Ahmet Burhanettin Sivaslı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet Burhanettin Sivaslı"

Transkript

1 Ahmet Burhanettin Sivaslı (Sivas, Sivas, 1398) Burhanettin Sivaslı Ebulfeth Ahmet İbni Muhammet; şair, alim, devlet adamı ve komutan olarak tarihte iz bırakmış bir şahsiyettir. Onun ataları Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ederek gelmişlerdir. Burhanettin, uzun süre kadı olarak çalıştığı için Kadı Burhanettin adıyla tanınmaktadır. Beş yaşında okumaya başlamış, Arapça, Türkçe ve Farsça'yla birlikte felsefe de öğrenmiştir. On dört yaşından itibaren Mısır'da, Şam'da, Halep'te (Suriye'de) tahsil görmüş, edebiyat, astronomi matematik, geometri ve hukuk ilimlerini tahsil etmiştir. Yirmi yaşında Kayseri şehri kadısı olmuştur yılında Sivas'ta sultanlığa geçmiş, etraftaki pek çok şehri hakimiyeti altında birleştirmiştir. Onun devrinde Timur, Toktamış, I. Murat, Yıldırım Beyazıt ve diğer küçük hanların kendi aralarındaki mücadeleleri sürüp gitmekteydi. Burhanettin, Akkoyunlu Türkmen devletinin esasım teşkil eden Osman Karayülük tarafından öldürülmüştür. Burhanettin, Osman Karayülük'ün Karakoyunlu Türkmenlerine yenilip sığınacak yer aradığı sırada dört yıl boyunca onu himayesinde saklamış eski bir dostudur. Burhanettin, 1500 kadar gazel, 20 bent rubai, 117 bent tuyugu içine alan Türkçe divanın ve henüz ele geçmemiş "Tercihü't-Tavzih" ve "İksirü's-Saadet fi Esrarü'l-ibadet" adlı Arapça eserlerin yazarıdır. GAZALLAR / GAZELLER Könülde kopalı, senem-a, bir safa-yı ışk, Toldı bu öleme yine bizden nida-yı ışk. Bu derdimün dovasına edemez alac, Benzer bu derde ki, gerek olur dova-yı ışk. Kanı könülde suv u gözümift yaşını kan, Benzüm kümsün altun ider kimiya-yı ışk. Anbar saçı çininde canum muşki çin ider, Olmadı benden özgeye hergiz hata-yı ışk. Gönülde kopalı, ey sanem, bir aşk sefası, Doldu bu aleme yine bizden aşk nidası. Bu derdimin devasına akıl edemez ilaç, Benzer bu derde ki gerekecektir aşk devası. Gönüldeki kanı su, gözümün yaşını kan, Benzimin gümüşünü altın eder aşk kimyası. Amber saçının kıvrımında canım Çin miski toplar, Vaki olmadı benden başkasına hiç aşk hatası.

2 Zülfi nehayaüna bu ışkum iremedi, Ger ç'i yöriyimez kişi hergiz bepa-yı ışk. Çün geldi, ışk mülküm ana samırladum, Tedbir-i memleket hele kiidı bera-yı ışk. Kan ile destmal aluram leblerim çün, Te bir dukana rast kılam ez bera-yı ışk. Işkufi ahıtdı kanumı yu lagl leblerim, Arz ider özüni ki, benem hunbaha-yı ışk. Yü rek dilük-dilük oluban, nalalar kılur, Dagvısı bu ki, yagnı benem şimdi nay-ı ışk. Tardır könül begayet u ışkuıî denizi od, Can nice katlanı bile, pes der hova-yı ışk. Ben yar ışkı ile toguban böyümişem. Mahrum olmıya kişi ender saray-ı ışk. Zülfünün nihayetine bu aşkım erişemedi, Gerçi yürüyemez kişi hiç bir zaman aşk ayağı ile. - Geldiği zaman aşk mülkünü ona emanet ettim, O da memleketi idare etti aşk iradesi ile. Kan ile abdest alırım dudaklarım için, Ta ki bir namaz kılayım iki rekât aşk için. Aşkın akıttı kanımı ve lâl taşına benzeyen dudakların, Arz eder kendini ki benim diyerek aşkın kan bedeli. Yürek dilim dilim olup da feryatlar ediyor, Davası şu ki, yani benim artık aşkın neyi. Gönül gayet dardır, aşkın denizi ise ateş, Peki ya can nasıl katlanabilir aşkın ateşine. Ben yâr aşkıyla doğup büyümüşüm, Mahrum olmasın kimse aşk sarayından. Yanaguna ayah dutalı lele, Lebüfi çün toludur dilden piyala. Mecal olursa ki, zülfüni ölçem, Gerek ki, irişe ömrüm kemala. Bilün inceldügi andan durur bil, Ki çoh girmiş durar bar-ı vebala. Agızun gunçasındandur ıcazat, Ki geldi yine bülbüller makala. Agızum dilümden tefi gördüm. Kemah bencileyin kol kim ala. Yanağına kadeh tutalı lâle, Dudağın gibi doludur gönülde piyale. Mecalim olursa zülfünü ölçeyim, Erişmesi gerek ömrümün kemale. Bil ki belinin inceliği ondandır, Çünkü çok girmiştir vebal yüküne. Ağzının goncasındandır icazet, Çünkü geldi yine bülbüller dile. Ağzını gönlümden kötü gördüm, Kemali benim gibi olan kulu kim ala. Serhoş gözi billur ki, mestana-yı ıskam ben, Bir akkıl-ı magnıyam, divana-yı ıskam ben. Her bihıredin sözi ki tagna kılur bana, Senden beni ayırmaz, azhana-yı ıskam ben. Cananaya ben canı, çohdur ki, rovan etdüm, Canum benüm oldur ki, canana-yı ıskam ben: Gencine-yi husnufi pinhan edeli dilde, Gökçeklige bay oldur, veyrana-yı ıskam ben. Rövşen bu durar yanmah oldı yüzüne vacip, Şem olmağa her cana pervana-yı ıskam ben. Sarhoş gözü bilir ki aşk sarhoşuyum ben,!1 Bir mânâ akılhsıyım, aşk divanesiyim ben. Her ahmağın sözü ayıplar, kınar beni, Senden beni ayıramaz, aşkın hanesindeyim ben. Ben canımı sevgiliye çoktandır revan ettim, Canım benim odur ki aşkın sevgilisiyim ben. Güzelliğinin hazinesini gizleyeli gönülde, Güzellik zengini odur, aşkın viranesiyim ben. Besbellidir bu, yanmak oldu yüzüne vacip, Mum olmak için her cana, aşk pervanesiyim ben.

3 Can olur ise barı, canana-yı ışk olsa, Mest olur ise kişi, mestana-yı ışk olsa. Gözlerim ahıdur dür, serraf, getürever dur, Dürdene olur ise, dürdğne-yi ışk olsa. Her bir kişi dünyede erlikden eder dagvı, Merdana olur ise, merdana-yı ışk olsa. Her çend ki her seme pervana duş olur, Yoldaş bize bu yolda pervana-yı ışk olsa Kıldı lebi ol yarun şerbetlerini hazır, Divana içün leykin divana-yı ışk olsa. Can olur ise yükü, aşkın sevgilisi olsa, Sarhoş olursa kişi aşk sarhoşu olsa. Gözlerim akıtır inci, sarraf, getiriver inci, İnci tanesi olursa aşk İTİCİSİ olsa. Her kişi dünyada erlik davası eder, Mertlik olur ise aşk mertliği olsa. Nasıl ki her muma bir pervane olur, Yoldaş bize bu yolda aşk pervanesi olsa. O yârin dudağı şerbetlerini hazır kıldı, Divane için, lâkin aşk divanesi olsa. Kadam basalı yoluna, kadam-kadam yanaram. Tapunda şem kibi uşda dembe-dem yanaram. Cihanı ten dilerem ben ki, oduna yanam, Bu varlıg ile yanarsam, oduna kem yanaram. Yahamı hiç koymaz elden, yaham elinde durur, El urmadın yahama, diymedift yaham, yanaram. Cemali güneşi çün toga husn göğünde, Mecalum olmıya, kendin yeke edem, yanaram. Gözümin irmez eliki, nazar kıla yüzüne, Ve ger göz ucı ile özgiye baham, yanaram. Ayak basalı yoluna adım adım yanarım, Kapında mum gibi işte ben de durmadan yanarım. Cihan bedenim olsun, dilerim ben ki ateşine yanayım, Çünkü bu varlık ile yanarsam ateşine az yanarım. Yakamı hiç bırakmaz elinden, yakam elindedir, El vurmadan yakama, demedin yakacağım, yanarım. Güzelliğinin güneşi doğsun güzellik göğünde, Mecalim olmaz, ne edebilirim ki yanarım. Gözümün eli ermez ki nazar kılsın yüzüne, Eğer göz ucuyla başkasına baksam yanarım. Bu könlüm denizi taşa gerek, Düşman ura başını taşa gerek., Düşmana dig ki, aşını vire, Bu denizler başından aşa gerek. Gun kılmayısar yaş u guru, tre lutfı guruya, yaşa gerek. Başuma irmedin olursam baş, İrürem uşbu işi başa gerek. Kim diler ise gövleye şahın. Gövdesi ortalıhda leşe gerek. Bu gönlümün denizi tassa gerek, Düşman vursun başını taşa gerek. Düşmana de ki aşım versin, Bu denizler başından aşsa gerek. Beyhude var etmediyse yaş ve kuruyu, Lûtfunun kuruya ve yaşa ermesi gerek. Başıma ermeden olursam baş, Erdireyim şu işi başa gerek. Kim gurur duyarsa boynuzuyla, Gövdesi ortalıkta leş gerek. Ne ki var ise, hup ruh, getürin, Satunuz, şol nigara yu iydürifi. Ne kadar varsa güzel yanaklı, getirin, Satınız şu sevgiliye ve yedirin.

4 Bir safa ile sohbet etmek içün Ne ki egsigimizse, yetürin. Aparup ne ki ana gerek ise, Ne ki bize gerek ise, getürin. Getürifi ışkımın cenabını, Ermişi, kalmuşımızı bitürin. Servi kibi turun, yaranlar, rast, Yohsa fitne gözi kibi oturm.. Bir sefa ile sohbet etmek için, Ne eksiğimiz varsa tamamlayın. Götürün ona ne gerekse, Ne gerekse bize getirin. Getirin aşkının cenabını, Eksiğimizi gediğimizi tamamlayın. Servi gibi doğru durun, yaranlar, Yoksa fitne gözü gibi oturun. Aşık olan yar yoluna yana gerekdür, Yana bilicek bu yola yana gerekdür. Aşık olan yâr yoluna yansa gerektir, Yanabilirse bu yola yansa gerektir. Ger kabul ede gözi gamzalan ile, Canı pida kılmağa bahana gerekdür. Komadı hah yu düzdi yüzüne halın, Düşmeğe şol tuzağına dene gerekdür. Ben ataram bu canumı kaşı yayına, Atıcımın meyli hem kemana gerekdür. Eğer kabul ederse gözü gamzeleriyle, Canı feda kılmaya bahane gerektir. Bırakmadı hâl ve düzdü yüzüne benlerini, Düşmeye şu tuzağına buğday tanesi gerektir. Ben atarım bu canımı yay gibi kaşına, Atıcının meyli de kemana gerektir. Hiç özün diremedi zülfünle delü könül, Kıla beftzetdi özün yüzünle delü könül. Özüni sende yitürdi, buhmadı dahi hiç, Özüni bula meğer, özünle delü könül. Anbarin ola ne yire ayagufi basar isen, Seni, meğer ki bula ızunle delü könül. Can yaşı ger, yedi kat yirlere, irür, diyse, Ahi göğe irüre suzunle delü könül. Muşk hazarını saçun, senem-a, kıldı kesad, Şekerüfl nırhını hem sözünle dâlü könül. Hiç kendini toplayamadı zülfünle deli gönül,, Kıla benzetti kendini, yüzünle deli gönül. Kendini sende yitirdi bulamadı bir daha hiç, Kendini bulabilir ancak seninle, deli gönül. Amber kokulu olur hangi yere ayağını bassan, Seni ancak bulabilir izinden, deli gönül. Can, gözyaşını eğer yedi kat yerlere erdirdiyse, Âhmı gökyüzüne erdirir ateşinle deli gönül. Ey tapılası güzel, saçm misk pazarını kesat kıldı, Şekerin narhını da düşürdü sözünle, deli gönül. Şah-a, hicrünle zaram, ırah senden, ırah senden, Fırakun ile yanaram, ırah senden, ırah senden. Ey şah, ayrılığınla feryattayım, ırak senden, ırak senden, Ayrılığın ile yanarım, ırak senden, ırak senden.

5 Nigar-a, hufte gözünden ki mestem, olmuşam mahmur, Anun çün gice bidaram, ırah senden, ırah senden. Gözünden katıdur yaram, buyurmaz i?en, ey yar, em, Gerek ki, yüreğim yaram, ırah senden, ırah senden. Bana em diyse leblerin nola, çün ki tebibümdir. Çün hicranunle bimaram, ırah senden, ırah senden. Tapundan ayru bazaram, özümden dahi bizaram, Firak odıle yanaram, ırah senden, ırah senden. Ey tapılası güzel, uykulu gözünden sarhoşum, olmuşum mahmur, Onun için geceleri uykusuzum, ırak senden, ırak senden. Gözünden dolayı çoktur yaram, ey yar buyurmazsan çare, Yüreğimi yarmam gerek, ırak senden, ırak senden. Bana çare söylese dudakların ne olur, madem ki tabibimdir, Çünkü hicranından dolayı hastayım, ırak senden, ırak senden. Huzurundan ayrı bıkmışım, kendimden dahi usanmışım, Firak ateşiyle yanarım, ırak senden, ırak senden. RUBAĞILAR / RUBAİLER Diydum: Lebimi sorsam u emsem ola mı? Bu derdime acap benüm em-sem ola mı? Çün irmez elüm vasluna, düşmüşem ayruh, Düyşde hryalunun lebün emsem ola mı? Şad olursam, vaslun ile, gam ola mı? Ben irmezsem, nesne size kem ola mı? Sed para yu mecruh eder idüm ciğeri, Laglufi ile bilsem ana kem ola mı? Şah-a, yüzün gülüni dirsem ola mı? Ne çekdügimi yüzüne diyrsem ola mı? Piste lebün dileği benden candur, Red eyley ben, sözüfü sırsam ola mı? Mestana gözün dene-yi badam ola mı? Hal ile saçuft dene-yi ba-dam ola mı? Şirin totagun, bahdum idi, bahtumdur, Uşbu dünyede azacuh bir kam ola mı? Servün ki rovan oldı, rovana vireler mi? Laglufu bu dünye tolu cana vireler mi? Bir cam pida kılur isem bahmaga bir gez, Husnuna senün şerg ile kana vireler mı? Könlüm yine ol Leyli'ye Mecnun olmuş, Yaşum yine yar yoluna Ceyhun olmuş. Lebleri çekişmiş könülimi ola mı, Bahdum, aralarında meğer hun olmuş. Şükür ana ki, ben dilber-i narin severem, Könülümi yar yoluna narın severem, Bu gün severem ağzını ki, ölem anun çün, Te yine dirilem diyüv, yarın severem. Dedim dudağını sorsam veya emsem olur mu? Bu derdime acaba benim çarem olur mu? Madem elim ermez kavuşmaya, düşmüşüm ayrı Düşte hayâlinin dudağını emsem olur mu? Şad olursam sana kavuşarak, gam olur mu? Ben ermezsem size bir şey eksik olur mu? Yüz parça eder ve yaralar idim ciğerimi, Lal dudağına erebilsem ona eksik olur mu? Ey şah, yüzünün gülünü dersem olur mu? Ne çektiğimi yüzüne dersem olur mu? Fıstık dudağının dileği benden candır, Reddedip ben sözünü kırsam olur mu? Sarhoş gözün badem tanesi olur mu? Beninle saçın tuzaktaki buğday tanesi olur mu? Şirin dudağın bahtım idi, yine bahtımdır, Şu dünyada birazcık murada ersem olur mu? Serviye benzeyen boyun yürüdü, yürüyene verirler mi? Lâl dudağını bu dünya dolusu cana verirler mi? Bir canı feda kılarsam bakmak için bir kez, Senin güzelliğine, şeriat ile hüküm verirler mi? Gönlüm yine o Leyla'ya Mecnun olmuş, Gözyaşım yine yar yoluna Ceyhun olmuş, Dudakları çekişmiş mi gönlümle acaba? Baktım aralarına meğer kan olmuş. su Şükür ona ki ben narin dilberi severim Gönlümü yâr yoluna narin severim Bugün severim ağzını ki ölürüm onun için Tâ yarın yine dirileyim diyerek severim

6 Laglufi, senem-a, derdüme em-sem olur ise, Bir sınamag içün nola, emsem olur ise, Dem kıldı lebüfi yüreğimi, noşdur afia, Can dahi pidadur, nola dem-dem olur ise. Hattufl ki hata eyledi, şah-a, ne kılam ben, Ol ortada bari, senem-a, ben ne kılam ben, Könlüm kuşı içün eğer anı tuzag etdi, Hacat degül ansız dahi zira ki, ilem ben. Derviş ki, dilriş ola, bizim kibi olsun, Şol yar ki bihış ola, bizüm kibi olsun, Ger diler ise ki, ola eleme teşviş, Ol cana ki, teşviş ola, bizim kibi olsun. Ol göz ki, yüzün görmeye, göz diyme ana, Şol yüz ki, tozun sılmaya, yüz diyme afia, Şol söz ki, içinde, senem-a, vasfufi yoh, Sen bad-ı hova tut anı, göz diyme afia. Şem oda yanar, benzi sararır u döker yaş, efendi, Kaçan ki, döker karşuna ferraş, efendi, Kan etdi gözüm laglufi ile yüreği şimdi, Tapdı yine kan yaş ile padaş, efendi. Diydüm ki: -Lebüfi Diydi: - Ne şirin söyler, Diydüm ki: -Bilüfi Diydi: Ne narin söyler, Diydüm ki: -Canum cümle fidadur saçuna, Diydi ki: - Bu misgin hele varın söyler. Diydi ki: Neçün gözüfii pürnem görürem, Ya könlüni ben nişe pürgam görürem, Diydüm: - Senem-a, anuıî çün ki, lebüni Dayım görmezem, veli dem-dem görürem. Ben leblerüfü canuma em-sem görürem, Gözün yarasın köfiüle merhem görürem, Işkufi odum ki, yaha iki cihanı, Ben kendü canuma yalunuz kem görürem. Işk ehli yar yoluna mestana gerekdir, Sövdüginin işigini yastana gerekdür, Canana üçün oynaya ol canını şöyle, Ki tagna ura Rüstem dastana gerekdür. Yürek gözünün yoluna sed para gerekdür, Gisulann içinde dil avara gerekdür, Biçâreye ki, kaldı bu gisunle misgin, Şol lagl-ı lebüfiden, senem-a, çere gerekdür. Lâl dudağın, ey tapılası güzel, derdime ilaç olsa Bir sınamak için ne olur, emsem olur mu Kana buladı dudağın yüreğimi, içecek olsun ona Canım dahi fedadır, ne olur kan olursa Yüzündeki tüyler hata eyledi ise, ey şah, ne yapayım ben O hata ortada bir kere, ey tapılası güzel, ne yapayım ben Gönül kuşunu avlamak için eğer o tüyleri tuzak ettiyse Lüzum yok, çünkü onsuz da tutulmuşum ben Derviş, gönlü yanık olursa bizim gibi olsun O yâr, şaşkın olursa bizim gibi olsun Eğer dilerse bu alem karmakarışık olur O cana kargaşa düşerse bizim gibi olsun O göz ki yüzünü görmemiş, göz deme ona O yüz ki ayağı tozuna yüz sürmemiş, yüz deme ona O söz ki, ey tapılası güzel, içinde vasfın yok Sen havada esen yel say onu, söz deme ona Mum ateşle yanar, benzi sararır ve döker yaş, efendim Nasıl ki döker karşına hizmetçi, efendim Gözüm lâl dudağınla yüreği kan etti şimdi Buldu yine kan yaş ile mükâfat, efendim Dedim ki dudağın, dedi ne şirin söyler Dedim ki belin, dedi ne narin söyler Dedim ki canım cümle fedadır saçına Dedi ki bu miskin bütün varlığını söyler Dedi ki niçin gözünü nemli görüyorum Ve neden gönlünü gamlı görüyorum Dedim ey tapılası güzel, çünkü dudağını Daima değil arada sırada görüyorum Ben dudaklarını canıma şifa görürüm Gözünün açtığı yaraya merhem görürüm İki cihanı yakan aşkının ateşini Ben kendi canıma az, eksik görürüm Aşk ehli yâr yolunda sarhoş gerektir Sevdiğinin eşiğine kapanması gerektir Sevgilisi için canıyla öyle oynamalı ki Rüstem-i Destan'ı bile ayıplatması gerektir Yürek gözünün yoluna yüz parça gerektir Gönül, zülüflerinin içinde avare, perişan gerektir Şu saçlarınla miskin kalan bu biçareye Bu lâl dudağından, ey tapılası güzel çare gerektir

7 Cananaya can virmege uşağa saladur, Can virmez u canana diler, bu ne beladur, Alem kamusı ger arasa ta ola hazır, Ben safta eğer irer isem, anda heladur. Unutma beni şah-a ki dervişem, efendi, Gamzalanfi ohıle dilrişem, efendi. Tagıdalı zülfeynüni şol bad-ı şemalı, Cem olımazam hiç, beteşvişem, efendi. Can geldi yu ben diydim ana: -Gamzedesen! Ten geldi-yu ben diydum ana: -Dilşodesen! Göz geldi ki, kıla gile saçından anun, Diydüm ki: - Aşıhma, nola, sövdazedesen. Sevgiliye can vermekte âşıklara meydan okur Hem can vermez, hem sevgili diler, bu ne beladır Eğer alemin hepsi Arasat'ta hazır olsa Eğer ben sana kavuşursam orası genişliktir Unutma beni ey şah ki dervişim efendim Gamzelerinin okuyla gönlü yaralıyım efendim Dağı tali iki zülfünü o şimal rüzgârı Toplayamam, darmadağınığım, efendim Can geldi ve ben dedim ona; gamze vurgunusun Ten geldi ve ben dedim cna; gönülden vurgunsun Göz geldi ki şikâyet etmek ister saçından onun Dedim ki acele etme ne olur, sevda vurgunusun TUYUGLAR / TUYUGLAR Ezelde Hak ne yazmış ise bolur, Göz neni ki görecek ise görür, İki elemde Haka sıgınmışuz, Tohtamış ne ola ya ahsah Temur. Haka şükür, koçların dövranıdur, Cümle elem bu demün hayranıdur, Günbatardan güntogan yere değin Işk erimin bir nefes seyranıdur. Yahşi anladım, cihanda vaye yoh, Yardan özge bu humarım aya yoh, İki elemde umıd server durur, Andan ayru dahi hiç sermaya yok. Sencileyin dünyede hup az imiş, Nagmanı rast anladım, şehnaz imiş, KöMller kekiligine bu dünyede illa şahın gözlenin şahbaz imiş. Hemişe aşık könli biryan bolur, Her nefes garip gözi giryan bolur, Sopuların dileği mehrap, namaz, Er kişinin arzuvsı meydan bolur. Can bu meydan içre egeh ola geh, Işk erinin varlığı ah ola, ah, Kim bu yolda togru ger varur ise, Erligün omunda şah ola, şah. Meclisi kim hoş tutar, anbar- anbar, Könli kim aparur, dilber, dilber. Dünye ehlinün başını kim çatar, İşini togru kılan server, server. Ezelde Hak ne yazmışsa o olur Göz neyi görecekse onu görür İki alemde Hakk'a sığınmışız Toktamış kim ola veya Aksak Timur Hakk'a şükür, koçların devranıdır Cümle alem bu demin hayranıdır Gün batısından gün doğusuna kadar Aşk erinin bir nefes seyranıdır İyice anladım cihanda nasibim yok Yardan başka bu sarhoşluğumu ayıltacak yok İki alemde ümit serdardır, başkandır? Ondan başka da hiç sermaye yok Senin gibi güzel dünyada az imiş Nameni rast anladım, şehnaz imiş Gönüller kekliğine bu dünyada Muhakkak şahin gözlerin şahbaz imiş Âşık gönlü her zaman kebap olur Her nefeste garibin gözü yaşlı olur Sofuların dileği mihrap, namaz Er kişinin arzusu ise meydan olur Can bu meydan içre agâh olur gâh Aşk erinin bütün varlığı âh olur âh Eğer kim bu yolda doğru varırsa Erliğin ülkesinde şah olur şah Meclisi kim hoş tutar; amber, amber Gönülleri kim alır; dilber, dilber Dünya ehlinin başını kim çatar İşini doğru yapan serdar serdar

8 Gül ol ola, bülbülini gözleye, Şah ol ola, bir kulum gözleye, Hup ana diyem ki, her dem içinde Bülbülinin gulguhnı gözleye. Sencileben yara irmemiş men, Men yazıya atdugım d irmemiş men, Te diken tolmayınca bagçada, Ben anı balta ile kırmamış men. Gül o ola ki bülbülünü gözleye Şah o ola ki bir kulunu gözleye Güzel ona derim ki her dem içinde Bülbülünün şakıyışını gözleye Senin gibi yâre erememişim ben Yabana attığımı demlemişim ben. Tâ diken dolmadıkça bahçeye Onu baltayla kırmamışım ben ; Sen hahlulla hununı yaya dur, Işk odundan can ile kaya dur, Hele, ey ner, kükre u meydanı al, Çevre yanundagı kamu mayadur. Agız-agız yardan raz olsa hoş, Dembe-dem ışva ile nez olsa hoş, Yahşi, yaman, ne ki gelürse, sehl ola, Dilberi yarıle demsaz olsa hoş. Işk eri bu dünyede dilriş imiş, Rencün içinde bu gün derviş imiş, Geymeg u iymekden artuh istemek Er kişimin canına teşviş imiş. Erenler düşmanları avlaşurlar, Gamzalar bir-birini kovlaşurlar, Ben kulıyam dünyede ol nerlerüfi, Ki bu dem meydanumda kükreşürler. Könül alan dünyede dilber, dilber, Ki ohuruz husnunı ezber, ezber. Alemde bin kargaya bir sapan pes, Dünyede server gerek, server, server. Işk eri oldur ki, ol mest ola, mest, Nice ki nist ola, ol hest ola, hest, Nice ki başı göğe yeter ise, Yaranlar arasında ol pest ola, pest. Yoluna canın veren canbaz imiş, Işk eri magşugına demsaz imiş, Gizleyem diyr idi aşık razını, Göz yaşı, yüz sarusı gammaz imiş. Erenlerün her işi eranadur, Kaplanlar tutdugı iş şiranadur, Mayalar mayalığın etse nola, Bugralıhnı kılsa, iş neranadur. Yar oldur ki, yar ile hemderd ola, Yarından yüz kaytaran yar serd ola, Yimek, içmek, yahşilik günün gören, Er gününde ger dön~, namert ola. Sen Allah dostlarının kanını yaya dur Aşk ateşinden can ile çekine dur Haydi ey buğra, kükre ve meydanı al Çevre yanmdakilerin hepsi mayadır Ağız ağız yârdan sır olsa hoş Her zaman işve ile naz olsa hoş Yahşi yaman ne gelirse kolay ola Öyleyse dilber yâriyle yoldaş olsa hoş Aşk erinin bu dünyada gönlü yaralı imiş Eziyet içinde bu gün derviş imiş Giymek ve yemekten fazla istemek Er kişinin canına kargaşa imiş Erenler düşmanları avlaşırlar Gamzeler birbirini kovalarlar Ben kuluyum dünyada o buğraların Ki şu an meydanımda kükreşirler Gönül alan dünyada dilber, dilber Ki okuruz güzelliğini ezber, ezber Alemde bin kargaya bir sapan az Dünyada serdar gerek, serdar, serdar Aşk eri odur ki mest olmalı, mest Eğer yok olursa, var olur, var Eğer ki başı göğe erer, kibirlenirse Dostlar arasında aşağı olur, aşağı Yoluna canım veren şahbaz imiş Aşk eri maşukuna yoldaş imiş Gizleyeyim derdi âşık sırrını Gözyaşı, yüz sarısı gammaz imiş Erenlerin her işi ercesinedir Kaplanların tuttuğu iş aslancadır Mayalar mayalığını etse ne olur Buğralık kılsa, iş erkekçesinedir Yar odur ki yar ile hemdert ola Yarinden yüz çeviren yar sert ola Yemek, içmek, iyilik gününü gören Erlik gününde eğer dönerse, namert ola

9 Özüni alçah gören serdar bolur, Enel-Hak dagvı kılan berdar bolur, Er oldur, hak yoluna baş oynaya, Düşekde ölen yiğit murdar bolur. Erenler öz yolunda âr tek gerek, Meydanda erkek kişi ner tek gerek, Yahşi, yaman, katı, yumşah olsa, hoş, Severem diyen kişi erkek gerek. Yar yüzünde incü dür-dürdenedür, Zülfi dam u kara halı denedür, Yoluna ölür isem, tutma acap, Yar içün can oynamah merdanadur. Gözel çoh, arasında dilber kanı, Taşlar köp, orta yirde cövher kanı. Koç u buğra, aygırı çoh görmişüz, Adamılar içinde server kanı. Er midür serbaz u zerbaz olmayan, Alaca ördeklere baz olmayan, Yimek, içmek, gülmek oynamah haram, Er gününde yara demsaz olmayan, Koşunlar bir-birini kahşaşmışda, îki alem çerisi çahşaşmışda, Topumız bölüner, halka umıd, Bu cihan halkı işi ohşaşmışda. Kendini alçak gören serdar olur Ene'1-Hak davası güden darağacma gider Er odur, Hak yoluna başını esirgemez Döşekte ölen yiğit murdar olur Erenler öz yolunda er gibi gerek Meydanda erkek kişi buğra gibi gerek Yahşi yaman katı yuftuşak olsa hoş Serdarım diyen kişi erkek gerek Yârin yüzünde incidir, inci tanesidir Zülfü tuzak ve kara beni tane tanedir Yoluna ölürsem etme hayret Yar için canla oynamak mertliktir Güzel çok, arasında dilber hani -Taşlar çok, orta yerde cevher hani Koç, buğra ve aygın çok görmüşüz İnsanlar içinde serdar hani Er midir cesur ve zengin olmayan Alaca ördeklere şahin olmayan Yemesi içmesi gülmesi oynaması haramdır Erlik gününde yâre yoldaş olmayanın Ordular birbiriyle çarpışmakta İki alemin askeri kapışmakta Tamamımız bölünürse halka ümit Bu cihan halkının durumu benzeşmekte

10

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17 Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada baki kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Diyen Yunus Emre halk tarafından çok sevilen bir mutasavvıftır. Halk onu hep sevmiştir.

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne AYŞE BENEK KAYA Doğan kaya nın eşidir. 1956 da Sivas ta doğmuştur Tevfik ve Türkân Benek in kızıdır. Sivas ta Dört Eylül İlkokulu ve Selçuk Ortaokulunu bitirdikten sonra Sivas Merkez İlköğretmen Okuluna

Detaylı

Nedim. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Nedim. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

Duygular Dönüştü Söze. Erenler Zehir Getirin Balınan Öldürmen Beni Bağrıma Diken Batırın Gülünen Öldürmen Beni

Duygular Dönüştü Söze. Erenler Zehir Getirin Balınan Öldürmen Beni Bağrıma Diken Batırın Gülünen Öldürmen Beni 1940 yılında Maraş ın Göksun ilçesinin Yoğunoluk köyünde doğdu. 11 yaşından itibaren irticalen şiir söylemeye başladı. Yaşlı ve usta aşıkların yanında kendisini yetiştirmiştir. Küçük yaşta babasını yitirir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

Yazının çıktığı kaynak: Âşık Derdiyar ın Çift Kafiyeli Şiirleri, Erciyes, S. 293, Mayıs 2002, s. 9-10

Yazının çıktığı kaynak: Âşık Derdiyar ın Çift Kafiyeli Şiirleri, Erciyes, S. 293, Mayıs 2002, s. 9-10 1 Yazının çıktığı kaynak: Âşık Derdiyar ın Çift Kafiyeli Şiirleri, Erciyes, S. 293, Mayıs 2002, s. 9-10 ÂŞIK DERDİYAR IN ÇİFT KAFİYELİ ŞİİRLERİ Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA Sivas ın merkez köylerinden olan

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Gel Ey YA AŞK! Cumartesi, 28 Şubat 2015 07:00

Gel Ey YA AŞK! Cumartesi, 28 Şubat 2015 07:00 Ey aşk nerdesin? Yanmıyorum, yüreğim kuru bir hazan yeri. Yürek yanmazsa tadı yok hayatın. Arıyorum yıllar var ki ben onu. Biliyorum, sen geldiğinde her şey değişecek, her şey anlamını yitirecek, hayat

Detaylı

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe.

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe. Sitti Cemili ve Meryem im Ben çocukken pek çok Arapça hikâye dinledim anneannemden. Sitti Cemili den anneanne diye bahsetmek de tuhafmış. Arapça da onun adı Sitti yani benim ninem. Söylemeden geçemeyeceğim,

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin.

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. ETTİM DE BULMADIM!!! Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. Etme,bulma dünyası Eden bulur,genel bir kural halinde hayatta tecelli etmektedir.

Detaylı

LEYLA HER ZAMAN LEYLA VE LEYLA HER YERDE LEYLA

LEYLA HER ZAMAN LEYLA VE LEYLA HER YERDE LEYLA LEYLA HER ZAMAN LEYLA VE LEYLA HER YERDE LEYLA Âdem BALKAYA Herkesin peşinden koştuğu bir Leyla'sı vardır ya da her yiğidin gönlünde bir Mihriban vardır. Zira kültürümüzü, heyecanımızı, sevincimizi, üzüntümüzü

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi, Orhan Seyfi Orhon, 1919, (Şiirler 1970)

Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi, Orhan Seyfi Orhon, 1919, (Şiirler 1970) Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi, Orhan Seyfi Orhon, 1919, (Şiirler 1970) ORHAN SEYFİ ORHON(1890-1970). İstanbul da ilk ve lise eğitiminden sonra girdiği Hukuk Fakültesi den mezun olur (1914). Kısa süreli memurluktan

Detaylı

Berk Yaman. Demodur. Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır

Berk Yaman. Demodur. Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır Berk Yaman Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR Evveel zaman içinde yaşayan iki âşık varmış. Kara sevdaları

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık NÂZÎ, Yozgatlı (d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık Asıl adı Mustafa dır. Yozgat ın Yukarı Nohutlu Mahallesinde 1869 yılında, dünyaya geldi (Işıtman 1969: 5401). Babası, Yozgat ın Çekerek ilçesinin Beyyurdu

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Aşkı Yorgunluktan Koruyan ve Taze Tutan 6 Kural - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Dünya üzerinde hakkında yazı yazılması en zor konular herkesi yakından ilgilendirenlerdir ve aşk da bunların en önemlilerinden biridir. Çünkü aşk, hemen tüm canlıların ortak paydası olarak hayatımızın

Detaylı

OKUMA YAZMA TEKRAR KİTABI Hüseyin YEŞİLOT Uzm. Sınıf Öğretmeni ER Anne o er. Anne ere et al. On tane nar al. İri iri nar al. Anne ere et al, nar al. OLTA Ela, on olta al. Onat ile olta at. Ali, telli olta

Detaylı

Hüzzam Âyin-i Şerîf - İsmail Dede BİRİNCİ SELÂM. Mâhest ne-mî dânem hurşîd ruhat yâ ne Bu ayrılık oduna cânım nice bir yâne

Hüzzam Âyin-i Şerîf - İsmail Dede BİRİNCİ SELÂM. Mâhest ne-mî dânem hurşîd ruhat yâ ne Bu ayrılık oduna cânım nice bir yâne Hüzzam Âyin-i Şerîf - İsmail Dede BİRİNCİ SELÂM Mâhest ne-mî dânem hurşîd ruhat yâ ne Bu ayrılık oduna cânım nice bir yâne Yüzün ay mıdır güneş mi bilmiyorum Bu ayrılık ateşine canım ne kadar yanacak?

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden.

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden. BEYAZIN PEŞİNDEKİ TATİL Geçen yıllarda Hopa da görev yapan bir arkadaşım Adana ya ziyaretime gelmişti. Arkadaşım Güney in doğal güzelliğine bayılıyorum deyince çok şaşırmıştım. Sevgili okuyucularım şaşırmamak

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Şiir Anadan Örnekler Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Akıyor ırmağı yeşildir köyü Kokuyor burnuma tekke'nin çayı Sayıyorum

Detaylı

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor?

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor? . Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe Noktalama İşaretleri 1. Hafta Aşağıdaki şiiri iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. TEMİZ ÇOCUK Temiz çocuk hasta olmaz. Gönlü acı ile dolmaz. Hiçbir vakit benzi

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

Nisan da Aşk Başkadır

Nisan da Aşk Başkadır Nisan da Aşk Başkadır Yalıtım (Isolation) Kişisel Kişilerarası Varoluşsal I- Sharing yapabileceğimiz bir insanı ararız. Eğer o yoksa, Me- Sharing hiç yoktan iyi tercihimizdir. Varoluşsal Yalıtım à sadece

Detaylı

Seyit İmadettin Nesimi

Seyit İmadettin Nesimi Seyit İmadettin Nesimi ( Bağdat-Nesim, 1370 - Halep,1417) Avrupa edebiyatı nasıl, mertlik sembolü olarak genellikle Promete tipini timsal alıyorsa bütün doğu edebiyatı da Nesimi tipini almaktadır. Büyük

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

, ERZİNCAN, TÜRKİYE.

, ERZİNCAN, TÜRKİYE. [ 0001 ] Bunca çilenin sonu değil mi bir avuç toprak Ölümden yana korkum yok Tek korkum unutulmak İsmail GÜN 1953-03-09; Mart, Pazartesi - 2000-07-11; Temmuz, Salı 2014-02-09; Şubat, Pazar :: 10.10.32

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ ANAOKULU ÖĞRETMENLERİMİZ : TÜLAY DÖNMEZ : NURCAN SAYIN : HANDE BEKTAŞ BRANŞ

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59 İnsan hep bir şeylerin özlemi ile yaşar. İçinde hep bir şeylerin özlemi vardır. Hasret insanoğlunun adeta içine işlemiştir. Biz bezm-i âlemden geldik ve hep oraların hasreti ile yanarız. Biz dünyaya gönderildik

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

Türk Şiiri. Kategori: Türk Şiiri Çarşamba, 28 Nisan 2010 07:43 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 3438

Türk Şiiri. Kategori: Türk Şiiri Çarşamba, 28 Nisan 2010 07:43 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 3438 TANITIM: Gerçek aşkı arayan Yunus Anadolu köylüsünün örneğidir. Dili ile arınmışlığı söyleyen, özleyen ozan kendisini bu dünyada konuk sayar. Allah aşkı, ölüm, gurbet, ilim, dervişin özellikleri gibi temalarına

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür.

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. GÜZEL SÖZLER (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. Yiğit ise sadece bir kere.. 1 / 23 * Âlimin benzer misali,

Detaylı

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik.

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik. Yad-ı Pir-i Sübhani Beyan-ı Meram Bu çalışmadan maksadımız Hatem el-müçtehidin Gavs ül-vasıliyn Hazret-i Pir Nureddin (ks) Efendimiz in 300 üncü sene-i devriyesi vesilesiyle aziz hatırasını yad etmektir.

Detaylı

SEYFETTİN YAZAR. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

SEYFETTİN YAZAR. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 15.4.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki

ÄEKİM EKLERİ. Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki. Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki ÄEKİM EKLERİ Kardeşine kitabın yerini sor. (Senin) kardeşin: Tamlama (iyelik) eki Kardeşin-e: Kime?: YÅnelme durum eki Kitab-ın yer-i: Tamlama ekleri Yeri-n-i: Neyi?: Belirtme durum eki Kardeşimden kitapların

Detaylı

Hakan Gökbaş. - şiirler - Yayın Tarihi: 22.5.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Hakan Gökbaş. - şiirler - Yayın Tarihi: 22.5.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 22.5.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

CUMHURİYET İLKOKULU 1/E Sınıfı

CUMHURİYET İLKOKULU 1/E Sınıfı KOLAY OKUMA KİTABİ CUMHURİYET İLKOKULU 1/E Sınıfı Adım Soyadım : : Okul Numaram: ER Anne o er. Anne ere et al. On tane nar al. İri iri nar al. Anne ere et al, nar al. O NE? O ne anne, o ne? At, Nil at.

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

ELAZIĞ/HARPUT HOYRATLARININ KERKÜK HORYATLARI İLE TEMATİK KARŞILAŞTIRMASI

ELAZIĞ/HARPUT HOYRATLARININ KERKÜK HORYATLARI İLE TEMATİK KARŞILAŞTIRMASI Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 209 ELAZIĞ/HARPUT HOYRATLARININ KERKÜK HORYATLARI İLE TEMATİK KARŞILAŞTIRMASI Özet

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

4 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN EKİM

4 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN EKİM ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN 26-28 EKİM BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK *Vücudumuz hakkında sohbet edildi. *Duyu organlarımızı öğrendik. *İç organlarımızı tanıdık ve neler olduklarını öğrendik.

Detaylı

Yunus Emre Hakkında; Yunus Emre İlkokulu

Yunus Emre Hakkında; Yunus Emre İlkokulu Yunus Emre Hakkında; Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk'ün İslam'a bakışını Türk dilinin tüm sadelik ve güzelliğiyle ortaya koyan Yunus Emre, sevgiyi felsefe haline getirmiş örnek bir

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

D DAĞ DAKİKA DAKTİLO DALAK DALGA

D DAĞ DAKİKA DAKTİLO DALAK DALGA D DAĞ DAKİKA Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır (C el). Sağ elin açık parmaklarının uçları, sol el işaret parmağına değecek biçimde tutulur. Her

Detaylı

2015 ŞUBAT DÖNEMİ PEDEGOJİK FORMASYON DERS MUAFİYET İSİM LİSTESİ

2015 ŞUBAT DÖNEMİ PEDEGOJİK FORMASYON DERS MUAFİYET İSİM LİSTESİ 2015 ŞUBAT DÖNEMİ PEDEGOJİK FORMASYON DERS MUAFİYET İSİM LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ/GEÇME NOTU/MUAFİYET 1 DOĞUKAN SUN ANTRENÖRLÜK PFD102 Özel Öğretim Yöntemleri 2 GÜL IŞIK ANTRENÖRLÜK PFD102 Özel

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Bestekârı: Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi (ölm veya 1712)

Bestekârı: Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi (ölm veya 1712) SEGÂH ÂYİN-İ ŞERİFİ Bestekârı: Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi (ölm. 1711 veya 1712) (Birinci Selâm) (1) Ey âşık-ı rûy-i tu hezârân âşık Rû kerde besûy-i tu hezârân âşık Tenhâ ne menem âşık-ı rûy-i tu ki

Detaylı

Doç.Dr.Ertuğrul YAMAN. (Elmek:

Doç.Dr.Ertuğrul YAMAN. (Elmek: Doç.Dr.Ertuğrul YAMAN (Elmek: eyaman@gazi.edu.tr) İLETİŞİMİN TEMEL İLKE VE BASAMAKLARI Kalpten çıkan söz kalbe gider, Ağızdan çıkan söz kulağa gider. Akıllı insanın ağzı kalbinde, Akılsız insanın kalbi

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM [2b] (1) HAYBER KALESİ NİN FETHİ (3) Haberleri rivayet edenler ve eserlerden nakledenler şöyle anlatırlar: Hazret-i Muhammed; (5) bir gün sabah namazını kıldı, (6) mübarek

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Maniler. Yazan: Bedriye Aksakal. Giden oğlan dursana Saatini kursana Madem beni istiyon Babama duyursana.

Maniler. Yazan: Bedriye Aksakal. Giden oğlan dursana Saatini kursana Madem beni istiyon Babama duyursana. Maniler Yazan: Bedriye Aksakal Giden oğlan dursana Saatini kursana Madem beni istiyon Babama duyursana. Bağa girdim üzüme Çubuk battı gözüme Ben bu köyde yarsız kalırsam Tükürsünler yüzüme. Meşe meşeye

Detaylı

BİZE KATILIR MISINIZ?

BİZE KATILIR MISINIZ? BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR FARECİK Bizim mutfakta bir yuvası var. Ben bilemem ki kaç yavrusu var. Her şeyi kemirdi. Her şeyi dağıttı. Annemi babamı çıldırttı. Farecik farecik, Döktün saçtın farecik,

Detaylı

Nietzsche. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Nietzsche. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

www.turkceciler.com AŞIK DAİMİ ŞİİRLERİ

www.turkceciler.com AŞIK DAİMİ ŞİİRLERİ AŞIK DAİMİ ŞİİRLERİ Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahim Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahim, Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlama. Göklere Erişti Figânım Ahım, Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlama. Bir Gülün Çevresi Dikendir

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

RUBAİLER - ULU ARİF ÇELEBİ :

RUBAİLER - ULU ARİF ÇELEBİ : RUBAİLER - ULU ARİF ÇELEBİ : ULU ARİF ÇELEBİNİN RUBAİLERİ Anadolu Selçukluları Gününde Mevlevi bitikleri 4 Tercüme eden Feridun Nafiz Uzluk 1 Ey dost! Senden başkasında benim gözüm yoktur. Senin huzurundan

Detaylı

mef ûlü / mefâ îlü / mefâ îlü / fa ûlün

mef ûlü / mefâ îlü / mefâ îlü / fa ûlün TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - IV DERS NOTLARI 3. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com BÂKÎ Üç padişah dönemini görmüştür. Babası, Kargazâde lakaplı müezzindir. Ömrü boyunca

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz. Sesinizi

Detaylı

Cenab Şahabettin. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Cenab Şahabettin. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: OKULUM BEN KİMİM? *Kendi isimlerimizi söyleyerek, arkadaşlarımızla tanışma. *Sınıfımızı ve öğretmenimizi öğrenme. *Arkadaşlarımızın isimlerini öğrenme. *Okula

Detaylı

Aşkın insanlar üzerinde etkin bir gücü, keskin bir egemenliği, yadsınamaz bir hakimiyeti, çürümeyen bir nüfuzu, dayanılmaz bir baskısı vardır.

Aşkın insanlar üzerinde etkin bir gücü, keskin bir egemenliği, yadsınamaz bir hakimiyeti, çürümeyen bir nüfuzu, dayanılmaz bir baskısı vardır. Aşkın insanlar üzerinde etkin bir gücü, keskin bir egemenliği, yadsınamaz bir hakimiyeti, çürümeyen bir nüfuzu, dayanılmaz bir baskısı vardır. En sıkı düğümlenmiş düğümleri çözen de, katılıkları eriten

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Ali VAROL'un Blog Sitesi

Ali VAROL'un Blog Sitesi Ali VAROL'un Blog Sitesi Ali Varol, farklı alanlara ilgi duyan, becerileri ve çalışkanlığıyla kendine daima yeni uğraşılar edinen farklı bir kişilik. Onun uğraşı alanlarından biri de arıcılık. Bu yazıda

Detaylı