YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ"

Transkript

1 YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Tuğba HACIOSMANOĞLU,Yüksek Lisans Tezi, 2005 Yılı,43 Sayfa Danışman:Doç.Dz.Tbp.Kd.Bnb.Seyfettin ILGAN POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de PET merkezlerinin sayısı günden güne artış göstermektedir. Hem kullanılan radyofarmasötikler hem de görüntüleme cihazları açısından PET diğer Nükleer Tıp uygulamalarından önemli farklılıklar içerir. Literatürde mevcut veriler PET uygulamalarında personelin maruz kaldığı dozlar arasında büyük farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni PET bölümlerinde mimari planlama, zırhlama, kullanılan PET radyofarmasötik çeşitleri, görüntülemede kullanılan cihazların özellikleri, uygulanan radyofarmasötik dozları, uygun ekipman seçimi ve personel eğitimi konularında büyük farklılıklar bulunmasıdır. Bu nedenlerle her bölüm kendi şartlarına uygun planlama yapmalı ve etkinliğini değerlendirmelidir. Bu çalışmada GATA Nükleer Tıp AD nda PET uygulamalarında personelin aldığı radyasyon dozunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla PET uygulamalarında çalışmak üzere seçilmiş 5 personelin PET uygulamaları başlamadan önce rutin Nükleer Tıp uygulamaları sırasında aldıkları radyasyon dozları belirlendi. Doz ölçümleri için TLD yöntemi kullanıldı. Sonuçlar PET sistemi faaliyete geçtikten sonra elde edilen dozlar ile karşılaştırıldı. Benzer şekilde PET bölümü üst kat komşuluğundaki 3 gama kamera odasında aynı periyotta ölçümler gerçekleştirilerek zırhlama etkinliği araştırıldı. Personel ve ortam radyasyon dozlarının PET uygulamaları sonrası artış göstermediği tespit edildi. Bu sonuçta etkili olan faktörler uygun yer ve personel seçimi, etkin zırhlama, uygun ekipman ve yöntemin kullanılması ve personel eğitiminin uygulama öncesinde tamamlanmış olmasıdır. Personel dozlarında PET uygulaması sonrası görülen azalma ilk 3 ayda rölatif olarak düşük hasta sayısına bağlandı. Sonuç olarak PET uygulamalarında personelin radyasyon güvenliği genel Nükleer Tıp uygulamalarından daha önemlidir. Genellikle PET uygulamalarında görev alan personel rutin Nükleer Tıp uygulamalarına kıyasla daha yüksek radyasyon dozuna maruz kalır. PET uygulamalarında radyasyon güvenliği ile ilgili olarak alınması gereken önlemlerden (personel dozları makul seviyelerde olsa bile) taviz verilmemelidir. Sürekli radyasyon doz ölçümleri ile uygulamanın sağlıklı devam edip etmediği kontrol edilmeli ve gerekirse uygulanan yöntem gözden geçirilmelidir. 1

2 DETERMINATION OF RADIATION DOSES TO THE PERSONNEL DURING POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET) APPLICATIONS The number of PET centers is increasing in the world as well as in our country. PET consists of important discrepancies from general Nuclear Medicine applications including radiopharmaceuticals and imaging devices. The radiation doses from PET applications show great variations between centers. Variation of architecture, shielding, used radiopharmaceuticals and doses, imaging devices and personnel training are main causes. Therefore each center should imply their own plans and assess the effectiveness of measures. This study aims to define personnel radiation doses from PET studies in Department of Nuclear Medicine, Gülhane Military Medical Academy. For this purpose personel doses of 5 Nuclear Medicine technicians that are selected to work at the PET facility were determined for 3 months prior and after the initiation of PET studies. TLD system was used for the measurement of radiation doses. Similarly radiation doses in three gamma camera rooms located at the upper floor of the PET facility were measured to assess the shielding effectiveness. Radiation doses of personnel and gamma camera rooms did not show increment after the initiation of PET studies. Main factors that may effect the results were optimal location of PET facility, selection of experienced personnel, effective shielding, use of suitable equipment and method and completion of personnel training before the project. Reduction of personnel doses after the implementation of PET studies thought to be due to relatively small number of PET studies during the first 3 months of project. In conclusion, radiation safety of personnel is a more important issue during the PET studies comparing to routine Nuclear Medicine procedures. Technologists working in PET facilities often receive higher radiation doses compared to personnel working in routine Nuclear Medicine procedures. Radiation safety procedures during the PET studies should be applied strictly even personnel doses below acceptable levels. Healthiness of the procedure should be checked with continuous measurement of radiation doses and procedure should be revised if necessary. 2

3 Enis MACİT,Yük.Lis.Tezi,2005,74 Sayfa Danışman:doç.Dr.Ecz.Kd.Alb.Şahan SAYGI GATA YA GELEN ACİL ZEHİRLENME OLGULARININ DUYARLI EKSTRAKSİYON VE GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ Bu çalışmada GATA ya gelen acil zehirlenme olgularının duyarlı ekstraksiyon ve GC/MS ile analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Eylül 2004-Mart 2005 tarihleri arasında Acil Tıp, Çocuk Hastalıkları, Ruh Hastalıkları ve diğer kliniklerden Analitik Toksikoloji Analiz Laboratuarı na 55 biyolojik ve biyolojik olmayan numune toksikolojik analiz için gönderilmiştir. Çalışmada zayıf bazik ve zayıf asidik karakterli ilaç gruplarını temsil edecek amitiriptilin, imipramin, klorfeniramin ve diklofenak etken maddeleri seçilmiş, bu maddelere ait GC/MS analiz koşulları optimize edilmiştir. Her bir ilaç standart maddesi için uygun konsantrasyon aralıkları belirlenerek kalibrasyon eğrisi çizilmiştir. Daha sonra her bir ilacın bazik ve asidik karakterleri göz önüne alınarak boş idrar içerisine ilave edilen konsantrasyonlarının idrardan ekstraksiyonları yapılmıştır. SS ve KF ekstraksiyon yöntemleri her bir ilaç için uygulanmıştır. Elde edilen ekstraktlar koşulları belirlenmiş GC/MS cihazına enjekte edilmiş, standart madde kalibrasyon grafiğinden yararlanılarak ekstraksiyon verim yüzdeleri hesaplanmıştır. Her iki ekstraksiyon yöntemi tekrarlanabilirlik ve verim yönünden karşılaştırılmıştır. SS ekstraksiyon yöntemi ile amitiriptilin (20 µg/ml), imipramin (50 µg/ml), klorfeniramin (20 µg/ml) ve diklofenak (100 µg/ml) için ekstraksiyon verimleri sırasıyla % 96.71, 91.20, ve olarak bulunmuştur. Aynı ilaçlar için KF ekstraksiyon yöntemi uygulandığında ekstraksiyon verimleri sırayla % 87.3, 82.72, ve olarak saptanmıştır. Her iki yöntemin istatistiksel yönden karşılaştırılması sonucunda SS ekstraksiyon yönteminin KF ekstraksiyon yöntemlerinin birbirinden farklı olduğu (p<0,01), verimlilik ve % CV değerleri göz önüne alındığında SS ekstraksiyon yönteminin daha uygun olduğu değerlendirilmiştir. Ekstraksiyon veriminin yüksek, işlem süresinin kısa ve maliyetinin düşük olması nedeni ile çeşitli kliniklerden gelen hastalar ait biyolojik numunelerin analizlerinde SS ekstraksiyon yöntemi tercih edilmiştir. 55 örneğin analizi sonucunda amitiriptilin, lidokain, klorfeniramin, imipramin, venlafaksin, naproksen, aspirin, kafein, klorpromazin, efedrin, maklobamid, fenitoin, paroksetin, feniramin, diazepam ve meperidin etken maddeleri kalitatif olarak saptanmıştır. Bitkisel bir numunenin ise esrar olduğu tespit edilmiştir. Kliniklerden gönderilen 55 olgunun 37 sinin erkek bireylere ait, en fazla numune gönderilen kliniğin acil tıp (39 adet) ve zehirlenme nedeni olarak da en çok intihar (19 kişi) girişimi olduğu saptanmıştır. Farmakolojik etki yönünden değerlendirildiğinde en fazla saptanan ilaç grupları sırası ile 8 3

4 antidepresan, 4 uyarıcı, 4 lokal anestezik, 3 analjezik, 3 antihistaminik ve 1 er adet de hipnotik, antipsikotik ve antiepileptik saptanmıştır. Hastalara ve laboratuar bulgularına ait sonuçların diğer araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında, farklı olarak erkek olgu sayısının daha fazla olduğu görülmüştür. Bu farklılık Silahlı Kuvvetlerin demografik yapısından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak GATA ya gelen acil zehirlenme olguları için hızlı, duyarlı, ekonomik ekstraksiyon (SS) ve analiz yöntem (GC/MS) koşulları saptanmıştır. Optimize edilmiş bu analiz protokolü ile pek çok zayıf asidik bazik veya nötral karakterli ilaç ve kimyasal maddelerin toksikolojik analizlerini yapmak mümkün olacaktır. 4

5 THE ANALYSES OF ACUTE POISONING CASES ADMITTED TO GÜLHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY USING SENSITIVE EXTRACTION AND GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY METHODS In this study we aimed to analyze the acute poisoning cases by sensitive extraction and gas chromatography-mass spectrometric (GC/MS) method in Gülhane Military Medical Academy. Biological and non-biological 55 materials were sent to Analytical Toxicology Laboratory from the departments of emergency medicine, pediatrics, psychiatrics and others during the period of September 2004 to March Amytriptilline, imipramine, and chlorpheniramine were chosen as a representative of weak basic drug groups, and diclofenac was chosen as a weak acidic drug. Their instrumental identification conditions on GC/MS were optimized. Calibration curves for each one were obtained by using four different concentrations. After that, drugs were added in to blank urine samples; extracted via liquid-liquid (LL) and solid phase (SP) extraction methods with the considerations of their basic and acidic characteristics. Obtained extracts were injected into optimized GC/MS analytical conditions, and the recovery values calculated by using calibration curves. Recovery and repeatability degrees of each extraction method were compared. Recovery values for amytiriptiline (20 µg/ml), imipramine (50 µg/ml), chlorpheniramine (20 µg/ml) and diclofenac (100 µg/ml) were obtained 96.71, and % respectively for LL extraction method. Recovery values for each drug were also obtained 87.3, 82.72, and % respectively for solid-phase extraction method. LL extraction method was found statistically different from SP extraction (p<0,01). According to recovery and precision studies, LL extraction methods were more appropriate than SP extraction methods. LL extraction method was preferred for the analyze of biological patient samples which were sent from the different clinics since its higher recovery, short application time low cost. amytriptilline, lignocain, chlorpheniramine, imipramine, venlafaxine, naproxen, aspirine, caffeine, chlorpromazine, ephedrine, maclobemid, phenitoin, paroxetin, pheniramin, diazepam, mepheridin and were detected in 55 samples qualitatively. Thirty seven samples out of 55 were belong to male subjects. Major toxicological analyze requests (for 39 patients) were from The Department of Emergency Medicine, and the most frequent type of poisoning case was suicide (19 patients). Most frequently involved pharmacological drug classes in poisoning cases were antidepressants (in 8 cases), stimulants (4), local anesthetics (4), analgesics (3), antihistamines (3) and hypnotic, antipsychotic and antiepileptic. When we 5

6 compared the results of our laboratory and patients findings, male subjects were found considerably higher than the previously published studies. This difference might be originated from the demographic features of Military Forces. In conclusion, we established rapid, sensitive, economical extraction (LL) and analytical (GC/MS) method conditions for acute poisoning cases presented to GATA. With the optimized analyze protocols, toxicological analyzes of many of the weak basic and acidic drugs and chemicals might be possible. 6

7 Çiğdem ÖZEREN GÜR, Yüksek Lisans Tezi.2005,93 Sayfa Danışman :Doç.Dr.A.Kenan TAN STROKLU OLGULARDA ERKEN VE KISA SÜRELİ AMBULASYON EĞİTİMİNE ETKİ EDEN PROGNOSTİK FAKTÖRLER Dünyada üçüncü ana ölüm nedeni olan ve en önemli sakatlık nedenlerinden biri sayılan strokta rehabilitasyon süreci önemlidir. Strok sonrası hastalar genellikle nöroloji kliniklerine başvurduklarından yoğun ve kapsamlı bir rehabilitasyon programı ile fonksiyonel kayıpların en aza indirgenmesi ve hastanın yaşam kalitesinin arttırılarak ekonomik kayıpların azaltılması önem kazanmaktadır. Çalışmamızda akut strok olgularında erken ve kısa süreli ambulasyon eğitimiyle elde edilen tedavi etkinliği ve bunun belirleyicileri araştırılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre akut strok olgularında akut rehabilitasyon ve ambulasyon eğitiminin sonunda 17 olguda ( % 42,5 ) bağımsızlık sağlanabildi. Olgular genelde Brunnstrom ilk devre olduklarından herhangi bir nörofizyolojik yaklaşımdan ziyade dönme, yattığı yerden oturmaya gelme, oturma ve ayağa kaldırma gibi ana aktiviteler üzerinde duruldu. Bu aktiviteler ve ambulasyon eğitimi ile akut strok olgularında kısa süre içinde tedavide etkinlik sağlanması strokta erken dönem ambulasyon eğitimi üzerinde durulması gereğini ortaya koydu. Ambulasyon eğitimine yaş, cinsiyet, meslek, medeni durum, eğitim, dominant taraf, etkilenen taraf, lezyon tipi-lokalizasyonu, geçirilmiş SVO öyküsü, rehabilitasyona başlama zamanı, ambulasyon süresi, risk faktörleri, duysal ve algısal bozukluklar, hemianopsi, strok öncesi fonksiyonel durum gibi faktörler etki etmedi. Mesane-barsak inkontinansı, dil fonksiyon bozuklukları ve beslenme sorunları gibi nörolojik defisitler ve birden fazla nörolojik defisit, başlangıç parezi şiddeti ile oturma dengesi skorlarının düşük olması, başlangıçta koma bulunması, komplikasyonlardan omuz problemleri ambulasyonu olumsuz etkiledi. Motivasyonun iyi olması, spastisitenin düşük seviyede olması, üst ekstremite gelişiminin alt ekstremite ile paralellik göstermesi, duysal ve algısal bozuklukların olmaması, aile desteği ve kişinin yaşayan eşinin olması ambulasyon eğitimini olumlu yönde etkiledi. 7

8 PROGNOSTIC FACTORS EFFECTING THE EARLY AND SHORT TIME AMBULATION EDU CATION IN STROKE CASES Rehabilitation is important in stroke which are the most common third reason of deaths in world and one of the most important causes of disabilities. Because patients usually apply to neurology clinics after stroke, it is important to decrease functional disabilities and economical losses by increasing the quality of life of the patient with an intensive and comprehensive rehabilitation programme. In our study, the efficacy of the early and short time ambulation education and its determinants in acute stroke cases were investigated. In 17 acute stroke patients ( % 42,5 ), self suffiency could be achieved with acute rehabilitation and ambulation education. Because patients were usully Brunnstrom first stage, instead of any neurophysiologic approach, efforts were given to main activities like turning, sitting from a supine position, sitting and standing up. Due to treatment efficiency in acute stroke cases by these activities and ambulation education, should be considered early ambulation education in stroke. Ambulation education was not affected by age, gender, occupation, education, marriage status, dominant side, affected side, lesion type-localisation, cerebrovascular disease history, the time of the beginning of rehabilitation, ambulation time, risk factors, sensory deficits, hemionopsia, functional status before stroke. Ambulation was affected negatively by neurologic deficits like linguistic disabilities, intestinal-urinary incontinans, and nutritional problems and multıple neurologic deficits, severe paresia in the beginning, low sitting balance scores, having coma initially, sholder problems as a complication. Ambulation was affected positively by low level spasticity, improvement in the upper extremity which was parallel to the lower extremity, absence of sensory deficits, familly support, presence of wife-husband. 8

9 Sağ.Ütğm.Gülşah KÖK Yüksek Lisans Tezi,2005,76 Sayfa Danışman :Prof.Dr.Dz.Sağ.Kd.Alb.Nur ŞENEL GATA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS GÖRÜLME SIKLIĞI VE SOSYAL YAŞAMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Bu araştırma, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekoloji Polikliniği ne başvuran kadınlarda üriner inkontinans bulguları yaşayanları saptamak ve bu bulguların sosyal yaşantılarına etkilerini belirlemek amacıyla planlanmış tanımlayıcı bir çalışmadır. 0Araştırma, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekoloji Polikliniği nde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, 1 Kasım Mart 2005 tarihleri arasında GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D Jinekoloji Polikliniği ne başvuran, 20 yaş üstü doğum yapmış ve araştırmayı kabul eden hastalar oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla, incelenen literatür bilgisi doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen Üİ bulgularını saptamaya yönelik ve hastaların risk faktörlerini, Üİ açısından algılarını ve bulguların sosyal yaşantıya etkilerini belirlemeye yönelik iki adet veri toplam formu kullanılmıştır. Veri toplama formları poliklinik bekleme bölümünde araştırma kriterlerine uyan hastalarla yüzyüze görüşmeler yapılarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzdelikler, normal dağılım gösteren alt grup karşılaştırılmalarında tek yönlü varyans analizi (ANOVA), bazı tanımlayıcı 0verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi (Chi-Square test), değişkenler arası ilişkiler ise Pearson ve Spearman Korelasyon katsayısı ile araştırılmıştır. Tüm analizler için yanılma düzeyi olarak α = 0.05 değeri seçilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre; Araştırma kapsamındaki hastaların %37.1 inde Üİ bulguları saptanmıştır. Bu hastaların Üİ bulgulardan etkilenme algıları yüksek olmasına rağmen yetersiz düzeyde bu durumu sağlık problemi olarak düşündükleri, sağlık kurumuna başvurdukları ve tedavi oldukları belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki üriner inkontinans bulguları saptanan hastaların yaşadıkları Üİ tipine göre sosyal, psikolojik ve cinsel yaşantıları değerlendirildiğinde yalnızca psikolojik olarak etkilenme açısından, her üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Miks 9

10 tip Üİ bulguları olan hastaların yaşantılarının psikolojik yönden en yüksek düzeyde etkilendiği tespit edilmiştir. Araştırma sonunda, elde edilen bulgular doğrultusunda, Üİ prevelansını belirlemeye yönelik çalışmaların daha da arttırılması ve sağlık profesyonelleri tarafından toplumun üriner inkontinansa yönelik farkındalık durumlarını arttırmak için özellikle en riskli grup olan kadınlara yönelik ülkemizde inkontinans hemşirelerinin planlı danışmanlık hizmetlerinde yer alması gerekmektedir. 10

11 IDENTİFYİNG THE PREVELANCE AND THE IMPACTS ON SOCİAL LİVES FOR THE URİNARY INCONTİNENCE AMONG THE OUTPATİENT CLİNİC S PATİENTS OF GYNAECOLOGY AND OBSTETRİCS DEPARTMENT IN GMMA This study is a descriptive research which was planned to identify the impacts of the urinary incontinence on the social lives of the patients who has been living the urinary incontinence symptoms in outpatient clinic in GMMA Gynaecology and Obstertrics Department. This research was conducted in the Unit of Outpatients Clinics at GMMA Gynaecology and Obstertrics Department. The sample consisted of the patients who were under 20, had childbirths, got a valid indication for the application of this unit between November 1st, 2004 and March 31st, 2005 and who accepted to participate in the study. In order to obtain data, two identification forms designed by the researcher by analysing the previous literatures were used to identify the patients who had the symptoms of the urinary incontinence and to explore its impacts on the social lives. The data were obtained through face to face interviews. In the analysis of data, means, percentages, ANOVA test for compairing subgroups displaying normal distrubition, and Chi-square test for comparind some descriptive datat were used. The relationships between the variables wrer studied by using Pearson and Spearman Correlation Coefficient Test. For all analysis, the value of α = 0.05 was chosen as error level. According to the results of assesment: In the 37.1% of the patients involved in the research, urinary incontinence symptoms were determined. It was found that although the perceptions of being influenced from these symptoms were high for the patients, they did not think urinary incontinence as a health problem, apply to a health institution and get the necessary treatment. When socail, psychological and sexual lives of the patients who had urinary incontinence symptoms were assessed according to the types of urinary incontinence that they experienced, a significant difference was seen among 11

12 three groups (stress, urge and mixed types) in terms of only being affected psychologically. The lives of the patients with mixed type of urinary incontinence was influenced psychokogically at the highest level. As a result of the study, according to the findings obtained, it is sugested that the number of the studies for determining the prevelance of urinary incontinence should be increased. Also, in order to increase the awarenesslevel of the society on urinary incontinence, staff nurses in incontinence care should be involved in the planned counselling services organized especially for the women who have more risks in our country. 12

13 Dilek KONUKBAY, Yük.Lis.Tezi,2005,106 Sayfa Danışmanı :Yrd.Doç.Dr.Sağ.Bnb.Filiz ARSLAN DİLEK KONUKBAY ENGELLİ ÇOCUK EBEVEYNLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Araştırma, çeşitli derecelerde engelli çocuğa sahip anne babaların umutsuzluk düzeyleri ve problem çözme becerilerini bazı değişkenlere göre (anne-baba yaşı, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, çocuk sayısı, çocuğun engeli, yaşı, cinsiyeti, özel eğitim süresi ve teşhis zamanı, ebeveynlerin bilgi düzeyi, sosyal destek, ilişkilerinde sorun yaşama ve danışmanlık alma durumları) incelemek ve problem çözme becerileri ile umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, Ankara ilindeki özel eğitim merkezlerini temsil edecek şekilde seçilen 12 özel ve iki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmak üzere, toplam on dört özel eğitim merkezinde, Aralık 2004-Nisan 2005 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uygun 281 engelli çocuğun anne ve babası ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Aile Tanıtıcı Bilgi Formu, Umutsuzluk düzeylerini belirlemek için, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Problem çözme becerilerini belirlemek için, Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, Frekans Dağılımları, Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Student t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Tukey s HSD Testi, Pearson Korelasyon Katsayısı ve uygulanan ölçekler için güvenirlik analizinde Cronbach Alfa değeri kullanılarak SPSS 12.0 paket programında analiz edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre; Anne ve babaların, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve bu ölçeğin alt ölçeklerinden, Gelecek İle İlgili Duygular ve Beklentiler, Motivasyon Kaybı ve Umut ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında ve Problem Çözme Envanteri ve bu envanterin alt ölçeklerinden, Aceleci, Düşünen, Kaçıngan ve Planlı Yaklaşım ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, Değerlendirici ve Kendine Güvenli Yaklaşım alanlarındaki farkın ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Anne ve babaların yaşının, eğitim ve gelir düzeyinin, çocuğun engel durumunun, yaşının, aldığı özel eğitim süresinin, ebeveynlerin çocuğun engeli ile ilgili bilgi düzeyinin, yeterli yardım ve destek alma, eşi ile ilişkilerinde sorun yaşama ve sağlık personelinden danışmanlık alma durumlarının, umutsuzluk düzeyleri üzerinde etkili faktörler olduğu, engelli çocuğun cinsiyetinin, ailenin çocuk sayısının ve çocuğun engel durumunun teşhis zamanının ise umutsuzluk düzeyleri üzerinde etkili olmadığı bulunmuştur. 13

14 Anne ve babanın, eğitim ve gelir düzeyinin, çocuğun engel durumunun, yaşının, çocuğun engel durumunun teşhis zamanının, ebeveynlerin çocuğun engeli ile ilgili bilgi düzeyinin, yeterli yardım ve destek alma, eşi ile ilişkilerinde sorun yaşama ve sağlık personelinden danışmanlık alma durumlarının, problem çözme becerileri üzerinde etkili faktörler olduğu, anne ve babanın yaşının, çocuğun aldığı özel eğitim süresinin, cinsiyetinin ve ailenin çocuk sayısının ise problem çözme becerileri üzerinde etkili faktörler olmadığı bulunmuştur. Anne ve babaların Umutsuzluk Ölçeği ile Problem Çözme Envanteri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve ebeveynlerin umutsuzluk düzeyleri arttıkça problem çözme becerileri konusunda kendilerini daha yetersiz olarak algıladıkları belirlenmiştir. Araştırma sonunda, araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur. 14

15 THE RELATION BETWEEN HOPELESSNESS LEVEL AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF PARENTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES The present study investigated and indicated the relation between the hopelessness level and problem-solving abilities of the parents of children with different disabilities, related to some variables such as parents age, education status, amount of income, number of offsprings, type of disability of the child, child s age and sex, amount of time spent in special care centers, time of diagnosis, social support, the problems experienced between the spouses, information level of the family regarding the illness, and other counselling services. This research consisted of 281 parents of children with disabilities, from a representative sample of twelve private and two goverment issued special care centers/schools in Ankara, between December 2004 and April In order to gather data from the participants; Family Descriptive Information Sheet, a questionnere developed by the researcher, Beck s Hopelessness Scale (BHS) and Problem Solving Inventory (PSI) were used. The data collected from the families were then analysed by using SPSS 12.0 program to get Frequency Distribution, Arithmethic Average, Standart Deviation, Student t-test, Variance Analysis, Tukey HSD Test, Pearson Correlation Coefficient and Cronbach Alpha values. The results of the parents on the BHS "Future Expectations", "Loss of Motivation" and "Hope" scales indicated no difference between mother and father statistically. There were no significant differences found between fathers and mothers when subscales of PSI were considered, except for the Approach Evaluation Style and Problem Solving Confidence. The parents age, level of education, amount of income, type of disability of the child, child s age, amount of time spent in special care centers, information level of the family regarding the illness, the problems experienced between the spouses, social and spouse support as well as other counselling services were found to be effective on the level of hopelessness. Child s sex, number of offsprings and time of diagnosis were found not to be effective on the level of hopelessness of the parents. The parents level of education, amount of income, type of disability of the child, child s age, time of diagnosis, information level of the family regarding the illness, social and spouse support, the problems experienced between the spouses and support from the proffessionals were found to be the effective factors on problem-solving, where, the factors of parents age, child s sex, amount of time spent in special care centers and number of offsprings were found not to be that effective. 15

16 A statistical and a positive correlation was found between the Parents Hopelessness Scale and the Problem Solving Inventory. It was also found that as the parents hopelessness level increases, their dealing with the problems (problem-solving) decreases. At the end of the research, some suggestions were made on the current findings. 16

17 Ayla DEMİRTAŞ, Yüksek Lisans Tezi,2005,104 Sayfa Danışman : Prof.Dr.Sağ.Kd.Bnb.Nalan AKBAYRAK TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARIN HASTALIKLARINI KABULLENME VE UYUM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ Bu araştırma, tip 2 Diyabetli hastaların hastalıklarını kabul ve uyum kriterlerinin belirlenmesi amacıyla niteliksel olarak tasarlanmıştır. Araştırma, GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalında yapılmıştır. Tip 2 diyabetli hastalar araştırmanın evrenini, Aralık 2004, Mart tarihleri arasında Endokrinoloji ve metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı poliklinik ve kliniğine başvuran ve kriterlere uyan 43 hasta, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplamak amacıyla, literatür incelemesinin ardından araştırmacı tarafından derinlemesine bireysel görüşmeler ve bir odak grup görüşmesi yapılmıştır. Hastalığın kabullenme ve uyum kriterlerini belirlememize sebep olabilecek, uygun bilgilerin toplanmasına yardımcı olacak, anlaşılır ve doğru yapılandırılmış soruların yer aldığı, aksamadan çalışan ve güvenilir sonuçlar elde etmeyi sağlayacak görüşme formu oluşturulmuştur. Bu görüşme formuyla veriler toplanmıştır. Ayrıca demografik ve tanıtıcı bilgiler, ayrı bir formla toplanmıştır. Görüşmelerin samimiyetle yapılabilmesi için, hastalarla yalnız görüşülmüş olup, hasta için en uygun zaman ve rahat ortamların seçilmesine gayret edilmiştir. Görüşmelerin tümü, hastaların onayı alındıktan sonra bant kaydına kayıt edilerek yapılmıştır. Görüşmelerin yapıldığı gün bant kayıt çözümleri yapılıp, yazıya aktarılmıştır. Elde edilen bu veriler temalar altında organize edilmiş, ilişkilendirilmiş ve anlamlandırılmıştır. Görüşülen bireylerden doğrudan alıntılara yer verilerek, betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, tip 2 diyabetli hastaların hastalıklarını kabullenme aşamalarında, ilk şok ve aldırmazlık, inkar, öfke ve başkaldırma, pazarlık, üzüntü ve geri çekilme, depresyon ve kabullenme yaşadıkları, bazı hastaların ise, normal dışı adaptasyon sağlayarak boyun eğme ve sahte kabul yaşadıkları görülmüştür. İlk şok döneminde; şaşırdıkları, şok oldukları, korktukları, üzüldükleri, inanamadıkları, ağladıkları, yıkıldıkları, morallerinin bozulduğu, ailesinde DM. olanların kendisinde de hastalığın olmasına şaşırmadıkları, İnkar döneminde; teşhis ve tahlillerine inanmadıkları bunun için başka doktora gidip, tahliller yaptırdıkları, hayatlarına eskisi gibi devam ettikleri, hasta olduklarını hissetmedikleri, içlerinde bir boşluk oluştuğu, hastalığın önemli olmadığı, hastalığa uyum sağlayamadıkları, 17

18 hastalığının geçici olduğunu, savunma mekanizmalarının kullanıldığı, hastalıklarını arkadaşlarından gizlediği, Öfke ve Başkaldırma döneminde; Öfkelerini daha çok Allah a yönlendirdikleri, en çok hasta olmalarına, diyetlerine ve tedavilerine öfke duydukları ve uyum sağlayamadıkları, sağlık personeli ve ailesine de kızgınlık yaşadıkları, hastalıktan korktukları için sinirli ve öfkeli oldukları, Pazarlık döneminde; en çok tedavisinin ve diyetinin çeşitli yönleri için pazarlık yaptıkları, Tanrıdan ikinci bir şans istedikleri, Üzüntü ve geri çekilme döneminde; üzülerek ağladıkları, ölümü düşünerek korktukları, kendilerini sıkıntılı, bıkkın, yılgın, yorgun ve halsiz, unutkan, sinirli hissettikleri, sosyal yaşamdan çekildikleri, yalnızlaştıkları, hastalığın kendilerini kısıtladığını, Kabullenme döneminde, hastaların tedavilerine, diyetlerine, egzersizlerine uyum sağlamak için çaba sarf ettikleri, hastalıkla yaşamayı öğrenebilmek için bilgi topladıkları, sağlık personeline güvendiklerini ve önerilerine uydukları, DM dan daha kötü bir hastalığa sahip olabileceklerini düşündükleri, hastalıkla beraber yaşayabileceklerini ifade ettikleri görülmüştür. Boyun eğme ve sahte kabul yaşayan hastalar ise; hastalıklarını Allah ın verdiğini, ancak Allah ın alacağını düşünerek, iyileşme ve hastalığına uyum için çaba sarf etmediklerini, hastalığın kaderleri olduğunu ve çekmek zorunda olduklarını ifade etmişlerdir. Bu ifadeler gruplandırılarak 94 maddeden oluşan kabul ve uyum kriterleri haline getirilmiştir. Bu çalışma sonucunda; tip 2 diyabetli hastaya bakım veren hemşire ve sağlık personeline, hastalığın kabullenme sürecini bilmesi, hastasının ihtiyacına uygun iletişim kurması ve eğitim vermesi önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Hastalığın Kabulü, Diyabete uyum 18

19 THE DETERMINATION OF CRITERIONS FOR THE ACCEPTANCE AND ADAPTATION OF TYPE II DIABETES MELLITIS PATIENTS This research is qualitatively designed for the determination of criterions for the acceptance and adaptation of type II diabetes mellitus patients. This research is conducted in the Department of Endocrinology and Metabolism in Gulhane Military Medical Academy. 43 patients of the department between December 2004 and March 2005 were accepted for this research. For data collection, a literature search, personal and focal group interviews are applied. A well-working, reliable questionnaire constituted of clear, truly built questions which will help obtaining convenient data to determine the criterions of acceptance of disease and adaptation of the patients is prepared. Demographics are collected by another questionnaire. Private interviews are organized for the secrecy and comfort of the patients. Voice recordings are applied with the verbal consents of the patients. Voice recordings are converted to written documents in the day of interview. Obtained data is classified, associated and interpreted later. In the conclusion, it is observed that some type II diabetes mellitus patients experience first shock (trauma) and indifference, denial, anger, insubordination, haggling, despair, regression, depression and acceptance although some others experience extraordinary adaptation, submission and fake acceptance. In the first shock period, it is observed that some patients pass through a subperiod in which they, surprised, get shocked, afraid, feel upset, couldn t believe, weep, get depressed some others who have DM patients in their family don t even get surprised. In our study, patients, wanted to be examined by some others for the reason that they didn t believe to the results of laboratory results, continued to live usual life, didn t feel their disease, felt an emptiness inside, didn t feel the importance of the illness, couldn t get adapted to the disease, felt their disease as temporary, used defense mechanisms, hid their disease even from their friends. In the rebellion and anger period, the DM patients were observed to; direct their anger to the God, get angry with their disease, children, spouse, health staff, diet and treatment, couldn t get adapted to their disease, be angry and nervous for the reason that they were afraid of their disease. 19

20 Fatma İlknur ÇINAR, Yüksek Lisans Tezi,2005,99 Sayfa Danışman : Prof.Dr.Sağ.Kd.Bnb.Nalan AKBAYRAK DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TAKİBİNDE TELEFONLA İZLEM HEMŞİRELİĞİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Araştırma; DM lu hastaların telefonla izlem hemşireliği yoluyla takibinin, diyabet kontrolüne etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır. Çalışma, Kasım 2004-Mayıs 2005 tarihleri arasında GATA İç Hastalıkları Klinik ve Polikliniği nde yürütülen, belirtilen kriterlere uygun seçilen 31 DM lu hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama amacıyla literatür incelemesinin ardından geliştirilen, hastaların demografik özellikleri, tıbbi bilgileri, metabolik ve kontrol sonuçları ve memnuniyet durumunun kaydedildiği, Diyabetes Mellituslu Hasta Takip Formu, Telefonla Görüşme Formu, Hasta Yönlendirme Formu, Hasta Memnuniyeti Anket Formu, Metabolik Kontrol Sonuçları Takip Formu, Diyabetik Ayak Takip Formu, Şeker Ölçüm Sonuçları Kayıt Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin kodlama ve analizinde SPSS 11.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışma 12 haftalık planlanmıştır. İlk görüşmede hastalara formlar uygulanmış, eğitim verilmiş ve hastalıklarıyla ilgili karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiştir. Tespit edilen sorunlara yönelik olarak her hasta ilk ay telefonla haftada 1 kez, diğer aylarda ise 15 günde bir kez olmak üzere, ortalama 8 kez aranmıştır. Telefonla izlem sırasında problem saptanan hastalara, saptanan probleme yönelik tekrar eğitim verilmiş ve bir sonraki iletişimde izlenecek sorun hanesine kaydedilmiştir. Gerekli görüldüğü zamanlarda hastalar kontrol amacıyla hastaneye çağrılmış ve telefonla izlem sırasında eksik bulunan konularda hasta ve ailesine özel eğitim tekrarlanmıştır. Grubun yaş ortalaması 56,1±9,7 yıldır. Araştırma kapsamındaki diyabetik hastaların büyük çoğunluğu aktif olarak çalışmamakta ve öğrenim durumları orta düzeydedir. Hastaların birçoğunun diyabet eğitimi yetersiz ve uyum problemi yaşamaktadır. Üç aylık izlem süresinin sonunda hastaların HbA1c, AKŞ, PPKŞ, total kolestrol, LDL-kolestrol, BKI, sistolik ve diyastolik kan basıncı değerlerinde ve hipoglisemi yaşama sıklığında istatistiksel olarak önemli azalma saptanırken (p<0,05), trigliserit ve HDL kolestrol değerlerinde istatistiksel olarak önemli fark saptanmamıştır. İzlem başlangıcı ve sonunda, diyet, egzersiz, ilaç kullanımı ve yeterli ayak bakımına uyum konusunda anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Hastaların tamamının telefonla izlem hemşireliğinden memnun oldukları ve izlem sırasında izlem öncesine göre, maliyet ve hastaneye başvuru sayılarında artış olduğu tespit edilmiştir. 20

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı

Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Ebelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Onursal Başkan Prof. Dr. Muzaffer ELMAS - Sakarya Üniversitesi Rektörü Eş Başkanlar Prof. Dr. Sevin ALTINKAYNAK - Sakarya Üniversitesi

Detaylı

TEZ ÖZETLERİ. Key words: Diabetes mellitus, risk reduction, health education, web, cost effectiveness, teacher

TEZ ÖZETLERİ. Key words: Diabetes mellitus, risk reduction, health education, web, cost effectiveness, teacher SINIF ÖĞRETMENLERİNE VERİLEN WEB TABANLI VE BİREYSEL EĞİTİMİN TİP 2 DİYABET RİSKİNİ ÖNLEMEYE ETKİSİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ THE COST EFFECTIVENESS OF WEB-BASED AND INDIVIDUAL EDUCATION GIVEN TO PRIMARY SCHOOL

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 1

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 1 Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 1 Atilla ERKUL 2 & Gülay DALGIÇ 3 ÖZET Bu araştırmada meslek lisesi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri tükenmişlik alt boyutlarında;

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education *

Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education * Pegem Journal of Education & Instruction, 4(2), 2014, 91-110 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 2014, 91-110 www.pegegog.net Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education * Fatma BAŞARIR

Detaylı

The Early Intervention Programs Based on Home Visits for Supporting the Child & Parent and the Effects of These Programs

The Early Intervention Programs Based on Home Visits for Supporting the Child & Parent and the Effects of These Programs Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2008, vol: 41, no: 1, 1-28 The Early Intervention Programs Based on Home Visits for Supporting the Child & Parent and the Effects of

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research www.khsdergisi.com PRINT ISSN: 2148-4872 ONLINE ISSN:2149-2468 (MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

Detaylı

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 601-614 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Psikodrama Teknikleri

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Eurasian Journal of Educational Research, Issue 55, 2014, 159-176 Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Serpil GERDAN * Suggested Citation:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

İnternet Bağımlılığı ile Başa Çıkmada Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın Kullanılması: Bir Olgu Sunumu

İnternet Bağımlılığı ile Başa Çıkmada Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın Kullanılması: Bir Olgu Sunumu DOI 10.15805/addicta.2015.2.1.015 Copyright 2015 Türkiye Yeşilay Cemiyeti http://addicta.com.tr/ Addicta: The Turkish Journal on Addictions Bahar 2015 2(1) 53-83 ISSN 2148-7286 eissn 2149-1305 Başvuru

Detaylı

The Factors Influencing the Internet Addiction of Secondary Education Students

The Factors Influencing the Internet Addiction of Secondary Education Students Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53/A, 2013, 131-148 The Factors Influencing the Internet Addiction of Secondary Education Students Suggested Citation: Ayşin Aydınay SATAN * Satan, A.A..

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

BULGULAR ÖSS 20 226,3124 14,4420 3,2293 AOB 20 81,1647 5,8990 1,3191 SÜRAT 20 55,4140 8,1192 1,8155 BECERI 20 54,0193 10,7938 2,4136

BULGULAR ÖSS 20 226,3124 14,4420 3,2293 AOB 20 81,1647 5,8990 1,3191 SÜRAT 20 55,4140 8,1192 1,8155 BECERI 20 54,0193 10,7938 2,4136 624 P-244 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETENEK SINAVINA GİREN ÖĞRENCİLERİN SINAV DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE BENZERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ DONUK, B*. ; GÖKSU,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme *

Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 69-80 [Nisan 2014] Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 1 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Buprenorfin/Nalokson Yerine Koyma Tedavisinin Erken Döneminde Tedavi Başarısını Öngören Faktörler *

Buprenorfin/Nalokson Yerine Koyma Tedavisinin Erken Döneminde Tedavi Başarısını Öngören Faktörler * DOI 10.15805/addicta.2015.2.1.077 Copyright 2015 Türkiye Yeşilay Cemiyeti http://addicta.com.tr/ Addicta: The Turkish Journal on Addictions Bahar 2015 2(1) 5-27 ISSN 2148-7286 eissn 2149-1305 Başvuru 9

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1893 Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi Tuğba YILMAZ*, Melek

Detaylı

Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri. Dropout Tendency among High School Students and its Reasons

Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri. Dropout Tendency among High School Students and its Reasons Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri Hüseyin ŞİMŞEK 1 ÖZET Bu araştırmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki lise öğrencilerinin okulu bırakma eğilimlerini belirlemek ve okulu bırakma

Detaylı

Ergenlerde Saldırganlık ve Sosyometrik Popülerlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Ergenlerde Saldırganlık ve Sosyometrik Popülerlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(2) Bahar/Spring 767-780 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Letter Annadurai K and et al. Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Kalaivani Annadurai, Raja Danasekaran, Geetha Mani Department of Community Medicine Shri Sathya Sai Medical College

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce ITU A Z VOL: 7 NO: 1 18-37, 2010-1 The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce Deniz ERĠNSEL ÖNDER*, Emine KÖSEOĞLU *, Ömer BĠLEN**, Venhar DER Yıldız Technical

Detaylı