YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ"

Transkript

1 YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Tuğba HACIOSMANOĞLU,Yüksek Lisans Tezi, 2005 Yılı,43 Sayfa Danışman:Doç.Dz.Tbp.Kd.Bnb.Seyfettin ILGAN POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de PET merkezlerinin sayısı günden güne artış göstermektedir. Hem kullanılan radyofarmasötikler hem de görüntüleme cihazları açısından PET diğer Nükleer Tıp uygulamalarından önemli farklılıklar içerir. Literatürde mevcut veriler PET uygulamalarında personelin maruz kaldığı dozlar arasında büyük farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni PET bölümlerinde mimari planlama, zırhlama, kullanılan PET radyofarmasötik çeşitleri, görüntülemede kullanılan cihazların özellikleri, uygulanan radyofarmasötik dozları, uygun ekipman seçimi ve personel eğitimi konularında büyük farklılıklar bulunmasıdır. Bu nedenlerle her bölüm kendi şartlarına uygun planlama yapmalı ve etkinliğini değerlendirmelidir. Bu çalışmada GATA Nükleer Tıp AD nda PET uygulamalarında personelin aldığı radyasyon dozunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla PET uygulamalarında çalışmak üzere seçilmiş 5 personelin PET uygulamaları başlamadan önce rutin Nükleer Tıp uygulamaları sırasında aldıkları radyasyon dozları belirlendi. Doz ölçümleri için TLD yöntemi kullanıldı. Sonuçlar PET sistemi faaliyete geçtikten sonra elde edilen dozlar ile karşılaştırıldı. Benzer şekilde PET bölümü üst kat komşuluğundaki 3 gama kamera odasında aynı periyotta ölçümler gerçekleştirilerek zırhlama etkinliği araştırıldı. Personel ve ortam radyasyon dozlarının PET uygulamaları sonrası artış göstermediği tespit edildi. Bu sonuçta etkili olan faktörler uygun yer ve personel seçimi, etkin zırhlama, uygun ekipman ve yöntemin kullanılması ve personel eğitiminin uygulama öncesinde tamamlanmış olmasıdır. Personel dozlarında PET uygulaması sonrası görülen azalma ilk 3 ayda rölatif olarak düşük hasta sayısına bağlandı. Sonuç olarak PET uygulamalarında personelin radyasyon güvenliği genel Nükleer Tıp uygulamalarından daha önemlidir. Genellikle PET uygulamalarında görev alan personel rutin Nükleer Tıp uygulamalarına kıyasla daha yüksek radyasyon dozuna maruz kalır. PET uygulamalarında radyasyon güvenliği ile ilgili olarak alınması gereken önlemlerden (personel dozları makul seviyelerde olsa bile) taviz verilmemelidir. Sürekli radyasyon doz ölçümleri ile uygulamanın sağlıklı devam edip etmediği kontrol edilmeli ve gerekirse uygulanan yöntem gözden geçirilmelidir. 1

2 DETERMINATION OF RADIATION DOSES TO THE PERSONNEL DURING POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET) APPLICATIONS The number of PET centers is increasing in the world as well as in our country. PET consists of important discrepancies from general Nuclear Medicine applications including radiopharmaceuticals and imaging devices. The radiation doses from PET applications show great variations between centers. Variation of architecture, shielding, used radiopharmaceuticals and doses, imaging devices and personnel training are main causes. Therefore each center should imply their own plans and assess the effectiveness of measures. This study aims to define personnel radiation doses from PET studies in Department of Nuclear Medicine, Gülhane Military Medical Academy. For this purpose personel doses of 5 Nuclear Medicine technicians that are selected to work at the PET facility were determined for 3 months prior and after the initiation of PET studies. TLD system was used for the measurement of radiation doses. Similarly radiation doses in three gamma camera rooms located at the upper floor of the PET facility were measured to assess the shielding effectiveness. Radiation doses of personnel and gamma camera rooms did not show increment after the initiation of PET studies. Main factors that may effect the results were optimal location of PET facility, selection of experienced personnel, effective shielding, use of suitable equipment and method and completion of personnel training before the project. Reduction of personnel doses after the implementation of PET studies thought to be due to relatively small number of PET studies during the first 3 months of project. In conclusion, radiation safety of personnel is a more important issue during the PET studies comparing to routine Nuclear Medicine procedures. Technologists working in PET facilities often receive higher radiation doses compared to personnel working in routine Nuclear Medicine procedures. Radiation safety procedures during the PET studies should be applied strictly even personnel doses below acceptable levels. Healthiness of the procedure should be checked with continuous measurement of radiation doses and procedure should be revised if necessary. 2

3 Enis MACİT,Yük.Lis.Tezi,2005,74 Sayfa Danışman:doç.Dr.Ecz.Kd.Alb.Şahan SAYGI GATA YA GELEN ACİL ZEHİRLENME OLGULARININ DUYARLI EKSTRAKSİYON VE GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ Bu çalışmada GATA ya gelen acil zehirlenme olgularının duyarlı ekstraksiyon ve GC/MS ile analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Eylül 2004-Mart 2005 tarihleri arasında Acil Tıp, Çocuk Hastalıkları, Ruh Hastalıkları ve diğer kliniklerden Analitik Toksikoloji Analiz Laboratuarı na 55 biyolojik ve biyolojik olmayan numune toksikolojik analiz için gönderilmiştir. Çalışmada zayıf bazik ve zayıf asidik karakterli ilaç gruplarını temsil edecek amitiriptilin, imipramin, klorfeniramin ve diklofenak etken maddeleri seçilmiş, bu maddelere ait GC/MS analiz koşulları optimize edilmiştir. Her bir ilaç standart maddesi için uygun konsantrasyon aralıkları belirlenerek kalibrasyon eğrisi çizilmiştir. Daha sonra her bir ilacın bazik ve asidik karakterleri göz önüne alınarak boş idrar içerisine ilave edilen konsantrasyonlarının idrardan ekstraksiyonları yapılmıştır. SS ve KF ekstraksiyon yöntemleri her bir ilaç için uygulanmıştır. Elde edilen ekstraktlar koşulları belirlenmiş GC/MS cihazına enjekte edilmiş, standart madde kalibrasyon grafiğinden yararlanılarak ekstraksiyon verim yüzdeleri hesaplanmıştır. Her iki ekstraksiyon yöntemi tekrarlanabilirlik ve verim yönünden karşılaştırılmıştır. SS ekstraksiyon yöntemi ile amitiriptilin (20 µg/ml), imipramin (50 µg/ml), klorfeniramin (20 µg/ml) ve diklofenak (100 µg/ml) için ekstraksiyon verimleri sırasıyla % 96.71, 91.20, ve olarak bulunmuştur. Aynı ilaçlar için KF ekstraksiyon yöntemi uygulandığında ekstraksiyon verimleri sırayla % 87.3, 82.72, ve olarak saptanmıştır. Her iki yöntemin istatistiksel yönden karşılaştırılması sonucunda SS ekstraksiyon yönteminin KF ekstraksiyon yöntemlerinin birbirinden farklı olduğu (p<0,01), verimlilik ve % CV değerleri göz önüne alındığında SS ekstraksiyon yönteminin daha uygun olduğu değerlendirilmiştir. Ekstraksiyon veriminin yüksek, işlem süresinin kısa ve maliyetinin düşük olması nedeni ile çeşitli kliniklerden gelen hastalar ait biyolojik numunelerin analizlerinde SS ekstraksiyon yöntemi tercih edilmiştir. 55 örneğin analizi sonucunda amitiriptilin, lidokain, klorfeniramin, imipramin, venlafaksin, naproksen, aspirin, kafein, klorpromazin, efedrin, maklobamid, fenitoin, paroksetin, feniramin, diazepam ve meperidin etken maddeleri kalitatif olarak saptanmıştır. Bitkisel bir numunenin ise esrar olduğu tespit edilmiştir. Kliniklerden gönderilen 55 olgunun 37 sinin erkek bireylere ait, en fazla numune gönderilen kliniğin acil tıp (39 adet) ve zehirlenme nedeni olarak da en çok intihar (19 kişi) girişimi olduğu saptanmıştır. Farmakolojik etki yönünden değerlendirildiğinde en fazla saptanan ilaç grupları sırası ile 8 3

4 antidepresan, 4 uyarıcı, 4 lokal anestezik, 3 analjezik, 3 antihistaminik ve 1 er adet de hipnotik, antipsikotik ve antiepileptik saptanmıştır. Hastalara ve laboratuar bulgularına ait sonuçların diğer araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında, farklı olarak erkek olgu sayısının daha fazla olduğu görülmüştür. Bu farklılık Silahlı Kuvvetlerin demografik yapısından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak GATA ya gelen acil zehirlenme olguları için hızlı, duyarlı, ekonomik ekstraksiyon (SS) ve analiz yöntem (GC/MS) koşulları saptanmıştır. Optimize edilmiş bu analiz protokolü ile pek çok zayıf asidik bazik veya nötral karakterli ilaç ve kimyasal maddelerin toksikolojik analizlerini yapmak mümkün olacaktır. 4

5 THE ANALYSES OF ACUTE POISONING CASES ADMITTED TO GÜLHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY USING SENSITIVE EXTRACTION AND GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY METHODS In this study we aimed to analyze the acute poisoning cases by sensitive extraction and gas chromatography-mass spectrometric (GC/MS) method in Gülhane Military Medical Academy. Biological and non-biological 55 materials were sent to Analytical Toxicology Laboratory from the departments of emergency medicine, pediatrics, psychiatrics and others during the period of September 2004 to March Amytriptilline, imipramine, and chlorpheniramine were chosen as a representative of weak basic drug groups, and diclofenac was chosen as a weak acidic drug. Their instrumental identification conditions on GC/MS were optimized. Calibration curves for each one were obtained by using four different concentrations. After that, drugs were added in to blank urine samples; extracted via liquid-liquid (LL) and solid phase (SP) extraction methods with the considerations of their basic and acidic characteristics. Obtained extracts were injected into optimized GC/MS analytical conditions, and the recovery values calculated by using calibration curves. Recovery and repeatability degrees of each extraction method were compared. Recovery values for amytiriptiline (20 µg/ml), imipramine (50 µg/ml), chlorpheniramine (20 µg/ml) and diclofenac (100 µg/ml) were obtained 96.71, and % respectively for LL extraction method. Recovery values for each drug were also obtained 87.3, 82.72, and % respectively for solid-phase extraction method. LL extraction method was found statistically different from SP extraction (p<0,01). According to recovery and precision studies, LL extraction methods were more appropriate than SP extraction methods. LL extraction method was preferred for the analyze of biological patient samples which were sent from the different clinics since its higher recovery, short application time low cost. amytriptilline, lignocain, chlorpheniramine, imipramine, venlafaxine, naproxen, aspirine, caffeine, chlorpromazine, ephedrine, maclobemid, phenitoin, paroxetin, pheniramin, diazepam, mepheridin and were detected in 55 samples qualitatively. Thirty seven samples out of 55 were belong to male subjects. Major toxicological analyze requests (for 39 patients) were from The Department of Emergency Medicine, and the most frequent type of poisoning case was suicide (19 patients). Most frequently involved pharmacological drug classes in poisoning cases were antidepressants (in 8 cases), stimulants (4), local anesthetics (4), analgesics (3), antihistamines (3) and hypnotic, antipsychotic and antiepileptic. When we 5

6 compared the results of our laboratory and patients findings, male subjects were found considerably higher than the previously published studies. This difference might be originated from the demographic features of Military Forces. In conclusion, we established rapid, sensitive, economical extraction (LL) and analytical (GC/MS) method conditions for acute poisoning cases presented to GATA. With the optimized analyze protocols, toxicological analyzes of many of the weak basic and acidic drugs and chemicals might be possible. 6

7 Çiğdem ÖZEREN GÜR, Yüksek Lisans Tezi.2005,93 Sayfa Danışman :Doç.Dr.A.Kenan TAN STROKLU OLGULARDA ERKEN VE KISA SÜRELİ AMBULASYON EĞİTİMİNE ETKİ EDEN PROGNOSTİK FAKTÖRLER Dünyada üçüncü ana ölüm nedeni olan ve en önemli sakatlık nedenlerinden biri sayılan strokta rehabilitasyon süreci önemlidir. Strok sonrası hastalar genellikle nöroloji kliniklerine başvurduklarından yoğun ve kapsamlı bir rehabilitasyon programı ile fonksiyonel kayıpların en aza indirgenmesi ve hastanın yaşam kalitesinin arttırılarak ekonomik kayıpların azaltılması önem kazanmaktadır. Çalışmamızda akut strok olgularında erken ve kısa süreli ambulasyon eğitimiyle elde edilen tedavi etkinliği ve bunun belirleyicileri araştırılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre akut strok olgularında akut rehabilitasyon ve ambulasyon eğitiminin sonunda 17 olguda ( % 42,5 ) bağımsızlık sağlanabildi. Olgular genelde Brunnstrom ilk devre olduklarından herhangi bir nörofizyolojik yaklaşımdan ziyade dönme, yattığı yerden oturmaya gelme, oturma ve ayağa kaldırma gibi ana aktiviteler üzerinde duruldu. Bu aktiviteler ve ambulasyon eğitimi ile akut strok olgularında kısa süre içinde tedavide etkinlik sağlanması strokta erken dönem ambulasyon eğitimi üzerinde durulması gereğini ortaya koydu. Ambulasyon eğitimine yaş, cinsiyet, meslek, medeni durum, eğitim, dominant taraf, etkilenen taraf, lezyon tipi-lokalizasyonu, geçirilmiş SVO öyküsü, rehabilitasyona başlama zamanı, ambulasyon süresi, risk faktörleri, duysal ve algısal bozukluklar, hemianopsi, strok öncesi fonksiyonel durum gibi faktörler etki etmedi. Mesane-barsak inkontinansı, dil fonksiyon bozuklukları ve beslenme sorunları gibi nörolojik defisitler ve birden fazla nörolojik defisit, başlangıç parezi şiddeti ile oturma dengesi skorlarının düşük olması, başlangıçta koma bulunması, komplikasyonlardan omuz problemleri ambulasyonu olumsuz etkiledi. Motivasyonun iyi olması, spastisitenin düşük seviyede olması, üst ekstremite gelişiminin alt ekstremite ile paralellik göstermesi, duysal ve algısal bozuklukların olmaması, aile desteği ve kişinin yaşayan eşinin olması ambulasyon eğitimini olumlu yönde etkiledi. 7

8 PROGNOSTIC FACTORS EFFECTING THE EARLY AND SHORT TIME AMBULATION EDU CATION IN STROKE CASES Rehabilitation is important in stroke which are the most common third reason of deaths in world and one of the most important causes of disabilities. Because patients usually apply to neurology clinics after stroke, it is important to decrease functional disabilities and economical losses by increasing the quality of life of the patient with an intensive and comprehensive rehabilitation programme. In our study, the efficacy of the early and short time ambulation education and its determinants in acute stroke cases were investigated. In 17 acute stroke patients ( % 42,5 ), self suffiency could be achieved with acute rehabilitation and ambulation education. Because patients were usully Brunnstrom first stage, instead of any neurophysiologic approach, efforts were given to main activities like turning, sitting from a supine position, sitting and standing up. Due to treatment efficiency in acute stroke cases by these activities and ambulation education, should be considered early ambulation education in stroke. Ambulation education was not affected by age, gender, occupation, education, marriage status, dominant side, affected side, lesion type-localisation, cerebrovascular disease history, the time of the beginning of rehabilitation, ambulation time, risk factors, sensory deficits, hemionopsia, functional status before stroke. Ambulation was affected negatively by neurologic deficits like linguistic disabilities, intestinal-urinary incontinans, and nutritional problems and multıple neurologic deficits, severe paresia in the beginning, low sitting balance scores, having coma initially, sholder problems as a complication. Ambulation was affected positively by low level spasticity, improvement in the upper extremity which was parallel to the lower extremity, absence of sensory deficits, familly support, presence of wife-husband. 8

9 Sağ.Ütğm.Gülşah KÖK Yüksek Lisans Tezi,2005,76 Sayfa Danışman :Prof.Dr.Dz.Sağ.Kd.Alb.Nur ŞENEL GATA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS GÖRÜLME SIKLIĞI VE SOSYAL YAŞAMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Bu araştırma, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekoloji Polikliniği ne başvuran kadınlarda üriner inkontinans bulguları yaşayanları saptamak ve bu bulguların sosyal yaşantılarına etkilerini belirlemek amacıyla planlanmış tanımlayıcı bir çalışmadır. 0Araştırma, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekoloji Polikliniği nde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, 1 Kasım Mart 2005 tarihleri arasında GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D Jinekoloji Polikliniği ne başvuran, 20 yaş üstü doğum yapmış ve araştırmayı kabul eden hastalar oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla, incelenen literatür bilgisi doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen Üİ bulgularını saptamaya yönelik ve hastaların risk faktörlerini, Üİ açısından algılarını ve bulguların sosyal yaşantıya etkilerini belirlemeye yönelik iki adet veri toplam formu kullanılmıştır. Veri toplama formları poliklinik bekleme bölümünde araştırma kriterlerine uyan hastalarla yüzyüze görüşmeler yapılarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzdelikler, normal dağılım gösteren alt grup karşılaştırılmalarında tek yönlü varyans analizi (ANOVA), bazı tanımlayıcı 0verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi (Chi-Square test), değişkenler arası ilişkiler ise Pearson ve Spearman Korelasyon katsayısı ile araştırılmıştır. Tüm analizler için yanılma düzeyi olarak α = 0.05 değeri seçilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre; Araştırma kapsamındaki hastaların %37.1 inde Üİ bulguları saptanmıştır. Bu hastaların Üİ bulgulardan etkilenme algıları yüksek olmasına rağmen yetersiz düzeyde bu durumu sağlık problemi olarak düşündükleri, sağlık kurumuna başvurdukları ve tedavi oldukları belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki üriner inkontinans bulguları saptanan hastaların yaşadıkları Üİ tipine göre sosyal, psikolojik ve cinsel yaşantıları değerlendirildiğinde yalnızca psikolojik olarak etkilenme açısından, her üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Miks 9

10 tip Üİ bulguları olan hastaların yaşantılarının psikolojik yönden en yüksek düzeyde etkilendiği tespit edilmiştir. Araştırma sonunda, elde edilen bulgular doğrultusunda, Üİ prevelansını belirlemeye yönelik çalışmaların daha da arttırılması ve sağlık profesyonelleri tarafından toplumun üriner inkontinansa yönelik farkındalık durumlarını arttırmak için özellikle en riskli grup olan kadınlara yönelik ülkemizde inkontinans hemşirelerinin planlı danışmanlık hizmetlerinde yer alması gerekmektedir. 10

11 IDENTİFYİNG THE PREVELANCE AND THE IMPACTS ON SOCİAL LİVES FOR THE URİNARY INCONTİNENCE AMONG THE OUTPATİENT CLİNİC S PATİENTS OF GYNAECOLOGY AND OBSTETRİCS DEPARTMENT IN GMMA This study is a descriptive research which was planned to identify the impacts of the urinary incontinence on the social lives of the patients who has been living the urinary incontinence symptoms in outpatient clinic in GMMA Gynaecology and Obstertrics Department. This research was conducted in the Unit of Outpatients Clinics at GMMA Gynaecology and Obstertrics Department. The sample consisted of the patients who were under 20, had childbirths, got a valid indication for the application of this unit between November 1st, 2004 and March 31st, 2005 and who accepted to participate in the study. In order to obtain data, two identification forms designed by the researcher by analysing the previous literatures were used to identify the patients who had the symptoms of the urinary incontinence and to explore its impacts on the social lives. The data were obtained through face to face interviews. In the analysis of data, means, percentages, ANOVA test for compairing subgroups displaying normal distrubition, and Chi-square test for comparind some descriptive datat were used. The relationships between the variables wrer studied by using Pearson and Spearman Correlation Coefficient Test. For all analysis, the value of α = 0.05 was chosen as error level. According to the results of assesment: In the 37.1% of the patients involved in the research, urinary incontinence symptoms were determined. It was found that although the perceptions of being influenced from these symptoms were high for the patients, they did not think urinary incontinence as a health problem, apply to a health institution and get the necessary treatment. When socail, psychological and sexual lives of the patients who had urinary incontinence symptoms were assessed according to the types of urinary incontinence that they experienced, a significant difference was seen among 11

12 three groups (stress, urge and mixed types) in terms of only being affected psychologically. The lives of the patients with mixed type of urinary incontinence was influenced psychokogically at the highest level. As a result of the study, according to the findings obtained, it is sugested that the number of the studies for determining the prevelance of urinary incontinence should be increased. Also, in order to increase the awarenesslevel of the society on urinary incontinence, staff nurses in incontinence care should be involved in the planned counselling services organized especially for the women who have more risks in our country. 12

13 Dilek KONUKBAY, Yük.Lis.Tezi,2005,106 Sayfa Danışmanı :Yrd.Doç.Dr.Sağ.Bnb.Filiz ARSLAN DİLEK KONUKBAY ENGELLİ ÇOCUK EBEVEYNLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Araştırma, çeşitli derecelerde engelli çocuğa sahip anne babaların umutsuzluk düzeyleri ve problem çözme becerilerini bazı değişkenlere göre (anne-baba yaşı, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, çocuk sayısı, çocuğun engeli, yaşı, cinsiyeti, özel eğitim süresi ve teşhis zamanı, ebeveynlerin bilgi düzeyi, sosyal destek, ilişkilerinde sorun yaşama ve danışmanlık alma durumları) incelemek ve problem çözme becerileri ile umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, Ankara ilindeki özel eğitim merkezlerini temsil edecek şekilde seçilen 12 özel ve iki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmak üzere, toplam on dört özel eğitim merkezinde, Aralık 2004-Nisan 2005 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uygun 281 engelli çocuğun anne ve babası ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Aile Tanıtıcı Bilgi Formu, Umutsuzluk düzeylerini belirlemek için, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Problem çözme becerilerini belirlemek için, Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, Frekans Dağılımları, Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Student t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Tukey s HSD Testi, Pearson Korelasyon Katsayısı ve uygulanan ölçekler için güvenirlik analizinde Cronbach Alfa değeri kullanılarak SPSS 12.0 paket programında analiz edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre; Anne ve babaların, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve bu ölçeğin alt ölçeklerinden, Gelecek İle İlgili Duygular ve Beklentiler, Motivasyon Kaybı ve Umut ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında ve Problem Çözme Envanteri ve bu envanterin alt ölçeklerinden, Aceleci, Düşünen, Kaçıngan ve Planlı Yaklaşım ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, Değerlendirici ve Kendine Güvenli Yaklaşım alanlarındaki farkın ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Anne ve babaların yaşının, eğitim ve gelir düzeyinin, çocuğun engel durumunun, yaşının, aldığı özel eğitim süresinin, ebeveynlerin çocuğun engeli ile ilgili bilgi düzeyinin, yeterli yardım ve destek alma, eşi ile ilişkilerinde sorun yaşama ve sağlık personelinden danışmanlık alma durumlarının, umutsuzluk düzeyleri üzerinde etkili faktörler olduğu, engelli çocuğun cinsiyetinin, ailenin çocuk sayısının ve çocuğun engel durumunun teşhis zamanının ise umutsuzluk düzeyleri üzerinde etkili olmadığı bulunmuştur. 13

14 Anne ve babanın, eğitim ve gelir düzeyinin, çocuğun engel durumunun, yaşının, çocuğun engel durumunun teşhis zamanının, ebeveynlerin çocuğun engeli ile ilgili bilgi düzeyinin, yeterli yardım ve destek alma, eşi ile ilişkilerinde sorun yaşama ve sağlık personelinden danışmanlık alma durumlarının, problem çözme becerileri üzerinde etkili faktörler olduğu, anne ve babanın yaşının, çocuğun aldığı özel eğitim süresinin, cinsiyetinin ve ailenin çocuk sayısının ise problem çözme becerileri üzerinde etkili faktörler olmadığı bulunmuştur. Anne ve babaların Umutsuzluk Ölçeği ile Problem Çözme Envanteri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve ebeveynlerin umutsuzluk düzeyleri arttıkça problem çözme becerileri konusunda kendilerini daha yetersiz olarak algıladıkları belirlenmiştir. Araştırma sonunda, araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur. 14

15 THE RELATION BETWEEN HOPELESSNESS LEVEL AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF PARENTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES The present study investigated and indicated the relation between the hopelessness level and problem-solving abilities of the parents of children with different disabilities, related to some variables such as parents age, education status, amount of income, number of offsprings, type of disability of the child, child s age and sex, amount of time spent in special care centers, time of diagnosis, social support, the problems experienced between the spouses, information level of the family regarding the illness, and other counselling services. This research consisted of 281 parents of children with disabilities, from a representative sample of twelve private and two goverment issued special care centers/schools in Ankara, between December 2004 and April In order to gather data from the participants; Family Descriptive Information Sheet, a questionnere developed by the researcher, Beck s Hopelessness Scale (BHS) and Problem Solving Inventory (PSI) were used. The data collected from the families were then analysed by using SPSS 12.0 program to get Frequency Distribution, Arithmethic Average, Standart Deviation, Student t-test, Variance Analysis, Tukey HSD Test, Pearson Correlation Coefficient and Cronbach Alpha values. The results of the parents on the BHS "Future Expectations", "Loss of Motivation" and "Hope" scales indicated no difference between mother and father statistically. There were no significant differences found between fathers and mothers when subscales of PSI were considered, except for the Approach Evaluation Style and Problem Solving Confidence. The parents age, level of education, amount of income, type of disability of the child, child s age, amount of time spent in special care centers, information level of the family regarding the illness, the problems experienced between the spouses, social and spouse support as well as other counselling services were found to be effective on the level of hopelessness. Child s sex, number of offsprings and time of diagnosis were found not to be effective on the level of hopelessness of the parents. The parents level of education, amount of income, type of disability of the child, child s age, time of diagnosis, information level of the family regarding the illness, social and spouse support, the problems experienced between the spouses and support from the proffessionals were found to be the effective factors on problem-solving, where, the factors of parents age, child s sex, amount of time spent in special care centers and number of offsprings were found not to be that effective. 15

16 A statistical and a positive correlation was found between the Parents Hopelessness Scale and the Problem Solving Inventory. It was also found that as the parents hopelessness level increases, their dealing with the problems (problem-solving) decreases. At the end of the research, some suggestions were made on the current findings. 16

17 Ayla DEMİRTAŞ, Yüksek Lisans Tezi,2005,104 Sayfa Danışman : Prof.Dr.Sağ.Kd.Bnb.Nalan AKBAYRAK TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARIN HASTALIKLARINI KABULLENME VE UYUM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ Bu araştırma, tip 2 Diyabetli hastaların hastalıklarını kabul ve uyum kriterlerinin belirlenmesi amacıyla niteliksel olarak tasarlanmıştır. Araştırma, GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalında yapılmıştır. Tip 2 diyabetli hastalar araştırmanın evrenini, Aralık 2004, Mart tarihleri arasında Endokrinoloji ve metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı poliklinik ve kliniğine başvuran ve kriterlere uyan 43 hasta, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplamak amacıyla, literatür incelemesinin ardından araştırmacı tarafından derinlemesine bireysel görüşmeler ve bir odak grup görüşmesi yapılmıştır. Hastalığın kabullenme ve uyum kriterlerini belirlememize sebep olabilecek, uygun bilgilerin toplanmasına yardımcı olacak, anlaşılır ve doğru yapılandırılmış soruların yer aldığı, aksamadan çalışan ve güvenilir sonuçlar elde etmeyi sağlayacak görüşme formu oluşturulmuştur. Bu görüşme formuyla veriler toplanmıştır. Ayrıca demografik ve tanıtıcı bilgiler, ayrı bir formla toplanmıştır. Görüşmelerin samimiyetle yapılabilmesi için, hastalarla yalnız görüşülmüş olup, hasta için en uygun zaman ve rahat ortamların seçilmesine gayret edilmiştir. Görüşmelerin tümü, hastaların onayı alındıktan sonra bant kaydına kayıt edilerek yapılmıştır. Görüşmelerin yapıldığı gün bant kayıt çözümleri yapılıp, yazıya aktarılmıştır. Elde edilen bu veriler temalar altında organize edilmiş, ilişkilendirilmiş ve anlamlandırılmıştır. Görüşülen bireylerden doğrudan alıntılara yer verilerek, betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, tip 2 diyabetli hastaların hastalıklarını kabullenme aşamalarında, ilk şok ve aldırmazlık, inkar, öfke ve başkaldırma, pazarlık, üzüntü ve geri çekilme, depresyon ve kabullenme yaşadıkları, bazı hastaların ise, normal dışı adaptasyon sağlayarak boyun eğme ve sahte kabul yaşadıkları görülmüştür. İlk şok döneminde; şaşırdıkları, şok oldukları, korktukları, üzüldükleri, inanamadıkları, ağladıkları, yıkıldıkları, morallerinin bozulduğu, ailesinde DM. olanların kendisinde de hastalığın olmasına şaşırmadıkları, İnkar döneminde; teşhis ve tahlillerine inanmadıkları bunun için başka doktora gidip, tahliller yaptırdıkları, hayatlarına eskisi gibi devam ettikleri, hasta olduklarını hissetmedikleri, içlerinde bir boşluk oluştuğu, hastalığın önemli olmadığı, hastalığa uyum sağlayamadıkları, 17

18 hastalığının geçici olduğunu, savunma mekanizmalarının kullanıldığı, hastalıklarını arkadaşlarından gizlediği, Öfke ve Başkaldırma döneminde; Öfkelerini daha çok Allah a yönlendirdikleri, en çok hasta olmalarına, diyetlerine ve tedavilerine öfke duydukları ve uyum sağlayamadıkları, sağlık personeli ve ailesine de kızgınlık yaşadıkları, hastalıktan korktukları için sinirli ve öfkeli oldukları, Pazarlık döneminde; en çok tedavisinin ve diyetinin çeşitli yönleri için pazarlık yaptıkları, Tanrıdan ikinci bir şans istedikleri, Üzüntü ve geri çekilme döneminde; üzülerek ağladıkları, ölümü düşünerek korktukları, kendilerini sıkıntılı, bıkkın, yılgın, yorgun ve halsiz, unutkan, sinirli hissettikleri, sosyal yaşamdan çekildikleri, yalnızlaştıkları, hastalığın kendilerini kısıtladığını, Kabullenme döneminde, hastaların tedavilerine, diyetlerine, egzersizlerine uyum sağlamak için çaba sarf ettikleri, hastalıkla yaşamayı öğrenebilmek için bilgi topladıkları, sağlık personeline güvendiklerini ve önerilerine uydukları, DM dan daha kötü bir hastalığa sahip olabileceklerini düşündükleri, hastalıkla beraber yaşayabileceklerini ifade ettikleri görülmüştür. Boyun eğme ve sahte kabul yaşayan hastalar ise; hastalıklarını Allah ın verdiğini, ancak Allah ın alacağını düşünerek, iyileşme ve hastalığına uyum için çaba sarf etmediklerini, hastalığın kaderleri olduğunu ve çekmek zorunda olduklarını ifade etmişlerdir. Bu ifadeler gruplandırılarak 94 maddeden oluşan kabul ve uyum kriterleri haline getirilmiştir. Bu çalışma sonucunda; tip 2 diyabetli hastaya bakım veren hemşire ve sağlık personeline, hastalığın kabullenme sürecini bilmesi, hastasının ihtiyacına uygun iletişim kurması ve eğitim vermesi önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Hastalığın Kabulü, Diyabete uyum 18

19 THE DETERMINATION OF CRITERIONS FOR THE ACCEPTANCE AND ADAPTATION OF TYPE II DIABETES MELLITIS PATIENTS This research is qualitatively designed for the determination of criterions for the acceptance and adaptation of type II diabetes mellitus patients. This research is conducted in the Department of Endocrinology and Metabolism in Gulhane Military Medical Academy. 43 patients of the department between December 2004 and March 2005 were accepted for this research. For data collection, a literature search, personal and focal group interviews are applied. A well-working, reliable questionnaire constituted of clear, truly built questions which will help obtaining convenient data to determine the criterions of acceptance of disease and adaptation of the patients is prepared. Demographics are collected by another questionnaire. Private interviews are organized for the secrecy and comfort of the patients. Voice recordings are applied with the verbal consents of the patients. Voice recordings are converted to written documents in the day of interview. Obtained data is classified, associated and interpreted later. In the conclusion, it is observed that some type II diabetes mellitus patients experience first shock (trauma) and indifference, denial, anger, insubordination, haggling, despair, regression, depression and acceptance although some others experience extraordinary adaptation, submission and fake acceptance. In the first shock period, it is observed that some patients pass through a subperiod in which they, surprised, get shocked, afraid, feel upset, couldn t believe, weep, get depressed some others who have DM patients in their family don t even get surprised. In our study, patients, wanted to be examined by some others for the reason that they didn t believe to the results of laboratory results, continued to live usual life, didn t feel their disease, felt an emptiness inside, didn t feel the importance of the illness, couldn t get adapted to the disease, felt their disease as temporary, used defense mechanisms, hid their disease even from their friends. In the rebellion and anger period, the DM patients were observed to; direct their anger to the God, get angry with their disease, children, spouse, health staff, diet and treatment, couldn t get adapted to their disease, be angry and nervous for the reason that they were afraid of their disease. 19

20 Fatma İlknur ÇINAR, Yüksek Lisans Tezi,2005,99 Sayfa Danışman : Prof.Dr.Sağ.Kd.Bnb.Nalan AKBAYRAK DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TAKİBİNDE TELEFONLA İZLEM HEMŞİRELİĞİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Araştırma; DM lu hastaların telefonla izlem hemşireliği yoluyla takibinin, diyabet kontrolüne etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır. Çalışma, Kasım 2004-Mayıs 2005 tarihleri arasında GATA İç Hastalıkları Klinik ve Polikliniği nde yürütülen, belirtilen kriterlere uygun seçilen 31 DM lu hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama amacıyla literatür incelemesinin ardından geliştirilen, hastaların demografik özellikleri, tıbbi bilgileri, metabolik ve kontrol sonuçları ve memnuniyet durumunun kaydedildiği, Diyabetes Mellituslu Hasta Takip Formu, Telefonla Görüşme Formu, Hasta Yönlendirme Formu, Hasta Memnuniyeti Anket Formu, Metabolik Kontrol Sonuçları Takip Formu, Diyabetik Ayak Takip Formu, Şeker Ölçüm Sonuçları Kayıt Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin kodlama ve analizinde SPSS 11.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışma 12 haftalık planlanmıştır. İlk görüşmede hastalara formlar uygulanmış, eğitim verilmiş ve hastalıklarıyla ilgili karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiştir. Tespit edilen sorunlara yönelik olarak her hasta ilk ay telefonla haftada 1 kez, diğer aylarda ise 15 günde bir kez olmak üzere, ortalama 8 kez aranmıştır. Telefonla izlem sırasında problem saptanan hastalara, saptanan probleme yönelik tekrar eğitim verilmiş ve bir sonraki iletişimde izlenecek sorun hanesine kaydedilmiştir. Gerekli görüldüğü zamanlarda hastalar kontrol amacıyla hastaneye çağrılmış ve telefonla izlem sırasında eksik bulunan konularda hasta ve ailesine özel eğitim tekrarlanmıştır. Grubun yaş ortalaması 56,1±9,7 yıldır. Araştırma kapsamındaki diyabetik hastaların büyük çoğunluğu aktif olarak çalışmamakta ve öğrenim durumları orta düzeydedir. Hastaların birçoğunun diyabet eğitimi yetersiz ve uyum problemi yaşamaktadır. Üç aylık izlem süresinin sonunda hastaların HbA1c, AKŞ, PPKŞ, total kolestrol, LDL-kolestrol, BKI, sistolik ve diyastolik kan basıncı değerlerinde ve hipoglisemi yaşama sıklığında istatistiksel olarak önemli azalma saptanırken (p<0,05), trigliserit ve HDL kolestrol değerlerinde istatistiksel olarak önemli fark saptanmamıştır. İzlem başlangıcı ve sonunda, diyet, egzersiz, ilaç kullanımı ve yeterli ayak bakımına uyum konusunda anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Hastaların tamamının telefonla izlem hemşireliğinden memnun oldukları ve izlem sırasında izlem öncesine göre, maliyet ve hastaneye başvuru sayılarında artış olduğu tespit edilmiştir. 20

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article 2008 2012 Yılları Arasında Adli Toksikoloji Laboratuvarına Gelen Olguların Değerlendirilmesi Evaluation of Cases Consulted to Forensic Toxicology

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları

Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları Ayla Ünsal * Nilüfer Ergül ** Özet Amaç: Bu çalışma, Türkiye deki hemşirelik araştırmalarında kullanılan

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 114-118 Orijinal Makale Gaziantep bölgesindeki anne ve babalarýn sünnet ile ilgili bilgi, tutum ve davranýþlarý Ercan Sivaslý 1, Ali Ýhsan Bozkurt 2, Haluk

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ABDOMİNAL YOLLA YAPILAN WEDGE KOLPEKTOMİNİN ÖN KOMPARTMAN DEFEKTİ VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.

Detaylı

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ UZMANLIK

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Çalışan Güvenliğinde n Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Yrd.Doç. Dr. Arzu ORGAN PAU. Đ.Đ.B.F. Kınıklı Kampüsü DENĐZLĐ Tarık GÜRBÜZ BSK nesi DENĐZLĐ 1.Özet 2009

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

EXAMINING THE INFLUENCE OF THE PERCEPTUAL MOTOR DEVELOPMENT PROGRAM ON BALANCE AND FASTNESS IN 5-YEAR OLD PRESCHOOL CHILDREN

EXAMINING THE INFLUENCE OF THE PERCEPTUAL MOTOR DEVELOPMENT PROGRAM ON BALANCE AND FASTNESS IN 5-YEAR OLD PRESCHOOL CHILDREN OKUL ÖNCESİ 5 YAŞ GRUBUNDA ALGISAL MOTOR GELİŞİM PROGRAMININ DENGE VE ÇABUKLUK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale,

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT İLE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients 1 Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients Variables Results N mean±s.d. Age (years) 45,8±1,3 Gender Female 73 (44%) Male 93(56%) Hand dominance Right 147 (88,6%) Left 19 (11,4%)

Detaylı

Prevention and Control of Infection. Anadolu Medical Center. August, Departman Tarih

Prevention and Control of Infection. Anadolu Medical Center. August, Departman Tarih Prevention and Control of Infection Anadolu Medical Center August, 2014 Departman Tarih Prevention and Control of Infections (PCI) Infection Prevention and Control Program: Identify and reduce the risks

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 212;13(4):186-19 doi: 1.555/134.853.212.35119 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu

Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu The knowledge level of students at Halic University on spinal cord injuries Türkiye Acil Tıp Dergisi - Turk J Emerg Med 2010;10(1):15-19

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Gülşah ŞAKOĞLU

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Gülşah ŞAKOĞLU BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BÜRO HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Gülşah ŞAKOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı