Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý"

Transkript

1 DERLEME 45 Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý Ekrem Kireçci Kahramanmaraþ Sütçüimam Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu, K.Maraþ Özet Metisiline dirençli stafilokoklar (MRSA), insanlarda ve hayvanlarda son derece önemli bir patojen haline gelmiþtir. Bu bakteriler ile geliþen bulaþma ya da hastalýklar sonucunda, hayvanlarýn taþýyýcý olmasý direk olarak insan saðlýðýný tehdit etmektedir. Özellikle de veteriner hekimler, hayvan bakýcýlarý ve aileleri hayvanlarla yakýn temas halindedirler. Ýnsan ve hayvanlarýn karþýlýklý olarak bu patojeni bulaþtýrabilmesi ile toplum kökenli metisiline dirençli stafilokoklar (TK- MRSA) geniþ bir rezervuar potansiyeline ulaþmaktadýr. Günümüzde TK- MRSA lara karþý yeterli önlemin alýnmamasýnýn yaný sýra mücadelenin de zor olmasý nedeniyle bu bakteriler gelecekte ciddi saðlýk sorunlarý oluþturabilecektir. Anahtar Kelimeler: Evcil hayvanlar, MRSA, Taþýyýcýlýk Abstract The Carrier of MRSA in domestic animals The meticilline resistant staphylococcus (MRSA) has become an extremely important pathogen in humans and animals. With these bacteria develop as a result of the infection or transmission, animals as carriers to be directly threatening to human health. In particular, veterinary doctors, animal carers and their families are into close contact with animals. The origin of communty MRSA (Co-MRSA) is a large reservoir reach because it can be mutually transmitted between human and animal. Currently, because of Co-MRSAs without taking adequate measures as well as difficulty of the measures, serious health problems related with these bacteria will further be created. Key words: Domestic animal, MRSA, Carrier Giriþ Stafilokoklar enfeksiyon etkeni olarak tanýmlandýklarý 1881 yýlýndan bu yana insan ve hayvanlarda geliþtirdikleri hastalýklarla patojen mikroorganizmalar arasýnda ilk sýralarda yer almýþlardýr. Beþeri hekimlikte metisilinin, penisiline dirençli stafilokoklarýn tedavisinde kullanýlmasýndan kýsa bir süre sonra metisiline dirençliliði ortaya çýkmýþ Staphylococcus aureus lar (MRSA) tanýmlanmýþ ve bu bakteriler nozokomiyal patojen olarak tüm dünyada önemli bir saðlýk sorunu haline gelmiþtir (1, 2). Metisiline dirençli Staphylococcus aureus lar (MRSA) hastalýðýn kaynaðýna göre hastane ya da toplum kaynaklý olabilmektedir. Toplumdan köken alan MRSA türleri (TK-MRSA), deri ve yumuþak doku enfeksiyonlarýnýn yaný sýra artan oranda invaziv enfeksiyonlarada neden olmaktadýr. Hastane kaynaklý MRSA enfeksiyonlarý, yýllarca insanlarda önemli hastalýklara ve ölümlere neden olmuþtur. Yüksek mortalite oluþturmalarý ile Corresponding Adress: Yrd. Doç. Dr. Ekrem Kireçci Kahramanmaraþ Sütçüimam Üniversitesi, Saðlýk Yüksekokulu, Hastaneler cad. K.Maraþ Tel: Fax: Müracaat tarihi: Kabul tarihi: hastane kaynaklý bakteriler araþtýrmalarýn odaðý haline gelmiþtir. Bununla birlikte TK-MRSA prevalansýnda artýþ görülmesi ve insanýn yaný sýra hayvan rezervuarlýðýnýn belirlenmesi ile araþtýrmalar farklý bir boyut kazanmýþtýr (3, 4). TK-MRSA nýn hastane kaynaklý klonlardan köken alarak toplumda yayýldýðý ya da metisiline duyarlý stafilokoklarýn (MSSA) meca genini MRSA lardan kazanarak toplumda dirençli kökenlerin yayýldýðý þeklinde iki görüþ üzerinde durulmaktadýr (5). TK-MRSA nýn, baþlangýçta bakým evlerinde yaþayan, damar içi ilaç baðýmlýlýðý ya da kronik hastalýðý bulunan insanlar da görülmesine raðmen son zamanlarda askerler, sporcular, çocuklar, tutuklular ve homoseksüel bireyler gibi yakýn temaslý populasyonlarda da salgýnlar geliþtirebildiði belirtilmektedir (6). Veteriner hekimlikte MRSA ile ilgili geçmiþ yýllarda az sayýda vaka bildirilmesine karþýn, günümüzde evcil hayvanlarda MRSA enfeksiyonlarý ve taþýyýcýlýkla ilgili çalýþmalar artmýþtýr. Özellikle de at, domuz, kedi ve köpek gibi çeþitli evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý ve hayvan rezervuarlýðý bildirilmiþtir (7-10). Ev ya da çiftlikte

2 46 Kireçci, Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý beslenen evcil hayvanlar MRSA kaynaklarý ile temas sonrasý etkeni alarak rezervuara dönüþebilir, bu surette insanlarda MRSA enfeksiyonlarýna ya da nükslere neden olabilirler (11). TK-MRSA nýn, insan ve hayvanlarý kapsayan geniþ bir rezervuar spektrumunun olmasý mücadeleyi zorlaþtýrmaktadýr. Bu derlemede, önemli bir saðlýk tehdidi olan MRSA bakterisinin hayvanlarda taþýyýcýlýk, bulaþma ve rezervuarlýk durumlarýna vurgu yapýlarak etkenle mücadele anlatýlmýþtýr. Evcil hayvanlarda MRSA enfeksiyonlarý ve taþýyýcýlýk Hayvan orjinli S. aureus ve koagülaz negatif stafilokoklarda (KNS; S. intermedius, S. felis, S. schleiferi, S. simulans, S. sciuri, S. hominis, S. xylosus, S. haemolyticus, S. epidermidis ve S. saprophyticus) meca geni ve metisilin dirençliliði belirlenmiþtir (12-14). Metisiline dirençli yada duyarlý olan S. aureus lar, hayvanlarda sistemik ve lokal çeþitli enfeksiyonlara neden olmaktadýr. Bu hastalýklar; pnömoni, rinitis, bakteriyemi, septik artiritis, osteomyelitis, omphalophlebitis, metritis, mastitis, fistül, abse, dermatitis, pyoderma ve postoperatif yara enfeksiyonlarý þeklinde görülmektedir (15-18). Ýnsanlarda olduðu gibi hayvan izolatý olan MRSA enfeksiyonlarýnda da inkübasyon süresi klinik sendroma göre deðiþebilir ve hayvanlar klinik bulgu göstermeden deðiþik periyotlarda kolonize olabilir. Köpek, kedi, at ve diðer evcil hayvanlar arasýnda asemptomatik MRSA taþýyýcýlýðý bulunabilmekte ve bu hayvanlar hem insanlar hem de diðer hayvanlar için rezervuar olarak görev alýr (19-22). Çeþitli ülkelerde yapýlan çalýþmalarda evcil hayvanlar arasýnda MRSA enfeksiyonlarý, kedi, köpek, at, sýðýr, koyun, domuz, tavþan, papaðan ve tavuklarda bildirilmiþtir. Hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðýna yönelik araþtýrmalar insan çalýþmalarý kadar fazla olmasa da her geçen gün artmaktadýr (7, 23-30), (Tablo). Tablo. Veteriner hastanelerinde ve çiftlik taramalarýnda Evcil hayvanlardan izole edilen MRSA/MRKNS suþlarý. MRSA/MRKNS suþlarý (vaka sayýsý, n) Ülke At Köpek Kedi Sýðýr Koyun Domuz Diðer Keçi Hayvanlar Kanada 79 Türkiye 3 Hollanda 209 Kore (tavuk) Macaristan 5 Ýngiltere (tavþan) Brezilya 3 Portekiz 9 Bulgaristan 15 Atlarda MRSA taþýyýcýlýðý Atlarda veteriner hastanelerinden kaynaklanan enfeksiyonlarda MRSA önem arz etmekte, böyle hayvanlarýn tedavisi güç olup mortalite yükselmektedir. Ayrýca 1 yaþ altý atlarda endemik olarak MRSA taþýyýcýlýðý bulunabilmekte ve bu hayvanlarýn ülke içi ya da ülkeler arasý sevkiyatlarýnda rezervuar olmasý kaygý verici olarak ifade edilmektedir (25). Kanada veteriner araþtýrma hastanesi at kliniklerinde üç yýlý kapsayan bir çalýþma baþlatýlmýþ; 2002 yýlýnda 17, 2003 de 10 ve 2004 de 36 atta MRSA kolonizasyonu tespit edilmiþtir (31). At izolatý olan CMRSA'larýn (Kanada epidemik MRSA) moleküler tiplendirilmesine yönelik farklý bir çalýþmada ise 79 MRSA nýn 75 i tiplendirilmiþ bunlardan 72 sinin CMRSA-5/SCC meca-iv. Tip olduðu ve bu türün toplum kökenli MRSA tipleri arasýnda yer aldýðý bildirilmiþtir (25). Hem at çiftliklerinde hem de hastanede tedavi gören atlarda önemli oranlarda MRSA belirlenmiþ ve alt tiplendirmede karþýlýklý atinsan bulaþý ortaya konulmuþtur (25). CMRSA-5 in hastane kökenli insan izolatlarý arasýnda pek yaygýn bir tür olmadýðý ancak genç atlar ve taylarda, at bakýcýlarýnda ve riskli meslek gruplarýnda bu tipin yaygýn olduðu belirlenmiþtir. Ayrýca CMRSA-5 in saðlýklý atlarýn nazal mukozalarýna iyi adapte ve kolonize olduðu, bu hayvanlarla yakýn temas sonrasý insanlara bulaþabileceði bildirilmiþtir (25, 31). Domuzlarda MRSA taþýyýcýlýðý Domuz yetiþtiriciliðinin yapýldýðý ülkelerde özelliklede Hollanda da, domuz populasyonunda MRSA taþýyýcýlýðý araþtýrýlmýþ ve bu hayvanlarýn TK- MRSA nýn yayýlmasýnda önemli bir rezervuar olduðu belirtilmiþtir (32). Domuz yetiþtiriciliðinde MRSA bulaþýna yönelik risk gruplarý; domuz yetiþtiricileri, hayvan nakliyecileri, mezbaha çalýþanlarý ve veteriner hekimler oluþturmaktadýr (32). Voss ve ark., 2005 de domuz temasý olan üç kiþiden MRSA izole etmiþler ve 26 domuz çiftliðindeki hayvanlarda %23 oranýnda MRSA taþýyýcýlýðý belirlemiþlerdir (33). Neeling ve ark., Hollanda da 9 farklý domuz kesimhanesinde 540 saðlýklý domuzun burun deliklerinden kesim öncesi sürüntü numunesi almýþlar ve örneklerin 209 unda (%39) unda MRSA tespit etmiþlerdir. Ayrýca bu türlerde yüksek oranda tetrasiklin, doksisiklin, eritromisin ve klindamisin dirençliliði saptanmýþtýr (32). Büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý MRSAlar, sütçülük sektöründe oluþturduklarý mastitisler ile insan ve hayvan saðlýðýnýn yaný sýra ekonomiyede büyük zarar vermektedir

3 Kireçci, Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý 47 tarihlerinde Kore de 153 farklý çiftlikte, 3047 mastitisli inek sütünden 835 S. aureus ve 763 KNS izole edilmiþtir. Bu izolatlarýn metisilin dirençliliði araþtýrýldýðýnda 21 (%2,5) S. aureus ve 19 (%2,4) KNS de dirençlilik tespit edilmiþtir (29) de Macaristan da yapýlan antibiyotik dirençliliðine yönelik bir sürveyde, hayvanlarda ve hayvansal ürünlerde hiçbir vakada meca-pozitif stafilokok izole edilememiþ ancak 2004 de devam eden bu çalýþmada, sýðýr sürülerinde 5 MRSA izolasyonu yapýlmýþtýr (26). Ülkemizde sýðýrlarda yapýlan bir çalýþmada, mastitisli süt örneklerinden 2 MRSA ve 1 MRKNS suþu izole edilmiþtir (23). Portekizde, subklinik mastitisli ineklerden izole edilen 9 S.epidermidis suþunda metisilin dirençliliði belirlenmiþtir (27). Büyükbaþlarýn yaný sýra koyun ve keçi gibi küçükbaþ hayvanlarda da metisiline dirençli stafilokoklar tespit edilmiþtir (7). Hayvanlarda ve hayvansal ürünlerde MRSA/MRKNS varlýðý, günümüzde çok yaygýn olmasa da gelecekte bu bakterilerin gýdalar ile oluþturacaðý saðlýk sorunu göz ardý edilmemelidir. Pet hayvanlarýnda MRSA taþýyýcýlýðý Pet hayvanlarýnda taþýyýcýlýk oranýnýn ortaya konulmasý güç olup böyle vakalar genellikle insan ya da hayvan hastalýklarýnýn takibi sýrasýnda ortaya çýkmaktadýr. Amerika da bir hemþirede MRSA tesbitini takiben yapýlan incelemelerde, bu bireyin çocuðunda ve evinde beslediði köpeðin oral-nazal, anal mukozasýnda MRSA izolasyonu yapýlmýþ ve ev ortamýnda aile içi bulaþma olduðu anlaþýlmýþtýr. Bu çalýþmada köpeðin daha önce antibiyotik tedavisi görmediði ve bu bulaþmanýn hayvan sahibinden kaynaklandýðý tespit edilmiþtir (11) de Kore de ilk kez evcil köpeklerde MRSA bildirimi yapýlmýþ ve veteriner hastanelerinde çeþitli hastalýklardan tanýsý konulan 12 köpekte MRSA izole edilmiþtir. Bu izolatlarda, beta laktamlar, aminoglikozidler ve kinolonlara karþý düþük sensitivite, mupirasin ve glikopeptidlere ise yüksek sensitivite görülmüþtür (28). Brezilya da saðlýklý kedilerde taþýyýcýlýk araþtýrmasýnda, 148 kediden 11 i MSSA ve 3 ü MRSA toplam 14 S.aureus izole edilmiþtir (24). Ýngiltere de ev hayvanlarýna yönelik kapsamlý bir çalýþmada, yapýlan bir sürveyde 6519 hayvanýn 95 inde (69 köpek, 24 kedi, bir tavþan ve bir at) MRSA tespit edilmiþtir (30). Asemptomatik taþýyýcý insanlardan, veteriner hastanelerinde tedavi gören hayvanlara MRSA bulaþabilmektedir. Ýrlanda veteriner kliniðinde bir köpekte cerrahi operasyon sonrasý MRSA izolasyonu yapýlmýþ ve ameliyatý gerçekleþtiren veterinerin nazal florasýnda da ayný suþ tespit edilmiþtir. Ayrýca bu çalýþmada köpek izolatý MRSA nýn yaygýn bir insan suþu olan epidemik-mrsa-15 olduðu belirlenmiþtir (17). Loeffler ve ark de veteriner hastanelerinde, hastane çalýþanlarýnýn %17,9 unda MRSA taþýyýcýlýðý saptamýþlar ve bu personelin bulaþmada rol aldýklarýný belirtmiþlerdir (34). Bu araþtýrmalar, gerek ev ortamýnda gerekse de veteriner kliniklerinde yakýn temas sonrasý hayvan ile hayvan sahibi arasýnda MRSA bulaþýnýn olduðunu ortaya koymaktadýr. Hayvan taþýyýcýlýðý, enfeksiyon kaynaðý olarak çoðu zaman göz ardý edilmekte ve TK-MRSA yaygýnlaþtýkça bu oran sahipli evcil hayvanlara da yansýmaktadýr. Bulaþmanýn ilk olarak hayvandan mý yoksa sahibinden mi kaynaklandýðýný belirlemek güçtür. Ancak sonuç olarak hayvanlar etkeni nazal olarak bulundurabilmekte ve MRSA geniþ bir rezervuar potansiyeline ulaþarak insanoðluna karþý varlýðýný daha da güçlendirmektedir (35). Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý ile mücadele Ýnsanlarda MRSA nazal taþýyýcýlýðýný elimine etmek için intranazal mupiracin uygulamasý gibi antibakteriyel tedaviler yapýlmaktadýr. MRSA, nazal yerleþimin dýþýnda vücudun diðer bölgelerinde kolonize olmuþsa, mupiracin dirençliliði varsa ve özellikle ayný ailenin bireylerinde ya da pet hayvanlarýnda taþýyýcýlýk bulunuyorsa, nazal tedaviyi takiben reenfeksiyonlar sýklýkla görülebilmektedir (20,36). Hayvanlarda nazal taþýyýcýlýðýn eliminasyonunda topikal aplikasyonlar pratik olmadýðýndan ya da tedavide elveriþsiz kaldýðýndan sistematik tedavi gerekmektedir (11). Günümüzde hayvanlarda, nazal taþýyýcýlýðý önlemede kabul edilebilir ve güvenli eradikasyon seçenekleri bulunmamaktadýr. Ülkeler arasý canlý hayvan ya da hayvansal besin ithalatý nedeniyle TK-MRSAnýn yayýlarak uluslar arasý zoonotik bir risk olabileceði vurgulanmaktadýr (37). Hollanda da hastane kaynaklý MRSA nýn düþük bir orana (%1) sahip olduðu ve bunun ise katý saðlýk kurallarý ile saðlandýðý bildirilmektedir. Ayrýca benzer bir mücadelenin TK-MRSA için yapýlmasý gerektiði ve bu amaçla hastane giriþlerinde risk gruplarýnda tarama, hayvan taþýyýcýlýðýna yönelik bul ve yok et (search and destroy) uygulamalarýnýn önemi vurgulanmaktadýr (37). Hollanda da TK-MRSAile mücadele kapsamýnda, 99 veteriner hekim ve 80 veteriner öðrencide tarama yapýlmýþ ve 2 öðrenci ile 5 veteriner hekimde nazal taþýyýcýlýk belirlenmiþtir. Bu taþýyýcýlarýn düzenli olarak domuz ve inek sürüleri ile devamlý temas içinde olduklarý, özellikle veteriner öðrencilerin klinik

4 48 Kireçci, Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý uygulamalarda maske ve eldiven kullanmadýklarý belirlenmiþtir (38). Bu nedenle hayvan temasý sýrasýnda riskli meslek gruplarýnda eldiven, maske ve çizme kullanýlmalý, bu kiþilere insan hastanelerine giriþte MRSA taramasý yapýlmalý, hayvanlarda ise rezervuarlar belirlenerek hayvan hareketlerine (ithalat/ihracat) yönelik gerekli önlemler alýnmalýdýr. Aile içi bulaþmada, MRSA tedavisi gören bir bireyin diðer aile yakýnlarý taranmakta ancak çoðu zaman evde beslenen hayvanlardaki kolonizasyon ihtimali unutulmaktadýr. TK-MRSA ile mücadelede, hem taþýyýcý bireyler hem de onlarýn besledikleri ya da sürekli temas halinde olduklarý evcil hayvanlar taranmalý ve takip edilmelidir (20). Hospitalizasyonun bulunduðu veteriner hastanelerinde, hastane kaynaklý hayvan hastalýklarýna yönelik olarak öncelikle hastane personelinde MRSA taramasý yapýlmalýdýr. Ancak günümüzde bu uygulamalar sadece bazý geliþmiþ ülkelerde ve sadece bilimsel araþtýrmalarda yapýlmaktadýr. Veteriner hastanelerinde MRSA/MRKNS lar vasýtasýyla geliþebilecek çapraz kontaminasyonlarý minimize etmek için koruma kontrol programlarý geliþtirilmelidir. Süt ve et gibi hayvansal ürünler ile geliþebilecek enfeksiyonlara karþý gýdalarýn ýsý (piþirme ýsýsý, pastörizasyon, UHT vs.) ile muamele ya da soðukta muhafaza yöntemleri ile korunmasý gerekmektedir (39). Sonuç Günümüzde MRSA lar hem insanlarda hem de evcil hayvan populasyonunda gittikçe büyüyen bir küresel sorun haline dönüþmektedir. Hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðýnýn belirlenmesi ile toplum kaynaklý MRSA yayýlýmýnda evcil hayvanlarýn rezervuar olarak son derece önemli olduðu ortaya konulmuþtur. Hayvaninsan bulaþýna karþý, çoðu ülkede ciddi saðlýk tedbirleri bulunmamaktadýr. Bununla birlikte hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý ile mücadelede yapýlacaklar; risk gruplarýnda hayvan temasý öncesi ve sonrasýnda el hijyeni, tarama testleri, bariyer uygulamalarý ile sürü taramalarýnda taþýyýcý olduðu belirlenen hayvanlarýn eradikasyonu þeklinde özetlenebilir. Aktif sürveylans ve enfeksiyon kontrol önlemleri sadece insanlarda deðil ayný zamanda evcil hayvanlarda da uygulanmalý, yani mücadele her iki populasyona yönelik olmalýdýr. Ýnsan vakalarýný takiben ev halký ile evde bakýlan hayvanlar taranmalý ve taþýyýcýlar en uygun yöntemlerle saðaltýlmalýdýr. Bu uygulamalar hem toplum kaynaklý MRSA prevalansýnýn azalmasýna hem de hayvanlardaki enfeksiyonlarýn erken teþhis ve tedavisine olanak saðlayacaktýr. Kaynaklar 1. Çetinkaya Y, Ünal S. Metisilin dirençli Staphylococcus aureus infeksiyonlarý: epidemiyoloji ve kontrol. Flora1996;1;3 (ek): Kapuaðasý A, Aðalar C, Apaydýn N, Türkyýlmaz R. Çeþitli klinik örneklerden izole edilen stafilokok suþlarýnýn antibiyotik direnç oranlarýnýn deðerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Mecmuasý 1997;50(2): Kollef MH, Micek ST. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: a new comunity-acquired pathogen? Current Opinion in Infectious Disease 2006;19(2): Aygün F, Hatipoðlu N, Somer A, Keser M, Tuðrul MZ, Salman N ve ark. Toplum Kökenli MRSA; Bir Olgu Sunumu. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalýklarý Kongresi Poster Bildiriler 1. Bölüm, Çocuk Enf Derg 2007;1: O Rourke K. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: an emerging problem in horses? J Am Vet Med Assoc 2003;223(10): Centers for disease control and prevention: antibiotic resistance,cdc,website (www.cdc.gov/ncidod/ dhqp/ar_mrsa_ca_clinicians.html). 7. Bochev I, Russenova N. Resistance of staphylococcus spp. strains isolated from goats with subclinical mastitis. Bulgarian journal of veterinary medicine 2005;8(2): Loo I, Huijsdens X, Tiemersma E, Neeling A, Sande- Bruinsma N, Beaujean D, et al. Emergence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus of animal origin in humans. Emerg Infect Dis 1997;13(12): Seguin JC, Walker RD, Caron JP, Kloos WE, George CG, Hollis RJ, et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus outbreak in a veterinary teaching hospital: potential human-to-animal transmission. J Clin Microbiol 1999;37 (5): Manian FA. Asymptomatic nasal carriage of mupirocinresistant, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in a pet dog associated with MRSA infection in household contacts. Clin Infect Dis 2003; 36: Duijkeren E, Wolfhagen M, Box ATA, Heck M, Wannet WJB, Fluit AC. Human-to-Dog Transmission of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. Emerg Infect Dis 2004;10(12): Gortel K, Campbell KL, Kakoma I, Whittem T, Schaeffer DJ, Weisiger RM. Methicillin resistance among staphylococci isolated from dogs. Am J Vet Res 1999;60(12): Frank LA, Kania SA, Hnilica KA, Wilkes RP, Bemis DA. Isolation of Staphylococcus schleiferi from dogs with pyoderma. J Am Vet Med Assoc 2003;222(4): Kawano J, Shimizu A, Saitoh Y, Yagi M, Saito T,

5 Kireçci, Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý 49 Okamoto R. Isolation of methicillin-resistant coagulasenegative staphylococci from chickens. J Clin Microbiol. 1996;34(9): Lee JH. Methicillin (Oxacillin)-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from major food animals and their potential transmission to humans. Appl Environ Microbiol 2003;69(11): Goni P, Vergara Y, Ruiz J, Albizu I, Vila J, Gomez- Lus R. Antibiotic resistance and epidemiological typing of Staphylococcus aureus strains from ovine and rabbit mastitis. Int J Antimicrob Agents 2004;23(3): Leonard FC, Abbott Y, Rossney A, Quinn PJ, O Mahony R, Markey BK. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from a veterinary surgeon and five dogs in one practice. Vet Rec.2006;158(5): Devriese LA, Hommez J. Epidemiology of methicillinresistant Staphylococcus aureus in dairy herds. Res Vet Sci 1975;19: Weese JS, Rousseau J, Willey BM, Archambault M, McGeer A, Low DE. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in horses at a veterinary teaching hospital: frequency, characterization, and association with clinical disease. JVet Intern Med 2006;20(1): Duquette RA, Nuttall TJ. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in dogs and cats: an emerging problem? J Small Anim Pract 2004;45(12): Manian FA. Asymptomatic nasal carriage of mupirocinresistant, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in a pet dog associated with MRSA infection in household contacts. Clin Infect Dis 2003;36(2): Scott GM, Thomson R, Malone-Lee J, Ridgway GL. Crossinfection between animals and man: possible feline transmission of Staphylococcus aureus infection in humans? J Hosp Infect1988;12: Kireçci E, Çolak A. Kuru dönem baþlangýcýnda subklinik mastitisli ineklerden izole edilen stafilokok suþlarýnda metisilin direnci. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 2002; 8(2): Lilenbaum W, Nunes EL, Azeredo MA. Prevalence and antimicrobial susceptibility of staphylococci isolated from the skin surface of clinically normal cats. Lett Appl Microbiol 1998;27(4): Weese JS, Archambault M, Willey BM, Dick H, Hearn P, Kreiswirth BN, et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Horses and Horse Personnel, Emerg Infect Dis 2005;11(3): Kaszanyitzky EJ, Janosi S, Egyed Z, Agost G, Semjen G. Antibiotic resistance of staphylococci from humans, food and different animal species according to data of the Hungarian resistance monitoring system in Acta Vet Hung 2003;51(4): Nunes SF, Bexiga R, Cavaco LM, Vilela CL. Technial Note: Antimicrobial Susceptibility of Portuguese Isolates of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis in Subclinical Bovine Mastitis. J Dairy Sci 2007;90: Pak SI, Han HR, Akira S. Characterization of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolated from Dogs in Korea. J Vet Med Sci 1999;61(9): Moon KJS, Lee AR, Kang HM. Lee ES, Kim MN, Paik YH, et al. Phenotypic and Genetic Antibiogram of Methicillin-Resistant Staphylococci Isolated from Bovine Mastitis in Korea. J Dairy Sci 2007;90: Rich M, Roberts L. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from companion animals. Vet Rec. 2004;154(10): Weese JS, Caldwell F, Willey BM, Kreiswirth BN, McGeer A, Rousseau J, et al. An outbreak of methicillin-resistant Staphylococcus aureus skin infections resulting from horse to human transmission in a veterinary hospital. Vet Microbiol 2006;16;114(1-2): Neeling AJ, van den Broek MJ, Spalburg EC, van Santen-Verheuvel MG, Dam-Deisz WD, Boshuizen HC, et al. Vet Microbiol 2007;122: Voss A, Loeffen F, bakker J, Klassen C, Wulf M. Methicillin resistant Staphylococcus aureus in pig farming. Emerg Infect Dis 2005;11: Loeffler A, Boag AK, Sung J, Lindsay JA, Guardabassi L, Dalsgaard A, et al. Prevalence of methicillin- resistant Staphylococcus aureus among staff and pets in a small animal referral hospital in the UK. J Antimicrob Chemother 2005;56: Weese JS, Dick H, Willey BM, McGeer A, Kreiswirth BN, Innis B, Low DE. Suspected transmission of methicillin-resistant Staphylococcus aureus between domestic pets and humans in veterinary clinics and in the household. Vet Microbiol 2006;115(1-3): Van Duijkeren E, Wolfhagen MJ, Box AT, Heck ME, Wannet WJ, Fluit AC. Human-to-dog transmission of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Emerg Infect Dis 2004;10(12): Wulf MW, Sørum M, van Nes A, Skov R, Melchers WJ G, Klaassen CHW, Voss A. Prevalance of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Veterinarians: an international study. Clin Microbial Infect 2008;14: Wulf MW, van Nesn A, Eikelenboom-Boskamp A, de Vries J, Melchers W, Klaassen C, Voss A. Methicillinresistant Staphylococcus aureus in Veterinary Doctors and Students, the Netherlands. Emerg Infect Dis 2006;12: Bilgehan H.Klinik Mikrobiyolojik Taný. Ýzmir, Barýþ Yayýnlarý, 3.Basým. 2002;35-5.

HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ

HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÜNAL Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş Antibiyotikler hayvanlarda bakteriyel hastalıkları

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

(Hastane Kökenli) SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

(Hastane Kökenli) SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ (Hastane Kökenli) SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ Dr Vildan AVKAN-OĞUZ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER. Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER. Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik. YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ MİKROORGANİZMA PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMDE GRAM POZİTİF BAKTERİLER Doç.Dr. Bülent BEŞİRBELLİOĞU GATA Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mik. AD 1 1980 lerin başına kadar Gram (-) basiller ön planda

Detaylı

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı?

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Muharrem ÇİÇEK, Banu SANCAK, Burçin ŞENER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İNSANLARDA VE HAYVANLARDA METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) İNFEKSİYONLARI

İNSANLARDA VE HAYVANLARDA METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) İNFEKSİYONLARI Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2013 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa: 44-60 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702130105.pdf İNSANLARDA VE HAYVANLARDA METİSİLİNE

Detaylı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları +

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10(3) 133-137 (2003) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hastane İnfeksiyonları + Yasemin Ersoy*, Mehmet Fırat*, Çiğdem Kuzucu**, Yaşar Bayındır*, Şenay

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Hemokültürlerden Elde Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı #

Hemokültürlerden Elde Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı # Hemokültürlerden Elde Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında Antibiyotik Duyarlılığı # Ahmet Selim YURDAKUL, Haluk C. ÇALIŞIR, Melike ATASEVER, Lale ORDULU, Mihriban ÖĞRETENSOY Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik irencinin eðerlendirilmesi The evaluation of Nasocomial Infections and

Detaylı

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Afyonkarahisar, 2014.

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane Enfeksiyonu İlişkisi

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane Enfeksiyonu İlişkisi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(4):159-163 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane

Detaylı

Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni

Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antimikrobiyal direnç paterni Cem Çelik 1, Mustafa Zahir Bakıcı 1, Mustafa Gökhan Gözel 2, Aynur Engin

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

Nüksün engellenmesi Ağrısız, fonksiyonel eklem! Uygun cerrahi işlem ve antimikrobiyal tedavi kombinasyonu ESAS!

Nüksün engellenmesi Ağrısız, fonksiyonel eklem! Uygun cerrahi işlem ve antimikrobiyal tedavi kombinasyonu ESAS! Nüksün engellenmesi Ağrısız, fonksiyonel eklem! Uygun cerrahi işlem ve antimikrobiyal tedavi kombinasyonu ESAS! Multidisipliner yaklaşım; ortopedist, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyolog

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki

Detaylı

METİSİLİNE-DİRENÇLİ VE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI

METİSİLİNE-DİRENÇLİ VE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 187-191 METİSİLİNE-DİRENÇLİ VE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI ANTIBIOTIC RESISTANCE RATES OF METHICILLIN-RESISTANT

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat)

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Prof.Dr.Sercan ULUSOY Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 3734538, e-mail: ulusoys@med.ege.edu.tr. Bu Derse Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL SENSITIVITY OF HOSPITAL ACQUIRED NONCLINICAL Staphylococcus aureus STRAINS

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL SENSITIVITY OF HOSPITAL ACQUIRED NONCLINICAL Staphylococcus aureus STRAINS Körkoca Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2013 HASTANE KÖKENLİ KLİNİK OLMAYAN Staphylococcus

Detaylı

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT** * Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

ETKEN ÖZELLİKLERİ SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK AN ENFEKSİYONLARDA DAS. Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve ağır seyirli atipik bir pnömoni türüdür.

ETKEN ÖZELLİKLERİ SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK AN ENFEKSİYONLARDA DAS. Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve ağır seyirli atipik bir pnömoni türüdür. SARS KUŞKULU KULU VE DAMLACIK ÇEKİRDEĞİ İLE BULAŞAN AN ENFEKSİYONLARDA DAS YÖNETİMİ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) = Ciddi ani başlangıçlı solunumsal sendrom Etkeni SARS-CoV olan, bulaşıcı ve

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Ayşe Ece Şener, Eren Çamur, Güngör Çakmakçı, Güzide Ece Akıncı,

Detaylı

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mini Anket 13

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL Üreten Enterik Bakterilerin Tedavisi: Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL (+) Enterik Bakteriler Önemli sağlık sorunu GSBL İzolatlarda

Detaylı

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları 466 Dicle Tıp Dergisi / İ. Güler ve ark. Metisilin dirençli S.aureus 2011; 38 (4): 466-470 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0067 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Metisilin dirençli

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Abay M, Bekyürek T LAKTASYONDAKİ SÜTÇÜ İNEKLERDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS UN NEDEN OLDUĞU SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN TEDAVİSİNDE SEFKUİNOM VE AMOKSİSİLİN+KLAVULANİK ASİT İN ETKİNLİKLERİNİN

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON ve BAĞIŞIKLAMA Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Neden önemli? Mortalite Maliyet Yaşam kalitesi KBY hastalarında

Detaylı

ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI

ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ NDE HASTANE İNFEKSİYONU SÜRVEYANSI Ömer COŞKUN*, H. Cem GÜL**, A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU**, Canpolat EYİGÜN**

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu

Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu Prof. Dr. Ayşe ERBAY Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Antibiyotikler halen her gün hayat

Detaylı

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antibiotic use in eastern Europe: a cross-national database study

Detaylı

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 125-131 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve Türker Türker

Detaylı

Acil Servis Personelinde Staphylococcus Aureus Nazal Taşıyıcılık Oranı

Acil Servis Personelinde Staphylococcus Aureus Nazal Taşıyıcılık Oranı Acil Servis Personelinde Staphylococcus Aureus Nazal Taşıyıcılık Oranı ' The Rate of Staphylococcus Aureus Nasal Carriage in Staff of Emergency Service Kerim YILMAZ *, Hakan ALAGÖZLÜ *, Nazif ELALDI**,

Detaylı

Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi

Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi ARAŞTIRMA Elektronik:ISSN: 1308-0679 Diyarbakır Yöresinde Subklinik Mastitisli İneklerde Etken İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ Diyarbakır

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Erdinç GÜLDEN 1, Şafak ERMERTCAN 1 ÖZET

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Erdinç GÜLDEN 1, Şafak ERMERTCAN 1 ÖZET Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 53-60 STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM KLİNİK İZOLATLARI ÜZERİNE KİNUPRİSTİN/DALFOPRİSTİN İLE VANKOMİSİN VE GATİFLOKSASİN KOMBİNASYONLARININ

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFİLOKOK SUŞLARINDA DAPTOMİSİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFİLOKOK SUŞLARINDA DAPTOMİSİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ANKEM Derg 213;27(2):64-69 doi:1.5222/ankem.213.64 Araştırma KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFİLOKOK SUŞLARINDA DAPTOMİSİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Hayrunisa HANCI 1, M. Hamidullah

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu?

Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu? Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 135-140 Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu? Blood Culture Positivity: Is It Pathogen or Contaminant? Ahmet BALIKÇI, Zeliha

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Personelinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı İle Metisiline Direnç Oranlarının Araştırılması

Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Personelinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı İle Metisiline Direnç Oranlarının Araştırılması Van Bozkurt Tıp Dergisi: ve ark. 14 (2):52-56, 2007 Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Personelinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı İle Metisiline Direnç Oranlarının Araştırılması Hamza

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Kronik osteomiyelitli olgularda kemik doku ve burun sürüntü kültürlerinden izole edilen stafilokok türlerinin değerlendirilmesi

Kronik osteomiyelitli olgularda kemik doku ve burun sürüntü kültürlerinden izole edilen stafilokok türlerinin değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / M. Uluğ ve ark. Kronik osteomiyelitte stafilokok türleri 2012; 39 (3): 339-343 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.03.0155 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Kronik

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

BAKTER LER N ANT B YOT K D RENC N N TÜRK YE DE BÖLGELERE GÖRE DA ILIMI: 2003-2004 TÜRK YE HAR TASI. Yöneten: engül DERBENTL.

BAKTER LER N ANT B YOT K D RENC N N TÜRK YE DE BÖLGELERE GÖRE DA ILIMI: 2003-2004 TÜRK YE HAR TASI. Yöneten: engül DERBENTL. ANKEM Derg 2005;19(Ek 2):53-77. Panel 3 sunuları BAKTER LER N ANT B YOT K D RENC N N TÜRK YE DE BÖLGELERE GÖRE DA ILIMI: 2003-2004 TÜRK YE HAR TASI Yöneten: engül DERBENTL Stafilokoklarda antibiyotik direnci:

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARA GENEL YAKLAŞIM. Dr. Özlem Azap

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARA GENEL YAKLAŞIM. Dr. Özlem Azap HEMODİYALİZ HASTALARINDA BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARA GENEL YAKLAŞIM Dr. Özlem Azap Neden önemli? Mortalite Maliyet Yaşam kalitesi Mortalite-I KBY hastalarında total mortalite hızı: 176/1000 hasta yılı Septisemi

Detaylı

Antibiyotik Direnç Mekanizmaları

Antibiyotik Direnç Mekanizmaları Antibiyotik Direnç Mekanizmaları Dr. Habip Gedik S. B. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sir Samuel Luke Fieldes' THE DOCTOR, 1891.

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Takip Çalışması

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Takip Çalışması 227 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Takip Çalışması Aynur ENGİN*, Bilge GÜRELİK**, Nazif ELALDI*, Mehmet BAKIR*, İlyas DÖKMETAŞ*,

Detaylı

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar

Antibiyotik Direncinde Laboratuvar Antibiyotik Direncinde Laboratuvar Doç.Dr.Füsun CAN Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji KLİMİK 28 Mart 2015 Belek, ANTALYA Bad Bugs, No Drugs Bad Bugs, No drugs A disk diffusion test with

Detaylı

B R YIL ÇER S NDE KAN KÜLTÜRLER NDEN NFEKS YON ETKEN OLARAK ZOLE ED LEN BAKTER LER N ANT B YOT K DUYARLILIKLARI ÖZET

B R YIL ÇER S NDE KAN KÜLTÜRLER NDEN NFEKS YON ETKEN OLARAK ZOLE ED LEN BAKTER LER N ANT B YOT K DUYARLILIKLARI ÖZET ANKEM Derg 2006;20(1):13-17. B R YIL ÇER S NDE KAN KÜLTÜRLER NDEN NFEKS YON ETKEN OLARAK ZOLE ED LEN BAKTER LER N ANT B YOT K DUYARLILIKLARI Ay egül Ç ÇEK, Çi dem KUZUCU, Rıza DURMAZ nönü Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Timur GÜLHAN Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Y.

Detaylı

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013 Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013 Enterik gram negatif bakterilerin enfeksiyon etkeni olarak önemi

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Dr.Selçuk Kaya KTÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon. 01 Nisan 2015

Dr.Selçuk Kaya KTÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon. 01 Nisan 2015 Dr.Selçuk Kaya KTÜ Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon. 01 Nisan 2015 CERRAHİ PROFLAKSİ-1 Cerrahi proflaksi (CP) deyince ilk akla gelen yaklaşım; perioperatif

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2 Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Savaş yaralanması sonrasında İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi ne başvuran Libyalı hastaların yara örneklerinden

Detaylı

. 1. Geliş tarihi/received:13.9.2011, Kabul Tarihi/Acepted: 25.10.2012

. 1. Geliş tarihi/received:13.9.2011, Kabul Tarihi/Acepted: 25.10.2012 . 1. AVKAE Derg. 2012, 2 (2):1-5 Araştırma Makalesi/Research Article Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococcus spp. Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının

Detaylı

KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 1 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008

KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 1 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 1 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Boğaz Kültürlerinden Đzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının Bazı Fizyolojik, Biyokimyasal Özellikleri

Detaylı

Dr. Kaya YORGANCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Kaya YORGANCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Antibiyotik kullanımında sorunlar Dr. Kaya YORGANCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Ülkemiz yoğun bakımlarında enfeksiyon bir sorunmudur? Enfeksiyonları önlemeye yönelik çabalar

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim. Gram-Pozitif Bakteriler

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim. Gram-Pozitif Bakteriler Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim Gram-Pozitif Bakteriler Bülent Ahmet BEŞİRBELLİOĞLU* * Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

UYUMU NASIL ARTIRALIM????? Uzm.Hem.Pakize AYGÜN İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

UYUMU NASIL ARTIRALIM????? Uzm.Hem.Pakize AYGÜN İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi UYUMU NASIL ARTIRALIM????? Uzm.Hem.Pakize AYGÜN İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi MEDİMAGAZİN İzolasyon önlemleri sıkıntı yaratıyor Manisa da yapılan bir araştırmada, hekim

Detaylı

LUCILIA SERİCATA LARVALARI VE SALGILARININ YARALARDAKİ BAKTERİLERE ETKİSİNİN İN-VİVO VE İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI

LUCILIA SERİCATA LARVALARI VE SALGILARININ YARALARDAKİ BAKTERİLERE ETKİSİNİN İN-VİVO VE İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI LUCILIA SERİCATA LARVALARI VE SALGILARININ YARALARDAKİ BAKTERİLERE ETKİSİNİN İN-VİVO VE İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI Erdal POLAT a, Hüseyin ÇAKAN b, Dilek BOLABAN a, Turgut İPEK c a İstanbul Üniversitesi

Detaylı

İnfeksiyon Kontrolünün Sağlık Hizmetlerinde Yeri ve Önemi

İnfeksiyon Kontrolünün Sağlık Hizmetlerinde Yeri ve Önemi İnfeksiyon Kontrolünün Sağlık Hizmetlerinde Yeri ve Önemi Dr. Süda TEKİN KORUK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum içeriği Tarihçe İnfeksiyon

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması*

Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 248-257 Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması* Investigation of Reduced Vancomycin Susceptibility

Detaylı

ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI*

ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 641-645 ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI* IN VITRO TIGECYCLINE AND CARBAPENEM

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERİN SÜTLERİNDEN AEROBİK BAKTERİLERİN İZOLASYONU

SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERİN SÜTLERİNDEN AEROBİK BAKTERİLERİN İZOLASYONU ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ SUBKLİNİK MASTİTİSLİ İNEKLERİN SÜTLERİNDEN AEROBİK BAKTERİLERİN İZOLASYONU ISOLATION OF AEROBIC BACTERIA FROM COW MILKS WITH SUBCLINICAL MASTITIS Yavuz ÇOKAL

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN (PVL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN (PVL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 357-362 357 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA PANTON-VALENTİN LÖKOSİDİN (PVL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF THE

Detaylı

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Sürveyans; bir toplulukta sürekli, sistematik ve aktif olarak bir hastalıkla ve bu hastalığın oluşma riskini artıran

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

Toplum Kökenli MRSA olgusu

Toplum Kökenli MRSA olgusu Toplum Kökenli MRSA olgusu Dr. Sabri ATALAY İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 11.03.2011 E.K. 55 yaşında, Kadın Yakınma Bacakta şişlik

Detaylı

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1

Hasan İÇEN 1, Aynur ŞİMŞEK 1 ISSN: 1308-0679 ARAŞTIRMA http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine Mayıs 2003-Aralık 2008 Tarihleri Arasında

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu Etkenleri

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu Etkenleri TEMEL BİLİMLER / BASIC SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009, 62(1) Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu

Detaylı

Şimşek A., Koçhan A., Çakmak F.: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2015: :1(3):15-20

Şimşek A., Koçhan A., Çakmak F.: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2015: :1(3):15-20 Şimşek A., Koçhan A., Çakmak F.: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine.. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2015: :1(3):15-20 ARAŞTIRMA Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosus' hastalık 'komeion' icabına bakmak 'nosocomial' tıbbi tedavi altında iken hastanın edindiği herhangi bir hastalık Tanım Enfeksiyon Hastaneye yatırıldığında

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER (SCI-EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLER)

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER (SCI-EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLER) ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER (SCI-EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLER) 1. Adil Karadağ, Egemen Usta, Kemal Bilgin, Akif Koray Güney, Cafer Eroğlu, Murat Günaydın Comparison of Culture,

Detaylı

TÜRKÝYE DE SAÐLIK OCAKLARINDA AÞI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TÜRKÝYE DE SAÐLIK OCAKLARINDA AÞI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 310 TOPLUM ve HEKÝM Temmuz - Aðustos 2004 Cilt 19 Sayý 4 ARAÞTIRMA TÜRKÝYE DE SAÐLIK OCAKLARINDA AÞI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ TTB Halk Saðlýðý Kolu ÖZET Bu çalýþma, 2003 yýlýnda Türkiye

Detaylı

Yoğun Bakım İnfeksiyonlarında Hemşirenin Rolü: Yoğun Bakımda İnfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Rolü

Yoğun Bakım İnfeksiyonlarında Hemşirenin Rolü: Yoğun Bakımda İnfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Rolü Yoğun Bakım İnfeksiyonlarında Hemşirenin Rolü: Yoğun Bakımda İnfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Rolü Sabiha AKDENİZ* * Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, ANKARA Hastane

Detaylı