(ġeker HASTALIĞI) Yrd.Doç. Dr. Okan BAKINER Ġç Hastalıkları ve Endokrinolojimetabolizma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(ġeker HASTALIĞI) Yrd.Doç. Dr. Okan BAKINER Ġç Hastalıkları ve Endokrinolojimetabolizma"

Transkript

1 DİABETES MELLİTUS (ġeker HASTALIĞI) Yrd.Doç. Dr. Okan BAKINER Ġç Hastalıkları ve Endokrinolojimetabolizma hastalıkları 1

2

3 Ġlk kez 2000 yıl önce tarif edildi. - Diabetes = Ġdrar - Mellitus = ġeker 3

4 Bu hastalığın özellikleri : Sinsi baģlangıç Ömür boyu sürme Ömür boyu tedavi gerektirme Ġlerleyici organ bozuklukları YaĢam süresini kısaltma. 4

5 ġeker vücudumuzun enerji kaynağıdır. Diabette hücreler bir Ģeker denizinde yüzmesine rağmen bu Ģekeri kullanamadıklarından açtırlar. 5

6 ĠNSÜLĠN Vücudumuzda bulunan bir hormondur. Pankreas denilen organdan salgılanır. Salgılanmasını kan Ģekeri düzeyi belirler. BaĢlıca görevi kandaki Ģekerin hücrelerimiz tarafından alınarak enerji için kullanılmasını sağlamaktır. 6

7 İnsülin hormonunun salgılanmasında veya etkinliğinde bir bozulma olursa, İnsülin az salgılanırsa, Veya, hiç salgılanmazsa Şeker Hastalığı oluģur. 7

8 ġeker HASTASI OLMAYAN ĠNSANLARDA Besinlerle Alınan ġeker Pankreas Ġnsülin Kan ġekeri Hücreler Ģekeri içine alıp kullanır 8

9 ġeker HASTALIĞINDA Besinlerle Alınan ġeker Kan ġekeri BozulmuĢ Pankreas Ġnsülin Eksikliği Hücreler ġekeri Kullanamaz Kan ġekeri Yüksek Kalır ġeker Hastalığı 9

10 ġeker Hastalığında aç kalan hücreler enerji üretemez YORGUNLUK HALSĠZLĠK KĠLO KAYBI 10

11 Şeker hastalığında kan Ģekeri çok yükseldiğinden bir miktar Ģeker idrara da geçer. Yoğunluğu artan idrarın miktarı da artar. ÇOK ĠDRARA ÇIKMA ÇOK SU ĠÇME AĞIZ KURUMASI 11

12 ġeker Hastalığında kan Ģekeri yüksek olduğu halde beyin hücreleri açtır. Bu nedenle insan kendini hep aç hisseder. FAZLA YEMEK YEME 12

13 Şeker Hastalığında kanda biriken Ģeker sinir hücrelerinin ve damarların içine oturarak bunların fonksiyonlarını bozar. AÇILAN YARALARIN KAPANMAMASI AYAKLARDA YANMA AġIRI TERLEME SICAK-SOĞUK DUYUSUNUN KAYBI 13

14 Bir Ģeker hastasında bu sayılanların hepsi olabileceği gibi hiçbiri de görülmeyebilir! HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR 14

15 TANI Açlık Kan ġekeri >126 mg/dl Tokluk Kan ġekeri >200 mg/dl 15

16 GİZLİ ŞEKER Açlık kan Ģekeri mg/dl arasında ise Şeker Yükleme Testi yapılır. Gizli şeker ilerde şeker hastalığına dönüģebilir. Diyet ve tedavi ile bu önlenebilir. 16

17 DĠABETĠN ÇEġĠTLERĠ Tip 1 Diabet (Gençlik çağı diabeti, Ġnsüline bağımlı diabet) Tip 2 Diabet (EriĢkin tipi diabet) Gebelikte geliģen diabet Ġlaçlar ve bazı hastalıklar gibi sebeplerle ikincil geliģen diabet 17

18 TĠP 1 DĠABET Genellikle çocukluk ve gençlik çağında ortaya çıkar. Vücutta insülin hiç yoktur. Bu nedenle dıģardan insülin verilmesine gerek vardır. Genellikle ailede baģka kimsede yoktur. Tanı genellikle Ģeker koması esnasında konur. Zayıf, çelimsiz hastalardır. 18

19 TĠP 2 DĠABET Genellikle ileri yaģlarda ortaya çıkar. Ġnsülin salgılanmasında bozulma veya eksiklik vardır. Bu nedenle vücutta bulunan insülinin etkinliğini ve miktarını arttırabilen ağız yoluyla alınan ilaçlardan fayda görebilirler. Bir kısmında insülin kullanmaya gerek vardır. 19

20 TĠP 2 DĠABET (DEVAM) Genellikle ailede ailede bir veya birkaç kiģinin daha Ģeker hastalığı vardır. Tanı çoğunlukla hastanın Ģikayetlerine göre konur. ġiģman, yemek yemeyi seven hareketsiz hastalardır. 20

21 GEBELĠĞE BAĞLI DĠABET Genellikle gebeliğin 5. Ayında ortaya çıkar. ġeker yükleme testi ile tanı konur. Gebelik risklidir. Bebek sorunlu doğar. Tosuncuk doğururlar. Bu insanlarda ilerde gerçek Ģeker hastalığı geliģebilir. 21

22 DĠĞER SEBEBLERLE ĠKĠNCĠL DĠABET Kortizon, bazı kanser ilaçları Bazı mikrobik hastalıklar ve bazı kanser türleri Ģeker hastalığına neden olabilirler Alttaki sebep ortadan kaldırıldığında Ģeker hastalığı da düzelir. 22

23 Diyabette kanda yüksek miktarlarda bulunan Ģeker zamanla kan damarlarında daralma ve damar tıkanıklığına sebep olur. Bu durum tüm damarlarda ortaya çıkabilir. 23

24 DĠYABETĠN ĠSTENMEYEN ETKĠLERĠ 1- SĠNSĠ GELĠġEN SORUNLAR - Büyük damarlarla ilgili *Kalp damar hastalıkları *Beyin damarları, felçler *Ayak damarları, yaralar, vitrin bulgusu - Küçük damarlarla ilgili *Göz, körlük *Böbrekler, diyaliz *Sinirler, AĢırı terleme, el-ayakta yanma, iktidarsızlık, barsak düzensizliği 24

25 DĠYABETĠN ĠSTENMEYEN ETKĠLERĠ (Devam) 2- Birden geliģen sorunlar -Halsizlik -Sık Ġdrara çıkma -Hafif ateģ -Karın ağrısı -Bulantı, kusma -Bilinçte bozulma Şeker koması 25

26 HĠPOGLĠSEMĠ (ġeker DÜġÜKLÜĞÜ) KOMASI - BaĢ ağrısı - Halsizlik - Çarpıntı - Soğuk terleme - AĢırı açlık hissi -Titreme -Bilinç bulanıklığı 26

27 DĠYABETĠK AYAK ġeker hastalarında ayaklarda kan dolaģımı bozulduğundan sıcak-soğuk ve ağrı duyusu ortadan kalktığından ayaklarda kolay kapanmayan ve iltihaplanarak gangrene kadar ilerleyen yaralar oluģabilir. Buna Diyabetik Ayak denir. 27

28 28

29 Diyabetik ayak oluģumunu engellemek için: 1- Ayaklar hergün bir ayna yardımıyla gözden geçirilmeli 2- Çıplak ayakla kesinlikle dolaģılmamalı 3- Vazelin vb yumuģatıcılarla yumuģatılmalı 4- Dar ayakkabılar giyilmemeli 5- Tırnaklar derin kesilmemeli 6- Nasırlarla oynanmamalıdır. 29

30 Takip Şeker hastalığı mutlaka doktor takibinde olmalıdır. 30

31 Hangi BranĢlar? Dahiliye Endokrinoloji Kardiyolog Nörolog Göz Hastalıkları Ortopedi-Cerrahi Diyetisyen Psikolog Nefrolog Üroloji 31

32 Takip Kriterleri 1-Düzenli açlık ve tokluk kan Ģekeri 2-Hemoglobin A1C (3-6 ayda bir) 3-Göz dibi incelemesi (Yılda bir) 4-Böbrek fonksiyonları (Yılda bir) 5-Kalp için tarama(yılda bir) 6-Kolesterol ve diğer yağ düzeyleri (Yılda bir) 7-Düzenli tansiyon takibi 32

33 Hedef kan Ģekeri Açlıkta mg/dl Toklukta < 140 mg/dl 33

34 Hedef HbA1C < % 6,5 34

35 ġeker hastalığında hedef tansiyon değeri 130/80 mm Hg Altında olmalıdır. 35

36 ġeker hastalarında en yüksek LDL kolesterol değeri 100 mg/dl En düşük HDL kolesterol değeri Erkekte 40 mg /dl, kadında 50 mg /dl olmalıdır. 36

37 37

38 ġeker Hastalığının Tedavisi Eğitim Tıbbi beslenme tedavisi Egzersiz ve yaģam tarzı değiģikliği Ġlaç tedavisi 38

39 Eğitim Ģeker hastalığının bir parçasını değil Aslında tamamını oluģturur. 39

40 AraĢtırmalar hastalığı konusunda gerekli eğitimi almıģ ve düzenli takipte olan diabet hastalarında eğitim almayanlara göre yaģam sürecinin daha uzun olduğunu ve diabetin istenmeyen etkilerinin daha az rastlandığını göstermiģtir. 40

41 Tıbbi beslenme tedavisi asla geçici bir süre için uygulanan diyet değildir. YaĢam boyu devam edecek olan ve her hastaya göre hesap edilip ayarlanan beslenme tarzı değiģikliğidir. 41

42 Tıbbi beslenme tedavisi için hastanın ihtiyacı olan günlük kalori miktarı hesaplanır. Kalori hesabı yaģa, cinsiyete, boya ve ideal kiloya göre yapılır. 42

43 Normal Olması Gereken Karbonhidratlar % Yağlar % Proteinler % % 50 % 30 % 20 43

44 EGZERSĠZ Haftada en az dört gün ve günde en az yarım saat tempolu yürüyüģ hem kilo vermenizi ve bu sayede kan Ģekerinizi ayarda tutmanızı sağlar, hem de kandaki yağ düzensizliğini düzeltir. 44

45 45

46 İnsülin (mu/l) Normal İnsülin Salınımı Normal serbest insülin düzeyleri (ortalama) 40 Öğünler Zaman (saat) Kahvaltı Öğle yemeği Akşam yemeği Polonsky, N Engl J Med 1996; 334:

47 ĠLAÇLAR 1- Ağızdan Alınan Şeker Düşürücüler : - Bu ilaçlar ancak vücutta insülin varlığında etkilidirler. Bu nedenle Tip 1 Diabetlilerde kullanılamaz. - Etkinlikleri zamanla azalabilir.doz yükseltme, ek ilaç veya insüline geçilebilir. 47

48 PANKREAS DOKUSUNDAN ĠNSÜLĠN SALGILANMASINI ARTTIRANLAR Novanorm, Starlix, Diamicron, Betanorm,Efikas, Amaryl, Diameprid,Gliben, Glutril, Glucotrol, Minidiab, Glimax Bu ilaçlar aç karnına alınırlar. 48

49 BARSAKLARDAN KANA ġeker GEÇĠġĠNĠ AZALTANLAR Glucobay Bu ilaç her yemek öğününün ilk lokmasıyla birlikte alınır. 49

50 DOKULARDA ĠNSÜLĠN DĠRENCĠNĠ AZALTIP KARACĠĞERDE ġeker OLUġUMUNU ÖNLEYENLER Glucophage, Glukofen, Glifor, Matofin, Diaformin Bu ilaçlar tok karnına alınırlar. 50

51 ĠNSÜLĠN ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTTIRANLAR Dropia, Glifix, Piogtan, Avandia, Avandamet, Rosvel, Rosenda Bu ilaçlar günde 1-2 kez aç alınırlar. 51

52 ĠNSÜLĠN Kimler Kullanmalı? Tip 1 Diabetli hastalar Diabetli gebeler Böbrek ya da karaciğer yetmezliği geliģmiģ Tip 2 Diabetli hastalar Ağızdan alınan Ģeker düģürücülerle yeterli etki sağlanamayan Tip 2 diabetliler 52

53 Ameliyat öncesi ve sonrası tüm diabetli hastalar Diabetik ayak ya da ağır iltihabi olay yaģayan Tip 2 diabetliler ġeker yüksekliği komasına girenler 53

54 YENİ TANI TİP 2 DİYABETTE AKġ>250 mg/dl TKġ>300 mg/dl HbA1C>%10 TEDAVİYE İNSÜLİNLE BAŞLANMALIDIR. 54

55 ĠNSÜLĠN BAĞIMLILIK YAPMAZ VE VÜCUTA ZARARLI ETKĠ GÖSTERMEZ 55

56 The Miracle of Insulin Patient J.L., December 15, 1922 February 15,

57 ĠNSÜLĠN ÇEġĠTLERĠ 1- Kısa etkili insülin 2-Orta ve Uzun etki süreli insülin 3-KarıĢım insülinler 57

58 75 İnsülin (µu/ml) Bazal İnsülin Bazal Glukoz Öğleden önce Öğleden sonra Glukoz (mg/dl) 58

59 ĠNSÜLĠN UYGULAMA ġekġllerġ Enjektör yardımı ile Ġnsülin kalemi Ġnsülin pompası Sprey insülin 59

60 Ġnsülin çeģidine göre günde 1-4 kez yapılmalıdır. Ġdeale yakın uygulama günde dört kez yapılan yoğun insülin uygulamasıdır. 60

61 Ġnsülin Uygulama Bölgeleri Kolların dıģ yüzeyi Bacakların ön dıģ yüzeyi Göbek çevresi İnsülin her defasında farklı bir bölgeye uygulanır. 61

62 *Söylersen unuturum *Gösterirsen hatırlarım *Uygulama yaptırırsan öğrenirim Benjamin Franklin 62

63 DĠKKAT!! Ġnsülin buzdolabında yumurta gözünde muhafaza edilir. Açıldıktan sonra en fazla bir ay kullanılır. Her seferinde enjektör ya da kalem kullananlarda iğne ucu değiģtirilir. BaĢka birinin kullandığı enjektör yada kalem kullanılmaz. 63

64 Yapay Tatlandırıcılar Dulcaryl, Diyet Tat, Sanpa, Candarel vb. *Yapay tatlandırıcıların Ģeker düģürücü etkileri yoktur. *Ġnsan üzerinde kemik erimesi ve kanser yaptığı gösterilememiģtir. 64

65 UNUTMAYIN! EN ĠYĠ TEDAVĠ KAN ġekerġnġ NORMAL SEVĠYELERDE TUTAN TEDAVĠDĠR. 65

66 66

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir? Kandaki şeker (glukoz) miktarının çok fazla olduğu kronik (uzun süreli seyreden) bir hastalıktır Enerji kaynağı olarak

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI KALP VE DAMAR SAĞLIĞI Prof. Dr. ALĠ KUTSAL Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği ANKARA Kalp hastalıkları, inme ve diyabet

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU Kendi Kendine Takip Nedir? Diyabette daha iyi metabolik kontrolün

Detaylı

DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR

DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR Diyabette Kan şekeri Ayarı Neden Önemlidir?

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 06 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ İnsülinler ve insülin uygulama

Detaylı

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI Kalp yetersizliği tanısı sadece bir hekim tarafından konulabilir. Klinik hikayeniz ve yakınmalarınız ışığında yapılacak bir muayene sonucu kalp yetersizliği olasılığınız ortaya

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Sağlık Bülteni Temmuz - Ağustos 2011 / Sayı 06 / Ücretsizdir. Kalbimizi Koruyalım Semineri 5. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Yaşa göre beslenme önerileri Beslenme tedavisinde temel kavramlar ve bileşenler çocuk solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozus derneği - www.kistikfibrozis.com Hazırlayanlar

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ DİYABE ANKARA - 2014 İ Ğİ D E R NE Ğ BE T D A İY. Hacettepe Üniversitesi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ DİYABE ANKARA - 2014 İ Ğİ D E R NE Ğ BE T D A İY. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ A İY D E R NE Ğ İ D Hacettepe Üniversitesi T MŞİRELİĞİ HE DİYABE İSYENL İ RNEĞİ DE ET Ğİ BE T D İY ANKARA - 2014 1995 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni 16 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. Nisan-Mayıs 2012 / Sayı: 09 / Ücretsizdir. Diyabetle Sağlıklı Yaşam Semineri Özel Antalya Yaşam Hastanesi

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

Menopozdaki kadınların % 50'sinde D vitamin eksikliği vardır. Ülkemizde de çocuk ve genç erişkinlerde % 30-50'sinde D vitamini eksikliği vardır.

Menopozdaki kadınların % 50'sinde D vitamin eksikliği vardır. Ülkemizde de çocuk ve genç erişkinlerde % 30-50'sinde D vitamini eksikliği vardır. KADINLARDA VE GEBELİKTE VİTAMİN VE MİNERAL KULLANIMI Kadınlar gebelik,hamilelik gibi dönemleri nedeniyle bazı vitamin ve mineral desteğine daha çok ihtiyaç duyarlar. Aşağıda kadınların hangi vitaminleri

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI I Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni Ağustos - Eylül 2013 / Sayı: 1 / Ücretsizdir. 17 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. Alanya da Yeni Bir Yaşam Başhekim Op. Dr. Cafer ARSLAN Meslek

Detaylı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU DÜŞÜK KAN ŞEKERİ HİPOGLİSEMİ Diyabetli olmak ve diyabetle beraber

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2002 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur.

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2002 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Önemli uyarı Kitabın baskı tarihi 2002 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Bu kitapta genel bilgiler yer almaktadır, doktora danışmadan tedavide değişiklik

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ HEMġĠRELĠK UYGULAMA PROTOKOLLERĠ

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ HEMġĠRELĠK UYGULAMA PROTOKOLLERĠ Bu protokoller, HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Diyabet Eğitim Komitesi tarafından Prof. Dr. Nevin Dinçağ, Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Prof. Dr. Rüveyde Bundak ve Doç. Dr. ġeyda Özcan ın desteğiyle

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2003 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur.

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2003 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Önemli uyarı Kitabın baskı tarihi 2003 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Bu kitapta genel bilgiler yer almaktadır, doktora danışmadan tedavide değişiklik

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET KİLO VERMEDE 12 Sendromu Kalp Damar Cerrahi Merkezimizde başarılı bir operasyon 08 VARİS TEDAVİSİNDE SON NOKTA ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON 13 İDRAR KAÇIRMAK KADER DEĞİL HASTALIKTIR TEDAVİ EDİLEBİLİR

Detaylı

SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli! Kent Hastanesi BÖBREK NAKLİ MERKEZİ

SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli! Kent Hastanesi BÖBREK NAKLİ MERKEZİ SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden Böbrek Nakli! Kent Hastanesi BÖBREK NAKLİ MERKEZİ SGK güvencesiyle hiç bir ücret ödemeden böbrek nakli! Kent Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi 1 Böbrek nedir? Böbreklerimiz

Detaylı

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır.

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRK TORAKS DERNEĞİ Astımla Yaşam Hazırlayanlar (Soyadı alfabetiğine göre) Berna Dursun Bilun Gemicioğlu

Detaylı