Hepato-Pankreatiko-Bilier Sistem Kanserlerinde Tan ile Tedavideki Geliflmeler ve Onkolojik Cerrahi Merkezlerinin Rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hepato-Pankreatiko-Bilier Sistem Kanserlerinde Tan ile Tedavideki Geliflmeler ve Onkolojik Cerrahi Merkezlerinin Rolü"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Hepato-Pankreatiko-Bilier Sistem Kanserlerinde Tan ile Tedavideki Geliflmeler ve Onkolojik Cerrahi Merkezlerinin Rolü Prof. Dr. Ertu rul Göksoy Özellikle son yirmi y l içinde t ptaki gerek tan, gerekse tedavi seçenekleri yönünden ola anüstü ilerlemelere paralel olarak onkoloji sahas nda, bilhassa hepato-pankreatiko-bilier kanserlerde de büyük geliflmeler görülmüfltür. Kanserlerin oluflumundaki risk faktörleri, onkogenler (K-ras, Her-2 neu) ve tümör supresor genleri (p53, p21, p16 gibi) hakk ndaki bilgiler artmaya devam etmektedir. mmünolojik ve genetik çal flmalar gelecekte daha h zla devam edecektir. Görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemeler de üst seviyede olmufltur. Bilgisayarl tomografi (BT), magnetik rezonans (MR), spiral BT, MR kolanjiografi, pozisyon emisyon tomografisi (PET) gibi yöntemler tan ve tedavi planlamas nda önemli bir dayanak olmaya devam etmektedirler. Giriflimsel endoskopik ve radyolojik yöntemlerle de kürabl olmayan kanserlerde palyatif çözümler veya cerrahi giriflime haz rl k çal flmalar yap labilmektedir. Evrelendirme ve s n fland rma çeflitleri aras nda biraz kar fl kl k olsa da, uluslararas kabul görenler giderek daha çok kullan lmaya bafllanm flt r (Bismuth, Okuda,Wanebo, Frankfurt s n fland rmalar ) l y llarda iletiflim sahas nda ve haberleflme teknolojisindeki ilerlemeler de geliflmelerin h z n art rm flt r. Uluslararas kongreler, çok merkezli çal flmalar, ulusal s n r tan mayan merkezler aras nda bilgi ve tecrübe aktar m özellikle az görülen kanserlerde veya deneyim eksikli inde mesafeleri daraltm flt r. nternet ile telekonferansla bilgi ve görüntü aktar m ilerlemelerin h z - n süratlendirmektedir. Hepato-pankreatiko-bilier kanserlerde tan ve tedavide hâlâ tart flmal sorunlar devam etmektedir. Safra staz na yolaçan bilier tümörlerde preoperatif safra drenaj n n de eri (devam hakk nda fikir birli i vard r) veya genifl karaci er rezeksiyonu gereken karaci er tümörlerinde preoperatif ven trombozu- 153

2 Ertu rul Göksoy nun avantaj hakk nda (de eri tart flmal d r) fikir ayr l klar önümüzdeki y llarda da devam edecektir. Baflar l bir kanser cerrahisi için radikalitenin rolü tart flmas z devam etmektedir. Kürabl bir giriflim için rezeksiyon s n rlar nda gerek makroskopik, gerek mikroskopik metastazlar n bulunmad bir rezeksiyon flartt r (RO-rezeksiyon). Münih Teknik Üniversitesi Cerrahi Klini inde yap lan bir çal flmada pankreas kanserinde RO-rezeksiyon oran %44,2, periampuller tümörlerde %92,4 olarak bildirilmifltir (Schuhmacher ve Siewert, 2001). yi bir onkolojik cerrahi merkezinde bu oranlar bu flekilde yüksek bulunmaktad r. Çok geniflletilmifl kanser ameliyatlar yla morbidite ve mortalite oranlar nda yüksekli in azalmad, uzun süreli sa kal m n artmad da üzerinde durulmas gereken bir husustur. Son y llardaki görüntüleme ve cerrahi tekniklerindeki geliflmeler non-rezektabl olgularda di er cerrahi yöntemlerin uygulanmas n sa lam flt r. Böylece bu yöntemler hem palyatif, hem de preoperatif haz rl k amac yla kullan - labilmektedir. Kemoterapi ve radyoterapinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif kullan m daha rasyonel bir hal alm flt r. Pankreas kanserlerinde intraoperatif radyoterapi (IORT) çal flmalar devam etmektedir. Yeni kemoterapötiklerin sistemik uygulamalar n yan nda regional yoldan kullan m sa kal mda etkili sonuçlar vermektedir. Son 20 y l içinde karaci er cerrahisinde ve transplantasyonunda bafl döndürücü geliflmeler olmufltur. Karaci er tümörlerinde geniflletilmifl rezeksiyonlar, ex-situ(veya ante-situ) karaci er rezeksiyonu, hatta karaci er transplantasyonu ile geçmifl 20 y l öncesine göre daha iyi sonuçlar al nmaktad r. 40 y ldan beri devam eden xenotransplantasyon (de iflik türler aras nda, hayvandan insana organ nakli) çal flmalar son y llarda bir yeni boyut almaya bafllam flt r. Haz rlanm fl hayvanlardan genetik özellikleriyle histokompatibl organ nakli ile yeni bir ç r aç lacakt r. Özellikle anatomisi ve yap s aç s ndan uygun domuzlardan bu flekilde nakil ile rejeksiyon sorunu afl l rsa karaci er tümörlü hastalara yeni bir ufuk do acakt r (Göksoy, 1993). Özellikle ilerlemifl kanserlerde "sanki hastalar n ölüme terk edilmesi bir kader" iken, cerrahinin yan s ra di er tedavi seçenekleriyle de bazen birkaç y - l aflan yaflam flans elde edilmektedir. Gelece in onkolojisinde kaliteli cerrahi ifllemlere, multidisipliner yaklafl mlara ihtiyaç vard r. Cerrahinin yan s ra medikal ve radyasyon onkolojisi, radyoloji ve endoskopinin de katk s yla oluflan multidisipliner uygulamalar önemli bir ad md r. Olumlu sonuçlar n al nmas için önemli flartlardan biri de onkolojik cerrahi merkezlerdir. 154

3 Hepato-Pankreatiko-Bilier Sistem Kanserlerinde Tan ile Tedavideki Geliflmeler ve Onkolojik Cerrahi Merkezlerinin Rolü Bir onkoloji merkezinin tan m nda flu sorular n da cevapland r lmas önemlidir: 1. Üniversite klinikleri e itim ve araflt rma ile u rafl rken komplike, uzun ve zahmetli u rafl isteyen hastalarla ilgileri ne kadar olabilir? 2. Merkezlerin multidisipliner anlay fla uyan, geliflmifl bölümleri var m - d r? 3. Bölgedeki nüfusun kanser oranlar yla ilgili hastal klar grubuyla u rafl dikkate al nm fl m d r? Böyle bir merkezde 24 saatlik devaml ifllerlik (yo un bak m, rutin tetkiklerin yap labilmesi v.b), klinik personelinin ve sorumlu hekimlerin tecrübelerinin yeterli olmas gerekir. Yöneticinin de ekip çal flmas na uygun, e itimli ve tecrübeye sahip bulunmas lâz md r. Onkolojik cerrahinin geliflimindeki cerrah n rolü, radikalitenin ve multimodal tedavi uygulamalar n n önemi böyle merkezlerde olmas gereken belli bafll faktörlerdir (Bumm ve Siewert, 1999; Göksoy, 2001). Komplike tümör ameliyatlar (özofajektomi, pankreatiko-duodenektomi, karaci er rezeksiyonu gibi) belirli özellikleri mevcut onkolojik cerrahi merkezlerde gerçeklefltirilirse morbidite ve mortalitede belirgin bir düflme olur. Literatür verilerine göre cerrah n kiflisel tecrübesinden çok, klini in deneyimi mortalite oran n düflürmektedir (Ullrich ve Sombrowski, 2000). Cerrah n yapt ameliyat say s n n yan nda, klinikte yap lan giriflim say s n n da rolü ortaya konmufltur (Liebermann ve ark., 1995; Begg ve ark., 1996; Porter ve ark., 1998, Sosa ve ark., 1996). Liebermann ve ark. (1995), pankreas cerrahisi ile u raflan hastanelerin ameliyat say lar na göre mortalitelerinin de de iflti ini, az ile orta hacimli hastanelerdeki oran n pek farketmedi ini, ama minimal ile yüksek oranlar n çok farkl oldu unu belirtmifllerdir (Tablo 1). Yine cerrahlar n mortalite oranlar na Tablo 1. Hastanelerin pankreas ameliyat say lar na göre mortalite oranlar (Liebermann ve ark., 1996) Hastanedeki Y ll k Mortalite ameliyat say s ameliyat say s % Minimal < Az Orta Yüksek >

4 Ertu rul Göksoy etkisi de Tablo 2 de gösterilmifltir. Cerrahlardan çok kliniklerin ameliyat say - lar ve donan m daha etkili olmaktad r. Ortalama cerrahlar n 10, klinikdeki ameliyat say s n n 20 olmas yla daha iyi sonuçlar al nd bildirilmektedir. Tablo 2. Cerrahlar n mortalite oranlar na etkileri (Liebermann ve ark., 1995) Y ll k Mortalite ameliyat say s % Az < Orta Yüksek > Bu sonuçlar ayn zamanda rezektabilite ve yaflam beklentisi, nüks gibi uzun süreli takip neticelerinde de benzer olmufltur. Porter ve ark.(1998), rektum kanseri ameliyatlar nda tecrübeye ba ml olarak rezektabilite oranlar n n yüksek oldu unu, lokal nükslerin %21,1 den %10,4 e düfltü ünü, 5 y ll k sa kal m oran n n %54,5 den %67,3 e yükseldi ini vurgulam fllard r. Uzmanlar n gözetiminde yap lan asistanlar n olgular n n da benzer sonuçlar verdi i belirtilmifltir. Begg ve ark. (1996) da hastanelerin ameliyat say lar n n mortalite oranlar nda etkili oldu unu, orta ile yüksek say lar aras nda belirgin fark bulmad klar n bildirmifllerdir (Tablo 3). Onkolojik cerrahinin geliflimindeki en önemli faktörler cerrahlar n rolü ile merkezlerin özellikleridir. Cerrahlar n onkoloji hakk nda birikimlerinin bulunmas, multidisipliner çal flmaya e ilimi ve aktif sürekli e itimi en önemli etkenlerdir (Balch ve ark., 1994). Tablo 3. Özofagus kanserlerinde hastane ameliyat say s yla mortalite iliflkisi (Begg ve ark., 1996) Hastanedeki Y ll k Mortalite ameliyat say s ameliyat say s % Az < Orta Yüksek <

5 Hepato-Pankreatiko-Bilier Sistem Kanserlerinde Tan ile Tedavideki Geliflmeler ve Onkolojik Cerrahi Merkezlerinin Rolü Büyük ve sorunlu onkolojik giriflimlerin uygulanaca ve takip edilebilece- i merkezlerin baz özelliklere sahip olmas gerekir: 1. Multidisipliner faaliyetlerin yürütülebilece i geliflmifl bölümleri olmal d r. 2. Bu merkezlerde do ru preoperatif tan n n yap laca teknik olanaklar bulunmal d r. Giriflimsel ve konvansiyonel giriflim yapabilen radyoloji klini i (BT, MRT, PET-pozitron emisyon tomografisi), endosonografi, endoskopi, laparoskopi, patoloji v.b. 3. Multimodal tedavi seçeneklerinin uygulanaca klinikler olmal d r: Medikal ve radyasyon onkolojisi, moleküler genetik laboratuvar vb. 4. Cerrahi kliniklerinde yo un bak m, ara yo un bak m servislerinin bulunmas. Ayr ca total parenteral nütrisyon, fizyoterapi ve stoma bak m yap - labilmelidir. 5. Tek kiflilik kararlar yerine interdisipliner tümör kurulu veya tümör toplant s gibi çok merkezli fikir al fl-verifli yap lmal d r. Gerekti inde internet ile telekomünikasyon seçenekleri kolayl kla kullan lmal d r. 6. E itim: Büyük merkezlerde çal flanlar n sürekli e itimi sa lanmal d r; kitap, kongre, yayg n internet ve telekonferanslarla bilgi tazeleme ve konsültasyon yapma imkânlar n n olmas gerekir. 7. Onkolojiyle meflgul olan merkezlerde mutlaka dokümantasyonun yan s ra TNM s n flamas ve evreleme, R-rezeksiyon s n flamas, preoperatif ifl görme kapasitesi (Karnofsky indeksi ve benzeri çal flmalar) yap lmal d r. ptnm ve postoperatif takip yap lmal ve arflivlenmelidir. Sonuçlar n belirli zamanlarda yay nlanmas gereklidir. Bu flartlar n oluflumuyla özellikle deneyim isteyen hepato-pankreatiko-bilier kanserlerde ameliyat morbiditesi ve mortalitesi azalarak, uzun süreli daha iyi bir yaflam süresi elde edilecektir. KAYNAKLAR 1. Balch CM, Bland KI, Brennan MF, Cameron JL: What is a surgical oncologist? Ann Surg Oncol 1: 2-4, Begg CB, Cramer LD, Hoskins W J, Brennan M F: Impact of hospital volume on operative mortality for major cancer surgery. JAMA 280: , Bumm R, Siewert JR: The situation of oncological surgery in Germany 1998: Current questionnaire results. Chirurg 70: , Göksoy E: Organ Transplantasyonlar nda Geliflmeler (T.E. Starzl dan Çeviri). Sandoz Ürünleri A.fi. stanbul, Göksoy E: Almanya daki önemli onkolojik cerrahi merkezlerindeki gözlemler. Bas lmam fl DAAD Burs Raporlar, 1993, Göksoy E: Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri. Ed: E.Göksoy, H.Uzunismail. Gastrointestinal Sistem Hastal klar..ü. Cerrahpafla T p Fak. STE Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 23. stanbul, 2001; s Liebermann MD Kilburn H, Lindsey M, Brennan MF: Relation of perioperative deaths to hospital volume among patients undergoing pancreatic-resection for malignancy. Ann Surg 222: , Pitt HA: Biliary malignancies: modest gains, residual strains (Editorial). HPB 3: , Porter GA Soskolne CL, Yakimets WW, Newmann SC: Surgeon-related factors and outcome in rectal cancer. Ann Surg 227: ,

6 Ertu rul Göksoy 10. Ringe B: Leberchirurgie (Editorial). Chir Gastroenterol 14: , Schuhmacher C, Siewert JR: Therapiemodalitaeten und Prognose. Prognosefaktoren in der chirurgischen Onkologie. Chirurg 72: , Sosa JA, Bowmann HM, Tielsch JM: Importance of hospital volume in overall management of pancreatic cancer. Ann Surg 228: , Ulrich B. Sombrowski J: Centers of Excellence aus der Sicht eines Krankenhauschirurgen. Deutsche Gesellschaft für Chirurgie-Mitteilungen 5: ,

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

AC L BAKIM VE HEK ML K H ZMETLER NE TOPLU BAKIfi

AC L BAKIM VE HEK ML K H ZMETLER NE TOPLU BAKIfi .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Acil Hekimlik Sempozyumu 16-17 Ekim 1997, stanbul, s. 9-18 AC L BAKIM VE HEK ML K H ZMETLER NE TOPLU BAKIfi Prof. Dr. Ertu rul Göksoy Herkese

Detaylı

OLA ANÜSTÜ DURUMLARDA SA LIK H ZMET VE YÖNET M

OLA ANÜSTÜ DURUMLARDA SA LIK H ZMET VE YÖNET M Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kitle Yaralanmalar ve Afet Hekimli i Sempozyumu 9-10 Mart 2000, stanbul, s. 9-21 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 119-131 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 79-85 n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz In Situ kavram malign de

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Dünyaca ünlü Mayo Clinic ten prostat sorular na cevaplar inflamasyon büyüme kanser

Dünyaca ünlü Mayo Clinic ten prostat sorular na cevaplar inflamasyon büyüme kanser Dünyaca ünlü Mayo Clinic ten prostat sorular na cevaplar inflamasyon büyüme kanser GÜNEfi K TABEV Önsöz P rostat hastal temelde, meme hastal klar n n erkekteki karfl l gibidir. Nas l kad nlar meme kanserinden

Detaylı

PER NATAL TRANSPORT. Prof. Dr. M. Arif Akflit

PER NATAL TRANSPORT. Prof. Dr. M. Arif Akflit PER NATAL TRANSPORT Prof. Dr. M. Arif Akflit Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Neonatoloji Bilim Dal, Eskiflehir, Türkiye aaksit@ogu.edu.tr ÖZET Ülkelerin geliflmifllik

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES

KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES KÜNT KARIN TRAVMALI SOL D ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVAT F YAKLAfiILAN HASTALARIN DE ERLEND R LMES Kadir Koray BAfi, Mehmet ALTINTAfi, Ayhan ÇEV K, Nejdet B LD K, Gülay DALKILIÇ, Hüseyin EK NC, Mustafa

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yap lan Hastalarda Dökümantasyon

Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yap lan Hastalarda Dökümantasyon Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yap lan Hastalarda Dökümantasyon Mustafa ÇET NER Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji Bilim Dal G R fi lk transplantasayonun gerçeklefltirildi i 1968

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

Gonca Gökdemir, Adem Köfllü fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi Dermatoloji Klini i

Gonca Gökdemir, Adem Köfllü fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi Dermatoloji Klini i Baflyaz Editorial Amerika Birleflik Devletleri nde Dermatoloji Asistan E itimi: Türk Dermatoloji Asistan E itiminde Yeni Bir Model Oluflturulabilir mi? Gonca Gökdemir, Adem Köfllü fiiflli Etfal E itim

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi ÖZET flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi Bu çal flmada illerin iflgücü piyasas aç s ndan risklerini belirleyen analizler yap lm flt r. Genellikle,

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134 ISSN 1016-5134 SENDROM AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007 flini iyi yapmak Prof Dr Süheyla ÜNAL sunal@inonu.edu.tr Maslow un ihtiyaçlar hiyerarflisinde en üst

Detaylı

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ard ndan 8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN ki y ll k bir çal flma ve haz rl k sonras nda 4 ile 7 Kas m 2009 tarihleri aras nda Antalya n n bat k y fleridinin en sonunda

Detaylı

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI*

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Kriz Dergisi 13 (3): 15-26 TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Ö. Uçan** ÖZET Türkiye de yap lm fl, intihar konu alan çal flmalar n de erlendirilmesini içeren bu

Detaylı

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar...

Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... SA LIK POL T KASI Genel sa l k sigortas yolundaki anaforlar... Prof. Dr. Sabahattin Ayd n 1959 y l Bolu do umlu. stanbul Üniversitesi T p Fakültesi nden 1985 y l nda mezun oldu. Trakya Üniversitesi T p

Detaylı

stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar

stanbul Tabip Odas na Baflvurulan T bbi Uygulama Hatalar .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu u, T bb Malpraktis ve Adli Raporlar n Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 48 fiubat

Detaylı