TORK BELEDlvECILICINDE GONCEL TARIHSELLIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORK BELEDlvECILICINDE GONCEL TARIHSELLIK"

Transkript

1 i TORK BELEDlvECILICINDE GONCEL TARIHSELLIK GİRİş ÖI.er BOSTANOOLU* Uünya nüfusunun, artış hızının düşüyor olma~ına 'karşılık, 1970'lerde tahmini olarak öne sürüldüğii gibi günümüzde de mutlak olarak sürekli artması, beraberinde sosyo-ekonomik, mekansal ve/ya da yerleşimsel birçok sorunu da insanlı~ önüne getiren bir olgudur. D~ografik büyüme; ekilebilir -dikilebilir alanlann azalması, toprak, su, rüzgar erozyonlanmn yol açtığı çevresel tahribattan kaynaklanan kıtlık(lar); sayılanlardan daha az önemli olmayarak, dünya gelirinin haksız, gayri. - adil dağılması gerçeği ve bu eşit olmayan paylaşımın neden olduğu irili - ufaklı savaş(lar) ve özellikle kapitalist (gelişmiş) ülkelerin sergiledi~i tüketim alışkanlıklan kalıplan sonucu 'Oluşumu hız kazanan iklimsel ve do~al kirlenme(le gibi olgularla bir leşince, çözülemezlik. sınırhinria yaklaşan bir sorun olarak belirmektedir. Denilebilir ki dünyada kentsel 'nüfusun büyümesi sorunu, temelde bir Üçüncü Dünya görüngüsüdür yılında her 10 yeni kentlinin 9'u geliş.." mekte olan ülkelerden olacaktır. Yine aynı yıl, bu ülkelerde, her 10 kentli den 4'ü, nüfusu bir milyonun üzerindeki kentlerde; her 10 kişiden 2'si ise nüfusu 4 milyonun üstündeki «mega» - kentlerde yaşayacaktır. Kentlj nüfusun yaklaşık % 5O'si ise «FAVELAS», «TUGURİOs», «MİSERİAS», «BİDON VİLLBS» olarak tanımlanan «gecelcondu» bölgelerinde yerleşecektir1.bu tür bölgelerin ortak özelliklerinin, tartışmalı arazi sahipliği, derme -çatma oluş, kısmen ya da tamamen teknik altyapıdan yoksunluk olduğu bilinen bir gerçektir. Yoksunluk ve yoksulluk, gecekondu yaşamınınbelirleyici karakteri-. dir. Üçüncü Dünya da, gelişmiş dünyayla karşılaştınnalı olarak, aynı karakteristik vasıflara sahip oldu~a göre, Üçüncü Dünya gecekondu bölgeleri, insanlığın gelişme ve iltrrleme gündeminde çözümlenecek sorun - alanlann başında gelmektedir, gelmelidir. Bu düşüncelerden yola çıkan,birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Aralık 1988'de 43/181 sayılı kararı ile «2000 Yılı İçin Evrensel Konut Stratejisi»'ni c'global Strategy 'for Shelter to the Year 2000» (GSS) kabul etmiş ve yü. rürlü~e 'koymuştur. Bu strateji ile izlenen amaç(lar), 2000 yılına de~in herkes için, ama özellikle yoksul ve. güçsüzler için, altyapı ve hizmetleri de içererek, yeterli konut sa~lamak; bunu gerçekleştirirken de tüm kamu (mer * Yüksek Şehir Planeısı: Bayındırlık ve ıskan ıbakanlılı. 1 UNCHS :(HABITAT) tcra Direktörü Arcot Ramacıhandran ile yapılan söyleşiden alınmıştır. Bkz.: cpiamıing Human Settlements for the Twenty First Century,., UNaIS HABITAT News, Cilt II, Sayı 3, Aralık 1989, S. 28.

2 76 AMME İD~Sİ DERGİSİ kez ve yerel (jrgüt1er) ajanlan, özel kesim, finansman kurumlan, üniversiteler ve halk (kooperatif) kesimi arasında işbirliai arayarak, verimli bir kaynak ve insangücü de~erlendirme sistemini işlerli~e kavuşturmaktır. 2 Strateji için yapılan temel kabul, her ülkenin kendi (kentsel) geçmişi, ekonomik ve mekansal politikalarl, ihtiyaçlan, konut programlan, gelecek perspektifleri, kaynak ve insangücü kompozisyonu çerçevesinde kendi (ulusal) politikasını saptamasıdır. Bu çalışma yapılırken ve daha sonra da uygulama ya geçilirken, uluslararası bilgi birikimi ve olası sermaye transferleri yoluyla, (karşılıklı) yardımlaşma da gözönünde tutulmahdır. 3 Stratejinin hazırlayıcıları arasında UNDP, Dünya Bankası, UNCHS (Habitat) işbirliai de gözetilmekte (en azından «kentsel yönetim» alanında)4 ve amaçlanan strateji; yerli (ulusal) politikaların, GSS'de yer al:aın Ukeler ve amaçlar ışı~da belirlenmesi ( arasında) yeni kurumsallaşma1ann yerleştirilmesi ( arasında) ve son aşama olarak da, belirlenmiş. bulunaın ulusal politikalann «tam - ölçekli» uygulanması ve yeni kurumsallaşma yapısının, 2000 yılının ötesine sarkacak biçimde ( yıllan arasında) güçlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Görülmektedir ki, (üçüncü Dünya a~rlıklı) evrensel kent1eşme ve konut sorunlan, Birleşmiş Milletler örgütünün de organizasyon ve eşgüdüm katkılan ile, çözümü '«i1erleme»yle, «gelişme»yle bir ve aynı görülen sorunlar konumuna getirilmişlerdir.,bu yönde yapılan çalışmalann, gerçekten de gelişmekte olan ülkelere ve oralarda yaşayan insanlara ön.emli yararlar sa~layaca~ kuşkusuzdur. Ancak üçüncü Dünya ülkelerinin hemen tümünün içinde bulundu~ «borç sorunu», kent1eşme sorunlannın çözümünde ileri sürülen uluslararası sermaye yardımlarından ve kredi olanaklarından yararlanma sorununda, duraksamalar yaratacak denli «kritiklttir. Nitekim stratejinin yayıcısı konumundaki UNCHS - (Habitat) örgütü direktörü, stratejiyi, döviz stoklannı arttırmak için bir araç olarak gören ülkeleri, anladığını, ancak, stratejinin özünün, ülkelerin içeyerli) insangücü ve mali kaynaklannı. harekete geçirmek oldu~u, dış yardım ve özellikle de kredilerin, dışanyaborçlu -olma durumunu daha da a~rlaştırabil~ni vurgulamaktadır.' Bu durumda dikkatli olmak gerekmektedir, ama nasıl? Hem ülkesel kent1eşme ve mekan sorunlanınızı çözmek zorundayız, hem de dış - borç hesabını fazla şişirmemek... Hem (özellikle 1980'li yıllarda) Dünya Bankası' nın tüm dünyada ve bu arada Türkiye'de de yaygınlaştırmaya.çalıştı~ «özelleştirmeci» bir ekonomik zihniyeti yerleştirme ve benimsetme çabalan var6; hem de kamu ajanlannın öncülük edip yolunu açaca~ verimli bir 2 SÖZÜ edilen (kaynak) deierlendirme sistemi, «olana.idandıncı» (enabling) olarak tanımlan:maktadır. 3 Anonim, «Global Strategy for Shelter», UNeRS SlıeJter BuIJedD, Cilt 2, Sayı ı, Mart 1989, s «Planning Human (...)>>.g.y., s. 29. S A}'1U.. 6 «özelleştirme», genelolarak bir şeyi özel bale gennne eylemi, ya da kamu kesiminin deii.etiml altına geçmesidir: kanıulaştırmanın(u.iusaliaştırmamıt) tam brşıtıdır. Serbest piyasa ekonomisini güçleıı<tirmek, ekonomide verimwiil sai1amak,gelir dalılurunı iyileştirmek, sermaye milkiyem tabana yaymak, v.b. genel amaçları yaııında, kamu tekellerini

3 TtiRK BELEDtYECtUGtNDE GUNCEL TAR1HSEuJK 77 ckaniu ve özel kesim işbirliğh'a arayışlan... Hem «merkezi bir düzenleme ve denetleme yetkisi»nin gerekjiliğinden söz açılmaktadır; hem' de yerel yönetim ve ajanlann özerklik yönünde desteklenmesinden ve daha çok «merkezdışıland.ınna.adan (<<desantra1izasyon»)? Tüm. bu (paradoksal) saptamalar bizi nereye götürebilir ya da götürnlelidir? İncelemede biraz bu konu üzerinde yoğunlaşmaya çalışacağız. Ama önce biraz darih»; çünkü tarih olmaksızın «bugün», giderek «yarın» anlaşılamaz... Hem «ulusal strateji» için böylesi bir çaba, kesin bir zorunluluktur... TÜRK KENTLEŞMESİNDE BELEDİYECİLİGE TARİHSEL BİR BAKIŞ7 Türk kentleşmesinin bellibaşlı üç temel özelli~ bulunmaktadır. Bunlat: a Nüfusun artan oranlarda küçük ve orta büyüklükteki kentlerde değil, fakat en büyük kentlerde yığılması; b) Bu olgunun bölgeler arasındaki' dengesizliği arttırmakta olması; c) Kentlerde kırsal alanlar arasında olduğu gibi, kentlerin içlerinde de önemli boyutlarda eşitsizliklerin görülmesidir. 8 Türk (büyük) kentlerinde nüfusun yarısını aşan miktarda gecekondu nüfusu bulunmaktadır. Toplam nüfusun sekizde biri ve toplam kentli nüfusun dörtte biri gecekondularda barmmaktadır. 9 İkili mekansal yapı, tüm. sosyo-ekonomik yönleri ile ortadadır ve bu durum yöneticilere önemli ve çözümü güç sorunlar yaratmaktadır. İkili yapının sonuçlarından ve/ya da özelliklerinden bir tanesi, toplu olarak sunulan kamu hizmetlerinin yerel düzlemde farklılaşan tüketim biçim ve düzeyidir. Genelolarak,denilebilir ki, Türk kentlerinde, sırasıyla kanahzasyon, içmesuyu, çöp toplama ve yoketme, yol kaplaması ve kitle taşımacılığı gibi teknik altyapı hizmet kapasitelerinde önemli oranlarda yeters.izlikler mevcuttur. Örneğin 1983 yılında toplam kenti nüfusun sadece % 18'ine ya da 4,4 milyon, kişiye modem anlamda kanauzasyon hizmeti sağlanabiliyordu. 10 İller Bankası'nın, ki nüfusu ile arasındaki kaldırarak rekabete imk8n vermek, kamu kesimjniq. <lış fiunsman gereksinimini azaltmak gibi özel amaçları da vardır. Bkz.: M. Berra Alantaş, E.amu İId:ISadL T~ ÖZ.eJ. ~Ye~ Sermaye pl,yasasma EtJdlerI, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yaymları, No. 8, 1988,' s Bu bölümde büyük ölçüde,.a;tıncı Beş Yıllık.K.alkınma Planı hazırlık çalı~ çerçevesinde kurulan DPT Şehirleşme özel Ihtisas.Komis}ıonu'nun Kent lşletmecijili. Alt K0 misyonu için.kasım 1988'de hazırladılun ctürkiye'de.kent tşletmeciliji. adlı yaymlaıdmamış (bireysel) rapoıııma 'yaslanıyorum.. 8 Ruşen Keleş,.Türkiye'de Anakent Yönetimi.,... Ldared Derpd, CLt 18, Sayı 2, Haziran 1985, s. (1) OzerBostancıollu, cl987 Uluslararası Evsizlere Barınak Yılı ve TUrkiye., Baymdıdık ve ıskan Ba1reJıl1 BüIteD, Sayı 95, Ocak Şubat ı987, s. 11. Prof.Keleş, Türkiye'deki gecekondu sayısını (1985 içlır) 1,5 milyon ve nüfusunu, kentsel nüfusun % 29,S'ini oluşturan 7,5 milyon kişi olarak tahmin ederke.:r, elij.im;erin su.nnesi dummunda, 2000 yılında toplam olarak 12,5 milyon kişinin 2,5 milyon gecekonduda oturmasının olası olduiunu belirtmektedir; Bb.: Ruşen Keleş, ~t of Urhııın GIOWtb ID Turby, Ankara: Türk Sosyal B.iLimler Demeti Yayını, Haziran ı., s The World Bank,.Urban Seetor Review - TurJı:.ey., Report No. 463ı TU, 1983, s. 22.

4 78 AMME İDARESİ :DERGİSİ tüm belediyelere içmesuyu ve kanalizasyon hizmeti götürmekle yükümlüdür yılı sonu itibarı ile varolan belediyenin sadece 36'sına kanaıizasyon şebekesi döşediği saptanmıştır. ll Kayıtlara «var» geçen birçok kent kanalizasyon şebekesi çok eskimiştir; pis su kaçaklan, içmesuyu boru1arma kanşabilmekte, bu durum da tifo, kolera, dizanteri gibi pekçok tehlikeli ve bulaşıcı hastalığa uygun zemin hazırlamaktadır. Kentlerin gecekondu bölgelerinde, kentsel düzlemde zaten yetersiz olan teknik altyapı hizmetleri, yerleşileri arazinin eğimli ve engebeli oluşu, belediyelerde bu bölgelerle ilgili' olarak geliştirilmiş özel önlem paketlerinin ve ekiplerinin olmaması ve (seçim zamanlanna uzak olunan dönemlerde daha çok görülen) politik ihmal sonucu, çok düşük sunu düzeylerindewr. 12 Bu durumun, kentsel demokrasi ilkelerine ters düştüğü bir gerçektir. Çare, (kent) yönetimlerin(in) kentsel gecekondu bölgelerine daha fazla eğilmelerindedir. Ancak sorunlara eğilme politik isteğinin varlığı gerekli koşüldur ve, ne yazık ki, yeterli değildir. Uygun kaynak ve insangücü kompozisyonlarının varlığı ikinci öncelikli koşuldur. Bu alanda tarihselolarak, pekçok gelişmekte olan ülke deneyiminde olduğu gibi, önemli darboğazlar ve varolaı1: kaynaklann bile, eşgüdüm ç~ basının yetersizliğinden dolayı, akılcı kullanılamaması gerçeği karşimıza çıkmaktadır. Son Dönem Osmanlı BelediyeCı1ıi1i Osmanlı belediyeciliği, İstanbul'daki ilk,belediye örgütünün 13 Haziran 1854'de kurulmasından ve hükümetin, özellikle yabancılann yaşadığı ve modern liman kentinin sorunlannın yoğun olarak görüldüğü Galata ve Beyoğlu'nda modern belediye hizmetlerinin görülmesini sağlamak 'İçin, Paris örneğinden esinlenerek, Altıncı Daire-i Belediye'yi 18S7'de oluşturniasından 13 sonra, 1877 tarihli Vilayet Belediye Kanunu ile Osmanlı taşra kentlerinde de yaygınlaştınlmaya çalışılmıştır. Sözü edilen kanun ile belediyelere, imar işlerinin düzen altına alınması, yol, kaldınm, lağım gibi tesislerin bakım ve yapımı, şehrin düzenlenmesi için istimlü yapması, su işlerinin çözümlenmesi, aydınlık ve temizlik işlerinin görülmesi' gibi görevler verilmiştir.. ' ı4, Ancak Osmanlı belediyesinde gelirler çok kıt, personel ya yok ya çok yetersiz ve denetim yetkisi ve kapasitesi pek etkisiz ls olduğuridan, «belki de esas kuruluş nedeni oları kentsel altyapılan» gerçekleştiremeyecekler ve bun 11 Özer Bostancıo~u,.Squatter(Gecekondu) UpgracUng Phenomenon in Tuııkey with Speeial Emphasis Upoıi Technical Infrastructure.., (Yayınla.:ımamış şehir P;anIama Yüksek Lisans Tezi, Ankara: O.D.T.tl'., 1986, s ıı Ankara Çiğdemtepe gecekondu bölgesinde bir örnek olay için bkz.: Aynı, s tıber OrtayIı, «İmparatorluk; Döneminde Maha1li İdarelerin ve Belediyeciliii:ı Evrimi.., nirklye'de Beledlyeeflllin Evr.Iml (Birinci Kitap), (Ed. Ergun TUrkcan), Ankara: Türk tdarecilerderneği Yayım, 1978,s ; Keleş, a.g.y., s. 72. Ayrıca bkz.: İlhan Tekev. «Türkiye'de Kent Planlamasının Tarihsel Kökleri... ~'d.e imar PIaDıI_ı, (Der. Tamer Gök), Ankara: O.D.T.tl'. Yayını, 1980, s Tekeli, a.,.y. 15 Ortaylı, a.g.y., s. 19.

5 TORK BELEDİYECİUCİNDE GONCEL TARİHSELLİK 79 lar genellikle imtiyazlı yabancı şirketler eliyle yapılacak ve işletileceklerdir. 16 Otoriter bir merkeziyetçiliğin ağır vesayeti altındaki Osmanlı belediyesi, eksik kadrolu kentsel hizmetleri yapamayan, kişiliksiz bir örgüttüp Öyle ki Altıncı Daire-i -Belediye «Nürnune» Dairesi idl Kanununu ve teşkilatını~ «İstanbul'da bulunan ecnebiler, yahut ecnebiler gibi Avrupa'da yaşamış, garp lisanlannı öğrenmiş gayrimüslimler yaıpmışlaırdı» ve hatta bu dairenin haberleşme ve görüşmeleri on yılkadar Türkçe ile birlikte Fransızca sürdürülmüştü. 18 Tekeli'ye göre,osmanlı belediyesinin temel zaafları şu şekilde özetlenebilir: Mali güçlerinin sınırlılığı; karar organları içinde kentin üst tabakalan olan emlak ve akar sahiplerinin temsil edilmesi; endüstri-öncesi düzenin kent hizmetlerini üreten vakıflar gibi kurumlarla işlevlerinin çakışması; (önceki),kadı yönetiminin yargı ve denetim yetkisi varken, belediyenin hiçbir yargı yetkisinin olmaması.1 9 Osmanlı belediyesinin örgütlenme yapısı ve mali bünyesi böylesine temelsiz ve desteksiz, olunca da, 1864 tarihli Ebmye ve Turuk Niz:amn8lD:Si' nin yerine daha ayrıntılı olarak hazırlanan 1882 tarihli Ebnlye Kanunu (ki ilk Osmaniı imar yasasıdır) uygulamalarından da fazlaca bir sonuç alınamamış ve ülke mekansal yapısında, yalnızca, 19. yüzyıl sonunda kimi kent-' lerde kurulan grid örüntülü yol ağına sahip göçmen mahalleleri ve yeni açılan yollar çevrelerinde ve yangın yerl~rinde yapılan kısmi düzenlemeler ortaya çıkabilmişlerdir.':jjj Cmnhur1yet Dönemi BeledlyedlJii Kurtuluş savaşını batılı emperyalist iilkelere karşı büyük bir başarı ile kazanan yeni Cumhuriyet yönetimi kadrosu, Osmanlı'dan, Lozan Barış Anlaşması'ndan (1924) sonra 389 belediye devralmıştır. Söz konusu belediyelerin 20 tanesinde düzenli içmesuyu, 4 tanesinde elektrik tesisatı, 17 tanesinde mezbaha, 7 tanesinde spor alanı, 29'unda park ve bahçe, ve 90 tanesinde de düzenli pazaryeri saptanabilmişti; dolayısıyla devir alınan Osmanlı belediyelerinde altyapı hemen hemen yoktur demıebilit İlIha:l Tekeli. «Osmanlı İmparatorluiu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Kent Planlama Pratiiinin Gelişimi ve Kültürel Mirasın Korunmasındaki Etkileri., İslam MImar:L Mlraamı Konmıa Konferansı - zı.26a.1985 BD.dhiJer. İstanbul: İki Nokta Yapımı Şubat 1987, s. 166; Ortay;ı, 8.g.y., s Ortaylı, 8C.y., s. 22. Osman Ergin yıllannda ve Kırım Muharebesi esnasında İstanbul'a müttefik sıfatıyla İngiliz. Fransız ve İtalyan asker ve zabitleri:ı.i:ı gelerek burada bir müddet oturmuş olmalanmn.cistanbul'un evvelce garpla başlamış o;a.n ihtilat TC temasını bir kat daha arttırmış ve kısmen de müttefiklerin gösterdilderi lüzum (... ) üzerine garp memleketlerinde oıdu~ gibi belediye teşkiline heves ve teşebbüs (edilmiş). ol - du~ dikkat Çekmektedir. Bkz.: Osman Ergin, TürJdye'de ŞehIrCDIiJD TarIbL İDIı::Ifafı. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası s Ergin, 8.g.y., s İlhan Tekeli. «C~uriyet Döneminde ( ) Türkiye'de BeledıiyeciliJin Evrimb. 'i'f.ir.. ]dye'de Beledlyecliiibı EvrImI!s. ~.. 20 TekeU, «Türkiye'de Kent... a.ı.y., s. 45: 21 Tekeli. ccwnhuriyet Döneminde ".»,.".y., s

6 80 AMME İDARESIDERGISI Cumhuriyet yönetimi, kendi kentsel ve mekansal politikalannı geliştirmeye ve geliştirdiklerini denemeye, başkent olarak seçti~ Ank.am'da başlamıştır. 16 Şubat 1924'te 417 sayılı.ankara Şebremanetl Kanunult, 24 Mart 1925'te 583 sayılı (ve vergi değeri üzerinden de~er belirlemeci yanı ile ünlü) kamulaştırma :kanunu, 22 Mayıs 1926'da 844 sayılı yasayla kurulan ve emlak kredisi veren.em14k ve Eytam Baukası. ve Ankam şehrinin elektrik, havaıgazı gibi altyapı hizmetlerinin sa~lanmasmda zorunluklar neticesi yabancı firmalardan yararlanma çabaları, 1928 Ankara İmar Planı Yarışması'm Alman H. Jansen'in kazanması ve bu p1anm "mütevazi», «ekonomik koşullara uygun>,.:zz, «gerçekçi ve uygulanabilir 23 olarak tanımlanması, bu dönem Ankara deneyiminin çerçevesini çizen ve dolduran başlıca oluşum ve araçlardır. Ne var ki bu deney, 10 yıl içerisinde «devrimci coşkularm çıkarcı tutkuya dönüşmesi sonucu» başarısızlıkla bitmiştir.:u Ailcak Ankara deneyimi, «öncü» girişimlerin uygulama sahnesi olarak Türk kentleşme tarihindeki özel yerini kazanmıştır ve daha da koruyacaktır. 25 «Deneyimlerltin her zaman için başarıyla bitmesi beklenemeyece~ine göre ve başarısız bir deneyimden alınan başarılı bir dersin, başarılı denıeyimler kadar yararlı olabilece~e ilişkin haklı bir inanç temeli üzeriade, Ankara deneyi, çok 'önemli araştırma fırsatlan yaratan bir platformdur. Burada hemen belirtmek gereidr ve yazıktır ki, Türk şehireilik tarihine ilgi, ne meslek çevrelerinde, ne de belediyelerde yeterince gelişmiştir. 26 Dolayısıyla mekansal ülke geçmişi, yönetimsel işleyiş düzeninin (mekanik) hatalannın ve yöneticilerjn bireysel ve/ya da grupsal (politik) zaaflannın yeniden - üretilmesinden kaynaklanan ve zaman ve yönetimlere karşı her düzeyde güven yitimine yol açan yinelemelerle doludur.,bu yinelemelerin saptanması ve yenilerinin önlenmesi, kentle ilgili meslek gruplannm öncelikli görevleri arasmda sayılmak gerekir. Cumhuriyet yönetiminin belediyecilik anlayışının doiurdu~ yasalar, 3 Nisan 1930 tarihli 1580 sayılı «Belediye Kanımult, 6 Mayıs 1930 gün ve 1593 sayılı.umumi Hıfzıssıhha Kanunu., 21 Haziran 1933 gün ve 2290 sayılı «Belediyeler Yapı ve Yollar Kanunu»'dur. Bu yasalarm belirledi~. çerçeve, 60 yıl sonra bugün de belediyecilik çerçevemizi oluşturmaktadır. Tekeli'ye göre, 1580 sayılı yasanın hazırlanmasmda gözönünde tutulan ilkeler şunlai' dır: 27 a) Belediyelerarası eşitlik ilkesi; b) Belediyelerin icraatlarmda serbest bırakılması (yasanın birinei maddesi belediyeyi: «Belediyenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müş 22 Aynı, s Gönül Tankut, «Cumhuriyet DQ~ İlk Toplu Imar Deneyimi: A3kara», Amme tdanwl DergISI, Cilt 14, Sayı 4, Aralık 1981, s Aynı, Ayrıca bkz.: Fatih Rıfkı Atay, ÇaDkara, İstanbul: Bateş.A.Ş. 1980, s özer Bostancıoilu, «Atatürk ve ŞelıirciliJimiz», lj8.yuu;bıiık ve tüiu 8ıtkımIıJıı - BiIIt&t, Yıl 21, Sayı 104, Aralık ocak 1989~ s \ 26 Ali Vardar, «_kent'in İlk Planları., ~ - 39tz.u, Sayı, 6, Haziran.Eylijl~Aralık 1989, s z1 Tekeli,.Cumhuriyet Dö.:ıe.mi.nde...»...y. s '.

7 TORK. BELEDimClLlOtNoE.GONCEL TARİHSELLİK sı terek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi bir şahsiyet» olarak: tanımlamaktadır); c) Belediyeler üstünde güçlü bir merkezi yönetim denetimi; d) Tek dereceli seçim ve halkın etkin denetiminin s~anmasi; e) Belediyelerin hizmet alanının genişletilmesi (özellikle beledi temel altyapıya önem verilı:nek suretiyle). 1930'da 1580 sayilı yasamn çıkmasından önce elektrik, su, havagazı, kentiçi ulaşım ve haberleşme gibi kentsel hizmetler üretimi, çoğunlukla yabancı sermaye egemenli~deki imtiyazlı şirketler tarafından gerçekleştirilmekteydi. Bu şirketlerin başlıcalan: İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsat-ı Sınaiye TAŞ (1925), Ankara Elektrik TAŞ (1928), Adana Elektrik TAŞ (1.929), Ankara Havagazı TAŞ (1928)' idi. Aksaray (1924), Malatya (1925), Trabzon (1925) ve Kayseri Elektrik (1928) Şirketleri örneklerinde oldu~ gibi, okutulan Anonim Şirketlerin bir kısmımn hiçbir yabancı orta~ı bulunmuyordu. 28 Hemen not etmek gerekir: Milli Mücadele sonucu Cumhuriyet'i kuran yöneticiler, ülkeye girmek isteyen yabancı sermayeninkapitüler imtiyazlar aramaması ve siyasi bawmsızıığımıza "saygı göstermesi önkoşullan ile ye İstanbul'daki Türk sermaye çevrelerinin, daha önceleri gayri - müslim burjuvazinin yürüttü~batı sermayesi ile (mevcut) iktisadi ilişkileri sürdürmeleri halinde, yabancı sermayenin ülke ekonomisine olumlu katkılar yapabi~ lece~ine inanıyorlardı. 29 «Ne pahasına olursa olsun, yabancı sermaye gelsin» anlayışını do~ bulmuyorlar; ülke sermaye birijclminin ve teknik olanak~ larm yetersizli~ karşısında ve ancak denetirnu bir biçimde yabancı sermaye akışına razı oluyorlardı. Dünyaı kapitalist sisteminin içine girdi~ sancılı kriz dönemlerinin başında yer alan 1929 buhranı, Türkiye'de de yeni politika arayışlarını gündeme getirmiştir~30 Cumhuriyet Halk Fırkası'mİı 1931 yılında yapılan 3. büyük kongresinde 6 ok ile simgelenmiş yeni program ve «Tek Parti» anlayışı kabul ediimiştir. Programın altı ilkesinden ikisi «devletçilik» ile «halkçılık» tır. Bu iki ilkenin dönemin belediyedlik ideolojisini belirledia'ini ileri süren Tekeli'ye göre, üretimde devletçili~ beldeye tercümesi, birçok kamu hizmetinin «belediyeleştirilmesi» olurken, halkçılığın «halka ra~en, halk için» parolasımn beldeye tercümesi, (halkın karşı çı-kması söz konusu olsa da), kentlerde özıenen kentsoylu yaşam biçiminin kent1ilere örnek yaşam biçimj olarakgösterilmesidir.3 1 Doğal olarak burada, yaşam biçiminin «gösterilmesi» ile kimilerinin öne sürdüğü gibi «empoze edilmesi» arasındaıki hassas farkın aynştırı1ması ge 28 Aym. s Korkut Samtav, ~de DevletçIlIk, (ıjdnci Baakı'), ADbra: Savaş Yayınlan, No. 3, 1982, s ılhan Tekeli, Selim.tlkin, 1919 Dünya BUhraDmda TtLr.kIYe'nIa İktISadI POU~ Ara)'1fIan, Ankara: O.D.T.O. tdaritlinlier Fakültesi Yayını, ıma 31 Tekeli, ccumhuriyet Döneminde.:. 8oJ.,..,S. 46.

8 82 AMME, IDARESI DEllGıst rekir. Kültürel davranış kalıplannın üstten beni,msetilmesi çabalanmn (yerel) demokrasi ile bağdaşabilip bağdaşamayacağı sorunu, günümüz (yerel) yönetim katlannda da tartışılmaya değer konulardandır. Ancak dönemin güncel sosyo-ekonomik ve kültürel koşullannın da gözönünde tutulması, ülkenin emperyalizmin pençesinden kurtulup k(;mdine has fakat «batılı» sosyoküıtürelortamını hızla yaratma amacı peşinde koşuşunun da hatırlanması, sanırız, oluşumlara bakıştabelli bir esneklik getirebilecektir sayılı Yasanın 19. madde, 4. fıkrasının(a) ~ndinin de işaret ettiği üzere (ve doğrudan yapılmak ve işletilrnek koşulu ile) su, havagazı, elektrik, tramvay tesisatı kurmak ve vapur, nakliyatını gerçekleştirmek hakkının belediyelere verilmesi, dönemin belediyeellik an1ayışıl1lil niteliğini açık bir şe- kilde ortaya koymaktadır. Devlet, aynca, 1580 sayılı yasa ile müktesep haklan korunmuş olan ve özellikle yabancı sermaye elindeki şirketleri önce devletleşarmiş, sonra da belediyeleştirmiştir. Sözü geçen şirketler önce Nma Bakanlığı'ncakamulaştınlmış, sonra da ilgili belediyelere devredilmişlerdir. Sürece, 1882 yılında imtiyazalmış olan İstanbul Terkos Su Şirketi'nin 1932 yılında hükümet tarafından satın alınmasıyla başlanmıştır. Bu tasfiye- nin hemen ardındau 27 Mart 1933 tarih ve 2226 sayılı yasayla, İstanbul belediyesine bağlı ve fakat tüzel kişiliği olan İstanbul Sular İdaresi İşletmesi kurulmuştur. Yine 1932 yılından başlayarak 1945'e değin; İstanbulda iki, İzmir'de, Samsun'da ve Ödemiş'te birer tane olmak üzerebeş adet imtiyazlı suşirketi (1932); Ankara, İzmir, İstanbul, Yedikule, Üsküdar ve Dolmabahçe' de olmak üzere toplam altı havagazı fabrikası (1933); ikisi İstanbul,,biri İzmir'de toplam üç tramvay şirketi (1933); İstanbul'daki tünel şirketi; İstanbul, İzmir, Bursa, Ödemiş, Samsun, Trabzon, Adana, Ankara, Konya, Kayseri, Malatya, Antalya, Denizli ve Sivas'ta toplam ondört imtiyazlı elektri1,c: şirketi; dört imtiyazlı nafıa şirketi (İzmir Telefon - İstanbul Telefon İzmir Rıhtım - İstanbul Rıhtım Şirketleri) satın alınıp, belediyeleştirilmişlerdir dönemi belediyeciliği uy~lamalannı özetlemek istersek, bu dönemde, yerel demokrasinin değil 33 ama yerel yönetimin, güçlü merkeziyetçi özelliklerle ve temel kentsel altyapıdan başlayarak, okul -öncesi eğitime dek yayılan 76 çeşit görev listesine karşılık bunlan gerçekleştirebilecek yeterli personel ve gelir kaynaklarının bulunmayışı olgusuna koşut olarak yerleştirilmeye çalışıldığını ifade edebiliriz. 34 Bu dönemin Türk belediyecilik tarihi açısından temel özelliği, kentsel' kamu hizmeti sağlayan ve çoğu yabancı sermayeli özel imtiyazlı şirketlerin, teker teker, 19. yüzyılın i:lcind yansından itibaren başlayan Osmanlı dış borçlanmasının ülkeyi nasıl bir çöküşe g(jtürdüğünü 35 gayet iyi bilen ulusal kurtuluş önderlerincekamulaştı. 32 Aynı, s Ruşen Keleş, cdemokratik Gelişmemizde Yerel Yönetimlerıtı Babd Savcı'ya JLrıMIaD, Ankara: Mülkiyeliler Birlili Vakfı Yayı:::ıı, No. 7, 1988, s Teketi, ccuırıhuriyet Döneminde " a.g.y., s. 88; ılhan Tekeli, YiAit Gülöksüz, cbelediye Sorunları", Amme Idaresi Derglsl, Ci;t 9, Sayı 2, Haziran 1976, s. U-13 (Tablo 4), LS Osmanlı dışborçlanması resmi. olarak ı854't~ başlamış; çok elverişsizkoşı.ıjlarla büyük miktarlarda borç alıiımıştır. 1875'e dek 200 IDiıyon sterlin. borç sailammştır. Anapara ve faiz ödemeleri yılda 11 milyon sterlini bulmaktaydı ki, bu milttar. o yıllardaki Osmanlı

9 TORK B;ELED1VECİLIGINDE GONCEL TARIHSELLIK 83 nlıp belediyeleştirilmesidir. Güçlü bir belediyecili~n yolunun, insangucu, teknoloji ve m'alzeme bakımlarından dışarıdan bağımsız - oluştan geçti~, pek doğal olarak, «istildaı i tam-» ideal ve olgusunu kanlan ve canlan pahasına deneyerek öğrenmiş ve birçok ulusa da öğretmiş bir kuşağın temsilcilerinin görememiş olması zaten düşünülemezdi. Belediyelerin, «merkezi yönetimin taşra örgütü» olarak görülme eğilimi, İkinci Dünya Savaşı'ndan 27 Mayıs 1960 darbesine dek devam etmiştir. Bu arada sayılan 1930'da 492 iken, 1960'da 995'e çık:mıştır. 36 «Bütün.kurumlanyla benimsenen» Batı dünyasına ekonominin açılması, bu. dönemin temel kalkınma stratejisini oluşturmuş37; bu nedenle desavaş - öncesi devletçilik uygulaması bir yana bırakılarak, «piyasa»cılığa yönelinmiştir. İstanbul'da, piyasa eğilimlerini körükleyecek bir biçimde «gösterişçi» imar faaliyetlerine girişilmiş; izlenen tanrnda makineleşme ve kapitalistleşme politikası sonucu ortaya çıkan mülksüzleşme sürecinin kurbanlan olan işsiz köylü kitleleri, büyük kentlere ve giderek yurtdışına göçe başlamışlardır. ls İlk örnekleri 1930'larda görülmüş olan gecekondular, bu dönemde Türk mekansal yapısına bütün sosyo-kültürel karakteristikleri ile yerleşme durumunda olmuşlardır. önceleri «geçicilik» vasıflannın varolduğuna inanılmış; sonra sonra «kalıcılık» yönleri farkedilebilmiştir. Dönemin belediyecilik uygulamalanna gözatılacak olursa, şu sayılanlarla karşılaşılmaktadır: 1933 yılında kurulan BelediyelerBankası'nın, tarih ve 4759 sayılı yasalle, belediyelere hem mali heiil de tekni k bakımlardan yardımcı olması düşünülmüş İller Bankası'na' dönüştürülmesi ve (1580 sayılı yasanın 1930'da öngörmüş olmasına karşın ancak 1 Temmuz 1948' de çıkanlabilen) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun çıkanlması ile be>lediyelerin gelir ve borçlanma olanaklarının arttırılması ve bu suretle be- lediye uygulamalannın genişletilmesi çabası 39 ; 1948'den başlayarak gecekondu af yasalannın çıkanlması (5218, 5431, 6188 sayılı yasalar); 1948'de yürürlüğe giren bir yasa şemsiyesi altında, Ankara'da 2000 arsa üzerinde kişilik Yenimahalle'nin inşaa edilmesi; 22 Mayıs 1926'da kurulmuş bulunan Emıak ve Eytam Bankası'nın, 'da Emlak ve Kredi Bankası'na dönüştürülmesi ve bu bankanın inşaat şirketleri olan TIMLO, Ankara İmar Limited ve,% 45'i İstanbul Belediyesi'nin olan İstanbul İmar Limited ara maliyesi:ııin yıllık geliri olan 18 milyonun yaklaşık % 6O'ını tutmaktaydı yılında ise kaynaksızlık sonucu tüm borç ödemeleri durdurulmuştu yılında, Osmanlı hükümeti ı;e, Fransız, Ingiliz, Avusturyal,ı, Alman ve öteki alacaklıl.arm. temsilcileri arasında..muharrem K.araırnamesiıo diye bilinen antlaşma imzalanarak:, «Düyun u Umum.iye.(Oe.:ıe1 Borçlar) idaresi kuruluyor ve ülkenin tuz ve tütün tekelleri, damga ıesmi, alkollü içkiler vergileri ve daha başka ge:ir :kaynaktan, borcun ödenebilmesi için,bu kuruluşa «teslim. ediliyordu. Bu konuda bkz: Şevket Pamuk, 0smauJı T6rJdYe tktj8adl TartbI , Istanbul-: Gerçek Yayınevi, (100 Soruda Dizisi), No. 55, 1988, s. 2f11 209; Donald Quataert, osmanlı Devleti'nde Avrupa tk:tlsa.. Yayılımı ve DI.reıdf (1811-1_), (Çev.: Sabri Tekay), Ankara: Yurt Yayınlan, No. 14, 1987, s ; Dolan Avcı~u, Türldye'DIn DiiZen:I (Birinci Kitap), Tekin Vayı nevi, 1984, s Keleş, -Demokratik Oelişmemizde..., -.II.y., s Tekeli,..Cumhuriyet Döneminde..., Lg.y., s özerbdstan~:u, -Türkiye'den Federal Alma..,ya'ya Yönelen Dışgöç Hareketi ve Yarattılı MekansalOluşumlar», Au:ane tdan!sl DeqIsl, Cilt 20, Sayı 4, Aralık 1987, s Tekeli, «Cumhuriyet Döneminde... lo, _...y., s. J

10 84 AMME İDARESİDERGİSİ cılığı ile, ilki 1949'da başlayıp 1957'de tamamlanan konutluk Levent Mahallesi ve 1955'te konut i hedefleyen Ataköy Mahallesi uygulamalannın gerçekleştirilmesi; tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu'nun çıkanıması; 14 Mayıs 1958'de 7116 sayılı yasa ile İmar ve İskan Bakanhlı'nın kurularak merkezi: düzeyde ülkenin mekansal gelişmesini denetim altına alma gereğinin politik olarak dışavurulması. Görülmektedir ki bu dönemde, olası ulusal mekansal politikaları gerçekleşebilmesini sağlama yönünde gerekli ilk (yasal) altyapı çalışmalan ve ilk büyük-çaplı deneyimler gündeme getirilmişlerdir. 27 Mayıs 1960 ile 12 Eylül 1980 darbeleri arasındaki iki onyıllık dönem, genelde Türkiye, özelqe de (ve özellikle 1973'den sonraki) Türk belediyeciliğinin «dengelendirilmiş» ve «çerçevelendirilmiş.. bir «başka demokrasi»40 ile karşılaştılı «planlı dönem» olarak tammlanmıştır Anayasası, 112. maddesinde getirdiği «idarenin bütünlüğü» ilkesi ile, genel idare ile çatışan değil, bütünleşen ancak özerk ve,güçlü bir yerel yönetim arayışı içinde olmuştur. Ayrıca Anayasa, 2. maddesinde yer alan «sosyal devlet» anlayışı ile, «her türlü dar getirlileri ve yoksul kimseleri himaye edecek (...)>> bir devlet beklentisini' dile getirir. 36. madde -ise «mülkiyet hakkının kullanılmasımn toplum yatanna aykırı olamayacağı» ilkesini içerir arasındaki uygulamalara bir tepki olarak, yerel yönetimlerin seçimle oluşan organlarının organlık sıfatını kazanma ve yitirmelerikonusundaki denetim «yargı yolu» ile olur. Belediye başkanları, bu dönemde, belediye meclisleri. yeriııe doğrudan halk tarafından seçilme olanağına kavuşurlar. Bütün bunlar, gerçekten de demokrasinin belli sosyal tabakalar içiıi bir anlam ifade ettiği dönemlerden farklı bir demokrasiyi ve demokrasinin yaygınlaştırılacağı sosyal tabam işaret ederler. 20 Temmuz 1966'da 775 sayılı Gecekondu Kanunu kabul edili'r. Bu oluşum, kamunun gecekonduyu «resmen» tanıması demektir. Yeni Anayasanın getirdiği «sosyal devlet» anlayışı ve 1963'den başlay3.rak işçilere toplu sözleşme ve grev haklarının verilmesi, senelika özgürlüğünün sağlanması olgularına koşut olarak, devlet artık, toplumun alt-gelir gruplarının yaşadılı alanlara ve mekansal koşullara eğilmektedir. Varolan kötij. gecekondular «tasfiye» edilecek;. yapılabilecekler «ıslah» edilecek; yenilerinin yapılması, düzenlenecek «gecekondu önleme bölgeleri» yoluyla «önlenecek»tir. Uygulamaya geçirilemese 'de, ucuz ve yaşanabilir «h.aılk konuttı», «toplumsal konui» standartları belirlenmeye çalışılacaktır. 1973'deCHP'nin büyükkent belediyelerindeki başkanlık ve belediye meclis üyelikleri seçimlerini büyük çoğunlukla alması üzerine, «halktan ve belediyecilerden değil, yukarıdan teknisyen1erce geliştirilip» belediye yöneticilerine önerilen «yeni belediyecilik» ilkeleri sosyal-demokrat belediyelerce benimsenip uygulamaya konmuştur. 41 Sözü edilen ilkeler, demokratiklik, üre 40 Mümtaz Soysal, DI:nanı1k Auayua AD1ayıp,Ank.ara: A~ O. Siyasal Bi1giler Fakültesi Yayım, 1969, S.' 29"dan aktaran: Tekeli, ccumburiyet -DönemiDde... lt,...,., s Keleş,..Demokratik Ge1işmemi;7.de...,..., -s. 294.

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI İDARE/BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANININ İDARE/BELEDİYELER VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİ

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN SONRA KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZEL KESİME GÖRDÜRÜLMESİ

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS i ÖZ Bu çalışmanın temel amacı devletin yeniden yapılanma süreci içerisinde önemli yer tutan özelleştirme uygulamaları sonucunda, el değiştiren kamu işletmelerinin durumlarını Nazilli Sümerbank örneği

Detaylı

YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ E YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ Ahmet BERK Sayıştay Başdenetçisi ndüstrileşme ve hızlı nüfus artışı ile gelişen hızlı kentleşme süreci, demokratik gelişmenin de etkisiyle yerel

Detaylı

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000 YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000 Kübra CİHANGİR ÇAMUR * Yirminci yüzyılın son yirmi yılını oluşturan ve 80 Sonrası olarak belleklere yerleşen

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 GECEKONDULAŞMA, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TOKİ KONUTLARININ TİCARİLEŞMESİ: KARS ÖRNEĞİ Squattering,

Detaylı

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya 5. Bölüm Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) 187 188 B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M T A R İ H III (C U M H U R İ Y E T D Ö N E M İ) V. CUMHURİYET DÖNEMİ ANTALYASI 1- CUMHURİYET DÖNEMİNDE KENTLEŞME A- ANTALYA KENTİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

60. Yılında Su Filomuzun Amiral Gemisi: DSİ

60. Yılında Su Filomuzun Amiral Gemisi: DSİ 60. Yılında Su Filomuzun Amiral Gemisi: DSİ Dursun YILDIZ DSİ'nin tarihine bakıldığında önce 1914 yılında kurulan Umur-u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi karşımıza çıkar. Bu kurum daha sonra 1925 yılında Sular

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR * Giriş Dünyayı saran küreselleşme olgusu, başta ekonomik olmak üzere uluslarüstü yepyeni yapılanmaları ortaya çıkaran bir

Detaylı

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI TÜRKİYE NİN KULLANDIĞI ULUSLARARASI KREDİLER ve ÇEVRE (IMF ve Dünya Bankası) Doktora Tezi Tülay KORKMAZ Ankara-2003

Detaylı

İMAR MEVZUATININ VE KENTSEL TOPRAK MÜLKİYETİNİN İRDELENMESİ

İMAR MEVZUATININ VE KENTSEL TOPRAK MÜLKİYETİNİN İRDELENMESİ TODAİE YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YEREL TEMSİL ARAŞTIRMASI (yeryön / imar) İMAR MEVZUATININ VE KENTSEL TOPRAK MÜLKİYETİNİN İRDELENMESİ Hazırlayan Dr. Ümit ÖZCAN Haziran 2000, Ankara İÇİNDEKİLER

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mayıs 2006-Turhal 1 TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ. Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ. Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU MART 2009 Küresel Su Politikaları ve Türkiye 1.Baskı: ISBN: 978-9944-89-682-5 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 KAMU POLİTİKASI ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKİYE DE KONUT POLİTİKALARININ ŞEKİLLENMESİNDE TOKİ NİN ROLÜ 1 2 3 ÖZET Kamu politikası, toplumu

Detaylı

dosya kentsel dönüsüm tartısmaları-2 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ KONUR SOKAK 4/3 KIZILAY ANKARA

dosya kentsel dönüsüm tartısmaları-2 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ KONUR SOKAK 4/3 KIZILAY ANKARA Ajanslar olgusu, küreselleşmenin aktörleri şirketler mi devletler mi tartışmasının gereksizliğini bir kez daha göstermiş olma özelliği taşımaktadır. Rol üstlenen aktörün kimi zaman şirket kimi zaman AB

Detaylı

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN Hüsniye AKILLI * ÖZET Araştırmada temel olarak kamu hizmeti kavramına ve kamu hizmetinin görülüş usullerinden biri olan yap işlet devret

Detaylı