Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý"

Transkript

1 DERLEME 45 Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý Ekrem Kireçci Kahramanmaraþ Sütçüimam Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu, K.Maraþ Özet Metisiline dirençli stafilokoklar (MRSA), insanlarda ve hayvanlarda son derece önemli bir patojen haline gelmiþtir. Bu bakteriler ile geliþen bulaþma ya da hastalýklar sonucunda, hayvanlarýn taþýyýcý olmasý direk olarak insan saðlýðýný tehdit etmektedir. Özellikle de veteriner hekimler, hayvan bakýcýlarý ve aileleri hayvanlarla yakýn temas halindedirler. Ýnsan ve hayvanlarýn karþýlýklý olarak bu patojeni bulaþtýrabilmesi ile toplum kökenli metisiline dirençli stafilokoklar (TK- MRSA) geniþ bir rezervuar potansiyeline ulaþmaktadýr. Günümüzde TK- MRSA lara karþý yeterli önlemin alýnmamasýnýn yaný sýra mücadelenin de zor olmasý nedeniyle bu bakteriler gelecekte ciddi saðlýk sorunlarý oluþturabilecektir. Anahtar Kelimeler: Evcil hayvanlar, MRSA, Taþýyýcýlýk Abstract The Carrier of MRSA in domestic animals The meticilline resistant staphylococcus (MRSA) has become an extremely important pathogen in humans and animals. With these bacteria develop as a result of the infection or transmission, animals as carriers to be directly threatening to human health. In particular, veterinary doctors, animal carers and their families are into close contact with animals. The origin of communty MRSA (Co-MRSA) is a large reservoir reach because it can be mutually transmitted between human and animal. Currently, because of Co-MRSAs without taking adequate measures as well as difficulty of the measures, serious health problems related with these bacteria will further be created. Key words: Domestic animal, MRSA, Carrier Giriþ Stafilokoklar enfeksiyon etkeni olarak tanýmlandýklarý 1881 yýlýndan bu yana insan ve hayvanlarda geliþtirdikleri hastalýklarla patojen mikroorganizmalar arasýnda ilk sýralarda yer almýþlardýr. Beþeri hekimlikte metisilinin, penisiline dirençli stafilokoklarýn tedavisinde kullanýlmasýndan kýsa bir süre sonra metisiline dirençliliði ortaya çýkmýþ Staphylococcus aureus lar (MRSA) tanýmlanmýþ ve bu bakteriler nozokomiyal patojen olarak tüm dünyada önemli bir saðlýk sorunu haline gelmiþtir (1, 2). Metisiline dirençli Staphylococcus aureus lar (MRSA) hastalýðýn kaynaðýna göre hastane ya da toplum kaynaklý olabilmektedir. Toplumdan köken alan MRSA türleri (TK-MRSA), deri ve yumuþak doku enfeksiyonlarýnýn yaný sýra artan oranda invaziv enfeksiyonlarada neden olmaktadýr. Hastane kaynaklý MRSA enfeksiyonlarý, yýllarca insanlarda önemli hastalýklara ve ölümlere neden olmuþtur. Yüksek mortalite oluþturmalarý ile Corresponding Adress: Yrd. Doç. Dr. Ekrem Kireçci Kahramanmaraþ Sütçüimam Üniversitesi, Saðlýk Yüksekokulu, Hastaneler cad. K.Maraþ Tel: Fax: Müracaat tarihi: Kabul tarihi: hastane kaynaklý bakteriler araþtýrmalarýn odaðý haline gelmiþtir. Bununla birlikte TK-MRSA prevalansýnda artýþ görülmesi ve insanýn yaný sýra hayvan rezervuarlýðýnýn belirlenmesi ile araþtýrmalar farklý bir boyut kazanmýþtýr (3, 4). TK-MRSA nýn hastane kaynaklý klonlardan köken alarak toplumda yayýldýðý ya da metisiline duyarlý stafilokoklarýn (MSSA) meca genini MRSA lardan kazanarak toplumda dirençli kökenlerin yayýldýðý þeklinde iki görüþ üzerinde durulmaktadýr (5). TK-MRSA nýn, baþlangýçta bakým evlerinde yaþayan, damar içi ilaç baðýmlýlýðý ya da kronik hastalýðý bulunan insanlar da görülmesine raðmen son zamanlarda askerler, sporcular, çocuklar, tutuklular ve homoseksüel bireyler gibi yakýn temaslý populasyonlarda da salgýnlar geliþtirebildiði belirtilmektedir (6). Veteriner hekimlikte MRSA ile ilgili geçmiþ yýllarda az sayýda vaka bildirilmesine karþýn, günümüzde evcil hayvanlarda MRSA enfeksiyonlarý ve taþýyýcýlýkla ilgili çalýþmalar artmýþtýr. Özellikle de at, domuz, kedi ve köpek gibi çeþitli evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý ve hayvan rezervuarlýðý bildirilmiþtir (7-10). Ev ya da çiftlikte

2 46 Kireçci, Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý beslenen evcil hayvanlar MRSA kaynaklarý ile temas sonrasý etkeni alarak rezervuara dönüþebilir, bu surette insanlarda MRSA enfeksiyonlarýna ya da nükslere neden olabilirler (11). TK-MRSA nýn, insan ve hayvanlarý kapsayan geniþ bir rezervuar spektrumunun olmasý mücadeleyi zorlaþtýrmaktadýr. Bu derlemede, önemli bir saðlýk tehdidi olan MRSA bakterisinin hayvanlarda taþýyýcýlýk, bulaþma ve rezervuarlýk durumlarýna vurgu yapýlarak etkenle mücadele anlatýlmýþtýr. Evcil hayvanlarda MRSA enfeksiyonlarý ve taþýyýcýlýk Hayvan orjinli S. aureus ve koagülaz negatif stafilokoklarda (KNS; S. intermedius, S. felis, S. schleiferi, S. simulans, S. sciuri, S. hominis, S. xylosus, S. haemolyticus, S. epidermidis ve S. saprophyticus) meca geni ve metisilin dirençliliði belirlenmiþtir (12-14). Metisiline dirençli yada duyarlý olan S. aureus lar, hayvanlarda sistemik ve lokal çeþitli enfeksiyonlara neden olmaktadýr. Bu hastalýklar; pnömoni, rinitis, bakteriyemi, septik artiritis, osteomyelitis, omphalophlebitis, metritis, mastitis, fistül, abse, dermatitis, pyoderma ve postoperatif yara enfeksiyonlarý þeklinde görülmektedir (15-18). Ýnsanlarda olduðu gibi hayvan izolatý olan MRSA enfeksiyonlarýnda da inkübasyon süresi klinik sendroma göre deðiþebilir ve hayvanlar klinik bulgu göstermeden deðiþik periyotlarda kolonize olabilir. Köpek, kedi, at ve diðer evcil hayvanlar arasýnda asemptomatik MRSA taþýyýcýlýðý bulunabilmekte ve bu hayvanlar hem insanlar hem de diðer hayvanlar için rezervuar olarak görev alýr (19-22). Çeþitli ülkelerde yapýlan çalýþmalarda evcil hayvanlar arasýnda MRSA enfeksiyonlarý, kedi, köpek, at, sýðýr, koyun, domuz, tavþan, papaðan ve tavuklarda bildirilmiþtir. Hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðýna yönelik araþtýrmalar insan çalýþmalarý kadar fazla olmasa da her geçen gün artmaktadýr (7, 23-30), (Tablo). Tablo. Veteriner hastanelerinde ve çiftlik taramalarýnda Evcil hayvanlardan izole edilen MRSA/MRKNS suþlarý. MRSA/MRKNS suþlarý (vaka sayýsý, n) Ülke At Köpek Kedi Sýðýr Koyun Domuz Diðer Keçi Hayvanlar Kanada 79 Türkiye 3 Hollanda 209 Kore (tavuk) Macaristan 5 Ýngiltere (tavþan) Brezilya 3 Portekiz 9 Bulgaristan 15 Atlarda MRSA taþýyýcýlýðý Atlarda veteriner hastanelerinden kaynaklanan enfeksiyonlarda MRSA önem arz etmekte, böyle hayvanlarýn tedavisi güç olup mortalite yükselmektedir. Ayrýca 1 yaþ altý atlarda endemik olarak MRSA taþýyýcýlýðý bulunabilmekte ve bu hayvanlarýn ülke içi ya da ülkeler arasý sevkiyatlarýnda rezervuar olmasý kaygý verici olarak ifade edilmektedir (25). Kanada veteriner araþtýrma hastanesi at kliniklerinde üç yýlý kapsayan bir çalýþma baþlatýlmýþ; 2002 yýlýnda 17, 2003 de 10 ve 2004 de 36 atta MRSA kolonizasyonu tespit edilmiþtir (31). At izolatý olan CMRSA'larýn (Kanada epidemik MRSA) moleküler tiplendirilmesine yönelik farklý bir çalýþmada ise 79 MRSA nýn 75 i tiplendirilmiþ bunlardan 72 sinin CMRSA-5/SCC meca-iv. Tip olduðu ve bu türün toplum kökenli MRSA tipleri arasýnda yer aldýðý bildirilmiþtir (25). Hem at çiftliklerinde hem de hastanede tedavi gören atlarda önemli oranlarda MRSA belirlenmiþ ve alt tiplendirmede karþýlýklý atinsan bulaþý ortaya konulmuþtur (25). CMRSA-5 in hastane kökenli insan izolatlarý arasýnda pek yaygýn bir tür olmadýðý ancak genç atlar ve taylarda, at bakýcýlarýnda ve riskli meslek gruplarýnda bu tipin yaygýn olduðu belirlenmiþtir. Ayrýca CMRSA-5 in saðlýklý atlarýn nazal mukozalarýna iyi adapte ve kolonize olduðu, bu hayvanlarla yakýn temas sonrasý insanlara bulaþabileceði bildirilmiþtir (25, 31). Domuzlarda MRSA taþýyýcýlýðý Domuz yetiþtiriciliðinin yapýldýðý ülkelerde özelliklede Hollanda da, domuz populasyonunda MRSA taþýyýcýlýðý araþtýrýlmýþ ve bu hayvanlarýn TK- MRSA nýn yayýlmasýnda önemli bir rezervuar olduðu belirtilmiþtir (32). Domuz yetiþtiriciliðinde MRSA bulaþýna yönelik risk gruplarý; domuz yetiþtiricileri, hayvan nakliyecileri, mezbaha çalýþanlarý ve veteriner hekimler oluþturmaktadýr (32). Voss ve ark., 2005 de domuz temasý olan üç kiþiden MRSA izole etmiþler ve 26 domuz çiftliðindeki hayvanlarda %23 oranýnda MRSA taþýyýcýlýðý belirlemiþlerdir (33). Neeling ve ark., Hollanda da 9 farklý domuz kesimhanesinde 540 saðlýklý domuzun burun deliklerinden kesim öncesi sürüntü numunesi almýþlar ve örneklerin 209 unda (%39) unda MRSA tespit etmiþlerdir. Ayrýca bu türlerde yüksek oranda tetrasiklin, doksisiklin, eritromisin ve klindamisin dirençliliði saptanmýþtýr (32). Büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý MRSAlar, sütçülük sektöründe oluþturduklarý mastitisler ile insan ve hayvan saðlýðýnýn yaný sýra ekonomiyede büyük zarar vermektedir

3 Kireçci, Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý 47 tarihlerinde Kore de 153 farklý çiftlikte, 3047 mastitisli inek sütünden 835 S. aureus ve 763 KNS izole edilmiþtir. Bu izolatlarýn metisilin dirençliliði araþtýrýldýðýnda 21 (%2,5) S. aureus ve 19 (%2,4) KNS de dirençlilik tespit edilmiþtir (29) de Macaristan da yapýlan antibiyotik dirençliliðine yönelik bir sürveyde, hayvanlarda ve hayvansal ürünlerde hiçbir vakada meca-pozitif stafilokok izole edilememiþ ancak 2004 de devam eden bu çalýþmada, sýðýr sürülerinde 5 MRSA izolasyonu yapýlmýþtýr (26). Ülkemizde sýðýrlarda yapýlan bir çalýþmada, mastitisli süt örneklerinden 2 MRSA ve 1 MRKNS suþu izole edilmiþtir (23). Portekizde, subklinik mastitisli ineklerden izole edilen 9 S.epidermidis suþunda metisilin dirençliliði belirlenmiþtir (27). Büyükbaþlarýn yaný sýra koyun ve keçi gibi küçükbaþ hayvanlarda da metisiline dirençli stafilokoklar tespit edilmiþtir (7). Hayvanlarda ve hayvansal ürünlerde MRSA/MRKNS varlýðý, günümüzde çok yaygýn olmasa da gelecekte bu bakterilerin gýdalar ile oluþturacaðý saðlýk sorunu göz ardý edilmemelidir. Pet hayvanlarýnda MRSA taþýyýcýlýðý Pet hayvanlarýnda taþýyýcýlýk oranýnýn ortaya konulmasý güç olup böyle vakalar genellikle insan ya da hayvan hastalýklarýnýn takibi sýrasýnda ortaya çýkmaktadýr. Amerika da bir hemþirede MRSA tesbitini takiben yapýlan incelemelerde, bu bireyin çocuðunda ve evinde beslediði köpeðin oral-nazal, anal mukozasýnda MRSA izolasyonu yapýlmýþ ve ev ortamýnda aile içi bulaþma olduðu anlaþýlmýþtýr. Bu çalýþmada köpeðin daha önce antibiyotik tedavisi görmediði ve bu bulaþmanýn hayvan sahibinden kaynaklandýðý tespit edilmiþtir (11) de Kore de ilk kez evcil köpeklerde MRSA bildirimi yapýlmýþ ve veteriner hastanelerinde çeþitli hastalýklardan tanýsý konulan 12 köpekte MRSA izole edilmiþtir. Bu izolatlarda, beta laktamlar, aminoglikozidler ve kinolonlara karþý düþük sensitivite, mupirasin ve glikopeptidlere ise yüksek sensitivite görülmüþtür (28). Brezilya da saðlýklý kedilerde taþýyýcýlýk araþtýrmasýnda, 148 kediden 11 i MSSA ve 3 ü MRSA toplam 14 S.aureus izole edilmiþtir (24). Ýngiltere de ev hayvanlarýna yönelik kapsamlý bir çalýþmada, yapýlan bir sürveyde 6519 hayvanýn 95 inde (69 köpek, 24 kedi, bir tavþan ve bir at) MRSA tespit edilmiþtir (30). Asemptomatik taþýyýcý insanlardan, veteriner hastanelerinde tedavi gören hayvanlara MRSA bulaþabilmektedir. Ýrlanda veteriner kliniðinde bir köpekte cerrahi operasyon sonrasý MRSA izolasyonu yapýlmýþ ve ameliyatý gerçekleþtiren veterinerin nazal florasýnda da ayný suþ tespit edilmiþtir. Ayrýca bu çalýþmada köpek izolatý MRSA nýn yaygýn bir insan suþu olan epidemik-mrsa-15 olduðu belirlenmiþtir (17). Loeffler ve ark de veteriner hastanelerinde, hastane çalýþanlarýnýn %17,9 unda MRSA taþýyýcýlýðý saptamýþlar ve bu personelin bulaþmada rol aldýklarýný belirtmiþlerdir (34). Bu araþtýrmalar, gerek ev ortamýnda gerekse de veteriner kliniklerinde yakýn temas sonrasý hayvan ile hayvan sahibi arasýnda MRSA bulaþýnýn olduðunu ortaya koymaktadýr. Hayvan taþýyýcýlýðý, enfeksiyon kaynaðý olarak çoðu zaman göz ardý edilmekte ve TK-MRSA yaygýnlaþtýkça bu oran sahipli evcil hayvanlara da yansýmaktadýr. Bulaþmanýn ilk olarak hayvandan mý yoksa sahibinden mi kaynaklandýðýný belirlemek güçtür. Ancak sonuç olarak hayvanlar etkeni nazal olarak bulundurabilmekte ve MRSA geniþ bir rezervuar potansiyeline ulaþarak insanoðluna karþý varlýðýný daha da güçlendirmektedir (35). Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý ile mücadele Ýnsanlarda MRSA nazal taþýyýcýlýðýný elimine etmek için intranazal mupiracin uygulamasý gibi antibakteriyel tedaviler yapýlmaktadýr. MRSA, nazal yerleþimin dýþýnda vücudun diðer bölgelerinde kolonize olmuþsa, mupiracin dirençliliði varsa ve özellikle ayný ailenin bireylerinde ya da pet hayvanlarýnda taþýyýcýlýk bulunuyorsa, nazal tedaviyi takiben reenfeksiyonlar sýklýkla görülebilmektedir (20,36). Hayvanlarda nazal taþýyýcýlýðýn eliminasyonunda topikal aplikasyonlar pratik olmadýðýndan ya da tedavide elveriþsiz kaldýðýndan sistematik tedavi gerekmektedir (11). Günümüzde hayvanlarda, nazal taþýyýcýlýðý önlemede kabul edilebilir ve güvenli eradikasyon seçenekleri bulunmamaktadýr. Ülkeler arasý canlý hayvan ya da hayvansal besin ithalatý nedeniyle TK-MRSAnýn yayýlarak uluslar arasý zoonotik bir risk olabileceði vurgulanmaktadýr (37). Hollanda da hastane kaynaklý MRSA nýn düþük bir orana (%1) sahip olduðu ve bunun ise katý saðlýk kurallarý ile saðlandýðý bildirilmektedir. Ayrýca benzer bir mücadelenin TK-MRSA için yapýlmasý gerektiði ve bu amaçla hastane giriþlerinde risk gruplarýnda tarama, hayvan taþýyýcýlýðýna yönelik bul ve yok et (search and destroy) uygulamalarýnýn önemi vurgulanmaktadýr (37). Hollanda da TK-MRSAile mücadele kapsamýnda, 99 veteriner hekim ve 80 veteriner öðrencide tarama yapýlmýþ ve 2 öðrenci ile 5 veteriner hekimde nazal taþýyýcýlýk belirlenmiþtir. Bu taþýyýcýlarýn düzenli olarak domuz ve inek sürüleri ile devamlý temas içinde olduklarý, özellikle veteriner öðrencilerin klinik

4 48 Kireçci, Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý uygulamalarda maske ve eldiven kullanmadýklarý belirlenmiþtir (38). Bu nedenle hayvan temasý sýrasýnda riskli meslek gruplarýnda eldiven, maske ve çizme kullanýlmalý, bu kiþilere insan hastanelerine giriþte MRSA taramasý yapýlmalý, hayvanlarda ise rezervuarlar belirlenerek hayvan hareketlerine (ithalat/ihracat) yönelik gerekli önlemler alýnmalýdýr. Aile içi bulaþmada, MRSA tedavisi gören bir bireyin diðer aile yakýnlarý taranmakta ancak çoðu zaman evde beslenen hayvanlardaki kolonizasyon ihtimali unutulmaktadýr. TK-MRSA ile mücadelede, hem taþýyýcý bireyler hem de onlarýn besledikleri ya da sürekli temas halinde olduklarý evcil hayvanlar taranmalý ve takip edilmelidir (20). Hospitalizasyonun bulunduðu veteriner hastanelerinde, hastane kaynaklý hayvan hastalýklarýna yönelik olarak öncelikle hastane personelinde MRSA taramasý yapýlmalýdýr. Ancak günümüzde bu uygulamalar sadece bazý geliþmiþ ülkelerde ve sadece bilimsel araþtýrmalarda yapýlmaktadýr. Veteriner hastanelerinde MRSA/MRKNS lar vasýtasýyla geliþebilecek çapraz kontaminasyonlarý minimize etmek için koruma kontrol programlarý geliþtirilmelidir. Süt ve et gibi hayvansal ürünler ile geliþebilecek enfeksiyonlara karþý gýdalarýn ýsý (piþirme ýsýsý, pastörizasyon, UHT vs.) ile muamele ya da soðukta muhafaza yöntemleri ile korunmasý gerekmektedir (39). Sonuç Günümüzde MRSA lar hem insanlarda hem de evcil hayvan populasyonunda gittikçe büyüyen bir küresel sorun haline dönüþmektedir. Hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðýnýn belirlenmesi ile toplum kaynaklý MRSA yayýlýmýnda evcil hayvanlarýn rezervuar olarak son derece önemli olduðu ortaya konulmuþtur. Hayvaninsan bulaþýna karþý, çoðu ülkede ciddi saðlýk tedbirleri bulunmamaktadýr. Bununla birlikte hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý ile mücadelede yapýlacaklar; risk gruplarýnda hayvan temasý öncesi ve sonrasýnda el hijyeni, tarama testleri, bariyer uygulamalarý ile sürü taramalarýnda taþýyýcý olduðu belirlenen hayvanlarýn eradikasyonu þeklinde özetlenebilir. Aktif sürveylans ve enfeksiyon kontrol önlemleri sadece insanlarda deðil ayný zamanda evcil hayvanlarda da uygulanmalý, yani mücadele her iki populasyona yönelik olmalýdýr. Ýnsan vakalarýný takiben ev halký ile evde bakýlan hayvanlar taranmalý ve taþýyýcýlar en uygun yöntemlerle saðaltýlmalýdýr. Bu uygulamalar hem toplum kaynaklý MRSA prevalansýnýn azalmasýna hem de hayvanlardaki enfeksiyonlarýn erken teþhis ve tedavisine olanak saðlayacaktýr. Kaynaklar 1. Çetinkaya Y, Ünal S. Metisilin dirençli Staphylococcus aureus infeksiyonlarý: epidemiyoloji ve kontrol. Flora1996;1;3 (ek): Kapuaðasý A, Aðalar C, Apaydýn N, Türkyýlmaz R. Çeþitli klinik örneklerden izole edilen stafilokok suþlarýnýn antibiyotik direnç oranlarýnýn deðerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Mecmuasý 1997;50(2): Kollef MH, Micek ST. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: a new comunity-acquired pathogen? Current Opinion in Infectious Disease 2006;19(2): Aygün F, Hatipoðlu N, Somer A, Keser M, Tuðrul MZ, Salman N ve ark. Toplum Kökenli MRSA; Bir Olgu Sunumu. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalýklarý Kongresi Poster Bildiriler 1. Bölüm, Çocuk Enf Derg 2007;1: O Rourke K. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: an emerging problem in horses? J Am Vet Med Assoc 2003;223(10): Centers for disease control and prevention: antibiotic resistance,cdc,website (www.cdc.gov/ncidod/ dhqp/ar_mrsa_ca_clinicians.html). 7. Bochev I, Russenova N. Resistance of staphylococcus spp. strains isolated from goats with subclinical mastitis. Bulgarian journal of veterinary medicine 2005;8(2): Loo I, Huijsdens X, Tiemersma E, Neeling A, Sande- Bruinsma N, Beaujean D, et al. Emergence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus of animal origin in humans. Emerg Infect Dis 1997;13(12): Seguin JC, Walker RD, Caron JP, Kloos WE, George CG, Hollis RJ, et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus outbreak in a veterinary teaching hospital: potential human-to-animal transmission. J Clin Microbiol 1999;37 (5): Manian FA. Asymptomatic nasal carriage of mupirocinresistant, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in a pet dog associated with MRSA infection in household contacts. Clin Infect Dis 2003; 36: Duijkeren E, Wolfhagen M, Box ATA, Heck M, Wannet WJB, Fluit AC. Human-to-Dog Transmission of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. Emerg Infect Dis 2004;10(12): Gortel K, Campbell KL, Kakoma I, Whittem T, Schaeffer DJ, Weisiger RM. Methicillin resistance among staphylococci isolated from dogs. Am J Vet Res 1999;60(12): Frank LA, Kania SA, Hnilica KA, Wilkes RP, Bemis DA. Isolation of Staphylococcus schleiferi from dogs with pyoderma. J Am Vet Med Assoc 2003;222(4): Kawano J, Shimizu A, Saitoh Y, Yagi M, Saito T,

5 Kireçci, Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý 49 Okamoto R. Isolation of methicillin-resistant coagulasenegative staphylococci from chickens. J Clin Microbiol. 1996;34(9): Lee JH. Methicillin (Oxacillin)-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from major food animals and their potential transmission to humans. Appl Environ Microbiol 2003;69(11): Goni P, Vergara Y, Ruiz J, Albizu I, Vila J, Gomez- Lus R. Antibiotic resistance and epidemiological typing of Staphylococcus aureus strains from ovine and rabbit mastitis. Int J Antimicrob Agents 2004;23(3): Leonard FC, Abbott Y, Rossney A, Quinn PJ, O Mahony R, Markey BK. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from a veterinary surgeon and five dogs in one practice. Vet Rec.2006;158(5): Devriese LA, Hommez J. Epidemiology of methicillinresistant Staphylococcus aureus in dairy herds. Res Vet Sci 1975;19: Weese JS, Rousseau J, Willey BM, Archambault M, McGeer A, Low DE. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in horses at a veterinary teaching hospital: frequency, characterization, and association with clinical disease. JVet Intern Med 2006;20(1): Duquette RA, Nuttall TJ. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in dogs and cats: an emerging problem? J Small Anim Pract 2004;45(12): Manian FA. Asymptomatic nasal carriage of mupirocinresistant, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in a pet dog associated with MRSA infection in household contacts. Clin Infect Dis 2003;36(2): Scott GM, Thomson R, Malone-Lee J, Ridgway GL. Crossinfection between animals and man: possible feline transmission of Staphylococcus aureus infection in humans? J Hosp Infect1988;12: Kireçci E, Çolak A. Kuru dönem baþlangýcýnda subklinik mastitisli ineklerden izole edilen stafilokok suþlarýnda metisilin direnci. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 2002; 8(2): Lilenbaum W, Nunes EL, Azeredo MA. Prevalence and antimicrobial susceptibility of staphylococci isolated from the skin surface of clinically normal cats. Lett Appl Microbiol 1998;27(4): Weese JS, Archambault M, Willey BM, Dick H, Hearn P, Kreiswirth BN, et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Horses and Horse Personnel, Emerg Infect Dis 2005;11(3): Kaszanyitzky EJ, Janosi S, Egyed Z, Agost G, Semjen G. Antibiotic resistance of staphylococci from humans, food and different animal species according to data of the Hungarian resistance monitoring system in Acta Vet Hung 2003;51(4): Nunes SF, Bexiga R, Cavaco LM, Vilela CL. Technial Note: Antimicrobial Susceptibility of Portuguese Isolates of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis in Subclinical Bovine Mastitis. J Dairy Sci 2007;90: Pak SI, Han HR, Akira S. Characterization of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolated from Dogs in Korea. J Vet Med Sci 1999;61(9): Moon KJS, Lee AR, Kang HM. Lee ES, Kim MN, Paik YH, et al. Phenotypic and Genetic Antibiogram of Methicillin-Resistant Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis in Korea. J Dairy Sci 2007;90: Rich M, Roberts L. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from companion animals. Vet Rec. 2004;154(10): Weese JS, Caldwell F, Willey BM, Kreiswirth BN, McGeer A, Rousseau J, et al. An outbreak of methicillin-resistant Staphylococcus aureus skin infections resulting from horse to human transmission in a veterinary hospital. Vet Microbiol 2006;16;114(1-2): Neeling AJ, van den Broek MJ, Spalburg EC, van Santen-Verheuvel MG, Dam-Deisz WD, Boshuizen HC, et al. Vet Microbiol 2007;122: Voss A, Loeffen F, bakker J, Klassen C, Wulf M. Methicillin resistant Staphylococcus aureus in pig farming. Emerg Infect Dis 2005;11: Loeffler A, Boag AK, Sung J, Lindsay JA, Guardabassi L, Dalsgaard A, et al. Prevalence of methicillin- resistant Staphylococcus aureus among staff and pets in a small animal referral hospital in the UK. J Antimicrob Chemother 2005;56: Weese JS, Dick H, Willey BM, McGeer A, Kreiswirth BN, Innis B, Low DE. Suspected transmission of methicillin-resistant Staphylococcus aureus between domestic pets and humans in veterinary clinics and in the household. Vet Microbiol 2006;115(1-3): Van Duijkeren E, Wolfhagen MJ, Box AT, Heck ME, Wannet WJ, Fluit AC. Human-to-dog transmission of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Emerg Infect Dis 2004;10(12): Wulf MW, Sørum M, van Nes A, Skov R, Melchers WJ G, Klaassen CHW, Voss A. Prevalance of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Veterinarians: an international study. Clin Microbial Infect 2008;14: Wulf MW, van Nesn A, Eikelenboom-Boskamp A, de Vries J, Melchers W, Klaassen C, Voss A. Methicillinresistant Staphylococcus aureus in Veterinary Doctors and Students, the Netherlands. Emerg Infect Dis 2006;12: Bilgehan H.Klinik Mikrobiyolojik Taný. Ýzmir, Barýþ Yayýnlarý, 3.Basým. 2002;35-5.

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir

Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir GÜNCEL zaman deðerlidir Çocuk Acil Týp ve Yoðun Bakým Derneði nin Bültenidir ÝÇÝNDEKÝLER Dernek Faaliyetleri 2 Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi nde Çocuk Yoðun Bakým Ünitesi Bilim Dalý oldu. 2 Çocuklarda

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

Türkiye'de Yeni Bir Enfeksiyon: Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi An Emerging Infection in Turkey: Crimean Congo Hemorrhagic Fever

Türkiye'de Yeni Bir Enfeksiyon: Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi An Emerging Infection in Turkey: Crimean Congo Hemorrhagic Fever Türkiye'de Yeni Bir Enfeksiyon: Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi An Emerging Infection in Turkey: Crimean Congo Hemorrhagic Fever Dr. Önder Ergönül* Öz Bugüne kadar yaklaþýk 30 ülkeden bildirilen Kýrým Kongo

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2008 Cilt 6 Sayý 1 Tavuklarda Mikoplazma Ýnfeksiyonlarýnda

Detaylı

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Ayşe Ece Şener, Eren Çamur, Güngör Çakmakçı, Güzide Ece Akıncı,

Detaylı

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI.

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI. KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Aysel GÜLBANDILAR Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuarı, 43010, Kütahya, agulbandilar@yahoo.com

Detaylı

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Hekim ve ilaç þirketleri arasýndaki etkileþimler

Hekim ve ilaç þirketleri arasýndaki etkileþimler Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 273-283 Derleme Hekim ve ilaç þirketleri arasýndaki etkileþimler Canan Aðalar 1, Fatih Aðalar 2, Ýskender Sayek 3 Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi 1

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi*

Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi* Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi* Dr. Belgin Altun**, Dr. Tanju Besler***, Dr. Serhat Ünal**** *Ankara Piyasasýnda Satýlan Ýþlem Görmüþ (Uht ve Pastörize) ve Görmemiþ (Sokak) Sütlerin Makro-Besin

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ Prof. Dr. Erdal AKALIN Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Faik SAYRAN Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/529

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

DSÖ KÜRESEL TÜTÜN SALGINI RAPORU, 2008. MPOWER paketi. yeni ve güncel

DSÖ KÜRESEL TÜTÜN SALGINI RAPORU, 2008. MPOWER paketi. yeni ve güncel DSÖ KÜRESEL TÜTÜN SALGINI RAPORU, 2008 MPOWER paketi yeni ve güncel Tütün salgýný 20. yüzyýlda dünyada 100 milyon kiþiyi öldürdü. 21. yüzyýlda da 1 milyar kiþiyi öldürebilir. Pasif sigara dumaný etkileniminden

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Campylobacter jejuni nin Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi

Campylobacter jejuni nin Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi Derleme/Rewiev Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(2):157-166 Campylobacter jejuni nin Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi [Importance of Campylobacter jejuni for Food Safety and Public Health]

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, Enstitünün bilimsel yayın organı olup, yılda bir kez yayınlanır. Derginin kısaltılmış adı Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Derg. dir. The Journal

Detaylı

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (1): 5-13 ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Behçet Al 1, M. Nezir Güllü

Detaylı