2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE"

Transkript

1 Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik Olgun ailesinin naylon altýnda ýsýnmaya çalýþtýklarýný yazdý. Deniz Olgun'un babasý Enver Olgun, Nevzat Çiçek'e Deniz'in ölümünü þöyle anlattý: "Naylonun altýndayýz, depremden beri. Kaç defa dilekçe verdim kaç defa gittim bana çadýr vermediler. Ben de gittim metre ile naylon aldým ve 12 nüfusuma bir çadýr yaptým. Soðuk naylon dinlemiyor. Çocuk zaten özürlüydü. Soðuk aldý önce Erciþ'te Sahra Hastanesi'ne götürdüm, dediler ki bu çocuðun yoðun bakýmda yatmasý gerekiyor, bizi Bitlis'e, oradan da Batman'a gönderdiler ve çocuk orada dün hayatýný kaybetti. Ben þimdi geri kalan nüfusumla tir tir titriyorum. AKP nin hükümet olmasýnýn ardýndan polisin OYAK ý olarak adlandýrýlan Polis Bakým ve Yardým Sandýðý (POLSAN) bütçesi ve silah anlaþmalarýndaki önemli rolü ile elinde silah olan dev bir þirket haline geldi. Ýnþaat, kozmetik, banka, sigorta, silah satýþý, otoyol yapýmý gibi bütün ticari alanlarda faaliyet bulunan POLSAN ýn önlenemez yükseliþini deðerlendiren Ýktisatçý Mustafa Sönmez, Emniyet Müdürlüðünün bütçeden son yýllarda aldýðý paya iþaret ederek, bunu Haki yerine mavinin hakim ve ikame edilmesi olarak deðerlendirdi. 2 DE KAPADOKYA CAZ GÜNLERÝ NDE GENÇLER ÝÇÝN CAZ DA 2010 da Kozmik Müzik tarafýndan organize edilen Kapadokya Caz Günleri, 2011 de de kararlýlýðýný ve caz tutkusunu sürdürüyor. Bölge sakinlerini ve turistleri bekleyen 5 günlük caz maratonunun programýnda konserler, söyleþiler ve caz geceleri yer alýyor. Kapadokya Caz Günleri nin bu yýlki en önemli etkinliði ortaokul ve lise öðrencilerini caz müziðiyle tanýþtýrmayý hedefleyen Gençler için Caz projesi olacak. Nevþehir Valiliði ve Milli Eðitim Müdürlüðü nün destekleriyle þehrin dört bir yanýndan bine yakýn öðrenci bu proje için Kapadokya Kültür Merkezi nde buluþacak. Hollanda da uzun süre caz eðitimi alan Onur Ataman ýn anlatýmý ekseninde, birçok caz müzisyen enstrümanlarý ve cazýn kültürü ile ilgili uygulamalý bilgiler vereceði projede ayrýca ünlü saksafon ustasý Yahya Dai nin B Planý performansý da yer alacak. B Planý, Dai nin birçok deðiþik enstrüman aracýlýðýyla ürettiði sesleri ve melodileri, bilgisayar ortamýnda birleþtirmesiyle, sahnede canlý olarak bir parça yaratmasýndan oluþuyor. Bu üç konu WikiLeaks belgelerinde karþýmýza çýkan siyasi perspektifler, ilaç þirketlerinin þekillendirdiði ABD politikasýnýn Türkiye deki izdüþümleri ve son derece çarpýcý bilgilere ulaþtýðýmýz ABD Genetiði Deðiþtirilmiþ Gýdalar (GDO) politikalarý ile Türkiye deki kurumlarýn bunlar karþýsýndaki tutumu oldu. Bu yazýda GDO konusu ele alýnýyor. Cablegate telgraflarý arasýnda bu konudaki politikalara dair çarpýcý bilgilere ulaþmak mümkün. GDO, genetik mühendisliðinin marifetleri ile deðiþikliðe uðratýlmýþ, yani normal koþullarda doðada bulunmayan, fakat laboratuar ortamýnda yaratýlmýþ olan canlýlarýn tümüne verilen isim. Genetiði endüstrinin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilen canlý bir inek olabileceði gibi bir mýsýr bitkisi ya da bitkilerin geliþiminde rol oynayan bir bakteri de olabilir. Türklerin en eski spor oyunlarý arasýnda yer alan, Orta Asya dönemine kadar tarihi geçmiþe dayanan ata sporumuz Atlý Cirit i Kapadokya Bölgesini ziyaret... Devrim Büyükacaroðlu Aðýtlar, bize kendi acýlarýmýzý hatýrlattýðýndan mý bu kadar yakýyor canýmýzý acaba... Baþkasýnýn acýsýný o kadar umursayabildiðimizi sanmýyorum açýkçasý. Bir an kalbimizi burkabilir kederli bir yakarýþ ama içimize oturmasý ve bir daha kalkmamasý için bizim için de yakýlmýþ olmalý galiba... ya da biz bunu fark edebilmeliyiz... Tez çalýþmasý için aðýt derleyen Sumru Diyarbakýr a gider. Aslen Karadenizlidir Sumru... Ýstanbul da okurken Hakkarili Kürt genci Harun la birbirlerine aþýk olurlar. Harun arkasýnda bir mektup býrakarak daða çýktýðýnda Aþýk Sumru nun olan biteni ne kadar kavrayabildiðini bilemiyoruz. Aðýtlarýn peþine düþmeye karar veren Sumru ise aðýtlarýn sadece aðýt olmadýðýný anlayacaktýr çaresiz. Aðýt; yakýlmýþ köy, kaçýlýrmýþ eþ, öldürülmüþ abi, mezarý bilinmeyen dayý olunca... Aðýt, 17 bin 500 kayýp olunca Sumru ayný Sumru olarak kalamaz artýk... Bütün isteði eþinin mezarý baþýnda aðýt yakabilmek olan Kürt kadýnlarý bu Karadenizli kýza baþlarýna geleni anlattýkça daða çýkan sevgilisinin hatýrasý ile yüzleþmek zorunda kalan Sumru da kendi aðýdýný yakar aslýnda... Devamý 5 DE Hiç kuþkusuz Aleviler için Þahý Merdan Ali (Ali Haydar ül Murtaza Ebu Turap, Haydarý ;Kerrar) yol ve erkanýn bir gereði olarak tarifi aþan kutsal deðerlerin sembolüdür. Gadir Hum da Muhammed Mustafa nýn dile getirdiði deðerler ihmal, ihlal ve inkar edilmiþtir. Bu ihmal, ihlal ve inkarýn bir sonucu olarak Þahý Merdan Ali, inkarcýlarýn saldýrýsýna uðramýþ, Ýmam Hüseyin Kerbela da þehit edilmiþ, tarihin her döneminde Aleviler saldýrý, zulüm ve katliam ile karþý karþýya kalmýþtýr.

2 Murat Selenoðlu 23 Ekim de Van da gerçekleþen deprem Türkiye nin deprem konusundaki durumunu da tekrar ve tekrar gözler önüne serdi. Sivil toplum oraya ulaþýncaya kadar, ikinci güne denk geliyor bu süre, deprem bölgesinde gerçekleþmesi gereken arama ve kurtarma iþlemi baþarýsýz oldu. Zaten Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da bunu ilk gün baþarýsýz olduk þeklinde dile getirdi. Ýlk günlerde bölgeden gelen haberlerin aðýrlýklý bir bölümü hiç yardým gitmeyen, kimsenin ilgilenmediði köylerdi. Sonra yavaþ yavaþ toplum devleti bir kenara itti ve yardým týrlarýnýn direksiyonuna kendisi geçti. Belki de devleti de enkaz altýndan çýkardý. Enkaz altýndan baþka konular da çýktý. Bu konularýn en önemlisi ise rant. Öðrendik ki, deprem aslýnda çok karlý bir yatýrým aracýna ve çok etkili bir silaha dönüþebilir. Örneðin, depremin ilk günlerinde, en gerekli zamanda, yardým gitmeyen insanlarýn bir an önce gelen yardýmlara ulaþmak için hareket etmesi; Türkiye nin Batý kaynaklý olan medyasýnda bir yaygara kopmasýna neden oldu. Yaðma! diye. Üç gün önce enkaz altýndan çýkmýþ, karþýsýnda hiçbir þekilde organize olamamýþ bir yapý gören insanlarýn çadýrlara ulaþmaya çabalamasý yaðma olarak nitelendirildi. (Gayet nezih bir kokteylde, bu baþlýklarý atan insanlarýn minicik bir kanepeye ulaþmak için birbirlerini ezdiðini de görebilirsiniz!) Bu görüntüler ve nitelendirmeden kýsa bir süre sonra, kamuoyunda yoðunlaþan tepkiler sonucunda 1999 dan itibaren toplanan deprem vergilerinin ne olduðuna yanýt geldi hükümet cephesinden. Duble yol olmuþ vergiler. 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri nde AKP nin en büyük seçim malzemelerinden bir tanesi olan duble yollar yani. Ayný medyaya baktýðýmýzda hiçbir gazetenin Yaðma! diye yaygara kopardýðýný göremedik tabii ki. (Bir kiþi TRT de konuyu vergilere getiriyordu ki, spiker alelacele yayýný kesti.) 1999 dan beri milyarlar toplanýyor ve hala Kýzýlay Baþkaný gülerek televizyonlarda Türkiye nin toplam elli bin çadýrý olduðunu söyleyebiliyor. Çünkü paralar seçim yatýrýmlarýna gitmiþ. Ýþte gerçek yaðma ve depremden rant çýkarmaya bir örnek budur. Depremden dört gün sonra baþka bir durum ortaya çýktý. Baþbakan Erdoðan bir toplantýda þunlarý söyledi: Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýz ile bir çalýþma içine gireceðiz. Artýk þehirlerimizde kaçak yapý, gecekondu, gerekirse yetkiyi tamamen Bakanlýðýmýza alacaðýz ve bu tür binalarýný deðiþtirmeyen, yýkmayanlara sormadan kamulaþtýrmasýný yapacak ve binalarý yýkacaðýz. ( ) Baþta Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, bütün bu gecekondular, kaçak binalar þimdiden haberini veriyoruz. Lütfen bu çaðrýlarýmýza kulak versinler. Efendim iþte müteahhitlerle anlaþacaðýz, bilmem ne falan yok. Ramazan da Ankara da þöyle bazý gecekondu bölgelerini dolaþtým. TOKÝ ye veremeyiz, müteahhit arýyoruz, artýk müteahhit þu bu falan bekleyemeyiz. Hemen müdahalemizi yapacaðýz. Hem þehirlerimizi güzelleþtireceðiz, hem de buralarý saðlam güvenilir konutlarla donatacaðýz. Þimdi bu açýklamayý okuduktan sonra sözün sahibine dair ufak bir parantez açmak gerekli. Bu açýklamanýn sahibi kim? Recep Tayyip Erdoðan yýlýnda Ýstanbul a baþkan olmuþ, 2002 yýlýnda da partisi tek baþýna iktidara gelmiþ bir kiþi. Yani sadece Ýstanbul özelinde konuþursak, son 17 senenin, 14 senesinde bir þekilde Ýstanbul u yönetmiþ kiþi. Yýl 2011 olduðunda, Ýstanbul da depreme dayanýksýz binalar aklýna geliyor. Normal mi? Bir yollu izlersek normal. O yol baþka bir taraftan akýyor. Adým adým izlenebilecek bir yol. (1) TOKÝ Genel Müdürü Erdoðan Bayraktar, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri nde AKP den milletvekili seçildi. (2) Seçildikten sonra, baþýna geçeceði bir bakanlýk oluþturuldu. Bakanlýðýn adý, Erdoðan ýn da andýðý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý oldu. Ve þimdi de o bakanlýk asýl görevine kavuþtu. (3) Depremden sonra Baþbakan hedefi açýkladý. Komutaný ise Erdoðan Bayraktar! Hedef nedir? Hedef, þehirlerin, dönüþtürülemeyen, apartmanlaþtýrýlamayan bölgelerini hemen apartmanlaþtýrmak. Yukarýda sorduðum soruya dönersem, bunun 17 sene sonra akla gelmesi normal mi? Evet normal! Bir kere deprem büyük bir þans. Yaþanan olaðanüstü durum karþý sesleri bastýrmak için büyük bir þans. Ýkincisi 17 sene önce böyle bir hedefe gerek yoktu. Þehirlerde zaten henüz boþ olan, yapýlaþmaya ve ranta müsait bölgeler çoðunluktaydý ama þimdi þehir(ler) týkandý. Direnmeyen bölgeler zaten çoktan apartmanlaþtý ve yaþayanlarý sürüldü, direnenlere ise ne olacaðýný Baþbakan söylüyor: Artýk þehirlerimizde kaçak yapý, gecekondu, gerekirse yetkiyi tamamen Bakanlýðýmýza alacaðýz ve bu tür binalarýný deðiþtirmeyen, yýkmayanlara sormadan kamulaþtýrmasýný yapacak ve binalarý yýkacaðýz. Sanki depremde gecekondular yýkýlýrmýþ gibi! Fotoðraf aslýnda çok net. Depremin, nasýl ranta dönüþtürüleceðini, önümüzdeki yýllarda kentsel dönüþümün, depreme hazýrlýk adýyla nasýl kentleri þantiyeye çevireceðini ve buradan yaratýlacak ekonomi ile sermaye akýþý saðlanacaðý net bir þekilde ortaya çýkýyor. Deprem hýzýr gibi yetiþiyor bir þekilde. Yerel ya da merkezi yönetim, eðer sizin yaþadýðýnýz bölgeye göz koyduysa, bir þekilde sizi oradan atýp, TOKÝ ya da reklam yýldýzý müteahittlere vermek istiyorsa, kýlýf hazýr: Enkaz altýnda ölmek mi istiyorsunuz? Böyle böyle göz koyulan yerler ortaya çýkacaktýr yakýnda. Bazýlarý çýkmaya baþladý bile. Artýk kimse, milyonlarca liraya satýlabilecek apartman dairelerinin yapýlacaðý yerlerde, bedavadan(!) oturamayacak! Sonra? Sonra olacaklar açýk. Türkiye nin gizliden gizliye yaþadýðý krize bir þekilde ilaç olabilecek bir ekonomi, oradan gelecek rantýn dönüþtürülmesi, belki yeni duble yollar(!) ve yeni seçim malzemeleri. Deprem enkazýndan çýkan rant iþte budur. (Yeþilgazete) AKP nin hükümet olmasýnýn ardýndan polisin OYAK ý olarak adlandýrýlan Polis Bakým ve Yardým Sandýðý (POLSAN) bütçesi ve silah anlaþmalarýndaki önemli rolü ile elinde silah olan dev bir þirket haline geldi. Ýnþaat, kozmetik, banka, sigorta, silah satýþý, otoyol yapýmý gibi bütün ticari alanlarda faaliyet bulunan POLSAN ýn önlenemez yükseliþini deðerlendiren Ýktisatçý Mustafa Sönmez, Emniyet Müdürlüðünün bütçeden son yýllarda aldýðý paya iþaret ederek, bunu Haki yerine mavinin hakim ve ikame edilmesi olarak deðerlendirdi yýlý merkezi bütçesinden 10 Milyar 578 milyon TL pay alan Emniyet Müdürlüðü, bu bütçe ile bugüne kadar bütçeden aslan payýný alan TSK nin bütçesini burun buruna geçerken, Polis Bakým ve Yardým Sandýðý da merkezi bütçenin dýþýnda yeni bir sermaye gücü olmaya aday görünüyor. Polisin OYAK ý olarak adlandýrýlan POLSAN, 3201 sayýlý Emniyet Teþkilat Kanunu nun 90 ýncý maddesine istinaden 1952 yýlýnda kuruldu. Amacýný Ortaklarýnýn her türlü sosyal ihtiyaçlarýný yerinde, zamanýnda ve etkin bir þekilde karþýlayan, ortaklarý için yeni deðerler yaratmaya çalýþan, büyüyen, devamlýlýðý esas alan, saygýn, güvenilir ve Türkiye nin önde gelen sosyal yardým sandýðý olmaktýr. Ýþtiraklerimizde kârlýlýðý artýrarak, ortaklarýmýzýn kâr paylarýnda yükseliþ saðlamayý hedefleyen sandýðýmýz, aklý ve ilmi rehber edinen þirketlerimizle çok daha güçlü olarak tanýmlayan POLSAN ýn iþtirak ve ortaklýklarý ise dikkat çekiyor. BANKA VE SÝGORTA POLSAN DAN SORULUR POLSAN, artýk 1952 yýlýnda kurulduðu gibi deðil. 200 binin üzerinde emniyet mensubunun 98 bininin üyesi olduðu sandýðýn Polsan Turizm, Poltek, Polsan Ýnþaat, Ankara Sigorta ve Polsan Portföy adlý iþtirakleri ile Atasu ve Polpet le de ortaklýklarý bulunuyor. Sandýðýn iþtiraklerinden Ankara Sigorta 1936 yýlýnda Bakanlar Kurulu kararýyla, Cumhurbaþkaný Celal Bayar ýn baþkanlýðýnda kuruldu larda Etibank ýn yüzde 85 lik sermaye payý sahibi olduðu þirket, 1997 yýlýnda Etibank hisselerinin özelleþtirme kapsamýna alýnmasýyla, POLSAN tarafýndan satýn alýndý. Ankara Sigorta bugün 9 bölge müdürlüðü, 250 çalýþan ve 800 ün üzerinde acenteye sahip bir þirket. POLSAN iþtirakleri arasýnda en dikkat çekici olan ise Poltek yýlýnda kurulan Poltek Teknoloji ve Yazýlým AÞ, 12 bin ortaðýna kefil ve kredi kartý olmadan, 36 aya kadar vade seçenekleri hizmet veriyor. Ýþtirakin faaliyetleri bununla sýnýrlý deðil. Silahtan bilgisayar, cep telefonu ve beyaz eþyaya online satýþa bir çok alana el atýyor. POLSAN Ýnþaat ise adýný TOKÝ ile yaptýðý toplu konut projeleri ile duyuruyor. Firma, Ankara da TOKÝ-Polsan Turkuaz Vadisi, Eryaman da Etap ve Yapracýk konutlarýna imza attý. Polsan Portföy Yönetimi, Polsan ýn yüzde iþtiraki olarak kuruldu. 600 bin TL ödenmiþ sermayesi bulunan Portföy Yönetimi, 2 adet daha yatýrým fonu kurmayý hedefliyor. SÝLAH SATIÞI Poltek, Amerika-Almanya ortaklýðý silah firmasý SigSauer in Türkiye distribütörü. Poltek Genel Müdürü Murat Küçük, Emniyete kasým ayý baþýnda yeni Sigsauer tüfekler satýn alýndýðýný aktardý, ancak Emniyete silah satmadýklarýný savunuyor. Ancak bazý forum sitelerindeki iddialar dikkat çekici. Ekim ayýnda bölge illerinde görevli emniyet istihbarat personeline 1600 dolar karþýlýðýnda demirbaþ olarak sigsauer tabanca daðýtýldýðý belirtiliyor. Uygulamanýn Polsan ýn Sigsauer firmasý ile yaptýðý anlaþmanýn ardýndan geldiði kaydedilirken, Polsan ýn, anlaþmadan silah baþýna dolar kâr yaptýðý öne sürülüyor. MAYIN TEMÝZLEYÝP MAKYAJ MALZEMESÝ SATIYORLAR Silah satýþýnda Ortadoðu ülkelerine açýlmayý da hedefleyen Poltek, uluslararasý bazý þirketlerle de yeni anlaþmalar imzaladý. Buna göre þirket, mayýn temizleme aletleri üreten Alman Minewolf, x-ray cihazlarý üreten Alman Smiths Heimann, savunma ve güvenlik hizmetleri veren Ýspanyol Indra, mayýn temizleme sistemleri üreten ve hizmeti veren Hýrvat HCR ve Danimarkalý Damasec firmalarý ile teknolojik iþbirliði konusunda anlaþma yaptý. Poltek, Suriye sýnýrýnda gündeme gelen mayýn temizleme iþinin de adayý olan Poltek, emniyet mensuplarýnýn eþlerine yönelik projelere de sahip. Genel Müdür Küçük, projeyi Sandýk üyelerinin çoðunluðu erkek. Çoðunun eþi ev hanýmý. Bizde 98 bin ev hanýmýnýn Poltek makyaj malzemesi satmasý için çalýþmalara baþladýk. Bunun için büyük kozmetik firmalarýna taþeron üretim yapan bir firmayla anlaþtýk þeklinde açýklýyor. BOLU DAÐI PROJESÝNÝN EN BÜYÜK ORTAÐI Polsan ýn ortaklarý arasýnda Atasu, Boluda ve Polpet bulunuyor. Polsan ýn yüzde 75 ini satýn aldýðý Atasu, Jandarma Asayiþ Vakfýna ait Javsu ya da rakip. Polsan, yüzde 25 i hâlâ AOÇ ya ait olan Atasu ya Sakarya nýn Hendek ilçesi sýnýrlarý içindeki Kerem Ali Daðý nýn Almacýk mevkiine 30 milyon liralýk yatýrým yaptý. Polpet, emniyet mensuplarýna akaryakýt saðlarken, en dikkat çekici ortak Boluda firmasý. POLSAN, 70 milyon TL proje yatýrým bedeli ile Boluda projesinin en büyük ortaðý. Alýþveriþ dinlence ve eðlence merkezi Boluda nýn Türkiye nin en büyük otobaný olan Anadolu otobaný üzerine 630 bin metrekarelik alaný ve günlük 75 bin ziyaretçi kapasitesi bulunuyor. (Ýstanbul/DÝHA) BÜTÇE PAYI TSK YI GEÇTÝ POLSAN ýn önlenemez yükseliþini genel konsept içinde ve Emniyet Genel Müdürlüðüne ayrýlan paylarla birlikte ele almak gerektiðine iþaret eden Ýktisatçý Mustafa Sönmez ise son yýllarda ise savunmaya ayrýlan bütçenin emniyet teþkilatýna ayrýlan bütçe harcamasýnýn altýnda kaldýðýna da dikkat çekti. Mustafa Sönmez, AKP hükümetinin cemaatler üzerinden daha fazla kontrol edebildiði polis teþkilatýna ayýrdýðý bütçenin saðlýk ve eðitim gibi önemli konulara ayrýlan bütçenin çok üstünde olduðunun altýný çizdi. Sönmez, Bu durumu genel konsept içinde düþünmek lazým. Sermayesi artýyor ise bu yeni bir durum. Haki yerine mavinin hakim ve ikame edilmesi diye konuþtu.

3 Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Cuma Onur ÞAHÝN Geçtiðimiz yýl Kapadokya Caz Günleri ekibi, baþarýlý bir organizasyona imza atýp, bu doða harikasý bölgeye caz müziðini getirmiþti. Bu sene de 20 Kasým-4 Aralýk tarihleri arasýnda gerçekleþecek Kapadokya Caz Günleri, ünlü caz müzisyenleri yanýnda sosyal sorumluluk projelerine de yer verecek de de bütün etkinlikler herkese açýk ve ücretsiz olacak da Kozmik Müzik tarafýndan organize edilen Kapadokya Caz Günleri, 2011 de de kararlýlýðýný ve caz tutkusunu sürdürüyor. Bölge sakinlerini ve turistleri bekleyen 5 günlük caz maratonunun programýnda konserler, söyleþiler ve caz geceleri yer alýyor. Kapadokya Caz Günleri nin bu yýlki en önemli etkinliði ortaokul ve lise öðrencilerini caz müziðiyle tanýþtýrmayý hedefleyen Gençler için Caz projesi olacak. Nevþehir Valiliði ve Milli Eðitim Müdürlüðü nün destekleriyle þehrin dört bir yanýndan bine yakýn öðrenci bu proje için Kapadokya Kültür Merkezi nde buluþacak. Hollanda da uzun süre caz eðitimi alan Onur Ataman ýn anlatýmý ekseninde, birçok caz müzisyen enstrümanlarý ve cazýn kültürü ile ilgili uygulamalý bilgiler vereceði projede ayrýca ünlü saksafon ustasý Yahya Dai nin B Planý performansý da yer alacak. B Planý, Dai nin birçok deðiþik enstrüman aracýlýðýyla ürettiði sesleri ve melodileri, bilgisayar ortamýnda birleþtirmesiyle, sahnede canlý olarak bir parça yaratmasýndan oluþuyor. B Planý, özellikle gençlerin bilgisayara duyduðu ilgi göz önünde bulundurularak, müziðin farklý þekillerde üretimi hakkýnda onlara ilginç fikirler verecek. Gençler için Caz projesinin çýkýþ noktasý, gençlerin Kapadokya Caz Günleri 2010 a gösterdiði yoðun ilgi ve merak oldu. Sanatsal ve kültürel geliþimin bu denli önemli olduðu bir dönemde, cazýn özgür yapýsýnýn ve kendini ifade etmekteki gücünün gençlerin geliþiminde büyük rol oynayacaðý göz önünde bulunduruldu ve onlar için anlaþýlýr, ilgi çekici ve öðretici bir içerik oluþturuldu. Piyano, gitar, davul gibi kolay ayýrt edilen enstrümanlar konusunda daha fazla bilgi sunulmasý kadar, kontrbas, saksafon gibi türk müziðinde sýkça rastlanmayan enstrümanlar hakkýnda bilgi verilmesi, gençlerin müziði hem kompozisyon olarak, hem de farklý öðelerinin farkýna vararak algýlamasýný mümkün kýlacak. Türkiye nin en önemli caz müzisyenleri Gençler için Caz projesinde heyecan ve tutkuyla müziklerini ifade etmeye hazýrlanýyor. Bu projenin yaný sýra Swing A La Turc, Ýmer Demirer Quartet & Ayþe Gencer, Alp Ersönmez - Yazýsýz, Ozan Musluoðlu Quartet & Meltem Ege ve Ülkü Sunat Trio gibi önde gelen müzisyenlerimiz de Kapadokya Caz Günleri 2011 de yer alacak. Etkinliklerin açýlýþ konseri, 30 Kasým 2011 tarihinde baþarýlý ney sanatçýsý Aziz Þenol Filiz ve Önder Focan ýn da üyesi olduðu Swing A La Turc tarafýndan Nevþehir Kapadokya Kültür Merkezi nde 20:30 da gerçekleþtirilecek/ Ayrýntýlý bilgi için: Kapadokya Caz Günleri resmi web sitesi: Burcu Yýlmaz Tel: NOT: Festivali medya kuruluþu adýna takip etmeniz halinde bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz. Ýyi çalýþmalar... Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin Kaim Nevþehir Üniversitesi giriþimleri ile Nevþehir Üniversitesi Kapadokya Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM), Nevþehir Valiliði ve Nevþehir Belediyesi iþbirliðinde düzenlenen 1. Uluslararasý Nevþehir Tarih ve Kültür Sempozyumu bugün baþlýyor. 1.Uluslararasý Nevþehir Tarih ve Kültür Sempozyumu 16 Kasým 2011 Çarþamba günü Ürgüp Perissia Otelde saat Açýlýþ programý ile baþlayacak. Sempozyum saatleri arasýnda yapýlacak olan açýþ konuþmalarý sonrasý arasý öðle yemeðini takiben da Uluslararasý Sulucakarahöyük/ANKARA DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin ortaklaþa düzenlediði Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi 2-4 Aralýk 2011 tarihinde Ýnþaat Mühendisleri Odasý Konferans Salonunda gerçekleþtirilecek. Kongre kapsamýnda, "Taþeronlaþmanýn Ýþçi Saðlýðýna Etkileri... Taþeronlaþmanýn Önüne Nasýl Geçeriz?", "Güvencesizler-Geleceksizlik ve Saðlýk", "Ýþçinin Bilme Hakký ve Saðlýklý Emek", "Çalýþma Yaþamýnda Kadýn", "Hegemonya ve Karþý Hegemonya Mücadelesi; Gönüllülükten Ýtiraz Hakkýna..." Karma Sergi açýlýþý Ürgüp Sebahat ve Erol Tokgöz Meslek Yüksekokulu Uygulama Otelinde yapýlacak. 16 Kasým 2011 Çarþamba günü Ürgüp Sebahat ve Erol Tokgöz Meslek Yüksekokulu Uygulama Otelinde saat de eþ zamanlý 6 salonda yapýlacak Bilimsel Program la baþlayan bilgi þöleni Kasým 2011 tarihlerinde olmak üzere 4 gün sürecek. baþlýklarýyla beþ panel yapýlacak. Ayrýca Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði konularýnda iki ayrý grup çalýþmasý gerçekleþtirilecek. 13 Kasým 2011 Tarihli Yeni Akit gazetesi sürmanþet haberde Vekillik için Kandil den izin istemiþler baþlýðý ile Genel Baþkan Yardýmcýmýz Kemal BÜLBÜL ü ve Federasyonumuzu hedef göstermiþtir. Tamamen uydurma ve kurgulanmýþ Bilgilerden oluþan haberin Bir yerlerden Yeni Akit Gazetesine servis edildiði açýkça görülmektedir. Genel Baþkan Yardýmcýmýz Kemal BÜLBÜL ve Alevi Bektaþi Federasyonu kurgulanan bir oyuna alet edilmek isteniyor. Planlý bir siyasetle Türkiye yi siyasal Ýslam ýn amaçlarý doðrultusunda Dizayn etmek isteyen zihniyet Ergenekon terör Örgütü adý altýnda aydýn ve gazetecileri tutukladý. Hükümet ve sayýn Baþbakan kendilerine Muhalif olan her kim varsa bir kýlýf bulup Tasfiye etmeye bu olmaz ise karalamaya çalýþýyor. Mustafa Balbay, Ahmet Þýk, Nedim Þener gibi gazeteciler de bu baðlamda tutuklanmýþtýr. Prof. Dr Büþra Ersanlý ve Yazar Ragýp Zarakolu gibi bilim insanlarý ve aydýnlarýn KCK Yöneticisi gibi uydurma gerekçelerle tutuklandýðý bir süreçte Yeni akit Gazetesi Genel Baþkan Yardýmcýmýzý ve Federasyonumuzu Hedef göstererek Bir taþla birkaç kuþ birden vurmayý amaçlýyor olmalý. Son dönemde Türkiye deki demokratik muhalefeti ve demokrasi, insan haklarý, inanç özgürlüðü gibi temel deðerleri savunan ve bunun demokratik mücadelesini yürüten tüm kurum ve bireyler Hedef durumundadýr. Bu uydurma Haber bunun en bariz örneðidir. Kaldý ki yasal, demokratik bir partiden milletvekili adayý olacak bir kiþi Adaylýk için nereye baþvuracaðýný bilir! Haberin amacý Yeni Akit Zihniyetine uymayan demokratik kurumlarý, demokrasi ve toplumsal barýþa inanmýþ bireyleri, aydýn, yazar ve bilim insanlarýný hedef göstererek bir Korku toplumu yaratmaktýr. Yeni akit Gazetesinin Vekillik için Kandil den izin istemiþler baþlýklý haberi tamamen uydurma, spekülasyon ve hedef göstermekten baþka bir amaç içermemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. ALEVÝ BEKTAÞÝ FEDERASYONU GENEL YÖNETÝM KURULU 14\11\2011 ALEVÝ BEKTAÞÝ FEDERASYONU (ABF) Sokullu Mehmet Paþa Cad. Ýðde Sokak No: Dikmen-Ankara Tel: (0.312) * Fax: (0.312)

4 YAÞAR AYDIN Fethullah Gülen in Ýslam sosyalizmi diye bir þey var mý? baþlýklý yazýsýný Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nden Prof. Dr. Ýlhami Güler ile tartýþtýk. Ýslam ýn yedinci yüzyýlda ortaya çýktýðýnda, ortaya koyduðu ezilenden yana olan temel telosu Avrupa da sosyalizm tarafýndan konuldu diyen Güler e göre, Ýslam la Sosyalizm arasýnda en genel anlamda yöndeþlikten bahsedilebilir. Ama bu tartýþmanýn Ýslami aydýnlar tarafýndan es geçildiðini de belirtiyor Ýlhami Güler. içerisinde insan vicdaný tarafýndan görülmesi ve yaratýlmasý gerektiðini savunan bir teolojinin zayýf da olsa Ýslam tarihi içerisinde var olduðunu söyleyebiliriz. Bu ikinci damar zor olduðu için, fatura ödenmesi gerektiði için, sýkýntýlý olduðu için zayýftýr. Dinlerin ortak temalarýndan biri adalet vurgusudur. Ýslam ýn Mekke gibi bir ticaret kentinde doðmasý sebebi ile özellikle ekonomik sefalete vurgu yapmasý onun lehine olan bir durumdur. Bu alana Ýslam özel bir eðilim gösterdi. >>>>Ýslam ve Sosyalizm iliþkisi dar bir çevrede olsa da tartýþýlýyor. Ama yüzyýllardýr sosyalizm isyanken Ýslam iktidar olarak algýlandý. Bu durumda böyle bir iliþkiden bahsetmek mümkün mü? Dinin tarihi süreç içerisinde iktidarla özdeþleþtirilmesi ile ilgili tartýþmayý Ali Þeriati Dine karþý Din kitabýnda özetledi. Dinlerin tarihinde genel olarak iki eðilim var. Birincisi metne baðlý, biz ona Nascý diyoruz. Metni mutlaklaþtýran, kutsallaþtýran; metni ezeli ve ebedi, bütün zamanlar için tarih dýþý, toplum dýþý olarak gören dogmatik eðilimdir. Bu eðilim tarih içinde görüldüðü gibi iktidarla kolayca eklemleþir ve Marx ýn da söylediði gibi din halklarýn afyonu olur. Toplumu gerçeklikten ve hayattan koparýr. Onlarý zaman dýþý bir hülyada, bu dünyayý bütünü ile ýskalayan; reel hayatý, baskýyý, sömürüyü meþrulaþtýran bir teoriye dönüþür. Genel anlamýyla Ortodoksiler diyelim. Ýslam da bunun dýþýnda deðil. Bir de peygamberlerin kendisi baþta olmak üzere ezilen, maðdur edilen, sömürülen alt tabakalarýn ve o insanlarýn derdi ile ilgili hakkaniyet, vicdan arayan bir damar dinler de vardýr. Diðer dinler için tam söyleyemesek de Ýslam için böyledir. Mekke gibi zengin sýnýfýn olduðu, yoksullarýn ve ezilenlerin olduðu bir kentte çýkýyor Ýslam. Özellikle Kuran a, Kurucu Metnin Mekke Ayetlerine bakarsanýz yüzde 50 þirkle uðraþýrken yüzde 50 de ahlaksýzlýkla, adaletsizlikle uðraþýyor. Maun Süresi dine inanmamakla, yetimlerin sorunlarýna eðilmemeyi ayný karakterin iki unsuru sayar. Diðer taraftan Ebuzer, Hz. Ali Mutezile, Þia nýn ilk baþlangýcý gibi Emeviler in siyasal iktidarý gasp ederek, Ýslam ý zenginlerin iktidarý haline getirmelerine karþý bir baþkaldýrýdan, bir isyandan da söz edebiliriz. Haktan, adaletten yana olan texti deðil de konteksi esas alan, yani metni bir söz olarak gören, sözün gücüne ve sözün yeniden söylenebileceðine, tarihsel süreç >>>>Ýslam ýn Sosyalizmle iliþkilendirilmesi doðuþ anýndaki bu vurgudan mý kaynaklanýyor? Ýslam ýn yedinci yüzyýlda ortaya çýktýðýnda, ortaya koyduðu ezilenden yana olan temel telosu Avrupa da sosyalizm tarafýndan konuldu. En genel anlamda yöndeþlikten bahsedilebilir. Ama Ýslam la Sosyalizm arasýnda metafizik öncüllerin farklýlýklarýnýn olduðunu da teslim etmek lazým. Ama bu fark da bence Sosyalizm in Aydýnlanmacý geliþmeden almasý ve materyalist yönünün öne çýkmasý. Ama bu anlamda çok ciddi, ele gelir bir tartýþmanýn olduðunu sanmýyorum. Ýslami aydýnlar arasýnda bu tartýþma hep es geçilmiþ, konuþmamýn baþýnda söylediðim birinci yönelim hâkim olmuþtur. >>>>Ýslam, sosyal adalet kavramýný nasýl açýklýyor? Örneðin eþitlik ve adalet için ortaya konan zekat yeterli midir? Ýslam da gönüllü infak vardýr. Ama bir de zorunlu olan zekat var. Ayrýca Ahret kavramý bana sorarsanýz ayný zamanda hem ahlaki hem de ekonomiktir. Allah, insanlara bu dünyada verin ahrette karþýlýðýný vereyim diyor. Bunu da ekonomik terimlerle ifade ediyor. Burada bir verin, ben yedi yüz vereyim diyor. Ýslam da Zekat zorunlu iken, tarih içinde baþýna gelenler onu sadece bir ibadet haline getirdi. Ýslam ý birinci teolojiye göre yorumlayan anlayýþ onu ibadete dönüþtürdü. Kuran helal kazancý kabul etti. Ama bununla birlikte kazananlara toplumsal bir sorumluluk da yükledi. Deyim yerindeyse herkesin uymasý gereken yasa çýkardý. Ýlk uygulandýðýnda zekatýn miktarýný belirlerken toplumun ihtiyaçlarý gözetilerek yapýldý. Ýlk siyasal otorite olarak Hz. Muhammed i alýrsak, onun toplumsal ihtiyaçlarý gözeten bir noktadan belirlediði, verilmesini zorunlu kýldýðý bir görevdi. Gönüllülüðe býrakmadý. Týpký bugün alýnan vergi gibi. Ama þimdi zekat, geçmiþ rakamlara göre hesaplanýyor. Bu kabul edilemez. Kuran ýn kuruluþ aþamasýnda vazetmiþ olduðu Ýslam ýn politik iktisat yanýnýn en önemli aparatý, kurumu tarih sürecinde elimine olmuþtur. Zekatý bugünkü yapýsý ile adaletsizliðin çözümüne bir öneri olarak getiren varsa o yalan söylüyordur. Bugün zekat sadakaya, zenginlerin vicdanýn temizleyen aygýta dönüþmüþ durumdadýr. En büyük hata zekatýn vergi olmaktan çýkarýlmasýdýr. Zekat zorunlu olmalý ve meþru kamu otoritesi tarafýndan belirlenmeliydi. Zekat o gün temel ihtiyaç ne ise oraya daðýtýlýyordu. Orada kullanýlýyordu. Kamu otoritesi bugün de temel ihtiyaçlarýný belirler oraya kullanýr. Zekatýn kelime anlamý da buradan geliyor. Temizlikten geliyor. Vergilendirilmiþ kazanç kutsaldýr. Vergini veriyorsan malýný temizlemiþ oluyorsun. Ancak tarihsel süreç içerisinde böyle algýlanmadý. Bu yüzden Marksistler Ýslam ý kapitalizmle özdeþleþtiriyor. Bunda da haklý oluyorlar. >>>>Bu sadece Ýslam dininin sorunu mu? Pazar ve ticaret tarihi neredeyse insanlýk tarihi kadar eskidir. Bu kavramlarý kapitalizme baðlamamak lazým. Baþlangýçta hak olmayan kazanca bütün dinler karþý çýktý. Bu anlamda Ýslam da bu konularda yasak getirdi. Ancak 16. ve 17. yüzyýlda metafizik öncülleri deðiþti. Emtia, mülkiyet; ister toprak, ister diðer zenginlikler olsun tanrýnýn bir lütfü, emaneti olmaktan çýktý. Üstte bir þemsiye olarak duran Tanrý ölünce her þey insanlýðýn eline geçmiþ oldu. Reel olarak bizim oldu. Ahret yok. Ölüm nihai son haline geldi. Ýnsanlýk sýnýrlý olan zenginlik kaynaklarýna yöneldi ve paylaþmayý reddetti. Arap Baharý firavunlara, ABD ve Avrupa daki isyanlarda da Karunlara baþkaldýrýdýr Kendiliðinden geliþen, o bölgedeki insanlarýn býçaðýn kemiðe dayandýðý anda firavunlara karþý isyanýdýr sadece. Mücadele sýrasýndan dinden fikir devþirilmedi. ABD ve Avrupa daki isyanlarda da Karunlara bir baþkaldýrý var. Arap Baharý firavunlara, ABD ve Avrupa dakiler de kapitalistlere isyandýr. Ýslam ýn temel öncüllerine dönersek adaletli bir toplumsal sistem üretilebilinir. Yeni bir sözleþme, yeni bir düzen yaratmaya yetecek kadar Ýslam ýn temel öncülü var. Ama mevcut durumda buna dair bir ýþýk görmüyorum. Son bin yýldýr Ýslam Dünyasý cepten yiyor. Tekrardýr. Egemen olan Ýslam ýn ortodoksi yapýlanmasý dogmatik bir teolojidir. Buradan çok fazla bir þey çýkmýyor. Dindar bir duruþ rakamsal hýrsýzlýklara meydan vermez. Reel ekonomiye ve onun paylaþýmýnda hakkaniyete, denetime, vergilendirilmesine, adil bir þekilde uygulanmasýna dayanmalý. Ama insanlarýmýz bunlarý din olarak görmüyor. Kapitalist sisteme sonuna kadar eklemlenmiþ, fakirlere sadaka vermeyi ibadet sayýyor. >>>>Çok umutlu deðilsiniz sanýrým? Ýnsanlar vicdanlarýný kandýrmadan Allah saygýsý ve ahrete inandýðýndan dolayý adaletli olabilir. Bu da Ýslam ýdýr. Ama sadece buraya, insana býrakýlamaz. Toplumsal ve devletin örgütlenmesinde adaletin toplumsal olarak temin edilmesinin Ýslami bir sorumluluk olduðuna inanýyorum. Bunu Ayet dayandýrmanýn da anlamý yok. Ýnsan aklý ve vicdaný kendini kandýrmýyorsa bu kurumlarý insanlar kendileri de yaratabilir. Hakkaniyete uygun bir kurum yaratýlabilir. Sendika, bunlardan bir tanesi ise bu sendika olmalý. >>>>Dünyanýn yoksullarý daha çok Ýslam coðrafyasýnda. Bu durum Ýslam ýn adaletçi, eþitlikçi yönünü açýða çýkarabilir mi? Teolojik olarak Ýslam daki temel önermelerle, kapitalizmin bu gezegeni karþý karþýya býraktýðý insani ve çevresel sorunlardan Paradigma öncüllerini deðiþtirmek þartý ile çýkýþ olabilir. Ama yaþadýðýmýz Ýslam coðrafyasýna bakarsak böyle bir entelektüel hazýr oluþun olmadýðýný söyleyebilirim. Arap Baharý na ne Ýslam ne de Sosyalizm renk veremedi. Ýslam dini yaþayan ve sürekli üretilen bir þeydir. Sünnilik burayý ýskaladýðý için anakronik, tarih dýþý bir din haline geldi. Bu da Ýslam ýn trajedisidir. Ýslam doðuþ anýnda din olmanýn yanýnda politik iktisat iken (Ezilenlerin, yoksullarýn sorunlarý ile ilgilenme, özgürlükler meselesi vb.) tarih süreci içerisinde bu yanýný kaybetti. Hýristiyanlýk gibi, Yahudilik gibi sadece iyi niyetlerin toplamýndan oluþan bir din haline dönüþtü. Bizi umutsuz kýlan bu yorumun egemen olmasýdýr. BirGün Pazar

5 Sinema dünyasýna bir baþyapýt armaðan ederek giriþ yapan Yönetmen Özcan Alper, Sonbahar da son günlerine tanýklýk ettiðimiz Karadenizli Devrimci Yusuf la ayný üniversitede okuyan Kürt Devrimcisi Harun un hikayesini iþliyor yeni filmi Gelecek Uzun Sürer de... Sumru, farkýnda olarak ya da olmayarak Harun un neden daða çýktýðý sorusuna yanýt arýyor Kürt analarýnýn gözyaþlarý arasýnda. Alper, Sonbahar da yaptýðý gibi gerçek belgelerle kurmacayý göz kamaþtýrýcý bir denge içerisinde sunuyor izleyiciye. Sumru nun hemþehrisi Özcan Alper Kürt analarýnýn, kýzlarýnýn acýlý aðýtlarýný, ülkenin batýsýndaki analarýn iþitmelerini, onlarýn da bu aðýtlarýn yardýmýyla kendi acýlarýyla yüzleþmelerini, kardeþ ellerin yeni bir gelecek için buluþmasýný istiyor. Genç bir sinemacý için asýl ikinci filmin fikir oluþturabileceði söylenir Sonbahar ýn büyük baþarýsý da eklenince bir baský hissettin mi? Ýlk filmde psikolojik olarak rahat oluyorsun tabii Ýkinci filmin aðýrlýðý daha fazla, ama bana üçüncü filmle beraber bazý þeyler net bir þekilde oturacak gibi geliyor. Tabii ki bir dilim, bakýþ açým, estetik ve politik yaklaþýmým var. Ama üçüncü film daha süzülmüþ bir þey olacaktýr. Bu filmin ikinci olmasýnýn yanýnda baþka türlü bir aðýrlýðý da vardý; politik olarak zor bir konu seçtim. Ýkinci filminde en anlatýlmasý netameli olana, Kürt meselesine eðilmenin erken olduðunu düþündün mü Sorun artýk hepimizin hayatýnýn büyük bir parçasý olmuþken, canýmýzý bu kadar yakarken, þimdi deðinmemek, yarýna ertelemek çok doðru gelmedi bana. Gençken, enerjim varken yapmak istedim. Yýllardýr Ülkede bu kadar sinemacý var, yaný baþýmýzda neredeyse 30 yýla varan, üç kuþaðý deviren bir savaþ varken neden kimse farklý þekillerle de olsa dönüp bakmaz? diye söylenirken film yapmamak sýrtýmý dönmek olur gibi geldi bana. Öte yandan her bakýmdan zor oldu; endüstriyel alt yapýsýný kurmak, finans saðlamak... Her þey bittiðinde ise iyi ki yapmýþým dedim, rahatým. Üzerinden bir yük atmýþ gibi mi? Yükü henüz üzerimden atamadým, gösterim süreci belirleyecek onu. Maalesef baðýmsýz sinema yapmanýn böyle taraflarý var. Özel koþullarýnýzý inanýlmaz zorlayarak film yapýyorsunuz ve baðýmsýz sinema aðý diye bir þey oluþmadýðý için filmlerinizin ne kadar gösterimde kalabileceði, ne kadar seyirciye ulaþabileceði gibi meselelerin hep belirleyici bir tarafý var. Sonbahar da bunu biraz baþardýk aslýnda. Sendikalarýn, kitle örgütlerinin, sol-sosyalist çevrelerin filme büyük katkýsý oldu. Baðýmsýz televizyonlar, yerel radyolar ve gazeteler sayesinde, o ortak enerji ile yoksunluklarýmýzýn altýndan kalktýk. Ýlk kez baðýmsýz bir film bin kiþiye ulaþtý. Bu filmin enerjisini Ýki Dil Bir Bavul belgeseli için kullanabildik. Bir belgesel Türkiye de 90 bin seyirci yaptý. Bütün bu geliþmelerin baðýmsýz film yapacaklarý cesaretlendirdiðini düþünüyorum. ZONGULDAK A, ÝÞÇÝ SINIFINA BÝR AÐIT FÝLMÝ DÜÞÜNÜYORUM Sonbahar çok etkileyici bir aðýtla kapanmýþtý. Gelecek Uzun Sürer ise bir aðýtla baþlýyor ve bu aðýt film boyunca sürüyor. Neden iki filminin de asýl baþrol oyuncusu aðýtlar? Sanýrým filmlerimdeki temel ortalýk Türkiye nin 90 lý yýllarýna odaklanmalarý. Sonbahar, 90 lý yýllarda Türkiye solunun maruz kaldýðý yoðun devletçi politikalar, 80 de açýlan parantezin 2000 deki Hayata Dönüþ Operasyonu ile kapatýlmasýna odaklanýyordu. Bütün bunlar solu hem fiziken hem fikir olarak yýkamadý bence. Sonbahar benim de dahil olduðum kuþaða bir aðýttý. Bir kuþaðýn her þeye raðmen omuz omuza durmasýna bir aðýt. Bir umutsuzluk olarak deðil, belki yaþamýn döngüsü olarak, belki geleceðe taþýma dürtüsü olarak anlamak lazým bu aðýdý. Buradaysa 90 lý yýllarda Yusuf la beraber ayný üniversitede okumuþ Harun gibi Kürt solundan bir gencin hikayesi var. Bir savaþ olduðunu biliyorduk; boþaltýlan köyleri, faili meçhul cinayetleri, vahþice yakýlan, telef edilen hayvanlarý Bunlarý konuþmaya hiç fýrsat olmadý zira! Gelecek Uzun Sürer aðýtla baþlýyor ama o da; yeni bir geleceðe yakýlmýþ bir aðýt gibi. Belki bir aðýt üçlemesi gibi düþünürsün Üçleme, beþleme düþüncelerini sevmiyorum ama bu projeyi yazma sürecinde daha bir þekillendi aðýt fikri. Zonguldak a, iþçi sýnýfýna bir aðýt filmi düþünüyorum. Sonbahar ýn gösterimleri için gezerken tuhaf bir þekilde Zonguldak beni çok etkiledi. 90 lý yýllarda Zonguldak taki halkýn, iþçi sýnýfýnýn tekrar silkinmemize çok büyük etkileri oldu. Üçüncü film olmayacak muhtemelen ama galiba bu çember Zonguldak la kapanacak Üniversiteyken Biz bu üniversitelerde okuyabiliyorsak, daha ucuz yemek yiyebiliyorsak, bilim, kültür, daha farklý bir þeyler alabiliyorsak, bu, ülkedeki emekçinin yarattýðý bir deðer ve biz bu borcun farkýna vararak mücadele etmeliyiz derdik. Baþkalarý için bir þey yapma deðil bu; hem kendin hem de halka, sýnýfa, ülkenin her þeyini yaratanlara karþý bir vefa borcu duyma Sinema yaparken bu duyguyu kaybetmek istemiyorum. ANLATTIÐIM KONULAR SUÝSTÝMALE AÇIK Ýki film açýsýndan aðýtýn yaný sýra bir baþka önemli ortak nokta daha var; bir yabancý kendiyle ilgili bir düðümü çözmek için bir þehre gelir. Yusuf oralýydý ama bir yabancý gibi dönmüþtü memleketine. Her ikisinde de yabancýnýn gözünden þehir deðil, þehrin gözünden o iki yabancý anlatýlýyor sanki. Yusuf un belki Sumru ya göre geçmiþte yaþadýklarýndan dolayý psikolojisi daha rahattý. Belki onu daha bir suskunlukla, olgunlukla karþýlamaya çalýþýyordu. Karakterin gözünden þehri anlatmak yerine, þehrin gözünden onlara bakmak, þehri de bir karakter olarak düþündüðüm için Baþ karakterini Yabancý seçmek hikayeni anlatmayý kolaylaþtýran bir þey mi? Kolaylaþtýrmaktan çok; belki bu kadar aðýr politik meselelere daha soðukkanlý bir bakýþ açýsý kurmayý saðlýyor olabilir. Çünkü anlattýðým iki konu da çok rahat suistimal edilebilir. Türkiye de geçmiþte politik sinema örneklerinde gördük bunu. Adamýn filminde onlarca iþkence sahnesi var ama iþkenceye uðrayanýn, iþkence yapanýn psikolojisini, devletin ideolojik aygýtlarýný göremiyor. Mesele basitleþince; iyi polis-kötü polis, masum solcu gibi pek çok kliþe durumlara düþülüyor. Bu yüzden ben daha üst, daha geniþ bir çerçeveden bakarak mesafeyi korumaya çalýþtým. Sumru nun hikayesindeki gizli kahraman Harun aslýnda. Bir mektup býrakarak daða çýkan bir adam. Biz aslýnda Sumru yabancý bir þehri keþfettikçe, karakterlerimize deðdikçe; hem Harun gibi üniversiteli bir gencin neden daða çýkabileceðini hem de bu süreçte o halkýn yaþadýklarýna daha içerden bakarak anlamaya çalýþýyoruz Bu kadar melodram seven bir ülkede -senin dikkatini çekti mi bilmiyorum ama kýzý çok mesafeli bulanlar oldu- epik bir anlatým tercih ettim ve bu bir risk aslýnda. Açýkçasý ben çok soðukkanlý buldum Sumru yu... Ýþte orada çok ince bir çizgi var. O tarafa da biraz yaklaþsam sevmediðim bir þey olabilirdi, bu tarafa yaklaþýnca da senin dediðin mesafeli yaklaþma durumu oldu. BU TARAFTAN BAKARAK ANLAÞILACAK ÞEY DEÐÝL Sumru nun bir yabancý olarak geldiði Diyarbakýr da Kürt kadýnlarýn, çocuklarýn, genç kýzlarýn kayýp hikayelerini belgelemesi kendi kiþisel hikayesi açýsýndan da bir yüzleþmeyle sonuçlanýnca artýk bugüne kadar durduðu gibi duramýyor yerinde. Hakkari ye gitmek zorunda hissediyor kendisini Harun un baþýna gelenle yüzleþmesi lazým artýk. Kürt meselesine yabancý kesimlerin kendilerini Sumru ile özdeþleþtirip, onlarýn da kendi Hakkarilerine gitmelerini ve gerçekle yüzleþmelerini mi öneriyorsun? Filmin þu ana kadarki en alt cümlelerinden birini kurdun. Ben bile bu kadar açýk bir þekilde koyamýyordum. Son çatýþmalardan sonra ülke neredeyse iç savaþa sürüklenirken biri de çýkýp Yeter kardeþim artýk. Biz Kürt meselesinin eþit, özgür, demokratik bir þekilde çözülebileceðine inanýyoruz. Kürtler özgür deðilse, ana dilde eðitim göremiyorsa biz de özgür deðiliz. Onlar çocuklarýný özgürce yetiþtiremiyorsa biz de çocuklarýmýzý özgürce yetiþtiremiyoruz. Onlarýn çocuklarýna siz Alman ve Ýtalyan faþistlerinden arakladýðýnýz o ýrkçý marþý her sabah söyletiyorsanýz, bu marþý bizim çocuklarýmýz da söylediði için aslýnda utanç duyuyoruz. cümlesini, çok büyük ve keskin laflarla deðil ama yüz binlerce kiþi birikerek sessizce söylerse bu meselenin seyri nereye gider diye çok merak ediyorum. Küçük bir kapý araladýðýmýzda, birini dinlemeye baþladýðýmýzda, yavaþ yavaþ o sorunun ayný zamanda bizim meselemiz olduðunu kavrayabileceðiz. Ýstanbul da, Rize de, Artvin de, Ege deki insanlarýn daha çok görmesini istiyorum filmi. Tek bir soruyla çýksýn insanlar filmden. Nefret eden bile Evet ya biz hep bu taraftan baktýk ama bambaþka þeyler oluyor desin. Þunu çok merak ediyorum; sosyalist bir yönetmen olmanýn yaný sýra kiþi olarak da Kürt meselesine yabancý deðilsin. Mezopotamya Kültür Merkezinde sinemaya baþlamýþ olduðunu da düþünerek, meseleye vakýflýðýna raðmen gerçek hikayelerle karþýlaþtýðýnda bildiklerini eksik bulduðun oldu mu? Çoðu þeyi sadece bildiðimizi zannediyoruz, benim açýmdan da böyle oldu. Ýstanbul dan bir þekilde Kürt meselesini algýlamak çok farklýydý ama gidip Hakkari de köyleri yakýlmýþ, boþaltýlmýþ amcalarla oturup, yemek yiyip, süreci onlardan dinlemek çok baþka. CHP baþta olmak üzere Kürt sorununun yoksulluktan kaynaklandýðýný düþünenler çok yanýlýyor Üstelik böyle düþünen sosyalistler de var. Hakkari deki köyü yýkýlmýþ o amca için gururunun, kimliðinin, konuþtuðu dilin ne kadar önemli olduðunu görebilmek çok deðerliydi. 20 yýl boyunca býkmadan, bütün baskýlara raðmen kocasýnýn kemiklerini arayan kadýnlarý tanýmak, evinden beþ insaný alýnýp katledilen Dilber Ablanýn, o köylü kadýnýn, bu ülkenin hukuk fakültelerinde adalet kavramýný anlatabilecek bir insana dönüþtüðüne tanýk olmak. Bütün bunlar bu taraftan bakarak okunacak þeyler deðil. EFENDÝLER MASUMLARI KATLETMEKLE KALMAZLAR Sumru aðýtlarýn, yakýnlarýný kaybedenler de kayýplarýnýn kemiklerinin peþinde. Aslýnda iki taraf da bir belleðin izini sürüyor Türkiye toplumunun hem yetiþtiriliþ hem eðitim biçimi çabuk unutma üzerine kurulu. Bu nedenle de geçmiþiyle bir türlü yüzleþemeyen bir toplumuz. Aslýnda bu anlamýyla, sorunu yaþatan ve yaþayan taraflar olarak bakýldýðýnda iki tarafta da bir politik travma var bence. Genel olarak sorunlarý konuþma ve onlarla hesaplaþmaktan çok üzerini örterek ondan kurtulabileceðini zanneden bir toplum. Sumru nun aðýtlara bu kadar ilgi duymasý kiþisel acýsýyla da bir þekilde baþ etme çabasýndan kaynaklanýyor. Üstünü örttüðü, belki ertelediði acýsý ile baþkalarýnýn acýlarýna bakarak yüzleþiyor. Baþkalarýnýn aðýtlarýný dinlerken ayný zamanda kendi aðýtýný da dinlemek gibi bir þey. Diyarbakýr da yalnýz kalmýþ Ermeni bir karakter üzerinden de bir nevi; 1915 te olan ne ise bugün olan da o 1921 de Karadeniz de Mustafa Suphi ve 15 yoldaþýnýn katledilmesi, 1938 de Dersim, 6-7 Eylül, darbeler, Maraþ, Sivas devletin bu sorunlarý çözmek için hep ayný yöntemleri uygulandýðýna dair bir kapý aralama çabasý var. 17 bin 500 insanýn çok doðal olarak yakýnlarýnýn kemiklerini, mezarlarýný istemesine sahip çýkarak belki bugünden geçmiþe doðru gidilebilir. Sabahattin Ali den baþlayýp, üzeri kapatýlmýþ birçok cinayeti konuþturtma ve bunlarýn kayýt altýna alýnmasý gibi de bakabiliriz. Filmin kendisi de bir kayýt altýna alma çabasý gibi adeta Öyle bir mekan yokken kendi yarattýðýmýz Musa Anter Görsel Hafýza Merkezi giriþinde John Berger in bir sözü vardý: Bu efendiler yalnýzca masumlarý katletmekle kalmazlar ayný zamanda bizim hafýzamýzý da yok etmek isterler Aslýnda hem Türkiye toplumlarý için hem de Türkiye solu ve sosyalistleri için çok kritik bir cümle bu. Her þeyi bir þekilde kayýt altýna alma, yazma, bir þekilde bunu kuþaktan kuþaða aktarma gibi bir derdimiz de olmalý. Benim filmi yapmam da böyle bir þey. FÝLMÝ SEYÝRCÝYLE ÝZLEMEK DE FÝLM YAPMAK KADAR POLÝTÝK BÝR TAVIR O kadar büyük bir yarýk var ki ülkede; siyasal ve duygusal Senin filmin memleketin doðusu için çok yumuþak, batýsý için de çok sert bulunabilir, muhtemelen de öyle olacak. Tek bir ülkenin sinemasýna ait ama yaptýðýn Çok acayip deðil mi bu durum? Çok düþündüm bunu. Sanki gemi yarýlacak iki parça batacak gibi. Bu politik sürecin içinde en çok duygusal anlamda yarýlma var. Çok doðru diyorsun. Orada çok yumuþak burada çok sert algýlanma olasýlýðý çok yüksek ama yapacak bir þey de yok. (Gülüyor) Bu film için de Özcan Alper karýþ karýþ gezecek mi Türkiye yi? Birkaç haftadýr sadece bununla uðraþýyoruz. Film nerede gösterilirse giderim çünkü sadece film yapmanýn kendisi deðil seyirciyle o filmi konuþmak, yönetmen olarak seyirciyle yüz yüze gelebilmek de aslýnda politik bir tavýr. Sonbahar gösterimleri sýrasýnda çok yorulmama raðmen o enerjiyi bulmamý çok küçük bir þey saðlamýþtý. Ordu da film gösterimini yapmak istemiþler ve her yere asmýþlar, emekli öðretmenler, gençler, yaþlýlar falan. Salona girdiðimde yaþlý bir izleyici Geleceðinizi hiç sanmýyordum. Sizi gördüm ya þimdi çok rahatým. Yýllar önce bu salonda Yýlmaz Güney le Sürü yü izlemiþtim dedi. KURMACA ANLATMAK ÝSTEDÝÐÝMÝ TAM KARÞILAMAYACAKTI Kurgunun içerisinde aðýrlýðý da olan bir belgesel bölüm var. Kadýnlar kendi gerçek hikayeleri ile senin filmine dahil oluyorlar. Bu nasýl oldu? Filmin baþýndan beri düþündüðüm bir þeydi bu. Çünkü ne kadar çok kurmacaya yüklenirsem yükleneyim bunun bir þeyleri karþýlamayacaðýný düþündüm. Kadýnlarý kendim çektim ve kurmaca ile belge kýsýmlar arasýndaki baðlantýyý kurdum. Yüzlerce kiþiyle görüþtüm film öncesinde ve hikayeyi en iyi þekilde anlatabilecek kiþileri seçtim. Ezbere bir þeyler yapmaya çalýþmýyorum, kafamdaki fikirlerle yola çýkýp zamanla onlarý geliþtirerek ilerliyorum Evrensel

6 Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hasan KANKAL Erciyes Üniversitesi nde okuyan yabancý uyruklu öðrenciler Kapadokya ya hayran kaldýlar. Hafta sonunda günü birlik gezi için Kapadokya ya gelen öðrenciler Avanos, Nevþehir, Göreme, Uçhisar, Zelve ve Paþabaðlar daki tarihi ve turistik alanlarý gezdiler. Misafir öðrencileri Kapadokya ya getiren Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öðretim görevlisi yardýmcýsý doçent Dr. Celil Aslan konuyla ilgili gazetemize bilgi verdi. Erciyes Üniversitesi nde 41 ülkeden yaklaþýk 640 yabancý uyruklu öðrencimiz var. Bu öðrencilerin büyük çoðunluðu Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklardan. Hatta Afrika dan da öðrencilerimiz var. Ben üniversitedeki görevimin yaný sýra yabancý uyruklu öðrenciler koordinatörlüðünü de yürütüyorum. Yabancý uyruklu misafir öðrencilerimizi fýrsat buldukça ülkemizin tarihi ve turistik bölgelerine götürerek Türkiye yi yakýndan tanýmalarýný saðlýyoruz. Bu güne kadar baþta Çanakkale olmak üzere çeþitli illerimize gittik. Bu hafta sonunda da Kapadokya bölgesine geldik. Nevþehir de Damat Ýbrahim Paþa Külliyesi ni gezdikten sonra peri bacalarýnýn bulunduðu bölgelerde gezerek bol bol fotoðraf çektirip stres attýlar. diyen Aslan Uçhisar Kalesi ni öðrencilere ücretsiz açan Uçhisar Belediye Baþkaný Süslü ye ve öðrencilerin Kapadokya daki gezilerine eþlik ederek yol gösteren gazeteci Metin Yýldýrým a da teþekkür ediyorum. Bizi yalnýz býrakmadýlar diyerek de duygularýný belirtti. Erciyes üniversitesinde doktora yapan ve aslen Kazakistanlý olan Gülmira OSPANOVA da "Ben Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Kayseri'de bulunduðum süre içinde Türkiye'nin çeþitli þehirlerine gittim. Kapadokyaya da gelmekten çok mutluyum. Buralar harika, doðal güzelliklerine hayran kaldým. Ben ve arkadaþlarým fýrsat buldukça üniversitemizin de yardýmlarýyla Türkiye'nin turistik ve doðal güzelliklerini görüyoruz. Türkiye hakkýnda var olan güzel düþüncelerimiz daha da artýyor." dedi. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Türklerin en eski spor oyunlarý arasýnda yer alan, Orta Asya dönemine kadar tarihi geçmiþe dayanan ata sporumuz Atlý Cirit i Kapadokya Bölgesini ziyaret eden tüm dünya insanlarýna tanýtmak ve sevdirmek amacýyla Akhal-Teke At Binicilik Merkezi Atlý Spor kulübü'nce özel bir organizasyonla Avanos ta Atlý Cirit gösterisi düzenlendi. 12 Kasým Cumartesi günü saat da Bazar 54 yanýndaki boþ alanda düzenlenen gösteriyi turistlerle birlikte meraklý vatandaþlarda izledi. Sivas tan özel olarak getirilen 2 kulüp tarafýndan yapýlan gösteri sonunda izleyiciler arasýnda istekli olanlara görevliler eþliðinde cirit oynanan alanda atla tur atmalarýna izin verildi. Atlý Cirit gösterisini organize eden Akhal-Teke Atlý Binicilik Merkezi sorumlularýndan Bülent Açýkgöz konu ile ilgili olarak sitemize özel açýklamalarda bulundu.

7 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Kýrþehir ÖDP Baþkaný van depremi için bir açýklamada bulundu. Bu bir cinayettir Ýlk depremin ardýndan AKP li Bakanlar binalarýn hasar tespitlerinin yapýldýðýna iliþkin pek çok kez açýklamalarda bulundu. Depremin ardýndan görülüyor ki hasar tespit çalýþmalarý bilimsel bir çalýþma ile gerçekleþtirilmemiþtir. Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar ýn evlerine girmeye korkan bir depremzedenin evine bakarak ben mühendisim, bana güvenin diyerek rapor vermesi dahi insan hayatýný hiçe sayan bu zihniyetin en çarpýcý örneklerindendir. Bunca acý ve ölümün ardýndan halen insan hayatýna hiçbir deðer verilmediðini, gerekli tedbirler alýnmadýðý görülüyor. Bu bir cinayettir. Sorumlular hesap vermeli, Van Valisi Münir Karaloðlu, Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar baþta olmak üzere sorumlular derhal istifa etmelidir. Japonya da yaþanan deprem ve tusunami sonrasý halkýn ihtiyaçlarý anýnda karþýlandý.biz kýzýlay çadýrýný dahi kuramýyoruz. Halka doðru hizmet edemeyen yetkililerin, istifa edebildiði bir ülkeyle bizimkini kýyaslamak, geceyle gündüzü bir tutmak gibi bir þey. Ýstifayý geçtik, insanlarýn geleneðinde harakiri var! Saplayýveriyorlar kýlýcý karýnlarýna; çünkü Japon toplumunda kabahatli olmak ve bu kabahatin toplumca bilinir hale gelmesi büyük bir utanç. Ýlk depremden, yaklaþýk 20 gün sonra Van da 5.6 þiddetinde yeni bir deprem oldu. Yine yýkýlan binalar ve yine ölüm; çünkü deprem söylentilerine itibar edilmemesi gerektiðini, o bölgede bir daha deprem olmayacaðýný söyleyen insanlar yetkili olarak görev yapýyor bu ülkede! Erdoðan Bayraktar: Deprem açýsýndan en güvenilir yer Van ve Erciþ. Büyük depremin olduðu yerde bir daha deprem olmaz. Dünyada bunun bir örneði görülmemiþtir Az hasarlý evlere girilebilir. Hüseyin Çelik: Aðýr hasar raporu yoksa evlerinize girin. Vali Munir Karaloðlu: Evlerinize dönün. Ýnsanlar yazlýk çadýrlarýn içinde soðuktan donmamak için yetkililerin sözlerini dinleyip girdi evlerine. Son durum: 2 si otel 25 hasarlý bina yýkýldý. Hasar tesbiti için, nitelikli ve yeterli sayýda mimar ve mühendisi bölgeye gönderme isteðini Van Valiliði ne ileten TMMOB un baþvurusuna cevap verilmemiþ olmasý da tarihe geçirilmesi gereken önemli bir not. Van Sanayi ve Ticaret Odasý baþkaný nýn söylemine göre, ilk depremde , ikinci depremde kiþi þehri terketmiþ ekonomi çökmüþ durumda. Yaþananlar devletin niteliðine iliþkin gerçeði de bir kez daha ortaya koymuþtur. Devlet sosyal-kamusal niteliklerini kaybetmiþ bir güvenlik devletine dönüþmüþtür. Hasar tespit çalýþmalarýný dahi yürütemeyen devlet yaþananlarý protesto eden yurttaþlara yine gazla-copla saldýrmýþtýr. AKP artýk depremi BDP ile bir siyasi hesaplaþma aracý olarak görmekten vazgeçmeli, yerel yönetimin, meslek örgütlerinin ve sivil kurumlarýn içinde olduðu bir merkez kurularak halkýn yaralarý bir an önce sarýlmalýdýr. Hayatýný kaybedenlerin ailelerine baþ saðlýðý, yaralýlara geçmiþ olsun diliyoruz. Dayanýþma için geldiði Van da hayatýný kaybeden Japon doktoru derin minnet duygularý ile anýyoruz. AKP hükümetine sesleniyoruz insanlarýn hayatýyla oynamayýn artýk! Þakir Þenol ÖDP Kýrþehir Ýl Bþ. Van Depremi sonrasý çadýrlarda ve çadýr bulamayanlar ise kendi yaptýklarý iptidai korunaklarda kalýyor. Kýþ þartlarýnýn aðýrlaþmasý sonrasý soðuk nedeniyle altý yaþýndaki Deniz Olgun zatürre nedeniyle hayatýný kaybetti. Deniz Olgun, ailesi deprem çadýrý alamadýðý için naylondan yapýlmýþ tentenin altýda barýnýyordu. Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik Olgun ailesinin naylon altýnda ýsýnmaya çalýþtýklarýný yazdý. Deniz Olgun'un babasý Enver Olgun, Nevzat Çiçek'e Deniz'in ölümünü þöyle Sulucakarahöyük/ANKARA Arap Alevi canlarýmýz tarafýndan kutlanan Gadir Hum Bayramý tüm Aleviler için kutsal bir gündür. Muhammed Mustafa için Ýlmin kapýsý olan Þahý Merdan Ali adalet, merhamet, ilim, irfan yolunda Hak ile Hak olma mertebesine ermiþtir ve Ýmamet Makamý nýn serveridir. Hiç kuþkusuz Aleviler için Þahý Merdan Ali (Ali Haydar ül Murtaza Ebu Turap, Haydarý ;Kerrar) yol ve erkanýn bir gereði olarak tarifi aþan kutsal deðerlerin sembolüdür. Gadir Hum da Muhammed Mustafa nýn dile getirdiði deðerler ihmal, ihlal ve inkar edilmiþtir. Bu ihmal, ihlal ve inkarýn bir sonucu olarak Þahý Merdan Ali, inkarcýlarýn saldýrýsýna uðramýþ, Ýmam Hüseyin Kerbela da þehit edilmiþ, tarihin her döneminde Aleviler saldýrý, zulüm ve katliam ile karþý karþýya kalmýþtýr.selçuklu, Osmanlý döneminde yapýlan Alevi katliamlarýnýn temel sebebi de bu ihmal, ihlal ve inkardýr. Yakýn dönemde yaþadýðýmýz anlattý: "Naylonun altýndayýz, depremden beri. Kaç defa dilekçe verdim kaç defa gittim bana çadýr vermediler. Ben de gittim metre ile naylon aldým ve 12 nüfusuma bir çadýr yaptým. Soðuk naylon dinlemiyor. Çocuk zaten özürlüydü. Soðuk aldý önce Erciþ'te Sahra Hastanesi'ne götürdüm, dediler ki bu çocuðun yoðun bakýmda yatmasý gerekiyor, bizi Bitlis'e, oradan da Batman'a gönderdiler ve çocuk orada dün hayatýný kaybetti. Ben þimdi geri kalan nüfusumla tir tir titriyorum. Bize yardým edilsin. Çocuðumu aldým Erciþ'te defnettim. Depremde amca tarafýndan akrabalarýmý kaybettim. Allah bize yardým etsin". Çiçek blogundaki yazýsýda baba Enver Olgun ile görüþtükten sonra Koçgiri, Dersim, Maraþ, Çorum, Sivas Katliamlarý da ayný zihniyetin ürünüdür. Biz Aleviler tarihin her döneminde Yol Ulularýmýzdan aldýðýmýz edep erkan bilinci ile Hak Muhammed Ali Yolu nda tüm insanlýðýn eþitliði ve özgürlüðü için ilim - irfan ile yürüdük. Bu gün bu yürüyüþümüz çeþitli engellemelere karþýn devam ediyor. Ýnanýyoruz ki Gadir durumu bölgede bulunan Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH) Güneydoðu Sorumlusu Selahattin Özer'e bildirdiðini ve böylece aileye çadýr ulaþtýrýldýðýný belirtti. Yazýda ayrýca yaklaþýk 7 bin 500 kiþinin yaþadýðý 18 köyde yapýlan tespitler doðrultusunda 1150 çadýra acil ihtiyaç bulunduðuna da yer verdi. Çadýr ihtiyacý olan Van'ýn Erciþ ilçesi ile Bitlis'in Adilcevaz ilçeleri arasýndaki köyler þöyle: Akçýra, Yarýmada, Kavuþtuk, Arin, Yukarý Süphan, Aþaðý Süphan, Heybetli, Örentaþ, Kara Þeyh, Akyazý, Pargut, Karþýyaka, Gümüþdöven, Harmantepe, Kömürlü, Yolaðzý, Erikbaðý ve Aydýnlar. (HK) Bianet Hum da ifade edilen insani kutsal deðerleri yaþama geçirene kadar da devam edecektir. Gadir Hum Bayramý nýn anlamý egemenler tarafýndan anlaþýldýðýnda tüm toplumsal inanç gruplarýnýn inandýðý kutsal deðerlerle yaþayabilecekleri demokratik ortama katký sunacaðý tartýþmasýz bir gerçektir. Gadir Hum Bayramý kutlu olsun

8 WikiLeaks in yayýmladýðý telgraflar, Türkiye nin ve birçok ülkenin ABD nin Genetiði Deðiþtirilmiþ Gýdalar (GDO) politikalarýndan nasýl etkilendiðini, baský altýnda tutulduðunu ve hangi kurumlarýnýn iþbirliðini kabul ettiðini ortaya koyuyor. WikiLeaks, 2006 yýlýndan bu yana dünya gündeminde iz býrakan birçok skandalý gün ýþýðýna çýkarttý. Bunlarýn arasýnda Cablegate olarak bilinen ABD büyükelçiliklerinde hazýrlanmýþ çeþitli gizlilik seviyesindeki 'in üzerindeki diplomatik telgrafý ele geçirmek ve yayýnlamak da var. Telgraflar 2011 Eylül ayýnýn ilk günlerinde yayýmlandý. Tüm merkezler arasýnda 7,918 adet telgraf ile ABD ye en fazla diplomatik telgraf gönderen yer, Ankara Büyükelçiliði. Hem Türkiye ile ABD arasýndaki temel meselelerin neler olduðuna dair fikir sahibi olmak, hem de halkýn bu telgraflardan neler öðrenebileceðine dikkat çekmek amacýyla telgraf arþivinden üç konu seçerek derinlemesine inceledik. Bu üç konu WikiLeaks belgelerinde karþýmýza çýkan siyasi perspektifler, ilaç þirketlerinin þekillendirdiði ABD politikasýnýn Türkiye deki izdüþümleri ve son derece çarpýcý bilgilere ulaþtýðýmýz ABD Genetiði Deðiþtirilmiþ Gýdalar (GDO) politikalarý ile Türkiye deki kurumlarýn bunlar karþýsýndaki tutumu oldu. Bu yazýda GDO konusu ele alýnýyor. Cablegate telgraflarý arasýnda bu konudaki politikalara dair çarpýcý bilgilere ulaþmak mümkün. GDO, genetik mühendisliðinin marifetleri ile deðiþikliðe uðratýlmýþ, yani normal koþullarda doðada bulunmayan, fakat laboratuar ortamýnda yaratýlmýþ olan canlýlarýn tümüne verilen isim. Genetiði endüstrinin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilen canlý bir inek olabileceði gibi bir mýsýr bitkisi ya da bitkilerin geliþiminde rol oynayan bir bakteri de olabilir. Genetiðinin deðiþtirilmesi ile bir canlýda ne tür bir deðiþikliðin meydana getirilebileceðine çarpýcý ve güncel bir örnek olarak inek sütü yerine insan sütü üreten inekler verilebilir. Bu yazýnýn yayýnladýðý tarihten sadece birkaç ay önce yapýlan bu deneyde insan genleri ile yeniden düzenlenen genomlara sahip mutant ineklerin, inek sütü yerine insan sütü ürettikleri gösterildi. Bu uygulamalarýn ortaya çýkardýðý etik kaygýlardan baðýmsýz bir þekilde, doðru þekilde kullanýldýðýnda GDO larýn çok faydalý olabileceðini düþünen bilim insanlarý da var. Lakin genetiði deðiþtirilmiþ 42 ineðin 26 tanesinin doðumdan hemen sonra, 6 tanesinin ise doðduktan sonraki altý ay içerisinde olmak üzere 32 tanesinin ölmüþ olmasý, bir þeylerin çok dikkatle yeniden deðerlendirilmesi gerektiðinin bir göstergesi. Bir süredir zaman zaman Türkiye gündemini de meþgul eden konulardan olan GDO larýn hem insan saðlýðý hem de doðaya olan etkileri açýsýndan barýndýrdýðý riskler bilimsel anlamda aktif araþtýrýlan konulardan. Halen deðerlendirilmekte olan riskler çok geniþ bir yelpazeye daðýlmýþ durumda. GDO larýn tüketimindeki artýþýn deðerlendirilen ve henüz net bir sonuca baðlanmamýþ risklerden bazýlarý þöyle sýralanbilir: * Doðrudan ya da dolaylý yollarla kanser ve dejeneratif hastalýklarýn artmasýna sebep olmasý, * Kullanýlan teknolojinin süper-virüs evrimi için uygun altyapý oluþturmasý, * Hayvanlarýn -ya da bitkilerin- daha hýzlý büyüyüp daha fazla ürün vermesi için tasarlanmýþ büyüme hormonlarýnýn çoðu durumda hayvanlarý -ve bitiklerihastalýklara karþý dirençsiz kýlmasý nedeni ile kullanýlan antibiyotiklerin bu hayvanlardan elde edilen mamuller ya da tüketilen bitkiler ile insana geçmesi ve antibiyotiklere karþý dirençli bakterilerin güçlenmesine sebep olmasý, * Birbirinin tam kopyasý olan tohumlardan elde edilen ürünlerin insan bedeninin yüz binlerce yýllýk yolculuðu esnasýnda alýþtýðý varyasyondan uzak oluþu nedeniyle ortaya çýkabilecek kronik alerjilerin ya da doðum kusurlarýnýn artmasý, * Ortalama yaþam süresinin azalmasý, böceklerin bitkiye zarar vermesini engellemek için tasarlanan ve bitkinin genomuna eklenen genlerden kodlanan proteinlerin insan hücreleri içinde takibi zor toksik özellikler göstermesi, * Tarým ürünlerinin besin deðerinin düþmesi, diyetin radikal biçimde deðiþmesine baðlý rahatsýzlýklarýn artmasý, * Ürün artýþýný saðlamasý için kullanýlan genetiði deðiþtirilmiþ bakterilerin topraktaki nitrojen dönüþümünden sorumlu mantarlarý öldürerek doðal ve hassas toprak florasýndaki mikrobiyal aktiviteyi sekteye uðratmasý ve bunun sonucunda topraðýn veriminin düþmesi, * Genetiði deðiþtirilmiþ canlýlarýn geliþimine ön ayak olabileceði süperhaþereler ve süper-yabani otlar ile faydalý böceklerin, hayvanlarýn ve diðer bitkilerin doðal yaþam koþullarýný deðiþtirmesi, * Tohum çeþitliliðini öldürerek geri dönüþü olmayan bir genetik sýðlýða yol açmasý Bunlarýn kimileri çeþitli bilim insanlarý tarafýndan risk seviyesinde ortaya atýlmýþ ihtimaller de olsa, genetiði deðiþtirilmiþ gýdalarýn siyasetçiler ve þirketlerin iddia ettiði kadar güvenli olmadýðýna dair bilimsel göstergelerde düzenli sayýlabilecek bir artýþ söz konusu. Bu konuya þüpheyle yaklaþýlmasýnýn önemini gösteren araþtýrmalardan belki de kamuoyunda en çok yanký bulanlarýndan birisi, 2005 yýlýnda The Independent in ele geçirdiði ve haberleþtirdiði 1,139 sayfadan oluþan ve genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr ile beslenen farelerin normal mýsýr ile beslenenlerde gözlemlenmeyen þekilde iç organ yetmezlikleri sonucu öldüðünü gösteren gizli rapor. Benzeri geliþmeler sonucunda Fransa Þubat 2008'de genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr tohumu kullanýmýný yasaklarken, Avrupa Parlamentosu bu yazýnýn yazýldýðý tarihlerden sadece birkaç ay önce (Temmuz 2011) Avrupa Birliði üyesi ülkelere genetiði deðiþtirilmiþ gýdalarýn topraklarýnda üretilmesini yasaklama haklarýný geniþleten bir yasanýn kapsamýný geniþletmeyi oy birliðiyle kabul etti. Son derece ironik bir biçimde, yukarýda sözü geçen ve 2005 yýlýnda basýna sýzmýþ olan gizli çalýþmayý yürüten þirket, genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr tohumlarýnýn dünya çapýndaki en büyük üreticilerinden olan Monsanto. ABD merkezli çok uluslu bir þirket olan Monsanto, ABD nin genetiði deðiþtirilmiþ gýda pazarýnýn yüzde 90'ýna sahip ve bu alanda dünyanýn önde gelen þirketlerinden birisi. Dolayýsýyla kamuoyunu genetiði deðiþtirilmiþ ürünlerin saðýlýksýz olmadýðýna dair ikna etme konusunda çok büyük bir efor harcýyor. Tahmin edebileceðiniz gibi bu eforun içine yukarýdaki gibi raporlarýn sonuçlarýný kamuoyundan gizlemek ya da GDO larýn aslýnda saðlýklý olduðunu iddia eden aksi yönde bilimsel propaganda faaliyetleri de giriyor. Amerika daki siyasi lobicilik için Monsanto nun sadece 2008 yýlýnda sekiz milyar dolar harcamýþ olmasý, hem þirketin büyüklüðü hem de ABD deki siyasetçiler ile iliþkilerini ne kadar yakýn tutmak istediðinin önemli bir göstergesi. Fakat mevzunun ne kadar derin olduðunu, Cablegate ile ortaya çýkan raporlarý takip ettiðimizde anlýyoruz. ABD nin GDO larýn yaygýnlaþmasýndan birden fazla çýkarý var. Biyoteknoloji alanýnda en geliþmiþ ülkelerden birisi olarak, GDO larýn yaygýnlaþmasý ile doðacak talep ABD merkezli çok uluslu þirketler ile karþýlanacaðý için ekonomik avantajlar, GDO lara baðýmlý ülkelerin sayýsýnýn artmasýnýn gýda gibi son derece önemli bir pazarda ABD ye söz hakký verecek olmasý üzerinden doðacak siyasi avantajlar bunlar arasýnda sayýlabilir. Nitekim Fransa da 2008 yýlýnda hayata geçirilen yasak öncesi gönderilen 2007 tarihli bir telgrafta Fransa nýn bu yönde atacaðý bir adýmýn ABD için maddi kayba, bunun da ötesinde ABD deki biyoteknoloji endüstrisi için çok büyük bir dezavantaja tekabül edeceðinden açýkça söz ediliyor. Fransa 2008 yýlýnda Monsanto nun ürettiði mýsýr tohumlarýný yasakladýktan sonra, Almanya, Avusturya ve Arnavutluk un da bu kararda Fransa yý takip ettiði görülüyor yýlýnda ise bu konuda bir þeyler yapýlsýn giriþi ile gönderilen bir telgrafta iyi organize olmuþ bir kampanya nedeniyle GDO lu mýsýr tohumunun Ýspanya da da yasaklanmasý ihtimalinin gündemde olduðundan bahsedilirken eðer Ýspanya düþerse tüm Avrupa onu takip edebilir görüþlerine yer veriliyor. ABD GDO lar konusunda o kadar kararlý ki, Avrupa ve geliþmekte olan ülkelerdeki katolikler arasýnda GDO lara karþý yaygýn olan direnci kýrmak için Vatikan ý ve Papa yý kullanmak için 2005'ten itibaren lobi faaliyetleri yürütmeye baþlamýþ. Telgraflardan birisinde Vatikan kardinallerinden birisi olan Renato Martino nun yardýmcýlarýndan birisinin Amerikan konsolosluðuna, Martino nun Irak savaþý ve savaþ sonrasý ile ilgili eleþtirilerini telafi etmek ve ABD hükümeti ile iyi iliþkilerini sürdürmek için GDO lar konusunda olumlu bir tavýr takýnacaðýný dile getiriyor. ABD nin tek cephesi Avrupa deðil. Telgraflar, ABD dýþiþlerinin GDO politikalarýnýn ABD merkezli þirketlerin pazara girmesini engelleyecek yasalar çýkarmalarýný engellemek üzerine yoðunlaþtýðýný ve diplomatik olarak baský yapýlan ülkelerin geniþ bir coðrafyaya daðýlmýþ olduðunu gösteriyor. Bu telgraflar arasýnda dünyanýn bir numaralý pirinç ihracatçýsý olan Tayland daki biyoteknoloji ve GDO karþýtlýðýný kýrma giriþimlerine, Güney Afrika da ABD çýkýþlý GDO ürünlerinin kabul görmesi sürecini riske atan koþullarýn ortadan kaldýrýlmasý için atýlan adýmlara, ABD pirinç üreticilerinin Batý Afrika daki en büyük marketi olan Gana yý GDO lu ürünlere sýcak bakan düzenlemeleri hayata geçirmeye ikna etmek için yürütülmesi planlanan diplomatik çalýþmalara, Dr. Chassy nin GDO ya soðuk bakan Ýtalya da gerçekleþtirdiði GDO propagandasýnýn medyadaki yansýmalarýna ve daha nicesine rastlamak mümkün. Edelman: Türkiye deki cahil kitleler Bununla birlikte ABD nin GDO stratejisinin Türkiye çehresi, çok daha ilginç bir hikaye ortaya koymakta. Genel olarak telgraflar, ABD nin GDO yu kabul ettirme stratejilerinden birisinin hedef ülke içerisindeki GDO karþýtý gruplarýn tespit edilmesi, ve Mosanto gibi þirketlerin ülkeye girmesine mani olan direniþi kýrmak için kamuoyunun GDO nun yararlarýna dair bilgilendirilmesi olarak çizildiði anlaþýlýyor. Bu genel strateji ülkeden ülkeye farklýlýklar gösterebiliyor. Eðer söz konusu karþýt grup bilim insanlarý ise, Ýtalya da yapýldýðý gibi GDO taraftarý bilim insanlarý konferanslara gönderiliyor. Eðer söz konusu halk ise, bu sefer de iþin içine halkla iliþkiler giriyor. *Bu konuyu haberleþtiren Milliyet.com.tr, bianet.org den bahsettði halde, subjektif.org den bahsetmemiþtir. Devam Edecek

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı