Ç NDEK LER. B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar. Madde MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar. Madde 1-... 1 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1"

Transkript

1 Ç NDEK LER B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar Madde MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1 II-KA IT TANIMI VE DAMGA VERG S NDE KA IDIN ÖNEM... 2 III-DAMGA VERG S NDE VERG Y DO URAN OLAY Genel Aç klama Vergiyi Do uran Olay n Meydana Geldikten Sonra lemin ptal Edilmi Olmas Durumunda Ödenen Damga Vergisinin adesi Mümkün De ildir Vergiyi Do uran Olayla lgili Dan tay Yedinci Dairesinin, Karar... 5 IV-KA ITLARIN DAMGA VERG S NE TAB TUTULMASININ ARTLARI... 6 A-KA ITLARIN B R HUKUK MUAMELEYE DAYANMASI... 6 B-KA ITLARIN MZALANMI OLMASI VEYA MZA YER NE GEÇEN ARET KONMASI Ka d n mzalanm Olmas Elektronik mza mza Yerine Geçen aret Nedir C-B R TEK HUKUK LEM NEDEN YLE B RDEN FAZLA KA IT DÜZENLENMES.. 11 D-B R KA ITTA B RDEN ÇOK HUKUK LEM N BULUNMASI E- B R KA ITTA AYNI HUKUK LEM Ç N LAVE KA IT DÜZENLENMES F-KA IDI MEYDANA GET REN HUKUK LEM N HÜKÜM FADE EDER HALE GELMES, TEKEMMÜL ETMES Kullan lmayan Teminat Mektubu çin Damga Vergisi Al nmaz hale Karar n n Vize Edilmemesi Durumunda Damga Vergisi Al nmaz V

2 3- irketin Tescil ve lan ndan Önce Haz rlanan Kurulu Sözle mesi Ka da Ba lanm Olan lem Tekemmül Etmedi inden Damga Vergisine Tabi Tutulmaz Sadece Bayiler Taraf ndan mzalanan Sözle melerde Hukuki Durum Tekemmül Etmemi tir G-KA ITTAK ASIL LEM N GERÇEKLE MEMES HAL NDE FER LEM DE GEÇERS Z OLUR H-KA IDIN TEKEMMÜLÜNDEN SONRA LEM FESHED L RSE I-HUKUK GEÇERL L OLMAYAN LEMLER N DAMGA VERG S KA ITLARDAK MUTLAK BUTLANLA YOK SAYILAN LEMLER N DAMGA VERG S J-KA ITLARIN DAMGA VERG S N N ÖDEN P ÖDENMEMES, SÖZLE MEN N GEÇERL L N ETK LEMEZ K-VERG LEME Ç N KA ITLARIN VARLI ININ TESP T GEREK R Ka tta Belirlenen Muamelenin ( lemin), Hukuken Geçerli Olmas çin, (S hhat art ) Yaz l Olarak Yap lmas n n art Oldu u Hallerde lemin Yaz l Olarak Yap lmas n n, S hhat art De il de spat Arac Olarak Kullan lmas n n Söz Konusu Oldu u Hallerde Vergileme çin Bir Di er Husus, Ka t Düzenlenmesinin, Olay n Özelli i ve Ticari Teamüllere Göre Zorunlu Veya Gerekli Oldu u Haller Kayden Mevcut Oldu u Tespit Edilen Ka tlar n, braz Edilmemesi Durumunda Damga Vergisi Tarh Edilebilir Vergileme çin Tespitin Ka t Baz nda Yap lmas Gerekir Vergileme çin Ka tlar n Nüshalar n n Varl n n da Tespit Edilmesi Gerekir L-KA ITLARIN B R HUSUSU SPAT VEYA BELL ETMEK Ç N DÜZENLENM OLMASI GEREK R Ka tlar n braz Edilmesi Dahili lemlerde Düzenlenen Ka tlar Vergiye Tabi De ildir M-KA ITLARIN (1) SAYILI TABLODA YAZILI OLMASI a- rsaliye ve Faturalar b-haks z Yere Tahsil Edilen Paralar n adesi S ras nda Düzenlenen Ka tlar c-çal anlar n Ücretlerine Mahsuben Yap lan Avans Ödemelerinden Damga Vergisi Kesilip Kesilmeyece i d-hisse Devirlerine li kin Düzenlenen Devir ve Fera Sözle meleri Damga Vergisine Tabi midir e- Ba lemlerinde Düzenlenen Ka tlar N-ÖZELL K ARZ EDEN HUSUSLAR a-kamuya Yararl Derneklerin Damga Vergisi Mükellefiyeti VI

3 b-vergi Mahsuplar Damga Vergisine Tabi De ildir c-virman Yaz s Damga Vergisine Tabidir d-sözle meli Personel Çal t ran Kurumlar n Düzenledikleri Hizmet Sözle meleri Damga Vergisine Tabidir e-eski Eser Gayrimenkul Üzerinde Yap lacak n aat n Müteahhitli ini Üstlenece ine Dair Noterde Düzenlenen Taahhütname Damga Vergisine Tabidir f-yurt D ndaki Firmaya Yap lan hale çin Al nan hale Komisyonu Karar Damga Vergisine Tabi Midir g-noterlerce Tanzim ve Tasdik Edilen Düzenleme eklinde fade Tutana Damga Vergisine Tabi Midir...40 h-sözle melerde Yer Alan Geçerli Olma artlar n n Damga Vergisine Etkisi Taliki art n (Erteliyici art n ) Sözle me Metninde Belli Bir Parasal Tutara Ba lanm Olarak Var Olmas Durumunda Damga Vergisi Uygulamas i-nakit ade lemi S ras nda Damga Vergisi Kesintisi Yap lmaz j-sa l k Bakanl le Yap lan Çerçeve Sözle mesine ve Çerçeve Sözle mesi çin lgili irketçe Ödenen Damga Vergisinden Mahsubunun Mümkün Bulunup Bulunmad k-kamu Arazilerinin Yat r m Yapanlara Tahsis Edilmesi Nedeniyle Düzenlenen Ka tlar l-vak flar Taraf ndan Üyelerine Verilen Borç Paralar n Geri Ödenmesi S ras nda Düzenlenen Ka tlar ve Sözle meler Damga Vergisine Tabidir m-sigorta irketleri Taraf ndan SSK l Müdürlüklerine Verilen Bildirge ve Beyannamelerden Damga Vergisi Al n p Al nmayaca n-feragatnameler Damga Vergisine Tabi Tutulamaz o-vekaletnameler Damga Vergisine Tabi De ildir ö- mza Sirküleri Damga Vergisine Tabi De ildir V-YABANCI MEMLEKETLERDE VE TÜRK YEDEK ELÇ L K VE KONSOLOSLUKLARDA DÜZENLENEN KA ITLARIN VERG S A-GENEL AÇIKLAMA Ka tlar n Yurt çindeki lemlerle lgili Olarak Düzenlenmi Olmas Gerekmektedir Konuya li kin Yasal Düzenleme B-KA ITLARIN DÜZENLENMES NDEK ESASLAR Yabanc Memleketlerde Düzenlenen Ka tlar Tükiyedeki Yabanc Elçilik Ve Konsolosluklarda Düzenlenen Ka tlar Vergilendirme Yap lacak Durumlar a-ka tlar Resmi Dairelere braz Edilmelidir b-ka t Üzerinde Devir ve Ciro leminin Yap lmas c-türkiyede Ka d n Hükmünden Yararlanmak d-yarg n n Görü ü e-yüksek Yarg 'n n Konuya Bak f-konu ile ilgili Dan tay Karar g-konu le lgili Özelge h- Vergilendirme ile lgili Di er Hususlar Yurt D nda Düzenlenen Ka tlar n Hukuki lemler ve Ka tlar tibariyle Verginin Konusuna Girmesi Gerekir VII

4 5-Sözle melerin Ka da Ba lanmas ve ngilizce Olarak Düzenlenmesi Yabanc Memlekette Düzenlenen Sözle menin Türkçe Tercümesinin Noterde Tasdik Ettirilmesinin Damga Vergisine Tabi Olmas Gerekmektedir 80 C-KONU LE LG L ÖZELGELER VI-DAMGA VERG S N N KONUSU LE LG L ÖZELL OLAN D ER KARAR ÖZETLER KA ITLARIN UMULÜ Madde I-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-GENEL AÇIKLAMA B-MEKTUP VE ERHLER N TANIMI Mektuplar ve Telgraflar erhler Teleks Notlar Faks Notlar Teyit Mektuplar erhlerle lgili Özellikli Konular C-VERG YE TAB KA ITLARIN HÜKÜMLER N N YEN LENMES NE, UZATILMASINA, DE T RLMES NE, DEVR NE VEYA BOZULMASINA L K N MEKTUP VE ERHLER DAMGA VERG S NE TAB D R Ka tlar n Hükümlerinin Yenilenmesi a-zaman A m na U rayan Ka d n Süresinin Uzat lmas b- levi Biten Vergiye Tabi Ka d n Tekrar Kullan lmas Vergiye Tabi Ka tlar n Hükümlerinin Uzat lmas Süresi Kendili inden Uzayan Sözle melerin Damga Vergisi Vergiye Tabi Ka tlar n Hükümlerinin De i tirilmesi Vergiye Tabi Ka tlar n Devri Vergiye Tabi Ka tlar n Hükmünün Bozulmas II- LG L DANI TAY KARARLARI DAMGA VERG S NDE MÜKELLEF Madde No A-GENEL AÇIKLAMA VIII

5 B-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU Ka tlar mza Edenler Tek mzal Ka tlarda Verginin Mükellefi Resmi Dairelerle Ki iler Aras ndaki lemlere ait Ka tlar n Mükellefi Vergiden Muaf Kurulu larla Ki iler Aras ndaki lemlere ait Ka tlar n Mükellefi Yabanc Memleketlerde, Türkiyedeki Yabanc Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Ka tlarda Mükellef C-TARAFLARDAN B R N N ST SNADAN YARARLANMASI DURUMUNDA VERG N N MÜKELLEF D-DAMGA VERG S NDE MÜKELLEF YET VE SORUMLULUK Zamana m Süresi Dolduktan Sonra Hükmünden Yararlan lan Ka d n Damga Vergisinin Mükellefi stihkaktan Kesinti Suretiyle Ödemede Sorumluluk Damga Vergisinin Makbuz Kar l Ödenmesinde Sorumluluk Di er Sorumluluk Halleri E-ONAYLANAN KA ITLARDA MÜKELLEF KA ITLARIN MAH YETLER N N TAY N Madde No A-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU Ka tlar n Mahiyetlerinin Tayini ekli Kanunlarda Belirtilmi Olan Ka tlar ekli Kanunlarda Belirtilmemi Olan Ka tlar Özellik Arz Eden Sözle meler Vergi Dairesine Verilen ndirilecek Katma De er Vergisi Listelerine Konulan erhler Devre Mülk Sözle meleri Avukatl k Kanuna Göre Düzenlenen Uzla ma Tutanaklar Kontenjan Sözle meleri Muvafakatnamelerin Damga Vergisi Ba ka Bir Ka da At fta Bulunulmas B- KONU LE LG L DANI TAY KARARLARI VE ÖZELGELER KA IT NÜSHALARININ B RDEN FAZLA OLMASI Madde A-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU IX

6 B-NÜSHALARDA DAMGA VERG S Nüshan n Tan m ve Vergilendirilmesi Nüshalar n Bir Hususu spat ve Belli Etme Niteli i Ta mas Gerekir Ka tlar n Nüshalar n n Yabanc Memleketlerde Düzenlenmesi Nüshalar n Ayr Ayr Vergilendirilmesi Esas n n stisnas C-SURETLER N DAMGA VERG S Nüsha ve Suret Ayr m ile Bu Kapsamda De erlendirilen Kâ tlara li kin Damga Vergisi Uygulamas Suretler Damga Vergisine Tabi De ildir Nüsha ile Suret Ay r m Suretlerin Resmi Dairelere braz Edilmesi D-FOTOKOP LERDE DAMGA VERG S E-KA ITLARIN KARBONLU KA IT VEYA OTOKOP L (KEND L NDEN KOPYALI) OLARAK DÜZENLENMES HAL NDE DAMGAVERG S B R KA ITTA B RDEN FAZLA AK T VE LEM BULUNMASI Madde MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-B R KA ITTA B RB R NDEN TAMAMEN AYRI B RDEN FAZLA AK T VE LEM BULUNDU U TAKD RDE VERG LEND RME Bir Banka le yap lan Kredi Sözle mesinin çinde potek Tesisi için de Hüküm Bulunmas Hali Kendi Ad na Asaleten ve Ba kas Ad na Vekaleten Devir lemlerinin Ayn Ka tta Bulunmas Halinde Damga Vergisinin Al nmas Kira Mukaveleleri Üzerine Adi Kefalet erhinin Konulmas nda Vergileme Kira Mukavelelerine Müteselsil Kefalet erhinin Konulmas nda Vergileme Ba ms z Akit ve lemlerin Vergilendirilmesi Kefalet erhlerinin Damga Vergisi Birbirine Ba l Akit ve lemler Ayr Ka tlarda Bulunmas Hali B-B R KA ITTA TOPLANAN AK T VE LEMLER B RB R NE BA LI VE B R ASILDAN DO MA OLDUKLARI TAKD RDE DAMGA VERG S Akit ve lemlerin Birbirine Ba l ve Bir As ldan Do mu Olmalar Birbirine Ba l ve Bir As ldan Do ma Akit ve lemlerde, Mü terek Borçlu ve Müteselsil Kefalet erhleri Birbirine Ba l ve Bir As ldan Do ma Akit ve lemlerin, Noterlerde Yap lmas nda Vergileme Konut Kredisi Sözle melerinde Ayn Zamanda Kefalet Söz Konusu se Damga Vergisi En Yüksek Bedel Üzerinden Al n r X

7 5-Bankalarca Kredi Sözle melerinin Noterlere Tasdiki Esnas nda, Noterlerce Sözle melerin Ana Para ve Faiz Toplam Tutar Üzerinden Damga Vergisinin Tahsil Edilip Edilmeyece i Belli Paray htiva Eden Kefalet, Teminat ve Rehin Senetlerinin Kanunda Belirtilen Oranda Damga Vergisine Tabi Tutulmas Gerekti i, Birden Fazla Olarak Düzenlenen Ka tlar n Her Nüshas çin Ayr Ayr Miktar veya Nispette Damga Vergisine Tabi Tutulmas Gerekmektedir Fiyat Farklar n n Ba kaca Bir Ka t Düzenlenmeksizin Hakedi Tutarlar na lave Edilmek Suretiyle Müteahhit Firmalara Ödenmesi Halinde, Sadece Tediyeyi Sa layan Ka d n Ödeme Tutar Üzerinden Kanuna Ekli (1) Say l Tablonun IV-1/H F kras Gere ince Binde 7,5 Nispetinde Damga Vergisine Tabi Tutulmas Gerekmektedir Sözle mede Ayr ca Teminat da Öngörülmü se, Sözle menin En Yüksek Bedel Üzerinden, Binde 8,25 Nispetinde Damga Vergisine Tabi Tutulmas, Ayr ca Söz Konusu Sözle menin 1 den Fazla Düzenlenmesi Halinde Her Nüshan n Ayr Ayr Damga Vergisine Tabi Tutulmas Gerekir Gayrimenkul Sat Vaadi Sözle mesi ve Kat Kar l Sat ve n aat Mukavelenamesinin Damga Vergisi ve Noter Harc na Tabi Olup Olmad Hususu At k Su Art ma Tesislerinin n aat na li kin Olarak Yap lan Hakedi Ödemeleriyle lgili Düzenlenen Belgelerin Damga Vergisine Tabi Tutulup Tutulmayaca Bankalara Verilen Rehin Taahhütnamelerinin Vergilendirilmesi Cezai art çeren Sözle melerin Damga Vergisi Akaryak t Teslim Sözle mesi Bulunan Firmalara Sözle me Hükümlerine Göre, Akaryak t Zam Fark Ödemelerinden Kaynaklanan Sözle me Bedelini A an Hakedi Ödemelerinin Damga Vergisine Tabi Olup Olmad Kira ve potek leminin Bir As ldan Do mas ve Bir Ka tta Bulunmas Halinde Damga Vergisi Nas l Hesaplan r Bankalarca Kredi Sözle melerinin Noterlere Tasdiki Esnas nda, Noterlerce Sözle melerin Ana Para ve Faiz Toplam Tutar Üzerinden Damga Vergisinin Tahsil Edilip Edilmeyece i Kefalet ve garanti erhlerini ihtiva eden kredi mukaveleleri hakk nda özelge Düzenleme eklinde Borç ve Rehin Sözle melerinde Damga Vergisi Uygulamas C-B RB R NE BA LI VE B R ASILDAN DO MA AK T VE LEMLER ÇEREN KA ITLARIN VERG LER N N HESAPLANMASI Bir ka tta, birbirine ba l ve bir as ldan do an akit ve i lemlerden birisinin nisbi, di erinin ise maktu vergiye tabi olmas durumunda da en yüksek verginin ödenmesini gerektiren akit ve i leme ait tutar esas al nacakt r Anonim irket taraf ndan ihra edilen tahvillerin, ana para ve faizlerinin mü terek borçlu ve müteselsil kefil olarak vadesinde ödenece inin yükümlü banka taraf ndan taahhüt edilmesi nedeniyle damga vergisinin ana para + faiz üzerinden ödenmesi gerekir Birbirine ba l ve bir as ldan do ma akit ve i lemleri içeren ka tlar n vergilendirilmesinde Kanunun 6nc maddesinin 2 nci f kras nda belirtildi i gibi, en yüksek vergi al nmas n gerektiren akit veya i lemler üzerinden al n r Sözle mede bir akitten do ma iki ayr tutar belirlendi i için DVnin en yüksek vergi al nmas gereken i lem üzerinden al nmas gerekir Bankalarca kredi sözle melerinin noterlere tasdiki esnas nda, noterlerce sözle melerin ana para ve faiz toplam tutar üzerinden damga vergisinin tahsil edilip edilmeyece i hususu XI

8 D-KA ITLARDAK AK T VE LEMLERE ASIL LEM N AK TLER NDEN BA KA ÜÇÜNCÜ B R AHS TARAFINDAN EKLENEN AK T VE LEMLER DE AYRICA VERG YE TAB TUTULUR As l Ka da Eklenen Akit ve lem Eklenen Akit ve lemlerin Vergilendirilmesi B RDEN FAZLA MZALI KA ITLAR Madde MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A- MZALARIN B RDEN FAZLA OLMASI VERG N N TEKERRÜRÜNÜ GEREKT RMEZ B-MAKTU VERG YE TAB OLAN MAKBUZ VE BRA SENETLER B RDEN FAZLA K N N MZASINA TA IRSA VERG MZA ADED NE GÖRE ALINIR C-N SP VERG YE TAB VE B RDEN FAZLA K N N MZASINI TA IYAN MAKBUZ VE BRA SENETLER NDE HER MZA SAH B NE A T OLAN H SSE AYRICA BELL ED LM SE, VERG H SSELERE GÖRE AYRI AYRI ÖDEN R. 226 D-B R RESM DA RE VEYA B R GERÇEK VEYA TÜZEL K ADINA KA ITLARA KONULAN B RDEN FAZLA MZA B R MZA HÜKMÜNDED R DAMGA VERG S UYGULAMASINDA RESM DA REN N TANIMI Madde MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-RESM DA REN N TANIMI Damga Vergisi Uygulamas nda Resmi Daire Resmi Daire Nedir A-Resmi Daireler B-Resmi Daire Olmayan Kurumlar C-Damga Vergisi Uygulamas nda Resmi Dairenin Önemi D-Resmi Dairelerle Ki iler Aras nda Düzenlenen Ka tlarda Verginin Ödenmesi E-Resmi Daireler Aras nda Düzenlenen Ka tlar Damga Vergisinden stisnad r F-Resmi Daireler Taraf ndan Yurt D ndan hale Yoluyla Sat n Al nan Mallar Ait Düzenlenen Ka tlar Damga Vergisinden stisnad r G-Eczanelere Yap lacak % 20 Katk Pay H-Resmi Dairelerin braz Mecburiyeti I-Nakit ade lemleri S ras nda Damga Vergisi Kesintisi Yap lmaz XII

9 - zale-i uyu Davas Sonucunda Mahkemelerce Sat Yap lan Gayrimenkullerin Sat Bedellerinin Gayrimenkul Hissedarlar na Ödenmesi S ras nda Düzenlenen Ka tlar n, Damga Vergisine Tabi Tutulmamas Gerekir J- ta Amirlerinin Mutemetlerine Aç lan Avanslar K-Resmi Daireler ve Damga Vergisinden Muaf Kurulu lar Aras nda Düzenlenen Ka tlar n Damga Vergisi B-RESM DA REN N VERG VE CEZADAK SORUMLULU U C-RESM DA RELERE BA LI KT SAD LETMELER Resmi Daireye Ba l ve Ayr Tüzel Ki ili i Olan ktisadi letmeler Resmi Daireye Ba l ve Ayr Tüzel Ki ili i Olmayan ktisadi letmeler D-ÖZEL BÜTÇEL DA RELER E- L ÖZEL DARELER F-BELED YELER G-KÖYLER H-KONU LE LG L DANI TAY KARARLARI I-KONU LE LG L ÖZELGELER DAMGA VERG S NDEN ST SNA TUTULAN KA ITLAR ST SNALAR Madde A-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU B-KONU LE LG L ÖZELL OLAN HUSUSLAR Özürlülere derne ine verilecek bilgisayar e itimi kapsam nda düzenlenen protokolün damga vergisine tabi olmas gerekir Ödünç sözle mesinin damga vergisine tabi olmas gerekir Konut finansman i lemleri nedeniyle düzenlenecek ka tlar damga vergisinden istisnad r Kefaleti nedeniyle kooperatif lehine düzenlenen ipotek senedinin, damga vergisinden istisna olmas gerekir say l skan Kanunu kapsam nda yap lacak sözle menin damga vergisine tabi olmas gerekir Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki amaçlarla edinen mü terilere tüketici finansman irketleri taraf ndan kulland r lan kredilere ili kin sözle meler, damga vergisinden istisna de ildir say l Elektrik Piyasas Kanunu gere ince düzenlenen "Kesin zin Taahhüt Senedinin damga vergisinden istisnad r XIII

10 8-Kurumlar Vergisi Kanununa göre yap lan birle me i lemi sonucu düzenlenen sözle menin Damga Vergisinden muaft r C-KONUYA A T DANI TAY KARARLARI K NC BÖLÜM VERG LEME ÖLÇÜLER VE N SPET Madde I-AÇIKLAMA VE YORUM II-SADECE N SP ESASA GÖRE VERG YE TAB KA ITLAR III-BELL PARAYI HT VA ETMELER HAL NDE N SP ETMEMELER HAL NDE MAKTU OLARAK VERG YE TAB OLAN KA ITLAR IV- MAKTU OLARAK VERG LEND R LEN KA ITLAR V-N SB ESASA GÖRE VERG LEME A-BELL PARA ÜZER NDEN VERG LEME YAPILMASI B- BELL PARAYI HT VA ETMEN N TANIMI Sözle melerde Sadece Miktar n Yaz l Bulunmas Halinde Vergileme Sözle melerde Miktar ve Fiyat n Gösterilmemesi Durumunda Belli Paray htiva Etmeyen Sözle mede Damga Vergisi Sözle me Bedelinin Gelece e Dönük Olarak Ödenece inin Belirtilmesi Halinde Vergilendirilmesi Sözle menin Tahsili Edilecek Has lat n Belli Bir Yüzdesinin Ödenmesi eklinde Düzenlenmesi Durumunda Vergileme Sözle mede Vadeli Olarak Yap lacak Sat lar n, Belli Vadenin Sonunda Al nacak Vade Fark veya Faizin Belli Edilmesi Durumunda Vergileme Belli Bir Mebla htiva Etmeyen Lisans Sözle mesin de Lisans Bedelinin Ayl k Olarak Gerçekle ecek Sat lar n Belli Bir Yüzdesi Olarak Belirtilmesi Durumunda Damga Vergisi Sözle mede Miktar Yaz l ve Fiyat Olarak se Borsada Yaz l Fiyatlar n Esas Al naca n n Belirtilmesi Durumunda Damga Vergisi Özel Tüketim Vergisi Genel Tebli leri Ekinde Yer Alan Taahhütnameler Damga Vergisine Tabi De ildir Sözle melerdeki Belli Paraya Katma De er Vergisi Dahil De ildir Sözle melerin Net Ücret Üzerinden Düzenlenmesi Halinde Damga Vergisinin Hesab Opsiyonlu Sözle melerde Matrah Resmi Daire Say lmayan Kurum Ve Kurulu lar n Y llara Sari n aat ve Onar m inden Dolay Yapt klar Hakedi lerinden Damga Vergisi Kesintisi Yap lmamas Gerekir XIV

11 13-Resmi Daireler Taraf ndan Yap lan Hakedi Ödemeleri Üzerinden Damga Vergisi Kesintisi Yap lmas Gerekir Konu le lgili Di er Dan tay Kararlar Konu le lgili Özelgeler BELL PARA GÖSTERME MECBUR YET Madde I-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU II-MADDE KAPSAMINA G REN KA ITLAR A-Cari Hesap eklinde Aç lan Kredilere li kin Ka tlar B-Konu ile ilgili Özelgeler C-Her Türlü krazata Ait Taahhütname ve Mukavelenameler ( skonto ve tira Senetleri Taahhütnamesi-Dispans-Dahil) eklindeki Ka tlar. 306 D-Matluplar n (Alacaklar n) Devir ve Temlikine li kin Ka tlar III-HARÇLAR KANUNUNUN 42 NC MADDE HÜKMÜNÜNCE GÖSTER LMES MECBUR OLAN DE ER N DAMGA VERG S KANUNUNUN 11 NC MADDES Ç N ESAS ALINIP ALINAMAYACA I A-MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER B-KONU LE LG L DANI TAY KARARLARI IV-DE ER GÖSTER LMES MÜMKÜN OLMAYAN TAAHHÜTNAMELERDE HARÇ VE DAMGA VERG S A-KONU LE LG L ÖZELGELER B-KONU LE LG L DANI TAY KARARLARI V-VERG VE CEZADA SORUMLULUK VI-CAR HESAP SÖZLE MES N N SÜRES N N UZATILMASI VE YEN LENMES HAL NDE DAMGA VERG S YABANCI PARALARIN TÜRK PARASINA ÇEVR LMES Madde I-MADDEN N AÇIKLAMA VE YORUMU A-YABANCI PARA C NS NDEN DÜZENLENEN KA ITLAR B-ESAS ALINACAK KUR XV

12 1-Döviz Sat Kuru Yabanc Paralar n Türk Liras Kar l n n Bulunmas C-KA ITLARIN VERG LEND R LMES NDE DÜZENLENME TAR H NDEK KUR ESAS ALINACAKTIR Yurt içinde Düzenlenen Ka tlarda Yabanc Memleketlerde Düzenlenen Ka tlarda Zaman A m na U ram Ka tlarda Esas Al nacak Kur Ka tlarda Düzenlenme Tarihinden Sonra De i iklik Yap lmas Durumunda Esas Al nacak Kur Döviz baz nda yap lan sözle melerde kur fark ndan do an ödemelerde yap lan sözle melerin ne ekilde vergilendirilir D-MERKEZ BANKASI GÖSTERGE N TEL NDEK KURLAR NASIL BEL RLENMEKTE VE NE ZAMAN LAN ED LMEKTED R Gösterge Niteli indeki Kurlar n Belirlenme esaslar Kur Ortalamalar Hesaplama Saatleri Merkez Bankas Taraf ndan ilan edilen Gösterge Niteli indeki Kurlar Hangi Esasa Göre Kullan lacakt r. Söz Konusu Kurlar n Tatillerde Geçerlili i Nedir? VERG N N HESAPLANMASINDA KES RLER Madde VERG N N N SPET Madde I-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-GENEL AÇIKLAMA B-HERB R KA ITTAN ALINACAK AZAM DAMGA VERG S M KTARI Hesaplanan Verginin Azami Haddi A mas Hali Birden Fazla Nüsha Düzenlenen Ka tlar n Damga Vergisinin Azami Haddinin Hesab Azami Haddin Müteselsil Sorumluluk Halinde Uygulamas Yabanc Para Cinsinden Düzenlenen Ka tlarda Azami Had Azami Had Tespitinde Her Nüshan n Ayr Ayr Esas Al n p Al namayaca le lgili Yarg Kararlar C-BELL PARAYI HT VA EDEN SÖZLE MELER N DE T R LMES Genel Aç klama XVI

13 2-Sözle me De i ikli inde Artan Miktar n Vergilendirilmesi De i tirilen Sözle medeki Tutar n Artmamas veya Azalmas Halinde Damga Vergisi Konu le lgili Özelgeler D-SÖZLE MELER N DEVR Borcun Devrine Ait Sözle meler irket Hisselerinin Devrine li kin Sözle meler Mukavelenamelerin Ba ka Bir Müteahhit Firmaya Devri Teminat Mektuplar n n Devri ile lgili Sözle meler Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Yap lan Birle me, Devir ve Bölünmeler Nedeniyle Düzenlenen Ka tlar Döviz Üzerinden Düzenlenen Sözle melerin Devri Sözle melerin Devrinde Damga Vergisinin Mükellefi Devir Konusu ile lgili Dan tay Karar ve Özelge E-SÖZLE MELER N SÜRELER N N UZATILMASI Sözle me Bedelinin Ayn Kalmas Hali Sözle mede Belirtilen Mebla n Azalmas Hali Sözle mede Belirtilen Hususun Gerçekle memesi Hali lave Olunan veya Tekerrür Eden Mebla Cari Hesap eklinde Uygulanan Kredi Sözle mesinde Süre Uzat lmas Süresi Kendili inden Uzayan Sözle meler Süre Uzat lmas ve Mebla Art n n Bir Arada Olmas F-AKRED T F MEKTUP VE TELGRAFLARINDA SÜRE UZATIMI G-YABANCI MELEKETLERDEN TÜRK YE ÜZER NE DÜZENLENEN KA ITLARIN DE T R LMES DEVR VE SÜRE UZATILMASINDA VERG LEME H-BELL PARAYI HT VA ETMEYEN SÖZLE MELER N DE T R LMES, DEV R ED LMES VE SÜRE UZATIMINDA VERG LEME I- RKET SÖZLE MELER NDE DEV R, SÜRE UZATIMI VE DE T R LMES NDE VERG LEME ) ah irketleri ) Anonim, Eshaml Komandit ve Limited irket Mukavelenameleri Vergiye Tabi De ildir 371 3) ah s irketlerinin Sözle melerinde Yap lan De i iklikler II-DAMGA VERG S NE TAB SÖZLE MELER N FESH HAL NDE ALINAN VERG N N ADES N N MÜMKÜN OLUP OLAMAYACA I ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VERG N N ÖDENMES Madde XVII

14 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU PUL YAPI TIRILMASI Madde No BASILI DAMGA ESASI Bas l Damga Konulmas ekliyle Ödeme Madde MADDEN N AÇIKLA VE YORUMU A-MADDEDE BEL RT LEN KA ITLAR Makbuz ve bra Senetleri, Faturalar Ula t rma ile lgili Ka tlar Elektrik, Havagaz, Telefon ve Su Abonman Mukavelenameleri Maliye Bakanl n n Müsaadesi Al nmak artiyle Vergiye Tabi Di er Ka tlar B-ÖDEME LE LG L HUSUSLAR C-MAL YE BAKANLI ININ YETK KULLANMASI MAKBUZ VER LMES SURET YLE ÖDEME Madde I-MADDEN N AÇIKLAMA VE YORUMU A-MAKBUZ KAR ILI I ÖDEME GENEL ÖDEME ESASI OLARAK KABUL ED LM T R B-43 NUMARALI DAMGA VERG S GENEL TEBL NDEK HUSUS SAYILI KANUN ( DEN) SONRASI DÜZENLEME SAYILI KANUN ( ) ÖNCES NDEK DÜZENLEME SAYILI KANUNDAN SONRAK DÜZENLEME II-KONU LE LG L MUKTEZALAR ST HKAKLARDAN YAPILAN KES NT Madde XVIII

15 I-MADDEN N AÇIKLAMA VE YORUMU A-KES NT YAPMAK ZORUNDA OLAN KURUM VE KURULU LAR stihkaktan Kesinti Usulüne Göre Ödeme Yapacaklar Halen stihkaktan Kesinti ekline Göre Ödeme Yapanlar B- ST HKAKTAN KES NT SURET YLE VERG S ÖDENECEK OLAN KA ITLAR C-KONU LE LG L ÖZELGELER D-KA ITLARA ERH KONULMASI II-KONU LE LG L DANI TAY KARAR ÖZETLER PUL YAPI TIRILMASI USULÜNDE ÖDEME ZAMANI Pullar n Yap t r lmas Zaman Madde No BASILI DAMGA KONULMASINDA ÖDEME ZAMANI Madde No MADDE LE LG L AÇIKLAMA VE YORUM Bas l damga konulmas suretiyle ödeme Bas l damga konulmas suretiyle ödemede ceza uygulamas MAKBUZ KAR ILI I ÖDEMEDE DURUM Madde No MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU I-MAKBUZ KAR ILI I DAMGA VERG S ÖDENMES A-MAL YE BAKANLI INCA SÜREKL DAMGA VERG S MÜKELLEF YET KAPSAMINA ALINANLAR B-SÜREKL DAMGA VERG S MÜKELLEF YET KAPSAMINDA OLMAYANLAR D-MAL YE BAKANLI ININI LÜZUM GÖRECE LEM T BAR YLE DÜZENLENEN KA ITLARIN VERG LER N N ÖDEME ZAMANI LE LG L YETK S E- KMALEN VEYA RESEN VERG TARH ED LMES VEYA CEZA KES LMES NE KONU TE K L EDEN KA ITLAR XIX

16 F-BEYANNAMELER VE EKLER NE A T VERG LER N ÖDENMES G-GENEL BÜTÇEL DA RELER LE K LER ARASINDA DÜZENLENEN KA ITLARA ( HALE KARARLARI HAR Ç) A T DAMGA VERG LER H-GENEL BÜTÇEL DA RELER TARAFINDAN ALINAN HALE KARARLARINA A T DAMGA VERG LER I-VERG DA RELER NE TASD K Ç N GET R LEN B LANÇOLAR, GEL R TABLOLARI VE LETME HESABI ÖZETLER N N DAMGA VERG S SÜREKL DAMGA VERG S MÜKELLEFLER ARASINDA DÜZENLENEN SÖZLE MELER N DAMGA VERG S II-MAKBUZ KAR ILI I ÖDEMEDE D ER HUSUSLAR A-DAMGA VERG S BEYANNAMES a-sürekli Mükellefiyetlerde Damga Vergisi Beyan b-sürekli Mükellefiyet Kapsam na Girmeyenlerde Damga Vergisi Beyan c-beyan Gereken Damga Vergisi Bulunmamas Halinde Yap lmas Gereken d-damga Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi e-elektronik Beyannamenin Düzenlenmesi B-DAMGA VERG S DEFTER N TUTMAK ZORUNDA OLANLAR No.lu Tebli de Yap lan Düzenleme Seri No.lu Tebli deki Uygulama Seri Numaral Tebli deki Uygulama Seri No.lu Genel Tebli le Yap lan Düzenleme C-DAMGA VERG S N N G DER KAYDI D-KONUYA L K N DANI TAY KARARI Pi manl k Hükümlerinin Uygulanmas E-KONUYA L K N ÖZELGELER ST HKAKDAN KES NT YAPILMASI SURET YLE ÖDEME Madde No I-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU II-MUHTASAR BEYANNAME LE BEYAN ED LEN ST HKAKLARDAN KES LEN DAMGA VERG LER N N ÖDEME ZAMANI III-KONU LE LG L DANI TAY KARARLARI ve ÖZELGELER XX

17 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORUMLULUK Madde No I-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU II-MADDEDEK SORUMLULUK HALLER LE LG L AÇIKLAMA A-KA ITLARI BRAZ EDENLER N SORUMLULU U brazla lgili Kanun Hükmü braz n Tan m Ka d braz Edenin Sorumlu Tutulabilmesi çin Mükellefiyetle lgisi Olmamas Gerekir Vergiden stisna Olan Ka tlardaki Sorumluluk braz Kime Yap l rsa Sorumluluk Do ar Sorumluluk Sadece braz Edilen Nüshalar Kapsar Vergi ncelemelerinde braz n Sorumlulu u B-KA ITLARI MZA EDENLER N SORUMLULU U Konu ile lgili Genel Aç klama Tek mzal Ka tlarda Sorumluluk Birden Fazla mzal Ka tlarda Sorumluluk Vergiye Tabi Ka tlar n Birden Fazla Nüsha mzalanm Olmas Halinde Sorumluluk Müteselsil Sorumlulardan Verginin Tahsiline Olanak Bulunmad Hususu Saptanmadan Di erinden Tahsil Yoluna Gidilemez Vergiye Tabi Ka tlardaki Bir As ldan Do ma ve Birbirine Ba l Akitler Nedeniyle Bulunan mza Sahiplerinin Sorumlulu u Vergiye Tabi Ka tlardaki As l Akit ve lemin D nda Eklenen Akit ve lem Nedeniyle mzalayanlar n Sorumlulu u Birbirinden Tamamen Ayr Birden Fazla Akit ve lem Nedeniyle mzalan Ka tlardaki mza Sahiplerinin Sorumlulu u At f Yap lan Ka tlar n Vergisi ile lgili Sorumluluk Sözle melere Kefil S fat yla mza Atanlar n Sorumlulu u Vergiye Tabi Ka d n Vekil Taraf ndan mzalanmas nda Sorumluluk C-SÜREKL DAMGA VERG S MÜKELLEF OLANLARIN SORUMLULU U D-RESM DA RELER N ve NOTERLER N SORUMLULU U Resmi Daire ve Noterlerin Sorumlulu u ile lgili Kanun Hükmü Resmi Dairelerin Sorumlulu u Noterlerin Sorumlulu u Noterlerin Adalet Müfetti lerince Denetimi Sonucu Olu an Harç ve Damga Vergisinin Tarh ve Tahakkuku ile Tahsili S ras nda zlenmesi Gereken Yol ve Yöntemle E-KONU LE LG L DANI TAY KARARLARI F-SONUÇ XXI

18 ÖZEL SORUMLULUK Madde No MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-Sorumluluk Kapsam B-Ticari ve Mütedavil Ka tlar C-Ticari ve Mütedavil Ka tlarda Sorumluluk BE NC BÖLÜM Çe itli Hükümler Madde No MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-Resmi Dairelerin Mecburiyeti B- lgili Memurun Tan m C- lgili Memurun Görevi D-Vergi Dairesince Yap lacak lem E-Konu ile lgili Dan tay Kararlar F-Konu ile lgili Özelge D ER KURUM VE KURULU LAR LE K LER N MECBUR YET Madde MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-NOTERLER N SORUMLULU U Genel Aç klama Düzenleme ve Onaylama eklindeki Noterlik lemleri Düzenleme ve Onaylama eklindeki Noterlik lemlerinin Fark Noterlerin Düzenleme ve Onaylama lemlerinden Kaynaklanan Sorumluluklar B-NOTERLER N SORUMLULU U LE LG L D ER AÇIKLAMALAR Makbuz Verilmesi ekliyle Ödemede Noterlerin Sorumlulu u Noterlere Uygulanacak Ceza Di er Ödeme ekillerindeki Sorumluluk Noterlerin Bilgi Verme Mecburiyeti Gecikme Faizi Uygulamas Sorumlulu un Uygulanaca Nüshalar XXII

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı

SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı SUNUŞ Yenilikçilik, sürekli gelişim, çalışkanlık, yetkinlik ve ihtisas sahibi olma gibi ilkeleri mesleki ve özel yaşamının parçası haline getiren Hesap Uzmanları, gerek yaptıkları vergi incelemelerine

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı