YUNUS EMRE VE HÂCE MUHAMMED LUTFÎ NİN İKİ ŞİİRİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUNUS EMRE VE HÂCE MUHAMMED LUTFÎ NİN İKİ ŞİİRİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY YUNUS EMRE VE HÂCE MUHAMMED LUTFÎ NİN İKİ ŞİİRİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME * Özkan DAŞDEMİR ** ÖZET Türkçenin büyük şairi, sevgi ve hoşgörü timsali Yunus Emre, XIII. yüzyılın son yarısı ile XIV. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Anadolu coğrafyasının siyasi ve ekonomik buhranlarla çalkalandığı bir dönemde insanları birliğe ve sevgiye davet eden Yunus Emre, ünü yüzyılları ve sınırları aşan bir gönül eridir. Anadolu da Yunus un araladığı gönül kapısından içeri giren nice erler vardır. Bunlardan biri de Hâce Muhammed Lutfî Efendi dir. Meşhur lakabı Efe veya Alvarlı Efe olan Hâce Muhammed Lutfî Efendi yılları arasında yaşamış ilim ve irfan sahibi bir zattır. Millî Mücadele de Doğu da bölücülük yapmak isteyenlere karşı sağladığı katkılar ile bilinen Alvarlı Efe nin Yunus Emre ile birçok bakımdan benzerlikleri vardır. Yüksek derecede şefkat ve muhabbeti olan, ömrü boyunca tevazu ve hoşgörüden ayrılmayan Efe nin birçok şiiri tıpkı Yunus unkiler gibi ilahi olarak icra edilmektedir. Sanatının kaynağını İslam a ve onun temel değerlerine bağlayan bu iki mutasavvıf şairin iki şiiri biçim ve içerik bakımından birbirine benzerliği ile dikkat çekmektedir. Söz konusu şiirlerde sürekli yinelenen bir dem gelür ve bir gün olur ifadeleri daha ilk bakışta bu benzerliği gözler önüne seren ahenk unsurlarıdır. İnsanın hâlden hâle geçişlerini karşıt yaşam deneyimleri üzerinden ele alan bu iki şiir, sanatçının hayata karşı takındığı tavrın ölçütünü çok iyi örneklemektedir. Bu ölçüt teslimiyettir. Çalışmamızda söz konusu şiirleri yapısal çözümleme açısından karşılaştıracağız. Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Hâce Muhammed Lutfî, Halk Şiiri, Yapısalcılık. A COMPARATIVE STUDY ON YUNUS EMRE S AND HÂCE MUHAMMED LUTFÎ S TWO POEMS ABSTRACT Great poet of Turkish, symbol of love and tolerance, Yunus Emre lived in the last half of XIII. Century and at the beginning of XIV century. Yunus Emre, who invited the people to unity and love in a periodagitated with political and economic crisis in the Anatolian geography, is a man of heart whose reputation went beyond the * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Yrd. Doç. Dr. Erzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü, El-mek:

2 730 Özkan DAŞDEMİR centuries and borders. There are many people who came through the door of heart opened by Yunus in Anatolia. One of them is Hâce Muhammed Lutfî Efendi. Hâce Muhammed Lutfî Efendi, whose famous moniker was Efe or Alvarlı Efe, is a lord of knowledge and wisdom who lived between the years Alvarlı Efe, known for the contribution he provided against those who wanted to be separatists in the East during the National Struggle, has many similarities with Yunus Emre in many ways. Many poems by Efe, who has a high degree of compassion and affection and is inseparable from humility and tolerance throughout his life, are carried out as hymns just as those of Yunus. The two poems by these two mystic poets, who connect their source of art to Islam and to its basic values, have remarkable similarity to eachother. There curring expressions there comes a time and will be one day in the poems in question are the elements of harmony revealing this similarity at first glance. These two poems that deal with transitions of the human being via contrasting life experiences illustrate the criterion of the artist's attitude towards life very well. This criterion is submission. In our study, we will comparethe poems in question in terms of the structural analysis. Key Words: Yunus Emre, Hâce Muhammed Lutfî, Folk Poetry, Structuralism. Giriş Yunus Emre, XIII. yüzyılın son yarısı ile XIV. yüzyılın baģlarında yaģamıģ bir derviģtir (Köprülü 2003: 248). Yunus un yaģadığı dönem Anadolu da siyasal ve toplumsal büyük çalkantıların olduğu bir çağdır (Kudret 1985: 13). Bu dönemde Moğol istilası, ekonomik güçlükler, taht kavgaları ve diğer çekiģmeler Anadolu Türklüğünü bitirmiģtir (Tatçı 1990a: 1-2). İşte Yunus Emre, böyle bir asrın insanıdır. Onun eserinde devrinin siyasi bunalımı alenen gözler önüne serilmektedir (Tatçı: 1990a: 5). Yunus, Taptuk Emre nin dervişidir. Taptuk Emre, Barak Baba nın; Barak Baba da Sarı Saltık ın dervişidir. Buradan hareketle tarikat zinciri geriye doğru gidildiğinde Horasan erlerinden alp erenlere dayanır. Zaten Yesevî nin Yunus üzerindeki derin etkilerinden bunu anlamak kabildir (Yakıt 2002: 17). Yunus un ümmîliği meselesi araģtırmacıları epeyce meģgul etmiģtir. Köprülü, Yunus un divan ve mesnevisindeki (Risâletü n-nushiyye) ilmî ve felsefî derinliğini görerek onun ümmîliği hakkındaki an anenin hiçbir zaman tarihî bir hakikat sayılamayacağını ifade etmektedir (2003: 277). Anadolu da on ayrı yerde mezarı (daha doğrusu makamı) olduğu ileri sürülen Yunus Emre, halk arasındaki inanca ve bazı tarihî kaynaklara göre Sarıköy de ölmüştür, orada yatmaktadır (TimurtaĢ 1980: I). Köprülü, Anadolu da Yunus Emre ye isnat edilen dört metfen ve makamdan bahsetmektedir (Köprülü 2003: ). Yunus Emre Divanı nda yer alan Hak bir gönül virdi bana, ha dimedin hayrân olur dizesiyle baģlayan bir Ģiir ile Alvarlı Efe olarak bilinen Hâce Muhammed Lutfî Efendi ( ) nin Bir gün olur perdeyi yâr kaldırır dizesiyle baģlayan Ģiiri arasında duyuģ ve söyleyiģ benzerliği dikkat çekicidir. Yunus söz konusu Ģiiri boyunca kendi ben inden hareketle bizatihi insanın anbean yaģadığı karģıt durumları ele almıģtır. Yunus, insan anlayışını iki ben kavramı üzerine oturtur. Bu ben lerin biri beşerî, ferdî veya nefsî ben dir. Diğeri de aşkın, müteal veya ilâhî ben dir. İnsanın beşerî ben i dünya hayatındaki şuurlu ferdî varlığıdır. Aşkın ben iyle evrensel olup onu insan-ı kâmil veya ideal insan tipinde temerküz ettirmektedir (Yakıt 2002: 19-20). Yunus un söz konusu Ģiiri birinci ben kavramı üzerinde

3 Yunus Emre Ve Hâce Muhammed Lutfî nin İki Şiiri Üzerinde Karşılaştırmalı 731 yoğunlaģmıģ gibidir. Ġnsanın doğası gereği yaģadığı çeģitli alçalıģ ve yükseliģ hâlleri burada bizlere eģref-i mahlûkatın ahsen-i takvîm den (güzel yaratılıģ biçimi) esfel-i sâfilîn e (aģağıların en aģağısı) gelgitlerini de çağrıģtırmaktadır. Yunus un bu Ģiiri araģtırmacıların dikkatinden kaçmamıģtır. AktaĢ, Abdülbaki Gölpınarlı nın tespitine göre Yunus un bu şiiri telvin makamında iken yazdığını belirtir, dem ve gönül kavramlarını Ģiirin asıl unsurları olarak değerlendirir (AktaĢ 1988: 4-5). Kabaklı, Ģiirdeki karģıt durumları tasavvuftaki telvîn ve temkîn kavramları üzerinden değerlendirir. Tasavvufî bir kavram olan telvîn i genel anlamda, ihtiyatla, psikolojik değiģkenlik hâli olarak tanımlar (Kabaklı 1991: 5). Bu hâl ânen fe-ânen lazım gelen değiģkenliği ifade eder (Seyyid Mustafa Rasim Efendi 2013: 338). Yunus un hâlden hâle geçen ruhu dile getiren pek çok şiiri vardır. Fakat tam bütünlük gösteren bir şiiri vardır ki, Yunus Emre nin bir iç romanı sayılabilir (Kabaklı 1991: 5). Telvîn kavramını Abdurrezzak KâĢânî kulun hallerindeki değiģiklik olarak tanımlar ve Ġbnü l-arabî nin Fütûhâtü l-mekkiyye de bu makamdaki kulun hâlini O her gün bir iģtedir diye buyuran ayetteki hâle benzettiğini belirtir (AbdürrezzakKâĢânî 2004: 151). KuĢeyrî telvîn in hak sahiplerinin temkîn in ise hakikat ehlinin sıfatları olduğunu ifade ederek bu kavramların karģıtlığına iģaret eder (Abdülkerim KuĢeyrî 2007: 218). Hz. Musa telvîn sahibiydi. Allah ile özel konuģmadan döndüğünde yüzünü örtme ihtiyacı hissetmiģti. Çünkü yaģadığı hâl kendisinde büyük bir etki bırakmıģtı. Oysa Hz. Muhammed (s.a.v.) temkîn sahibiydi. Miraç a gittiği gibi döndü. O gece müģahede ettikleri kendisinde farklı bir etkiyapmamıģtı. ĠĢte Hz. Yusuf u görünce ĢaĢkınlıktan ellerini kesen kadınlar ve hükümdarın karısı (Züleyha) arasındaki hâlin farkı da bu kavramlar arasındaki fark gibidir (Abdülkerim KuĢeyrî 2007: 219). Hâce Muhammed Lutfî Efendi nin Ģiirine bakılacak olursa; yukarıda özetlenen kulun hâlden hâle geçiģi, renkten renge boyanıģı durumunun bu Ģiir boyunca Allah tarafından kula tecrübe ettirildiği görülmektedir. Nitekim kulun bu alçalıģ ve yükseliģ deneyimi Bir gün olur çâhe atar Lutfî yi/ Sonra Mısır şahlığına aldırır dizelerinde özetlenmiģtir. Hz. Yusuf un kıskanç ağabeylerince kuyuya atılması, sonrasında cereyan eden olaylar silsilesi ve nihayet Yusuf un Mısır da en yüksek konuma gelmesi; Allah ın, elçisine yaģattığı bir alçalıģ ve yükseliģ deneyimidir. Bu bir yönüyle maddi, diğer yönüyle manevi bir deneyimdir. Allah kullarına dilediğince bu türden maddi ya da manevi birtakım deneyimler yaģatır. ÇalıĢmamızda tasavvufî bir bakıģ açısıyla derinlikli olarak ele alınabilecek bu iki Ģiiri yapısal çözümleme açısından karģılaģtıracağız. ÇeĢitli bilim dallarına, kültüre, sanata uygulanabilen yapısalcı yöntemin temel özelliği incelenen nesnenin yapısına yönelmektir. Yapısalcılık, yüzeydeki birtakım fenomenlerin altında, derinde yatan bazı kuralların ya da yasaların oluşturduğu bir sistemi (yapıyı) aramaktır (Moran 1994: 169). Edebiyatta yapısalcılığın iki kaynağı olduğu kabul edilir. Biri yapısalcı dilbilim, ikincisi Rus Biçimciliği dir. Yapıtla dıģ dünya, yazar ya da okur arasında bağlar kuran yöntemleri reddeden yapısalcılar; edebiyatın, dilinkine benzer olduğuna inandıkları düzenleniģ kurallarını, yapısını saptamaya çalıģmıģlardır (Moran 1994: ). Edebiyat yapıtı, gündelik konuşmalarımızda sık sık yaptığımız gibi, dünya yla bir gönderge ilişkisi kurmaz, kendinden başka hiçbir şeyi temsil etme işlevi yoktur. Bu açıdan edebiyat, gündelik dilden daha çok matematiğe benzer. Edebi söylem doğru ya da yanlış olamaz, kendi önermelerine göre geçerli olabilir ancak. Şair, tıpkı bir matematikçi gibi, betimsel gerçekliğe değil, varsayım olarak ileri sürdüğü önsavların uygunluğuna bağlıdır. Edebiyat, tıpkı matematik gibi, bir dil dizgesidir ve bir dil dizgesi her ne kadar sonsuz sayıda gerçekliği dile getirme olanağı sunsa da, kendi başına hiçbir gerçekliği temsil etmez. İşte bu bakımdan, edebi metin bir totoloji gibidir. Kendi kendinin anlamını taşır. Şiirsel simge, şiirle ilişkisi doğrultusunda, asıl kendinin anlamını taşır. Yapıtının belli bir öğesinin ne anlama geldiği konusuna şairin yanıtı her zaman şu olmalıdır: Anlamı, yapıtın bir öğesi olmasıdır (Todorov: 2012: 17-18).

4 732 Özkan DAŞDEMİR Birinci Şiir: Hak bir gönül virdi bana ha dimedin hayrân olur Bir dem gelür şadı olur bir dem gelür giryân olur Bir dem sanasın kış gibi şol zemheri olmış gibi Bir dem beşâretden togar hoş bâgıla bostân olur Bir dem gelür söyleyemez bir sözi şerh eyleyemez Bir dem dilinden dürr döker dertlülere dermân olur Bir dem çıkar Arş üzere bir dem iner tahte s-serâ Bir dem sanasın katredür bir dem taşar ummân olur Bir dem cehâletde kalur hiç nesneyi bilmez olur Bir dem talar hikmetlere Câlinûs u Lokmân olur Bir dem dîv olur ya perî vîrâneler olur yiri Bir dem uçar Belkîs ıla sultân-ı ins ü cinn olur Bir dem görür olmış gedâ yalın tene geymiş abâ Bir dem ganî himmetile fagfûr u hem hakan olur Bir dem gelür âsî olur Hak zihnini yavi kılur Bir dem gelür kim yoldaşı hem zühd ü hem îmân olur Bir dem günâhın fikr ider tos-togru Tamu ya gider Bir dem görür Hak rahmetin Uçmak lara Rıdvân olur Bir dem varur mescidlere yüzin sürer anda yire Bir dem varur deyre girer İncil okur ruhbân olur Bir dem gelür Mûsâ olur yüz bin münâcâtlar kılur Bir dem girer kibr evine Firavn ıla Hâmân olur

5 Yunus Emre Ve Hâce Muhammed Lutfî nin İki Şiiri Üzerinde Karşılaştırmalı 733 Bir dem gelür İsâ gibi ölmişleri diri kılur Bir dem gelür güm-râhleyin yolunda ser-gerdân olur Bir dem döner Cebrâil e rahmet saçar her mahfile Bir dem gelür gümrâh olur miskin Yûnus hayrân olur (Tatçı 1990b: 67-68) On üç beyitten oluģan Ģiirin bütününde özne konumunda olan sözcük gönül dür. Hemen belirtmek gerekir ki Ģiirin ilk dizesinde yer alan Hak bir gönül virdi bana ifadesi özne konumunda olan gönül sözcüğünün bütün eylemlerinin bir Ģekilde Hakk ın eseri olduğunu düģündürmektedir. ġiirin derin yapısında Hak sözcüğünün özne olarak gizlendiği söylenebilir. ġiir boyunca yaģanılan karģıt durumlar gönül sözcüğünün çevresinde betimlenir. Bu sözcük insanı ve insan ruhunu karģılamaktadır. Ġnsanın psikolojik gelgitleri yaģama sıklığı bir an kadar kısadır. Her dizenin baģında yinelenen bir dem gelür ifadesi Ģiirin biçimsel yapısı içindeki en güçlü ahenk unsurudur. ġiirin anlam boyutunda ele alındığında ise bu ifadenin olumlu-olumsuz deneyimlerin yaģanma sıklığını gösterdiği söylenebilir. Anbean yaģanan deneyimler insan hayatının bütününe yayılmıģtır. Bu sebeple Ģiir geniģ zamanlı bir fiil çekimi ile kurulmuģtur. ġiirde sürekli ve anbean yaģanan olumlu deneyimler Ģunlardır: Tablo 1: Ģâdî bağ ve bostan umman insan ve cinlere sultan hakan iman ve züht ile yoldaģ Cebrail cennetlere bekçi olmak dilinden inci dökmek gökyüzüne çıkmak hikmetlere dalmak mescitlere varmak Musa gibi Allah a yalvarmak Ġsa gibi ölmüģleri diri kılmak ġiirin bütününde ağırlıklı olarak kullanılan olmak yüklemi burada insanın yükseliģ durumunu betimleyen bir oluģu göstermektedir. Bu yükseliģ durumu sabit ve istikrarlı bir oluģ olmadığı için ansızın bir alçalıģ gerçekleģir. ġiirde olumsuz çağrıģımlar uyandıran ifadeler ise Ģunlardır: Tablo 2: giryân zemheri damla köle asi Ġncil okuyan ruhban Firavun ve Haman ĢaĢkın olmak bir sözü Ģerh toprağın altına inmek cehalette kalmak eyleyememek dev ve peri gibi viranelerde yaģamak Tamu ya gitmek yolunu ĢaĢırmak ġiir boyunca devam eden gelgitler bu karģıtlıklarla sağlanmıģtır. ġiirin tamamında karģıtlık oluģturan olumlu ve olumsuz çağrıģımlar her zaman dilbilimin yapısı içinde açıklanamamaktadır. ġiirde yer alan 10 özel isim telmih yoluyla çağrıģım uyandırmak kaydıyla alçalıģ ve yükseliģ hâllerinin betimlenmesine yardımcı olmaktadır:

6 734 Özkan DAŞDEMİR İkinci Şiir: Tablo 3: Calinus Lokman Belkıs Rıdvan Ġncil Musa Firavun Haman Ġsa Cebrail Bir gün olur perdeyi yâr kaldırır Seyr-i cemâl ile seni güldürür Bir gün olur nazlı nezâket yapar Bir gün olur câmını mey doldurur Bir gün olur kahr u sitem cevr eder Bir gün olur yâr hareme aldırır Bir gün olur katline fermân eder Bir gün olur la li ile kandırır Bir gün olur darb ile uryân eder Bir gün olur bûseden usandırır Bir gün olur kûyine koymaz seni Bir gün olur nâz ile uyandırır Bir gün olur dâre çeker bend eder Bir gün olur lutfuna dayandırır Bir gün olur serzenîş eyler sana Bir gün olur bûyine boyandırır Bir gün olur çâhe atar Lutfî yi Sonra Mısır şahlığına aldırır (Hâce Muhammed Lutfî 2006: 235) Dokuz beyitten oluģan Ģiirin iki dizesi dıģında bütün dizeler bir gün olur yan cümlesi ile temel cümleye bağlanmaktadır. Birinci Ģiirdeki bir dem gelür (bir dem + fiil) ifadesi ikinci Ģiirdeki bu iģlevsel yapıya benzemektedir. Ġkinci Ģiirde sadece yedinci beytin ilk dizesinde bir gün olur dâre çeker, bend eder ifadesi sıralı iki cümleden oluģmaktadır. Bu yapısıyla 19 cümleden oluģan Ģiirin bütün cümleleri geniģ zaman çekiminde kurulmuģ bir geçiģli eylemden oluģmuģtur.

7 Yunus Emre Ve Hâce Muhammed Lutfî nin İki Şiiri Üzerinde Karşılaştırmalı 735 ġiir boyunca özne konumunda olan yâr sözcüğü derin yapıda Tanrı yı karģılamaktadır. Yârin bir gün den bir gün e değiģen davranıģları sen de karģılığını bulur. Nesne konumunda olan sen yalnızca son beyitte Lutfî sözcüğü ile ifade edilir. ġiirin derin yapısında Lutfî ve sen sözcükleri insanı karģılamaktadır. Tanrı nın insana yaģattığı karģıt durumlar belirli bir zaman diliminde ve sabit bir biçimde gerçekleģmez. Bir günden bir güne değiģen yaģantılarla ortaya çıkan insanın yükseliģ durumunu betimleyen olumlu deneyimler Ģunlardır: Tablo 4: perdeyi kaldırmak hareme aldırmak lutfuna dayandırmak seyr-i cemâl ile güldürmek la li ile kandırmak bûyine boyandırmak nazlı nezâket câmını mey yapmak doldurmak bûseden naz ile usandırmak uyandırmak Mısır Ģahlığına aldırmak Bu olumlu durum çok sürmez. Belirsiz ve ani bir Ģekilde ortaya çıkan olumsuz deneyimler ise Ģunlardır: Tablo 5: kahr u sitem cevretmek katline fermân etmek darb ile uryân etmek dâra çekmek bend etmek serzenîģ eylemek kûyine koymamak çâha atmak Yârin davranıģları Ģiir boyunca bu karģıtlıklarla ifade edilmiģtir. Son beyitteki çâha atmak ve Mısır Ģahlığına aldırmak ifadeleri dıģında Ģiirde telmih yoluyla çağrıģım uyandıran ifade bulunmamaktadır. Ġki Ģiir arasındaki duyuģ ve söyleyiģ benzerliği Bir dem gelür ve Bir gün olur ifadelerinde kendini açıkça göstermektedir. Bir dem olunca/olduğunda ve bir gün olunca/olduğunda anlamında, karģıtlıkların oluģ sıklığını gösteren yan cümleler temel cümlede zarf görevi üstlenmiģtir. Her iki Ģiirde hâlden hâle geçiģin yaģanma sıklığı bir demden bir deme ve bir günden bir güne dek sürmektedir. Birinci Ģiirdeki dem oluģ zamanının belirsiz ve en küçük yapı birimini, ikinci Ģiirdeki gün ise belirsiz ama görece daha geniģ bir zaman birimini ifade eder. Burada benzerlik oluģun belirsiz ve ani gerçekleģmesidir. On üç beyitten oluģan birinci Ģiirin ilk dizesi dıģında bütün dizeler bir dem ifadesiyle baģlar ki Ģiirin tamamında bu ifade 25 kez yinelenmiģtir. Dokuz beyitten oluģan ikinci Ģiirde bir gün ifadesi 16 kez yinelenmiģtir. Bu ifade yalnız ilk beytin ikinci dizesi ve Ģiirin son dizesinde yer almaz. ġiirin yapısında semantik bütünlüğü oluģturan bu kalıp ifadeler dize baģlarında sürekli yinelenerek bir ahenk ortaya çıkarır. Bu yinelemeye bağlı olarak bir sözcüğünün her iki Ģiirde de yoğun olarak kullanıldığı görülür. Tablo 6: Ortak Kullanımlar Birinci Şiir İkinci Şiir Bir sözcüğü 30 kez (% 13) 16 kez(%15) r sesi 134 kez (% 13) 74 kez (% 16) Eylemler 61 adet (% 27) 35 adet (% 33) Olmak eylemi 22 kez (% 10) 16 kez (% 15) Bir sözcüğü birinci Ģiirde 30/224 (yüzde 13), ikinci Ģiirde 16/106 (yüzde 15) kez kullanılmıģtır. Her iki Ģiirde de r sesi ile aliterasyon yapılmıģtır. Birinci Ģiirde r sesi 134/1042 (yüzde 13) kez geçer. Benzer biçimde ikinci Ģiirde r sesi 74/477 (yüzde 16) kez geçer. Her iki Ģiir de eylem bildiren cümlelerden oluģur. Birinci Ģiirde 61/224 (yüzde 27), ikinci Ģiirde ise 35/106

8 736 Özkan DAŞDEMİR (yüzde 33) eylem kullanılmıģtır. Olmak eylemi birinci Ģiirde 22/224 (yüzde 10), ikinci Ģiirde 16/106 (yüzde 15) kez geçmektedir. Her iki Ģiir denilebilir ki ikilemler arasındaki insanın gelgitlerini karģıt yaģam deneyimlerinden hareketle örnekler. Ġlk Ģiirde insanın doğası gereği ortaya çıkan bu deneyimler ikinci Ģiirde Tanrısal kaynaklıdır. Yukarıda belirtildiği üzere esasen ilk Ģiirdeki Hak bir gönül virdi bana ifadesi Ģiirin tamamında ortaya çıkan ikilemlerin kaynağını Hakk a götürür. Ġlk bakıģta bu ikilemlerin bir trajik durum ortaya çıkardığı düģünülebilir. Bu durumu yaģayan da bizzat insanın ta kendisidir. Tam bu noktada trajik görüģ ve diyalektik mantığı hatırlamakta yarar var. Tragedyanın salt özü ikilemler arasında kalmak tır. Ama ikilemlerin evrimi hep şu bilinçle değerlendirilmiştir: Olmak ya da olmamak. Oysa Marksçı görüş bu konumu temelinden sarsacak bir öneri ile çıkar karşımıza. Bir şey hem odur hem de değildir. Demek, ana terim köklü bir değişikliğe uğruyor. Ya- ya da ikilemi hem- hem de ikilemine dönüşüyor. Bir seçim zorundan çok, bir saptama, bir içerme olanağı beliriyor. Varlığı toptan yadsıyış ya da üstleniş şeklinde işleyen formel mantık yerine, bu ikilemleri kendi özünde kapsayan ve onların oluşuyla bir devinim kazanan diyalektik mantık geliyor. Kişiyi kesin bir tanımlamadan kurtarıp sürekli bir değişimin yörüngesine oturtuyor. Hem- hem de nin getirdiği oluşum ya- ya da nın getirdiği parçalanmayı, hareketsizliği ortadan kaldırmakla, insanın hep liği ile olmak lığı, insanın hiç liği ile olmamak lığına karşılıklı dönüşebiliyor (ÇalıĢlar 1967: ). Tragedyanın bir facia, bir ağlatı, insanın boģluğa sürüklenmesi, mutlak bir çıkmaza saplanıģı karģısında yazgısına küserek kendini yıkıma götürmesi olduğu zannını eleģtiren ÇalıĢlar (1967: 186) onun çıkıģ noktasının, ortada öncelikle ikilemlerin var oluģu olduğunu, yoksa bu ikilemlerin ne olduğu ya da bu ikilemlerin arasında kalmanın bizlerde uyandırdığı izlenim olmadığını savunur. Yazara göre onlar daha sonra gelir (ÇalıĢlar 1967: 183). Yunus Emre ve Hâce Muhammed Lutfî Efendi nin Ģiirlerinde ikilemler hem o hem o değil i çok iyi örnekler. Bu ikilemler insan hayatının bütününe yayılan yaģantısal deneyimlerdir. Ġnsanı çıkmaza sokan entelektüel/ düģünsel bir trajik deneyim değil. Bu noktada Ayvazoğlu (1982: 189) Müslüman sanatçının trajik olandan Ģuurlu olarak kaçtığını ifade eder. İslam sanatlarında trajik biçim-verme sürecinin niçin gerçekleşmediğini daha iyi anlayabiliriz. Ölüm sûfiler tarafından sevgiliye kavuşma (şeb-i arus), yani vuslat olarak kabul edilir. Ölüm korkusunu yenen bir Müslüman için artık kadere meydan okumak söz konusu olamaz. Varlıkta sadece değişmeyi ve kaçınılmaz ölümlülüğü gören ve buna karşı ümitsiz bir mücadeleye giren fert, ister istemez trajik biçime ulaşacaktır. (Ayvazoğlu 1982: 119). Müslüman sanatçının hayat karģısında takındığı bu tavrı teslimiyet kavramıyla izah etmek mümkündür. Her iki Ģiirde de bir andan bir ana dek yaģanan ve insanı derinden etkileyen ikilemlerin kaynağı kendisine teslim olunan Allah tır. Hem o, hem de o değildir ikileminde tanımını bulan trajik öğenin temelinde yatan ilke, tragedyanın oluģumunu iģler hâle sokan itici güç çeliģme dir. Zıtların birliği olan çelişme, her varlığın temel ve iç ilkesi, şeylerin özündeki çelişmelerin incelenişi de diyalektiktir (Mao, Teori ile Pratik, s. 25 den alıntılayan: ÇalıĢlar 1967: 183). Gerçekten de ikilemler, çelişmenin öğesi olan zıtlıklardan, tragedyanın varlık nedeni de bu çelişme ilkesinden başka bir şey değildir. Zıtlıklar arasında kalan kişinin bu zıtlıklarla hareket edebilmesi, tragedyanın işleyişini verir bize (ÇalıĢlar 1967: 183). Tragedya ile diyalektiğin iģleyiģ biçimlerinin birbiriyle çakıģtığını ifade eden yazar çeliģmenin öğesi olan zıtlıklar ya da tragedyanın öğesi olan ikilemlerin kiģinin hayat karģısında edindiği yaģantılarla kendi benliğinin yarattığı karģıtlıklar olduğunu ifade eder. Yazar insanı koģullayan, onu hem o hem o değildir de bırakan zıtlıkların tarih boyunca bir evrim geçirdiğini ifade eder. Bu noktada çatıģmayı merkeze alır. Örneğin; ilk çağlarda insanların tanrılar tarafından yazılmıģ alınyazılarıyla kendi kiģilikleri arasında geçen çatıģma (ÇalıĢlar 1967: 184). Ġkilemler arasında kalan trajik kiģinin takındığı tavrın ölçütünü sorgularken hem o hem o değildir in ortak noktasını bulacağını, değiģime uğrama uğraklarında bir çatıģmadan geçerek dünyaya bakıģ

9 Yunus Emre Ve Hâce Muhammed Lutfî nin İki Şiiri Üzerinde Karşılaştırmalı 737 biçiminde yeni bir ortamın Ģartlarını hazırlayacağını ifade eder. Örneğin; Nazım Hikmet in oyunundaki Ferhad ın bu güzellik niçin mahzun eder seni? hâli, çevresine gürzünün sesini dinletme hâline dönüģecektir (ÇalıĢlar 1967: 187). Gerek Yunus Emre gerek Hâce Muhammed Lutfî Efendi de ikilemler arasında kalan insanın yaģadığı karģıtlıklar varlığın esasını teģkil eden birliktelik hâlidir. Burada karģıtlıkların doğurduğu bir çatıģmadan bahsetmek olanaksız görülmektedir. Tablo 7: Ġncelemeye esas alınan Ģiirlerdeki anlamsal benzerliği ortaya çıkaran en önemli unsur karģıtlıkların bir andan bir ana dek yaģanıyor olmasıdır. Ġnsanın alçalıģ ve yükseliģ durumlarını betimleyen olumlu-olumsuz deneyimler aģağıdaki tabloda karģılaģtırmalı olarak gösterilmiģtir: Birinci Şiir (Gazel) İkinciŞiir (Gazel) Özne: Gönül (Ġnsan) (Derin Yapıda Özne: Hak) OluĢtan Etkilenen: Ġnsan Özne: Yâr (Derin Yapıda Özne: Allah) OluĢtan Etkilenen: Ġnsan OluĢ zamanı: Bir dem gelince OluĢ zamanı: Bir gün olunca Olumlu Olumsuz Olumlu Olumsuz Ģâdî olmak giryân olmak perdeyi kaldırmak X bağ ve bostan zemheri olmak seyr-i cemâl ile X olmak güldürmek dilinden inci bir sözü Ģerh nazlı nezâket yapmak X dökmek eyleyememek gökyüzüne çıkmak toprağın altına inmek câmını mey doldurmak X umman olmak damla olmak hareme aldırmak kahr u sitem cevretmek hikmetlere dalmak cehalette kalmak la li ile kandırmak katline fermân etmek insan ve cinlere dev ve peri gibi bûseden usandırmak darb ile uryân etmek sultan olmak viranelerde yaģamak hakan olmak köle olmak nâz ile uyandırmak kûyine koymamak iman ve züht ile yoldaģ olmak asi olmak lutfuna dayandırmak dâra çekmek, bend etmek cennetlere bekçi Cehennem e gitmek bûyine boyandırmak serzeniģ eylemek olmak mescitlere varmak Ġncil okuyan ruhban Mısır Ģahlığına çâha atmak olmak aldırmak Musa gibi Allah a Firavun ve Haman X X yalvarmak olmak ölmüģleri diri ĢaĢkın olmak X X kılmak Cebrail olmak yolunu ĢaĢırmak X X Sonuç Yerine Dinî-tasavvufî halk Ģiirinin en önemli temsilcisi olan Yunus Emre nin; ülkemizin değiģik bölgelerinde mezarının sahipleniliģi, yaģamı etrafında ortaya çıkan menkıbeler ve Anadolu da Yunus edasıyla Ģiir söyleyen ÂĢık Yunusların varlığı, onun ne denli sevilen ve benimsenen biri olduğunu gösteren birkaç örnektir. Yunus un üslubundaki sadelik ve akıcılık, Ģiirindeki samimiyet, insan ruhunun evrensel özelliklerini yansıtmadaki derin duyuģu ve bütün bunları Ġslamiyet

10 738 Özkan DAŞDEMİR ölçüsünde gerçekleģtirmedeki dikkati kendinden sonraki tekke Ģairlerinin ondan büyük ölçüde etkilenmesinin yolunu açmıģtır yüzyıllarda yaģadığı bilinen Yunus Emre ve yılları arasında yaģamıģ olan Hâce Muhammed Lutfî nin birçok bakımdan benzerlikleri vardır. Halk arasında Alvarlı Efe olarak bilinen Hâce Muhammed Lutfî Efendi ehlisünnet çizgisinde yaģam süren, hoģgörü sahibi bir zattır. Efe nin birçok Ģiiri tıpkı Yunus unkiler gibi ilahi olarak icra edilmektedir. Sanatının kaynağını Ġslam a ve onun temel değerlerine bağlayan bu iki Ģairin yukarıda tahlil etmeye çalıģtığımız iki Ģiiri herhalde biçim ve içerik bakımından birbirine en yakın Ģiirleridir. Söz konusu Ģiirlerde sürekli yinelenen bir dem gelür ve bir gün olur ifadeleri her iki Ģiirdeki en bariz biçimsel benzerliği ortaya çıkaran ahenk unsurlarıdır. Ġnsanın yaradılıģı gereği andan ana yaģamakta olduğu karģıt yaģam deneyimleri ise her iki Ģiirin ana temasını oluģturan içerik benzerliği olarak dikkat çekmektedir. Ġnsanın hâlden hâle geçiģleri, psikolojik gelgitleri veya olumlu-olumsuz deneyimleri ister doğası gereği ister dıģ kaynaklı olsun her hâlükârda Allah ın takdiri ve dilemesi ile olur. Yunus Emre ve Alvarlı Efe bu karģıt yaģam deneyimlerini, birincisi gönül, ikincisi yâr i temele alan bir bakıģ açısıyla, Hak tan gelen bir keyfiyet ve insanı derinden etkileyen bir varlık problemi olarak Ģairce söylemesini bilmiģlerdir. KAYNAKÇA Abdülkerim KuĢeyrî (2007). Kuşeyrî Risâlesi, çev. Dilaver Selvi, Ġstanbul: Semerkand Yayıncılık. Abdürrezzak KâĢânî (2004). Tasavvuf Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, Ġstanbul: Ġz Yayıncılık. AKTAġ, ġerif (1988). Yunus Emre de Lirizmin Kaynağı, Millî Kültür 62, 2-5. AYVAZOĞLU, BeĢir (1982). Aşk Estetiği- İslam Sanatlarının Temel Prensipleri Üzerine Bir Deneme, Ankara: Birlik Yayınları. ÇALIġLAR, Aziz (1967). Tragedya (Trajik GörüĢ) ve Diyalektik, Yeni Dergi 36, Hâce Muhammed Lutfî (2006). Hulâsatü l-hakâyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî, Ġstanbul: Damla Yayınevi. KABAKLI, Ahmet (1991). Telvîn, Millî Kültür 80, 4-6. KÖPRÜLÜ, M. Fuad (2003). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, haz. Orhan F. Köprülü, Ankara: Akçağ Yayınları. KUDRET, Cevdet (1985). Halk Şiirinde Üç Büyükler 1: Yunus Emre, Ġstanbul: Ġnkılâp Kitabevi. MORAN, Berna (1994). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Ġstanbul: Cem Yayınları. Seyyid Mustafa Rasim Efendi (2013). Tasavvuf Sözlüğü, haz. Ġhsan Kara, Ġstanbul: Ġnsan Yayınları. TATÇI, Mustafa (1990a). Yunus Emre Divânı I: İnceleme, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. TATÇI, Mustafa (1990b). Yunus Emre Divânı II- Tenkitli Metin, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. TĠMURTAġ, Faruk (1980). Yunus Emre Dîvânı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. TODOROV, Tzvetan (2012). Fantastik: Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım, Ġstanbul: Metis Yayınları. YAKIT, Ġsmail (2002). Yunus Emre de Sembolizm, Çıktım Erik Dalına, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Get to know Hodja Dehhânî Through Other Poet s Poems:

Get to know Hodja Dehhânî Through Other Poet s Poems: Hoca Dehhânî yi iyle : 1 ÖZET Mücahit KAÇAR 2, kaside Dehhân neredeyse bütün antoloji ve edebiyat tarihi söz konusu görülmektedir. Oysaki hem atfedilen gazellerine yeniden Anahtar Kelimeler: Dehhânî, Kemâl

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ Erdoğan BOZ ÖZET

ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ Erdoğan BOZ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 185-196, TURKEY ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) 1.1: Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan) 1.2: Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK

Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. I-XV, ANKARA-TURKEY Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK ÖZ GEÇMĠġĠ VE YAYINLARINDAN BAZILARI

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

VEDAT ALİ TOK, ESKİMEYEN TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNE MÜLAKATLAR, LAÇİN YAYINLARI, 2007 KAYSERİ, 209s.

VEDAT ALİ TOK, ESKİMEYEN TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNE MÜLAKATLAR, LAÇİN YAYINLARI, 2007 KAYSERİ, 209s. VEDAT ALİ TOK, ESKİMEYEN TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNE MÜLAKATLAR, LAÇİN YAYINLARI, 2007 KAYSERİ, 209s. İbrahim Etem BUYRUK Vedat Ali TOK tarafından Eskimeyen Türk Edebiyatı Üzerine Mülakatlar baģlığı altında

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ I Ders No : 0020110024 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016/2017 GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI 1. SINIF

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016/2017 GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI 1. SINIF 1. SINIF TDE115 Divan Edebiyatına Giriş I TDE111 Osmanlı Türkçesi I YAKUT TDE117 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı * TDE105 Türk Halk Edebiyatı Tarih Okt. Aziz Aşan Dikkat: Bu sınav, 25 Kasım da yapılacak

Detaylı

Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği'

Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği' On5yirmi5.com Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği' Sanat ve edebiyat çevresinin yakından tanıdığı Turan Koç, 'İslam Estetiği' adlı kitabını çıkardı. Kitap, meraklılarına yön gösteriyor... Yayın Tarihi : 8

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ Paragrafın Bölümleri Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır. a. Paragrafın giriş bölümü: Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir.

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZ DİZİMİ Ders No : 8107010023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.)

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.) 434002712012-2. SINIF GÜZ A-Seçmeli I No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS 1 271 A-Seçmeli I (Türkçenin Gelişme Ev releri) 3 0 3 5 2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) 3 0 3 5 3 275 A-Seçmeli I (Çağdaş

Detaylı

SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ

SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ Erdoğan BOZ ÖZET Bu yazıda, genel sözlüklerdeki sözlükbirimlerin (madde başlarının) tanımlanmasına anlambilimsel bir bakış yapılacaktır. Sözlükler

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Öğrenim Durumu : Hamdi KIZILER : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 BURDUR T: 24222744003306 F: sevkiyenas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 1. Yarıyıl Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 2 2 3 3 TDE111 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Z 3 0 3 4 TDE113 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Z 2 0 2 3 TDE115

Detaylı

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies. Gürol PEHLİVAN

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies. Gürol PEHLİVAN Yunus Emre. Editör: Ahmet Yaşar Ocak. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2012, 498 sayfa, ISBN: 978-975-17-3590-4. Gürol PEHLİVAN Türkiye de Yunus

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Gizli Duvarlar Ali Nesin

Gizli Duvarlar Ali Nesin Gizli Duvarlar Ali Nesin En az enerji harcama yasası doğanın en çok bilinen yasalarından biridir. Örneğin, A noktasından yayılan ışık B noktasına gitmek için sonsuz tane yol arasından en çabuk gidebileceği

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı