye tin te mel le ri dir ve ha yat-ý iç ti mâ i ye-i be þe ri ye yi de ðiþ ti rip, muh te lif ta ba kâ ta, mü ker rer su âl le ri ne ce vap týr. ON DÖR DÜN CÜ REÞ HA: Mah zen-i mu ci zât ve mu ci ze-i küb râ o lan Kur ân-ý Ha kîm, nü büv vet-i Ah me di ye (asm) i le Vah dâ ni yet-i Ý lâ hi ye yi, o de re ce kat î is pat e di yor ki, baþ ka bür ha na hâ cet bý rak mý yor. Biz de o nun ta ri fi ne ve me dâr-ý ten kid ol muþ bir i ki lem a-i i câ zý na i þa ret e de riz. Ýþ te, Rab bi mi zi bi ze ta rif e den Kur ân-ý Ha kîm, þu ki tâb-ý ke bîr-i kâ i na týn bir ter cü me-i e ze li ye si, þu sa hâ if-i arz ve se mâ da müs te tir kü nûz-u es mâ-i Ý lâ hi ye nin keþ þâ fý, þu su tûr-u hâ di sâ týn al týn da muz mer ha kâ i kýn mif tâ hý, þu â lem-i þe hâ det per de si ar ka sýn da ki â lem-i gayb ci he tin den ge len il ti fa tât-ý Rah mâ ni ye ve hi tâ bât-ý E ze li ye nin ha zî ne si, þu â lem-i mâ ne vi ye-i Ýs lâ mi ye nin gü ne þi, te me li, hen de se si, â lem-i uh re vi ye nin ha ri ta sý, zât ve sý fât ve þu ûn-u Ý lâ hi ye nin kavl-i þâ ri hi, tef sir-i vâ zý hý, bür han-ý nâ tý ký, ter cü mân-ý sâ tý ý, þu â lem-i in sa ni ye tin mü reb bî si, hik met-i ha ki ki si, mür þid ve hâ dî si; hem bir ki tâb-ý hik met ve þe ri at, hem bir ki tâb-ý du â ve u bû di yet, hem bir ki tâb-ý e mir ve dâ vet, hem bir ki tâb-ý zi kir ve mâ ri fet gi bi, bü tün hâ cât-ý mâ ne vi ye si ne kar þý bi rer ki tap ve bü tün muh te lif ehl-i me sâ lik ve me þâ rib o lan ev li yâ ve sýd dî kî nin, as fi yâ ve mu hak ki kî nin her bi ri nin meþ reb le ri ne lâ yýk bi rer ri sâ le ib râz e den bir kü tüp hâ ne-i mu kad de se dir. Se beb-i ku sur te veh hüm e di len tek ra râ týn da ki lem a-i i câ za bak ki; Kur ân, hem bir ki tâb-ý zi kir, hem bir ki tâb-ý du â, hem bir ki tâb-ý dâ vet ol du ðun dan, i çin de tek rar müs tah sen dir, bel ki el zem dir ve eb lað dýr, ehl-i ku su run zan ný gi bi de ðil. Zî râ, zik rin þe ni, tek rar i le ten vir dir; du â nýn þe ni, ter dad i le tak rir dir; e mir ve dâ ve tin þe ni, tek rar i le te kid dir. Hem, her kes her va kit bü tün Kur ân ý o ku ma ya muk te dir o la maz, fa kat bir sû re ye gâ li ben muk te dir o lur. O nun i çin, en mü him ma kâ sýd-ý Kur â ni ye ek ser u zun sû re ler de derc e di le rek, her bir sû re bir kü çük Kur ân hük mü ne geç miþ. De mek, hiç kim se yi mah rum et me mek i çin tev hid ve ha þir ve kýs sa-i Mû sâ gi bi bâ zý mak sad lar tek rar e dil miþ. Hem, cis mâ nî ih ti yaç gi bi, mâ ne vî hâ cât da hi muh te lif tir. Bâ zý sý na in san her ne fes muh taç o lur: cis me ha va, ru ha Hû gi bi. Bâ zý sý na her sa at: Bis mil lâh gi bi ve hâ ke zâ. De mek, tek rar-ý â yet, te ker rür-ü ih ti yaç tan i le ri gel miþ ve o ih ti ya ca i þa ret e de rek, u yan dý rýp teþ vik et mek, hem iþ ti yâ ký ve iþ ti hâ yý tah rik et mek i çin tek rar e der. Hem Kur ân, mü es sis tir, bir Din-i Mü bî nin e sâ sý dýr ve þu â lem-i Ýs lâ mi ye tin te mel le ri dir ve ha yat-ý iç ti mâ i ye-i be þe ri ye yi de ðiþ ti rip, muh te lif ta ba kâ ta, mü ker rer su âl le ri ne ce vap týr. Mü es si se, tes bit et mek i çin tek rar lâ zým dýr, te kid i çin ter dad lâ zým dýr, te yid i çin tak rîr, tah kik, tek rîr lâ zým dýr. Hem öy le me sâ il-i a zî me ve ha kâ ik-ý da kî ka dan bah se di yor ki, u mu mun kalb le rin de yer leþ tir mek i çin çok de fa muh te lif sû ret ler de tek rar lâ zým dýr. Bu nun la be ra ber, sû re ten tek rar dýr, fa kat mâ nen her bir â ye tin çok mâ nâ la rý, çok fay da la rý, çok vü cuh ve ta ba kâ tý var dýr. Her bir ma kam da ay rý bir mâ nâ ve fay da ve mak sad lar i çin zik re di li yor. Hem Kur ân ýn, me sâ il-i kev ni ye nin bâ zý sýn da ib hâm ve ic mâ li i se, ir þâ dî bir lem a-i i câz dýr. Ehl-i il hâ dýn te veh hüm et tik le ri gi bi me dâr-ý ten kid o la maz ve se beb-i ku sur de ðil dir. Söz ler, On Do ku zun cu Söz LÛ GAT ÇE: ter dad: Tek rar. Hû: A rap ça da ki O mâ nâ sý na ge len bir za - mir dir ki, Al lah i çin kul la ný lýr. ha kâ ik-ý da kî ka: Ýn - ce ve de rin mâ nâ lý ger - çek ler, ha ki kat ler. ib hâm: Müb hem, ka pa lý bý rak mak. Be lir - siz ol mak. Mu ay yen ol - ma yan. müs te tir: Ör tün - müþ, giz len miþ. muz mer: Giz li, sak lý, ör tü lü. hen de se: Çiz gi, düz - lem ve ha cim o la rak bu üç þek lin ö zel lik le ri ni ve öl çü le ri ni in ce le yen ma te ma tik ko lu, þe kil bil gi si; ge o met ri. mü es sis: Te sis e - den, ku ran. kavl-i þâ rih: A çýk la - yan söz. ter cü mân-ý sâ tý: Par lak ter cü man. Ri sa le-i Nur gö züy le dün ya ah met de mir dog ma il.com Es se lâ mu a ley küm ve rah me tul lâ hi ve be re kâ tu hû... Av ru pa i le Af ri ka a ra sýn da bir köp rü va zi fe si gö ren, Müs lü man la rýn En dü lüs is mi ni ver dik le ri Ýs pan ya top rak la rýn dan bin ler se lâm... Ýs pan ya nü fus o la rak 46 mil yon ve bu nü fu sun yak la þýk 3 mil yo nu Müs lü man lar dan o lu þu yor. En dü lüs E me vi si ne 800 yýl lýk Ýs lâ mi ye tin va tan lý ðý ný yap mýþ bu top rak lar da 1000 ci va rýn da mes cid var. Her þeh rin de 2-3 ta ne mes cid var ken bu sa yý Bar se lo na da 20 ye ka dar yük se li yor. BAR CE LO NA DA CE MA AT SIÐ MA YIN CA CU MA Ý KÝ KE RE KI LI NI YOR Ýs pan ya nýn en bü yük þeh ri o lan Bar se lo na da Ta rýk Bin Zi yad Ca mii bu lun mak ta. Ca mi yak la þýk beþ yüz ki þi lik, a ma Cu ma gün le ri çok faz la ce ma at ol du ðu i çin bir o ka dar ki þi de dý þar da bek li yor. Bu yüz den Cu ma na ma zý i ki de fa ký lý ný yor. Hat ta bu ca mi de bir ak þam na ma zý na da hil ol du ðu muz da gör dük ki ca mi að zý na ka dar do luy du. Bir va kit na ma zýn da bi le ca mi le ri do lu o lan Ýs pan ya da çok Müs lü man var. Ço ðun lu ðu nu i se Fas lý Müs lü man lar o luþ tur mak ta. Ve sa yý la rý ga yet az o lan ve ti ca ret le uð ra þan Türk ler de var. Bar se lo na da ki Ö mer Ýb ni Hat tab Ca mi i nin i ma mý na Ri sa le-i Nur dan tak dim et tik. Bu ca lýþ ma la ra çok ih ti yaç ol du ðu nu, ken di si nin de 50 gün lü ðü ne La tin A me ri ka da Ek va dor ül ke - e nab-ý Hak, kâ i na týn hik - C met-i hil ka ti ve bü yük ne ti ce si ve kýy met li mey ve si ve ar zýn ha li fe si o lan in san 1 i çin a sýl ha yat o lan a hi ret yur dun da ki e be dî ha ya tý ve sa a de ti te min et me si mak sa dýy la bir im ti han ye ri o lan bu fa ni dün ya yý ya rat mýþ týr. Dün ya nýn ke li me ma na sý, en ya kýn, en a þa ðý; þim di ki â le mi miz (ö lü me ve ya a hi re te en ya kýn ol ma sýn dan bu i sim ve ril miþ tir) 2 þek lin de dir. Dün ya nýn ma hi ye ti ni, ma na sý ný ve ta ri fi ni en gü zel ve en doð ru bir þe kil de Ri sa le-i Nur i zah et miþ tir. Bu dün ya e be dî kal mak i çin ya ra týl mýþ bir men zil de ðil dir; an cak Ce nab-ý Hakk ýn e be dî ve ser me dî o lan Dâ rüs se lâm (Cen net) men zi li ne da vet li si o lan mah lû ka týn iç ti ma la rý i çin bir han ve bir bek le me sa lo nu dur 3 ha ki ka ti ni üst baþ lýk la su nan Ri sa le-i Nur, dün ya nýn ta ri fi ni ve ma hi ye ti ni þu þe kil de yap mýþ týr: Dün ya, mu vak kat bir ti ca ret gâh; her gün do lar bo þa lýr bir mi sa fir ha ne; ve ge len ge çen le rin a lýþ ve ri þi i çin yol üs tün de ku rul muþ bir Pa zar; ve Nak kaþ-ý E ze li nin te ced düt e den, hik met le ya zar bo zar bir def te ri; ve her ba har, bir yal dýz lý mek tu bu; ve her bir yaz, bir man zum ka si de si; ve o Sa ni-i Zül ce lâl in cil ve-i es ma sý ný ta ze len di ren, gös te ren â yi ne le ri; ve a hi re tin fi dan lýk bir bah çe si; ve rah met-i Ý lâ hi ye nin bir çi çek dan lý ðý; ve â lem-i be ka da gös te ri le cek o lan lev ha la rý ye tiþ tir me ye mah sus mu vak kat bir tez gâ hý dýr. 4 Hem, kes ret-i mah lû kat ci he tiy le ve mü te ma di yen de ði þen yüz bin ler çe þit çe þit en va-ý ze vi l-ha yat ve ze vi l-er va hýn (ha yat ve ruh sa hip le ri nin) mes ke ni, men þe i, fab ri ka sý, meþ he ri, mah þe ri ol ma sý hay si ye tiy le, bu kâ i na týn kal bi, mer ke zi, hü lâ sa sý, ne ti ce si, se beb-i hil ka ti o la rak, ga yet bü yük öy le bir e hem mi ye ti var ki, kü çük lü ðü i le be ra ber ko ca se ma va ta kar þý denk tu tul muþ. 5 Ri sa le-i Nur, hem bir ki tab-ý Sa me dâ nî, hem bir mez ra, hem â yi ne ler mec mu a sý, hem sey yar bir ti ca ret gâh, hem bir sey ran gâh ve hem bir mi sa fir ha ne 6 o lan Dün ya nýn üç yü zü nün ol du ðu nu be lir te rek; bu üç yü zün ma hi yet le ri ni de gü zel ce i zah et mek te dir: Dün ya nýn bi rin ci yü zü, Ce nabý Hak kýn es ma sý na ba kar; on la rýn nu ku þu - nu gös te rir, mâ nâ-i har fiy le, on la ra a yi ne - dar lýk e der. Ý kin ci yü zü, a hi re te ba kar; a hi - re tin tar la sý dýr. Cen ne tin mez ra sý dýr, rah - me tin mez he re si dir (çi çek bah çe si dir). Ü - çün cü yü zü, in sa nýn he ve sa tý na ba kan ve gaf let per de si o lan ve ehl-i dün ya nýn mel a be-i he ve sa tý (he ves u yan dý ran o yun lar) o lan yüz dür. 7 Nur-i i man la dün ya nýn ev vel ki i ki vec hi ne (yü zü ne) bak mak, ma ne vî bir cen net gi bi o lur. Ü çün cü ve cih i se, dün ya nýn fe na yü zü dür ki, zâ tî ve e hem - mi yet li bir kýy me ti yok tur. 8 Bu i ti bar la, mü min bir in sa nýn, Dün ya nýn her þe yin de a hi re te fay da ve re cek bir ser ma ye, bir mey ve al ma sý 9 i çin, Dün ya yý, a hi re tin mez ra sý ve es ma-i Ý lâ hi ye nin â yi ne si ve Ce nab-ý Hakk ýn mek tu ba tý ve mu vak kat bir mi sa fir ha ne si 10 o la rak gör me si ve sev me si ge rek mek te dir. Çün kü Dün ya, â lem-i â hi re te bir fih ris te hük mün de dir 11 ve u mur-u di ni ye ye ve a mali a hi re te iþ ve hiz met i çin ku rul muþ bir fab ri ka dýr 12 ; in san la rýn mülk ve ma lý de ðil dir. An cak in san lar a me le gi bi o mi sa fir ha ne nin çe þit çe þit iþ le rin de ve tez yi na týn da ça lý þýr lar. 13 Hem, Dün ya nýn lez zet le ri, zevk le ri ve ziy net le ri, Ha lýk ý mý zý, Ma lik i mi zi ve Mev lâ mý zý bil me di ði miz tak dir de, Cen net ol sa bi le, Ce hen nem dir. 14 Ri sa le-i Nur, dün ya nýn a hi re te ve es ma-i Ý lâ hi ye ye ba kan i ki gü zel yü züy le, fa ni ve çir kin o lan ö te ki yü zü nü þu þe kil de ö zet le mek te dir: Dün ya nýn bir yü zü, az çok za hi rî bir ün si yet, bir gü zel li ði var sa da bâ tý ný ve i çi da i mî bir vah þet i le do lu dur. Ý kin ci si ne gi dip i ki ca mi nin a çýl ma sý na ve si le ol du ðun dan bi ze bah set ti. ÝS PAN YOL CA YA RÝ SA LE-Ý NUR LAR ÇOK GÜ ZEL TER CÜ ME E DÝL MÝÞ Bar se la no dan Va len ci a ya geç ti ði miz de Ýs pan yol bir a i le yi zi ya ret et tik; Ri car do ve Gem ma. Ken di le ri bi zi e vin de mi sa fir et ti ler. Bu ra ya gel miþ ken Ar jan tin de ya pý lan ter cü me le rin Ýs pan ya Ýs pan yol ca sý na ya kýn lý ðý ný ve an la þý la bi lir li ði ni sor duk. Ri car do, Ýs pan yol ca Ri sa le-i Nur la rý o ku yup in ce le dik ten son ra, ter cü me le rin gü zel ol du gu nu ve ga yet i yi ve an la þý lýr ol du ðu nu, Ýs pan ya da ki in san la rýn ra hat bir þe kil de an la ya bi le cek le ri ni söy ler ken e þi Gem ma da i lâ ve o la rak, Ri sa le-i Nur u ter cü me et mek çok zor. Bu na rað men Ýs pan yol ca ya Ri sa le-i Nur lar çok gü zel ter cü me e dil miþ di ye rek ter cü me ler hak kýn da ki ça lýþ ma la rýn de va mý ný te men ni et ti ler. Ri car do yla da ha son ra gö rüþ tü ðü müz de i se A sa-yý Mu sa yý bi tir mek ü ze re ol du ðu nu ve Ri sa le-i Nur un üs lu bu ve ba zý bö lüm le rin ör nek ler le an la týl ma sý çok ho þu na git ti ði ni söy le di. VAL LA HÝ SÝZ LER GER ÇEK MÜS LÜ MAN LAR SI NIZ Da ha son ra ki du rak la rý mýz Ma la ga ve Gra na da ydý. Zi ya ret et ti ði miz mes cid le re Ýs pan yol ca e ser ler den bý rak týk. Çok mem nun ol du lar. yü zü, fil cüm le, za hi ren vah þet li i se de, ba tý nen da i mî bir ün si yet le do lu dur. Kur ân-ý A zi müþ þan, na zar la rý a hi ret i le mut ta sýl (bi ti þik) o lan i kin ci vec he tev cih e der. Bi rin ci ve cih i se, a hi re tin zýd dý o lup, a dem le mut ta sýl dýr. 15 E vet, dý þý süs i çi pis ve da i mî bir vah þet i le do lu o lan dün ya nýn bu ci he ti, bü tün le za i ziy le, se fa hat le riy le, sa fa la rýy la pek a ðýr ve pek bü yük bir yük tür. Ru hu fa sit (bo zuk), kal bi has ta o lan lar dan baþ ka, kim se o a ðýr yü kün al tý na gi re mez. 16 Bu se bep le, mü min o lan bir in sa nýn lez zet le ri ze hir li ba la ben ze yen ve öm rü ký sa o lup sür at le ze val ve gu rû ba gi den dün ya yý kes ben de ðil, kal ben terk et me si lâ zým dýr. 17 E fen di mi zin (asm) Dün ya sev gi si bü tün ha ta la rýn ba þý dýr 18 di ye rek i þa ret et ti ði sev gi, dün ya nýn fe na yü zü ne o lan sev gi dir. Dün ya nýn, a hi re te ve es ma-i Ý lâ hi ye ye ba kan gü zel iç yüz le ri ne kar þý nev-i in sa na mu hab bet ve ril miþ ken, o mu hab be ti sû-i is ti mal e de rek fa ni, çir kin, za rar lý, gaf let li yü zü ne kar þý sarf et me si 19 bü tün ha ta la rýn ve sap ma la rýn ba þý dýr. Bu se bep le, mü min in san, dün ya yý ve on da ki mah lû ka tý ma na-i is miy le de ðil, ma na-i har fiy le ba kýp sev me li dir. 20 O nun na za rýn da þu dün ya bir zi kir ha ne-i Rah man, bir ta lim gâh-ý be þer ve hay van; ve bir mey dan-ý im ti han-ý ins-ü cân dýr. 21 Mü mi nin bu ba kýþ a çý sý nýn ve kül lî na za rý nýn ve is ti ka me ti nin uh re vî ne ti ce si çok bü yük tür. Bir dar-ý mü kâ fat, bir ma hall-i sa a det o nun i çin ih zar e dil miþ tir. Bu fa ni dün ya ya be del, ba ki bir Cen net o nu bek le mek te dir. 22 E vet, Dün ya ka dar, Ýs pan ya'dan Nurlu bir mektup... Bun lar dan bir ta ne si de Gra na da da zi ya ret et ti ði miz mes cid de va zi fe li Sa lim is min de ki ca mi mü ez zi ni. Ýlk se fer de gö rüþ tü ðü müz de o na ve re bi le ce ði miz faz la ki ta bý mýz yok tu. Ri sa le-i Nur dan ve ma hi ye tin den bah se dip ay rýl mýþ týk. Ý kin ci kez git mek na sip ol du ðun da i se, e li miz de ki Ri sa le-i Nur la rý gö rün ce ye min e de rek Val la hi siz ler ger çek Müs lü man lar sý nýz di ye rek ki tap la rý ge tir me miz den do la yý se vin ci ni i fa de e de rek çok te þek kür et ti. ÝS PAN YOL LA RIN KUR DU ÐU SA ÝD NUR SÎ DER NE ÐÝ En son du ra ðý mýz i se Ýs pan ya nýn baþ ken ti Mad rid di. Mad rid de u ça ðý mý zýn kalk ma sý na sa at ler ka la il ginç bir ha ber duy muþ tuk. Bir grup in san Sa id Nur sî Der ne ði di ye bir der nek kur muþ lar. Bu ha ber bi zi de çok he ye can lan dýr mýþ tý. Ýlk ön ce te le fon da ko nuþ tu ðu muz da bi zim le ta nýþ mak tan çok mem nun o la cak la rý ný söy le ye rek gö rüþ mek is te di ler. Tür ki ye den hiç bað lan tý sý ol ma dan ken di le ri nin 2009 yý lýn da kur du gu Sa id Nur sî Der ne ði yle Ýs pan ya da ki in san la ra Be di üz za man ýn fi kir le ri ni ta nýt ma yý ar zu e di yor lar dý. Der nek baþ ka ný A vu kat An to ni o Gar ci a ve yar dým cý sý Mu ham med El Se yo u fi yle bu luþ tu ðu muz da bi ze þun la rý söy le di ler: Ge le ce ðin Ýs lâ mi ye ti, Sa id Nur sî nin Kur ân dan çý kar dý ðý fi kir ler ü ze ri ne bi na e di le cek ka na a tin de yiz. Ýs - fa kat fa ni dün ya gi bi fa ni de ðil, ba ki bir Cen net ve ri le cek tir. Ma dem dün ya nýn, her ha ta nýn ba þý o lan mez mum (kö tü len miþ) mu hab be ti de ðil, bel ki es ma ya ve a hi re te ba kan i ki yü zü nü, es ma ve a hi ret i çin sev miþ ve i ba det-i fik ri ye i le o yüz le ri ma mur et miþ, gü ya bü tün dün ya sýy la i ba det et miþ; el bet te dün ya ka dar bir mü kâ fat al ma sý, muk te za-i rah met ve hik met tir 23 E vet, dün ya fa ni dir; fa kat e be dî bir â le min le va zý ma tý ný ye tiþ ti ri yor. Çen dan, za il dir, ge çi ci dir; fa kat ba kî mey ve ler ve ri yor, ba ki bir za týn ba ki es ma sý nýn cil ve le ri ni gös te ri yor. 24 Bu nok ta dan, Sul tan-ý e ze li o lan Ce nab-ý Hakk ýn kud re tiy le, yok luk ka ran lýk la rýn dan zi ya dar var lýk â le mi ne çý ka rý lan ve bü tün mev cu da tý i çin de seç ti ði ve e ma net-i küb ra yý ver di ði ve ha þir yo luy la sa a det-i e be di ye ye mü te vec cih et tir di ði biz in san la rýn, dün ya da ki i þi, o sa a det-i e be di ye yol la rý ný te min et mek le re sü l-ma lý mýz (ser ma ye miz) o lan is ti dat la rý mý zý ne ma lan dýr mak týr. 25 Me se le nin ö zü, e sa sý bu dur; bu yüz den dün ya ha ya tý mý zý çok i yi de ðer len dir me miz ge rek mek te dir. E vet, Dün ya ma dem fa ni dir. Hem ma dem ö mür ký sa dýr. Hem ma dem ga yet lü zum lu va zi fe ler çok tur. Hem ma dem ha yat-ý e be di ye bu ra da ka za ný la cak týr. Hem ma dem dün ya sa hip siz de ðil. (...) El bet te, en bah ti yar o dur ki, dün ya i çin a hi re ti u nut ma sýn. A hi re ti ni dün ya ya fe da et me sin, ha yat-ý e be di ye si ni ha yat-ý dün ye vi ye i çin boz ma sýn, ma la ya ni þey ler le öm rü nü te lef et me sin, ken di ni mi sa fir te lak ki e dip mi sa fir ha ne sa hi bi nin e mir le ri ne gö re ha re ket et sin, se lâ met le ka bir ka pý sý ný a çýp sa a det-i e be di ye ye gir sin. 26 Bu nun i çin i se, Bu dün ya, bir mi sa fir ha ne dir. E be dî ha ya tý is te yen ler, mi sa fir ha ne de ki va zi fe le ri ne dik kat gös ter dik le ri nis bet te mem nun e di lir ler. Mâ nâ la rý ný öð re ten ve is pat e den 27 Ri sa le-i Nur u dik kat ve te fek kür le o ku mak ge rek mek te dir. Bu ul vî ma na ve ha ki kat le re â yi ne o lan Ri sa le-i Nur a kar þý la kayt kal mak ve a lâ ka dar ol ma mak i se, an cak gaf le tin e se ri o la bi lir. 28 Dip not lar: 1- A sa-yý Mu sa, s. 357, 2- Ye ni Lü gat, s. 207, 3-Mes ne vi-i Nu ri ye, s. 74, 4-Lem a lar, s. 521, 5- A sa-yý Mu sa, s. 357, 6-Söz ler, s. 332, 7-a ge., s. 1018, 8-Mes ne vi-i Nu ri ye, s. 128, 9-Söz ler, s. 1052, 10-a ge., s. 1043, 11- Mes ne vi-i Nu ri ye, s. 339, 12-a ge., s. 359, 13-a ge., s. 182, 14-a ge., s. 167, 15-a ge., s. 112, 16-a ge., s. 109, 17-a ge., s. 201, 18-Lem a lar, s. 522, 19-a ge., s. 522, 20-Söz ler, s. 1043, 21-a ge., s. 34, 22-Mek tu bat, s. 383, 23-Söz ler, s. 1059, 24-a ge., s. 1036, 25-Ý þa ra tü l- Ý câz, s. 29, 26-Mek tu bat, s. 119, 27-A sa-yý Mu sa, s. 412, 28-a ge., s. 414 pan ya da o ka dar çok in san var ki Sa id Nur sî yi ve fi kir le ri ni me rak e den. Ýn san lar çok il gi li ler Be di üz za man a. Biz bu der ne ði kur ma dan ön ce Ýs lâm dün ya sýn dan bir çok â li mi a raþ týr dýk a ma Sa id Nur sî tar zýn da, gü nü müz in sa ný na mo dern Ýs lâ mi ye ti an la tan baþ ka bir fi kir a da mý na rast la ma dýk. Þim di, Av ru pa in sa ný da ha çok ken di ne hi tap e den, mo dern bir Ýs lâ mî an la yýþ tar zý is ti yor. Ýþ te Sa id Nur sî de bu var. Ri SA LE-Ý NUR E SER LE Ri Ni Ý MAM LA RA DA ÐI TA CAK LAR Ha zi ran a yý nýn 16 sýn da Mad rid de i mam lar top lan tý sý var. Bu top lan tý da, gö tür dü ðü müz Ýs pan yol ca Ri sa le-i Nur e ser le ri ni i mam la ra da ðý ta cak la rý ný söy le di ler. Sa id Nur sî yi ta nýt ma a dý na biz her þe ye a çý ðýz. Si zin le be ra ber bu i þi yü rüt mek is ti yo ruz di ye rek bu ça lýþ ma la rý nýn bir an ön ce fa a li ye te geç me si ni ar zu e di yor lar. Ko nuþ ma bi tip a ya ða kalk tý gý mýz da i se Ýlk kon fe ran sý mý zý ne za man ya pý yo ruz? di ye rek Be di üz za man ý Ýs pan ya in sa ný na ta nýt mak is te dik le ri ni þevk le di le ge tir di ler. Rab bim en ký sa za man da Ýs pan ya da ha yýr lý hiz met ka pý la rý a çýp in san la ra Pey gam ber E fen di mi zin (asm) nu ru nu, i man ve Kur ân ha ki kat la rý o lan Ri sa le-i Nur u ve Üs ta dý mýz Be di üz za man Haz ret le ri ni ta ný týp i man la rý kur tar ma ya ve si le o lun ma sý i çin siz ler den du â la rý ný zý bek li yo ruz. KARDEÞÝNÝZ AH MED HA SAN

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 6 Þaban 1433 Ru mî: 13 Haziran 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý En gel ler vic dan la a þý lýr TÜRK HARB-ÝÞ SENDÝKASI GENEL BAÞKANI BAYRAM BOZAL, ENGELLÝ VATANDAÞLARA KARÞI ÇIKARILAN ENGELLERÝN YASAL DÜZENLEMELERLE DEÐÝL, TOPLUMUN VÝCDANININ HAREKETE GEÇÝRÝLMESÝYLE AÞILABÝLECEÐÝNÝ KAYDETTÝ. AHMET TERZÝ ANKARA ENGELLÝ va tan daþ la rý mý zýn sos yal ve kül tü rel hak la ra u la þým ýnda ki en gel le rin kal dý rý lma sý maksadýyla 2005 yý lýn da çý - ka rtý lan ka nunun yü rür lük ta ri hi nin 3 yýl da ha er te len me si ne tep ki ler sü rü yor. Türk Harb-Ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Bay ram Bo zal, ka mu sal a lan la rýn en gel li e ri þi mi ne a çýl ma sý ný zo run lu ký lan ya sal dü zen le me nin yü rür lük ta ri hi nin er te - len me si nin dev let e liy le ay rým cý lýk an la - mý na ge le ce ði ni söy le di. Ül ke miz nü fu su nun yüz de 12 si ni o - luþ tu ran en gel li va tan daþ la rý mýzýn 2005 yý lýn da çý ka rý lan 5378 Sa yý lý ka - nunla top lum sal ha ya týn e þit bi rey le ri o la rak ö nem li hak la ra u laþ tý ðý na dik kat çe ken Bo zal, En gel li va tan daþ la rý mý - zýn, is tih da mýn dan, sos yal ve kül tü rel hak la ra u la þý mý na ka dar pek çok a lan - da yýl lar ca göz ar dý e di len so run la ra, ya sa i le çö züm ge ti ril mek is ten miþ tir. An cak söz ko nu su ya sa nýn ü ze rin den 7 yýl geç miþ ol ma sý na rað men, ne ya zýk ki, ka mu sal a la nýn sevk ve i da re sin den so rum lu ke sim ler i çin ü ze rin de ya sa bek le nen et ki yi u yan dý ra ma mýþ týr. Ya - sa i le top lum sal tüm a lan la rýn en gel li - le rin u la þý mý na uy gun ha le ge ti ril me si i çin ta ný nan 7 yýl lýk sü re de 3 yýl lýk u - zat ma ya gi dil mek te dir. En gel li va tan - daþ la rý mýz, mer ke zi ve ye rel yö ne tim - le rin çe þit li ne den le re bað lý o la rak or - ta ya çý kan ba þa rý sýz lý ðý nýn mað du ru o - la rak ya þa ma ya de vam e de cek tir de di. Yaþ lý ba ký cý sý kur su ta mam lan dý GÖNENLÝ Meh med E fen di Ý lim Ve Hiz met Vak fý nýn dü zen le di ði kur su ta mam la yan yaþ lý ba ký cý sý per so ne li kur si yer le ri ne Av - ru pa Bir li ði nin stan dart la rý na uy gun ser ti fi - ka lar ve ri le cek. Ýs tan bul un Si liv ri Ýl çe sin de Gö nen li Vak fý nýn ku rup iþ let ti ði Si liv ri Ak çil Kar deþ ler Hu zur ve Yaþ lý Ba ký me vi, yaþ lý ba - ký cý sý per so ne li ye tiþ ti ril me si i çin Si liv ri Ýl çe Mil li E ði tim Mü dür lü ðü ve Sil vri Halk E ði tim Mer ke zi i le bir lik te aç tý ðý yaþ lý ba ký cý sý per - so ne li kur su ta mam lan dý. Mart a yý so nun da Yaþ lý lar Haf ta sý nýn baþ lan gý cýn da baþ la yan kurs haf ta nýn beþ gü nü ak þam sa at le rin de ya pýl dý. 13 haf ta sü - ren kurs so nun da ba þa rý lý kur si yer le re Av ru - pa Bir li ði nin u yum ya sa la rýn da ön gör dü ðü stan dart la ra uy gun ser ti fi ka lar ve ri le cek. Bu ser ti fi ka yý a lan kurs i yer ler, Tür ki ye nin her ye rin de has ta ne, hu zu re vi gi bi iþ let me ler de iþ bu la bi le cek le ri bir bel ge ye sa hip o la cak lar. Kur su ba þa rýy la ta mam la yan kur su yer le re bel ge le ri ya rýn sa at 13.00/15.00 a ra sýn da hu zu re vin de dü zen le cek tö ren le ve ri le cek. Kur si yer ler, Si liv ri Kay ma ka mý, Ýl çe Mil lî E ði - tim Mü dü rü ve Halk E ði tim Mer ke zi Mü dü - rü nün de ka tý la ca ðý bir prog ram la ser ti fi ka - la rý ný a la cak lar. Gö nen li Vak fý Ku ru cu lar Ku ru lu ü ye si Sü ley man Gül te ki, ha yýr se ver le rin kat ký - la rý i le ya pýl mýþ o lan hu zu re vi nin ar týk e - ði ti me ve is tih da ma da kat ký sað la dý ðý ný söy le di. Gül te ki, kur su bi ti ren ilk kur si - yer ler den ken di per so nel ih ti yaç la rý kar - þý la ma yý he def le dik le ri ni söy le di. Fa a li ye - te ge çir dik le ri hu zu re vi nin ka pý sý nýn her - ke se a çýk ol du ðu nu söy le yen Gül te ki, þun la rý söy le di: Yaþ lý, a i le i çin bir be re ket kay na ðý ve en de ðer li ha zi ne dir. Biz ler i - çin ya ni va kýf ku ru cu la rý ve gö nül lü le ri miz i çin en ö nem li ko nu Al lah ýn rý za sý ný ka - zan mak týr. Ýs tan bul/ Mus ta fa Gök men Milyonlarca engelli vatandaþýmýz, haklarýna ulaþmakta engellerle karþý karþýya kalýyor. FOTOÐRAF: SEDAT SERDAR Met ro büs yo lun da ka za Zey tin bur nu nda a þý rý hýz se be biy le kon trol den çý kan o to mo bi lin met ro büs yo lu na gi rip tak la at ma sý, tra fik ka me ra la rý ta ra fýn dan sa ni ye sa ni ye kay de dil di. 3 ki þi nin ya ra lan dý ðý ka za da o to mo bil hur da ya dön dü. Ka za dün ak þam sa at le rin de D-100 Ka ra yo lu Av cý lar is ti ka me ti Zey tin bur nu mev ki in de mey da na gel miþ ti. 34 GG 6881 pla ka lý o to mo bil a þý rý hýz se be biy le sü rü cü nün kon tro lün den çý kýp, ba ri yer le ri a þa rak met ro büs yo lun da tak la at mýþ tý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si tra fik ka me ra la rý na yan sý yan gö rün tü ler de ka za nýn bo yu tu göz - ler ö nü ne se ril di. Gö rün tü ler den, o to mo bi lin sol þe rit ten ge le rek ba ri yer le re çarp tý ðý, da ha son ra met ro büs yo - lun da tak la at tý ðý an la þý lý yor. Met ro büs du ra ðý na ka dar sü rük le nen o to mo bil ters dö nü yor. Du rak ta yol cu ol - ma ma sý ve met ro büs bu lun ma ma sý muh te mel bir fa ci a yý ön le di ði gö rü lü yor. Ýs tan bul/ci han TOP LU M DA KÝ VÝC DAN HA REKE TE GE ÇÝ RÝL ME LÝ TÜRKÝYE, a na ya sa sý i le gü - ven ce al tý na al dý ðý sos yal dev let kim li ði ne rað men, ne ya zýk ki, sos yal kal kýn - mýþ lý ðýn en ö nem li gös ter - ge si o lan en gel li va tan daþ - la rý ný top lum i çin de tu ta cak ya pý sal dö nü þü mü ba þa ra - ma dý ðý ný söy le yen Bo zal þu de ðer len dir meler de bu lun - du: Baþ ta si ya set ku ru mu ol mak ü ze re, ye rel yö ne - tim ler, si vil top lum ör güt le - ri ve med ya, en gel li le ri mi zi du var la rýn ar ka sýn dan kur - ta ra cak ya pý sal dö nü þüm ler ko nu sun da ka rar lý bir tu - tum ser gi le me li dir. Türk Harb-Ýþ Sen di ka sý o la rak; mev cut ya pý sal ye ter siz lik - ler le mü ca de le de he de fe u - laþ tý ra cak gü cün, mev zu a - týn zor la yý cý lý ðýy la de ðil, top lum sal vic da nýn ha re ke - te ge çi ril me siy le sað la na - ca ðý ný ha týr la tý yor, 5378 Sa - yý lý Ka nun da ya pý la cak dü - zen le me ne ti ce sin de ge ti ri - len 3 yýl lýk er te le mey le, top lum sal bir a yý ba im za a - týl dý ðý na i na ný yo ruz. Bü yük þe hir den it hal a ðaç an ke ti nankara Bü yük þe hir Be le di ye si, yurt dý þýn dan ye tiþ miþ boy lu a ðaç a lý nýp a lýn ma ma sý i çin ka mu o yu yok la ma sý ya pý yor. Boy la rý 7-8 met re ye u la þan dev a ðaç lar i çin An ket TIR ý i le ya pý lan an ket ça lýþ - ma sý na ka tý lan An ka ra lý la rýn ta ma - mý na ya ký ný Pa ray la za ma ný sa týn a lý yo ruz slo ga nýy la yo la çý ký lan yýl lýk a ðaç la rýn it hal e dil me si ne o nay ver di ler. Ka tý lý mýn 2 gün de bi le 2 bi ne u laþ tý ðý an ket so nun da An ka ra lý lar, 7-8 met re lik dev it hal a ðaç la rýn a lýn ma sý na e vet de di. Hi pod rom da dü zen le nen Bü yük An ka ra Fes ti va li a la nýn da ko nuþ la - nan bir an ket TIR ýn da oy kul la - nan An ka ra lý lar, yüz de 95 o ra nýn - da boy lu a ðaç la rýn Baþ kent e ka - zan dý rýl ma sý na o nay ve rir ken, an - ke te ka tý lan la ra Bü yük þe hir Be le di - ye si ta ra fýn dan bi rer çi çek he di ye e di li yor. An ka ra/ci han 4 tu tuk lu fi rar et ti nkaramürsel Ce za e vi nde ka - lan 4 tu tuk lu, in faz ko ru ma me - mu ru nu et ki siz ha le ge tir dik ten son ra, fi rar et ti. Ka ra mür sel K-2 ti pi ce za e vin de hýr sýz lýk ve sah te ci - lik suç la rýn dan tu tuk lu bu lu nan Yýl maz Tý rak, U mut Ka ya, Le vent Ka ra ve Ýr fan Ye þil yurt un, sý ra la rýn da gö rev li in faz ko ru ma me mu ru nu et ki siz ha le ge tir dik - ten son ra tu va le tin pen ce re sin den kaç týk la rý be lir til di. Bu nun ü ze ri ne ce za e vi gö rev li le ri i le böl ge ye ge - len çok sa yý da po lis ve jan dar ma e - ki bi, ka çan ki þi le rin ya ka lan ma sý i - çin ge niþ çap lý a ra ma baþ lat tý. Ce - za e vi nin ar ka sýn da ki dað lýk ve or - man lýk a lan da ge ce nin ka ran lý ðýn - dan fay da la na rak iz le ri ni kay bet ti - ren 4 ki þi nin ya ka lan ma sý i çin baþ - la tý lan a ra ma lar sü rü yor. Ka ra - mür sel Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nca o la ya i liþ kin so ruþ tur ma baþ la tý lýr - ken, ce za e vi ne ge len Cum hu ri yet Sav cý sý, gö rev li le ri nin bil gi si ne baþ vur du. Ko ca e li/a a ir ti ni as ya.com.tr Bu ra ya na sýl gel dik? Su ri ye nin bir as ke rî u ça ðý mý zý dü þür me si ü ze ri ne pat lak ve ren ve ki mi le ri ne sa vaþ tam tam la rý çal dý ran ge ri lim de vam e der - ken, bu nok ta ya na sýl gel di ði mi ze ý þýk tu tan ba - zý a nek dot la rý, ge çen yý la dam ga sý ný vu ran o - lay lar dan, Ýs ra il bað lan tý lý Rum-son daj kri zi ü - ze ri ne hü kü me tin Do ðu Ak de niz e sa vaþ u çak - la rý re fa ka tin de sa vaþ ve son daj ge mi le ri gön - der me ka ra rý ný yo rum la dý ðý mýz ya zý la ra tek rar göz a ta rak bir lik te ha týr la ma ya ça lý þa lým: Me se lâ de çý kan Ör tü len ger çek ler ya zý mýz da Ýs ra il i ko ru ma a maç lý bir ra da rýn top rak la rý na yer leþ ti ril me si ne e vet di yen bir hü kü me tin, Do ðu Ak de niz de Ýs ra il le bir de niz sa va þý na tu tuþ ma sý söz ko nu su o la bi lir mi? Ýþ o nok ta ya gi der mi? Ve git me si ki me ne ge ti rir? di ye sor mu þuz. Do kuz ay son ra ki du rum da, Ýs - ra il le bir de niz sa va þý söz ko nu su de ðil, a ma Su ri ye i le top ye kûn sa va þýn e þi ði ne da yan dýk! *** ta rih li Tür ki ye ne re ye? ya zý mýz dan: Ta ha Ký vanç, Tür ki ye ye ve AK Par ti ye o - lum lu ba kan na dir ya ban cý lar dan bi ri o la rak ni te le di ði A me ri ka lý Bir Bi len in son ge liþ me - le re da ir dü þün dü rü cü de ðer len dir me, ön gö rü ve u ya rý la rý ný þöy le ak tar dý (Star, ): Çok yön lü bir sa va þýn par ça sý ha li ne çe kil mek is te ni yor Tür ki ye. Kom þu la rýy la sý fýr so run a - maç la yan, si lâh lý mu ha le fe te bi le ka ran fil u za tan, re fa ha ve ba rý þa ça lý þan yu mu þak gü cü nü ö nem - se yen bir ül ke ol mak tan u zak laþ tý rý lýp iç te sa vaþ, dý þa rý da da sa vaþ nok ta sý na sü rük len mek. Ýs ra il in a çýk ham le si, Pen ta gon un ne za - man dýr zor la dý ðý er ken u ya rý sis te mi i le il gi li Tür ki ye nin di re ni þi ni or ta dan kal dýr dý. Giz li ham le le ri i se AK Par ti nin a çý lým i le a maç la dý - ðý ný ter si ne çe vi ri yor. As ker ge ri le ti li yor de nir - ken as ke ri ön pla na çý ka ran ge liþ me ler bun lar. CI A den Mi les Co pe land ýn Mil let ler O yu nu ki ta býn da an lat týk la rý ný ha týr la: Bir ham le, bir ham le da ha; tam Ka zan dým di ye ba ðý ra ca ðýn sý ra da þah mat o lu ver miþ sin. A man dik kat. Ve de va mýn da biz de þu yo ru mu yap mý þýz: Tab lo, son dö nem de kom þu lar la sý fýr so run po li ti ka la rý uy gu la ma ça ba sýn da ki Tür ki ye nin yi ne dört ta ra fý düþ man lar la çev ri li yal nýz bir ül ke ko nu mu na sü rük len di ði ni dü þün dü rü yor. Ve bu du rum, ka çý nýl maz bir þe kil de, as ke rin ye ni den ön pla na çýk ma sý so nu cu nu do ðu ru yor. So nuç ta, tö ren pro to kol le rin de ge ri pla na çe ki - len as ker dev let po li ti ka la rýn da yi ne ö ne çý ký yor. Do nan ma, sa vaþ ge mi le ri ve F-16 la rýn ko nu - þul du ðu bir or tam da baþ ka tür lü sü o la bi lir mi? *** de ya yýn la nan Ýs ra il e had di ni bil di re - lim der ken... ya zý sýn da da þun la rý i fa de et mi þiz: Baþ ba kan Yar dým cý sý ve Hü kü met Söz cü sü A rýnç, Sa vaþ ge mi le ri mi zi sa vaþ mak i çin gön - der mi yo ruz. Hiç kim sey le sa vaþ yap ma ya ih ti ya - cý mýz da yok, ni ye ti miz de de dik ten son ra ek li - yor: U ma rým, güç kul lan mak zo run da kal ma yýz. Hü kü me tin kim sey le sa va þa ni ye ti yok, a ma gön de re ce ði sa vaþ ge mi le ri ve ya on la ra eþ lik e de - cek F-16 lar dan ka za ra ve yan lýþ lýk la da ol sa a çý - la cak bir a teþ a ca ba ne gi bi so nuç lar ge ti rir? (Ha týr la na ca ðý gi bi, 1992 de E ge de ki NA TO tat bi ka tý sý ra sýn da bir A me ri kan u çak ge mi si, bi - zim Mu a ve net muh ri bi mi zi ro ket le vu rup ba týr - mýþ, 5 de niz ci mi zi þe hit et miþ ve son ra Yan lýþ - lýk la ol du, ö zür di le riz de yip i þi ge çiþ tir miþ ti...) Son de re ce has sas a lan lar da risk li bir o yun oy - na ný yor. Ýn þa al lah kor ku lan lar ba þý mý za gel mez. *** Ve ge li nen nok ta: Kor ku lan lar, Ýs ra il ye ri ne Su ri ye ü ze rin den ger çek leþ me yo lun da! Du a - mýz, her þe ye rað men sað du yu nun ga lip gel me si ve bi ri ken yan lýþ lar dan bir an ön ce dö nül me si. Þu an i ti ba rýy la hü kü me tin po li ti ka sý, Su ri - ye ye bu nun be de li ni sa vaþ sýz ö det me yö nün - de gibi. Bu nun na sýl ba þa rý la ca ðý ay rý ko nu, a ma iþ le rin çok da ha çet re fil li bir ha le gel di ði or ta da. Ka riz ma sý çi zi len sa kin güç i ma jýy la böl ge yi tan zim id di a sý nýn a ðýr bir ya ra da ha al dý ðý da...

4 4 26 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 SALI Y Hatýralar ve düþündürdükleri Yýl lar ön ce, bir hiz met ve si le siy le ar ka da þým Ah - met Fa ik Ýn te pe yi ça ðýr mak i çin ev le ri ne git - miþ tim. Tek kat lý e ve, dýþ mer di ven ler den çý ký - lý yor du. A þa ðý lar da zil bu lun ma dý ðýn dan, ça ðý rýp kim se yi de ra hat sýz et me mek a dý na mer di ven ler den çý kýp ka pý yý çal mam ge re ki yor du. Mer di ve ne yö nel - dim ve tam ya rý ya var mýþ tým ki ön ce den gör me di - ðim i ri bir kö pe ðin ar kam dan koþ ma sý i le þa þýr dým. Se ki zin ci söz de hi kâ ye e di len ar da mýn du ru mu nu ay nen ya þý yor dum. Bir den müd hiþ bir sa da i þit ti. Bak tý ki: Deh þet li bir ars lan, me þe lik ten çý kýp o na hü - cum e di yor. O da kaç tý. Ta alt mýþ ar þýn de rin li ðin de su suz bir ku yu ya rast gel di. Ken di si ni i çi ne at tý. Can tat lý. Ben de he men kor ku dan mer di ven le ri ko þa rak çýk tým. Ar ka da þý mýn ev le ri nin ka pý sý ný aç - mam la bir lik te ken di mi i çe ri ye at tým. Rah met li ba ba sý Be kir Am ca, çiz gi li pi ja ma la rýy la kar þý ma çýk tý. Þiþ man ca, es mer, o to ri ter ve sert mi zaç lý bir gö rü nü mü var dý. Ba þý nýn üs tün de saç la rý ol ma - mak la bir lik te yan lar da ki u za mýþ saç la rý da ðý nýk bir va zi yet te ba na ba ka rak o da þa þýr mýþ tý. Zen gin ve ti ca ret er ba bý Be kir Am ca, kö pe ðin te laþ lý ve sar gýn hav la ma sý i le des tur suz, ko þa rak e vi ne gi ren bir þa hýs la kar þý kar þý yay dý. Be ni faz la ta ný mý yor du. Te laþ la i çe ri ye gir mem le ka pý yý ka pat ma ya ça lýþ mam dan kork tu ðu mu an la - mýþ ol ma lý. Yi ne de me ra kýn dan: Ha yýr dýr as la ným! Sö zü ne kar þý lýk: Kö pek ten kaç tým. Ah met i ça ðýr - ma ya gel miþ tim di ye bil dim. O da ya rý te bes süm, ya - rý is tih zay la Kö pek bað lý, sa na za rar ver mez. Ah met de ya ba na git ti de me si ü ze ri ne ben de ki kor ku nun ye ri ni a ðýr bir mah cu bi yet al dý. Ý zin is te yip ay rý lýr ken, u tan cým dan ge ri dö nüp ar ka ma bak ma dan ya vaþ ça u zak laþ tým. U zun bir sü re o ra la ra uð ra ma dým. Ge çen se ne ya tak ta, se ka rat a nýn da Ya sin Su re si ni o ku ya rak ve fat e den, Rah met li Sü ley man Mý sýr lý nýn da kö pek le il gi li bir as ker lik ha tý ra sý var dý. As ker lik te na ma zý ný hiç ih mal et mez. Ko mu ta ný bu nu ça ðý rýp i - kaz et miþ, na maz kýl ma sý ný ya sak la mýþ týr. Ko mu ta ný bir gün yi ne Sü ley man Am ca nýn giz li ce na maz kýl dý - ðý ný gör müþ tür. Bö lü ðün hu zu run da e mir ve ta li - mat la rý din le me di ði ge rek çe si i le baþ ka bir ar ka da þý ný ça ðý rýr ve Sü ley man Am ca ya to kat vur ma sý ný is ter. O ar ka da þý na maz ký lan, i yi ah lâk lý, se vi len bi ri si nin ca - ný ný a cýt ma mak i çin ha fif to kat vu run ca. Ko mu tan ký zar kük rer ve hem o ar ka da þý na, hem Sü ley man Am ca ya öy le to kat lar vu rur ki að zýn dan bur nun dan kan ge lir. Sü ley man Am ca da i çin den bed du a e der. Baþ ka bir gün bö lük iç ti ma da i ken ko mu tan da o - ra da dýr. O ra lar da ge zen i ri bir kö pek, Ha lil Mar ma ra i sim li ko mu ta na sal dý rýr ve gýrt la ðýn dan ý sý rýr. Ne yap tý lar sa kur ta ra maz lar ve o ra cýk ta ö lür. Son za man lar da in san lar ev le rin de kö pek bes le - me yi mo da ha li ne ge tir di ler. Kö pek ih ti yaç ol ma yan yer ler de el üs tün de tu tu lan bir mah lûk ol du. Ýn san la - ra hiz met et me si, e vi, sü rü yü ko ru ma sý, bak ma sý ge - re ken kö pek, o vas fýn dan u zak laþ tý rý la rak ev ler de a i - le nin bir fer di gi bi ba ký lan, bes le nen, il gi le ni len, hi - ma ye e di len, hiz met e di len bir þa hýs du ru mu nu al dý. Be den be nim, be bek be nim, is te di ðim za man kür taj o lur, kar ným da ki be be ði al dý rý rým. A çýk i fa - dey le: Öl dü rü rüm di ye rek e lin de ki a fi þi sal la ya rak so kak lar da do la þan sos ye te in san la rýn ço cu ðu na gös - ter me di ði mer ha me ti, il gi ve sev gi yi ev le rin de bes le - dik le ri, hav la ma sý ný u nut muþ kö pek le re ih ti mam la gös ter me le ri ne ka dar ha zin. Sýk sýk te le viz yon lar da gös te ri le re çý ka rýp çe þit li ma ri fet ler yap tý rý lan süs lü kö pek ler, bu il gi ve sev gi yi gün geç tik çe ar týr mak ta - dýr. Bu tür kö pek gü ze li ya rýþ ma la rýn da yü zü nün þek - li ni de ðiþ ti re rek kö pe ði ne ben ze yen kö pek sa hip le ri - nin düþ tü ðü mas ka ra lýk lar da çok dü þün dü rü cü. Kö - pek le rin za lim av cý la ra hiz met et mek ten zevk al ma - sý ný Na mýk Ke mal gü zel i fa de et miþ: Kö pek tir zevk a lan say yad-ý bî in sa fa hiz met ten. Ken di öz ev la dý na mer ha met siz ce zul me den, an ne kar nýn day ken þef ka - ti e sir ge yen, a cý ma dan öl dü ren ve a sýl va zi fe si ni u - nut muþ, mas ka ra may mu nu na dön müþ kö pek le re hiz met et mek ten zevk a lan in saf sýz la rýn, za lim le rin vic dan sýz lýk la rý na ve duy gu suz luk la rý na ne de me li. KADIN ve A i le Kül tür Sa nat Mer ke zi nde dü zen - le nen mes lek e din dir me kurs la rý na ka tý lan yak la - þýk 2 bin ka dýn dü zen le nen tö ren le ser ti fi ka la rý ný al dý. Bun lar dan 160 ý iþ sa hi bi o lur ken, 190 ý da ge liþ tir di ði el be ce ri si i le ken di e vin de ü re tim ya - pa rak a i le büt çe si ne kat ký sað lý yor. Bað cý lar Be le - di ye si Ka dýn ve A i le Kül tür Sa nat Mer ke zi nde ÝÞ KUR ve Halk E ði tim Mer ke zi i le or tak la þa dü - zen le nen mes lek e din dir me kurs la rý na ka tý lan yak la þýk 2 bin ka dýn dü zen le nen tö ren le ser ti fi ka - sý ný al dý. Ni kâh þe ke ri ya pý mý, ta ký ta sa rý mý, kur - de le na ký þý, çi çek ta sa rý mý, çað rý mer ke zi o pe ra - tör lü ðü, has ta ve yaþ lý ba ký mý gi bi kurs la ra ka tý - lan kur si yer ler den 160 ý iþ sa hi bi o la rak ça lýþ ma - ya baþ la dý. 190 kur si yer ka dýn i se kurs ta ge liþ tir - di ði el be ce ri siy le e vin de ça lý þa rak a i le büt çe si ne kat ký da bu lu nu yor. Kur si yer ler ev le rin de ü ret tik - le ri ü rün le ri, Ka dýn ve A i le Kül tür Sa nat Mer ke - zi nin sa týþ stant la rýn da dö nü þüm lü o la rak da sa - ta bi li yor. Mer ke zin sa týþ stant la rýn dan da bir yýl da 2 bin 160 ki þi ya rar la nýr ken, spor sa lo nun da da bin 421 ki þi spor yap tý. MUT LU A Ý LE MUT LU TOP LUM Prog ra mýn a çý lý þýn da ko nu þan Bað cý lar Be le di - ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, Bi re yin mut lu lu ðu, a i le nin mut lu lu ðu, a i le nin mut lu lu ðu da top lu - mun mut lu lu ðu dü þün ce siy le in þa et ti ði miz Ka - dýn ve A i le Kül tür Sa nat Mer ke zi miz mey ve le ri - ni ver me ye baþ la dý de di. Bu gün bu ra da bir yýl bo yun ca kurs la rý mý za de vam e den bin 806 kur si - ye ri mi ze ser ti fi ka la rý ný ve ri yo ruz di yen Ça ðý rý cý, be le di ye o la rak ka dýn ve a i le le re yö ne lik po zi tif ay rým cý lýk yap týk la rý ný i fa de et ti. Mer kez de 3 uz - man psi ko log ta ra fýn dan ka dýn la ra psi ko lo jik da - nýþ man lýk hiz me ti nin ve ril di ði ne de de ði nen Ça - ðý rý cý, bir yýl da bin 718 ki þi ye de psi ko lo jik da nýþ - man lýk hiz me ti nin ve ril di ði ni söy le di. Prog ram kap sa mýn da kur si yer ler ta ra fýn dan ha zýr la nan ser gi nin a çý lý þý da ya pýl dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya FOTOÐRAFLAR:AA Kur sa ka týl dý lar, mes lek e din di ler ÝS TAN BUL BAÐ CI LAR BE LE DÝ YE SÝ KA DIN VE A Ý LE KÜL TÜR SA NAT MER KE ZÝ NDE DÜ ZEN LE NEN KURS LA RI BÝ TÝ REN KA DIN LAR A Ý LE BÜT ÇE SÝ NE KAT KI SAÐ LI YOR. Bað cý lar Be le di ye si Ka dýn ve A i le Kül tür Sa nat Mer ke zi nde ÝÞ KUR ve Halk E ði tim Mer ke zi i le or tak la þa dü zen le - nen mes lek e din dir me kurs la rý na ka tý lan yak la þýk 2 bin ka dýn dü zen le nen tö ren le ser ti fi ka sý ný al dý. Bað cý lar Be le - di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, Bi re yin mut lu lu ðu, a i le nin mut lu lu ðu, a i le nin mut lu lu ðu da top lu mun mut lu lu - ðu dü þün ce siy le in þa et ti ði miz Ka dýn ve A i le Kül tür Sa nat Mer ke zi miz mey ve le ri ni ver me ye baþ la dý de di. Ay vaz De de Þen lik le ri du a lar la son bul du BOSNA-HERSEK TE dü zen le nen Ay vaz De de Þen lik le ri nin 502. yýl fa a li yet le ri, Ay vaz De de nin 40 gün ve 40 ge ce bo yun ca du a et ti ði yer de on bin ler ce ki þi nin ka tý lý mýy la ký - lý nan top lu na maz ve e di len du a nýn ar dýn dan son bul du. Bos na-her sek in en u zun so - luk lu o lan ve her yýl on bin ler ce ki þi nin ka tý lý mýy la dü zen le - nen Ay vaz De de Þen lik le ri, bu yýl da renk li gö rün tü le re sah - ne ol du. Et kin lik le re ka týl mak i çin, Pru saç ka sa ba sý na, yurt dý þýn dan da çok sa yý da ki þi gel di. Et kin lik le re ka tý lan lar, at lý bir lik ler ön cü lü ðün de, 500 yýl ön ce ya þa nan ku rak lýk sý ra sýn - da Ay vaz De de nin 40 gün bo yun ca du a et ti ði ve da ha son ra su yun çýk tý ðý ka ya lýk a la ný na doð ru, ya ya o la rak ha re ket et ti. Yak la þýk 8 ki lo met re lik yo lun ar dýn dan on bin ler ce ki þi, ilk o - la rak, ka ya nýn ya rý lýp su yun çýk tý ðý na i na ný lan a lan da du a et - ti. Bu ra dan et kin lik le rin ya pý la ca ðý a la na gi den ler i çin, Tür ki - ye den ge len An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye si Meh ter Ta ký mý kon ser ver di. Ay vaz De de Þen lik le ri nin se vinç li bir bu luþ ma nýn ye ri ol du ðu nu i fa de e - den Bos na-her sek in Re is-ül U le ma sý Dr. Mus ta fa Ce riç, Bu þen lik ler Boþ nak la rýn geç miþ le ri nin ha týr la ma la rý nýn ö zel fýr sa tý dýr de di. Don yi Va kuf / a a Div ri ði U lu ca mi i ne ya ban cý il gi si DÝVRÝÐÝ U lu ca mii ve Da rüþ þi fa sý ný Al man ve A vus tur ya lý tu rist gru bu zi ya ret et ti. Smyrna Tur þir ke ti ta ra fýn dan dü zen le nen tu ra 22 Al - man, 4 A vus tur ya lý tu rist ka týl dý. Ta ri hî e ser ler kar þý sýn da þaþ kýn lýk la rý ný giz le ye me yen ya ban cý tu rist ler, Do ðu il le ri hak kýn da ki tap yaz mýþ o - lan Prof. Dr. Vol ker E id den U lu ca mii ve Da - rüþ þi fa hak kýn da bil gi al dý. Tu ru dü zen le yen þir ket yet ki li si Bü lent Kaç maz On al tý gün lük Tür ki ye tu ru mu za Div ri ði U lu ca mii ve Da rüþ - þi fa da son ver mek is te dik. Bu ha ri ka e se ri ya - ban cý tu rist le re ta nýt ma nýn, ya kýn dan gös ter - me nin mut lu lu ðu nu ya þý yo rum de di. Kaç - maz, Div ri ði de sos yal te sis ve u la þým yö nün - den sý kýn tý ya þa dýk la rý ný i fa de et ti. Si vas / ci han Sa pan ca þi i re doy du SAKARYA Va li li ði ve Sa pan ca Kay ma kam - lý ðý nýn dü zen le di ði 12. U lus la ra ra sý Sa pan - ca Þi ir Ak þam la rý fa a li yet le ri, Sa pan ca Gö lü ký yý sýn da dü zen le nen þi ir ge ce siy le so na er - di. Ge ce de 5 i ya ban cý 19 þa ir ken di þi i ri ni o ku du. Prog ra mýn a çý lý þýn da ko nu þan Sa - kar ya Va li si Mus ta fa Bü yük, Sa pan ca Þi ir Ak þa mý nýn na sýl doð du ðu nu an lat tý. Sa kar - ya da 17 A ðus tos 1999 Dep re mi nden son ra top lu mun bo zuk o lan mo ra li ni dü zelt mek a ma cýy la þi ir ak þam la rý nýn baþ la týl dý ðý ný ha - týr la tan Bü yük, Bu ak þam 12.si ya pý lan Sa - pan ca U lus la ra ra sý Þi ir Ak þam la rý nýn dü - zey li, çok i ti bar lý, ka bul e di le bi lir gü zel bir nok ta ya gel di. E de bi yat a dý na, sa nat a dý na gü zel þey ler ya pý lý yor. Al lah ýn lüt fet ti ði ve bi ze rah me tiy le gü zel lik ler ver di ði bu gü zel þe hir de, sa nat a dý na il ham kay na ðý o lan bir çok gü zel lik var. Bu gü zel lik le rin hep be ra - ber ce ya þan dý ðý bir sa nat or ta mý ný ya þý yo - ruz. Þi ir Ak þam la rý Sa pan ca i çin bir sim ge ol muþ tur di ye ko nuþ tu. Sa kar ya / ci han Yu nus Em re ve Aþk þi ir le ri E la zýð day dý ELAZIÐ DA bu yýl Yu nus Em re ve Aþk te ma - sýy la dü zen le nen 20. U lus la ra ra sý Ha zar Þi ir Ak þam la rý, þa ir le rin ka týl dý ðý þi ir din le ti siy le so - na er di. Siv ri ce il çe sin de ki Ýl Ö zel Ý da re si Ha zar Din len me Te sis le ri nde ger çek leþ ti ri len etkinlikte Yu nus Em re ve Aþk te ma lý or ta ve yük - se köð re tim öð ren ci le ri a ra sýn da dü zen le nen þi - ir ya rýþ ma sýn da de re ce a lan öð ren ci le re ö dül le - ri ve ril di. Et kin lik te, da ha son ra Tür ki ye ve çe - þit li ül ke ler den ka tý lan 30 þa ir al fa be tik sý ra ya gö re þi ir o ku du. E la zýð Va li si Mu am mer E rol, þa ir le re Türk Bay ra ðý iþ len miþ þilt he di ye et ti. Ha zar Þi ir Ak þam la rý nýn fi na li ne Es ki þe hir Va - li si Ka dir Koç de mir, Mer kez Va li si E nis Ye ter, Be le di ye Baþ ka ný Sü ley man Sel ma noð lu, Fý rat Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr Fey zi Bin göl i le da vet li ler ka týl dý. E la zýð / a a B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Hakkýndan vaz geçme. - Boþ ve deðersiz söz. 2. Alýþveriþ, alým satým, ticaret. - Köleyi azat etme. 3. Yaratýlýþ yapýsý özelliði. - Yasaklý bir þeyi serbest býrakma. 4. Hicab hissi. - Alna baðlanan yazma veya çember. - Vakýa. 5. Ýþlenecek bir nesnede bulunmasý gereken ýsýnýn, nemin yeterli olmasý durumu. - Ballýbabagillerden, yapraklarý sapsýz, çiçekleri beyaz veya menekþe renginde, güzel kokulu, yapraklarý baharat olarak kullanýlan, çok yýllýk ve otsu bir kültür bitkisi. - Kayseri yöresinde hala. 6. Buyruk, talimat, ferman. - Ýnanç ve düþüncesini deðiþtiren, sözüne güvenilmeyen. 7. Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ ve bu organýn telsi dokusu, adale. - Bir soru eki. - Telefon telgrafýn kýsasý. 8. Çok tüylü küçük bir köpek türü. - Daha iyi, yeð. 9. Elbisede boyun kýsmý. Suriye devlet baþkanýnýn soyadý. - Sodyum elementinin simgesi. 10. Neticesiz, kýsýr. - Oygillerden, böcek ve tane ile beslenen, eti için avlanan, DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI kýzýl tüylü bir kuþ Þ E H Ý T E S A S A H A M A S A M Ý D Ý Y A N E E S T U T U M T A V A S A T A N A M A C Ý D E T K E N A S E T R Ý A N E Z A K E T E T H A M Ý Þ A A S A R Ý N A T N R O K Þ T S A M A N Ý N T A M A H YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bir þe ye a þý rý tut ku ve coþ kuy la bað lý kim se. - Bir ses len me ni da sý. 2. Jü bi ter'in bir uy du su. - U fuk lar. 3. Gök gü rül tü sü. - Bel ge. 4. E lin iç ta ra fý, a paz, ha - paz. - Þöh ret, þan. 5. Be yaz la ra kar þý mü ca de le ve ren kah ra - man ve son ký zýl de ri li. 6. Mah ke me ler de a sýl ka rar dan ön ce ve ri len ka rar. - Bir be sin mad de si. 7. Mi mar cet ve li. - Be lir ti, i þa ret. - No ta da du rak. 8. Bir iþ i çin ge rek li o lan mal ze me le - rin, par ça la rýn tü mü. 9. Ya tý lý Ýl köð re tim Böl ge O ku lu nun ký - sa sý. - Lit re nin ký sa sý. 10. ABD'de bir e ye let. 11. Güç lük, kor - ku la cak teh li ke li du rum. - No bel yum e le men ti nin sim ge si. 12. Mez ra, tar la. - Ye ral tý ký rý ðý. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Ak pý nar Yay la sý 18. kez þen len di HAVA sý cak lýk la rý nýn mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de sey ret me si ü ze ri ne bu na lan An tal ya lý lar yay la lar da ne fes a lý yor. Her yýl ge le - nek sel o la rak dü zen le nen 18 in ci Ak pý nar Yay la sý Þen lik le ri, ço - ðun lu ðu An tal ya lý va tan daþ la rýn o luþ tur du ðu yak la þýk 4 bin ki þi - nin ka tý lý mýy la coþ ku i çin de kut lan dý. Bur dur un Ke mer il çe sin de bu lu nan Ak pý nar Yay la sý, bu yýl da An tal ya lý la rýn se rin le mek i çin ter cih et tik le ri yay la lar dan bi ri. An tal ya nýn bu nal tý cý ha va sýn dan kaç mak i çin Ak pý nar ý ter cih et tik le ri ni be lir ten va tan daþ lar, sý - cak tan bu na lan her ke si yay la ya da vet et ti. So ðuk su yu ve se rin ha va sýy la bu nal tý cý ha va la rýn al ter na ti fi o lan yay la da þen lik, çe þit li fa a li yet ler le kut lan dý. TRT sa nat çý la rý nýn sah ne al dý ðý þen li ðe, meh ter ta ký mý renk kat tý. A ta la rýn mi ras bý rak tý ðý yay la gö çü nü sem bo lik de ol sa bu gün ye ri ne ge tir dik le ri ni an la tan Ke mer Kay - ma ka mý Ha san Hü se yin Vu ral, bu sa ye de bir lik ve be ra ber li ðe kat ký sað la dýk la rý ný ak tar dý. Bur dur un Yö rük kül tü rü nün ya þan - dý ðý na dir il ler den bi ri ol du ðu na dik kat çe ken Bur dur Va li si Sü - ley man Tap sýz da i lin Yö rük kül tü rü nün mer ke zi ve A na do lu ya a çý lan ka pý sý ol du ðu nu söy le di. Bur dur / ci han

5 Y MAKALE 5 Ýn san þu kor kunç dün ya sah ra sý na a tý lýr ken gö zü nü a çar, ba kar. Bir lü tuf bek le di ði za man, bir den bi re, düþ man lar gi bi has ta lýk lar, e lem ler, be lâ lar hü cum e der ler. Bir me det, bir yar dým i çin mer ha met di le ye rek ta bi a ta ve un sur la ra bak tý ðýn da, kalp ka tý lý ðý ve mer ha met siz lik le kar þý la þýr. U zay da ki küt le ler den yar dým is te mek ü ze re ba þý ný ha va ya kal dý rýr. O küt le ler, a tom bom ba la rý gi bi deh þet li ve hey bet li hâl le riy le fer sa dog ni as ya.com.tr Da ða, da ða! Hz. Ö mer in (ra), ku man da ný Sâ ri ye ye tav si ye si ni bu za man in san la rý da i þi ti yor ol ma lý dýr: Ey fi lan! Da ða, da ða! Res men i lân e dil miþ bir sa vaþ yok sa da, i nanç lý ki þi ler ma ne vî bir harp te gi bi ler. Üs te lik ne düþ man bel li, ne dost Ne mu ha re be mey da ný var or ta da, ne mü sel lah or du lar Nef si mi zin vak ti ve he de fi bel li ol ma yan hü cum la rýn dan Ýs lâm da ðý na, i man ka le si ne sý ðýn mak ge rek mi yor mu? Çev re mi zi is ti lâ e den pek çok mün ke rat tan kur tul mak i çin, Kur ân nu run dan in þâ e dil miþ o lan hiz met-i i ma ni ye te pe le ri ne çe kil mek ak lýn kâ rý de ðil mi? Mad dî ha ya týn sý kýn tý la rýn dan ma ne vî þa hi ka la ra çe kil mek ten baþ ka bir yol var mý? Öm rün geç ti ði o u zun za man di li min de sý ðý na cak burç lar, ka le ler, is tih kâm lar kur ma dan i ler le miþ bi ri i çin El-ce bel! i kaz la rý þaþ kýn lý ðý ar tý rýr. Ka ça cak, çe ki le cek, yas la na cak yer ne re de? Dün ya da hiç ek sik ol ma yan yük sek dað lar, hey bet li te pe ler, kar lý zir ve ler yü rü dü ðü müz ö mür çö lün de bi rer se rap hük mün de dir ler. Ýç ti mâî ha ya týn bað ve bah çe le ri gaf le ti art tý rý yor. La le zar lar, gül zar lar a ra sýn da düþ man o lur mu ki mü te yak kýz dav ra na lým? Cen netmi sâl gü zel lik ler a ra sýn da fýr sat kol la yan þu yý lan, Hz.  dem i (as), ya sak mey ve den yer ler se e be diy yen cen net te ka la cak la rý ið va sýy la kan dý ran þey ta na ne ka dar ben zi yor! Hz.  dem den (as) te va rüs et ti ði miz bu ö zel li ði miz, ay ný saf lý ðý i le son do ðan in sa noð lun da de vam e di yor. De ne yin, ilk ha di se den ders çý kart ma yý ne ça buk u nut tu ðu mu zu, ne ça buk al dan dý ðý mý zý gö re cek si niz Ce nâb-ý Al lah fýr sat ver di; yýl lar dýr dað ya ma cýn da ki bir köy de yaz la rý ge çi ri yo rum. Ba na gö re þe hir o va sýn dan, köy da ðý na ka çýþ! Me de nî ha ya týn ma ki ne ler, tek no lo ji ler, gü rül tü ler i çin de ki yüz yü ze, gö ðüs gö ðü se, ne fes ne fe se mu ha re be sin den kö yün nis pe ten ba sit da ðý na sý ðýn ma! El li alt mýþ yýl ön ce sin de, ço cuk lu ðum da ya þa dý ðým, ba sit bir ha ya tý o lan kü çük A na do lu ka sa ba sý na dön mek ar zu mun bir te cel li si, san ki bu ka çýþ Mad de nin ev le ri bu ka dar e le ge çi re me di ði; he men her ke sin en ba sit tarz da bir ha yat i le ik ti fa et mek zo run da ol du ðu o za man la ra ký sa bir sü re de ol sa dö nüþ is te ði nin te za hü rü, bu köy ha ya tý na a tý lýþ Bu gü nün kö yü ar týk þe hir den fark lý de ðil.  let e de vat, ya þa ma tar zý, her tür lü tek nik im kân, her kö ye çok tan u laþ mýþ. Fa kat þe hir le re nis pe ten yi ne ol duk ça ba sit bir ha yat þek li hâ kim. Er ken ya tý lan, er ken kal ký lan, bað da bah çe de ça lýþ mak za ru re ti nin ver di ði yor gun luk ve uz le tin mec bur kýl dý ðý þe kil de tan zim e di len gün, þeh re gö re da ha sa de Ger çi in sa nýn be de ni, ru hu, fik ri, a lýþ kan lýk la rý hiç far ký na va rýl ma dan ça ða, mad dî ra hat lýk la ra, tek nik im kân la ra a lý þý ve ri yor. Hat ta yok lu ðu ve ya ký sa bir sü re el den çýk ma sý ha lin de, in sa ný ser sem leþ ti ren bir þaþ kýn lý ða ye ri ni bý ra kan bir tir ya ki lik ha li ne ge li ve ri yor bu hâl A ma ço cuk luk ta ki o saf ve sa de gün le rin has re ti, u mul ma yan fe da kâr lýk lar yap tý ra bi li yor. Ta ti li bir din len me ve si le si sa yan lar i çin de de niz ler den, sa hil ler den, ka la ba lýk lar dan dað la ra sý ðýn mak man týk lý bir dav ra nýþ týr. An cak, ka lý bý din len di rir ken kal bi ih mal e den ler bu dü þün ce yi be nim se me ye cek ler dir. Göz ler a çýk ken gö nül ler ka pa lý dýr. Ha ram sey ri he lâl zev ki ni ip tal et miþ tir. Sa hil ler de çöp gi bi ya þa ma ya a lý þan lar, dað lar da ki ni ot gi bi ya þa mak la ta rif ve tez yif e der ler. Sah ra lar da, mey dan lar da as lan lar gi bi di re nen kah ra man mu ha rip le re se lâm ol sun! Ben-mi sâl sab rý, se ba tý, ta ka ti tü ken miþ o lan lar i çin, se rin sel vi ler al týn da ki son dün ya bah çe le ri ne u la þýn ca ya ka dar, dað la ra kaç mak yo lu var sa de vam ol sun! Tanýmlanmasý zor, fakat müthiþ bir kuvvet! gö zü ne gö rü nür. He men gö zü nü yu mar, ba þý ný e ðer, dü þün me ye baþ lar. Ba kar ki, ha ya tî ih ti yaç la rý ba ðý rýp ça ðýr ma ya baþ lar lar... Bü tün bü tün yal nýz lý ða dü þe rek he men ku lak la rý ný tý kar, vic da ný na il ti ca e der. Ba kar ki, vic da ný bin ler e mel ler/ü mit ler/ga ye ler/mak sat lar la do lu, gü rül tü le rin den cin net ge ti re cek bir hâ le ge lir... Ýþ te, te sel li yi an cak Ya ra tý cý ya i man la bu lur. Ça re siz in san kor ku, hey bet, acz, tit re me, vah þet/yal nýz lýk, gö nül dar lý ðý, ye tim lik ve ü zün tü der ya sýn da yü zer.  ciz dir; gü cü ne ba kar; sý fý rýn al týn da. Ýh ti yaç la rý na ba kar; de fe di le cek gi bi de ðil. Ça ðý rýp yar dým is te se, yar dý mý na ge len yok. Her þe yi düþ man, her þe yi ga rip gö rür. Dün ya ya gel di ði ne bin de fa piþ man o lur, lâ net o kur. Ýþ te bu du rum da o lan kalp, ça re ler a ra ma - ya baþ lar. Al lah a i man nu ruy la dün ya sý ý þýk la nýr, o ka ran lýk lý ve deh þet li ev vel ki va zi ye ti nu râ nî bir hâ le dö nü þür. Hü cum e den be lâ la rý, mu si bet le ri gör dü ðü za man, her þe yin diz gi ni e lin de o lan Yü ce Ya ra dan a da ya nýr, müs te rih o lur. Di ðer var lýk la ra bak tý ðýn da, ha re ket le rin den deh þet de ðil, dost luk ve em ni yet pey da o lur ve on la rýn o ha re ket le ri ni ib ret ve hay ret le te fek kür e der. Ru hun da yük sek lez zet le ri ve mut lu lu ðu his se der, o na ma ne vî cen net le rin ka pý la rý a çý lýr. (Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 71, 78, 34.) Ya ni þöy le dü þü nür: Gök yü zü ken di ken di si ne dön mü yor, yýl dýz lar di rek siz dur mu yor. Bun la rý dur du ran, son suz bir güç Sa hi bi dir. Böy le ce Son suz Kud ret Sa hi bi ne sý ðýn ma nýn gü ve ni ni, hu zu ru nu du yar. Böy le ce kâ i na týn Son suz Kud ret Sa hi bi nin e lin de ol du ðu nu, rast - Sözleþmeli imam gerçeði Ký sa ca "Me le Pro je si" o la rak bi li nen ve Di ya net ta ra fýn dan a ta ma la rý ya pý lan bin ki þi lik söz leþ me li i mam kad ro su, ki mi le ri ni se vin di rir ken, kad ro dý þý ka lan bin ler ce a da yý da de rin den de ri ne üz dü. Bu ü zün tü nün ö nem li i ki se be bi var. Bi rin ci si: Bin ki þi lik kad ro nun bir de fa ya mah sus o la rak a çýl mýþ ol ma sý. De va mý nýn gö rün me me si, tek ra rý nýn bu lun ma ma sý. Oy sa, ye kûn mü ra ca at sa yý sý yak la þýk dört bin ci va rýn day dý. A ta ma sý ya pý lan bin ki þi se vin di; ge ri ye ka lan bin ler ce a day i se ha liy le ü zül dü. Bun la rýn ço ðu "ü mit len dir me a te þi"ne yan dý. Ý kin ci se bep: Muh te lif vi lâ yet mer kez le rin de a çý lan ve ko mis yon la rýn ö nün de ger çek leþ ti ri len þah sî i ni si ya ti fe da ya lý "þi fa hî im ti han"ýn, pu an la ma sis te mi nin ve bir ay son ra An ka ra'dan ya pý lan a ta ma u sû lü nün â dil, þef faf ve hak ka ni yet li ol ma ma sý. Biz zat gö rüþ tü ðü müz, ko nuþ tu ðu muz ve bir kýs mý ný ya kî nen ta ný dý ðý mýz a day la rýn he men ta ma mý, bu i ki nok ta da dert yan dý lar ve e sef le ri ni di le ge tir di ler. Pro je gü zel, uy gu la ma þüp he li Tâ ay lar ön ce sin den a çýk la nan "Me le Pro je si"nin fik rî ta ra fý gü zel dir. Med re sede al tý ye di se ne tah sil gör müþ, ký ra a ti düz gün, tec vi di ye rin de, ken di ni her yö nüy le ye tiþ tir miþ ve ne ti ce de i ca zet al mýþ kim se le rin "söz leþ me li i mam" kad ro su na a lýn mak is ten me si, te - Ýngiliz hayranlýðýnýn sebebi Yakýn Tarih Yazýlarý Ta rih çi Mus ta fa Ar ma ðan, Hür ri yet ga ze te si ya zar la rýn dan Tu fan Tü - renç'in 14 Ka sým 2007 ta rih li Ta rih ya - lan söy le mez: Vah det tin ha in dir baþ lýk lý ya zý sý na mu ka bil, ki þi sel web say fa sýn - da þun la rý yaz mýþ tý: "1918 þart la rýn da Ýn gi liz le ri tut ma yan var mýy dý ki, Hür ri yet ga ze te sin de yer a - lan bir kö þe ya zý sýn da, Mon dros Mü ta re - ke si ni ve Ýn gi liz hi ma ye si ni ka bul len di ði i çin Sul tan Vah det tin e ha in yaf ta sý ya - pýþ tý rý la bi li yor? "A çýn ba kýn, Mon dros ta Ýn gil te re i le a ra mýz da ri ca min net çöp ça tan lýk ya pan Ge ne ral Town shend in ha tý ra la rý ný... Ýn - gi liz ge mi le ri Ka sým a yýn da Ça nak ka - le den na sýl bi rer kur ta rý cý prens o la rak gir miþ ler dir, hay ret le gö rür sü nüz. "Ha di o nu bu la ma dý nýz di ye lim, ba ri ta rih çi Or han Ko loð lu nun 1918 yý lý ü ze ri - ne yaz dý ðý ki ta býn da ki ba sýn ta ra ma sý ný o ku yun ve za ma nýn PTT si nin Mon dros Mü ta re ke si ni kut la mak i çin tam 22 bin se ri lik bir pos ta pu lu çý kar dý ðý ný hay ret ve ib ret le gö rün. "O za man Mus ta fa Ke mal Pa þa nýn Ýs - tan bul da ken di pa ra sýy la çý kar dý ðý Min - ber ga ze te sin de iþ gal ci Ýn gi liz le rin teb - rik e di lip al kýþ lan dý ðý ný da, 17 Ka sým 1918'de ay ný ga ze te de çý kan söy le þi sin - de 'Ýn gi liz ler den da ha ha yýr hah (i yi lik se - ver) bir dost ol ma ya ca ðý' me sa jý ný ver di - ði ni de, er te si gün çý kan Va kit ga ze te - sin de i se Bri tan ya hü kü me ti nin Os - man lý la ra kar þý o lan i yi ni yet le rin den þüp he et me di ði ni' söy le di ði ni de... Bir baþ ka bel ge i se ger çek ten þa þýr tý cý: 14 Ka sým 1918 gü nü, bir gün ön ce Ýs tan - bul'a ge lip Pe ra Pa las'ta i ka me te baþ la - mýþ o lan Mus ta fa Ke mal Pa þa, Ýn gi liz le rin Da ily Ma il ga ze te si nin mu ha bi ri G. Ward Pri ce'ý a ra cý ya pa rak Ge ne ral Har ring ton'la gö rüþ mek is ter. Pri ce, Pe ra Pa las'ta yap tý - ðý gö rüþ me yi ha tý ra la rýn da þöy le ak ta rý - yor: 'Mus ta fa Ke mal, yap mak is te di ði bir tek lif i çin Bri tan ya res mi ma kam la rýy la na sýl te mas e de ce ði ni' bil dir me mi ri ca et - ti. 'Bu harp te yan lýþ cep he de sa vaþ týk, de - di, es ki dos tu muz Bri tan ya lý lar la as la kav - ga et mek is te mez dik... Bi li yo ruz, par ti yi kay bet tik... A na do lu'nun Müt te fik Dev - let ler ta ra fýn dan iþ gal e di le ce ði ni ta ma - men bi li yor dum... Bu top rak lar ü ze rin de ki bir Bri tan ya i da re sin den o ka dar hoþ nut - suz luk gös te ril me me si ge rek tir.' Va li o la rak ça lýþ ma ya ha zýr "A na do lu'da Ýn gi liz i da re sin den o ka - dar da ra hat sýz lýk du yul ma ma sý ge rek ti - ði ni söy le dik ten son ra Mus ta fa Ke mal, bu top rak lar ü ze rin de ki Ýn gi liz i da re sin de bir va li o la rak ça lýþ ma ya ha zýr ol du ðu nu ga ze te ci a ra cý lý ðýy la iþ gal ci yet ki li le re þöy le i le te cek tir: 'E ðer Ýn gi liz ler A na do lu i çin so rum lu luk ka bul e de cek o lur lar sa Bri tan ya i da re sin de bu lu nan tec rü be li Türk va li le ri i le iþ bir li ði ha lin de ça lýþ mak ih ti ya cý ný du ya cak lar dýr. Böy le bir se la hi - yet dâ hi lin de hiz met le ri mi ar ze de bi le ce - ðim mü na sip bir ye rin mev cut o lup ol - ma ya ca ðý ný bil mek is te rim..." Bkz: Pri ce'ýn Ex tra Spe ci al Cor res pon dent (Çok Ö zel Ya zýþ ma lar) ad lý ki ta býn dan (1957, say - fa 104) ak ta ran Gott hard Ja esc hke, Kur tu luþ Sa - va þý i le Ýl gi li Ýn gi liz Bel ge le ri, Çe vi ren: Ce mal Köp - rü lü, An ka ra 1991, Türk Ta rih Ku ru mu Ya yýn la rý, s. 98. (mus ta fa ar ma gan.com.tr) ge le ve te sa dü fen iþ ler dön me di ði ni an lar. O na i man la te vek kül e der. Ý çe ka pa nýk lýk, Al lah a i man la a þý la bi lir. Ý man, Kâ i na týn Sul ta ný ve Son suz Kud ret Sa hi bi o lan Al lah ýn her an hu zu run da ol du ðu nu bil mek tir. Bu, ta ným lan ma sý zor, fa kat müt hiþ bir kuv vet tir. Al lah a tam bir i man la bað la nan, vah þi ve boþ sah ra lar da da ya þa sa, tek no lo ji nin a ðýr çark la rý a ra sýn da yal nýz ba þý na kal sa da, Al lah ýn her yer de ha zýr-na zýr ol du ðu nu ve ken di si ni ko ru du ðu nu bi lir. Þu â ye tin me â li ni o ku yun ca, Al lah a i ma ný mýz nis pe tin de i lik le ri mi ze ka dar gü ven dol maz mý yýz: Al lah si ze yar dým e der se, si zi ye ne cek yok tur. E ðer si zi yar dým sýz bý ra ký ve rir se, O ndan baþ ka si ze yar dým e de cek kim dir? Ý na nan lar yal nýz Al lah a gü ven sin ler. (Kur ân, Âl-i Ým rân, 160.) o rik plân da al kýþ la na cak bir pro je dir. Fa kat, ne ya zýk ki uy gu la ma u mul du ðu ve bek le nil di ði gi bi ol ma dý. A day seç me de de rin su kût u ha yal ler ya þan dý. He le Di ya net da i re si gi bi mâ ne vî ve uh re vî yö nü a ðýr ba san bir ca mi a i çin de a dâ let ve li yâ kat ye ri ne tor pil, il ti mas, a dam ka yýr ma, ya ký ný ný kol la ma gi bi þüp he ve te red düt u yan dý ran tâ bir le rin do laþ ma sý hiç hoþ de ðil. Bu a ra da ko nuy la il gi le nen le re, il gi len mek is te yen le re ko lay lýk sað la mak ü ze re bu ra dan bir i pu cu ve re lim. Me se lâ, vi lâ yet mer kez le rin de teþ kil o lu nan ko mis yon la rýn a day lis te le ri ne dik kat le ba kýl sýn. Ka za nan la rýn ço ðu nun "ö zel ko mis yon"a ön ce den ya zýl dý ðý gö rü le cek. A ra la rýn da ki fark bâ riz dir. Ör nek: Si irt'te ki 1. ve 2. Ko mis yo nun lis te si. Ka za nan lar, mut lak ek se ri yet le 1. Ko mis yo nun lis te sin de yer a lan lar dýr. Ba rýþ Mec li si nin or tak di li Ba rýþ Mec li si ta ra fýn dan geç ti ði miz haf ta so nu Tak sim'de ki bir o tel de ger çek leþ ti ri len "Þid det ve Kürt So ru nu" baþ lýk lý top lan tý ya va ki dâ ve te i ca bet le biz de iþ ti rak et tik. Si ya sî par ti tem sil ci le ri nin dý þýn da ol mak ü ze re, he men her çev re den ka tý lým cý var dý. Ye kûn kýrk ci va rýn day dý: Ya zar lar, a ka de mis yen ler, dü þü nür ler... Yi ne de, Kürt kö ken li o lan lar a ðýr lýk tay dý. Ta nýn mýþ di ðer ba zý i sim le ri þu þe kil de zik ret mek müm kün: Al tan Öy men, Be kir A ðýr dýr, Cen giz Ak tar, Ce vat Ö neþ (MÝT es ki Müs te þar Yard.), Cum hur Ký lýç çý oð lu (Si irt Mü ca de le gaz.), Ez gi Ba þa ran, Fat ma Bos tan Ün sal, Hüs nü Ön dül, Na bi Yað cý, Nec mi ye Al pay, Hü se yin Yay man, Me sut Ye ðen, Me te Çu buk çu, Ro ber Kop taþ, Prof. Tur gut Tar han lý (Bil gi Ünv.), Av. Gül den Sön mez (ÝHH), Se zai Te mel li, Su at Yal çýn, Ta nýl Bo ra, Mu rat Çe lik kan. Gün dem de ki ko nu, üç o tu rum ha lin de gün bo yu ko nu þul du, mü za ke re e dil di. Ka tý lým cý lar ve ko nuþ ma cý lar a ra sýn da fik ren hiç a ma hiç u yuþ ma dýk la rý mýz da var dý. An cak, söz a lan ko nuþ ma cý la rýn he men hiç bi ri Kürt me se le sin de te rör den, þid det ten ya na bir fi kir be ya nýn da bu lun ma dý. Tam ak si ne, he men her kes ba rýþ di liy le ve ba rýþ tan ya na ko nuþ tu. O tu rum lar da, si lâh lý mü ca de le me to du nun ar týk if lâs et ti ði ve þim di ye ka dar da ül ke ye ve hal ka za rar dan baþ ka hiç bir i þe ya ra ma dý ðý de fa at le di le ge ti ril di. An la dý ðým ka da rýy la, te rör den, si lâh tan ve kan lý ey lem ler den Kürt ler de da hil ol mak ü ze re ar týk her kes bi zâr ol muþ du rum da. Ge nel e ði lim þu: Ba rýþ di li, top lu mun bü tün kat man la rý i çin or tak bir dil ha li ne gel me li, ge ti ril me ye ça lý þýl ma lý. Zýt fi kir de o lan lar da hi, ay ný mec lis te ba rýþ di liy le ko nuþ ma lý, ko nu þa bil me li. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Muh te lif ce vap lar Me di ne den Nu ri An gýn: Hac dan son - ra Me di ne de kýrk va kit na maz kýl mak þart mý dýr? Bu na ma zýn sýh ha ti ne dir? Me di ne de Mes cid-i Ne bî dý þýn da ki mes cid ler de de ký lý na bi lir mi? Hac dan son ra Me di ne de kýrk va kit na maz kýl mak hac cýn þart la rýn dan ol ma mak la be ra ber; im kâ ný o lan lar i çin Pey gam ber E fen di mi zi (asm) zi ya ret et mek sün net-i mü ek ke de dir. Ni te kim bir ha dis le rin de Ve fa tým dan son ra be ni zi ya ret e den, be ni ha ya tým da zi ya ret e den kim se gi bi dir 1 bu yu ran Pey gam ber E fen di miz (asm) bir di ðer ha dis le rin de de þöy le bu yur muþ tur: Kab ri mi zi ya ret e den kim se i çin Ký ya met gü nü þe fa at et mek be nim ü ze ri me va zi fe dir. 2 Pey gam ber E fen di mi zin (asm) mes ci din de, ya ni Mes cid-i Ne be vî de kýrk va kit na maz kýl ma yý da Pey gam ber E fen di miz (asm) teþ vik bu yur muþ tur. Bir ha dis le rin de: Be nim þu mes ci dim de ký lý nan bir na maz, Mek ke de ki Mes cid-i Ha ram ha riç baþ ka mes cid ler de ký lý nan bin na maz dan ha yýr lý dýr. 3 bu yu ran Pey gam ber E fen di miz (asm) bir di ðer ha dis le rin de þöy le bu yur muþ lar dýr: Kim be nim mes ci dim de kýrk va kit na maz ký lar sa, o na Ce hen nem den a zat ve a zap tan be ra at var dýr. O kim se ni fak tan u zak o lur. 4 Mek ke de hac cý ný e dâ et tik ten son ra di le yen Me di ne ye uð rar ve Pey gam ber E fen di mi zi (asm) zi ya ret e der. Vak ti ol ma yan bu zi ya re ti ký sa tu ta bi le ce ði gi bi, vak ti o lan la rýn Mes cid-i Ne be vî de kýrk va kit na maz kýl ma la rý çok fa zi let li dir. Ah med bin Han bel in sýh hat öl çü le ri ni ta þý yan bu ha di sin sýh ha ti ne gü ven mek lâ zým. Ni te kim Mes cid-i Ne be vî de kýrk va kit na maz kýl mak üm me tin de ka bu lü ol muþ bir a mel dir. Mes cid-i Ne be vi de bir va kit na maz kýl mak la da sün net ye ri ne gel miþ o lur. E sa sen Me di ne de kal dý ðý sü re i çin de vak ti nin ço ðu nu Mes cid-i Ne be vi de ge çir mek le be ra ber, Me di ne nin di ðer mes cid le ri ni ve zi ya ret yer le ri ni de zi ya ret e der. Çün kü di ðer mes cid le ri zi ya ret et mek de fa zi let li dir. Me se lâ Pey gam ber E fen di miz (asm) Ku ba Mes ci di i le il gi li o la rak: Ku ba Mes ci din de ký lý nan na maz um re gi bi dir bu yur muþ tur. *** Ýz mir den Se da Ay dýn: Ke di kö pek gi bi hay van la rýn o yun cak þek lin de ev de bu lun ma sý nýn ve ço cuk la rýn oy na ma - sý nýn di nen bir mah zu ru var mý dýr? Me lek gir mez de ni yor. Tev hid i nan cý na ay ký rý ni te lik te ta zim e dil me me si ve kut san ma ma sý þar týy la ev de her han gi bir hay van fi gü rü nü ve ya þek li ni ta þý yan o yun cak la rýn bu lun ma sýn da ve böy le o yun cak lar la ço cuk la rýn oy na ma sýn da bir mah zur yok tur. Haz ret-i  i þe nin (ra) ço cuk lu ðu ge ri de bý rak tý ðý yaþ lar da bi le be bek 5 ve ya at þek lin de o yun cak la rý bu lun du ðu nu ri va yet ler den öð re ni yo ruz: Re sû lul lah (a ley his sa lâ tu ves se lâm) Te bük ve ya Hay ber se fe rin den dön müþ tü. E vin ön kýs mýn da ör tü var dý. O sý ra da e sen rüz gâr, Hz.  i þe nin o yun cak kýz la rý nýn ü ze rin de ki per de yi a ra la dý. Re sû lul lah E fen di miz (asm): Ey  i þe, bu da ne? bu yur du. Hz.  i þe (ra): Kýz la rým de di. Bun lar a ra sýn da par ça dan i ki ka nat ek len miþ bir de at var dý. Pey gam ber E fen di miz (asm) o nu gös te re rek: A ra la rýn da gör dü ðüm þu da ne? bu yur du. Hz.  i þe (ra): Bir at de di. Pey gam ber E fen di miz (asm): Ya ü ze rin de ki ne? bu yur du. Hz.  i þe (ra): Ka nat la rý di ye ce vap ver di. E fen di miz (asm): Hiç ka nat lý at o lur mu? di ye ta ký lýn ca, Hz.  i þe (ra): Duy ma dýn mý, Hz. Sü ley man ýn ka nat lý a tý var dý ce va bý ný ver di. Bu ce vap lar Re sû lul lah E fen di mi zin (asm) ho þu na git ti ve mü ba rek diþ le ri gö rü nün ce ye ka dar gül dü. 6 Dip not lar: 1- Ken zu l-um mal, 15/ A.g.e., 12/ Bu hâ rî, Fadl-ý Sa lah 4- Müs ned, 3/ Bu hâ rî, E deb 81 Müs lim, Fe da i lu s-sa - ha be 81; (2440); E bu Da vud, E deb 62, (4931, 4932).] 6- Kü tüb-ü Sit te: 8/1

6 Y 6 HABERLER YURT HABER Van da ki dep rem va tan da þý kor kut tu nvan DA 5,0 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel - di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü U lu sal Dep rem Ýz le - me Mer ke zi nin ve ri le ri ne gö re, mer kez üs sü Ka ra - gün düz mev ki si o lan dep rem sa at de ye rin 5 ki lo met re de rin li ðin de ger çek leþ ti. Mer kez üs sü Ka ra gün düz Kö yü o lan 5.0 bü yük lü ðün de dep - rem de a lý nan ilk bil gi le re gö re ö lü ve ya ra lý ol maz - ken ký sa sü re li pa nik ya þan dý. Van Va li Ve ki li A tay Us lu, þu a na ka dar ken di le ri ne her han gi bir yý kým ih ba rý gel me di ði ni söy le di. Van/ci han Ke mer de renk li a çý lýþ nburdur UN Ke mer il çe sin de ya pý lan ka pa lý ha lý sa - ha, ka pa lý pa zar ye ri ve in ter net e vi nin a çý lý þý renk li gö - rün tü le re sah ne ol du. Meh ter ta ký mý nýn çal dý ðý marþ - lar la baþ la yan a çý lýþ, ko nuþ ma lar la de vam et ti. Ka pa lý pa zar ye ri nin, çok a maç lý kul la ný la bi le ce ði ni an la tan Ke - mer Be le di ye Baþ ka ný Dur muþ Er dem, il çe de ki dü ðün - ler i çin a çýk dü ðün sa lo nu, genç ler i çin vo ley bol sa ha sý ha li ne gel di ði ni söy le di. Ýn sa nýn de ðe ri nin, ar ka da bý - rak tý ðý e ser ler le öl çül dü ðü nü an la tan Bur dur AKP Mil - let ve ki li Bay ram Öz çe lik, Bu ra da a ça ca ðý mýz e ser ler le i ler de ar ka mý za bak tý ðý mýz da se vinç du ya ca ðýz. Ya tý - rým la rý mýz ül ke mi zin her ye rin de de vam e de cek tir. de di. Dün ya nýn, kü re sel le þe rek ge liþ me ye de vam et - ti ði ni an la tan Bur dur Va li si Sü ley man Tap sýz i se kü - çük bir il çe o lan Ke mer in de bu de ði þi me a yak uy - dur du ðu nu ak tar dý. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan a çý lý þa ge çil di. Ka pa lý pa zar ye ri, ka pa lý ha lý sa ha ve in ter net e vi nin a çý lý þý ya pýl dý. Ha lý sa ha a çý lý þýn da Va li Tap sýz, Baþ sav cý A li Nev zat A çýk Göz e þut çek ti. Gol a ta ma - yan Va li, ka le ye geç ti. Va li ye gol a tan 3 ya þýn da ki Ýh - san Se lim Öz çe lik i se gol se vin ci ya þa dý. Bur dur/ci han Ay dýn-çýl dýr Ha va li ma ný THY A O ya dev re di le cek nbaþta ha va cý lýk e ði ti mi ver mek ü ze re si vil ha va tra - fi ði ne hiz met ver me si a ma cýy la, i ha le si ger çek leþ ti ri len Ay dýn-çýl dýr Ha va li ma ný, ya rýn ye ni iþ le ti ci si THY A - O ya dev re di le cek. Dev let Ha va Mey dan la rý Ýþ let me si (DHMÝ) Ge nel Mü dü rü lü ðü nden ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma da, Ay dýn-çýl dýr Ha va li ma ný sý nýr la rý da hi lin de yer a lan mev cut ha va ta ra fý ve ka ra ta ra fý te sis le ri i le pat sa - ha la rý nýn ta ma mý nýn 20 yýl lý ðý na ki ra la ma yön te miy le dev re dil me si a ma cýy la ger çek leþ ti ri len i ha le yi, en uy gun tek li fi ve ren THY A O nun ka zan dý ðý be lir til di. Ha va li - ma ný iþ let me si ni ya pa cak o lan THY Ay dýn-çýl dýr Ha - va li ma ný Ýþ let me AÞ i le DHMÝ a ra sýn da, ya rýn U laþ týr - ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý nda, ha va li ma - ný nýn iþ let me hak ký nýn 20 yýl sü rey le dev ri ne i liþ kin pro - to kol im za la na ca ðý bil di ri len a çýk la ma da, im za tö re ni ne U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl - dý rým ve Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek in de ka týl ma - sý nýn bek len di ði kay de dil di. Ay dýn/a a Tür koð lu nda yað mur ha ya tý o lum suz et ki le di nkahramanmaraþ IN Tür koð lu il çe sin de a ni den bas tý ran yaz yað mu ru il çe yi o lum suz et ki le di. Yak la - þýk 40 da ki ka sü ren yað mur ve fýr tý na son ra sý yük sek yer ler den sel ler le be ra ber ge len taþ par ça la rý il çe de ki a na cad de yi u la þý ma ka pa dý. Ýþ yer le ri ni ve ev le ri su bas tý. Ev le rin sur du var la rý, a ðaç lar yý kýl dý. Yað mur son ra sý be le di ye iþ ma ki ne le ri yo lu u la þý ma aç ma ya ça lýþ tý. Kay ma kam Tun cay Ak ko yun ve Be le di ye Baþ - ka ný Mus ta fa Taþ han, yað mur son ra sý in ce le me ler de bu lun du. Kah ra man ma raþ/ci han ESAS NO: 2011/317 Da va cý Ha zi ne ve ki li ta ra fýn dan mah ke me miz de ha sým sýz o la rak a çý lan Ga ip lik ve Tes cil da va sý nýn ve ri len a ra ka ran ge re ðin ce; Te kir dað i li, Mer kez il çe si, Es ki ca mi Ma hal le si, Þey tan ba yý rý Mev ki i, 24 paf ta, 81 a da, 40 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn 158/864 his se ma li ki A rif oð lu Hay ri, 115/864 his se ma li ki A rif ký zý Ru ki ye, 76/864 his se ma li ki Tev fik, 76/864 his se ma li ki Ka zým, 56/864 his se ma li ki Kad ri ye, 56/864 his se ma li ki Bed ri ye i le il gi li ya pý lan ad res a raþ týr ma la rý na rað - men ken di le rin den her han gi bir ha ber a lý na ma dý ðý, þa hýs larý ta ný yan ve bi len ol ma dý ðý bil di ril miþ o lup, ga ip li ði is te ni len þa hýs la rýn öl müþ ol ma sý ih ti ma li bu lun du ðun dan; Ga ip li ði is te nen yu karý da i sim le ri ya zý lý þa hýs lar hak kýn da bil gi si o lan ki þi ler var i se; mah ke me miz dos ya sý na i lan dan ha ber dar ol duk la rý an da ve ya en geç 24/08/2012 gü - nü sa at de ya pý la cak du ruþ ma sý na ka dar mah ke me mi ze mü ra ca at et me le ri, bu süre içerisinde herhangi bir baþvuru olmadýðý ve gaipliði istenenlerden haber alýnamadýðý takdirde T.M.K. 32 ve devamý maddeleri gereði gaipliklerine, T.M.K. 588/2 Maddesi gereðince, hisse malikleri adýna T. C. Ziraat Bankasý Tekirdað Þubesi nezdindeki numa ra lý he sap ta bu lu nan be de lin Ha zi ne ye in ti ka li ne ka rar ve ri le - ce ði hu su su i lan o lu nur. B: T. C. TEKÝRDAÐ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Resmi Ýlanlar TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Cizre Yeni Asya Gazetesi Temsilcisi Fettah Giresun'un muhtereme teyzeleri Fatým (Fatýma)Varçin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y TEBRÝK Kardeþimiz Hilmi Duymaz'ýn oðlu M.Kenan ile F. Zehra Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz. Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Denizli eþrafýndan, ehl-i hizmet, fedakâr kýymetli aðabeyimiz Halil Þarkaya baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Aðabeyimize geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Isparta Yeni Asya Okuyucularý DÂVET Karamürsel Hizmet Binasý Temel Atma Töreni 1 Temmuz 2012 Pazar günü saat 13.30'da Mehmet Kutlular'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecektir. Tüm halkýmýz davetlidir. Karamürsel Yeni Asya Temsilciliði ZAYÝ nakdeniz Üniversitesinden aldýðým numaralý öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Reþit Kenan ÞANLIURFA Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen Sa id Nur si - Þan lý ur fa ve Dost luk pa ne li Ur fa city AVM'de ya pýl dý. Pa ne lin a çý lý þýn da ko nu þan Þan lý - ur fa Be le di ye Baþ ka ný Dr. Ah met Fa ký ba ba Be di üz - za man Haz ret le ri ni as rýn dok to ru ve fi lo zo fu o la - rak ta ným la dý. Fa ký ba ba ko nuþ ma sýn da þun la rý söy - le di: Hz. Mev lâ nâ be nim za ma ným da gel sey di Ri - sa le-i Nur u, ben o nun za ma nýn da gel sey dim Mes - ne vi yi ya zar dým di yen Be di üz za man, ça ðý mý zýn þart la rý ný tah lil ve ma ne vî has ta lýk la rý ný teþ his e de - rek Za man, i ma n kur tar mak za ma ný dýr viz yo nu i - le ka le me al dý ðý Ri sa le-i Nur larla bu za ma nýn ma - ne vî ih ti yaç la rý na tat min kâr ce vap lar ve ren bir i - man ha zi ne si ni or ta ya koy muþ tur. Ne den za man i ma ný kur tar mak za ma ný dýr? Çün kü ça ðý mýz da i - man es ki de vir ler de gö rül me miþ hü cum ve ta ar - ruz a ma ruz dur. Bu gün ma ter ya list fi kir ler yay gýn ha le gel miþ, i ma ný teh dit e den þüp he ler bir çok zih ni meþ gul e de cek se vi ye ye u laþ mýþ týr. Ýþ te Be - di üz za man Sa id Nur sî bu ge liþ me le rin Müs lü - man la rýn da hi i ma ný ný teh li ke ye so ka ca ðý ný gö re - rek bir sel gi bi ge len i nanç sýz lýk tel kin le ri kar þý - sýn da doð ru dan doð ru ya Kur ân dan il ham a la rak te lif et ti ði Ri sa le-i Nur gi bi mü kem mel bir kül li - ya tý yaz ma ya mu vaf fak ol muþ tur. Bu e ser ler de baþ ta Al lah a i man ol mak ü ze re, bü tün i man e - sas la rý i zah ve is pat e dil mek te, bu ko nu lar da fen ve fel se fe a dý altýnda or ta ya ko nu lan þüp he ve so - ru lar ik na e di ci bir þe kil de ce vap lan dý rýl mak ta, i - lim ve di nin uz laþ maz lý ðý yo lun da ki id di a lar ber - ta raf e di le rek il me din a dý na sa hip çý kýl mak tadýr. Mad de ci an la yý þa bi na e di len me de ni ye tin in san - lý ðý sü rük le di ði ma ne vî buh ran lar Kur ân me sa jý i - le i za le e dil mek te dir. Bü tün Ur fa hal ký na, ço luk ve ço cu ðu na, me zar da ya tan la ra her sa bah du a e - di yo rum ve bü tün Ur fa lý la ra se lâm e di yo rum. Ur - fa ta þýy la top ra ðýy la mü ba rek bir þe hir dir di yen Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî yi rah met le ve þük ran la a ný yor, o nun gös ter miþ ol du ðu Ku r'ân nu ru yo lun da git me yi di li yo rum de di. Pa nel de ko nu þan Þan lý ur fa va li si Ce la let tin Gü - venç de Üs ta dýn mesleðine, ý þý ðý na, Ku r'ân dan al - dý ðý me þa le ye Tür ki ye nin de, dün yanýn da bu gün dün kün den da ha çok ih ti ya cý ol du ðu na dik kat çek ti. Va li Gü venç "Bu nu ar týk dün ya da gö rü yor. Ye ni den bi zim me de ni ye ti mi ze ih ti yaç var. Çün - kü bi zim me de ni ye ti miz þef kat me de ni ye ti, hoþ - gö rü me de ni ye ti, a da let me de ni ye ti, kar deþ lik me de ni ye ti. Or da kan yok, gözya þý yok, hak sýz lýk yok, zu lüm yok, in sa nýn in sa ný ez me si ni bý rak, in - sa nýn hak sýz ye re ka rýn ca yý bi le ez me si yok. Oy sa bu gün dün ya nýn her ye rin de kav ga var, aç lýk var, yok luk var, in san lar hun har ca birbi ri ni öl dü rü - yor lar, ne yin kav ga sý ný yap tý ðý nýn da far kýn da de - ðil ler, o yüz den bi ze ih ti yaç la rý var, o yüz den Üs - ta da ih ti yaç la rý var, o yüz den bi zim me de ni ye ti - mi ze ih ti yaç la rý var. Me de ni ye ti mi zin te me li o lan dost lu ða, hoþ gö rü ye, kar deþ li ðe ih ti yaç la rý var. Av ru pa lý nýn da var, Af ri ka lý la rýn da var, As ya lý nýn da var, So ma li de aç lýk tan ö len yav ru la rýn da var, on la rý aç bý ra kýp sö mü ren, sa ray lar da tan ta nay la ya þa yan Batý lý la rýn da var. A ma in þaal lah tü nel de ý þýk gö rün dü di yo ruz. Ýh ti yaç la rý o lan ay dýn lý ða on la rý bu mil let ka vuþ tu ra cak. Ta biî bu gü zel tablonun i çin de Þan lý ur fa nýn ö zel bir ye ri var. Es - ki den be ri Hz. Ýb ra him in (as) mem le ke ti nin dost - lu ðun mer ke zi ol ma sý, kar deþ li ðin mer ke zi ol ma - sý, kül tü rün mer ke zi ol ma sý, þef ka tin mer ke zi ol - ma sý ka dar do ðal bir þey yok de di. Yrd. Doç. Dr. Cü neyt Gök çe nin yö net ti ði pa ne le ko nuþ ma cý o - la rak Prof. Dr. Nev zat Tar han, Dr. Yu suf Kap lan ve Mus ta fa Ar ma ðan ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. DÜZCE DE bir dü ðün de ye dik le ri ye - mek ten ze hir le nen yak la þýk 150 ki þi has ta ne ye kal dý rýl dý. Yý ðýl ca il çe si Ak - sak lar kö yün de Mu ham met ve Fat ma Ýy ci nin dü ðü nü ne gi den da vet li ler, bu ra da ik ram e di len ta vuk lu pi la vý ye - dik ten ký sa bir sü re son ra, mi de bu lan - tý sý þi kâ ye tiy le Yý ðýl ca Top lum Sað lý ðý Mer ke zi ne baþ vur du. Mer ke ze baþ vu - ran la rýn sa yý sý nýn art ma sý ü ze ri ne çað - rý lan am bu lans lar la Düz ce Ü ni ver si te - si A raþ týr ma ve Uy gu la ma, Ö zel Hay ri Siv ri ka ya ve A ta türk Dev let has ta ne le - ri ne sevk e di len, a ra la rýn da ka dýn ve ço cuk la rýn da bu lun du ðu yak la þýk 150 ki þi, bu ra da te da vi al tý na a lýn dý. Am - bu lans lar nýn ye ter siz kal ma sý ne de niy - le ba zý va tan daþ la rýn, ö zel a raç la rý ve mi ni büs ler le kent te ki has ta ne le re gel - dik le ri gö rül dü. Bu a ra da, ze hir len me þi kâ yet le ri nin ço ðal ma sý ü ze ri ne, Yý ðýl - ca Be le di ye si ho par lör le rin den, Ýy ci çif ti nin dü ðü nü ne gi de rek ik ram e di - len ye mek ten yi yen le rin sað lýk ku ru - luþ la rý na git me le ri yö nün de du yu ru ya pýl dý ðý öð re nil di.düz ce/a a Düðün yemeði zehirledi BODRUM DA bir bran da cý da 12 gün a - ray la i kin ci kez çý kan yan gýn so nu cu iþ - ye ri kul la ný la maz ha le gel di. E min An - ter Bul va rý nda Er do ðan Ký lýnç a a it 3 kat lý bran da cý da he nüz be lir le ne me yen bir ne den le yan gýn çýk tý. Ký sa sü re de bü yü yen yan gý na Bod rum, Ko na cýk, Bi tez ve Or ta kent-yah þi be le di ye le ri ne bað lý it fa i ye e kip le ri i le iþ ye ri nin bi rin ci ka týn da ki loj man da ka lan ça lý þan lar mü da ha le et ti. Yan gýn sý ra sýn da çev re - de o lu þan yo ðun du man ne de niy le tra - fik te ak sa ma ya þan dý. Po lis e kip le ri, iþ - ye ri nin çev re sin de ve yol da gü ven lik ön le mi al dý. Ýþ ye ri nin loj ma nýn da ka lan ve yan gý na mü da ha le e den 2 iþ çi, den - ge le ri ni kay be de rek i kin ci kat tan düþ tü. Am bu lans la Bod rum Dev let Has ta ne - si ne kal dý rý lan ya ra lý la rýn sað lýk du ru - mu nun i yi ol du ðu öð re nil di. Ýt fa i ye e - kip le ri nin ça ba sý i le sön dü rü len yan gýn so nu cu bü yük çap ta mad di ha sar o lu - þan iþ ye ri, kul la ný la maz ha le gel di. Er - do ðan Ký lýnç ýn ar ka da þý Ni hat Bal ký, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, yan gý - na ilk loj man da ka lan iþ çi le rin mü da - ha le et ti ði ni an la ta rak, Yan gýn ký sa sü - re de bü yü dü. Her ta ra fý a lev ve du man kap la dý. Ýþ ye ri ne re dey se ta ma men yan dý de di.. Bod rum/a a Ýþyerinde 12 gün arayla ikinci kez yangýn çýktý Bediüzzaman asrýn doktorudur DOSTLUK PANELÝNDE KONUÞAN ÞANLIURFA BELEDÝYE BAÞKANI DR. AHMET FAKIBABA BEDÝÜZZAMAN HAZRETLERÝNÝ ASRIN DOKTORU VE FÝLOZOFU OLARAK TANIMLADI. ADANA Dr. Ek rem Tok Ruh Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Has ta ne si nde gö rev li Psi ko log Gür dal Gör han, ço cuk lar la i le ti þim kur ma nýn ve ge li þim ö zel lik - le ri ni bil me nin çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. Psi ko log Gör han, ço cuk la rýn mut lu lu ðu nun a i le de ki or ta ma bað lý ol du ðu nu kay det ti. Gör han, Çu ku ro va Müf tü lü ðü nde Kur ân kur su öð re ti ci le ri ve din gö rev li - le ri ne ço cuk psi ko lo ji si e ði ti mi ver di. Ço cuk ve a i le ler le na sýl i le ti þim ku rul - ma sý ge rek ti ði ni an la tan Gör han, yaz ta ti lin de din gö rev li le ri nin ço cuk lar la da ha çok kar þý la þa ca ðý ný ha týr lat tý. Ca - mi ve Kur ân Kur su öð re ti ci le ri nin ay ný za man da a i le le re yar dým cý o la bi le cek po zis yon da ol du ðu na i þa ret e den Gör - han, her ço cu ðun mut lu o la bil me si nin ön þart la rýn dan bi ri si nin mut lu bir a i le - de ya þa ma sý ol du ðu nu vur gu la dý. Ev li lik so run la rý nýn ol du ðu, ka rý ko - ca nýn sü rek li tar týþ tý ðý, bir bi ri ni ih mal et ti ði bir a i le de ço cuk ta mut suz ol du - ðu nun al tý ný çi zen Gör han, Bu ne - den le ço cu ðu ta ný mak ki þi lik ö zel lik - le ri ni bil mek, han gi yaþ ta han gi ge li - þim ö zel lik le ri ne sa hip ol du ðu nu öð - ren mek ge re kir. Ço cuk la i le ti þi me gi - ren ye tiþ kin le rin en be lir gin ha ta la rýn - dan bi ri si, bu na sýl sa ço cuk be ni an la - maz di ye dü þün me si dir. Hâl bu ki bu - gün bi li ni yor ki, ço cuk lar la i le ti þim doð ma dan baþ lý yor. Ço cuk la i le ti þim - de o na ay rý bir ki þi, de ðer li ol du ðu nu his set tir mek; say gý lý ve sa mi mi ol ma - nýn ö ne mi bü yük tür de di. EM PA TÝ KUR MAK DUY GU DAÞ LIK TIR Ço cuk la em pa ti kur ma nýn ben se - nin ye rin de ol say dým þöy le ya par dým de mek ol ma dý ðý ný i fa de e den Psi ko - log Gür dal Gör han, em pa ti kur ma nýn duy gu daþ lýk an la mý na gel di ði ni ha týr - lat tý. Gör han, þöy le de vam et ti: Ya ni duy gu su nu an la ma ya ça lýþ mak týr. A - ca ba ben bu du rum da ol say dým ne his se der dim di ye dü þün mek tir. O - lum suz dav ra nýþ la rý yok et me nin en gü zel yol la rýn dan bi ri si de o dav ra ný þý gör mez den ge lir ken, ço cu ðun yap tý ðý o lum lu dav ra nýþ la rý ö dül len dir mek tir. Ö dül mad di ol mak zo run da de ðil dir. Ço cu ðu yap týk la rýn dan son ra tak dir et mek ço cu ðun öz gü ve ni ni yük sel te - cek tir. Ço cuk e ði ti min de ce za çok ter cih e dil me yen bir yol dur. Ö zel lik le fi zik sel ce za lar la bir lik te sö zel þid det i çe ren ce za lar dan ka çý nýl ma lý dýr. Ço - cu ða ha ka ret, a þa ðý la ma, fi zik sel ö zel - lik le riy le a lay et me þid det i çe rir. Kur ân kursu öð re ti ci le ri ne ço cuk psi ko lo ji si e ði ti mi ÇO CUK LA Ý LE ÞÝM ÞART ÇOCUKLA i le ti þi min et ki li yön tem le rin den bi ri si nin o nun la ko nu þa rak, ha ta sý ný gör - me si ni sað la mak, e ðer ya þý uy gun sa al ter na tif çö züm ler ü ret me si ne yar dým cý ol - mak tan geç ti ði ne i þa ret e den Gör han, kü çük ler le ar ka daþ ol ma nýn an ne ba ba nýn i þi ol - ma dý ðý ak tar dý. Ço cuk lar la e be veyn ler a ra sýn da ki i liþ ki ka li te li bir an ne-ba ba-ço cuk i liþ - ki si ol ma sý ge rek ti ði ni bil di ren Gör han, Her gün ev i çi pay la þým sa a ti ni a i le le re ö ne rin. Ak þam bel li sa at ler a ra sýn da te le viz yon, bil gi sa yar ve cep te le fon la rý nýn ka pa tý la rak a i le ü ye le ri nin bir bir le riy le et ki le þim de bu lun ma sý ev i çi pay la þým sa a ti dir. Bu sa at ler de sa - de ce bir bi ri ni ze za man a yý rýn. Böy le ce ço cu ðu nuz ve e þi niz de ðer li ol du ðu nu his se de bi - le cek, da ha mut lu o la cak týr þek lin de ko nuþ tu. A da na/ci han Çocuklarla iletiþim kurmanýn yollarýný anlata Psikolog Gür dal Gör han, çocukla i le ti þi min et ki li yön tem le rin den bi ri si nin o nun la ko nu þa rak, ha ta sý ný gör me si ni sað la mak, e ðer ya þý uy gun sa al - ter na tif çö züm ler ü ret me si ne yar dým cý ol mak tan geç ti ði ne i þa ret e tti. Görhan, Ö zel lik le fi zik sel ce za lar la bir lik te sö zel þid det i çe ren ce za lar dan ka çý nýl ma lý dýr dedi. FOTOÐRAf: CÝHAN AHMET HAMDÝ ÇÝÇEK ÞANLIURFA Þan lý ur fa Be le di ye Baþ ka ný Dr. Ah met Fa ký ba ba Þan lý ur fa va li si Ce la let tin Gü venç

7 Y DÜNYA 7 Suriye de Libya modeli iþlemez ÝTALYA DIÞÝÞLERÝ BAKANI TERZÝ, SURÝYE ÝÇÝN, LÝBYA YA YAPILAN TARZDAKÝ BÝR MÜDAHALENÝN ÝHTÝMAL DIÞI TUTULDUÐUNU BELÝRTTÝ. AV RU PA Bir li ði (AB) dý þiþ le ri ba kan la rý top lan tý sý i çin Lük sem burg da bu lu nan Ý tal ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Gi u li o Ter zi, Su ri ye i çin Lib ya da ki du ru ma ben zer bir mü da ha le yi ih ti mal dý þý tut tu ðu nu söy le di. Lük sem burg da ki top lan tý ya ge li þin de, Ý tal yan ga ze te ci le rin Tür ki ye nin NA TO nun 4. mad de si u ya rýn ca it ti fak ü ye le ri ni top lan tý ya ça ðýr ma sý ný ha týr lat tý ðý Ý tal yan ba kan, Su ri ye i çin Lib ya ya ya pý lan tarz da ki mü da ha le yi, ih ti mal dý þý tu tu yo rum de di. Ba kan Ter zi, Rus ya nýn Su ri ye kri zin de si ya si çö züm i çin de da ha ya pý cý ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ý tal yan ba sý ný na yan sý yan ha ber ler de, AB ba kan la rý nýn top lan tý sýn da E sed re ji mi ne i liþ kin ye ni bir ta kým yap tý rým la rýn ka bul e di le ce ði bil di ril di. U ÇAK DÜ ÞÜR ME KA BUL E DÝ LE MEZ Ý tal ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Gi u li o Ter zi, Türk as ke ri u ça ðý nýn dü þü rül me si ne i liþ kin, Bu, E sed re ji mi nin bir baþ ka çok cid di ve ka bul e di le mez ey le mi de di. Ter zi, si lâh sýz Türk u ça ðý nýn Su ri ye nin ha va sa vun ma sis tem le ri ta ra fýn dan dü þü rül me si ni sert bir þe kil de ký na dý. Gi u li o Ter zi, Tür ki ye nin, NA TO nun 4. mad de si u ya rýn ca pakt ü ye le ri nin top lan ma sý ta le bi ko nu sun da i se Ý tal ya nýn top lan tý da ak tif bi çim de rol a la ca ðý ný i fa de et ti. Ý tal yan ba kan, Su ri ye de hal ka yö ne lik þid de tin da ya nýl maz bo yut la ra u laþ tý ðý ný di le ge ti rir ken, ül ke de An nan Pla ný nýn uy gu lan ma sýn da ki ba þa rý sýz lýk tan, þid det o lay la rý nýn sür me si ve göz lem ci le rin gö re vi ni ya pa maz ha le gel me sin den so rum lu tut tu ðu Þam re ji mi ni ký na dý. Roma / a a Gi u li o Ter zi HUMUS'TA YÜZLERCE SÝVÝL MAHSUR KALDI Kýzýlhaç, Suriye nin Humus þehrinde yüzlerce sivilin kapana kýsýldýðýný bildirdi. Kýzýlhaç Baþkaný Jakob Kellenberger, Uluslararasý Kýzýlhaç Komitesi ve Suriye Arap Kýzýlayý nýn, Humus ta mahsur kalan yaralý ve sivillerin þehri terk edebilmesi için askerlerle muhalif güçler arasýnda ateþkes saðlamaya çalýþtýðýný söyledi. Kýzýlhaç ýn Suriye topraklarýnda faaliyette bulunan tek uluslar arasý örgüt olduðunu hatýrlatan Kellenberger, yardým görevlilerinin Humus taki çatýþmalar yüzünden maðdur kiþilere ulaþamadýðýný da ifade etti. Cenevre / a a ÞAM: TÜRKÝYE DEN ASKERÎ BÝR HEYET DÂVET ETTÝK TÜRK savaþ uçaðýný düþüren Suriye den ilk kez detaylý bir açýklama geldi. Baþþehir Þam da kameralarýn karþýsýna geçen Suriye Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Cihad Makdisi, uçaðýn saldýrý niyetiyle düþürülmediðini, olayýn kaza olduðunu illeri sürdü. Suriyeli sözcü, olayýn araþtýrýlmasý için Türkiye den askeri uzman heyeti davet ettiklerini ifade etti. Gazetecilere konuþan Makdisi, olayýn Suriye hava sahasýnda gerçekleþtiðini dile getirdi. Makdisi þunlarý söyledi: Türkiye ile Suriye halký kardeþtir. Türkiye ye karþý herhangi bir düþmanlýk yoktu, sadece egemenliðimiz için savunmada bulunuldu. Bizim yaptýðýmýz sadece bir misilleme. Uçak 2.5 kilometre menzilli füzelerle düþürülmüþtür. Biz, olayýn araþtýrýlmasý için askeri bir heyet kurduk. Türkiye den de askeri uzman bir heyeti Lazkiye ye göndermelerini istedik dedi. Þam / cihan Pa kis tan da ça týþ ma: 17 ö lü n PA KÝS TAN DA Af ga nis tan dan sý zan mi li tan lar la gi ri len ça týþ ma da 17 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Pa kis tan or du sun dan ya pý lan a çýk la ma da, ül ke nin ku zey ba tý sýn da ki Yu ka rý Dir böl ge sin de dün çý kan ça týþ ma lar da 11 mi li tan la 6 as ke rin ha ya tý ný kay bet ti ði be lir til di. Pa kis tan Ta li ba ný i se mi li tan la rý nýn sal dý rý dü zen le di ði ni ka bul et ti, an cak Af ga nis tan dan ge lip gel me dik le ri ko nu su na de ðin me di. Grup, Pa kis tan hü kü me ti nin mi li tan ka yýp la rý hak kýn da ver di ði ra kam la rýn i se yan lýþ ol du ðu nu id di a et ti. Ýs la ma bad yö ne ti mi, mi li tan la rýn Pa kis tan da ki sal dý rý lar i çin Af ga nis tan ýn ba zý yer le ri ni sý ðý nak o la rak kul lan dý ðý ný i le ri sü rü yor. Ýslamabad / a a Ca mi yan dý, halk is yan et ti n HÝN DÝS TAN kon tro lün de ki Cam mu Keþ mir de bir ca mi de çý kan yan gý ný pro tes to e den gös te ri ci ler i le gü ven lik güç le ri a ra sýn da ça týþ ma çýk tý ðý bil di ril di. Po lis yet ki li le ri, Sri na gar þeh ri nin mer ke zin de yer a lan 200 yýl lýk Pir Des te gir Sa hib Ca mi si nin çý kýþ se be bi bel li ol ma yan yan gýn da kül ol du ðu nu a çýk la dý. Çok sa yý da it fa i ye gö rev li si, ca mi nin ça tý sýn da baþ la yan ve hýz la ya yý lan yan gý ný sön dür mek i çin ça ba har ca dý. Gös te ri ci ler, yan gý na mü da ha le de geç kal mak la suç la dýk la rý it fa i ye ci le re taþ at tý. O lay la rýn bü yü me si ü ze ri ne so kak la ra dö kü len ve Hin dis tan kar þý tý slo gan a tan gös te ri ci ler le gü ven lik güç le ri a ra sýn da ça týþ ma çýk tý ðý be lir til di. Srinagar / a a Fu ku þi ma ký yý la rýn da de niz ü rün le ri ya ka lan dý n JA PON YA DA 11 Mart 2011 de mey da na ge len çok þid det li dep rem ve tsu na mi nin ar dýn dan za rar gö ren Fu ku þi ma Da i çi nük le er te si si nin bu lun du ðu ký yý lar da ya ka la nan de niz ü rün le ri ilk kez sa tý þa su nul du. Fu ku þi ma Böl ge si Ba lýk çý lýk Ko o pe ra ti fi, rad yas yon test le rin den ge çi ril me le ri nin ar dýn dan sa de ce ah ta pot ve de niz sal yan goz la rý nýn bu gün sa tý þa su nul du ðu nu bil dir di. Ko o pe ra tif, sö zü e di len de niz ü rün le rin de ki rad yo ak tif sez yum mik ta rý nýn tes pit e di le me ye cek ka dar kü çük ol du ðu nu kay det ti. Ja pon yet ki li ler, Cu ma gü nü ya ka la nan ü rün le rin rad yas yon test so nuç la rý çý ka na ka dar bo zul ma ma sý i çin haþ lan dý ðý ný söy le di. Fu ku þi ma ký yý la rýn da ki dil ba lý ðý, de niz lev re ði ve di ðer ba lýk la rýn rad yas yon i çer me si se be biy le he nüz sa tý þý na baþ lan ma dý ðý bil di ril di. Tokyo / a a Dünya liderleri Mursi'yi telefonla arayarak tebrik ederken, Mýsýr meydanlarýnda da seçim sonuçlarý coþkuyla kutlanýyor. FO TOÐ RAF: A A Mur si den te þek kür ÝLK KONUÞMASINDA BARIÞ MESAJLARI VEREN MISIR IN YENÝ CUMHURBAÞKANI MUHAMMED MURSÝ, ORDU DAHÝL HERKESE TEÞEKKÜR ETTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi HER KE SÝ KU CAK LA YA CA ÐIZ ÜL KE DE KÝ et nik ve di ni grup la rý ku cak la ya cak la rý ný, dün ya i le den ge li i liþ ki ler ku ra cak la rý ný be lir ten Mur si, H ris ti yan ol sun Müs lü man ol sun, han gi mes lek ve si ya sî gru bun i çin de o lur - sa ol sun biz ler Mý sýr lý yýz i fa de si ni kul lan dý. Mur si nin ko nuþ - ma sý Mý sýr da a de ta ha ya tý dur dur du. Mur si nin ko nuþ ma sý es na sýn da Tah rir Mey da ný i le i kin ci bü yük þe hir Ýs ken de ri - ye de ha vai fi þek gös te ri le ri ya pýl dý. Mý sýr med ya sý Mur si nin ko nuþ ma sý ný o lum lu ve ku cak la yý cý o la rak de ðer len dir di. MISIR cum hur baþ kan lý ðý na se çi len Hür ri yet ve A da let Par ti si nin a da yý Mu ham med Mur si, Biz ler sa vaþ i çin gel me dik ba rýþ i çin gel dik. Mý sýr ýn tüm u lus lar a ra sý an laþ ma la rý na say gý lý yýz de di. Mý sýr dev let te le viz yo nun dan hal ka hi tap e den Mur si, ko nuþ ma sý na her ke se te þek kür e de rek baþ la dý. Sa vaþ i çin de ðil ba rýþ i çin gel dik le ri ni söy le yen Mur si, Mý sýr ýn yap tý ðý bü tün u lus lar a ra sý an laþ ma la ra say gý lý ol duk la rý ný i fa de et ti. Al lah ýn mu vaf fa ký ye ti ve þe hit le rin te miz kan la rý sa ye sin de bu ra da yýz di ye ko nu þan Mur si, þe hit an ne ba ba ve a i le le ri ne te þek kür et ti. Dev ri min ka za ným la rý ný sa vu na ca ðý ný ve her ke sin hak ký ný ko ru ya ca ðý ný be lir ten Mu ham med Mur si, Si zin ö nü nüz de baþ kan o la rak du ru yo rum hal bu ki si zin en ha yýr lý nýz ben de ði lim i fa de si ni kul lan dý. Se çim sü re cin de gös ter dik le ri gay ret ler den do la yý yar gý men sup la rý, or du ve po li se de te þek kür e den Mur si, Mý sýr ý va tan ka bul e den her ke sin baþ ka ný o la ca ðý ný vur gu la dý. SO RUM LU LUK LA RIM VAR Yar gý nýn ü çün cü güç ol du ðu nu ve yü rüt me den ay rýl ma sý ge rek ti ði ne i nan dý ðý ný a çýk la yan Mur si, bu yön de ça lý þa ca ðý ný kay det ti. Mý sýr hal ký ü ze rin de hiç bir hak ka sa hip ol ma dý ðý ný di le ge ti ren Mur si, Hal kýn be nim ü ze rim de hak ký var. Ba na yük le nen so rum lu luk ve va zi fe ler var de ðer len dir me sin de bu lun du. Mý sýr hal ký ný va tan bir li ði nin güç len me si i çin ça lýþ ma ya da vet e den Mur si, Al lah ýn i pi ne sý ký ca sa rý lýn. He pi mi zin dü þün ce le ri fark lý ol sa da he pi miz bu dev ri me kar þý ve fa ka rýz di ye ko nuþ tu. Mu ham med Mur si, gü ven ve is tik ra ra çý ký þýn tek yo lu nun mil li bir li ðin ger çek leþ ti ril me sin den geç ti ði ni vur gu la ya rak, yap ma la rý ge re ken þe yin ül ke kay nak la rý nýn i yi bir þe kil de yö ne til me si ol du ðu nu be lirt ti. Kahire / a a Dep rem ve sel ler de ö lü sa yý sý ar tý yor ÇÝN ÝN gü ney ba tý sýn da ki Yun nan e ya le tin de mey da na ge len 5,7 þid de tin de ki dep rem de ö lü sa yý sý 4 e yük sel di ði, 100 den faz la ki þi nin de ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ya ra lý lar dan 20 si nin du ru mu nun a ðýr ol du ðu be lir ti lir ken, ö len le rin Yun nan ýn Ning lang ve Sý çu an e ya le ti nin Yan yü en ka sa ba sýn dan ol du ðu kay de dil di. Dep rem de i le ti þim ve e lek trik að la rý nýn da et ki len di ði i fa de e di lir ken, böl ge ye in sa ni yar dým mal ze me le ri de ta þý yan kur tar ma e kip le ri nin sevk e dil di ði bil di ril di. Ö te yan dan ül ke nin ku zey ve gü ney böl ge le rin de son gün ler de sü ren þid det li ya ðýþ lar se be biy le 16 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. ÞÝd det li ya ðýþ lar dan Çin in gü ne yin de ki Gu ang þi Cu ang Ö zerk Böl ge si, ku zey de ki Ýç Mo ðo lis tan Ö zerk Böl ge si, do ðu sun da ki Ci an þi e ya le ti ve gü ney de ki Gu ang dong e ya let le rin de yüz bin ler ce ki þi nin et ki len di ði be lir ti lir ken, on bin ler ce hek tar lýk e ki li a ra zi nin de su lar al týn da kal dý ðý a çýk lan dý. Ül ke de ba zý e ya let ler de ye rel yö ne tim ler bin ler ce ki þi yi tah li ye e der ken, gü ney böl ge ler de ba zý ne hir le rin taþ ma se vi ye si ne gel di ði kay de dil di. Pekin / a a Ekip hastalarýn tedâvisinin yanýsýra Filistinli doktorlara da eðitim verecek. FÝL BEL, Gaz ze ye 12 dok tor gön der di FÝLÝS TÝN Be yaz El ler Der ne ði Gaz ze de ki has ta ve ya ra lý la rýn te da vi si i çin 12 dok tor dan o lu þan sað lýk e ki bi ni Gaz ze ye gön der di. Türk dok tor lar Gaz ze de bu lun duk la rý sü re i çe ri sin de Nas ser ve Av ru pa Has ta ne le ri nde mu a ye ne, sað lýk ta ra ma sý ve a me li yat ça lýþ ma la rý na ka tý la cak lar. Yan la rý na bol mik tar da týb bi mal ze me a lan dok tor lar, ay rý ca Fi lis tin li dok tor la ra týp ta ki son ge liþ me ler hak kýn da e ði tim ve re cek. FÝL - BEL in bu or ga ni zas yo nu na TÝ KA ve Yer yü zü Dok tor la rý Der ne ði de des tek ve ri yor. Am bar go al týn da ki Gaz ze de ya ra la rý sa ra cak o lan dok tor lar 2 Tem muz da dö nüþ ya pa cak lar. FÝL BEL Baþ ka ný Dr. Ah met Gü neþ, Gaz ze þe ri din de ya ra la rýn sa rýl ma sý i çin 5 sað lýk e ki bi ni gön der dik le ri ni be lir te rek, Ya pý lan ça lýþ ma lar ve Gaz ze de tes pit e di len sað lýk sý kýn tý la rý bir ra por ha li ne ge ti ri li yor. Bu ra por lar hem Gaz ze de ki hem de Tür ki ye de ki il gi li ba kan lýk la ra su nu lu yor. Biz sa de ce böl ge ye dok tor ve týb bi mal ze me gön der mek le ye tin mi yo ruz. Ay ný za man da Gaz ze de te da vi im kâ ný bu la ma yan ya ra lý la rý Tür ki ye ye ge ti re rek te da vi e di yo ruz de di. Ýstanbul / Yeni Asya ÝSRAÝL DE KABULLENDÝ ÝS RAÝL, Mý sýr da Müs lü - man Kar deþ ler in a da yý Mu ahm med Mur si nin cum hur baþ ka ný se çil me - si ne say gý duy du ðu nu a - çýk la dý. Tel A viv yö ne ti - mi, Mý sýr ýn ye ni li der li ði - nin i ki ül ke a ra sýn da ki ba rý þý sür dür me si çað rý sý yap tý. Baþ ba kan Bin ya - min Ne tan ya hu nun bü - ro sun dan ya pý lan a çýk la - ma da, Ýs ra il, Mý sýr da ki de mok ra tik sü re ce ve bu sü re cin so nu cu na say gý duy mak ta dýr. Ýs ra il, Mý sýr yö ne ti miy le, i ki ül ke a ra - sýn da ki ba rýþ an laþ ma sý te me lin de iþ bir li ði ni sür - dür me yi ar zu et mek te - dir. Bu, i ki hal kýn çý ka rý - na dýr ve böl ge sel is tik ra - ra da kat ký sað la mak ta - dýr i fa de le ri ne yer ve ril - di. Tel Aviv / cihan

8 HABERLER Y 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Kur ân öð ren me ye ko þa lým! Bir bi ri nin ra ki bi ve al ter na ti fi de ðil ve ol ma ma lý - dýr, a ma o kul lar ta til o lun ca ca mi ler tam an la - mýy la þen len di. Köy ler den þe hir le re ka dar Tür - ki ye nin dört bir ya nýn da yo ðun bir Kur ân öð ren me se fer ber li ði var. Ham dol sun, þük rol sun... Kur ân ý ha yat tan a yýr ma ya ve u zat tut ma ya ça lý - þan if sat þe be ke le ri bu nun i çin çok uð raþ tý lar. Dö - nem dö nem bu ko nu da da ba þa rý lý ol du lar. A ma bu ba þa rý sý nýr lý kal ma ya mah kûm ol du. De ðil o kul lar da, ca mi ler de bi le Kur ân o ku ma nýn, öð ren me nin ya sak ol du ðu yýl la rý ya þa yan bir ül ke Tür ki ye ön ce si Tek par ti dev riy le il gi li ha tý ra la rý ný an la tan tec rü be - li yaþ lý la rý mýz bu nun þa hi di. Dik kat e de lim, Kur ân öð ren mek sa de ce o kul lar da de ðil, ca mi ler de de ya - sak tý bir za man lar... Tek par ti dev ri ni ye ni den hort - lat ma yý he def le yen 28 Þu bat 1997 sü re ci nde de ben zer a dým lar a týl dý. Ya kýn za ma na ka dar il köð re - tim 5. sý nýf tan me zun ol ma yan ço cuk la rý mýz ca mi le - re gi dip Kur ân öð re ne mi yor du. Ce sa ret li ho ca lar müs tes na, Ýs tan bul da ço ðu ca mi den kü çük yaþ ta ki ço cuk la rýn ge ri çev ril di ði ni, Sen kü çük sün, bü yü - yün ce gel de nil di ði nin biz zat þa hi di yiz! Þü kür ler ol - sun, o sý kýn tý lý gün ler de ge ri de kal dý. De de-ni ne du - a sý a lan mil le ti miz, key fî ya sak la rý fi i len so na er dir di, ar dýn dan da hu ku kî de ði þik lik ler ya pýl dý. Yi ne he pi miz bi li yo ruz ki, Kur ân öð ren me nin ve öð ret me nin ka nu nen ya sak ol du ðu tek par ti dev rin - de bi le Kur ân öð ren mek en gel le ne me di. Sa mi mî din dar lar her tür lü teh li ke yi gö ze a lýp Kur ân öð ren - me ye ve öð ret me ye de vam et ti. El bet te be del ler de ö den di, a ma bu gün ba kýl dý ðýn da o be del le rin bo þa git me di ði de an la þý lý yor. As lýn da Kur ân öð ren me yi sa de ce yaz ay la rýy la sý - nýr lý tut mak doð ru de ðil. Yö ne ti ci le ri nin mil le tiy le kav ga et me di ði Ýs lâm ül ke le rin de ço cuk lar i çin her gün Kur ân e ði tim var dýr. Ço cuk lar ya o kul dan ön ce ya da o kul tan son ra mut la ka ca mi le re gi der, hem Kur ân öð re nir, hem de di ðer di nî bil gi ler le ha þir ne - þir o lur. Ge çen yýl lar da bir ve si le i le git ti ði miz En do - nez ya da, A çe de bu na þa hit ol muþ tuk. Ço cuk lar o - ku la git me den ön ce ca mi ye uð ru yor, bir i ki sa at Kur ân der si al dýk tan son ra o kul la rý na gi di yor du. Bu - gün i ti ba rýy la Tür ki ye de böy le bir sis tem, böy le bir alt ya pý yok. Biz de ki uy gu la ma, yaz ta ti lin de Kur ân öð ren me þek lin de ol muþ. Ge çen gün ma hal le mi zin ca mi i nin i ma mýy la pa zar da kar þý laþ týk. A yak üs tü soh bet sý ra sýn da kaç öð ren ci nin yaz Kur ân kur su na gel di ði ni sor - dum. Al dý ðým ce vap be ni o ka dar se vin dir di ki an - la ta mam. Al lah na zar lar dan sak la sýn, 200 e ya kýn kýz, bir o ka dar da er kek öð ren ci miz var de di. Ma þa al lah, Al lah sa yý la rý ný art týr sýn de mek ten ken di mi zi a la ma dýk. Ma hal le de on lar ca ca mi var. Bel ki ta ma mýn da bu ka dar öð ren ci yok tur, a ma u - mu mî o la rak ba kýl dý ðýn da Kur ân öð ren me ye bü - yük bir il gi ve a lâ ka ol du ðu an la þý lý yor. Ço cuk la ra Kur ân öð re ten ca mi i ma mý, Öð ren - ci ler ka la ba lýk ol du ðu i çin il çe mil li e ði tim mü dür - lü ðü ne mü ra ca at et tik ve ya kýn da ki o ku lun bu mak sat la bi ze ve ril me si ni is te dik. O kul da öð ren ci - le ri hem se vi ye le ri ne gö re, hem de yaþ gru bu na gö - re 9 ay rý sý ný fa a yý ra cak týk. A ma il çe mil li e ði tim mü dü rü u zak ta ki i mam ha tip li se si ni uy gun gör - dü. Bir i ki gün ço cuk la rý ser vis a ra ba sýy la o ku la ta þý - dýk, a ma zah met li ol du ðu i çin vaz geç tik. Keþ ke ya - kýn da ki o ku lu kul la na bil sey dik. Bu ol say dý, haf ta da bir gün de yi ne ca mi de e ði tim ve re cek tik ki ca mi ha va sý, at mos fe ri de te nef füs e dil miþ ol sun... de di. Bil di ði miz ka da rýy la Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nýn O kul lar Ha yat Ol sun di ye bir pro je si var ve bu pro je ye gö re o kul lar e ði tim sa at le ri dý þýn da (bil - has sa yaz ay la rýn da) böy le fa a li yet ler i çin kul la ný - la bi lir. A ma ne den se O kul mü sa it, yaz ay la rýn da bu ra da Kur ân öð re te lim de nin ce es ki a lýþ kan lýk - lar nük se di yor ve Bel ki i ti raz e den o lur. Siz u zak da ol sa þu ra da ki i mam ha tip li se si ne gi din de ni li - yor. Ý mam ha tip bi na sýn da o lan e ði tim, il köð re tim bi na sýn da ni çin ol ma sýn? Ýn þa al lah bu ba sit sý kýn tý lar da a þý lýr ve Kur ân öð ren me nin ö nün de ki bü tün en gel ler kal kar. Ço - cuk la rý mýz Kur ân la ne ka dar ha þir ne þir o lur sa o ka dar i yi. He le bu e ði tim ler o kul lar da ki e ði tim ler - le de des tek le nir se nur üs tü ne nur ol muþ o lur. U nut ma ya lým: Yaz ay la rý sa de ce ço cuk la rý mýz i çin Kur ân la bu luþ ma a yý de ðil. Biz bü yük le rin de Kur ân ý ve o nun ha ki kat li tef sir le riy le bu luþ - ma mýz i çin i yi bir fýr sat týr. Mer hum Zü be yir Gün dü zalp a ða bey ne gü zel söy le miþ: Þim di o ku, ka bir de o ku ya maz sýn! TEBRÝK Deðerli aðayemiz Hüseyin Þahin'in oðlu M. Hayrettin ile Gülizar Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder ömür boyu mutluluklar dileriz. Beyoðlu, Beþiktaþ Yeni Asya Okuyucularý ÝZMÝR DE fa a li yet gös te ren 18 si vil top lum ku - ru lu þu nun üst ça tý sý o lan fe de ras yon ve kon fe - de ras yon lar bi ra ra ya ge le rek, te rö re kar þý or - tak bir me saj ya yým la dý. Ýz mir Mar din li ler E - ði tim Kül tür Sað lýk Da ya nýþ ma ve Kal kýn ma Vak fý ta ra fýn dan dü zen le nen Te rör ve Çö - züm Yol la rý ko nu lu ba sýn top lan tý sýn da ko - nu þan baþ kan lar, a kan ka nýn bir an ön ce dur - du rul ma sý i çin Ar týk ye ter de di. Ga ze te ci Sa - lih Er kek in mo de tör lü ðün de ki top lan tý da baþ - kan lar a dý na ilk ko nuþ ma yý, E ge Böl ge si Er zu - rum Der nek ler Bir li ði Fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný Mu zaf fer O ku muþ yap tý. Te rör ya bi te cek ya bi te cek. Ar týk in sa ný mýz býk tý di - yen O ku muþ, þun la rý kay det ti: Al lah, kim se ye ev lat a cý sý ver me sin. Yü re ði ya nan lar ba ba lar, an ne ler, kar deþ le ri ve ya kýn la - rý; a teþ düþ tü ðü ye ri ya kar. Bý çak ke mi ðe da yan - dý. Bu te rör bi te cek se bit sin. Bu te rö rü bi ti re cek o lan kü çük yav ru la rý mýz de ðil. Bað da ça lý þan çift çi miz de ðil. Es naf de ðil, me mur de ðil. Te rö - rü bi ti re cek, ül ke de ki yet ki li ler dir. Yet ki li le re ses le ni yo ruz, ye ter ar týk, te rö rü bi ti rin; a ma e - ko no mik an lam da bi ti rin, a ma gü ven li ði sað la - yýn, a ma as ke rî a çý dan bi ti rin a ma bi ti rin. Biz kar deþ ka ný ak ma sý ný is te mi yo ruz. Biz bü yük bir a i le yiz. Dün na sýl ül ke nin her ta ra fý iþ gal kuv vet le ri ta ra fýn dan iþ gal e dil miþ ti a ma Ça - nak ka le li, Di yar ba kýr lý, Ur fa lý as ker le ri miz, iþ gal kuv vet le ri ne dur de di. Ül ke mi zin her ev la dý, yü re ði ni fe da et ti. Biz böy le ta ri hi þan la do lu, ne cip bir mil le tin to run la rý yýz. Mü min, mü mi - nin kar de þi dir. Ý nan cý mýz ge re ði de kar deþ o la - rak bir bi ri mi ze sa hip çýk mak zo run da yýz. Bu mil le tin as lý ay ný dýr, ay rý lýk gay rý lýk o la maz. Ay - rý lýk ta a zap var dýr, çi le var dýr. O nun i çin he pi - mi zin a dý, Di yar ba kýr lý nýn a dý da Meh met, E - dir ne li nin a dý da Meh met, Ýz mir li nin a dý Ra - ma zan, Kars lý nýn a dý da Ra ma zan. Ý sim le ri miz ay ný, duy gu la rý mýz ay ný, mut fa ðý mýz ay ný, folk - lo ru muz ay ný. Bu gün Bal kan lar da da folk lo ru - mu za dik kat e der se niz üç i le ri bir ge ri dir. Ha lay çe ker, da vul ça la rýz, tür kü söy le riz. Biz bir mil - le tin yü re ði yiz, i çi yiz, dý þý yýz. Ýz mir / ci han BÝTLÝS'ÝN Mut ki il çe sin de ya þa yan böl ge nin ka na - at ön der le rin den Þeyh Fe tul lah Ay te, in san la rýn Ýs la mi yet ten u zak laþ ma ya baþ la dý ðý dö nem ler de te rör o lay la rý nýn da art tý ðý ný söy le di. Þeyh Ay te, te rö re ve bö lün müþ lü ðe kar þý ça re o la rak Ýs la mi e ði ti min ar tý rýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Mut ki nin Ko yun lu bel de sin de bu lu nan ve bu - gü ne ka dar bin ler ce öð ren ci ye tiþ ti ren O hin Med - re se si nin ba þýn da ki Þeyh Fe tul lah Ay te, Ýs lam ýn gü zel lik ve kar deþ lik de mek ol du ðu nu i fa de et ti. Þeyh Fe tul lah Ay te, Ýs la mi yet, her þe yin en gü ze li en te mi zi de mek.. Böy le o lun ca Ýs la mi yet ten u - zak laþ mak da kö tü lük de mek, düþ man lýk de mek o lu yor de di. Kan dý rý la rak ör gü te ka tý lan la rýn da - ha son ra piþ man ol du ðu nu an cak ge ri dö ne me di - ði ni söy le yen Ka na at Ön de ri Ay te, Er geç bu o - lay lar da bi ter, ye ter ki böl ge hal ký bi raz da ha sab - ret sin ve te rö re kar þý ke net len sin. Ýs lam, bir in sa - na ký ya nýn bü tün in san la rý öl dür müþ gi bi ol du ðu - nu söy lü yor. Va rýn ge ri si ni siz dü þü nün þek lin de ko nuþ tu. Þeyh Ay te, te rör o lay la rý ný ön le me nin yo lu nun in san la ra Al lah sev gi si ni a þý la mak tan geç ti ði ni kay det ti. E ði ti me ge re ken ö ne min ve ril - me si nin so run la rýn çö zü mün de ö nem li bir mer - ha le o la ca ðý nýn al tý ný çi zen Fe tul lah Ay te, Ta rih bo yun ca Kürt ler de ði þik mec ra la ra ta þýn mak is - ten di. Bu kar deþ le ri mi ze baþ ka din ler su nul - du, an cak on lar hep Ýs la mi yet in hiz met - kâ rý o la rak kal ma yý ter cih et ti. Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu da þim di - ler de her þey bo zul mak is te ni - yor. Hu zu ru bo zan lar bu gün di ni mi zi de boz mak is ti yor. Bu ko nu da dev le te bü yük gö rev - ler dü þü yor a çýk la ma sýn da bu - lun du. Bit lis / ci han MARDÝN'ÝN De rik il çe sin de po lis a ra cý nýn ge çi þi sý ra sýn da mey da na ge len pat la ma da, þe hit o lan po lis me mu ru Ya sin Ka ya i çin tö ren dü zen len di. Mar din Em ni yet Mü dür lü ðü nde dü zen le nen tö - ren, Ka ya nýn Türk bay ra ðý na sa - rý lý na a þý nýn, mes lek taþ la rý nýn o - mu zun da a la na ge ti ril me siy le baþ la dý. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Mar din Ýl Müf tü sü Dur sun A li Coþ kun ta ra fýn dan du a lar o kun - du. Ö te yan dan, sal dý rý da ya ra la - nan po lis me mu ru Mü min Te kin de ce na ze tö re ni ne ka tý la rak, me - sai ar ka da þý ný yal nýz bý rak ma dý. Ce na ze nin u ður lan ma sýn da fe na - la þan Te kin i ar ka daþ la rý te sel li et - me ye ça lýþ tý. Ka ya nýn ce na ze si, ö - zel bir u çak la An ka ra ya gön de ril - di. De rik Dev let Has ta ne si ya kýn - la rýn da po lis a ra cý nýn ge çi þi sý ra - sýn da mey da na ge len pat la ma da, bir po lis þe hit ol muþ, 3 po lis ya ra - lan mýþ tý. Mar din / a a Ko ru cu lar dan bi ri þe hit SÝÝRT'ÝN Bay kan il çe si ne ce na ze def ni i çin gi - der ken Buz lu pý nar mev ki in de te rö rist le rin aç tý - ðý a teþ te a ðýr ya ra la nan köy ko ru cu su Hü sa - met tin Kan de mir, te da vi gör dü ðü E la zýð Fý rat Ü ni ver si te si Has ta ne si nde ha ya tý ný kay bet ti. Bit lis Dev let Has ta ne si nde ya pý lan a me li ya týn ar dýn dan ma ki ne ye bað lý o la rak ya þa mý ný sür - dü ren Kan de mir, üç gün ön ce he li kop ter i le E - la zýð Fý rat Ü ni ver si te si Has ta ne si ne gön de ril - miþ ti. A nes te zi bö lü mün de ma ki ne ye bað lý o - la rak yo ðun ba kým da te da vi gö ren Hü sa met - tin Kan de mir dün sa bah sa at le rin de ve fat et ti. Ö te yan dan yak la þýk bir haf ta dýr Bit lis Dev let Has ta ne si yo ðun ba kým ser vi sin de te da vi si de - vam e den di ðer ko ru cu Hik met Kan de mir in de ha ya ti teh li ke si nin bu lun du ðu be lir til di. Bu a - ra da çý kan ça týþ ma son ra sýn da te rö rist le rin Buz lu pý nar mev ki in de a raç la rý dur du ra rak kim - lik kon tro lü yap týk tan son ra ka çýr dý ðý bir as ker ve i ki öð ret me nin kur ta rýl ma sý i çin böl ge de o - pe ras yon lar de vam e di yor. Bit lis / ci han Hak ka ri de ça týþ ma: 1 þe hit 3 ya ra lý HAKKARÝ-ÞIRNAK sý ný rýn da te rö rist ler le çý - kan ça týþ ma da, 1 as ker þe hit ol du, 3 as ker ya - ra lan dý. Hak ka ri Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 24 Ha zi ran sa at sý ra la rýn - da Hak ka ri-þýr nak sý ný rýn da ki Ka vak lý böl ge - si nin ku ze yin de Dað ve Ko man do Tu gay Ko mu tan lý ðý nca ger çek leþ ti ri len o pe ras yon es na sýn da, bir grup te rör ör gü tü men su bu i le sý cak te mas sað lan dý ðý be lir til di. Ça týþ ma da, Uz man Ça vuþ A ta nur Bal ýn þe hit ol du ðu, 3 uz man ça vu þun da ya ra lan dý ðý bil di ri len a - çýk la ma da, Böl ge de o pe ras yon lar ve a ra zi a - ra ma ça lýþ ma la rý de vam et mek te dir. Mil le ti - mi zin ba þý sað ol sun i fa de le ri kul la nýl dý. EV LÝ BÝR ÇO CUK BA BA SIY DI Þe hit Uz man Ça vuþ Bal ýn Mer sin in A - na mur il çe si nin Kaþ diþ len kö yün de ki e vin - de bü yük ü zün tü ya þa ný yor. Þe hi din ba ba sý Meh met Bal, ku ru lan ta zi ye ça dý rýn da Ha - va Ra dar Ko mu ta ný Al bay Ek rem Ke sik - baþ, Ýl çe Jan dar ma Ko mu ta ný Bin ba þý Ha - luk Say gý lý ve Be le di ye Baþ ka ný Meh met Tü re i le va tan daþ la rýn ta zi ye le ri ni ka bul e - der ken, an ne El nur Bal i se ü zün tü sün den ev den dý þa rý ya çýk ma dý. Te rö re tep ki gös - te ren va tan daþ lar, köy gi ri þi ne Türk bay ra - ðý a sar ken, jan dar ma nýn gü ven lik ön le mi al dý ðý þe hit e vin de am bu lans ha zýr bek le til - di. Ev li ve 1 ço cuk ba ba sý Pi ya de Uz man Ça vuþ A ta nur Bal ýn 2 a ða be yin den bi ri nin Þýr nak ta, di ðe ri nin de Ay dýn da uz man ça - vuþ o la rak gö rev yap tý ðý öð re nil di. Þe hi din ce na ze si öð le den son ra O to gar Ca mi si nde ký lý nan na ma zýn ar dýn dan du al ra a rýsn da top ra ða ve ril di. Hak ka ri / a a Tür ki ye ba rýþ çýl çö zü me ha zýr nkuzey I rak Böl ge sel Kürt Yö ne ti mi - nin Baþ ka ný Me sud Bar za nî, bir kez da - ha te rör ör gü tü PKK ya çað rý da bu lun - du. Bar za nî, Bu so run sa de ce si ya si yol - lar la çö zü lür. Bu so run si lah ve si lah lý ey lem ler le çö zül mez. Tür ki ye so run la rý ba rýþ çýl yön tem ler le çöz me ye ha zýr dýr de di. Ku zey I rak mer kez Kürt çe ya yýn ya pan in ter net si te le rin de ki ha ber le re gö re, Ku zey I rak Böl ge sel Kürt Yö ne ti - mi nin Baþ ka ný Me sud Bar za ni nin Kürt so ru nun ba rýþ çýl yön tem ler le çö zül me si i çin mü ca de le si ni sür dür dü ðü be lir til di. Tür ki ye so run la rý ba rýþ çýl yön tem ler le çöz me ye ha zýr dýr di yen Bar za nî, böl ge yö ne ti mi o la rak bu so ru nun çö zü mü i - çin mü ca de le et me ye de vam e de cek le ri - ni kay det ti. Ba za nî, Biz çok mü ca de le ver dik, bu nu sür dü re ce ðiz, ba rýþ çýl bir þe kil de çö zül me si i çin. Ma a le sef ba zen sal dý rý lar o lu yor, bu so ru nun çö zü mü nü zor laþ tý rý yor. Bu þu an la ma ge li yor so run sa vaþ la çö zül mez. Çö züm i çin ba rýþ çýl yol la ra dö nül me li i fa de le ri ni kul lan dý ðý be lir til di. Di yar ba kýr / ci han Gül e Su ri ye ko nu sun da bil gi su nul du nhava Kuv vet le ri Ko mu ta ný Or ge ne - ral Meh met Er ten, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e Su ri ye ve dü þü rü len u - çak ko nu sun da bil gi sun du. Cum hur - baþ ka ný Gül, Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta - ný Or ge ne ral Er ten i ka bul et ti. Ta rab - ya da ki Cum hur baþ kan lý ðý Köþ kü nde yak la þýk bir sa at 10 da ki ka sü ren ve ba - sý na ka pa lý o la rak ger çek le þen gö rüþ - me de, Su ri ye ko nu su i le u lus la ra ra sý ha va sa ha sýn da Su ri ye ta ra fýn dan dü - þü rü len Türk u ça ðý ko nu su nun e le a - lýn dý ðý öð re nil di. Ýs tan bul / a a Çi çek: U lus la ra ra sý ca mi a ay dýn la týl ma lý ntbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, u lus la ra - ra sý ca mi a nýn Su ri ye nin ya lan la rý na kar - þý doð ru bil gi ler le ay dýn la týl ma sý ge rek ti - ðin be lir te rek, Çün kü bu bil gi len dir me doð ru la rý or ta ya koy ma yo lu ter cih e dil - me den bir ey le me gi ri þil miþ ol ma sý, be - ra be rin de baþ ka tür lü sý kýn tý ge ti rir de - di. Mec lis te ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce - vap la yan Çi çek, geç miþ te de bir baþ ka ül ke nin yi ne ay ný þe kil de, u lus la ra ra sý sa ha da ve u lus la ra ra sý hu ku ka ay ký rý o la - rak 9 Türk va tan da þý ný þe hit et ti ði ni ha - týr lat tý. Çi çek, þöy le ko nuþ tu: O ne den le böl ge de ge ri li min týr man ma sý so nu cu nu do ðu ra cak bu hu kuk suz lu ða, bu hak sýz - lý ða kar þý tüm dün ya nýn, u lus la ra ra sý ca - mi a nýn u lus la ra ra sý hu ku kun or ta ya koy du ðu ne gi bi mü ey yi de ler var sa, bun la rý or ta ya koy ma sý ge rek mek te dir. Tür ki ye baþ tan be ri o la yý so ðuk kan lý ve ay dýn la týl ma sý ge re ken tüm yön le ri ay - dýn la ta rak ka mu o yu nu bir ta raf tan bil gi - len dir me ye bir ta raf tan da Tür ki ye nin ya pa bi le ce ði bir ký sým iþ ve iþ lem le ri, a la - ca ðý ka rar la rýn meþ ru i ye ti ni o luþ tur ma - ya ça lýþ mak ta dýr. Sa yýn ge nel baþ kan lar la bil gi len dir me top lan tý sý ya pýl dý. Ben sa - yýn Baþ ba kan, sa yýn Dý þýþ le ri Ba ka ný mýz - la za ten ilk gün gö rüþ müþ tüm. Þim di, u - lus la ra ra sý ca mi a nýn Su ri ye nin ya lan la - rý na kar þý doð ru bil gi ler le ay dýn la týl ma sý ge re ki yor. Çün kü bu bil gi len dir me doð - ru la rý or ta ya koy ma yo lu ter cih e dil me - den bir ey le me gi ri þil miþ ol ma sý, be ra be - rin de baþ ka tür sý kýn tý ge ti rir. O ne den le Hü kü met hem iç hem de dýþ ka mu o yu - nu i le ti þim im kân la rý ný is ti fa dey le ö nü - müz de ki gün ler de de yüz yü ze gö rü þe - rek ay dýn lat ma ya ça lý þý yor. Bi ze dü þen i - çe ri de bir li ði mi zi, be ra ber li ði miz mu ha - fa za e de rek ve so ðuk kan lý bir þe kil de sü - re ci ta kip et mek tir, a lý nan ka rar la ra des - tek ver mek tir. An ka ra / a a Te rö rün çö zü mü Ýs lam da MUTKÝ'DE YAÞAYAN BÖLGENÝN KANAAT ÖNDERLERÝNDEN ÞEYH FETULLAH AYTE, TERÖR OLAYLARI- NI ÖNLEMENÝN YOLUNUN ÝNSANLARA ALLAH SEVGÝSÝNÝ AÞILAMAKTAN GEÇTÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. Þeyh Fe tul lah Ay te Ýzmir Mardinliler Eðitim Kültür Saðlýk Dayanýþma ve Kalkýnma Vakfý tarafýndan "Terör ve Çözüm Yollarý" konulu basýn toplantýsý düzenlenidi. FO TOÐ RAF: CÝHAN Ar týk ye ter, kan dur sun BU MÝL LE TÝ KÝM SE NÝN BÖL ME YE GÜ CÜ YET MEZ MÝLLETÝN bü tün fert le ri nin et le týr nak gi bi ol du ðu nu ve kim se ta ra fýn dan bö - lü ne me ye ce ði ni be lir ten O ku muþ, Bu mil le ti böl me ye, par ça la ma ya kim se - nin yü re ði yet mez, gü cü yet mez. O - nun i çin bu mil let a dý na bu gün Ýz mir - den ses le ni yo ruz. De mok ra si nin be þi ði o lan Ýz mir hay ký rý yor, di yor ki, Biz bi riz, bü tü nüz. Yu nus Em re nin de di ði gi bi, Ya ra tý la ný hoþ gör, Ya ra tan dan ö tü rü. Biz Al lah ýn ya rat tý ðý var lýk o la rak bý ra - kýn Türk ü, Er me ni yi de se vi yo ruz, Yu - nan ý da se vi yo ruz. Ýn san o lan bü tün var lýk la rý se vi yo ruz, çün kü ken di var lý - ðý nýn dý þýn da baþ ka var lýk la ra say gý ve hür met e den baþ ka bir mil let yok. Bi - zim mil le ti mi zi sev gi de, bir lik ve be ra - ber lik te ya þa dý ðý müd det çe kim se en - gel le ye mez di ye ko nuþ tu. STK TEMSÝLCÝLERÝ, TERÖRE KARÞI ORTAK BÝR MESAJ YAYIMLAYARAK AKAN KANIN BÝR AN ÖNCE DURDURULMASI ÝÇÝN, "ARTIK YETER" DEDÝ. Þe hit po lis i çin em ni yet te tö ren Þehit polis memuru Yasin Kaya için Mardin Emniyet Müdürlüðü'nde tören düzenlendi. FO TOÐ RAF: AA

9 Y HA BER 9 Cum hur baþ ka ný na sýl bi ri ol ma lý?-2 Ge çen ya zý mýz da bu so ru nun ce va bý ný a ra dýk ve cum hur baþ ka nýn da bu lun ma sý ge re ken ö zel lik le re da ir ka na at le ri mi zi sý ra la dýk. O ku duy sa nýz bel ki de fark et ti niz: Ya zý da cum hur baþ ka ný nýn din dar lý ðý ya da din ve din dar lýk an la yý þý hu su sun da her han gi bir bil gi yok tu. Bu gün bu ek si ði ta mam la ma ya ça lý þa lým. Ön ce yö ne ti ci nin din dar lý ðý hu su sun da ba zý pren sip ler: 1. Be di üz za man ýn, Mü na za rat ta, kay ma kam ýn na maz kýl ma dý ðý ge rek çe siy le dev let e is yan e den Bey tüþ þe bap a þi re ti nin bu tav rý nýn ge rek çe si ni i zah sa de din de söy le di ði ü ze re, bu mil let fýt ra ten din dar dýr ve i de a le u laþ ma is te ði nin de so nu cu o - Su ri ye or du sun dan ka çan ka ça na nül KE LE RÝN DE KÝ o lay lar dan ka çan a ra la rýn da 1 i ge ne ral, 2 si al bay top lam 33 as ker i le as ker a i le le ri nin de bu lun du ðu 224 Su ri ye li, Ha tay ýn Rey han lý ve Yay la da ðý il çe le rin den Tür ki ye ye gi riþ yap tý. A lý nan bil gi ye gö re, ge ce sa at le rin de Rey han lý il çe si ne bað lý Ku þak lý, Ka val cýk ve Bü kül mez kö yü sý ný rý na ge len 1 i ge ne ral, 2 si al bay top lam 33 as ker i le as ker a i le le ri nin de bu lun du ðu 196 Su ri ye li Tür ki ye ye geç ti. Ço ðun lu ðu ka dýn ve ço cuk lar dan o lu þan Su ri ye li ler Þan lý ur fa ya, as ker ve as ker a i le le ri i se Ha tay da ki A pay dýn kam pý na gön de ril di. Ha tay ýn Yay la da ðý il çe si ne bað lý Top rak tu tan kö yü sý ný rý na ge len a ra la rýn da ka dýn ve ço cuk la rýn da bu lun du ðu 28 Su ri ye li de sý nýr da ki iþ lem le rin ar dýn dan o to büs ler le Þan lý ur fa ya gön de ril di. Bu a ra da Su ri ye nin Laz ki ye þeh rin de çý kan o lay lar da vu ru lan ve a ðýr ya ra lý o la rak ge ti ril di ði Tür ki ye ye sý ný rýn da ha ya tý ný kay be den Su ri ye li teð men, Ha tay da top ra ða ve ril di. Ha tay / a a Bü yü kel çi den gü ven me sa jý n ABD NÝN An ka ra Bü yü kel çi si Fran cis Ric ci ar do ne, ABD nin Tür ki ye nin di na miz mi ne gü ve ni ni bir ke re da ha tek rar et ti ði ni be lir te rek, A me ri ka Tür ki ye nin ge le ce ði ne gü ven duy mak ta dýr. Tür ki ye yi çok ö nem li bir ya tý rým ve ti ca ret or ta ðý o la rak gör mek te dir. Tür ki ye nin de A me ri ka yý bu þe kil de gör dü ðü nü bi li yo ruz. Böl ge sel bir dram ya þan sa bi le biz bu ra da yýz de di. Tür ki ye-abd Ça lýþ ma Ye me ði nde ko nu þan Ric ci ar do ne, böl ge de çok ger gin lik le rin ya þan dý ðý na vur gu ya pa rak, þun la rý i fa de et ti: Da ha bu haf ta so nu bi zim he ye ti miz bu ra ya gel mek i çin yo la çý kar ken bi le bu böl ge de çok üst dü zey de bir ger gin lik ya þan dý ðý na þa hit ol duk. Bu nun se be bi ha ya sýz ve ka bul e di le mez bir þe kil de Su ri ye nin yap tý ðý ha re ket tir Sa yýn Clin ton ýn da söy le di ði gi bi. A me ri ka dev let ler a ra sý gö rüþ me le ri yap mak i çin bu ra da. Bu gö rüþ me ler de ti ca re ti, i þi ko nu þa ca ðýz. A ma ger gin lik le rin ol du ðu bir or tam da yýz. Bu ne de mek tir? A me ri ka Tür ki ye nin di na miz mi ne gü ve ni ni bir ke re da ha tek rar et mek te dir, Tür ki ye nin ge le ce ði ne gü ven duy mak ta dýr, Tür ki ye yi çok ö nem li bir ya tý rým ve ti ca ret or ta ðý o la rak gör mek te dir. Tür ki ye nin de A me ri ka yý bu þe kil de gör dü ðü nü bi li yo ruz. Böl ge sel bir dram ya þan sa bi le biz bu ra da yýz. Ýs tan bul / a a Gü rüz e tutuklama talebi nö ZEL Yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði'nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da i fa de si a lý nan es ki YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Ke mal Gü rüz, tu tuk lan ma sý ta le biy le mah ke me ye sevk e dil di. So ruþ tur ma kap sa mýn da i fa de ver me si i çin 22 Ha zi ran Cu ma gü nü An ka ra Ad li ye si ne çað rý lan Gü rüz ün yurt dý þýn da ol du ðu an la þýl mýþ tý. Ge miy le ön ce ki gün Ýz mir Li ma ný na ge len Gü rüz, o ra dan da ka ra yo luy la An ka ra ya geç ti. Ý fa de ver mek ü ze re de sa bah sa at le rin de An ka ra Ad li ye si ne ge len Gü rüz, so ruþ tur ma yý yü rü ten Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet sav cý sý na i fa de ver di. Sav cý lýk Gü rüz ü, tu tuk lan ma sý ta le biy le mah ke me ye sevk et ti. An ka ra / a a drbat ho o.com la rak yö ne ti ci si ni ken di sin den da ha din dar gör mek is ter. An cak bu, ge rek çe si ve so nuç la rý i ti ba riy le, din da rýn ken di si ni yö ne ti ci o la rak gör mek is te me si ve din dar lý ðý nýn ken di si ne bu hak ký ver di ði ni var say ma sýn dan fark lý bir du rum dur. 2. Ay ný þe kil de Be di üz za man ýn bi rin ci Mil let Mec li sin de mil let ve kil le ri ne ve ye ni dev le te yön ver mek ü ze re ya yýn la dý ðý be yan na me de yaz dý ðý ü ze re, top lu mun ö nün de o lan in san lar dav ra nýþ la rýy la ör nek o lur lar. Ha ta la rý da se vap la rý da tak lit e di lir. O hal de top lu mun ör nek al dý ðý po zis yon lar da bu lu nan yö ne ti ci ler din dar ol ma lý lar ki mil let on la rý bu yön den de tak lit et sin. Zi ra, bu tür ki þi ler i çin i ba det et mek, sa de ce hu ku kul la ha ri a yet an la mý na gel mi yor. Ya ni na maz vd. Al la ha bor cu nu ö de mek ten i ba ret de ðil. Ay ný za man da hu ku ku li bad ya ni kul hak ký ye me mek de i ba det et me yi ge rek ti ri yor. Ya ni i ba det le ör nek ol mak in san la ra KCK so ruþ tur ma sý kap sa mýn da Ka mu E mek çi le ri Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu na (KESK) ve kon fe de ras yo na bað lý sen dik la ra 20 il de o pe ras yon dü zen len di. 58 ki þi hak kýn da gö zal tý ka ra rý çý ka rý lýr ken KESK Ge nel Baþ ka ný La mi Öz gen, Di yar ba kýr da gö zal tý na a lýn dý. Ö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin ta li ma týy la te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan - kar þý o lan bor cun da i fa sý an la mý na ge li yor. An ca bu gös te ri len din dar lýk ýn en ö nem li þar tý sa mi mi yet ve ih las týr. Ak si hal de di nî mu kad de sât ve din duy gu su dün ye vi ma kam lar i çin kul la nýl mýþ o lur. Ki bu du rum din düþ man la rý nýn e li ne koz ver mek de mek tir ve in san la rý da din dar lýk tan so ðu tur. 3. Din dar lý ðýn öl çü sü de ö nem li. Din dar lýk sa de ce müs pet i ba det le ri i fa et mek ten i ba ret de ðil. Bü yük gü nah lar dan ka çýn mak ve bil has sa bid a la ra kal ben ta raf tar ol ma mak da ö nem li bir kýs tas. 4. An cak, de mok ra tik ül ke ler de bu ma na da din dar yö ne ti ci le rin yö ne ti me ge le bil me si ve si ya si ve bü rok ra tik ik ti dar da ka la bil me si i çin de mok ra si nin doð ru iþ le me si la zým dýr. Ay ný þe kil de, de mok ra si, din dar yö ne ti ci le rin di nî ni te lik li top lum sal ta lep le re du yar lý ol ma sý ný ve ge re ði ni i fa et me si ni de sað lar. O hal de cum hur baþ ka ný nýn din dar lý ðý hak kýn da te mel pren sip ler þun lar ol ma lý: ma sý ol du ðu ö ne sü rü len KCK ya yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da Ka mu E mek çi le ri Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (KESK) ve kon fe de ras yo na bað lý E ði tim Sen in ya ný sý ra SES, BES, Tüm Bel-Sen ve Bir le þik Ta þý ma cý lýk Sen di ka sý na (BTS) o pe ras yon dü zen len di. Sen di ka la rýn bir kýs mý es ki 58 yet ki li si hak kýn da gö zal tý ka ra rý çý kar týl dý. Te rör le Mü ca de le Þu be si e kip le ri An ka ra, 1. Cum hur baþ ka ný nýn sa mi mi din dar bi ri ol ma sý çok i yi o lur. A ma din dar lý ðý ný din dar lar le hi ne bir ta raf tar lý ða dö nüþ tür müþ ol ma ma lý. 2. Cum hur baþ ka ný din dar la rý ka yýr mak i çin din dar de ðil, hak ka ve hak ka ni ye te hiz met i çin din dar ol ma lý. 3. Cum hur baþ ka ný nýn din dar lý ðý na ba kan her vic dan sa hi bi din de din dar lýk da ne gü zel bir þey, keþ ke ben de o la bil sem de me li. O na ba kan din düþ ma ný zýn dýk i se o nun din dar lý ðýn dan kork ma lý. 4. Cum hur baþ ka ný in san la rý din le ri ne ve din dar lýk la rý na gö re ka te go ri ze e dip, iç le rin den ba zý la rý ný din a la ný nýn dý þý na a tan bir tas nif çi dü þün ce ye sa hip ol ma ma lý. Me se la, ül ke miz de di nî ko nu lar da di ðer Müs lü man la ra na za ran da ha þu ur lu du rum da ki din dar Müs lü man lar dan bah se der ken Tür ki ye de Müs lü man lar þöy le ya pý yor ya da is ti yor gi bi bir cüm le kur ma ma lý. Zi ra bu tür bir cüm le, di ðer Müs lü man lar ýn din den çýk mýþ ol du ðu nu var sa yan ay rým cý bir zih ni ye te i þa ret e der. KESK e 20 il de KCK o pe ras yo nu KCK SORUÞTURMASINDA, 20 ÝLDE KESK VE BAÐLI SENDÝKALARDAN 58 KÝÞÝ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI. KESK GENEL BAÞKANI ÖZGEN, DÝYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI. KESK Ge nel Baþ ka ný La mi Öz gen KCK soruþturmasý kapsamýnda Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu'na ve konfederasyona baðlý sendiklara 20 ilde operasyon düzenlendi. FO TOÐ RAF: A A BAL KAN Böl ge si Yar gý O to ri te le ri Ýþ bir li ði Kon fe ran sý nda Yar gý ba ðým sýz lý ðý nýn hu ku kun üs tün lü ðü ve de mok ra tik top lum i çin vaz ge çil mez bir un sur o lup hâ kim ve sav cý lar i çin bir ay rý ca lýk de ðil tam ter si ne va tan daþ la rýn hu kuk kar þý sýn da e þit li ði nin te mi na tý ol du ðu so nu cu çýk tý. Ka tý lým cý ül ke le rin her bi ri nin ken di ne öz gü hu kuk sis te mi ol du ðu nun far kýn da o la - rak ve de ði þim sü reç le ri ne say gý du yul ma sý is ten di. Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu nun (HSYK) da ü ye si bu lun du ðu Bal kan Böl ge si Yar gý O to ri te le ri Ýþ bir li ði Kon fe ran sý nýn ye din ci si Ma yýs 2012 ta rih le rin de Ýs tan bul Po lis E ði tim ve Kon gre Mer ke zin de dü zen len di. Kon fe ran sýn se ki zin ci si nin i se Ý tal ya da ya pýl ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Ha zýr la nan Ýs tan bul Dek la ras yo nu ad lý so nuç bil dir ge si oy bir li ði i le ka bul e dil di. 7. Bal kan Ül ke le ri Dü zen le yi ci Yar gý Ku rul la rý Kon fe ran sý na ka tý lan ül ke le rin yet ki li tem sil ci le ri, þu hu sus la rý so nuç bil di ri si o la rak i lan et ti: l Yar gý ba ðým sýz lý ðý, hu ku kun üs tün lü ðü ve de mok ra tik top lum i çin vaz ge çil mez bir un sur o lup hâ kim ve sav cý lar i çin bir ay rý ca lýk de ðil tam ter si ne va tan daþ la rýn hu kuk kar þý sýn da e þit li ði nin te mi na tý dýr. l Ya sa ma ve yü rüt me den ba ðým sýz yar gý ku rul la rý nýn var lý ðý, yar gý nýn ken di ken di ni Es ki þe hir, Ay dýn, Di yar ba kýr, Hak ka ri, A da na ve Ýz mir in de a ra sýn da bu lun du ðu 20 il de bir çok ad re se bas kýn yap tý. KESK Ge nel Baþ ka ný La mi Öz gen ve E ði tim Sen Di yar ba kýr Þu be Baþ ka ný Ka sým Bir tek in de a ra la rýn da bu lun du ðu 6 ki þi, Di yar ba kýr da gö zal tý na a lýn dý. Ýz mir ve A dý ya man da 2 þer, Si irt ve An tal ya da 1 er ki þi gö zal tý na a lýn dý. An ka ra / a a Yar gý ba ðým sýz lý ðý, de mok ra tik top lum i çin vaz ge çil mez YAR GI KU RUL LA RI YAR GI NIN HIZ LI ÝÞ LE ME SÝ NÝ GÜ VEN CE AL TI NA AL MA LI DIR l Yar gý ku rul la rý, yar gý nýn ba ðým sýz lý ðý ný ve hýz lý, et kin ve a dil iþ le me si ni gü ven ce al tý na al ma lý dýr. l Yar gý nýn hýz lý ve et kin iþ le me si nin sað lan ma sý ve in san kay nak la rý so run la rý nýn gi de ril me si i çin, ye ni tek no lo ji le rin di ðer dev let or gan la rý i le iþ bir li ði i çin de yar gý ku rum la rýn da kul la ný mý teþ vik e dil me li dir. l Yeni tek no lo ji ler, yar gý ba ðým sýz lý ðý ný ve di ðer yar gý et kin lik le ri nin te mel il ke le ri ni ze de le ye cek þe - kil de kul la nýl ma ma lý dýr. lyar gý da ye ni tek no lo ji le rin, ö zel lik le ör nek ül ke uy - gu la ma la rý nýn, Kon fe ran sa ü ye ül ke ler a ra sýn da ya yýl - ma sý ný sað la yý cý iþ bir li ði o la nak la rý ge liþ ti ril me li dir. yö ne tim il ke si çer çe ve sin de, yar gý ba ðým sýz lý ðý nýn en ö nem li ens trü ma ný dýr. l Yar gý ku rul la rý, yar gý nýn ba ðým sýz lý ðý ný te min e de bi le cek ö zerk bir ya pý ya ve ge niþ ta ban lý tem sil e sa sý na da ya lý ol ma lý ve va tan daþ la rýn a da le te o lan i nan cý ný kuv vet len di re cek bir tarz da ba ðým sýz, ta raf sýz ve a dil yar gý nýn te mi na tý ol ma lý dýr. Yar gý nýn ba ðým sýz lý ðý nýn sað lan ma sý i çin yar gý ku rul la rý nýn a na ya sal sta tü le ri nin ol ma sý ö ne ril mek te dir. l Yar gý ba ðým sýz lý ðý ný te min et mek i çin hâ kim le rin ve sav cý la rýn, ka ri yer le ri bo yun ca ve son ra sýn da, ba ðým sýz lýk la rý ný kuv vet len di re cek ma li hak la ra ve öz lük hak la rý na sa hip ol ma la rý ge rek mek te dir. l Yar gý ba ðým sýz lý ðý, hem ya sa ma ve yü rüt me den ge le cek mü da ha le ler den ba ðým sýz bir þe kil de fa a li yet te bu lun ma yý hem de dev le tin di ðer or gan la rýy la iþ bir li ði ha lin de top lum ya ra rý na ça lýþ ma yý ge rek tir mek te dir. Yar gý ba ðým sýz lý ðý na za rar ver me ris kin den ka çý na rak, di ðer dev let erk le ri i le iþ bir li ði, ya sa lar ca be lir le nen sý nýr lar çer çe ve sin de, den ge ve e þit lik te me li ne da yan ma lý dýr. An ka ra / ci han cev ni as ya.com.tr Su ri ye i le sa vaþ pro vo kas yo nu! Su ri ye nin ha va sa ha sý ný ký sa sü re li ih lâl e den Türk ke þif ve e ði tim u ça ðý nýn dü þü rül me si nin ar dýn dan, Tür ki ye i le Su ri ye yi ça týþ týr ma ve hat ta bu ba ha ney le NA TO yu dev re ye sok ma pro vo kas yon la rý ya pýl mak ta. Çar pý cý o lan, o la yýn, baþ tan be ri biz zat Baþ ba kan ýn ve Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn Sab rý mý zýn so nu na gel dik! tü rü çý kýþ lar la Þam yö ne ti mi ne yö ne lik teh dit le ri nin sür dü ðü sü reç te, son haf ta lar da Su ri ye ye kar þý Tür ki ye yi tah rik e den bir di zi kýþ kýrt ma nýn ar dýn dan gel me si. New York Ti mes ýn A me ri ka lý ve A rap res mî yet ki li le re da ya na rak, CI A hüc re le ri nin, Su ri ye de giz li o pe ras yon lar ya pan ve su i kast lar da ve ça týþ ma lar da bu lu nan Su ri ye li mu hâ lif le re o to ma tik tü fek ler, ro ket gü düm lü el bom ba la rý, tank sa var si lâh la rý gi bi bir çok ha fif ve a ðýr si lâ hý Tür ki ye nin gü ney il le ri ü ze rin den sað la dý ðý ha be ri bun lar dan bi ri. Bir di ðer tah rik un su ru, ö te den be ri a ji te e di len NA TO nun Su ri ye ye as ke rî mü da ha le si i çin ko nu nun NA TO bün ye si ne ta þýn ma sý. O lay dan he men son ra A me ri kan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan, Ha di se he nüz NA TO nun gün de mi ne ge ti ril me di. Þu nok ta da tüm ge liþ me le ri iz li yo ruz a çýk la ma sý, me se le nin ö nü müz de ki dö nem de NA TO ya ge ti ril mek is ten di ði nin ilk sin ya li ol du. Se kiz sa at bo yun ca hü kû me tin hak kýn da hiç bir a çýk la ma yap ma dý ðý o la yýn a ka bin de ki ilk a çýk la ma da Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu nun, NA TO nez din de 4. mad de çer çe ve sin de bil gi len dir me ya pýl ma sý i çin tâ li mat ver me si ve o la yýn NA TO Kon se yi nde gö rü þü le ce ði ni söy le me si, ko nu yu NA TO gün de mi ne ge tir di. Ve söz ko nu su 4. mad de her ne ka dar is ti þâ rî ma hi yet te de ol sa, uz man lar, bu ra dan ha re ket le bir üst mad de ye ge çi le bi le ce ði ni ve 5. mad de ge re ðin ce Her han gi bir NA TO ül ke si ne dý þa rý dan sal dý rýl ma sý ha lin de di ðer ü ye ül ke le re sal dý rýl mýþ o lur ve bir lik te ce vap ve rir ler du ru mu nun or ta ya çý ka bi le ce ði ni na za ra ver mek te ler SA VAÞ TAM TAM LA RI NA DÝK KAT! Oy sa ön ce lik le he nüz bir çok yön den ka ran lýk ta ka lan ve tek nik a çý dan bir çok çet re fil li bi lin mez lik le mu al lel o la yýn ay dýn la týl ma sý ge re ki yor. An ka ra el bet te hak ký ný ve hu ku ku nu sa vu na cak. An cak or ta lý ðý a ya ða kal dý rýp, ko nu yu a par-to par NA TO ya ta þý ma te lâ þý ve a ce le ci li ði, bir di zi is tif ha ma se be bi yet ve ri yor. Baþ ba kan ýn, Bre zil ya dö nü þün de, U ça ðý mýz o ra da ne ge zi yor, bil mi yo ruz di ye ko nuþ ma sý, Su ri ye den ha ri ta lar ü ze rin den ge niþ bil gi len dir me ler ya pýl dý ðý hal de, An ka ra nýn ve bil has sa Ge nel kur may ýn ka mu o yu na kar þý sus kun kal ma sý ve BM Ge nel Sek re te ri nin i ki ül ke a ra sýn da çö zül me li çað rý sý na kar þý, me se le nin NA TO gün de mi ne ge ti ril me si, An ka ra nýn tah ri ke teþ ne ol du ðu nu e le ve ri yor. Zi ra o la yýn NA TO yla ve 5. mad de i le hiç bir il gi si yok. Hü kû met, her ne ka dar Þam da ki bü yü kel çi li ði ni ka pa týp An ka ra da ki Su ri ye Bü yü kel çi li ði ni ka pat sa da, An ka ra müm kün ol du ðu ka dar (ka lan) dip lo ma tik ka nal la rý a çýk tut ma lý. Akl-ý se lim le ha re ket et me li. Gü düm lü ve ba ðým lý yer li ve ya ban cý med ya nýn ve mih rak la rýn kýþ kýrt ma la rý na gel me me li Böl ge dý þý em per yal güç le rin u çak dü þü rül me si o la yý ü ze rin den Su ri ye ye sal dý rýl ma sý tah rik le ri ne gel me me li. Ba tý nýn e ge men güç le ri nin Or ta do ðu ta þe ron lu ðu an la mý na ge len fev rî po li ti ka lar dan ka çýn ma lý. Müs lü man kom þu su na kar þý sa vaþ tam tam la rý kam pan ya sý na kar þý dik kat li ol ma lý. Yok sa be de li a ðýr o lur. E ruy gur, ni ha yet du ruþ ma sa lo nun da n ER GE NE KON dâ vâ sý nýn tu tuk suz sa ný ðý e mek li Or ge ne ral Þe ner E ruy gur, ilk de fa du ruþ ma ya ka týl dý. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si nde ki du ruþ ma nýn öð le den son ra ki bö lü mün de, tu tuk suz sa nýk e mek li Or ge ne ral Þe ner E ruy gur da e þi Mu kad des E ruy gur i le du ruþ ma sa lo nu nun tu tuk lu sa nýk lar dan U laþ Ö zel in da ha ön ce a lý nan i fa de le ri o kun du. Bu a ra da du ruþ ma de vam e der ken, tu tuk suz sa nýk e mek li Or ge ne ral Þe ner E ruy gur da, e þi Mu kad des E ruy gur i le du ruþ ma sa lo nu nun bu lun du ðu Si liv ri Ce za ve Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si ne gi riþ yap tý. E ruy gur, ö zel a ra cýn dan e þi ve a vu ka tý Fi liz E sen in ko lu na gir me siy le i ne rek, du ruþ ma sa lo nu nun bu lun du ðu bi na ya a lýn dý. E ruy gur da ha son ra, du ruþ ma sa lo nun da tu tuk suz sa nýk lar i çin ay rý lan bö lü me o tur tul du. Ad li Týp Ku ru mu ndan ge len du ruþ ma la ra ka týl ma sýn da bir en gel yok tur þek lin de ki ra por ü ze ri ne i fa de si nin a lýn ma sý i çin mah ke me ye çað rý lan E ruy gur, 21 Ha zi ran da ki du ruþ ma ya ka týl ma yýp sað lýk so run la rý ný ge rek çe gös te re rek, ma ze ret bil dir miþ ti. Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ha zýr la nan i kin ci id di a na me nin sa nýk la rý a ra sýn da bu lu nan Er guy gur, 3 yýl dýr ya pý lan yar gý la ma bo yun ca da du ruþ ma la ra hiç ka týl ma mýþ tý. Ýs tan bul / a a

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 22 HAZÝRAN 2012 DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8210 ÖN CE KÝ GÜN 1,8180 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2710 ÖN CE KÝ GÜN 2,2830 p DÜN 92,05 ÖN CE KÝ GÜN 92,25 p DÜN 620 ÖN CE KÝ GÜN 621 p A nýn altýndaki Mayýs'ta 2 lira olan kavunun kilosu 30 kuruþa kadar düþtü. Ka vu nun ki lo su 30 ku ru þa düþ tü nmer SÝN ÝN Si lif ke il çe sin de, ör tü al týn da ilk ha sa dý Ma yýs a yýn da ya pý lan ka vu nun ki lo su 2 li ra dan 30 ku ru þa ka dar düþ tü. Ýl çe nin A ta yurt bel de sin de, 2 yýl ön ce do ma te se al ter na tif ü rün o la rak 2 dö nüm a ra zi de ü re ti mi ne baþ la nan ka vu nun ha sa dý, ör tü al týn da 15 dö nü me u la þýr ken, fi yat la rýn 30 ku ru þa ka dar düþ me si ü re ti ci yi üz dü. Kur tu luþ kö yün de ör tü al týn da ilk de fa ka vun ü re ti mi ya pan çift çi Ha lit Can, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, se ra da da ha ön ce do ma tes ü re ti mi yap tý ðý ný, bu yýl ilk de fa al ter na tif ü rün o la rak ka vun ek ti ði ni kay det ti. Bir ka vu nun or ta la ma 2 i la 4 ki lo gel di ði ni i fa de e den Can, Çý tý rex cin si ka vu nun bü yük lü ðü, a ro ma sý ve lez ze tiy le il gi gö ren bir ü rün ol du ðu nu be lirt ti. Bir dö nüm se ra dan 10 to nun ü ze rin de ka vun ha sat et tik le ri ni vur gu la yan Can, fi yat la rýn 30 ku ru þa ka dar düþ me si nin i se ken di si ni üz dü ðü nü söy le di. Mersin / a a 5 ay da 8.8 mil yon tu rist gel di ntür KÝYE YE ge len tu rist sa yý sý O cak-ma yýs ta ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 4.38 a za lýþ la 8.84 mil yon ki þi ol du. Tu rizm Ba kan lý ðý ndan a çýk la nan ve ri le re gö re, Tür ki ye ye ge len tu rist sa yý sý Ma yýs ta ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 1.53 a za lýþ la 3.23 mil yon ki þi ol du. Yý lýn ilk beþ a yýn da Tür ki ye ye en çok zi ya ret çi gön de ren ül ke ler sý ra la ma sýn da Al man ya yüz de pay ve 1,383,153 ki þi i le bi rin ci, Rus ya yüz de 9.24 pay ve 816,805 ki þi i le i kin ci, Ýn gil te re yüz de 6.08 pay ve 537,346 ki þi i le ü çün cü sý ra da yer al dý. Ýn gil te re yi Bul ga ris tan, Gür cis tan, Ý ran, Hol lan da, Fran sa, Yu na nis tan ve Su ri ye iz le di. Tür ki ye ye ge len tu rist sa yý sý 2011 de 2010 a gö re yüz de 9.86 ar týþ la mil yon, 2011 in ilk beþ a yýn da i se 9.25 mil yon ki þi ol muþ tu. ku rum sal kim li ði ni ye ni le di ntür KÝYE Fi nans, son i ki yýl da ya þa dý ðý hýz lý bü yü me nin ar dýn dan tüm iþ sü reç le ri ne yan sýt tý ðý ge li þim ve a tý lým prog ra mý ný ku rum sal kim li ði ni ye ni le ye rek sür dü rü yor. Lo go ve amb le mi ni ye ni le yen ve bu nu tüm ku rum sal kim lik ça lýþ ma la rý na yan sý tan Tür ki ye Fi nans, ye ni le nen yü zü i le fi nans sek tö rü nün a ðýr baþ lý du ru þu na sý cak kan lý bir gö rü nüm ka zan dý rý yor. Ye ni le nen ku rum sal kim lik hak kýn da bil gi ve ren Tür ki ye Fi nans Ge nel Mü dü rü Der ya Gü rerk, Son yýl lar da fi nan sal gü cü mü zü kat la ya rak is tik rar lý bir bü yü me ser gi ler ken, bir çok ye ni li ðe de im za at týk. Ku rum sal kim lik dö nü þü mü, pro fes yo nel iþ ya pýþ bi çi mi mi zin so nuç la rý nýn müþ te ri le ri mi ze ve tüm pay daþ la rý mý za yan sý ma sý dýr. Bun dan son ra da tüm ça lýþ ma la rý mý za Tür ki ye nin Fi nans ý Tür ki ye Fi nans slo ga ný mý zý mer ke ze a la rak yön ver me ye de vam e de ce ðiz di ye bil gi ver di. Gü rerk, Bu sü reç te ka tý lým ban ka cý lý ðý nýn sað lam alt ya pý sý nýn ve fi nans man mo de li nin tam o la rak al gý lan ma sý i çin u zun dö nem li bir rek lam kam pan ya sý baþ la ta ca ðýz de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya MI PIM de 2013 yý lý nýn O nur Ül ke si se çil dik ntür KÝYE, u lus la ra ra sý gay ri men kul ti ca ret fu a rý MI - PIM de 2013 yý lý nýn O nur Ül ke si se çil di. Ko nuy la il gi li ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Al kaþ Pe ra ken de Hiz met le ri nin Tür ki ye tem sil ci li ði ni yap tý ðý fu ar da, Tür ki ye nin O nur Ül ke si se çil me si ne de niy le dü zen le ne cek ta ný tým top lan tý sý na Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ ve Al kaþ Da nýþ man lýk Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný A vi Al kaþ ka tý la cak. Top lan tý 28 Ha zi ran Per þem be gü nü Swis so tel de ger çek leþ ti ri le cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya THY nin gö zü Ýr lan da lý A er de nýr LAN DA NIN Sun day Bu si ness Post ga ze te si, Türk Ha va Yol la rý nýn (THY) Ýr lan da lý A er Lin gus ha va yol la rý þir ke ti nin po tan si yel ta lip le ri a ra sýn da yer a la bi le ce ði ni du yur du. Ga ze te nin ha be ri, Ýr lan da ha va yo lu þir ke ti Rya na ir ýn A er Lin gus u sa týn al mak i çin bek len me dik bir tek lif yap ma sý nýn bir kaç gün ar dýn dan gel di. Kay nak la ra gö re THY, Ýr lan da nýn 75 yýl lýk ha va yo lu þir ke ti A er Lin gus u de ðer len di ri yor ve il gi si cid di. Kay nak lar THY nin Tür ki ye nin AB dý þýn da ol ma sý ne de niy le A er Lin gus ta sa de ce yüz de 49 his se ye sa hip o la bi le ce ði ni söyl di ler. THY Ýr lan da hü kü me ti nin yüz de 25 his se si ni sa týn a la bi lir ve ya bir baþ ka ha va yo luy la or tak lýk o luþ tu ra bi lir. buzdolabýna yasak 1 TEMMUZ'DAN ÝTÝBAREN A SINIFININ ALTINDAKÝ BUZDOLAPLARININ SATIÞI VE ÝTHALATI YASAKLANACAK. TÜRKÝYE'DE 10 BUZDOLABINDAN 6'SI A SINIFININ ALTINDA. YÜK SEK De net le me Ku ru lu nun bu yý lýn Þu bat a yýn da ka bul et ti ði E ner ji Ve rim li li ði Stra te ji Bel ge si u ya rýn ca 1 Tem muz dan i ti ba ren A sý ný fý nýn al týn da ki buz do lap la rý nýn sa tý þý ve it ha la tý ya sak la na cak. Tür ki ye Be yaz Eþ ya Sa na yi ci le ri Der ne ði (TÜRK BESD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Öz can Ay di lek, Tür ki ye de ki top lam e ner ji tü ke ti mi nin yüz de 24 ü nün ko nut lar da ger çek leþ ti ði ni ve ko nut lar da ki top lam tü ke ti min ya rý sý nýn da be yaz eþ ya lar dan kay nak lan dý ðý ný söy le di. E ner ji ve rim li li ði ko nu su nun Tür ki ye nin e ner ji ih ti ya cý dü þü nül dü ðün de ca ri a çý ða bi le et ki e de cek ö nem de ol du ðu nu di le ge ti ren Ay di lek, Be yaz eþ ya la rýn ko nut lar da tü ket ti ði e ner ji nin yüz de 60 ý buz do la býn dan kay nak la ný yor. Ya ni Tür ki ye nin top lam tü ke ti mi nin yüz de 7 si buz do lap la rýn dan kay nak la ný yor de di lý yýl lar da C sý ný fý bir buz do la bý nýn yýl da 840 ki lo vatt sa at e ner ji tü ket ti ði ni kay de den Ay di lek, 1 Tem muz dan i ti ba ren A sý ný fý nýn al týn da ki buz do lap la rý nýn sa tý þý nýn ya sak la na ca ðý ný ha týr lat tý. An ka ra / a a Yýldýz dan çantacýlara 6 ay süre E NER JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, cid dî bir ya tý rým cý ya her han gi bir be del ol ma dan kö mü rü 30 yýl lý ðý na ve re cek le ri ni, a ma çan ta cý di ye de ta bir e di len ve spe kü la tif dav ra nýþ lar da bu lu nan ya tý rým cý la rýn 6 ay sü re si bu lun du ðu nu söy le di. E ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, A da na Tu fan bey li lin yit kö mür sa ha sýn da ku ru la cak 600 Me ga vat (MW) ka pa si te li san tral ya pý mý rö do vans im za tö re ni ne ka týl dý. Tö ren de ko nu þan Ba kan Yýl dýz, Tu fan bey li i le kö mür sa ha la rýn dan e ner ji ü re ti mi ko nu sun da ge liþ tir dik le ri ye ni bir mo del ol du ðu nu an latt tý. Her han gi bir be del al ma dan ya tý rým cý ya kö mü rü 30 yýl lý ðý na ver dik le ri ni bil di ren Yýl dýz, þöy le de vam et ti: A ma her han gi bir ge rek çey le bu ya tý rý mý ger çek leþ ti re me ye cek se ve ya çan ta cý di ye ta bir et ti ði miz bi raz spe kü la tif dav ra nýþ lar da bu lu nan ya tý rým cý lar var sa on la ra bu kö mür 6 ay lý ðý na ve ri lir, 6 ay son ra tek rar ge ri a lý nýr. Cid dîya tý - rým cý nýn 30 yýl ya nýn da yýz, a ma ma ni pu le et mek is te yen le rin en faz la 6 ay sü re si var, bu sü re yi ge çir me yiz. Kö mür de bin Me ga vat ci va rýn da bir ku ru lu gü ce u laþ ma yý he def le dik le ri ni kay de den Yýl dýz, hem nük le er ve ye ni le ne bi lir kay nak lar la il gi li ya tý rým la rýn de vam e de ce ði ni hem de yer li kö mü rün e ner ji ü re ti min de kul la ný la ca ðý ný vur gu la dý. Ba kan Yýl dýz, A ðus tos a yý nýn so nun da So ma da Tu fan bey li mo de lin de ki gi bi bir i ha le ye çý ka cak la rý ný da bil dir di. Tö ren de ko nu þan ya tý rým cý þir ket Te yo Ya tý rým ve Dýþ Ti ca ret A no nim Þir ke ti Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Fe ru dun Kork maz da Tu fan bey li de 6 yýl i çin de 1,2 mi yar do lar lýk bir ya tý rým la 600 MW ku ru lu gü cün de e lek trik san tra li ya pý la ca ðý ný söy le di. San tral den yýl lýk 3 mil yar 600 mil yon ki lo vat sa at (kwh) e lek trik ü re til me si nin he def len di ði ni be lir ten Kork maz, 2 bin ki þi nin de is tih dam e di le ce ði ni kay det ti. A da na / a a Yok sul luk sý ný rý 3 bin li ra Türk-Ýþ, Ha zi ran a yýn da 4 ki þi lik a i le nin aç lýk sý ný rý ný 925 li ra, yok sul luk sý ný rý ný da 3 bin 13 li ra o la rak he sap la dý. Türk-Ýþ ten ya pý lan ya zý lý a çýk - la ma da, kon fe de ras yon ta ra fýn dan ça lý þan la rýn ge çim ko þul la rý ný or ta ya koy mak a ma cýy la her ay dü zen li o la rak aç lýk ve yok sul luk sý ný rý a - raþ týr ma sý ya pýl dý ðý be lir til di. Ha zi ran a yý so nuç la rý na gö re, 4 ki þi lik a i le nin sað lýk lý, den ge li ve ye ter li bes le ne bil me si i çin yap ma sý ge re ken gý - da har ca ma sý tu ta rý (aç lýk sý ný rý) 924 li ra 98 ku ruþ; gý da har ca ma sýy la bir lik te gi yim, ko nut (ki ra, e lek trik, su, ya kýt), u la þým, e ði tim, sað lýk ve ben ze ri ih ti yaç lar i çin ya pýl ma sý zo run lu di ðer har ca ma la rýn top lam tu ta rý (yok sul luk sý ný rý) i se 3 bin 12 li ra 97 ku ruþ o la rak be lir len di. A raþ týr - ma ya gö re, mut fak enf las yo nu ay lýk 0.04 o ra nýn da ge ri ler ken, bir ön ce ki yý la gö re de ði þim o ra ný yüz de 5.33 o la rak he sap lan dý. A çýk la ma da, he sap la nan yok sul luk sý ný rý tu ta rý nýn üc ret dü ze yi ol ma dý ðý, ha ne ye gir me si ge re ken ge lir top la mý ol du ðu kay de dil di. An ka ra / a a Ýs pan ya, ban ka lar i çin baþ vur du ÝS PAN YOL Hü kü me ti, ban ka la rý kur tar mak i çin kre di yar dý mý is te di ði E u ro Gru bu na res mi baþ vu ru yu yap tý. Ýs pan ya E ko no mi Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ve ri len bil gi ler de, Ýs pan yol ban ka la rý nýn ser ma ye le ri nin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý i çin a lý na cak dýþ yar dým la il gi li res mi sü re cin, E ko no mi Ba ka ný Lu is de Gu in dos un, E u ro Gru bu Baþ ka ný Je an Cla u de Junc ker ve di ðer E u ro Gru bu ül ke le re bu sa bah gön der di ði bir ya zýy la baþ la dý ðý bil di ril di. A çýk la ma da, Bu yar dý mýn þe kil len me si, ak tü el þart la ra gö re fark lý ko þul lar da o la bi lir ve ge le cek te bu na ka rar ve ri le bi lir de nil di. Uz man lar bu nun an la mý nýn, ilk a þa ma da ge çi ci o la rak Av ru pa Fi nan sal Ýs tik rar Fo nu nun (EFSF) kul la ný la ca ðý, da ha son ra Av ru pa Ýs tik rar Me ka niz ma sý ndan yar dým a lý na ca ðý þe kil de yo rum la na bi le ce ði ni sa vun du. Mü za ke re le rin, E u ro Gru bu nun top la na ca ðý 9 Tem muz ta ri hi ne ka dar ta mam lan ma sý ve bu ta rih te Ýs pan yol ban ka la rý na ve ri le cek kre di nin þart la rý nýn a çýk lan ma sý ön gö rü lü yor. Madrid / a a A TA TÜRK BA RA JI NIN Ü RE TÝ MÝ KA DAR TA SAR RUF A SINIFI bir buz do la bý nýn yýl da 390, A 290, A190 ki lo vatt sa at e ner ji tü ket ti ði ni i fa de e den Ay di lek, Bu gün Tür ki ye de ki ha - ne ler de top lam mil yon buz do la bý var. Bu nun 15 mil yon ka da rý B-C sý ný fý a ra sýn da de ði þi yor. Bel ki 15 mil yon buz do la bý - nýn ta ma mý ný de ðiþ tir mek müm kün de ðil a ma bu buz do lap la - rý ný A sý ný fý i le de ðiþ tir mek müm kün ol sa her yýl A ta türk Ba ra - jý nýn yýl lýk ü re ti mi ka dar e ner ji ta sar ru fu sað la rýz di ye ko nuþ - tu. Der nek ü ye si fir ma la rýn uy gu la ma ya kar þý ha zýr lýk lý ol du ðu - nu be lir ten Ay di lek, fir ma la rýn ba yi le re A sý ný fý nýn al týn da buz - do la bý sa tý þý yap ma dýk la rý ný bil dir di. E lin de A sý ný fý nýn al týn da buz do la bý bu lu nan ba yi le rin du rum la rý ný da de ðer len di ren Ay - di lek, 1 Tem muz a ka dar bu tip ü rün le ri sa ta ma yan ba yi ler sa tý þa de vam e de bi lir ler. A ma o ta ri he ka dar bu sý nýf ta ki ü - rün le rin sa tý la ca ðý ný tah min e di yo rum i fa de si ni kul lan dý. T. C. ALANYA 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2012/2 Ýz.Þuyu Örnek No: 27 1-Tapu Kaydý : Antal ya i li, A lan ya il çe si,ha cet mah. 647/14 a da par sel, 2. kat, 13 Bað. Böl. no lu mes ken ni te lik li ta þýn maz Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz ilçe merkezine yaklaþýk m. me sa fe de ve Pa zar pa za rý nýn ku rul du - ðu Av ni E fen di so kak ü ze rin de dir. Par sel ü ze rin de ze min+3 kat tan o lu þan ya nýk a part - ma ný var dýr. A part man No: 6 dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu bi na ti ca re tin yo ðun ol du ðu iþ - lek bir cad de dedir. Ta þýn maz mer ke zi ko num da dýr. 13 no lu ba ðým sýz bö lüm bi na nýn 2. ka týn da dýr. 13 no lu mes ke nin do ðu ve gü ne ye cep he si vardýr. Bina yýl yýp ran ma lý dýr. 13 no lu mes ke nin ba ký ma ih ti ya cý var dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu bi na nýn her ka týn da 4 ba ðým sýz bö lüm var dýr. Bi na nýn ze min ka tý nýn ba tý ta ra fý iþ ye ri o la rak ya pýl mýþ ve fa a li yet gös ter mek te dir. Cad de ü ze rin de ki bi na la rýn ze min kat la rý iþ ye ri, üst kat la rý ko nut o la rak kul la nýl mak ta dýr. Bi na da a san sör yok tur. Bi na nýn ça tý sý yok tur ve a çýk te ras o la rak kul la - nýl mak ta dýr. Dýþ cep he kap la ma sý sý va ü ze ri ak ri lik bo ya lý dýr. Mes ken 2 cep he li dir. 2+1 di - ye ta bir e di len, 1 a det sa lon, 1 mut fak, 1 a det o tur ma o da sý, ban yo ve wc den o luþ mak ta - dýr. Mut fak mdf göv de li ve set ü ze ri mer mer dir. Da i re gi riþ ka pý sý ah þap ka pý, iç ka pý lar ah þap ka pý, dýþ doð ra ma lar ah þap doð ra ma lý, tek cam lý dýr. Is lak ze min le ri se ra mik kap la - ma lý, o da lar i se ah þap doð ra ma lý dýr. Ýç du var lar sý va ü ze ri plas tik bo ya lý dýr. Ta van lar sý va lý ve plas tik bo yah dýr. Ban yo du var la rý ta va na ka dar se ra mik kap la ma lý dýr ve ban yo i çe ri - sin de du þa ka bin, a yak lý la va bo ve klo zet bu lun mak ta dýr. Böl ge de ha va kir li li ði yok tur. Par sel de e lek trik, su,alt ya pý, ptt, vb. be le di ye hiz met le ri mev cut tur. Ýs kân ve ruh sa ta gö re ta þýn maz 75 m 2 ka pa lý a la na sa hip tir. Ta þýn ma zýn ha kim man za ra sý yoktur. Ýmar Durumu : Taþýnmazýn bulunduðu binaya Alanya Belediyesinden tarihinde inþaat ruhsatý alýnmýþ, bina tamamlanmýþ ve tarihinde oturma iskâný alýnmýþtýr. Parsel 4 (z+3) kat inþaata müsaadelidir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda ALANYA ADLÝYESÝ MEZAT SALONU NO: B-2 ALANYA adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle günü ALANYA ADLÝYESÝ MEZAT SALONU NO: B-2 ALANYA adre sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la - cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas - raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü - þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin - de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de - nir. 3 Ýpotek sahibi alacak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi - nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a - çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*)Ýl gi li I er ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hildir. (ÝÝK m.126) B: Resmi Ýlanlar

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 U çak o ra da ne ya pý yor du? Su ri ye me se le si çok da ha kar ma þýk ol du Ap tal ye ri ne kon mak SU RÝ YE ha va kuv vet le ri ta ra fýn dan dü þü rü len F-4 u ça ðý ko nu sun da ya pý lan a çýk la ma lar bi raz ka fa ka rýþ tý rý cý. Ba kan Da vu toð lu, u ça ðýn u lu sal ra dar sis te mi nin test e dil me si se be biy le ya pý lan bir test/e ði tim u çu su sý ra sýn da dü þü rül dü ðü nü söy le di. Bu ka dar kri tik bir dö nem de o böl ge de bir test u çu þu ya pýl ma sý nýn ye rin de li ði so ru su nu þim di lik er te le ye lim. Fa kat bir baþ ka so ru da ha var. O da bu nun ger çek ten bir ra dar tes ti u çu þu mu yok sa bir fo to-ke þif/is tih ba rat u çu þu mu ol du ðu. TÜR KÜ CÜ LE RÝN ve þar ký cý la rýn da hi Twit ter ü ze rin den Su ri ye ye kar þý sa vaþ çý ðýrt kan lý ðý yap týk la rý ný gö rü yo ruz. Oy sa son de re ce has sas bir sü reç ten ge çi yo ruz. Yok sa Tür ki ye ar zu lan ma yan ve yal nýz kal dý ðý bir nok ta ya sü rük le ne bi lir. rül müþ ol ma sý ha lin de, Ýt ti fak Ant laþ ma sý nýn Bi ri mi ze sal dý rý he pi mi ze sal dý rý dýr an la yý þý na da ya nan 5. mad de si nin iþ le til me si zor. Yok la dý ðý mýz dip lo mat lar bu gö rüþ te ler. So nuç ta, Tür ki ye nin e ge men lik hak la rý de ðil, Su ri ye nin ki ler ih lal e dil miþ o lu yor. Bu U LUS LA RA RA SI kriz ler de hep böy le o lur. O la yýn bir gö rü nen, bir de gö rün me yen yü zü var dýr. Ý þin kö tü sü gö rü nen ta raf, gö rün me yen kýs mýn on da bi ri bi le de ðil dir. O la yýn bü tü nü nü bi len ler, gö rü nen tab lo yu müm kün ol du ðun ca ba sit leþ ti re rek ve ma sum laþ tý ra rak su nar lar. O yüz den de, ar ka plan bil gi - U ÇAK O RA DA NE YA PI YOR DU Ku su ra bak ma yýn a ma ben ken di mi ap tal ye ri ne koy durt mak ni ye tin de de ði lim. Ön ce ger çek te ne o lup bit ti ði ni an la mak is te rim. Hür Su ri ye Or du su nun kamp la rý An tak ya da, ya ni u ça ðýn düþ tü ðü ye re çok ya kýn bir böl ge dey se... A me ri kan New York Ti mes ga ze te si, o lay dan i ki gün ön ce Bu ko nu yu as ke ri ko nu lar da uz man bir ta ný dý ðý ma da nýþ - Bu ra da ba zý la rý nýn bel ki de duy mak is te me - du rum da NA TO dan, te a mül le re kar þý dav - sin den ko pa rýl mýþ bu tab lo ço - CI A a jan la rý nýn An tak ya da bu tým. Bu nun bir ra dar tes ti o la ma ya ca ðý ný söy le di. Ge rek çe le ri dik le ri þey le ri te laf fuz et mek ge re ki yor. Þey ta - ran mýþ ol ma sý ne de niy le Su ri ye ye yi ne de ðu kez bü yük boþ luk lar ve man - lun duk la rý ný ve bu ra da ki Hür i se ö zet le þöy le: Ra dar et kin li ði, er ken u ya rý ve he def ta kip ye - nýn a vu kat lý ðý ný yap mak tan da söz et mi yo ruz. sert ký na ma ge le bi lir. týk sal a çýk lar i çe ren, hat ta ab - Su ri ye Or du su kamp la rý ü ze te ne ði ni sý na mak i çin RF 4 E gi bi gö re ce li han tal bir u çak kul - Bu nu þey ta na uy ma mak i çin ya pý yo ruz. Ö te yan dan dip lo mat lar, u ça ðýn u lus la ra - sürt e va ran bir tab lo dur. rin den Su ri ye de ki si lah lý grup la nýl maz. Uz man ta ný dý ðým, ký sa ca RCS o la rak bi li nen Ra dar Ýlk hu sus, ha va kuv vet le ri mi ze a it u ça ðýn ra sý ha va sa ha sýn da vu rul muþ ol ma sý ha lin de A ma ol sun, ka mu o yu yi ne de la ra her tür lü a ðýr si lah gön der - Cross Sec ti on ya ni bir ha va a ra cý nýn ra da ra yan sýt tý ðý e ko nun Su ri ye ha va sa ha sý na gi rip gir me di ði ve tam bi le, NA TO nun tep ki ver me si nin zor o la ca - u lus la ra ra sý kriz le ri se ver. Bu dik le ri ni yaz mýþ sa... þid de ti me se le si ni de fik ri ni des tek le mek i çin ö ne sür dü. o la rak ne re de dü þü rül dü ðü so ru su dur. ðý ný be lir ti yor lar. Bi ri si nin i fa de siy le, Bir u - kriz le ri bir mil li maç he ye ca ný i - Ve Hür Su ri ye Or du su sa vaþ - Bu na gö re bah se di len e ko ne ka dar güç lüy se ha va a ra cý ra - Cum hur baþ ka ný Gül, söz ko nu su u ça ðýn ha - ça ðýn, üs te lik tar týþ ma lý bir ko num da, dü þü - çin de iz ler. Böy le za man lar, re ha - çý la rý nýn Türk sý ný rýn dan sý zýp da ra o den li ko lay ta ký lý yor. Ra dar tes ti i çin gön de ril di ði id di a va sa ha sý ih la lin de bu lun muþ ol ma sý o la sý lý - rül me si nin Ýt ti fak ýn mi sil le me si ne yol aç ma - ve te gir miþ mil li duy gu la rýn þah - ça týþ ma la ra ka týl dýk la rý Ba tý e di len RF 4 E i se es ki tek no lo jiy le ya ni RCS faz la dik ka te a lýn - ðýn dan söz et ti. Ya ban cý a jans la rýn da al tý ný sý za yýf bir o la sý lýk. la ný þa geç me si ne im kân ta nýr. med ya sýn da u zun sü re dir ya zý ma dan in þa e dil miþ bir u çak. Ya ni ra da ra yan sýt tý ðý e ko güç lü çi ze rek o dak lan dýk la rý hu sus bu ol du. Tür ki ye nin ko nu yu BM Gü ven lik Kon se yi ne Mil li duy gu la rýn þah la ný þý, iç lýp çi zi li yor sa... do la yý sýy la ra da ra ko lay ya ka la na bi lir; bu se bep le de ra dar Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu da dün, Su ri - ta þý ma sýn dan da söz e di li yor. Bek len ti, Gü ven lik çe liþ ki le ri ge çi ci o la rak u nut tu - Her han gi bir yo rum yap ma tes tin de kul la nýl ma sý çok man týk lý ol ma yan bir u çak. ye ye kar þý bir mis yo nu ol ma yan u ça ðýn yan - Kon se yi nin Su ri ye yi ký na ma sý ve du ru mun rur; bir bi ri ni ye mek ten bî tap dan ön ce, o u ça ðýn o ra da ne yap - Da nýþ tý ðým ki þi, böy le bir gö rev de ra dar e ko su dü þük o lan lýþ lýk la Su ri ye ha va sa ha sý na gir di ði ni tes lim et - tek rar lan ma sý ha lin de ted bir a lý na ca ðý ný söy le - düþ müþ si ya se te bü tün lük gö - tý ðý ný bil mek is te rim. ye ni ne sil u çak la rýn kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni söy lü yor. F-16 gi ti. An cak he men çýk tý ðý ný ve u lus la ra ra sý ha va me si dir. An cak bu ra da da so run var. rün tü sü ka zan dý rýr. Bu da ka mu bi gö re ce ye ni ne sil, yük sek ma nev ra ka bi li yet li ve dü þük ra - sa ha sýn da vu rul du ðu nu söy le di. Dý þiþ le ri Ba - o yu nun ho þu na gi der. ka ný mý za i nan mak du ru mun da yýz. BUY RUN Ý NA NIN YA LAN LA MA YA ÇA LÝ ÞA BÝ LÝR LER Laz ki ye de Su ri ye ta ra fýn dan Herhangi bir U çak u lus la ra ra sý ha va sa ha sýn da vu rul duy sa dü þü rü len je ti miz le il gi li o la rak Suriye'nin uluslararasý hukuku sa vaþ ha lin de sý cak ta kip hak ký ol sa bi le i þin Silahsýz bir deneme bi ze gös te ri len tab loy la ye ti ne - yorum yapmadan ne kadar ihlal ettiði baþka bir konu. ren gi de ði þi yor. An cak, sa de ce Su ri ye de ðil, böl - uçuþu olsa bile, o bölgenin cek o lur sak, o la yý an la mak önce, o uçaðýn ge de -baþ ta Rus ya ol mak ü ze re- ra dar sis tem le ri müm kün de ðil. Öncelikle o uçaðýn kritik dönemde þu anda askerî açýdan bu lu nan ül ke ler An ka ra yý ya lan la ma ya ça lý þa bi - Bi zim u çak, her ne se bep ten dir orada ne yaptýðýný orada ne yaptýðý açýklanmalý. lir ler. Bu na ha zýr lýk lý ol ma lý yýz. hassas olduðu biliniyor. bi lin mez, sý ný rýn en kri tik böl ge - bilmek isterim. U çak ha va ih la li sý ra sýn da vu rul duy sa bi le, ih - sin de gün düz gö zü ne al çak u çuþ dar e ko lu bir u çak ye ri ne fi lo da ki en han tal jet o lan ve ra dar la li ger çek leþ ti ren un su ra he men a teþ a çýl ma sý ya pý yor. Ha ni ba zen kes kin vi raj - A ma bes bel li ki, biz bu bil gi le e ko su yük sek RF 4 E nin gö rev len di ril me si nin i zah e dil me si te a mül den de ðil. Ol say dý E ge de en kaz dan ge çil - RUS YA YI U NUT MA MAK LA ZIM la rý a lýr ken is ter is te mez kar þý þe - ri öð re ne me ye ce ðiz. Týp ký ge rek ti ði ni dü þü nü yor. mez di. Nor mal þart lar da bu gi bi du rum lar da u - Su ri ye ye as ke ri des tek ve ren ve muh te - ri de ge çer sin ya, o nun gi bi ler den 2003 te Ö zel Kuv vet ler e bað lý Ta ný dý ðý ma Da vu toð lu nun Risk li gö re ve bir u çak tek ba - ya rý pro se dü rün den ge çil me si bek le nir. me len o ül ke de ki ra dar te si siy le Türk u ça ðý - Su ri ye ha va sa ha sý na gi ri yor. 11 su ba yýn Sü ley ma ni ye de ne þý na gön de ril mez tes pi ti hak kýn da ne dü þün dü ðü nü de sor - An cak, te a mül i le ya sal lýk a ra sýn da fark nýn ko or di nat la rý ný Su ri ye li as ke ri ma kam la - Ö bür ta raf i se da ha Hop, hop yap týk la rý ný, ni çin o ra da ol duk dum. O da is tih ba rat/ke þif gö rev le rin de, u ça ðýn tek ol ma sý - var. Su ri ye re ji mi nin þu an da, u lus la ra ra sý ra i let miþ o lan Rus ya fak tö rü nü u nut ma mak bu ra sý bi zim, sen ne a rý yor sun bu - la rý ný hiç bir za man öð re ne me nýn e sas ol du ðu nu be lirt ti. Fo to-ke þif u ça ðý nýn i þin do ða sý ve dü zey de pom pa la nan, Tür ki ye Su ri ye ye gi - la zým. Tür ki ye yi za ten Su ri ye li mu ha lif le ri ra da bi le de me den; ya ný na i kaz den, Vay A me ri ka bi zim as ker giz li lik se be biy le tek ba þý na ça lýþ ma sý nýn ga yet nor mal ol du - re cek ga zýy la bir lik te, sa vaþ psi ko lo ji sin de si lah lan dýr mak la suç la yan Mos ko va nýn, u ça ðý yol la yýp ka nat fi lan sal lat ma - le ri mi zin ba þý na na sýl çu val ge ðu nu dü þün dü ðü nü söy le di. Son ra da ek le di: Fi lo nun slo ga ný ol du ðu nu da u nut ma mak la zým. An ka ra yý tat min e de cek bir ka ra rý des tek le - dan ba sý yor a te þi. Son ra da Hay çi rir di ye hop o tu rup hop kalk bo þu na yal nýz, kor ku suz, si lah sýz de ðil. Ö te yan dan, Da vu toð lu nun, Su ri ye ye me si müm kün de ðil. Al lah, yan lýþ lýk yap tým di yor. mak la ye tin di ði miz gi bi... Bu so ru la rýn ka mu o yu nu ay dýn la ta cak bir þe kil de a çýk lý ða ka - kar þý bir mis yo nu yok tu a çýk la ma sý na rað - Tür ki ye ta bi i, BM Þar tý na da ya na rak Bu nun ü ze ri ne Baþ ba kan Er - Ha týr la yýn, da ha son ra ki yýl vuþ tu rul ma sý ge re ki yor. Su ri ye nin yap tý ðý nýn u lus la ra ra sý hu ku ku ih lal e dip et me di ði ya da ne ka dar ih lal et ti ði baþ ka bir ko nu. O hu sus u yuþ maz lýk la rýn ba rýþ çýl yol lar la çö zül me si il ke si ge re ðin ce Su ri ye yle gö rü þü le rek, o yol dan bir çö züm el de e di le mez se Gü ven lik Kon se yi dev re ye so ku la rak hal le dil me li. Fa kat o u ça ðýn bu men U ça ðýn böy le bir dö nem de o ra da ne i þi var dý? so ru su nun yi ne de so ru la ca ðý ný tah min e di yo ruz. So nuç ta si lah sýz bir de ne me u çu þu ol sa bi le, o böl ge nin þu an da as ke ri a çý dan has sas ol du ðu bi li ni yor. meþ ru mü da fa a hak ký ný kul la nýp Su ri ye ye kar þý tek ta raf lý bir as ke ri mi sil le me de bu lu na bi lir. An cak bu, ba zý la rý nýn ar zu la dýk la rý gi bi, Tür ki ye nin yal nýz kal mýþ o la rak Su ri ye de ki re jim le ça týþ ma ya gir me si ni de be ra do ðan her za man kin den da ha ke tum bir yüz i fa de si i le top lan tý üs tü ne top lan tý ya pý yor ve on dan i þit me ye hiç a lý þýk ol ma dý ðý mýz ka dar duy gu suz bir ses to nuy la lar da ya yýn la nan Wi ki le aks bel ge le rin de, o la yýn Ce lal Ta la ba ni nin, A me ri ka lý iþ gal güç le ri nin Ker kük Va li si o la rak a ta dý ðý bir Kürt e Türk ler ta ra fýn dan kri tik dö nem de Su ri ye ha va sa ha sý ný ih lal et mek pa ha sý na o ra da be rin de ge ti re bi lir. Rus ya nýn ve Ý ran ýn da i - ku ru de meç ler ve ri yor. su i kast dü zen le ne ce ði ni ih bar ne yap tý ðý nýn da a çýk lan ma sý ný bek le mek hak ký mýz. BM YE DE TA ÞI NA BÝ LÝR þe bir þe kil de bu laþ ma la rý göz ar dý e di le mez. BM den i ti dal çað rý la rý ge - et me si ü ze ri ne mey da na gel di - Ka mu o yu ek sik siz ve tam o la rak bil gi len di ril me li dir ki u ça ðýn dü þü rül me si ko nu sun da hü kü me tin a ta ca ðý a dým la rý bu bil gi len dir me ý þý ðýn da de ðer len di re bil sin. De mok ra si miz i çin de tu tar lý bir dýþ si ya set i çin de bil gi si ne gü ven di ðim bir uz ma nýn bu cid di so ru la rý nýn ce vap lan ma sý Ya zý lýp çi zi len ler den an la dý ðý mýz ka da rýy la Tür ki ye nin Su ri ye ye tep ki si nin sert ol ma sý bek le ni yor. Bu nun ne o la ca ðý ný gö re ce ðiz, an cak bek ler ken NA TO ko nu su na ba ka lým. Tür ki ye nin ko nu yu NA TO ya gö - U lu sal o nur a dý na sa vaþ çý ðýrt kan lý ðý yap mak ko lay. An cak, Su ri ye me se le si nin bi zim i çin þim di da ha kar ma þýk bir hal al dý ðý ný gö re rek, a dým la rý mý zý bu na gö re at ma mýz ge re ki yor. Hü kü met de kuþ ku suz bu nun far kýn da. lir ken ki mi Av ru pa ül ke le ri sa vaþ se be bi dir, gi rin gi rin di ye tem po tu tu yor. Ýþ te bu ka dar ab sürt bir tab lo i le kar þý kar þý ya yýz ve bi zim bu ði nin ya zýl ma sý bi le, yet ki li le rin ken di le ri ni bu ko nu da bir a çýk la ma yap mak zo run da his set me le ri ni sað la ma mýþ tý. Bu o lay ne den fark lý ol sun ki... el bet te ce vap lan ma ma sýn dan i yi dir. tür me sin den söz e di li yor. Se mih Ý diz tab lo ü ze rin de yo rum yap ma - Gü lay Gök türk Öz gür Mum cu, Ra di kal, Fa kat u ça ðýn Su ri ye ha va sa ha sýn da dü þü - Mil li yet, mýz bek le ni yor. Bu gün, T. C. MERKEZ / EDÝRNE 2. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2012/50 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Ta þýn ma zýn Ö zel lik le ri : E dir ne i li, mer kez Ha cý la re za ný Ma hal le si'nde ka in, 1412 a da, 74 par sel sa yý lý, 1.501,00 m 2 yü zöl çüm lü, ar sa ni te lik li ta þýn ma zýn, 6/216 ar sa pay lý, ze - min kat, 4 No.lu ba ðým sýz bö lü mü. MES KEN : 110,00 m 2 a lan lý, ka lo ri fer li ve a san sör lü o lup, ye ni ya pý dýr. Ý ki o da, mut fak, ban yo, WC'den o luþ mak ta, Ta þýn maz, tüm alt ya pý hiz met le rin den fay da lan mak ta dýr. Þe hir i mar pla ný i çin de, kýs men yol da, kýs men de E: 1,50 H: 21,50 blok ni zam 7 katlý konut alanýnda kalmaktadýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,78 TL. KDV Oraný : %1 1. Satýþ Günü : 03/08/2012 Cuma saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 13/08/2012 Pazartesi saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ ilaný ilgililerin adresine tebliðe gönderilmiþ olup, adreste tebligat yapýlamamasý ve adresi bilinemeyenler için iþbu satýþ ilanýnýn Ý.Ý.K.nun 127. maddesi uyarýnca teblið yerine kaim olacaðý ilan ve teblið olunur. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirti len gün ve sa at te E DÝR NE A DA LET SA RA YI 1. ÝC RA MÜ DÜR - LÜ ÐÜ KAR ÞI SI MÜ ZA YE DE SA LO NU (SA TIÞ ME MUR LU ÐU SA LO NU)'N DA a çýk ar týr - ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ný ve rüç han lý a - la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar e l de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sa kl ý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Ýhale pulu, 1/2 tapu harcý ve masraflarý, KDV alýcýya aittir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-Satý þa iþ ti rak e de ni e ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/50 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 13/06/2012 (lc.ýf.k.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No : 27 B: Resmi Ýlanlar T. C. DEMRE ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No :2011 /313Tal. Örnek No : 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI: Antalya Ýli, Demre Ýlçesi, Zümrütkaya Köyü, Kuruçay mevkii, 1704 parsel nolu taþýnmaz. ÖZELLÝKLERÝ: 1704 nolu parsel üzerinde 1 adet cam sera, 2 þer katlý 2 adet yýðma ev ve 1 adet baraka ev bulunmaktadýr. Taþýnmazýn 1704 nolu parselin 574,31 m 2 'si 3 katlý konut alanýnda, 2.865,69 m 2' si tarým alaný olup üzerinde 2.393,57 m 2 ' lik cam sera vardýr, sera yaþlarý arasýnda olup %15 yýpranmýþtýr. Taþýnmazdaki 2 katlý yýðma evin her bir katý 92,71 m 2' dir, diðer 2 katlý yýðma evin her bir katý 63,06 m 2 'dir.yýðma evlerin alt ve üst katlarý mesken olarak kullanýlmaktadýr. Ev yaþlarý ara sýn da o - lup, %32 yýp ran mýþ dýr. Yýð ma ev ler, Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðý'na gö re 2. sý nýf B gru bu ya pý la ra gir mek te dir no lu par sel ü ze rin de ki tek kat lý ba ra ka ev 65,07 m 2' dir. Baraka yaþlarý a ra sýn da o lup, %50 yýp ran mýþ ve kul la nýl ma mak ta dýr. Ba ra ka ev, Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðý ve ri le ri ne gö re 1. sý nýf A gru bu ya pý la ra gir mek te dir. ÝMAR DURUMU: Taþýnmaz belediye imar planý içerisinde olup, kýsmen konut alaný, kýsmen tarým alaný ve kýsmen yol alaný içerisinde kalmaktadýr. MUHAMMEN BEDEL: ,10 TL Satýþ þartlarý: 1-1.satýþ 30/07/2012 günü saat 14.00' ten 'e ka dar Dem re A da let Sa ra yý Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç hanlý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le 09/08/2012 gü nü ay ný yer de sa at dan a ra sýn da i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 40'ý ný ve rüç han lý a la cak lý la - rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- Artýrmaya iþtirak edecekle rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. KDV, i ha le dam ga pu lu be de li, ta pu a lým har cý, tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý, tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilân tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþý iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011 / 313 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ý ÝKm.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *: Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64'e kar þý lýk gel mektedir. B: Resmi Ýlanlar T. C. KARASU ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2012/140 Örnek No: 27 Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Muhammen Bedeli : Satýþ Saati : - Arasý 1-Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Sakarya ili, Karasu ilçesi, Aþaðý Aziziye Mah. Yalýboyu mevki, 20M.Ic pafta, 434 ada, 325 parselli 1. kat 5 nolu mesken gayrimenkul Taþýnmaz Karasu sahili, Küçükboðaz tarafýnda Doðu Karadeniz cad. Ýle 356 nolu sokak köþesinde 1029 m 2 alanlý parsel olup üzerinde, Karasu Belediyesinden alýnan 08/06/2006 tarih /64 sayýlý Yapý Ruhsatýna göre yapýlmýþ, 3 katlý III-A grubu yapýlý 9 daireli, cam mozaik cephe kapla ma lý, mer mer mer di ven li pvc pen ce re li, bal kon bar be kü lü, ça tý lý A blok bi na i le + 9 da i re li B blok + 6 da i re li C blok bi na lar mev cut tur. Ba tý sý ve gü ne yi yan bah çe, ku ze yi ve do ðu su yol cep - he si dir. De ni zi gö ren du rumdadýr. Bahçe tanzimi yapýlmýþtýr. Kocaali - Ka ra su ka ra yo - lu na 500 mt. Me sa fe de dir. Þe hir i çi mi ni büs hat tý ü ze rin de dir. Yol, ka na li zas yon, su, e - lek trik, ptt alt ya pý sý ta mam dýr. A blok 1. kat 5 no lu mes ken; Do ðu Ka ra de niz cad de si ne cep he li bi na nýn or ta ka týn da, ku zey ba tý kö þe de dir. Ka pan maz de niz man za ra lý dýr. 1 sa - lon + mut fak + 2 o da +1 bal kon + 1 ban yo / wc' li, 70 m 2 a lan lý mes ken dir. Ze min ler se - ra mik ve ah þap, ka pý la rý ah þap ve çe lik, pen ce re le ri pvc dir. Böy le ce 325 no lu par se lin ü ze rin de ki 5 no lu mes ken i le bir lik te deðeri toplam: ,- TL dir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 15:30-15:35 Arasý Satýþ Þartlarý : 1-Birinci açýk artýrma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ka ra su Be le di ye si Me zat Sa lo nu ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa - týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Ka ra su Be le di - ye si Me zat Sa lo nu ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka - rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin %40 'mý bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3-Ýpotek sahibi alacak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5-Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur ** Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan tüm il gi li le re teb li gat ve ri ne ka im ol mak ü ze re i - lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝKm.126) B: Resmi Ýlanlar

12 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu Y Win dows 7 i le e be veyn de ne tim le ri Ýn ter net Os car la rý 10. Al týn Ö rüm cek Web Ö dül le ri sa hip le ri ni bul du Ço cuk la rý mý zýn bil gi sa yar ba þýn da ge - çir dik le ri sü re yi ve ne yap týk la rý ný kon trol et me nin de ði þik yol la rý var dýr. Her han gi bir 3. Par ti ya zý lým kul lan ma dan bu nu Win dows i le ya pa bi li riz. Win dows, Vis ta sü rü mü ve Win dows7 i le bir lik te ge len E be veyn De ne tim le ri ö zel li ði bu iþ i çin bi çil miþ kaf tan hük mün de dir. Bu ö zel li ði kul lan mak i çin ye ni bir kul la ný cý o luþ tur ma lý yýz. Kul la ný cý ek le mek i çin De ne tim Ma sa sýn da ki kul la ný cý he sap la rý bö lü mü nü kul la ný rýz. Bu ö zel lik i le 4 te mel ko nu da de ne tim sað la ya bi li riz. n Ýn ter net te ki bel li i çe rik le ri de net le me ve i zin ve ri len ler lis te si o luþ tu ru la rak bu lis te ha ri cin de ka lan web say fa la rý nýn gi ri þi ne i zin ver me me. n Za man sý nýr la ma sý: 7 gü nün 24 sa a ti nin han gi sin de bil gi sa ya rý a ça bi le ce ði ni han gi sin de a ça ma ya ca ðý ný ko lay ca be lir le ye bi li riz. n O yun sý nýr la ma sý: Kul la ný cý O yun oy na ya bi lir mi, oy na ya maz mý? Oy na ya cak sa han gi le ri ni oy na ya cak, bu tür se çim le ri yap ma mý zý sað lar. n Prog ram kul la ným sý nýr la ma sý: Ý zin ve ri len ler lis te si kul la ný la rak ba zý prog ram la rýn kul la ný mý en gel le ne bi lir. El bet te bu ted bir le rin tek ba þý na ye ter li ol ma dý ðý a çýk týr. En ö nem li si kalp te bir ya sak çý o luþ tur mak ol sa ge rek. Za man Sý nýr la ma sý uy gu la ma sý ol duk ça ko lay. Gör se li a þa ðý da, Do ruk Net ta ra fýn dan bu yýl 10. su dü zen le nen Al týn Ö rüm cek te ö dül tö re ni 21 Ha zi ran Per þem be ak þa mý yak la þýk 3 bin 500 ki þi nin ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ril di yý lý nýn En Ý yi Web Si te si Ö zel Ö dü lü cell.com.tr i le Turk cell in ol du. En Ý yi E ri þi le bi lir Web Si te si Ö zel Ö dü lü nü i le Do ðuþ Ya yýn Gru bu ka zan dý. Ö dül tö re nin de ay rý ca 18 web ta sa rým a jan sý ve in te rak tif a jans A jans Ba þa rý Ö dü lü al dý. Tür ki ye nin ilk ve tek ba ðým sýz web ö dül le ri or ga ni zas yo nu 10. Al týn Ö rüm cek Web Ö dül le ri nde top lam 34 ka te go ri de ö dül ler da ðý týl dý yý lý nýn en i yi web si te le ri ve in ter net tek no lo ji le ri a la nýn da ki pro je le ri ö dül len di ril di. Tö ren de Türk Ha va Yol la rý kis ha ir li nes.com web si te si i le E Ti ca ret ve Tu rizm Se ya hat ka te go ri le rin de i ki ay rý ö dül a lýr ken, Ga ran ti Ban ka sý ran ti.com.tr i le Ban ka cý lýk ve Fi nans ka te go ri sin de, lak ko nut.com.tr i le Em lak Ko nut Gay ri men kul Ka mu Ku ru mu ka te go ri sin de, i le Türk E ko no mi Ban ka sý Ýn ter net Ban ka cý lý ðý ka te go ri sin de ö dü le la yýk gö rül dü. Vak ko ko.com si te si i le Ku rum sal Web Si te si ka te go rin de ö dül a lýr ken Fri to Lay Tür ki ye ri to sa ka de mi.com i le Mik ro si te, ze.sa ban ci u niv.e du web si te si i le Sa ban cý Mü ze si Et kin lik Kül tür Sa nat ka te go ri sin de ö dül ka zan dý. Do ðuþ Ya yýn Gru bu dört ay rý ka te go ri de ö dül ka za na rak en çok ö dül a lan ku rum ol du. 47 JÜRÝ ÜYESÝ 34 KATEGORÝDE 4.800'ÜN ÜZERÝNDE BAÞVURU DEÐERLENDÝRDÝ 10.Al týn Ö rüm cek Web Ö dül le ri nde ün ü ze rin de baþ vu ru de ðer len dir me ye a lýn dý. 47 ki þi den o lu þan ve bi li þim, med ya ve iþ dün ya sý nýn ön de ge len i sim le ri nin yer al dý ðý jü ri ü ye le ri ön e le me, grup e le me le ri ve fi nal de ðer len dir me le ri ol mak ü ze re üç a þa ma lý e le me sü re ci ni ger çek leþ tir di ler. Baþ vu ru lar top lam beþ de ðer len dir me kri te ri baz a lý na rak de ðer len di ril di. Bu kri ter ler; ta sa rým, i çe rik, ö zel lik/iþ lev sel lik, kul la ný la bi lir lik, stan dart uy gun lu ðu ve çap raz ta ra yý cý uy gun lu ðu o la rak be lir len di. Pa zar la ma mü dü rü As lý Cem; in ter net kul la ný cý la rý nýn or ga ni zas yo na ka tý lý mý ný teþ vik et mek, be ðe ni le ri ni du yu ra bi le cek le ri bir plat form o luþ tur mak ve he ye ca ný ge niþ kit le le re yay mak a ma cýy la SMS kul la ný la rak ger çek leþ ti ri len halk oy la ma sý ný bu se ne Fa ce bo ok ü ze rin den ger çek leþ ti ril di ði ni be lirt ti. Cem, ge çen se ne SMS i le ger çek leþ ti ri len oy la ma da 20 bin oy kul la nýl dý ðý ný ha týr la ta rak bu se ne kul la ný lan oy sa yý sý nýn 120 bi ne u laþ ma sý ve ka tý lý mýn 45 bi nin ü ze ri ne çýk ma sýn dan do la yý bü yük mem nu ni yet duy duk la rý ný be lirt ti. Mil li iþ le tim sis te mi Par dus halk la bu lu þa cak Prog ram ký sýt la ma sý gör se li de a þa ðý da yer a lý yor. Kul la nýl ma sý ný is te me di ði niz prog ram la rý ko lay ca en gel le ye bi lir si niz. (Zu be yir ce.com) TÜRKÝYE Bi lim sel ve Tek no lo jik A raþ týr ma Ku ru mu (TÜ BÝ - TAK) ta ra fýn dan 2003 yý lýn da ka mu ku rum la rý nýn ih ti yaç la rý ný kar þý la mak i çin ge liþ ti ri len mil li iþ le tim sis te mi Par dus, tüm hal kýn kul la na bi le ce ði bir iþ le tim sis te mi ha li ne ge ti ri li yor. U lu sal A ka de mik Að ve Bil gi Mer ke zi (U - LAK BÝM) Mü dü rü Ah met Kap lan, Ye ni bir ba kýþ a çý sý ge ti re rek, üc ret siz o lan Par dus u tüm hal ký mý zýn ra hat lýk la ve se ve rek kul la na ca ðý bir iþ le tim sis te mi ni ha li ne ge tir mek is ti yo ruz. Bi li þim sek tö rü ne böy le ce ye ni ça lýþ ma a lan la rý o luþ tu ra ca ðýz de di. Nes li tü ken mek te ve ko ru ma al týn da o lan A na do lu Pan te ri Par dus i sim ve lo go o la rak kul la ný lýr ken, Tür ki ye nin mil li iþ le tim sis te mi nin he de fin de ar týk ki þi sel kul la ný cý lar bu lu nu yor. Par dus iþ le tim sis te min de ra kip le ri ne gö re gü ven lik, per for mans, uy gu la ma zen gin li ði gi bi a van taj la rý nýn ya ný sý ra gör sel li ðe de ö nem ve re cek le ri ni i fa de e den Ah met Kap lan, Par du su ar týk ka mu dan ma hal le ye yay gýn laþ týr mak is ti yo ruz. Ya ni hal kýn, bi rey le rin kul la na ca ðý bir iþ le tim sis te mi ol ma sý ný he def li yo ruz. Par dus da ðý tým la rýn da da fark lý lýk o luþ tur mak is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Kap lan þöy le de vam et ti: Þu an da Par dus u, Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý, A SAL (as ke re al ma mer kez le ri), ÝS KÝ, Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý ve ba zý be le di ye ler kul la ný yor. De vam e den sü reç te, fark lý ka mu ku rum la rý i le söz leþ me a þa ma sý na gel dik. SGK, A da let Ba kan lý ðý, Ma li ye Ba kan lý ðý Par dus u kul lan mak is ti yor. Bu ku rum lar web ta ban lý iþ le tim sis te mi kul la ný yor lar ve li sans pa ra sý ve ri yor. Par dus üc ret siz. Es ki bil gi sa yar lar da kul la na bi lir bu a çý dan di ðer iþ le tim sis tem le ri ne gö re da ha a van taj lý. Bu ku rum lar la gö rüþ me le ri miz de vam e di yor de di. USB le rin dö nü þü! E SET'ÝN a na liz le ri ne gö re USB Flash Disk ler a - ra cý lý ðýy la bu la þan vi rüs ler, dört ay lýk bir a ra dan son ra Ma yýs a yýn da ye ni den dün ya teh dit li der - li ði ne o tur du O cak a yýn dan bu ya na teh dit þam pi yo nu o lan ve kul la ný cý la rý sah te link le re yön len di ren HTML/Scrin ject.b vi rü sü i kin ci sý - ra ya düþ tü. Bu lut ta ban lý za rar lý ya zý lým is ta tis - tik sis te mi E SET Li ve Grid ve ri le ri ne gö re Ma yýs a yýn da tüm dün ya da en yük sek kar þý la þý lan teh dit, USB Flash Disk gi bi çý ka rý la bi lir a let ler yo luy la bu la þan vi rüs ler ol du. Bu tür vi - rüs ler, bir sü re i çin po pü la ri te si ni kay - bet miþ, gü ve ni lir o la rak bi li nen web si te le re yer le þe rek, kul la ný cý yý sah te link le re yön len di ren HTML/ScrIn - ject.b vi rü sü, dört ay bo yun ca dün ya teh dit li der li ði ni sür dür müþ tü. USB bel lek le rin çok kul la nýþ lý ve po pü ler ol - ma sý, vi rüs ya - zar la rý - nýn da bu yön de ki iþ ta hý ný ye ni den ka - bart tý. Bu na gö re Ma yýs a yýn da USB ler yo luy la bu la þan za rar lý ya zý - lým la rý ta ným la yan INF/A u to run vi rü sü yüz de 6.36 o ra nýy la bi rin ci, HTML/If ra me.b za rar lý sý %4.84 i le i kin ci sý ra ya, HTML/ScrIn ject.b vi rü sü i se yüz de 4.09 luk gö rül me o - ra ný i le ü çün cü sý ra ya yer leþ ti. Na sýl ko run ma lý? Uz man lar, bu tür teh dit ler den ko run - mak i çin sis tem ya ma la rý ný gün cel tut - ma yý, A u to run ya ni o to ma tik ça lýþ týr ö - zel li ði ni dev re dý þý bý rak ma yý ve gün cel bir an ti vi rus ya zý lý mý kul lan ma yý ö ne ri yor. Fla me ve Stux net bað lan tý sý tes pit e dil di! ÞU ANA ka dar ki en kar ma þýk si ber si lâh o la rak ad lan dý rý lan Fla me i keþ fet ti ði ni Kays persky Lab du yur muþ tu. An cak; ke þif a þa ma sýn da Fla me i le yak la þýk i ki yýl ön ce or ta ya çý kan ve en düs tri yel te sis le ri he def le yen ilk si ber si lâh o lan Stux net ve Du qu a ra sýn da a la ka lý güç lü bir de li le rast la ma mýþ tý. Hat ta Fla me ve Du qu/stux net in ge li þim le rin de ki yak la þým la rýn ol duk ça fark lý ol ma sý, bu pro je le rin fark lý ki þi ler ta ra fýn dan o luþ tu rul du ðu gö rü þü nü güç len di ri yor du. Ýþ te Kas persky Lab in bu so nu ca u laþ mak i çin kul lan dý ðý bul gu lar: Re so ur ce 207 a dýy la bi li nen 2009 ba þýn da ki Stux net ver si yon mo dü lü nün as lýn da Fla me ek len ti si ol du ðu nu keþ fet ti. Bu da Stux net worm un 2009 un ba þýn da o luþ tu rul du ðu nu, Fla me plat for mu nun çok tan va rol du ðu nu ve 2009 yý lýn da Fla me in en az bir mo dü lü nün kay nak ko du nun Stux net te kul la nýl dý ðý an la mý na ge li yor. Mo dül, USB sü rü cü le ri yo luy la vi rüs yay ma sý i çin kul la ný lý yor du. USB sü rü cü sü vi rüs me ka niz ma sý nýn Fla me ve Stux net te ay ný ol du ðu tes pit e dil di. Stux net i çe ri sin de ki Fla me mo dü lü, o za man bi lin me yen ve muh te me len MS09025 kod lu, kul la ný cý i zin le ri nin yük sel til me si ni sað la yan bir a çý ðý kul lan dý. Ar dýn dan, 2010 yý lýn da, Fla me mo dü lü Stux net ten kal dý rýl dý ve fark lý a çýk la rý kul lan ma yý müm kün ký lan bir kaç fark lý mo dül ge ti ril di yý lýn dan baþ la ya rak, i ki ge liþ ti ri ci e kip, ye ni sý fý rýn cý gün a çýk la rý i le il gi li bil gi le ri ni pay laþ ma ba zýn da þüp he le ni len bir iþ bir li ði dý þýn da ba ðým sýz ça lýþ tý lar. Stux net in ta ri hi ye ni den ya zýl dý STUX NET, en düs tri yel te sis le ri he def le yen ilk si ber si lah tý. Stux net in ay ný za man da dün ya ge ne lin de sý ra dan PC le ri de et ki le ye - rek Ha zi ran 2010 da keþ fe dil miþ ol ma sý na rað men, za rar lý ya zý lý mýn bun dan 1 yýl ön ce o luþ tu rul du ðu dü þü nü lü yor. Du qu si ber si - lâh la rýn son ra ki ör ne ði i se, Ey lül 2011 de bu lun du. Stux net in ak si ne Du qu Tro jan ý nýn a na a ma cý, sis te me bir ar ka ka pý gö re vi gör mek ve si ber - ca sus luk yo luy la ki þi sel bil gi le ri çal mak tý. Du qu nun a na li zi sý ra sýn da, Stux net i le a ra sýn da cid di ben zer lik ler k e þ f e d i l d i. Her i ki si ber si la hýn, ay ný sal dý rý plat for - mu o la rak bi li nen Til ded Plat for mu kul la ný la rak or ta ya ko nul du. Ý - sim, za rar lý ya zý lý mýn ge liþ ti ri ci le ri nin ~d*.*, ya ni Til ded þek lin de kul lan ma ter - cih le rin den i le ri gel mek tey di. Kod, Stux net ve Fla me mo dül le rin de ben - zer ya da ay ný gi bi gö rü nü yor. Bu du rum, Fla me ve Du qu/stux net e kip le ri a ra sýn da ger çek le þen ta ka sýn, kay nak ko du ba zýn da ger çek leþ ti ði nin (ya ni i ki li form da ger çek leþ - me di ði nin) so nu cu na var ma mý zý sað lý yor. Stux net Kay nak 207 mo dü lü nün te mel fonk si yo nu, çý ka rý la bi lir USB sü rü cü le ri kul la - na rak en fek si yo nu bir ma ki ne den di ðe ri ne yay mak ve Win dows ker nel i i çe ri sin de ki a - çýk lar dan fay da la na rak sis tem i çin de hak la - rýn yük sel til me si ni sað la mak tý. Za rar lý ya zý - lý mýn USB sü rü cü ler i le da ðý tý mýn dan so - rum lu o lan kod, Fla me de kul la ný lan la bi re bir ay ný gö rü nü yor. Kas persky Lab A na Gü ven lik Uz - ma ný A le xan der Gos tev, el de di len bu son bul gu lar la il gi li o la rak, Ye ni keþ fe di len ger çek - le re kar þýn, Fla me ve Til ded ýn ta ma - men fark lý plat - form lar o lup, bir çok si ber si lâ - hýn mey da na gel me sin de kul - la nýl dý ðýn dan e - mi niz. Her bi ri nin fark lý mi ma ri le ri mev cut ve sis tem le re gir mek ve a maç - la rý ný ger çek leþ tir mek i çin fark lý yön tem le ri var. Pro je ler ke sin lik le bir bi rin den ay rý ve ba - ðým sýz dý. An cak, ge liþ tir me nin ilk za man la - rýn da en az bir mo dü lün kay nak ko du nun pay la þýl ma sý nýn yo lu nun a çý ða çý ka ran ye ni bul gu lar, e kip le rin en az bir de fa bir lik te ha - re ket et ti ði ni gös te ri yor. Bu bul gu lar, Stux - net/du qu ve Fla me si ber si lâh la rý nýn bað lý ol du ðu hak kýn da çok güç lü bir ka nýt yo ru - mun da bu lun du.

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Sý cak çarp ma sý sað lý ðý teh dit e di yor ÝÇ HAS TA LIK LA RI UZ MA NI PROF. DR. SAN DIK ÇI, SI CAK ÇARP MA SIY LA BÝR LÝK TE VÜ CU DUN I SI A YAR SÝS TE MÝ BO ZU LUR, ZA MA NIN DA MÜ DA HA LE E DÝL ME ME SÝ HA LÝN DE, SI CAK ÇARP MA SI Ö LÜM LE SO NUÇ LA NA BÝ LÝR DE DÝ. Günde içilen en az 2 litre suyun vücutta oluþan taþ oluþumunu yüzde 80 oranýnda azalttýðý bildirildi. Gün de 2 lit re su, taþ o lu þu mu nu en gel li yor SÜLEYMAN De mi rel Ü ni ver si te si (SDÜ) Týp Fa kül te si Ü ro lo ji A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Te kin Ah met Se rel, gün de i çi le cek en az 2 lit re su yun vü cut ta taþ o lu þu mu nu yüz de 80 o ra nýn da a zal ta bil di ði ni söy le di. Prof. Dr Se rel, þid det li að rý la ra ne den o lan böb rek taþ la rý nýn, er kek ler de ka dýn la ra o ran la da ha faz la gö rül dü ðü nü söy le di. Sý cak ve ku rak ik li me sa hip böl ge ler de ya þa yan lar da böb rek taþ la rý nýn da ha sýk gö rül dü ðü nü an la tan Se rel, ge ne tik ve di ye te bað lý fak tör le rin de taþ o lu þu mun da et ken o la bi le ce ði ni i fa de et ti. Vü cut ta taþ o lu þu mu nu ön le yen en ö nem li fak tö rün ki þi nin ye ter li dü zey de sý vý al ma sý ol du ðu na i þa ret e den Se rel, E riþ kin bi rey ler gün de en az 2 lit re sý vý al ma lý dýr. Bu sý vý dan kas tý mýz sa de ce su an la mýn da dýr. Sa de ce sý vý a lýn ma sý bi le taþ o lu þu mu nu yüz de 80 o ra nýn da a zal ta bil mek te dir de di. Dü zen li eg zer siz yap ma nýn, taþ o lu þu mu nu ön le me de ve vü cut ta ki ta þýn dü þü rül me si ne bü yük ya rar sað la ya ca ðý ný vur gu la yan Se rel, þun la rý kay - det ti: Eg zer siz ya pa rak ta þýn böb rek ler den ya da id rar yo luy la ko lay lýk la a týl ma sý ný sað la ya bi li riz. Gün de ya rým sa at or ta de re ce de tem po lu yü rü yüþ ler yap mak taþ o lu þu mu nu, hat ta o lu þan ta þýn ko lay a týl ma sý ný sað la ma da çok ö nem li dir. Bu nun i çin ay rý bir yer ve ya e kip ma na ih ti yaç yok. Yap ma mýz ge re ken tek þey haf ta da en a zýn dan 3 gün ya rým sa a ti mi zi or ta de re ce de yü rü yüþ ya pa rak eg zer si ze a yýr mak. Böy le ce taþ o lu þu mu nu ya da o lu þan ta þýn vü cut tan a tý mý ný sað la mýþ o lu ruz. Se rel, o lu þan taþ la rýn yak la þýk yüz de 80 i nin kal si yum taþ la rýn dan o luþ tu ðu nu be lir te rek, 5-6 mi li met re ça pýn da ki taþ la rýn id rar yo lun dan ra hat lýk la vü cut dý þý na a tý la bi le ce ði ni di le ge tir di. Prof. Dr. Se rel, Ha re ket li bir ya þam sü rül me si, sý cak su i le o tur ma ban yo la rý ya pýl ma sý ve sý vý a lýn ma sý gi bi fak tör ler taþ la rýn vü cut tan a týl ma sýn da çok ö nem li. Tüm bun la ra rað men e ðer taþ düþ mü yor ve böb rek te bir ge niþ le me ye yol aç mýþ sa, ta þa cer ra hi mü da ha le et me miz ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Is par ta / a a A ME RÝ KAN Has ta ne si Ýç Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. Su nay San dýk çý, sý cak çarp ma sýy la ý sý a yar sis te mi bo zu lan vü cut ta, a þý rý su ve tuz kay bý nýn mey da na gel di ði ni be lir te rek, za ma nýn da mü da ha le e dil me me si ha lin de, sý cak çarp ma sý nýn ö lüm le so nuç la na bi le ce ði ni bil dir di. Prof. Dr. San dýk çý, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, sý cak çarp ma sý nýn, sý cak ve nem li ha va da, ge nel lik le ye ter li sý vý al ma dan ya pý lan eg zer siz son ra sý o luþ tu ðu nu ak tar dý. Sý cak çarp ma sý ris ki nin bi rey sel du rum, sý ca ða ma ruz kal ma dü ze yi ve sý cak ha va ya a dap tas yon ye te ne ði ne gö re de ðiþ ti ði ni vur gu la yan San dýk çý, Sý cak çarp ma sýy la bir lik te vü cu dun ý sý a yar sis te mi bo zu lur, a þý rý su ve tuz kay bý mey da na ge lir. Yük sek a teþ, tan si yon dü þük lü ðü, na býz da hýz lan ma, a þý rý yor gun luk, bit kin lik, að rý lý kramp, kalp te ritm bo zuk lu ðu, baþ að rý sý, kus ma-is hal, hu zur suz luk, ha va le, bi linç bu la nýk lý ðý ya þa nýr. Za ma nýn da mü da ha le e dil me me si ha lin de, sý cak çarp ma sý ö lüm le so nuç la na bi lir. Sý cak ta ve ya gü neþ te o lan bi rin de a teþ, a þý rý hal siz lik, ba yýl ma ve ya cilt te a þý rý ku ru ma ol du ðu fark e di lir se he men se rin ve ha va a ký mý o lan bir ye re a lýn ma lý, giy si le ri çý ka rýl ma lý, düz ya tý rýl ma lý, ba cak la rý yu ka rý kal dý rýl ma lý ve cilt ten bu har laþ ma sað la ya cak þe kil de so ðu tul ma lý dýr i fa de le ri ni kul lan dý. Þu ur bu la nýk lý ðý, ha va le ge çir me gi bi be lir ti ler gö rül me si du ru mun da has ta nýn va kit ge çi ril me den has ta ne ye gö tü rül me si ge rek ti ði ne dik ka ti çe ken San dýk çý, þun la rý kay det ti: A ÐIR VE YAÐLI YÝ YE CEK LER DEN KA ÇIN MA LI PROF. Dr. San dýk çý, sý cak ha va lar da sý vý kay - bý nýn faz la ol du ðu nu i fa de e de rek, bu ne - den le kay be di len su ve tu zu ye ri ne ko ya cak tarz da bol sý vý a lýn ma sý, su sa ma yý bek le me - den gün de en az 2-2,5 lit re sý vý tü ket me ye ö zen gös te ril me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Al kol ve faz la ka fe in a lýn ma ma sý ge rek ti ði ni vur - gu la yan San dýk çý, a ðýr ve yað lý yi ye cek ler den ka çý nýl ma sý tav si ye sin de bu lun du. San dýk çý, sý cak ha va lar da a çýk renk li, pa muk ya da ke - Ay rý ca kas kramp la rý se rin bir yer de din len me ve bol sý vý al ma ya rað men bir sa at ten u zun sü rer se yi ne dok to ra baþ vur ma lý dýr. Has ta nýn so ðu tul ma sý ve ye ter li sý vý nýn ve ril me si ö nem li dir. A teþ dü þü rü cü le rin fay da sý yok, hat ta ve ril me si sa kýn ca lý o la bi lir. ten gi bi ku maþ tan ya pýl mýþ, bol ve ra hat giy si le rin ter cih e dil me si, dý þa rý çý kar ken ge - niþ ke nar lý þap ka, þem si ye, uy gun gü neþ göz lü ðü kul la nýl ma sý ö ne ri sin de bu lu na rak, gü nün en sý cak sa at le ri o lan a - ra sýn da zo run lu ol ma dýk ça dý þa rý çý kýl ma - ma sý, bu sa at ler de de ni ze, ha vu za gi ril me - me si, gü neþ le nil me me si, dý þa rý da spor ve yü rü yüþ ya pýl ma ma sý, gü neþ le nil me me si ge rek ti ði ni bil dir di. Ýs tan bul / a a Di ya bet has ta la rý nýn yaz gün lü ðü YAZ ay la rý nýn gel me si i le bir lik te kro nik has ta lýk la rý o lan la rýn ba zý þi kâ yet le ri de ar tý yor. Hi sar In ter con ti nen tal Hos pi tal Ýç Has ta lýk la rý Uz ma ný Ha lil Kut lu E rol di ya bet has ta la rý nýn yaz ay la rýn da ne le re dik kat et me si ge rek ti ði ni an lat tý. DÝ YA BET HAS TA LA RI BU U YA RI LA RI DÝK KA TE AL MA LI nkan þe ke ri kon trol le ri ni zi ih mal et me yin. Kon trol al týn da ol ma yan ve yük sek sey re den kan þe ke ri dü zey le ri, id rar da þe ker dü ze yi ni ar tý rýr; bu da id rar la su kay bý ný te tik le ye rek vü cut ta be lir gin su suz lu ða ne den o la bi lir. nsý cak or tam lar da u zun sü re kal ma yýn. n sa at le ri a ra sýn da gü neþ al týn da bu lun ma yýn. nbol, a çýk renk li, pa muk lu giy si ler gi yin. nbol sý vý tü ke tin. nko la, ga zoz ve ya tat lan dý rýl mýþ, þe ker li so da-ma den su la rý ye ri ne su ve ya sa de ma den su la rý ný ter cih e din. nýn sü lin sý cak ta he men bo zu la bi le ce ði i çin in sü lin ka le mi kul la ný yor sa nýz ö zel lik le dik kat li o lun. na ðýz dan tab let þek lin de i lâç kul la ný yor sa nýz i lâç la rý ný zý di rekt gü neþ ý þý ðý na ya da sý cak or ta ma ma ruz bý rak ma yýn. Ýs tan bul / Ye ni As ya Pre ma tü re be bek ler de kör lük teh li ke si Göz Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. Ka an Ün lü PRE MA TÜ RE be bek ler de kör lük teh li ke si er ken dün ya ya ge len dü þük ki lo lu be bek ler de re ti na ve að ta ba ka sý ye te rin ce ge liþ mi yor. TRT ha ber si te sin de ya yým la nan ha be re gö re, er ken teþ his e di lir se te da viy le ka lý cý kör lük le rin ö nü ne ge çi le bi li yor. Ge li þim le ri ni ta mam la ma dan dün ya ya ge len pre ma tü re be bek le ri sað lýk so run la rý bek li yor. Bu so run lar dan bi ri göz le il gi li. Da mar lar tam o luþ ma dý ðý i - çin gör me yi sað la yan si nir ta ba ka sý ye te rin ce ok si jen le bes le ne mi yor. Göz Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. Ka an Ün lü, Kör lük le so nuç la na bi len bir has ta lýk la kar þý kar þý ya ge li yo ruz. Bu has ta lý ðýn is mi pre ma tü re re ti no pa ti si de di. Has ta lýk 35 haf ta dan ön ce ve 2 bu çuk ki lo dan dü þük do ðan be bek le ri teh dit e di yor. Ün lü, Yüz de 30 o ran la rý na ka dar kar þý mý za çý ký yor pre ma tür be bek ler de bu has ta lýk 5 ev re den o lu þu yor. 4 ve 5. ev re le re gel di ði za man ar týk cer ra hi ge rek ti ren bir a þa ma ya gel miþ o lu yor. Cer ra hi den de çok yüz gül dü rü cü so nuç lar a lý na ma ya bi li yor. Kör lük le so nuç la na bi li yor de di. ER KEN TEÞ HÝS Ö NEM LÝ Ün lü, Yap tý ðý mýz iþ - lem bu si nir ta ba ka nýn ke nar la rý, ok si jen siz ka - lan yan a lan la rý as lýn da la zer le bir yer de dur dur - mak. Bu te da viy le ris ki cid di o ran da a zalt mak müm kün ve be be ðin dün ya ya kör de ðil de gö - ren göz ler le bak ma sý ný sað la mak müm kün de - di. Uz man lar ilk a yýn so - nun da pre ma tü re be bek - le rin mut la ka göz mu a - ye ne sin den geç me si ge - rek ti ði ne dik kat çe ki yor. YAZ yi ye cek le ri ni da ha sað lýk lý bu lan in san la rýn bun la rý kýþ ay la rýn da tü ket mek i çin de rin don du ru cu da sak la dý ðý, bu nun da de rin don du ru cu ya o lan ta le bi ar týr dý ðý be lir til di. Kay su-kle o Da ya nýk lý Tü ke tim Mal la rý ve So ðut ma Sis tem le ri Þir ke ti Yö ne tim Ku ru lu Baþ kan Yar dým cý sý Me tin Fi liz, yaz dö ne min de de rin don du ru cu sa týþ la rý nýn i ki kat art tý ðý ný söy le di. Me tin Fi liz, son za man lar da de rin don du ru cu kul la nan la rýn sa yý sýn da ki ar tý þý, ký þýn tü ke ti le bi le cek yi ye cek le rin en i yi þe kil de mu ha fa za yön te mi nin de rin don du ru cu lar ol ma sý na bað la dý. Fi liz, in san la rýn ar týk her mey ve ve seb ze yi mev si min de ye mek is te di ði yö nün de ta lep ler le kar þý laþ týk la rý ný, kýþ ay la rýn da ü re ti len ö zel lik le mey ve seb ze le rin hor - Has ta dan a lý nan üc ret ge ri ö den sin A CÝ LE gi den has ta lar dan üc ret a lýn ma ma sý ge re ki yor, bu - na uy ma yan has ta ne le re i se pa ra ve ka pat ma ce za sý ve ri li - yor. Ce za nýn hak sýz ka zan ca se bep o lan ki þi ye ke sil me si ge rek ti ði ni be lir ten, Has ta Hak la rý Ak ti vist le ri va tan da - þýn ö de di ði pa ra nýn i se i a de e dil me si ge rek ti ði ni söy lü yor. A cil has ta la ra sos yal gü ven ce si ne ba kýl ma dan týb bý mü da - he le le rin ya pýl ma sý ge re ki yor. An cak Sað lýk Ba kan lý ðý ve SGK nýn a cil ta ný mýn da ki fark lý gö rü þü se be biy le ba zý ö zel has ta ne ler va tan daþ dan fark ö de me si ni is ti yor. Has ta Hak la rý Ak ti vist le ri ya yýn la dýk la rý ra por da a cil has ta lar dan üc ret a lan has ta ne le ri ka pat ma nýn doð ru ol ma dý ðý ný be lir - ti. Ra por da has ta dan a lý nan üc re tin ge ri ö den me si is ten di. Ya z aylarýnda de rin don du ru cu ta lebi ar tý yor mon lu ol ma sý ne de niy le tü ket me dik le ri ne da ir söy lem le ri çok duy ma ya baþ la dýk la rý ný an lat tý. Es ki den in san la rýn ý þýk al ma yan bir o da, ka ya oy ma sý gi bi me kâný ki ler o la rak kul lan dýk la rý ný ak ta ran Fi liz, þu bil gi le ri ver di: Geç miþ te kul la ný lan ki ler ler ar týk gü nü müz de, a part man kül tü rün de kul la nýl ma sý müm kün ol mu yor. O ne den le in san la rý mýz de rin don du ru cu a lý yor ve kul lan ma ya baþ lý yor. Ki ler de sak la na bi le cek ba zý yi ye cek le rin ol ma sý na kar þýn bir çok yi ye cek so ðuk ha va da mu ha fa za e di le rek ko run ma sý ge re ki yor. Bu nun i çin en uy gun or tam ve sis tem de rin don du ru cu. Ö zel lik le yaz ay la rýn da Tem muz, A ðus tos ve Ey lül de de rin don du ru cu ta lep le ri üst se vi ye ye çý ký yor. Bu sa de ce bi zim ül ke de de ðil, Ýh ra cat yap tý ðý mýz bir çok ül ke de bu þe kil de ta lep le kar þý la þý yo ruz. Kay se ri / ci han

14 14 SPOR Y ÇAKIR'A BÜYÜK GÖREV EURO 2012'DE ÇARÞAMBA AKÞAMI OYNANACAK ÝSPANYA-PORTEKÝZ YARI FÝNAL KARÞILAÞMASINI TÜRK HAKEM CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK. Penaltýlar Ýngilizlerin yine kâbusu oldu AV RU PA Fut bol Þam pi yo - na sý çey rek fi na lin de Ýn gil - te re, Ý tal ya'ya pe nal tý lar la e - le ne rek tur nu va ya ve da et ti. Ý tal ya, nor mal sü re si ve u - zat ma la rý gol süz so nuç la - nan maç ta, Ýn gil te re'ye pe - nal tý lar da 4-2 üs tün lük sað - la dý ve ra ki bi ni ku pa nýn dý - þýn da bý rak tý. Böy le ce Ýn gil - te re, son 22 yýl da 6. kez, bü - yük bir þam pi yo na dan pe - nal tý lar la e len miþ ol du. Ýn - gil te re'nin son 22 yýl da pe - nal tý lar la e len di ði di ðer 5 tur nu va þöy le: 1990 Dün ya Ku pa sý ya rý fi na lin de, nor - mal sü re si ve u zat ma la rý 1-1 bi ten maç ta Ba tý Al man - ya'ya 4-3 ye nil di. Yü zü hiç gül me di 1996 Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý ya rý fi na lin de, nor mal sü re si ve u zat ma la rý 1-1 bi ten maç ta, Al man - ya'ya 6-5 ye nil di Dün - Genç grekocular Avrupa üçüncüsü HIRVATÝSTAN'IN baþ ken ti Zag reb'de so na e ren Genç ler Av ru pa Gü reþ Þam pi yo na sý'nda Gre ko - ro men Gü reþ Mil li Ta ký mý ü çün cü ol du. Þam pi yo na - da Tür ki ye'yi tem sil e den spor cu lar dan 50 ki lo da Tol ga han Ka ra taþ al týn ma dal ya, 96 ki lo da Sü ley - ya Ku pa sýn da 2. tur da, nor - mal sü re si ve u zat ma la rý 2-2 bi ten maç ta Ar jan tin'e 4-3 ye nil di Av ru pa Fut bol þam pi yo na sýn da çey rek fi - na lin de, nor mal sü re si ve u - zat ma la rý 2-2 bi ten maç ta Por te kiz'e 6-5 ye nil di Dün ya Ku pa sý çey rek fi na - lin de, nor mal sü re si ve u zat - ma la rý gol süz bi ten maç ta Por te kiz'e 3-1 ye nil di. Tek üs tün lük Ýs pan ya'ya Ýn gil te re, pe nal tý lar da son 22 yýl da ki tur nu va lar da, pe - nal tý la ra gi den maç lar da bir kez Ýs pan ya'ya üs tün lük sað - la dý Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý çey rek fi na lin - de, nor mal sü re si ve u zat - ma la rý gol süz bi ten maç ta Ýn gil te re, Ýs pan ya'yý 4-2 ye - ne rek ya rý fi na le çýk tý. Ýn gil - te re, pe nal tý lar la geç ti ði bu tur dan son ra ya rý fi nal de Al - man ya'ya pe nal tý lar la e len di. man De mir ci ve 120 ki lo - da A li Na il As lan bronz ma dal ya ka zan dý. 66 ki lo - da Mus ta fa Kaþ yol ve 74 ki lo da Do ðan Gök taþ i se be þin ci ol du. Þam pi yo na - da 1 Al týn, 2 Bronz ve 2 be þin ci lik ka za nan Tür ki - ye, ta kým ha lin de Av ru pa ü çün cü sü ol du. Cüneyt Çakýr Euro 2012'deki baþarýsýyla Türkiye'nin gururu oldu. AV RU PA Fut bol Þam pi yo na sýn da Ýs pan ya i le Por te kiz a ra sýn da oy na na cak ya rý fi nal ma çý ný Türk ha kem Cü neyt Ça kýr yö ne te cek. Av ru pa Fut bol Fe de ras yon la rý Bir li ði'nin (U E FA) a çýk - la ma sýn da, tur nu va da ya rý fi nal maç la rý ný yö ne - te cek ha kem le rin be lir len di ði be lir til di. A çýk la - ma ya gö re, 27 Ha zi ran Çar þam ba gü nü Uk ray - na'nýn Do netsk ken tin de oy na na cak Ýs pan ya- Por te kiz ya rý fi nal ma çý nýn ha ke mi Cü neyt Ça - kýr ol du. 28 Ha zi ran Per þem be gü nü Var þo va'da oy na na cak Al man ya-ý tal ya ya rý fi nal ma çý ný Fran sýz Step ha ne Lan noy'un yö ne te ce ði bil di - ril di. Tur nu va da ilk o la rak 11 Ha zi ran'da Ki - ev'de ki Uk ray na-ýs veç ma çý ný yö ne ten 36 ya þýn - da ki ha ke mi miz, 18 Ha zi ran'da da Ý tal ya-ýr lan - da Cum hu ri ye ti ma çýn da dü dük çal mýþ tý. Ça kýr ay rý ca 24 Ha zi ran'da ki Ýn gil te re-ý tal ya kar þý laþ - ma sýn da da dör dün cü ha kem ol muþ tu. 23 yaþýndaki Ýspanyol oyuncu hayatýný kaybetti KANSER tedavisi gören Ýspanyol futbolcu Miki Roque, hayatýný kaybetti. Genç futbolcu Roque (23), Ocak 2011'den beri kalça kemiði bölgesinde çýkan tümör nedeniyle tedavi görüyordu. Hastalýðý nedeniyle Mart 2011'de futbolu býrakan Roque, tedavisinin sürdüðü Barcelona'daki Dexeus kliniðinde yaþamýný yitirdi. Futbola, Katalonya bölgesinin UE Lleida takýmýnda baþlayan ardýndan Liverpool genç takýmýna giren Roque, kýsa süren kariyerinde Oldham Athletic, Xerez, Cartagena ve Real Betis takýmlarýnda forma giymiþti. Roque'nin ölümü, Ýspanyol futbol camiasýnda derin üzüntü meydana getirdi. Hidayet: Millî Takýma veda etmedim NBA takýmlarýndan Orlando Magic'de forma giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoðlu, ''Ben hiçbir zaman Milli Takým'a veda etmedim. Böyle bir þey olduðu zaman hiç çekinmeden söylerim'' dedi. Türkoðlu, basketbol camiasýnda ''þut profesörü'' olarak tanýnan Marvin Harvey ile kendi adýný taþýyan basketbol kamplarýyla ilgili basýn toplantýsý düzenledi. Burada konuþan Türkoðlu, iyi bir ekip kurduklarýný, kamplarý daha sýk yapmayý planladýklarýný belirterek, amacýnýn ''tecrübelerini gençlerle paylaþarak Avrupa ve NBA çapýnda oyuncu yetiþtirmek'' olduðunu söyledi. e ni as ya.com.tr Euro 2012'nin yýldýzý Cüneyt Çakýr Eu ro 2012'de Tür ki ye'nin gu ru ru Cü neyt Ça - kýr ol du. Mil li Ta kým se vi ye sin de bu þam pi - yo na da yer al mý yo ruz, a ma Tür ki ye a dý na bir Türk ha ke mi nin ü çün cü de fa gö re ve da vet e - dil me si Türk ha kem li ði a çý sýn dan bü yük bir ba þa - rý dýr. Cü neyt Ça kýr, þam pi yo na nýn ba þýn da yö net - ti ði Uk ray na-ýs viç re (2-1) ve Ý tal ya-ýr lan da (2-0) maç la rýn da ki ba þa rý lý per for man sý na Ýn gil te re-ý tal - ya (4-2) mü ca de le si ne 4. ha kem li ði gö re vi ni de sýð - dýr dý. Sa ha i çin de ki dik ve ce sur du ru þu i le hem FI FA'nýn, hem de U E FA'nýn tak di ri ni ka zan dý. Cü - neyt Ça kýr'ýn þim di Çar þam ba ak þa mý oy na na cak Ýs pan ya-por te kiz ya rý fi nal ma çýn da dü dük ça la cak ol ma sý, o nun he def le ri ni da ha da yük sek le re çe ke - cek tir. Ye ni he de fi 2014'de Bre zil ya'da ya pý la cak Dün ya Ku pa sý'na da vet e dil mek o la cak. E u ro 2012'de gö rev ya pan 12 ha kem i çin de en gen ci (36) olmasý do la yý sýy la,bre zil ya hedefini de ulaþacaktýr. Ça kýr'ýn 11 yýl lýk ha kem lik ha ya týn da u lus la - ra ra sý tur nu va lar da zir ve ye çý kýp, a ra ný lan bir ha - kem ol ma sý a yak ta al kýþ la na cak bir ba þa rý dýr. U E FA'nýn e lit ka te go ri si i çin de koruduðu Cü neyt Ça kýr'ýn bun dan son ra Tür ki ye Sü per Ligi'nde de da - ha ka li te li maç lar da gö rev al ma sý ge re kir. Mer kez Ha - kem Ko mi te si'nin bu ko nu da o na mut la ka yar dým cý ol ma sý lâzým. Ýd di a sýz ve u zak þehirlerdeki maç la ra ve ri le rek o nun per for man sý nýn düþ me si ne en gel o - lun ma lý dýr. Ye ni se zon da Þam pi yon lar Li gi'nde gö rev a la ca ðýn dan kim se nin þüp he si olmasýn. Ay rý ca teknik direktörler Tür ki ye'de ki maç lar da o yun cu la rýndan Çakýr'a kar þý da ha anlayýþlý ve say gý lý dav ran ma la rý ný ýsrarla istemelidirler. Av ru pa'da maç yö ne te cek du ru - ma gel mek ko lay bir iþ de ðil dir. Yýl lar ca a dým a dým iz - le ni yor su nuz. Ba þa rý ný za gö re ka te go ri ka te go ri yük se - li yor su nuz. O nun i çin Cü neyt Ça kýr gibi i sim le ri mut - la ka ko ru ma al tý na al ma lý yýz. Ge ri den ge len Fý rat Ay dý nus, Bü lent Yýl dý rým ve Hü se yin Gö cek þu an da U E FA'da gö rev a lan ha kem le ri miz içinde yar alýyor. On la rýn da he de fi Cü neyt Ça kýr gi bi e lit ka te go ri ye yük se lip, Þam pi - yon lar Li gi'nde düdük çalmak o la cak. Mer kez Ha - kem Ko mi te si, ku lüp ler ve ta raf tar lar ye ni se zon - da bu ha kem le ri mi ze kar þý da ha du yar lý olmalýlar. Bun lar Tür ki ye'nin mil yon do lar lar la ya pa ma ya - ca ðý rek lâmý, sa ha i çin de çal dýk la rý doð ru dü dük - ler le Av ru pa'da ki spor say fa la rý na gi re rek ger çek - leþ ti ri yor lar. Lüt fen, bu genç ve is tik bal va ad e den bu ha kem le ri mi zi ko ru ya lým, kol la ya lým. Orman: Arena G.Saray'ýn malý deðil Beþiktaþ Baþkaný Fikret Orman, "Beþiktaþ yeni stadý yapýlana kadar maçlarýný Ýstanbul'da oynayacak" dedi. Beþiktaþ'ýn yurt dýþý programý belli oldu BE ÞÝK TAÞ'IN se zo nu kamp prog ra mý bel li ol du. Ye ni se zon ha zýr lýk la rý na 2 Tem muz Pa zar te si gü nü Ýs tan bul'da baþ la ya cak o lan si yah be yaz lý lar, 4 Tem muz Çar þam ba gü nü ne ka - dar Ýs tan bul'da ça lý þa cak. Be þik taþ, yurt dý þý kam pý i çin 5 Tem muz Per þem be gü nü A vus tur - ya'nýn Kla gen furt þeh ri Bad Kle in kirc he im ka sa ba sý na ha re ket e de cek. 18 Tem muz'da A vus tur - ya'nýn Se e feld ken ti ne ge çe cek o lan si yah be yaz lý lar, 25 Tem muz'da istan bul'a dö ne cek. Beþiktaþ Teknik Direktörü Samet Aybaba ile yardýmcýlarý Recep Çetin ve Ulvi Güveneroðlu törene üzerlerine FEDA tiþörtlerinden giyerek katýldýlar. Aybaba: Efsane dönecek BEÞÝKTAÞ Tek nik Di rek tö rü Sa met Ay ba ba, im za tö re nin den son ra þun la rý söy le di: "Bu ra da her þe yi i yi yap ma ya ça - lý þa ca ðýz. Be þik taþ ta ký mý bü yük ta kým - dýr. Biz bu i þin al týn dan kal ka ca ðýz. Ta - ma men o yun cu kad ro su na ba ka rak, her þe yi ye ni den ya pý lan dý ra rak, sa ha da ko þan bir Be þik taþ ya rat mak is ti yo ruz. Ö nem li o lan o yun cu i sim le ri de ðil, sa - ha da ver dik le ri dir. Zir ve ye oy na yan bir Be þik taþ kur mak i çin ça lý þa ca ðýz. Her kes ra hat ol sun. Bu ra da her þe yi Be þik taþ'a ya ký þýr bir þe kil de ya pa ca ðýz. Kay bo lan ef sa ne yi ye ni den o luþ tur mak i çin ça lý þa - ca ðýz. Za fer ho ca ya ken di le ri ne ver di ði hiz met ten do la yý te þek kür e de ce ðiz. Ý - ler le yen gün ler de ge rek li a çýk la ma la rý ya pa ca ðýz.be þik taþ'ta kü çül me di ye bir þey yok. Çok bü yük pa ra lar ve rir si niz ve ta kým i yi ol maz. Kü çük pa ra lar ve rir si - niz ve ta kým þam pi yon o lur. Biz ler da ha çok iþ ya pan o yun cu lar a rý yo ruz. Nok ta trans fer ler ya pa ca ðýz. Ý çi miz de va ro lan 12 o yun cu mu zu kamp kad ro su na da hil et tik. On lar dan da ya rar lan mak is ti yo - ruz. Za ten kad ro muz da ge çen se zon - dan 7-8 ta ne o yun cu muz var. Ý þi miz ko - lay de ðil, a ma zor da de ðil. Her kes ten des tek bek li yo ruz. Biz her yer de sa va þa - ca ðýz. Sa ha ya çýk tý ðý mýz da her ke se ke yif ve ren bir ta kým o luþ tu ra ca ðýz. Bu kü çül - me de ðil, doð ru ya pý lan ma dýr." BEÞÝKTAÞ Baþ ka ný Fik ret Or man, Ýs tan - bul'da Sü per Lig'de 5 ta kým ol du ðu nu ve 3'te stat ol du ðu nu be lir te rek, "Bu 5 ta kým maç la rý ný bu 3 stat ta oy na ya cak. Be þik taþ'ta maç la rý ný Ýs tan bul'da oy na ya cak" de di. Si - yah-be yaz lý ku lü bün tek nik di rek tör Sa med Ay ba ba i le im za la dý ðý söz leþ me nin ar dýn - dan ba sýn men sup la rý nýn stat la il gi li so ru la - rý ný ce vap la yan Baþ kan Fik ret Or man, "Be - þik taþ, sta dý ya pý la na ka dar maç la rý ný Ýs tan - bul'da oy na ya cak" di ye rek þun la rý söy le di: "Sü per Lig'de se zo nun da Ýs tan bul'dan 5 ta kým mü ca de le e de cek. Biz Ý nö nü Sta dý'nýn in þa a sý i çin ça lý þý yo - ruz. Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç'ta A ta türk O lim pi yat Sta dý'nýn ba ký ma a lý - Golfte Elçin Ulu 1. oldu TÜRKÝYE Golf Fe de ras yo - nu'nun dü zen le di ði Spor To to Tür ki ye A ma tör Þam - pi yo na sý'ný El çin U lu ka zan - dý. Ýs tan bul Klas sis Golf Ku - lü bü'nde 21 Ha zi ran'da baþ - la yan ve Pazar so na e ren þam pi yo na ya 74 spor cu ka - týl dý. Tur nu va daer kek ler Gross'da Klas sis Golf Ku lü - bü'nden Ko ray Var lý, ka dýn - lar Gross'da i se Car ya Golf Ku lü bü'nden El çin U lu 1. ol - du. Ko ray Var lý i le El çin U lu a ra sýn da oy na nan pla yoff mü sa ba ka sý ný El çin U lu ka - za na rak ku pa nýn sa hi bi ol du. na ca ðý ný a çýk la dý. Du rum böy le o lun ca Ýs tan bul'da ki 5 ta kým, Ýs tan bul'da bu lu - nan 3 stat ta maç la rý ný oy na ya cak. Bir dö nem biz de Ý nö nü Sta dý'ný Ýs tan buls - por i le bir lik te pay laþ týk. Maç la rý mý zý bir - lik te oy na dýk. Biz de is te me dik, hat ta sta - dý mýz çok yýp ran dý, a ma oy na mak zo - run da kal dýk. Ku lüp le rin kul lan dý ðý hiç bir stat ken di mal la rý de ðil. Ki ra lan mýþ te sis ler ve ku lüp ler kul la ný yor. O yüz den ka ra rý Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç i le ya rýn An ka ra'da ya pa ca ðý mýz top lan tý - da ve re ce ðiz." Baþ kan Or man, sta dýn in - þa a tý nýn baþ la ma sý i çin sý ký bir ça lýþ ma yap týk la rý ný, kaz ma yý vur ma nýn i se en az 3 ay son ra o la ca ðý ný da söz le ri ne ek le di.

15 Y SPOR 15 Çekmeköy ormanlarýnda MOTOKROS ÞENLÝÐÝ ARDA TURAN: Arda Turan, "Tür ki ye'de gol at mak, a sist yap mak çok ö nem li. Dün ya nýn her ye rin de böy le. A ma bu ra da in san lar ki min ta kým i çin ne ver - di ði ni gö rü yor lar. Fut bol dan çok i yi an la yan bir se yir ci var bu ra da. Ýs pan yol lar fut bol dan çok i yi an lý yor. Biz de ço ðu ta raf tar çok faz la fut - bol dan an la mý yor. Bu be nim fik rim. Biz fut bo lu çok se vi yo ruz a ma fut bol dan an la mak ay rý bir þey" diye konuþuyor. FOTOÐRAF: A.A TÜRK FUTBOLCULAR AVRUPA'YA GÝTMELÝ ÇEKMEKÖY Be le di ye si ve Tür ki ye Mo tor Fe de ras yo nu iþ bir li ði i le dü zen le nen 2. Çek me köy Mo - tok ross Ya rýþ la rý Çek me köy ün Sý ra pý nar Kö yü nde ya pýl dý. Ýs tan - bul un ilk ve tek mo tok ross pis - tin de ya pý lan ya rýþ lar da Ýs tan bul - lu lar bir yan da pik nik ya par ken di ðer yan da mo tor gös te ri le ri ni iz le di. 24 Ha zi ran Pa zar gü nü ya - pý lan ya rýþ lar da, 78 mo tor tut ku - nu 8 ka te go ri de ya rýþ tý. En kü çü - ðü 8, en bü yü ðü 60 ya þýn da o lan ya rýþ çý lar, TL ödül i çin mü ca de le et ti ler. Zor lu par kur da ký ran ký ra na ge çen ya rýþ lar da, iz - le yen le rin ne fes le ri ni ke sen gö - rün tü ler or ta ya çýk tý. Ya rý þýn en dik kat çe ken ya rýþ ma - cý la rý Av ru pa Þam pi yo na sý nda Tür ki ye ye bi rin ci lik ve i kin ci lik ge ti ren i kiz ler ol du. Ya rýþ la ra bir - lik te ka tý lan 8 ya þýn da ki Can ve De niz Ön cü kar deþ ler den De niz, Çek me köy ya rýþ la rýn da da MX65 ka te go ri sin de ki þam pi yon lu ðu kim se ye kap týr ma dý. Ýs tan bul un ok si jen de po su Çek me köy or man - la rý nýn ya ný ba þýn da ya pý lan ya rýþ - lar da de re ce ye gi ren le re ö dül ve ku pa la rý ný Çek me köy Be le di ye Baþ ka ný Ah met Poy raz ver di. Çekmeköy Be le di ye si ve Tür ki ye Mo tor Fe de ras yo nu iþ bir li ði i le dü zen le nen 2. Çek - me köy Mo tok ross Ya rýþ la rý Çek me köy ün Sý ra pý nar Kö yü nde ya pýl dý. MX1 ka te go ri si nin bi rin ci si mo - tok ross tut kun la rý nýn fa vo ri gös - ter di ði Si nan Mem nun ol du. Mem nun, þam pi yon luk ku pa sý ný kal dýr dýk tan son ra ak ro ba si e ki bin - de ki ye ri ni al dý. Ýs tan bul lu lar ýn il - giy le iz le di ði ya rýþ la rýn so nun da ya - pý lan ser best ak ro ba si gös te ri le rin - de he ye can do ru ða u laþ tý. Çek me - köy Be le di ye Baþ ka ný Ah met Poy - raz, do ða spor la rý na ver dik le ri des - te ðin de vam e de ce ði ni söy ler ken, u lus la ra ra sý mü sa ba ka lar da Tür ki - ye ye de re ce ge ti ren spor cu la ra ev sa hip li ði yap mak tan mut lu luk duy - duk la rý ný be lirt ti. ÝS PAN YA'NIN AT LE TÝ CO MAD RÝD TA KI MIN DA BA ÞA RI LI BÝR SE ZON GE ÇÝ REN TÜRK FUT - BOL CU, "HÝÇ DUR MA SIN LAR, GEL SÝN LER. AV RU PA'DA OY NA MAK BÜ YÜK BÝR ÝÞ" DE DÝ. Türk fut bo lu nun yýl dý zý Ar da Tu ran, Ýs - pan ya'da ki ilk yý lýn da ter dök tü ðü A te lit co Mad rid for ma sýy la ha ri ka bir se zo nu ge ri - de bý rak ma nýn ve U E FA Ku pa sý'ný kal dýr - ma nýn hak lý gu ru ru nu ya þý yor. Ba þa rý sýn - da ki en ö nem li et ke ni "öz lem" ke li me si ni u nut mak o la rak a çýk la yan yýl dýz o yun cu i le ko nuþ tuk. Ýlk yý lýn da bir o yun cu ya ko lay ko lay na sip ol ma ya cak þe kil de U E FA Ku pa sý'ný kal dýr - dýn. Ne his se di yor sun? Al lah'tan baþ ka ne is te ye bi li rim ki? Sað lý - ðým ye rin de, oy nu yo ruz. Her þey çok gü zel. Ya U E FA Ku pa sý.. Biz U E FA Ku pa sý ha ya liy le bü yü dük. Ben hep, "Keþ ke ya þým bi raz da ha bü yük ol say dý da G.Sa ray'ýn U E FA Ku pa sý'ný ka - za nan e ki bi nin i çin de ol say dým" der dim. Þu an o mut lu lu ðu ya þý yo rum. En çok da an nem ve ba bam i çin se vin dim. Ge ce eð len ce kül tü rüm yok. Ha ya tým bo yun ca da ol ma dý za ten. Spor ki tap la rý o ku yo - rum. Ak lý na ge len her spor ki ta bý ný o ku dum di ye bi li rim. Ba zen ro man o ku yo rum ka - fa da ðýt mak i çin. Kur'ân o - ku yo rum. Türk çe me a li ni. A ra yan, teb rik e den.. Her kes a ra dý, Eþ dost. Bir yýl dýr Ýs pan ya'da ya þý yor sun. Bu ül ke yi bi ze an la ta bi lir mi sin? Ýs pan yol lar bi ze gö re fark lý in san lar. Az ça lý þý yor lar, ye mek ye me ye düþ kün ler, çok faz la si es ta la rý (din len me) var. Ban ka lar i ki - de ka pa ný yor me se la. Fark lý bir mem le ket a ma in san la rý sý cak kan lý. Ý yi ni yet li ler. Ba na da çok i yi dav ra ný yor lar. Ya Mad rid? Mad rid, de ni zi yok a ma i yi bir þe hir. Res to ran la rý çok gü zel. Bu ra da hu zur lu ve ra ha tým. Ak þam ye me ði ne çýk ma fýr sa tý bu la bi li - yor mu sun? Ge ce eð len ce kül tü rüm yok. Ha ya tým bo yun ca da ol ma dý za ten. Ak þam ye me ði - ne çýk ma yý se vi yo rum. Ye mek yer ken ar - ka daþ la rým la, a i lem le u zun u zun soh bet et - me yi se vi yo rum. Gur bet te ki her fut bol cu ya so ru lur bu so - ru. Ben de so ra yým: öz lem o lu yor mu? Ýn san an ne si ni ba ba sý ný öz le mez mi hiç? A ma ben bu ra ya öz lem ke li me si ni u nu ta - rak gel dim. Çok öz le di ðim za man te le fon var. Çok öz le di ðim za man an nem ba bam u ça ða at la yýp ge li yor. O yüz den ben i þi me o dak lan dým. Ý þi mi i yi yap mam la zým. Yurt dý þý na gi den o yun cu la ra ba ký yo ruz. Bir ço ðu bel ki de mem le ket has re tin den ya da duy gu sal ol ma la rýn dan do la yý gel di.. Arda Turan Atletico Madrid'de çok iyi mücadele ettiðini söyledi. Ben de de çok duy gu sal lýk var. Duy gu sal ol mak ge ri dön me yi ge rek tir mez. Þim di ben bu se ne ge ri dön sem ya pa ma mýþ mý o - la ca ðým. Ben ce ol mam ya ni. Met ro da in san lar "Ar da Tu ran" te za hü rat - la rý ya pý yor lar dý. Tür ki ye'de gol at mak, a sist yap mak çok ö - nem li. Dün ya nýn her ye rin de böy le. A ma bu - ra da in san lar ki min ta kým i çin ne ver di ði ni gö rü yor lar. Fut bol dan çok i yi an la yan bir se - yir ci var bu ra da. Ýs pan yol lar fut bol dan çok i yi an lý yor. Biz de ço ðu ta raf tar çok faz la fut bol - dan an la mý yor. Bu be nim fik rim. Biz fut bo lu çok se vi yo ruz a ma fut bol dan an la mak ay rý bir þey. Ýlk gel di ðim za man da þu nu söy le dim. Ha ya tým bo yun ca bir sü rü kö tü maç oy na - dým. A ma bu ra da as la kö tü ma ca de le et me - ye ce ðim. Si ze bu nun sö zü nü ve ri yo rum de - dim. Bu gü ne ka dar hiç bir maç ta kö tü ma ca - de le et me dim. Za ten in san la ra da an cak bu - nun sö zü nü ve re bi li rim. Ül ke miz de ki fut bol cu ar kar daþ la rý na da tav si ye e der mi sin bu ra la ra gel me yi? Gel sin ler. Hiç dur ma sýn lar gel sin ler. Gör sün ler, bak sýn lar ya pa bi li yor lar mý? Ýl la At le ti co Mad rid, Bar ce lo na ve Re al ol ma sý ge rek mez. Av ru pa'ya gel mek, Av ru pa'da oy na mak bü yük bir iþ tir. Ül ke miz - de ki fut bol cu la rý mý zýn çok a zý nýn is mi ni bi li yor lar. Tür ki ye'yi tem sil et mek ge rek bu ra lar da. Tür ki ye'yi tem sil et mek.. Her kes Tur co di yor. Bre zil ya lý - lar la il gi li bir þey de mi yor lar, çün - kü çok var. Biz den bir Ni hat a bi var dý.. Þim di ben va rým, Ha mit a bi var. Me sut var. Tür ki ye'den dört beþ fut bol cu bu ra da yýz. Ki tap lar la a ran na sýl? O ku yo rum. Bir sü rü ki tap o ku - dum. Spor ki tap la rý o ku yo rum. Ak - lý na ge len her spor ki ta bý ný o ku - dum di ye bi li rim. Ba zen ro man o - ku yo rum ka fa da ðýt mak i çin. Kur'ân o ku yo rum. Türk çe me a li ni. Ar da, bir çok genç se ni ör nek a lý yor. Türk genç li ði ne ne ler tav si ye e der sin? Bir de fa in san a na sý na ba ba sý na ha - yýr lý ev lat ol ma lý. A na sý na, ba ba sý na of de me me li. Ben bu nu böy le gör düm, böy le öð ren dim, böy le de yap ma ya ça - lýþ tým. A nam ba bam o ra da gi dip sor - sun lar. Ha yat ta ki her yap tý ðý mý ön ce a - i lem i çin yap tým. Ön ce a i le mi dü þün - düm. A na mýn ba ba mýn ri za sý ol ma - dan hiç bir þey yap ma dým. Son ra in san mem le ke ti ne ha yýr lý bir ev lat ol ma lý. Ýn san lar ne der se ler de sin ler ben Türk bay ra ðý ný o gün o ra ya çý kar dým. (U E - FA Ku pa sý'ný ka zan dý ðý za man, Türk bay ra ðý i le ku pa tö re ni ne çýk tý ðý a ný kas te di yor). Böy le ol ma lý. On dan son ra da i þi ni en i yi þe kil de yap ma lý. Bu nu da ya par ken sa býr ve i yi ni yet çok ö nem li. "Ben hep i yi yim a ma kö tü o lu yor" di - yen le re ka týl mý yo rum. Ý yi ni yet her za - man so nun da kar þý lý ðý ný bu lur. Ha yat ta bu nu öð ret ti ler ba na de - din. Kim öð ret ti, a i len mi? E vet a i lem. "Sen her za man i yi ol, ge ri si Al lah'tan ge lir" de di ler. Bay ram pa þa'da ye tiþ mek ne kat tý sa na? Ben Ar da i sem Bay ram pa þa'da ye tiþ ti ðim i çin Ar da'yým. So kak ha ya tý ný, in san la rýn so kak ta ne dü þün dü ðü nü bi li yo rum. Sa mi - mi or tam lar dan saf or tam lar dan gel dim. Ben on lar dan bi ri yim. Hiç bir za man de ðiþ - ti ði mi dü þün mü yo rum. Ký ya fet le rin de ði þi - yor. Be nim ka rak te rim de ðiþ me di. Ha ya týn da ki en ö nem li ký rýl man ne dir? Ma ni sa'ya git mem. Em re Be lö zoð lu ve Or han Ak'ýn çok fay da sý var bu trans fe rim - de. O za man Ma ni sa'yý Er sun ho ca ça lýþ tý - rý yor du. O sý ra lar G.Sa ray'dan yýl lýk 180 bin li ra a lý yo rum. Er sun ho ca yýl lýk 35 bin li ra ve 2 bin 500 li ra da ma aþ la be ni is te di. O sa ra lar da be ni Kay se ri Er ci yes'i ça lýþ tý ran Bü lent Kork maz a bi a ra dý. Da ha bü yük bir pa ra tek lif et ti. Bü lent a bi ye, "Se ni ca ným ka dar se ve rim" de dim. Ki öy le dir. "A ma Er sun Ya nal'a söz ver dim." de dim. Bü lent a bi söz ver di ði mi öð re nin ce "Kar de þim hiç ö nem li de ðil, o ra ya git" de di. Çün kü biz sö - zü mü zün e ri ol ma yý on lar dan öð ren dik. Ro pör taj: Beh ram Ký lýç / Genç lik Spor Der gi si

16 S III ün satýþý 10 milyona yaklaþtý Ve so yu tü ken di... GA LA PA GOS dev su kap lum ba ða la rý nýn son tem sil ci si Yal nýz Ge or ge öl dü. Ga la pa gos a da sý ta - bi at par ký yet ki li si, 100 ya þýn üs tün de ki Yal nýz Ge or ge un can sýz be de ni nin dün ba ký cý sý ta ra fýn - dan bu lun du ðu nu söy le di. Ço ban lar ta ra fýn dan 1972 yý lýn da Pin ta a da sýn da bu lu nan er kek kap - lum ba ða, Ge oc he lo ne nig ra a bing do ni alt tü rü nün bi li nen son ör ne ðiy di. Le þi, yem ta sý nýn ö nün - de bu lu nan kap lum ba ða ya ö lüm ne de ni ni be lir le mek i çin o top si ya pý la ca ðý bil di ril di. Quito / aa GÜ NEY Ko re li e lek tro nik de vi Sam sung, Ma - yýs a yýn da pi ya sa ya sü rü len Ga laxy S I I I ün, Tem muz a yý so nu i ti ba riy le dün ya ge ne lin de 300 cep te le fo nu o pe ra tö rü ta ra fýn dan sa tý þa su nu la ca ðý ný a çýk la dý. Þir ket, Tem muz a yýn da S I I I ün dün ya ge ne lin de ki nak li yat ra ka mý nýn 10 mil yo na u laþ ma sý ný bek le dik le ri ni i fa de et - ti. Bu ra ka ma u la þý lýr sa, S I I I, Sam sung un bu - gü ne ka dar en hýz lý sat tý ðý a kýl lý te le fo nu o la - cak. S I II i çin bek le nen he de fi, Sam sung un kü re sel mo bil bi ri mi nin baþ ka ný Þin Jongkyun bu gün a çýk la dý. Ö te yan dan, Sam - sung un ver di ði ra kam lar, þir ket ten tü ke ti ci le - re de ðil, da ðý tý cý la ra u la þan ra ka mý tem sil e di - yor. App le i se tü ke ti ci le ri nin e li ne u la þan ü - rün le ri nin sa yý sý ný ve ri yor. Lazca araba satýþ ilaný Didim'de objektiflere böyle takýldý. Laz ca a ra ba böy le sa tý lýr DÝDÝM DE bir a ra ba nýn ar ka sýn da ya pýþ tý rý lan Laz ca ya zý lý sa týþ i la ný o ku yan la rý gül mek ten ký rýp ge çi ri yor. Ka ra de niz li le rin yap týk la rý bu luþ lar, a let ler ve yaz dýk - la rý ya zý lar pes de dir tiyor. Buna benzer bir i lan Di - dim de gö rül dü. Ka ra de niz li ol du ðu tah min e di len þah sýn a ra ba sý nýn sa tý þý na yö ne lik yaz dý ðý ya zý o ku - yan la rý gül mek ten ký rýp ge çi ri yor. Ob jek tif le re ta ký - lan a ra ba sa týþ i la nýn da Ha Bu o ku du ðu nuz ya zý nýn ya zý lý ol du ðu ka ðu dun ya pu þuk ol du ðu ca mun ta ku - lu ol du ðu a ra ba Sat luk tur i ba re si yer al dý. Ý la nýn al - týn da cep te le fon nu ma ra sý nýn yer al dý ðý gö rül dü. Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Van Gö lü So lu ca ný VAN Gö lü nde bi lim in san la rý ta ra fýn dan ya pý lan a raþ týr ma la rýn so nu cun da bir can lý tü rü da ha tes pit e dil di. Yýl lar dan bu ya na sa de ce en de mik bir tür o lan Ýn ci Ke fa li ba lý ðý i le on la rýn be sin kay na ðý o lan plank ton la rýn ya þa dý ðý sa ný lan göl de bi - lim in san la rý, yap týk la rý a raþ týr ma lar la bi - lim li te ra tü rü ne ilk de fa gi re cek o lan ve bo yu san ti met re a ra sýn da de ði þen ye ni bir can lý tü rü nün var lý ðý ný or ta ya çý - kar dý. 1.5 yýl bo yun ca Van Gö lü nün 35 ay rý nok ta sýn da a raþ týr ma la rý ný sür dü ren Es ki þe hir Os man ga zi Ü ni ver si te si Hid ro - bi yo lo ji A na Bi lim Da lý Baþ ka ný Doç. Dr. Ars lan, bu can lý nýn da Ýn ci Ke fa li gi bi en - de mik bir tür ol du ðu nu be lir te rek, Van Gö lü nde ya þa yan bir so lu can tü rü da ha tes pit et tim. Bi zim bur da tes pit et ti ði miz so lu can tü rü yi ne Van Gö lün e öz gü en - de mik bir tür so lu can. Göz le ra hat bir þe - kil de gö rü le bi li yor. de di. Y Kur'ân okuma yarýþmasýnýn finali Hunat Camisi'nde gerçekleþtirildi. Kur ân ý gü zel o ku mak i çin ya rýþ tý lar DÝYA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nca din gö rev li le ri a ra sýn da dü - zen le nen Kur ân-ý Ke rim i En Gü zel O ku ma Ya rýþ ma sý nýn fi na li Kay se ri de ya pýl dý. Ca mi ler ve Din Gö rev li le ri Haf ta sý et kin lik le ri kap sa mýn da Kur ân kur su öð re ti ci le ri, i mam ha - tip ler ve mü ez zin ler a ra sýn da dü zen le nen Kur ân o ku ma ya - rýþ ma sý nýn Tür ki ye fi na li Hu nat Ca mi si nde ger çek leþ ti ril di. Ya rýþ ma nýn bi rin ci si Ço rum U lu Ca mii Mü ez zi ni Ya þar Zor lu, i kin ci si Ýs tan bul Os ma na ða Ca mii Ý mam Ha ti bi Ya þar Çu ha dar, ü çün cü sü Kay se ri Kur þun lu Ca mii Ý mam Ha ti bi Ka dir Sa ðýr ka ya ol du. Fi nal ya rýþ ma sý na ka tý lan tüm din gö - rev li le ri ne Ýl Müf tü lü ðü nce çe þit li he di ye ler ve ril di. Bi rin ci - ye 6 bin li ra, i kin ci ye 5 bin li ra, ü çün cü ye 4 bin li ra ö dü lü, 1 E kim de dü zen le ne cek tö ren le ve ri le cek. Kayseri / aa Ha mam bö cek le ri çok ö nem li BÖ CEK LER a le min de en çok tik si ni len ha mam bö cek le ri nin dün ya nýn has sas e - ko sis te mi i çin çok fay da lý ol du ðu be lir - len di. Te xas Ü ni ver si te si bi yo lo ji bö lü mü baþ ka ný Pro fe sör Sri ni Kamb ham pa ti, ha mam bö cek le ri nin ö zel lik le a zot çev ri - mi i çin çok ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti. Kamb ham pa ti, Ha mam bö cek le ri ge - nel de çü rü mek te o lan or ga nik þey ler le bes le nir. Bu gý da lar da da bol mik tar da a - zot var dýr. Bu a zot, ha mam bö cek le ri va - sý ta sýy la top ra ða ve ri lir, o ra dan da bit ki ler ta ra fýn dan kul la ný lýr. Ha mam bö cek le ri - nin ol ma ma sý nýn bit ki tür le ri a ra sýn da bü yük te sir le ri o lur de di. Ha mam bö - cek le ri nin ay ný za man da kuþ lar ve fa re ler gi bi kü çük hay van lar i çin be sin kay na ðý o la rak da ö nem li iþ lev gör üyor. Ce set le 9 sa at uç tu ÝS VEÇ LÝ ka dýn u çak yol cu lu ðu sý ra sýn da kalp kri zi ge çi re rek ha ya ta ve da e den bir yol cu nun ce se di nin ya nýn da 9 sa at uç tu. Hol lan da dan Tan zan ya ya ha va la nan u - çak ta kalp kri zi ge çi re rek ha ya ta ve da e - den bir yol cu Ýs veç li Le na Pat ter son ýn ya nýn da ki kol tu ða ya tý rýl dý. Ce set le bir - lik te 9 sa at u çan Pat ter son du rum dan þi - ka yet çi o lun ca ha va yo lu þir ke ti ka dý na bi let pa ra sý ný ge ri ö de me ye ka rar ver di. Rad yo su nu cu su o lan Pat ter son, Ra hat - sýz e di ci bir du rum du a ma yay ga ra ko - par mak ba na gö re bir iþ de ðil. dedi. Binegedi bölgesinde cami için 10 bin metrekarelik arsa tahsis edilirken, a ra zi dü zen le me ça lýþ ma la rý dan sonra res mi te mel at ma tö re ni ni yapýlacak. AZERBAYCAN A 4 bin kiþilik cami AZERBAYCAN'DA TÜRKÝYE-AZERBAYCAN DOSTLUÐUNUN SEMBOLÜ OLACAK 4 BÝN KÝÞÝ KAPASÝTELÝ "KARDEÞLÝK CAMÝSÝ" YAPILACAK. A ZER BAY CAN DA Tür ki ye-a zer bay can dost lu ðu nun sem bo lü o la cak 4 bin ki þi ka pa si te li Kar deþ lik Ca mi si ya - pý la cak. Ca mi nin ya pý lý þý na i liþ kin a çýk la ma ya pan A zer - bay can Di ni Ku rum lar dan So rum lu Dev let Ko mi te si Baþ - ka ný El þad Ýs gen de rov, i ki ül ke a ra sýn da ki kar deþ li ðin tem - si li o la cak Kar deþ lik Ca mi si pro je si nin biz zat Cum hur - baþ ka ný Ýl ham A li yev in te þeb bü sü ve ta li ma týy la baþ la dý ðý - ný bil dir di. Ca mi pro je si nin Ba kü Va li li ði ta ra fýn dan o nay - lan dý ðý ný ve Bi ne ge di böl ge sin de 10 bin met re ka re lik ar sa - nýn ca mi i çin tah sis e dil di ði ni söy le yen Ýs gen de rov, a ra zi dü zen le me ça lýþ ma la rý nýn baþ la dý ðý ný, ya kýn za man da res - mi te mel at ma tö re ni nin ya pý la ca ðý ný söy le di. Bakü / aa ÜÇ KATLI OLACAK CA MÝNÝN, A zer bay can hü kü me ti ta ra fýn dan fi nan se e di - le ce ði ni bil di ren El þad Ýs gen de rov, Ca mi üç kat lý o la cak ve o ra da ay ný an da 4 bin ki þi i ba det e de bi le cek. Ay rý ca kü - tüp ha ne si de o la cak. Ca mi nin hem dýþ hem de iç mi ma ri - sin de A zer bay can ve Tür ki ye kül tü rü nün ö zel lik le ri yan sý - tý la cak. Mi ma ri si, Kaf kas Müs lü man la rý Ý da re si ta ra fýn dan gö rev len di ri len bir e kip ta ra fýn dan ha zýr lan mak ta dýr. Ay ný za man da Türk mi mar lar la da is ti þa re ler ya pýl mak ta dýr. Bu Ca mi, bir mil le tin, i ki kar deþ dev le tin dost luk sem bo lü - ne dö nü þe cek ma ne viîbir o cak o la cak di ye ko nuþ tu. Yanlýþlýkla hesabýna 60 bin dolar yatýrdýlar ANTALYA DAN Çorum daki döviz bürosuna gönderilmek istenen 60 bin dolar, yanlýþlýkla Çorum da görevli polis memurunun hesabýna yatýrýldý. Çorum Emniyet Müdürlüðü nün 155 Polis Ýmdat biriminde görev yapan polis memuru Feti Þahin, banka hesabýný kontrol ettiði sýrada hesabýnda 60 bin dolar bulunduðunu fark etti. Ýlgili banka þubesine müracaatta bulunan Þahin, yetkililere hesabýnda kendisine ait olmayan bir paranýn bulunduðunu belirtti. Söz konusu paranýn Antalya daki bir döviz bürosundan, Çorum merkezdeki bir döviz bürosuna gönderilmek istendiði ve yapýlan iþlem hatasý nedeniyle paranýn Þahin in hesabýna aktarýldýðý ortaya çýktý. Hesabýndaki paranýn havale yoluyla gerçek sahibine ulaþtýrýlmasýný saðlayan Þahin, yaptýðýnýn her onurlu insanýn yapmasý gereken bir davranýþ olduðunu belirtti. Çorum / aa Çin de ni zal tý sý 7 bin met re yi geç ti ÇÝN ÝN ok ya nus di bi ne da la bi len de ni zal tý sý Ji a o long (De niz Ej der ha sý), Ma ri a na Çu ku ru na yap tý ðý dör dün cü mü ret te - bat lý da lýþ ta 7 bin met re yi geç ti. Xin hu a ha ber a jan sý, 7020 met re de rin li ðe i nen ö zel a raþ týr ma de ni zal tý sý nýn bu a lan da ül ke re ko ru nu kýr dý ðý ný bil dir di. Da lý þa ge niþ yer a yý ran Çin med ya sý, ül ke nin ok ya nus ta ba nýn da mü ret te bat lý a raþ týr ma yü rü te bi le cek tek no lo ji ye e riþ ti ði ni ve bu a lan da Ja pon ya, ABD, Rus ya ve Fran sa yý ya ka la dý ðý ný i lan et ti. A dý ný Çin mi to lo ji sin de ki bir ej der ha dan a lan Ji a o long un üç gö rev li ta þý dý ðý be lir til di. Pa si fik Ok ya nu su nda En do nez ya i le Ja - pon ya a ra sýn da bu lu nan Ma ri a na Çu ku ru, 11 ki lo met rey le yer kü re nin en de rin nok ta sý o la rak ka bul e di li yor.

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı