2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE"

Transkript

1 Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik Olgun ailesinin naylon altýnda ýsýnmaya çalýþtýklarýný yazdý. Deniz Olgun'un babasý Enver Olgun, Nevzat Çiçek'e Deniz'in ölümünü þöyle anlattý: "Naylonun altýndayýz, depremden beri. Kaç defa dilekçe verdim kaç defa gittim bana çadýr vermediler. Ben de gittim metre ile naylon aldým ve 12 nüfusuma bir çadýr yaptým. Soðuk naylon dinlemiyor. Çocuk zaten özürlüydü. Soðuk aldý önce Erciþ'te Sahra Hastanesi'ne götürdüm, dediler ki bu çocuðun yoðun bakýmda yatmasý gerekiyor, bizi Bitlis'e, oradan da Batman'a gönderdiler ve çocuk orada dün hayatýný kaybetti. Ben þimdi geri kalan nüfusumla tir tir titriyorum. AKP nin hükümet olmasýnýn ardýndan polisin OYAK ý olarak adlandýrýlan Polis Bakým ve Yardým Sandýðý (POLSAN) bütçesi ve silah anlaþmalarýndaki önemli rolü ile elinde silah olan dev bir þirket haline geldi. Ýnþaat, kozmetik, banka, sigorta, silah satýþý, otoyol yapýmý gibi bütün ticari alanlarda faaliyet bulunan POLSAN ýn önlenemez yükseliþini deðerlendiren Ýktisatçý Mustafa Sönmez, Emniyet Müdürlüðünün bütçeden son yýllarda aldýðý paya iþaret ederek, bunu Haki yerine mavinin hakim ve ikame edilmesi olarak deðerlendirdi. 2 DE KAPADOKYA CAZ GÜNLERÝ NDE GENÇLER ÝÇÝN CAZ DA 2010 da Kozmik Müzik tarafýndan organize edilen Kapadokya Caz Günleri, 2011 de de kararlýlýðýný ve caz tutkusunu sürdürüyor. Bölge sakinlerini ve turistleri bekleyen 5 günlük caz maratonunun programýnda konserler, söyleþiler ve caz geceleri yer alýyor. Kapadokya Caz Günleri nin bu yýlki en önemli etkinliði ortaokul ve lise öðrencilerini caz müziðiyle tanýþtýrmayý hedefleyen Gençler için Caz projesi olacak. Nevþehir Valiliði ve Milli Eðitim Müdürlüðü nün destekleriyle þehrin dört bir yanýndan bine yakýn öðrenci bu proje için Kapadokya Kültür Merkezi nde buluþacak. Hollanda da uzun süre caz eðitimi alan Onur Ataman ýn anlatýmý ekseninde, birçok caz müzisyen enstrümanlarý ve cazýn kültürü ile ilgili uygulamalý bilgiler vereceði projede ayrýca ünlü saksafon ustasý Yahya Dai nin B Planý performansý da yer alacak. B Planý, Dai nin birçok deðiþik enstrüman aracýlýðýyla ürettiði sesleri ve melodileri, bilgisayar ortamýnda birleþtirmesiyle, sahnede canlý olarak bir parça yaratmasýndan oluþuyor. Bu üç konu WikiLeaks belgelerinde karþýmýza çýkan siyasi perspektifler, ilaç þirketlerinin þekillendirdiði ABD politikasýnýn Türkiye deki izdüþümleri ve son derece çarpýcý bilgilere ulaþtýðýmýz ABD Genetiði Deðiþtirilmiþ Gýdalar (GDO) politikalarý ile Türkiye deki kurumlarýn bunlar karþýsýndaki tutumu oldu. Bu yazýda GDO konusu ele alýnýyor. Cablegate telgraflarý arasýnda bu konudaki politikalara dair çarpýcý bilgilere ulaþmak mümkün. GDO, genetik mühendisliðinin marifetleri ile deðiþikliðe uðratýlmýþ, yani normal koþullarda doðada bulunmayan, fakat laboratuar ortamýnda yaratýlmýþ olan canlýlarýn tümüne verilen isim. Genetiði endüstrinin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilen canlý bir inek olabileceði gibi bir mýsýr bitkisi ya da bitkilerin geliþiminde rol oynayan bir bakteri de olabilir. Türklerin en eski spor oyunlarý arasýnda yer alan, Orta Asya dönemine kadar tarihi geçmiþe dayanan ata sporumuz Atlý Cirit i Kapadokya Bölgesini ziyaret... Devrim Büyükacaroðlu Aðýtlar, bize kendi acýlarýmýzý hatýrlattýðýndan mý bu kadar yakýyor canýmýzý acaba... Baþkasýnýn acýsýný o kadar umursayabildiðimizi sanmýyorum açýkçasý. Bir an kalbimizi burkabilir kederli bir yakarýþ ama içimize oturmasý ve bir daha kalkmamasý için bizim için de yakýlmýþ olmalý galiba... ya da biz bunu fark edebilmeliyiz... Tez çalýþmasý için aðýt derleyen Sumru Diyarbakýr a gider. Aslen Karadenizlidir Sumru... Ýstanbul da okurken Hakkarili Kürt genci Harun la birbirlerine aþýk olurlar. Harun arkasýnda bir mektup býrakarak daða çýktýðýnda Aþýk Sumru nun olan biteni ne kadar kavrayabildiðini bilemiyoruz. Aðýtlarýn peþine düþmeye karar veren Sumru ise aðýtlarýn sadece aðýt olmadýðýný anlayacaktýr çaresiz. Aðýt; yakýlmýþ köy, kaçýlýrmýþ eþ, öldürülmüþ abi, mezarý bilinmeyen dayý olunca... Aðýt, 17 bin 500 kayýp olunca Sumru ayný Sumru olarak kalamaz artýk... Bütün isteði eþinin mezarý baþýnda aðýt yakabilmek olan Kürt kadýnlarý bu Karadenizli kýza baþlarýna geleni anlattýkça daða çýkan sevgilisinin hatýrasý ile yüzleþmek zorunda kalan Sumru da kendi aðýdýný yakar aslýnda... Devamý 5 DE Hiç kuþkusuz Aleviler için Þahý Merdan Ali (Ali Haydar ül Murtaza Ebu Turap, Haydarý ;Kerrar) yol ve erkanýn bir gereði olarak tarifi aþan kutsal deðerlerin sembolüdür. Gadir Hum da Muhammed Mustafa nýn dile getirdiði deðerler ihmal, ihlal ve inkar edilmiþtir. Bu ihmal, ihlal ve inkarýn bir sonucu olarak Þahý Merdan Ali, inkarcýlarýn saldýrýsýna uðramýþ, Ýmam Hüseyin Kerbela da þehit edilmiþ, tarihin her döneminde Aleviler saldýrý, zulüm ve katliam ile karþý karþýya kalmýþtýr.

2 Murat Selenoðlu 23 Ekim de Van da gerçekleþen deprem Türkiye nin deprem konusundaki durumunu da tekrar ve tekrar gözler önüne serdi. Sivil toplum oraya ulaþýncaya kadar, ikinci güne denk geliyor bu süre, deprem bölgesinde gerçekleþmesi gereken arama ve kurtarma iþlemi baþarýsýz oldu. Zaten Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da bunu ilk gün baþarýsýz olduk þeklinde dile getirdi. Ýlk günlerde bölgeden gelen haberlerin aðýrlýklý bir bölümü hiç yardým gitmeyen, kimsenin ilgilenmediði köylerdi. Sonra yavaþ yavaþ toplum devleti bir kenara itti ve yardým týrlarýnýn direksiyonuna kendisi geçti. Belki de devleti de enkaz altýndan çýkardý. Enkaz altýndan baþka konular da çýktý. Bu konularýn en önemlisi ise rant. Öðrendik ki, deprem aslýnda çok karlý bir yatýrým aracýna ve çok etkili bir silaha dönüþebilir. Örneðin, depremin ilk günlerinde, en gerekli zamanda, yardým gitmeyen insanlarýn bir an önce gelen yardýmlara ulaþmak için hareket etmesi; Türkiye nin Batý kaynaklý olan medyasýnda bir yaygara kopmasýna neden oldu. Yaðma! diye. Üç gün önce enkaz altýndan çýkmýþ, karþýsýnda hiçbir þekilde organize olamamýþ bir yapý gören insanlarýn çadýrlara ulaþmaya çabalamasý yaðma olarak nitelendirildi. (Gayet nezih bir kokteylde, bu baþlýklarý atan insanlarýn minicik bir kanepeye ulaþmak için birbirlerini ezdiðini de görebilirsiniz!) Bu görüntüler ve nitelendirmeden kýsa bir süre sonra, kamuoyunda yoðunlaþan tepkiler sonucunda 1999 dan itibaren toplanan deprem vergilerinin ne olduðuna yanýt geldi hükümet cephesinden. Duble yol olmuþ vergiler. 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri nde AKP nin en büyük seçim malzemelerinden bir tanesi olan duble yollar yani. Ayný medyaya baktýðýmýzda hiçbir gazetenin Yaðma! diye yaygara kopardýðýný göremedik tabii ki. (Bir kiþi TRT de konuyu vergilere getiriyordu ki, spiker alelacele yayýný kesti.) 1999 dan beri milyarlar toplanýyor ve hala Kýzýlay Baþkaný gülerek televizyonlarda Türkiye nin toplam elli bin çadýrý olduðunu söyleyebiliyor. Çünkü paralar seçim yatýrýmlarýna gitmiþ. Ýþte gerçek yaðma ve depremden rant çýkarmaya bir örnek budur. Depremden dört gün sonra baþka bir durum ortaya çýktý. Baþbakan Erdoðan bir toplantýda þunlarý söyledi: Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýz ile bir çalýþma içine gireceðiz. Artýk þehirlerimizde kaçak yapý, gecekondu, gerekirse yetkiyi tamamen Bakanlýðýmýza alacaðýz ve bu tür binalarýný deðiþtirmeyen, yýkmayanlara sormadan kamulaþtýrmasýný yapacak ve binalarý yýkacaðýz. ( ) Baþta Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, bütün bu gecekondular, kaçak binalar þimdiden haberini veriyoruz. Lütfen bu çaðrýlarýmýza kulak versinler. Efendim iþte müteahhitlerle anlaþacaðýz, bilmem ne falan yok. Ramazan da Ankara da þöyle bazý gecekondu bölgelerini dolaþtým. TOKÝ ye veremeyiz, müteahhit arýyoruz, artýk müteahhit þu bu falan bekleyemeyiz. Hemen müdahalemizi yapacaðýz. Hem þehirlerimizi güzelleþtireceðiz, hem de buralarý saðlam güvenilir konutlarla donatacaðýz. Þimdi bu açýklamayý okuduktan sonra sözün sahibine dair ufak bir parantez açmak gerekli. Bu açýklamanýn sahibi kim? Recep Tayyip Erdoðan yýlýnda Ýstanbul a baþkan olmuþ, 2002 yýlýnda da partisi tek baþýna iktidara gelmiþ bir kiþi. Yani sadece Ýstanbul özelinde konuþursak, son 17 senenin, 14 senesinde bir þekilde Ýstanbul u yönetmiþ kiþi. Yýl 2011 olduðunda, Ýstanbul da depreme dayanýksýz binalar aklýna geliyor. Normal mi? Bir yollu izlersek normal. O yol baþka bir taraftan akýyor. Adým adým izlenebilecek bir yol. (1) TOKÝ Genel Müdürü Erdoðan Bayraktar, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri nde AKP den milletvekili seçildi. (2) Seçildikten sonra, baþýna geçeceði bir bakanlýk oluþturuldu. Bakanlýðýn adý, Erdoðan ýn da andýðý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý oldu. Ve þimdi de o bakanlýk asýl görevine kavuþtu. (3) Depremden sonra Baþbakan hedefi açýkladý. Komutaný ise Erdoðan Bayraktar! Hedef nedir? Hedef, þehirlerin, dönüþtürülemeyen, apartmanlaþtýrýlamayan bölgelerini hemen apartmanlaþtýrmak. Yukarýda sorduðum soruya dönersem, bunun 17 sene sonra akla gelmesi normal mi? Evet normal! Bir kere deprem büyük bir þans. Yaþanan olaðanüstü durum karþý sesleri bastýrmak için büyük bir þans. Ýkincisi 17 sene önce böyle bir hedefe gerek yoktu. Þehirlerde zaten henüz boþ olan, yapýlaþmaya ve ranta müsait bölgeler çoðunluktaydý ama þimdi þehir(ler) týkandý. Direnmeyen bölgeler zaten çoktan apartmanlaþtý ve yaþayanlarý sürüldü, direnenlere ise ne olacaðýný Baþbakan söylüyor: Artýk þehirlerimizde kaçak yapý, gecekondu, gerekirse yetkiyi tamamen Bakanlýðýmýza alacaðýz ve bu tür binalarýný deðiþtirmeyen, yýkmayanlara sormadan kamulaþtýrmasýný yapacak ve binalarý yýkacaðýz. Sanki depremde gecekondular yýkýlýrmýþ gibi! Fotoðraf aslýnda çok net. Depremin, nasýl ranta dönüþtürüleceðini, önümüzdeki yýllarda kentsel dönüþümün, depreme hazýrlýk adýyla nasýl kentleri þantiyeye çevireceðini ve buradan yaratýlacak ekonomi ile sermaye akýþý saðlanacaðý net bir þekilde ortaya çýkýyor. Deprem hýzýr gibi yetiþiyor bir þekilde. Yerel ya da merkezi yönetim, eðer sizin yaþadýðýnýz bölgeye göz koyduysa, bir þekilde sizi oradan atýp, TOKÝ ya da reklam yýldýzý müteahittlere vermek istiyorsa, kýlýf hazýr: Enkaz altýnda ölmek mi istiyorsunuz? Böyle böyle göz koyulan yerler ortaya çýkacaktýr yakýnda. Bazýlarý çýkmaya baþladý bile. Artýk kimse, milyonlarca liraya satýlabilecek apartman dairelerinin yapýlacaðý yerlerde, bedavadan(!) oturamayacak! Sonra? Sonra olacaklar açýk. Türkiye nin gizliden gizliye yaþadýðý krize bir þekilde ilaç olabilecek bir ekonomi, oradan gelecek rantýn dönüþtürülmesi, belki yeni duble yollar(!) ve yeni seçim malzemeleri. Deprem enkazýndan çýkan rant iþte budur. (Yeþilgazete) AKP nin hükümet olmasýnýn ardýndan polisin OYAK ý olarak adlandýrýlan Polis Bakým ve Yardým Sandýðý (POLSAN) bütçesi ve silah anlaþmalarýndaki önemli rolü ile elinde silah olan dev bir þirket haline geldi. Ýnþaat, kozmetik, banka, sigorta, silah satýþý, otoyol yapýmý gibi bütün ticari alanlarda faaliyet bulunan POLSAN ýn önlenemez yükseliþini deðerlendiren Ýktisatçý Mustafa Sönmez, Emniyet Müdürlüðünün bütçeden son yýllarda aldýðý paya iþaret ederek, bunu Haki yerine mavinin hakim ve ikame edilmesi olarak deðerlendirdi yýlý merkezi bütçesinden 10 Milyar 578 milyon TL pay alan Emniyet Müdürlüðü, bu bütçe ile bugüne kadar bütçeden aslan payýný alan TSK nin bütçesini burun buruna geçerken, Polis Bakým ve Yardým Sandýðý da merkezi bütçenin dýþýnda yeni bir sermaye gücü olmaya aday görünüyor. Polisin OYAK ý olarak adlandýrýlan POLSAN, 3201 sayýlý Emniyet Teþkilat Kanunu nun 90 ýncý maddesine istinaden 1952 yýlýnda kuruldu. Amacýný Ortaklarýnýn her türlü sosyal ihtiyaçlarýný yerinde, zamanýnda ve etkin bir þekilde karþýlayan, ortaklarý için yeni deðerler yaratmaya çalýþan, büyüyen, devamlýlýðý esas alan, saygýn, güvenilir ve Türkiye nin önde gelen sosyal yardým sandýðý olmaktýr. Ýþtiraklerimizde kârlýlýðý artýrarak, ortaklarýmýzýn kâr paylarýnda yükseliþ saðlamayý hedefleyen sandýðýmýz, aklý ve ilmi rehber edinen þirketlerimizle çok daha güçlü olarak tanýmlayan POLSAN ýn iþtirak ve ortaklýklarý ise dikkat çekiyor. BANKA VE SÝGORTA POLSAN DAN SORULUR POLSAN, artýk 1952 yýlýnda kurulduðu gibi deðil. 200 binin üzerinde emniyet mensubunun 98 bininin üyesi olduðu sandýðýn Polsan Turizm, Poltek, Polsan Ýnþaat, Ankara Sigorta ve Polsan Portföy adlý iþtirakleri ile Atasu ve Polpet le de ortaklýklarý bulunuyor. Sandýðýn iþtiraklerinden Ankara Sigorta 1936 yýlýnda Bakanlar Kurulu kararýyla, Cumhurbaþkaný Celal Bayar ýn baþkanlýðýnda kuruldu larda Etibank ýn yüzde 85 lik sermaye payý sahibi olduðu þirket, 1997 yýlýnda Etibank hisselerinin özelleþtirme kapsamýna alýnmasýyla, POLSAN tarafýndan satýn alýndý. Ankara Sigorta bugün 9 bölge müdürlüðü, 250 çalýþan ve 800 ün üzerinde acenteye sahip bir þirket. POLSAN iþtirakleri arasýnda en dikkat çekici olan ise Poltek yýlýnda kurulan Poltek Teknoloji ve Yazýlým AÞ, 12 bin ortaðýna kefil ve kredi kartý olmadan, 36 aya kadar vade seçenekleri hizmet veriyor. Ýþtirakin faaliyetleri bununla sýnýrlý deðil. Silahtan bilgisayar, cep telefonu ve beyaz eþyaya online satýþa bir çok alana el atýyor. POLSAN Ýnþaat ise adýný TOKÝ ile yaptýðý toplu konut projeleri ile duyuruyor. Firma, Ankara da TOKÝ-Polsan Turkuaz Vadisi, Eryaman da Etap ve Yapracýk konutlarýna imza attý. Polsan Portföy Yönetimi, Polsan ýn yüzde iþtiraki olarak kuruldu. 600 bin TL ödenmiþ sermayesi bulunan Portföy Yönetimi, 2 adet daha yatýrým fonu kurmayý hedefliyor. SÝLAH SATIÞI Poltek, Amerika-Almanya ortaklýðý silah firmasý SigSauer in Türkiye distribütörü. Poltek Genel Müdürü Murat Küçük, Emniyete kasým ayý baþýnda yeni Sigsauer tüfekler satýn alýndýðýný aktardý, ancak Emniyete silah satmadýklarýný savunuyor. Ancak bazý forum sitelerindeki iddialar dikkat çekici. Ekim ayýnda bölge illerinde görevli emniyet istihbarat personeline 1600 dolar karþýlýðýnda demirbaþ olarak sigsauer tabanca daðýtýldýðý belirtiliyor. Uygulamanýn Polsan ýn Sigsauer firmasý ile yaptýðý anlaþmanýn ardýndan geldiði kaydedilirken, Polsan ýn, anlaþmadan silah baþýna dolar kâr yaptýðý öne sürülüyor. MAYIN TEMÝZLEYÝP MAKYAJ MALZEMESÝ SATIYORLAR Silah satýþýnda Ortadoðu ülkelerine açýlmayý da hedefleyen Poltek, uluslararasý bazý þirketlerle de yeni anlaþmalar imzaladý. Buna göre þirket, mayýn temizleme aletleri üreten Alman Minewolf, x-ray cihazlarý üreten Alman Smiths Heimann, savunma ve güvenlik hizmetleri veren Ýspanyol Indra, mayýn temizleme sistemleri üreten ve hizmeti veren Hýrvat HCR ve Danimarkalý Damasec firmalarý ile teknolojik iþbirliði konusunda anlaþma yaptý. Poltek, Suriye sýnýrýnda gündeme gelen mayýn temizleme iþinin de adayý olan Poltek, emniyet mensuplarýnýn eþlerine yönelik projelere de sahip. Genel Müdür Küçük, projeyi Sandýk üyelerinin çoðunluðu erkek. Çoðunun eþi ev hanýmý. Bizde 98 bin ev hanýmýnýn Poltek makyaj malzemesi satmasý için çalýþmalara baþladýk. Bunun için büyük kozmetik firmalarýna taþeron üretim yapan bir firmayla anlaþtýk þeklinde açýklýyor. BOLU DAÐI PROJESÝNÝN EN BÜYÜK ORTAÐI Polsan ýn ortaklarý arasýnda Atasu, Boluda ve Polpet bulunuyor. Polsan ýn yüzde 75 ini satýn aldýðý Atasu, Jandarma Asayiþ Vakfýna ait Javsu ya da rakip. Polsan, yüzde 25 i hâlâ AOÇ ya ait olan Atasu ya Sakarya nýn Hendek ilçesi sýnýrlarý içindeki Kerem Ali Daðý nýn Almacýk mevkiine 30 milyon liralýk yatýrým yaptý. Polpet, emniyet mensuplarýna akaryakýt saðlarken, en dikkat çekici ortak Boluda firmasý. POLSAN, 70 milyon TL proje yatýrým bedeli ile Boluda projesinin en büyük ortaðý. Alýþveriþ dinlence ve eðlence merkezi Boluda nýn Türkiye nin en büyük otobaný olan Anadolu otobaný üzerine 630 bin metrekarelik alaný ve günlük 75 bin ziyaretçi kapasitesi bulunuyor. (Ýstanbul/DÝHA) BÜTÇE PAYI TSK YI GEÇTÝ POLSAN ýn önlenemez yükseliþini genel konsept içinde ve Emniyet Genel Müdürlüðüne ayrýlan paylarla birlikte ele almak gerektiðine iþaret eden Ýktisatçý Mustafa Sönmez ise son yýllarda ise savunmaya ayrýlan bütçenin emniyet teþkilatýna ayrýlan bütçe harcamasýnýn altýnda kaldýðýna da dikkat çekti. Mustafa Sönmez, AKP hükümetinin cemaatler üzerinden daha fazla kontrol edebildiði polis teþkilatýna ayýrdýðý bütçenin saðlýk ve eðitim gibi önemli konulara ayrýlan bütçenin çok üstünde olduðunun altýný çizdi. Sönmez, Bu durumu genel konsept içinde düþünmek lazým. Sermayesi artýyor ise bu yeni bir durum. Haki yerine mavinin hakim ve ikame edilmesi diye konuþtu.

3 Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Cuma Onur ÞAHÝN Geçtiðimiz yýl Kapadokya Caz Günleri ekibi, baþarýlý bir organizasyona imza atýp, bu doða harikasý bölgeye caz müziðini getirmiþti. Bu sene de 20 Kasým-4 Aralýk tarihleri arasýnda gerçekleþecek Kapadokya Caz Günleri, ünlü caz müzisyenleri yanýnda sosyal sorumluluk projelerine de yer verecek de de bütün etkinlikler herkese açýk ve ücretsiz olacak da Kozmik Müzik tarafýndan organize edilen Kapadokya Caz Günleri, 2011 de de kararlýlýðýný ve caz tutkusunu sürdürüyor. Bölge sakinlerini ve turistleri bekleyen 5 günlük caz maratonunun programýnda konserler, söyleþiler ve caz geceleri yer alýyor. Kapadokya Caz Günleri nin bu yýlki en önemli etkinliði ortaokul ve lise öðrencilerini caz müziðiyle tanýþtýrmayý hedefleyen Gençler için Caz projesi olacak. Nevþehir Valiliði ve Milli Eðitim Müdürlüðü nün destekleriyle þehrin dört bir yanýndan bine yakýn öðrenci bu proje için Kapadokya Kültür Merkezi nde buluþacak. Hollanda da uzun süre caz eðitimi alan Onur Ataman ýn anlatýmý ekseninde, birçok caz müzisyen enstrümanlarý ve cazýn kültürü ile ilgili uygulamalý bilgiler vereceði projede ayrýca ünlü saksafon ustasý Yahya Dai nin B Planý performansý da yer alacak. B Planý, Dai nin birçok deðiþik enstrüman aracýlýðýyla ürettiði sesleri ve melodileri, bilgisayar ortamýnda birleþtirmesiyle, sahnede canlý olarak bir parça yaratmasýndan oluþuyor. B Planý, özellikle gençlerin bilgisayara duyduðu ilgi göz önünde bulundurularak, müziðin farklý þekillerde üretimi hakkýnda onlara ilginç fikirler verecek. Gençler için Caz projesinin çýkýþ noktasý, gençlerin Kapadokya Caz Günleri 2010 a gösterdiði yoðun ilgi ve merak oldu. Sanatsal ve kültürel geliþimin bu denli önemli olduðu bir dönemde, cazýn özgür yapýsýnýn ve kendini ifade etmekteki gücünün gençlerin geliþiminde büyük rol oynayacaðý göz önünde bulunduruldu ve onlar için anlaþýlýr, ilgi çekici ve öðretici bir içerik oluþturuldu. Piyano, gitar, davul gibi kolay ayýrt edilen enstrümanlar konusunda daha fazla bilgi sunulmasý kadar, kontrbas, saksafon gibi türk müziðinde sýkça rastlanmayan enstrümanlar hakkýnda bilgi verilmesi, gençlerin müziði hem kompozisyon olarak, hem de farklý öðelerinin farkýna vararak algýlamasýný mümkün kýlacak. Türkiye nin en önemli caz müzisyenleri Gençler için Caz projesinde heyecan ve tutkuyla müziklerini ifade etmeye hazýrlanýyor. Bu projenin yaný sýra Swing A La Turc, Ýmer Demirer Quartet & Ayþe Gencer, Alp Ersönmez - Yazýsýz, Ozan Musluoðlu Quartet & Meltem Ege ve Ülkü Sunat Trio gibi önde gelen müzisyenlerimiz de Kapadokya Caz Günleri 2011 de yer alacak. Etkinliklerin açýlýþ konseri, 30 Kasým 2011 tarihinde baþarýlý ney sanatçýsý Aziz Þenol Filiz ve Önder Focan ýn da üyesi olduðu Swing A La Turc tarafýndan Nevþehir Kapadokya Kültür Merkezi nde 20:30 da gerçekleþtirilecek/ Ayrýntýlý bilgi için: Kapadokya Caz Günleri resmi web sitesi: Burcu Yýlmaz Tel: NOT: Festivali medya kuruluþu adýna takip etmeniz halinde bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz. Ýyi çalýþmalar... Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin Kaim Nevþehir Üniversitesi giriþimleri ile Nevþehir Üniversitesi Kapadokya Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM), Nevþehir Valiliði ve Nevþehir Belediyesi iþbirliðinde düzenlenen 1. Uluslararasý Nevþehir Tarih ve Kültür Sempozyumu bugün baþlýyor. 1.Uluslararasý Nevþehir Tarih ve Kültür Sempozyumu 16 Kasým 2011 Çarþamba günü Ürgüp Perissia Otelde saat Açýlýþ programý ile baþlayacak. Sempozyum saatleri arasýnda yapýlacak olan açýþ konuþmalarý sonrasý arasý öðle yemeðini takiben da Uluslararasý Sulucakarahöyük/ANKARA DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin ortaklaþa düzenlediði Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Kongresi 2-4 Aralýk 2011 tarihinde Ýnþaat Mühendisleri Odasý Konferans Salonunda gerçekleþtirilecek. Kongre kapsamýnda, "Taþeronlaþmanýn Ýþçi Saðlýðýna Etkileri... Taþeronlaþmanýn Önüne Nasýl Geçeriz?", "Güvencesizler-Geleceksizlik ve Saðlýk", "Ýþçinin Bilme Hakký ve Saðlýklý Emek", "Çalýþma Yaþamýnda Kadýn", "Hegemonya ve Karþý Hegemonya Mücadelesi; Gönüllülükten Ýtiraz Hakkýna..." Karma Sergi açýlýþý Ürgüp Sebahat ve Erol Tokgöz Meslek Yüksekokulu Uygulama Otelinde yapýlacak. 16 Kasým 2011 Çarþamba günü Ürgüp Sebahat ve Erol Tokgöz Meslek Yüksekokulu Uygulama Otelinde saat de eþ zamanlý 6 salonda yapýlacak Bilimsel Program la baþlayan bilgi þöleni Kasým 2011 tarihlerinde olmak üzere 4 gün sürecek. baþlýklarýyla beþ panel yapýlacak. Ayrýca Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði konularýnda iki ayrý grup çalýþmasý gerçekleþtirilecek. 13 Kasým 2011 Tarihli Yeni Akit gazetesi sürmanþet haberde Vekillik için Kandil den izin istemiþler baþlýðý ile Genel Baþkan Yardýmcýmýz Kemal BÜLBÜL ü ve Federasyonumuzu hedef göstermiþtir. Tamamen uydurma ve kurgulanmýþ Bilgilerden oluþan haberin Bir yerlerden Yeni Akit Gazetesine servis edildiði açýkça görülmektedir. Genel Baþkan Yardýmcýmýz Kemal BÜLBÜL ve Alevi Bektaþi Federasyonu kurgulanan bir oyuna alet edilmek isteniyor. Planlý bir siyasetle Türkiye yi siyasal Ýslam ýn amaçlarý doðrultusunda Dizayn etmek isteyen zihniyet Ergenekon terör Örgütü adý altýnda aydýn ve gazetecileri tutukladý. Hükümet ve sayýn Baþbakan kendilerine Muhalif olan her kim varsa bir kýlýf bulup Tasfiye etmeye bu olmaz ise karalamaya çalýþýyor. Mustafa Balbay, Ahmet Þýk, Nedim Þener gibi gazeteciler de bu baðlamda tutuklanmýþtýr. Prof. Dr Büþra Ersanlý ve Yazar Ragýp Zarakolu gibi bilim insanlarý ve aydýnlarýn KCK Yöneticisi gibi uydurma gerekçelerle tutuklandýðý bir süreçte Yeni akit Gazetesi Genel Baþkan Yardýmcýmýzý ve Federasyonumuzu Hedef göstererek Bir taþla birkaç kuþ birden vurmayý amaçlýyor olmalý. Son dönemde Türkiye deki demokratik muhalefeti ve demokrasi, insan haklarý, inanç özgürlüðü gibi temel deðerleri savunan ve bunun demokratik mücadelesini yürüten tüm kurum ve bireyler Hedef durumundadýr. Bu uydurma Haber bunun en bariz örneðidir. Kaldý ki yasal, demokratik bir partiden milletvekili adayý olacak bir kiþi Adaylýk için nereye baþvuracaðýný bilir! Haberin amacý Yeni Akit Zihniyetine uymayan demokratik kurumlarý, demokrasi ve toplumsal barýþa inanmýþ bireyleri, aydýn, yazar ve bilim insanlarýný hedef göstererek bir Korku toplumu yaratmaktýr. Yeni akit Gazetesinin Vekillik için Kandil den izin istemiþler baþlýklý haberi tamamen uydurma, spekülasyon ve hedef göstermekten baþka bir amaç içermemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. ALEVÝ BEKTAÞÝ FEDERASYONU GENEL YÖNETÝM KURULU 14\11\2011 ALEVÝ BEKTAÞÝ FEDERASYONU (ABF) Sokullu Mehmet Paþa Cad. Ýðde Sokak No: Dikmen-Ankara Tel: (0.312) * Fax: (0.312)

4 YAÞAR AYDIN Fethullah Gülen in Ýslam sosyalizmi diye bir þey var mý? baþlýklý yazýsýný Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nden Prof. Dr. Ýlhami Güler ile tartýþtýk. Ýslam ýn yedinci yüzyýlda ortaya çýktýðýnda, ortaya koyduðu ezilenden yana olan temel telosu Avrupa da sosyalizm tarafýndan konuldu diyen Güler e göre, Ýslam la Sosyalizm arasýnda en genel anlamda yöndeþlikten bahsedilebilir. Ama bu tartýþmanýn Ýslami aydýnlar tarafýndan es geçildiðini de belirtiyor Ýlhami Güler. içerisinde insan vicdaný tarafýndan görülmesi ve yaratýlmasý gerektiðini savunan bir teolojinin zayýf da olsa Ýslam tarihi içerisinde var olduðunu söyleyebiliriz. Bu ikinci damar zor olduðu için, fatura ödenmesi gerektiði için, sýkýntýlý olduðu için zayýftýr. Dinlerin ortak temalarýndan biri adalet vurgusudur. Ýslam ýn Mekke gibi bir ticaret kentinde doðmasý sebebi ile özellikle ekonomik sefalete vurgu yapmasý onun lehine olan bir durumdur. Bu alana Ýslam özel bir eðilim gösterdi. >>>>Ýslam ve Sosyalizm iliþkisi dar bir çevrede olsa da tartýþýlýyor. Ama yüzyýllardýr sosyalizm isyanken Ýslam iktidar olarak algýlandý. Bu durumda böyle bir iliþkiden bahsetmek mümkün mü? Dinin tarihi süreç içerisinde iktidarla özdeþleþtirilmesi ile ilgili tartýþmayý Ali Þeriati Dine karþý Din kitabýnda özetledi. Dinlerin tarihinde genel olarak iki eðilim var. Birincisi metne baðlý, biz ona Nascý diyoruz. Metni mutlaklaþtýran, kutsallaþtýran; metni ezeli ve ebedi, bütün zamanlar için tarih dýþý, toplum dýþý olarak gören dogmatik eðilimdir. Bu eðilim tarih içinde görüldüðü gibi iktidarla kolayca eklemleþir ve Marx ýn da söylediði gibi din halklarýn afyonu olur. Toplumu gerçeklikten ve hayattan koparýr. Onlarý zaman dýþý bir hülyada, bu dünyayý bütünü ile ýskalayan; reel hayatý, baskýyý, sömürüyü meþrulaþtýran bir teoriye dönüþür. Genel anlamýyla Ortodoksiler diyelim. Ýslam da bunun dýþýnda deðil. Bir de peygamberlerin kendisi baþta olmak üzere ezilen, maðdur edilen, sömürülen alt tabakalarýn ve o insanlarýn derdi ile ilgili hakkaniyet, vicdan arayan bir damar dinler de vardýr. Diðer dinler için tam söyleyemesek de Ýslam için böyledir. Mekke gibi zengin sýnýfýn olduðu, yoksullarýn ve ezilenlerin olduðu bir kentte çýkýyor Ýslam. Özellikle Kuran a, Kurucu Metnin Mekke Ayetlerine bakarsanýz yüzde 50 þirkle uðraþýrken yüzde 50 de ahlaksýzlýkla, adaletsizlikle uðraþýyor. Maun Süresi dine inanmamakla, yetimlerin sorunlarýna eðilmemeyi ayný karakterin iki unsuru sayar. Diðer taraftan Ebuzer, Hz. Ali Mutezile, Þia nýn ilk baþlangýcý gibi Emeviler in siyasal iktidarý gasp ederek, Ýslam ý zenginlerin iktidarý haline getirmelerine karþý bir baþkaldýrýdan, bir isyandan da söz edebiliriz. Haktan, adaletten yana olan texti deðil de konteksi esas alan, yani metni bir söz olarak gören, sözün gücüne ve sözün yeniden söylenebileceðine, tarihsel süreç >>>>Ýslam ýn Sosyalizmle iliþkilendirilmesi doðuþ anýndaki bu vurgudan mý kaynaklanýyor? Ýslam ýn yedinci yüzyýlda ortaya çýktýðýnda, ortaya koyduðu ezilenden yana olan temel telosu Avrupa da sosyalizm tarafýndan konuldu. En genel anlamda yöndeþlikten bahsedilebilir. Ama Ýslam la Sosyalizm arasýnda metafizik öncüllerin farklýlýklarýnýn olduðunu da teslim etmek lazým. Ama bu fark da bence Sosyalizm in Aydýnlanmacý geliþmeden almasý ve materyalist yönünün öne çýkmasý. Ama bu anlamda çok ciddi, ele gelir bir tartýþmanýn olduðunu sanmýyorum. Ýslami aydýnlar arasýnda bu tartýþma hep es geçilmiþ, konuþmamýn baþýnda söylediðim birinci yönelim hâkim olmuþtur. >>>>Ýslam, sosyal adalet kavramýný nasýl açýklýyor? Örneðin eþitlik ve adalet için ortaya konan zekat yeterli midir? Ýslam da gönüllü infak vardýr. Ama bir de zorunlu olan zekat var. Ayrýca Ahret kavramý bana sorarsanýz ayný zamanda hem ahlaki hem de ekonomiktir. Allah, insanlara bu dünyada verin ahrette karþýlýðýný vereyim diyor. Bunu da ekonomik terimlerle ifade ediyor. Burada bir verin, ben yedi yüz vereyim diyor. Ýslam da Zekat zorunlu iken, tarih içinde baþýna gelenler onu sadece bir ibadet haline getirdi. Ýslam ý birinci teolojiye göre yorumlayan anlayýþ onu ibadete dönüþtürdü. Kuran helal kazancý kabul etti. Ama bununla birlikte kazananlara toplumsal bir sorumluluk da yükledi. Deyim yerindeyse herkesin uymasý gereken yasa çýkardý. Ýlk uygulandýðýnda zekatýn miktarýný belirlerken toplumun ihtiyaçlarý gözetilerek yapýldý. Ýlk siyasal otorite olarak Hz. Muhammed i alýrsak, onun toplumsal ihtiyaçlarý gözeten bir noktadan belirlediði, verilmesini zorunlu kýldýðý bir görevdi. Gönüllülüðe býrakmadý. Týpký bugün alýnan vergi gibi. Ama þimdi zekat, geçmiþ rakamlara göre hesaplanýyor. Bu kabul edilemez. Kuran ýn kuruluþ aþamasýnda vazetmiþ olduðu Ýslam ýn politik iktisat yanýnýn en önemli aparatý, kurumu tarih sürecinde elimine olmuþtur. Zekatý bugünkü yapýsý ile adaletsizliðin çözümüne bir öneri olarak getiren varsa o yalan söylüyordur. Bugün zekat sadakaya, zenginlerin vicdanýn temizleyen aygýta dönüþmüþ durumdadýr. En büyük hata zekatýn vergi olmaktan çýkarýlmasýdýr. Zekat zorunlu olmalý ve meþru kamu otoritesi tarafýndan belirlenmeliydi. Zekat o gün temel ihtiyaç ne ise oraya daðýtýlýyordu. Orada kullanýlýyordu. Kamu otoritesi bugün de temel ihtiyaçlarýný belirler oraya kullanýr. Zekatýn kelime anlamý da buradan geliyor. Temizlikten geliyor. Vergilendirilmiþ kazanç kutsaldýr. Vergini veriyorsan malýný temizlemiþ oluyorsun. Ancak tarihsel süreç içerisinde böyle algýlanmadý. Bu yüzden Marksistler Ýslam ý kapitalizmle özdeþleþtiriyor. Bunda da haklý oluyorlar. >>>>Bu sadece Ýslam dininin sorunu mu? Pazar ve ticaret tarihi neredeyse insanlýk tarihi kadar eskidir. Bu kavramlarý kapitalizme baðlamamak lazým. Baþlangýçta hak olmayan kazanca bütün dinler karþý çýktý. Bu anlamda Ýslam da bu konularda yasak getirdi. Ancak 16. ve 17. yüzyýlda metafizik öncülleri deðiþti. Emtia, mülkiyet; ister toprak, ister diðer zenginlikler olsun tanrýnýn bir lütfü, emaneti olmaktan çýktý. Üstte bir þemsiye olarak duran Tanrý ölünce her þey insanlýðýn eline geçmiþ oldu. Reel olarak bizim oldu. Ahret yok. Ölüm nihai son haline geldi. Ýnsanlýk sýnýrlý olan zenginlik kaynaklarýna yöneldi ve paylaþmayý reddetti. Arap Baharý firavunlara, ABD ve Avrupa daki isyanlarda da Karunlara baþkaldýrýdýr Kendiliðinden geliþen, o bölgedeki insanlarýn býçaðýn kemiðe dayandýðý anda firavunlara karþý isyanýdýr sadece. Mücadele sýrasýndan dinden fikir devþirilmedi. ABD ve Avrupa daki isyanlarda da Karunlara bir baþkaldýrý var. Arap Baharý firavunlara, ABD ve Avrupa dakiler de kapitalistlere isyandýr. Ýslam ýn temel öncüllerine dönersek adaletli bir toplumsal sistem üretilebilinir. Yeni bir sözleþme, yeni bir düzen yaratmaya yetecek kadar Ýslam ýn temel öncülü var. Ama mevcut durumda buna dair bir ýþýk görmüyorum. Son bin yýldýr Ýslam Dünyasý cepten yiyor. Tekrardýr. Egemen olan Ýslam ýn ortodoksi yapýlanmasý dogmatik bir teolojidir. Buradan çok fazla bir þey çýkmýyor. Dindar bir duruþ rakamsal hýrsýzlýklara meydan vermez. Reel ekonomiye ve onun paylaþýmýnda hakkaniyete, denetime, vergilendirilmesine, adil bir þekilde uygulanmasýna dayanmalý. Ama insanlarýmýz bunlarý din olarak görmüyor. Kapitalist sisteme sonuna kadar eklemlenmiþ, fakirlere sadaka vermeyi ibadet sayýyor. >>>>Çok umutlu deðilsiniz sanýrým? Ýnsanlar vicdanlarýný kandýrmadan Allah saygýsý ve ahrete inandýðýndan dolayý adaletli olabilir. Bu da Ýslam ýdýr. Ama sadece buraya, insana býrakýlamaz. Toplumsal ve devletin örgütlenmesinde adaletin toplumsal olarak temin edilmesinin Ýslami bir sorumluluk olduðuna inanýyorum. Bunu Ayet dayandýrmanýn da anlamý yok. Ýnsan aklý ve vicdaný kendini kandýrmýyorsa bu kurumlarý insanlar kendileri de yaratabilir. Hakkaniyete uygun bir kurum yaratýlabilir. Sendika, bunlardan bir tanesi ise bu sendika olmalý. >>>>Dünyanýn yoksullarý daha çok Ýslam coðrafyasýnda. Bu durum Ýslam ýn adaletçi, eþitlikçi yönünü açýða çýkarabilir mi? Teolojik olarak Ýslam daki temel önermelerle, kapitalizmin bu gezegeni karþý karþýya býraktýðý insani ve çevresel sorunlardan Paradigma öncüllerini deðiþtirmek þartý ile çýkýþ olabilir. Ama yaþadýðýmýz Ýslam coðrafyasýna bakarsak böyle bir entelektüel hazýr oluþun olmadýðýný söyleyebilirim. Arap Baharý na ne Ýslam ne de Sosyalizm renk veremedi. Ýslam dini yaþayan ve sürekli üretilen bir þeydir. Sünnilik burayý ýskaladýðý için anakronik, tarih dýþý bir din haline geldi. Bu da Ýslam ýn trajedisidir. Ýslam doðuþ anýnda din olmanýn yanýnda politik iktisat iken (Ezilenlerin, yoksullarýn sorunlarý ile ilgilenme, özgürlükler meselesi vb.) tarih süreci içerisinde bu yanýný kaybetti. Hýristiyanlýk gibi, Yahudilik gibi sadece iyi niyetlerin toplamýndan oluþan bir din haline dönüþtü. Bizi umutsuz kýlan bu yorumun egemen olmasýdýr. BirGün Pazar

5 Sinema dünyasýna bir baþyapýt armaðan ederek giriþ yapan Yönetmen Özcan Alper, Sonbahar da son günlerine tanýklýk ettiðimiz Karadenizli Devrimci Yusuf la ayný üniversitede okuyan Kürt Devrimcisi Harun un hikayesini iþliyor yeni filmi Gelecek Uzun Sürer de... Sumru, farkýnda olarak ya da olmayarak Harun un neden daða çýktýðý sorusuna yanýt arýyor Kürt analarýnýn gözyaþlarý arasýnda. Alper, Sonbahar da yaptýðý gibi gerçek belgelerle kurmacayý göz kamaþtýrýcý bir denge içerisinde sunuyor izleyiciye. Sumru nun hemþehrisi Özcan Alper Kürt analarýnýn, kýzlarýnýn acýlý aðýtlarýný, ülkenin batýsýndaki analarýn iþitmelerini, onlarýn da bu aðýtlarýn yardýmýyla kendi acýlarýyla yüzleþmelerini, kardeþ ellerin yeni bir gelecek için buluþmasýný istiyor. Genç bir sinemacý için asýl ikinci filmin fikir oluþturabileceði söylenir Sonbahar ýn büyük baþarýsý da eklenince bir baský hissettin mi? Ýlk filmde psikolojik olarak rahat oluyorsun tabii Ýkinci filmin aðýrlýðý daha fazla, ama bana üçüncü filmle beraber bazý þeyler net bir þekilde oturacak gibi geliyor. Tabii ki bir dilim, bakýþ açým, estetik ve politik yaklaþýmým var. Ama üçüncü film daha süzülmüþ bir þey olacaktýr. Bu filmin ikinci olmasýnýn yanýnda baþka türlü bir aðýrlýðý da vardý; politik olarak zor bir konu seçtim. Ýkinci filminde en anlatýlmasý netameli olana, Kürt meselesine eðilmenin erken olduðunu düþündün mü Sorun artýk hepimizin hayatýnýn büyük bir parçasý olmuþken, canýmýzý bu kadar yakarken, þimdi deðinmemek, yarýna ertelemek çok doðru gelmedi bana. Gençken, enerjim varken yapmak istedim. Yýllardýr Ülkede bu kadar sinemacý var, yaný baþýmýzda neredeyse 30 yýla varan, üç kuþaðý deviren bir savaþ varken neden kimse farklý þekillerle de olsa dönüp bakmaz? diye söylenirken film yapmamak sýrtýmý dönmek olur gibi geldi bana. Öte yandan her bakýmdan zor oldu; endüstriyel alt yapýsýný kurmak, finans saðlamak... Her þey bittiðinde ise iyi ki yapmýþým dedim, rahatým. Üzerinden bir yük atmýþ gibi mi? Yükü henüz üzerimden atamadým, gösterim süreci belirleyecek onu. Maalesef baðýmsýz sinema yapmanýn böyle taraflarý var. Özel koþullarýnýzý inanýlmaz zorlayarak film yapýyorsunuz ve baðýmsýz sinema aðý diye bir þey oluþmadýðý için filmlerinizin ne kadar gösterimde kalabileceði, ne kadar seyirciye ulaþabileceði gibi meselelerin hep belirleyici bir tarafý var. Sonbahar da bunu biraz baþardýk aslýnda. Sendikalarýn, kitle örgütlerinin, sol-sosyalist çevrelerin filme büyük katkýsý oldu. Baðýmsýz televizyonlar, yerel radyolar ve gazeteler sayesinde, o ortak enerji ile yoksunluklarýmýzýn altýndan kalktýk. Ýlk kez baðýmsýz bir film bin kiþiye ulaþtý. Bu filmin enerjisini Ýki Dil Bir Bavul belgeseli için kullanabildik. Bir belgesel Türkiye de 90 bin seyirci yaptý. Bütün bu geliþmelerin baðýmsýz film yapacaklarý cesaretlendirdiðini düþünüyorum. ZONGULDAK A, ÝÞÇÝ SINIFINA BÝR AÐIT FÝLMÝ DÜÞÜNÜYORUM Sonbahar çok etkileyici bir aðýtla kapanmýþtý. Gelecek Uzun Sürer ise bir aðýtla baþlýyor ve bu aðýt film boyunca sürüyor. Neden iki filminin de asýl baþrol oyuncusu aðýtlar? Sanýrým filmlerimdeki temel ortalýk Türkiye nin 90 lý yýllarýna odaklanmalarý. Sonbahar, 90 lý yýllarda Türkiye solunun maruz kaldýðý yoðun devletçi politikalar, 80 de açýlan parantezin 2000 deki Hayata Dönüþ Operasyonu ile kapatýlmasýna odaklanýyordu. Bütün bunlar solu hem fiziken hem fikir olarak yýkamadý bence. Sonbahar benim de dahil olduðum kuþaða bir aðýttý. Bir kuþaðýn her þeye raðmen omuz omuza durmasýna bir aðýt. Bir umutsuzluk olarak deðil, belki yaþamýn döngüsü olarak, belki geleceðe taþýma dürtüsü olarak anlamak lazým bu aðýdý. Buradaysa 90 lý yýllarda Yusuf la beraber ayný üniversitede okumuþ Harun gibi Kürt solundan bir gencin hikayesi var. Bir savaþ olduðunu biliyorduk; boþaltýlan köyleri, faili meçhul cinayetleri, vahþice yakýlan, telef edilen hayvanlarý Bunlarý konuþmaya hiç fýrsat olmadý zira! Gelecek Uzun Sürer aðýtla baþlýyor ama o da; yeni bir geleceðe yakýlmýþ bir aðýt gibi. Belki bir aðýt üçlemesi gibi düþünürsün Üçleme, beþleme düþüncelerini sevmiyorum ama bu projeyi yazma sürecinde daha bir þekillendi aðýt fikri. Zonguldak a, iþçi sýnýfýna bir aðýt filmi düþünüyorum. Sonbahar ýn gösterimleri için gezerken tuhaf bir þekilde Zonguldak beni çok etkiledi. 90 lý yýllarda Zonguldak taki halkýn, iþçi sýnýfýnýn tekrar silkinmemize çok büyük etkileri oldu. Üçüncü film olmayacak muhtemelen ama galiba bu çember Zonguldak la kapanacak Üniversiteyken Biz bu üniversitelerde okuyabiliyorsak, daha ucuz yemek yiyebiliyorsak, bilim, kültür, daha farklý bir þeyler alabiliyorsak, bu, ülkedeki emekçinin yarattýðý bir deðer ve biz bu borcun farkýna vararak mücadele etmeliyiz derdik. Baþkalarý için bir þey yapma deðil bu; hem kendin hem de halka, sýnýfa, ülkenin her þeyini yaratanlara karþý bir vefa borcu duyma Sinema yaparken bu duyguyu kaybetmek istemiyorum. ANLATTIÐIM KONULAR SUÝSTÝMALE AÇIK Ýki film açýsýndan aðýtýn yaný sýra bir baþka önemli ortak nokta daha var; bir yabancý kendiyle ilgili bir düðümü çözmek için bir þehre gelir. Yusuf oralýydý ama bir yabancý gibi dönmüþtü memleketine. Her ikisinde de yabancýnýn gözünden þehir deðil, þehrin gözünden o iki yabancý anlatýlýyor sanki. Yusuf un belki Sumru ya göre geçmiþte yaþadýklarýndan dolayý psikolojisi daha rahattý. Belki onu daha bir suskunlukla, olgunlukla karþýlamaya çalýþýyordu. Karakterin gözünden þehri anlatmak yerine, þehrin gözünden onlara bakmak, þehri de bir karakter olarak düþündüðüm için Baþ karakterini Yabancý seçmek hikayeni anlatmayý kolaylaþtýran bir þey mi? Kolaylaþtýrmaktan çok; belki bu kadar aðýr politik meselelere daha soðukkanlý bir bakýþ açýsý kurmayý saðlýyor olabilir. Çünkü anlattýðým iki konu da çok rahat suistimal edilebilir. Türkiye de geçmiþte politik sinema örneklerinde gördük bunu. Adamýn filminde onlarca iþkence sahnesi var ama iþkenceye uðrayanýn, iþkence yapanýn psikolojisini, devletin ideolojik aygýtlarýný göremiyor. Mesele basitleþince; iyi polis-kötü polis, masum solcu gibi pek çok kliþe durumlara düþülüyor. Bu yüzden ben daha üst, daha geniþ bir çerçeveden bakarak mesafeyi korumaya çalýþtým. Sumru nun hikayesindeki gizli kahraman Harun aslýnda. Bir mektup býrakarak daða çýkan bir adam. Biz aslýnda Sumru yabancý bir þehri keþfettikçe, karakterlerimize deðdikçe; hem Harun gibi üniversiteli bir gencin neden daða çýkabileceðini hem de bu süreçte o halkýn yaþadýklarýna daha içerden bakarak anlamaya çalýþýyoruz Bu kadar melodram seven bir ülkede -senin dikkatini çekti mi bilmiyorum ama kýzý çok mesafeli bulanlar oldu- epik bir anlatým tercih ettim ve bu bir risk aslýnda. Açýkçasý ben çok soðukkanlý buldum Sumru yu... Ýþte orada çok ince bir çizgi var. O tarafa da biraz yaklaþsam sevmediðim bir þey olabilirdi, bu tarafa yaklaþýnca da senin dediðin mesafeli yaklaþma durumu oldu. BU TARAFTAN BAKARAK ANLAÞILACAK ÞEY DEÐÝL Sumru nun bir yabancý olarak geldiði Diyarbakýr da Kürt kadýnlarýn, çocuklarýn, genç kýzlarýn kayýp hikayelerini belgelemesi kendi kiþisel hikayesi açýsýndan da bir yüzleþmeyle sonuçlanýnca artýk bugüne kadar durduðu gibi duramýyor yerinde. Hakkari ye gitmek zorunda hissediyor kendisini Harun un baþýna gelenle yüzleþmesi lazým artýk. Kürt meselesine yabancý kesimlerin kendilerini Sumru ile özdeþleþtirip, onlarýn da kendi Hakkarilerine gitmelerini ve gerçekle yüzleþmelerini mi öneriyorsun? Filmin þu ana kadarki en alt cümlelerinden birini kurdun. Ben bile bu kadar açýk bir þekilde koyamýyordum. Son çatýþmalardan sonra ülke neredeyse iç savaþa sürüklenirken biri de çýkýp Yeter kardeþim artýk. Biz Kürt meselesinin eþit, özgür, demokratik bir þekilde çözülebileceðine inanýyoruz. Kürtler özgür deðilse, ana dilde eðitim göremiyorsa biz de özgür deðiliz. Onlar çocuklarýný özgürce yetiþtiremiyorsa biz de çocuklarýmýzý özgürce yetiþtiremiyoruz. Onlarýn çocuklarýna siz Alman ve Ýtalyan faþistlerinden arakladýðýnýz o ýrkçý marþý her sabah söyletiyorsanýz, bu marþý bizim çocuklarýmýz da söylediði için aslýnda utanç duyuyoruz. cümlesini, çok büyük ve keskin laflarla deðil ama yüz binlerce kiþi birikerek sessizce söylerse bu meselenin seyri nereye gider diye çok merak ediyorum. Küçük bir kapý araladýðýmýzda, birini dinlemeye baþladýðýmýzda, yavaþ yavaþ o sorunun ayný zamanda bizim meselemiz olduðunu kavrayabileceðiz. Ýstanbul da, Rize de, Artvin de, Ege deki insanlarýn daha çok görmesini istiyorum filmi. Tek bir soruyla çýksýn insanlar filmden. Nefret eden bile Evet ya biz hep bu taraftan baktýk ama bambaþka þeyler oluyor desin. Þunu çok merak ediyorum; sosyalist bir yönetmen olmanýn yaný sýra kiþi olarak da Kürt meselesine yabancý deðilsin. Mezopotamya Kültür Merkezinde sinemaya baþlamýþ olduðunu da düþünerek, meseleye vakýflýðýna raðmen gerçek hikayelerle karþýlaþtýðýnda bildiklerini eksik bulduðun oldu mu? Çoðu þeyi sadece bildiðimizi zannediyoruz, benim açýmdan da böyle oldu. Ýstanbul dan bir þekilde Kürt meselesini algýlamak çok farklýydý ama gidip Hakkari de köyleri yakýlmýþ, boþaltýlmýþ amcalarla oturup, yemek yiyip, süreci onlardan dinlemek çok baþka. CHP baþta olmak üzere Kürt sorununun yoksulluktan kaynaklandýðýný düþünenler çok yanýlýyor Üstelik böyle düþünen sosyalistler de var. Hakkari deki köyü yýkýlmýþ o amca için gururunun, kimliðinin, konuþtuðu dilin ne kadar önemli olduðunu görebilmek çok deðerliydi. 20 yýl boyunca býkmadan, bütün baskýlara raðmen kocasýnýn kemiklerini arayan kadýnlarý tanýmak, evinden beþ insaný alýnýp katledilen Dilber Ablanýn, o köylü kadýnýn, bu ülkenin hukuk fakültelerinde adalet kavramýný anlatabilecek bir insana dönüþtüðüne tanýk olmak. Bütün bunlar bu taraftan bakarak okunacak þeyler deðil. EFENDÝLER MASUMLARI KATLETMEKLE KALMAZLAR Sumru aðýtlarýn, yakýnlarýný kaybedenler de kayýplarýnýn kemiklerinin peþinde. Aslýnda iki taraf da bir belleðin izini sürüyor Türkiye toplumunun hem yetiþtiriliþ hem eðitim biçimi çabuk unutma üzerine kurulu. Bu nedenle de geçmiþiyle bir türlü yüzleþemeyen bir toplumuz. Aslýnda bu anlamýyla, sorunu yaþatan ve yaþayan taraflar olarak bakýldýðýnda iki tarafta da bir politik travma var bence. Genel olarak sorunlarý konuþma ve onlarla hesaplaþmaktan çok üzerini örterek ondan kurtulabileceðini zanneden bir toplum. Sumru nun aðýtlara bu kadar ilgi duymasý kiþisel acýsýyla da bir þekilde baþ etme çabasýndan kaynaklanýyor. Üstünü örttüðü, belki ertelediði acýsý ile baþkalarýnýn acýlarýna bakarak yüzleþiyor. Baþkalarýnýn aðýtlarýný dinlerken ayný zamanda kendi aðýtýný da dinlemek gibi bir þey. Diyarbakýr da yalnýz kalmýþ Ermeni bir karakter üzerinden de bir nevi; 1915 te olan ne ise bugün olan da o 1921 de Karadeniz de Mustafa Suphi ve 15 yoldaþýnýn katledilmesi, 1938 de Dersim, 6-7 Eylül, darbeler, Maraþ, Sivas devletin bu sorunlarý çözmek için hep ayný yöntemleri uygulandýðýna dair bir kapý aralama çabasý var. 17 bin 500 insanýn çok doðal olarak yakýnlarýnýn kemiklerini, mezarlarýný istemesine sahip çýkarak belki bugünden geçmiþe doðru gidilebilir. Sabahattin Ali den baþlayýp, üzeri kapatýlmýþ birçok cinayeti konuþturtma ve bunlarýn kayýt altýna alýnmasý gibi de bakabiliriz. Filmin kendisi de bir kayýt altýna alma çabasý gibi adeta Öyle bir mekan yokken kendi yarattýðýmýz Musa Anter Görsel Hafýza Merkezi giriþinde John Berger in bir sözü vardý: Bu efendiler yalnýzca masumlarý katletmekle kalmazlar ayný zamanda bizim hafýzamýzý da yok etmek isterler Aslýnda hem Türkiye toplumlarý için hem de Türkiye solu ve sosyalistleri için çok kritik bir cümle bu. Her þeyi bir þekilde kayýt altýna alma, yazma, bir þekilde bunu kuþaktan kuþaða aktarma gibi bir derdimiz de olmalý. Benim filmi yapmam da böyle bir þey. FÝLMÝ SEYÝRCÝYLE ÝZLEMEK DE FÝLM YAPMAK KADAR POLÝTÝK BÝR TAVIR O kadar büyük bir yarýk var ki ülkede; siyasal ve duygusal Senin filmin memleketin doðusu için çok yumuþak, batýsý için de çok sert bulunabilir, muhtemelen de öyle olacak. Tek bir ülkenin sinemasýna ait ama yaptýðýn Çok acayip deðil mi bu durum? Çok düþündüm bunu. Sanki gemi yarýlacak iki parça batacak gibi. Bu politik sürecin içinde en çok duygusal anlamda yarýlma var. Çok doðru diyorsun. Orada çok yumuþak burada çok sert algýlanma olasýlýðý çok yüksek ama yapacak bir þey de yok. (Gülüyor) Bu film için de Özcan Alper karýþ karýþ gezecek mi Türkiye yi? Birkaç haftadýr sadece bununla uðraþýyoruz. Film nerede gösterilirse giderim çünkü sadece film yapmanýn kendisi deðil seyirciyle o filmi konuþmak, yönetmen olarak seyirciyle yüz yüze gelebilmek de aslýnda politik bir tavýr. Sonbahar gösterimleri sýrasýnda çok yorulmama raðmen o enerjiyi bulmamý çok küçük bir þey saðlamýþtý. Ordu da film gösterimini yapmak istemiþler ve her yere asmýþlar, emekli öðretmenler, gençler, yaþlýlar falan. Salona girdiðimde yaþlý bir izleyici Geleceðinizi hiç sanmýyordum. Sizi gördüm ya þimdi çok rahatým. Yýllar önce bu salonda Yýlmaz Güney le Sürü yü izlemiþtim dedi. KURMACA ANLATMAK ÝSTEDÝÐÝMÝ TAM KARÞILAMAYACAKTI Kurgunun içerisinde aðýrlýðý da olan bir belgesel bölüm var. Kadýnlar kendi gerçek hikayeleri ile senin filmine dahil oluyorlar. Bu nasýl oldu? Filmin baþýndan beri düþündüðüm bir þeydi bu. Çünkü ne kadar çok kurmacaya yüklenirsem yükleneyim bunun bir þeyleri karþýlamayacaðýný düþündüm. Kadýnlarý kendim çektim ve kurmaca ile belge kýsýmlar arasýndaki baðlantýyý kurdum. Yüzlerce kiþiyle görüþtüm film öncesinde ve hikayeyi en iyi þekilde anlatabilecek kiþileri seçtim. Ezbere bir þeyler yapmaya çalýþmýyorum, kafamdaki fikirlerle yola çýkýp zamanla onlarý geliþtirerek ilerliyorum Evrensel

6 Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hasan KANKAL Erciyes Üniversitesi nde okuyan yabancý uyruklu öðrenciler Kapadokya ya hayran kaldýlar. Hafta sonunda günü birlik gezi için Kapadokya ya gelen öðrenciler Avanos, Nevþehir, Göreme, Uçhisar, Zelve ve Paþabaðlar daki tarihi ve turistik alanlarý gezdiler. Misafir öðrencileri Kapadokya ya getiren Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öðretim görevlisi yardýmcýsý doçent Dr. Celil Aslan konuyla ilgili gazetemize bilgi verdi. Erciyes Üniversitesi nde 41 ülkeden yaklaþýk 640 yabancý uyruklu öðrencimiz var. Bu öðrencilerin büyük çoðunluðu Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklardan. Hatta Afrika dan da öðrencilerimiz var. Ben üniversitedeki görevimin yaný sýra yabancý uyruklu öðrenciler koordinatörlüðünü de yürütüyorum. Yabancý uyruklu misafir öðrencilerimizi fýrsat buldukça ülkemizin tarihi ve turistik bölgelerine götürerek Türkiye yi yakýndan tanýmalarýný saðlýyoruz. Bu güne kadar baþta Çanakkale olmak üzere çeþitli illerimize gittik. Bu hafta sonunda da Kapadokya bölgesine geldik. Nevþehir de Damat Ýbrahim Paþa Külliyesi ni gezdikten sonra peri bacalarýnýn bulunduðu bölgelerde gezerek bol bol fotoðraf çektirip stres attýlar. diyen Aslan Uçhisar Kalesi ni öðrencilere ücretsiz açan Uçhisar Belediye Baþkaný Süslü ye ve öðrencilerin Kapadokya daki gezilerine eþlik ederek yol gösteren gazeteci Metin Yýldýrým a da teþekkür ediyorum. Bizi yalnýz býrakmadýlar diyerek de duygularýný belirtti. Erciyes üniversitesinde doktora yapan ve aslen Kazakistanlý olan Gülmira OSPANOVA da "Ben Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Kayseri'de bulunduðum süre içinde Türkiye'nin çeþitli þehirlerine gittim. Kapadokyaya da gelmekten çok mutluyum. Buralar harika, doðal güzelliklerine hayran kaldým. Ben ve arkadaþlarým fýrsat buldukça üniversitemizin de yardýmlarýyla Türkiye'nin turistik ve doðal güzelliklerini görüyoruz. Türkiye hakkýnda var olan güzel düþüncelerimiz daha da artýyor." dedi. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Türklerin en eski spor oyunlarý arasýnda yer alan, Orta Asya dönemine kadar tarihi geçmiþe dayanan ata sporumuz Atlý Cirit i Kapadokya Bölgesini ziyaret eden tüm dünya insanlarýna tanýtmak ve sevdirmek amacýyla Akhal-Teke At Binicilik Merkezi Atlý Spor kulübü'nce özel bir organizasyonla Avanos ta Atlý Cirit gösterisi düzenlendi. 12 Kasým Cumartesi günü saat da Bazar 54 yanýndaki boþ alanda düzenlenen gösteriyi turistlerle birlikte meraklý vatandaþlarda izledi. Sivas tan özel olarak getirilen 2 kulüp tarafýndan yapýlan gösteri sonunda izleyiciler arasýnda istekli olanlara görevliler eþliðinde cirit oynanan alanda atla tur atmalarýna izin verildi. Atlý Cirit gösterisini organize eden Akhal-Teke Atlý Binicilik Merkezi sorumlularýndan Bülent Açýkgöz konu ile ilgili olarak sitemize özel açýklamalarda bulundu.

7 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Kýrþehir ÖDP Baþkaný van depremi için bir açýklamada bulundu. Bu bir cinayettir Ýlk depremin ardýndan AKP li Bakanlar binalarýn hasar tespitlerinin yapýldýðýna iliþkin pek çok kez açýklamalarda bulundu. Depremin ardýndan görülüyor ki hasar tespit çalýþmalarý bilimsel bir çalýþma ile gerçekleþtirilmemiþtir. Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar ýn evlerine girmeye korkan bir depremzedenin evine bakarak ben mühendisim, bana güvenin diyerek rapor vermesi dahi insan hayatýný hiçe sayan bu zihniyetin en çarpýcý örneklerindendir. Bunca acý ve ölümün ardýndan halen insan hayatýna hiçbir deðer verilmediðini, gerekli tedbirler alýnmadýðý görülüyor. Bu bir cinayettir. Sorumlular hesap vermeli, Van Valisi Münir Karaloðlu, Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar baþta olmak üzere sorumlular derhal istifa etmelidir. Japonya da yaþanan deprem ve tusunami sonrasý halkýn ihtiyaçlarý anýnda karþýlandý.biz kýzýlay çadýrýný dahi kuramýyoruz. Halka doðru hizmet edemeyen yetkililerin, istifa edebildiði bir ülkeyle bizimkini kýyaslamak, geceyle gündüzü bir tutmak gibi bir þey. Ýstifayý geçtik, insanlarýn geleneðinde harakiri var! Saplayýveriyorlar kýlýcý karýnlarýna; çünkü Japon toplumunda kabahatli olmak ve bu kabahatin toplumca bilinir hale gelmesi büyük bir utanç. Ýlk depremden, yaklaþýk 20 gün sonra Van da 5.6 þiddetinde yeni bir deprem oldu. Yine yýkýlan binalar ve yine ölüm; çünkü deprem söylentilerine itibar edilmemesi gerektiðini, o bölgede bir daha deprem olmayacaðýný söyleyen insanlar yetkili olarak görev yapýyor bu ülkede! Erdoðan Bayraktar: Deprem açýsýndan en güvenilir yer Van ve Erciþ. Büyük depremin olduðu yerde bir daha deprem olmaz. Dünyada bunun bir örneði görülmemiþtir Az hasarlý evlere girilebilir. Hüseyin Çelik: Aðýr hasar raporu yoksa evlerinize girin. Vali Munir Karaloðlu: Evlerinize dönün. Ýnsanlar yazlýk çadýrlarýn içinde soðuktan donmamak için yetkililerin sözlerini dinleyip girdi evlerine. Son durum: 2 si otel 25 hasarlý bina yýkýldý. Hasar tesbiti için, nitelikli ve yeterli sayýda mimar ve mühendisi bölgeye gönderme isteðini Van Valiliði ne ileten TMMOB un baþvurusuna cevap verilmemiþ olmasý da tarihe geçirilmesi gereken önemli bir not. Van Sanayi ve Ticaret Odasý baþkaný nýn söylemine göre, ilk depremde , ikinci depremde kiþi þehri terketmiþ ekonomi çökmüþ durumda. Yaþananlar devletin niteliðine iliþkin gerçeði de bir kez daha ortaya koymuþtur. Devlet sosyal-kamusal niteliklerini kaybetmiþ bir güvenlik devletine dönüþmüþtür. Hasar tespit çalýþmalarýný dahi yürütemeyen devlet yaþananlarý protesto eden yurttaþlara yine gazla-copla saldýrmýþtýr. AKP artýk depremi BDP ile bir siyasi hesaplaþma aracý olarak görmekten vazgeçmeli, yerel yönetimin, meslek örgütlerinin ve sivil kurumlarýn içinde olduðu bir merkez kurularak halkýn yaralarý bir an önce sarýlmalýdýr. Hayatýný kaybedenlerin ailelerine baþ saðlýðý, yaralýlara geçmiþ olsun diliyoruz. Dayanýþma için geldiði Van da hayatýný kaybeden Japon doktoru derin minnet duygularý ile anýyoruz. AKP hükümetine sesleniyoruz insanlarýn hayatýyla oynamayýn artýk! Þakir Þenol ÖDP Kýrþehir Ýl Bþ. Van Depremi sonrasý çadýrlarda ve çadýr bulamayanlar ise kendi yaptýklarý iptidai korunaklarda kalýyor. Kýþ þartlarýnýn aðýrlaþmasý sonrasý soðuk nedeniyle altý yaþýndaki Deniz Olgun zatürre nedeniyle hayatýný kaybetti. Deniz Olgun, ailesi deprem çadýrý alamadýðý için naylondan yapýlmýþ tentenin altýda barýnýyordu. Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik Olgun ailesinin naylon altýnda ýsýnmaya çalýþtýklarýný yazdý. Deniz Olgun'un babasý Enver Olgun, Nevzat Çiçek'e Deniz'in ölümünü þöyle Sulucakarahöyük/ANKARA Arap Alevi canlarýmýz tarafýndan kutlanan Gadir Hum Bayramý tüm Aleviler için kutsal bir gündür. Muhammed Mustafa için Ýlmin kapýsý olan Þahý Merdan Ali adalet, merhamet, ilim, irfan yolunda Hak ile Hak olma mertebesine ermiþtir ve Ýmamet Makamý nýn serveridir. Hiç kuþkusuz Aleviler için Þahý Merdan Ali (Ali Haydar ül Murtaza Ebu Turap, Haydarý ;Kerrar) yol ve erkanýn bir gereði olarak tarifi aþan kutsal deðerlerin sembolüdür. Gadir Hum da Muhammed Mustafa nýn dile getirdiði deðerler ihmal, ihlal ve inkar edilmiþtir. Bu ihmal, ihlal ve inkarýn bir sonucu olarak Þahý Merdan Ali, inkarcýlarýn saldýrýsýna uðramýþ, Ýmam Hüseyin Kerbela da þehit edilmiþ, tarihin her döneminde Aleviler saldýrý, zulüm ve katliam ile karþý karþýya kalmýþtýr.selçuklu, Osmanlý döneminde yapýlan Alevi katliamlarýnýn temel sebebi de bu ihmal, ihlal ve inkardýr. Yakýn dönemde yaþadýðýmýz anlattý: "Naylonun altýndayýz, depremden beri. Kaç defa dilekçe verdim kaç defa gittim bana çadýr vermediler. Ben de gittim metre ile naylon aldým ve 12 nüfusuma bir çadýr yaptým. Soðuk naylon dinlemiyor. Çocuk zaten özürlüydü. Soðuk aldý önce Erciþ'te Sahra Hastanesi'ne götürdüm, dediler ki bu çocuðun yoðun bakýmda yatmasý gerekiyor, bizi Bitlis'e, oradan da Batman'a gönderdiler ve çocuk orada dün hayatýný kaybetti. Ben þimdi geri kalan nüfusumla tir tir titriyorum. Bize yardým edilsin. Çocuðumu aldým Erciþ'te defnettim. Depremde amca tarafýndan akrabalarýmý kaybettim. Allah bize yardým etsin". Çiçek blogundaki yazýsýda baba Enver Olgun ile görüþtükten sonra Koçgiri, Dersim, Maraþ, Çorum, Sivas Katliamlarý da ayný zihniyetin ürünüdür. Biz Aleviler tarihin her döneminde Yol Ulularýmýzdan aldýðýmýz edep erkan bilinci ile Hak Muhammed Ali Yolu nda tüm insanlýðýn eþitliði ve özgürlüðü için ilim - irfan ile yürüdük. Bu gün bu yürüyüþümüz çeþitli engellemelere karþýn devam ediyor. Ýnanýyoruz ki Gadir durumu bölgede bulunan Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH) Güneydoðu Sorumlusu Selahattin Özer'e bildirdiðini ve böylece aileye çadýr ulaþtýrýldýðýný belirtti. Yazýda ayrýca yaklaþýk 7 bin 500 kiþinin yaþadýðý 18 köyde yapýlan tespitler doðrultusunda 1150 çadýra acil ihtiyaç bulunduðuna da yer verdi. Çadýr ihtiyacý olan Van'ýn Erciþ ilçesi ile Bitlis'in Adilcevaz ilçeleri arasýndaki köyler þöyle: Akçýra, Yarýmada, Kavuþtuk, Arin, Yukarý Süphan, Aþaðý Süphan, Heybetli, Örentaþ, Kara Þeyh, Akyazý, Pargut, Karþýyaka, Gümüþdöven, Harmantepe, Kömürlü, Yolaðzý, Erikbaðý ve Aydýnlar. (HK) Bianet Hum da ifade edilen insani kutsal deðerleri yaþama geçirene kadar da devam edecektir. Gadir Hum Bayramý nýn anlamý egemenler tarafýndan anlaþýldýðýnda tüm toplumsal inanç gruplarýnýn inandýðý kutsal deðerlerle yaþayabilecekleri demokratik ortama katký sunacaðý tartýþmasýz bir gerçektir. Gadir Hum Bayramý kutlu olsun

8 WikiLeaks in yayýmladýðý telgraflar, Türkiye nin ve birçok ülkenin ABD nin Genetiði Deðiþtirilmiþ Gýdalar (GDO) politikalarýndan nasýl etkilendiðini, baský altýnda tutulduðunu ve hangi kurumlarýnýn iþbirliðini kabul ettiðini ortaya koyuyor. WikiLeaks, 2006 yýlýndan bu yana dünya gündeminde iz býrakan birçok skandalý gün ýþýðýna çýkarttý. Bunlarýn arasýnda Cablegate olarak bilinen ABD büyükelçiliklerinde hazýrlanmýþ çeþitli gizlilik seviyesindeki 'in üzerindeki diplomatik telgrafý ele geçirmek ve yayýnlamak da var. Telgraflar 2011 Eylül ayýnýn ilk günlerinde yayýmlandý. Tüm merkezler arasýnda 7,918 adet telgraf ile ABD ye en fazla diplomatik telgraf gönderen yer, Ankara Büyükelçiliði. Hem Türkiye ile ABD arasýndaki temel meselelerin neler olduðuna dair fikir sahibi olmak, hem de halkýn bu telgraflardan neler öðrenebileceðine dikkat çekmek amacýyla telgraf arþivinden üç konu seçerek derinlemesine inceledik. Bu üç konu WikiLeaks belgelerinde karþýmýza çýkan siyasi perspektifler, ilaç þirketlerinin þekillendirdiði ABD politikasýnýn Türkiye deki izdüþümleri ve son derece çarpýcý bilgilere ulaþtýðýmýz ABD Genetiði Deðiþtirilmiþ Gýdalar (GDO) politikalarý ile Türkiye deki kurumlarýn bunlar karþýsýndaki tutumu oldu. Bu yazýda GDO konusu ele alýnýyor. Cablegate telgraflarý arasýnda bu konudaki politikalara dair çarpýcý bilgilere ulaþmak mümkün. GDO, genetik mühendisliðinin marifetleri ile deðiþikliðe uðratýlmýþ, yani normal koþullarda doðada bulunmayan, fakat laboratuar ortamýnda yaratýlmýþ olan canlýlarýn tümüne verilen isim. Genetiði endüstrinin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilen canlý bir inek olabileceði gibi bir mýsýr bitkisi ya da bitkilerin geliþiminde rol oynayan bir bakteri de olabilir. Genetiðinin deðiþtirilmesi ile bir canlýda ne tür bir deðiþikliðin meydana getirilebileceðine çarpýcý ve güncel bir örnek olarak inek sütü yerine insan sütü üreten inekler verilebilir. Bu yazýnýn yayýnladýðý tarihten sadece birkaç ay önce yapýlan bu deneyde insan genleri ile yeniden düzenlenen genomlara sahip mutant ineklerin, inek sütü yerine insan sütü ürettikleri gösterildi. Bu uygulamalarýn ortaya çýkardýðý etik kaygýlardan baðýmsýz bir þekilde, doðru þekilde kullanýldýðýnda GDO larýn çok faydalý olabileceðini düþünen bilim insanlarý da var. Lakin genetiði deðiþtirilmiþ 42 ineðin 26 tanesinin doðumdan hemen sonra, 6 tanesinin ise doðduktan sonraki altý ay içerisinde olmak üzere 32 tanesinin ölmüþ olmasý, bir þeylerin çok dikkatle yeniden deðerlendirilmesi gerektiðinin bir göstergesi. Bir süredir zaman zaman Türkiye gündemini de meþgul eden konulardan olan GDO larýn hem insan saðlýðý hem de doðaya olan etkileri açýsýndan barýndýrdýðý riskler bilimsel anlamda aktif araþtýrýlan konulardan. Halen deðerlendirilmekte olan riskler çok geniþ bir yelpazeye daðýlmýþ durumda. GDO larýn tüketimindeki artýþýn deðerlendirilen ve henüz net bir sonuca baðlanmamýþ risklerden bazýlarý þöyle sýralanbilir: * Doðrudan ya da dolaylý yollarla kanser ve dejeneratif hastalýklarýn artmasýna sebep olmasý, * Kullanýlan teknolojinin süper-virüs evrimi için uygun altyapý oluþturmasý, * Hayvanlarýn -ya da bitkilerin- daha hýzlý büyüyüp daha fazla ürün vermesi için tasarlanmýþ büyüme hormonlarýnýn çoðu durumda hayvanlarý -ve bitiklerihastalýklara karþý dirençsiz kýlmasý nedeni ile kullanýlan antibiyotiklerin bu hayvanlardan elde edilen mamuller ya da tüketilen bitkiler ile insana geçmesi ve antibiyotiklere karþý dirençli bakterilerin güçlenmesine sebep olmasý, * Birbirinin tam kopyasý olan tohumlardan elde edilen ürünlerin insan bedeninin yüz binlerce yýllýk yolculuðu esnasýnda alýþtýðý varyasyondan uzak oluþu nedeniyle ortaya çýkabilecek kronik alerjilerin ya da doðum kusurlarýnýn artmasý, * Ortalama yaþam süresinin azalmasý, böceklerin bitkiye zarar vermesini engellemek için tasarlanan ve bitkinin genomuna eklenen genlerden kodlanan proteinlerin insan hücreleri içinde takibi zor toksik özellikler göstermesi, * Tarým ürünlerinin besin deðerinin düþmesi, diyetin radikal biçimde deðiþmesine baðlý rahatsýzlýklarýn artmasý, * Ürün artýþýný saðlamasý için kullanýlan genetiði deðiþtirilmiþ bakterilerin topraktaki nitrojen dönüþümünden sorumlu mantarlarý öldürerek doðal ve hassas toprak florasýndaki mikrobiyal aktiviteyi sekteye uðratmasý ve bunun sonucunda topraðýn veriminin düþmesi, * Genetiði deðiþtirilmiþ canlýlarýn geliþimine ön ayak olabileceði süperhaþereler ve süper-yabani otlar ile faydalý böceklerin, hayvanlarýn ve diðer bitkilerin doðal yaþam koþullarýný deðiþtirmesi, * Tohum çeþitliliðini öldürerek geri dönüþü olmayan bir genetik sýðlýða yol açmasý Bunlarýn kimileri çeþitli bilim insanlarý tarafýndan risk seviyesinde ortaya atýlmýþ ihtimaller de olsa, genetiði deðiþtirilmiþ gýdalarýn siyasetçiler ve þirketlerin iddia ettiði kadar güvenli olmadýðýna dair bilimsel göstergelerde düzenli sayýlabilecek bir artýþ söz konusu. Bu konuya þüpheyle yaklaþýlmasýnýn önemini gösteren araþtýrmalardan belki de kamuoyunda en çok yanký bulanlarýndan birisi, 2005 yýlýnda The Independent in ele geçirdiði ve haberleþtirdiði 1,139 sayfadan oluþan ve genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr ile beslenen farelerin normal mýsýr ile beslenenlerde gözlemlenmeyen þekilde iç organ yetmezlikleri sonucu öldüðünü gösteren gizli rapor. Benzeri geliþmeler sonucunda Fransa Þubat 2008'de genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr tohumu kullanýmýný yasaklarken, Avrupa Parlamentosu bu yazýnýn yazýldýðý tarihlerden sadece birkaç ay önce (Temmuz 2011) Avrupa Birliði üyesi ülkelere genetiði deðiþtirilmiþ gýdalarýn topraklarýnda üretilmesini yasaklama haklarýný geniþleten bir yasanýn kapsamýný geniþletmeyi oy birliðiyle kabul etti. Son derece ironik bir biçimde, yukarýda sözü geçen ve 2005 yýlýnda basýna sýzmýþ olan gizli çalýþmayý yürüten þirket, genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr tohumlarýnýn dünya çapýndaki en büyük üreticilerinden olan Monsanto. ABD merkezli çok uluslu bir þirket olan Monsanto, ABD nin genetiði deðiþtirilmiþ gýda pazarýnýn yüzde 90'ýna sahip ve bu alanda dünyanýn önde gelen þirketlerinden birisi. Dolayýsýyla kamuoyunu genetiði deðiþtirilmiþ ürünlerin saðýlýksýz olmadýðýna dair ikna etme konusunda çok büyük bir efor harcýyor. Tahmin edebileceðiniz gibi bu eforun içine yukarýdaki gibi raporlarýn sonuçlarýný kamuoyundan gizlemek ya da GDO larýn aslýnda saðlýklý olduðunu iddia eden aksi yönde bilimsel propaganda faaliyetleri de giriyor. Amerika daki siyasi lobicilik için Monsanto nun sadece 2008 yýlýnda sekiz milyar dolar harcamýþ olmasý, hem þirketin büyüklüðü hem de ABD deki siyasetçiler ile iliþkilerini ne kadar yakýn tutmak istediðinin önemli bir göstergesi. Fakat mevzunun ne kadar derin olduðunu, Cablegate ile ortaya çýkan raporlarý takip ettiðimizde anlýyoruz. ABD nin GDO larýn yaygýnlaþmasýndan birden fazla çýkarý var. Biyoteknoloji alanýnda en geliþmiþ ülkelerden birisi olarak, GDO larýn yaygýnlaþmasý ile doðacak talep ABD merkezli çok uluslu þirketler ile karþýlanacaðý için ekonomik avantajlar, GDO lara baðýmlý ülkelerin sayýsýnýn artmasýnýn gýda gibi son derece önemli bir pazarda ABD ye söz hakký verecek olmasý üzerinden doðacak siyasi avantajlar bunlar arasýnda sayýlabilir. Nitekim Fransa da 2008 yýlýnda hayata geçirilen yasak öncesi gönderilen 2007 tarihli bir telgrafta Fransa nýn bu yönde atacaðý bir adýmýn ABD için maddi kayba, bunun da ötesinde ABD deki biyoteknoloji endüstrisi için çok büyük bir dezavantaja tekabül edeceðinden açýkça söz ediliyor. Fransa 2008 yýlýnda Monsanto nun ürettiði mýsýr tohumlarýný yasakladýktan sonra, Almanya, Avusturya ve Arnavutluk un da bu kararda Fransa yý takip ettiði görülüyor yýlýnda ise bu konuda bir þeyler yapýlsýn giriþi ile gönderilen bir telgrafta iyi organize olmuþ bir kampanya nedeniyle GDO lu mýsýr tohumunun Ýspanya da da yasaklanmasý ihtimalinin gündemde olduðundan bahsedilirken eðer Ýspanya düþerse tüm Avrupa onu takip edebilir görüþlerine yer veriliyor. ABD GDO lar konusunda o kadar kararlý ki, Avrupa ve geliþmekte olan ülkelerdeki katolikler arasýnda GDO lara karþý yaygýn olan direnci kýrmak için Vatikan ý ve Papa yý kullanmak için 2005'ten itibaren lobi faaliyetleri yürütmeye baþlamýþ. Telgraflardan birisinde Vatikan kardinallerinden birisi olan Renato Martino nun yardýmcýlarýndan birisinin Amerikan konsolosluðuna, Martino nun Irak savaþý ve savaþ sonrasý ile ilgili eleþtirilerini telafi etmek ve ABD hükümeti ile iyi iliþkilerini sürdürmek için GDO lar konusunda olumlu bir tavýr takýnacaðýný dile getiriyor. ABD nin tek cephesi Avrupa deðil. Telgraflar, ABD dýþiþlerinin GDO politikalarýnýn ABD merkezli þirketlerin pazara girmesini engelleyecek yasalar çýkarmalarýný engellemek üzerine yoðunlaþtýðýný ve diplomatik olarak baský yapýlan ülkelerin geniþ bir coðrafyaya daðýlmýþ olduðunu gösteriyor. Bu telgraflar arasýnda dünyanýn bir numaralý pirinç ihracatçýsý olan Tayland daki biyoteknoloji ve GDO karþýtlýðýný kýrma giriþimlerine, Güney Afrika da ABD çýkýþlý GDO ürünlerinin kabul görmesi sürecini riske atan koþullarýn ortadan kaldýrýlmasý için atýlan adýmlara, ABD pirinç üreticilerinin Batý Afrika daki en büyük marketi olan Gana yý GDO lu ürünlere sýcak bakan düzenlemeleri hayata geçirmeye ikna etmek için yürütülmesi planlanan diplomatik çalýþmalara, Dr. Chassy nin GDO ya soðuk bakan Ýtalya da gerçekleþtirdiði GDO propagandasýnýn medyadaki yansýmalarýna ve daha nicesine rastlamak mümkün. Edelman: Türkiye deki cahil kitleler Bununla birlikte ABD nin GDO stratejisinin Türkiye çehresi, çok daha ilginç bir hikaye ortaya koymakta. Genel olarak telgraflar, ABD nin GDO yu kabul ettirme stratejilerinden birisinin hedef ülke içerisindeki GDO karþýtý gruplarýn tespit edilmesi, ve Mosanto gibi þirketlerin ülkeye girmesine mani olan direniþi kýrmak için kamuoyunun GDO nun yararlarýna dair bilgilendirilmesi olarak çizildiði anlaþýlýyor. Bu genel strateji ülkeden ülkeye farklýlýklar gösterebiliyor. Eðer söz konusu karþýt grup bilim insanlarý ise, Ýtalya da yapýldýðý gibi GDO taraftarý bilim insanlarý konferanslara gönderiliyor. Eðer söz konusu halk ise, bu sefer de iþin içine halkla iliþkiler giriyor. *Bu konuyu haberleþtiren Milliyet.com.tr, bianet.org den bahsettði halde, subjektif.org den bahsetmemiþtir. Devam Edecek

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı