DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ **

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ **"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa: THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page: DANMENDNÂME YEGÖREEMRGAZ NNFAALYETLER * SeferSOLMAZ ** Özet Danimendnâme,DanimendGazi ninanadolu dakigazalarndestanîmenkbevîtarzdaanla tanbireserdir.eserhernekadardanimendgazi ninkendihayatnanlatsada,danimendliler ileilgilidebilgileriçerir.eserinsonlarnadorudanimendgazi densonrakidanimendlitarihi ileilgilibazbilgileryeralmaktadr.verilenbubilgileriçerisindedanimendgazi densonra yerinegeçenemirgazidönemivefaaliyetlerihakkndadaönemlidetaylarbulunmaktadr.emir GazidönemindeDanimendliler,DouRoma,TürkiyeSelçuklular,HaçllarveErmenilerle mücadeleleryapm;bununsonucundadevletyükseliegeçmi,snrlargenilemiveanadolu hâkimiyetielegeçirilmitir.danimendnâme dekiemirgazivedönemiyleilgiliverilenbilgile ringeneldeerlendirmesiyapldnda,hembudöneminolaylarnnortayakonulduu,hemde eserdekibilgilerintarihiolaylarlagenelanlamdaörtütüüsonucunavarlmaktadr. AnahtarKelimeler EmirGazi,Danimendnâme,Danimendliler,DanimendGazi,HalîfetGazi AMIRGAZI SACTIVITIESACCORDINGTODANISHMENDNAME Abstract DanishmendnameisabookwhichtellsDanishmendGhazi sanatolian ghazas inanepicstyle. AlthoughthisbookbasicallytellsthelifeofDanishmendGhazihimself,italsoincludesinforma tionondanishmendidstoo.towardstheendofthework,someinformationonthehistoryof DanishmendidsespeciallyontheperiodafterDanishmendGhaziisfound.Amongthisinfor mationthereareimportantdetailsontheperiodandactivitiesofamirghazithesuccessorof DanishmendGhazi.DuringAmirGhaziPeriod,DanishmendidsfoughtagainstEasternRome, AnatolianSeldjukids,CrusadersandArmenians.Asaresultstatewentintotherise;itsbounda riesexpandedandthedominanceinanatoliawasseized.generallyconsideringtheinformation givenindanishmendnameonamirghaziandhisperiod,itcanbestatedthatthebookreveal theeventsoftheperiod,andinformationinthebookoverlapswiththehistoricaleventsoverall. KeyWords AmirGhazi,Danishmendname,Danishmendids,DanishmendGhazi,KhalifetGhazi * Bu çalma tarafmzca hazrlanm olan Danimedliler Devleti ve Kültürel Miraslar (S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dal, Konya 2001) adl Doktora tezinin ikinci bölümünden özetlenmitir. ** Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öretim Görevlisi.

2 200 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 I.GR DanimendGazi ninenbüyükoluolan 1 EmirGazi nindoumtarihibilin memekleberaber,bazlaronun1050yllarndadomuolabileceiniönesürmü lerdir 2. Eer bu görü kabul edilecek olursa, Emir Gazi daha Danimend Gazi Anadolu yagelmedenöncedomuolmaktadr.emirgazi ninhükümdarolun caya (1105) kadar olan hayat hakknda da hiçbir bilgi yoktur. Fakat babas DanimendGazi ninoluemirgazi yiçokiyiyetitirmiolmasgerekir.çünkü Emir Gazi dönemi Danimendliler in kurulu aamasn tamamlayp yükselie geçtiklerienparlakdönemleridir.emirgazihükümdaroluncayakadarkihayatn babasylaberabergazalardageçirmiolmaldr.muhtemelen,mücadelelerindede önemli baarlar elde etmesi gerekir. Çünkü onun ismi genellikle Gazi veya EmirGazi eklindegeçmektedir. Kaynaklarda Emir Gazi nin ad ile ilgili yeterli bilgiler bulunmamaktadr. Gazi ninonungerçekadolupolmad,bununkendisineöncebirunvanek linde verilip verilmedii ve daha sonra bunun adnn yerini alp almad bilin memektedir.ancak,herikidurumdadaonunaskerîbaarlarönplânaçkmak tadr. Vakfiyelerde onun adnn brahim olarak geçtii belirtilmektedir 3. Fakat, onunaslad brahim olsada Gazi buadnyerinialmtrvetümkaynaklarda Gazi, EmirGazi veya MelikGazi eklindegeçmektedir 4. Danimend Gazi nin 1105 ylnda vefat etmesinden sonra yerine 5 olu Emir Gazi geçti 6 ve yaklak olarak otuz yl hükümdarlk yapt (1134). Emir Gazi nin bilinenhayatbuotuzyllkhükümdarlkhayatdr. II. DANMENDNÂME DE EMR GAZ VE DÖNEMYLE LGL BL GLER Danimend Gazi nin hayatn ve faaliyetlerini anlatan Danimendnâme de onun ölümünden sonraki olaylarla ilgili de baz bilgilere rastlanmaktadr. Danimendnâme ye destanî ve efsanevî bir takm unsurlar karsa ve burada anlatlanolaylar,kiilervetarihlerzamanzamanbirbirlerinekartrlmolsada 1 Urfal Mateos Vekayi-nâmesi ( ) ve Papaz Grigor un Zeyli ( ), çev. Hrant D. Andreasyan, notlar Edouard Dulaurer-M. Halil Yinanç, TTK Yay., Ankara 19872, s Muhsin lyas Suba, Kayseri nin Manevî Mimarlar, Ankara 1995, s. 25. Suba burada Emir Gazi nin 1050 yllarnda doduunu iddia etmektedir. Ancak referans göstermediinden onun bu iddiasn hangi kaynaa dayandrdn bilemiyoruz. 3 Ekrem Yalçnkaya, Muhtasar Malatya Tarih ve Corafyas, stanbul 1940, s. 63. Burada yazar bu ismin brahim eklinde geçtii vakfiyelerin hangileri olduunu belirtmemitir. Belki de bu brahim Danimend Gazi nin bir baka oludur. Çünkü Urfal Mateos (Vekayi-nâme, s.225) Danimend Gazi nin on iki olu olduunu ifade etmektedir. 4 Özellikle ilk kaynaklar olan XII-XIII. yüzyl kaynaklarnda (Urfal Mateos, Vekayi-nâme, s ; Süryanî Kei Mihail in Vekayinâmesi, trc. H. D. Andreasyan, II, TTK Ktp. nde 44-2 no lu baslmam nüsha, s ; Abû l-farac Tarihi, çev. Ömer Rza Dorul II, TTK Yay., Ankara , s ) böyle geçmektedir. 5 Halit Erkiletliolu (Kayseri Tarihi, Kayseri 1993, s. 75) kaynak göstermeden Emir Gazi nin 475/1082 ylnda hükümdar olduunu ve 528/1134 ylnda vefat ettiini belirterek onun saltanat süresinin 52 yl olarak göstermektedir. Ancak bu doru deildir. Bazlarnda olduu gibi yazar da Danimend Gazi ile olunu birbirine kartrdndan onun saltanatnn balangç tarihini 1084 yl olarak almtr. 6 Urfal Mateos (Vekayi-nâme, s.225) Danimend Gazi nin öldüündü on iki olunun olduunu fakat bunlarn en büyüü olan Emir Gazi nin devletin bana geçerek ve dier kardelerini gizlice öldürttüünü belirtmektedir. Ayrca bk. Müverrih Vardan, Türk Fütuhat Tarihi ( ), Tarih Semineri Dergisi, I/1, ÜEF Yay., stanbul 1937, s. 189.

3 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 201 sonuçtabunlarngerçekleriyanstanksmlarnnbulunduukabuledilmektedir 7. ÇünküherdestandaolduugibiDanimendnâme dededorubilgilermutlaka vardrvezamanlabubilgilerdestanîmenkbevîbiryapyadönümütür.buse beple önce Danimendnâme de Emir Gazi ve dönemi ile ilgili verilen bilgileri aktarmak ve sonra da bunlarn deerlendirmesini yapmak gerekir. Danimend nâme deemirgazi,onunfaaliyetlerivedönemininolaylaröyleanlatlmaktadr: MelikDanimend incanikseferi ndeehitedilmesiüzerinecenazesiniksar a getirilerek defnedilir ve sa kalanlar Tokat a varrlar.melik Danimend in öldü ünüiitenkirakilishertarafaelçilergöndererekbüyükbirordutoplarveonun tarafndan fethedilmi olan Amasya, Tokat ve Sivas ele geçirir. Bir süre sonra Efrûmiye nin bir olu doar ve adn Hlfat koyarlar. Artuhi, Efrûmiye ve Danimend Gazi nin olu Melik Gazi, Tokat tan Sivas a oradan da Malatya ya çekilirler. Malatya halk onlar Badad daki halifeye gönderirler. Halife Hora san dabulunanselçuklusultanturul amektupgöndererekondananadolu yu fethetmesiniister.sultanturulda,süleymanah Anadolu nunfethinememur eder. Süleymanah askerleri ve evibark ile Badad a gelir. Badad da Halife tarafndanmelikgazi,süleymanah nkzkardeiileevlendirilir.ayrcahalife, MelikGazi yisüleymanah aseraskertayinedervehepberaberrumgazasna çkarlar.buaradakirakilisvekilyanmüslümanlarnelindekibütünmemleketleri ve hatta Malatya y da ele geçirerek tahrip ederler. Bu srada önce Artuhi daha sonradaefrûmiyevefateder.melikgazi,hlfat ordusunakumandantayineder. Bunlar Kirakilis ve Kilyan öldürerek Melik Danimend tarafndan fethedilmi olan bütün ehirleri yeniden ele geçirirler. Süleymanah ölünce, yerine sra ile Klç Arslan ve Melik Gazigeçerler. Melik Gazi Rumlar yenilgiye uratt gün doan oluna Yabasan 8 adn koyar. Melik Gazi Niksar imar eder. Babas Danimendiçintekkelerehitleretürbelerinaederler.MelikGazi ninvefatüze rineyerineoluyabasanhükümdarolur.yabasanilehlfatgazianadolu da bçokgazaederler.amasya dadedesininkilisesinimedreseyeçevirir.imdihlfat Medresesiadylabilinenbumedresedir Osman Turan, Selçuklular Zamannda Türkiye Siyâsi Tarih Alp Arslan dan Osman Gazi ye ( ), Boaziçi Yay., stanbul , s Yabasan ad birleik ad olup ya ve basan=basgan kelimelerinin bir araya gelmesi ile olumutur. Buradaki her iki kelime de Türkçe dir. Ya eski Türkçe de düman demektir. (bk. Kutadgu Bilig (ndeks), haz. Reid Rahmeti Arat, III, stanbul 1979, s. 513) Basan ise zaten günümüzde de kullanlmaktadr. Eski Türkçe de ise basgan eklinde kullanlmtr. (bk. Kutadgu Bilig (ndeks), III, s. 60). Öyleyse bu birleik Yabasan adnn anlam Dümanbasan demektir. Nitekim el-cenâbî (el-aylemü z-zâhir fî ahvâli l-evâil ve l-evâhir,el-aylemü z-zâhir, Yeni Cami (Süleymaniye) Ktp., nr. 831, vr. 25 b ) de bu adn anlamnn Düman kahredici anlamna geldiini belirtmektedir. Ayrca el-cenâbî (ayn yer) ve Hezarfen (Tenkîhü tevârîh-i mülûk, Esad Efendi (Süleymaniye) Ktp., nr. 2239, vr. 61 b ) Melik Gazi nin dümanlarla bir savaa girdii ve onlar yenilgiye uratt gecede bir olunun dünyaya geldii ve bundan dolay onun adn Yabasan koyduklar belirtilmektedir. 9 Iréne Mélikoff, La Geste De Melik Danimend, II, Paris 1960, s ; el-cenâbî, el-aylemü z-zâhir, Yeni Cami (Süleymaniye) Ktp., nr. 831, vr. 25 b ; Melik Danimend Tarihi (Danimend-nâme), stanbul Belediye Atatürk Kitapl Muallim Cevdet, nr.441, vr. 255 a -258 b ; Dânimend-nâme, haz. Necati Demir, Akça yay., Ankara 2004, s ; Âlî, Fusûl-i hall ü akd usûl-i harc ü nakd, Nuruosmaniye Ktp., nr. 2896, vr. 48 a ; el-karamânî, Ahbârü d-düvel ve âsârü l-üvel, Nuruosmaniye Ktp., nr. 3043, vr. 192 b ; Hezarfen, Tenkîhü tevârîh vr. 61 b -62 a ; Müneccimba, Câmi ü d-düvel, Nuruosmaniye Ktp., I, nr. 3171, vr. 364 a ; trc. Câmi u d-düvel Selçuklular Tarihi Anadolu Selçuklular ve Beylikler, yay. Ali Öngül, II, Akademi Kitabevi, zmir 2001, s ; Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, ÜEF Yay., stanbul 1944, s ; Turan, Türkiye, s

4 202 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 III. DANMENDNÂME DE EMR GAZ VE DÖNEMYLE LGL VE RLENBLGLERNDEERLENDRLMES EmirGaziileilgiliDanimendnâme deanlatlanolaylarnenazndananahat larylahakikatiyansttndüünüyoruz.danimendgazi ninvefatndanksabir süre sonra, Danimendliler in sarsnt geçirmesi tabiîdir. Çünkü böyle güçlü bir hükümdarnölümünündümanlarüzerindemeydanagetirdiibirmoral,bunun aksinedanimendlilerüzerindedebirmoralçöküntüsüolmasdoaldr.çünkü busradadanimendlilerbirtaraftanrumlarveermenilerilemücadeleederken, dier taraftan da Türkiye Selçuklular ile de rakip halinde idiler. Bunun sonucu Danimendliler in toparlanncaya kadar bir süre olsa da Rumlarn, Ermenilerin veya Türkiye Selçuklular nn saldrlaryla baz topraklarn kaybetmeleri tarihi gerçeklere uygun olmaldr. Gerçekten de Danimendliler e ilk saldr Türkiye SelçukluSultanI.KlçArslan nmalatya yelegeçirmesieklindevukubulmu tur 10. Danimendliler inabbasîhalifesiileilikileridetarihîgerçeklereuygundur. Burada, bu ilikinin balamas hem önce Danimendliler in Halifeye müracaat eklinde ve hem de Emir Gazi nin hükümdarlnn ilk yllarnda gösterilerek farklekildevezamandaverilmitir.amaolayngerçeiemirgazi ninanado lu da gerçekletirdii baarl fetihlerin dönemin Abbasî Halifesinin kulana da ulamasvebununüzerineonaelçilerlehâkimiyetalametlerigöndererekonume lik tayin etmek istemesi eklindedir. Ayrca bu olay zaman olarak da Emir Ga zi nin ömrünün son günlerinde cereyan etmi ve ar hasta olan Emir Gazi bu alametleriveunvanalamadanvefatetmitir.bunaramenemirgazisanki Me lik unvann alm gibi bundan yani ölümünden sonra Melik Gazi diye anl maya balamtr. Fakat aslnda hakimiyet alametleri ve Meliklik unvan onun yerinedanimendlitahtnaoturanolumuhammed everilmitir 11.Bundansonra o MelikMuhammed olarakanlmayabalamtr. Danimendnâme de bir de Danimendliler in Selçuklularla ilikileri söz ko nusudur. Bu iliki tarihî olarak doru olmasna ramen burada anlatld gibi deildir.bueserdedanimendliler inhembüyükselçuklularilehemdetürkiye Selçuklularileiyiilikileriçindeolduubelirtilmektedir.BuradaönceBüyükSel çuklular ile olan ilikilere deinmek gerekmektedir. Her ne kadar Danimend nâme de o dönemde Selçuklular n banda Sultan Turul un bulunduu ifade ediliyorsadabununtarihenmümkünolmassözkonusudeildir.çünküturul Bey inbudönemdenyaklakyarmyüzylöncevefatettiinibilmekteyiz(1063). Emir Gazi döneminde Danimendliler in Anadolu da gösterdii baarlar Sultan 10 Süryanî Mihail, Vekayi-nâme, s. 51; Ermenice nüshadan naklen Süryanî Mihail, Vekayi-nâme, s. 53; Abû'l-Farac, Tarih, II, s. 345; Turan, Türkiye, s. 146; Claude Cahen, Osmanllardan Önce Anadoluda Türkler, çev. Yldz Moran, E yay., Ankara 1984, s. 100; 11 Süryanî Mihail, Vekayi-nâme, s. 98, 103; Ermenice nüshadan naklen, Süryanî Mihail, Vekayi-nâme, s ; Abû'l-Farac, Tarih, II, s. 367; smail Hakk [Uzunçarl]-Rdvan Nafiz [Edgüder], Sivas ehri, stanbul 1346/1928, s. 22; Cahen, age., s. 107, ; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-slâm Medeniyeti, Boaziçi Yay., stanbul , s. 238; ayn mlf., Türkiye Selçuklular Hakknda Resmî Vesikalar, TTK Yay., Ankara , s. 40.

5 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 203 Sancar n( )dikkatiniçekmiveonahalifeileberaberhakimiyetalamet lerinigöndermitir.yanibudönemdedanimendlilerbüyükselçuklularileböyle birtabiiyetmetbuiyetilikisiiçinegirmilerdir 12. DestandabelirtilenDanimendlihanedannnTürkiyeSelçuklularileakraba lkilikilerikurmalardatarihigerçeklereuygundur.aslndaonlarbuakrabalk ilikileriniilköncebüyükselçuklularilekurmulard 13.DanimendlilerileTürki ye Selçuklular arasnda kurulan bu akrabalk ilikileri bundan sonra da bazen karlklolarakdevametmitir 14. Danimendnâme de yer alan Emir Gazi nin imar hareketlerine girimesi, Niksar imaretmesiveburadababasdanimendgazi ninmezarnnüstünebir türbeinaetmesidetarihensabittir.butürbe,ilkmimariözellikleriniyitirmiola rakdaolsagünümüzekadargelmitirvehalenbirziyaretgâholarakbilinmekte dir. A. DANMENDNÂME DE GEÇEN KLER VE BUNLARIN TARH AHSYETLER Danimendnâme degeçenkiilerdetarihîkiilerdir.hernekadarbukiilerin kronolojileri ve icraatlar kartrlmsa da sonuç itibariyle bunlarn çounluu nuntarihenvarlklarsabittir.bunedenleadlargeçenbukiilerintarihîahsiyet lerinedeksacadeinmekgerektiinidüünüyoruz: Artûhî:Artûhî,Danimendnâme deöncelerigayrimüslimikendanimend GaziilekarlaanvesonuçtaMüslümanolarakonungazaarkadalarndanbirisi halinegelenbirkiiolarakgösterilmektedir.o,danimendgazi densonraolu Emir Gazi zamannda da bir süre yaadktan sonra bu dönemde vefat etmitir. Burada,ArtûhîolarakgeçenbutarihîahsiyetaslndaMalazgirtZaferi ndensonra OrtaAnadolu dafetihleryapanvemarmarasahillerinekadarilerleyenünlüsel çuklukomutanartukbey dir 15. Efrûmiye:BudestandaHarene(Amasya) 16 Beyiettat nkzolarakgösteri lenefrûmiye,danimendgaziilekarlatktansonramüslümanolmuvedaha sonradaartûhîileevlenmitir.sonderececengaverbirkadnolanefrûmiyeemir Gazi döneminde kocas Artûhî nin ardndan vefat etmitir. Ancak burada 12 Süryanî Mihail, Vekayi-nâme, s. 98, 103; Ermenice nüshadan naklen, Süryanî Mihail, Vekayi-nâme, s ; Cahen, age., s. 107; Turan, Selçuklular, s. 238 ayn mlf., Türkiye, s. 172; ayn mlf., Vesikalar, s Ayrntl bilgi için bk. Sefer Solmaz, Danimendli Ailesi ile Büyük Selçuklu Hanedan Arasndaki Akrabalk likileri, I. Uluslararas Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri, (Konya, Ekim 2000), II, Selçuklu Aratrma Merkezi yay., Konya 2001, s Süryanî Mihail, Vekayi-nâme, s. 120; Ermenice nüshadan naklen, Süryanî Mihail, Vekayi-nâme, s. 172, 176, 195; Abû'l-Farac, Tarih, II, s. 391; Necib Asm, Türk Tarihi, stanbul 1316, s. 401; Cahen, age., s. 97; Turan, Türkiye, s. 114, dn. 7; Emine Uyumaz, Türkiye Selçuklu Sultanlar, Melikleri ve Melikelerinin Evlilikleri, I. Uluslararas Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri, (Konya, Ekim 2000), II, Selçuklu Aratrma Merkezi yay., Konya 2001, s Turan, Türkiye, s ehabettin Tekinda ( zzet Koyunolu Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerine Çalmalar, TM, XVI, stanbul 1971, s. 137, dn. 10) ise Artuhi nin Melik Yabasan la savaan Hsn Keyfa ve Harput hükümdar Artukolu Fahreddin Kara-arslan olduunu söyleyerek farkl bir görü öne sürmütür. 16 Danimend-nâme de Harene olarak geçen ehir aslnda Amasya dr. Bk. Nezahat Baydur, Kültepe (Kani) ve Kayseri Tarihi Üzerine Aratrmalar, stanbul 1970, s. 41.

6 204 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Efrûmiye(Eumorfia)olarakgösterilenbukadnaslndaMalatyahakimiOrtodoks ErmeniGabriel inkzmorfia(morphia,morfi)dr 17. Hlfat: Danimendnâme de ( ) 18 Hlfat eklinde zikredilmekte ve ArtûhîEfrûmiyeçiftininoluolarakgösterilmektedir 19.Ayrca,Süleymanah tarafndanhlfet inordukomutanlnaatandveemirgaziilebirlikteda nimend Gazi tarafndan fethedilen yerleri geri aldklar ve Melik Gazi den sonra yerine geçen Yabasan döneminde Hlfat in Amasya daki dedesinin kilisesini imdiki medreseye çevirdii belirtilmektedir. Ayrca bununla ilgili Danimendnâme deki bu bilgilerden biraz daha farkl bir bilgi, XVII. yüzyl Osmanl müelliflerinden Hezarfen 20 tarafndan verilmitir. Hezarfen burada, babas Danimend Gazi nin yerine geçen Melik Gazi nin kendisine akll ve bilgilibirkiiolanhlfatb.ltekin iveziryaptnsöylemektevesonrabuna Hlfat in babas olan ltekin in de ayn zamanda Danimend Gazi nin veziri olduubilgisinieklemektedir. DikkatedilecekolursaDanimendnâme dehlfatolarakzikredilenkiiasln dahalîfetgazi 21 dir.buradaisimbenzerliidolaysylailkbaktadorusaylabi lecekbilgilerinhepsitarihîgerçeklerlebadamamaktadr 22.Özellikleonunceddi veyaaddönemileilgiliverilenbilgilerintamamyanltr.çünkühalîfetga zi nin Amasya da yaptrd 606/ tarihli medresenin kitabesi 23, 622/1225 tarihlivakfiyesi 24 vekendisineithafedilentürkçetbbadaireserinde 25 babasnn adnntûlîveyasûlî,dedesininadnnisetürkânaholduuaçkbirekildeifa de edilmektedir 26. Onun ceddi ile ilgili bu kesin bilgilerle Danimendnâme ve Hezarfen dekibilgilerkarlatrlncaonlarnbukonudaverdikleribilgilerinyan lolduuortayaçkmaktadr. Danimendnâme dehalîfetgazi nindoumtarihiileilgilinetbirtarihveril miyorsada,onundanimendgazi ninvefatndanhemensonradoduubelirtil mektedir.danimendgazi ninvefattarihi1105ylolduunagöre,danimend nâme yegörehalîfetgazi nindebunayaknbirtarihte(xii.yüzylnbalarnda) domuolmasgerekir.destan daonunölümtarihiileilgilibirkaytyoktur.an cak,onunamasya dadedesinikilisesinimedreseyedönütürdüübildirilmekte 17 Mélikoff, age., I, s. 130; Turan, Türkiye, s. 126, 132, 135, 138, dn Bu isim kaynaklarda sadece bu ekilde yazlmtr: bk. Cenâbî, el-aylemü z-zâhir, Yeni Cami (Süleymaniye) Ktp., vr. 26 a ; Danimend-nâme, vr. 255 b ; Hezarfen, Tenkîhü tevârîh, vr. 61 b ; Niksarî, Mülûk-i Danimendiye Tarihi, Millet Ktp., nr. 571, vr. 5 a b. 19 Efromiyanun bir ogli togdi adn Hilfat kodlar (Mélikoff, age., II, s.290) Bu ifade Danimend-nâme de ise (vr. 255 b ) öyle geçmektedir: Efrûmiyye nin bir ol vücûda geldi adn Hlfat virdiler. 20 Tenkîhü tevârîh, vr. 62 a. 21 Halîfet Gazi ile ilgili ayrntl bilgi için bk. Sefer Solmaz, Halîfet Gazi ve Halîfet-zâdeler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dal Baslmam Yüksek Lisans Tezi, Konya Turan, Türkiye, s. 131; Tekinda, agm., s. 137; Refet Yinanç, Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifet Gazi Medresesi ve Vakflar Vakflar Dergisi, XV, VGM Yay., Ankara 1982, s smail Hakk [Uzunçarl], Kitabeler, I, stanbul 1345/1927, s. 94; Tekinda, agm., s VGMA, D. 610, s ; Yinanç, agm., s. 11. Turan (Türkiye, s. 131, dn. 62) vakfiye tarihini 602 olarak vermektedir. 25 Hakim Bereket, Hulasa der-lm-i Tb, Konya zzet Koyunolu Ktp., nr , 1 b -2 b. 26 Yinanç, agm., s. 5.

7 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 205 dir.ancakbizkitabesinden,bumedresenininatarihinin606/120910ylolduu nu öreniyoruz. Ayrca bu medresesine 622/1225 ylnda bir vakfiyenin düzen lenmi olmas onun bu tarihte hayatta olduunu göstermektedir. Hatta bundan sonra 625/ ylnda Amasya valiliinden Erzurum valiliine atand ve dahasonradagürcistanseferineçktbelirtilmektedir 27.HalîfetGazi1232yln dayaplanbugürcistanseferiesnasndadaehitdümüveamasya yagetirile rekbugünkütürbesinedefnedilmitir 28. Danimendnâme ve Hezarfen de Halîfet Gazi nin yaad tarihlerde de bir karklk söz konusudur. Çünkü, 1232 ylnda vefat etmi birisinin, 1105 lerde domu olmas tarihen mümkün deildir. Bu durum göz önüne alndnda, HalîfetGazi nineniyimsertahminle1150 lerdensonra,hattabuyüzylnsonçey reinde veya sonlarna doru dünyaya gelmesi gerekir. Bundan dolay, Danimendnâme ve Hezarfen de belirtildii gibi, onun 1134 ylnda ölen Melik Gazi yevezirlikve1164ylndaölenoluyabasan adagazaarkadalyapma skronolojikolarakmümkündeildir. BütünbubilgilerndaHalîfetGazi ninxii.yüzylnikinciyarsndado muolmasgerekir.halîfetgazidanimendliemirlerindenolupbudevletiny klmasndan sonra Türkiye Selçuklular nn hizmetine girerek çeitli görevler al mtr.1232ylndakigürcistanseferi ndeehitolmuveamasya dakitürbesine defnedilmitir. Kirakilis:Danimendnâme dekirakilis in(kiraleksi=kyralexis/kiraleksi) 29 Danimend Gazi nin vefatnn yaratt boluktan yararlanarak Müslümanlarn ellerindeki bütün yerleri hatta ve Malatya y ele geçirerek tahrip ettii anlatlr. FakatdahasonraSüleymanahtarafndankumandantayinedilenMelikGazive Hlfat,RumlarakarhareketegeçerekKirakilis iöldürürvedanimendgazitara fndanalnanyerleritekrarelegeçirirler. BuradaKirakilis(KirAleksi)adylazikredilenkiiaslndaünlüBizansmpara toru I. Aleksios Komnenos dur. Komnenos un yllar arasnda Bizans mparatoruolduugözönünealndnda 30 Danimendnâme deverilenbilgilerin zamanbakmdantarihîgerçeklerleörtümesineramen,olaylarnbütünüyletari hi gerçekleri yanstmad görülmektedir. Nitekim, O. Turan, bu durumu Aleksios un Danimendülkeleriniistilâvetahriplerinedairhikâyelerdetarihîolupbiraz mübalâaldr.ziradanimendliler,melikahmedgazi ninölümündensonradamücade lelerinemuvaffakiyetledevametmilerdir 31 eklindeaçklamaktadr. Bütünbubilgilerdenöylebirsonucavarmakmümkündür:HaçlSeferleri nin balamas ( ), daha sonra Danimend Gazi nin (1105) ve ardndan da I. KlçArslan n(1107)vefatnfrsatbilenbizansllar,türkler inanadolu dakitop 27 Hüseyin Hüsameddin [Yaar], Amasya Tarihi, II, stanbul 1329/1332, s Tekinda, agm., s. 138; Yinanç, agm., s. 7. Ayrntl bilgi için bk. Solmaz, agt., O. Turan (Türkiye, s. 126, 131) bu ismi Kir Aleksi (Kyr Alexis) eklinde ayrarak imlâ etmitir. 30 George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Iltan, TTK Yay., Ankara , s Türkiye, s. 131.

8 206 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 raklarnasaldrarakbazyerlerielegeçirmitir.ayrcabizans takomnenossülâle sininiktidarageliiyledevletyenidencanlanmtr.böylecei.aleksioskomnenos döneminde, Bizans d politikasnda ve buna bal olarak da Anadolu da baz baarlareldeedilmivebizansllartarafndanbazyerlerelegeçirilmitir 32.Ancak bu durum çok uzun sürmemi ve ksa sürede atlatlmtr. Nitekim Emir Gazi dönemindedanimendliler,türkiyeselçuklular,bizansllar,haçllarveermeni lere kar giritikleri mücadele sonucu, gerçekletirdikleri fetihlerle Anadolu ha kimiyetinielegeçirmilerdir 33. Danimendnâme de Malatya nn Bizansllar tarafndan ele geçirildii belir tilmektedir. Ancak, burada da bir karklk söz konusudur. Çünkü Danimendliler in elinde bulunan Malatya, Danimend Gazi nin vefatndan he mensonraklçarslantarafndanfethedilerektürkiyeselçuklutopraklarnaka tlmtr 34. Ayrca destanda belirtildii gibi, Bizans mparator I. Aleksios Komnenos Danimendliler tarafndan öldürülmemi kendi eceli ile ölmütür (1118) 35. Kilyan: Destan da, Kilyan (Kaloyan) 36 Kirakilis ile birlikte zikredilmitir. Bu kii de Komnenos hanedanndan olup Aleksios Komnenos dan sonra yerine Bi zansmparatoruolanbüyükoluii.ioannes(yuhannis)komnenos dur 37.Ioannes yllararasndaBizanstahtndaoturmutur 38.Ioannesdönemidebabas Aleksios döneminde olduu gibi Bizans n derlenip toparland ve canlann sürdüübirdönemolmutur 39.BuitibarlaIoannesdönemiaynzamandaTürkiye SelçuklularveDanimendlilerilemücadelenindevamettirildiivebazbaarla rnkazanldbirdönemdir 40. Danimendnâme de Aleksios ile olu Ioannes; Kirakilis ve Kilyan adlaryla geçmektedir. Burada onlarn babaoul olduklarndan ve imparatorluklarndan sözedilmedenbirbirindenikiayrahsiyethalindeselçuklularvedanimendliler ile yaptklar mücadeleler anlatlmaktadr 41. Dikkat çekici olan bu babaolun Türklere kar beraber mücadele ettiklerinin belirtilmesidir. Muhtemelen bunlar Türklere kar beraber deil 42 birbiri ardna mparator olduktan sonra mücadele 32 Ayrntl bilgi için bk. Ostrogorsky, age., s Turan, Türkiye, s Süryanî Mihail, Vekayi-nâme, s. 51; Ermenice nüshadan naklen Süryanî Mihail, Vekayi-nâme, s. 53. Abû'l-Farac, Tarih, II, s Anna Komnena, Alexiad Malazgirt in Sonras, çev. Bilge Umar, nklâp Kitabevi, stanbul 1996, s. 525; Niketas Khoniates, Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), çev. Fikret Iltan, TTK yay., Ankara 1995 s O. Turan (Türkiye, s. 126, 131) bu ismi Kaloyan eklinde imlâ etmitir. 37 Turan, Türkiye, s Niketas, Historia, s. 5-30; Ostrogorsky, age., s Ostrogorsky, age., s Ayrntl bilgi için bk. Niketas, Historia, s. 5-25; Ostrogorsky, age., s ; Turan, Türkiye, s Dönemin çada müelliflerinden kaynaklarnda olan Niketas n bu eserinde Ioannes zamannda Danimendliler ile yaplan mücadeleler çok önemli bilgiler verilerek anlatlmtr (s ). 41 Turan, Türkiye, s Danimend-nâme de ifade edildii gibi bu ikisinin beraber mücadele etmesinden anlalmas gereken mparator Aleksios un yannda olu Ioannes olduu halde bu mücadeleyi yapm olmasdr. Aslnda olunun Türkler ile müstakil mücadelesi babasndan sonra mparator olduu zamandaki mücadeledir. Danimend-nâme de bunlarn aralarndaki akrabalktan ve statülerinden bahsedilmediinden, sanki bu ikisi Türklere kar ayn anda ve beraberce mücadele etmilerdir eklinde bir sonuç çkmaktadr.

9 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 207 etmilerdir.destan dahernekadarii.ioanneskomnenos undanimendlilertara fndanöldürüldüübelirtiliyorsadaaslndaodaeceliile 43 ölmütür. Ioannes in mparator olduu dönem ( ), Danimendliler den Emir Gazi( )veMuhammed( ) indedanimendlitahtndaolduklar dönemdir.bunedenleburadaanlatlanolaylargenelanlamdakronolojiyeuymak tadr.ancakyanlverilenveyagerçeklerleçelienbazbilgilerederastlanmakta dr. SONUÇ DanimendlitarihininönemlikaynaklarndanbirisiDanimendGazi ninga zalarnmenkbevibirtarzdaanlatandanimendnâme dir.bueserdeondanson rayerinegeçenoluemirgazi ninfaaliyetlerihakkndadaönemlibilgilerveril mitir.buradaemirgazidönemiileilgiliverilenbazbilgileranahatlaryladö nemin olaylarn yanstmtr. Danimendliler Danimend Gazi nin vefatndan sonra bir sarsnt geçirmiler ve baz topraklarn kaybetmilerdir. Ancak daha sonratoparlanarakeldençkantopraklarngerialdklargibiyenibazyerleride ele geçirerek snrlarn geniletmilerdir. Oldukça tashihe muhtaç olsa da Danimendnâme deemirgazidönemindedanimendliler inbizansmparator luu,türkiyeselçuklular,abbasîhalifeliivebüyükselçuklularileilikileriyle ilgiliönemlibilgilervardr. BudönemdeDanimendliler inbizansilemücadelesifarklbirekildeolsada buradayanstlmtr.onlarntürkiyeselçuklularileilikileribueserdedostve müttefikeklindeverilmitir.aslndaanadoluhakimiyetinielegeçirdiktensonra Danimendliler inotoritelerialtnaaldklartürkiyeselçuklularileilikileridos taneolmutur.anadolu yukendihakimiyetlerialtnaaldktansonraabbasîhali feliivebüyükselçuklular nteveccühünükazanandanimendlilerbudestanda bazolaylarkartrlarakyanlekildeverilsedeonlarladostaneilikileriçinde olmulardr. Danimendnâme deemirgazidönemiyleilgilibilgilerverilirkenbazönemli kiilerdensözedilmitir.ancakbunlarnbazlarnnadlarorijinallerindenolduk çafarklekildekaydedilmitir.destandabunlarlailgilibilgilerverilirkendekro nolojik olarak erken tarihlere alma veya gerçek d baz olaylarn kahramanlar haline getirme eklinde baz karklar ve yanllklar yaplmtr. Fakat yine de buradafarklekillerdebahsedilenbaztürkveyabanckiilerintürkiyeselçuk lular döneminde yaayan tarihi ahsiyetlerolmas, budönemi aydnlatmak için Danimendnâme yibirtarihîkaynakolarakkullanmaygerektirmektedir. Fakat Danimend-nâme nin destanî-menkbevî bir eser olduu göz önüne, alnnca birbiri ardna mparator olarak mücadele eden iki kiiyi ayn zamanda mücadele yapm eklinde göstermesi doal karlanabilir. 43 II. Ioannes Komnenos bir av srasnda atlan zehirli okla yaralandktan sonra ölmütür. Bk. Niketas, Historia, s ; Ostrogorsky, age., s. 351.

10 208 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 KAYNAKÇA A.BaslmamKaynaklar Âlî,Mustafab.Ahmed,Fusûlihallüakdusûliharcünakd,NuruosmaniyeKtp.,nr.2896,vr.48 a 48 b. elcenâbî,mustafab.hasanb.sinan,elaylemü zzâhirfîahvâli levâilve levâhir,yenicami(sü leymaniye)ktp.,nr.831,vr.24 b 26 b HakimBereket,HulasaderlmiTb,KonyazzetKoyunoluKtp.,nr.12050,vr.61 b 189 b. HezarfenHüseyinEfendi,Tenkîhütevârîhimülûk,EsadEfendi(Süleymaniye)Ktp.,nr.2239,vr. 60 a 253 b. elkaramânî,abu labbasahmedb.yusuf,ahbârü ddüvelveâsârü lüvel,nuruosmaniyektp., nr.3043,vr.192 a 192 b. Niksarî,HafzMuhammed,MülûkiDanimendiyeTarihi,MilletKtp.,nr.571,vr.5 a 244 b. SüryanîKeiMihail invekayinâmesi,ii,ttkktp. nde442no lubaslmamnüsha. B.BaslmKaynaklar Abû lfarac, Gregory Bar Hebraeus, Abû lfarac Tarihi, çev. Ömer Rza Dorul, II, TTK Yay., Ankara MelikDanimendTarihi(Danimendnâme),stanbulBelediyeAtatürkKitaplMuallimCevdet, nr.441,vr.1 b 262 b ;Dânimendnâme,haz.NecatiDemir,Akçayay.,Ankara2004. Müneccimba,AhmedbLutfullah,Câmi u ddüvel,nuruosmaniyektp.,i,nr.3171,vr.363 b 365 a ; trc.câmi u ddüvelselçuklulartarihianadoluselçuklularvebeylikler,yay.aliöngül,ii,aka demikitabevi,zmir2001,s Müverrih Vardan, Türk Fütuhat Tarihi ( ), çev. H. D. Andreasyan, Tarih Semineri Dergisi,I/1,ÜEFyay.,stanbul1937,s UrfalMateosVekayinâmesi( )vePapazGrigor unzeyli( ),çev.hrantd.andrea syan,notlaredouarddulaurerm.halilyinanç,ttkyay.ankara C.KitaplarveMakaleler Baydur,Nezahat,Kültepe(Kani)veKayseriTarihiÜzerineAratrmalar,stanbul1970. Cahen,Claude,OsmanllardanÖnceAnadoludaTürkler,Çev.YldzMoran,Eyay.,Ankara1984. Erkiletliolu,Halit,KayseriTarihi,Kayseri1993 Mélikoff,Iréne,LaGesteDeMelikDanimend,III,Paris1960. NecibAsm,TürkTarihi,stanbul1316. Ostrogorsky,George,BizansDevletiTarihi,çev.FikretIltan,TTKYay.,Ankara Solmaz,Sefer, DanimendliAilesiileBüyükSelçukluHanedanArasndakiAkrabalklikile ri,i.uluslararasselçuklukültürvemedeniyetikongresibildirileri,(konya,1113ekim2000), II,SelçukluAratrmaMerkeziyay.,Konya2001,s , Halîfet Gazi ve Halîfetzâdeler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih AnaBilimDalBaslmamYüksekLisansTezi,Konya1993. Suba,Muhsinlyas,Kayseri ninmanevîmimarlar,ankara1995. Tekinda, ehabettin, zzet Koyunolu Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerine Çalmalar,TürkiyatMecmuas,XVI,stanbul1971,s Turan,Osman,SelçuklularTarihiveTürkslâmMedeniyeti,BoaziçiYay.,stanbul ,SelçuklularZamanndaTürkiyeSiyâsiTarihAlpArslan danosmangazi ye( ), BoaziçiYay.,stanbul ,TürkiyeSelçuklularHakkndaResmîVesikalar,TTKYay.,Ankara [Uzunçarl],smailHakk,Kitabeler,I,stanbul1345/1927. [Uzunçarl],smailHakkRdvanNafiz[Edgüder],Sivasehri,stanbul1346/1928

11 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 209 Uyumaz,Emine, TürkiyeSelçukluSultanlar,MelikleriveMelikelerininEvlilikleri,I.Uluslara ras Selçuklu KültürveMedeniyetiKongresi Bildirileri,(Konya,1113 Ekim2000), II,Selçuklu AratrmaMerkeziyay.,Konya2001,s Yalçnkaya,Ekrem,MuhtasarMalatyaTarihveCorafyas,stanbul1940. [Yaar],HüseyinHüsameddin,AmasyaTarihi,II,stanbul1329/1332. Yinanç,MükriminHalil,TürkiyeTarihiSelçuklularDevri,ÜEFYay.,stanbul1944. Yinanç,Refet, SelçukluMedreselerindenAmasyaHalifetGaziMedresesiveVakflar Vakflar Dergisi,XV,VGMYay.,Ankara1982,s.522.

12 210 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:7182 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:7182 ABDÜLEZELPAA NINHAYATIVEEHÂDET

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

DÂNİŞMENDNÂME DE TRABZON TREBIZOND IN DANISHMENDNAMA

DÂNİŞMENDNÂME DE TRABZON TREBIZOND IN DANISHMENDNAMA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DÂNİŞMENDNÂME DE

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii #ehir: Kapal#çar##'n#n biti#i#indedir, Çemberlita#, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: H. 1169 / M. 1755 Mimar(lar) / usta(lar): Mimar Rum Simon (Semyon, Simeon) Kalfa. Hattatlar:

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

YIL: 1 SAYI: 2 EK M 2009

YIL: 1 SAYI: 2 EK M 2009 I THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH YIL:1 SAYI:2 EKM2009 YEAR:1 ISSUE:2 OCTOBER2009 II THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ. ilahiyat FAKÜL TESİ DERGİSİ. The Review of the Faculty of Divinity University of Çukurova. Sayı: ı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ. ilahiyat FAKÜL TESİ DERGİSİ. The Review of the Faculty of Divinity University of Çukurova. Sayı: ı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜL TESİ DERGİSİ The Review of the Faculty of Divinity University of Çukurova Say: Cilt: Yl: 1 2001 11 Bulgar Devleti'nin Tarihi Üzerine Denemeler R. G. Fahreddinof * Arş.

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

YAŞ PROBLEMLERİ Test -1

YAŞ PROBLEMLERİ Test -1 YAŞ PROBLEMLERİ Test -1 1. Bugün 36 yaşında olan bir kişinin kaç yıl önceki yaşı, bugünkü yaşının 2 üne eşittir? 3 A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 18 5. Begüm 18, Sıla 10 yaşındadır. Buna göre, kaç yıl sonra

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ Kamil ERON Tarihi kaynaklarda II.Süleyman Şah ın tahta çıkış tarihi H. 7 Zilkade 592 olarak yazmaktadır. Fakat bu tarihin doğru olması nümismatik

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi #ehir: Diyarbak#r, Türkiye #n#a tarihi: Harput Kap#: 297/910; Mardin Kap#: 297/910; Melik#ah Burcu: 464-485 / 1072-1092; Urfa Kap#: 579/1183; Ulu Beden: 605/1209; Yedi Karde#

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * Yrd.Doç.Dr.,AksarayÜnv.slamilimlerFak.[hasanucar@aksaray.edu.tr] OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss.171187.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR.

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR. ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. Atatürk ün hem baba, hem de anne tarafından soyu Rumeli nin fethinden sonra buraların Türkleştirilmesi için Anadolu dan getirilerek

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Sayı/Number 54, Haziran/June 2015,

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Sayı/Number 54, Haziran/June 2015, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Sayı/Number 54, Haziran/June 2015, 261-272 II. KILIÇ ARSLAN DÖNEMİNDE NUREDDİN MAHMUD VE SELAHADDİN EYYÛBÎ İLE

Detaylı

ÝKÝ TÜRKÝYE. Ekonomi demek, her _ey demektir. M.K. Atatürk

ÝKÝ TÜRKÝYE. Ekonomi demek, her _ey demektir. M.K. Atatürk ÝKÝ TÜRKÝYE Onaylayan Cihan Dura Perþembe, 10 Ocak 2008 Son Güncelleme Cuma, 11 Ocak 2008 Prof. Dr. Cihan Dura Ekonomi demek, her _ey demektir. M.K. Atatürk Biz hep tek bir Türkiye olduunu dü_ünerek Türkiye,

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç Ğİ İ İ Ğ İ İ Ğ İ Ö İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç «İ Ğ Ç Ç İ İ Ö İ Ü Ü Ü Ü İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İİ İ Ğ İ İ Ç Ü Ü Ç Ç Ç İ Ö İ İ İ İ İ İ Ü İ Ç İ Ü İ Ü İ .,*,* Ege Bamsz Denetim A.. hususlarda bilgilendirerek bamsz denetim

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

Doç. Dr. İsmail ÇİFTCİOĞLU

Doç. Dr. İsmail ÇİFTCİOĞLU Doç. Dr. İsmail ÇİFTCİOĞLU Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 4597 Faks: E-posta:

Detaylı

DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI B RKAÇ KEL ME VE OKUNU EK LLER ÜZER NE On the several words that has been passed in Dede Korkut. Özet.

DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI B RKAÇ KEL ME VE OKUNU EK LLER ÜZER NE On the several words that has been passed in Dede Korkut. Özet. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: V, Say 1, Sayfa: 79-83, ZMR 2005. DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI BRKAÇ KELME VE OKUNU EKLLER ÜZERNE On the several words that has

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Vakfiyelere Göre XV. Yüzyılda Bursa da İmar Faaliyetleri

Vakfiyelere Göre XV. Yüzyılda Bursa da İmar Faaliyetleri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 1 (2001) 177-188 Vakfiyelere Göre XV. Yüzyılda Bursa da İmar Faaliyetleri The Activities of Public İmprovements in Bursa in The XV. th. Century in Accodance

Detaylı

LÇES YATA AN KÖYÜNDE EVL YA KÜLTÜ

LÇES YATA AN KÖYÜNDE EVL YA KÜLTÜ 144 MANSALAKHSAR LÇESYATAAN KÖYÜNDEEVLYAKÜLTÜ GürolPehlivan ÖZET ManisailininAkhisarilçesinebalYataan,birAle vîköyüdür.köy,saruhanoullarzamanndayaad düünülenyataanmahmudsultan ntürbesietra fndakurulupgelimitir.burada1826ylndakapat

Detaylı

Men ure A ÇI. Anahtar Kelimeler Osman Pamuko lu, Unutulanlar D nda Yeni Bir ey Yok, Atasözleri, Deyimler, Vecizeler

Men ure A ÇI. Anahtar Kelimeler Osman Pamuko lu, Unutulanlar D nda Yeni Bir ey Yok, Atasözleri, Deyimler, Vecizeler TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:137162 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:137162 UNUTULANLARDIINDAYENBREYYOKADLIESERDEK

Detaylı

C BLOK 192 250 D BLOK 192 250

C BLOK 192 250 D BLOK 192 250 ÜCRETİ FARKLI YURTLAR ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTAKYA YURDU A BLOK 165 225 B BLOK 165 225 C BLOK 165 225 D BLOK 165 225 F BLOK 156 190 G BLOK 156 190 SİLİFKE-TAŞUCU YURDU B B BLOK 174 225 BLOK(S.YÜK. ERDEMLİ

Detaylı

XIX. VE XX. YÜZYILIN BA LARINDA OSMANLI DEVLET VE AVRUPA DAN BREZ LYA YA YÖNEL K GÖÇLER. Mehmet TEMEL *

XIX. VE XX. YÜZYILIN BA LARINDA OSMANLI DEVLET VE AVRUPA DAN BREZ LYA YA YÖNEL K GÖÇLER. Mehmet TEMEL * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:123136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:123136 XIX.VEXX.YÜZYILINBALARINDAOSMANLIDEVLETVE

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

SIRA NO PROJE NO KURUM ADI KURUM TÜRÜ STATÜ İLİ

SIRA NO PROJE NO KURUM ADI KURUM TÜRÜ STATÜ İLİ 1 2013-1-TR1-COM05-46796 24 Kasım Anadolu Lisesi Genel Lise Kamu Osmaniye 2 2013-1-TR1-COM05-46475 8 Şubat Ortaokulu Ortaokul Kamu Gaziantep 3 2013-1-TR1-COM05-46414 80. Yıl Beykonak Ortaokulu Ortaokul

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç Ğ ü İ İ ş Ö Ö ü ç ş ü ü ç ç ü ü ü ç ç ş ç ş ü ü ç ş ü ü ç ç ü ü Ö ç Ğ ç ü ş ş ş ş ü ü ş ü ü ü ç Ö Ç ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Danişmendliler, Danişmend Ahmed Gazi, Gümüştegin, Emir Gazi ( Melik Gazi)

Anahtar Kelimeler: Danişmendliler, Danişmend Ahmed Gazi, Gümüştegin, Emir Gazi ( Melik Gazi) DANİŞMENDLİ EMÂRETİ NİN KURUCULARI Mustafa Demir Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Adapazarı, e-posta: mdemir@sakarya.edu.tr Özet Danişmendli Emareti, 1071 Malazgirt

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

SOYKIRIM TANIMA ÇALI?MA GURUBU

SOYKIRIM TANIMA ÇALI?MA GURUBU Suçluya saygi: Talat Paşa (Mehmet Talat) (17 A?ustos 1874, Edirne 15 Mart 1921, Berlin) Mehmet Talat Pa?a,?ttihat ve Terakki Cemiyetinin belirleyici isimlerindendir. Osmanl? tebal? Ermenilere uygulanan

Detaylı

GÜMÜŞHAN E GÜMÜŞHAN E

GÜMÜŞHAN E GÜMÜŞHAN E Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF-3 4 303.026 108000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS-2 62 62 317.815 179000 167000 107310252 MEHMET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2),

M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), M.Ü. lâhiyat Fakültesi Dergisi 41 (2011/2), 203-220 *...... " ".. : Özet Ebussuûd Efendi, Osmanlnn yetitirdii seçkin âlimlerden birisidir. Onun, hayat boyunca ortaya koyduu icraatlar ve geride brakt eserler

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 4. ULUSLARARASI HER YÖNÜYLE BODRUM SEMPOZYUMU 26-27 MAYIS 2016 PROGRAM

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 4. ULUSLARARASI HER YÖNÜYLE BODRUM SEMPOZYUMU 26-27 MAYIS 2016 PROGRAM EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 4. ULUSLARARASI HER YÖNÜYLE BODRUM SEMPOZYUMU 26-27 MAYIS 2016 PROGRAM SALMAKİS HOTEL, BARDAKÇI KOYU BODRUM, MUĞLA ADRES: Ege Üniversitesi İzmir Araştırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 13.11.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 13.11.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı EKREM MEMİŞ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 13.11.2014 Adres : Sinop Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Telefon : 3682715516-4290 E-posta Doğum Tarihi : 01.03.1956 Faks : Kadro Yeri Görev Yeri : :

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

OSMANLI ARKA PLANINDA KOCAELİ VE ÇEVRESİNDE SELÇUKLU HÂKİMİYETİ

OSMANLI ARKA PLANINDA KOCAELİ VE ÇEVRESİNDE SELÇUKLU HÂKİMİYETİ OSMANLI ARKA PLANINDA KOCAELİ VE ÇEVRESİNDE SELÇUKLU HÂKİMİYETİ Recep * Kocaeli Marmara Bölgesi nin doğusunda, İzmit Körfezi nin kuzey ve güneyindeki bir alana yayılmıştır. Aynı ismi taşıyan körfezin nihayetinde,

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi BÖÜM 5 DC-DC DÖNÜTÜRÜCÜER A. Deneyin Amac DC-DC erilim azaltan dönütürücü (buck converter) ve DC-DC erilim artran dönütürücü (boost converter) devrelerinin davranlar incelemek. Bu deneyde erilim azaltan

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı