YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr KILIÇ: HERKES ÝÞÝNE BAKSIN ni as ya.com.tr YARGININ SÝYASETÝ KUÞATMA GAYRETLERÝNE DE, SÝYASETÝN YARGIYI KUÞATMA ÝSTEKLERÝNE DE KARÞIYIZ. SÝYASETÝN YARGIYI KUÞATMASINA ÝZÝN VERMEYÝZ u Uluslararasý Yargý Reformu Sempozyumunda konuþan Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, yargýnýn hesabýný veremediði sýnýr tanýmaz uygulamalarýnýn aðýr bedeller ödenmesi sonucunu doðurduðunu, anayasa ve yasalarda radikal deðiþimlerin yapýlmasýnýn haklý sebebini oluþturduðunu belirterek, ''Dün yargýnýn siyaseti kuþatma gayretlerine karþý çýktýðýmýz gibi, bugün de siyasetin yargýyý kuþatmasýna izin vermeyeceðiz'' dedi. REFORMLAR, GEÇMÝÞTEN ÝNTÝKAM ARACI OLMAMALI u Türkiye'de hak ve özgürlükler konusunda yükselen bir bilincin varlýðýnýn görüldüðünü söyleyen Baþkan Kýlýç, yargýda yapýlacak reformlarýn geçmiþten intikam alma aracý olarak kullanýlmasý gibi bir yanlýþlýða düþülmemesi gerektiðini belirtti. Kýlýç, halkýn mutluluðu adýna, evrensel deðerlerle bütünleþmiþ, her türlü siyasî ve ideolojik etkiden arýndýrýlmýþ, hýzlý ve etkin bir yargý ihtiyacýnýn reform projelerini gerçekleþtirmeyi zorunlu kýldýðýný ifade etti. n9 da MAZLUMDER GENEL BAÞKANI ÜNSAL: BU DÖNEMDE ALINAN KARARLAR YOK HÜKMÜNDE SAYILMALI 28 Þu bat yar gý ka rar la rý na ip tal ta le bi Dar be ye kar þý de mok ra si ka zan dý ua ra se çi min ya pýl dý ðý Myan mar da mil let ve ki li se çil di ði be lir ti len No bel Ba rýþ Ö dü lü sa hi bi mu ha le fet li de ri A ung San Su u Çi i, ye ni dö ne min baþ la ma sýn dan mem nun ol du ðu nu söy le di. n7 de CHP LÝ ÝHSAN ÖZKES TEN YORUMU Hal ký mýz AKP den ön ce de Müs lü man dý uchp li Ýh san Öz kes, Yýl la rý ný Kur ân hiz me ti ne ver miþ bi ri si, Kur ân a kar þýy mýþ gi bi he def gös te ri li yor. Da ha ye ni ta ze çýk mýþ bu ya sa o nay dan geç me den ül ke nin gel di ði nok ta bu. AKP den ön ce de hal ký mýz Müs lü man dý, AKP den son ra da ký ya me te ka - dar Müs lü man ka la cak di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 8 de utür ki ye nin dar be ler le yüz leþ me ye baþ la dý ðý bir dö ne me gir di ði ni i fa de e den MAZ LUM DER Ge nel Baþ ka ný Ah met Fa ruk Ün sal, 28 Þu bat dö ne min de ev ren sel hu kuk ku ral la rý a yak lar al tý na a lý na rak bir çok ki þi nin mað dur e dil di ði ni söy le di. Söz ko nu su dö nem de a lý nan tüm ka rar la rýn yok hük mün de sa yýl ma sý ný is te yen Ün sal, bu nun i çin im za kam pan ya sý baþ lat týk la rý ný a çýk la dý. nha be ri say fa 8 de Tüketici Dernekleri Federasyonu, benzine yapýlan son zammý Bursa da otomobillere siyah kurdele takarak protesto etti. FO TOÐ RAF: CÝ HAN MALÝYET ARTACAK, SATIÞ AZALACAK Sanayicilerden zamlara isyan u A da na Sa na yi O da sý Baþ ka ný Sa di Sü - ren kök, e lek tri ðe yüz de 8.7, do ðal ga za yüz de 18.7 o ra nýn da ya pý lan zam dan sa - na yi ci le rin o lum suz et ki le ne ce ði ni be lir - te rek, Ya pý lan son zam lar, ü re tim de ma - li yet le ri ar ttý ra cak, re ka bet gü cü nü dü þü - re cek, sa na yi ciyi ü re te mez ve sa ta maz ha le ge ti re cek de di. Ö te yan dan, Tü ke ti - ci Hak la rý Der ne ði ü ye le ri, e lek trik ve do - ðal ga za ya pý lan son zam la rý da vul zur na ça lýp ha lay çe ke rek pro tes to et ti. n10 da Enerji Bakaný Yıldız: Zamlarý ben de sevmiyorum u DE YÜZDE 8.5 BÜYÜDÜK Ekonomi özel sektörle büyüdü u Tür ki ye e ko no mi sin de 2011 yý lýn da kay - de di len bü yü me, OVP de ön gö rü len yüz de 7.5 i a þa rak, yüz de 8.5 i bul du. Bu na gö re, ge çen yýl ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir, 10 bin 444 do lar o la rak he sap lan dý. Ra ka mý o - lum lu bu lan Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba - ba can, bü yü me de ö zel sek törün ö nem li rol oy na dý ðý ný söyledi. nha be ri say fa 10 da Dü þen u çak ta 32 ki þi öl dü Si bir ya da i çin de 43 ki þi bu lu nan ATR- 72 ti pi yol cu u ça ðý nýn düþ me si so nu cu ö len le rin sa yý sý 32 ye çýk tý. n7 de FO TOÐ RAF: A A En yaþ lý Os man lý ve fat et ti uson Os man lý pa di - þa hý Sul tan Vah det - tin ve son ha li fe Ab - dül me cid in to ru nu Nes li þah Sul tan Or - ta köy de ki e vin de ön ce ki gün ge çir di ði ra hat sýz lýk so nu cu ve fat et ti.n9 da ISSN E sad gü cü nü ko ru yor ua me ri kan Tem sil ci ler Mec li si Ýs tih ba rat Ko mi te si Baþ ka ný Mi ke Ro gers, CNN e yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn si ya sî gü cün den hiç bir þey kay bet me di ði ni söy le di. nha be ri say fa 7 de SURÝYE DEN KAÇIÞ DEVAM EDÝYOR nha be ri say fa 7 de HUMUS TA YÜZLERCE ÇOCUK YETÝM KALDI nha be ri say fa 7 de

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T E ðer on lar Tev rat a, Ýn cil e ve Rab le rin den ken di le ri ne in di ri len Kur ân a hak kýy la uy sa lar dý, üst le rin den ve a yak la rý nýn al týn dan ni met le re gark o lu nup bes le ne cek ler di. Mâide Sûresi: 66/ Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Si ze ver di ði ni met le rin çok lu ðu se be biy le Al lah ý se vin. Al lah uð ru na sev gi se be biy le be ni se vin. Ben ken di le ri ni sev di ðim i çin de Ehl-i Bey ti mi se - Câ mi ü s-sa ðîr, No: 139 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ey in san, kü çük lü ðün i çin de bir â lem sin! E vet, ey in san! Sen, ne bâ tî cis mâ ni ye - tin ci he tiy le ve hay va nî nef sin i ti bâ - riy le, sa ðîr bir cüz, ha kîr bir cüz î, fa kir bir mah lûk, za yýf bir hay van sýn ki, bü tün deh þet li mev cu dât-ý sey yâ le nin dal ga la rý i çin de çal ka nýp gi di yor sun. Fa kat... ab di ye tin i çin de bir sul tan sýn ve cüz i ye tin i çin de bir kül lî sin, kü çük - lü ðün i çin de bir â lem sin. DÖR DÜN CÜ NÜK TE n san, þu kâ i nat i çin de pek nâ zik ve nâ ze nin İbir ço cu ða ben zer. Za a fýn da bü yük bir kuv - vet ve ac zin de bü yük bir kud ret var dýr. Çün kü, o za a fýn kuv ve tiy le ve ac zin kud re tiy le dir ki, þu mev cu dât, o na mu sah har ol muþ. E ðer in san za a fý ný an la yýp, kâ len, ha len, tav ren du â et se ve ac zi ni bi lip is tim dâd ey le se, o tes hî rin þük rü nü e dâ i le be ra ber, mat lû bu na öy le mu vaf fak o lur ve mak sad la rý o na öy le mu sah har o lur ki, ik ti dar-ý zâ tî siy le o nun aþr-ý mî þâ rý na mu vaf fak o la maz. Yal nýz, bâ zý va kit, li sân-ý hal du â sýy la hâ sýl o lan bir mat lû bu nu, yan lýþ o la rak ken di ik ti da rý na ham le der. Me se lâ, ta vu ðun yav ru su nun za a fýn da ki kuv vet, ta vu ðu ars la na sal dýr týr. Ye ni dün ya ya ge len ars la nýn yav ru su, o ca na var ve aç ars la ný ken di ne mu sah har e dip, o nu aç bý ra kýp ken di tok o lu yor. Ýþ te, cây-ý dik kat, za af ta ki bir kuv vet ve þâ yân-ý te mâ þâ bir cil ve-i rah met!.. Na sýl ki, naz dar bir ço cuk, að la ma sýy la, ya is te me siy le, ya ha zin ha liy le, mat lûb la rý na öy le mu vaf fak o lur ve öy le ka vî ler o na mu sah har o lur lar ki, o mat lûb lar dan bin den bi ri si ne, bin de fa kuv vet ci ðiy le ye ti þe mez. De mek za af ve acz, o nun hak kýn da þef kat ve hi mâ ye ti tah rik et tik le ri i çin, kü çü cük par ma ðýy la kah ra man la rý ken di ne mu sah har e der. Þim di, böy le bir ço cuk, o þef ka ti in kâr et mek ve o hi mâ ye ti it ti ham et mek sû re tiy le, ah ma kâ ne bir gu rur la, Ben kuv ve tim le bun la rý tes hîr e di yo rum de se, el bet te bir to kat yi ye cek tir. Ýþ te, in san da hi, Hâ lý ký nýn rah me ti ni in kâr ve hik me ti ni it ti ham e de cek bir tarz da küf rân-ý ni met sû re tin de, Kâ run gi bi Ýn ne mâ û tî tü hû a lâ il min, ya ni Ben ken di il mim le, ken di ik ti da rým la ka zan dým de se, el bet te sil le-i a za ba ken di ni müs te hak e der. De mek þu meþ hud sal ta nat-ý in sa ni yet ve te rak ki yât-ý be þe ri ye ve ke mâ lât-ý me de ni yet, celb i le de ðil, ga le be i le de ðil, ci dâl i le de ðil; bel ki o na, o nun za a fý i çin tes hîr e dil miþ, o nun ac zi i çin o na mu â ve net e dil miþ, o nun fak rý i çin o na ih san e dil miþ, o nun ceh li i çin o na il ham e dil miþ, o nun ih ti ya cý i çin o na ik ram e dil miþ. Ve o sal ta na týn se be bi, kuv vet ve ik ti dar-ý il mî de ðil, bel ki þef kat ve re fet-i Rab bâ ni ye ve rah met ve hik met-i Ý lâ hi ye dir ki, eþ ya yý o na tes hîr et miþ tir. E vet, bir göz süz ak rep ve a yak sýz bir yý lan gi bi ha þe râ ta mað lûp o lan in sa na bir kü çük kurt tan i pe ði giy di ren ve ze hir li bir bö cek ten ba lý ye di ren, o nun ik ti da rý de ðil, bel ki o nun za a fý nýn se me re si o lan tes hîr-i Rab bâ ni ye ve ik ram-ý Rah mâ nî dir. Ey in san! Mâ dem ha ki kat böy le dir; gu ru ru ve e nâ ni ye ti bý rak. U lû hi ye tin der gâ hýn da acz ve za a fý ný is tim dâd li sâ niy le, fakr ve hâ câ tý ný ta zar rû ve du â li sâ niy le i lân et ve abd ol du ðu nu gös ter. Ve Has bü nal la hü ve ni me l-ve kîl de, yük sel. Hem de me ki: Ben hi çim; ne e hem mi ye tim var ki, bu kâ i nat, bir Ha kîm-i Mut lak ta ra fýn dan kas dî o la rak ba na tes hîr e dil sin, ben den bir þükr-ü kül lî is te nil sin? Çün kü sen, çen dan nef sin ve sû re tin i ti bâ riy le hiç hük mün de sin, fa kat va zi fe ve mer te be nok ta sýn da, sen þu haþ met li kâ i na týn dik kat li bir se yir ci si, þu hik met li mev cu dâ týn be lâ gat lý bir li sân-ý nâ tý ký ve þu ki tâb-ý â le min an la yýþ lý bir mü tâ lâ a cý sý ve þu tes bih e den mah lû ka týn hay ret li bir nâ zý rý ve þu i bâ det e den mas nu â týn hür met li bir us ta ba þý sý hük mün de sin. E vet, ey in san! Sen, ne bâ tî cis mâ ni ye tin ci he tiy le ve hay va nî nef sin i ti bâ riy le, sa ðîr bir cüz, ha kîr bir cüz î, fa kir bir mah lûk, za yýf bir hay van sýn ki, bü tün deh þet li mev cu dât-ý sey yâ le nin dal ga la rý i çin de çal ka nýp gi di yor sun. Fa kat, mu hab bet-i Ý lâ hi ye nin zi yâ sý ný ta zam mun e den i mâ nýn nu ruy la mü nev ver o lan Ýs lâ mi yet in ter bi ye siy le te kem mül e dip, in sa ni yet ci he tin de, ab di ye tin i çin de bir sul tan sýn ve cüz i ye tin i çin de bir kül lî sin, kü çük lü ðün i çin de bir â lem sin. Ve ha ka re tin i çin de, öy le ma ka mýn bü yük ve da i re-i ne zâ re tin ge niþ bir nâ zýr sýn ki, di ye bi lir sin, Be nim Rabb-i Ra hî mim, dün ya yý ba na bir hâ ne yap tý; ay ve gü ne þi o hâ ne me bir lâm ba ve ba ha rý bir des te gül ve ya zý bir sof ra-i ni met ve hay va ný ba na hiz met kâr yap tý; ve ne bâ tâ tý, o hâ ne min zî net li le vâ zý mâ tý yap mýþ týr. Ne ti ce-i ke lâm: Sen, e ðer ne fis ve þey ta ný din ler sen, es fel-i sâ fi lî ne dü þer sin. E ðer Hak ve Kur ân ý din ler sen, â lâ-yý il liy yî ne çý kar, kâ i na týn bir gü zel tak vî mi o lur sun. Söz ler, 23. Söz, 2. Meb has Dâr-ý Be kâya ir ti hâ li nin 35. yý lýn da Kah ra man ah me doz de mir.com a hi rî Mut lu, 1900 yý lýn da Is - T par ta-a ta bey de doð du. Öm rü nü i man hiz me tin de ge çi ren Ta hi rî Mut lu A ða bey 3 Ni san 1977 ta ri hin de ve fat et ti. Va si ye ti ne u yu la rak E yüp Sul tan Me zar lý ðý na def ne dil di. Ön den gi den nur ta le be le ri ne kom þu ol du. O nun ço cuk luk yýl la rý, ma ne vî de ðer ler ön plan da tu tu lan ve di nî has sa si yet le ri o lan bir a i le or ta mýn da geç ti. Va ta nî gö re vi ni Kur tu luþ Sa va þý yýl la rýn da yap tý. Sa vaþ son ra sýn da ga zi lik un va ný ve ma dal ya sý al dý. Ken di si ne ga zi lik ma a þý bað lan dýy sa da, o bu ma a þý al ma ya ya naþ ma dý. Ta hi ri Mut lu, 1930 yý lýn da Be di üz za man is mi ni duy muþ ve Ri sâ le-i Nur la ta nýþ mýþ tý. Bu ta nýþ ma dan son ra Ha fýz Züh dü nün oð lu Eþ ref i le Bar la ya gi de rek Be di üz za man ý zi ya ret et ti. Bu zi ya ret ten çok et ki len di yý lýn dan son ra fi i len Ri sâ le-i Nur ta le be le ri sa fýn da ye ri ni al dý yý lýn da A ye tü l-küb ra Ri sâ le si nin bas tý rýl ma sý a ma cýy la Ýs tan bul da kýrk beþ gün kal dý. Bu a ra da sýk sýk Sa haf lar Çar þý sý na gi de rek Be di üz za man ýn e ser le ri nin o lup ol ma dý ðý ný a raþ týr dý. Bu nun so nu cun da Ý þâ râ tü l- Ý caz, Ha ki kat Çe kir dek le ri ve Le me ât ad lý e ser le ri ni bu lup al dý. Ta hi ri A ða bey, A ye tü l-küb ra Ri sâ le si ni bas týr dýk tan son ra Ýs tan bul dan ay rý la rak va pur la Ý ne bo lu ya ve o ra dan da Kas ta mo nu ya geç ti. Bu ta rih ler de Be di üz za man Kas ta mo nu da sür gün ha ya tý ný ya þý yor du. Gö rüþ me sý ra sýn da bas tý rý lan ri sâ le le ri Üs ta da gös te ren Mut lu, ay rý ca bul du ðu di ðer e ser le ri de tak dim et ti. Ö zel lik le Le me at Be di üz za man ý çok se vin dir di. Ta hi ri Mut lu, Be di üz za man ve di ðer Nur ta le be le ri gi bi ta kip ler den bir tür lü kur tu la ma dý te De niz li ve 1948 de Af yon ha pis ha ne le rin de çi le li gün ler ge çir di. Ay rý ca, 1958 yý lýn da An ka ra ve 1960 ta Is par ta da ha pis ha ya tý na de vam et ti. Ha pis ha ne de boþ dur ma dý. Et ra fýn da ki le re i man ha ki kat le ri ni an lat mak i çin bü yük gay ret har ca dý. Kar þý laþ tý ðý sý kýn tý la rý hiç bir za man ken di ne dert e din me di. Her za man hiz me ti bi rin ci plan da tut tu. O nun bu sa mi mî tav rý Be di üz za man ýn dik ka tin den kaç ma dý ve ken di si ni tak dir e de rek la hi ka lar da þöy le yer al dý: Çok tec rü be ler le ve bil has sa bu sý ký ve sý kýn tý lý ha pis te kat î ka na a tim gel miþ ki, Ri sâ le-i Nur i le ký ra e ten ve ki ta be ten iþ ti - Göz le ri nin i çi pa rýl dar dý da i ma. Ü mi di ni ký ra ma dý on lar ca fýr tý na. Nu run bü yük ku man da ný ol du bu kah ra man Dað lar bü yük lü ðün de i ma ný, san ki bir um man Ü mit siz li ðe düþ me me yi öð ren di, Nur lar da, Zah me ti çek ti, rah me ti bul du in þa al lah so nun da. A ra mýz da ki u huv ve ti sað la mak mak sa dýy la, La ha na yap ra ðý ka dar da ol sa bir ga ze te bý - rak tý biz le re gal, sý kýn tý yý çok ha fif leþ ti rir, fe rah ve rir. Meþ gul ol ma dý ðým za man o mu si bet te zâ uf e dip lü zum suz þey ler le be ni mü te es sir e der. Ba zý es ba ba bi na en, ben en zi ya de Hüs rev i ve Hâ fýz A li yi (r.h.), Ta hi rî yi sý kýn tý da tah min et ti ðim hal de, en zi ya de tem kin ve tes lim ve ra hat-ý kalb, on lar da ve be ra ber le rin de bu lu nan lar da gö rü yor dum. A ca ba ne den? der dim. Þim di an la dým ki, on lar ha ki kî va zi fe le ri ni ya pý yor lar; mâ lâ yâ ni þey ler le iþ ti gal et me dik le rin den ve ka za ve ka de rin va zi fe le ri ne ka rýþ ma dýk la rýn dan ve e nâ ni yet ten ge len hod fu ruþ luk ve ten kit ve te lâþ et me dik le rin den, tem kin le riy le ve me ta net ve it mi nan-ý kalb le riy le Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri nin yüz le ri ni ak et ti ler, zýn dý ka ya kar þý Ri sâ le-i Nur un mâ ne vî kuv ve ti ni gös ter di ler. Ce nâb-ý Hak, on lar da ki ni ha yet te va zu ve mah vi yet te tam iz zet ve kah ra man lýk se ci ye si ni u mum kar deþ le ri mi ze teþ mil et tir sin. Â min. 1 Nur ta le be le ri nin Ta hi ri A ða be yi, Be di üz za man ýn son yýl la rýn da ya nýn da bu lun muþ, hiz met tar zý ný ya kýn dan gö rüp bi len sa yý lý ki þi ler den dir. Üs tad ýn hiz met i çin ve kil o la rak bý ra kýp, Ben öl sem ve ya ha yat ta þu ur suz kal sam, Nur la ra kar þý hiz me ti min tar zý ný bi le rek tam ya pa bi le cek de di ði ki þi ler den bi ri si dir. Sa id Nur sî o nun i çin, on ve li kuv ve tin de ol du ðu nu söy ler di: Ta hi ri nin öy le bir de re ce si var ki, ma ne vi sa ha da ki de re ce le rin den bi ri ni gör se dün ya yý terk e der! Ya Rab bi, bu ma ne vi var lý ðý ný ken di si ne bil dir me! A hi ret te Üm met-i Mu ham med e fay da sý o la cak Ta hi ri ve Zü be yir A ða bey 1953 yý lýn da Be di üz za man la bir lik te Bar la ya git ti ler. Be ra ber kal dýk la rý me kân la rý has ret le zi ya ret et ti ler. Ta le be le ri nin ku sur lu ha re ket le ri ne ký zan Be di üz za man ýn hid det li ve kýz gýn an la rýn da, Ta hi rî Mut lu nun gel me si i le tav rý ný de ðiþ tir di - G ü n d ü z a l p ZÜBEYÝR YÜREKLÝ ma il.com Ta hi rî Mut lu Ý ma ný kur tar mak, Kur ân a ve Nu ra hiz met gi bi mu kad des ve a sîl bir dâ vâ uð run da ha ya tý mý fe dâ dan çe kin me ye - ce ðim. (Zü be yir Gün dü zalp, Al týn Pren sip ler) Pa ha bi çil me yen bu mi ras, e ma net tir ar týk he pi mi ze. Da i ma dâvâ sý ný dü þün dü, vak fet ti ha ya tý ný. Dâvâm de di hay kýr dý ha ki ka ti, a ra dý hak ký ný. Ri sa le-i Nur lar o ku man da nýn ha yat bi çi miy di. Hiz met Reh be ri i se Zü be yir in vir di i di. Ey kah ra man in san! Aç tý ðý nýz bu yol, Þim di biz le re e ma net tir e min ol. Ya þan tý sý ve söz le ri þevk ve ren bu in sa na, Sa dak te di yo ruz ve ru hu na el-fa ti ha. ði ve he men yu mu þa ma ya baþ la dý ðý ha tý ra lar da an la týl mak ta dýr. Böy le du rum lar da he men bu müm taz ta le be si ni te bes süm le kar þý la dý ðý, Al lah ýn ve lî ku lu di ye hi tap et ti ði nak le dil mek te dir. Be di üz za man ýn ta le be si ol mak tan if ti har la söz e den Ta hi ri Mut lu, bu yüz den ha pis yat mýþ týr. Af yon A ðýr Ce za Mah ke me si nde yap tý ðý sa vun ma da, Üs ta dým Be di üz za man Sa id Nur sî ve di ðer ar ka daþ la rýy la bir lik te suç lu gös te ril mek le mah ke me ye ve ri li yo rum Ah lâ ký mý zý di nen ter bi ye e dip yük sel ten ve ken di si ne mü ced did de di ði miz hal de bi zi red de dip ký ran ve bü yük bir hür met le üs tad ka bul et ti ði miz Sa id Nur sî nin se ne ler den be ri ta le be si yim 2 Ta le be si ne Kah ra man Ta hi ri o la rak hi tap e den Be di üz za man; Mer hum Lüt fi nin e hem mi yet li va ris le rin den Ab dul lah Ça vuþ, Kah ra man Ta hi ri i le A ta be yi, Nurs kar yem hük mü ne ge tir miþ ler. 3 i fa de si ni kul lan mýþ týr. Hiz met le rin den öv güy le söz et ti ði gi bi, a i le si ne de ya kýn il gi gös ter miþ, se lâm ve du â sý ný ek sik et me miþ tir: Ta hi rî gi bi kah ra man bir þa kir di Ri sâ le-i Nur a ye tiþ ti ren ve o va sý tay la def teri â mâl le ri ne da i ma ha se nat yaz dý ran bir þa kir di bi ze kar deþ ve ren o mü ba rek zat lar, in þa al lah bu sa a de ti da i ma i da me et ti re cek ler. Dün ya nýn cam par ça la rý ný, o el mas la ra ter cih et me ye cek ler. On lar, hu su sî du â la rý mýz da dâ hil dir ler. 4 Be di üz za man, Ta hi ri A ða be yi ve a i le si ni ya zý la rýn dan do la yý da tak dir et mek te dir: Ta hi rî nin bi ze o kýy met tar ka le miy le Cen net ta am la rý gi bi çok tat lý ve hu ri li ba sý gi bi çok gü zel ya zý la rý, bu ra da her ke si lez zet le mü ta la a ya sevk e di yor. Ve o nun ma sû me i ki mü ba rek kýz la rý nýn yaz dýk la rý nüs ha lar, bu ra da ka dýn lar, kýz lar â le min de ge zi yor, gö ren le ri Ri sâ le-i Nur a cezb e di yor. Çok ça lýþ kan ve fe da kâr Ta hi rî nin kes ret li he di ye le ri, biz le ri çok borç al týn da bý rak tý. 5 Ta hi rî A ða be yin sa da ka ti, ve fa sý, Ý man ve Kur ân hiz me tin de ki sað lam du ru þu, Ri sa le-i Nur la rýn neþ ri i çin bü tün ma lý ný in fak et me si, ha ya tý ný Nur hiz me ti ne vak fet me si ve i ba de tin de ki a za mi dik ka ti gi bi ör nek ha ya tý ö ne çýk mak ta dýr. O nun u nu tul maz bir hiz me ti de te va fuk lu Kur ân ýn bas tý rýl ma sý hu su sun da gös ter di ði gay ret, yap tý ðý fe da kâr lýk týr. Köy de ki tar la la rý nýn ta ma mý ný ve e vi ni sa týp ge tir di, Kur ân ýn ba sýl ma sý i çin or ta ya koy du. Te va fuk lu Kur ân ýn, Be di üz za man ýn ta ri fi ü ze ri ne ilk de fa ya zýl ma sý na Hüs rev E fen di mu vaf fak ol du ðu gi bi, Ta hi ri A ða bey de ba sý lýp Müs lü man la rýn e li ne geç me si ne ve si le ol du. O nun hiz met le ri in þa al lah e be de ka dar u nu tul ma ya cak týr. Ve fa tý nýn 35. Yý lýn da Kah ra man Ta hi ri A ða be yi rah met le a ný yo ruz. Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur si, Þu a lar, s Be di üz za man Sa id Nur si, Þu a lar, s Be di üz za man Sa id Nur si, E mir dað La hi ka sý, s Be di üz za man Sa id Nur si, Kas ta mo - nu La hi ka sý, s Be di üz za man Sa id Nur si, Kas ta mo - nu La hi ka sý, s. 160

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 12 Cemaziyelevvel 1433 Ru mî: 21 Mart 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý MEB müdür odalarýna el attý MÝL LÎ E ÐÝ TÝM BA KA NI Ö MER DÝN ÇER, YA YIN LA DI ÐI GE NEL GE DE MÝ MA RÎ PRO JE DE DERS LÝK O LA RAK AY RI LAN ME KÂN LA RIN MÜ DÜR O DA SI O LA RAK KUL LA NIL MA SI NA SON VE RÝL ME SÝ NÝ ÝS TE DÝ. OKULLARDA ders lik o la rak be lir le nen e ði tim öð re - tim a lan la rý nýn mü dür o da sý o la rak kul la nýl ma sý Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer i ha re ke te ge çir di. Ba kan Din çer, mi ma ri pro je de ders lik o la rak ay rý lan me kân - la rýn yö ne ti ci o da sý o la rak kul la nýl ma sý na son ve ril - me si ni is te di. Din çer in ya yýn la dý ðý ge nel ge ye gö re, mü dür o da la rý 32 met re ka re den bü yük o la ma ya cak. Mü dür yar dým cý la rý ge rek ti ðin de ay ný o da yý kul la na - cak. Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, O kul lar da Me kân Kul la ný mý ko nu lu bir ge nel ge ya yýn la dý. Din - çer söz ko nu su ge nel ge de te mel e ði tim ve or ta öð re - tim de o kul laþ ma o ra ný nýn ar tý þý na pa ra lel o la rak ders lik ih ti ya cý nýn her ge çen gün art tý ðý na dik kat çek - ti. Ders lik ba þý na dü þen öð ren ci sa yý sý nýn 30 un al tý na çe kil me si, e ði tim ve öð re ti min da ha ni te lik li ve ka li te li ha le ge ti ril me si i çin her yýl çok ö nem li mik tar da ka - mu kay na ðý nýn ye ni o kul ve ders lik ya pý mý na tah sis e dil di ði ni kay det ti. Din çer, ders lik ih ti ya cý her ge çen gün art ma sýn rað men o kul lar da yap tý ðý in ce le me ler sý ra sýn da ba zý o kul me kân la rý nýn mi ma ri pro je si ne uy gun o la rak kul la nýl ma dý ðý, ders lik o la rak be lir le nen e ði tim öð re tim a lan la rý nýn yö ne ti ci o da sý ya da bü ro o la rak kul la nýl dý ðý ný gör dü ðü nü i let ti. Kut la ma prog ra mýn da ko nuþ ma lar dan son ra mev lit ve i la - hi ler o kun du. 4 sa at sü ren et kin li ðe çev re il ve il çe ler den de ka tý lým ol du. FO TOÐ RAF: CÝ HAN Nu say bin de Kut lu Do ðum coþ ku su MARDÝN ÝN Nu say bin il çe sin de Kut lu Do ðum Haf ta sý mü na se be tiy le prog ram dü zen len di. Dü - þün ce-der ta ra fýn dan Nev ruz Mey da ný nda dü zen - le nen prog ram da Kur ân-ý Ke rim ti la ve tiy le ya pý lan a çý lýþ tan son ra Mol la Ab dul ba ri Çe lik ko nuþ ma yap tý. Hz. Mu ham med (asm) in da va sý nýn çok bü - yük bir da va ol du ðu nu bil di ren Çe lik, Bu da va mü - ba rek bir da va dýr. Cen net yo lu da va sý dýr. de di. Pey - gam be rin (asm) da ve ti nin sa de ce Mek ke ve Me di - ne hal ký na ol ma dý ðý ný i fa de e den Çe lik, Da vet tüm halk la ra bir da vet tir. di ye ko nuþ tu. Mol la Be þir Çe - lik i se þun la rý söy le di: Þüp he siz ki Müs lü man la rýn ha ya týn da fark lý bay ram lar var dýr. Týp ký Ra ma zan ve Kur ban Bay ra mý gi bi. Ay ný þe kil de bu de ðer li bay ram lar dan bir ta ne si de Pey gam be ri mi zin (asm) dün ya ya teþ rif bu yur du ðu gün dür. Ya ni Pey gam be - rin kut lu do ðum gü nü dür. Mar din/ci han Ar ka da þý ma dâ vâ a ça ca ðým ARKADAÞININ sý nav ye ri ni de ðiþ tir me si ne de niy le Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý (YGS) i çin Kas ta mo - nu dan Hak ka ri ye gi den ve bu ra da sý na va gi ren Se - dat Toy gar, Þim di ar ka da þý ma dâvâ a ça ca ðým. Dos ya sav cý lýk ta za ten de di. Ba ba sý Þa hin Toy gar i - le 26 sa at lik yol cu lu ðun ar dýn dan Hak ka ri ye gi de - rek YGS ye bu ra da gi ren Toy gar, ba þýn dan ge çen le - ri Van da an lat tý. Sý nav yer le ri ni ar ka da þý nýn bi rin ci ter cih te Hak ka ri ve i kin ci sin de i se Þýr nak o la rak de - ðiþ tir di ði ni be lir ten Toy gar, Þim di ar ka da þý ma dâvâ a ça ca ðým. Dos ya sav cý lýk ta za ten. Ar ka da þý mý af fet - me mi za man gös te re cek. A ma þim di lik af fet me yi dü þün mü yo rum. Yap tý ðý ko lay bir þey de ðil. Hak - ka ri yi bil me di ði i çin baþ lan gýç ta sý nav i çin bu ken te gi dip git me me ko nu sun da te red düt ya þa dý ðý ný di le ge ti ren Toy gar, þöy le de vam et ti: A ma o to bü se bin dik ten son ra ken di mi Al lah a e ma net et tim ve bir fe rah lýk gel di i çi me. Sý na vý mý zý yap týk. Her þey na sip kýs met. Ka de ri miz de bu ra la ra gel mek var mýþ. Bu ra lar dü þün dü ðüm den gü zel, in san lar sý cak kan lý ve ca na ya kýn. Toy gar he de fi nin Din Kül tü rü öð - ret men li ði ol du ðu nu i fa de et ti. Van/a a KUPON: 34 Mil li E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer in ya - yýn la dý ðý ge nel ge ye gö re, mü dür o da la - rý 32 met re ka re den bü yük o la ma ya - cak. Mü dür yar dým cý la rý ge rek ti ðin de ay ný o da yý kul la na cak. A MA CI DI ÞIN DA KUL LA NI LAN DERS LÝK LER E ÐÝ TÝ ME KA ZAN DI RI LA CAK DÝNÇER bu ne den le a ma cý dý þýn da kul la ný lan ders lik - le rin e ði tim öð re ti me ka zan dý rýl ma sý na yö ne lik ba zý ted bir ler a lýn ma sý ný is te di. Ge nel ge de söz ko nu su ted bir ler þöy le sý ra lan dý: O kul la rýn mi ma ri pro je sin de ders lik o la rak ay rý lan me kân la rýn yö ne ti ci o da sý ve ya i - da ri bü ro o la rak kul la nýl ma sý na son ve ri le cek. E ði tim ya pý la rý, ih ti yaç prog ram la rýn da ve Ba kan lý ðýn tip pro - je le rin de e sas a lý nan öl çü ye uy gun o la rak i da ri bü ro lar 16 met re ka re den, mü dür o da la rý i se 32 met re ka re - den bü yük o la ma ya cak. Ý da ri bü ro la rýn tek o da da top - lan ma sý na ve mü dür yar dým cý la rý nýn ge rek ti ðin de bir - lik te ay ný o da yý kul lan ma la rý na ö zen gös te ri le cek. Ö - te yan dan ge nel ge ye gö re mi ma ri pro je sin de be lir le - nen a ma cý dý þýn da kul la ný lan ders lik le rin tes pi ti ne da ir ça lýþ ma lar, il mü dür lük le ri ta ra fýn dan 7 Ma yýs 2012 ta - ri hi ne ka dar bi ti ri le cek ve ka za ný lan ders lik sa yý sý Ba - kan lý ða ra por ha lin de su nu la cak e ði tim öð re tim yý lý ba þý na ka dar tes pit e di len bu me kân lar ders li ðe dö nüþ tü rü le cek. An ka ra/ci han So ma li de 15 gün de 3 bin 151 ki þi yi mu a ye ne et ti ler BALIKESÝR Sað lýk Gö nül - lü le ri Der ne ði (BAL SA - DER) ü ye si beþ dok tor. gö - nül lü sað lýk hiz me ti ver - mek ü ze re So ma li nin baþ - þeh ri Mo ga di þu da, 15 bo - yun ca 3 bin 151 ki þi yi mu - a ye ne et ti. Kim se Yok Mu Der ne ði, TÝ KA ve E ge U - lus la ra ra sý Sað lýk Fe de ras - yo nu (E SA FED) i le ya pý lan iþ bir li ði çer çe ve sin de 8 Mart 2012 ta ri hin de So - ma li ye Sað lýk Yar dý mý Pro - je si kap sa mýn da bu ül ke ye gi den gö nül lü dok tor lar, gö rev le ri ni ta mam la ya rak Ba lý ke sir e dön dü. Bir cer - rah ve dört a i le he ki min den o lu þan sað lýk e ki bi, 15 gün bo yun ca So ma li de sað lýk ta ra ma sý ve çe þit li a me li yat - lar yap tý. Ba lý ke sir/ci han Be le di ye Gö nül Ka zan ý yor KOCAELÝ Bü yük þe hir Be le - di ye si, Gö nül Ka zan pro - je siy le, e vin de ye mek ya pa - ma ya cak, kim se siz, ih ti yaç sa hi bi va tan daþ la ra yýl bo - yun ca sý cak ye mek da ðý tý mý ya pý yor. Bü yük þe hir Be le di - ye si, Os man lý Dev le ti nin 800 yýl ön ce i ma ret ha ne ler va sý ta sýy la sað la dý ðý yok sul - la ra sý cak ye mek yar dý mý ný Gö nül Ka zan ý i le muh taç - la rýn ev le ri ne u la þa rak sür - dü rü yor. Ko ca e li/ci han ir ti ni as ya.com.tr A i le ve a na ya sa Haf ta so nu, Dic le Ü ni ver si te si nin Bo þan - ma ko nu lu ça lýþ ta yý ve ar dýn dan Dic le - kent Tem sil ci li ði mi zin ter tip le di ði Üs ta - dý an ma prog ra mý i çin Di yar ba kýr da i dik. Ýz le nim le ri mi zi son ra ya bý ra ka rak, ça lýþ tay da sun du ðu muz A i le ve a na ya sa baþ lýk lý teb li ði - miz den ba zý ký sa pa saj la rý pay laþ mak is ti yo ruz. Kur tu lup ye ri ne de mok ra tik al ter na ti fi ni koy ma san cý la rý ya þa dý ðý mýz dar be ü rü nü a na - ya sa ya baþ tan so na ha kim o lan dev let çi vur gu, a i le ye ba kýþ ta da ken di si ni gös te ri yor. A i le nin hu zur ve re fa hý ný ko ru ma gö re vi de dev le te ve - ri li yor. Pe ki, bu gö rev ye ri ne ge ti ri le bi li yor mu? He le bu a na ya sa nýn da ya nak o luþ tur du ðu bas ký, ký sýt la ma ve key fî lik ler de vam e di yor ken. Ger çek þu ki, bas ký, ta hak küm ve da yat ma - nýn ol du ðu hiç bir yer de hu zur da ol maz, i ler le - me de. Çün kü Sa id Nur sî nin de di ði gi bi, is tib - dat her þe ye si ra yet le zeh ri ni a tan bir prob lem. Te pe den baþ la ya rak, ha ya týn bü tün a lan la rýn da ve top lu mun bü tün ke sim le rin de o lum suz yan - sý ma la rý ný gös te ri yor. Dev let te ki bü rok ra tik ka - de me ler den o kul la ra, ça lýþ ma or tam la rýn dan a i - le le re ka dar her a lan da mü te hak kim ve bu yur - gan bir kül tür ve iþ le yiþ var sa, bu nun bi rin ci se - be bi, te pe de ki bas ký cý zih ni yet ve o nun o luþ tur - du ðu ya pý lan ma. As ker da ya ðý da, a i le i çi þid det de, a i le i çi i le ti þim siz lik de bu du ru mun gün lük ha yat ta ki so mut ör nek le rin den sa de ce bir ka çý. Müs te bit ya pý üç fark lý ka rak ter ti pi or ta ya çý ka rýr: Dal ka vuk, is yan kâr ve ya si lik, e zik ve tes li mi yet çi. Ü çü de i de al in san mo de li ne hiç - bir þe kil de ya kýþ ma yan ö zel lik ler. Oy sa sað lýk lý bir a i le ve top lum, den ge li, hak sýz lýk la ra bo yun eð me yen ce sur, kim se ye hak sýz lýk yap ma yan müþ fik in san lar dan o lu þur. Böy le in san la rýn ye - tiþ ti ril me si i se ah lâ kî ve ma ne vî de ðer ler le do - na týl mýþ bir hür ri yet or ta mý na ih ti yaç gös te rir. Ý þin bir di ðer bo yu tu, in san lýk ta ri hiy le ya þýt bir mü es se se o la rak a i le nin, res mî mev zu a týn sý nýr la rý na hap se di le me ye cek de ru nî, in ce ve gi - rift bað lar la ö rü len bir ni te lik ta þý ma sý. Her bir in san, fark lý ö zel lik, ka rak ter, duy gu ve ka bi li - yet le ri i le ay rý bir dün ya. Ve ay ný za man da er - kek le ka dý nýn fýt rî bir lik te lik or ta mý. Bu or ta mýn bil has sa iç iþ le yi þi ve i liþ ki le ri ka nun lar la tan zim e di le mez. Ý de o lo ji ler le de þe kil len di ri le mez. Bu bað lam da, Ke ma liz mi sýð ve ku ru o la rak ni te le yen Þe rif Mar din in, Me de nî Ka nun Mýz - rak lý Ýl mi hal in ye ri ni a la ma dý tes bi ti çok il ginç. Me de nî Ka nu nun, kay nak o la rak a lýn dý ðý Ýs - viç re de her nok ta sýn da Hý ris ti yan lý ðýn iz le ri ni ta þý yan ve bu çer çe ve de þe kil len miþ de ðer ler le ö rü lü bir hu kuk met ni i ken, ter cü mey le bi ze ak ta rýl dý ðýn da, Ýs lâ mî öl çü le re uy gun ha le ge ti - ril mek ye ri ne, la ik lik a dý na ma ne vî de ðer ler le ir ti ba tý ke sil miþ bir þek le so kul muþ ol ma sý da, bun da et ki li et ki li fak tör ler den bi ri ol sa ge rek. A i le, tek ba þý na dev le te bý ra ký la ma ya cak ka - dar ö nem li. Ve bil has sa ka dý nýy la er ke ðiy le a i le bi rey le rin den baþ la ya rak her ke sin ön ce ken di iç le rin de, son ra top lum ge ne lin de a i le ye sa hip çýk ma du yar lý lý ðý nýn ge liþ ti ril me si ge re ki yor. Çün kü bil has sa ka dýn lar ve genç ler ü ze rin - den yü rü tü len sis te ma tik ve tah rip kâr kam pan - ya lar, Be di üz za man a Ýn sa nýn, hu su san Müs lü - ma nýn ta has sün gâ hý (sý ðý na ðý) ve bir ne vi cen ne - ti ve kü çük bir dün ya sý a i le ha ya tý dýr. Bu da mý bo zul ma ya baþ la mýþ? (Lem a lar, s. 464) di ye sor - du ran de rin en di þe yi te yid e der þe kil de, üs te lik çok da ha et ki li a raç lar la þim di de de vam e di yor. Bu na kar þý, a i le ye vü cut ve ren fýt rat ka nun la - rý, in sa nî de ðer ler ve se ma vî din ler le ge le rek, en mü kem mel þek li ni Ýs lâm da bu lan i nanç ve ah lâk pren sip le ri çer çe ve sin de, top ye kûn bir a i le yi ko - ru ma ve güç len dir me se fer ber li ði ne ih ti yaç var. Dev le tin ül ke si ve mil le tiy le bö lün mez bü - tün lü ðü sö zü nün her fýr sat ta tek rar lan dý ðý bir ül ke de a sýl vur gu lan ma sý ge re ken þey, gi de rek ar - tan bo þan ma lar ve ev li lik dý þý i liþ ki le rin teh di di al týn da ki a i le nin bö lün mez bü tün lü ðü ol ma lý. Ve bu bü tün lü ðü ko ru ma nýn yo lu, tüm a i le bi rey le ri ni kap sa yan bir ba kýþ a çý sýn dan ge çi yor.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Te na süb ve te zad gi bi söz sa nat la rý yo luy la bir bi ri ne u yan ve ya zýt o lan söz le ri bir a ra da bu lun - dur ma sa na tý. - Püs kü rük ve baþ ka laþ mýþ ka ya lar i çin de bu lu nan, a lü min yum si li kat i le po tas yum dan o luþ muþ, yap rak lar du ru mun da ay rý la bi len, a te þe da ya nýk lý par lak bir mi ne ral. 2. Kýr ya þan tý sý i çin de sev gi ko nu su nu iþ le - yen ký sa þi ir. - Be yaz per de, ye din ci sa nat. 3. Han gi þey ma na sýn da so ru.- O tur ma, eð leþ me. - Lan ta ný sim ge le yen harf ler. 4. Sa yý bon cu ðu.- Ý ba det me kâ ný. 5. De niz lâ le le ri ni ze mi ne bað la yan sap þek lin de u zan tý. - Gü ney A - me ri ka'da bir dev let. 6. Bir þe ye is te ye rek ve ya is te me ye rek ra zý ol ma. - Dra ma tik, hü zün lü. 7. Yol ke na rýn da ku - rul muþ o lup Al lah rý za sý i çin su da ðý tý lan ya pý ve ya yer. - Ca hil i ye ö ne mi A rap la rý nýn bü y ük bir pu tu. - Bir ses - len me ni da sý. 8. Çok ça buk, hýz lý. - Po zi tif i lim ler. 9. Bir kam yon mar ka sý. - Ý ran da üç bin yýl hü küm sür müþ hü - küm dar lýk ha ne da ný. 10. A la met, be lir ti. - Kuv vet le rin mad de - BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI ler ve ha re ket ler ü ze ri ne et ki si ni in ce le yen fi zik da lý Hýzlý geçen yýllar Ege nin þi rin bir il çe si o lan Gü mül dür Be le di ye baþ ka nýy dý, te le fo nun ö bür ta ra fýn dan ses le - nen. Te miz, dü zen li, ki bar, se vim li ve ton ton be ye fen di bir in san dan bah se di yor du. Ý yi ta ný dý ðý - ný, þim di ye ka dar ken di si nin yar dým et ti ði ni; yaþ lý ol ma sý sebebiy le sý cak, ne zih bir or tam da ve hu - zur lu bir me kân da bu lun ma sý ný ar zu et tik le ri i çin bi ze gön der me ih ti ya cý duy duk la rý ný an la tý yor du. Sý cak, sa mi mi ve o lum lu gö rüþ me le ri mi zin i çer sin - de her ke se ol du ðu gi bi ge rek li ko lay lý ðýn sað la na ca - ðý i fa de e dil miþ ti. Be le di ye nin tah sis et ti ði a ra ba ve per so nel le sa - bah er ken den yo la çý kan, kýr mý zý ya nak lý, be yaz saç - lý A dem Am ca, et ra fý na ba ký ný yor, ge ri de ka lan dost la rý nýn, on lar la yap tý ðý soh bet le ri nin, ha tý ra la rý - nýn, en ö nem li si ha ya týn boþ ol du ðu nu, öm rün fa ni ve ge çi ci ol du ðu nu dü þün dü. Bir ta raf tan da yem - ye þil, þi rin il çe den, dost lar dan ay rýl ma ya gön lü ra zý de ðil di. An cak ka de rin cil ve si, i çin de bu lun du ðu yaþ lý lýk, yal nýz lýk, yok sul luk ve kim se siz lik o nu böy le bir yol cu lu ða çý kar mýþ tý. Kuþ mi sa li yaþ lý bir be den, bir bas ton, bir göz lük ve bir de ba vul la baþ la mýþ tý yol cu luk. A ra ba da ki za bý tay - la þo för o nun iç li du ru þun dan, ba kýþ la rýn dan ve ko - nuþ ma sýn da ki ne þe siz li ðin den ü zün tü sü nü an la dý lar. Bi raz da ha sa mi mi, da ha iç ten, da ha say gý i fa de e den ko nuþ ma lar ve mu hab bet ler ya pa rak mo ral ver me ye ça lýþ sa lar da o, dö nü þü ol ma yan bir yol cu luk ta ol du - ðu nu bi li yor du. O na, git tik le ri hu zu re vi nin mü dü rü i le baþ kan la rý - nýn gö rüþ tü ðü nü, yar dým cý ol ma la rý i çin ri ca et ti ði ni söy le di ler. A dem Am ca nýn yü zü nün bi raz gü lüm se - di ðini gö rün ce, za bý ta he men de va mý ný ge tir di. Baþ - ka ným de di ki: Þöy le bir du ru ma ba kýn. Bak maz lar sa, il gi le nip yar dým cý ol maz lar sa A dem Am ca yý o hal de or ta da bý rak ma yýn, ge ri a lýp ge ti rin. Bu söz le ri de du - yan A dem Am ca te mel li ra hat lar, en gin soh bet le ri ne baþ lar. Ne þe i çeri sin de, þa ka lar la yol cu luk la rý Hu zu re - vi ne ka dar de vam e der. Ye ni ge len yaþ lý bir mi sa fi ri ma kam o da sýn da kar - þý mý za a lýp res mi, so ðuk, a ris tok ra tik, sor gu la yý cý bir tarz da ka bul et mek, ka yýt yap mak ye ri ne; he men dý - þa rý çý ka rak gü ler yüz le, iç ten bir sa mi mi yet le ka pý da kar þý la yýp ka bul et me yi; son ay rý lýk ta da dý þa rý ya ka - dar çý ka rak ses siz ve bu ruk bir ve da i le u ður la ma yý þi - ar e din miþ tik. A dem Am ca ve ge len mi sa fir le ri de bu þe kil de ya - ný mýz da ki gö rev li ar ka daþ lar la dý þa rý da kar þý la dýk. Gü neþ li bir son ba har gü nüy dü. Bah çe de a ya küs tü se lâm laþ týk, ta nýþ týk ko nuþ tuk, soh bet et tik. Ký sa bir za man son ra ba vu lu i le bir lik te i çe ri ye al dýk. Ye mek, çay ve din len me den son ra A dem Am ca nýn ya tak o - da sý na ko nu þa rak, ta ný ta rak gi der ken ha fif ge ri de ka la rak üç mi sa fir gü lüm se ye rek bir bir le ri nin yü zü - ne ba kýþ tý lar. A dem Am ca, giz li ce sað e li nin par - mak la rý ný bir leþ ti re rek: Mü kem mel i þa re ti yap tý ðý gö zü müz den kaç ma dý. Ge len mi sa fir le ri u ður la mak i çin tek rar bah çe ye çýk tý ðý mýz da a ra ba dan ka sa lar la por ta kal lar i ni yor du. Za bý ta bir ta raf tan ka sa la rý in di ri yor, bir ta raf tan da Baþ ka ný mýz de di ki: Ý yi dav ra nýp zor luk çý kar maz lar - sa bu ka sa la rý ay rý ay rý mü dü re, per so ne le, yaþ lý la ra ve rin. Þa yet zor luk çý ka rýr lar sa A dem Am ca yý da, por ta kal la rý da ge ri ge ti rin, de di. Ya ni biz le ri sür priz li bir sý na va ta bi tut muþ lar dý. Sý na vý ka zan dý ðý mý za gö re por ta kal la rý hak et miþ tik. An cak Be di üz za man ýn düs tu ru ge re ði, bü tün ýs ra ra rað men þah sî he di ye ka - bul et me di ði miz den por ta kal la rýn ta ma mý ný mut fa ða gön der me miz de on la rý þa þýrt mýþ tý. Hýz lý ca ge çen yýl lar, in san lar dan a cý tat lý ha tý ra la rý ge ri de bý ra ka rak ö mür le ri a lýp gö tü rü yor. Rüz gâr lý bir son ba har gü nüy dü. Ý kin di üs tü ha fif ten yað mur çi se - li yor, a ðaç lar dan tek tük sa ra ran yap rak lar rüz gâ rýn cez be si ne ka pý lýp dü þün ce ye ka dar gök ler de u çu þu - yor du. O hiç bir ya ký ný na an la ta ma dý ðý bir yý ðýn ha tý - ra yý ve ge ri de bý ra ka rak, yal nýz ba þý na að la ya ný ol ma - dan o muz lar da yo la ko yul muþ tu. O nu dý þa rý da kar þý - la dý ðý mýz gi bi ses siz ce bu ruk bir þe kil de u ður la dýk. Kim se siz li ðin hüz nü nü i çi mi ze a ký ta rak göz den kay - bo lun ca ya ka dar bek le dik. Rüz gâr de li ce e si yor, yap - rak lar te za hü rat e der ce si ne gök ten sav ru lu yor du M A R Ý F A T U L L A H A N Ý B A L N A Ý M A R Ý S A L E T K RA L Ý M A N M A N Ý N A Y A L M Ý L ANO K E T E K M A K A A O A Ý S A B E T S T V S E R A M Ý K A T E R A M A Y A N A V E R Z A L Ý T N A Z BEDÝÜZZAMAN Sa id Nur sî nin ve fa tý nýn 52. yýl - dö nü mü mü na se be tiy le Ýz mit Sa ban cý Kül tür Mer ke zin de ga ze te miz ya za rý Þük rü Bu lut un konuþmacý olduðu Ba tý Me de ni ye ti Kar þý sýn da Be di üz za man Sa id Nur sî nin Me de ni yet Gö - rüþ le ri ko nu lu bir kon fe rans ger çek leþ ti ril di. Bu lut, Kur ân ýn me de ni yet an la yý þý, hem geç - mi þi, hem de ge le ce ði kap sa mak ta dýr. Kur ân ýn me de ni yet an la yý þý ný, din siz ba tý fel se fe si nin an la yý þýn dan a yý ran pren sip le ri Be di üz za man Ri sa le-i Nur ad lý muh te þem e ser le rin de u zun u za dý ya tah lil e di yor de di. Ýz mit Ye ni As ya Tem sil ci li ði ve Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün iþ bir li ði i le tertiplenen kon fe ran sýn su nu cu lu ðu nu Meh met A li Ya lým üst le nir ken, a çýþ ko nuþ ma sý ný, Ye ni As ya Med ya Grup Yö ne - tim Ku ru lu Ü ye si Ham za Ka ra yap tý. Ka ra, Ye ni As ya ga ze te si ve o nun fe da kâr, ce fa kâr ve sa mi - mi o ku yu cu la rý ku ru luþ ta ri hi o lan 21 Þu bat 1970 ta ri hin den bu gü ne ka dar bü yük Ýs lâm â li - mi ve mü te fek ki ri Be di üz za man Sa id Nur sî nin te lif et ti ði Kur ân ýn bu ça ða der si ve me sa jý ni te - li ðin de o lan Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nýn med ya da ki di li ol ma gö re vi ni üs tün bir gay ret ve fe da kâr lýk i le ye ri ne ge tir me ye ça lýþ mýþ ve in þal lah bun dan son ra da bu gö re vi ni ay ný ka rar lý lýk la sür dür me - ye de vam e de cek tir de di. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Çok an lam lý bir ke li me ye, her de fa sýn - da baþ ka bir an lam yük le ye rek bir bi ri ne ya kýn bir kaç yer de kul - lan ma. - Bir er kek a dý. 2. Ý fa de a ra sýn da ba ya ðý ve çir kin ta bir le - rin bu lun ma ma sý, i fa de nin gü zel o lu þu. 3. Bir so ru e ki. - TSM de bir ma kam. 4. Ke mik le rin i çin de bu lu nan yað lý sý vý. - Yur du - muz da en bü yük mar ket ler zin ci ri nin ký sa sý. 5. Kü me bu lut. 6. Re el, ger çek. - Þöh ret, þan. 7. Yi r mi ki þi lik as ke ri bir lik. - Ýlk öð - re tim den son ra de vam e di len o kul. 8. Ço ðal ma, art ma. - Fut bol - da sal dý rý. 9. Da ya nýk lý lýk, hak ta se bat. - Olumsuzluk eki 10. Ýz, a la met. - A rý nýn ü ret ti ði be sin. 11. Os man lý dev let da i re le rin de ya zý iþ le ri bü ro su. 12. Ka zak lar da se çim le iþ ba þý na ge len baþ kan. RÝ SA LE-Ý NUR ET RA FIN DA YO ÐUN LA ÞA LIM Yýl lar ön ce de dün ya nýn i çin de u ran yum ma - de ni var dý, an cak in san la rýn dü þün ce le ri bu mad de nin çe kir de ði nin çok u zak la rýn da do laþ tý - ðý i çin Yü ce Rab bi mi zin, bu ma de nin i çi ne koy - du ðu mü kem mel e ner ji den is ti fa de e di le mi yor - du di yen Ka ra söz le ri ne þöy le de vam et ti: Ne za man ki in san la rýn dü þün ce le ri bu ma de nin çe - kir de ði ü ze rin de yo ðun laþ ma ya baþ la dý Ce nab-ý Al lah bu mad de nin i çe ri sin de bu lu nan muh te - þem e ner ji yi a çý ða çý kar dý. Çok kü çük par ça la rý - nýn bi le bü tün dün ya yý ay dýn la ta cak, ko ca ge mi - le ri ay lar ca yü rü te cek ka bi li yet te ol du ðu nu bil - me yen kal ma dý. Ýþ te Ce nab-ý Hak bir ma de ni ne bu ka bi li ye ti ver miþ, a ma il la ki hik me ti de in sa - na ih san et ti ði dü þün ce nin bu çe kir de ðin et ra - fýn da yo ðun laþ ma sý ný þart kýl mýþ týr. E ner ji mi is - ti yor su nuz? O hal de dü þü nün, dü þü nün yi ne dü - þü nün hep bir lik te dü þü ne lim. Dü þün ce le ri mi zi, H a z ý r l a y a n : E r d a l O d a b a þ (er da lo da 1 bir ih san-ý i la hi o lan Ri sa le-i Nur et ra fýn da yo ðun - laþ tý ra lým. Bu gün in san lý ðýn þid det le ih ti ya cý o lan o po zi tif e ner ji yi Ri sa le-i Nur Kül li ya týn dan çý ka ra - lým. Ýþ te bu gün, Ye ni As ya ca mi a sý o la rak, bu ve ben ze ri top lan tý lar la Tür ki ye de ve di ðer ül ke ler de yap mak is te ði miz sa de ce bu dur. A çýþ ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan Ri sa le-i Nur Ens ti - tü sü ta ra fýn dan ha zýr la nan Kur an Me de ni ye ti ad lý si ne viz yon gös te ril di. Si ne viz yon gös te ri mi nin ar - dýn dan Ba tý Me de ni ye ti Kar þý sýn da Be di üz za man Sa id Nur sî nin Me de ni yet Gö rüþ le ri ko nu lu kon - fe ran sý ný sun mak ü ze re Al man ya Ýs lam Kon se yi Din Þû râ sý Söz cü lü ðü nü de ya pan Þük rü Bu lut kür sü ye gel di. BE DÝ ÜZ ZA MAN AV RU PA YI Ý KÝ YE A YI RI YOR Bu lut, ön ce lik le Kur ân ýn me de ni yet te lâk ki - sin den ön ce Be di üz za man ýn Av ru pa tah lil le ri - nin ö nem li ol du ðu nu, Av ru pa yý ken di i çin de Gazetemiz yazarý Þükrü Bulut (üstte) Ýzmit Yeni Asya Temsilciliði tarafýndan Sabancý Kültür Merkezinde düzenlenen Ba tý Me de ni ye ti Kar þý sýn - da Be di üz za man Sa id Nur sî nin Me de ni yet Gö - rüþ le ri konulu konferensta konuþtu. Kon fe - ran sýn a çýþ ko nuþ ma sý ný, Ye ni As ya Med ya Grup Yö ne tim Ku ru lu ü ye si Ham za Ka ra (saðda) Ba tý me de ni ye ti Kur ân ve Ri sa le-i Nur la ra sa rýl ma lý dýr GA ZE TE MÝZ YA ZA RI ÞÜK RÜ BU LUT, KUR ÂN IN ME DE NÝ YET AN LA YI ÞI NI, DÝN SÝZ BA TI FEL SE FE SÝ NÝN AN LA YI ÞIN - DAN A YI RAN PREN SÝP LE RÝ BE DÝ ÜZ ZA MAN RÝ SA LE-Ý NUR E SER LE RÝN DE U ZUN U ZA DI YA TAH LÝL E DÝ YOR DE DÝ. NURULLAH ÖZER ÝZMÝT Konferansýn sunuculuðunu Mehmet Ali Yalým yaptý Konferansa Ýzmit Belediye Baþkaný Nevzat Doðan da katýldý ka te go ri ze e den Be di üz za man ýn H ýris ti yan lý ðý be nim se yen, in sa nî de ðer le re bað lý, me de ni ye - tin gü zel lik le ri ne ça lý þan ve ba rýþ çý Av ru pa yý; se fih, din siz, ba rýþ kar þý tý ve zul me ve si le o lan I I. Av ru pa dan a yýr dý ðý ný be lirt ti. Be di üz za - man ýn fev ka lâ de or ji nal o lan bu a na liz le ri ni ör nek le ve re rek a çýk la yan Bu lut, Me de ni yet ke li me si nin Kur ân a a it ol du ðu nu, bil has sa Ýs - lâm me de ni yet le riy le Kur ân ýn me de ni yet an - la yý þý, hem geç mi þi, hem de ge le ce ði kap sa - mak ta dýr. Kur ân ýn me de ni yet an la yý þý ný, din - siz ba tý fel se fe si nin an la yý þýn dan a yý ran pren - sip le ri Be di üz za man Ri sa le-i Nur ad lý muh te - þem e ser le rin de u zun u za dý ya tah lil e di yor i fa - de le ri ni kul lan dý. BE DÝ ÜZ ZA MAN IN HA KÝ KÝ ME DE NÝ YET AN LA YI ÞI Bel ki de gü nü mü zü da ha çok il gi len di re cek bir hu su sun, Be di üz za man ýn ha ki ki me de ni yet an la - yý þý o la ca ðý ný kay de den Bu lut, Ya ni Kur ân ýn za - ma ný mý za hi tap e den me de ni yet te lak ki si nin bo - yut la rý ný Ri sa le-i Nur kül li ya týn dan çý ka ra rak, a ci - len bek le yen top lu ma ak ta rýl ma sý ge re ki yor. Bu nu yap mak da Ri sa le-i Nur ta le be le ri nin en ö nem li va zi fe le rin den ol ma sý ge rek mek te dir. Ye ni As ya ga ze te si, bu mis yo nun se si ni tam 43 se ne dir Tür ki - ye ve dün ya ka mu o yu na du yur ma ya ça lýþ mak ta dýr. Top lu mun kar þý laþ tý ðý prob lem ler, ce mi ye ti mi zin Kur ân-î me de ni ye ti ne o lan ih ti ya cý her gün bi raz da ha de rin den his se di li yor1 þek lin de ko nuþ tu. Bursa da bayan okurlarýyla buluþan Ýslâm Yaþar verdiði konferansta Sahabe mesleði konusu üzerinde durdu. Ya þar, Asr-ý Sa a de tin ye ni den ya þa ný la bi le ce ði ni, bu nok ta da Müs lü man la rýn ü ze ri ne bü yük bir so rum lu luk düþ tü ðü nü kay det ti. Al lah Re su lü ön ce ya þý yor, son ra an la tý yor du BUR SA Ye ni As ya Der ne ði ta ra fýn dan dü zen le nen kon fe - rans ta ya zar Ýs lâm Ya þar ba yan o kur la rýy la bu luþ tu. Ör dek li Kül tür Mer ke zinde dü zen le nen prog ram da Sa ha be Mes le - ði ko nu su ü ze rin de du ran Ya þar, Asr-ý Sa a de tin ye ni den ya - þa ný la bi le ce ði ni, bu nok ta da Müs lü man la rýn ü ze ri ne bü yük bir so rum lu luk düþ tü ðü nü kay det ti. Ya þar, Al lah Re su lü, ön ce ya þý yor du, son ra ya þa dý ðý þe yi an la tý yor du, hat ta bu u ður da sa va þabi li yor du. O nun en ya ký nýn da bu lu nan sa - ha be nin du ru mu da böy ley di. Sa ha be nin ha ya tý vah ye gö - re þe kil le ni yor du. E ðer Al lah, Re su lü ne (asm) bir þey bil - dir diy se bu he men sa ha be ta ra fýn dan ha ya ta ge çi ri li yor du. Bu gü nün þart la rýn da en bü yük sý kýn tý bu dur. Ýs lâ mi ye ti doð ru bir þe kil de ya þa ma yý þý mýz. Be di üz za ma nýn da de di ði gi bi e ðer biz doð ru Ýs lâ mi ye ti ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðu ve is ti ka me ti gös ter sek baþ ka din ler den Ýs la mi ye te fevc fevc da hil o la cak lar dýr de di. Bur sa / Ah met Bi lal Ka ra su

5 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Ýn gil te re de in ti har, Nor veç te u yuþ tu ru cu i le mey da na ge len ö lüm ler tra fik ka za la rýn dan faz la. Her yüz ABD li den 3 ü þid det ta þý yan bir su çun kur ba ný. ABD de de ka dýn la rýn % 65 i, er kek le rin % 80 i a bar tý de re ce sin de al kol kul la ný yor yý lýn da bo þan ma o ra ný % 75 e çýk tý. Ço cuk suç çe te le ri nin 750 bin ü ye si var. SAMH - SA ra po run da 3 mil yon gen cin, ö lü mü dü þün dü ðü be lir ti li yor. ABD de son 10 yýl da ö lüm ce - Be di üz za man Sa id Nur sî i le Ý mam-ý Ga zâ lî nin ben zer lik le ri Ý mam-ý Ga za li nin Kim ya-yý Sa a det i ni o kur ken ba zý ko nu lar çað rý þým yap tý. Bü yük Ýs lam â li mi Be di üz za man Sa id Nur sî i le ben zer lik ler arz e di yor du. Ben de a ci za ne bu ko nu la rý siz ler le pay laþ mak is te dim. 1- Ga za li nin Bað dat Ni za mi ye Med re se sin de Mü der ris li ði (Rek tör lü ðü) bý rak ma sý. Be di üz za man Sa id Nur sî nin de Son Dev rin Ýs lam A ka de mi si sa yý lan Da rü l-hik me ti l- Ýs lâ mi ye ü ye li ðin den ay rýl ma sý. 2- Ga za li nin ki tap la rýn da yer ver di ði ha dis le re mev zu id di â sýn da bu lu nul ma sý. Be di üz za man Sa id Nur sî nin bil has sa 5. Þu â i sim li e se rin de ki Ýs lam Dec câ li Süf yan la il gi li ha dis le ri, ak lý al ma yan la rýn mev zu di ye in kâ ra sap ma la rý. 3- Ý mam-ý Ga za lî, i lim öð ret mek ye ri ne dev let a dam la rý nýn ya nýn da mev ki kap mak hýr sý i le ha re ket e den â lim le re ça tar. Be di üz za man Sa id Nur sî de u le ma ü s-su de di ði kö tü â lim le re dik kat çe ker. Ken di si bu yüz den il mi ni sat ma mak i çin, ge çi mi ni i lim le sað lý yor de dirt me mek i çin, ze kât ve he di ye da hi ka bul et mez. 4- Her i ki si nin de as ker mi sâ li ni kul lan ma la rý. 5- Her i ki si nin de sýk sýk ve sa de ce Al lah ý ve kil ta yin et me le ri. 6- Þam E me vi ye Ca mii bir lik te lik le ri. Be di üz za man Sa id Nur sî 1911 yý lýn da, i çin de yüz ler ce â lim bu lu nan bir top lu lu ða E me vi ye Ca mi i nde hut be o ku ma sý. Ýs lâm â le mi nin i çin de bu lun du ðu has ta lýk la ra kar þý al tý re çe te sun ma sý. Ý mam-ý Ga za li de Þam E me vi ye Ca mi in de 11 yýl in zi va ya çe kil me si. 7- Al lah ýn güç, kuv vet, kud ret, bü yük lük ve kib ri ya sý ný ak la ya kýn laþ týr mak i çin pa di þah ben zet me si ni kul lan ma la rý. 8- Ger çek te in san la rýn üç-dört þe ye (ye mek, gi yin me, ba rýn ma vs.) muh taç ol du ðu hal de, ge le nek ve gö re nek ler le bu ih ti yaç la rýn art tý rýl dý ðý ný, bu nun da in san la rýn hu zu ru nun kaç ma sý na se bep ol du ðu nu söy le me le ri. 9- Di nin di re ði na maz ko nu sun da has sa si yet le ri, ti tiz lik le ri. 10- Mek tup laþ ma ve mek tup la e ði tim de bir lik te lik ar ze der ler. Þöy le ki: Ga za lî ha pis ten dý þa rý da ki ta le be le ri ne gön der di ði mek tup lar la, on la rý yön len dir miþ ve e ðit miþ tir. Be di üz za man Sa id Nur sî de ta le be le ri ne ve ta le be le ri nin ken di si ne yaz dý ðý mek tup la rý, Bar la, E mir dað ve Kas ta mo nu Lâ hi ka la rý ad lý ki tap lar da top la mýþ týr. Mek tu bat i sim li e se ri de bir ta le be si nin ken di sin den sor du ðu il mî ve di nî so ru la rýn ce va býn dan i ba ret tir. 11- Ý ki si nin de, ni me te þü kür ve þük rün ni me ti art týr dý ðý ko nu su na tah þi dat yap ma sý. Ve ri le nin kýy me ti ni bil mek ve þük rü nü e da et mek ne gü zel! 12- Du â ko nu sun da bir lik te lik le ri. Tav si ye le ri: Du â da ýs rar e dip, da i ma tek rar e dil me li dir. Ne ka dar du â et tim, ka bul ol ma dý. de nil me me li dir. Çün kü du â e den üç þey den boþ kal maz: Ya gü na hý af fo lur. Ya o an da o na bir ha yýr ve ri lir. Ya da a hi re te yö ne lik du â sý ka bul e di lir. za sý na çarp tý rý lan mah kûm sa yý sý % 57 art tý. New York Ti mes in ha be ri ne gö re Nor veç te 1999 da dün ya ya ge len ço cuk la rýn % 49 ü ev li lik dý þý do ðum lar dan o lu þu yor. Bu o ran Ýz lan da da % 62, Ýn gil te re de % 38, Fran sa da % 41 se vi ye sin de. En din dar ül ke o la rak bi li nen Ýr lan da da i se 1999 da do ðan 100 ço cuk tan 31 i ev li lik dý þý. Cin sel suç la rýn kur ban la rý nýn % 71 i 17 ya þýn al týn da ki ço cuk lar dan mey da na ge li yor. 1 Rûh, mo ral dün ya sý na dö nü þe, bu mâ ne vî boþ luk ta biî o la rak kat ký sað la dý. Ba tý yý duy gu suç la rý pat la ma sý sar mýþ. Ferd, â i le ve top lum ha ya tý ný ku þa tan has ta lýk lar fe lâ ke te dö nüþ müþ. Her ke se bu la þan mut suz luk, psi ko-so ma tik ra hat sýz lýk lar, stres; duy gu sap ma la rý, nef sî sa pýk lýk lar, duy gu la rý kon trol e de me me za a fý ný ge tir miþ. Bun lar da bir yan dan e go iz mi, ta ham mül - MAKALE 5 Ýnsanlýk fýtrat dinini bulmaya doðru gidiyor süz lü ðü, ö bür yan dan öf ke ve þid de ti do ður du. Bu da al kol, u yuþ tu ru cu ve sa pýk cin sî i liþ ki ler gi bi tür lü tür lü ba ðým lý lýk lar þek lin de yan sý dý. Ýþ te, psi ko-sos yal ha ya týn gem le ne mez çal kan tý la rý; i lim ve fi kir a dam la rý ný mec bu ren rûh ve mâ nâ â le mi ne yö nelt ti. Psi ko lo ji, ne re de i se bir bu çuk as rý aþ kýn dýr boþ bý rak tý ðý duy gu sa ha sý na e ðil me ye baþ la dý. Bu nun en çar pý cý ör nek le ri A me ri ka lý ki þi sel ge li þim uz ma ný Step hen Co vey in, Et ki li Ýn san la rýn 7 A lýþ kan lý ðý ve Ö nem li Ýþ le re Ön ce lik i sim li e ser le rin de gö rü le bi lir. Bah se di len e ser ler, se ma vî din le rin ah lâ kî öð re ti le ri ni se kü ler ha ya ta ba þa rý lý þe kil de en teg re et mek te dir. 2 Ký sa ca sý in san lýk, duy gu la rý na hâ kim ol ma, kon trol et me, þef kat gör me ve gös ter me has re ti ni çek mek te dir. Ýþ te yu ka rý da bir ke si ti ni sun du ðu muz deh þe ten giz tab lo lar dan kur tul - mak is te yen ba tý nýn müþ fik dü þü nür le ri, ze kâ tar la la rý, sos yo log ve pe da gog lar; rû hu/duy gu la rý, mâ ne vi ya tý an la mak i çin NLP di sip li ni ne dört el le sa rý la rak ge liþ tir me ye ça ba lý yor. Kýs men de ba þa rý lý ol duk la rý ný ka bul et me miz ge re kir. Bu bi ze bir ha ki ka ti da ha is pat e di yor: Ýn san lýk; þart la rýn zor la ma sý, il min ve ak lýn tah ri ki i le rû hu nu la bo ra tu va ra sok ma ya ça lý þa cak(!), tah lil e dip duy gu hâ ki mi ye ti ni sað la yýp fýt rat/ya ra tý lýþ di ni ni bu la cak; bul ma ya mec bur o la cak týr. Þu hal de 21. as rý mâ ne vi yat ça ðý di ye i lân e de bi li riz! Dip not lar: 1- Psycho logy To day, Ha zi ran Dr. Ah met Er tuð rul, Ye ni Ü mit, O cak-þu bat-mart, 2003, s. 31. Meþrû hürriyete tam sahibiyet II. Meþrûtiyet'in ilk yýllarý (4) Meþ rû hür ri ye ti se fa het le, lâ u ba li lik le le ke dâr et me yin Meþ rû hür ri yet ha ki ka ti ni Tev hid i i mâ nî i le ir ti bat lan dý ran Be di üz za man Sa id Nur sî, 1908 Tem muz'un da i rad et miþ ol du ðu "Hür ri yet Nut ku"nda þun la rý söy lü yor: "Ey hür ri yet i þer'î! Öy le müt hiþ ve fa kat gü zel ve müj de li bir sa dâ i le ba ðý rý yor sun. Be nim gi bi bir Þark lý yý ta ba kât ý gaf let (gaf let ta ba ka la rý) al týn da yat mýþ ken u yan dý rý yor sun. Sen ol ma sa i din, ben u mum mil let, zin dan ý e sa ret te ka la cak týk. Se ni ömr ü e be dî i le teb þir e di yo rum. "Ey maz lûm ih vân ý va tan! Gi de lim da hil o la lým! Bi rin ci ka pý sý, þe ri at da i re sin de it ti had ý ku lûb; i kin ci si, mu hab bet i mil li ye; ü çün cü sü, ma a rif; dör dün cü sü, sa'y i in sa nî; be þin ci si, terk i se fa het tir. "Sa kýn ey ih van ý va tan! Se fa het ler le ve din de la u ba li lik ler le (hür ri ye ti) tek rar öl dür me yi niz. "Ey eb nâ yý va tan! Hür ri ye ti sû i tef sir et me yi niz; tâ e li miz den kaç ma sýn ve mü te af fin o lan es ki e sa re ti baþ ka kap ta bi ze i çir mek le bi zi boð ma sýn." (Di vân ý Harb i Ör fî, s. 73) E vet, bu ve ben ze ri hi tap lar, Meþ rû ti yet dö ne mi nin ilk hür ri yet nut ku ol ma ö zel li ði ni ta þý dý ðý gi bi, Üs tad Be di üz za man da, bu dö ne min ilk "Hür ri yet ha ti bi" ol ma vas fý ný ta þý yor. Do la yý sýy la, o, ya þa dý ðý za ma nýn Be di î ol du ðu gi bi, bi ze gö re bi hak kýn "Meþ rû ti yet'in Be di üz za man'ý"dýr. * * * Bu bö lü mü yu ka rý da ki "hür ri yet, meþ rû ti yet, cum hu ri yet" sý ra la ma sý na uy gun þe kil de, yi ne Üs tad Be di üz za man'ýn bir kaç ve ci ze siy le nok ta la ya lým. "Ben ek mek siz ya þa rým, hür ri yet siz ya þa ya mam." "Hür ri yet, Al lah'ýn bir he di ye si dir; i mâ nýn bir hu sû si ye ti dir." "Ýn sa na kar þý hür ri yet, Al lah'a kar þý u bû di ye ti in taç e der." "Meþ rû ti yet, ha ki kî a dâ let ve meþ ve ret i þer'i ye'den i ba ret tir. Hüsn ü te lâk ki e di niz. Mu ha fa za sý na ça lý þý nýz. Zi ra, dün ye vî sa a de ti miz meþ rû ti yet te dir." "Ýs tib dad ý mut la ka cum hu ri yet nâ mý ný ver mek le,...hâ ki mi yet i Ýs lâ mi ye ye ve mil le te ve va ta na ec ne bi he sa bý na dar be vu ru yor lar." "Cum hu ri yet ki, a dâ let ve meþ ve ret ve kà nun da in hi sar ý kuv vet ten i ba ret tir. Kuv vet kà nun da ol ma lý." "Din dar bir cum hu ri yet çi ol du ðu mu, ta rih çe i ha ya tým is pat e der." "De mok rat lýk, meþ rû ti yet mâ nâ sýn da" Za man za man þu tarz bir su âl i le kar þý laþ mak ta yýz: "Bü tün kuv ve tiy le meþ rû ti ye te sa hip çý kan Be di üz za man Haz ret le ri, a ca ba de mok ra si den de söz et miþ mi dir? Ba zý la rý Hz. Üs tad'ýn de mok ra si den hiç söz et me di ði, bu i ki mef hu mu bir bi rin den ay rý te lâk ki et ti ði, do la yý sýy la biz le rin de meþ rû ti ye te ol du ðu ka dar de mok ra si ye sa hip çýk ma mý zýn ge rek me di ði ni söy lü yor. Bu doð ru mu dur?" Bu na ce va bý mýzýn hülâsasý þu dur: Üs tad Be di üz za man, e ser le rin de "öz gür lük" lâ fý ný da hiç kul lan ma mýþ. A ma bu du rum, o nun ay ný mâ nâ yý ku þa tan "hür ri yet"ten söz et me di ði ni gös ter mez. De mek ki, lâ fýz dan zi ya de mâ nâ ya ba kýl ma lý. Gü nü müz de, hür ri ye tin ye ri ne öz gür lük gi bi, meþ rû ti ye tin ye ri ne de de mok ra si tâ bi ri ni kul la nan lar pek çok tur. Kal dý ki, Ri sâ le i Nur'da ay nen "hür ri yet ve meþ rû ti yet" gi bi "hür ri yet ve de mok ra si" tâ bir le ri de yan ya na zik re di li yor. Üstad Bediüzzaman'ýn hürriyet ve meþrûtiyet gibi, cumhuriyet ve demokrasiye de hak ve hakikat nâmýna, kànun ve adâlet hesabýna sahip çýktýðýný gösteren pekçok delil vardýr. Da ha sý, Be di üz za man Sa id Nur sî'nin "hür ri yet ve de mok ra si"nin te si si ne bü tün mil let le be ra ber ça lýþ tý ðý ve bu me yan da ha sýl o lan mu vaf fa ki yet ten do la yý da mem nun ol du ðu a çýk ça i fa de e di li yor. Ben zer mâ nâ da ki tak dir kâ râ ne i fa de ler Ri sâ le i Nur'da ki muh te lif ba his ler de de zik re dil mek le be ra ber, ay rý ca biz zat Be di üz za man Haz ret le ri nin de meþ rû ti ye ti "de mok rat" ve "de mok rat lýk" tâ bir le riy le yâd e dip tef sir bu yur duk la rý ný gör mek te yiz. Ýþ te, bu nok ta yý is pat e den pek çok de lil den bir ka çý. 1) Üs tad Be di üz za man'ýn yi ne Di vân ý Harb i Ör fî i sim li e se ri nin son la rýn da yer a lan ve "Ey me bû sân!" ni dâ sýy la baþ la yan bir hi ta be si var. Vak tiy le Vol kan ga ze te sin de (Mart 1909) "Ya þa sýn þe ri at ý gar râ" baþ lý ðýy la neþ ro lan ve 1950'li yýl lar da "Ya þa sýn Kur'ân'ýn kà nun u e sâ si le ri" baþ lý ðýy la son þek li ni a lan bu ma ka le de, ye ni ye ni te þek kül et me ye baþ la yan de mok ra tik cum hu ri ye tin meþ rû ti yet mâ nâ sýn da ol du ðu ay nen þu söz ler le na za ra ve ri li yor: "Cum hu ri yet ve de mok rat mâ nâ sýn da ki meþ rû ti yet ve Kâ nun u E sa sî de ni len a dâ let ve meþ ve ret ve kà nun da cem i kuv vet..." Kay nak: Bu ký sým, a dý ge çen e se rin Söz ler Ya yý ne vi i le En var Neþ ri yat (2000, s. 80) bas ký la rýn da ol du ðu gi bi Ye ni As ya Neþ ri yat (1995, s. 69) nüs ha la rýn da da ay nen yer a lý yor. 2) He men bü tün ya yý nev le ri nin bas mýþ ol duk la rý "E mir dað Lâ hi ka sý" i sim li e se rin son la rýn da "Kal be ih tar e di len iç ti maî ha ya tý mý za a it bir ha ki kat" baþ lý ðýy la yer a lan Üs tad Be di üz za man'ýn o meþ hûr mek tu bun da, "de mok rat lýk" þek lin de te lâf fuz e di len de mok ra si, "Ýs lâ mi ye tin bir kà nun u e sâ si si" i le ir ti bat lan dý rý la rak þu ha ki kat li söz ler le na za ra ve ri li yor: "Ýs lâ mi ye tin bir kà nun u e sa sî si o lan, ha dis i þe rif te (Sey yi dü'l kav mi, hâ di mu hum) ya ni 'Me mu ri yet, e mir lik i se, re is lik de ðil, mil le te bir hiz met kâr lýk týr.' De mok rat lýk, hür ri yet i vic dan, Ýs lâ mi ye tin bu kà nun u e sa sî si ne da ya na bi lir." Kay nak: A ge, s. 386; Ye ni As ya N., ) 1952'de Ýs tan bul'da gö rü len Genç lik Reh be ri mah ke me si ne, ehl i vu ku fa ce va ben ve ri len i ti raz na me den ký sa cýk bir bö lüm: "Ey a dâ let i ha ki ki ye nin mü mes sil le ri sý fa týy la hu kuk u u mu mi ye yi ve hay si yet i mil li ye yi mu ha fa za e den hâ kim ler! Genç lik Reh be ri'nin...a da let i ka nun ve hür ri yet i fi kir ve vic dan düs tu ruy la mah kû mi ye ti ve mu ha ke me si müm kün de ðil dir. Hür ri yet i fi kir ve hür ri yet i vic dan düs tu ru nu en ge niþ mâ nâ sýy la tat bik e den cum hu ri yet i da re si nin de mok ra si kà nun la rýy la as la ka bil i te lif de ðil dir." Kay nak: E mir dað Lâ hi ka sý, s ) "Ta rih çe i Ha yat" i sim li e se rin 633. say fa sýn da yer a lan Ý sa Ab dül ka dir'in ya zý sýn dan ký sa bir bö lüm: "...Nur Ta le be le riy le Nur Ri sâ le le ri ve on la rýn bu bü yük hiz met i Kur'â ni ye le ri De mok rat hü kû me ti nin bir bü yük ha se ne si dir ki, mü bâ rek â lem i Ýs lâm da ki ha re ket i Ýs lâ mi ye bu hü kû met i de mok ra si yi tak dir ve tah sin le kar þý lý yor." 5) Yi ne "Ta rih çe i Ha yat" i sim li e se rin 567. say fa sýn da yer a lan A vu kat Mih ri He lav'ýn mah ke me de ki mü da fa a sýn dan hür ri yet ve de mok ra si i le il gi li bö lüm de ay nen þu i fa de le ri o ku mak ta yýz: "Fil ha kî ka, mü vek ki lim (Be di üz za man Sa id Nur sî), bü tün mil let le be ra ber is tib dâ da kar þý mü câ de le et miþ, hür ri yet ve de mok ra si nin te si si ne ça lýþ mýþ ve bu hu sus ta hu sû le ge len mu vaf fa ki yet ten do la yý da mem nun ol muþ tur." Ne ti ce: Üs tad Be di üz za man'ýn hür ri yet ve meþ rû ti yet gi bi, cum hu ri yet ve de mok ra si ye de hak ve ha ki kat nâ mý na sa hip çýk tý ðý na da ir, yu ka rý da sý ra la dý ðý mýz de lil ve is pat lis te si ni da ha da u zat mak müm kün. Ü mit e de riz ki, bu muh kem de lil ler, ak si id di a lar da bu lu nan la rý ya ik na ya, ya da il zâm et me ye kâ fi gel sin. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ri sa le ler de Mu te zi le e leþ ti ri si (2) Ya þar Bey: Mu te zi le mez he bi nin Üs tad Be dî üz za man ca e leþ ti ri len gö rüþ le ri ne ler dir? Dün den de vam la: 2-Ta bi at çý lar se bep le re ha ki ki te sir ve ri yor lar. Me cu si ler bi ri þer i çin, bi ri ha yýr i çin ol mak ü ze re i ki ya ra tý cý ya i na ný yor lar. Mu te zi le de Ku lun i râ dî fi il le ri nin ya ra tý cý sý kul dur di yor. Ehl-i Sün ne te gö re i se Al lah bir dir; in sa nýn bü tün fi il le ri ni ve her þe yi ya ra tan Al lah týr. Be dî üz za man a gö re, ilk üç gö rüþ te ha tâ var dýr. Ü çü de had di ni aþ mak ta dýr. 1 Bu yan lýþ ve him le ri dü zelt mek ve ehl-i Sün net çiz gi si nin doð ru lu ðu nu gös ter mek i çin Be dî üz za man þu tes pit ler de bu lu nur: Ýn sa nýn sý fat la rý kü çü cük tür; eþ ya i le bir den de ðil, sý ra i le ve nö bet le þe meþ gul ol mak ta dýr. Son ra; in sa nýn kýy me ti ni be lir le yen ma hi ye ti dir. Ma hi ye ti i se gay re ti nis pe tin de de ðer li dir. Gay re ti de ga ye si ne gö re de ðer ka za nýr. Bir di ðer hu sus; in san han gi þey le il gi len se o na bað la nýr ve on da ken di ni kay be der. Ýn sa nýn kü çü cük þey le ri bü yük le re ver mek is te me yi þi bun dan dýr. Bir di ðer me se le i se, in san Ce nab-ý Hakk ý ken di sý fat la rý öl çü sün de dü þü nü yor, ha tâ e di yor. Çün kü Ce nab-ý Hakk ýn sý fat la rý ka yýt ve sý nýr al tý na a lýn maz. Ce nab-ý Hakk ýn kud re ti, il mi, i râ de si gü ne þin ý þý ðý gi bi bü tün var lýk la rý bir den sa rar. Hiç bir þey le öl çü le mez. Son ra; Al lah ýn kud re ti en ön ce eþ ya nýn iç yü zü nü et ki ler. Eþ ya nýn iç yü zü i se her hal de gü zel ve þef faf týr. Ýn sa nýn zih ni ve fik ri, Ce nab-ý Hakk ýn a za me ti ne bir öl çü bu la cak ge niþ lik te de ðil dir. Ce nab-ý Hak var lýk la ra as lâ ký yas e dil mez. Va ci bi müm ki ne ký yas et mek ten gü lünç þey ler çý kar. Ýþ te ta bi at çý la rýn ve him le ri, Me cu si le rin ha ta la rý ve Mu te zi le nin yan lýþ hü küm le ri nin al týn da ya tan se bep ler bun lar dýr. Bu tür ve him le re ba zen mü min ler de ves ve se ci he tiy le ma ruz kal mak ta dýr lar. Dik kat et mek lâ zým dýr. 2 3-Mu te zi le i mam la rý, Bü yük gü nah iþ le yen bir mü mi nin i ma ný gi der di yor lar. Oy sa ehl-i Sün net i nan cý na gö re, a mel i man dan bir cüz ol ma dý ðýn dan, bü yük gü nah iþ le yen kim se iþ le di ði gü na hý he lâl say ma dýk ça din den ve i man dan çýk maz. Üs tad Be dî üz za man ehl-i Sün net i nan cý nýn doð ru lu ðu nu þöy le a çýk lar: Ýn san nef si ha zýr bir dir hem lez ze ti ge le cek te ki, gö rün me yen ton lar la lez ze te ter cih e de bil di ði gi bi, ha zýr bir to kat kor ku sun dan, i le ri de bir se ne a zap tan da ha zi ya de çe ki nir. Ýn san da his si yat ga lip ol sa ak lýn mu ha ke me si ni din le mez. He ves ve veh mi hük me der ve az bir ha zýr lez ze ti, i le ri de ki ga yet bü yük mü kâ fa ta ter cih e der. Ne fis de yar dým et se, i man ma hal li o lan kalp ve a kýl su sar lar, çün kü mað lup o lur lar. Þu hal de bü yük gü nah la rý iþ le mek i man sýz lýk tan gel mi yor; his sin, he ve sin ve veh min gâ lip ol ma sýy la a kýl ve kal bin mað lû bi ye tin den i le ri ge li yor. 3 4-Mu te zi le i mam la rý der ler ki: Eþ ya ken di za týn da â hi ret ve ha ki kat i ti ba riy le ya i yi dir, o na bi na en em re dil miþ tir. Ya da kö tü dür, o na bi nâ en ya sak lan mýþ týr. Ya ni i yi lik ve kö tü lük eþ ya nýn zâ týn da var dýr. Al lah ýn em ret me si ve ya ya sak la ma sý o na bað lý dýr. Oy sa ehl-i Sün net ve l-ce ma at der ki: Ce nab-ý Hak bir þe ye em re der se o þey gü zel o lur. Ya sak lar sa o þey çir kin o lur. Ya ni gü zel lik Al lah ýn em ri i le, çir kin lik de Al lah ýn ya sak la ma sý i le or ta ya çý kar. Ehl-i Sün ne tin da ha i sâ bet li ol du ðu nu kay de den Be dî üz za man Haz ret le ri, na maz da ki ves ve se yi yen me nin de ehl-i Sün ne tin an la yý þý na gö re müm kün ol du ðu nu be yan e der. Ya ni gü zel lik ve çir kin lik Al lah ýn em ri ne gö re an la þýl dý ðýn dan, me se lâ ku lun bil gi si dý þýn da i bâ det bo zu cu bir du rum mey da na gel miþ ol sa, da ha son ra an la þýl ma sý da zor ol sa, bu du rum i bâ de ti boz maz, Ce nab-ý Hakk ýn ka bul et me si u mu lur. 4 5-Mu te zi le, Ce hen nem son ra dan ya ra tý la cak týr der. Oy sa ehl-i Sün ne te gö re Cen net ve Ce hen nem þu an mev cut tur. Be dî üz za man ehl-i Sün ne tin gö rü þü nün doð ru lu ðu nu þöy le a çýk lar: Bi ri bü yük, bi ri kü çük ol mak ü ze re i ki Ce hen nem var dýr. Kü çük Ce hen nem, dün ya nýn mer ke zin de var lý ðý bi lim sel o la rak da is pat la nan ve dün ya a te þin den i ki yüz bin de re ce da ha þid det li o lan a teþ kü re dir. Bü yük Ce hen ne min va zî fe le ri ni ber zah â le min de kü çük Ce hen nem yap mak ta dýr. Al lah ýn em ri gel di ðin de ü ze rin de ya þa yan in san la rý ha þir mey da ný na dö ke cek o lan dün ya, ay ný an da kar nýn da ta þý dý ðý kü çük Ce hen nem i de bü yük Ce hen nem e tes lim e de cek tir. Bü yük Ce hen nem, e lek trik lam ba la rý nýn fab ri ka sý nýn ka za ný hük mün de dir. Â hi re te ba kan gök yü zün de ki yýl dýz lar a te þi ve ha ra re ti bü yük Ce hen nem den, nur u da Cen net ten al mak ta dýr lar. 5 6-Mu te zi le ka de ri in kâr e der. Kur þun la ö len bi ri si i çin Mu te zi le, Ý sa bet al ma say dý öl me ye cek ti der. Oy sa ehl-i Sün ne te gö re ka de re i man, i man e sas la rýn dan dýr. Böy le bi ri si ne ehl-i Sün net: Ý sa bet al ma say dý, öl me si biz ce meç hul dür der. Be dî üz za man Haz ret le ri ne gö re, ka de rin se bep ve se be bin so nu cun da mey da na ge len o lay la a lâ ka sý bir dir. Ya ni, ka der o nun öl me si ni, o nun tü fe ðiy le tâ yin et miþ tir. Tü fek a týl ma dý ðý farz e dil di ðin de, o va kit ka de rin de bu nok ta da ol ma dý ðý farz e dil miþ ol mak ta dýr. Bu du rum da a da mýn öl me si ne ne i le hük me di le cek tir? El bet te meç hul dür. Ya ni ehl-i Sün net gö rü þün de ve i nanç çiz gi sin de i sa bet li dir. 6 Dip not lar: 1- Mu hâ ke mât, s. 114, 2- Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 76; Lem a lar, s. 80, 81, 4- Söz ler, s Mek tû bât, s. 15, 6- Söz ler, s. 431

6 6 YURT HABER Diþ He kim li ði Fa kül te si ne Ýz mir li ler den yo ðun il gi ÝZMÝR Kâ tip Çe le bi Ü ni ver si te si Diþ He kim li ði Fa kül te si ne bað lý o la rak a çý - lan Diþ Has ta ne si, Ýz mir li le rin yo ðun il gi siy le te da vi hiz met le ri ne de vam e - di yor. Ýz mir Kâ tip Çe le bi Ü ni ver si te si Diþ He kim li ði Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Tan can Uy sal, Has ta ne miz Ýz - mir in en göz de, en mo dern diþ has ta - ne si o la cak. Diþ he kim li ði a çý sýn dan Ýz mir i li ve E ge Böl ge si ne fark lý bir ba kýþ a çý sý ge ti re ce ði mi ze i nan cý mýz tam dýr þek lin de ko nuþ tu. Bü yük bir has ta po tan si ye li ne sa hip Ýz mir in bu yü kü nü ha fif le te cek le ri ni vur gu la yan Diþ He kim li ði Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Tan can Uy sal, 80 diþ kol tu ðu na sa hip fa kül te miz, i le ri tek no lo ji ü rü nü So kol lu Meh met Pa þa Ca mii res to re e di li yor BEYOÐLU NDAKÝ A zap ka pý So kol lu Meh met Pa þa Ca mi i. 2 mil yon 515 bin TL be del le res to re et ti ri li yor. Ýs - tan bul Ýl Ö zel Ý da re si ta ra fýn dan yap - tý rý lan res to ras yon ça lýþ ma la rý nýn E - kim 2012 de bi ti ril me si he def le ni yor. Sad ra zam So kol lu Meh met Pa þa ta ra - fýn dan 1578 yý lýn da Mi mar Si nan a yap tý rý lan A zap ka pý So kol lu Meh met Pa þa Ca mi si, Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re - si nce res to re e di li yor. Rö lö ve, res ti - tüs yon, res to ras yon pro je le ri 2008 yý - lýn da Böl ge Ko ru ma Ku ru lu nda o - nay la nan ca mi nin res to ras yon uy gu - la ma sý Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si ve Va - kýf lar I I. Böl ge Mü dür lü ðü kon trol lü - ðün de ve o luþ tu ru lan Bi lim Ku ru lu reh ber li ðin de yü rü tü le cek. 2 mil yon ci haz la rýy la ü ni ver si te mi zin hal ka a çý - lan ilk bi ri mi ol du. Ýz mir de bir çok diþ has ta ne si var an cak has ta po tan si ye li - ni kar þý la mak ü ze re her bö lü mün de üç dört uz man he ki min ça lýþ tý ðý, ö zel a lan lar da he kim le rin ol du ðu, imp lant ve i le ri cer ra hi iþ lem le ri nin ya pý la bi le - ce ði, ge nel a nes te zi al týn da da iþ lem le - rin uy gu la na bi le ce ði bir kli ni ðe sa hi - biz. Ba ka bil di ði miz ka dar çok has ta ya, ka li te li hiz met ver me yi he def li yo ruz de di. Ýz mir in Çið li il çe sin de, 4 bin 500 met re ka re lik ka pa lý a lan da 80 diþ ü ni - te si bu lu nan fa kül te de, gün lük 150 si ilk mu a ye ne ye ge le cek o lan top lam 500 has ta nýn te da vi si nin ya pýl ma sý bek le ni yor. Ýz mir/ci han 515 bin TL be del le res to re e di le cek ca mi de ça lýþ ma la rýn E kim 2012 de bi ti ril me si he def le ni yor. Res to ras yon kap sa mýn da taþ ha sar la rý nýn o na rýl - ma sý, yü zey te miz li ði ya pýl ma sý, ah - þap ka pý ve ka pak la rýn res to re e dil - me si, kur þun la rýn ye ni len me si, çi - men to e sas lý harç la rýn te miz len me si, çat lak la rýn o na rý mý, çü rü yen ah þap pen ce re le rin de ðiþ ti ril me si, mi na re þe re fe si al týn da ki taþ bo zul ma la rý nýn gi de ril me si gi bi mü da ha le ler ya pý la - cak. Ca mi nin et ra fýn da yük se len ze - min se vi ye si nin öz gün du ru mu na ge ti ril me si, sta tik ve ze min a na liz le ri, çat lak ve kot öl çüm le ri ya pý la rak güç - len dir me ih ti ya cý o lup ol ma dý ðý da tes pit e di le cek. Ýs tan bul/ci han 32 ki lo es rar e le ge çi ril di ÞANLIURFA DA 32 ki lo 100 gram es - rar e le ge çi ril di. Em ni yet Mü dür lü - ðün den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Þan lý ur fa-di yar ba kýr ka ra yo lu nun kent mer ke zi gi ri þin de uy gu la ma ya - pan Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, F.B nin kul lan dý ðý, pla ka sý a çýk lan ma - yan a ra cý þüp he ü ze ri ne dur dur du. F.B. i le ya nýn da bu lu nan K.K nin a - yak ka bý la rý i le a ra cýn te ker le ri nin ça mur lu ol du ðu nu fark e den gü - ven lik güç le ri, bu ki þi le ri ser best bý - ra ka rak ta ki be al dý. Ka ba hay dar kö - yü yol ay rý mýn da An tep fýs tý ðý bah - çe si ne gi ren zan lý la rýn a ra ca yük le - me ye ça lýþ tý ðý çu val lar da u yuþ tu ru - cu bu lun du ðu nu be lir le yen e kip ler, a ra ma so nu cu 7 pa ket te top lam 32 ki lo 100 gram es rar e le ge çi ril di. F.B. ve K.K. i le zan lý la ra u yuþ tu ru cu sev ki ya týn da a raç la rýy la ön cü lük et - ti ði be lir le nen S.P. ve K.G. gö zal tý na a lýn dý. Þan lý ur fa/a a Kan ser in birinci sebebi SÝGARA TÜRKÝYE DE her yýl ye ni teþ his e di len 150 bin kan ser ol gu su nun en az 100 bi ni nin di rekt si ga ra kul la ný mý i le i liþ ki li ol du ðu bil di ril di. Sa - de ce tü tün kon tro lü i le Tür ki ye de gö rü len kan ser le rin üç te i ki si nin ön le ne bi le ce ði be lir til di. Sað lýk Ba kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma da, son yýl lar da kan se rin tüm dün ya da ar týþ gös ter di ði ne dik kat çe kil di. A çýk la ma ya gö re, Dün ya Sað lýk Ör gü tü ve U lus la ra ra sý Kan ser A raþ týr ma A jan sý nýn ve ri le ri ne gö re 2008 yý lýn da dün ya ge - ne lin de 12 mil yon ki þi ye kan ser teþ hi si ko nu lur ken, bu ra ka mýn 2030 yý lýn da 26 mil yo nu a þa ca ðý tah min e di li yor. Bu ar tý þýn ö nem li bir bö lü mü ge liþ mek te o lan ül ke ler de gö rü le cek. Ge liþ mek te o lan ül ke ler de kan se re bað lý ö lüm ler de ar týþ gös te re cek. Dün ya Sað lýk Ör gü tü ne gö re, kan ser de gö rü len bu ar tý þýn te mel üç se be bi; yaþ lý nü fus ta mey da na ge len ar týþ, tü tün kul la ný mý ve o - be zi te. Bu ne den le, ül ke le rin fi nan sal kay nak la rý na uy gun þe kil de e - sas ya tý rým la rý ný kan se ri ön le me ve er ken teþ hi se yön len dir me le ri ge re ki yor. Kan ser sýk lý ðý dün ya ge ne lin de ki he men her ül ke de yýl lýk yüz de 1 2 o ra nýn da ar týþ gös te ri yor. Çok az sa yý da ki ge liþ miþ ül ke - de bu ar týþ kon trol al tý na a lý na bil miþ ve ne ga tif bir e ði lim gö rül me - ye baþ lan mýþ du rum da. Kan ser kon tro lün de ba þa rý lý o lan bu ül ke ör nek le ri in ce len di ðin de, kan ser le mü ca de le nin u zun sü reç te ba þa - rý gös te re ce ði, ö zel lik le tü tün, o be zi te ve bes len me gi bi fak tör ler ü - ze rin de ön le yi ci ted bir ler a lýn ma sý ge rek li li ði, me me, ra him að zý ve ba ðýr sak kan ser le rin de de top lum ta ban lý ta ra ma prog ram la rý nýn ül ke ge ne lin de uy gu lan ma sý ge rek li li ði gö rü lü yor. Tür ki ye de de kan ser tüm dün ya da ki gö rü len ben zer o ran lar da ar týþ gös te ri yor. Me me, ko lo rek tal ve ra him að zý kan se ri gi bi pek çok kan ser yü kü di ðer ül ke ler i le ký yas lan dý ðýn da çok az ol du ðu gö - rü lü yor. Di ðer ül ke ler i le ký yas lan dý ðýn da Tür ki ye i çin e sas so run tü tü ne bað lý kan ser ler. Her yýl ye ni teþ his e di len 150 bin kan ser ol - gu su nun en az 100 bi ni di rekt o la rak si ga ra kul la ný mý i le i liþ ki li. Sa - de ce tü tün kon tro lü i le Tür ki ye de gö rü len kan ser le rin üç te i ki si nin ön len me si müm kün. An ka ra/ci han Yaþlarý arasýnda deðiþen 67 kiþi düzenlenen programla teþekkür belgelerini aldýlar. FO TOÐ RAFLAR: CÝ HAN KIRIKKALE NÝN Yah þi han il çe sin de, yaþ la rý a ra sýn da de ði þen 67 ki þi, 4 ay da Ku r'ân-ý Ke rim o ku ma yý öð ren - di. E ði ti min ger çek leþ ti ril di ði Yah þi han Ýs tas yon Ca mi si nde top la nan ma hall - le li, i mam A li Yýl maz ýn teþ vik le riy le ký - sa sü re de Kur ân-ý Ke rim o ku ma yý öð - ren me nin se vin ci ni ya þa dý. Ca mi de dü - zen le nen prog ram, Kur ân ti la ve ti i le baþ la dý. Ca mi ye ge len ço cuk la ra ki tap he di ye e dil di. O ku ma yý öð re nen 67 ki þi ye te þek kür bel ge si ve ril di ve Kur ân-ý Ke rim he di ye e dil di. Ý la hi le - rin söy len di ði ve ha tim du a sý nýn ya - pýl dý ðý prog ram, ge len le re ye mek ik - ram e dil me siy le son bul du. Prog ra ma ka tý lan Ký rýk ka le Müf tü sü Be kir Ge - rek, Ne mut lu ki, Kut lu Do ðum Haf - ta sý ön ce si 67 in san Kur ân-ý Ke ri mi ÇORUM Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (ÇTSO), Ço rum leb le bi si nin ge le ce ði - nin gü ven ce al tý na a lýn ma sý a ma cýy la baþ la tý lan ça lýþ ma lar kap sa mýn da leb - le bi ci le rin bir ça tý al týn da ör güt len - me si i çin ko o pe ra tif ku rul ma sý ka ra - ra bað lan dý. Mer kez ve Os man cýk il - çe sin de fa a li yet gös te ren leb le bi ü re - ti ci le ri nin ka tý lý mýy la ÇTSO bi na sýn - da bir top lan tý dü zen len di. ÇTSO Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Çe tin Ba þa - ran hýn cal ýn baþ kan lý ðýn da ger çek leþ - ti ri len Yö re sel Ü rü nü müz Ço rum Y Ýleri yaþlarýna raðmen Kur ân okumayý öðrendiler öð ren me nin se vin ci ni ya þý yor. Bu in - san la rýn bir ço ðu nun yaþ la rý 80 e u laþ - ma sý na rað men az me de rek Kur ân ý öð ren di ler. Ken di le ri ni ca ný gö nül den kut lu yo rum de di. Yah þi han Ýl çe Müf tü sü Meh met Mü nüp Þal lý oð lu, Kut lu Do ðum ön ce si Ýs tas yon Ca mi - si nde gü zel gün ler ya þa ný yor. Ýn san lar a kýn a kýn Kur ân öð ren mek i çin ca mi - le re ko þu yor lar. Ne mut lu on la ra, cen net ten ken di le ri ne yer a yý rý yor lar þek lin de ko nuþ tu. Kur ân-ý Ke rim öð - re nim bel ge si ni a lan 87 ya þýn da ki Ah - met Ak bað, Ho ca mý za çok çok te - þek kür e di yo ruz. Cid dî sa býr gös ter di. Þah si din len me sa a tin den fe da kar lýk gös te re rek bi ze Kur ân öð ret ti. Ö mür - lük Kur ân has re ti mi zi bi tir di þek lin de duy gu la rý ný di le ge tir di. Ký rýk ka le/ci han Leb le bi ü re ti ci le ri bir leþ ti Leb le bi si nin Ge le ce ði ko nu lu top - lan tý da; leb le bi ü re ti mi, pa zar la ma, mar ka laþ ma, ser ma ye, ham mad de ve us ta sý kýn tý sý gi bi so run la rýn ya ný sý ra leb le bi ci es na fý nýn ko o pe ra tif ça tý sý al týn da bir a ra ya gel me si ko nu sun da ya pý la cak ça lýþ ma la rýn ma sa ya ya tý rýl - dý ðý be lir til di. ÇTSO Çe tin Ba þa ran - hýn cal, ko nuy la il gi li yap tý ðý a çýk la - ma da, Tür ki ye de leb le bi ü re ti mi nin en kök lü geç mi þe sa hip ol du ðu yer - leþ me le rin ba þýn da Ço rum un gel di - ði ni ha týr lat tý. Ço rum/ci han

7 Y DÜNYA 7 ORDU, MUHALÝFLERÝN EVLERÝNÝ YAKIYOR Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad yö ne ti mi nin An nan Pla ný ný ka bul et me si ne rað men Su ri ye ge ne lin de ön ce ki ak þam dan bu ya na ço ðun lu ðu ka dýn ve ço cuk ol mak ü ze re 94 ki þi nin öl dü rül dü ðü bil di ril di. Su ri ye Ge nel Dev rim Kon se yi dün sa bah Ýd lib de 10, Hu mus ta 3, Ha lep te 1 ki þi nin öl dü ðü nü a çýk la dý. Bir çok kent te o pe ras yon la rýn de vam et ti ði ni ak ta ran kon sey yet ki li le ri, or du nun ba zý kent ler de mu ha lif le rin ev le ri ni yak - tý ðý ný be lirt ti. Or du i çin den sý zan cep te le fo nu gö rün tü le rin de i se öl dü rü len mu ha lif le rin ce set le ri ne kö tü mu a me le ya pýl dý ðý nýn bel ge len di ði kay de dil di. Su ri ye de 1 yýl dýr de vam e den þid det o lay la rýn da yak la þýk 12 bin ki þi öldü. A ME RÝKA LI is tih ba rat yet ki li si, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn si ya si gü cün den hiç bir þey kay bet me di ði ni söy le di. A me ri kan Tem - sil ci ler Mec li si Ýs tih ba rat Ko mi te si Baþ ka ný Mi ke Ro gers, CNN e yap tý ðý a çýk la ma da, Su - ri ye li de ri nin, Su ri ye mu ha le fe ti nin ta nýn ma sý i çin de vam e den u lus la ra ra sý ba rýþ ça ba la rý na kar þýn yö ne ti mi de vir me ye ça lý þan mu ha le fe - te kar þý ka za nan ki þi ol du ðu nu dü þün dü ðü - nü i fa de et ti. Ro gers, A me ri kan is tih ba rat teþ - ki lat la rý na da ya na rak yap tý ðý a çýk la ma da, Beþ - þar E sad ýn ken di ik ti da rýn da kon tro lü kay bet - ti ði ne i liþ kin or ta da i þa ret ol ma dý ðý ný i le ri sü - re rek, E sad ýn be yin ta ký mý nýn da ðýl dý ðý ný gör mü yo ruz di ye ko nuþ tu. E sad re ji mi ge çen haf ta gü ven lik güç le ri nin mu ha lif le rin mev zi - le ri ni bom ba la dý ðý sý ra da mu ha lif le re kar þý za fer ka zan dý ðý ný i lan et miþ ti. Þam yö ne ti mi - nin BM nin des tek le di ði ba rýþ pla ný ný ka bul et me si ne kar þýn as ker le rin yer le þim yer le rin - den kýþ la la rý na dön dü ðü ne da ir ge liþ me ol - ma dý ðý bil di ri li yor. Ankara / a a ESAD GÜCÜNÜ KORUYOR AMERÝKAN TEMSÝLCÝLER MECLÝSÝ ÝSTÝHBARAT KOMÝTESÝ BAÞKANI MÝKE ROGERS, CNN'E YAPTIÐI AÇIKLAMADA, SURÝYE DEVLET BAÞKANI BEÞÞAR ESAD'IN SÝYASÎ GÜCÜNDEN HÝÇBÝR ÞEY KAYBETMEDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. A me rika lý is tih ba rat yet ki li si, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn si ya si gü cün den hiç bir þey kay bet me di ði ni savundu. Suriye den ka çýþ de vam e di yor SU RÝYE DE de vam e den ça týþ ma lar dan ka çan yak la þýk 300 Su ri ye li, sa bah sa at le rin de Ür dün e gel di. Ür dün gü - ven lik yet ki li si Mu ham med Ha tib, A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, a ra la rýn da ço cuk lar, ka dýn lar ve yaþ lý la rýn da bu lun du ðu Tel El-Þi hab böl ge sin den ge len sý ðýn ma cý la rýn, Ür dün ün Ram sa ken tin de ki kamp lar la, yi ne bu a maç la ha zýr la nan ça dýr la ra yer leþ ti ril di ði ni be lirt ti. Bu a ra da Su ri - ye den Ür dün e kaç ma ya ça lý þýr ken kon trol nok ta sýn da a - çý lan a teþ te ha ya tý ný kay be den bir Su ri ye li nin ce na ze tö - re ni, Ram sa hal ký ve Su ri ye li sý ðýn ma cý la rýn ka týl dý ðý yüz - ler ce ki þi lik bir ka la ba lýk ta ra fýn dan ya pýl dý. Baþ kent Am - man da ki ye rel in san hak la rý ku ru luþ la rý, Ür dün e ka çan Su ri ye li le rin sa yý sý nýn 100 bi ne yak laþ tý ðý ný a çýk la dý. Bir leþ - miþ Mil let ler ve ri le ri ne gö re, yak la þýk 25 bin Su ri ye li kom - þu ül ke le re ka çar ken, ül ke i çin de de 100 i la 200 bin ki þi ev le rin den ay rýl mak zo run da kal dý. Amman / a a Hu mus ta yüz ler ce ço cuk ye tim kal dý SU RÝYE or du su nun baþ lat tý ðý o pe ras yon lar son ra sý a i le le - ri ni kay be den yüz ler ce ço cuk ye tim kal dý. Ha tay a sý ðý nan Su ri ye li le rin bu lun du ðu kamp ta ki gör gü ta nýk la rýn dan bi ri, yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye or du su nun Hu mus a dü zen le - di ði o pe ras yon lar da, tank la rýn ku þat tý ðý Ba ba Amr Ma hal - le si nde a i le si ni kay be den ço cuk la rýn yý kýn tý lar a ra sýn da sa - hip siz kal dý ðý ný gör dük de di. Gör gü ta nýk la rýn dan E bu Ab - do da böl ge de baþ gös te ren aç lýk sý kýn tý sý nýn ye tim ve sa - hip siz ka lan ço cuk la rý ö lü me sü rük le di ði ni be lirt ti. Ab do, so kak lar da sa hip siz ka lan ve ya þam mü ca de le si ve ren ço - cuk la rýn top la na rak o to büs ler le bi lin me yen yer le re gö tü - rül dü ðü nü i fa de e de rek, Böl ge de ki ak ti vist ler ço cuk la rýn a si mi le e di le rek, i ler de Þeb bi ha kuv vet le ri o la rak kul la ný la - bi le ce ðin den kor ku yor di ye ko nuþ tu. Su ri ye de o lay la rýn baþ la dý ðý ge çen yý lýn Mart a yýn dan bu ya na Hu mus ta yak - la þýk 5 bin ki þi ha ya tý ný kay bet ti. Ýstanbul / a a Cuntacýlara kar þý se çim zaferi ka zan dý n A RA se çi min ya pýl dý ðý Myan mar da mil let ve ki li se çil di ði be lir ti len No bel Ba - rýþ Ö dü lü sa hi bi mu ha le fet li de ri A ung San Su u Çi i, ye ni dö ne min baþ la ma - sýn dan mem nun ol du ðu nu söy le di. A - ung San Su u Çi i, par ti si nin mer ke zin de yap tý ðý za fer ko nuþ ma sýn da, Bu, ye ni bir dö ne min baþ lan gý cý o la cak. Za fe ri - miz hal kýn za fe ri de di. Mu ha le fet li de - ri, ö nem li o la nýn ka za ný lan san dal ye sa - yý sý de ðil, seç men le rin de mok ra tik sü - re ce ka tý lým coþ ku su ol du ðu nu i fa de et - ti. 45 san dal ye den 44 ü i çin a day gös te - ren A ung San Su u Çi i nin par ti si U lu sal De mok ra si Bir li ði nden (NLD) ya pý lan a çýk la ma da, 43 san dal ye nin ka za nýl dý ðý bil di ril di. NLD den bir yet ki li, A ung San Su u Çi i nin se çim böl ge sin de ki 129 oy mer ke zin den 82 sin de oy la rýn yüz de 65 i ni al dý ðý ný be lirt ti. Yangon / a a Bar gu ti, tek ki þi lik hüc re ye ko nul du n FÝLÝS TÝN ÝN El Fe tih ha re ke ti nin ce za e vin de ki li der le rin den Mer van Bar gu ti, Ýs ra il e kar þý si vil di re niþ çað - rý sý yap týk tan son ra tek ki þi lik hüc re ye ko nul du. Tel A viv in ku ze yin de ki Ha - da rim ce za e vi nin söz cü sü Si van Veyz man, Bar gu ti nin dün ko nul du - ðu tek ki þi lik hüc re de bir haf ta ka la - ca ðý ný be lirt ti. Söz cü, Bar gu ti nin ge - çen haf ta yap tý ðý çað rý dan son ra tec rit e dil me si ne ka rar ve ril di ði ni söy le di. Bar gu ti, Ýs ra il de ki Ha da rim ce za e vin - den yol la dý ðý me saj da bü yük çap lý bir halk di re ni þi bu a þa ma da hal ký mý zýn çý kar la rý na hiz met e de cek tir di ye rek, Fi lis tin yö ne ti mi ne der hal Ýs ra il i le iþ - bir li ði ne son ver me çað rý sýn da bu lun - muþ tu. Mer van Bar gu ti, müm kün o - lan her yo la baþ vu ra rak iþ ga le kar þý koy mak Fi lis tin hal ký nýn hak ký dýr ve iþ gal 1967 sý nýr la rý ü ze rin de o dak lan - ma lý dýr i fa de si ni kul lan mýþ tý. Bar gu ti 2004 yý lýn da Ýs ra il mah ke me si ta ra fýn - dan beþ ki þi nin öl dü rül me sin den so - rum lu tu tu la rak mah kum e dil miþ ti. 5 kez ö mür bo yu ha pis ce za sý na çarp tý - rý lan Bar gu ti nin, ser best bý ra ký lýr sa Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mut Ab - bas ýn ye ri ni a la bi le cek en güç lü a day o la rak gö rü lü yor. Kudüs / a a Ya ban cý iþ çi le re ye ni hak lar ge li yor SU U DÝ A ra bis tan da ya ban cý iþ çi le re ye ni hak lar ta ný na cak. Ül ke de ça lý þan yak la þýk 9 mil yon ya ban cý iþ çi bulunuyor. Su - u di A ra bis tan Ça lýþ ma Ba kan lý ðý nnýn hazýrladýðý ye ni ya say la ký sa bir sü re i çin de ki þi ler ar týk spon sor luk sis te mi kap sa - mýn da iþ çi ge ti re me ye cek. Ça lýþ ma Ba kan lý ðý nýn ça lý þan la rýn hak la rý ný da ga ran ti al tý na a la cak ve sis te min ta ma mý ba - kan lýk ü ze rin den yü rü ye cek. Ya ban cý iþ çi ler a jan sý sa ye sin de ya ban cý iþ çi le rin ül ke ye ge ti ril me si ni ta ma men kon trol al tý na a laýnacak. En ö nem li si iþ çi le rin tüm ya sal hak la rý hü kü met ga ran ti si al týn da o la cak. Mev cut sis tem de ça lý þan la rýn pa sa port la rý na el ko yan iþ ve ren ler, ye ni ya sa nýn uy gu la ma ya ko nul ma sýy la bu nu ya pa ma ya cak. Tas la ðý iþ çi le rin a i le le ri - ni yan la rý na ge tir me le ri ve ya onlarla gö rü þe bil me le ri gi bi bir çok ko nu yu da bün ye sin de ba rýn dý rý yor. Cid de / a a Rusya'da Sibirya'nýn Tyumen þehrinden Surgut'a gitmek üzere havalanan acil iniþ yaparken düþtü. 32 kiþi öldü 11 kiþi yaralandý. FO TOÐ RAF: A A Si bir ya da u çak düþ tü: 32 ö lü var SÝBÝR YA DA ATR-72 ti pi yol cu u ça ðý nýn düþ me si so nu cu ö len - le ri sa yý sý 32 a çýk tý. Rus ya A cil Du rum lar Ba kan lý ðý ndan ya pý - lan a çýk la ma da, i çin de 43 ki þi nin bu lun du ðu u ça ðýn düþ me si so - nu cu 32 ki þi nin öl dü ðü nü, 11 ki - þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ya ra - lý la rýn he li kop ter le has ta ne ye kal dý rýl dý ðý be lir til di. Si bir ya nýn Tyu men ken ti ya ký nýn da ki Rocht chi no ha va a la nýn dan Sur - gut ken ti ne git mek ü ze re ha va la - nan yol cu u ça ðý nýn kal kýþ tan ký sa sü re son ra düþ tü ðü, bil di ril di. U - çak ta 39 yol cu ve 4 mü ret te ba týn bu lun du ðu a çýk lan mýþ tý. Rus ya A cil Du rum lar Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Sur gut ken - ti ne git mek ü ze ne Tyu men ken - tin den ha va la nan ye rel U ta ir e a it u ça ðýn Tyu men e 45 ki lo - met re u zak lýk ta düþ tü ðü be lir til - di. News.ru ha ber si te si de u ça - ðýn a cil i niþ yap tý ðý sý ra da düþ tü - ðü nü du yur du. Moskova / a a BUZDA MAHSUR KALAN BALIKÇILAR KURTARILDI RUS YA NIN do ðu sun da a na ka ra dan ko pan bir buz par ça sý nýn ü ze rin de mah zur ka lan 675 ba lýk çý, bü yük bir kur tar ma o pe ras yo nu i le kur - ta rýl dý. BBC nin ha be ri ne gö re kur tar ma o pe - ras yo nu na 48 uz man, 2 he li kop ter ve 11 ge mi ka týl dý. Sak ha lin A da sý nda av la nan ba lýk çý lar, ü ze rin de dur duk la rý buz par ça sý nýn kop ma sý so nu cu 500 met re sü rük len miþ ti. Rus ya A cil Du rum Ba kan lý ðý, kur ta rý lan ba lýk çý la rýn sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu nu a çýk la dý. Ankara / a a SEMÝNERE DÂVET Konu : Hz. Hatice; Aþka adanmýþ bir ömür Konuþmacý : Nurdan Damla Tarih : 5 Nisan 2012 Perþembe Saat: Yer : Rehberlik Araþtýrma Merkezi Organizasyon : Afyonkarahisar Yeni Asya Temsilciliði Not : Bayanlara Mahsustur. T.C. KÜTAHYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/5 Satýþ 1-Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : KÜ TAH YA i li, MER KEZ, çu bu ki çi kö yü, Kö yi çi mev ki in de 545 par sel, 2.155,00 m 2, Ta pu kay dýn da ev ve bah çe si geç me si ne kar þýn ü ze rin de ki ev yý kýl mýþ ar sa vas fýn da dýr. Özellikleri : Köy yerleþim alaný içerisindedir. Ýmar Durumu : Belediye imar planý dýþýnda köy hudutlarý içindedir. 1.Satýþ Günü : 18/05/ Satýþ Günü : -28/05/2012 Satýþ Saati : 10:00-10:15 -Arasý Satýþ Yeri : Kütahya Adliyesi Ek bina ikinci kat kütüphane yaný ihale salonu Muhammen Bedel : ,00 TL. 2-Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : KÜTAH YA i li, MER KEZ, Mal te pe ma hal le si 494 a da, 18 par sel, 200 m 2, Bah çe li Ka gir ev, Bod rum+1 ka tan i ba ret 60 M 2 'ye o tur - mak ta 2 o da, sa lon mut fak, tu va let ve ban yo dan i ba re tir. Özellikleri : Maltepe Mah.Sýrt Sok.da þehir merkezine 1 km.uzaklýkta her türlü hizmetlerden yararlanmaktadýr yýllýk binadýr. Ýmar Durumu : Üç metre ön bahçeli bitiþik nizam 4 kat yapý adasýndadýr. 1.Satýþ Günü : 18/05/ Satýþ Günü : 28/05/2012 Satýþ Saati : 10:15-10:30 - Arasý Satýþ Yeri : Kütahya Adliyesi Ek bina ikinci kat kütüphane yaný ihale salonu Muhammen Bedel : 132,056,00 TL. Satýþ Þartlarý : 1-Satýþ, yu ka rý da be lir ti len bi rin ci sa týþ gü nün de, sa týþ sa at le ri a - ra sýn da sa týþ ye rin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la yu ka rý da be lir ti len i kin ci sa týþ gü nün de ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak - lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li - nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý - cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve - ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3-Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se ic ra if las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa - iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. (*)Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip leri de dahildir. (ÝÝK m.126) B: Resmi Ýlanlar

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr Tesettür ve Risâle-i Nur Þü kür ler ol sun ki, in sî ve cin nî þey tan la rýn en gel ol ma ça ba la rý na rað men te set tü rü ter cih e den ha ným la rýn sa yý sý her ge çen gün ar tý yor. Dü þü nün ki sis tem bir as ra ya kýn dýr, te set tür e sa ret tir þek lin de pro pa gan da ya pý yor. Bu na rað men ger çek hür ri ye ti, te set tür de gö ren le rin ço ðal ma sý sý ra dan bir ha di se de ðil dir. El bet te te set tü rü ter cih e den ha ným la rýn sa yý sý nýn art ma sý se vin di ri ci ol du ðu ka dar, kýs men de ol sa þu ur un a zal ma sý da ay ný öl çü de en di þe kay na ðý dýr. Te set tür i le mo da a ra sýn da ki in ce ve has sas çiz gi ye çok dik kat e dil me si lâ zým. Te set tü re gir di ði yý lý do ðum gü nü o la rak gö ren ya zar Þu le Yük sel Þen ler, te set tü rü þöy le yo rum la mýþ: Çün kü te set tür, sa de ce baþ ört mek de ðil dir. Her baþ ör tü lü o lan, Ýs lâ mý ya þý yor de mek de ðil dir. Bu nun ör nek le ri ni çok gör mek te yiz. Bir tel gös ter mi yor, ba þý ný tam ör tü yor, a ma Ýs lâm a ay ký rý ne var sa; ký ya fe tin de, mak ya jýn da, hep si ni ta þý yor ve biz bu du ru ma gel me si ne çok ü zü lü yo ruz. Çün kü te set tür bu de ðil dir. Te set tür, ka dý nýn ca zi be si ni, gü zel li ði ni, te ra ve ti ni giz le me si dir. Te set tü rün mâ nâ sý za ten, Sitr den ge li yor, A rap ça bir ke li me. Sitr, ört mek de mek. Ka dý nýn vü cut hat la rý nýn be lir til me si, kar þý cin se kar þý, ka dýn le hi ne, Ya ra tý cý mýz ta ra fýn dan su nu lan gü zel bir ön lem dir ve e mir dir. Di ðer farz lar na sýl sa, te set tür de öy le si ne farz dýr ve Kur ân da ki e mir dir. (Ko nu þan: Hül ya O kur, berx.com, 2 Mart 2012) Da ha ön ce ki pek çok rö por ta jýn da da i fa de et ti ði gi bi Þu le Yük sel Þen ler in te set tür le ta nýþ ma sý Ri sâ le-i Nur e ser le ri ve si le siy le ol muþ. Þen ler, bu nu þöy le a çýk la mýþ: (Te set tü rü ter cih) Bir ve si le Be di üz za man Haz ret le ri ne de borç lu yum. A ða be yim (da ha ön ce Ri sa le-i Nur la rý ta ný dý ðý i çin), bi ze de hep o nun öð ret tik le ri ni ak tar dý. Çün kü biz ne Kur ân ý bi li yor duk, sa de ce o ku ma sý ný de ðil, bi zim i çin i nen â yet le rin ne ol du ðu nu bil mi yor duk, biz te set tür â ye tin den da hi ha be ri miz yok tu. Ben te set tü rü, Ri sâ le-i Nur lar da gör düm ve o nun ü ze ri ne dü þün düm. Ve o za man lar da baþ ka e ser ler de, ya yý nev le ri de yok tu. Bu nok ta çok ö nem li. Ba ký nýz, Tür ki ye te set tür, sý nýr la rý mý zýn dý þý na a tý la cak an la mý na ge len ka rar la rýn a lýn dý ðý bir dev re den ge li yor. U zun sü re müs teh cen lik ve a çýk sa çýk lýk teþ vik e di lir ken, te set tür sü rek li kö tü len miþ tir. Þen ler in de i fa de et ti ði gi bi bir nes lin Kur ân a ya naþ ma sý, o nu o ku yup öð ren me si en gel len miþ tir. Bu ba kým dan Ben te set tü rü, Ri sâ le-i Nur lar da gör düm ve o nun ü ze ri ne dü þün düm de me si dik ka te de ðer. Ay ný þe kil de O za man lar da baþ ka e ser ler de, ya yý nev le ri de yok tu i fa de si de mü him. Bu gün her i þi ken di le ri nin yap tý ðý ný söy le yen ler o gün ler de, o yýl lar da ger çek ten yok tu. A yýp de ðil, yok tu... Kim ne der se de sin, þa hit le rin i fa de le ri de gös te ri yor ki Ri sâ le-i Nur bu mil le tin i ma ný ný kur tar mýþ, her tür lü rüz gâ ra kar þý i nanç la rýn ko run ma sýn da bir sý ðý nak, bir da ya nak ol muþ tur. Bu gün kü kah ra man lar, kah ra man lýk la rý ný sür dür sün, a ma hiç de ðil se þa hit le ri de din le sin. Ri sâ le-i Nur un bu mil le te yap tý ðý hiz me tin ça pý, bü yük lü ðü ve et ki si göz den u zak tu tul ma sýn. Ger çi böy le bir tak dir e Ri sâ le-i Nur un ve o nu te lif e den Be di üz za man ýn ih ti ya cý yok tur, a ma kah ra man la rýn bu nu i lâ na ve i fa de ye ih ti yaç la rý var dýr. Çün kü gün ge lir ye ni ne sil ler þa hit le rin be yan la rý ný du yup ger çek le ri öð re nir se on la ra bes le nen hüs-ü zan, i yi gö rüþ ve dü þün ce ak si ne dö ne bi lir. Ge rek le ri ni çin biz den giz le di niz, per de ol du nuz di ye he sap so ra bi lir ler. Ri sâ le-i Nur gi bi bir el mas ký lýç la ta nýþ mýþ ol mak en bü yük þü kür ve si le si dir. Ay ný öl çü de bu e ser le ri muh taç la ra u laþ týr mak da boy nu mu zun bor cu, u nut ma ya lým... TEBRÝK Arkadaþýmýz Öder Kýzýlkan ile Ayþe Hanýmefendinin Ömer Faruk ismini verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Isparta Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Kýymetli aðabeyimiz Mustafa Pekel 'in oðlu Tarýk Bey ile Esra Hanýmefendinin Ýclal ismini verdikleri bir kýz çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Isparta Yeni Asya Okuyucularý Ý pek çi, Öz ve Tü ten gil in a i le le ri, mü da hil ol mak is te di ÖL DÜ RÜ LEN Ga ze te ci-ya zar Ab di Ý pek çi, An ka ra Cum hu ri yet Sav cý sý Do ðan Öz i le Ya zar ve Sos yo log Prof. Ca vit Or han Tü ten gil in a i le le ri, 12 Ey lül as ke ri dar be si ne i liþ kin An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si ne a çý lan da va ya mü da hil ol mak i çin di lek çe ver di. Di lek çe de, 12 Ey lül 1980 dar be si ön ce sin de ki; Ý pek çi, Öz ve Tü ten gil ci na yet le ri nin, top lu mu ka o sa, iç ça týþ ma ya sü rük le ye rek ül ke yi yö ne ti le mez ha le ge ti rip, as ke ri dar be ye ze min ha zýr la mak ve yö ne ti mi e le ge çir mek a ma cýy la iþ len di ði i le ri sü rül dü. Top lum da ka os ve gü ven siz lik or ta mý ya rat mak is te yen dar be ci le rin, hiç kim se nin gü ven i çin de ol ma dý ðý en di þe si ni yay mak ta ba þa rý lý ol du ðu ö ne sü rü len di lek çe de, bu nun la, ül ke de de - MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal (ayakta, 28 Þubat döneminde de evrensel hukuk kurallarýnýn ayaklar altýna alýnarak birçok kiþinin maðdur edildiðini belirterek söz konusu dönemde alýnan kararlarýn yok hükmünde sayýlmasýný istedi. FO TOÐ RAF: A A 28 Þubat yok sayýlsýn MAZ LUM DER TA RA FIN DAN STK'LA RIN DES TE ÐÝY LE 28 ÞU BAT SÜ RE CÝN DE A LI - NAN YAR GI KA RAR LA RI NIN ÝP TAL E DÝL ME SÝ Ý ÇÝN ÝM ZA KAM PAN YA SI BAÞ LA TIL DI. ÝN SAN Hak la rý ve Maz lum lar Ý çin Da ya nýþ ma Der ne ðin ce (MAZ LUM DER) 28 Þu bat sü re cin de a lý nan yar gý ka rar la rý nýn ip tal e dil me si i çin im za kam pan ya sý baþ la týl dý. An ka ra da ki bir o tel de dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan MAZ LUM DER Ge nel Baþ ka ný Ah met Fa ruk Ün sal, 28 Þu bat 1997 de ki Mil li Gü ven lik Ku ru lu top lan tý sýn da a lý nan ka rar lar la ve son ra sýn da ku ru lan hu kuk dý þý ya pý lan ma lar la si ya se te mü da ha le e dil di ði ni be lirt ti. Tür ki ye nin dar be ler le yüz leþ me ye baþ la dý ðý bir dö ne me gir di ði ni i fa de e den Ün sal, 28 Þu bat dö ne min de de ev ren sel hu kuk ku ral la rý nýn a yak lar al tý na a lý na rak bir çok ki þi nin mað dur e dil di ði ni söy le di. Söz ko nu su dö nem de a lý nan ka rar la rýn yok hük mün de sa yýl ma sý ný is te yen Ün sal, mað du ri yet le rin gi de ril me si ge rek ti ði ni bil dir di. 28 Þu - bat sü re cin de ki yar gý la ma la rýn hu ku ka ay ký rý yü rü tül dü ðü nü be lir ten Ün sal, þun la rý kay det ti: Bu sü reç te De niz Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý bün ye sin de Ba tý Ça lýþ ma Gru bu a dý al týn da il le gal bir ya pý lan ma ku rul du. Bu, ku ru lu þu ba ký mýn dan ta ma men hu kuk dý þý bir ya pý lan ma o lup i da re nin bü tün lü ðü il ke si ne ay ký rý dýr. Ba tý Ça lýþ ma Gru bu nun al dý ðý hu kuk suz ka rar lar ve fiþ le me ler so nu cu bir çok ki þi gö re vin den a lýn mýþ, öð ren ci ler e ði tim hak la rýn dan yok sun bý ra kýl mýþ, di sip lin ce za la rý i le ü ni ver si te ler den i li þik le ri ke sil miþ, fark lý gö rüþ ve i de o lo ji sa hip le ri hür ri ye ti bað la yý cý ce za lar la tec zi ye e dil miþ, i de o lo jik ka rar lar la in san la rýn ha yat la rý ka rar týl mýþ týr. Bu se bep le bin ler ce in sa nýn ha ya tý ný ka rart mýþ o lan 28 Þu bat sü re ci si ya si yar gý ka rar la rý nýn ip tal e di le rek ye ni den mah ke me yo lu nun a çýl ma sý ge - Menemen deki kazada darbe karþýtlýðýyla tanýnan emekli Yarbay Þenol Özbek vefat etti. ÝZ MÝR Me ne men de mey da na ge len tra fik ka za sýn da, dar be kar þýt lý ðýy la ta ný nan e mek li Yar bay Þe nol Öz bek in de a ra la rýn da bu lun du ðu 2 ki þi öl dü, 6 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, e mek li Yar bay Þe nol Öz bek in kul lan dý ðý o to mo bil Me ne men-ma ni sa yo lun da, kar þý yön den ge len Ha lil Bilgilol (73) yö ne ti min de ki 35 MBD 70 pla ka lý o to mo bil le çar pýþ tý. Ka za da, te rör le mü ca de le ko nu sun da gö rüþ le ri i le gün de me ge len ve dar be kar þýt lý ðýy la ta ný nan Öz bek i le Bilgilol öl dü. Öz bek yö ne ti min de ki o to mo bil de bu lu nan Ha bi be Nur gü ven (32) i le Ýlk nur Er taþ (37), di ðer o to mo bil de ki Tür kan Bil gi lol (72), Ay dýn Er do ðan (61), Na ge han Er do ðan (48), Cem Er do ðan (20) ya ra lan dý. Ha ya tý ný kay be den i ki sü rü cü nün ce na ze si, ya kýn la rý ta ra fýn dan Me ne men Dev let Has ta ne si nden a lýn dý. Öz bek in mok ra si nin as ký ya a lýn ma sý i çin si ya sal ve psi ko lo jik or ta mýn ol gun laþ tý rýl ma sý ve top lum da or du nun tek kur ta rý cý ol du ðu fik ri nin yer leþ ti ril me si nin a maç lan dý ðý i fa de e dil di. Ab di Ý pek çi nin öl dü rül me si nin ba sýn ca mi a sýn da, Prof. Ca vit Or han Tü ten gil in öl dü rül me si nin a ka de mik çev re de, Sav cý Do ðan Öz ün öl dü rül me si nin i se yar gý men sup la rý a ra sýn da de rin bir gü ven siz lik so nu cu nu do ður du ðu be lir ti len di lek çe de, þun lar kay de dil di: Va tan daþ, de ðil ken di si nin, sav cý la rýn da hi gü ven de ol ma dý ðý duy gu su na ka pýl mýþ týr. Ar týk kim se ge le ce ðin den e min de ðil dir. Top lum bu te rör ve a nar þi so na er sin de ne o lur sa ol sun nok ta sý na ge ti ril miþ ve ö zel lik le se çil miþ bu üç ci na yet le dar be þart la rý ol gun - E mek li Yar bay Öz bek, tra fik ka za sýn da öl dü ce na ze si An ka ra ya, Bilgilol un na a þý i se Ma ni sa ya gö tü rül dü. Ka za da ya ra la nan 4 ki þi nin ta bur cu e dil di ði, Tür kan Bilgilol un te da vi si nin Te pe cik E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si nde, Öz bek in a ra cýn da bu lu nan Ýlk nur Er baþ ýn te da vi si nin i se Me ne men Dev let Has ta ne si nde sür dü ðü öð re nil di. Ö te yan dan ka za nýn, Öz bek in ö nün de ki a ra cý ha ta lý sol la ma sýn dan kay nak lan dý ðý i le ri sü rül dü. Ka nal A da Al per Tan ýn ha zýr la yýp sun du ðu Si vil Dü þün ce prog ra mýn da yo rum cu o la rak ve çe þit li ga ze te ler le in ter net si te le rin de ki ya zý la rýn dan ta ný nan Þe nol Öz bek, Tür ki ye de in fi a le yol a çan bel ge nin al týn da im za sý bu lu nan Al bay Dur sun Çi çek i le bir lik te i ki yýl gö rev yap mýþ tý. Öz bek, dar be kar þýt lý ðý ve de mok ra tik a çý lý ma des tek ve ren söz le riy le de ta ný ný yor du. Ýz mir / a a-cihan laþ tý rýl mýþ týr.bu ba kým dan 12 Ey lül dar be si ni ger çek leþ ti ren þüp he li le rin ey lem le ri i le mü vek kil le rin öl dü rül me si a ra sýn da a çýk ve net fi i li ve hu ku ki ir ti bat bu lun mak ta dýr. 12 Ey lül dar be si ne i liþ kin ha zýr la nan id di a na me ye a týf ta bu lu nu lan di lek çe de, Ý pek çi, Öz ve Tü ten gil in 12 Ey lül e gi den sü re cin kur ban la rý o la rak se çil di ði, dar be yö ne ti mi nin bü tün ya sa dý þý ör güt le ri çö kert me si ne rað men bu ci na yet le rin ka til le ri ni ve az met ti ri ci le ri ni or ta ya çý ka ra ma dý ðý i fa de e dil di. Di lek çe de, 12 Ey lül e gi den sü reç te Ý pek çi, Öz ve Tü ten gil in sem bol i sim ler o la rak kat le dil di ði i fa de e di le rek, Ya kýn la rý da bu dâvânýn hem ta ný ðý hem de ka nýt la rý dýr. On lar ol ma dan bu da va ek sik ka lýr i fa de si ne yer ve ril di. An ka ra / a a rek mek te dir. MAZ LUM DER o la rak ko nuy la il gi li ya sa ça lýþ ma sý nýn ya pýl ma sý ta le biy le im za kam pan ya sý baþ la tý yo ruz. Ým za kam pan ya sý na Ah de Ve fa Plat for mu, Al tay Si ya si A raþ týr ma lar Der ne ði, A na do lu Genç lik Der ne ði, An ka ra Ý nanç Öz gür lü Plat for mu, An ka ra Genç lik E ði tim Mer ke zi Der ne ði, A raþ týr ma Kül tür Vak fý, AS DER, Bab-ý A li Eh li beyt Vak fý, Baþ kent Ka dýn Plat for mu, Bir lik Vak fý, Hür Be yan Ha re ke ti, Hak-Ýþ, ÝLK - DER, Ýn fak Vak fý, Me mur-sen, Mil li Türk Ta le be Bir li ði, Öz gür E ði tim-sen, Sa lih Mir za be yoð lu Ý çin Hu kuk Plat for mu, Þe hir ve Me de ni yet Der ne ði, Vah det Vak fý ve Toç Bir-Sen in de kam pan ya yý des tek le di ði bil di ril di. Top lan tý da 28 Þu bat sü re cin de mað du ri yet ya þa dýk la rý ný be lir ten ba zý si vil top lum ku ru lu þu ü ye le ri de ya þa dýk la rý na i liþ kin bil gi ler ver di. An ka ra / a a Özkes: Hal ký mýz AKP den ön ce de Müs lü man dý CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Ýh san Öz kes, yýl la rý ný Kur ân hiz me ti ne ver miþ bi ri si o la rak, Kur ân a kar þýy mýþ gi bi he def gös te ril di ði ni i fa de e de rek tepki gösterdi. Öz kes, Mec lis te dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nun da ha Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan o nay lan ma dan ma hal le bas ký sý baþ la dý ðý ný id di a et ti i le il gi li ma hal le bas ký sý þid det le, hid det le ve þu ur suz ca baþ la dý di yen Öz kes, bir ga ze te nin ve in ter net si te si nin, CHP nin i ma mý Kur ân a kar þý di ye ha ber ya pa rak, ma hal le bas ký sý yap tý ðý ný söy le di. Tür ki ye nin teh li ke li bir sü re ce gir di ði ni ö ne sü ren Öz kes, Kur ân a kar þý gös te ril me sin den do la yý uy ku la rý nýn kaç tý ðý ný be lirt ti. Öz kes, Yýl la rý ný Kur ân hiz me ti ne ver miþ bi ri si, Kur ân a kar þýy mýþ gi bi he def gös te ri li yor. Da ha ye ni ta ze çýk mýþ bu ya sa o nay dan geç me den ül ke nin gel di ði nok ta bu. AKP den ön ce de hal ký mýz Müs lü man dý, AKP den son ra da ký ya me te ka dar Müs lü man ka la cak. Bin 400 yýl ön ce Müs lü man lar a ra sýn da fit ne fe sat na sýl çý ka rýl dýy sa, bu gün de Kur ân ü ze rin den fit ne ve fe sat çý ka rý lý yor di ye ko nuþ tu. E lek trik, su ve do ðal ga za ya pý lan zam lar kar þý sýn da hal kýn pe ri þan ol du ðu nu i fa de e den Öz kes, Kur ân ýn, hak sýz lýk la rýn üs tü nü ört mek i çin kul la nýl dý ðý ný i le ri sür dü. Öz kes, ka nu nun 9. mad de si gö rü þü lür ken Ge nel Ku rul da ol du ðu ve oy la ma sý ra sýn da ku li se çýk tý ðý id di a sý nýn da doð ru ol ma dý ðý ný be lir te rek, Saf ra ke se si a me li ya tý ol du ðum i çin Ge nel Ku rul a að rý ke si ci i lâç lar a la rak gel dim. Oy la ma da bu lun ma ma ne de nim sað lýk so ru num dur. Kal dý ki bu oy la ma ya ka týl ma yan Baþ ba kan da da hil 60 AKP li mil let ve ki li Kur ân a kar þý mý dýr? de di. An ka ra / a a AÝLELERDEN ORTAK AÇIKLAMA: BÝZ HEM TANIK HEM DE KANITIZ DÝLEK ÇE DE, Ý pek çi, Öz ve Tü ten gil a i le le ri nin or - tak a çýk la ma sý na da yer ve ril di. A çýk la ma da, þun - lar kay de dil di: Çe þit li kat li am dö nem le ri a ra sýn - da, dar be ön ce si kat li am lar a dýy la a ný lan bir sü - reç te, can kay bý na uð ra mýþ a i le le riz. Bu ci na yet - le rin han gi ko þul lar i çin de kim ler ta ra fýn dan az - met ti ril di ði ni sor ma yý, a i le le rin mü da hil lik gö re vi dý þýn da bir yurt taþ lýk gö re vi o la rak da gör mek te - yiz. Ül ke nin geç mi þi ne ve ge le ce ði ne dam ga sý ný vu ran, dar be ön ce si ci na yet ler bað la mýn da, doð - ru dan mü da hil ol ma hak ký mý zý bir gö rev o la rak sa yý yo ruz. Biz hem ta nýk hem de ka ný týz. 12 Ey lül dâvâ sý na Mec lis mü da hil ol sun n CHP Kon ya Mil let ve ki li A til la Kart, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek e, Ýh ti lal li der le ri nin yar gý la na ca ðý dâ vâ ya, TBMM Baþ kan lý ðý o la rak mü da ha le ta le bin de bu lun ma yö nün de bir ça lýþ ma var mý? di ye sor du. Kart, Çi çek in ce vap la ma sý ta le biy le TBMM Baþ kan lý ðý na sun du ðu so ru ö ner ge si ne, 12 Ey lül ih ti la li so nu cun da, TBMM nin ka pa týl dý ðý ný, a na ya sal dü ze nin yok e dil di ði ni i fa de e de rek, Ýh ti la lin ön ce lik li ve doð run dan mu ha ta bý nýn, TBMM ol du ðu a çýk týr. Böy le bir sü reç te, TBMM Baþ kan lý ðý nýn o la ya ve ge liþ me le re du yar sýz kal ma sý dü þü nü le mez de di. Ýh ti lal li der le ri nin yar gý la na ca ðý dâvâya, TBMM Baþ kan lý ðý o la rak mü da ha le ta le bin de bu lun ma yö nün de bir ça lýþ ma o lup ol ma dý ðý ný öð ren mek is te yen Kart, Böy le bir ça lýþ ma yok sa, bu nun an lam ve ge rek çe si ne dir? so ru su nu yö nelt ti. An ka ra / a a BBP, zam la rý mah ke me ye ta þý ya cak nbbp Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, e lek trik ve do ðal ga za ya pý lan zam la rý Tü ke ti ci Hak la rý Mah ke me si ne gö tü re cek le ri ni bil dir di. Des ti ci, par ti ge nel mer ke zin de ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, tüm teþ ki lat la rý bil gi len dir dik le ri ni, a vu kat la rýn ha zýr lýk yap tý ðý ný, ha zýr lýk la rýn bit me si nin ar dýn dan i se e lek trik ve do ðal ga za ya pý lan zam la rý Tü ke ti ci Hak la rý Mah ke me si ne gö tü re cek le ri ni söy le di. Ya pý lan zam la rýn ge rek çe le ri nin ye te ri ka dar va tan daþ la ra a çýk lan ma dý ðý ný i fa de e den Des ti ci, Zam fur ya sýy la kar þý kar þý ya kal dýk. Bun lar ne yin zam mý. E ner ji de dý þa ba ðým lý lý ðý a zalt mak i çin ye ni bir stra te ji ge liþ ti ril mi yor, viz yon or ta ya kon mu yor. Hü kü met bu zam la rýn ge rek çe si ni þef faf o la rak a çýk la ma dýr di ye ko nuþ tu. Muh sin Ya zý oð lu nu ve Þe hit le ri An ma Gü nü kap sa mýn da Av ru pa da çe þit li ül ke ler de ki Türk va tan daþ la rý i le bir a ra ya gel dik le ri ni ha týr la tan Des ti ci, þöy le ko nuþ tu: Hol lan da zi ya re tin de ha va li ma nýn da ye þil pa sa port sa hi bi ol ma mý za rað men 2 sa at bek le til dik. Sa de ce biz le re de ðil o ra da ki Türk va tan daþ la rý na da bu ay rým cý lý ðýn ya pýl dý ðý ný öð ren dik. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn a ci len bu so ru na çö züm bul ma sý ge re ki yor. Bu ül ke ler de ya þa yan va tan daþ la rý mýz Türk çe ve din e ði ti mi a la mý yor. Bu e ði tim ler o ra da ki va tan daþ la rý mýz kur du ðu der nek ler ve ca mi ler a ra cý lý ðýy la yü rü tü lü yor. An cak bu yer ler de ye ter siz ka lý yor. Hü kü met o ra da ki va tan daþ la rý mýz bu e ði tim le ri al ma sý i çin gi ri þim baþ lat ma lý dýr. An ka ra / a a CHP, ba sýn öz gür lü ðü i çin Mec lis A raþ týr ma sý is te di nchp, ba sýn öz gür lü ðü nü ge niþ let mek, bu ko nu da des tek le yi ci ya sal da ya nak lar ha zýr la mak ve ba sýn öz gür lü ðü nü mo dern ül ke ler dü ze yi ne çý kar mak a ma cýy la Mec lis A raþ týr ma sý a çýl ma sý ný is te di. CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Mah mut Ta nal ve ar ka daþ la rý nýn im za sýy la Mec lis Baþ kan lý ðý na su nu lan a raþ týr ma ö ner ge si nin ge rek çe sin de, Ba sýn öz gür lü ðü ay ný za man da hal kýn ha ber al ma ve ger çek le ri öð ren me öz gür lü ðü dür. Ba sýn öz gür lü ðü ol ma dan de mok ra si o la maz de nil di. Tür ki ye de ba sýn öz gür lü ðü nün ge ri le di ði id di a e di len ge rek çe de, þu i fa de le re yer ve ril di: Tür ki ye ba sýn öz gür lü ðü ba ký mýn dan dün ya ge ne lin de ya pý lan a raþ týr ma lar da ya rý öz gür o la rak ni te len di ril mek te ve 2008 yý lýn dan bu ya na ba sýn öz gür lü ðün de ge ri le me ol du ðu kay de dil mek te dir. U lus la ra ra sý Ba sýn Ens ti tü sü nün (I PI) 2011 so nu i ti ba rýy la ba sýn öz gür lü ðü ih lal le ri ne i liþ kin ha zýr la dý ðý ra por da, Tür ki ye nin Av ru pa da ki en kö tü ba sýn öz gür lü ðü re sim le rin den bi ri ni çiz di ði vur gu lan dý. An ka ra / a a ZA YÝ Nü fus cüz da ný mý kay bet tim. Hü - küm süz dür. Ra na KE KÜL LÜ OÐ LU

9 HA BER 9 Y Ö lüm ler ne den ar dýn da hep so ru lar bý ra ký yor? Ka nal A da Al per Tan ýn ha zýr la yýp sun du - ðu Si vil Dü þün ce prog ra mýn da yo rum - cu o la rak ta ný dým ken di si ni. Ga ze te ler de ve in ter net si te le rin de ki ya zý la rý ný da o kur dum ço ðu za man. Dar be le re ve de mok ra si dý þý mü - da ha le le re kar þý çý kan tav rý ve Tür ki ye nin te - mel me se le le ri ne i liþ kin de mok ra tik çý kýþ la rýy la tav rý hep dik kat çe ki ciy di. Ö zel lik le, 12 Ey lül re fe ran du mu sü re cin de Ka nal A ek ran la rýn da - ki yo rum la rýy la Tür ki ye nin de ði þi mi ne mil li - yet çi çev re le rin des tek ver me si nok ta sýn da ön - cü lük et miþ tir. Si vil Dü þün ce prog ra mýn da da yo rum cu o la rak gö rüþ le ri ni ak ta rý yor du. Ve yap tý ðý, yap mak is te di ði bir çok pro je yi de pay laþ mýþ tý be nim le Ve bun dan i ki haf ta ka dar ön ce An ka ra da yap mam ge re ken rö por taj la rým var dý. O ra ya git ti ðim de bir ve si ley le gö rüþ müþ tük. O ra da yi - ne her za man ol du ðu gi bi, ül ke mi ze da ir me se - le le ri ko nuþ tuk. Þe nol Bey, her za man dar be kar þýt lý ðý ve de mok ra tik a çý lý ma des tek ve ren söz le riy le yer a lý yor du med ya da. Gö rüþ me de ken di si ne A ða bey bi raz siv ri bir dil kul la ný yor - su nuz. Bun dan hiç çe kin mi yor mu su nuz? di ye sor muþ tum. Ba na Kim se den kor kum yok ev vel Al lah de miþ ti. Ve ben, bu sa bah o nu a ra mak i - çin te le fo nu e li me al dý ðým da, ken di si nin ve fat ha be riy le kar þý laþ tým. Ko nuþ ma mýz es na sýn da ba na be lirt ti ði þey ler a ra sýn da bir çok teh dit al - dý ðý ve söy le di ði doð ru lar dan bi ri le ri nin çok ra - hat sýz ol du ðu þek lin de be yan la rý da ol du. Ý sim ve ma kam be lirt me den ko nuþ muþ tu, fa kat bu - na ca ný nýn çok sý kýl dý ðý her ha lin den bel liy di. Ge le lim ka za nýn o luþ þek li ne ve be yan la ra; Yol ça lýþ ma sý yü zün den da ra lan yol da Þe nol Öz bek i - da re sin de ki 06 LB 642 pla ka lý o to mo bil, kar þý yön - den ge len Ha lil Bil gi ol yö ne ti min de ki 35 MPD 70 pla ka lý o to mo bil le çar pýþ tý. Bu tür ka za lar si ze de çok ta ný dýk gel mi yor mu? Ül ke miz de bi ri le ri ko - nu þa rak bir ta kým mer kez le ri ra hat sýz et ti ðin de ba þý na ne ge le ce ði ar týk he pi miz ce ma lum dur. En ko lay yo lu bu sa ný rým, i þi kim vur du ya ge tir mek. Bu ya zan el le rin biz ce be lir li ve gö rü lür ol ma yan se nar yo la rý na, da ha kaç kur ban ve ri le cek? Þe nol Öz bek va ta ný na o nu ruy la hiz met et miþ bir as ker - di. U ma rým bu nun al týn dan ha ki ka ten bi zi dü þün - dü ren se nar yo lar çýk maz. Zi ra bu ül ke ar týk çok yor gun dur. Þe nol Öz bek Ben bu ül ke ye þe re fim le hiz met et tim ve ge re kir se uð run da da ö le bi li rim de miþ ti. Sa ný rým öy le de ol du. Ken di si ne yat tý ðý yer de hu zur ve rah met di li yo rum Rab bim den. Mekâný cen net ol sun Su ri ye dost la rý top lan tý sý nýn so - nuç bil dir ge si ya yýn lan dý. Mu - hâ le fe tin Su ri ye U lu sal Kon se yi þem si ye si al týn da top lan ma sý nýn dý þýn da çö zü me da ir en be lir gin hu sus, BM ve A - rap Bir li ði Su ri ye ö zel tem sil ci si An nan ýn ba rýþ plâ ný na des te ðin te yid e dil me si. Su ri ye ye mü da ha le ka ra rý a la ma yan BM ye yük le nen Baþ ba kan ýn Þam a net ve ke sin me saj ver me li yiz çað rý sý na rað men, bil dir ge de E sad ýn çâr-nâ çâr ka bul e dip Rus ya ve Çin in de o nay la dý ðý ba rýþ mis - yo nu na dik kat çe kil me si, çö zü me da ir i - puç la rý ve ri yor. Bu nun i çin ön ce lik le ça týþ ma la rýn so na er di ril me si ge re ki yor. Bun dan dýr ki si vil le rin ko run ma sý i çin BM gö ze ti min de her tür si lâh lý þid de te son ve ril - me si ni, ça týþ ma ya þa nan böl ge le re in sa nî yar - dým sev ki nin sað lan ma sý ný ta ah hüt e den ba - rýþ plâ ný þim di lik uy gu la na bi lir tek çâ re ol - mak ta. Su ri ye hal ký nýn meþ ru hak ký ný sa vun - ma sý ný sað la ya cak top lan tý ve ba rýþ çý gös te ri hak ký ný va ad e den plân, ça týþ ma la rý dur du - rup iç ba rýþ or ta mý na ze min ha zýr la ya cak en mâ kul çö züm yo lu o la rak gö rül mek te. Bu nun i çin dir ki, Su ri ye ön cü lü ðün de ül ke dâ hi lin de hal kýn ta lep le ri ni ve en di þe - le ri ni kar þý la ya cak, baþ ta si ya sî ör güt len me ve se çim ler ol mak ü ze re söz ve ri len de - mok ra tik sü re ci þart ko þan plân ýn ta - hak ku ku bü yük ö nem ta þý mak ta MÜ DA HÂ LE ÇA TIÞ MA YI AZ DI RIR As lýn da bil dir ge, mü da ha le ve tam - pon böl ge nin, baþ ta si lâh lý mu hâ le fet e des tek ve ren ba zý A rap ül ke le ri ol mak ü ze - re di ðer ka tý lým cý ül ke ler ce da hi be nim - sen me di ði ni or ta ya ko yu yor. An ka ra nýn baþ tan be ri sap lan dý ðý E sad ýn git me si ve Þam yö ne ti mi nin top ye kûn dev ril me si ü - ze ri ne ku ru lu po li ti ka la rý nýn ge çer siz li ði ni bir de fa da ha or ta ya ko yu yor. Ke za da ha bir gün ön ce, Su ri ye ye mü - da ha le nin þart ol du ðu nu ve gü ven lik böl - ge si a dý al týn da mut la ka tam pon böl ge a çýl ma sý ný tek rar la yan Dý þiþ le ri Ba ka - ný nýn, top lan tý nýn ar dýn dan ba rýþ mis yo - nu na des te ði mi zi bir kez da ha ye ni le dik de yip, mü da ha le den ve in sa nî ko ri - dor dan söz et me me si, ge li nen nok ta da va ký a nýn ka bul e dil di ði ni gös te ri yor. Her ne ka dar top lan tý da, Su ri ye ye yap tý - rým ça lýþ ma gru bu ku rul sa da Ba kan ýn sü - re ce i liþ kin a çýk la ma sýn da, dýþ mü da ha le ve tam pon böl ge den söz et me me si, in sa - nî a maç lý yar dým lar ýn plân da be lir til di ði gi bi BM nez din de o la ca ðý ný na za ra ver me si, Su ri ye mil lî mi sâ ký na a týf ta bu lu na rak mu hâ le fe ti net ve kap sa yý cý bir viz yon or ta - ya koy ma ya ça ðýr ma sý, bu nun do lay lý ik ra rý. Ne ti ce de, dost, kar deþ, Müs lü man kom - þu su o la rak Su ri ye de ta raf lar a ra sýn da a - ra bu lu cu luk la bu luþ tur mak ve ba rýþ tý ra - rak ça týþ ma la rýn so na er di ril me si, ba rýþ ve is tik ra rýn te mi niy le de mok ra tik leþ me re - form la rý nýn ba þa rý sý i çin ça lý þýl ma sý ge rek - ti ði hu su su bir kez da ha ö ne çý ký yor. Su ri ye nin bö lü nüp par ça lan ma sý na se be - bi yet ve re cek tam pon böl ge ben ze ri mü - da ha le po li ti ka la rý yla yap tý rým lar ýn bir ne ti ce ver me ye ce ði tes bi ti hak lý çý ký yor. Ec ne bi le rin ta þe ron lu ðu an la mý na ge len po li ti ka la rýn a ký bet siz li ði bir de fa da ha tes cil e di li yor. Hem de Tür ki ye nin ev sa hip li ði ni yap tý ðý Su ri ye nin dost la rý top lan tý sýn da SU RÝ YE TU ZA ÐI NA DÜÞ ME ME LÝ Bil dir ge, E sad ýn dev ril me si nin Lib - ya da ol du ðu gi bi ça týþ ma la rý so na er dir - me ye ce ði ni, ba rýþ ve is tik ra rý ge tir me ye ce - ði ni; An ka ra nýn baþ ka la rý he sâ bý na kom - þu su na te hev vü rü nün boþ ye re ol du ðu nu gös te ri yor. Rus ya Dev let Baþ ka ný Med ve - dev in i fâ de siy le, Su ri ye de so run la rý çöz - me ye ce ði, ça týþ ma la rý da ha da de rin leþ ti rip yay gýn laþ tý ra rak ül ke yi bü tü nüy le iç sa va ya sü rük le ye ce ði ger çe ði nin tes bi ti o lu yor. Ne var ki top lan tý nýn a ka bin de, A me ri - kan Dý þiþ le ri Ba ka ný Clin ton da En ka pa lý re jim ler bi le re for ma gi de bi lir di ye sü reç - ten u mut lu ol du ðu nu be lir tir ken, An ka ra, Su ri ye nin bü tün lü ðü nü ko ru ya cak, de - mok ra tik re form la rý hýz lan dý ra cak, hal kýn ba rýþ ve bir lik le ka tý la ca ðý si ya sî çö züm sü re ci ni e sas al ma lý. Ak si hal de Su ri ye ye mü da ha le ay nen I rak a mü da ha le de ol du ðu gi bi en çok Tür - ki ye ye za rar ve rir. Ýn sa nî du rum da ha da kö tü le þir, kar ga þa ve ka os ar tar. Üs te lik Tür ki ye yi Müs lü man kom þu su kar þý sýn da cep he ül ke si du ru mu na so kar. Tür ki ye, em per ya list le rin kü re sel je o po - li tik ve e ge men lik e mel le ri uð ru na da yat tý - ðý Su ri ye tu za ðý na düþ me me li. Su ri ye de si ya sî çö züm sü re ci En yaþ lý Os man lý ve fat et ti nos MAN LI a i le si nin en yaþ lý ü ye si Nes li þah Sul tan ve fat et ti. Os man lý Ha ne dan Def te - ri ne kay dý ya pý lan son ki þi o la rak bi li nen ve Os man lý a i le si nin en yaþ lý ü ye si o lan Nes li þah Os man loð lu nun (91), ön ce ki gün e vin de ve - fat et ti ði bil di ril di. 2. Ab dül ha mid in 4. ku þak to ru nu Ab dül ha mid Ka yý han Os ma noð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, son Os man lý pa di þa hý Sul tan Vah det tin ve son ha li fe Ab dül me cit in to ru nu Nes li þah Sul tan ýn Or ta köy de ki e - vin de ön ce ki gün ge çir di ði ra hat sýz lýk so nu - cu ve fat et ti ði ni bil dir di. Ýs tan bul / a a Sa nat çý Bo ra bu gün def ne di li yor nte DA VÝ gör dü ðü has ta ne de ve fat e den Ye - þil çam ýn us ta o yun cu su Ek rem Bo ra nýn ce - na ze si, bu gün öð le vak ti Zin cir li ku yu Ca mi - si nde ký lý na cak ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Zin cir li ku yu Me zar lý ðý nda top ra ða ve ri le cek. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Ka dý köy de ki Flo ren ce Nigh tin ga le Has ta ne - si nde 30 Mart Cu ma gü nün den be ri te da vi gö ren ve ön ce ki gün ak ci ðer ö de mi se be biy le ve fat e den Bo ra i çin, bu gün sa at da A - kat lar Kül tür Mer ke zi nde tö ren dü zen le ne - cek. Bo ra nýn ce na ze si, tö re nin ar dýn dan öð le vak ti Zin cir li ku yu Ca mi si nde ký lý na cak ce na - ze na ma zý nýn ar dýn dan Zin cir li ku yu Me zar lý - ðý nda def ne di le cek. Ýs tan bul / a a Lib ya lý yol cu 2,5 mil yon do lar la ya ka lan dý na TA TÜRK Ha va li ma ný nda Lib ya lý bir yol cu be yan da bu lun ma dý ðý 2,5 mil yon do lar la yurt dý þý na çý kýþ ya par ken ya ka lan dý. A ta türk Ha - va li ma ný Þu be Mü dür lü ðü A sa yiþ Bü ro A mir - li ði e kip le ri, Ür dün e git mek ü ze re A ta türk Ha va li ma ný na ge len Lib ya lý A.Z. (33) i sim li yol cu yu þüp he ü ze ri ne dur du ra rak a ra ma yap tý. Ya pý lan kon trol de, yol cu nun va li zin de be yan e dil me miþ çok mik tar da ABD do la rý bu lun du. Lib ya lý yol cu yu gö zal tý na a lan a sa yiþ bü ro a mir li ði e kip le ri, pa ra nýn sa yýl ma sý i çin bir ban ka dan yar dým is te di. Yak la þýk 6 sa at sü ren sa yým so nun da be yan e dil me miþ pa ra - nýn mik ta rý nýn 2,5 mil yon do lar ol du ðu be lir - len di. Lib ya lý A.Z nin po lis te ki ilk i fa de sin de, ti ca ret yap mak i çin Lib ya dan Am man a tran - sit o la rak git mek is ter ken A ta türk Ha va li ma - ný nda u ça ðý ný ka çýr dý ðý ný ve bir baþ ka ha va - yo lu þir ke ti ne a it u çak la Am man a git mek i çin Tür ki ye ye gi riþ yap tý ðý ný söy le di ði öð re nil di. Lib ya lý yol cu po lis te ki i fa de si nin ar dýn dan Ba - kýr köy Ad li ye si ne sevk e di lir ken, e le ge çi ri len 2,5 mil yon do lar da sav cý lýk em riy le Mer kez Ban ka sý na tes lim e dil di. Ýs tan bul / a a Mar ma ra da 5 met re lik kö pek ba lý ðý ya ka lan dý nmar MA RA de ni zi ne ký yý sý o lan Mar ma ra e - reð li si il çe si sa hi li a çýk la rýn da ba lýk çý la rýn að la rý - na 1 ton a ðýr lý ðýn da, 5 met re u zun lu ðun da cam göz cin si kö pek ba lý ðý ta kýl dý. Ba lýk çý lar, Mar ma ra e reð li si sa hi li a çýk la rýn da ba lýk çý la rýn að la rý na ta ký lan cam göz cin si kö pek ba lý ðý ný a - ðýr lý ðý ne de niy le tek ne le ri ne çý ka ra ma dýk la rý i - çin sa hi le ka dar að la sü rü ye rek ge tir di ler. 1 ton a ðýr lý ðýn da ve 5 met re u zun lu ðun da ki kö pek ba lý ðý iþ ma ki na la rý yar dý mýy la de niz den çý ka rýl - dý. Kö pek ba lý ðý ný ya ka la yan lar a ra sýn da o lan ba lýk çý Er kan Ak de niz, Mar ma ra da ya ka la nan en bü yük ba lý ðý ol du ðu nu tah min et tik le ri ni, cam gö zün e ti ni Ýs tan bul da ki lüks res to ran la ra sa ta cak la rý ný be lirt ti. Çev re de ki ler ta ra fýn dan A liþ a dý ko nu lan kö pek ba lý ðý na bir sü re yak la - þa ma yan va tan daþ lar, da ha son ra kö pek ba lý ðý - nýn ya nýn da ha tý ra fo toð raf çek tir di. A NA YA SA Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim Ký - lýç, yar gý nýn he sa bý ný ve re me di ði sý nýr ta ný - maz uy gu la ma la rý nýn, a ðýr be del ler ö den - me si so nu cu nu do ður du ðu nu, a na ya sa ve ya sa lar da ra di kal de ði þim le rin ya pýl ma sý nýn hak lý ne de ni ni o luþ tur du ðu nu be lir te rek, Dün yar gý nýn si ya se ti ku þat ma gay ret le ri ne kar þý çýk tý ðý mýz gi bi bu gün de si ya se tin yar - gý yý ku þat ma sý na i zin ver me ye ce ðiz de di. U lus la ra ra sý Yar gý Re for mu Sem poz yu - mu nun a çý lý þý na, A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, A na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim Ký lýç, Yar gý tay Baþ ka ný Na zým Kay nak, Da - nýþ tay Baþ ka ný Hü se yin Ka ra kul luk çu, Dün - ya Ban ka sý Tür ki ye Tem sil ci si Mar tin Ra i - ser, As ke ri Yük sek Ý da re Mah ke me si Baþ ka - ný Ab dul lah Ars lan, Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Ha san Er bil, Yük sek Se çim Ku ru - lu (YSK) Baþ ka ný A li Em i le yük sek yar gý or - gan la rý men sup la rý ve çok sa yý da ha kim, sav cý ka týl dý. A çý lýþ ta ko nu þan Ký lýç, yar gý or - gan la rý ve A da let Ba kan lý ðý nýn son yýl lar da u lus la ra ra sý dü zey de yap týk la rý bu tür ba þa - rý lý or ga ni zas yon la rýn dik ka ti çe ki ci þe kil de art ma sý nýn, Tür ki ye i çin u mut ve ri ci bir ge - liþ me ol du ðu nu söy le di. Sem poz yu mun ko - nu baþ lýk la rý na ba kýl dý ðýn da, Tür ki ye de hak ve öz gür lük ler ko nu sun da yük se len bir bi - lin cin var lý ðý nýn gö rü le ce ði ni i fa de e den Ký - lýç, Bu bi lin cin do ður du ðu so run la rý çö züm yol la rý a ra ma ça ba sý ný, ül ke ve dün ya ba rý þý - na kat ký ve re cek pro je ler kap sa mýn da de - ðer len dir mek ge re kir. Din, dil, ýrk far ký gö - ze til mek si zin yar gý dün ya sý nýn so run la rý na der man o la cak, ça re le ri ko nuþ mak ü ze re biz le ri bir a ra ya ge ti ren gü cün sa hip ol du - ðu muz or tak in san lý ðýn o nur ve bi lin cin den kay nak lan dý ðý a çýk týr di ye ko nuþ tu. Yar gý yý bir cüm le i le ya þan mýþ ger çek le - re u laþ ma sa na tý o la rak ta ným la yan Ký lýç, þöy le de vam et ti: Bu ger çek le re u laþ mak la hak ve öz gür - lük le ri ih lal e dil miþ o lan la rýn, hak la rý ný za - ma nýn da ve a dil ce tes lim et miþ o lu ruz. Ýþ te bu gün, bu sa na týn ic ra sý sý ra sýn da or ta ya çý - kan en gel le rin kal dý rýl ma sý i çin ge li þen tek - nik ler ko nu þu la cak. Böy le ce yar gý nýn as li gö re vi o lan ya þan mýþ hak ih lal le ri ni or ta dan kal dýr mak i çin vic dan bir li ði ni sað la mýþ o la - ca ðýz. Yar gý nýn top lu ma sun du ðu ye ga ne ü - rün a da let tir. Ve bu ü rü nün al ter na ti fi de yok tur. A da let hiz met le ri nin o na rý cý ni te li ði, ü re tim ka li te si ve za ma nýn da da ðý tý mýn var - lý ðý i le güç ka za nýr. Ak si du rum bu na lým, ka os ve vic dan la rý is ya na sü rük le mek ten baþ ka so nuç do ður maz. Ýþ te hu ku kun hak - sýz lý ðý o la rak da ta ným la ya ca ðý mýz bu ka o tik du ru ma çö züm bul mak zo run da yýz. RE FORM LAR ÝN TÝ KAM A RA CI OL MA SIN Ha þim Ký lýç, Türk yar gý dün ya sýn da ya þa - nan bü yük so run la rýn, uy gu la ma sü re cin de ya þa nan o lum suz luk lar dan kay nak lan dý ðý ný i fa de e de rek, ha ki min ta raf sýz lý ðý nýn sað la - na ma ma sý, mes le ki e ði tim de ki ek sik lik ler, ev ren sel de ðer le re u zak lak gi bi ne den le rin uy gu la ma da top lu mu ik na e de cek güç lü ka rar la rýn çýk ma sý na im kân ver me di ði ni kay det ti. Do ðan bu boþ lu ðun, her se fe rin de si ya set ku rum la rýn ca ya sal dü zen le me ler ya pýl mak su re tiy le dol du rul du ðu nu ve yar - gý nýn yo rum a la ný nýn da ral týl dý ðý ný be lir ten Ký lýç, bu nun bir þe kil de yar gý ya o lan gü ven - siz lik o la rak da ta ným la na bi le ce ði ni kay det - ti. Ký lýç, Yar gý nýn he sa bý ný ve re me di ði sý nýr ta ný maz uy gu la ma la rý, a ðýr be del ler ö den - me si so nu cu nu do ður muþ, a na ya sa ve ya - sa lar da ra di kal de ði þim le rin ya pýl ma sý nýn hak lý ne de ni ni o luþ tur muþ tur. Dün yar gý - nýn si ya se ti ku þat ma gay ret le ri ne kar þý çýk - tý ðý mýz gi bi bu gün de si ya se tin yar gý yý ku - þat ma sý na i zin ver me ye ce ðiz di ye ko nuþ tu. Ha kim le rin, ya sa la rýn ve ku ral la rýn di li ol du ðu nu vur gu la yan Ký lýç, þun la rý kay det ti: Bu di li na sýl kul la nýr sa nýz, hu kuk dev le ti o na gö re o lu þur ve ge li þir. Ha ki min iç dün ya - sýn da ki en di þe, kay gý, kor ku, i de o lo jik bas ký, dost luk ve düþ man lýk duy gu la rýn dan a rýn dý - rýl ma sý, ta raf sýz lý ðý nýn ol maz sa ol maz ko þu lu - dur. Vic dan lar ü ze rin de o lu þan bu iþ gal ler kalk ma dýk ça, ba ðým sýz ve ta raf sýz bir yar gý nýn o lu þu mu nu sað la mak müm kün de ðil dir. Hu - kuk, si ya sal, kül tü rel ve sos yal ha ya tý dö nüþ - tü ren çok güç lü bir a raç týr. Bu a ra cýn dö nüþ - tü rü cü gü cü nü, top lu mu hi za ya so kan ve sa - yet çi bir an la yýþ i çin de ðil, in san o nu ru nu hu - zu ra er di ren hak ve öz gür lük le rin a dil da ðý tý - mýn da tü ket me li yiz. Ya pý la cak re form la rýn, geç miþ ten in ti kam al ma a ra cý o la rak kul la nýl - ma sý gi bi bir yan lýþ lý ða da dü þül me me li dir. Ak tör le ri de ðiþ miþ ye ni ve sa yet o dak la rý nýn o luþ ma sý na im kân ver me yen sa mi mi de ði - þim le re i nan mak is ti yo ruz. Top lu mun ve dün ya ba rý þý nýn bu na ih ti ya cý var dýr. Ba ðým - sýz lýk ve ta raf sýz lýk so run la rýn çöz müþ bir yar - gý nýn, a dil, ma kul ve öl çü lü ka rar la rýy la uy - gu la ma so run la rý or ta dan kal ka cak, o lu þan bu gü ven ik li min de hak ve öz gür lük le rin da - ha ra hat ya þan ma sý sað la na cak týr. Hal ký mý zýn mut lu lu ðu a dý na ev ren sel de ðer ler le bü tün - leþ miþ, her tür lü si ya si ve i de o lo jik et ki den a - rýn dý rýl mýþ, hýz lý ve et kin bir yar gý ih ti ya cý, ko - nu þa ca ðý mýz re form pro je le ri ni ger çek leþ tir - me yi zo run lu kýl mak ta dýr. Ký lýç, u yuþ maz lýk lar i çin yar gý ya in ti kal et me den ön ce ye ter li çö züm yol la rý nýn ön gö rü le me me si, yar gý la ma a þa ma la rýn da a ra ka de me le rin ha ya ta ge çi ri le me yi þi nin, ya þa nan tý ka nýk lýk la rýn se bep le rin den ba - zý la rý ol du ðu nu i fa de et ti. An ka ra / a a Herkes iþini yapsýn AYM BAÞ KA NI KI LIÇ: DÜN YAR GI NIN SÝ YA SE TÝ KU ÞAT MA GAY RET LE RÝ NE KAR ÞI ÇIK - TI ÐI MIZ GÝ BÝ BU GÜN DE SÝ YA SE TÝN YAR GI YI KU ÞAT MA SI NA Ý ZÝN VER ME YE CE ÐÝZ. cev ni as ya.com.tr Ço cuk lar a na ya sa ta lep le ri ni sý ra la dý nço CUK Vak fý nýn ha zýr la dý ðý A na ya sa ve Ço cuk Ra - po ru nun a na te ma sý, ço cu ðun bü tün yön le riy le gö rü - nür o la ca ðý ye ni bir a na ya sa ha zýr lan ma sý o la rak be lir - len di. Va kýf tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, 1. Tür - ki ye Ço cuk Hak la rý Kon gre si nde ço cuk ve ye tiþ kin de le ge le rin al dý ðý ka rar dan bu ya na sür dü rü len ça lýþ - ma lar so nuç lan dý rý la rak bir ra por ha li ne dö nüþ tü rül - dü. Bu na gö re ra por da, a na ya sa ya pý mý sü re cin de ço - cuk gö rü þü a lýn ma sý i çin ö zel bir ça lýþ ma ya pýl ma sý ve bu kap sam da 81 il ve 957 il çe de TBMM ü ye le riy le ço - cuk la rýn bu luþ ma sý nýn sað lan ma sý ge rek ti ði be lir ti le - rek, Güç ko þul lar da ki ço cuk la rýn ka tý lý mý ve gö rüþ le ri - nin a lýn ma sý na ö zel ö nem ve ril me li ve a na ya sa nýn bü - tü nün de ço cuk, ye tiþ kin ler gi bi hak sa hi bi ve e þit bi rey o la rak ka bul e di le rek dü zen le me ya pýl ma lý i fa de le ri kul la nýl dý. Ra por da, ço cu ðu da top lum sal söz leþ me nin bir ta ra fý o la rak gö ren ve ço cu ðun gö rü nür o la ca ðý ký sa bir a na ya sa ha zýr lan ma sý is te nir ken, ço cuk ko nu su nun bü tün cül bir ba kýþ a çý sýy la ve ço cu ða öz gü hak lar çer - çe ve sin de gü ven ce al tý na a lýn ma sý ve a na ya sa da dev le - tin ço cu ða kar þý bü tün yü küm lü lük le ri nin yer al ma sý ge rek ti ði vur gu lan dý. Ço cuk hak la rý i le ye tiþ kin hak la - rý nýn e þit ka bul e dil di ði ra por da, ço cu ðun ön ce lik li yük sek ya ra rý te me lin de ya þa ma ve sað lý ðý ný ko ru ma, ge liþ me ve ye te nek le ri ni ge liþ tir me, ko ru ma ve ay rým - cý lýk gö zet me me an la yý þý na da ya nan, ken di si ni il gi len - di ren her ko nu da gö rü þü nün a lýn dý ðý, ço cu ðu ve hak - la rý ný bü tün cül bo yut la rýy la yan sý tan, ço cu ðun gö rü - nür ol du ðu ve ço cu ða say gý ya da ya lý ye ni bir a na ya sa ha zýr lan ma sý tek lif e dil di. Ýs tan bul / a a Si vas O lay la rýný sav cý Ak soy soruþturacak nma LAT YA Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li - ði nin Si vas O lay la rýy la il gi li baþ lat tý ðý so ruþ tur ma yý yü rüt - mek ü ze re Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ýs ma il Ak soy, gö rev len di ril di. Ma lat ya Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav - cý Ve kil li ði nce ge çen haf ta a çý lan so ruþ tur ma kap sa mýn - da, dos ya Zir ve Ya yý ne vi so ruþ tur ma sý na da ba kan Ö zel Yet ki li Sav cý Ýs ma il Ak soy a ve ril di. Ýs ma il Ak soy, gö rev - len dir me ü ze ri ne Er zu rum Ö zel Yet ki li Baþ sav cý Ve kil li - ði nden ge len kla sör le ri in ce le me ye baþ la dý. Ak soy, so ruþ - tur ma kap sa mýn da ör güt bað lan tý sý da da hil ol mak ü ze re o la ya a dý ka rý þan ki þi le ri de a raþ tý ra cak. Ma lat ya Ö zel Yet - ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li ði, Si vas ta 2 Tem muz 1993 te 37 ki þi nin ya þa mý ný yi tir di ði o lay la ra i liþ kin Er zu - rum Ö zel Yet ki li Baþ sav cý Ve kil li ði nden ge len kla sör le ri de a la rak ye ni bir so ruþ tur ma aç mýþ tý. Malatya / a a Uluslararasý Yargý Reformu Sempozyumu'nun açýlýþýna, Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, Yargýtay Baþkaný Nazým Kaynak, Danýþtay Baþkaný Hüseyin Karakullukçu ile yüksek yargý organlarý mensuplarý ve çok sayýda hakim, savcý katýldý. FOTOÐRAF: AA Dost, kar deþ, Müs lü man kom þu su o la rak Su ri ye de ta raf lar a ra sýn da a ra bu lu cu - luk la bu luþ tur mak ve ba rýþ tý ra rak ça týþ ma la rýn so na er di ril me si, ba rýþ ve is tik ra rýn te mi niy le de mok - ra tik leþ me re form la rý nýn ba þa rý sý i çin ça lý þýl ma sý ge rek ti ði hu su su bir kez da ha ö ne çý ký yor.

10 Araçlara si yah kur de le ta ktýlar ntü KE TÝCÝ Der nek le ri Fe de ras yo nu (TÜ DEF), ben zi ne ya pý lan son zam mý Bur sa da o to mo bil le - re si yah kur de le ta ka rak pro tes to et ti. TÜ DEF Baþ ka ný Sýt ký Yýl maz, ben zi nin lit re fi ya tý nýn ba zý il ler de 4,80 li ra ya u laþ tý ðý ný be lir te rek, A rap Ba - ha rý bi ze zam o la rak dön dü. de di. Os man ga zi Ýl çe si Ý nö nü Cad de si nde tra fik lam ba la rý ci va rýn - da top la nan TÜ DEF ü ye le ri, ben zin zam mý ný slo gan a ta rak pro tes to et ti. TÜ DEF Baþ ka ný Sýt ký Yýl maz, yap tý ðý a çýk la ma da, a kar ya kýt fi yat la rýn - da ki ver gi yü kü nün tü ke ti ci yi sý kýn tý ya sok tu ðu - nu söy le di. Yýl maz, 100 li ra lýk ben zi nin 65 li ra sý - nýn ver gi ol du ðu na dik kat çek ti. Ya pý lan zam mýn hak sýz ol du ðu nu an la tan Yýl maz, e lin de ki pan - kar tý ke se rek ben zin de ki ver gi yü kü nün na sýl a - zal tý la ca ðý ný es pri li bir þe kil de gös ter di. A çýk la - ma nýn ar dýn dan TÜ DEF Baþ ka ný Sýt ký Yýl maz ve be ra be rin de ki ler tra fik te ki a raç la ra si yah kur de le ta ka rak ben zin zam la rý ný pro tes to et ti. Ey lem sý - ra sýn da tra fik za man za man ak sa dý. Bur sa /ci han Da vul lu-zur na lý pro tes to ntü KE TÝCÝ Hak la rý Der ne ði (TU DEF) ü ye le ri, e - lek trik ve do ðal ga za ya pý lan son zam la rý da vul zur na ça lýp, ha lay çe ke rek pro tes to et ti. Ký zý lay Mil li Mü da fa a Cad de si nde top la nan grup a dý na ko nu þan TU DEF Ge nel Baþ ka ný Tur han Ça kar, ya pý lan zam la rý e leþ tir di. Mart a yýn da ben zi ne ya pý lan üç lü zam dan son ra e lek trik ve do ðal ga - zýn ha tý rý ka lýr dü þün ce siy le ü zül müþ tük. di yen Ça kan, Müj de ler ol sun ki bü yük le ri miz bi zi faz - la üz me di. Mart a yý bit me den do ðal gaz ve e lek - tri ðe ge re ken zam mý ha tý rý sa yý lýr bir o ran da yap tý lar. Böy le ce E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku - ru lu (EPDK), biz le rin kul lan dý ðý e lek trik fi ya tý ný or ta la ma o la rak yüz de 9.26 o ra nýn da ar týr dý. Sað ol sun bu ku rum bir kez da ha pi ya sa dü zen le me ve de net le me nin sa de ce zam yap mak la na sýl çö - zü le ce ði ni biz le re gös te ri ver di. de di. Tek ka lem - le ya pý lan zam lar la e lek trik ve do ðal gaz fi yat la - rýn da þam pi yon lu ðun baþ ka ül ke le re kap tý rýl ma - dý ðý ný kay de den Ça kan, Zi ra do ðal ga zý za ten dý - þa rý dan en pa ha lý ya a lan ül ke ol ma hü ne ri mi zin ya ný sý ra e lek tri ði mi zin de ya rý ya ya ký ný ný do ðal - gaz dan ü ret me ma ha re ti dün ya da e þi ben ze ri gö rül me yen bir ba þa rý dýr. þek lin de ko nuþ tu. A - çýk la ma nýn ar dýn dan grup ü ye le ri da vul-zur na eþ li ðin de bir sü re da ha pro tes to la rý ný sür dür dü. Ba zý va tan daþ la rýn da gru ba des tek ver di ði gö rül - dü. An ka ra / ci han Zam la ra sa na yi ci is ya ný na DA NA Sa na yi O da sý (A DA SO) Baþ ka ný Sa - di Sü ren kök, e lek tri ðe yüz de 8.7, do ðal ga za yüz de 18.7 o ra nýn da ya pý lan zam dan sa na yi ci - le rin o lum suz et ki le ne ce ði ni be lir te rek, Ya pý - lan son zam lar, ü re tim de ma li yet le ri ar tý ra cak, re ka bet gü cü nü dü þü re cek, sa na yi ci ü re te mez ve sa ta maz ha le ge ti re cek de di. A DA SO Baþ - ka ný Sü ren kök, sa na yi nin en ö nem li gir di le ri ni o luþ tu ran e lek trik ve do ðal ga za ya pý lan zam - mýn ma li yet le ri doð ru dan ar tý ra ca ðý ný ve ü re ti - mi de rin den et ki le ye ce ði ni söy le di. Ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu ve TBMM gün de min de bu lu - nan Top lu Ýþ Ý liþ ki le ri Ya sa Ta sa rý sý i le sa na yi - ci le rin ü ze ri ne a ðýr yük ler ge ti ril di ði ni be lir ten Sü ren kök, Sa na yi ci nin, ar tan ma li yet ler ve re - ka bet çi li ði ni kay bet ti ði or tam da ya pý lan bu zam mý kal dýr ma sý müm kün de ðil dir. Bu ne - den le hem sa na yi ci yi, do la yý sýy la e ko no mi yi sý - kýn tý ya so ka cak di ye ko nuþ tu. Dün ya pa zar la - rýn da cid di da ral ma sü re ci ya þan dý ðý ný ve re ka - be tin a cý ma sýz laþ tý ðý ný vur gu la yan Sü ren kök, dün ya da ki ra kip le riy le e þit þart lar da re ka bet et me si ge re ken Türk sa na yi ci si nin bir yan dan yük sek ma li yet ler le uð ra þýr ken, di ðer yan dan sü rek li ar tan e ner ji fi yat la rý i le kar þý kar þý ya kal dý ðý ný kay det ti. A da na / ci han Bakan Yýldýz: Zam la rý ben de sev mi yo rum ne NER JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, e lek trik ve do ðal ga za ya pý lan zam la rýn bir zo run - lu luk tan kay nak lan dý ðý ný, ham pet rol ve dö viz fi - yat la rý nýn art ma sý nýn böy le bir o lum suz luk do - ður du ðu nu bil dir di. Ma den Tet kik ve A ra ma (MTA) Ge nel Mü dür lü ðü nde dü zen le nen 65. Tür ki ye Je o lo ji Ku rul ta yý na ka tý lan Yýl dýz, Ku rul - tay ön ce sin de ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Do ðal gaz ve e lek trik zam la rý na i liþ kin so ru ü ze ri - ne Yýl dýz, her ke sin do ðal ga zýn it ha la týn dan þi kâ - yet et ti ði ni, bu þi kâ ye ti en a za in di re bil mek i çin i - se ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý nýn kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Zam la rý kim se nin sev me di ði - ni ve sev me ye ce ði ni vur gu la yan Yýl dýz, Bu nun bir zo run lu luk tan kay nak lan dý ðý ný, ham pet rol fi - yat la rý nýn art ma sýy la be ra ber, dö viz fi yat la rý nýn da art ma sý nýn, böy le bir o lum suz luk do ður du ðu - nu söy le me li yim de di. An ka ra / a a Otomobillere siyah kurdela takarak zamlarý protesto ettiler. EKONOMÝ 10 Y HABERLER 2011 de yüz de 8.5 bü yü dük TÜR KÝ YE, 2011 YI LIN DA YÜZ DE 8,5 BÜ YÜR KEN, MÝL LÝ GE LÝ RÝ 772 MÝL YAR 298 MÝL YON DO LAR, KÝ ÞÝ BA ÞI NA MÝL LÝ GE LÝ RÝ Ý SE 10 BÝN 444 DO LAR O LA RAK HE SAP LAN DI. BU BÜ YÜ MEY LE ÇÝN DEN SON RA DÜN YA DA Ý KÝN CÝ OL DUK. TÜR KÝYE e ko no mi sin de, 2011 yý lý nýn ta ma - mýn da kay de di len bü yü me, Or ta Va de li Prog ram da (OVP) ön gö rü len yüz de 7,5 i a þa - rak, yüz de 8,5 i bul du yý lýn da ki þi ba þý - na dü þen mil li ge lir de 10 bin 444 do lar o la - rak he sap lan dý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), ü re tim yön te miy le he sap la nan gay ri sa fi yur ti çi ha sý la (GSYH) so nuç la rý ný a çýk la - dý in son çey re ðin de kü re sel kri zin et - ki siy le da ral ma ya ge çen Tür ki ye e ko no mi si, 2009 un üç çey re ðin de de kü çül me gös ter di ve yý lýn son çey re ðin den i ti ba ren de bü yü me tren di ne gir di un son çey re ðin de yüz de 5,9 bü yü me gös te ren e ko no mi, 2010 nun ilk çey re ðin de yüz de 12,6, i kin ci çey re ðin de yüz de 10,4, ü çün cü çey re ðin de yüz de 5,3, dör dün cü çey re ðin de de yüz de 9,3 bü yü dü. Yýl ta ma mýn da bü yü me o ra ný yüz de 9,2 o la - rak be lir len di yý lýn da i se e ko no mi bi - rin ci çey rek te yüz de 11,9, i kin ci çey rek te yüz de 9,1, ü çün cü çey rek te yüz de 8,4 ve dör - dün cü çey rek te de yüz de 5,2 bü yü me kay - det ti. Yýl lýk bü yü me hý zý i se yüz de 8,5 ol du. Ki þi ba þý na 10 bin 444 dolar gelir Tür ki ye de ge çen yýl ki þi ba þý na mil li ge lir, 10 bin 444 do lar (17 bin 510 li ra) o la rak he - sap lan dý yý lýn da, ki þi ba þý na dü þen mil li ge lir 10 bin 79 do lar dü ze yin dey di. Ki þi ba þý - na mil li ge lir kü re sel kriz ön ce si 2008 yý lýn da 10 bin 440 do lar o la rak be lir len miþ ti. Ö te yan dan, ge çen yýl gay ri sa fi yur ti çi ha sý la, ca ri fi yat lar la 772 mil yar 298 mil yon do la ra (1 tril yon 294 mil yar 893 mil yon li ra) yük sel di. Söz ko nu su ra kam, 2010 yý lýn da 731,6 mil yar do lar, 2009 yý lýn da 616,7 mil yar do lar, 2008 yý lýn da da 742,1 mil yar do lar dü ze yin dey di. En faz la bü yü me, a ra cý ku ru luþ lar da 2011 de sek tö rel baz da sa bit fi yat lar la en yük sek bü yü me hý zý yüz de 13,4 i le do lay lý öl - çü len ma li a ra cý lýk hiz met le rin de kay de dil di. Bu sek tö rü, yüz de 11,4 i le top tan ve pe ra - ken de ti ca ret, yüz de 11,2 i le in þa at, yüz de 10,8 i le u laþ týr ma, de po la ma ve ha ber leþ me, 10,4 i le ver gi süb van si yon, yüz de 9,6 i le ma li a ra cý ku ru luþ la rýn fa a li yet le ri iz le di de i ma lat sa na yi yüz de 9,4, gay ri men kul ki ra la - ma ve iþ fa a li yet le ri yüz de 9,3, e lek trik, gaz bu har ve sý cak su ü re ti mi ve da ðý tý mý sek tö - rü yüz de 8,8 bü yü dü de da ral ma gös - te ren sek tör bu lun maz ken, en kü çük bü yü - me yüz de 1,7 i le di ðer sos yal top lum sal ve ki þi sel hiz met fa a li yet le rin de göz len di. Bü yü - me ko nut sa hip li ðin de yüz de 1,9, ma den ci lik ve ta þo cak çý lý ðýn da yüz de 3,9, ka mu yö ne ti - mi ve sa vun ma, zo run lu sos yal gü ven lik te de yüz de 3,9 da kal dý. Dör dün cü çey rek 5,2 büyüme E ko no mi nin yüz de 5,2 bü yü me gös ter di ði dör dün cü çey rek te ki ge liþ me le re ba kýl dý ðýn da da ba lýk çý lýk sek tö rü dý þýn da tüm sek tör ler de bü yü me mey da na gel di. Son çey rek te en faz la bü yü me yüz de 12,2 i le yi ne do lay lý öl çü len ma li a ra cý lýk hiz met le rin de gö rül dü. Bu nu yüz de 10,5 i le e lek trik, gaz, bu har ve sý cak su ü re ti mi ve da ðý tý mý, her i ki si de yüz de 9,3 bü - yü me kay de den o tel ler ve lo kan ta lar i le gay ri - men kul ki ra la ma ve iþ fa a li yet le ri, yüz de 8,4 i le ev i çi per so nel ça lýþ tý ran ha ne halk la rý ve yüz de 7,8 i le sað lýk iþ le ri ve sos yal hiz met ler iz le di. Söz ko nu su dö nem de i ma lat sa na yi yüz de 5,2, in þa at yüz de 7, u laþ týr ma, de po la ma ve ha ber - leþ me yüz de 6,8, ma li a ra cý ku ru luþ la rýn fa a li - yet le ri yüz de 6,8 bü yü me gös ter di. Bü yü me ra kam la rýn da re viz yon TÜ ÝK, ge çen yýl ol du ðu gi bi bu yýl da bü - yü me ra kam la rý ný a çýk lar ken, ge ri ye dö nük 7 çey rek i çin re viz yo na git ti. Bu na gö re, bü yü me 2010 un bi rin ci dö ne min de yüz de 12,6, i kin ci dö ne min de yüz de 10,4, ü çün cü dö nem de ki bü yü me yüz de 5,3, dör dün cü dö ne min de yüz de 9,3 ol du. Bü yü me 2011 yý lýn da i se ilk çey rek te yüz de 11,9, i kin ci çey rek te yüz de 9,1 ve ü çün cü çey rek te yüz de 8,4 ol du. An ka ra/a a BÝ LÝM, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün, ye ni teþ vik pa ke ti nin bü yük ih ti - mal le Per þem be gü nü a çýk la na ca ðý ný söy - le di. NTV ye ko nu þan Er gün teþ vik pa ke - tin de ki son du rum hak kýn da þun la rý söy - le di: Bü yük ya tý rým lar la il gi li bü yük iþ let - me ler ya tý rým in di ri mi ol ma dý ðý i çin var o lan bir iþ let me baþ ka bir böl ge de ya tý rým yap ma ko nu sun da çe kin gen dav ra ný yor - du. O ra da ki ya tý rým baþ lý ba þý na e le a lýn - dý ðý i çin ö bür ya tý rý mý i le i liþ ki len di ril mi - yor. Do la yý sýy la mev cut var o lan ya tý rým - cý lar baþ ka böl ge ler de ye ni ya tý rým lar yap ma ko nu sun da çe kin gen dav ra ný yor - lar dý. Bu uy gu la ma i le bu çe kin gen lik or ta dan kal dý rýl mýþ o la cak. En ge liþ miþ böl ge de ya tý rý - mý o lan bi ri si ya tý rým in di ri min den 6. böl ge teþ vik le ri i le teþ vik e dil - miþ bir þe kil de ya rar - lan ma im kâ ný na sa hip o la bi le cek. Bu da Tür - ki ye de ki mev cut ya tý - rým cý yý di ðer böl ge ler - de ya tý rým yap ma ya teþ vik e de cek bir un sur o la cak. Bü yük ih ti mal le 6 böl ge o la cak. Bu se - fer ki böl ge ler ta ma men som ve ri le re gö re sos - yo e ko no mik ge liþ miþ lik en dek si sý ra la - ma sý dik ka te a lý na rak böl ge ler o luþ tu ru - la cak. Ge çen sis tem de Kay se ri ve Yoz gat ay ný teþ vik böl ge sin de ol du ðu i çin Yoz gat bun dan müþ te ki o lu yor du. Þim di Kay se ri ve Yoz gat ay ný kal kýn ma a jan sý böl ge sin - de ler a ma ay ný teþ vik böl ge sin de de ðil ler. Bi ri si 3 nu ma ra lý teþ vik böl ge sin dey se ö - te ki bel ki 5 nu ma ra lý teþ vik böl ge sin de o - la cak. Bel li ya tý rým lar da kre di fa iz des te ði ol - du ðu nu kay de den Er gün, Ar-Ge si sa - na yi ve tek no lo ji ba kan lý ðý ve bað lý ku ru - luþ la rý ta ra fýn dan des tek len miþ o lan ya tý - rým lar. Bu ya tý rým lar han gi böl ge de o lur sa ol sun des tek le ne cek ler ve mik tar ne o lur sa ol - sun des tek le ne cek ler. Ba zý böl ge sel ya tý rým - lar da kre di fa iz des te ði uy gu la ma sý ol ma ya cak a ma bu tür ya tý rým lar - da Tür ki ye nin tek no - lo jik dö nü þü mü sað la - ya cak ya tý rým lar da, ca ri a çý ðýn a zal týl ma sý ný te - min e de cek o lan ya tý - rým lar da kre di fa iz des - te ði uy gu la ma sý da dev re ye gi re cek de di. TÜR KÝYE NÝN kuþ te ma lý ilk pro je si Ho me A ves, Ka vi Ya pý ta ra fýn dan Gü neþ li de in þa e di li - yor. Pro je nin ta ný tý mý i çin Ho li - day Inn A ir port ta bir ba sýn top lan tý sý dü zen len di. Top lan tý - da ko nu þan Ka vi Ya pý Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Se lim Baþ - de mir, i ki blok ta 191 da i re den o lu þan pro je nin 1+0 dan 3+1 e fark lý tip ler de da i re le rin bu lun - du ðu Ho me A ves te fi yat la rýn 99 bin li ra dan baþ la dý ðý ný söy le - di. Pro je hak kýn da bil gi ve ren Baþ de mir þun la rý söy le di: Yüz - de 80 i ye þil a la na ay rý lan pro je de kuþ bah çe si, mey ve bah çe si ve or ga nik ta rým ya pý la cak seb - ze bah çe si bu lu nu yor. Þu bat a yýn da ya pý mý na baþ la nan ve 24 ay da tes lim e de - ce ði miz Ho me A ves, 30 mil yon li ra ya mal o la cak. Ön sa týþ ta 191 da i re den 40 ta ne si ni sat týk. Ba - sýn Eks pres Yo lu ü ze rin de iþ ye ri o lan ya da ça lý þan la rýn pro je ye yo ðun il gi gös ter di. Baþ de mir, ay rý ca, Gür baþ lar ve Üs tü ner Grup un or tak lý ðýn da ha yat bu - lan Ka vi Ya pý nýn, her dö nem prim ya pa cak bir pro je den ev sa hi bi ol mak is te yen le ri Ho me A ves e da vet e de rek, ya tý rý ma de vam e de cek le ri nin müj de si ni ver di. Baþ de mir, Ýs tan bul da ki ye ni pro je le ri nin ad re si nin Kar tal, Kü çük çek - me ce, Kurt köy, Bü yük çek me ce ve Ri va ol du - ðu nu söz le ri ne ek le di. Re cep Boz dað / Ýs tan bul ÞÝM ÞEK: YU MU ÞAK Ý NÝÞ DEN GE LÝ SÜ RÜ YOR Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, bü yü me ra - kam la rý na i liþ kin o la rak, E ko no mi de ki yu mu þak i niþ, he def le ri miz doð rul tu sun da den ge li bir þe - kil de de vam et mek te dir de di. Þim þek, bü yü me - de ki sað lýk lý ya pý nýn 2012 de de et ki si ni sür dür - me si ni ve bü yü me nin yüz de 4 se vi ye sin de ger - çek leþ me si ni bek le di ði ni kay det ti. ÇAÐ LA YAN: YÜZ DE 5 BÜ YÜ RÜZ E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan, 2012 yý lý nýn bü yü me a çý sýn dan 2011 gi bi par lak bir yýl ol ma ya - ca ðý ný, dün ya e ko no mi si nin i çin de bu lun du ðu du ru mun bun da et ki li o la ca ðý ný be lirt ti. Çað la - yan, 2012 de tah mi nim yüz de 5 ci va rýn da bir bü - yü me o la cak týr di ye ko nuþ tu. BABACAN: BORÇ YÜ KÜN DE Ý YÝ LEÞ ME BÜ YÜ ME YÝ DES TEK LE DÝ Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, ka mu a çýk la rý ve borç yü kün de sað la nan i yi leþ me - nin, Tür ki ye de gü ven or ta mý nýn ko run ma - sý na ve ö zel sek tör ta le bi ne da ya lý bü yü me ya pý sý nýn sür dü rül me si ne ö nem li kat ký sað - la dý ðý ný be lirt ti. Ba ba can, Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nca (TÜ ÝK)a çýk la nan 2011 yý lý 4. çey - rek bü yü me ra kam la rý na i liþ kin de ðer len dir - me yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma sýn da, 2011 de Gay ri Sa fi Yur ti çi Ha sý la ar týþ hý zý nýn yüz de 8,5 se vi ye si ne u la þa rak bek len ti le rin ve Or ta Va de li Prog ram tah min le ri nin ü ze rin de ger - çek leþ ti ði ni kay det ti. Bü yü me ra kam la rý nýn, Tür ki ye nin, 2010 yý lýn dan son ra 2011 yý lýn da da O ECD ve Av ru pa Bir li ði ül ke le ri a ra sýn da en yük sek bü yü me per for man sý sað la yan ül ke ol du ðu nu gös ter di ði ni i fa de e den Ba - ba can, bu gün a çýk la nan ve ri le re gö re, 2011 yý lýn da AB ta ným lý ge nel yö ne tim borç sto - ku nun mil li ge li re o ra ný nýn OVP de ki tah - min le rin de al tý na i ne rek yüz de 39,4 o la rak be lir len di ði ni vur gu la dý. An ka ra / a a Kuþ lar, Ho me A ves i çin Gü neþ li ye gel di Baþbakan R.Tayyip Erdoðan, Yeni Teþ vik Pa ke tini Per þem be gü nü a çýk la yacak ER GÜN: YÜZ DE 4 Ü YA KA LA RIZ BÝ LÝM, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün de, bu yýl yüz de 4 lük he de fin ya - ka la na bi le ce ði ni be lir te rek, 2011 in ilk çey re ði bu ko nu da ger çek i þa re ti ver - me ye cek tir çün kü baz et ki si çok his se - di li yor o la cak. Dö viz fi yat la rýn da ki, pet - rol fi yat la rýn da ki et ki ler çok his se di li yor o la cak nin i kin ci çey re ði ve i kin ci ya rý sýn dan i ti ba ren ö zel lik le Tür ki ye e - ko no mi sin de ki bü yü me ra kam la rý yüz - de 4 ü ya ka la ya bi le cek bir per for man sý bi ze gös te re bi le cek de di. YER LÝ O TO DA 4-5 CÝD DÎ HA ZIR LIK VAR Yer li o to mo bil ça lýþ ma sýy la il gi li bil gi ve ren Er gün Sek tör - le il gi li o lan ki þi ler ve bu sek - tör de fa a li yet gös te ren fir ma - lar çok ö nem li bir ha zýr lýk sü re - ci ge çir di ler. Ben 4-5 cid dî ha - zýr lýk ol du ðu nu gör düm bu sü - reç te. Teþ vik sis te mi a çýk lan - dýk tan son ra ba zý la rý nýn ha re - ke te ge çe ce ði ni ve ya tý rým la ra yö ne le cek le ri ni söy le ye bi li riz di ye ko nuþ tu. KAY SE RÝ DE bir fý rýn, ek mek is ra fý ný ön le mek i çin kam pan ya baþ lat tý. Fý rýn, 2 ba yat ek mek ge ti - re ne 1 a det ta ze ek mek ve ri yor. Un da ne Ek mek ve Un lu Ma mul le ri Sa na yi Þir ke ti Yö ne tim Ku - ru lu Baþ ka ný Se lim A çýk, ek mek is ra fý ný ön le mek ve is ra fýn han gi bo yut la ra u laþ tý ðý na dik kat çek - mek a ma cýy la kam pan ya baþ lat týk la rý ný söy le di. Ýl ge ne lin de her gün 35 bin a det ek me ðin is raf e - dil di ði ni, bu is ra fý ön le mek i çin 2 ba yat ek me ði ge tir 1 ta ze ek me ði al a dý al týn da kam pan ya baþ - lat týk la rý ný ha týr lat tý. Se lim A çýk, fab ri ka bi na sý nýn i çe ri sin de ki sa týþ re yo nun da 1-15 Ni san 2012 ta rih le ri a ra sýn da ba yat ek mek le ta ze ek me ðin de ði þi mi ni ya pa cak la rý ný i fa de et ti. Kay se ri /ci han 2 ba yat ek me ði ge tir bir ta ze ek me ði al S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 95,40 ÖN CE KÝ GÜN 95,10 DÜN 641 ÖN CE KÝ GÜN 641 DO LAR DÜN 1,7820 ÖN CE KÝ GÜN 1,7810 DÜN 2,3760 ÖN CE KÝ GÜN 2,3730 p p tu p

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 KESÝNTÝSÝZ ÇALIÞAN KEMALÝST ZÝHÝN VE ZÜLFÜ LÝVANELÝ Ev de Öð re tim keþ ke ABD de ol du ðu gi bi Tür ki ye de de yer le þik ha le gel se ve dev let þu e ði tim i þin den sos yal so rum lu - luk dý þýn da müm kün ol du ðun ca ge ri çe kil se, Tev hid-i Ted ri sat Ka nu nu kal dý rýl sa a dýy la bi li nen ve Mec lis te ya sa la þýp o nay i çin Çan ka ya ya gön de ri len Ýl köð re tim ve E ði tim Ka nu nu nda ya pý lan de ði þik li ðin ya rat tý ðý dep rem de vam e di yor. Ya sa nýn ö zü nü des tek le di ði mi a ma Mec lis gün de mi ne ge ti ri liþ ve tar tý þýl ma bi çi mi ni o nay la ma dý ðý mý söy le miþ tim. Ýþ te tam da bu ne den le ya sa nýn i çe ri ði tam an la þýl ma dý. CHP i se pa ke ti i le ri ye ta þý ya cak bir mu ha le fet yap mak ye ri ne tar týþ ma yý i de o lo jik ze min de tut tu, ya sa yý ÝHL ve din e ði ti mi mi yop lu ðun da gör me yi ter cih et ti. Kýz la rýn e ve ka pa tý la ca ðý na da ir e leþ ti ri le re yö ne lik ve di ðer bir çok hu sus ta ya sa da de ði þik lik ler ya pýl dý, a çý köð re tim i kin ci dört yýl lýk ka de me ye kay dý rýl dý vs. A ma sü ren tar týþ ma hep i de o lo jik ze min de ya þan dý. Kal dý ki ben ilk dört yýl dan son ra sýn da bir ter cih o la rak a çý köð re tim se çe ne ði nin ya sa da yer al ma sýn da da sa kýn ca gö ren ler den de ðil dim. Ay ný A li Ne sin gi bi, e ði tim sis te mi ni müm kün ol du ðun ca par ça la ma nýn öð ren ci le ri to par la ya ca ðý na i na ný yo rum. Keþ ke din öð re ti mi öz gür ce ça lý þan ta ri kat la rýn, ce ma at le rin, bun la ra a it Kur an kurs la rý nýn, Müs lü man, Hý ris ti yan, A le vi ve tüm i nanç ke sim le ri nin ö zel fa a li yet le riy le ya pý la bil se. Keþ ke zo run lu din der si de kal dý rýl sa böy le lik le. Ev de Öð re tim keþ ke ABD de ol du ðu gi bi Tür ki ye de de yer le þik ha le gel se ve dev let þu e ði tim i þin den sos yal so rum lu luk dý þýn da müm kün ol du ðun ca ge ri çe kil se, Tev hid-i Ted ri sat Ka nu nu kal dý rýl sa. A ma son ka nun, en a zýn dan var o lan dan i le ri bir du ru ma ta þý mýþ týr e ði tim sis te mi ni, bu ke sin. Ba zý la rý nýn þu an da tüy le ri di ken di ken o lu - MHP li de ri Dev let Bah çe li, þe hit kav ra mý nýn a ya ða dü þü rül me si ne kar þý çýk mýþ. Bil has sa Hrant Dink in þe hit di ye a nýl ma sý na tep ki gös te re rek bir in sa nýn þe hit sa yý la bil me si i çin Müs lü man ol ma sý ge rek ti ði ni þart koþ muþ. Pe ki Bah çe li hak lý mý? Ben ce de ðil. Çün kü þe hit kav ra mý nýn ta þý dý ðý i ki ay rý an la mý var ve her bi ri nin ken di i çin de tu tar lý lýk ta þý ma sý müm kün. Ýlk an lam, kuþ ku suz þe hit li ðin as lî, ya ni Ýs la mî ma na sý. Kur an a gö re þe hit ler, Al lah yo lun da öl dü rü len ler dir. Bu yo lun da, Al lah rý za sý i çin Ýs lam ý sa vun mak, yay mak, zul mü en gel le mek gi bi yi ne Kur an da i þa ret e di len e sas la rý var dýr. Bu ma na sýy la þe hit li ðin salt di ni bir pa ye ol du ðu na kuþ ku yok. Da ha sý, her di ni pa ye de ol du ðu gi bi bu ra da da ni yet in be lir le yi ci ol du ðu, kalp le ri bi len sa de ce Al lah ol du ðu i çin de, ki min þe hit ol du ðu nun mut lak hük mü nü sa de ce Al lah ýn ve re ce ði ke sin. Di ni mi, kül tü rel mi? An cak þe hit lik kav ra mý nýn bir de din den çý kýp top lu ma sin miþ bir kül tü rel ma na sý var. De ðer li bir da va uð run da ca ný ný ve ren in san lar i ma e di li yor bu ra da. Va tan þe hi di ve ya de mok ra si þe hi di nde ol du ðu gi bi. (Ne va tan ýn yor bu sa týr la rý o kur ken bi li yo rum. Bu du rum ben den de ðil, Ke ma lizm, dev let çi lik, top lum mü hen dis li ði ve din a ler ji si nin ken di ne de mok rat di yen ve pek çok ko nu da ve sa yet, dar be gi bi ger çek ten de böy le dav ra nan ke sim le rin de da hi de rin le re sin miþ ol ma sýn dan kay nak la ný yor. Dev le tin ço cuk la rý a i le le rin den da ha çok ö nem se ye ce ði, ço cuk la rýn tüm fa þist dü zen ler de a na ku ral ol du ðu gi bi as lýn da dev le tin ma lý, re ji min i se on la rý kö tü cül, ca hil a i le le rin den kur tar mak gi bi bir gö re vi nin ol du ðu nu dü þü nen bir zi hin kay ma sý bu ve pek çok yö nüy le Ke ma list-u lu sal cý zih ni yet le ör tü þü yor. KESK ve E ði tim-sen gi bi sol tan dans lý ör güt le rin uð ra dýk la rý þid de ti þid det le ký nar ken bu zih ni ye tin tem sil ci si o la rak sýrf ÝHL ler ve ba þör tü sün yü zün den bu pa ke ti top tan þey ta ni i lan et me le ri de ta ri he geç ti. Ge çen haf ta ko nuy la il gi li ib ret lik bir ya zý o ku dum. Va tan ga ze te si nin sol cu ve de mok rat ya za rý Zül fü Li va ne li, Sa ban cý Ü ni ver si te si Ku ru cu Rek tö rü Pro fe sör Dr. To sun Ter zi oð lu nun, Mi ne Þe no cak lý ya ver di ði mü la kat ta, hü kü me tin e ði tim re for mu po li ti ka la rý ný des tek le di ði ni a çýk la ma sý na fe na bo zul muþ ve ta ri hî bir ya zý dök tür müþ tü. Li va ne li nin a teþ püs kür me si ne a sýl ne den o lan i se Ter zi oð lu nun Ba þör tü sü nün il ko kul da da so run ol ma ma sý ge re kir söz le riy di. Li va ne li ya kýn dan ta ný dý ðý Ter zi oð lu nun na sýl o lup da bu söz le ri sarf e de bil di ði ni Za ma nýn ve ik ti dar la rýn in san la rý de ðiþ tir me si ne bað lý yor du. O kul bi ze ne öð re tir? NE za man o kul la ra din der si ko nul ma sý na da ir tar týþ ma lar pat lak ver se... Top lum he men i ki ye ay rý lýr. Ge niþ bir ke sim ço cuk la rý mý za o kul da i nanç la rý da öð re til me li! di ye dü þü nür. Top lu mun da ha dar fa kat Cum hu ri yet in res mi söy le mi ne sý ký sý ký ya bað lý bir ke si mi de bu na þid det le kar þý çý kar. Ý ki ke si min de gör mek ten ka çýn dý ðý ger çek þu dur ki... O kul, za ten i na nan in san ye tiþ tir mek i çin dir! A ma di ne, bi li me, þu na bu na de ðil... Dev le te i na nan in san ye tiþ tir mek i çin var dýr o kul! Ak si ni id di a e den ler, bu ger çe ði giz le mek i çin dev let a dý na ya lan söy le yen ler dir. Dün ya nýn her ye rin de res mi ve mil li e ði ti min he de fi bu dur. Yok sa din der si da hil, bü tün müf re dat e sas he de fi ör ten süs lü bir þal dýr. Ge çen ler de Ak þam da ki kö þe sin de Ce ma let tin Taþ çý çok gün cel ve çar pý cý bir ör nek le an lat tý bu nu... Me se la A me ri ka ysa nýz, I rak a de mok ra si gö tür dü ðü nü ze i na na cak A me ri ka lý lar la zým ge lir. O A me ri ka lý lar o kul da ü re ti lir. El bet te dev le tin a ha li yi ya lan la rý na i nan dýr ma sý bir yý ðýn un su run can si pe ra ne ça ba la rý ný ge rek ti rir. A ma o kul ol ma sa, a ha li vak tiy le o kul lan dý rýl - mýþ ol ma sa, o un sur la rýn hiç bi ri iþ le mez. «««Ý þin mak ro si ya sal-sos yal ya ný ný da bir ya na bý ra kýp ta ma men in sa ni a çý dan o kul ku ru mu na bak tý ðý mýz da gör dü ðü müz ger çek le ri bir bir sa yýp dök sem þim di... Ta dý mýz ka çar, ke sin! Me se la... Ka la ba lý ðýn or ta ye rin de yal nýz ve kal bi ký rýk bir hal de ka la kal ma nýn ne ka dar a ðýr bir þey ol du ðu nu o kul da öð re ni riz. Hem de er ken den... Ýl ko kul da,da ha çok geç me den ö nü mü ze O kul A i le Bir li ði nden bir not ko nu lur ve e ði tim-öð re nim sü re ci miz bo yun ca en ö nem li þe yin bil gi de ðil, pa ra ol du ðu nu öð re ni riz. Her sa bah var lý ðý mý zý Türk var lý ðý na ar ma ðan et ti ði mi zi söy le riz a ma bir kaç yýl i çin de o ku lun Türk var lý ðý de di ði þe yin tek tek biz le ri te fer ru at o la rak gör dü ðü nü öð re ni riz. Son ra bü tün bu ko nu lar da ön ce sus ma yý son ra u nu tup ders le ri mi ze o dak lan ma yý öð re ni riz. Ya lan mý? O kul bu dur! Ha! Ta bii bir gü zel öð ret men bi ze ders le ri de ðil, ha ya tý öð ret miþ se... Kal bi ter te miz bir kaç ar ka daþ e din miþ sek... Çok þans lý yýz dýr! Haþ met Ba ba oð lu, Sa bah, 2 Ni san 2012 Kim þe hit, kim de ðil? ne de de mok ra si nin di ni kav ram lar ol ma dý ðý ný, ol sa ol sa di ne uy gun sa yý la bi le ce ði ni ha týr la ta yým.) Þim di, e ðer kül tü rel ma na de nen þey bir sap ma dýr, þe hit li ðin sa de ce Ýs la mî ma na sý ný ka bul e de riz, de ne cek se - ki ben öy le de mi yo rum, a ma de ne bi lir - o za man top lu mal lü ga tý - BE DÝÜZ ZA MAN IN A ÇI LI MI Ý þin en te re san ta ra fý, Ýs lam ge le ne ðin de, þe hit li ðin di ni ma na sý ný da hi gay rý-müs lim le ri kap sa ya - Li va ne li ta ri hin bel li bir nok ta sýn da ça ký lý dur du ðu ve de ði þen de ðil, de ðiþ me yen ik ti da ra ta bi ol du ðu i çin bu tah li li çok nor mal. Bu sa bit li ðin den kay nak la nan fe ci ya zý lar dök tü rü yor kö þe sin de sýk sýk. Li va ne li bu nun la kal ma mýþ -Sa ban cý A i le si ve Sa ban cý Ü ni ver si te si nde ço cuk la rý ný o ku tan a i le le re Ge re ði ni yap sa ný za! kýþ kýrt ma sý ný da ih mal et me den- Ye di ya þýn da ki kýz ço cu ðu nun ba þý ný ört me yi sa vu nan Ter zi oð lu nu in san lý ða kar þý suç iþ le mek le it ham et miþ ti. Ter zi oð lu nun as lýn da ne yi sa vun du ðu nu bi le an la ya ma dan ve ya bi le rek çar pý ta rak. He pi ni ze ger çek ten 30 mart ta rih li bu ib ret lik ya zý yý o ku ma ný zý tav si ye e di yo rum. Çað daþ lý ðý ve öz gür lü ðü pi ya no çal mak, kla sik mü zik kon se ri ne git mek, Rem brandt ser gi si aç mak, caz din le mek o la rak ta ným lar ken, ba - YE NÝ Þa fak re fi ki miz de dün, ya zar E mi ne Þen li koð lu i le ö nem li bir soh bet ya yýn lan dý. E me ti Sa ru han ýn yap tý ðý soh bet te E mi ne Þen li koð lu nun, Dev rim ya pa ca ðý mý zan ne di yor dum cüm le si baþ lý ða çý ka rýl mýþ; hâl bu ki met ni o ku yun ca kas de di len þe yin, sol jar gon da ki dev rim den fark lý bir þey ol du ðu nu an lý yo ruz; gö nül ler de dev rim! Þen li koð lu, hay ran lýk ve say gý u yan dý ran þah si mü ca de le si nin ne ti ce de mak sa dý na u laþ tý ðý ný ka bul e di yor a ma o yýl la rýn kes kin ve bü kül mez Ýs lâm cý ca mi a sýn da Kü für dü ze ni ni ve Ka pi ta liz mi so na er dir me yi, e zi len Ýs lâm ka vim le ri ni e sa ret ten kur tar ma yý ve tam da sol jar gon da ki hâ liy le bir Ýs lâ mi halk dev ri mi ya pa rak kur tu luþ a u laþ ma yý ga ye e di nen mü him bir si ya set üs sü nün var lý ðý ný he pi miz bi li yo ruz. Ýs lâm cý lý ðýn o de vir i ti ba riy le a na fi kir le rin den bi ri De mok ra si yi e leþ ti rip kü çüm se mek, meþ rû mü ca de le yü rüt me yi de za af ni þâ ne si gör mek ti. De mok ra tik u sul ler le ka za ný lan mev zii ba þa rý la rýn i se bu ce nah ta, as lýy la mu ta býk ol ma yan sah te bir öz gü ven yük se li þi ne mey dan ver di ði ni ga yet i yi ha týr lý yo ruz. O gün le rin bek len ti si, se çim le ka za ný lan kü çük a van taj lar la dev let te köp rü ba þý tu ta rak Ýs lâm cý lý ðýn giz li a jan da sýn da ya zý lý prog ra mý ha ya ta ge çir mek ti. Bu gün hâ lâ hü kü me te, la ik ka nat tan yö nel ti len de rin þüp he nin te me lin de hü kü me tin Ýs lâm cý bir giz li a jan da da ya zý lý mýz da ki þe hit kav ra mý ný e pey bir el den ge çir mek ge re ke cek. Ör ne ðin la ik Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin ul tra-la ik or du su nun ne den þe hit ver di ði ni tar týþ mak la zým ge le cek. A ma e ðer kül tü rel ma na yý ka bul e di yor ve va tan sa vun ma sý ný bir þe hit lik ge rek çe si sa yý yor i sek - ki Bah çe li nin öy le say dý ðý na kuþ kum yok o za man gay rý-müs lim va tan daþ lar da pe kâ lâ þe hit o la bi lir. (Ga ze te ci Meh met Gün dem in yýl lar ön ce ha zýr la dý ðý Gay ri müs lim Va tan Þe hit le ri ad lý a raþ týr ma dos ya sýn da in ce len di ði gi bi.) A ma ne ya zýk ki Sa yýn Bah çe li, kül tü rel ma na yý sa de ce Müs lü man lar i çin ka bul e der ken gay rý-müs lim le ri dýþ lý yor gi bi. Bu nun i se ne di ni bir te me li var, ne de bir hak ka ni ye ti. cak ge niþ lik te yo rum la yan bir çiz gi nin var ol ma sý. Bu nun çar pý cý ör nek le rin den bi ri ni, Be di üz za man Sa id Nur si ver miþ. (Bu nu ba na ha týr la tan a ka de mis yen dos tum Ve dat Bil gin e de bu ra dan te þek kür.) Üs tad, Kas ta mo nu La hi ka sý ad lý e se rin de, 40 lý yýl lar da Av ru pa yý ka sýp ka vu ran dün ya sa va þýn da ýz dý rap çe ken halk la ra duy du ðu ü zün tü yü be lir tik ten son ra þöy le yaz mýþ: Böy le mu si bet ler de kâ fir de ol sa hak kýn da þör tü sü nü i se ak lý hiç bir þe ye er me yen kü çü cük bir yav ru nun bir seks nes ne si o la rak gö rü le ce ði ni dü þü nen has ta zi hin li e be veyn le rin kö tü cül lü ðü o la rak tas vir e di yor Li va ne li. E vet e fen dim, ABD gi bi dün ya nýn pek çok ye rin de ol du ðu ü ze re, bir a i le ço cu ðu nu i nan cý nýn ge rek le ri ne gö re ye tiþ tir me hak ký na sa hip tir. Bu hak u lus la ra ra sý ka nun lar la da gü ven ce al tý na a lýn mýþ týr. Ço cu ða yö ne lik iþ le nen suç lar i se ce za ka nu nu a la ný na gi rer ve bun lar ay rý þey ler dir. Bir a i le nin ço cu ðu nu din dar, a te ist öy le ve ya böy le ye tiþ tir me hak ký bir öz gür lük so ru nu dur. Doð ru öz gür lük sa vu nu su da ken di de ðil, baþ ka la rý nýn ya þam bi çim le ri ni sa vun mak la ya pý lýr, o hak la rýn gas pý nýn de va mý ný is te mek le de ðil. Yýl lar ca bu ze hir li zih ni yet yü zün den e ði tim sis te miy le de fa lar ca oy nan dý. E ði tim sis te mi ü ze rin den in san la rýn ço cuk la rý a de ta re hin a lýn dý. Sýrf Ý mam-ha tip Li se le ri nde o ku yan genç le ri kur ban et mek i çin mes lek o kul la rýn da o ku yan on bin ler ce öð ren ci de ü ni ver si te hak ký ný kul la na ma dý, 28 Þu bat Dar be si nin bu en bü yük za lim li ði ni dö ne min ço ðu söz de çað daþ-öz gür lük çü ke sim le ri, me se la sen di ka lar, ba ro lar, o da lar, be yaz Türk iþ çev re le ri des tek le di. Kim se de çý kýp ya hu bu bir ký yým, bu na na sýl göz yu mar sý nýz de yip Tan do ðan da mi ting de yap ma dý, po lis le a lan lar da ça týþ ma dý. Bu gün 28 Þu bat zih ni ye ti nin de vam et me si i çin bun lar ya pý lý yor a ma. Ya zýk lar ol sun si zin çað daþ lý ðý ný za! Mar kar E sa yan, Ta raf, 2 Ni san 2012 Geçmiþten ders çýkarmak Ý þin en te re san ta ra fý, Ýs lâm ge le ne ðin de, þe hit li ðin di ni ma na sý ný da hi gay rý-müs lim le ri kap sa ya cak ge niþ lik te yo rum la yan bir çiz gi nin var ol ma sý. Bu nun çar pý cý ör nek le rin den bi ri ni, Be di üz - za man Sa id Nur si ver miþ. ol du ðu þe kil de a ðýr a ðýr dev le tin ka le le ri ni e le ge çir dik le ri kay gý sý var dýr. Ge çen za man bu sert ka na at le ri tör pü le di. Fev rî li ðin ye ri ni sü kû net, kök ten ci li ðin ye ri ni her ha di se yi ken di þart la rý çer çe ve sin de de ðer len di rip an la ma ceh di, þid de tin ye ri ni i ti dâl al dý. Ge nel se çim le ri Müs lü man sa yý mý gi bi tak dim e den yak la þý mýn ye rin de bu gün yel ler e si yor ve bu ne ha yýr hah bir ge liþ me dir. Dü nün sert ve bü kül mez Ýs lâm cý la rý, bu gün Sa de ce Müs lü man ol ma nýn en bü yük ni met ve maz ha ri yet teþ kil et ti ði ni öð ren di ler. Ýç le rin de hâ lâ de mok ra si yi a þa ðý la yan lar muh te me len var dýr a ma a na kit le, de mok ra si ta ri kiy le de in sâ nî bir ha yat ku ru la bi le ce ði nin te o rik o la rak im kân dâ hi lin de bu lun du ðu nu gör dü ve i nan dý. O bey lik söy le yiþ le bu, bi ber gi bi ya ký cý ke li me ler le ko nu þan Ýs lâm cý ta ký mý i çin kü çük a ma Tür ki ye nin gi di þa tý a çý sýn dan bü yük bir a dým dý. De mok ra si nin e leþ ti ri ye a çýk yön le ri yok de ðil dir a ma da i ma meþ rû ze min de ve ba rýþ çer çe ve sin de si ya si mü ca de le yü rüt mek, mu ha le fe ti say gýy la kar þý la yýp var lý ðý ný el zem gör mek gi bi de mok ra tik ge le nek le rin kadr-ü kýy me ti ni de ar týk tes lim e de lim. Ýs lâ mî mu ha le fet, de mok ra siy le güç len di, meþ rû i yet ka zan dý ve ik ti dar ol du (...)Do la yý sýy la geç mi þe yö ne lik ha ta lar dan ders çý kar mak ih mâl e dil me me li. (...) Ah met Tu ran Al kan, Za man, 2 Ni san 2012 bir ne vi mer ha met ve mü kâ fât var dýr ki, o mu si bet o na nis pe ten çok u cuz dü þer. Böy le mu si bet-i se ma vi ye ma sum lar hak kýn da bir ne vi þe ha det hük mü ne ge çi yor. Be di üz za man, de va mýn da, i la hî rah me te maz har ol mak i çin Müs lü man lý ðýn ke sin þart ol ma dý ðý ný, hem za ten bir fet ret dev ri ya þa yan Ýs lam ýn ha ki kat le ri nin in san la ra tam u laþ ma dý ðý ný be lir ti yor. Be þe rin za lim kýs mý nýn ci na ye ti nin ne ti ce si o la rak ge len fe lâ ket ten ve fat e den ve pe ri þan o lan lar ýn ço cuk i se ler za ten þe hit sa yý la ca ðý ný yaz dýk tan son ra, ye tiþ kin maz lum lar i çin de þöy le di yor: Çek tik le ri fe lâ ket ler on lar hak kýn da bir ne vi þe ha det de ni le bi lir. Pe ki ne den böy le di yor Be di üz za man? Çün kü o nun Müs lü man lý ðý nýn te me lin de i man var; me sa jý nýn ö zün de i se rah met. Müs lü man lý ðý nýn te me lin de kim lik o la rýn me sa jý i se, dýþ la ma, ö te ki leþ tir me ve hat ta nef ret ü re te bi li yor. Kur an ýn eh li-ki tap say dý ðý ný düþ man bi lip, þe ri a týn ko ru du ðu ki li se yi he def se çe bi li yor. Mem le ke tin O gün Sa mast la rý na gi den yol da ne ya zýk o ra dan a çý lý yor. Mus ta fa Ak yol, Star, 2 Ni san 2012 Zü be yir Gün dü zalp Tak vim ler 2 Ni san ý gös ter di ðin de, hep o nu ha týr la rým se ne sin den i ti ba ren bu ta rih, bi zim ha fý za mý za u nu tul ma ya cak þe kil de ka zýn mýþ týr. Çün kü bu ta rih, nu run en mü him er kâ nýn dan Zü be yir Gün dü zalp a ða be yin a hi re te ir ti hâl e di þi dir se ne sin de Ri sa le-i Nur la mü þer ref ol duk tan son ra, Nur un saff-ý ev vel (Ta hir, Re fet, Hu lu si vs. gi bi) ve saff-ý sâ ni (Sun gur, Bay ram vs. gi bi) fe da kâr bir çok a ða be yi i le ta ný þýp, mü þer ref ol duk, on lar la ha tý ra la rý mýz var. Fa kat Zü be yir a ða be yi, (ha yal-me yal ha týr la dý ðým ka da rýy la) bir de fa san ki Ye ni As ya nýn U lus Ke di se ven so kak ta ki bü ro sun da gör müþ gi biy dim. A ma o za man da ha çok genç (17-18 yaþ la rýn da), ye ni nur cu ol du ðu muz dan ve a ða bey le ri mi ze hür me ti miz den do la yý her þe yi so ra ma dý ðý mýz dan, tam o la rak da ha týr la ya mý yo rum. Za ten bi zim ce ma a te da hil o lu þu muz dan son ra ki 1. yýl da da ve fat et ti ðin den ken di si i le mu a re fe miz ol ma dý, o la ma dý ma a le sef. Bir kar de þi miz ge çen ler de Os man a ða bey, se ni gö rün ce Zü be yir a ða be ye çok ben ze ti yo rum de di. Ner de e e kar de þim, on lar kim, biz kim? de dim. Ta bi i, bir ben zer lik var sa, o da bi ri miz a hi ret te, bi ri miz dün ya da o lan i ki kar deþ ol ma mýz gi bi en bü yük or tak yö nü müz den baþ ka, ba ba mýn hem þeh ri si ve ak ra ný ol ma sýy dý. Ya ni þu an da ha yat ta o lan 92 ya þýn da ki ba bam la ay ný yaþ tay dý lar. Za ten ce ma at le hem hâl ol duk ça, ba ba ta ra fým dan Zü be yir a ða be yin hem þeh ri si ol ma mýz dan do la yý bir çok a ða be yi miz bi ze il ti fat e der di. Üs ta dýn, Zi ver is mi ni de ðiþ ti rip Zü be yir yap tý ðý kah ra man a ða be yi miz, ger çek ten de sa da kat te Üs ta dýn en ba riz bir ta le be siy di, ta kip çi siy di. Üs tad Haz ret le ri nin hü ve si hü ve si ne ta kip çi siy di. O nun mes lek ve meþ re bin den hiç ta viz ver mez di. Di nî si ya se te â let e den le rin or ta ya çýk tý ðý yýl lar da, kim se nin, ken di si ni Üs ta dýy la ters dü þü re me ye ce ði ni i lân e dip, Er ba kan ve ar ka daþ la rý nýn Mil li Ni zam Par ti si ne (MNP) hiç hoþ bak ma dý. Yi ne Kýr kýn cý ho ca nýn ha tý ra sýn da nak let ti ði ne gö re Zü be yir A ða bey: Nec met tin Er ba kan Bey, Tev fik Pak su, Hü sa met tin Ak mum cu bir le þip ye ni bir par ti ku ra cak lar mýþ. Al lah ko ru sun bu ye ni par ti din na mý na ku rul du ðu i çin Müs lü man la rý bir bi ri ne dü þü rür ve hiz me ti mi ze za rar ve rir. Bu na bir çö züm bul ma lý yýz... Bu ye ni par ti nin bü yük bir fit ne ye ve si le o la ca ðýn dan kor ku yo rum. Ýn san lar za hi re ba kar lar ve si ya se tin ca zi be si ne ka pý lýr lar. Ba zý dost la rý mý zýn bu kud sî hiz me ti bý ra kýp si ya se te gi re ce ðin den en di þe e di yo rum Bu, Halk Par ti si nden da ha za rar lý ol du bi ze gi bi i fa de ler le, di nî si ya se te â let e den le re ge çit ver mi yor du. Rah met li Zü be yir A ða bey en te re san bir in san dý. Hz. Pey gam ber in (asm) va ri si ve o nun en bü yük ta kip çi le rin den Meh di-yi  hir za man Be di üz za man ýn ya nýn da ye tiþ miþ ve a de ta Hz. Pey gam ber in ci har-ý yâr-ý gü zî ni o lan dört ha li fe si nin hep sin den de bir ö zel lik kap mýþ gi biy di. Ye ri gel miþ Hz. E bû be kir in (ra) sýd dý ki ye ti ni, Hz. Ö mer in (ra) ce la de ti ni, Hz. Os man ýn (ra) hil mi ni ve Hz. A li nin (ra) þe hâ me ti ni, il mi ni tem sil et miþ; o nun i çin de za ten Be di üz za man ýn Zü be yir i mi dün ya la ra de ðiþ mem il ti fa tý na maz har ol muþ tur. Zü be yir A ða bey, Üs ta dýn ve fa týn dan son ra i se meþ ve ret sis te mi ni te sis e de rek, a ða bey le rin hep si nin hüsn-ü te vec cü hü ne ve i ti ma dý na maz har ol muþ; ve fa tý na ka dar ce ma a ti is ti ka met te tut muþ, sað lý ðýn da o na rað men hiç kim se çiz gi den in hi raf et me miþ ti. A ma o nun ve fa týn dan son ra, bi zim de biz zat i çin de ya þa ya rak þa hid ol du ðu muz ha di se ler ne ti ce sin de if ti rak lar vu ku bul muþ tu ma a le sef. Ye ni As ya ga ze te si nin ne þir ha ya tý na baþ la ma sý da o nun sa ye sin de ol muþ tur ve bu nun hik me ti ni de, o nun þu söz le rin de gör mek te yiz: Bu ga ze te bi zim i çin a de ta gün lük bir lâ hi ka mek tu bu dur. Sa de ce Ri sa le-i Nur un i ma nî me se le le ri ni o ku ma mýz it ti ha dý mý zý ye te ri ka dar te min et mez. Üs ta dýn, ha yat-ý iç ti mâ i ye ve ha yat-ý si ya si ye nok ta sýn da ki me se le le rin de de it ti fak et me dik çe ve on la rý Üs ta da gö re an la ma dýk ça; it ti ha dý mýz, it ti fa ký mýz tam ol maz. Bu nu sað la ya cak o lan da, ga ze te dir. E vet, o nu an lat mak çok zor. Sa at ler ce, sa týr lar ca yaz mak lâ zým o nu an lat mak i çin. Üs ta dý mý za, Üs ta dý mý zýn ve fat et miþ bü tün ta le be le ri ne rah met ve se lâm ol sun. O nun kah ra man ta le be si Zü be yir Gün dü zalp e se lâm ol sun. O nun Ri sa le-i Nur u an la yý þýn da ki çiz gi si ni de vam et ti ren le re se lâm ol sun. O nun ve fa týn dan son ra da, ce ma a ti bir ve be ra ber tu tan la ra, on la rýn ba þýn da da, Zü be yir a ða be yin ya nýn da ye ti þip, is ti ka met ten ay rýl ma yan ve ce ma a tin de ay rýl ma ma sý i çin gay ret sarf e den Meh med Kut lu lar a se lâm ol sun!

12 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu Y ANDROÝD UYGULAMASI Ri sa le-i Nur o ku ma prog ra mý E ÐER cep te le fo nu nuz an dro id iþ le tim sis te mi ta ban lýy sa bu uy gu la ma tam si ze gö re... Cep te Ri sa le-i Nur o ku mak, a raþ týr mak, lü gat ke li me le ri öð ren mek çok ko lay. Ve ay rý ca Kur ân-ý Ke rim, Cev þen, Bü yük Ýs lam Ýl mi ha li de bu uy gu la ma nýn i çe ri sin de bu lu nu yor. Ye ni ver si yon la; Ki tap Seç me ek ra ný gü zel leþ ti ril di ve 2 ye çý ka rýl dý. Kü çük Ki tap lar ek len di. Font ve renk a yar la rý zen gin leþ ti ril di. (Da ha faz la font, da ha faz la de sen, da ha kul la nýþ lý renk se çi mi, göl ge li font) Say fa DÜN YA DA Wi re less USB stan dar dý ný kul la na rak gö rün tü ve ses trans fe ri sað la yan tek ci haz ol ma ö zel li ði ne ve 500 Mbps hýz ka pa si te si ne sa hip o lan Q- Wa ves Wi re less USB AV Kit, sun du ðu yük sek ses ve gö rün tü ka li te siy le kul la ný cý la rý na a de ta gör sel bir þö len ya þa tý yor. Sa tý þa su nu lan tek no lo jik ci haz, bil gi sa yar dan te le viz yon ek ra ný na kab lo suz o la rak gö rün tü ak ta rýr ken sun du ðu per for mans i le ö zel lik le bil gi sa yar o yu nu fa na tik le ri nin, ev de si ne ma key fi yap ma yý se ven le rin, sýk sýk Skype gö rüþ me si ve ya su num ya pan la rýn be ðe ni si ni ka za na cak. Yük sek ses ve gö rün tü ka li te si ni (720 P ye ka - Motorola dan çocuklara, güvenli cep telefonu kullaným platformu MO TO RO LA Ý SIM uy gu la ma plat for mu i çin ilk ti ca ri da ðý tý mý ný du yur du. Ço cuk la rý cep te le fo nu kul la nýr ken gü ven li tut mak i çin hiz met sað la ma ya o dak lan mýþ Ýs kan di nav web ta ban lý þir ket Bip per Ý le ti þim, e be veyn kon tro lü hiz me tin de Mo to ro la nýn Ý SIM plat for mu nu kul la na cak. Ý SIM, ya kýn a lan i le ti þi mi gi bi hiz met ler ve ge liþ miþ ye te nek ler su nan ye ni lik çi bir çö züm. Bip per E be veyn Kon trol lü Cep Te le fo nu Hiz me ti, ve li le rin Bip per in ter net si te sin den, ço cuk la rý nýn o nay lan mýþ nu ma ra lis te si ni yö net me le ri ne yar dým cý o la cak. Kul la ný mý çok ko lay o lan bu si te a ra cý lý ðý i le e be veyn ler ço cuk la rý nýn ki min le ne za man ne ka dar ko nuþ tuk la rý ný ta kip e de bi le cek. Ay rý ca Bip per, gü ven li a larm ve lo kas yon be lir le me hiz me ti de su na cak. Mo to ro la Tür ki ye Að lar Ýþ Bi ri mi nden so rum lu Sa týþ Mü dü rü Cu neyt Kay nar; Bip per bi zim E ME A da ki ilk Ý SIM müþ te ri miz ve hiz met ye ni lik le ri miz i çin çok i yi bir ör nek. Ço cuk la rýn cep te le fo nu kul la ný mý ný gü ven li ha le ge ti ren ve e be veyn le rin hu zu ru nu sað la yan bu pro je nin bir par ça sý ol mak tan çok mut lu yuz de di. Bip per Ý le ti þim in Ku ru cu su ve Yö ne tim Ku ru lu Çe vir me a ni mas yo nu ek len di. Par lak lýk a ya rý, ek ran ý þý ðý ka pan ma ma sý a yar la rý ek len di. Kay dýr ma tü rü art tý rýl dý. Ki tap ek ra nýn da i ken say fa lar da gez mek, font la rý bü yüt mek/kü çült mek müm kün ký lýn dý. TTS i le me tin ses len dir me ek len di. He men cep te le fo nu nuz da Mar ket uy gu la ma sý na gi rip Ri sa le-i Nur O ku ma ya zar sa nýz kar þý ný za bu gü zel uy gu la ma çý ka cak týr. Ha zýr la yan lar dan Al lah ra zý ol sun Ü rü nün sa hip ol du ðu i ki a det USB a dap tör den bi ri nin te le viz yon ve ya pro jek tö re, di ðe ri nin de PC ve ya di züs tü bil gi sa ya ra ta kýl ma sýy la bil gi sa yar lar da ki gö rün tü HDMI ve ya VGA i le TV ek ra ný na ak ta rýl mýþ o lu yor. Q-Waves Wireless USB AV Kit dar HD vi de o oy nat ma) bir a ra da su nan Q-Wa ves USB AV Kit tek no lo ji se ven le rin be ðe ni si ne su nul du.. Ü rü nün sa hip ol du ðu i ki a det USB a dap tör den bi ri nin te le viz yon ve ya pro jek tö re, di ðe ri nin de PC ve ya di züs tü bil gi sa ya ra ta kýl ma sýy la bil gi sa yar lar da ki gö rün tü HDMI ve ya VGA i le TV ek ra ný na ak ta rýl mýþ o lu yor. Q-Wa ves USB AV Kit in ko lay ku ru lu mu ve pra tik kul la ný mý sa ye sin de di ji tal i çe ri ði ni ze ar týk da ha bü yük ek ran lar dan u la þa rak; o yun oy na ya bi lir, film iz le ye bi lir, in ter net te sörf ya pa bi lir ve ya iþ le il gi li su num la rý ný zý ger çek leþ ti re bi lir si niz. Baþ ka ný Si li e Val les tad; Üç ço cuk an ne si bi ri o la rak be nim viz yo num, ço cuk la rý mýn cep te le fo nu i çin a yar lar ya pa bi le ce ðim web ta ban lý bir a ra yü ze sa hip ol mak tý. Bu viz yon Bip per Ý le ti þim in ku rul ma sý na yol aç tý ve Mo to ro la nýn Ý SIM plat for mu da viz yo nu mu zu ger çek leþ tir mek i çin bi ze a nah tar ol du. So nuç ta Bip per ýn a ma cý gü ven lik. Mo to ro la nýn mo bil i le ti þim de ki kök lü ve kü re sel ko nu mu nu ken di le ri ne duy du ðu muz tam gü ven de ö nem li bir rol oy nu yor de di. E be veyn kon tro lü hiz me ti dý þýn da Mo to ro la nýn Ý SIM plat form; ban ka cý lýk i çin mo bil ti ca ret, çað rý kon tro lü, al ter na tif a ra ma yön len dir me, gü ven li me saj laþ ma, tek kul la ným lýk þif re gi bi da ha pek çok ko lay, es nek ve ö zel leþ ti ri le bi lir uy gu la ma la ra yö ne lik hiz met sun mak ta. Þu bat 2010 da Bar ce lo na da en ge niþ kü re sel re ka be te sah ne o lan Mo bi le Pre mi er Ö dül le rin de En Ý yi Er ken Ev re Baþ lan gýç i no vas yon ö dü lü nü a lan Bip per ýn Ý SIM uy gu la ma sý nýn lans ma ný 2010 yý lýn da sý ra sýy la Bul ga ris tan, Nor veç ve Ku zey A me ri ka da ya pý la cak. Tür ki ye Lans ma ný i se bu yý lýn i kin ci ya rý sý o la rak he def le ni yor. (Bi li þim News) Kom þu da ki teh li ke! Bil gi hýr sý zý tru va a tý ve bot net, Gür cis tan dan ya yý lý yor. E SET a raþ týr ma cý la rý, il ginç i le ti þim tek nik le ri kul la nan bir bot net keþ fet ti. Ser ti fi ka ve do kü man la rý çal ma yý a maç la yan W32/Ge or bot ad lý tru va a tý, ay ný za man da bu laþ tý ðý ma ki ne den web ka me ra sý a ra cý lý ðý i le ses ve gö rün tü kay de de bil me ve ye rel að i çe ri sin de ge zi ne bil me gi bi ye te nek le re de sa hip. Tru va a tý, ken di ni gün cel le mek i çin en te re san bir þe kil de Gür cis tan dev le ti ne a it bir si te yi kul la ný yor. Bu ne den le E SET a raþ týr ma cý la rý ö zel lik le Gür cis tan lý kul la ný cý la rýn he def le di ði ni dü þü nü yor. Et ki len miþ ma ki ne le rin, % 70 i Gür cis tan da. O nu A me ri ka, Al man ya ve Rus ya ta kip e di yor. W32/Ge or bot ad lý bu la þý cý ya zý lý mýn baþ ka bir ö zel li ði i se u zak ma sa üs tü ya pý lan dýr ma dos ya la rý ný çal ma sý ve bu sa ye de bil gi sa yar kul la ný cý sý nýn her han gi bir a çý ðý ný kul lan ma dan sis te me sýz ma im kâ ný ver me si. Üs te lik bu za rar lý ya zý lý mýn ge liþ ti ril me si ne ha len de vam e di li yor. E SET in rast la dý ðý en gün cel sü rüm 20 Mart ta ri hi ni ta þý yor. W32/Ge or bot un bin ler ce bil gi sa ya ra ya yýl ma sýy la o lu þan bot net, ay ný za man da bir ye dek me ka niz ma ya sa hip. Su nu cu la rý na e ri þe me di ði du rum lar da Gür cis tan Dev le ti ta ra fýn dan ba rýn dý rý lan bir sis te me ek len miþ ö zel bir web si te si ne e ri þi yor. He men ak lý ný za Gür cis tan hü kü me ti nin i þin i çin de ol du ðu gel me sin. Ýn san la rýn sis tem le ri ne bu la þan za rar lý ya zý lým lar dan ge nel de ha be ri ol mu yor di ye not dü þen E - ÝN TER NET TE sa de ce bir gün de yap týk la rý mýz 168 mil yon DVD yi dol du ra bi li yor.. Ve her gün yük le di ði miz vi de o lar iz len me ye kalk sa 98 yýl sü rü yor! Ýþ te MBA On li ne ta ra fýn dan or ta ya çý ka rý lan 24 sa at i çin de yap týk la rý mýz ve bun la ra i liþ kin çar pý cý ra kam lar l 294 mil yar e-pos ta gön de ri yo ruz. l Fa ce bo ok da 4.7 mil yar da ki ka har cý yo ruz. l 532 mil yon du rum gün cel le me si ya pý - yo ruz. l Kar þý ya 250 mil yon fo toð raf yük lü yo ruz. SET Gü ven lik Mü dü rü Pi er re-marc Bu re a u, ay rý ca Gür cis tan A da let Ba kan lý ðý Ve ri Do la þým A jan sý nýn bu du rum dan ha ber dar ol du ðu nu ve ken di so ruþ tur ma la rý nýn ya ný sý ra E SET i le de iþ bir li ði i çe ri sin de ol duk la rý ný di le ge ti ri yor. Et ki len miþ ma ki ne le rin % 70 i Gür cis tan da. Gür cis tan ý A me ri ka, Al man ya ve Rus ya ta kip e di yor. Tür ki ye de he nüz bir tes pit söz ko nu su de ðil. 24 sa a te sýð dýr dýk la rý mýz! l Bir gün lük in ter net tra fi ði, 168 mil yon DVD yi dol du ra bi li yor. l ip ho ne sa týþ la rý, be bek do ðum hý zý ný ge - çi yor. ( ip ho ne sa tý þý / be bek do ðu mu) l 2 mil yon blog gön de ri si ya zý yo ruz. l 22 mil yon sa at lik es ki TV þo vu ve film, Netf lix de sey re di li yor. l sa at lik vi de o, Yo u tu be a yük le - ni yor. l 18.7 mil yon sa at lik mü zik, Pan do ra ü ze - rin den din le ni yor. l 1288 ye ni mo bil uy gu la ma or ta ya çý ký yor. Giz li dev let bil gi le ri ne mi u laþ ma ya ça lý þý yor? E SET a raþ týr ma cý la rý bot net in yö ne tim pa ne li ne de e riþ me yi ba þar dý ve bu sa ye de et ki le nen ma ki ne le rin yer le ri ni be lir le di. Bu ko nu da ki en il ginç ge liþ me i se yö ne tim pa ne lin de bu lu nan ve et ki le nen sis tem - ler de he def le nen do kü man la rýn i çe ri ði ne a it bir lis te. Lis te de ki ke li me ler den ba zý la - rý; ba kan lýk, ser vis, giz li, a jan, ABD, Rus - ya, FBI, CI A, si lâh, FSB, KGB, te le fon, nu - ma ra þek lin de sý ra la ný yor. Dev let o pe ras yo nu de ðil BU RE A U YA gö re web ka me ra sý a ra cý lý ðý i - le ka yýt, ek ran gö rün tü sü, DDOS sal dý rý sý gi bi ö zel lik ler bir den faz la de fa kul la nýl mýþ. Ko mut la rý ný gün cel le mek i çin Gür cis tan kay nak lý bir si te yi kul la ný yor ol ma sý ilk ba - kýþ ta Gür cis tan hal ký nýn bi rin cil he def ol du - ðu nu dü þün dü rü yor. Fa kat di ðer yan dan bu teh dit pek de kar ma þýk de ðil. E SET a - raþ týr ma cý la rý na gö re bu tür den bir o pe ras - yon dev let des tek li ya pý lý yor ol say dý da ha pro fes yo nel ve giz li ol ma sý ge re kir di. En ak la ya kýn te o ri Win32/Ge or bot un bir grup sa nal suç lu ta ra fýn dan giz li bil gi le ri ça la rak di ðer or ga ni zas yon la ra sat mak a - ma cý i le ge liþ ti ril miþ ol ma sý. Sa nal suç lar gi de rek pro fes yo nel le þi yor E SET A raþ týr ma cý sý Rig hard Zwi e nen berg e gö re Bü yük o yun cu lar sa ha ya gir dik çe sa nal suç lar da ha pro fes yo nel ve he de fe yö ne lik du ru ma ge li yor. W32/Stux net ve W32/Du - qu bu tür den he de fe yö ne lik, i le ri tek no lo ji sa nal suç la ra bi rer ör nek ve da ha az kar ma - þýk ol sa da W32/Ge or bot un da ken di ne has ba zý ye ni ö zel lik le ri mev cut. W32/Ge or - bot un u zak ma sa üs tü ya pý lan dýr ma dos - ya la rý ný a ra dý ðý göz ö nün de bu lun du ru lur sa he def le nen bil gi ol duk ça faz la. Win32/Ge or bot dan et ki le nen ül ke ler: Gür cis tan % ABD % 5.07 Al man ya % 3.88 Rus ya % 3.58 Ka na da % 1.49 Uk ray na % 1.49 Fran sa % 1.19 Di ðer le ri % 12.83

13 SPOR 13 Güneþ: Tribün baskýsý bizi etkiliyor Trabzonspor Teknik Direktörü Þenol Güneþ, F.Bahçe derbisinde sahaya yabancý madde atýlmasýný doðru bulmadýðýný belirterek, "Seyircimizin baskýsý bize olumsuz yansýyor. Gerginlik bizim lehimize olmuyor" dedi. TRABZANSPOR Tek nik Di rek - tö rü Þe nol Gü neþ, Fe ner bah çe i - le yap týk la rý maç ta ken di le ri ve ra kip ta kým i çin 2 pu an ol du ðu - nu söy le di. Gü neþ, 1-1 so na e ren maç la il gi li yap tý ðý de ðer len dir - me de, da ha ön ce den kay nak la - nan se bep ler den do la yý kar þý laþ - ma nýn ger gin geç me si nin nor - mal ol du ðu nu be lirt ti. Maç ta o - yun cu la rý nýn i þi ni yap tý ðý ný, i yi ni yet li ol duk la rý ný i fa de e den Gü neþ, ''Maç fa ir-play i çin de geç ti. Ma çýn bas ký or ta mýn da oy nan ma sý bi zim de za van ta jý - mýz dý. Hü cu ma çý kýþ lar da top ka yýp la rý mýz ol du. Hü cum da ki o yun cu lar ha re ket li, et ki li o la - ma dý. Ra ki bi miz ilk ya rý da el de et ti ði po zis yon lar so nu cu go lü bul du'' de di. Ma çýn i kin ci ya rý sý - na i yi baþ la dýk la rý ný di le ge ti ren Þenol Gü neþ, þöy le de vam et ti: MAÇIN HAKKI BERABERLÝK ''Fe ner bah çe i yi pas ya pa rak sa vun ma dan çý ký yor du. Biz de bu ne den le i kin ci ya rý da bas ký ya pa rak po zis yon lar bul duk. Pas se çim le ri miz ve to pu kul - lan ma be ce ri le ri miz ge nel de Fe ner bah çe'ye gö re dü þük ka - lýn ca, is te di ði miz gol le ri bu la - ma dýk. Ra ki bi miz de kon tra a - tak lar la po zis yon bul duk. Ma - çýn hak ký be ra ber lik ti. A ma tek - Þenol Güneþ baskýdan þikayet etti. nik, be ce ri o la rak Fe ner bah çe a - van taj lýy dý. Sa ha mýz da a van ta jý - mý zý kul la na ma dýk. Bu ba kým - dan sa de ce dost luk ta ra fý nýn i yi ol du ðu nu söy le ye bi li rim. O nun dý þýn da fut bol o la rak çok ka li te li ol maz sa da he ye can a çý sýn dan ka li te liy di. Son da ki ka ya ka dar zevk li bir maç ol du.'' SAHAYA ATILANLAR.. Sa ha ya at let, men dil a týl ma sý - ný doð ru bul ma dý ðý na de ði nen Gü neþ, ''Ay ný þey Ýs tan bul'da Tol ga'ya ya pýl mýþ tý. Bu ra da Vol kan'a ya pýl dý. Bun la rý a za in - dir ge me li yiz. Bi zim i çin de Fe - ner bah çe i çin de kay be di len i ki pu an var'' i fa de si ni kul lan dý. Gü neþ, bir ga ze te ci nin, sa ha ya a tý lan ya ban cý mad de le re i liþ kin so ru su ü ze ri ne, ''Bun lar Ýs tan - bul'da da Trab zon'da da ol ma - ya cak. Bun la rý hep be ra ber en - gel le ye ce ðiz. Ýs tan bul'da da Tol - ga'ya a týl mýþ tý'' de di. Se yir ci bas - ký sý ko nu sun da en sý kýn tý lý ta ký - mýn ken di le ri ol du ðu nu sa vu - nan Gü neþ, þöy le ko nuþ tu: HA KE ME BÝR ÞEY DÝ YE MEM ''Se yir ci mi zin coþ ku su bi ze o lum suz yan sý yor. Ga la ta sa - ray'ýn sa ha sýn da ki maç lar da se yir ci bas ký sý ta ký mý na o lum - lu yan sý yor. Bi zim se yir ci a - van ta jý mýz yok. Ger gin lik bi - zim le hi mi ze ol mu yor. Fe ner - bah çe de se yir ci den o lum lu et - ki le ni yor. Sa ha sýn da se yir ci a - van ta jý ný i yi kul la ný yor. Biz i se ev sa hi bi ol ma a van ta jý ný ço ðu za man kul la na ma dýk.'' Gü neþ, maç ta Fe ner bah çe'nin gol at tý - ðý po zis yon da ki of sayt tar týþ - ma la rýy la il gi li so ru yu i se, ''Yan ha kem bay rak kal dýr dý. A ma top di ðer o yun cu ya git ti ði i çin vaz geç ti. Bel ki bay ra ðý er ken kal dýr ma sý yan lýþ tý, bek le ye bi - lir di. Ha kem le il gi li o lum suz bir þey söy le me yi doð ru bul - mu yo rum'' di ye ce vap la dý. Trabzonsporlu taraftarlarýn taþkýnlýklarý nedeniyle müsabaka yaklaþýk 5 dakika durdu. Ýkinci yarýnýn baþýnda da hakem Fýrat Aydýnus, taraftarlarýn davranýþlarý nedeniyle anons yaptýrmak zorunda kaldý. FOTOÐRAF: A.A Beþiktaþ Kulübü yeni stat için Baþbakanýn desteðini bekliyor BANK ASYA 1. LÝG GÖRÜNÜM Elâzýð Bülent Uygun'la tekrar liderliðe yükseldi BANK Asya 1. Lig'de 28. hafta bir maç dýþýnda tamamlanýrken Elazýðspor 53 puanla liderliðini sürdürdü. Elazýðspor, sahasýnda oynadýðý karþýlaþmada Göztepe'yi 3-0 yenerek hafta sonra 3 puanla tanýþýrken, takýmýn yeni teknik direktörü Bülent Uygun taraftarlarýn sevgi gösterileriyle karþýlandý. Takipçisi Akhisar Belediyespor deplasmanda Tavþanlý Linyitspor'u 2-1 yenerek 52 puanla iddiasýný sürdürdü. Zirve yarýþýnda evinde kaybettiði puanlarla liderlik koltuðundan olan Kasýmpaþa sahasýnda konuk ettiði Adanaspor'la 1-1 berabere kalarak taraftarlarýný bu hafta da hayal kýrýklýðýna uðrattý. TOPLU SONUÇLAR TKÝ Tavþanlý Linyit-Akhisar Belediye Gençlik...(1-2) Konyaspor-Giresunspor...(1-1) Denizlispor-Çaykur Rizespor...(1-1) Elazýðspor-Göztepe...(3-0) Kartalspor-Ýstanbul Güngörenspor...(2-2) Kayseri Erciyesspor-Gaziantep BÞB...(2-1) Kasýmpaþa-Adanaspor...(1-1) Bucaspor-Boluspor...(0-2) PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. ELAZIÐSPOR AKHÝSAR BEL. GENÇLÝK KASIMPAÞA KONYASPOR ÇAYKUR RÝZESPOR BOLUSPOR ADANASPOR KAYSERÝ ERCÝYESSPOR KARTALSPOR GAZÝANTEP BÞB BUCASPOR KARÞIYAKA GÖZTEPE DENÝZLÝSPOR TKÝ TAVÞANLI LÝNYÝT GÝRESUNSPOR SAKARYASPOR GÜNGÖRENSPOR Fenerbahçe'ye attýðý golle gol sayýsýný 32'ye yükselten Burak Yýlmaz, Fatih Tekke'nin gol sayýsýný geçerek bir sezonda en fazla gol atan oyuncu oldu. BURAK YILMAZ gol rekorunu kýrdý TRABZONSPOR'UN gol cü o yun cu su Bu rak Yýl maz, Fe - ner bah çe ma çýn da at tý ðý gol le bor do-ma vi li ta kým da gol re ko ru kýr dý. 1-1 bi ten kar þý laþ ma nýn 73. da ki ka sýn - da ta ký mý nýn be ra ber lik go - lü nü a tan Bu rak Yýl maz, se zo nun da li gi 31 gol le gol kra lý o la rak ta - mam la yan Fa tih Tek ke'nin gol sa yý sý ný ge çe rek bor doma vi li ta kým da bir se zon da en faz la gol a tan o yun cu un - va ný ný el de et ti. Bu rak, se zo nun da es ki a dýy la Bi rin ci Fut bol Li - gi'nde mü ca de le et me ye baþ la yan bor do-ma vi li ta - kým da bir se zon da en faz la gol a tan o yun cu o la rak ku - lüp ta ri hi ne geç ti. COLMAN CEZALI Trab zons por'da 4. sa rý kar - tý ný gö ren Col man, ce za lý ko - nu mu na düþ tü. Bu fut bol cu, ge le cek haf ta Or dus por'la ya - pý la cak kar þý laþ ma da ta kým - da yer a la ma ya cak. Bu a ra - da, Trab zons por'un be ra ber - lik go lü nün ar dýn dan bir ta - raf tar fe na lýk ge çir di. Ta raf - tar, 112 A cil Ser vis e kip le rin - ce has ta ne ye gö tü rül dü. Trab zons por lu fut bol cu A - lan zin ho, maç ta i ki fark lý ya rý oy nan dý ðý ný be lir te rek, ''Ýlk ya rý ra ki bi miz üs tün dü. So - run lar ya þa dýk. Go lü de bul - du lar. A ma i kin ci ya rý da biz i yi oy na dýk'' de di. Ma çýn i kin - ci ya rý sýn da ka zan mak i çin her þe yi yap týk la rý ný di le ge ti - ren A lan zin ho, ''Ka za na bi le - cek po zis yon la rý da bul duk. Ý - kin ci ya rý da ol duk ça i yi oy na - dýk. Bu o yun play-off'ta biz le - ri i le ri ta þý ya cak týr'' di ye ko - nuþ tu. Mus ta fa Yum lu da ma çýn ilk ya rý sýn da is te dik le ri o yu nu sa ha ya yan sý ta ma dýk - la rý ný be lir te rek, ''Ý kin ci ya rý ya ön de bas ký ya pa rak, ra ki bi mi - zi ha ta ya zor la ya rak baþ la dýk. Go lü de öy le bul duk. Bol po - zis yon lu bir maç ta sa de ce i ki gol ol du. Ö nem li bir a van ta jý sa ha mýz da kay bet tik'' i fa de si - ni kul lan dý.bir ga ze te ci - nin,ba sýn top lan tý sý na mer - hum sa nat çý Ka zým Ko yun - cu'nun fo toð raf lý bu lu nan ti - þört le çýk ma sý nýn an la mý ný sor ma sý ü ze ri ne Mus ta fa Yum lu, bu ti þört le rin bu haf - ta sa tý þa çý ka ca ðý ný, ge li ri nin de Kan ser le Sa va þan lar Der - ne ði'ne ve ri le ce ði ni bil dir di. BEÞÝKTAÞ Ku lü bü Baþ ka ný Fik ret Or man, Fi-Ya pý Ý nö nü Sta dý'ný hu ku kun em ret ti ði ku ral la ra uy - gun o la rak ye ni le mek ü ze re en ký - sa sü re de ge rek li gi ri þim le re baþ la - ya cak la rý ný a çýk la dý. Ku lü bün res - mi si te si ne stat i le il gi li bil gi len - dir me de bu lu nan Or man, "Ön ce - lik le þu nu i fa de et mek du ru mun - da yým; Fi-Ya pý Ý nö nü Sta dý, Be þik - taþ Jim nas tik Ku lü bü yle, Be þik - taþ ýn ta ri hiy le ve Be þik taþ ýn ta raf - ta rýy la bü tün leþ miþ bir stat týr. Dün ya nýn her ye rin de, her bü yük þeh rin de ol du ðu gi bi, Ýs tan bul da da þeh rin mer ke zin de, ta ri hi do - ku nun i çin de, ta rih le ve çev rey le u yum lu bir stat in þa et mek müm - kün dür. Biz, Ý nö nü Sta dý nýn, ol - du ðu yer de ye ni len me si, ye ni bir çeh rey le, mo dern, a ma ta rih le ve çev rey le u yum lu bir mi ma riy le ye - ni len me si ko nu sun da ka rar lý yýz." de di. Sta dýn ye ni le me ça lýþ ma la - rýn da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan'dan her za man bü yük des - tek gör dük le ri ne vur gu ya pan Or - man, a çýk la ma sý ný þöy le sür dür dü: Beþiktaþ Kulübü Baþkaný Fikret Orman, Ýnönü Stadý'nýn hukukun emrettiði kurallara uygun olarak yenilemek istediklerini belirterek, "Baþbakanýn bizi destekleyeceðine ve teþvik edeceðine inanýyorum" diye konuþtu. "Tür ki ye ge ne lin de ve Ýs tan - bul da ye ni spor a lan la rý nýn in þa sý - ný her za man des tek le yen, ye ni stat la rýn in þa sý ný biz zat ya kýn dan ta kip e den Baþ ba ka ný mýz'ýn, Ý nö - nü Sta dý'nýn ye ni len me sin de de bi zi des tek le ye ce ði ne, teþ vik e de - ce ði ne i na ný yo rum. Ni te kim ge - çen haf ta lar da Baþ ba ka ný mýz Sa - yýn Er do ðan'ýn, pro je yi o nay la ya - rak ge rek li i zin le rin ka nun lar ve yö net me lik ler çer çe ve si i çin de çý - ka rýl ma sý ta li ma tý ver di ði ne yö ne - lik ha ber ler ba sýn da yer al mýþ tý. Sta dý mý zý ye ni le me ça lýþ ma la rýn da Sa yýn Baþ ba ka ný mýz'ýn her za man des te ði ni gör dük; bun dan son ra da gö re ce ði mi ze e mi nim. Biz ba sý - na yan sý yan fark lý de ðer len dir me - le ri de ðil, Baþ ba ka ný mýz'ýn tu tu - mu nu a sýl ka bul e di yo ruz. Tür ki ye bir hu kuk dev le ti dir. Be þik taþ da hu ku ka say gý lý dýr. Hu ku ka tam an la mýy la uy mak, hu ku kun ge rek - le ri ni ye ri ne ge tir mek, bi zim son de re ce has sas ol du ðu muz bir ko - nu dur. Sta dý mýz bir sa nat sal spor ya pý sý ol du ðu ka dar, spor kül tü rü ve ah la ki an la mýn da da Be þik taþ ýn vaz ge çe me ye ce ði ta rih sel bir mi - ras týr. Bi ze dü þen, biz den ön ce ki ku þak lar dan dev ral dý ðý mýz bu ha - zi ne yi ge le cek ku þak la ra, mo dern ve spo ra hiz met e den iþ le vi ni pe - kiþ ti re rek dev ret mek tir. Sta dý mý zý hu ku kun em ret ti ði ku ral la ra uy - gun o la rak ye ni le mek ü ze re en ký - sa za man da ge rek li gi ri þim le ri mi - ze baþ la ya ca ðýz." SÜRAT MOTORLARINDA YENÝ SEZON BAE'DE START ALDI U IM F1 H20 Na ti ons Cup'ýn Bir le þik A rap E mir lik le ri'nin Shar - jah Khor Fak kan ken tin de bu haf ta so nu ger çek leþ ti ri len or ga - ni zas yo nun da Ma jed Al Man so o ri ve Ras hed Al Ta yer'in top - la dýk la rý pu an lar 20 tur luk i ki ya rýþ so nun da BA E ta ký mý nýn ku - pa ya u zan ma sý ný sað la dý. Ku pa nýn a çý lýþ ya rýþ ma la rýn da ge nel klas man da Kha lid A.Al Ku wa rik ha lid S.Al Shal man'dan o lu - þan Ka tar ta ký mý i kin ci, Me e ri Pa i ni o Ris to Pa i ni o'da o lu þan Fin - lan di ya ta ký mý i se ü çün cü sý ra yý el de et ti. Ku pa nýn ilk ya rý þýn da 14 spor cu dan o lu þan 7 ta kým start al dý yý lýn da þam pi yon - luk ta cý ný ka za nan Bir le þik A rap E mir lik le ri (BA E) Ta ký - mý'ndan, Ma jed Al Man so o ri ya pý lan 20 tur luk her i ki ya rý þýn da bi rin ci li ði ni ka za nýr ken, ta kým ar ka da þý Ras hed Al Ta yer'in ilk ya rýþ ta ka zan dý ðý ü çün cü lük i le en ya kýn ra kip le ri Ka tar ta ký mý - nýn 7 pu an ö nün de se zo nun ilk ya rý þý na dam ga vur du lar. Los An ge les La kers'da Ko be Bryant War ri ors po ta sýna bý - rak tý ðý 40 sa yýy la ga li bi ye tin mi ma rý o ldu. Lakers'da Kobe 40 sayý ile coþtu A ME RÝ KAN U lu sal Bas ket bol Li gi NBA'de Los An ge les La kers, Stap les Cen ter'da oy na dý - ðý maç ta Ba tý Kon fe ran sý'nýn za yýf e kip le rin - den Gol den Sta te War ri ors'ý yen di ve 53 maç ta 33. ga li bi ye ti ni al dý. La kers'da Ko be Bryant ra kip po ta ya bý rak tý ðý 40 sa yýy la ga li bi - ye tin mi ma rý o lur ken, Pa u Ga sol 26 sa yý 11 ri - ba und, Ra mon Ses si ons 23 sa yý 9 a sist i le oy - na dý. Ba tý Kon fe ran sý'nda 3. sý ra da bu lu nan La kers, bu so nuç la üst üs te 2. ga li bi ye ti ni al - mýþ ol du. War ri ors'da 6 o yun cu sa yý da çift ha - ne le re u la þýr ken, Da vid Le e 27 sa yý, Klay Thomp son 18, Na te Ro bin son 17 ve Ric hard Jef fer son 16 sa yýy la oy na dý. ÖMER 16 DAKÝKA OYNADI, SAYI ATAMADI Þam pi yon lu ðun en bü yük a day la rýn dan i ki si ni kar þý kar þý ya ge ti ren maç ta Ba tý Kon fe ran sý li de - ri Ok la ho ma City Thun der, Do ðu Kon fe ran - sý'nýn li de ri Chi ca go Bulls'u mað lup et ti. Thun der, bu so nuç la 52 maç ta 40. ga li bi ye ti ni al mýþ ol du ve Bulls'dan son ra play-off'u ga ran ti - le yen i kin ci ta kým un va ný na ka vuþ tu. Ma çý Thun der'da Rus sell West bro ok 27 sa yý, Ke vin Du rant 26 sa yý 10 ri ba und i le ta mam la dý. Der - rick Ro se'dan yok sun oy na yan Bulls'da i se John I II Lu cas 19, Kyle Kor ver 14 sa yý kay det ti. 16 da ki ka 20 sa ni ye sü re a lan Ö mer A þýk i se sa yý kay de de me di ði ma çý 8 ri ba und la bi tir di. TOPLU SONUÇLAR Boston Celtics: 91 - Miami Heat: 72 Orlando Magic: Denver Nuggets: 104 Toronto Raptors: 99 - Washington Wizards: 92 Houston Rockets: Indiana Pacers: 104 Phoenix Suns: 92 - New Orleans Hornets: 75 Portland: Minnesota Timberwolves: 106

14 14 SPOR Y Volkan: Herþey sahada kalmalý TRABZONSPOR DERBÝSÝNDE YAPTIÐI KURTARIÞLARLA F.BAHÇE'YÝ YENÝLGÝDEN KURTARAN TECRÜBELÝ KALECÝ VOLKAN DEMÝREL, "TARAFTARIMIZA SESLENÝYORUM. BUNDAN SONRA KÝMSE SAHAYA YABANCI MADDE ATMASIN" DEDÝ. FENERBAHÇE'NÝN Ni jer ya lý o yun cu su Jo seph Yo bo, Trab zons por dep las ma ný na 3 pu an i çin mü ca de le et - tik le ri ni an cak i yi oy na ma la rý na rað men sa ha dan 1 pu an i le ay rýl dýk la rý ný be lirt ti. Yo bo, "Bu ra ya gel me - den ön ce zor o la ca ðý ný bi li yor duk. Ýlk ya rý da i yi bir fut bol oy na dýk, et kin ve do mi - nant oy na dýk. An cak to pun kon - tro lü nü bi raz da ha sað la sak bir - kaç gol da ha bu la bi lir dik ve fark lý skor la dev re ye gi re bi lir dik. Ý kin ci ya rý da ev le rin de oy na dýk la rý i çin ra kip de fýr sat ya ka la ya cak tý; öy le de ol du. An cak 3 pu an al mak i - Jo seph Yo bo çin gel miþ tik, o dak nok ta mýz ve top lan tý la rý mýz da ko nu þu lan buy du. Yi ne de i yi fut bol oy na dý ðý mý zý dü þü nü yo rum" de di. Ö ne geç tik le ri maç ta al dýk la rý 1 pu a nýn ken di le ri i çin ha yal ký rýk lý ðý ol du ðu nu be lir ten Yo bo, söz le ri ni þu i fa de ler le ta mam la dý: "Bi zim i çin bir ha yal ký rýk lý ðý ol du. Bu ka dar gü zel oy na dý ðý mýz fýr sat lar bul du ðu - muz maç ta, 3 to pu muz da di rek ten dön dü. Ye di ði miz go le ge lin ce; fut bol so nuç ta ha ta lar o yu nu. Dört lü sa - vun ma o la rak çok i yi iþ ler yap týk. Bir bi ri mi ze bað lýy - dýk an cak u fak bir ha ta yap týk. Fut bol ha ta lar o yu nu ta bii ki an cak ge nel an lam da po zis yon la rý bu lan biz - dik. Yi ne de po zi tif ol ma lý yýz ve bu maç tan i yi ya rar la - nýp yo lu mu za de vam et me li yiz." VOLKAN DEMÝREL'ÝN SÖZLERÝ Fe ner bah çe'nin mil li ka le ci si Vol kan De mi rel i se, Trab zons por kar þý sýn da i yi oy na ma la rý na rað men sa - ha dan 1 pu an la ay rýl ma la rý nýn ken di le ri ni üz dü ðü nü be lirt ti. Vol kan, "Böy le oy na dý ðý mýz tak tir de is te di ði - miz he de fe u la þý rýz. Þam pi yon ol mak is ti yo ruz ve in - þal lah da el de e de ce ðiz." de di. Vol kan De mi rel, "Bi zim a dý mý za se zo nun en i yi ma çýy dý. Bir çok po zis yon ya ka la dýk. Ka zan ma - mýz ge re ken bir maç ta 2 pu an kay bet ti ði miz i çin ü zül dük. Böy le oy na dý ðý mýz tak tir de is te di ði miz he de fe u la þý rýz. Þam pi yon ol mak Volkan Demirel is ti yo ruz ve in þal lah da el de e de - ce ðiz. Çok po zis yo na gir dik, ka - zan mak i çin her þe yi yap týk" di ye ko nuþ tu. Sa ha ya a tý - lan ya ban cý mad de ler i le il gi li i se Vol kan, "Ya þa dý ðý mýz o lay lar, sa ha ya a tý lan ya ban cý mad de ler, her þey bu ra - da kal sýn. Ta raf ta rý mý za ses le ni yo rum; bü yük lük biz de kal sýn. Biz ay ný sý ný yap ma ya lým" di ye ko nuþ tu. Fut bo - lun ha ta o yu nu ol du ðu nu i fa de e den Vol kan, "Ha ta la - rý mý zýn far kýn da yýz a ma fut bol ha ta lar o yu nu. Be nim de bir ha tam var dý, bir gol da ha yi ye bi lir dik. Ha ta lar fut bo lun gü zel du rum la rý di ye bi li riz. Ne ka dar ha ta ya par san yap, böy le oy nar san so nuç si ze ge le cek tir di - ye dü þü nü yo rum" þek lin de ko nuþ tu. ALEX'DE ÖDEM VAR: Trabzonspor maçýnýn ikinci yarýsýnda sakatlanarak oyundan çýkmak zorunda kalan Alex in bugün MR ý çekildi. Sað arka üst adalesinde zorlamaya baðlý ödem tespit edilen Alex in tedavisine baþlandý. Alex'in Cumartesi günkü Antalyaspor maçýnda forma giyebileceði bildirildi. FOTOÐRAF: A.A STOCH 4 MAÇTIR BOÞ GEÇÝYOR BU se zon li gin i kin ci ya rý sýn da yap tý ðý çý - kýþ la ve at tý ðý gol ler le dik ka ti çe ken Fe ner - bah çe'nin Slo vak fut bol cu su Mi ros lav Stoch, son 4 maç týr boþ ge çi yor. Ý kin ci ya - rý da ki per for man sýy la ilk 11'in de ðiþ mez o - yun cu su o lan Slo vak fut bol cu, son 4 lig ma çýn da fi le le ri ha va lan dý ra ma dý. Fe ner - bah çe'nin 29. haf ta da Genç ler bir li ði'ni 6-1 yen di ði maç ta 2 gol a tan Stoch, bu maç tan son ra for ma giy di ði 4 maç ta gol se vin ci ya þa ya ma dý. Genç ler bir li ði ma çý nýn ar dýn - dan lig de ilk 11'de baþ la dý ðý 30. haf ta da ki An ka ra gü cü ma çýn da 71, 31. haf ta da ki Ga la ta sa ray ma çýn da 63, 32. haf ta da ki Bur sas por ma çýn da 68 da ki ka sa ha da ka - lan Stoch, 33. haf ta da ki Trab zons por ma - çýn da i kin ci ya rý da o yu na gi rip, 45 da ki ka oy na dý. Ýlk ya rý da 4 gol a tan Slo vak fut bol - cu, i kin ci ya rý da 15 maç ta 6 gol kay det ti. 27 MAÇTA 10 GOL ATTI Fe ner bah çe'ye ge çen se zon trans fer o - lan ve ilk se zo nun da sa de ce 2 gol a ta bi len Stoch, bu se zon 29. haf ta da 10 go le u la þa - rak, ka ri ye rin de ki en i yi per for man sý ya ka - la mýþ tý. Slo vak ya Li gi ta kým la rýn dan Nit - ra'nýn alt ya pý sýn da fut bo la baþ la yan ve 2005 yý lýn da bu ta kým da pro fes yo nel o lan Stoch, 2006 yý lýn da Ýn gil te re'nin Chel se a ta ký mý na trans fer ol du. Chel se a'de bu lun - Fener'de Taylor þoku BASKETBOLDA FI BA Ka dýn lar Av ru pa Li gi Se kiz li Fi na li A Gru bu'nda Ga la ta sa - ray i le yap týk la rý maç ta sa kat la nan Fe ner - bah çe li Penny Tay lor, 6 ay sa ha lar dan u - zak ka la cak. Der bi ma çýn i kin ci pe ri yo - dun da sol di zin den sa kat la nan Tay lor'ýn çe ki len MR so nu cun da, ön çap raz ba ðý nýn kop tu ðu öð re nil di. Taylor'un en ya kýn za - man da a me li yat o la ca ðý bildirildi. du ðu dört yýl da A ta kým la 4 ma ça çý ka bi - len Slo vak o yun cu, 2009 yý lýn da Hol lan da Li gi ta kým la rýn dan Twen te'ye ki ra lan dý. Twen te'nin Hol lan da Li gi þam pi yo nu ol - du ðu se zo nun da lig de 32 maç - ta 10 go le im za a tan Stoch, Fe ner bah çe'de bu se zon 27 maç ta 10 go le u laþ tý, an cak son 4 maç ta go lü u nut tu. 17 MAÇ SONRA YEDEK KALDI Lig de sa kat lý ðý ne de niy le for ma giy me - di ði 27. haf ta da ki Si vass por ma çý ha ri cin - de lig de son 17 maç ta ilk 11'de sa ha ya çý - kan Stoch, 17 maç son ra Trab zons por ma çýn da ye dek so yun du. 14. haf ta da ki Ga la ta sa ray ma çýn da i kin ci ya rý da o yu na gi ren Slo vak fut bol cu, bu ma çýn ar dýn dan sa kat lý ðý ne de niy le oy na ya ma dý ðý Si vass - por ma çý ha riç sü rek li ilk 11'de sa ha ya çýk - mýþ tý. Bu haf ta Trab zons por ma çýn da ye - dek ka lan Stoch, i kin ci ya rý da o yu na gir di, an cak gol at ma yý ba þa ra ma dý. SAMSUN'U HEYECAN SARDI SAMSUNSPOR Ku lü bü Baþ ka ný Ka zým Gü - rol Yýl maz, ''Hiç bir za man u mu du mu zu kay - bet me dik, zo ru ba þar mak i çin mü ca de le et tik'' de di. Yýl maz, Sü per Lig'de kal mak i çin son haf ta ya ka dar mü ca de le e de cek le ri ni söy le - di.dep las man da Be þik taþ kar þý sýn da 1-0 ka - zan dýk la rý i çin mut lu ol duk la rý ný be lir ten Yýl - maz, ''Hiç bir za man u mu du mu zu kay bet me - dik, zo ru ba þar mak i çin mü ca de le et tik. Her za man Sam suns por ca mi a sý o la rak o yun cu la - rý mý za ve tek nik he ye ti mi ze gü ven dik. Dep - las man da Be þik taþ'ý yen me ba þa rý sý gös ter dik'' di ye ko nuþ tu. Yýl maz, bu haf ta so nu sa ha la - rýn da Si vass por i le lig de kal ma a dý na ö nem li bir kar þý laþ ma ya çý ka cak la rý ný vur gu la ya rak, þun la rý kay det ti: 'Si vass por ma çý ha zýr lýk la rý - mýz salý günü baþ lý yor. Bu maç i çin o yun cu la - rý mý zýn ve tek nik he ye ti mi zin hum ma lý bir þe - kil de ça lý þa ca ðý na i na ný yo ruz. Tek he de fi miz ga li bi yet. Bu kar þý laþ ma da bü yük Sam suns por ta raf ta rý nýn bü yük des te ði ni bek li yo ruz.'' Beþiktaþ'ý 1-0 yenen Samsunspor'da ligde kurtulma umutlarý arttý. HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ HANGÝSÝ DÜÞECEK? Sü per Lig'de 33. haf ta maç la rý ta mam la nýr ken, Ga la ta - sa ray, sa ha sýn da Or dus por'u 2-0 ye ne rek, Fe ner bah - çe i le pu an far ký ný 9'a yük selt ti. Türk Te le kom A re na Sta dý'nda oy na nan kar þý laþ ma da Ga la ta sa ray'ýn gol le ri ni 8. da ki ka da Ne ca ti A teþ ve 66. da ki ka da Sab ri kay det ti. Bu so - nuç la Ga la ta sa ray pu a ný ný 74'e yük selt ti ve ta kip çi si Fe ner - bah çe'nin Trab zon'da pu an kay bet me siy le far ký 9'a çý kar dý. Cimbom bu hafta ligden küme düþen Manisaspor ile deplasmanda karþýlaþacak. Haftanýn maçýnda ise Trab zons - por i le Fe ner bah çe a ra sýn daki gergin derbi 1-1 so na er di. Kar - þý laþ ma da Fe ner bah çe'nin go lü nü Ba ro ni, Trab zons por'un go lü nü i se Bu rak at tý. Maç ta, Fe ner bah çe'nin 3 to pu di rek - ten dön erken, Trabzonspor elde ettiði pozisyonlarda kaleci Volkan'ý geçemedi. Bu so nuç la Fe ner - bah çe 65 pu a na yük se lir ken, Trab - zons por i se 55 pu an da kal dý. Lig de kal ma mü ca de le si ve ren Sam - suns por, Ýs tan bul'da Be þik taþ'ý 10 ye ne - rek, u mut la rý ný son haf ta ya ta þý dý. Sam suns por, Be þik taþ kar þý sýn da go lü E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr TOPLU SONUÇLAR Gaziantepspor-Ankaragücü (1-0) Mersin Ýdmanyurdu-Kardemir Karabükspor (0-2) Gençlerbirliði-Manisaspor (3-0) Kayserispor-Eskiþehirspor (2-2) Sivasspor-Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor (0-1) Galatasaray-Orduspor (2-0) Medical Park Antalyaspor-Bursaspor (1-3) Beþiktaþ-Samsunspor (0-1) Trabzonspor-Fenerbahçe (1-1) GOL KRALLIÐI SÜ PER LÝG'DE KI gol kral lý ðý ya rýþ ma sýn da Trab zons por lu Bu - rak Yýl maz der bi kar þý laþ ma sýn da Fe ner bah çe'ye at tý ðý gol le 32 go le yük sel di ve li der li ði ni sür dür dü. Genç ler bir li ði'nden Tum 15 ve Fe ner bah çe li A lex 14 gol le Bu rak'ý iz le di. HAFTANIN FUTBOLCUSU Murat Yýldýrým (Samsun) HAFTANIN HAKEMÝ Özgür Yankaya (BEÞÝKTAÞ - SAMSUNSPOR) HAFTANIN TAKIMI 70. da ki ka da Mu rat Yýl dý rým i le bul du. Pu a ný ný 36'ya yük sel ten Ka ra de niz tem sil ci si Me di cal Park An tal yas por'un ye nil me siy le kü me de kal ma u mut la rý ný son haf ta ya ta þý ma - sý ný bil di.sam suns por lig de son ma çý ný e vin de Si vass por i le oy na ya cak. Be þik taþ i se bu ye nil gi i le bir lik te Sü per Fi nal maç - la rý ön ce sin de ö nem li bir fýr sa tý he ba et miþ ol du. Kü me de kal mak i çin Sam suns por i le a man sýz bir mü ca - de le ve ren An tal yas por, sa ha sýn da Bur sas por'a 3-1 ye ni le - rek, ken di si ni a teþ hat týn da bul du. Mar dan Kar þý laþ ma da Bur sas por'un gol le ri ni 34. da ki ka da Pin to, 44. da ki ka da Ba - tal la ve 90. da ki ka da Ban gu ra kay de der ken, Me di cal Park An tal yas por'un go lü nü 78. da ki ka da Ti ta at tý. Bu so nuç la An tal yas por u mu du nu dep las man da Fe ner bah çe i le ya pa - ca ðý ma ça bý rak tý. Ak de niz e ki bi nin kü me de kal ma sý i çin Fe - ner bah çe ö nün de en a zýn dan bir pu a na ih ti ya cý o la cak. U E FA Av ru pa Li gi Play Off Gru bu'nu zor la yan Es ki þe hirs - por, dep las man da Kay se ris por i le 2-2 be ra be re kal dý. Ka dir Has Sta dý'nda oy na nan kar þý laþ ma da Es ki þe hirs por'un gol - le ri ni 20. ve 28. da ki ka lar da Ka ma ra kay de der ken, Kay se ris - por'un gol le ri ni 44. da ki ka da Ku jo vic ve da ki ka da Tro i si at tý. Maçýn 65. da ki ka sýn da Es ki þe hirs por'dan Vey sel, kýr mý zý kart la o yun dý þý kal dý. Es ki þe hirs por son haf ta e vin de Mer sin Ýd man yur du i le kar þý la þa cak. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por, dep las man da Si vass - por'u 1-0 mað lup e de rek, U E FA Av ru pa Li gi Play Off Gru - bu'na kal mak i çin þan sý ný son haf ta ya bý rak tý. 4 Ey lül Sta - dý'nda oy na nan kar þý laþ ma da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di - yes por'un go lü nü 58. da ki ka da Tom Da Sil va kay det ti. Genç ler bir li ði, Ma ni sas por'u 3-0 mað lup e de rek, U E FA Av ru pa Li gi Play Off Gru bu þan sý ný son haf ta da ki Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çý na bý rak tý. An ka ra 19 Ma yýs Sta dý'nda oy na nan kar þý laþ ma da Genç ler bir li ði'nin gol le ri ni 43. da ki ka da pe nal tý dan Hur þut, 72. da ki ka da Zec ve 77. da - ki ka da Tum kay det ti. Kar þý laþ ma nýn 42. da ki ka sýn da Ma ni - sas por'dan Hü se yin kýr mý zý kart la o yun dý þý kal dý. Samsunspor 34. HAFTANIN PROGRAMI 6 Nisan Cuma: Kardemir Karabükspor - Beþiktaþ. 7 Nisan Cumartesi: MKE Ankaragücü - Kayserispor, Fenerbahçe - Medical Park Antalyaspor, Samsunspor - Sivasspor, Eskiþehirspor - Mersin Ýdmanyurdu, Bursaspor - Gaziantepspor, Ýstanbul Büyükþehir Belediye - Gençlerbirliði. 8 Nisan Pazar: Orduspor - Trabzonspor, Manisaspor - Galatasaray. PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y Av P 1. GALATASARAY FENERBAHÇE TRABZONSPOR BEÞÝKTAÞ BURSASPOR GENÇLERBÝRLÝÐÝ SÝVASSPOR ESKÝÞEHÝR ÝST. BÞ BLD GAZÝANTEP KARABÜKSPOR MÝ YURDU KAYSERÝSPOR ORDUSPOR MP ANTALYA SAMSUNSPOR MANÝSASPOR ANKARAGÜCÜ

15 Y GEZÝ 15 CUMA'DA ÜÇ DÝLDE HUTBE Abdullah Eraçýkbaþ 2 MAKEDONYA'NIN TURÝZM ÞEHRÝ OHRÝ'DE CUMA'YI EDA EDERKEN MAKEDON, ARNAVUT, BOÞNAK VE TÜRK ASILLI DÝNDAÞLARIMIZLA AYNI SAFLARI PAYLAÞTIK. HUTBE ÜÇ DÝLDE OKUNDU. ÝMAM, MENKIBELERLE SÜSLEDÝÐÝ HUTBESÝNÝ ARAPÇA, MAKEDONCA VE TÜRKÇE OLARAK VERDÝ. BU, FARKLILIKLARIN BÝR ARADA NASIL YAÞATILABÝLECEÐÝNÝN GÜZEL BÝR ÖRNEÐÝNÝ SERGÝLÝYORDU. Gazetemizin açtýðý standda yayýnlarýmýz hediye edildi. Sa ray bos na da ki kon gre i çin ha zýr lýk lar ya pý lýr ken Tür ki ye den de ka tý lý mýn sað lan ma sý he def len miþ ve bu nun da bir tur kap sa mýn da ya pýl ma sý dü þü nül müþ tü Ay lar ön ce sin den ya pý lan plan la ma lar ve ga ze te miz de ya yýn la nan du yu ru lar so nu cu a ka de mis yen ler da hil iki yüz elli ci va rýn da ki bir ka fi le i le çý kýl dý Ru me li tu ru na. Bi zim de da hil ol du ðu muz birinci ka fi le nin ilk du ra ðý Ma ke don ya nýn baþ þeh ri Üs küp ol du Bur sa da do la þýr gi bi do laþ tý ðý mýz bu þe hir de ya kýn bir il gi ye maz har ol duk. Tür ki ye den gel di ði mi zi an la dýk la rýn da kur duk la rý sý cak il gi he pi mizi duy gu lan dýr dý. Üs küp te ki ka le zi ya re ti ve ya ký nýn da ki ta ri hî ca mi de kýl dý ðý mýz na maz son ra sý gez di ði miz çar þý da es naf tan pek çok ki þi bi zi çay iç me ye ça ðý rý yor du. Oh ri de Cu ma, üç dil de hut be Ma ke don ya nýn tu rizm þeh ri sa yý la bi le cek Oh ri'de kýl dý ðý mýz Cu ma na ma zý nda da çok farklý duygular yaþandý. Ken di mi zi ya ban cý his set me di ði miz in san la rýn bu lun du ðu Oh ri de Cu ma yý e da e der ken, Ma ke don, Ar na vut, Boþnak,Türk a sýl lý din daþ la rý mýz la ay ný saf la rý pay laþ týk. Ý ma mýn üç dil de ver di ði hut be de bu ger çe ði di le ge ti ri yor du. Ý mam men ký be ler le süs le di ði hut be si ni A rap ça, Makedonca ve Türk çe o la rak ver di. Bu bi le fark lý lýk la rýn bir a ra da na sýl ya þa tý la bi le ce ði nin güzel bir ör ne ði ni ser gi li yor du. O to büs yol cu lu ðu muz: Ders, tes bi hat, marþ lar, ha tý ra lar Yol cu lu ðu muz sý ra sýn da Yu gos lav ya nýn par ça lan ma sý son ra sý ba ðý msýz lýk la rý ný ka zan mýþ o lan Ma ke don ya, Ka ra dað, Hýr va tis tan, Bos na Her sek, Ko so va i le Ar na vut luk top rak la rý ný baþ tan ba þa o to büs i le kat et tik de sek ye ri dir. U zun yol cu luk lar he pi mi zi yor sa da, Zah met te rah met var dýr hük mü ge re ðin ce, dönüþte hiç kim se de sý kýn tý dan e ser yok tu. Hat ta u zun o to büs yol cu luk la rý ný e pey dir u nut tu ðu nu söy le yen - Balkan gezisi, Bizim Tur-Rin Tur organizasyonuyla gerçekleþti. Rin Tur ilgilisi Ýlyas Say, böylesi uzun bir gezide ufak tefek aksaklýklarýn olabileceðini belirterek, baþka gezilerde buluþma temennisinde bulundu. Kongrenin yapýldýðý salonda Boþnakça Risale-i Nurlarýn sergilendiði stand ziyaretçiler tarafýndan ilgi gördü. lerle, has ta lý ðý do la yý sýy la u zun sü re o tur ma ma sý ge re ken ler bi le du rum dan pek þi kâ yet çi de ðil di. Biz bir dâ vâ i çin yo la çýk mýþ týk, Ce nab-ý Al lah ýn i na ye ti ni her da im ya ný mýz da his se di yor duk. Nur cu luk geçmiþinin tec rü be si ne sahip a ða bey ler, yol cu lu ðu mu zu mo no ton luk tan çý kar mak i çin gay ret gös ter di ler. Ay ný o to bü sü pay laþ tý ðý mýz Ýh san Pa þa lý oð lu, ken di si ne has Ka ra de niz þi ve si i le an lat tý ðý ha tý ra lar la, fýk ra lar la yol cu luk sý kýn tý sý ný a zal týr ken, ön cü ol du ðu marþ ve i lâ hi ler le de her ke se es ki gün le rin he ye ca ný ný ya þa ttý. Yol lar da ký lý nan na maz lar son ra sý o to büs te ya pý lan tes bi hat ve na maz ders le ri de yol cu lu ða ay rý ha va kat tý. Bu man za ra la rý ya þa yan ba zý yol ar ka daþ la rý mýz, his set tir di ði mâ nâ lar ve sað la ya ca ðý gü zel ne ti ce ler i ti ba rýy la bu ge zi le ri, ya rým um re gi bi gör dük le ri ni de di le ge tir di ler. Ru me li ge zi si Ma ke don ya ar þi vin de Ge zi miz sý ra sýn da bi zi bil gi len dir me ye ça lý þan reh be ri miz Liman Osman, ilk ka me ra çe ki mi nin Ma ke don ya da ya pýl dý ðý ný be lirt ti. Sul tan Re þad ýn Ru me li ge zi si nin de ka me ra ka yýt la rý na a lýn dý ðý ný söy le yen reh ber, bu kay dýn Ma ke don ya ar þiv le rin de ol du ðu nu da ek le di. Bu bil gi nin bi zi he ye can lan dý ran kýs mý, Be di üz za man Haz ret le ri nin de ayný ge zi ye ka týl mýþ ol ma sýy dý. Reh ber den bu bil giyi öð re nen biz ler ve ka fi le den ba zý yol cu lar bu ar þi vin, mut la ka a raþ týr ma cý la rý mýz ta ra fýn dan de ðer len dir me si ge rek ti ði ni di le ge tir di ler. O sý ra da Av. Adem Þahintürk'ün okumakta olduðu na maz der sin de Üs ta dýn Ru me li se ya ha ti ve Ko so va da ku rul ma sý ný plan la dý ðý ü ni ver si te nin te me linin at tý ðý bö lü mü n geçmesi de il ginç bir te va fuktu. De kan: Her fa a li yet bi zim için de ðer li dir. Kon gre mi zin gerçekleþtirildiði U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si Sedef Vakfý tarafýndan 2003 yý lýn da kurulmuþ. 2004/2005 öðretim yýlýndan itibaren öðrenci almaya baþlamýþ. Ön ce lik le bü tün Bal kan ül ke le ri ne a çýl mak is te yen ü ni ver si te de, Boþ nak la rýn ya ný sý ra Tür ki ye den ge len öð ren ci ler de öð re nim gö rü yor. Ba þör tü sü ya sa ðý nýn ya þan dý ðý yýl lar da Tür ki ye den ge len kýz öð ren ci le rin ço ðun luk ta ol du ðu ü ni ver si te yö ne ti mi i de al bir dü þün ce hür ri ye ti nin ya þan ma sý i çin ça ba gös te ri yor. Ri sa le-i Nur En si tü tü sü nün ter tip le di ði Kur ân Me de ni ye ti ko nu lu kon gre ye sa lon la - Kur'an Medeniyeti konulu kongreye Bosnalý genç kýzlar da büyük ilgi gösterdiler. rý ný aç ma la rý da bu nun bir te za hü rü. Ö zel lik le, Be di üz za man la il gi li her ça lýþ ma ya, her top lan tý ya Tür ki ye de ki ü ni ver si te le rin hâ lâ so ðuk ba ký yor ol ma sý U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nin fi kir hür ri ye ti ne ver di ði de ðe ri gös te ri yor. Bu ko nu da a ya küs tü ko nuþ tu ðu muz Mü hen dis lik Fa kül te si De ka ný, ü ni ver si te nin bu tür fa a li yet le ri yap ma sý nýn ta bii ol du ðu nu ve her fa a li ye ti nin öð ren ci le ri ne u fuk aç ma sý ba ký mýn dan de ðer li ol du ðu nu vur gu la dý. Bu söz ler den son ra bi zi de bi zim ü ni ver si te le ri mi ze de ay ný ev ren sel gö rüþ le rin ha kim o la ca ðý gün le rin gel me si ni di le dik. Ko mü nizm dö ne mi zi hin ler de so na er me miþ Gez di ði miz coð raf ya da ki mi yer ler hâ lâ kar la kap lý, ki mi yer ler de i se ba ha rýn müj de ci si çi çek ler aç mýþ. Mad dî ha va, ma ne vî ik li mi et ki li yor. Her ne ka dar es ki u nut ma ya ça lýþ sa lar, es ki ye a it tor tu la rý ge ri de bý rak ma ya ça lýþ sa lar da yer yer ko mü nizm dö ne mi nin zi hin ler de so na er me di ði ni gör dük. Es ki dö nem den kal ma bü rok ra tik ka lýn tý la rý he men sö küp at mak da pek ko lay ol ma sa ge rek. Ö zel lik le Ar na vut luk un di ðer le ri ne gö re da ha çok kat et me si ge re ken yol var. Mo la ver di ði miz bir ben zin is tas yo nun da, 24 sa at a çýk ol ma sý ge re ken bir mar ke tin sa at 17:00 ol ma dan me sai bit ti ge rek çe siy le ka pan mýþ ol ma sý bu nun en ba sit ör ne ði. Ra hi be o ku lu nun öð ren ci le ri bi zi gö rün ce Fark lý din ve mez hep ler bi ra ra da gi bi gö zük se de iç ten i çen bir hu su met ya þa ný yor. Ö zel lik le Or to doks o lan Sýrp la rýn hem Müs lü man lar, hem de di ðer Hý rýs ti yan mez he bi men sup la rý na kar þý pek i yi ni yet ler ta þý ma dý ðý bi li ni yor. Ý ki dün ya sa va þa ný nýn mü seb bi bi ol ma la rý bir ya na1992/1995 yýl la rý a ra sýn da Bos na da yap týk la rý Müs lü man kat li a mý ta ze li ði ni ko ru yor. Sa ray bos na nýn dört bir ya nýn da ki þe hit me zar lýk la rý bu nun can lý þa hit le ri o la rak Fa ti ha bek li yor. Hýr va tis tan sý nýr ka pý sýn da bek ler ken kar þý la dý ðý mýz man za ra bi zi ür pert ti de sek ye ri dir. Sý nýr ge çi si sý ra sýn da o to bü sü müz yan ya na ge len ra hi be o ku lu öð ren ci le ri ba þör tü lü ha ným la rý gör dük le rin de bi zim Müs lü man ol du ðu mu zu an la dý lar. Bir ta kým i þa ret ler ya pa rak, Ýn cil ve haç gös te re rek ken di le - Saroybosna'nýn sembolü Baþçarþý'daki su sebili. Gezimize katýlanlardan bir grup, bu sebil önünde hatýra fotoðrafýnda bir arada. FOTOÐRAFLAR : MURAT SAYAN rin ce bi zi ta ci ze yel ten di ler. Kar þý lýk ver me di ði mi gör dük le rin de i se taþ kýn lýk la rý ný art týr dý lar. Hal buki bil se ler de ay ný Al lah a i na ný yo ruz, her hal de yap týk la rýn dan u ta nýr lar dý. Bu a ra da ba þör tü sü nün ö nem li bir þe a ri ol du ðu bu o lay da da doð ru lan mýþ ol du. Bu tad la ra ya ban cý de ði liz Ge zip gör dü ðü nü zü an la týn, ye di ði niz iç ti ði niz si zin ol sun di yen le re de bir kaç sö zü müz ol sun. Ye di ði miz iç ti ði miz den de ký sa ca bah se de lim. Ye me iç me ya ban cý top rak lar da her za man prob lem o lur. En a zýn dan ne yi yip ne iç ti ði miz ko nu sun da has sas ol ma nýz ge re kir. A ma Müs lü man la rýn top lu ca ya þa dý ðý yer ler de ken di ni zi da ha ra hat his se der si niz. Sa ray bos na ve Üs küp bun lar dan. Sa ray bos na da Baþ çar þý da ye di ði - miz Boþ nak bö rek le ri ve köf te si ta dýl ma sý ge re ken lez zet ler den. Ni me ti þü kür i çin ye di ði mi ze gö re, bir tav si ye miz Sa ray bos na ya gi der se niz bu ni met le ri de tad ma dan gel me yin. Yok sa, ge zi niz ek sik ka lýr. Saraybosna'ya gidip de, kömür ateþinde piþen Boþnak böreðinden yememek olmaz. FOTOÐRAF: MELÝH ATOM DAHA FAZLA FOTOÐRAF ÝÇÝN: / Makedonya'nýn Ohri þehrinde eda ettiðimiz Cuma namazýnda, cami imamý hutbeyi üç dilde okudu. Yolculuk boyunca ders ve tesbihatlar ihmal edilmedi. Aliya Ýzzetbegoviç'in Yasinler, Fatihalar, dualar okundu. { SON {

16 Onun dâvâsýný bir kez daha anlattýlar Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Panelde gazetemizin hazýrladýðý Medresetüzzehra eki de daðýtýldý. Kalabalýk bir dinleyici kitlesinin izlediði panelde konuþmacýlar, Bediüzzaman gibi, Kur ân ýn sön mez ve sön dü rü le mez bir nur ol du ðu nu kâ i na ta i lan e derken, bu gün dün ya nýn her ta ra fýn a nu r-u Kur ân ý yay maya vesile olan aziz Üstada teþekkürlerini sundular. Diyarbakýr da muhteþem anma BE DÝ ÜZ ZA MAN SA ÝD NUR SÝ, VE FA TI NIN 52. YIL DÖ NÜ MÜN DE DÝ YAR BA KIR DÝC LEKENT YE NÝ AS YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ NÝN DÜ - ZEN LE DÝ ÐÝ, RÝSALE-Ý NUR ÇERÇEVESÝ VE IÞIÐINDA SUNUMLARIN YER ALDIÐI KUR ÂN ME DE NÝ YE TÝ PA NE LÝY LE A NIL DI. AHMET HAMDÝ ÇÝÇEK DÝYARBAKIR DÝYAR BA KIR Dic le Kent Ye ni As ya Tem sil ci li ði ta ra fýn dan dü zen le nen Be di üz za man ý an ma top lan tý sý Di yar ba kýr A va Dü ðün Sa lo nun da ya pýl dý. Dic le Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Dr. Ö mer Er gün ün yö net ti ði pa ne le ko nuþ ma cý o la rak ga ze te mi z Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü leç yüz, ya za rý mýz A li Fer þa doð lu ve Har ran Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Dr. Se ba hat tin Ya þar ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Kur ân-ý Ke rim ti la ve ti i la baþ la yan pa ne lin a çýþ ko nuþ ma sý ný Ýr fan Yýl dý rým yap tý. Yýl dý rým þöy le ko nuþ tu: A dem A ley his se lam dan gü nü mü ze ka dar her ge len pey gam ber Ce nâ b-ý Hak k'ýn i la hi e mir le ri ni ve be þe rin sa a det ge ti ren his s-i e va mi ri ni ders ver dik ten son ra on la rý, sa a de te, mut lu lu ða, e be di ha ya ta da vet et miþ. An cak bu yol da za man za man ba zen pek þid det li ba zen de za li ma ne bu kud si yo lu kes mek in san lý ðý e be di sa a det ten a yýr mak ve hu zu ru bo zan lar ol muþ tur. An cak gö rü yo ruz ki hiç bir me de ni yet te hiç bir ka nun, hiç bir be þe ri sis tem üm me t-i Mu ham me d'e ve in san lý ða sa a det ge tir me miþ tir ve ge ti re me ye cek tir. An cak ve an cak üm me ti Ýs lâ mi ye nu r-u Kur ân i le ve Kur ân ýn hi da ye ti i le sa a de te va sýl o la - Panelistler, Risale-i Nur'a göre Kur'ân medeniyetinin özelliklerini dinleyenlere aktardýlar. cak lar dýr. Bu yol da bu kudsi dâ vâ yý en gel le mek is te yen ler gel miþ ve Kur ân-ý sön dür me ye, yeryü zün den kal dýr ma ya ça lýþ mýþ lar fa kat Ce na b-ý Hak, Be di üz za man Sa id Nur sî gi bi mü ba rek in san la rý mü ced did-i din o la rak gö rev len dir miþ tir. Hiç kim se bu nu ru sön dü re me ye cek tir. Dün ya nýn her ta ra fýn da Kur ân Nu ru nun ya yýl dý ðý ný i fa de e den Yýl dý rým, Ýn gi liz A vam Ka ma ra sý nda, Kur ân-ý Ke rim i bu üm me tin e lin den al ma dan Müs lü man la ra ha ki ki ga lip o la ma yýz de miþ ler. Be di üz za man Van da bu nu du yar duy maz çok hid detlen miþ ve ben de Kur ân ýn sön mez ve sön dü rü le mez bir nur ol du ðu nu kâ i na ta i lan e de ce ðim de miþ. Ger çek ten de bü tün öm rü nü mem le ket ha pis ha ne le rin de ve sa vaþ a lan la rýn da ge çi ren mü ba rek Üs tad bu gün dün ya nýn her ta ra fýn da nu r-u Kur ân ý yay mýþ. Ýn san lý ðýn e be di ha ya tý ný ka zan ma sý i çin ya pý lan bu mü ca de le nin ne re ye u laþ tý ðý ný he pi miz mü þa he de e di yo ruz þek lin de ko nuþ tu. BE DÝ ÜZ ZA MAN IN DÂ VÂ SI Ý MAN LA RI KUR TAR MAK TI PA NEL Yö ne ti ci si Dic le Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Dr. Ö mer Er - gün, ko nuþ ma sý na Be di üz za man Haz ret le ri nin ha ya tý ný an la ta rak baþ la dý. Er gün, Be di üz za man ý ke li me ler i le an lat mak müm kün de ðil, a ma en çok an la tan ke li me ne dir, di ye so rul du ðun da Van ka le sin de ki med re se sin de ders ve rir ken a ya ðý nýn ka - yýp yak la þýk 100 met re yük sek li kten a þa ðý ya doð ru dü þer ken söy le di ði söz, Be di üz - za man ýn bü tün ha ya tý ný ö zet le mek te dir. E vet Be di üz za man, Van ka le sin de a ya ðý ka yýp düþ tü za man Ah dâvâm de miþ tir. Bu cüm le ger çek ten Be di üz za man ýn ha - ya tý ný ö zet le yen bir cüm le dir. En zor an la rýn da bi le ki þi sel bir kay gý ve en di þe i çe ri sin - de ol ma mýþ, dâvâ sý ný dü þün müþ tür. Be di üz za man ýn dâvâsý; Kur ân ýn sön mez ve sön dü rül mez bir nur ol du ðu nu bü tün dün ya ya gös ter mek tir. Þu ke li me le ri ço ðu - muz ez be re bi li riz, Ba na sen o na bu na ni çin sa taþ týn di yor lar, far kýn da de ði lim kar - þým da müt hiþ bir yan gýn var a lev le ri gök le re yük se li yor i çin de ev la dým ya ný yor, i ma - ným tu tuþ muþ ya ný yor o yan gý ný sön dür me ye i ma ný mý kur tar ma ya ko þu yo - rum. Yol da bi ri be ni kös tek le miþ is te miþ se de a ya ðým o na çarp mýþ ne e hem - mi ye ti var. Be ni nef si ni kur tar ma yý dü þü nen hod gam bir a dam mý zan net - miþ ler di yor lar, ben ce mi ye tin i ma ný ný kur tul ma sý yo lun da dün ya mý da fe da et tim ah re ti mi de. 80 kü sur se ne lik ha ya tým da dün ya zev ki na mý na hiç bir þey bil mi yo rum. Ben ce mi ye tin i man se la me ti yo lun da ah re ti mi fe da et tim gö - züm de ne cen net sev da sý var ne ce hen nem kor ku su Kur'ân ý mýz yer yü zün de ce ma at siz ka lýr sa cen ne ti de is te mem o ra sý da ba na zin dan o lur. Mil le ti mi zin i ma ný ný se la met te gö rür sem ce hen ne min a lev le ri i çin de yan ma ya ra zý yým. Çün kü vü cu dum ya nar ken gön lüm gül gü lis tan o lur. Be di üz za man ýn d âvâsý Kur ân dâvâsý dýr, mil le tin i ma ný nýn mu ha fa za sý dâvâsý dýr di ye ko nuþ tu. Kur'ân medeniyetine dair konuþmalarýn yapýldýðý panele, Diyarbakýr ve çevre illerden hanýmlar da büyük alaka gösterdi. BU MÜ CEV HE RÝ A ÇI ÐA ÇI KAR MALIYIZ GA ZE TE MÝZ Ge nel Ya yýn Mü dü rü Ka zým Gü leç yüz de, Kur ân me de ni ye ti nin te mel le ri nin As r-ý Saa det te a týl dý ðý ný ve Av ru pa nýn me de ni leþ me si nin Müs lü man la r sayesinde ol du ðu nu be lirt ti. Gü leç yüz, ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Kur ân Me de ni ye ti ta rih te bü tün ih ti þa mýy la ya þan mýþ bir me de ni yet ve bu top lan tý yý yap tý ðý mýz þe hir de Kur ân me de ni ye ti nin ö nem li mer kez le rin den bi ri si dir. Fa kat bu medeniyet za man la kül len miþ ve biz bu kül le ri te miz le ye rek, bu el mas mü cev he ri tek rar a çý ða çý kar mak gi bi bir gö rev le kar þý kar þý ya yýz. Es ki den Müs lü man la rýn e mek le riyle ku rul muþ o lan bir me de ni yet bel ki de a hir za man da bütün insanlýðýn katkýlarýyla tek rar dün ya nýn gün de mi ne ge le cek. Bu, bü tün in san la rýn Kur ân me de ni ye tinden et ki len me le ri ne ti ce sin de ö zel lik le Hý ris ti yan la rýn da kat ký la rýy la o la cak. Hý ris ti yan dan ka sýt, Be di üz za man ýn i fa de et ti ði gi bi hu ra fe ler den a rý nýp tevhide gelen ve Ýs lâ mi yet le bir le þe rek dün ya gün de mi ne ge le cek olan hakikî Ýsevîlik. YA ZAR LAR KÝ TAP LA RI NI ÝM ZA LA DI GA ZE TE MÝZ ya zar la rýn dan A li Fer þa doð lu i se, Ri sa le- i Nur un, Ýs lam me de ni ye ti nin ye ni - den in þa a sý ol du ðu na dik kat çe ke rek, Ýs lam me de ni ye ti, ah lâk, i man ve fa zi let me de ni - ye ti dir. Me de ni ye tin kay na ðý nýn i man e sas la rý dýr. Ri sa le-i Nur lar i le ü ni ver si te e ði ti mi e vi - mi ze gel di de di. Pa nel son ra sýn da Kâ zým Gü leç yüz, A li Fer þa doð lu ve Sa ba hat tin Ya þar, Ye ni As ya Neþriyat'tan çý kan ki tap la rý ný im za la ya rak o ku yu cu la rý i le soh bet et ti ler. KUR ÂN ME DE NÝ YE TÝNE ÇA ÐI MIZIN ÇOK ÝH TÝ YA CI VAR HAR RAN Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Dr. Se ba - hat tin Ya þar i se, Ö zel lik le dün ya nýn gel di ði gü - nü müz nok ta sýn da, Kur ân Me de ni ye ti ko nu - su a de ta i lâç gi bi gel di de ni le bi lir. Ta biî bu i lâ ca, ö zel lik le bu ça ðýn çok ih ti ya cý var. Kriz ler le bit - me sin yal le ri ni çok tan ver mek te o lan Ba tý me - de ni ye ti, ar týk ye ri ni Ye ni bir me de ni ye te bý ra - ka cak. San ki Ba tý i çin de, es ki hal mu hal, ya ye - ni hal ya iz mih lal. za ma ný gi bi. Ya ni din siz ya - þa na ma ya ca ðý an la þýl dý ya di ne da ya na cak sýn ya da di ne da ya na cak sýn. Bu, slo ga nik bir yo ru - mun ö te sin de, ar týk ka çý nýl maz bir so nuç gi bi gö zü kü yor. Ya da ta biî be þer, at tý ðý a dým lar la bü tün bü tün yol dan çý ka rak, er ken bir ký ya me ti ba þý na ko par maz sa. Bu as rý çok i yi tah lil e den Be di üz za man, e ser le rin de Av ru pa me de ni ye ti i le Kur ân me de ni ye ti nin mu ka ye se si ni yap mýþ, Me de ni yet-i Ha zý ra nýn, ge rek ah lâ kî ve ge rek se tü ke tim çýl gýn lý ðý nok ta sýn da haz cý bir so nu ca gel miþ ol ma sý i le ve hi ta bet ti ði in san la rýn yüz - de sek se ni ni mut suz et me si i le as lýn da tam bir bit miþ lik man za ra sý i çe ri sin de ol du ðu na dik - kat le ri çek miþ tir. El bet te, ak lý ný kul la na cak Ba tý dün ya sý, ha ki kat a ra yý þý ný sür dür mek du ru - mun da dýr. Kur ân ýn bu a sýr da ki tef si ri o lan Ri - sâ le-i Nur lar, Kur ân ýn ha ki kat le ri ni as rýn feh - mi ne tak dim et mek te dir. Dün ye vî leþ me i le has ta lan mýþ o lan a sýr, Kur ân ýn ak la ve man tý - ða uy gun ha ki kat le ri nin nur lar la tak di mi ne du - yar sýz kal ma ya cak týr þek lin de ko nuþ tu.

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı