Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT"

Transkript

1 Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve ebeveyn olma özellikleri incelenmektedir. En s ık şizofrenide olmak üzere majör psikiyatrik bozukluklarda evlenmemi ş olma/ boşanma/ eşinden ayr ı olma oranları normal nüfusa k ıyasla yüksek olabilmektedir. Ebeveynlik becerileri de çe şitli farkl ı biçimlerde zaaf gösteren bu hastalar çocukların ın bak ım ı için yak ın aile çevresi ve kurumlara yönelebilmektedir. Anahtar kelimeler: Evlilik, ebeveyn olma, cinsiyet farkl ıl ıkları, şizofreni, iki uçlu mizaç bozuklu ğu, depresyon Düşünen Adam; 2006, 19(3): ABSTRACT Marriage and Parenthood in Female Psychiatrie Patients: A Review In this article, gender dıfferences in schizophrenia and mood disorders are reviewed in the context of female patients' marital status and parenting skills. In major psychiatric disorders -particularly in schizophrenia- the rate of being singlel divorced/ separated is frequently high compared to normal population. Also these patients, lacking the necessary parenting skills in various extent, tend to rely on close relatives and institutions for childrearing. Key words: Marriage, parenthood, gender differentes, schizophrenia, bipolar disorder, depression GİRİŞ Günümüzde psikiyatrik bozukluklarda cinsiyet farkl ıl ıkları önemle üzerinde durulan bir konudur. Son y ıllarda Kad ın Ruh Sağlığı başlığında yoğun ara ştırmalar yap ılmaktad ır. Çoğu erken yaşta ba şlay ıp süreğen seyir gösteren şizofreni ve mizaç bozukluklar ı gibi psikiyatrik hastal ık- lar, ki şilerin ya şamlarının tüm evrelerinde bireysel ve toplumsal ili şkilerini ciddi düzeyde etkilemektedir. Ayrıca, psikotik hastalarda, muhakeme bozuklu ğu, dü şünce, davrani ş/alg ı'bozuklukları ve gerçeği değerlendirme yetene ğinde değişik derecelerde bozulma olmaktad ır. Psikiyatrik kad ın hastalar, buna ba ğl ı olarak, hayat ın her alan ında olabilece ği gibi cinsel yaşam, evli- * Kastamonu Devlet Hastanesi, Psikiyatri Uzm. Dr. 143

2 Psikiyatrik Kadın hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: lik ve çocuk bak ımı gibi önemli konularda da zorlanmaktad ır ( 1). Günümüzde psikiyatrik hastalar ın hastanede kal ış sürelerinin k ısalarak yaşamların ın daha büyük k ısmın ı toplum içinde geçirmelerinin sonucu olarak, evlilik ve do ğurganl ık oranlar ın ın arttığı söylenebilir. Yap ılan ara ştırmalarda kad ın hastalarda plans ız, istenmeyen gebeliklerin ve dü şük s ıkl ığın ın arttığı, gebelikte daha fazla şiddete maruz kald ıkları ve dünyaya gelen çocuklar ın bakımını üstlenemedikleri, gereksinimlerini kar şılayamad ıkları gösterilmi ştir (2,3 ). Bu nedenle psikiyatrik hastal ığı olan kad ınların gebelik ve ebeveynlikte zorlandıkları belirtilmi ştir (2,4,5) Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıkları üzerinde k ısaca durularak kad ın hastalar ın evlilik ve ebeveyn olma özellikleri ayr ınt ılı incelenmektedir. ŞİZOFRENİ VE MİZAÇ BOZUKLUKLARINDA C İNSİYET FARKLILIKLARI Şizofreni kad ın ve erkekte e şit s ıklıkta görülür. Bununla beraber hastal ığın başlang ıc ı aç ısından ciddi farkl ılıklar gösterir. Erkeklerde kad ınlardan daha erken ba şlar; erkek hastalar ın yarıs ından fazlas ı, kad ınların ise yaln ızca % 30'luk bir k ısm ı 25 yaşından önce hastaneye yatar. Hastalığın görülme s ıklığı erkeklerde 15-25, kad ınlarda ya şlarında pik yapar. Baz ı çal ışmalarda erkeklerin kad ınlardan daha fazla negatif semptom gösterdi ği, hastane yat ış sayıların ın daha fazla oldu ğu ve kad ınların daha iyi sosyal işlevselliğe sahip olduğu saptanmıştı r (6-1 ) Seeman (1982) şizofren kad ınlarda; evlilik, mesleki ve sosyal uyumun daha iyi oldu ğunu ve hastal ıkta remisyonlarla gidi şin erkek şizofrenlerden daha s ık olduğunu saptam ıştır (9). Test (1990) çal ışmas ında şizofren kad ınların daha s ık ebeveyn olduklar ını, bir e şle beraber ya şadıkla- rını ve heteroseksüel olarak aktif olduklar ını bildirmi ştir ( 11 ). Şizofrenide cinsiyet farkl ılıkları ile ilgili bir gözden geçirmede; kad ın şizofrenlerde premorbid i şlevsellik, sosyal meslek uyumu ve prognozun daha iyi oldu ğu, şizofrenide belirtilen cinsiyet farkl ılıklarının normal cinsiyet dimorfizminin ötesinde, do ğrudan hastal ığın etyopatogenezi ile ili şkili olabileceği bildirilmi ştir (8). Ayrıca, hastan ın kişiler aras ı ilişkilerinde sağlıklı duygusal özellikler göstermesi, cinsel yaşantısının olmas ı ve evli ise, bu ba ğın sürüyor olmas ının iyi prognoz belirleyicileri olduğu bildirilmektedir (12). Araştırmalar genellikle, depresyonun kad ınlarda erkeklerden iki kat fazla oldu ğunu göstermektedir. Depresyon prevalans ındaki cinsiyet farkl ı- lıkları puberteden sonra ortaya ç ıkar ve üreme dönemi boyunca belirginle şir. Ayr ıca, kontraseptif kullan ımı, dü şük, premenstrüel dönem, puerperiyum ve menopoz kad ının kolayca depresyona girebileceği ilişkili dönem/ durumlard ır (13-16) Kadında depresyonun fazla görülmesinin nedenleri olarak hormonal farkl ılıklar, çocuk doğurmanın etkileri, kad ınlar ve erkekler için psikososyal yüklenmelerin farkl ılığı ve öğrenilmi ş çaresizlikle ilgili davran ış modelleri varsay ılmaktad ır (6,15,17). Son y ıl içinde yap ılan ara ştırmalardan elde edilen verilere göre depresyonda kadın erkek aras ındaki fark ın giderek azaldığı san ılmaktad ır. Bu, geli şmi ş toplumlarda kad ının sosyoekonomik konumundaki ve kadın rolündeki değişmeye bağl ı olabilir. Depresyon kad ınlarda en çok ya şları aras ında, erkeklerde 55 ya şlarından sonra görülmekte ise de, bu bozukluklar ın genç yaşlarda san ıldığından çok görüldüğüne ilişkin veriler artmaktad ır ( 18). Majör depresif bozuklu ğun ortalama ba ş- lang ıç yaşı 40'tır. Hastalar ın yarıs ında başlang ıç ya şları aras ındad ır, yayg ın olmamas ına 144

3 Psikiyatrik Kadın hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: rağmen, çocukluk ça ğı ve genç ya şta da görülebilir. Baz ı yeni epidemiyolojik veriler 20 ya ş altındaki ki şilerde majör depresif bozuklu ğun artmakta olduğunu göstermektedir (6). Kad ın ve erkeklerin depresyona kar şı farkl ı tepkileri olduğu çe şitli araşt ırma sonuçlar ıyla ortaya ç ıkarılmıştır. Bu sonuçlara göre, evlilik kadınları erkeklerden daha az korumaktad ır. Örneğin, evli erkekler bekârlara göre daha az duygulan ım bozukluğu gösterirken, bu bozukluk evli kad ınlarda bekârlara göre daha fazla görülmektedir (19) İki uçlu mizaç bozukluğu (İUMB) s ıklığı ise, kad ın ve erkekte belirgin farkl ıl ık göstermemektedir. Genelde İUMB 'nin ba şlang ıc ı majör depresif bozukluktan daha erkendir. 6 ila 50'li ya şlar aras ında hatta daha geç ba şlang ıç görülebilmekte ise de ortalama 30'lu ya şlarda ba şlar (6). İUMB'de temel cinsiyet farkl ılıkları, hızlı döngü ve depresif/ karma epizodlar ın erkeklere bakışla kadınlarda daha s ık görülmesidir (17,20) İUMB 'nin medeni durumla ili şkisi araştırıldığında, ayrı yaşayan veya bo şanmış ki şilerde riskin artt ığı bulunmu ştur. İUMB 'de bo şanma oranları, kontrol grubuyla kar şılaştırmal ı bir çalışmada 2-3 kat artm ışt ır (21 ). Bir çal ışmada hastalar ın % 45'inin hastal ıkları nedeniyle e şlerinden ayr ıldığı saptanm ıştır (22). EVLİLİK Evlilik; sosyal, dini ve siyasi anlamda ayn ı haklara sahip kad ın ve erkek aras ındaki bir Sözle şmedir. Evlenme serbest seçmeye dayal ı olmas ı gereken, iki varl ığın anla şarak ortak bir yuva kurma dürtüsüdür. Buna göre evlilikte annelik ve babalık içgüdülerinin önemli bir rolü vard ır (21). İstatistikler ak ıl hastal ıkların ın bekârlarda, evlilerden daha s ık görüldüğünü doğrulamaktad ır. Bunun nedenlerinden biri evlilerin k ısmen daha düzenli ve kararl ı bir hayat ya şamas ıdır. Evliliğin insan ın en önemli ki şiler aras ı davran ışı olduğu unutulmamal ıdır. Birey evlilikte sadece cinsel doyum ve rahatl ık bulmaz, bunun yan ı s ı- ra birçok güvenlik tedbirlerine kavu şur. Bu gereklerin yokluğu veya eksikli ği, özellikle kad ında pek çok ruhsal sorunlar ın ortaya ç ıkışın ı haz ırlar. Ki şinin istendiğini, arzu edildiğini ve gereksinim duyulduğunu bilmesi, bir doyum ve güven hissi verir. Bununla birlikte evlilik, özellikle kad ını kendisine tamamen yabanc ı ki şilere ve çevreye uyuma zorlar. Bireye büyük ölçüde ki şiler aras ı bir uyum yetene ği ve sorumluluk duygusu aşılar. Kad ında evlilik öncesi geli şmeye başlamış bir psikoz ileride evlili ğin olumlu bir şekilde sürmesini engeller. İstatistikler boşanmış e şler aras ında büyük ölçüde psikiyatrik hastalığı olan ki şilerin varlığın ı ortaya koymuştur (23) Myerson (1917), Taunton Devlet Hastanesi'nin y ılları aras ındaki kay ıtlarını inceleyerek ayn ı yaş gruplarındaki normallerle k ıyasladığında, evlilik oran ını şizofrenlerde % 18, normallerde ise % 48 olarak saptam ıştır (23). Essen-Möller ve çdegard çal ışmalar ında, şizofrenlerde evlilik oran ının normallerden dü şük olduğunu saptam ış, hastal ığın erken ya şta ba şlamas ı ve s ık hastane yat ışları nedenleriyle evlilik şanslarının azald ığın ı belirtmi ştir. Şizofrenlerle normal nüfus aras ındaki doğurganl ık oranlar ı aras ındaki fark do ğum kontrol yöntemlerinin gelişimine paralel azalma e ğilimindedir. İUMB 'de ise dü şük evlenme oranlar ına rağmen, doğurganl ık oranlar ın ın normal nüfusla benzer oldu ğu tespit edilmiştir (23,24) Şizofren hastalar ın prepsikotik dönemde evlenip çocuk sahibi olduklar ı, hastal ık sonras ı doğur- 145

4 Psikiyatrik Kadan hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: ganl ığın toplumdan dü şük olduğu belirtilmi ştir. Özellikle hebefrenik ve katatonik şizofrenlerin evlenme ve çocuk sahibi olma olas ılığı daha düşüktür. Şizofrenler aras ında hiç evlenmemi şlerin, evli olanlardan ve ayr ılm ış olanlardan çok daha fazla oldu ğu, evlilik dışı çocuk sahibi olmanın şizofreni hastalar ında arttığı bildirilmektedir (24-26 ) Sikloid psikoz/şizofreni ve afektif bozuklu ğun genel nüfusla kar şıla ştınldığı Jönsson'un (1991) çalışmas ında, afektif bozukluğu olan hastalarda evlilik ve doğurganl ık beklenen oranlarda; şizofrenlerde ise evlilik oran ı anlaml ı dü şük, doğurganl ık (marital fertilite d ışında) genel nüfustan anlaml ı dü şük; ancak gayri me şru çocuk say ıs ı afektif bozuklu ğu olanlardan anlaml ı yüksek saptanm ıştır (25). Blumenthal'in (1975) depresif semptomatoloji ve sosyal i şlevleri kar şılaşt ırdığı çal ışmas ında, yüksek depresyon skoru alan kad ınlar ın evlilikte yüksek uyumsuzluk düzeyi bildirdi ği gösterilmi ştir. Erkeklerde de bu ili şki olmakla birlikte, anlaml ı bulunmam ıştır. Evliliği erkeklere göre daha önemli görmeleri, kad ınlar aras ında depresif semptomlarla evlilik gerilimindeki art ış aras ındaki ili şkiyi aç ıklayabilir (27). Depresif kad ınların sağlıkl ı kontrol grubundakilere k ıyasla daha bağıml ı, daha az ileti şim kuran, cinselliğe daha ilgisiz, daha çekingen, tartışmaya daha yatk ın ve ebeveynlik konusunda daha az şefkatli olduklar ı gösterilmi ştir. Depresyon evlilik ya şam ın ı büyük ölçüde etkilemektedir. Depresyonlu bireyle ya şaman ın yak ın çevredeki ki şiler üzerinde de derin etkiler olu şturduğu bilinmektedir. Yak ın akrabalarda, özellikle yorgunluk, umutsuzluk, üzüntü, sosyal ya şama ilgisizlik gibi belirtiler s ık görülmektedir. Unipolar depresyonlu hastalar ın yakla şık yarıs ı- nın (% 40-50) evliliği büyük oranda uyumsuzdur. Uyumsuz evliliklerin de yar ısında e şlerin biri veya her ikisi hafif veya orta derecede, depresyon belirtilerine sahiptir (27). Depresyonlu kad ınların ileti şimlerinde daha fazla ağz ı s ık ı ve boyun eğici, e şlerine kar şı daha az mü şfik, ki şisel duygulann ı paylaşmaya gönülsüz olduklar ı, kocalar ıyla ve çocuklar ıyla daha çok tan ıştıkları; genel olarak depresif hastalar ın daha fazla dü şmanca tutum ve ba şkaların ı kontrol çabas ı gösterdikleri bildirilmi ştir (19,28) Mutsuz ve da ğılmış evlilik yaşayan erkek ve kadınlar aras ında majör depresyon oran ın ın yüksek olduğu aç ıkt ır. Depresyon düzelirken, hastaların bozulmu ş aile işlevi de düzelir. Bununla birlikte bu bireylerin iyilik dönemlerindeki aile içi ileti şimleri de sağlıklı çiftlere oranla daha zay ıf kal ır. Daha fazla yak ınl ık ve destek gereksinimi içinde olduklar ı için, depresyonlu kad ınların evlilikleri oldukça kötüdür. Depresyon düzelse bile, problem çözme, ileti şim kurma, günlük i şlerden tatmin olma yetene ği zay ıflamaktad ır. Kad ınlarda depresyonun daha yayg ın olmas ına ek olarak, depresyonun remisyon oran ı daha dü şük, nüks oran ı ise daha yüksek bulunmu ş- tur. Bu durum, özellikle depresyonlu kad ınların ailede daha fazla güçlük çekmeleri ile ili şkili olabilir (28). Maner (1987), psikiyatrik hasta e şlerinin hasta ve hastal ığa kar şı tutum ve anksiyete düzeyleri konusunda yapt ığı çal ışmada, nörotik grubun % 25,7'sinin e şinin rahats ızl ığın ın evlenmeden önce var oldu ğunu, bunlar ın % 14,3'ünün bilerek evlendiğini; psikotik grupta ise % 21,4'ünün e şinin hastal ığın ın evlenmeden önce var olduğunu, ancak hiçbirinin bilerek evlenmedi ğini belirtmi ştir. Bo şanmay ı düşünme konusunda her iki grupta "hiç dü şünmedim" seçene ği en fazla, ikinci s ırada "önce dü şünüyordum, şimdi dü şünmüyorum" yan ıtı psikotik grupta % 35,7, nörotik grupta % 17,1 ile dikkati çekti ği; ancak 146

5 Psikiyatrik Kad ın hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: istatistiksel olarak anlaml ı olmad ığı bildirilmi ştir (29). Frank ve ark. (1981), remisyonda bipolar bozukluğu olan 16 hasta ve e şleri ile 16 sağlıkl ı çiftin evlilik uyumunu incelemi ştir. Sonuçlar her iki grubun evlilik uyumunun benzer oldu ğunu ortaya koymu ştur. Çal ışma bipolar hastal ığı olan ki şinin evlilik düzeni ba şka bir biçimde bozulmazsa ve hasta remisyonda ise çiftin, sa ğl ıkl ı çiftlere benzer şekilde tatminkâr evlilik uyumu yakalayabilece ğini göstermi ştir (30) Psikiyatrik hastalar ın e şleri ile yap ılan çal ış - malarda, "assortative mating" denen, birbiri ile benzer özellikleri olan çiftlerin e şle şme eğilimi gösterdikleri saptanm ışt ır. Reed ve ark. 1973'te yapt ıklar ı bir çal ışmada fonksiyonel psikozu olan hastalar ın yaln ızca % 12-16's ın ın e şlerinin ruhsal aç ıdan sağlıklı olduklar ını tespit etmi ştir (31). Şizofren kad ınlar ın e şlerinin değerlendirildiği Parnas' ın (1985) çal ışmas ında, bunların normal kad ınların e şlerinden çok daha s ık olarak psikiyatrik rahats ızl ık geçirdikleri görülmü ştür. Şizofren e şlerinde psikoz s ıkl ığı daha yüksek bulunmu ş, bunun yan ı s ıra şizotipal ve di ğer ki şilik bozukluklar ına da daha s ık rastlanm ıştır (32). Fowler ve Tsuang (1975), şizofren e şlerinin % 39'unda ve mizaç bozuklu ğu olan hastalar ın e ş- lerinin ise, % 17' sinde psikiyatrik rahats ızl ık olduğunu saptam ışt ır. Alanen ve Kinnunen (1975) şizofren e şlerinin % 80'inin psikiyatrik aç ıdan sorunlu (% 6's ı şizofren) olduğunu; Rosenthal (1974) ise, kronik şizofrenlerin e şlerinin üçte birinde ` şizofreni spektrum' bozuklu ğu ve % 22'sinde psikopatik ki şilik bozukluğu olduğunu ortaya koymu ştur (33,34) Tosun (1990) şizofreni ile medeni durum ili şkisini ara şt ırdığı çalışmas ında; şizofreninin ki şi- nin evlenme şans ını azalttığı ve/veya evlenmeyi geciktirdi ği, kad ın hastalar ın daha çok bo şanma oran ı gösterdiği, şizofreninin bo şanm ış ve dullarda daha yüksek oranda görüldü ğü, evli hastaların hastanede kal ış sürelerinin bekârlara göre daha k ısa ve aradaki fark ın anlaml ı olduğu ve evliliğin şizofrenide iyi prognoz için bir kriter kabul edilebileceği sonucuna varm ıştır (35). Lane ve ark.'n ın (1995), psikiyatri hastas ında yapt ıklar ı çal ışmada, toplam evlilik oran ının % 61 oldu ğu bulunmu ştur. Evlilik oranları şizofren kad ın hastalarda % 51'ken İUMB olan kad ınlarda % 66, nevrotik kad ınlarda ise % 78 bulunmu ştur. Bu çal ışmada erkek hastalarda daha belirgin olmak üzere şizofren hasta grubunda evlenme oran ı genel nüfusa oranla daha az, bunun yan ında İUMB olan grubun evlenme oran ı nevroz hastalar ın ın oranlar ına e şit bulunmu ştur (36). Dilbaz (1998) erken ba şlangiçli olan ve olmayan şizofreni hastalar ını karşılaştırdığı kontrollü çalışmas ında; erken ba şlang ıçl ı şizofreni grubunda % 86,7'sinin bekâr oldu ğunu saptam ış, medeni durum aç ısından her iki grup aras ında anlaml ı istatistiksel farkl ılık olduğu, erken ba ş- lang ıçl ı grupta evli olma oran ının oldukça dü şük olduğu gözlemlenmi ştir (9). Vedi (1999)'nin yaptığı çal ışmada, şizofreninin erkeklerin % 66's ında, kad ınların % 76's ında 25 yaşından önce ba şladığı saptanmıştır. Evliliğin gerek kad ın gerekse erkeklerin % 85 'inde hastalık başlamadan ya da prodromal dönemde gerçekle ştiği, % 15'inde ise, en az bir y ıllık hastal ık öyküsünün oldu ğu saptanm ıştır. Bo şanma oranlar ının kad ınlarda % 34, erkeklerde % 6 olduğu ve bu oran ın kontrol, grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu, olguların çoğunun hastal ık öncesi evlenmesi göz önüne al ındığında bo şanmada pek çok faktörün içinde hastal ığın 147

6 Psikiyatrik Kadin hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: önemli bir yer tuttu ğu sonucuna var ılmıştır (31) Sevimli (1999); şizofren, İUMB ve depresyonlu kad ınlarda yapt ığı çalışmada, kontrol ve hasta gruplar ının medeni durumlar ı aras ında anlaml ı fark bulmam ışt ır. Depresyonlu grupta bo şanm ış kad ın olmamas ın ı ve evlenme yaşı ortalamas ı aç ısından normal kontrollerle erken/ geç ba şlang ıçl ı hasta gruplar ı aras ında istatistiksel farkl ıl ı- ğın olmamas ın ı ilginç bulgular olarak yorumlam ışt ır. Hasta ve kontrol gruplar ı aras ında evlilik süresi ortalamas ı İUMB ve depresif hastalarda farks ız, erken ba şlang ıçl ı hastalarda daha k ısa saptanm ışt ır (9). Türkmeno ğlu 'nun (2003) çal ışmas ında, remisyondaki kad ın İUMB hastalar ın ın evlilik ili şkileri ve cinsel i şlevleri, kontrol grubuyla benzer bulunmu ştur. Bu sonuç, remisyondaki kad ın hastalar ın evliliklerini uyumlu bir şekilde sürdürdüklerini göstermesi aç ıs ından önemlidir. Hasta e şlerinin, hastal ık sürecinde e şlerine oldukça destek oldu ğu gözlenmi ştir. Aile bireylerinin afektif tutum ve davran ışlarının İUMB 'nin prognozundaki önemi nedeniyle, ailenin de tedaviye kat ılmas ı gerektiği savunulmu ştur. Özellikle ataklar ve hastane yat ışları s ıras ında zorlanan, rolleri de ği şen e şlerin psikososyal desteğe, gerektiği durumlarda terapiye al ınmas ın ın dü şürülmesi önerilmi ş, aile psikoeğitim program ın ın şizofren ve İUMB hastaları için, farmakoterapiye ek olarak uygulanan etkili bir program olarak kullan ılmas ın ın sosyal i şlevselliği, aile içi etkile şimi artıracağı, sürdürüm tedavisinin daha iyi olacağı ve hastalarla e şlerinin yaşam kalitelerini art ıracağı dü şüncesi önemle vurgulanm ıştır (21). Bizler ise şizofreni, İUMB ve depresyon tan ıl ı kad ın hastalar ın sağl ıkl ı kontrollerle k ıyasland ı- ğı çalışmam ızda yaşam boyu evlilik oranlann ı şizofrenlerde % 64, bipolarlarda % 76, depresyonda % 82 ve kontrollerde % 84 oranlar ında saptad ık. Hasta ve kontrol grubu evlilik oranlar ı aras ındaki fark istatistiksel olarak anlaml ı bulunmad ı. Birden fazla evlili ğin ise anlaml ı olarak hasta gruplar ında, özellikle şizofreni ve İUMB olanlarda fazla olduğu saptandı. Mevcut medeni durum yönünden ise hasta gruplar ında bekâr/bo şanmış/ayri olma durumu, normal kontrollerden anlaml ı yüksek bulundu. Şizofrenlerde % 72, bipolarlarda % 44, depresyonda % 26 ve kontrollerde % 18. Hastalar ım ızda bo şanma oranlar ının ise kontrollere göre daha fazla olduğu, İUMB ve şizofreni hastalar ının hastal ık sonras ı, depresyonda ise daha çok hastal ık öncesi bo şanma olduğu belirlendi. Bu çal ışmam ızda sonuç olarak, şizofrenlerde daha belirgin olmak üzere bo şanma, ayr ı yaşama, evlenmemi ş olma oranlar ın ın yüksek olduğu, İUMB olanlarda şizofrenler kadar olmasa da belirgin medeni durum değişikliği görüldüğü, depresyon grubunda ise kontrol grubundan farkl ılık olmad ığı saptandı (37) EBEVEYN OLMA S ıcakl ığın, içtenli ğin, tutarl ı denetimin ve özerkliğin geli şime uygun olarak sağlanmas ı iyi ebeveyn olman ın göstergesidir. Sosyokültürel çevre içinde yerle şmi ş durumda olan ebeveynlik kavram ına ve ebeveynliğin niteliklerinin kapsam ına çiftin ruhsal sa ğlıklan da girmektedir. Ebeveynliğin ilk y ıllarında psikiyatrik hastal ıkların ba şlama riski yüksektir. A ğır psikiyatrik hastal ıklar, do ğum yapan kad ınların % 5-8,8'ini etkiler. Annelik ve ebeveynlik ko şulları ruh sağlığı ile ayrılmaz şekilde bağlantıl ıdır. Psikiyatrik bozukluklar stres alt ında olan, küçük çocuklara olan ve birden çok say ıda çocuğa bak ım veren annelerde daha s ık görülür. Be ş yaşından küçük çocuğa sahip olmak anksiyete, depresyon gibi ağır psikiyatrik semptomlar ın ortaya ç ıkma riskini artırır (38). 148

7 Psikiyatrik Kad ın hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Gebelik özlenen, insan ı mutlu eden ya da acil bir durum olarak pi şman olunan bir süreç olarak yaşanabilir. Ki şisel ya şam özellikleri ve genel çevre bunda önemli rol oynar. Gebeli ğin şizofreni, bipolar hastal ık ve depresyon gibi majör psikiyatrik hastal ıklar üzerindeki etkilerinin olumsuz olmadığı, hatta endojen psikozlarla yap ılan çal ışmalarda olumlu etkisinin gösterildi ği ileri sürülmektedir (39). Ancak, çocuk doğurman ın psikiyatrik hastal ığı olan kad ınların sağlığın ı korumas ı ya da psikiyatrik hastal ıklara yatkınlık yaratmas ı ile ilgili çok az şey bilinmektedir (40). Psikotik kad ınların büyük oran ının evli olmamas ı, gebelik ve çocuk sahibi olma risklerinin az olduğu gibi yanl ış bir inanca yol açar. ABD' de 1950 'lerden itibaren psikiyatri hastas ı kad ınların doğurganl ığı artm ış, y ılları aras ında psikotik (% 63'ü şizofren) kad ınların doğum yapma oran ının % 366 arttığı bulunmu ş- tur. Tüm gebeliklerin planlanmam ış ve istenmeyen gebelikler oldu ğu, gebeliklerin yakla şık yarısın ın düşük veya kürtajla, canl ı doğumların yandan çoğunun da koruyucu ailelere yerle şimle sonlandığı belirlenmi ştir. Psikiyatri hastalar ı- nın çocuklar ı sadece istenmeyen çocuklar olmakla kalmay ıp, ebeveyn hatta doktorlar tarafından annenin hastal ığın ı alevlendirebilecek bir etken olarak alg ılan ır (41) Ciddi psikiyatrik hastal ığı olanlarda gebelik sonuçlar ı, psikiyatrik ilaç kullan ımı ya da yasadışı ilaç kullan ımın ın fetus üzerine etkileri nedeniyle olumsuz olabilir. Prospektif bir çal ışmada, şizofrenlerin çocuklar ında fetal ve neonatal ölüm oranlar ında art ış olduğu bildirilmi ştir (42). Bir başka kontrollü çal ışmada prematurite, dü şük doğum ağırl ığı, dü şük APGAR skorunun mental hastal ıkların kronisitesi ve şiddetiyle ili şkisi bulunduğu saptanm ışt ır (43). Çocuklarda çe şitli kronik mental hastal ık risklerinin artma olas ılığı vard ır. Örneğin, şizofren ebeveynlerin çocuklarında şizofreni görülme riski artmaktad ır. Kronik psikiyatrik hastal ığı olanlar ın çocuklar ı s ıkl ıkla kendi annelerinin yan ında yeti şmemekte ve çocuklarda ebeveynlerinden erken ayr ılmanın etkileri ortaya ç ıkmaktad ı r (40) Psikiyatrik hastalarda kontrol grubuna göre daha fazla istemli dü şük öyküsü olmas ı kontrasepsiyon kullan ımındaki yetersizliklerin bir yans ı- mas ı olabileceği gibi; ekonomik k ıs ıtl ıl ık, partner desteğinin azlığı ya da psikiyatrik hastal ıkların doğas ına ilişkin dü şünceler ebeveyn olma konusundaki tercihlerde rol oynayabilir. Bir başka faktör de psikiyatri ya da di ğer t ıp bran ş- larındaki uzmanlar ın, hastalar ın çocuklara bakabilme yetisini de ğerlendirerek gebeli ğin sonland ırılmas ını önermesi olabilir (44). Abernety (1974) psikiyatrik hastal ığı olan kad ınların fazla say ıda çocuk sahibi olmaya eğilimli olduğunu, çal ışma grubundaki genç kad ınlar ın kontrasepsiyon yöntemi kullanmaks ız ın korunmas ız cinsel ili şkiye girerek risk ald ıklar ı- n ı, bu gebelikleri istemediklerini, gebeliklerinin canl ı doğumla sonland ığında da bu çocuklar ın genetik yüklülük, fakir, kalabal ık ve dezorganize ailelerde yeti şmeleri gibi olas ılıklar nedeniyle çocuklar ına iyi bir gelecek sunamad ıkları için hem annenin, hem de çocu ğun fiziksel ve mental sağlıkların ın tehlikeye girdiğini, bu çocukların bakım veren kurumlar taraf ından yeti ştirilmesinin pek çok olumsuz yönü oldu ğunu belirtmi ştir. Yapilan, çal ışmada deneklerin gebeliklerinin ba şarıs ız olarak sonlanmas ının artt ığı ve canl ı doğan bebeklerin evlatl ık verilme oran ının yüksek olmas ın ın onlar ın istenmedi ğini dolayl ı biçimde gösterdi ği bildirilmi ştir. Ayn ı çal ışmada 60 yatan kad ın hastan ın üçte ikisinden fazlas ın ın cinsel aktif oldu ğu, 26 gebelikten 15'inin canl ı doğumla sonuçland ığı ve bu bebeklerden yedisinin kendi anneleri tarafından bak ılmakta 149

8 Psikiyatrik Kad ın hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: olduğu anlaşılmıştır (5). Ciddi psikiyatrik hastal ığı olan 419 kad ının incelendiği McLennan' ın 1999 y ıl ındaki çal ışmas ında: % 51,3'ünün 1 ile 7 aras ında (ortalama 2,1) çocuğunun olduğu, bu kad ınların % 51'inde bir ya da daha fazla çocu ğunun velayetinin bulunduğu; velayeti olan kad ınlann % 46's ın ın çocuğu, % 44'ünün erkek arkada ş / e ş ve çocuğu, % 10'nunun akrabas ıyla ya şadığı tespit edilmi ştir. Ak ıl hastalığı olan annelerin % 30'unun çocuk bak ımı için kimseden yard ım almad ığı, % 43'ünün e ş/biyolojik baba/erkek arkada ş gibi bir erkekten, % 33'ünün büyük ebeveynlerden, % 25'inin diğer akrabalardan yard ım aldığı gösterilmi ştir (45) Ağır psikiyatrik hastal ığı olan kad ınlar genel nüfustaki di ğer kad ınlar gibi çocuk sahibi olabilmektedir. Bununla birlikte bu kad ınlar için çocuklar ın ın bak ım ını kaybetme riski yüksektir. Bir çal ışmada (Nicholson 1998), a ğır psikiyatrik hastal ıkl ı kad ınların % 80'inden fazlas ı - nın çocuklar ını büyüttükleri ya da büyütmeye yard ım ettikleri, dörtte birinden fazlas ın ın en az ından bir çocuğu ile yaşad ığı saptanm ıştır. Psikiyatrik hastal ığı olan annelerin çocuklar ın ı yeti ştirme konusunda çok zorluk çektikleri belirtilmi ştir (46) Coverdale' ın (1997) çal ışmas ında, psikiyatrik hastal ığı olan annelerin 19 çocu ğunun 16 ya şın alt ında olduğu; 8'inin biyolojik annelerinin yan ında yaşamadığı, bu 8 çocuktan 1'inin evlatl ık olarak verildiği, 3'ünün büyükanne/ büyükbabalann ın, 2'sinin koruyucu aile, 1'inin biyolojik baban ın, 1'inin de annesinin k ızkarde şinin yan ında kaldığı tespit edilmi ştir. Biyolojik annelerin yan ında yeti şme oran ı psikiyatrik hastal ığı olanlar ın çocuklar ı (% 42) kontrol grubu (% 3,8) ile karşılaştırıldığında anlaml ı derecede farkl ıl ık bulunduğu; psikiyatrik hastal ığı olan annelerin kontrol grubundakilere k ıyasla çocuk bakmaktan daha çabuk vazgeçtikleri görülmü ştür. Bu sonuçlar ın, kronik psikiyatrik hastal ığı olanlar ın çocuk yeti ştirme ile ilgili başa ç ıkma konusundaki zorlanmalar ının bir yans ımas ı olabileceği belirtilmi ştir. Psikiyatrik hastal ığı olan annelerin ebeveyn olabilme şans ını art ıracak becerilerin kazand ırılmas ı için desteklerin art ırılmas ı gereklili ği vurgulanm ıştır (44) Psikiyatrik hastal ıklardan bağıms ız olarak hastaların ekonomik durumu, evli olup olmama ya da yasal akrabalann yan ında ya şama vb. nedenlerle de anne olma ya da çocuk yeti ştirmekten vazgeçme gibi kararlar etkilenebilir (44). Şizofren annelerin çocuklann ın bak ımının anneleri dışında ki şilere (evlatl ık verilmesi, yeti ştirme yurtlar ına yerle ştirilmesi, büyükanne-büyükbaba-akrabalar) verilmesine daha s ık rastlanmaktadır. K ırk iki anneye ait 93 çocuğun yer aldığı Nicholson'un çal ışmas ında (1998); % 43,7 oran ında çocuklar ın anne veya anne ve partneri ile yaşamaktayken, geri kalan % 56,3'ünün baba, koruyucu aile, evlatl ık alan aile, akrabalar ya da yaln ız yaşad ıkları saptanm ışt ır (46) Miller (1996), şizofreni ve benzeri hastal ıkları olan kad ınlann çocuk bak ım ında yeterince yardım alamadığın ı, kontrollere göre çocuklar ın ı daha fazla yurda yerle ştirdiklerini ve ihmal ettiklerini vurgulamaktad ır (3). Nicholson (1998) psikiyatrik hastal ığı olan annelerin çocuklar ının kendilerinden uzakla ştırılacağı korkusunu ya şad ıklarını belirtmi ştir. Anneler ya şadıkları stresin normal çocuk bak ımı ile mi ilgili, yoksa hastal ı- ğın semptomu mu olduğunu ay ırt etmekte zorland ıklarını söylemi ştir. Çocuklar ının çocukluk ya da ergenlik dönemi sorunlar ını kendi hastal ıklarına benzetip endi şelendiklerini bildirmi ş, bir k ıs ım annenin iyi ebeveyn yetene ğine sahip olduğu gözlenirken bir k ısm ında çocuklar ın gereksinimlerini anlad ıklan ancak gerekeni yapa- 150

9 Psikiyatrik Kadın hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: mad ıklar ı saptanm ıştır. Çocuklar ın hareketlerini yönetemedikleri için yak ınd ıkları belirtilmi ştir. Ayrıca, annelerin çocuklar ın gereksinimlerini ön plana alarak kendi sağlık kontrolleri ve ilaçlar ın ı ihmal ettikleri, ilaçlar ın yan etkileri (letarji, dü şünmesinin yava şlamas ı veya zay ıflamas ı) nedeniyle tedavi önerilerine uymad ıkları görülmü ştür (46,47) Ağır psikiyatrik hastal ığı olan annelerin, ağır psikiyatrik hastal ığı olan babalara k ıyasla daha iyi ebeveynlik yapabilecekleri ileri sürülmektedir. Nicholson ve ark.'n ın çalışmas ında, planl ı ya da plans ız gebelik deneyimlerinin yüksek olmas ına rağmen, ağır psikiyatrik hastal ığı olan kad ınların, erkeklere göre zamanla tüm bunlar ın üstesinden daha iyi geldikleri gösterilmi ştir. Ağır psikiyatrik hastal ığı olan kadınlarda evli olma durumu erkelere göre daha fazlad ır (47). Ağır psikiyatrik hastal ığı olan anneler için ebeveynliğin olumlu ve motive edici etkisi oldu ğuna dair kan ıtlar vard ır. Bu kad ınlar anneli ği benimsediklerinde, tedaviye kat ılımlan artmaktadır. Bu konuda yap ılan çalışmalarda a ğır psikiyatrik hastal ığı olan kad ınların çocuk sahibi olmay ı aç ıkça istedikleri, bu çocuklar ın bakımlarını ve velayetlerini üstlenerek, kendi çabalar ıyla normal bir hayat ya şamay ı başarmak istedikleri gösterilmektedir. A ğır psikiyatrik hastal ığı olmas ına rağmen, bu kad ınlar ın yaşamlar ının merkezine oturan anne olma istekleri makul görünmektedir. Ebeveynlik normal eri şkinlik durumunda majör bir sosyal roldür. Anneler, psikiyatrik hastal ıklarının kendine özgü görünümü, seyri ve ya şad ıklar ı tüm zorluklara rağmen, iyi ebeveyn olmak isterler. Çocuklar ın gereksinimlerinin anneleri taraf ından kar şılanma kapasitesi psikiyatrik hastal ık nedeniyle s ınırl ıdır. Bu nedenle, ebeveynlik ko şulları konusundaki şüpheler annenin klinik durumuyla birlikte de ğerlendirilmeli, değerlendirme yap ılırken çocuğun yaşı ve diğer özellikleri de göz önünde bulundu- rulmal ıdır (38,46,47) İUMB olan hastalar ın, hastal ıklarına rağmen, evlenmeye ve çocuk yapmaya istekli oldu ğu bildirilmektedir. Hasta genellikle bir e ş ve annebaba konumundad ır. Buna bağl ı olarak, ya şanan bir ata ğın sonuçları aile için psikolojik ve ekonomik aç ıdan travmatik olabilmektedir. Psikolojik olarak; psikotik, güvenilemeyen bir anneye/ babaya sahip olmak aile için zordur. Maddi olarak, i ş güvencesi olmayan, ataklar s ıras ında i ş kayb ı riski ta şıyan bir anne/ babaya sahip olmak oldukça tedirgin edicidir (48). İUMB olan anneler ve kontrollerle yap ılan karşılaşt ırmal ı bir çal ışmada, İUMB olan annelerin bebeklerinin daha fazla güvensiz ba ğlanma geliştirdikleri bulunmu ştur (48). Okul çağı çocuklarıyla yap ılan bir çal ışmada ise güvensiz ve kaç ıngan bağlanma s ıklığının İUMB tan ıs ı olan annelerin çocuklar ında daha fazla görüldü ğü; annenin unipolar depresif bozuklu ğu olduğunda etkile şim sorunlarının olduğu ve İUMB olan annelerin aile içi etkile şimlerinde daha fazla öfkeli oldukları saptanm ışt ır (49). Majör depresyonun geli şimi ve seyrinde aile önemli rol oynamaktad ır. Depresyonlu ebeveynlerin çocuklar ı majör depresyon, madde kullan ımı, birden çok psikiyatrik tan ı, okul ve sosyal güçlükler yönünden di ğer çocuklara k ı- yasla üç kat fazla risk alt ındad ır. Duygulan ım bozuklu ğu olan anne/babalar ın çocuklarında depresyon oranlar ı % aras ında olup, depresyonlu anne/babalar ın çocuklar ındaki depresyon ayn ı zamanda daha erken ba şlamaktad ır. Anne/baba hastal ığının şiddeti ve kronikli ği de çocuğun ruhsal durumunu ve i şlevlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Depresyonlu anne/ babaların çocuklar ında psikopatolojinin daha yüksek oranda bulunmas ın ın nedeni aç ık değildir. Hem genetik, hem de psikososyal etkenler ileri sürül- 151

10 Psikiyatrik Kad ın hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: mektedir. Şiddetli unipolar depresyonda belirgin genetik yatk ınlık saptanm ışt ır. Doğrudan kan ıtlar yoksa da, genetik yatk ınl ıkla yetersiz anne-baba becerileri ve genel aile çevresi aras ında karşılıklı etkile şimin rolü olduğu söylenebilir. Depresyonlu anne/babalar çocuklar ın ın yaramazl ığı ve itaatsizlikleriyle ba şa ç ıkman ın güçlüğünden yak ındıkları gibi, ailedeki psikiyatrik bozukluklar ayr ılmalar ı art ırmaktad ır. Depresyonlu anne/babalar, çocuklar ına kar şı, genelde a şır ı koruyucu olma e ğilimindedir (19,28,50). Blumenthal'in (1975) depresif semptomatoloji ve i şlevselliği karşılaşt ırdığı çal ışmas ında depresif kad ınların e şlerinin çocuk yeti ştirme konusunda onları daha yetersiz gördü ğünü, bu bulgunun depresif kad ınlarda çocuk yeti ştirme konusunda i şlevsellikte gerçek bir azalma oldu ğunu gösterdiği söylenmektedir. Depresif semptomatoloji ile ili şkili olarak i şlevsellikte azalmaya en duyarl ı alan ın çocuk yeti ştirme olmas ı şaşırt ıc ı değildir. Çocuklar ın ilgi gereksinimi az ya da çok süreklilik göstermektedir ve geli şimin her evresinde ebeveynin farkl ı ve yeni çözüm bulma yetenekleri geli ştirmesi gerekir. Buna ek olarak çocuklar ın büyüklerinden beklediği uyum, yaşam ın diğer alanlar ındakiler gibi ertelenemez. Çocuklar depresif ebeveyn taraf ından kolayl ıkla yat ışt ırılamaz ve gereksinimleri hemen yerine getirilemez (27). Depresyonlu annelerin kendilerini daha olumsuz ebeveyn olarak hissettikleri ve çocuklar ına daha az bağland ıklan bulunmu ştur. Depresyonlu annelerin, bebeklerinin sosyal beceriler kazanmas ı için gereken optimal ko şulları daha az sağlad ıkları görülmü ştür. Bir çal ışmada, depresif semptomlar' olan annelerin bebeklerinin mutlu yüz ifadesi ve ses tonunu ö ğrenmelerinin daha yava ş olduğu bulunmu ştur (38). Annenin psikiyatrik hastal ığı çocukta hem hastalığın psikolojik olumsuz etkileri ve fiziksel istismara neden olmas ı gibi doğrudan; hem de hastaneye mükerrer yat ışlar ve evlilik sorunlar ı gibi hastal ıkla ilişkili dolaylı olumsuz etkiler yaratabilir. Kronik şizofren kad ınların duyguların ın körelmi ş veya uyumsuz, motivasyonunun fakir, davran ışlarının dağın ık olduğu ve sonuçta anne-çocuk ili şkisini olumsuz etkileyebilece ği belirtilmektedir. Annede ki şilik bozukluğu olduğunda, özellikle hostil davran ışlara maruz kalan çocuklarda emosyonel ve davran ışsal bozukluklar olduğu bildirilmektedir. Yak ınlık eksikliği ve kaotik davran ışlar çocukların ihmal edilmesine neden olabilir ve impulsivite ve strese tolerans eksikliği fiziksel kötüye kullan ım riskini art ırabilir. Kötüye kullan ım ve ihmal s ıklıkla çocuklarda normal IQ'ya ra ğmen, öğrenme bozukluklarına yol açabilir. Ciddi depresyonlarda apati ihmale neden olabilir; iritabilite fiziksel şiddete ve depresif hezeyanlar infantiside yol açabilir (51 ), Şizofreni, İUMB ve depresyon tan ıl ı kad ın hastalar ın sağlıkl ı kontrollerle k ıyaslad ığımız bir çal ışmada çocuklar ın anne dışında bir ki şi tarafından büyütülmesi, şizofreni ve İUMB gruplarında kontrol ve depresyon grubuna göre anlamlı daha yüksek oranda saptand ı. Hasta gruplar ı- nın hepsinde çocuk bak ımı konusunda yard ım alma ve 1. derece akraba (sa ğlıklı e ş, hala, amca, büyükanne, büyükbaba vb.) taraf ından büyütülme - şizofrenlerde daha fazla olmak üzerekontrollerden yüksek oranda bulundu (37). SONUÇ Şizofreni ve mizaç bozukluklar ı gibi erken eri ş- kinlik döneminde ba şlayabilen majör psikiyatrik bozukluklar bireylerin evlilik ve aile kurma/ ebeveyn olma davran ışlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Söz konusu psikiyatrik bozukluklar- 152

11 Psikiyatrik Kadın hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: da var olan cinsiyet farkl ılıklarının yanı sıra kad ın ın doğurganl ık ve anne olma özellikleri de kadın hastalar ı ruhsal ve sosyal aç ıdan daha duyarl ı k ılmaktad ır. Bu duyarl ılık nedeniyle kadın hastalar ın tedavi ve yönetiminde evlilik ve ebeveyn olma özellikleri dikkate al ınarak, yaşam ın bu doğal süreçlerinde çe şitli zorluklar ın üstesinden gelinebilmesi için bireysel ve toplumsal ölçekteki tüm sosyal destek sistemlerinden yararlan ılmal ıdır. KAYNAKLAR 1. Grunebaum HU, Abernethy VD, Rofman ES, Weiss JL: The family planning attitudes, practices, and motivations of mental patients. Am J Psychiatry 128: , Coverdale JH, Aruffo JA: Family planning needs of female chronic psychiatric outpatients. Am J Psychiatry 146: , Miller LJ, Finnerty M: Sexuality, pregnancy, and childrearing among women with schizophrenia-spectrum disorders. Psychiatr Serv 47: , Coverdale J, Aruffo J, Grunebaum H: Developing family planning services for female chronic mentally ill outpatients. Hosp Community Psychiatry 43: , Abernethy V: Sexual knowledge, attitudes, and practices of young female psychiatric patients. Arch Gen Psychiatry 30: , Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA: Synopsis of Psychiatry, Seventh Ed., Baltimore: Williams & Wilkins, , Miller LJ: Sexuality, reproduction, and family planning in women with schizophrenia. Schizophr Bull 23: , Karamustafal ıoğlu N, Tomruk N, Alpay N: Şizofrenide cinsiyet farkl ılıklar ı. Dü şünen Adam Dergisi 11: 22-32, Sevimli F: Kad ın psikiyatrik hastalarda psikoseksüel geli şim, evlilik, gebelik, emzirme, do ğum sonras ı ve aile planlamas ı özelliklerinin genel popülasyonla karşılaştırmal ı çal ışmas ı, Uzmanl ık tezi: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı, Erzurum Evren B, Evren C, Karamustafal ıoğlu N, Tomruk N, Alpay N: Şizofrenili hastalarda cinsiyet farkl ılığı: sosyo-demografik ve klinik aç ıdan kar şılaştırma. Türkiye'de Psikiyatri Dergisi 4: , Test MA, Burke SS, Wallisch LS: Gender differences of young adults with schizophrenic disorders in community care. Schizophr Bull 16: , Ceylan ME: Biyolojik psikiyatri, şizofreni, 1. Cilt, 2. Bask ı, İstanbul 1-3, Parry BL: Reproductive factors affecting the course of affective illness in women. Psychiatr Clin North Am 12: , Karamustafal ıoğlu N, Tomruk NB: Postpartum hüzün ve depresyonlar. Duygudurum Bozukluklar ı 2: 64-71, Mumcu C, Saner S, Gökalp P: Kad ın ve depresyon, 1. Bask ı, İstanbul 87-88, Akdeniz F, Gönül AS: Kad ınlarda üreme olaylar ı ile depresyonun ili şkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi Ek-2: 70-74, Leibenluft E: Women and bipolar disorder: an update. Bulletin of the Meninger Clinic 64: 5-17, Öztürk O: Ruh sa ğlığı ve bozukluklar ı, 9. Baskı. İstanbul: Nobel T ıp Kitabevi, , Keitner GI, Miller 1W: Family functioning and major depression: an overview. Am J Psychiatry 147: , Karamustafal ıoğlu N, Tomruk NB, Alpay N: İki uçlu mizaç bozuklu ğunda cinsiyet farkl ılıklar ı ve tedaviye yans ımalar. Anadolu Psikiyatri Dergisi 5: 28-36, Türkmenoğlu M: Remisyonda bipolar I kad ın ve erkek hastalarda evlilik ili şkisi ve cinsellik, Uzmanl ık tezi: Bak ırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Uzman Ruh Sa ğl ı- ğı ve Sinir Hastal ıklan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul Karşıdağ Ç: Remisyon dönemindeki mani hastalar ında yetiyitimi düzeyi de ğerlendirmesi, Uzmanl ık Tezi: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Ziyalar A: Sosyal psikiyatri, ilaveli 2. Bask ı, İstanbul: Yüce Yay ınevi, , Saugstad LF: Social class, marriage, and fertility in schizophrenia. Schizophr Bull 15: 9-43, Jonsson SA: Marriage rate and fertility in cycloid psychosis: comparison with affective disorder, sçhizophrenia and the general population. Eur Ard ı Psychiatry Clin Neurosci 241: , Arkonaç O: Psikotik bozukluklar ve tedavileri. İstanbul: Nobel T ıp Kitabevi, , Blumenthal MD, Dielman TE: Depressive symptornatology and role function in a general population. Arch Gen Psychiatry 32: , Aşkın R: Depresyon el kitab ı, 2. bask ı, İstanbul: Roche Mühtahzarlar ı Sanayi AŞ, Maner F, Ersoy Z, Uygur N: Nörotik ve nörotik olmayan hastalar ın e şlerinin hastaya, hastal ığa karşı tutumu ve anksiyete düzeyleri. X III. Ulusal Psikiyatrik vg Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çal ışmalar ı, : Frank E, Targum SD, Gershon ES, Anderson C, Stewart BD, Davenport Y, Ketchum KL, Kupfer DJ: A comparison of nonpatient and bipolar patient-well spouse couples. Am J Psychiatry 138: , Vedi F: Şizofrenlerde cinsel ya şam ve kontrasepsiyon özellikleri. Uzmanl ık Tezi: Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar ı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Parnas J: Mates of schizophrenic mothers. A study of assortative mating from the American-Danish high risk project. Br J Psychiatry 146: , Fowler CR, Tsuang MT: Spouses of schizophrenics: a blind comparative study. Comprehensive Psychiatry 16: , Alanen YO, Kinnunen P: Marriage and the develop- 153

12 Psikiyatrik Kad ın hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: ment of schizophrenia. Psychiatry 38: , Tosun M, Duran A, Kalyoncu C, Ziyalar A: Şizofreni ile medeni durum aras ındaki karşıl ıkl ı ilişkilerin ara ştınlmas ı. Yeni Sempozyum 4: 5-14, Lane A, Byrne M, Mulvany F, Kinsella A, Waddington JL, Walsh D, Larkin C, O'Callaghan E: Reproductive behaviour in schizophrenia relative to other mental disorders: evidence for increased fertility in men despite decreased marital rate. Acta Psychiatr Scand 91: , , Karamustafal ıoğlu N, Tomruk NB, K, Çalikuşu C, Öztekin E, Alpay N: Marital status, parenthood and sexuality in female psychiatric patients. 158th Ameriçan Psychiatrie Association Annual Meeting, Atlanta GA, New Research Abstracts 49: Oyserman D, Mowbray CT, Meares PA, Firminger KB: Parenting among mothers with a serious mental illness. Am J Orthopsychiatry 70: , Kaschkat G. Pregnancy in mental patients. Med Klin 26: , McCullough LB, Coverdale J, Bayer T, Chervenak FA: Ethically justified guidelines for family planning interventions to prevent pregnancy in female patients with chronic mental illness, Am J Obstet Gynecol 167: 19-25, 1992, 41. Abemethy V, Grunebaurn H, Clough L, Hunt B, Groover B: Famîly planning during psychiatric hospitalization. Am J Orthopsychiatry 46: , Zax M, Sameroff AJ, Babigian HM: Birth outcomes in the offspring of mentally disordered women. Am J Ort- hopsychiatry 47: , Miller WH, Resnick MD, Williams MH, Bloom SD: Pregnant psychiatric inpatient: a missed opportunity. Gen Hosp Psychiatry 12: , Coverdale JH, Turbott SH, Roberts H: Family planning needs and STD risk behaviours of female psychiatric out-patients. Br J Psychiatry 171: 69-72, McLennan JD, Ganguli R: Family planning and parenthood needs of women with severe mental illness: clinicians' perspective. Community Ment Health J 35: , Nicholson J, Sweeney EM, Geller JL: Mothers with mental illness: I. The competing demands of parenting and living with mental illness. Psychiatr Sen 49: , Nicholson J, Sweeney EM: Mothers with mental il1- ness: II. Family relationships and the context of parenting. Psychiatr Ser, 49: , Hyde JA: Bipolar illness and the family. Psychiatr Q 72: , Davenport YB, Zahn-Waxler C, Adland ML, Mayfield A: Early child-rearing practices in families with a manic-depressive parent. Am J Psychiatry 141: , Weissman MM, Warner V, Wickramarante P, Moreau D, Olfson M: Offspring of depressed parents: 10 years later. Arch Gen Psychiatry 54: , Appleby L, Dickens C: Mothering skills of women with mental illness. BMJ 306: ,

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Mustafa ÖZKAN* ÖZET Bu çalışman ın amacı 1-5 y ıl önce anne velveya babas ını kaybetmi ş orta yaştaki erkeklerde ebeveyn ölümüne bağlı rezidüel

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR ÖZEL POPÜLASYONLAR 1. Kadınlarda alkol ve madde kullanımı 2. Ergenlik dönemi 3. Sağlık çalışanları 4. Yaşlılar 5. Sokakta yaşayan çocuklar 6. Suç, cezaevi ve madde kullanımı 7. Bağımlı ebeveynlerin çocukları

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):17-25 Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Dr. Doğan EKER *, Dr. Haluk ARKAR **, Dr. Hülya

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ

PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt:2 Say ı:4 (Bahar: 2003) s. 103-121 PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ Ar ş. Gör. M. Kemal DEĞER (*) ş. Gör. Lütfü ÖZTÜRK (** ) Ar ABSTRACT

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Nimet OVAYOLU *, Özlem UÇAN **, Selver SERİNDAĞ *** ÖZET Son yıllarda cinsel suçlar artmakta ve çocuk cinsel istismarı da ilk sıralarda yerini almaktadır. Çocukluk

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR İLGİLİ KONULAR 1. Yasalar ve alkol-madde kullanımı 2. Damgalama ve madde kullanımı 3. İşyerinde alkol ve madde kullanımı sorunu 4. Cinsellik ve madde kullanımı 5. Trafik ve alkol-madde kullanımı 6. Kültür,

Detaylı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı DİĞER BAĞIMLILIKLAR 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 DİĞER

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Araştırma. Burcu ÇAKALOZ 1, Aynur PEKCANLAR AKAY 2, Ece BÖBER 3, Neslihan EMİNAĞAOĞLU 2, Türkan GÜNAY 4

Araştırma. Burcu ÇAKALOZ 1, Aynur PEKCANLAR AKAY 2, Ece BÖBER 3, Neslihan EMİNAĞAOĞLU 2, Türkan GÜNAY 4 149 Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden Veya Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Puberte Öncesi Erkek Olgularda Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi EVALUATION OF FAMILY

Detaylı

YAŞAMIN SON EVRESİ: YAŞLILIK PSİKOSOSYAL AÇIDAN

YAŞAMIN SON EVRESİ: YAŞLILIK PSİKOSOSYAL AÇIDAN Kriz Dergisi 10(2): 17-28 YAŞAMIN SON EVRESİ: YAŞLILIK PSİKOSOSYAL AÇIDAN GÖZDEN GEÇİRME Fatma Öz* Herkes uzun yaşamayı ister, ancak kimse yaşlanmayı istemez J. Svvift ÖZET Bu yazıda, yaşam döngüsünün

Detaylı

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE

Detaylı

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Funda KAVAK 1 Mine EKİNCİ 2 ÖZET Bu araştırma hastanede

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR intiharla mücadelede çözüm yolları MUHAMMED MURTAZA YETİŞ AK Parti Adıyaman Milletvekili Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi YÖNETİCİ ÖZETİ İntihar vakalarının

Detaylı

THE COMPARISON OF PENALTIES FOR CHILD SEXUAL ABUSE LAWS BETWEEN TURKEY AND OTHER COUNTRIES

THE COMPARISON OF PENALTIES FOR CHILD SEXUAL ABUSE LAWS BETWEEN TURKEY AND OTHER COUNTRIES ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARIN YASAL BOYUTUNUN TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI > Erdem Özkara 1 > İlker Tepe 2 > Uğur Kavaklı 1 > İsmail Özgür Can 1 > Veli Özer Özbek 2 1 Dokuz Eylül

Detaylı

Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık

Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık A Significant Concept in Protecting Mental Health: Resilience (Derleme) Porf. Dr. Fatma ÖZ*, Uz. Hem. Emel BAHADIR YILMAZ* *Hacettepe

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2014, 17 (33), 1-12 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme Duygu Kandemirci Ege Üniversitesi Dilek Yelda Kağnıcı Ege Üniversitesi Özet Kadına

Detaylı

Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler

Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler Türk Psikoloji Dergisi, Aralık 2009, 24 (64), 1-14 Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler Melike Sayıl Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Rifat SAİT DANIŞMAN Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR Balıkesir

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

Marmara Depreminden Üç Buçuk Y l Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri

Marmara Depreminden Üç Buçuk Y l Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):257-263 Marmara Depreminden Üç Buçuk Y l Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Dr. Iş k KARAKAYA 1, Dr. Belma AĞAOĞLU 2, Dr. Ayşen COŞKUN 2, Dr.

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMI NA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ALT BOYUTLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMI NA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ALT BOYUTLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2014 March 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss. 939-971. Year 7, Issue XVII, pp. 939-971. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh400 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı