MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER"

Transkript

1 MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER (1) A³a daki her bir önermenin do ru mu yanl³ m oldu unu belirleyiniz. Do ruysa, gerekçe gösteriniz; yanl³sa, bir kar³-örnek veriniz. (a) (a n ) n N dizisi yaknsak ve (b n ) n N dizisi raksaksa, (a n +b n ) n N dizisi raksaktr. (b) (a n ) n N ve (b n ) n N dizileri raksaksa, (a n + b n ) n N dizisi raksaktr. (c) (a n ) n N dizisi yaknsaksa, ( a n ) n N dizisi de yaknsaktr. (d) (a n ) n N ve (b n ) n N dizileri yaknsak, ve her n N için a n < b n ise, lim a n < lim b n olur. (e) (a n ) n N dizisi snrl de ilse, bu dizinin yaknsak bir alt-dizisi yoktur. Çözüm. (a) DO RU. E er (a n +b n ) n N dizisi yaknsak olsayd, limit kurallarndan dolay yaknsak iki dizinin farknn da yaknsak olmas gerekece inden, genel terimi b n = (a n +b n ) a n olan (b n ) n N dizisinin de yaknsak olmas gerekirdi. (b) YANLI. Genel terimleri a n = n ve b n = n olan diziler raksak olmalarna kar³n, a n + b n = n n = genel terimli sabit dizi (sfra) yaknsar. (c) DO RU. E er (a n ) n N dizisinin limiti a ise, üçgen e³itsizli inden dolay a n a a n a gerçeklendi inden, ( a n ) n N (limiti a olan) yaknsak bir dizi olur. dizisi de (d) YANLI. Genel terimleri her do al n says için a n = 1 ve b n = n olan yaknsak (a n ) n N ve (b n ) n N dizileri için a n < b n e³itsizli i her n indisi için do rudur; ancak lim a n = 1 = lim b n olur. (e) YANLI. Her n N için a n = n ve a n 1 = 1/n olarak tanmlanan (a n ) n N dizisi (çift indisli terimleri snrl olmad ndan dolay) snrl de ildir; fakat bu dizinin (a n 1 ) n N = (1/n) n N alt-dizisi (sfra) yaknsar.

2 () Limit tanmn kullanarak, lim n n = 1 oldu unu gösteriniz. Çözüm. ɛ > sabitlensin, ve gerçel saylarn Ar³imedyen oldu u kullanlarak bir N do al says, N > 1+/ɛ gerçeklenecek biçimde seçilsin. imdi, her n do al says için, a n := n n 1 denir ve a n oldu u gözlemlenirse, Binom Teoremi vâstasyla, her n > 1 için yani a n < n = (1 + a n ) n = n 1 k= ( ) n a k n > k ( ) n a n = n(n 1) oldu u görülür; bu ise, n N oldu unda, a n = a n < n 1 N 1 < ɛ a n, olmas demektir. O hâlde a n, yani, limit kurallar münasebetiyle, n n 1 olur.

3 (3) (a) Terimleri tüm rasyonel saylardan olu³an bir (a n ) n N dizisinin altve üst-limitlerini hesaplaynz. (b) f : (, 1] R diferansiyellenebilir bir fonksiyon ve her x (, 1] için f (x) < 1 ise, genel terimi a n := f(1/n) olan (a n ) n N dizisinin yaknsak oldu unu gösteriniz. Çözüm. (a) Her gerçel say bir rasyonel saylar dizisinin limiti oldu undan, tüm gerçel saylar (a n ) n N dizisinin alt-dizilerinin limit noktalardrlar; bu ise, alt- ve üst-limitlerinin bir dizinin geni³letilmi³ gerçel saylar içinde yaknsad, srasyla, en küçük ve en büyük de erler oldu u hatrland nda, olmas anlamna gelir. lim inf a n = ve lim sup a n = (b) Her x (, 1] için geçerli olan f (x) < 1 e³itsizli i, yine hipotezden dolay ko³ullar f fonksiyonu tarafndan sa lanan Ortalama De er Teoremi nedeniyle her m > n do al say çifti için bir ξ [1/m, 1/n] gerçel saysnn f(1/n) f(1/m) = f (ξ)(1/n 1/m) e³itli i sa lanacak biçimde bulunabilir olmas gerçe iyle birlikte kullanld nda, a n a m = f(1/n) f(1/m) = f (ξ) 1 n 1 m < 1 n 1 m 1 n + 1 m e³itsizli inin tüm m > n indis çiftleri için do ru oldu u sonucuna ula³lr. imdi ɛ > says sabitlenir ve gerçel saylarn Ar³imedyen oldu u kullanlarak bir N do al says N > /ɛ olacak ³ekilde seçilirse, yukardaki e³itsizlik, m > n N oldu unda a n a m < 1 n + 1 m < ɛ + ɛ = ɛ, yani (a n ) n N dizisinin bir Cauchy dizisi oldu unu kantlar. O hâlde, (a n ) n N dizisi yaknsaktr.

4 (4) (a) Kapal ve snrl bir aralk üzerinde Riemann-integrallenebilen bir fonksiyonun bu aralk üzerinde snrl oldu unu ispatlaynz. (b) A³a daki fonksiyonlarn [, 1] aral üzerinde Riemann-integrallenebilir olup olmadklarn belirleyiniz: (i) f(x) = x 1x ; (ii) g(x) = { sin ( 1 x), x irrasyonel ise;, di er durumlarda. Çözüm. (a) f : [a, b] R, snrl olmayan ve Riemann-integrallenebilir bir fonksiyon, ve I(f) = b f(x) dx olsun. Bu durumda [a, b] aral nn a bir P 1 parçalan³, ayn aral n P P 1 inceltme ko³ulunu sa layan her P := {x,..., x n } parçalan³ için, n j=1 f(t j)(x j x j 1 ) I(f) < 1, yani < I(f) + 1 (1) j=1 e³itsizli i, j = 1,,..., n olmak üzere, t j [x j 1, x j ] noktalarnn tüm keyfî seçili³leri için gerçeklenecek biçimde bulunur. [a, b] üzerinde snrl olmad ndan, P parçalan³ tarafndan tanmlanan ve f fonksiyonunun üzerinde snrl olmad en az bir [x j 1, x j ] alt-aral vardr: e er öyle olmasayd, yani f fonksiyonu her j = 1,,..., n için [x j 1, x j ] altaral nda bir M j saysyla snrl olsayd, f, tüm [a, b] aral üzerinde (max{m 1,..., M n } says ile) snrl olurdu. O hâlde bir t j [x j 1, x j ] noktas, f(t j )(x j x j 1) > I(f) j j gerçeklenecek biçimde vardr; bu ise, üçgen e³itsizli i kullanld nda, (1) ile çeli³en j=1 f(t j )(x j x j 1) j j > I(f) + 1 sonucunu verir. Yaplan varsaym, ³u halde, yanl³tr; yani f fonksiyonu [a, b] üzerinde snrldr. (b) (i) [, 1] aral üzerinde x fonksiyonu sürekli ve 1x fonksiyonu artmayan oldu undan, her iki fonksiyon da bu aralkta integrallenebilirdir 1 ; dolaysyla, integrasyon kurallarndan, toplamlar olan f fonksiyonu da ayn aralk üzerinde integrallenebilir olur. (ii) P := {x,..., x n }, [, 1] aral nn keyfî bir parçalan³ olsun. Açk olarak L(g, P ) = sa lanr, yani (L) g(x) dx = olur. /π [x j 1, x j ] olsun. Bu durumda, x [/π, 1] ise sin(1/x) sin 1 oldu undan, U(g, P ) (sin 1)(1 x j 1 ) (sin 1)(1 /π) gerçeklenir; dolaysyla (U) g(x) dx = inf P U(g, P ) (sin 1)(1 /π) > olur. O hâlde, g fonksiyonu [, 1] aral üzerinde integrallenemez. 1 Bkz. Ders notlar, Teorem. ve Ödev #3, (1).

5 (5) (a) f : [, 1] R sürekli bir fonksiyon ve f(x) dx = 1 ise, f(c) = 1 olacak ³ekilde bir c [, 1] saysnn var oldu unu gösteriniz. (b) Gerçel ve pozitif x de erleri için f(x) := x 3 e t dt ise, 6 x f(x) dx e³itli inin sa land n kantlaynz. e x dx = 1 e Çözüm. (a) ntegraller için Birinci Ortalama De er Teoremi, [, 1] aral üzerinde sürekli olan f ve g := 1 fonksiyonlarna uygulanrsa, 1 = = f(c) f(x) dx = f(x)g(x) dx = f(c) g(x) dx = f(c) olacak biçimde bir c [, 1] saysnn var oldu u görülür. (b) Her x > için, g(x) := x et dt ve h(x) := x 3 olsun. ntegral Hesabn Temel Teoremi, t e t fonksiyonunun sürekli olmasndan dolay, her x > için g (x) = d dx x e t dt = e x olmasn gerektirir; bu ise, f = g h e³itli inden, ayn x de erleri için f (x) = (g h) (x) = g (h(x))h (x) = 3x g (x 3 ) = 3x e x6 olmas anlamna gelir. Buradan da, ksmî integrasyon kullanlarak, istenen 6 e³itli i elde edilir. x f(x) dx = f(x)d(x 3 ) = x 3 f(x) 1 = f(1) 6 = f(1) = f(1) e x6 1 = x 5 e x6 dx e x6 d(x 6 ) e x dx + 1 e x 3 f (x) dx dx

TOPOLOJ TEST B. (d) Dizinin limiti yoktur; y lma noktas yoktur. 4. Dizisel süreklilik hangi uzaylarda süreklili e denktir?

TOPOLOJ TEST B. (d) Dizinin limiti yoktur; y lma noktas yoktur. 4. Dizisel süreklilik hangi uzaylarda süreklili e denktir? 1 TOPOLOJ TEST B 1. {( 1) n 1 n : n > 0} dizisi için a³a dakilerden hangisi do rudur? (a) Dizinin limiti 1 ve +1 dir; y lma noktas 1 ve +1 dir. (b) Dizinin limiti 1 ve +1 dir; y lma noktas yoktur. (c)

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

Hemen Hemen Her Sonlu Çizge Asimetriktir

Hemen Hemen Her Sonlu Çizge Asimetriktir Çizgeler Kuram Hemen Hemen Her Sonlu Çizge Asimetriktir Kayhan Zemin E er bir çizgenin özdefllik, yani Id fonksiyonundan baflka otomorfizmas yoksa, bu çizgeye denir. flte en küçük asimetrik çizge: Asimetrik

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

ASAL YAKIN HALKALAR ÜZER NE ON PRIME NEAR-RINGS

ASAL YAKIN HALKALAR ÜZER NE ON PRIME NEAR-RINGS Asal Yak n Halkalar Üzerine C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 135-1385 C.B.U. Journal of Siene 2.2 (26) 135 139 2.2 (26) 135 139 ASAL YAKIN HALKALAR ÜZER NE Ak n Osman ATAGÜN* Eriyes Üniversitesi, Yozgat

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

Bu yaz da, r yar çapl bir çemberin çevresinin neden 2 r, alan n n

Bu yaz da, r yar çapl bir çemberin çevresinin neden 2 r, alan n n Çemberin Çevresi, Dairenin Alan, nin De eri Bu yaz da, r yar çapl bir çemberin çevresinin neden 2 r, alan n n neden r 2 oldu unu görece iz. lkokuldan beri ezberletilen bu formüllerin kan tlar n merak etmemifl

Detaylı

BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015

BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 BO AZ Ç ÜN VERS TES VAKFI AKADEM K FAAL YETLER DESTEK FONU YÖNETMEL 2015 çindekiler 1 GENEL 2 2 YAYIN DESTE 2 2.1 Genel Kurallar................................... 2 2.2 Makale Deste i...................................

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

MERDİVENİN EN ÜST BASAMAĞINA KAÇ FARKLI YOLLA ÇIKILIR?

MERDİVENİN EN ÜST BASAMAĞINA KAÇ FARKLI YOLLA ÇIKILIR? MERDİVENİN EN ÜST BASAMAĞINA KAÇ FARKLI YOLLA ÇIKILIR? Amaç: n basamaklı bir merdivenin en üst basamağına her adımda 1, 2, 3, veya m basamak hareket ederek kaç farklı şekilde çıkılabileceğini bulmak. Giriş:

Detaylı

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun.

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun. 11. Cauchy Teoremi ve p-gruplar Bu bölümde Lagrange teoreminin tersinin doğru olduğu bir özel durumu inceleyeceğiz. Bu teorem Cauchy tarafından ispatlanmıştır. İlk olarak bu teoremi sonlu değişmeli gruplar

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

Kafes Yapıları. Hatırlatma

Kafes Yapıları. Hatırlatma Kafes Yapıları Ders 7 8-1 Hatırlatma Daha önce anlatılan sıra bağıntısını hatırlayalım. A kümesinde bir R bağıntsı verilmiş olsun. R bağıntısı; a. Yansıma (Tüm a A için, sadece ve sadece ara ise yansıyandır(reflexive)).

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı:

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı: OLASILIK OLASILIK OLASILIK Değişik renkteki topların bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir topun hangi renkte olduğu, bir para atıldığında yazı veya tura gelmesi... v.b gibi sonucu kesin olarak bilinmeyen

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP )

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP ) IARS İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK SERİSİ İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK ÇALIŞTAYI DERS NOTLARI 02-20 Temmuz 2007 Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü ( ITAP ) Turunç-

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM İSTATİSTİK Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM Araştırma yapılarak verilerin toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi ile ilgili yöntem ve teknikleri inceleyen bilim dalına

Detaylı