LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý"

Transkript

1 LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, bu yayýný yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz.

2 1. Herhangi bir çalýþmanýn bilimsel nitelik kazanabilmesi için izlenmesi gereken yol aþaðýda þematik olarak gösterilmiþtir. Problem tespit edilir Kanun ve Gerçek Teori (Kökleþmiþ hipotez) Hipotez deðiþtirilir. Sonuç olumsuz Sonuç olumlu Veriler toplanýr Hipotez kurulur Tahminler yapýlýr Kontrollü Deneyler yapýlýr Buna göre, I. Çalýþmaya problemin belirlenmesi ve verilerin toplanmasýyla baþlanýr. II. Kontrollü deneylerle desteklenen hipotezler teori adýný alýr. III. Hipotez verilerin deðerlendirilmesiyle oluþturulur. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve III E) I, II ve III

3 2. Eðer kloroplastýn görevi fotosentez yapmak ise kloroplast bulunan tüm hücrelerde fotosentez olayý gerçekleþmelidir. diyen bir öðrenci bilimsel çalýþmanýn aþaðýdaki aþamalarýndan hangisini henüz yapmamýþtýr? A) Kontrollü deney B) Tahmin yapma C) Problemi belirleme D) Hipotez oluþturma E) Veri toplama

4 3. Bir bakteri türünün üremesi için en uygun sýcaklýk derecesini araþtýran bilim adamý, nicel gözlemler neticesinde elindeki verilere dayanarak aþaðýdaki grafiði oluþturmuþtur. Birey sayýsý Sýcaklýk ( C) Buna göre, bu bakteri türünün üremesi için en uygun sýcaklýk aralýðýnýn aþaðýdakilerden hangisi olduðu söylenebilir? A) B) C) D) E) 35-40

5 4. Yapýlan bir inceleme sonucu aþaðýdaki grafik elde edilmiþtir. Enzim aktivitesi X Y Z ph Bu çalýþma aþaðýdakilerden hangisine örnektir? A) Kontrollü deney B) Nicel gözlem C) Hipotez kurulmasý D) Teori oluþturulmasý E) Nitel gözlem

6 5. Plazmodyum malaria sýtma hastalýðýna neden olur. hipotezine karþýlýk, Eðer, bu hipotez doðru ise, Plazmodyum malaria sýtma hastalýðýna yakalanmýþ insanlarýn vücudunda bulunmalýdýr. diyen bir bilim adamýnýn yaptýðý iþ aþaðýdakilerden hangisidir? A) Hipoteze dayalý bir tahminde bulunmak B) Gerçeklere dayalý bir varsayýmda bulunmak C) Hipoteze karþýlýk bir teori ileri sürmek D) Hipotezi destekleyen bir fikir ileri sürmek E) Gerçekler arasýndaki iliþkiyi göstermek

7 6. Birey sayýsý I II III IV V ph Yukarýdaki grafikte beþ farklý bakteri soyunun ph deðiþikliklerine göre birey sayýlarýndaki deðiþim gösterilmiþtir. Buna göre, ph deðiþimlerinden en az etkilenen bakteri soyu hangisidir? A) I B) II C) III D) IV E) V

8 7. Aþaðýda verilen araþtýrmalardan hangisinde sonuca ulaþmak için kontrollü deney yapmak gereklidir? A) Þeker hastalarýnýn kanýndaki insülin miktarý B) Saðlýklý bir insandaki toplam kemik sayýsý C) Farklý renklerdeki ýþýklarýn bitkiyi nasýl etkilediði D) Fasulye tohumlarýnýn toplam çimlenme süresi E) Hamsilerin bir yumurtalama döneminde kaç yumurta býraktýklarý

9 8. I. Kontrollü deney II. Veri toplama III. Tahminde bulunma IV. Nitel gözlem Yukarýda verilen bilimsel çalýþma basamaklarýndan hangileri hipotez kurulduktan sonra uygulanýr? A) Yalnýz I B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV

10 9. Ölçü aletleri kullanýlarak yapýlan ve sayýsal verilerden oluþan gözlemlerdir. Problemin çözümüne yönelik olarak ortaya konulan geçici çözüm yoludur. Kontrollü deneylerle desteklenmiþ ancak doðruluðu kesin olarak ispatlanmamýþ hipotezlerdir. Hipoteze dayalý olarak ortaya konulan varsayýmlardýr. Aþaðýdaki bilimsel yöntem basamaklarýndan hangisinin özelliði yukarýda verilmemiþtir? A) Hipotez B) Teori C) Kontrollü deney D) Tahmin E) Nicel gözlem

11 10. Bir deney tüpünde bulunan çözelti ile ilgili olarak yapýlan aþaðýdaki gözlemlerden hangisi nicel gözlemdir? A) Sarý renklidir. B) Çok sýcaktýr. C) ph ý 7,5 tir. D) Ýçerisinde çok miktarda mineral madde bulunur. E) Dar ve uzun bir kapta bulunmaktadýr.

12 11. Bakterilerin çeþitli kimyasal maddelere dirençlerini incelemek amacýyla yapýlan deneyler ve elde edilen sonuçlar aþaðýda verilmiþtir. Deney grubu numarasý Baþlangýçtaki bakteri sayýsý Etkin kimyasal madde Canlý kalan bakteri sayýsý I K II L III M IV N 500 V P Bu bilgilere dayanarak, bakterilerin hangi kimyasal maddeye en dirençli olduðu söylenebilir? A) K B) L C) M D) N E) P

13 12. Histoloji - Doku iliþkisi sitoloji ile aþaðýdakilerden hangisi arasýnda vardýr? A) Çevre B) Hücre C) Kalp D) Sýnýflandýrma E) Canlýnýn dýþ görünüþü

14 13. Aþaðýdaki grafik, bir ortamdaki X, Y, Z bakterilerinin belirli sýcaklýk aralýklarýndaki birey sayýlarýný göstermektedir. Birey sayýsý Z türü X türü Y türü Sýcaklýk ( C) Bu grafikteki bilgilere dayanarak, I. X türünün birey sayýsýnýn en az olmasýnýn nedeni, geliþmeye diðerlerinden daha yüksek sýcaklýkta baþlamasýdýr. II. Z türü düþük sýcaklýða Y türünden daha dayanýklýdýr. III. Y ve Z türlerinin optimum sýcaklýk deðerleri aynýdýr. yargýlarýndan hangilerine varýlabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I ve III

15 14. Aþaðýda verilen moleküllerden hangisinin düzenleyici görevi yoktur? A) Su B) Mineral C) Maltoz D) Vitamin E) Protein

16 15. Yað sentezi sýrasýnda, ATP miktarý H 2 O miktarý I Zaman II Zaman Peptit baðý miktarý III Zaman grafiklerindeki deðiþimlerden hangileri gözlenir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I, II ve III

17 16. Etçil bir hayvana ait hücrede, I. glikojen, II. niþasta, III. glukoz, IV. laktoz karbonhidratlarýndan hangilerine rastlanmaz? A) Yalnýz II B) I ve II C) II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

18 17. Miktar Antibiyotik kullanýmý Bakteri sayýsý Zaman Yukarýdaki grafik bir insanda antibiyotik kullanýmýna baðlý olarak kalýn baðýrsaðýndaki bakteri sayýsýnda meydana gelen deðiþimi göstermektedir. Bu duruma göre insanda aþaðýda verilen vitaminlerden hangisinin eksikliðine baðlý hastalýklar ortaya çýkabilir? A) A B) D C) E D) B E) C

19 18. Ýnsan kalýn baðýrsaðýnda yaþayan bakteriler tarafýndan sentezlenip yaðda çözünen ve eksikliðinde kanýn pýhtýlaþamamasý durumu ortaya çýkan vitamin aþaðýdakilerden hangisidir? A) B B) A C) D D) E E) K

20 19. Fazlasý idrarla atýlan X vitamini ile ilgili aþaðýdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlýþtýr? A) Kalýn baðýrsak tarafýndan sentezlenebilir. B) Eksikliðinde beriberi hastalýðý ortaya çýkabilir. C) Suda eriyen vitaminlere örnek gösterilebilir. D) Antibiyotik kullanýmý sonucu eksikliði ortaya çýkabilir. E) Vücudumuzda yaþayan bakteriler tarafýndan sentezlenebilir.

21 20. I. Ester baðý II. Glikozit baðý III. Peptit baðý Yukarýda verilen bað çeþitlerinden hangileri nükleotid ve maltoz molekülünde ortaktýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I, II ve III

22 21. BESÝNLER Su Mineral Vitamin Karbonhidrat Yað Protein Besinlerin yukarýdaki gibi gruplandýrýlmasýnda aþaðýdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuþtur? A) Enerji verip vermeme B) Sentezlenip sentezlenmeme C) Organik ya da inorganik olma D) Yapýya katýlýp katýlmama E) Düzenleyici görev yapýp yapmama

23 22. Hayvansal organizmalar çok uzun süre aç kaldýklarýnda, I. Depo yaðý II. Kas proteini III. Karaciðer glikojeni IV. Sinir sistemi proteini maddelerini belli bir sýraya göre kullanýrlar. Bunlardan hangilerinin kullanýlmaya baþlanmasýyla canlýnýn hayatý tehlikeye girer? A) Yalnýz II B) Yalnýz IV C) I ve II D) II ve IV E) III ve IV

24 23. I. Aralarýnda bað oluþturup polimerleþebilirler. II. Enzimlerin yapýsýna yardýmcý grup olarak katýlýrlar. III. Birbirlerine dönüþemezler. IV. Enerji vermezler. V. Sindirilmeden kana geçerler. Vitaminlerle ilgili yukarýdaki ifadelerden hangileri doðrudur? A)IveIV B)IIveIII C)IIIve IV D) III, IV ve V E) II, III, IV ve V

25 24. (n) Glukoz Niþasta + (n 1) H 2 O Yukarýdaki reaksiyonun görüldüðü canlý grubunun hücrelerinde aþaðýdaki olaylardan hangisini gerçekleþtirecek enzim üretilemez? A) Laktoz + H 2 O Glukoz + Galaktoz B) 3 Yað asidi + Gliserol Nötral Yað + 3H 2 O C) Protein + (n 1) H 2 O (n) Aminoasit D) Glukoz + Glukoz Maltoz + H 2 O E) CO 2 + H 2 O Glukoz + O 2

26 25. X + Y + A Z + A + H 2 O Yukarýdaki dehidrasyon tepkimesi için, I. A enzimdir. II. X ve Y nin tüm atomlarý Z de bulunur. III. X ve Y nin toplam karbon sayýsý Z den fazladýr. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve III E) II ve III

27 26. Glukoz ve Na + iyonu için, I. Hücre zarýndan geçebilirler. II. Enerji verirler. III. Canlý hücrelerde sentezlenebilirler. özelliklerinden hangileri ortaktýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

28 27. I. n(aminoasit) Protein + (n 1)H 2 O II. Niþasta + H 2 O n(glukoz) III. Glukoz + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Enerji Yukarýda verilenlerden hangileri bir hayvan hücresi içerisinde gerçekleþebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

29 28. Bir hücredeki protein sentezine baðlý olarak, ATP miktarý Peptit baðý sayýsý I Zaman II Zaman H 2 O sayýsý Zaman III grafiklerindeki madde miktarý deðiþikliklerinden hangileri gerçekleþir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) II ve III

30 29. Aþaðýda verilen maddelerden hangisi organik yapýlýdýr? A) CO 2 B) Fe C) Mg D) C 6 H 12 O 6 E) H 2 O

31 30. I. Laktozu parçalayan enzimlerin bulunmasý II. Protein sentezinin ribozomlarda gerçekleþmesi III. Glukozdan maltoz sentezinin yapýlmasý Yukarýdaki özelliklerden hangileri insan ve bitki hücresinde ortaktýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

32 31. Bir bitki hücresine hidrojeni iþaretlenmiþ su veriliyor. Buna göre iþaretli hidrojene, I. temel aminoasit, II. yað asidi, III. glukoz moleküllerinin hangilerinde rastlanabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve III E) I, II ve III

33 32. X maddesinin miktarý Zaman Yukarýda protein hidrolizi sýrasýnda X maddesinin miktarý gösterilmiþtir. Buna göre X maddesi, I. ATP, II. enzim, III. su, IV. aminoasit moleküllerinden hangileri olabilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV

34 33. Ýnsanýn kalýnbaðýrsaðýnda yaþayan bakteriler tarafýndan sentezlenip suda çözünen ve eksikliðinde beriberiye neden olan vitamin aþaðýdakilerden hangisidir? A) K B) E C) B D) A E) D

35 34. Bazý hayvansal dokularda laktozun hidrolizini saðlayan enzim bulunur. þeklinde bir hipotez ileri süren bilim adamý, bu dokulardan aldýðý özütü aþaðýdaki karýþýmlarýn bulunduðu tüplerden hangisine koyarsa hipotezinin doðruluðunu araþtýrabilir? A) Laktoz + Galaktoz ayýracý B) Laktoz ayýracý + Glukoz C) Laktozu sindiren enzim + Glukoz ayýracý D) Galaktoz + Laktoz ayýracý E) Laktoz + Laktozu sindiren enzim

36 35. I. Aminoasit II. Laktoz III. Dipeptit IV. Gliserol Yukarýdaki organik moleküllerden hangileri sindirilemez? A) I ve IV B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I, III ve IV

37 36. Ototrof bir hücrede glukozdan, protein, yað ve polisakkarit sentezlenirken, ATP miktarý Su miktarý I Zaman II Zaman Mineral miktarý III Zaman grafiklerindeki deðiþimlerden hangileri gerçekleþir? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

38 37. Uzun bir süre yeterli beslenemeyen insanlarda vitamin eksikliðine baðlý olarak bazý rahatsýzlýklar gözlenir. Buna göre aþaðýdaki vitaminlerden hangisinin eksikliði etkisini diðerlerinden daha önce gösterir? A) A vitamini B) B vitamini C) D vitamini D) E vitamini E) K vitamini

39 38. Aþaðýdaki organik moleküllerden hangisinde glikozit baðý bulunmaz? A) Niþasta B) Fruktoz C) Selüloz D) Maltoz E) Glikojen

40 39. Aþaðýdaki tabloda X, Y, Z ve T hücrelerinin bazý özellikleri gösterilmiþtir. Hücrenin sentezleyebildiði organik besinler + ile gösterilmiþtir. Hücreler Sentezlediði organik molekül X hücresi Y hücresi + + Z hücresi T hücresi + + Bu tablodaki bilgilere dayanarak, I. T, bir bitkinin kök hücresi olabilir. II. Y, bir hayvanýn kas hücresi olabilir. III. Z, bir bitkinin yaprak hücresi olabilir. IV. X, bir hayvanýn karaciðer hücresi olabilir. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV

41 40. Bir bitki hücresinde gerçekleþen yað sentezine ait, I. Su açýða çýkar. II. Enerji harcanýr. III. En az iki farklý monomer kullanýlýr. özelliklerinden hangileri niþasta sentezi için de geçerlidir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

42 41. I. Enzim II. Aminoasit III. Selüloz IV. Hormon Yukarýda verilen moleküllerden hangilerinin yapýsýnda peptit baðý bulunabilir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

43 42. Aþaðýdakilerden hangisi yaðlarýn özelliklerinden deðildir? A) Yapýya katýlýrlar. B) Hormon olarak düzenleyici görev yaparlar. C) Koruyucu özellikleri vardýr. D) Enzimlerin yapýsýna katýlýrlar. E) Enerji vericidirler.

44 43. Su miktarý Enzim miktarý I Zaman II Zaman ATP miktarý III Zaman Yukarýdaki grafiklerden hangileri protein sindirimi ve protein sentezinde ortak olarak görülür? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I, II ve III

45 44. Dehidrasyon tepkimelerinde görülen, I. Enzimler kullanýr. II. Reaksiyon sonucunda su açýða çýkar. III. ATP harcanýr. özelliklerinden hangileri hidrolizle ortaktýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) II ve III

46 45. Ýnsan vücudunda gerçekleþen hayatsal olaylarýn bir kýsmý yalnýz hücre içinde, bir kýsmý yalnýz hücre dýþýnda gerçekleþir. Bazý olaylar ise hem hücre içinde hem hücre dýþýnda gerçekleþebilir. Buna göre, bir insanýn vücudunda gerçekleþen, I. niþastanýn sindirimi, II. oksijenli solunum, III. protein sentezi, IV. yað sindirimi olaylarýndan hangileri yalnýz hücre içinde, hangileri yalnýz hücre dýþýnda, hangileri hem hücre içinde hem hücre dýþýnda gerçekleþebilir? Yalnýz hücre Yalnýz hücre Hem hücre içinde içinde dýþýnda hem hücre dýþýnda gerçekleþenler gerçekleþenler gerçekleþenler A) I II ve III IV B) II III ve IV I C) II, III I IV D) IV III I, II E) II I, IV III

47 46. Bir hayvan hücresinde gerçekleþen yað sentezi ile ilgili aþaðýdaki grafiklerden hangisi çizilemez? A) ATP miktarý B) H 2 O miktarý Zaman Zaman C) Enzim miktarý D) Gliserol miktarý Zaman Zaman E) Yað asidi miktarý Zaman

48 47. Aþaðýdaki yað çeþitlerinden hangisi sadece hayvanlarda bulunur? A) Yað asidi B) Gliserol C) Kolesterol D) Fosfolipidler E) Steroidler

49 48. Yapýsýnda 302 peptit baðý bulunan bir proteinin hidrolizinden en çok kaç çeþit aminoasit oluþur? A) 4 B) 16 C) 20 D) 301 E) 303

50 49. I. Glikojen sadece hayvan hücrelerinde bulunur. II. Niþasta sadece bitki hücrelerinde bulunur. III. Selüloz bitki, mantar ve bakterilerde hücre çeperini oluþturur. IV. Kitin böceklerin dýþ iskeletini oluþturan azotlu polisakkarittir. Polisakkaritlerle ilgili yukarýdaki yargýlardan hangileri doðrudur? A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

51 50. CO 2 + H 2 O I II Glukoz Niþasta Klorofil III Yukarýda bir hücrede gerçekleþen üç reaksiyon verilmiþtir. Bu reaksiyonlarla ilgili, I. I nolu reaksiyon sonunda glikozit baðý sayýsý artar. II. II nolu reaksiyonun gerçekleþebilmesi için ATP gerekir. III. III nolu reaksiyonda hücredeki su miktarý azalýr. IV. II ve III nolu reaksiyonlar bir hücrede ortak olarak gerçekleþmez. yorumlarýndan hangileri doðrudur? A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve III

52 51. I. Üremede etkilidirler. II. Enzimlerin yapýsýna katýlýrlar. III. Sindirimleri ince baðýrsakta tamamlanýr. IV. Sinir sistemini düzenlerler. Yukarýdakilerden hangileri vitaminlere ait özelliklerdendir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV

53 52. X Yað asidi + 5 Gliserol Y Nötral yað + ZH 2 O Yukarýdaki denklemde X, Y, Z yerine gelecek kat sayýlar aþaðýdakilerden hangisinde verilmiþtir? X Y Z A) B) C) D) E)

54 53. X polimerinin büyüklüðü Su miktarý Yukarýdaki grafik bir hücrede gerçekleþen dehidrasyon sentezine ait olduðuna göre, aþaðýdaki yorumlardan hangisi yapýlamaz? A) X polimeri hücrede enerji eldesinde ilk sýrada kullanýlabilir. B) X polimeri canlýnýn özgünlüðü saðlayan molekül olabilir. C) X polimeri ýsý kaybýný engellediði için deri altýnda depolanan molekül olabilir. D) X polimeri hücrede hormon olarak görev yapabilir. E) X polimerinde bað sayýsý kadar su molekülü açýða çýkar.

55 54. Aþaðýdakilerden hangisi enzimlerin genel özelliklerinden deðildir? A) Sulu ortamlarda çalýþýrlar. B) Substratlarýna özgüdürler. C) Vitamin veya mineralden oluþan yardýmcý gruplarý bulunur. D) Aktivasyon enerjisini düþürerek tepkimeleri hýzlandýrýrlar. E) Sýcaklýk ve ph deðiþikliklerinden etkilenirler.

56 55. Üreaz sadece üreyi CO 2 ve NH 3 e parçalar. Baþka bir maddeyi etkilemez. Burada enzimlerin, I. substratýna özgü olma, II. sýcaklýk deðiþimlerinden etkilenme, III. substratý yüzeyinden etkilemeye baþlama özelliklerinden hangilerine deðinilmiþtir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I ve III

57 56. DNA sentezi için uygun bir ortamda bulunan ve eþit miktarda kalýp DNA bulunduran dört tüpe eklenen maddeler ve gözlenen sonuçlar aþaðýdaki tabloda verilmiþtir. Tüp no I II III IV Eklenen maddeler Nükleotit Nükleotit+Mg +2 Nükleotit+Enzim Nükleotit+Enzim+Mg +2 Gözlenen Sonuç + (+: reaksiyon var, : reaksiyon yok) Bu tablodaki bilgilere dayanarak, aþaðýdaki sonuçlardan hangisi çýkarýlmaz? A) Enzimin aktif hale gelmesi için kofaktörünün bulunmasý zorunludur. B) Sadece IV. tüpte nükleotit harcanýr. C) II. ve III. tüpler karýþtýrýlýrsa reaksiyon gerçekleþir. D) Özgül enzim ve kofaktörün eksik olduðu durumlarda reaksiyon gerçekleþmez. E) Mg ilgili enzimin inhibitörüdür.

58 57. Bir biyokimyasal olayýn iki farklý enerji seviyesinde gerçekleþme durumu aþaðýda gösterilmiþtir. Aktivasyon enerjisi A B a b+c Reaksiyon ilerlemesi Buna göre, a dan b ve c oluþurken gerçekleþen, I. sýcaklýðýn yükseltilmesi, II. ortama su eklenmesi, III. enzim kullanýlmasý olaylarýndan hangileri enerji seviyesinin B den A ya düþmesini açýklar? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

59 58. Bir enzimin yapýsýnda bulunabilen yapýlar þöyledir: I. Apoenzim II. Koenzim III. Kofaktör Bu yapýlardan hangileri enzimin özgünlüðünü belirler? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) II ve III

60 59. I II III Eþit miktarda et ve eti sindiren enzim bulunan yukarýdaki kaplar ayný koþullarda belirli bir süre bekletildiðinde, etlerin sindirilme hýzlarý II>III>I olarak belirleniyor. Bu durumun oluþmasýna kaplar arasýnda aþaðýdakilerden hangisinin farklý olmasý neden olabilir? A) Sýcaklýk B) Enzim miktarý C) Substrat yüzeyi D) Substrat miktarý E) ph

61 60. Karaciðer hücreleri tarafýndan üretilen katalaz, zehirli bir madde olan H 2 O 2 yi H 2 O ve O 2 ye parçalar. Bir laboratuvar çalýþmasýnda üç farklý deney kabýna ayný miktarda ve ayný yoðunlukta H 2 O 2 çözeltileri konularak, içlerine eþit miktarda ve özellikleri aþaðýda belirtilen karaciðer parçalarý eklenmiþtir. I. kaba II. kaba III. kaba Ezilmiþ Parça Kýyýlmýþ ve haþlanmýþ karaciðer karaciðer karaciðer Ayný koþullarda bekletilen bu deney kaplarý, en çok O 2 çýkýþý olandan en az O 2 çýkýþý olana doðru nasýl sýralanýr? A) I - II - III B) I - III - II C) II - I - III D) III - I - II E) III - II - I

62 61. Reaksiyon Hýzý Zaman 0 t 1 t 2 Yukarýdaki grafikte bir reaksiyonun hýzýnýn zamana baðlý deðiþimi gösterilmiþtir. Buna göre, I. (0-t 1 ) aralýðýnda ortamýn sýcaklýðý 50 C den 35 C ye düþürülmüþtür. II. (t 1 -t 2 ) aralýðýnda hücre sitoplazmasýndaki su çok azalmýþtýr. III. (t 1 -t 2 ) aralýðýnda hücre optimum ph koþullarýnda tutulmuþtur. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

63 62. Biyokimyasal bir olaydaki enzim aktivitesini gösteren yandaki grafikte X deðiþkeni, Enzim aktivitesi I. sýcaklýk, II. ph, X III. enzimin sýnýrlý olduðu ortamda substrat miktarý, IV. substratýn sýnýrlý olduðu ortamda enzim miktarý faktörlerinden hangileri olabilir? A) Yalnýz I B) I ve II C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV

64 63. Bileþik enzimlerin apoenzim kýsýmlarý ile yardýmcý gruplarý arasýndaki iliþki aþaðýda þematik olarak gösterilmiþtir. A Apoenzimi + x Koenzimi = Aktif enzim (Holoenzim) B Apoenzimi + x Koenzimi = Aktif enzim (Holoenzim) A Apoenzimi B Apoenzimi + y Koenzimi = olmaz + y Koenzimi = olmaz Bu bilgilere göre, I. Bir bileþik enzimin belirli bir substratý vardýr. II. Bir koenzim birden fazla bileþik enzimin yapýsýna katýlabilir. III. Bir bileþik enzimin belirli bir yardýmcý grubu vardýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) II ve III

65 64. Tükrük bezlerinde üretilen amilaz enziminin, niþastayý parçalamak için klor iyonuna gereksinim duymasý, klorun, I. koenzim, II. kofaktör, III. aktivatör görevlerinden hangilerini gerçekleþtirebildiði gösterir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) II ve III E) I, II ve III

66 65. Bir dizi enzimatik olay aþaðýda þematik olarak gösterilmiþtir. A B ortamda aþýrý miktarda ürün olduðu zaman bu ürün enzim-1 ile birleþerek tepkimeyi durdurur. Ürün D C Bu þemadaki bilgilere dayanarak, I. Bir enzimin ürünü diðer bir enzimin substratý olabilir. II. Enzimler takým halinde çalýþabilir. III. Bazý tepkimelerde oluþan son ürün inhibitör etki yapabilir. yargýlarýndan hangilerine varýlabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

67 66. Aþaðýdaki enzim denetli tepkimeler sonunda oluþan D maddesi Enzim 2 nin çalýþmasýný engelleyerek tepkime sürecini durduruyor. Enzim1 Enzim2 Enzim3 A B C D Tepkime sürecinin yeniden iþleyebilmesi, I. ortama Enzim3 eklenmesi, II. D maddesinin ortamdan çekilmesi, III. ortama B maddesi eklenmesi durumlarýndan hangilerinin gerçekleþmesiyle saðlanabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I, II ve III

68 67. I. Reaksiyonun baþlamasý için ortamda enzim ve substratýn bulunmasý yeterlidir. II. Hidroliz enzimleri dehidrasyon tepkimelerinde de görev yapabilir. III. Takým halinde çalýþan enzimlerde bir enzimin substratý diðer enzimin ürünü olabilir. Hücrede gerçekleþen biyokimyasal olaylarla ilgili yukarýdaki açýklamalardan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

69 68. Enzimsel bir dönüþüm olayý aþaðýda þematik olarak gösterilmiþtir. G 1 G 2 G 3 G 4 E 1 E 2 E 3 E 4 K L M N P Bu þemadaki bilgilere dayanarak, I. Bir enzimin ürünü bir baþka enzimin substratý olabilir. II. K den P nin oluþumunda dört farklý gen görev yapar. III. Enzimler takým halinde çalýþabilir. yargýlarýndan hangilerine varýlabilir? (E: enzim, G: gen) A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) II ve III E) I, II ve III

70 69. I. Sýcaklýðýn optimum deðere yükselmesi II. Ortama aktivatör eklenmesi III. Substrat miktarýnýn azalmasý Enzimlerin katalizlediði bir reaksiyona etki eden yukarýdaki faktörlerden hangileri reaksiyon hýzýný arttýrmaz? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I, II ve III

71 70. Bir hücrede gerçekleþen, enzimatik bir olayýn hýz deðiþimi aþaðýdaki grafikte gösterilmiþtir. Tepkime hýzý t Zaman Tepkime hýzýnýn bu þekilde deðiþmesine aþaðýdakilerden hangisi neden olamaz? A) Ortama inhibitör eklenmesi B) Ortama aktivatör eklenmesi C) Ortama substrat eklenmesi D) Ortam sýcaklýðýnýn optimuma getirilmesi E) Ortam ph ýnýn en uygun deðere getirilmesi

72 71. Enzimler en az % 15 oranýnda su bulunan ortamlarda çalýþýrlar. Yukarýdaki ifadeyi kanýtlamak isteyen bir öðrenci, I. kuru tohumlarýn çimlenmemesi, II. reçellerin bozulmadan uzun süre saklanabilmesi, III. yoðurdun buzdolabýnda bozulmadan günlerce saklanabilmesi, IV. güneþte kurutulan biberlerin çürümemesi olaylarýndan hangilerini araþtýrmalýdýr? A) Yalnýz III B) I ve IV C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

73 72. Aktivasyon enerji düzeyi Önceki durum Sonraki durum Zaman Bir kimyasal olayýn gerçekleþebildiði iki farklý enerji düzeyini gösteren yukarýdaki grafikte, enerji düzeyindeki düþüþün nedeni aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) Ýnhibitör madde eklenmesi B) Sýcaklýðýn 0 C ye getirilmesi C) Son ürün miktarýnýn artmasý D) Reaksiyona giren molekül sayýsýnýn azalmasý E) Enzimlerin reaksiyona girmesi

74 73. Reaksiyon hýzý I. II. III. IV. Zaman Reaksiyon hýzýnýn zamana baðlý deðiþimi yukarýdaki gibi olan bir hücre için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) I. zaman aralýðýnda substrat miktarý azalmýþtýr. B) II. zaman aralýðýnda ph optimumdur. C) III. zaman aralýðýnda sýcaklýk 55 C ye getirilmiþtir. D) IV. zaman aralýðýnda ortama inhibitör maddeler eklenmiþtir. E) II. zaman aralýðýnda substrat ufak parçalara bölünmüþtür.

75 74. a enzimi maltoz Yukarýdaki kaba suyla beraber maltoz ve maltozu sindiren a enzimi konulmuþtur. Bir süre sonra kap içinde, I. gliserol, II. glukoz, III. fruktoz, IV. a enzimi moleküllerinden hangilerine rastlanýr? A) I ve III B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV

76 75. Hücrelerde zararlý bir yan ürün olarak oluþan hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) maddesinin H 2 O 2 1/2O 2 + H 2 O þeklinde parçalanmasýyla ilgili üç katalizör kullanýlabilir. H 2 O 2 platin 1/2 O 2 +H 2 O Δ =12 K.cal H 2 O 2 H 2 O 2 demir katalaz 1/2 O 2 +H 2 O Δ =18 K.cal 1/2 O 2 +H 2 O Δ =5 K.cal Bu duruma göre, I. Organik katalizörler, inorganiklere göre aktivasyon enerjisini daha fazla düþürürler. II. Farklý inorganik katalizörler ayný reaksiyonda görev yapabilir. III. Hidrojen peroksitin daha hýzlý parçalanmasý için demir katalizör olarak kullanýlmalýdýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) II ve III

77 76. Özdeþ deney kaplarýna eþit miktarda H 2 O 2 ve özellikleri aþaðýda belirtilen karaciðer parçalarý konulmuþtur. I.alev II.alev III.alev X Y Z Parça karaciðer 37 C Kýyýlmýþ karaciðer Kýyýlmýþ ve ezilmiþ karaciðer 37 C (H 2 O 2 ) Hidrojen Peroksit 37 C H 2 O 2 karaciðer hücreleri tarafýndan H 2 OveO 2 ye parçalandýðýna göre, I. Kibrit alevi en fazla Z kabýnda parlama gösterir. II. Bu deney substrat yüzeyinin tepkime hýzýna etkisini göstermek için yapýlmýþtýr. III. Bu deney enzim miktarýnýn tepkime hýzýna etkisini göstermek için yapýlmýþtýr. yorumlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I ve III

78 77. Aristo nun ampirik (yapay) sýnýflandýrmasýnda canlýlarýn, I. yaþam ortamý, II. dýþ görünüþleri, III. analog organlarý özelliklerinden hangileri kriter olarak kullanýlmýþtýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) Yalnýz III D) I ve II E) I, II ve III

79 78. Linne doðal (filogenetik) sýnýflandýrmasýnda canlýlarý akrabalýk iliþkilerine göre gruplandýrmýþtýr. Bu sýnýflandýrmada aþaðýdakilerden hangisi kriter (ölçüt) olarak kullanýlmaz? A) Homolog organlar B) Protein yapý benzerlikleri C) Kromozom sayýsý D) Hücresel benzerlikler E) Embriyonik geliþim benzerlikleri

80 79. Bir bakteriyofaj, bakteri hücresine girdiðinde bakterinin metabolizmasýný kullanarak, I. protein sentezi, II. aminoasit sentezi, III. DNA sentezi olaylarýndan hangilerini gerçekleþtirir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

81 80. Aþaðýdakilerden hangisi bitkiler aleminde yer alan tüm canlýlarýn özelliklerindendir? A) Tohum oluþturarak üreme B) Ýletim demetlerine sahip olma C) Fotosentez yapma D) Glukozu niþasta þeklinde depo etme E) Yapraklarý aðsý damarlý olma

82 81. Felis domesticus (Ev kedisi) olarak adlandýrýlan bütün canlýlar için, I. Kendi aralarýnda çiftleþtiklerinde verimli döller oluþturabilirler. II. Genetik yapýlarý tümüyle aynýdýr. III. Kromozom sayýlarý aynýdýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

83 82. Alemden türe doðru gidildikçe meydana gelen deðiþmelerle ilgili olarak aþaðýdaki grafiklerden hangisi yanlýþtýr? A) Ortak gen sayýsý B) Av-avcý iliþkisi Alem Tür Alem Tür C) Canlý çeþitliliði D) Protein yapý benzerliði Alem Tür Alem Tür E) Rekabet Alem Tür

84 83. I. Kelebeðin kanadý - Kuþun kanadý II. Ýnsanýn ayaðý - Sineðin ayaðý III. Yarasanýn kanadý - Atýn ön ayaklarý IV. Ýnsanýn kolu - Fokun ön yüzgeci Yukarýdaki organ çiftlerinden hangileri arasýnda homologluk iliþkisi vardýr? A) Yalnýz I B) Yalnýz IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV

85 84. I. Pinus nigra II. Morus nigra III. Morus alba Yukarýdaki bitki türleri ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) I ve II nolu bitkiler ayný türdendir. B) II ve III nolu bitkiler ayný türdendir. C) I ve III nolu bitkilerin protein yapýlarý aynýdýr. D) II nolu bitkinin genetik yapýsý III nolu bitkiye göre I nolu bitki ile daha benzerdir. E) III nolu bitkinin II nolu bitkiye olan akrabalýðý I nolu bitkiye olan akrabalýðýndan fazladýr.

86 85. Omurgalýlarda görülen özelliklerden bazýlarý þöyledir: I. Kapalý dolaþýmýn görülmesi II. Alyuvarlarýn çekirdeksiz olmasý III. Ýç döllenme ve dýþ geliþmenin görülmesi IV. Akciðerlere baðlý hava keseleri sayesinde soluk alma havasýnýn iki kere kullanýlmasý V. Larvalarýnýn solungaç erginlerinin akciðer ve deri solunumu yapmasý Bu özelliklerden hangileri memelilere, hangileri kuþlara aittir? Memelilere ait Kuþlara ait olanlar olanlar A) I ve II III, IV ve V B) I ve II I, III ve IV C) I, III ve V I, II ve IV D) II ve III I ve IV E) IV ve V I, II ve III

87 86. Bitkilere ait, I. hücre çeperine sahip olma, II. fotosentez yapabilme, III. bir yere baðlý olarak yaþama, IV. fazla glukozu niþasta þeklinde depo etme özelliklerinden hangilerine fungi aleminde yer alan canlýlar da sahiptir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV

88 87. Virüslerin canlý ya da cansýz olarak kabul edilmesindeki güçlüðün nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kendi baþlarýna deðil de konak hücrenin enzimleriyle çoðalmalarý B) Ökaryot hücrelerin özelliklerinden sadece bir kýsmýna sahip olmalarý C) DNA ya da RNA dan oluþan bir genetik madde içermeleri D) Normal mikroskopta görülmeyecek kadar küçük olmalarý E) Ýleri organizma hücrelerinin metabolik özelliklerinden pek azýný yapmalarý

89 88. Farklý türden beþ bakterinin, kullandýðý ve ürettiði bazý maddeler aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Bakteri Kullanýlan madde Oluþan ürün K L M N P Glukoz Aminoasit Fruktoz CO 2 + H 2 S Yað asidi Laktik asit CO 2 +NH 3 +H 2 O CO 2 +Etil alkol Glukoz + S CO 2 + H 2 O Bu bakterilerden hangisi, beslenme biçimi bakýmýndan diðer dördünden farklýdýr? A) K B) L C) M D) N E) P

90 89. Volvoks kolonisinin, I. hücreleri arasýnda iþbirliðinin olmasý, II. dokulaþmanýn görülmemesi, III. hücre organellerinin bulunmasý özelliklerinden hangileri geliþmiþ çok hücreli organizmalarda da bulunur? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

91

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

SINIF. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri TEST

SINIF. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri TEST 9. SINIF B Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri 1. Bilim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Objektif düşünebilmeyi gerektirir. B) Mutlak

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon ENZİMLER Enzimler Canlı sistemlerde meydana gelen tüm yapım ve yıkım reaksiyonlarına metabolizma denir Metabolizma faaliyetleri birer biyokimyasal tepkimedir. Ve bu tepkimelerin başlayabilmesi belirli

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

12-A. Alt Bilim Dalları TEST

12-A. Alt Bilim Dalları TEST 12-A B TEST 1 Alt Bilim Dalları 1. Aşağıda biyolojiye ait bazı alt bilim dallarının görevleri verilmiştir. X : Doku ve organların çalışmasını, işlevini inceleyen bilim dalıdır. Y : Canlılardaki yapıların

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ İNORGANİK BİLEŞİKLER Su ORGANİK BİLEŞİKLER GÖREVLERİNE GÖRE

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ Bir fabrikanın çalışması ve üretimi için nasıl işçilere ve makinalara ihtiyaç varsa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için de enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, bir

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 15)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 15) 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 15) 1. a) Bağımsız değişken: Işık Bağımlı değişken: Işığa bağlı olarak bakteri gelişiminde meydana gelen değişim. b) Problemin tanımlanması, hipotez oluşturulması ve tahminde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 1) Hücre teknolojisi yöntemlerinin gelişmesi, kök hücrelerden faydalanmaya başlanmasına, ayrıca hücre ve doku kültürü ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmesine

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıflar Biyoloji Notu II Sayfa:1

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıflar Biyoloji Notu II Sayfa:1 2. ENZİMLER Hücrelerdeki biyolojik katalizörlerdir, biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde görevlidirler. Katalizörler, kimyasal tepkimelerin hızını arttıran ve tepkimeden etkilenmeden çıkan moleküllerdir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... ÇNDEKLER 1. ÜNTE Vücudumuzdaki Sistemler SNDRM SSTEM... 12 Ölçme ve Deðerlendirme. 16 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 BOÞALTIM SSTEM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme. 23 Kazaným Deðerlendirme Testi -

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI BİYOLOJİ Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri - Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Biyoloji

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlıların temel bileşenleri; inorganik ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. **İnorganik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenemezler. Dışarıdan hazır olarak

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde

BİYOLOJİ ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde ÖABT BİYOLOJİ KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Eğitimde

Detaylı

TG 7 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

TG 7 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 7 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TUNCER ÖZMEN 1. Enerji verici Yapıcı onarıcı Düzenleyici Karbonhidratlar + + - Yağlar + + + Proteinler + + + Vitaminler - - + Minareler ve su - + +

TUNCER ÖZMEN 1. Enerji verici Yapıcı onarıcı Düzenleyici Karbonhidratlar + + - Yağlar + + + Proteinler + + + Vitaminler - - + Minareler ve su - + + CANLILARIN TEMEL BĠLEġENLERĠ Besinler kimyasal yapılarına göre organik ve inorganik besinler olmak üzere ikiye ayrılır. Görevlerine göre enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici olmak üzere 3 e ayrılır.

Detaylı

ayxmaz/lisebiyoloji.com

ayxmaz/lisebiyoloji.com Adı/Soyadı: Sınıf/No: / Fotosentez İnceleme Çalışma 1. Verilen terimleri kullanarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. A.Terimler: Klorofil, Kloroplast, Mavi ve kırmızı ışık dalgalarının,yeşil ışık dalgalarının,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ FOTOSENTEZ Elektron Koparılması ve Floresans Enerjisi Elektronlar negatif (e - ) ve protonlar pozitif (p + ) yüklüdür. Bu nedenle protonlar elektronları çekerler. Elektronlar ise, belli bir enerjiye sahiptir

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI. ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT BİYOLOJİ SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT /Biyoloji Öğretmenliği Soru Bankası ISBN 978-605-318-028-9

Detaylı

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM 1 HÜCRESEL SOLUNUM *Hücresel solunum: Besinlerin parçalanarak ATP sentezlenmesine, hücresel solunum denir. ----------------------- OKSİJENSİZ SOLUNUM ----------------------- (ANAEROBİK SOLUNUM = FERMANTASYON)

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ BAKTERİLER ALEMİ Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlıların oluşturduğu alemdir. Mikroskobun icadından sonra keşfedilmişlerdir.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Havanın serbest O2 kullanarak bitki hücrelerinde şekerlerin, yağların ya da diğer organik moleküllerin oksitlenmesi

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1-A Adı Soyadı Okulu Sınıfı LS-2 BİOLOJİ ESİ Bu estte; oplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1. Bacaktaki kanı şekilde gösterildiği gibi taşıyan damarla ilgili olarak; I. oplardamardır.

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Do ru Yanl fl 1. Suyun buharlaşma özelliği sayesinde ısı düzenlemesi yapılır. 2. Suyun fotosentezdeki en önemli rolü klorofilin

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

9. Sınıf. Biyoloji. Soru Bankası. Naci KOÇAK

9. Sınıf. Biyoloji. Soru Bankası. Naci KOÇAK 9. Sınıf Biyoloji Soru Bankası Naci KOÇAK Copright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi LYS ANAHTAR SORULAR #4 Nükleik Asitler ve Protein Sentezi 1) İncelenen bir nükleotidin DNA ya mı yoksa RNA ya mı ait olduğu; I. Bağ çeşidi II. Pürin bazı çeşidi III. Pirimidin bazı çeşidi IV. Şeker çeşidi

Detaylı

BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR???

BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR??? BĐTK TKĐLER NASIL BESLENĐR??? ÖĞRETĐMDE PLANLAMA ve DEĞERLENDĐRME GÜNLÜK YAŞAM OLAYLARI DERSĐN SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN:ESRA ÇECE NUMARA:20338465 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2008 GÜNLÜK

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılarda Solunum: Enerjinin Açığa Çıkışı Canlı hücrede gerçekleşen tüm metabolik olaylar enerji gerektirir. Hayvanlar

Detaylı

Ayhan KORKMAZ Sayfa 1 11.10.2010 ORGANIK BİLEŞİKLER

Ayhan KORKMAZ Sayfa 1 11.10.2010 ORGANIK BİLEŞİKLER Ayhan KORKMAZ Sayfa 1 11.10.2010 ORGANIK BİLEŞİKLER KARBONHİDRATLAR A-Monosakkaritler: 1-Hücre zarından geçerler 2-Hidrolize uğramazlar 3-Kan ve doku sıvısında bulunurlar 4-Karbonhidratların yapıtaşlarıdır

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler

Karbohidratlar. Karbohidratların sınıflandırılması. Monosakkaritler Karbohidratlar Yeryüzünde en çok bulunan organik molekül grubudur, (CH 2 O) n genel formülüyle ifade edilebilirler. Genelde suda çözünürler, Güneş ışığının fotosentez yapan organizmalar tarafından tutulmasıyla

Detaylı

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır.

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır. 1 FOTOSENTEZ *Fotosentez: Klorofilli canlıların, ışık enerjisini kullanarak; inorganik maddelerden organik besin sentezlemesine fotosentez denir. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal

Detaylı

PROF. DR. SERKAN YILMAZ

PROF. DR. SERKAN YILMAZ PROF. DR. SERKAN YILMAZ Hücrede enzimler yardımıyla katalizlenen reaksiyonlar hücre metabolizması adını alır. Bu metabolik olaylar; A) Beslenme (anabolizma) B) Yıkım (katabolizma) olaylarıdır. Hücrede

Detaylı

Bu ürünün bütün hakları. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin

Bu ürünün bütün hakları. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin Bu ürünün bütün hakları ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın fotokopi ya da elektronik, mekanik herhangi

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

BESLENMENİN BİYOKİMYASAL TEMELLERİ

BESLENMENİN BİYOKİMYASAL TEMELLERİ BESLENMENİN BİYOKİMYASAL TEMELLERİ Beslenme ve besin maddeleri Beslenme, büyüme, gelişme ve yaşamın sürdürülmesi için ekzojen maddelerin sağlanmasıdır. Beslenme sırasında besinler alınır. Besinlerde, bazıları

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 2. ADIM CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRESEL YAPI: Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır.

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #5

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #5 LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #5 1) Canlıların tümünde, I. Kodon çeşidi II. Protein çeşidi III. Genetik şifre çeşidi IV. Kodon sayısı V. Protein sayısı özelliklerinden hangileri birbiriyle aynıdır? A) I ve

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı