Ç NDEK LER. B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar. Madde MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar. Madde 1-... 1 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1"

Transkript

1 Ç NDEK LER B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar Madde MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1 II-KA IT TANIMI VE DAMGA VERG S NDE KA IDIN ÖNEM... 2 III-DAMGA VERG S NDE VERG Y DO URAN OLAY Genel Aç klama Vergiyi Do uran Olay n Meydana Geldikten Sonra lemin ptal Edilmi Olmas Durumunda Ödenen Damga Vergisinin adesi Mümkün De ildir Vergiyi Do uran Olayla lgili Dan tay Yedinci Dairesinin, Karar... 5 IV-KA ITLARIN DAMGA VERG S NE TAB TUTULMASININ ARTLARI... 6 A-KA ITLARIN B R HUKUK MUAMELEYE DAYANMASI... 6 B-KA ITLARIN MZALANMI OLMASI VEYA MZA YER NE GEÇEN ARET KONMASI Ka d n mzalanm Olmas Elektronik mza mza Yerine Geçen aret Nedir C-B R TEK HUKUK LEM NEDEN YLE B RDEN FAZLA KA IT DÜZENLENMES.. 11 D-B R KA ITTA B RDEN ÇOK HUKUK LEM N BULUNMASI E- B R KA ITTA AYNI HUKUK LEM Ç N LAVE KA IT DÜZENLENMES F-KA IDI MEYDANA GET REN HUKUK LEM N HÜKÜM FADE EDER HALE GELMES, TEKEMMÜL ETMES Kullan lmayan Teminat Mektubu çin Damga Vergisi Al nmaz hale Karar n n Vize Edilmemesi Durumunda Damga Vergisi Al nmaz V

2 3- irketin Tescil ve lan ndan Önce Haz rlanan Kurulu Sözle mesi Ka da Ba lanm Olan lem Tekemmül Etmedi inden Damga Vergisine Tabi Tutulmaz Sadece Bayiler Taraf ndan mzalanan Sözle melerde Hukuki Durum Tekemmül Etmemi tir G-KA ITTAK ASIL LEM N GERÇEKLE MEMES HAL NDE FER LEM DE GEÇERS Z OLUR H-KA IDIN TEKEMMÜLÜNDEN SONRA LEM FESHED L RSE I-HUKUK GEÇERL L OLMAYAN LEMLER N DAMGA VERG S KA ITLARDAK MUTLAK BUTLANLA YOK SAYILAN LEMLER N DAMGA VERG S J-KA ITLARIN DAMGA VERG S N N ÖDEN P ÖDENMEMES, SÖZLE MEN N GEÇERL L N ETK LEMEZ K-VERG LEME Ç N KA ITLARIN VARLI ININ TESP T GEREK R Ka tta Belirlenen Muamelenin ( lemin), Hukuken Geçerli Olmas çin, (S hhat art ) Yaz l Olarak Yap lmas n n art Oldu u Hallerde lemin Yaz l Olarak Yap lmas n n, S hhat art De il de spat Arac Olarak Kullan lmas n n Söz Konusu Oldu u Hallerde Vergileme çin Bir Di er Husus, Ka t Düzenlenmesinin, Olay n Özelli i ve Ticari Teamüllere Göre Zorunlu Veya Gerekli Oldu u Haller Kayden Mevcut Oldu u Tespit Edilen Ka tlar n, braz Edilmemesi Durumunda Damga Vergisi Tarh Edilebilir Vergileme çin Tespitin Ka t Baz nda Yap lmas Gerekir Vergileme çin Ka tlar n Nüshalar n n Varl n n da Tespit Edilmesi Gerekir L-KA ITLARIN B R HUSUSU SPAT VEYA BELL ETMEK Ç N DÜZENLENM OLMASI GEREK R Ka tlar n braz Edilmesi Dahili lemlerde Düzenlenen Ka tlar Vergiye Tabi De ildir M-KA ITLARIN (1) SAYILI TABLODA YAZILI OLMASI a- rsaliye ve Faturalar b-haks z Yere Tahsil Edilen Paralar n adesi S ras nda Düzenlenen Ka tlar c-çal anlar n Ücretlerine Mahsuben Yap lan Avans Ödemelerinden Damga Vergisi Kesilip Kesilmeyece i d-hisse Devirlerine li kin Düzenlenen Devir ve Fera Sözle meleri Damga Vergisine Tabi midir e- Ba lemlerinde Düzenlenen Ka tlar N-ÖZELL K ARZ EDEN HUSUSLAR a-kamuya Yararl Derneklerin Damga Vergisi Mükellefiyeti VI

3 b-vergi Mahsuplar Damga Vergisine Tabi De ildir c-virman Yaz s Damga Vergisine Tabidir d-sözle meli Personel Çal t ran Kurumlar n Düzenledikleri Hizmet Sözle meleri Damga Vergisine Tabidir e-eski Eser Gayrimenkul Üzerinde Yap lacak n aat n Müteahhitli ini Üstlenece ine Dair Noterde Düzenlenen Taahhütname Damga Vergisine Tabidir f-yurt D ndaki Firmaya Yap lan hale çin Al nan hale Komisyonu Karar Damga Vergisine Tabi Midir g-noterlerce Tanzim ve Tasdik Edilen Düzenleme eklinde fade Tutana Damga Vergisine Tabi Midir...40 h-sözle melerde Yer Alan Geçerli Olma artlar n n Damga Vergisine Etkisi Taliki art n (Erteliyici art n ) Sözle me Metninde Belli Bir Parasal Tutara Ba lanm Olarak Var Olmas Durumunda Damga Vergisi Uygulamas i-nakit ade lemi S ras nda Damga Vergisi Kesintisi Yap lmaz j-sa l k Bakanl le Yap lan Çerçeve Sözle mesine ve Çerçeve Sözle mesi çin lgili irketçe Ödenen Damga Vergisinden Mahsubunun Mümkün Bulunup Bulunmad k-kamu Arazilerinin Yat r m Yapanlara Tahsis Edilmesi Nedeniyle Düzenlenen Ka tlar l-vak flar Taraf ndan Üyelerine Verilen Borç Paralar n Geri Ödenmesi S ras nda Düzenlenen Ka tlar ve Sözle meler Damga Vergisine Tabidir m-sigorta irketleri Taraf ndan SSK l Müdürlüklerine Verilen Bildirge ve Beyannamelerden Damga Vergisi Al n p Al nmayaca n-feragatnameler Damga Vergisine Tabi Tutulamaz o-vekaletnameler Damga Vergisine Tabi De ildir ö- mza Sirküleri Damga Vergisine Tabi De ildir V-YABANCI MEMLEKETLERDE VE TÜRK YEDEK ELÇ L K VE KONSOLOSLUKLARDA DÜZENLENEN KA ITLARIN VERG S A-GENEL AÇIKLAMA Ka tlar n Yurt çindeki lemlerle lgili Olarak Düzenlenmi Olmas Gerekmektedir Konuya li kin Yasal Düzenleme B-KA ITLARIN DÜZENLENMES NDEK ESASLAR Yabanc Memleketlerde Düzenlenen Ka tlar Tükiyedeki Yabanc Elçilik Ve Konsolosluklarda Düzenlenen Ka tlar Vergilendirme Yap lacak Durumlar a-ka tlar Resmi Dairelere braz Edilmelidir b-ka t Üzerinde Devir ve Ciro leminin Yap lmas c-türkiyede Ka d n Hükmünden Yararlanmak d-yarg n n Görü ü e-yüksek Yarg 'n n Konuya Bak f-konu ile ilgili Dan tay Karar g-konu le lgili Özelge h- Vergilendirme ile lgili Di er Hususlar Yurt D nda Düzenlenen Ka tlar n Hukuki lemler ve Ka tlar tibariyle Verginin Konusuna Girmesi Gerekir VII

4 5-Sözle melerin Ka da Ba lanmas ve ngilizce Olarak Düzenlenmesi Yabanc Memlekette Düzenlenen Sözle menin Türkçe Tercümesinin Noterde Tasdik Ettirilmesinin Damga Vergisine Tabi Olmas Gerekmektedir 80 C-KONU LE LG L ÖZELGELER VI-DAMGA VERG S N N KONUSU LE LG L ÖZELL OLAN D ER KARAR ÖZETLER KA ITLARIN UMULÜ Madde I-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-GENEL AÇIKLAMA B-MEKTUP VE ERHLER N TANIMI Mektuplar ve Telgraflar erhler Teleks Notlar Faks Notlar Teyit Mektuplar erhlerle lgili Özellikli Konular C-VERG YE TAB KA ITLARIN HÜKÜMLER N N YEN LENMES NE, UZATILMASINA, DE T RLMES NE, DEVR NE VEYA BOZULMASINA L K N MEKTUP VE ERHLER DAMGA VERG S NE TAB D R Ka tlar n Hükümlerinin Yenilenmesi a-zaman A m na U rayan Ka d n Süresinin Uzat lmas b- levi Biten Vergiye Tabi Ka d n Tekrar Kullan lmas Vergiye Tabi Ka tlar n Hükümlerinin Uzat lmas Süresi Kendili inden Uzayan Sözle melerin Damga Vergisi Vergiye Tabi Ka tlar n Hükümlerinin De i tirilmesi Vergiye Tabi Ka tlar n Devri Vergiye Tabi Ka tlar n Hükmünün Bozulmas II- LG L DANI TAY KARARLARI DAMGA VERG S NDE MÜKELLEF Madde No A-GENEL AÇIKLAMA VIII

5 B-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU Ka tlar mza Edenler Tek mzal Ka tlarda Verginin Mükellefi Resmi Dairelerle Ki iler Aras ndaki lemlere ait Ka tlar n Mükellefi Vergiden Muaf Kurulu larla Ki iler Aras ndaki lemlere ait Ka tlar n Mükellefi Yabanc Memleketlerde, Türkiyedeki Yabanc Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Ka tlarda Mükellef C-TARAFLARDAN B R N N ST SNADAN YARARLANMASI DURUMUNDA VERG N N MÜKELLEF D-DAMGA VERG S NDE MÜKELLEF YET VE SORUMLULUK Zamana m Süresi Dolduktan Sonra Hükmünden Yararlan lan Ka d n Damga Vergisinin Mükellefi stihkaktan Kesinti Suretiyle Ödemede Sorumluluk Damga Vergisinin Makbuz Kar l Ödenmesinde Sorumluluk Di er Sorumluluk Halleri E-ONAYLANAN KA ITLARDA MÜKELLEF KA ITLARIN MAH YETLER N N TAY N Madde No A-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU Ka tlar n Mahiyetlerinin Tayini ekli Kanunlarda Belirtilmi Olan Ka tlar ekli Kanunlarda Belirtilmemi Olan Ka tlar Özellik Arz Eden Sözle meler Vergi Dairesine Verilen ndirilecek Katma De er Vergisi Listelerine Konulan erhler Devre Mülk Sözle meleri Avukatl k Kanuna Göre Düzenlenen Uzla ma Tutanaklar Kontenjan Sözle meleri Muvafakatnamelerin Damga Vergisi Ba ka Bir Ka da At fta Bulunulmas B- KONU LE LG L DANI TAY KARARLARI VE ÖZELGELER KA IT NÜSHALARININ B RDEN FAZLA OLMASI Madde A-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU IX

6 B-NÜSHALARDA DAMGA VERG S Nüshan n Tan m ve Vergilendirilmesi Nüshalar n Bir Hususu spat ve Belli Etme Niteli i Ta mas Gerekir Ka tlar n Nüshalar n n Yabanc Memleketlerde Düzenlenmesi Nüshalar n Ayr Ayr Vergilendirilmesi Esas n n stisnas C-SURETLER N DAMGA VERG S Nüsha ve Suret Ayr m ile Bu Kapsamda De erlendirilen Kâ tlara li kin Damga Vergisi Uygulamas Suretler Damga Vergisine Tabi De ildir Nüsha ile Suret Ay r m Suretlerin Resmi Dairelere braz Edilmesi D-FOTOKOP LERDE DAMGA VERG S E-KA ITLARIN KARBONLU KA IT VEYA OTOKOP L (KEND L NDEN KOPYALI) OLARAK DÜZENLENMES HAL NDE DAMGAVERG S B R KA ITTA B RDEN FAZLA AK T VE LEM BULUNMASI Madde MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-B R KA ITTA B RB R NDEN TAMAMEN AYRI B RDEN FAZLA AK T VE LEM BULUNDU U TAKD RDE VERG LEND RME Bir Banka le yap lan Kredi Sözle mesinin çinde potek Tesisi için de Hüküm Bulunmas Hali Kendi Ad na Asaleten ve Ba kas Ad na Vekaleten Devir lemlerinin Ayn Ka tta Bulunmas Halinde Damga Vergisinin Al nmas Kira Mukaveleleri Üzerine Adi Kefalet erhinin Konulmas nda Vergileme Kira Mukavelelerine Müteselsil Kefalet erhinin Konulmas nda Vergileme Ba ms z Akit ve lemlerin Vergilendirilmesi Kefalet erhlerinin Damga Vergisi Birbirine Ba l Akit ve lemler Ayr Ka tlarda Bulunmas Hali B-B R KA ITTA TOPLANAN AK T VE LEMLER B RB R NE BA LI VE B R ASILDAN DO MA OLDUKLARI TAKD RDE DAMGA VERG S Akit ve lemlerin Birbirine Ba l ve Bir As ldan Do mu Olmalar Birbirine Ba l ve Bir As ldan Do ma Akit ve lemlerde, Mü terek Borçlu ve Müteselsil Kefalet erhleri Birbirine Ba l ve Bir As ldan Do ma Akit ve lemlerin, Noterlerde Yap lmas nda Vergileme Konut Kredisi Sözle melerinde Ayn Zamanda Kefalet Söz Konusu se Damga Vergisi En Yüksek Bedel Üzerinden Al n r X

7 5-Bankalarca Kredi Sözle melerinin Noterlere Tasdiki Esnas nda, Noterlerce Sözle melerin Ana Para ve Faiz Toplam Tutar Üzerinden Damga Vergisinin Tahsil Edilip Edilmeyece i Belli Paray htiva Eden Kefalet, Teminat ve Rehin Senetlerinin Kanunda Belirtilen Oranda Damga Vergisine Tabi Tutulmas Gerekti i, Birden Fazla Olarak Düzenlenen Ka tlar n Her Nüshas çin Ayr Ayr Miktar veya Nispette Damga Vergisine Tabi Tutulmas Gerekmektedir Fiyat Farklar n n Ba kaca Bir Ka t Düzenlenmeksizin Hakedi Tutarlar na lave Edilmek Suretiyle Müteahhit Firmalara Ödenmesi Halinde, Sadece Tediyeyi Sa layan Ka d n Ödeme Tutar Üzerinden Kanuna Ekli (1) Say l Tablonun IV-1/H F kras Gere ince Binde 7,5 Nispetinde Damga Vergisine Tabi Tutulmas Gerekmektedir Sözle mede Ayr ca Teminat da Öngörülmü se, Sözle menin En Yüksek Bedel Üzerinden, Binde 8,25 Nispetinde Damga Vergisine Tabi Tutulmas, Ayr ca Söz Konusu Sözle menin 1 den Fazla Düzenlenmesi Halinde Her Nüshan n Ayr Ayr Damga Vergisine Tabi Tutulmas Gerekir Gayrimenkul Sat Vaadi Sözle mesi ve Kat Kar l Sat ve n aat Mukavelenamesinin Damga Vergisi ve Noter Harc na Tabi Olup Olmad Hususu At k Su Art ma Tesislerinin n aat na li kin Olarak Yap lan Hakedi Ödemeleriyle lgili Düzenlenen Belgelerin Damga Vergisine Tabi Tutulup Tutulmayaca Bankalara Verilen Rehin Taahhütnamelerinin Vergilendirilmesi Cezai art çeren Sözle melerin Damga Vergisi Akaryak t Teslim Sözle mesi Bulunan Firmalara Sözle me Hükümlerine Göre, Akaryak t Zam Fark Ödemelerinden Kaynaklanan Sözle me Bedelini A an Hakedi Ödemelerinin Damga Vergisine Tabi Olup Olmad Kira ve potek leminin Bir As ldan Do mas ve Bir Ka tta Bulunmas Halinde Damga Vergisi Nas l Hesaplan r Bankalarca Kredi Sözle melerinin Noterlere Tasdiki Esnas nda, Noterlerce Sözle melerin Ana Para ve Faiz Toplam Tutar Üzerinden Damga Vergisinin Tahsil Edilip Edilmeyece i Kefalet ve garanti erhlerini ihtiva eden kredi mukaveleleri hakk nda özelge Düzenleme eklinde Borç ve Rehin Sözle melerinde Damga Vergisi Uygulamas C-B RB R NE BA LI VE B R ASILDAN DO MA AK T VE LEMLER ÇEREN KA ITLARIN VERG LER N N HESAPLANMASI Bir ka tta, birbirine ba l ve bir as ldan do an akit ve i lemlerden birisinin nisbi, di erinin ise maktu vergiye tabi olmas durumunda da en yüksek verginin ödenmesini gerektiren akit ve i leme ait tutar esas al nacakt r Anonim irket taraf ndan ihra edilen tahvillerin, ana para ve faizlerinin mü terek borçlu ve müteselsil kefil olarak vadesinde ödenece inin yükümlü banka taraf ndan taahhüt edilmesi nedeniyle damga vergisinin ana para + faiz üzerinden ödenmesi gerekir Birbirine ba l ve bir as ldan do ma akit ve i lemleri içeren ka tlar n vergilendirilmesinde Kanunun 6nc maddesinin 2 nci f kras nda belirtildi i gibi, en yüksek vergi al nmas n gerektiren akit veya i lemler üzerinden al n r Sözle mede bir akitten do ma iki ayr tutar belirlendi i için DVnin en yüksek vergi al nmas gereken i lem üzerinden al nmas gerekir Bankalarca kredi sözle melerinin noterlere tasdiki esnas nda, noterlerce sözle melerin ana para ve faiz toplam tutar üzerinden damga vergisinin tahsil edilip edilmeyece i hususu XI

8 D-KA ITLARDAK AK T VE LEMLERE ASIL LEM N AK TLER NDEN BA KA ÜÇÜNCÜ B R AHS TARAFINDAN EKLENEN AK T VE LEMLER DE AYRICA VERG YE TAB TUTULUR As l Ka da Eklenen Akit ve lem Eklenen Akit ve lemlerin Vergilendirilmesi B RDEN FAZLA MZALI KA ITLAR Madde MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A- MZALARIN B RDEN FAZLA OLMASI VERG N N TEKERRÜRÜNÜ GEREKT RMEZ B-MAKTU VERG YE TAB OLAN MAKBUZ VE BRA SENETLER B RDEN FAZLA K N N MZASINA TA IRSA VERG MZA ADED NE GÖRE ALINIR C-N SP VERG YE TAB VE B RDEN FAZLA K N N MZASINI TA IYAN MAKBUZ VE BRA SENETLER NDE HER MZA SAH B NE A T OLAN H SSE AYRICA BELL ED LM SE, VERG H SSELERE GÖRE AYRI AYRI ÖDEN R. 226 D-B R RESM DA RE VEYA B R GERÇEK VEYA TÜZEL K ADINA KA ITLARA KONULAN B RDEN FAZLA MZA B R MZA HÜKMÜNDED R DAMGA VERG S UYGULAMASINDA RESM DA REN N TANIMI Madde MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-RESM DA REN N TANIMI Damga Vergisi Uygulamas nda Resmi Daire Resmi Daire Nedir A-Resmi Daireler B-Resmi Daire Olmayan Kurumlar C-Damga Vergisi Uygulamas nda Resmi Dairenin Önemi D-Resmi Dairelerle Ki iler Aras nda Düzenlenen Ka tlarda Verginin Ödenmesi E-Resmi Daireler Aras nda Düzenlenen Ka tlar Damga Vergisinden stisnad r F-Resmi Daireler Taraf ndan Yurt D ndan hale Yoluyla Sat n Al nan Mallar Ait Düzenlenen Ka tlar Damga Vergisinden stisnad r G-Eczanelere Yap lacak % 20 Katk Pay H-Resmi Dairelerin braz Mecburiyeti I-Nakit ade lemleri S ras nda Damga Vergisi Kesintisi Yap lmaz XII

9 - zale-i uyu Davas Sonucunda Mahkemelerce Sat Yap lan Gayrimenkullerin Sat Bedellerinin Gayrimenkul Hissedarlar na Ödenmesi S ras nda Düzenlenen Ka tlar n, Damga Vergisine Tabi Tutulmamas Gerekir J- ta Amirlerinin Mutemetlerine Aç lan Avanslar K-Resmi Daireler ve Damga Vergisinden Muaf Kurulu lar Aras nda Düzenlenen Ka tlar n Damga Vergisi B-RESM DA REN N VERG VE CEZADAK SORUMLULU U C-RESM DA RELERE BA LI KT SAD LETMELER Resmi Daireye Ba l ve Ayr Tüzel Ki ili i Olan ktisadi letmeler Resmi Daireye Ba l ve Ayr Tüzel Ki ili i Olmayan ktisadi letmeler D-ÖZEL BÜTÇEL DA RELER E- L ÖZEL DARELER F-BELED YELER G-KÖYLER H-KONU LE LG L DANI TAY KARARLARI I-KONU LE LG L ÖZELGELER DAMGA VERG S NDEN ST SNA TUTULAN KA ITLAR ST SNALAR Madde A-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU B-KONU LE LG L ÖZELL OLAN HUSUSLAR Özürlülere derne ine verilecek bilgisayar e itimi kapsam nda düzenlenen protokolün damga vergisine tabi olmas gerekir Ödünç sözle mesinin damga vergisine tabi olmas gerekir Konut finansman i lemleri nedeniyle düzenlenecek ka tlar damga vergisinden istisnad r Kefaleti nedeniyle kooperatif lehine düzenlenen ipotek senedinin, damga vergisinden istisna olmas gerekir say l skan Kanunu kapsam nda yap lacak sözle menin damga vergisine tabi olmas gerekir Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki amaçlarla edinen mü terilere tüketici finansman irketleri taraf ndan kulland r lan kredilere ili kin sözle meler, damga vergisinden istisna de ildir say l Elektrik Piyasas Kanunu gere ince düzenlenen "Kesin zin Taahhüt Senedinin damga vergisinden istisnad r XIII

10 8-Kurumlar Vergisi Kanununa göre yap lan birle me i lemi sonucu düzenlenen sözle menin Damga Vergisinden muaft r C-KONUYA A T DANI TAY KARARLARI K NC BÖLÜM VERG LEME ÖLÇÜLER VE N SPET Madde I-AÇIKLAMA VE YORUM II-SADECE N SP ESASA GÖRE VERG YE TAB KA ITLAR III-BELL PARAYI HT VA ETMELER HAL NDE N SP ETMEMELER HAL NDE MAKTU OLARAK VERG YE TAB OLAN KA ITLAR IV- MAKTU OLARAK VERG LEND R LEN KA ITLAR V-N SB ESASA GÖRE VERG LEME A-BELL PARA ÜZER NDEN VERG LEME YAPILMASI B- BELL PARAYI HT VA ETMEN N TANIMI Sözle melerde Sadece Miktar n Yaz l Bulunmas Halinde Vergileme Sözle melerde Miktar ve Fiyat n Gösterilmemesi Durumunda Belli Paray htiva Etmeyen Sözle mede Damga Vergisi Sözle me Bedelinin Gelece e Dönük Olarak Ödenece inin Belirtilmesi Halinde Vergilendirilmesi Sözle menin Tahsili Edilecek Has lat n Belli Bir Yüzdesinin Ödenmesi eklinde Düzenlenmesi Durumunda Vergileme Sözle mede Vadeli Olarak Yap lacak Sat lar n, Belli Vadenin Sonunda Al nacak Vade Fark veya Faizin Belli Edilmesi Durumunda Vergileme Belli Bir Mebla htiva Etmeyen Lisans Sözle mesin de Lisans Bedelinin Ayl k Olarak Gerçekle ecek Sat lar n Belli Bir Yüzdesi Olarak Belirtilmesi Durumunda Damga Vergisi Sözle mede Miktar Yaz l ve Fiyat Olarak se Borsada Yaz l Fiyatlar n Esas Al naca n n Belirtilmesi Durumunda Damga Vergisi Özel Tüketim Vergisi Genel Tebli leri Ekinde Yer Alan Taahhütnameler Damga Vergisine Tabi De ildir Sözle melerdeki Belli Paraya Katma De er Vergisi Dahil De ildir Sözle melerin Net Ücret Üzerinden Düzenlenmesi Halinde Damga Vergisinin Hesab Opsiyonlu Sözle melerde Matrah Resmi Daire Say lmayan Kurum Ve Kurulu lar n Y llara Sari n aat ve Onar m inden Dolay Yapt klar Hakedi lerinden Damga Vergisi Kesintisi Yap lmamas Gerekir XIV

11 13-Resmi Daireler Taraf ndan Yap lan Hakedi Ödemeleri Üzerinden Damga Vergisi Kesintisi Yap lmas Gerekir Konu le lgili Di er Dan tay Kararlar Konu le lgili Özelgeler BELL PARA GÖSTERME MECBUR YET Madde I-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU II-MADDE KAPSAMINA G REN KA ITLAR A-Cari Hesap eklinde Aç lan Kredilere li kin Ka tlar B-Konu ile ilgili Özelgeler C-Her Türlü krazata Ait Taahhütname ve Mukavelenameler ( skonto ve tira Senetleri Taahhütnamesi-Dispans-Dahil) eklindeki Ka tlar. 306 D-Matluplar n (Alacaklar n) Devir ve Temlikine li kin Ka tlar III-HARÇLAR KANUNUNUN 42 NC MADDE HÜKMÜNÜNCE GÖSTER LMES MECBUR OLAN DE ER N DAMGA VERG S KANUNUNUN 11 NC MADDES Ç N ESAS ALINIP ALINAMAYACA I A-MAL YE BAKANLI I ÖZELGELER B-KONU LE LG L DANI TAY KARARLARI IV-DE ER GÖSTER LMES MÜMKÜN OLMAYAN TAAHHÜTNAMELERDE HARÇ VE DAMGA VERG S A-KONU LE LG L ÖZELGELER B-KONU LE LG L DANI TAY KARARLARI V-VERG VE CEZADA SORUMLULUK VI-CAR HESAP SÖZLE MES N N SÜRES N N UZATILMASI VE YEN LENMES HAL NDE DAMGA VERG S YABANCI PARALARIN TÜRK PARASINA ÇEVR LMES Madde I-MADDEN N AÇIKLAMA VE YORUMU A-YABANCI PARA C NS NDEN DÜZENLENEN KA ITLAR B-ESAS ALINACAK KUR XV

12 1-Döviz Sat Kuru Yabanc Paralar n Türk Liras Kar l n n Bulunmas C-KA ITLARIN VERG LEND R LMES NDE DÜZENLENME TAR H NDEK KUR ESAS ALINACAKTIR Yurt içinde Düzenlenen Ka tlarda Yabanc Memleketlerde Düzenlenen Ka tlarda Zaman A m na U ram Ka tlarda Esas Al nacak Kur Ka tlarda Düzenlenme Tarihinden Sonra De i iklik Yap lmas Durumunda Esas Al nacak Kur Döviz baz nda yap lan sözle melerde kur fark ndan do an ödemelerde yap lan sözle melerin ne ekilde vergilendirilir D-MERKEZ BANKASI GÖSTERGE N TEL NDEK KURLAR NASIL BEL RLENMEKTE VE NE ZAMAN LAN ED LMEKTED R Gösterge Niteli indeki Kurlar n Belirlenme esaslar Kur Ortalamalar Hesaplama Saatleri Merkez Bankas Taraf ndan ilan edilen Gösterge Niteli indeki Kurlar Hangi Esasa Göre Kullan lacakt r. Söz Konusu Kurlar n Tatillerde Geçerlili i Nedir? VERG N N HESAPLANMASINDA KES RLER Madde VERG N N N SPET Madde I-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-GENEL AÇIKLAMA B-HERB R KA ITTAN ALINACAK AZAM DAMGA VERG S M KTARI Hesaplanan Verginin Azami Haddi A mas Hali Birden Fazla Nüsha Düzenlenen Ka tlar n Damga Vergisinin Azami Haddinin Hesab Azami Haddin Müteselsil Sorumluluk Halinde Uygulamas Yabanc Para Cinsinden Düzenlenen Ka tlarda Azami Had Azami Had Tespitinde Her Nüshan n Ayr Ayr Esas Al n p Al namayaca le lgili Yarg Kararlar C-BELL PARAYI HT VA EDEN SÖZLE MELER N DE T R LMES Genel Aç klama XVI

13 2-Sözle me De i ikli inde Artan Miktar n Vergilendirilmesi De i tirilen Sözle medeki Tutar n Artmamas veya Azalmas Halinde Damga Vergisi Konu le lgili Özelgeler D-SÖZLE MELER N DEVR Borcun Devrine Ait Sözle meler irket Hisselerinin Devrine li kin Sözle meler Mukavelenamelerin Ba ka Bir Müteahhit Firmaya Devri Teminat Mektuplar n n Devri ile lgili Sözle meler Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Yap lan Birle me, Devir ve Bölünmeler Nedeniyle Düzenlenen Ka tlar Döviz Üzerinden Düzenlenen Sözle melerin Devri Sözle melerin Devrinde Damga Vergisinin Mükellefi Devir Konusu ile lgili Dan tay Karar ve Özelge E-SÖZLE MELER N SÜRELER N N UZATILMASI Sözle me Bedelinin Ayn Kalmas Hali Sözle mede Belirtilen Mebla n Azalmas Hali Sözle mede Belirtilen Hususun Gerçekle memesi Hali lave Olunan veya Tekerrür Eden Mebla Cari Hesap eklinde Uygulanan Kredi Sözle mesinde Süre Uzat lmas Süresi Kendili inden Uzayan Sözle meler Süre Uzat lmas ve Mebla Art n n Bir Arada Olmas F-AKRED T F MEKTUP VE TELGRAFLARINDA SÜRE UZATIMI G-YABANCI MELEKETLERDEN TÜRK YE ÜZER NE DÜZENLENEN KA ITLARIN DE T R LMES DEVR VE SÜRE UZATILMASINDA VERG LEME H-BELL PARAYI HT VA ETMEYEN SÖZLE MELER N DE T R LMES, DEV R ED LMES VE SÜRE UZATIMINDA VERG LEME I- RKET SÖZLE MELER NDE DEV R, SÜRE UZATIMI VE DE T R LMES NDE VERG LEME ) ah irketleri ) Anonim, Eshaml Komandit ve Limited irket Mukavelenameleri Vergiye Tabi De ildir 371 3) ah s irketlerinin Sözle melerinde Yap lan De i iklikler II-DAMGA VERG S NE TAB SÖZLE MELER N FESH HAL NDE ALINAN VERG N N ADES N N MÜMKÜN OLUP OLAMAYACA I ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VERG N N ÖDENMES Madde XVII

14 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU PUL YAPI TIRILMASI Madde No BASILI DAMGA ESASI Bas l Damga Konulmas ekliyle Ödeme Madde MADDEN N AÇIKLA VE YORUMU A-MADDEDE BEL RT LEN KA ITLAR Makbuz ve bra Senetleri, Faturalar Ula t rma ile lgili Ka tlar Elektrik, Havagaz, Telefon ve Su Abonman Mukavelenameleri Maliye Bakanl n n Müsaadesi Al nmak artiyle Vergiye Tabi Di er Ka tlar B-ÖDEME LE LG L HUSUSLAR C-MAL YE BAKANLI ININ YETK KULLANMASI MAKBUZ VER LMES SURET YLE ÖDEME Madde I-MADDEN N AÇIKLAMA VE YORUMU A-MAKBUZ KAR ILI I ÖDEME GENEL ÖDEME ESASI OLARAK KABUL ED LM T R B-43 NUMARALI DAMGA VERG S GENEL TEBL NDEK HUSUS SAYILI KANUN ( DEN) SONRASI DÜZENLEME SAYILI KANUN ( ) ÖNCES NDEK DÜZENLEME SAYILI KANUNDAN SONRAK DÜZENLEME II-KONU LE LG L MUKTEZALAR ST HKAKLARDAN YAPILAN KES NT Madde XVIII

15 I-MADDEN N AÇIKLAMA VE YORUMU A-KES NT YAPMAK ZORUNDA OLAN KURUM VE KURULU LAR stihkaktan Kesinti Usulüne Göre Ödeme Yapacaklar Halen stihkaktan Kesinti ekline Göre Ödeme Yapanlar B- ST HKAKTAN KES NT SURET YLE VERG S ÖDENECEK OLAN KA ITLAR C-KONU LE LG L ÖZELGELER D-KA ITLARA ERH KONULMASI II-KONU LE LG L DANI TAY KARAR ÖZETLER PUL YAPI TIRILMASI USULÜNDE ÖDEME ZAMANI Pullar n Yap t r lmas Zaman Madde No BASILI DAMGA KONULMASINDA ÖDEME ZAMANI Madde No MADDE LE LG L AÇIKLAMA VE YORUM Bas l damga konulmas suretiyle ödeme Bas l damga konulmas suretiyle ödemede ceza uygulamas MAKBUZ KAR ILI I ÖDEMEDE DURUM Madde No MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU I-MAKBUZ KAR ILI I DAMGA VERG S ÖDENMES A-MAL YE BAKANLI INCA SÜREKL DAMGA VERG S MÜKELLEF YET KAPSAMINA ALINANLAR B-SÜREKL DAMGA VERG S MÜKELLEF YET KAPSAMINDA OLMAYANLAR D-MAL YE BAKANLI ININI LÜZUM GÖRECE LEM T BAR YLE DÜZENLENEN KA ITLARIN VERG LER N N ÖDEME ZAMANI LE LG L YETK S E- KMALEN VEYA RESEN VERG TARH ED LMES VEYA CEZA KES LMES NE KONU TE K L EDEN KA ITLAR XIX

16 F-BEYANNAMELER VE EKLER NE A T VERG LER N ÖDENMES G-GENEL BÜTÇEL DA RELER LE K LER ARASINDA DÜZENLENEN KA ITLARA ( HALE KARARLARI HAR Ç) A T DAMGA VERG LER H-GENEL BÜTÇEL DA RELER TARAFINDAN ALINAN HALE KARARLARINA A T DAMGA VERG LER I-VERG DA RELER NE TASD K Ç N GET R LEN B LANÇOLAR, GEL R TABLOLARI VE LETME HESABI ÖZETLER N N DAMGA VERG S SÜREKL DAMGA VERG S MÜKELLEFLER ARASINDA DÜZENLENEN SÖZLE MELER N DAMGA VERG S II-MAKBUZ KAR ILI I ÖDEMEDE D ER HUSUSLAR A-DAMGA VERG S BEYANNAMES a-sürekli Mükellefiyetlerde Damga Vergisi Beyan b-sürekli Mükellefiyet Kapsam na Girmeyenlerde Damga Vergisi Beyan c-beyan Gereken Damga Vergisi Bulunmamas Halinde Yap lmas Gereken d-damga Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi e-elektronik Beyannamenin Düzenlenmesi B-DAMGA VERG S DEFTER N TUTMAK ZORUNDA OLANLAR No.lu Tebli de Yap lan Düzenleme Seri No.lu Tebli deki Uygulama Seri Numaral Tebli deki Uygulama Seri No.lu Genel Tebli le Yap lan Düzenleme C-DAMGA VERG S N N G DER KAYDI D-KONUYA L K N DANI TAY KARARI Pi manl k Hükümlerinin Uygulanmas E-KONUYA L K N ÖZELGELER ST HKAKDAN KES NT YAPILMASI SURET YLE ÖDEME Madde No I-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU II-MUHTASAR BEYANNAME LE BEYAN ED LEN ST HKAKLARDAN KES LEN DAMGA VERG LER N N ÖDEME ZAMANI III-KONU LE LG L DANI TAY KARARLARI ve ÖZELGELER XX

17 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORUMLULUK Madde No I-MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU II-MADDEDEK SORUMLULUK HALLER LE LG L AÇIKLAMA A-KA ITLARI BRAZ EDENLER N SORUMLULU U brazla lgili Kanun Hükmü braz n Tan m Ka d braz Edenin Sorumlu Tutulabilmesi çin Mükellefiyetle lgisi Olmamas Gerekir Vergiden stisna Olan Ka tlardaki Sorumluluk braz Kime Yap l rsa Sorumluluk Do ar Sorumluluk Sadece braz Edilen Nüshalar Kapsar Vergi ncelemelerinde braz n Sorumlulu u B-KA ITLARI MZA EDENLER N SORUMLULU U Konu ile lgili Genel Aç klama Tek mzal Ka tlarda Sorumluluk Birden Fazla mzal Ka tlarda Sorumluluk Vergiye Tabi Ka tlar n Birden Fazla Nüsha mzalanm Olmas Halinde Sorumluluk Müteselsil Sorumlulardan Verginin Tahsiline Olanak Bulunmad Hususu Saptanmadan Di erinden Tahsil Yoluna Gidilemez Vergiye Tabi Ka tlardaki Bir As ldan Do ma ve Birbirine Ba l Akitler Nedeniyle Bulunan mza Sahiplerinin Sorumlulu u Vergiye Tabi Ka tlardaki As l Akit ve lemin D nda Eklenen Akit ve lem Nedeniyle mzalayanlar n Sorumlulu u Birbirinden Tamamen Ayr Birden Fazla Akit ve lem Nedeniyle mzalan Ka tlardaki mza Sahiplerinin Sorumlulu u At f Yap lan Ka tlar n Vergisi ile lgili Sorumluluk Sözle melere Kefil S fat yla mza Atanlar n Sorumlulu u Vergiye Tabi Ka d n Vekil Taraf ndan mzalanmas nda Sorumluluk C-SÜREKL DAMGA VERG S MÜKELLEF OLANLARIN SORUMLULU U D-RESM DA RELER N ve NOTERLER N SORUMLULU U Resmi Daire ve Noterlerin Sorumlulu u ile lgili Kanun Hükmü Resmi Dairelerin Sorumlulu u Noterlerin Sorumlulu u Noterlerin Adalet Müfetti lerince Denetimi Sonucu Olu an Harç ve Damga Vergisinin Tarh ve Tahakkuku ile Tahsili S ras nda zlenmesi Gereken Yol ve Yöntemle E-KONU LE LG L DANI TAY KARARLARI F-SONUÇ XXI

18 ÖZEL SORUMLULUK Madde No MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-Sorumluluk Kapsam B-Ticari ve Mütedavil Ka tlar C-Ticari ve Mütedavil Ka tlarda Sorumluluk BE NC BÖLÜM Çe itli Hükümler Madde No MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-Resmi Dairelerin Mecburiyeti B- lgili Memurun Tan m C- lgili Memurun Görevi D-Vergi Dairesince Yap lacak lem E-Konu ile lgili Dan tay Kararlar F-Konu ile lgili Özelge D ER KURUM VE KURULU LAR LE K LER N MECBUR YET Madde MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU A-NOTERLER N SORUMLULU U Genel Aç klama Düzenleme ve Onaylama eklindeki Noterlik lemleri Düzenleme ve Onaylama eklindeki Noterlik lemlerinin Fark Noterlerin Düzenleme ve Onaylama lemlerinden Kaynaklanan Sorumluluklar B-NOTERLER N SORUMLULU U LE LG L D ER AÇIKLAMALAR Makbuz Verilmesi ekliyle Ödemede Noterlerin Sorumlulu u Noterlere Uygulanacak Ceza Di er Ödeme ekillerindeki Sorumluluk Noterlerin Bilgi Verme Mecburiyeti Gecikme Faizi Uygulamas Sorumlulu un Uygulanaca Nüshalar XXII

19 C-BANKALARIN KAMU KT SAD TE EBBÜSLER VE T RAKLER LE 22 NC MADDEN N B R NC FIKRASININ (a) BEND KAPSAMINDA BULUNANLARIN SORUMLULU U D-VERG YE TAB KA ITLARIN MAH YETLER NE GÖRE VEYA VERG DEN ST SNA OLUP OLMADIKLARINA GÖRE SORUMLULUK E-MADDE LE LG L DANI TAY KARARLARI KA ITLARIN TERK Madde MADDEN N AÇIKLAMA VE YORUMU Vergi ve Ceza Kimden Al nacakt r BAZI ÖDEMELERDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR Madde MADDEN N AÇIKLAMA VE YORUMU VERG USUL KANUNU HÜKÜMLER N N UYGULANMASI Madde: MADDEN N AÇIKLAMA VE YORUMU I-GENEL AÇIKLAMA II-DAMGA VERG S VERG USUL KANUNU KAPSAMINA DAH LD R III-TARH YATLA LG L UYGULAMA A-DAMGA VERG S N TARH ETME YETK S B-DAMGA VERG S BEYANNAMES N N VER LME ZAMANLARI C-DAMGA VERG S N N KMALEN TARH ED LMES kmalen Tarhiyat artlar Konu ile lgili Dan tay Karar Konu ile lgili Özelge D-DAMGA VERG S N N RESEN TARH ED LMES Resen Vergi Tarh n n artlar XXIII

20 2-Süresinde Verilmeyen Damga Vergisi Beyannameleri Nedeniyle Sürekli veya Süreksiz Mükellefler Takdir Komisyonuna Sevk Edilir mi Vergi ncelemelerinde, Süreksiz Damga Vergisi Mükellefleri çin Yap lmas Gereken Tarhiyat n Türü Damga Vergisi Beyannamesinin Bo Olarak Verilmesi E-DAMGA VERG S N N DARECE TARH ED LMES IV-DAMGA VERG S NDE P MANLIK VE SLAH HÜKÜMLER N N UYGULANMASI V-DAMGA VERG S NDE CEZA UYGULAMASI VI-DAMGA VERG S NDE VERG Z YAINA BA LI CEZALAR Vergi Ziya Cezas Vergi Ziya Suçu ve Cezas En Az Ceza Haddi Gecikme Faizi Uygulanmas VII-DAMGA VERG S NDE USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASI A-Genel Usulsüzlük Cezas B-Özel Usulsüzlük Cezas VIII-DAMGA VERG S NDE UZLA MA HÜKÜMLER N N UYGULANMASI IX-DAMGA VERG S NDE DEFTER TUTMA A-Damga Vergisi Defteri Tasdik Ettirmek ve Tutmak Zorunlu mudur B-Damga Vergisi Defterine Yap lacak Kay tlar C-Damga Vergisi Defteri Tutmama Resen Takdir Nedeni Say l r m D-Konu le lgili Özelgeler X-DAMGA VERG S HAKKINDA DÜZELTME VE ADE HÜKÜMLER UYGULANIR MI A-DAMGA VERG S NDE DÜZELTME HÜKÜMLER N N UYGULANMASI B-DAMGA VERG S NDE ADE HÜKÜMLER N N UYGULANMASI XI-DAMGA VERG S NDE ZAMAN A IMI UYGULAMASI A-Zaman A m ile lgili Yasadaki Hüküm B-Damga Vergisinde Zaman A m Süresi 5 (Be ) Y ld r C-Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerin Sürekli Damga Vergisi Mükellefi Olmalar Halinde Zaman A m Uygulamas D-Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerin Sürekli Damga Vergisi Mükellefi Olmalar Halinde Damga Vergisi Defterinin Tasdik Zaman E-Zaman A m na U rayan Damga Vergisine Tabi Ka d n Hükmünden Yeniden Yararlan lmas nda Damga Vergisi Yurt içinde Düzenlenen Ka tlar n Hükmünden Yararlanmak XXIV

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 01.01.2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası dir. (61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo Damga Vergisine Tabi Kağıtlar D.V.K. M. Madde: 30 (Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 58) I. Akitlerle

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/2-1 2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 58 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2013/11 Tarih: 02.01.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI 02.01.2009/3 2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI ÖZET : 2009 yılına ait damga vergisi tutarlarının belirlendiği, 51 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

Detaylı

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan 61 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki 1 sayılı Tablo aşağıda verilmiştir. 2017 Yılı

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. SİRKÜLER NO:2014/4 2 /1/2014 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 08 İST, 06. 01. 2005 ÖZET: * Damga Vergisi Kanunu değişti, pul yapıştırma kalktı.. DAMGA VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 1. Pul Yapıştırılması Suretiyle Ödeme Kaldırıldı:

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK Damga Vergisi Oranları 01.01.2015 tarihinden itibaren azami tutar 1.702.138,00 TL dir. (58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

SİRKÜLER ( 2012 / 02 )

SİRKÜLER ( 2012 / 02 ) Konu: SİRKÜLER ( 2012 / 02 ) 1) 2012 Yılı maktu damga vergisi tutarları hakkında genel tebliği. 2) 2012 Yılı maktu harç tutarları ve hadleri hakkında genel tebliği. 3) Konsolosluk harçları hakkında genel

Detaylı

DENET SİRKÜLER. Öte yandan, Kanunun 14 üncü maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında,

DENET SİRKÜLER. Öte yandan, Kanunun 14 üncü maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında, BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 27.12.2016 Sirküler No : 2016/113 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI İLE DAMGA VERGİSİ AZAMİ TUTARI (61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

b) Konşimentolar (9,80 TL) c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48) d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48) 2.

b) Konşimentolar (9,80 TL) c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48) d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48) 2. Vergi Mevzuatı İle İlgili Tarife, Miktar Ve Oranlar Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran Ve Miktarlar (01.01.2016-31.12.2016) (25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı mükerrer R.G de yayınlanan 59 Seri Nolu Damga

Detaylı

2009 YILI ÜFE BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

2009 YILI ÜFE BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI AYA GÖRE YILIN ARALIK AYINA GÖRE 2009 YILI ÜFE YILIN AYNI AYINA GÖRE 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE ORANLARI GENEL İNDEKS SAYILARI (ÜFE) OCAK 0,23 0,23 7,9 12,81 156,65 ŞUBAT 1,17 1,4 6,43 12,63 158,48 MART

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 03.01.2013 Sayı: 2013/008 Konu: 2013 YILINDA GEÇERLİ OLACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARININ İLAN EDİLDİĞİ 56 SERİ NO.LI DAMGA VERGİSİ KANUNU

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır.

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. 2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Sirküler Tarihi : 29.11.2010. Sirküler No : 1003 KONU: DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLARI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

Sirküler Tarihi : 29.11.2010. Sirküler No : 1003 KONU: DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLARI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 29.11.2010 www.nexiabursa.com Sirküler No : 1003 KONU: DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLARI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Damga Vergisi üretimden tüketime kadar uzayan süreç içerisinde mal,

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren) 770,00

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren) 770,00 ASGARİ ÜCRETLER 16 Yaşından Büyükler için (01.01.2012-30.06.2012) 886,50 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2012-31.12.2012) 940,50 16 Yaşından Küçükler için (01.01.2012-30.06.2012) 760,50 16 Yaşından Küçükler

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/37

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/37 İstanbul, 06.05.2011 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/37 06.05.2011 Tarih ve 27926 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 1. Temel Kavramlar... 5 1.1. İnşa ve İnşaat... 5 1.2. Yapı... 6 1.3. Bina... 6 1.4. Onarım... 6 1.5. Hakediş ve

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 TAKVİM YILI www.ymm.com.tr

PRATİK BİLGİLER 2014 TAKVİM YILI www.ymm.com.tr ASGARİ ÜCRET TUTARI 16 YAŞINDAN BÜYÜK (BRÜT) 16 YAŞINDAN KÜÇÜK (BRÜT) 01.07.2014/31.12.2014 1.134,00 TL 1.134,00 TL 01.01.2014/30.06.2014 1.071,00 TL 1.071,00 TL ÇIRAK VE STAJERLERİN ASGARİ ÜCRET TUTARI

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2014-31.12.2014) 11.000 TL ye kadar % 15 27.000 TL nin 11.000 TL si için 1.650 TL fazlasına % 20 97.000 TL nin

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2012-31.12.2012) 10.000 TL ye kadar % 15 25.000 TL nin 10.000 TL si için 1.500 TL fazlasına % 20 88.000 TL nin 25.000

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04)

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) 02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) Konu: 2013 Yılında Uygulanacak; Maktu Damga Vergisi ve Harç Oranlarının %15 Oranında Artırılmasına, Kaynak Kullanım Destekleme Fonundaki Oran Değişikliği, Mevduat ile Ödenen

Detaylı

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34 İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 4 EKİM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.76..67,34.77.8.78,4 3,34 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 733.33.4,99 84..99,7 9,6 Gelir

Detaylı

DAMGA VERG S UYGULAMA REHBER

DAMGA VERG S UYGULAMA REHBER DAMGA VERG S UYGULAMA REHBER Osman SARAÇ Maliye Müfettişi TÜRMOB YAYINLARI- 263 ANKARA - 2005 Sirküler Rapor Serisi Seri No: 2005-5 TÜRMOB Adına Sahibi Mehmet TİMUR Sorumlu Yazişleri Müdürü Ali E. DOĞANOĞLU

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

NO: 2013/3 TAR H: 01.01.2013

NO: 2013/3 TAR H: 01.01.2013 VERG S RKÜLER NO: 2013/3 TAR H: 01.01.2013 KONU 2011 Y nda Meydana Gelen Do al Afetler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali lan Edilen Yerlerdeki Amme Borçlular n Maliye Bakanl na Ba Vergi Dairelerine Olan Borçlar

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı