ileri Evre EpitelyalOver Kanserinde Lenf N odu Diseksiyonunun Sagkabma Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ileri Evre EpitelyalOver Kanserinde Lenf N odu Diseksiyonunun Sagkabma Etkisi"

Transkript

1 KLiNiKARASTIRMA CiLT: 42 YIL : 2011 SAY!: 1 ileri Evre EpitelyalOver Kanserinde Lenf N odu Diseksiyonunun Sagkabma Etkisi Canan KABACA, Esra izmit OZBASLI, Ate~ KARATEKE 1 Zeynep Kamil Egitim Ve Ara~trrma Hastanesi, Kadm Hastahklan Ve Dogum Klinigi, istanbul, Tilrkiye Adres: Zeynep Kamil Egitim Ve Ara~tmna Hastanesi, Kadm Hastahklan Ve Dogum Klinigi, istanbul, Tlirkiye OZET: Cep: Amaf: ileri evre over kanserinde pelvik ve paraaortik lenf nodu diseksiyonunun sagkalzma etkisi ve yo/ at;abilecegi olasz morbiditeler gozoniine almarak primer cerrahi yakla~zmdaki yerinin belirlenmesi Materyal ve Metod: Ocak Subat 2008 tarihleri arasmda Zeynep Kamil Kadm ve (:ocuk Hastahklarz Egitim ve Ara~tzrma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji servisinde ameliyat edilmi~ olan 182 hastamn dosyasz retrospektif olarak incelendi. ileri evre over kanseri (evre IIIC ve evre IV) olan 31 hasta t;alz~maya dahil edildi. Cerrahi prosediirler, klinikopatolojik bulgular, gene/ ve hastalzkszz donem sagkalzm siireleri ara~tzrzldz. As it varlzgz, pozitif sitoloji, rezidiiel tumor varlzgz, histolojik tip, tiimoriin grade ve evresi bu parametrelerin sagkalzm iizerinde herhangi bir etkisinin olup olmadzgzm ara~tzrmak it;in degerlendirildi. Sonut;lar, anlamlzhk p<0,05 diizeyinde,%95 lik giiven aralzgmda (%95 G.A.) degerlendirilmi~tir. Sagkalzm siirelerinde Kaplan Meier testi, etkileyen faktorler it;in Log Rank testi kullanzlmz~tzr. Bulgular: Lenf nodu diseksiyonu yapzlmayan ve yapzlan gruplarzn operasyon siirelerinin ortalamalarz, intraoperatif kan transfiizyonu, intraoperatif kan kaybz, komplikasyon oranlarz, postoperatif hastanede kalz~ siiresi, erken ve get; donem niiks ve oliim dagzlzmlarz apszndan kar~zla~tzrzlmasmda gruplar arasmda istatiksel olarak anlamlz farklzlzk gozlenmemi~tir (p>o. 05). Lenf nodu diseksiyonu yapzlan ve yapzlmayan gruplarm gene/ ve hastalzkszz donem sagkalzm siireleri arasmda istatiksel farklzlzk gozlenmemi~tir (p>0.05). Seroz epitelyal over kanseri olgularmda gene/ sagkalzmm diger epitelyal over kanseri subtiplerine gore istatistiksel olarak anlamlz derecede yiiksek bulunmu~tur (p<0.05). Sonuf: Kesin veriler ortaya konana kadar ileri evre over kanseri alan hastalara pelvik ve paraaortik lenf nodu diseksiyonu yaparak potensiyel morbiditeyi hastalara yiiklemek mantzklz goziikmemektedir. Anahtar Kelimeler: epitelyal over tiimorleri; lenf diigumii diseksiyonu; hastalzkszz y~am; sagkalzm or am ABSTRACT: The effect of lymph node dissection on survival inadvanced stage epithelial ovarian cancer Objective: To define the effect of the lymph node dissection on survival in advanced ovarian cancer and the place of the procedure in the primary surgical procedure. Materials and Methods: A total of 182 patients with epithelial ovarian carcinoma diagnosed and treated at Zeynep Kamil Hospital during January February 2008 were retrospectively reviewed Thirty-one patients with advanced stage ovarian carcinoma (stage 3C and stage 4) were included in the study. Surgical procedures, clinicopathological findings, overall and disease free survival periods of the patients, some parameters (ascites, positive cytology, residual tumor, hystology, grade, stage) which might have some effect on survival were evaluated Statistical analysis was performed with independent t and chi-square tests. Differences were considered statistically significant at a probability value of <0.05. The Kaplan-Meier test was used to estimate the survival and log rank test was used to estimate the factors affecting survival. Results: There was no significant difference between the groups with and without lymph node dissection with respect to the median operation time, rate of intraoperative blood transfusion, amount of intraoperative bleeding, complication rates, postoperative stay in hospital, recurrences and deaths (p>o. 05). No significant difference was observed in overall and disease free survival between groups (p>0.05). The overall survival of the serous epithelial ovarian cancer was significantly higher than the non-serous epithelial ovarian cancer (p=0.002). Conclusion: Until -13-

2 definitive data exist, it does not seem logical to inflict the potential morbidity of a lymph node dissection on a patient with palpably normal retroperitoneal nodes in an attempt to by chance detect microscopic tumor deposits. Key words: epithelial ovarian neoplasms; lymph node dissection; disease-free survival; survival rate GiRi~ Over kanseri, jinekolojik malignensiler i9erisinde en yiiksek mortaliteye sahip kanser tiiriidiir [1,2]. Over kanserindeki en onemli prognostik faktor, tam amndaki hastahgm evresidir [3]. Hastahgm evresine gore 5-ytlhk sagkahm oranlan %28 ile % 93 arasmda degi~mektedir. Maksimal cerrahi sitorediiksiyon ve primer platin-bazh kemoterapi sagkahmm gii9lii belirte9leridir [ 4]. ileri evre over kanseri olan kadmlann ortalama %50-80'inde retroperitoneallenf nodu tutulumu mevcuttur [5]. Maksimal sitorediiktif cerrahi i9in retroperitoneal lenf nodu diseksiyonunun eklenmesinin gerekliligi halen tartt~mahdtr. Herne kadar rezidiiel tumor hacmini 1 cm'nin altma indirebilmek i9in biiyiimii~ izole retroperitoneallenf nodunun 9tkanlmas1 cerrahi debulking prosediir i9in sine qua non ise de palpabllenf nodu biiyiimesi olmayan hastalarda rutin olarak selektif veya sistematik pelvik ve para-aortik lenfadenektominin rolii halen belirsizdir. ileri evre over kanserinde komplet nodal diseksiyonun sagkahm avantaj 1 saglayacagma dair bazt kamtlar mevcuttur [6,7]. Ancak komplet nodal ekstirpasyona inanan ara~tumactlar bile makroskobik olarak normal goriiniimlii nodlart olan hastalarda aortik ve pelvik lenfadenektomi yapmanm sagkalrmt 90k az etkiledigini kabul etmektedirler. Bu 9ab~mada, jinekoloji klinigimizde ileri evre over kanseri nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilen hastalan retrospektif olarak ara~ttrdtk. Biz pelvik ve para-aortik lenf nodu diseksiyonunun sagkabm iizerindeki etkisini ve bu prosediiriin sebep olabilecegi olast morbiditeleri gozoniine alarak primer cerrahi yakla~rmdaki yerini belirlemeyi ama9ladtk. Bu 9ah~manm ikinci amac1 da ileri evre over kanserinde sagkallffil etkileyebilecek prognostik faktorleri degerlendirmek olmu~tur. MATERYAL METOD Yaptlan retrospektif 9ah~ma i9in Zeynep Kamil Kadm ve <;ocuk Hastabklan Egitim ve Ara~tuma Hastanesi Etik Kurulundan 9ah~ma onayt almarak Ocak Subat 2008 tarihleri arasmda bu hastanenin Jinekolojik Onkoloji Klinigi'nde ameliyat edilmi~ olan 182 hastanm dosyalan incelendi. FiGO (Federation of Gynecologists and Obstetricians) Evre IIIC veya IV primer epitelyal over kanseri tamst olan hastalar belirlendi ve 31 hasta 9ah~mamtza daltil edildi [8]. Cerrahi oncesinde kemoterapi almt~ olan, eksploratif cerrahi prosediirler uygulandtktan soma merkezimize yonlendirilen, klinik bilgilerine tam olarak ula~tlamayan hastalar, erken evre oldugu halde lenf nodu tutulumu nedeniyle FiGO evreleme sistemine gore Evre IIIC kabul edilen hastalar 9ah~ma d1~1 buaktldt. Cerrahi prosediirler, klinikopatolojik bulgular, genel ve hastahkstz sagkahm siireleri ile ilgili bilgiler incelendi. Hastalarm tiimiine total abdominal histerektomi, bilateral salpingo-ooforektomi (TAH-BSO), omentektomi, battn ytkama stvtst veya asit stvtst omeklemesi ve tumoral sitorediiksiyon yaptldt. Rezidiiel hastahgt <1cm boyutlanna indirme ~anstmtzm oldugunu dii~iindiigumiiz hastalara cerrahi debulking esnasmda maksimal sitorediiktif cerrahi yaptldt. Postoperatif rezidiiel tumor voliimii <1 em olan hastalar optimal sitorediiksiyon saglanmt~ kabul edilirken diger hastalar suboptimal olarak kabul edildiler. Preoperatif kondisyonu iyi olan 17 hastaya selektif pelvik ve para-aortik lenf nodu diseksiyonu uygulandt. Lenf nodu diseksiyonunun cerrahinin morbiditesini arttlracagt dii~iiniilen 14 hastaya lenf nodu diseksiyonu yaptlmadt. Cerrahi teknigi standardize edebilmek i9in tum cerrahi prosediirler aym cerrahi ekip tarafindan yaptldt. Cerrahi evreleme FiGO evreleme sistemine ve gradeleme FiGO kriterlerine gore yaptldt. Tiim hastalara platin ve taksan kombinasyonu i9eren kemoterapi yaptldt. Bazt hastalarda 'secondline' kemoterapi rejimi gerekli oldu. intraabominal asit varhgt, pozitif sitoloji, histolojik tip (seroz ve non-seroz), rezidiiel tumor varhgt (optimal ve suboptimal giri~im), grade (grade 2 ve grade 3) ve evre parametreleri, sagkahm iizerine herhangi bir etkileri olup olmadtgmt belirlemek i9in kaydedildi. Yukartda -14-

3 ZEYNEP KAMiL TIP BULTENj CjLT: 42 YIL : 201I SAY!: 1 bahsedilen giri~imlere ek olarak yaptlan ekstra cerrahi giri~imler ( diafragmatik cerrahi, barsak rezeksiyonu ve anastomozu, mesane rezeksiyonu, splenektomi veya yaygtn abdominal peritoneal rezeksiyon) "ek cerrahi giri~im" olarak adlandtnldt ve "ek cerrahi giri~im" uygulanan hastalar "ek cerrahi giri~im" uygulanmayan sadece standart cerrahi yakla~tm yaptlan hastalarla ktyaslandt. Pelvik ve paraaortik lenf nodu diseksiyonu yaptlan hastalar lenf nodu diseksiyonu yaptlmt~ [LND (+)] olarak adlandtnldt ve lenf nodu diseksiyonu yaptlmamt~ [ LND (-)] olan grup ile kar~tla~ttnldt. Ameliyat tarihinden hastahga bagh oliim veya son ba~vuru tarihine kadar ge9en siire genel sagkahm siiresi, ameliyat tarihinden hastabgm rekiirens gosterdigi tarihe kadar ge9en siire hastahkstz sagkahm siiresi olarak kabul edildi.bu 9ah~mada istatistiksel analizler NCSS 2007 paket programt ile yaptlmt~tlr. Verilerin degerlendirilmesinde tammlaytct istatistiksel metotlann ( ortalama,standart sapma,ortanca) yant sua ikili gruplann kar~tla~tumastnda bagtmstz t testi, nitel verilerin kar~tla~tumalarmda ki-kare testi kullantlmt~trr. Sonu9lar, anlamhhk p<0.05 diizeyinde, %95 lik giiven arahgtnda (%95 G.A.) degerlendirilmi~tir. Sagkahm siirelerinde Kaplan Meier testi, etkileyen faktorler i9in Log Rank testi kullamlmt~tlr. SONU<;LAR Evre IIIC ve IV primer epitelyal over kanseri tamst olan 31 hasta kriterlerimize uygun bulunarak cah~maya dahil edildi. LND ( +) olan grup 17 hastadan olu~urken kalan 14 hasta LND (-) olan grubu olu~turdu. Ortalama ya~ lenf nodu diseksiyonu yaptlan grupta 55.93±12.02, lenfnodu diseksiyonu yaptlmayan grupta 49.71±12.02 olarak bulundu. Hastalann klinik ve tumoral ozellikleri Tablo 1 'de ve primer cerrahi ile ilgili veriler Tablo 2 'de listelenmi~tir.primer cerrahi esnastnda lenf nodu diseksiyonu yaptlmayan grupta yaptlan ek cerrahi giri~imler rektosigmoidektomi (n=3), parsiyel mesane rezeksiyonu ve sonrastnda primer onanm (n= 1 ), iireterektomi, splenektomi, hemikolektomi ve bunu takiben ileostomi ve transvers kolostomi (n= 1) iken LND (+) grupta rektosigmoidektomi (n=1), parsiyel mesane rezeksiyonu ve sonrasmda primer onanm (n=2) idi. Ek cerrahi giri~imlerin saytst yoniinden LND (-) ile LND ( +) olan gruplar arastnda istatiksel olarak farkhhk izlenmedi( X, 2 :1.01, p=0.80). Tablo 1. Lenf nodu diseksiyonu varhgma gore hastalann klinik ve tumoral ozellikleri LND(-) LND(+) % % Evre z':0.53 E'\Te Evre4 1 7.?. 5.9 p ~ Grade G-rade :: " z':l.49 Grade 3 II p ~ Histolojik tip Ser6z z': Di,?:ertipler p~0 800 PreoperatifCa 125 (IU/ml) z':3.31 (3 cleger eksik) > p ~ Ek cerrahi giri~im Yspllnwyan z':l.01 Y<~p ll ::m p ~ " Asit Yok " 70.6 z':7.4" Vm II p~ Sitoloji Negatif z':7 (3 cleger eksik) Pozitif 1" ~ p~o. oos Rezidiiel tiimor Optimal z':l3 Suboptimal p~0 "53 Tablo 2: Cerrahi giri~imler LND(-) hakkmdaki veriler LND(+) ± ±33.1 CeJT <l hi gir i ~ imin siiresi (min) 5 6!: ± ±131 Into aope Mifkan kayb (cc) t: Hastanede k 1lma siiresi (giin) ± ±4.3 1 t: n:11(% intraopen1tifkan tra nsfiizyonu 78 6) n:15(%88 1) z':0.53 p :0.46 Intn>ope <>tifkomplik<>syonl<>r n :1(%7.1) n :0(% 0) z':0.18 p:0.66 Postoperatifkomplik<>syonhlr n:5(%35.7) n:1(% 11.8) z': p :0.11 Tek intraoperatif komplikasyon LND (-) olan gruptaki bir hastada ortaya 9tkan diafragma yaralanmast olmu~tur. Lenf nodu diseksiyonu yaptlmayan grupta 5 hastadan 2'sinde yara yeri enfeksiyonu, birinde plevral efiizyon, birinde derin ven trombozu, birinde respiratuvar alkaloz izlenmi~tir. Lenf nodu diseksiyonu yaptlan grupta 2 hastadan birinde toksik hepatit ve giidiik absesi izlenirken diger hastada lenfokist olu~umu izlenmi~tir.ekstirpe edilen ortalama pelvik lenfnodu saytst ± (1-33 arast) iken para-aortik alandan ekstirpe edilen ortalama lenfnodu saytst ± 5.06 (1-20 arast) idi. 17 hastadan olu~an LND (+) grupta sadece pelvik lenfnodu tutulumu 6 (% 35.3), sadece para-aortik lenf nodu tutulumu 2 ( % 11. 7), hem pelvik hem para-aortik lenf nodu tutulumu 5 (% 29.4 ) hastada izlendi. 4 hastada (% 23.5) ise hi9biri tutulmarm~tt. <;ah~marmzda 31 hastanm tamamma 6 ile 9 siklus arasmda platin- bazh kematerapotik ajan ile birlikte taksan bazh first-line kematerapotik verildi. Lenf nodu diseksiyonu yaptlan ve yaptlmayan gruplann 'second-line' kemoterapi dagtltmlan -15-

4 ZEYNEP KAMiL TIP BULTENi CiLT: 42 YIL : 2011 SAY!: 1 arasmda istatistiksel farkhhk gozlenmedi (p=0.522, x 2 :0.41). LND (-) grupta 14 hastamn 9'una (% 64.2 ), LND (+) olan grupta 17 hastamn 9'una (% 52.9) 'second-line' kemoterapi uygulandj.. Tablo 3 'te listelendigi iizere gruplar arasmda rekiirens oranlan ve olfun a<;1smdan istatistiksel olarak anlamh bir farkhhk izlenmemi~tir (srras1yla p=0.464 ve p= 0.183). Tum hastalar i<;in 1., 2. ve 5. yllm sonunda genel sagkahm oranlan srras1yla% 82.7, % 77.5 ve% 59.8 olarak belirlenmi~tir. Tfun hastalar i<;in ortalama genel sagkahm siiresi 45±4.52 ay olarak hesaplanm1~trr (Tablo 4). Tablo 3: Rekiirens ve <Hiim oranlan LND(-) LND(+) Rekiirens yok 1 % %19.4 z':oj1 var 11 %85.i I ~ % i0.6 p=0568 Oliim y a ~ay an I 1 %85.7 II %64.i { olen : % %35.3 p=o.i83 Tablo 4: Grubun genel ya:;;am sfuesi l.yd %8:2.7 2.Yd % Yd %59.8 Oa tanca Ya ~a m ± SE %.A. Genel Ya~am Siiresi 45,5±4,52 ay ay Tiim hastalar i<;in 1., 2. ve 3. yllm sonunda hastahks1z sagkahm oram suas1yla % 66, % 30.8 ve % 13.7 olarak belirlenmi~tir. Tum hastalar i<;in ortalama hastahks1z sagkahm periyodu 1 7±3.26 ay olarak hesaplanm1~t1r. Ortanca ya~am suresi lenf nodu diseksiyonu yapllmayan grupta lenf nodu diseksiyonu yapllan gruba gore bir miktar uzun (44'e 41 ay) bulunm~ olmakla birlikte, lenf nodu diseksiyonu yapllan ve yapllmayan gruplann genel sagkalnm arasmda istatiksel farkhhk gozlenmemi~tir (p= 0.393, Log rank: 0.730). Her iki gruptaki genel sagkahm oranlan Tablo 5'te gosterilmi~tir. Tablo 5: Genel sagkahm Genet sagka lnn L ND(-) L ND (+) 1. y ii %85.1 % )'" %70.9 % yii %70.9 %61. 6 Ortala nta saok a hm+sh * ay 41±5.8ay %95GA* 35-5~ ay ay Log Rank: p *SH:standart hata, GA:giiven arahgt Hastahks1z donem sagkahm lenf nodu diseksiyonu yapllan grupta lenf nodu diseksiyonu yapllmayan gruba gore bir miktar yuksek (20±2.5'e 17±3.4 ay) bulunmakla birlikte iki grup arasmda istatistiksel farkhhk gozlenmemi~tir (p= 0.302, Log Rank: 1.06). Hastahks1z donem sagkahm periyodu Tablo 6'te gosterilmi~tir. Tablo 6: Hastabkstz donem sagkahm LND(-) LND(+) 1. ytl %71.4 % ytl % 24.5 % ytl % 12.2 % 13.2 Ortahlma hastahks1z don em sagk >lhm ±SH* 17±3.4 ay 20±2.5 ay 95% GA* ay 16-"'5 ay Log *SH:standart hata, GA:giiven arahgt Rank:l.06 p=0.302 Bu <;ah~manm ikinci bir amac1 da ileri evre over kanseri i<;in baz1 prognostik faktorleri degerlendirmektir. Ortalama genel sagkahm periyodu asit varhgi izlenmeyen grupta, asit varhgi izlenen gruba oranla bir miktar yiiksek ( 44±6.9' e 40±4.26 ay) <;lkmakla birlikte iki grup arasmda istatistiksel farkhhk gozlenmemi~tir (p= 0.715, Log Rank: 0.134). Pozitifmalign sitoloji sonucu olan hastalar ile olmayan hastalar arasmda genel sagkahm a<;1smdan istatistiksel farkhhk izlenmemi~tir (25±4.7'e 44±5.9 ay). Sagkahma etkisi olabilecegi du~iiniilen faktorlerden grade incelendigi zaman Grade 2 ile Grade 3 arasmda istatistiksel farkhhk olmadj.g1 goriilmu~tiir (p= 0.831, Log Rank: 0.45). Grade 2 hastahg1 olan hastalarda ortalama sagkahm 48± 7.2 ay iken, grade 3 hastahg1 olan hastalarda bu siire 38±4.2 ay olarak bulunmu~tur. Seroz epitelyal over kanserinin diger subtipler ile kar~lla~tmldj.gmda be1irgin olarak daha iyi bir prognozu ( 49±4.4aya 14±4.5ay) oldugu izlendi. Reziduel tfunoriin sagkahma etkisi incelendi. Optimal cerrahi ( 45±5 ay) ile suboptimal cerrahi (36±5 ay) arasmda sagkalnn yoniinden istatistiksel farkhhk izlenmedi (p= 0.929, Log Rank: 0.08). TARTI~MA Over kanserinin yonetiminde lenfadenektominin ger<;ek rolu hakkmdaki tartl~malar halen devam etmektedir. FiGO -16-

5 pelvik ve para-aortik lenf nodu orneklemesinin over kanseri evreleme sisteminin bir par9as1 oldugunu belirtmi~tir [8]. Erken evre over kanserinde tam bir cerrahi evreleme yapabilmek i9in sistematik lenfadenektomi gereklidir ve belirgin prognostik degeri vardtr [9,10]. ileri evre over kanserinin multimodal yonetiminde sitorediiktif cerrahi firstline tedavi modalitesidir. Ancak yan etkiler ve sagkahm avantajlan goz oniine almd1gmda ileri evre over kanserinde lenfadenektomi endikasyonu ve retroperitoneal lenfatiklerin optimal yonetimi tartl~mah konulardrr. Cerrahi kliniklerinin ve radyoloji departmanlannm, zorluklan vurgulayan ve komplet retroperitoneal lenfadenektominin imkanstzhgllll gosteren yaymlanm1~ 9ah~malan mevcuttur [11,12]. Ek olarak, 91kanlan lenf nodunun yeterliligi hakkmdaki nomenklatiir ve kllavuzlardaki tan1mlamalann farkh olu~u kan~1khga sebep olmaktadu [13-15]. Makroskopik bulgulann ileri evre kanserini ( evre IIIC ve IV) sergiledigi hastalarda pelvik ve para-aortik lenfadenektominin yerini kabul eden veya reddeden yeterli objektifveri yoktur [16,17]. Herne kadar izole hiiyiime olan retroperitoneal lenf nodlanmn 91kanlmas1 sitorediiksiyon saglayabilmek i9in gerekli ise de selektifveya sistematik pelvik ve para-aortik lenfadenektominin rolii kesin degildir. ileri evre over kanserinde komplet lenf nodu diseksiyonunun sagkahm avantaj1 saglad1gm1 vurgulayan yaymlar mevcuttur [ 6,17-20]. Ancak komplet lenfadenektomi esnasmda 91kanlmas1 gereken lenf nodu say1s1 hakklnda vanlm1~ bir fikir birligi yoktur [13-15]. Standardizasyonun eksikligi nedeniyle cerrahi pratikte degi~ik merkezlerdeki uygulamalar arasmda geni~ farkhhklar (sistematik pelvik ve para-aortik lenf nodu diseksiyonu, selektif pelvik ve paraaortik lenf nodu omeklemesi ile palpabllenf nodu 91kartlmas1 veya hi9 lenf nodu diseksiyonu yaptlmamast) vardrr. Biz 9ah~mamtzda selektif pelvik ve para-aortik lenf nodu diseksiyonunun sagkahma etkisini ve primer cerrahi yakla~1mdaki yerini tammlamay1 ama9lad1k. ileri evre over kanserinde retroperitoneallenf nodlannm% 50-70'ininhastahgt barmdrrrugllll dogrulayan cerrahi yaymlar bulunmaktadu [5, 10, 16,17,21,22]. <;ah~mamtzda retroperitoneallenf nodu tutulumu % 76.5 olarak izlendi. ileri evre over kanserinde lenf nodu diseksiyonu ile ilgili yapllan yaymlanm1~ 9ah~malarda lenf nodu metastazmm insidans1 pelvik nodlarda %13, para-aortik nodlarda %17, hem pelvik hem para-aortik nodlarda %35 olarak bulunmu~tur (10,15,17) <;ah~mamizda sadece pelvik lenf nodu tutulumu % 35.2, sadece para-aortik lenfnodu tutulumu % 11.7, hem pelvik hem para-aortik lenf nodu tutulumu %29.4 olarak bulunmu~tur. <;ah~mamtzdaki sadece para-aortik ve hem pelvik hem para-aortik lenf nodu tutulumu insidans1 Panici ve ark. [ 17] tarafmdan yapllan prospektif 9ah~mamn sonu9lan ile benzer olarak izlenirken pelvik lenf nodu tutulumu bizim 9ah~mam1zda daha yiiksek idi. Lenf nodu tutulumunun insidans1 tumor biyolojisinin karakteristikleri ve bireysel olarak her vakanm histolojisi ile ili~kilidir. ileri evre over kanserinde, sistematik lenf nodu diseksiyonu progresyonsuz donem sagkahm1 belirgin olarak iyile~tirip rekfuens oranlarm1 azaltuken genel sagkahml istatistiksel olarak iyile~tirmemektedir [10,13,23]. Bununla birlikte, Angioli'nin 9ah~masmda sistematik lenfadenektomi yapllan kadmlann daha yuksek postoperatif komplikasyon insidansma sahip oldugu gosterilmi~tir[ 15]. Bu 9ah~mada tum hastalardaki genel ve hastallks1z sagkallm sureleri degerlendirildiginde ortalama sagkahm ve hastahks1z sagkahm strastyla 45.5±4.52 ve 17±3.26 ay olarak bulunmu~tur. Gruplar genel sagkahmlanna gore degerlendirildiginde; ortalama genel sagkahm periyodu LND (-) olan hastalarda 44±4.36 ay ve LND (+) olan hastalarda 41±5.8 ay olarak bulunmu~tur. Lenf nodu diseksiyonu yaptlmami~ olan hastalardaki daha uzun sagka11m periyodu istatistiksel olarak anlamh bulunmam1~tlr (p=0.393). Sistematik lenf nodu diseksiyonu yaptlmt~ olan ileri evre over kanserli hastalarda genel sagkal1m Panici ve arkada~lannm yapt1g1 kontrollu randomize 9ah~mada% 48.5, Chan ve arkada~lannm yapt1g1 retrospektif 9ah~mada % 51.1 bulunmustur [ 17,23]. Suboptimal cerrahi sagkahm periyodunu etkileyebilecekken bu 9al1~malarda sadece optimal sitorediiktif cerrahi yaptlml~ olan hastalardan bahsedilmi~tir. Bizim 9ah~mam1zda genel sagkahm oram% 59.8 olarak bulunmu~, genel sagkahm a91smdan lenf nodu diseksiyonu yaptlan ve yapllmayan -17-

6 genel sagkahm a~asmdan optimal eerrahi yaptlan ve suboptimal eerrahi yaptlan hastalar arasmda da farkhhk izlenmemi~tir. Aneak sagkahm periyodu a91smdan optimal eerrahi inefektif bir parametre olarak yorumlanmamahdtr. Aletti ve arkada~lannm yaptlgt 9ah~mada [24] evre, grade ve histolojik tipin prognozu etkilemedigi aneak rezidiiel tiimoriin ( < 1 em) prognozu iyile~tirdigi izlenmi~tir. Bizim 9ah~mam1zda rezidiiel tiimoriin (<1 em) sagkahma etkisi istatistiksel olarak anlamh bulunmamakla birlikte optimal eerrahi uygulanan grupta ortanea ya~am siiresi suboptimal eerrahi uygulanan gruba gore daha uzun bulundu (55±5'e 36±5).0rtalama hastabkstz donem sagkahm siireleri Panici 'nin 9ah~masmda sistematik lenf nodu diseksiyonu yaptlan grupta 27.4 ay iken, lenf nodu diseksiyonu yaptlmayan grupta 22.4 ay olarak bulunmu~tur (p=0.022) [17]. Paniei'nin 9ah~masmda hastahkstz donem daha uzun olmasma ragmen genel sagkalrmda her iki grup arasmda fark izlenmemi~tir. Bizim 9ah~mamtzda lenf nodu diseksiyonu yaptlan ve yaptlmayan gruplar hastahkstz sagkahm siireleri a91smdan kar~ila~tmldtklannda, lenf nodu diseksiyonu yaptlmayan grupta ortanea hastahkstz ya~am siiresi 17±3,4 ay, yaptlan grupta 20±2,5 ay olarak bulunmu~tur (p=0.302), yani yine iki grup arasmdaki fark istatiksel olarak anlamh degildir. <;ah~mamtzda operasyon siiresi, intraoperatif kan kaybt, postoperatifhastanede kah~ siiresi, intraoperatif kan transfiizyonu, intraoperatif komplikasyon ve postoperatif komplikasyon oranlan her iki grupta istatistiksel olarak benzer idi. Paniei'nin 9ah~masmda lenf nodu diseksiyonu yaptlanlarda hastahkstz sagkahm siiresi her ne kadar lenf nodu diseksiyonu yaptlmayan gruba gore 5 ay daha uzun ise de, sistematik lenf nodu diseksiyonu yaptlan grupta da ortalama operasyon siiresi, ortalama kan kaybt, kan transfiizyonu yaptlan hastalann oram gibi eerrahi parametrelerdeki yiikseklik istatistiksel olarak anlamh bulunmu~tur (17). <;ah~mamtzda intraabdominal asit varhgmm, malign sitolojinin, histolojik tipin (seroz ve non-seroz), rezidiiel tumor varhgmm (optimal veya suboptimal eerrahi), grade ve evrenin sagkalrma olan etkileri ineelendi. Bu parametrelerden sadeee histolojik tipin sagkahma etkisi istatistiksel olarak anlamh bulundu (p= 0.002). Grade yiiksek dereeede variabilitesinden otiirii kesin olarak bagrmstz prognostik faktorlerden saytlmaz [25]. Bizim 9ah~mamtzda da grade ve sagkahm ili~kisi istatistiksel olarak anlamh bulunmadtgmdan grade'in sagkahma etkisi olmadtgt sonueuna vanlmt~tlr. Yaptlmt~ olan farkh 9ah~malarda preoperatif asit varhgmm belirgin bir prognostik faktor olmadtgt gosterilmi~tir [26, 27]. Bizim 9ab~marmzda da ortalama genel sagkahm periyodu asit varhgt izlenmeyen grupta, asit varhgt izlenen gruba oranla bir miktar yiiksek (44±6.9'e 40±4.26 ay) 91kmakla birlikte iki grup arasmda istatistiksel farkbbk gozlenmemi~tir (p= 0.715, Log Rank: 0.134). Selektif lenf nodu diseksiyonunda hastahkstz sagkahm siiresi bir miktar artsa da morbidite de artttgmdan ve hastamn ya~am kalitesi bozuldugundan yapthp yaptlmamast halen tarti~mahdtr. ileri evre over kanserinin tedavisinde, en iyi yakla~tmla ilgili genel fikir birliginin saglanamadtgt pek 90k alan meveuttur. Yine ileri evre over kanserinde lenf nodu degerlendirmesinin rolii de net degildir. Bu alamn standardizasyonu i9in prospektif 9ah~malann sonu9lanmast beklenmektedir. Bu 9ah~ma hem retrospektif oldugundan, hem de sistematik lenf nodu diseksiyonu yaptlan grubu bulunmadtgmdan net bir sonuea varabilmek i9in yeterli degildir. Net bir sonuea varabilmek i9in sistematik lenf nodu diseksiyonu ile selektif lenf nodu diseksiyonu yapllan ve hi9 lenf nodu diseksiyonu yaptlmayan gruplann kar~tla~tmldtgt ve hastanm ya~am kalitesinin goz online ahndtgt daha geni~ hasta gruplu prospektif 9ah~malara ihtiya9 vardtr. <;ah~mamtzdaki bulgular selektif lenf nodu diseksiyonunun ileri evre over karsinomu tedavisinde rolii olmadtgt sonueunu desteklemektedir. Sistematik lenf nodu diseksiyonunun yaptlmt~ oldugu 9ah~malar da bile lenf nodu diseksiyonunun terapotik faydast halen tarti~mah olarak bildirilmektedir. Sistematik lenf nodu diseksiyonunun morbiditeyi artttrdtgmt iddia eden pek 90k 9ah~ma meveuttur. Sonu9 olarak; 9ab~marmzm ve literatiirdeki diger prospektif 9ah~malann 1~1gmda denebilir ki, sadeee 'bulky' lenf nodlanmn pkanldtgt, diger lenf nodu diseksiyonu tiplerinin dt~landtgt, sitorediiktif -18-

7 cerrahi; makroskopik olarak belirgin ileri evre epitelyal over kanseri olan hastalann tedavisinde yeterli bir prosediirdiir ve bu hastalarda evrelemede rolii olmadtgmdan, lenf nodu diseksiyonu gerekli degildir. REFERANSLAR 1. Hubner KF, McDonald TW, Niethammer JG, Smith GT, Gould HR, Buonocuore E (1993) Assesment of primary and metastatic ovarian cancer by positron emission tomography (PET) using 2- [18F] deoxyglucose (2-[18F]FDG). Gynecol Oneal 51: Maiman M (1995) Laparoscopic removal of the adnexal mass: the case for caution. Clin Obstet Gyneco/38: Osmers R (1996) Sonographic evaluation of ovarian masses and its therapeutical implications. Ultrasound Obstet Gynecol 8: Bristow RE, Tomacruz RS, Armstrong DK, Trimble EL, Montz FJ (2002) Survival effect of maximal cytoreductive surgery for advanced ovarian carcinoma during the platinum era; a meta-analysis. J Clin Oneal 20: Burghardt E, Girardi F, Lahousen M, Tamussino K, Stettner H (1991) Patterns of pelvic and paraaortic lymph node involvement in ovarian cancer. Gynecol Onco/40: Di Re F, Baiocchi G, Fontanelli R, Grosso G, Cobellis L, Raspagliesi F, dire E (1996) Systematic pelvic and paraaortic lymphadenectomy for advanced ovarian cancer: prognostic significance ofnode metastases. Gynecol Onco/62: Scarabelli C, Gallo A, Zarrelli A, Visentin C, Campagnutta E (199 5) Systematic pelvic and paraaortic lymphadenectomy during cytoreductive surgery in advanced ovarian cancer: potential benefit on survival. Gynecol Oneal 56: FIGO Cancer Committee (1986) Staging announcement. Gynecol Oneal 25: Chen SS (1987) Survival of ovarian carcinoma with or without lymph node metastasis. Gynecol Onco/27: Morice P, Joulie F, Camatte S, Atallah D, Rouzier R, Pautier P, Pomel C, Lhomme C, Duvillard P, Castaigne D (2003) Lymph node involvement in epithelial ovarian cancer: analysis of 276 pelvic and paraaortic lymphadenectomies and surgical implications. JAm Col! Surg 197: Kolbenstvedt A, Kolstad P (1976) The difficulties of complete pelvic lymph node dissection in radical hysterectomy for carcinoma of the cervix. Gynecol Onco/4: Kolbenstvedt A, Kolstad P (197 4) Pelvic lymph node dissection under peroperative lymphographic control. Gynecol Onco/2: Pereira A, Magrina JF, Rey V, Cortes M, Magtibay PM (2007) Pelvic and aortic lymph node metastasis in epithelial ovarian cancer. Gynecologic Oncology 105: Ferraris G, Lanza A,D 'Addato F, Valli M, Re A, Bellino R, Gordini G, Allone T, Raspollini M (1988) Techniques of pelvic and para-aortic lymphadenectomy in the surgical treatment of cervix carcinoma. Eur J Gynaecol Oneal 9: Angioli R, Plotti F, Palaia I, Calcagno M, Montera R, Cafa EV, Sereni MI, Panici PB (2008) Update on lymphadenectomy in early and advanced ovarian cancer. Curr Opin Obstet Gyneco/20: Spirtos NM, Gross GM, Freddo JL, Bailon SC (1995) Cytoreductive surgery in advanced epithelial cancer of the ovary: the impact of aortic and pelvic lymphadenectomy. Gynecol Oneal 56: Panici PB, Maggioni A, Hacker N, Landoni F, Ackermann S, Campagnutta E, Tamussino K, Winter R, Pellegrino A, Greggi S, Angioli R, Manci N, Scambia G, Dell'Anna T, Fossati R, Floriani I, Rossi RS, Grassi R, Favalli G, Raspagliesi F, Giannarelli D, Martella L, Mangioni C (2005) Systematic aortic and pelvic lymphadenectomy versus resection of bulky nodes only in optimally debulked advanced ovarian cancer: a randomized clinical trial. J Nat! Cancer Inst 97: Hacker NF (1995) Systematic pelvic and paraaortic lymphadenectomy for advanced ovarian cancer-therapeutic advance or surgical folly? Gynecol Oneal 56: Allen D, Planner R8, Grant PT (1992) Maximum effort in the management of ovarian cancer, including pelvic and paraaortic lymphadenectomy. Aust N Z J Obstet Gynaecol 32:

8 20. Maggioni A, Benedetti Panici P, Dell 'Anna T, Landoni F, Lissoni A, Pellegrino A, Rossi RS, Chiari S, Campagnutta E, Greggi S, Angioli R, Manci N, Calcagno M, Scambia G, Fossati R, Floriani I, Torri V, Grassi R, Mangioni C (2006) Randomized study of systematic lymphadenectomy in patients with epithelial ovarian cancer macroscopically confined to the pelvis. Br J Cancer 95: Eisenkop SM, Spirtos NM, Montag rw, Nalick RH, Wang HJ (1992) The impact ofsubspeciality training on the management of advanced ovarian cancer. Gynecol Oncol 47: Bridges JE, Leung Y, Hammond IG, McCartney AJ (199 3) En bloc resection of epithelial ovarian tumors with concomitant rectosigmoid colectomy: the KEMH experience. Int J Gynecol Cancer 3: Chan JK, Urban R, Hu JM, Shin JY, Husain A, Teng NN, Berek JS, Osann K (2007) The potential therapeutic role of lymph node resection in epithelial ovarian cancer: a study of patients. Br J Cancer 96: Aletti GD, Dowdy S, Podratz KC, Cliby WA (2006) Role of lymphadenectomy in the management of grossly apparent advanced stage epithelial ovarian cancer. Am J Obstet Gynecol195: Friedlander ML (1998) Prognostic factors in ovarian cancer. Semin Oncol 25: Chi DS, Liao JB, Leon LF, Venkatraman ES, Hensley ML, Bhaskaran D, Hoskins WJ (2001) Identification of prognostic factors in advanced epithelial ovarian carcinoma. Gynecol Oncol 82: Chi DS, Eisenhauer EL, Lang J, Huh J, Haddad L, Abu-rustum NR, Sonoda Y, Levine DA, Hensley M, Barakat RR (2006) What is the optimal goal of primary cytoreductive surgery for bulky stage IIIC epithelial ovarian carcinoma? Gynecol Oncoll03:

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR?

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? Doç. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Over kanseri Dünyada; 7. en sık kadın kanseri 240.000

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi. Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Erken Evre Endometrium Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Endometrial Kanser Kadınlardaki kanserlerde 4. Jinekolojik

Detaylı

Endometrium kanserinde metastatik lenf nodu bölgesine göre cerrahi patolojik faktörlerin değişimi

Endometrium kanserinde metastatik lenf nodu bölgesine göre cerrahi patolojik faktörlerin değişimi Araştırmalar / Researches Endometrium kanserinde metastatik lenf nodu bölgesine göre cerrahi patolojik faktörlerin değişimi Taner Turan 1, Gökhan Açmaz 2, Sezin Ertürk 1, Burcu Gündoğdu 1, Nejat Özgül

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

ZEYNEP KAMiL HASTANESiNDE TEDAVi EDİLEN ENDOMETRiUM KANSERLİ OLGULARlN CERRAHi EVREYE GÖRE SAGKALIM ANALİZİ

ZEYNEP KAMiL HASTANESiNDE TEDAVi EDİLEN ENDOMETRiUM KANSERLİ OLGULARlN CERRAHi EVREYE GÖRE SAGKALIM ANALİZİ ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 30, SAYI: 3-4, ARALIK 998 ZEYNEP KAMiL HASTANESiNDE TEDAVi EDİLEN ENDOMETRiUM KANSERLİ OLGULARlN CERRAHi EVREYE GÖRE SAGKALIM ANALİZİ

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

Primer veya Nüks Jinekolojik Kanserlerde Sitoredüktif Cerrahinin Yeri

Primer veya Nüks Jinekolojik Kanserlerde Sitoredüktif Cerrahinin Yeri DERLEME Primer veya Nüks Jinekolojik Kanserlerde Sitoredüktif Cerrahinin Yeri Taylan ŞENOL, a Ateş KARATEKE a a Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Erken Evre Over Kanserine Yaklaşım. Prof. Dr. Turhan Uslu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir

Erken Evre Over Kanserine Yaklaşım. Prof. Dr. Turhan Uslu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir Erken Evre Over Kanserine Yaklaşım Prof. Dr. Turhan Uslu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir 1 Over Tümörleri Tanı aşamasında BOT un %70-80 i, EOK lerinin %25 Stage 1 de 2 Epitelial Over kanseri

Detaylı

Dr. M. Faruk Köse Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi LIV Hospital Ulus

Dr. M. Faruk Köse Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi LIV Hospital Ulus Dr. M. Faruk Köse Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi LIV Hospital Ulus Over Ca (Over kanseri) EOC (Epitelyal over kanseri) PABPLND (Para-aortik bilateral pelvik lenf nodu diseksiyonu) LN (Lenf nodu)

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

KONGREDEN AKILDA KALANLAR JİNEKOLOJİK KANSERLER

KONGREDEN AKILDA KALANLAR JİNEKOLOJİK KANSERLER KONGREDEN AKILDA KALANLAR JİNEKOLOJİK KANSERLER Dr Nilüfer Güler 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 23 Mart 2014, Antalya Jinekolojik Kanserler Sözel bildiri (S-14): Bevacizumab-Nüks Over Kanseri Poster 17

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAH -PATOLOJ K R SK FAKTÖRLER N N DE fi M

ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAH -PATOLOJ K R SK FAKTÖRLER N N DE fi M Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Haziran 2007, Cilt 10, Say 2, Sayfa 40-44 ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAH -PATOLOJ K R SK FAKTÖRLER N N DE fi M Dr. Taner Turan, Dr. Nuray Yüksel,

Detaylı

CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS in LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA

CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS in LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA YASSI HÜCRELÝ LARENKS KANSERÝNDE KLÝNÝK ve HÝSTOPATOLOJÝK PARAMETRELERÝN SAÐKALIM ve BOYUN METASTAZI ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Endometrioid Tip Endometrial Kanserde Lenfatik Yayılım ve Bunu Belirleyen Faktörler

Endometrioid Tip Endometrial Kanserde Lenfatik Yayılım ve Bunu Belirleyen Faktörler 133 Özgün Araştırma / Original Investigation Endometrioid Tip Endometrial Kanserde Lenfatik Yayılım ve Bunu Belirleyen Faktörler The Lymphatic Dissemination and Predictors of Lymph Node Metastasis in Endometrioid

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE LENF NODU TUTULUMUNU BEL RLEYEN FAKTÖRLER

ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE LENF NODU TUTULUMUNU BEL RLEYEN FAKTÖRLER Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Mart 2007, Cilt 10, Say 1, Sayfa 9-15 ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE LENF NODU TUTULUMUNU BEL RLEYEN FAKTÖRLER Dr. Taner Turan, Dr. Nuray Yüksel, Dr. fiad man K yka, Dr.

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

ERKEN EVRE ENDOMETRİYUM KANSERİNDE ÇIKARILAN LENF DÜĞÜM SAYISININ ERKEN VE GEÇ MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİSİ i

ERKEN EVRE ENDOMETRİYUM KANSERİNDE ÇIKARILAN LENF DÜĞÜM SAYISININ ERKEN VE GEÇ MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİSİ i Tepecik Eğit Hast Derg 2012; 22 (2): 97-101 97 KLİNİK ARAŞTIRMA ERKEN EVRE ENDOMETRİYUM KANSERİNDE ÇIKARILAN LENF DÜĞÜM SAYISININ ERKEN VE GEÇ MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİSİ i THE IMPACT OF THE NUMBER OF THE

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

SINIRLI VEYA GENİŞLETİLMİŞ LENFADENEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA RADİKAL SİSTEKTOMİ SONUÇLARI

SINIRLI VEYA GENİŞLETİLMİŞ LENFADENEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA RADİKAL SİSTEKTOMİ SONUÇLARI Yeni Üroloji Dergisi 2008, 4 (3): 139-142 The New Journal of Urology SINIRLI VEYA GENİŞLETİLMİŞ LENFADENEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA RADİKAL SİSTEKTOMİ SONUÇLARI OUTCOMES AFTER RADICAL CYSTECTOMY WITH LIMITED

Detaylı

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA Evreleme FIGO 2009 Erken Evre İleri Evre Ia1, Ia2, Ib1 and IIa1 Ib2, IIa2 ve diğer Pecorelli S.,

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

Serviks Kanserinin Cerrahi Tedavisi. Prof. Dr. Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD

Serviks Kanserinin Cerrahi Tedavisi. Prof. Dr. Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD Serviks Kanserinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD Serviks Kanserinin Epidemiyolojisi Dünya 493,000 yeni vaka/yıllık 274,000 ölüm/yıllık 85 % gelişmemiş 15 % gelişmiş

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi

Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi Anıl Alpsoy, Nursu Erdoğan, Ecem Güçlü, Kemal Küçük, Zeki Sönmez, Doruk Çelebi DANIŞMAN: Doç. Dr. Ömer DİZDAR ÖZET Serviks kanserinde,

Detaylı

Mavi Boya ile Sentinel Lenf

Mavi Boya ile Sentinel Lenf Papiller Tiroid Kanserinin Cerrahi tedavisinde Patent Mavi Boya ile Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi O P. D R. S A B R İ ÖZ D E N, D O Ç. D R. B A R I Ş S AY L A M, D R. İ L K N U R T U R A N, D R. S AVA Ş

Detaylı

ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Results and Some Prognostic Factors in Patients with Endometrial Cancer Gökhan

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

Jinekoloji Kliniğimizde Son 2 Yıllık Endometrium Kanseri Cerrahi Tedavi Sonuçları ve Laparaskopinin Cerrahi Onkolojideki Yeri

Jinekoloji Kliniğimizde Son 2 Yıllık Endometrium Kanseri Cerrahi Tedavi Sonuçları ve Laparaskopinin Cerrahi Onkolojideki Yeri Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20150326042839 Jinekoloji Kliniğimizde Son 2 Yıllık Endometrium Kanseri Cerrahi Tedavi Sonuçları ve Laparaskopinin Cerrahi Onkolojideki Yeri Osman Temizkan 1,

Detaylı

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi #

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*, Sülün ERMETE**

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ABDOMİNAL YOLLA YAPILAN WEDGE KOLPEKTOMİNİN ÖN KOMPARTMAN DEFEKTİ VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.

Detaylı

Over kanseri ve Endometriosis ilişkisi var mı? Yrd.Doç.Dr.H.Çağlayan ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum AD

Over kanseri ve Endometriosis ilişkisi var mı? Yrd.Doç.Dr.H.Çağlayan ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum AD Over kanseri ve Endometriosis ilişkisi var mı? Yrd.Doç.Dr.H.Çağlayan ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum AD Endometriozis Endometrial gland ve stromanınuterinkavite dışında

Detaylı

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr.

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr. Konu Yazarı Prof. Dr. Tufan Bilgin Yazışma adresi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BURSA ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Böbrek Tümörü Böbrek tümörlerinin % 20-30 kadarı müracaat esnasında

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

ENDOMETR UM KANSER NDE LENF NODU METASTAZINI BEL RLEYEN FAKTÖRLER

ENDOMETR UM KANSER NDE LENF NODU METASTAZINI BEL RLEYEN FAKTÖRLER Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Haziran 2010, Cilt 13, Say 3, Sayfa 61-67 ENDOMETR UM KANSER NDE LENF NODU METASTAZINI BEL RLEYEN FAKTÖRLER Dr. Taner Turan 1, Dr. Burcu Gündo du 1, Dr. Emine Karabük

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri o Dr. Mehmet Aliustaoğlu William Halsted 1907 yılında ( üç hastada meme tm olmadan 1-2 yıl önce aksilla tutulumu) PBAM insidans % 0,12

Detaylı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı SAĞKALIM (SÜRVİ) ANALİZİ Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı Amaç Tedaviden sonra hastaların beklenen yaşam sürelerinin tahmin edilmesi, genel

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

Endometrium karsinomlu olguların klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi

Endometrium karsinomlu olguların klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.099 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Jinekoloji Endometrium karsinomlu olguların klinikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi Cüneyt Eftal Taner (*), Aslı İrİş (**), Demet

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ENDOMETR UM KANSER NDE SA KALIMI ETK LEYEN PROGNOST K FAKTÖRLER Atefl KARATEKE, Selçuk SELÇUK, Mehmet Reflit ASO LU, Niyazi TU, Çetin ÇAM, Ahmed NAMAZOV, Seda ÇAKIR

Detaylı

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE ROBOTİK CERRAHİYE GÜNCEL YAKLAŞIM

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE ROBOTİK CERRAHİYE GÜNCEL YAKLAŞIM JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE ROBOTİK CERRAHİYE GÜNCEL YAKLAŞIM JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DOĞU KARADENİZ ÇALIȘTAY VE SEMPOZYUMU 2-3 MAYIS 2015 ÇORUM Prof Dr Ahmet Göçmen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kadın Hast

Detaylı

Gastrointestinal Maligniteler Tedavi Yaklaşımları. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Gastrointestinal Maligniteler Tedavi Yaklaşımları. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gastrointestinal Maligniteler Tedavi Yaklaşımları Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ders Planı Özofagus, distal özofagus kardia kanserinde tedavi yaklaşımları

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Adneksial kitlelerde malignite araştırması

Adneksial kitlelerde malignite araştırması Adneksial kitlelerde malignite araştırması Dr. Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. tevfik@yoldemir.com Kistin iç duvarı kistin içeriği Uniloküler kist / uniloküler solid

Detaylı

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi 14.04.2017 Dr. Ebru YILMAZ İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Neden evreleme yapıyoruz? Prognostik bilgi Hastalık

Detaylı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Malign mikst müllerian tümör Diğer isimleri Malign mikst mezodermal

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM. 19 Kasım 2014, Çarşamba / 19 th November 2014, Wednesday

BİLİMSEL PROGRAM. 19 Kasım 2014, Çarşamba / 19 th November 2014, Wednesday 08:00-10:00 Kayıt / Registration 10:00-18:00 Kurslar / Courses BİLİMSEL PROGRAM 19 Kasım 2014, Çarşamba / 19 th November 2014, Wednesday Kurs 1 - Minimal İnvaziv Cerrahi Kurs Salonu 1 10:00-18:00 Course

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ Aslı ÇAKIR 1, Özgür EKİNCİ 2, İpek IŞIK GÖNÜL 2, Bülent ÇETİN 3, Mustafa BENEKLİ 3, Ömer ULUOĞLU 2 1 Çorlu Devlet Hastanesi

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD

Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler 2016 Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD SLN Klinik ve radyolojik olarak aksilla negatif hastalar Radyonüklid Sentimag Isosulfan/Patent blue

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir?

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Dr.Volkan Genç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme-Endokrin ve Metabolizma Cerrahisi 25 Mart 2017 Cevap Nerede Saklı?

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Toplantısı Multidiciplinary Gynecologic Oncology Meeting 3-4 Mayıs, 2014, İstanbul / May 3-4, 2014, Elite World Otel,Taksim/ Istanbul BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs

Detaylı

LOKALİZE PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PELVİK LENFADENEKTOMİNİN DEĞERİ THE VALUE OF PELVIC LYMPHADENECTOMY IN PATIENTS WITH LOCALIZED PROSTATE CANCER

LOKALİZE PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PELVİK LENFADENEKTOMİNİN DEĞERİ THE VALUE OF PELVIC LYMPHADENECTOMY IN PATIENTS WITH LOCALIZED PROSTATE CANCER . LOKALİZE PROSTAT KANSERİNDE PELVİK LENFADENEKTOMİ LOKALİZE PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PELVİK LENFADENEKTOMİNİN DEĞERİ THE VALUE OF PELVIC LYMPHADENECTOMY IN PATIENTS WITH LOCALIZED PROSTATE CANCER TÜZEL

Detaylı

Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim

Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim Göztepe Tıp Dergisi 27(2):77-79, 2012 doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.077 OLGU SUNUMU ISSN 1300-526X Jinekoloji Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim Levent YAŞAR

Detaylı

Erken Evre Serviks Kanseri Tedavisinde Sinir Koruyucu Laparaskopik Radikal Histerektomi Deneyimlerimiz

Erken Evre Serviks Kanseri Tedavisinde Sinir Koruyucu Laparaskopik Radikal Histerektomi Deneyimlerimiz Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20150223020501 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavisinde Sinir Koruyucu Laparaskopik Radikal Histerektomi Deneyimlerimiz Osman Temizkan 1, Osman Aşıcıoğlu 1, İlhan

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

Miks tip endometrium kanseri analizi

Miks tip endometrium kanseri analizi Araştırma / Clinical Investigation DOI: 10.4274/tjod.94759 Miks tip endometrium kanseri analizi Analysis of mixed type endometrial carcinoma Soner Düzgüner1, Hilal Ilgın2, Tolga Taşçı2, İpek Nur Düzgüner2,

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

Borderline Over Tümörlü 53 Olgunun Retrospektif Analizi

Borderline Over Tümörlü 53 Olgunun Retrospektif Analizi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201410106 Borderline Over Tümörlü 53 Olgunun Retrospektif Analizi Evrim Bostancı 1, Selçuk Ayas 1, Ayşen Boza 1, Ayşe Gürbüz 1, Ateş Karateke 1 1 Zeynep Kamil

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar

Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar Doç Dr Polat Dursun Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Jinekolojik Onkoloji BD Ankara P. Dursun et al. / Critical

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ , Sayfa Derleme. Gökhan Boyraz, Nejat Özgül

ÖZET ABSTRACT. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ , Sayfa Derleme. Gökhan Boyraz, Nejat Özgül TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2015-3, Sayfa 69-74 Derleme EPİTELYAL OVER KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TOTAL PARİETAL PERİTONEKTOMİ TOTAL PARIETAL PERITONECTOMY FOR SURGICAL TREATMENT OF EPITHELIAL OVARIAN

Detaylı

Kolorektal Kanserlerde Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi

Kolorektal Kanserlerde Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi 86 Original Article Balkan Med J DOI: 10.5174/tutfd.2009.03164.1 Trakya University Faculty of Medicine Kolorektal Kanserlerde Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi Prognostic Value of Lymph Node Ratio for

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Proflaktik santral disekisyon: Yeni bir tartışma alanı. Ashok R. Shaha, MD. Çeviren: Dr. Yalın İşcan*, Dr. Yasemin Giles* * İÜTF Genel Cerrahi ABD

Proflaktik santral disekisyon: Yeni bir tartışma alanı. Ashok R. Shaha, MD. Çeviren: Dr. Yalın İşcan*, Dr. Yasemin Giles* * İÜTF Genel Cerrahi ABD Proflaktik santral disekisyon: Yeni bir tartışma alanı Ashok R. Shaha, MD Çeviren: Dr. Yalın İşcan*, Dr. Yasemin Giles* * İÜTF Genel Cerrahi ABD SURGERY dergisinin Aralık sayısı American Society of Endocrine

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Jinekolojik Kanserde Sentinel Lenf Nodu Biyopsi Konsepti. Prof. Dr. Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD

Jinekolojik Kanserde Sentinel Lenf Nodu Biyopsi Konsepti. Prof. Dr. Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD Jinekolojik Kanserde Sentinel Lenf Nodu Biyopsi Konsepti Prof. Dr. Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD Jinekolojik kanserlerde lenfatik metastaz En önemli yayılım yolarından Çoğunda bağımsız prognostik

Detaylı

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Mide kanserleri genellikle tanı anında ileri evrede Lokal ileri

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Serviks Kanserinde Radyoterapi Tedavisinin Yeri ve Önemi

Serviks Kanserinde Radyoterapi Tedavisinin Yeri ve Önemi Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2012 Serviks Kanserinde Radyoterapi Tedavisinin Yeri ve Önemi Özlem YETMEN 1,*,Caner AKTAŞ ve B. Hakan BAKKAL 1 1 Bülent Ecevit Üniversitesi, Radyasyon

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği %11 (

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

Aksiller Lenf Nodu Negatif Meme Kanserli Hastalarda Çıkarılan Lenf Nodu Sayısının Prognostik Önemi

Aksiller Lenf Nodu Negatif Meme Kanserli Hastalarda Çıkarılan Lenf Nodu Sayısının Prognostik Önemi Fırat Tıp Dergisi 2007;12(2): 102-106 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Aksiller Lenf Nodu Negatif Meme Kanserli Hastalarda Çıkarılan Lenf Nodu Sayısının Prognostik Önemi Mehmet Fatih CAN a 1, Semih

Detaylı

EVAJ: 1 VE il OVARIAN MALIGNANSILERDE STAGING LAPARATOMİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ (*) ÖZET

EVAJ: 1 VE il OVARIAN MALIGNANSILERDE STAGING LAPARATOMİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ (*) ÖZET .. ~,,. lf.... '{.' EVAJ: 1 VE il OVARIAN MALIGNANSILERDE STAGING LAPARATOMİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ (*) Prof. Dr. Sakıp PEKiN ("") ÖZET.Klinik olarak lokalize evre 1 ve il ovariyan malign tümörlerde

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı