114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2):

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124"

Transkript

1 Kuduz nsanl k tarihinin en eski hastal klar ndan birisi olan kuduz ile ilgili ilk bilgiler eski mezopotamya uygarl klar ndan Babiller döneminde, Eshnunna kanunlar içerisinde yer alm flt r. Yaklafl k 4000 y l öncesinde haz rlanm fl olan bu yaz tlarda, hastalanm fl hayvanlar taraf ndan s r lman n ölüme neden olaca ve hayvanlar n kontrolü gerekti i belirtilmifltir(1). Kelime olarak kuduz, Türkçe de oldu u gibi eski Yunanca lyssa ve Frans zca rage, olarak da hastal n klinik özelliklerini tan mlayan deli, kudurmufl, kontrolünü yitirmifl anlam n tafl maktad r. Benzer flekilde, ngilizce de de karfl l zarar verme, fliddet uygulama anlam tafl yan latin kökenli rabies dir. Hastal k tükrükte (belirli durumlarda idrarda da) bulunan kuduz virüsü taraf ndan oluflturulur. Kuduz virüsü Lyssavirüs s n f ndan ve rhabdoviridae ailesindendir(1,2). Tek zincirli, segmentsiz, negatif iplikçikli RNA s ve transkriptaz (L), nükleoprotein (N), nükleokapsid fosfoprotein (NS), matriks proteini (M), ve glikoprotein (G) fleklinde adland r lan, befl önemli yap sal proteini vard r(1-3). Yaklafl k 67 kilodaltonluk trimer yap s nda olan G proteini, virüs nötralizan antikor oluflumunda temel antijen olarak rol oynar (3-4). Klinik tablosu gelifltikten sonra hemen hemen kesin ölümcül olan kuduza karfl koruyucu immünite G antijenine karfl oluflan bu nötralizan antikor (VNA) ile sa lan r(5). Aminoasit dizisi tamamen çözülmüfl olan ilk kuduz virüs proteini olan G proteini yap s nda yer alan, 333. aminoasit arginin virülanstan sorumlu olarak görülmektedir(5). Dünyan n farkl yörelerinde, 1970 y l ndan itibaren, kuduz klinik tablosu gösteren insan ve hayvanlar n bir k sm ndan, serolojik olarak kuduz virüsü ile iliflkili ve immünolojik olarak çapraz immünolojik cevap oluflturan, ancak farkl grupland r lmas gerekecek kadar da de iflik özellikler tafl yan virüsler izole edilmifltir. Nadir görülen bu virüslere kuduz iliflkili virüs anlam tafl yan rabiesrelated viruses ad verilmifltir. Lyssavirus s n f içerisine grupland r lan bu virüsler ile bugün için Lyssavirüs s n f yedi farkl virüsü içermektedir(6). Tip 1; kuduz virüsünün kendisi, tip 2; Lagos yarasa virüsü, (Nijerya da yarasalarda izole edilmifl), tip 3; Mokola virüsü (Nijerya da izole edilmifl), tip 4; Duvenhage virüsü (Güney Afrika da klinik olarak kuduza benzer klinik tablo gelifltirmifl olan bir insandan izole edilmifl), tip 5; Avrupa yarasa lyssavirüsü 1 (Rusya da insandan izole edilmifl), tip 6; Avrupa yarasa lyssavirüsü II (Finlandiya da insandan izole edilmifl), tip 7; Avusturya yarasalar ndan yeni izole edilen lyssavirüsü, olarak gruplamas yap lm flt r(7). Bugün için tip 1 d fl nda di er virüslerin, insanlarda geliflen klinik tablolarla iliflkilendirilmesi için yeterli kan t yoktur. Ancak Mokola virüsünün kuduza karfl afl lanm fl hayvanlarda ölümle sonuçlanan hastal a neden oldu u gösterilmifltir(7). Avrupa yarasa lyssavirüs I, Polonya, Danimarka, Finlandiya ve Almanya da da izole edilmifltir, ayr ca Avrupa yarasa lyssavirüs II nin de Avrupa da yayg n oldu u bilinmektedir(7). Deneysel çal flmalarda insan diploid hücre afl lar n n Avrupa yarasa lyssavirüslerine karfl korunma sa lad gösterilmifl olmas na ra men afl lanan insanlar n sadece %73 ünde bu iki virüse karfl antikor geliflti ide bilinmektedir(8). Etkeni ve patogenezi yaklafl k 100 y l önce belirlenmifl olmas na ra men kuduz bugün içinde hemen hemen %100 öldürücü olan bir hastal kt r(9). Hastal k iki farkl epidemiyolojik formda bulunur; birincisi genellikle köpekler ve kedigillerden bulaflman n esas oldu u ve ön planda geliflmekte olan ülkelerde görülen fleklidir ve ikincisi ise salvatik form olarak adland r l r, Amerika Birleflik Devletleri örne inde oldu u gibi, geliflmifl ülkelerde görülen, yarasa gibi çok farkl hayvan türlerinden ve genelde 114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2):

2 Kanra, Kara: Kuduz; patogenez, tan ve profilaksi 115 yaban hayvanlar ndan, inhalasyon yoluyla da olmak üzere daha az dikkat çekecek yollarla bulaflman n oldu u flekildir(10,11). Dünya Sa l k Örgütü (WHO) 1994 y l nda dünya genelinde kuduza ba l ölümlerin y lda e yaklaflt n bildirmifltir (1993 y l nda WHO ölüm rapor etmiflken yaklafl k vakada özellikle Çin, Hindistan ve Pakistan dan rapor edilmemifltir), Amerika Birleflik Devletleri nde (ABD) ise 1999 y l nda ikisi yarasa s r na ba l oldu u kesinleflmifl, di er ikisi ise flüpheli yarasa temas olan 4 ve nedeni tam olarak aç klanamayan bir vaka olmak üzere toplam 5 kuduz vakas rapor edilmifltir(12-13). Say lar n bu kadar farkl olmas dikkati çekerken, temas sonras profilaksi uygulamas na bak ld nda; geliflmekte olan ülkelerde profilaksi ABD den sadece 10 kat fazla uygulanmaktad r, bu say geliflmekte olan ülkelerde temas sonras profilaksinin yetersiz uyguland n göstermektedir(14-15). Tüm s cak kanl hayvanlar kuduz virüsü ile enfekte olabilirler, ancak Dünya Sa l k Örgütü verilerine göre hayvanlar kuduz virüsüne karfl ayn oranda hassas de illerdir(10-11). Örne in kurtlar, tilkiler, çakallar ve yarasalar, hayvanlar aras nda en hassas grubu olufltururken, köpekler kuduz hassasiyeti bak m ndan orta hassas grupta yer al rlar(10-11). Ancak köpekler, insanlarla yak n iliflki içinde bulunduklar için, dünyan n pek çok yöresinde (özellikle geliflmekte olan ülkelerde) hala kuduzun insanlara bulaflmas ndaki en önemli arac lard r(10). Dünya genelinde, kaynak hayvan olarak, köpek %91, kedi %2, di er evcil hayvanlar %3, yarasa %2, di er vahfli hayvanlar ise %1 den az oranda sorumlu tutulmaktad r(12). Hastal n geliflme riski yüzeyel bir yaran n enfeksiyöz salya ile temas nda düflükken, enfekte bir kurt taraf ndan bafl boyun bölgesinden s r lmada ise yaklafl k olarak %100 dür(16). Kaba bir ifade ile, kuduz bir hayvan n enfeksiyöz salyas ile s r lma ve hatta intakt mukoza yolu ile temas %30-40 oran nda enfeksiyonla sonuçlan r. Kuduz hayvan taraf ndan s r lma ve hayvanla temas n d fl nda inhalasyon ve enfekte dokunun implantasyonu ile de bulaflma gerçekleflebilir(8). nhalasyon fleklinde bulaflma özellikle kuduz virüsü tafl yan yarasalar n yo un olarak bulundu u ma aralarda ve kuduz virüsü ile çal fl lan laboratuarlarda gerçekleflebilir(17). Korneal transplantasyon sonras, transplanta ba l oldu u gösterilmifl alt kuduz vakas bulunmaktad r(18-19). Kuduz virüsü terminal dönemde hastalar n kan haricinde, nöronal ve nöral kökenli olmayan tüm dokular nda bulunur, bu nedenle aç klanamayan nedenlerle kaybedilen, nörolojik bulgular olan hastalar n dokular transplantasyon amaçl olarak kullan lmamal d r(11). nsandan insana s r lma dahil bulaflma çok nadirdir(20). Kuduz virüsünün yara yerine inökülasyonundan sonra santral sinir sistemine ulaflmas günler veya haftalar sürebilir. Bu özelli i sayesinde, temas sonras profilaksi koruyucu olabilmektedir. Virüs yara yerine komflu kas hücrelerinde replike olduktan sonra, asetil kolin reseptörleri arac l ile, periferik sinirlere girer. Bu dönemden sonra afl ve immünglobülin ile hastal n durdurulmas mümkün de ildir. Bu basamaktan önceki erken dönemde, virüs G proteinine karfl geliflen virüs nötralizan antikorlar sayesinde etkisiz hale getirilebilir. Kuduz virüsü, G proteininin yap sal özellikleri belirli nörotoksinlerle homoloji göstermektedir ve bu benzerlikle asetilkolin reseptörlerinin -alt ünitesine ba land belirtilmektedir(21-22). Baz araflt rmalar virüsün sinir sistemine girifl yapmadan önce kas içerisinde replikasyon yapt n göstermektedir(8). Periferik sinirler boyunca sentripedal yay l m ile, spinal korttan santral sinir sistemine girer ve beyine do ru h zla ilerler. Bu ilerleme rodentlerde günde mm h za kadar ulaflabilir, büyük olas l kla bu h z insanlarda çok daha yüksektir(23). Santral sinir sistemine ulaflt ktan sonra virüs tersi yönde yay lmaya bafllar ve özellikle tükrük bezlerinde olmak üzere hemen hemen tüm dokulardaki sinirlerde replikasyona bafllar, böylece tükrükte virüsün at l m ile enfeksiyon bulaflma halkas n da tamamlar(24). Beyinde ilk tuttu u bölge limbik sistemdir, bu nedenle eksitabilite ve ajitasyon ortaya ç kar(9-11). Ensafalit tablosu daha sonra geliflir, dolay s yla limbik sistemin tutuldu u dönemde hastan n bilinci aç kt r ve di er ensafalitlerden farkl olarak, eksitabilite ve ajitasyon geliflir(9). Santral sinir sisteminde ensefalit çok yayg n olmas na ra men nöronal y k m o oranda yayg n de ildir, ölüm büyük olas l kla santral sinir sisteminde dolafl m, solunum gibi kritik merkezlerin tutulmas na ba l olarak geliflir(9). nsanlarda neredeyse %100 mortalitesi olan kuduz, baz canl türlerinde abortif flekilde veya klinik tablo gelifltikten sonra sekelli veya sekelsiz düzelmeler ile seyredebilir. Örne in klinik tablonun geliflti i köpeklerde yaklafl k %20 düzelme olur(26). Kuduz virüsüne karfl serolojik cevap, pek çok farkl laboratuar yöntemi ile gösterilebilir. Fare nötralizasyonu, floresan odak inhibisyonu (FAT), indirek floresan antikor tekni i (IFAT), plak nötralizasyonu, kuduz virüsü ile enfekte hücrelerin immünhidrolizi ve radioimmün veya enzim ba l immünoassaylar bu amaçla kullan labilir. nsanlarda antikorlar geç dönemde, afl hikayesi olmayanlarda s kl kla 10. günde tespit edilir ve bundan sonra çok h zl bir art fl gösterir(9). Klinik tablonun ilerleyen dönemlerinde antikor varl beyin omurilik s v s nda da gösterilebilir, antikorlar n kandan beyin omurilik s v s na (BOS) geçtiklerinde olabilecekleri konsantrasyondan çok daha yüksek konsantrasyonda bulunmalar dikkat çekicidir(7). Afl lama ile BOS

3 116 Hacettepe T p Dergisi içerisinde antikor oluflumu gerçekleflmez, bu nedenle BOS ta antikorun gösterilmesi, kuduz için tan sal de er tafl r(27-28). lk hafta içinde kuduzdan flüphelenilmedi inde laboratuar yöntemleri ile tan konulamaz. Bu nedenle tan genellikle klinik bulgular ile düflünülür. Enfeksiyona neden olan sufl, kona n genetik yap s, s r lan bölgede bulunan iskelet kas ndaki nikotinik asetilkolin reseptörlerinin konsantrasyonu, inokülüm miktar, s r lma bölgesinin inervasyon derecesi ve s r lma bölgesinin santral sinir sistemine yak nl kuduzda enfeksiyona duyarl l belirleyen faktörlerdir. Bu faktörlere de ba l olarak kuduz hayvan taraf ndan gerçeklefltirilen her s r lma kuduz ile sonuçlanmaz, afl lanmam fl kiflilerde kuduz hayvan s r sonras nda kuduza ba l mortalite %35-57 aras ndad r(29). Kuduzun klinik tablosu pek çok yönü ile di er ensefalitlerden farkl l k gösterir. Klinik tablo, iki de iflik klinik formda geliflebilir ve ensafalitik (furious) ve paralitik (dump) kuduz olarak adland r l r. Enfeksiyon gelifltikten sonra hastal n klini i befl dönemde incelenebilir. Bu dönemler s ras yla; inkübasyon, prodrom, akut nörolojik, koma, ölüm veya iyileflme dönemi fleklindedir. I. nkübasyon Dönemi Santral sinir sistemi enfeksiyonlar içerisinde inkübasyon süresi en de iflken olan kuduzdur. Vakalar n ço unda inkübasyon süresi k smen uzunken (1-3 ay), %10-20 vakada gün gibi k sa süreler söz konusudur ve nadiren 1 y ldan daha uzun olabilir. Ancak 7 günden k sa ve 6 y la kadar olan süreler literatürde s kça vaka bildirimi fleklinde yer alm flt r(29-34). Yay nlanan en uzun inkübasyon süresi 19 y ld r(34). nkübasyon süresinde virüs inokülasyonunun gerçekleflti i vücut bölgesi önem tafl r. Ayr ca s r lma hikayesi al namayabilir, örne in y llar aras nda Tayland da izlenen 707 kuduz vakas n n %6 s nda s r lma hikayesi bulunmad bildirilmifltir(9). Özellikle kuduzun endemik oldu u yörelerde, farkl temas flekli veya çok önceden gerçekleflen s r lma kuduza neden olabilir. II. Prodrom; Kuduzun ilk ve erken dönem semptomlar virüsün santral sinir sistemine ve dorsal kök ganglionlar na ulaflmas n n göstergesidir. Özgül olmayan bu iflaretler, atefl, kar n a r s, gastrointestinal huzursuzluk fleklindedir ve ayr ca bir hayvan taraf ndan s r lan ve sonras nda kuduz geliflmeyenlerde de görülür(9-19). Bu bak mdan kuduzdan flüphelenilmesinde veya tan ya yaklafl lmas nda yard mc de ildir. Ancak lokal, s r lma yerindeki veya s r lan ekstremitedeki, uyuflma, parastezi, kar ncalanma ve yanma hissi fleklindeki bulgular kuduz tan s aç s ndan de er tafl r( ). Prodromal dönemdeki bu lokal bulgular, önce tüm ekstremiteye ve sonras nda boyna ve yüze do ru yay l m gösterebilir. Nadir olarak lokal bulgular s r lma bölgesinden çok farkl bir lokalizasyonda geliflebilir, örne in ayak parma ndan s r lan iki hastan n, uyuflma, kar ncalanma ve yanma hissi fleklindeki flikayetlerinin kulak kepçelerinde geliflti i rapor edilmifltir(9). Lokal bulgular ensafalitik ve paralitik kuduz formlar nda eflit miktarlarda ve hastalar n %16-80 ninde tespit edilebilir(9-28). III. Akut Nörolojik Dönem Saatler veya birkaç gün içerisinde hastalar n klinik bulgular prodromal dönemden akut nörolojik döneme ilerler. Bu döneme giren hastalar n yaklafl k 2/3 ü ensefalitik kuduz bulgular gösterirken, kalan 1/3 ü Gullian Barre sendromuna (GBS) benzeyen paralitik hastal k bulgular n n özelliklerini tafl r(9-19). Ensefalitik ve paralitik form asl nda s ras yla serebral veya spinal kord ve periferal sinir sistemi bulgular n n ön planda olufluna göre kullan lan terimlerdir. Ensefalit bulgular tafl yan hastalarda ölüm genellikle klinik bulgular n ortaya ç k fl n izleyen yedi gün içerisinde (ortalama beflinci günde) gerçekleflirken, paralitik hastal k özellikleri tafl yanlarda bu süre ortalama 13 gündür. Ensefalitik formda da 2-3 haftal k yaflam süreleri bildirilmifltir(9). A. Ensefalitik Kuduz; kuduzun bu klinik prezantasyonunda ilk geliflen nörolojik bulgu, susama, korku gibi internal veya fl k, ses, gürültü gibi eksternal uyaranlarla geliflen sinirlilik, korku ve telafl halidir. Hastal n bu evresinde, atefl sabit bulgu olarak sürekli vard r (prodromal dönemde bafllay p devam edebilir veya yeni geliflmifl olabilir) ve ayr ca üç ana bulgu ortaya ç kar. Bunlar; 1. De ifliklikler gösteren bilinç düzeyi; hastan n mental durumu, ilerleyen flekilde ve her seferinde daha ciddi olarak geliflen ajitasyon ve göreceli olarak normal veya depresif haller aras nda dalgalan r. Hasta aniden, herhangi bir neden veya uyaran olmadan konfüze, disoriyante olur. stenmeyen, hofl görülmeyen, sald rganl a varabilen hareketleri bir veya birkaç dakika sürer ve kesilir. Göreceli olarak normal haline döndü ünde bu dönemleri hat rlamayan hastan n her geçen saat içerisinde ajite oldu u süre artar ve iyilik süresi k sal r. Ajitasyon dönemleri

4 Kanra, Kara: Kuduz; patogenez, tan ve profilaksi 117 aras nda hasta yorgun ve bitkin düfler, ancak uyar lara cevap verebilir, ancak klinik tablonun ilerlemesiyle bu hali bilinç kayb ve komaya kadar ilerler. 2. Fobik ve inspiratuar spazm; Hava ve su, bir di er ifade flekli ile aero ve hidrofobi ensefalitik formda olan tüm kuduz hastalar nda geliflir ancak, aerofobi hastal n her döneminde klinik tabloya efllik etmez. Fobi, hastan n yüzüne veya gö süne do ru üfleyerek, bir fan arac l yla hava ak m sa lanarak, hatta bir fincan su uzat larak ortaya ç kart labilir. Geliflen reaksiyon, yard mc solunum kaslar n n, diyafram n kas lmas, boyun fleksiyonu ve ekstansiyonu ile karakterizedir. Nadir olarak opistotonus geliflebilir. Hastal n erken dönemlerinde daha hafif olan bu iflaretler gözden kaçabilir, ancak klini in ilerlemesi ile spontan olarak da geliflebilen bu spazmlar hastaya ciddi rahats zl k ve a r verir. 3. Otonomik disfonksiyon; hipersalivasyon hemen her hastada görülen ve preterminal döneme kadar süren bir semptomdur. Yutma güçlü ünden ziyade artm fl tükrük oluflumu ön plandad r. Klinik bulgular n ilerlemesi ile birlikte pupil düzensizlikleri fark edilebilir. Nörolojik pulmoner ödem, piloereksiyon, afl r terleme, priapizm ve hatta spontan ejekülasyon görülebilir. Çok nadir vakalar d fl nda kranial sinir tutulumu gerçekleflmez. Akut hepatik porfiride, nöropsikolojik bulgular ön planda olabilir, hastalar n bilinç seviyesi dalgalanmalar gösterir ve kuduz klini i ile kar flabilir ancak gerek fobik ve inspiratuar spazmlar n olmamas ve gerekse aile hikayesi, porfinojenik madde al m, kar n a r s ve koyu renkli idrar varl ay r m yap lmas n sa lar. Ayr ca intoksikasyonlar özellikle atropin ve benzeri madde al mlar, alkolden uzaklaflma sendromu, tetanoz da kuduz ile kar flabilecek klinik bulgulara neden olabilir. Asl nda tetanozun kuduzla tek benzerli i refleks spazmlar n ortaya ç k fl d r. Ancak kuduzda spazm daha çok solunum ve yutma kaslar ile iliflkili iken tetanozda iskelet kaslar daha yo un olarak refleks ark na kat l r(19). Ensefalitik kuduz düflünüldü ünde, bir di er ak lda tutulmas gereken ve ay r c tan da gündeme gelen klinik tablo da, temas sonras nöral doku afl lar n n kullan ld ülkelerde afl ya ba l allerjik ensefalomyelittir. Bu istenmeyen yan etki nöral afl n n uyguland her 400 kiflinin birisinde, hastalar n %75 inde ilk enjeksiyondan sonraki 6, 14 gün içerisinde geliflir(32-33). Fobik ve inspiratuar spazmlar, dalgalanan bilinç düzeyi ve lokal bulgular afl iliflkili vakalarda yoktur, bu özellikler de afl baflar s zl ile afl yan etkisinin ayr m na olanak tan r. B. Paralitik kuduz; Ajitasyon ve bilinç de iflikli i bulunmad için ensefalitik forma göre daha zor tan al r. Ensefalitik formda görülen ana bulgular klini in geç dönemlerinde ve daha hafif olarak geliflebilir. Fobik spazmlar hastalar n yar s nda görülürken, inspiratuar spazmlar preterminal dönemde hastalar n tamam nda tespit edilir. Ön planda olan klinik bulgu güçsüzlük ve zay fl kt r, genellikle s r lan ekstremiteden bafllar ve progresif olarak tüm ekstremiteleri ve sonras nda solunum ve farinks kaslar n etkiler. Bilateral fasial paralizi s kt r, özellikle s r lman n yüz ve bafltan oldu u durumlarda fasial paralizi ve okülomotor paralizi daha s k geliflir. Ancak s r lma yeri ve kuduzun paralitik veya ensefalitik formda geliflmesi aras nda bir iliflki yoktur. Bu özellikleri ile paralitik kuduz sporadik GBS ile kar flabilir. Ancak, kuduzda hemen hemen her zaman görülen ve hastal n ilerlemesi ile fliddetlenen atefl GBS unda aspirasyon pnömonisi veya benzer bir enfeksiyon komplikasyonu geliflmedi i zaman atefl tespit edilmez. Ayr ca, paralitik kuduz hastalar nda geliflen kuadriparazilerde prokisimal kaslar n yo un flekilde etkilenmesi, derin tendon reflekslerinin kayb ve üriner inkontinans söz konusu iken GBS unda özellikle erken dönemde üriner inkontinans beklenen bir bulgu de ildir ve ilk olarak distal kaslar etkilenirken, hastal n ilerlemesiyle proksimal ve distal kaslar n tutulumu ayn düzeylere ulafl r. Bir di er yard mc bulgu da duyu fonksiyonlar n n tamam n n paralitik kuduz hastalar nda normal olmas d r. Son olarak perküsyon ödemi, prodromal dönemden preterminal döneme kadar tespit edilebilen, gö üs, deltoid ve uyluk üzerine perküsyon yap ld nda k sa süre içerisinde düzelen hafif bir fliflli in oluflmas d r. Sporadik GBS, ensefalitik kuduzda veya afl iliflkili vakalarda bu bulgu gözlenmez. Ancak çok a r kafleksisi, hiponatremisi, hipotiroidizmi veya renal yetmezli i olanlarda tespit edilebilir. IV. Koma Kuduz bu döneme ulaflt ktan sonra tan konulmas oldukça güçtür. Kuduzun iki klinik formuda farkl süreler içerisinde olmakla beraber benzer koma hali ile sonuçlan r. Solunum düzensizli i, ritm bozuklu u, pupiller bulgular gibi, otonom tutulum bulgular dikkat çekici olabilir. Hastalar n %30-60 nda ölümden önceki 6-12 saat içerisinde hematemez geliflebilir(34). Tedavi Hastal n klinik bulgular gelifltikten sonra hayat kurtaran veya hayat uzatan bir tedavi yaklafl m

5 118 Hacettepe T p Dergisi bugüne kadar gösterilememifltir. Bugüne kadar kuduz klini i gelifltikten sonra düzeldi i belirtilen literatürde dört vaka bulunmas na ra men bu hastalar n tan lar ile ilgili flüphelerde hala devam etmektedir( ). Gerek interferon, gerekse antiviral ajanlarla ve hatta poliklonal ve monoklonal kuduz antikorlar yla yap lm fl olan çal flmalar hastal n seyri ve sonucu üzerinde etkili olmam flt r(35-37). Attenüe afl ile intratekal afl lama, uzun süre önce, kuduz klini i gelifltikten sonra köpeklerde etkili bulunmufl ancak maymunlarda benzer etkisi gösterilememifltir(38-39). Tan, enfeksiyon hayvanlarda virüs spesifik floresan antikorun beyin dokusunda gösterilmesi ile konur. Kuduz flüpheli olan hayvandan ötanazi ile beyin dokusu istenilen testler için uygun flekillerde al n r. Virüs beyin dokusundan, tükrükten ve suckling mice n di er dokular ndan izole edilebilir. Kuduz flüphesi olan insanlarda tan postmortem ve nadiren de premortem floresan mikroskopiyle boyundan al nm fl cilt biyopsisiyle konulabilir(6-37). Ayr ca BOS ve tükrükten virüsün izole edilmesi ve afl lanmam fl kiflilerde serum veya BOS ta antikor gösterilmesi de tan koydurucu olur(6). Enfeksiyon gelifltikten sonra mortalitenin hemen hemen %100 oldu u kuduzda temas öncesi ve sonras profilaksi önem kazanmaktad r. Bundan yaklafl k 100 y l kadar önce Louis Pasteur ilk afl y 9 yafl ndaki bir çocuk için 1885 te kullanarak kuduzdan afl ile korunman n mümkün oldu unu göstererek modern profilaksi ça n açm flt r(2). Sonraki 50 y l içerisinde Pasteur ün nöral doku afl s (nerve tissue vaccine -NTV) etkinlik ve güvenli inin art r lmas için pek çok saflaflt rma, dilüsyon ve sterilizasyon ifllemlerinde geçirilmifltir. Bundan sonraki aflamada virüs pek çok farkl hayvan n beyin dokusunda üretilerek kimyasal ajanlar ve ultraviole fl kla inaktif hale getirilerek haz rlanm fl afl lar kullan lm flt r. Bu tip, Semple ve Fuenzalida maymun beyin hücrelerinden haz rlanm fl afl lar halen dünyan n baz ülkelerinde kullan lmaktad r. NTV afl lar n n en önemli problemleri koruyuculu unun istenen düzeye ulaflmamas ve çok yüksek yan etkileridir y l nda embriyo doku afl lar piyasada kullan lmaya bafllam flt r (ördek embriyo afl s duck embriyo DEV). Ancak bu afl ABD de 1980 lerin bafl na kadar yaklafl k 25 y l kullan ld ktan sonra afl lananlar n belli k sm nda zay f antikor cevab oluflturdu u ve ciddi yan etkilere yol açt için terk edilmifltir. Orjinal DEV art k kullan lmazken sa laflt r lm fl formu gelifltirilmifltir. Bugün modern afl ça nda, bir çok farkl hücre kültürü afl lar kullan lmaktad r. nsan diploid hücre afl s (human diploid cell vaccine -HDCV) temel afl olarak kabul edilmekte ve di er afl larla referans afl olarak karfl laflt r lmaktad r. Bununla beraber HDCV, üretim yönteminden dolay çok yüksek fiyatlarla elde edilebilmektedir ve bu nedenle de kuduz profilaksisinde ihtiyac karfl layacak bir afl olmakla beraber global kullan mdaki temel afl olmaktan flimdilik uzak görünmektedir. Klinik kullan mda etkinli i HDCV ile karfl laflt r labilecek saflaflt r lm fl afl lar bulunmaktad r, bunlardan baz lar ; FBKC fetal bovine kidney cell, PCEC primary chick embryo cell, PVRV Vero cell, PDEV embryonated duck eggs ve RVA (rabies vaccine absorbed) fetal rhesus lung cell line, bu afl lar n hepsi lisans alm fl ve etkinlikleri HDCV ye yak n veya eflde er olarak de erlendirilmifl afl lard r. Kuduz ile Muhtemel Temas Olan nsanlar n De erlendirilmesi; Kuduz ile her muhtemel temas doktor taraf ndan de erlendirilmeli ve gerekiyorsa daha yetkili kurum ve kiflilerle konsülte edilmelidir (Tablo 1). Kuduz flüphesiyle hastaneye yat r lan kifliler için standart önlemlerin al nmas yeterli olur, ancak e er, flüpheli kifliler taraf ndan s r lma veya aç k yaralar n, müköz membranlar n tükrük ile kontaminasyonu gerçekleflirse; lokal temizli i takiben immünizasyona hemen bafllanmal d r. Kontrol Yöntemleri; Çocuklar n, anneleri, ö retmenleri ve t bbi personel taraf ndan tan mad klar hayvanlarla temaslar konusunda e itilmeleri en önemli noktay oluflturur. Çocuklara, gerek evcil, gerekse vahfli hayvanlar, provake etmeleri ve yakalamaya çal flmalar n n sak ncal oldu u anlat lmal d r. Kuduz ancak deri ve müköz membranlardaki aç k kesilerden veya yaralardan virüsün girmesi ile bulafl r. Virüs girmemiflse veya virüsün bulundu u materyal kuru ise temas sonras tedaviye gerek yoktur. Kuduz bir hayvan sevmek veya kan yla temas etmek, profilaksi endikasyonu de ildir. Lokal veriler kuduz profilaksisinin uygulanmas nda önem tafl r; örne in ABD de tilki, rakun ve yarasalar en önemli kuduz kayna olarak dikkati çekerken köpek, inek ve kediler nadiren kaynak olmaktad r. Bunlar n yan s ra provake edilmeden gerçekleflen ataklar, hayvan beslenirken veya oynarken gerçekleflen s r klardan, daha fazla kuduz risk tafl r. Düzgün olarak afl lanm fl kedi ve köpekler kuduz için minimal risk teflkil ederler( ). Temas sonras profilaksi enfekte olma riski tafl yan evcil ve yabani hayvanlarla s r lm fl herkese önerilmelidir. Is r lma d fl ndaki temaslar kuduz aç s ndan minimal risk tafl rlar ancak ABD deki 1997 y l nda içerisinde görülen 4 kuduz vakas ndan 2 sinde vektör yarasa olarak de erlendirilmifl (di er ikisinde yarasa kesin vektör olarak gösterilmifl) ve belirgin bir s r lma hikayesi al namam flt r(40). Bu bak mdan temas sonras profilaksi aç k yaras olan, t rmalanma

6 Kanra, Kara: Kuduz; patogenez, tan ve profilaksi 119 Tablo 1: Kuduz le Temas Sonras Profilaksi Hayvan Evcil köpekler ve kediler Hayvan n De erlendirilmesi ve zlenimi Sa l kl ve 10 günlük gözlem periyodu için uygun Temas Sonras Proflaksi Önerileri Profilaksiyi yaln zca hayvanda kuduz bulgular geliflirse ver* Kuduz veya kuduz flüphesi** Hemen afl la ve HRIG ver Bilinmiyor (kaçm fl) Halk sa l görevlileri ile iliflki kur Kokarcalar, rakunlar, yarasalar, tilkiler ve di er etoburlar n ço u, da s çanlar Co rafi bölgede kuduz olmad bilinmedikçe veya labaratuvar testleriyle hayvan n kuduz olmad kan tlanmad kça kuduz kabul et Hemen afl la ve HRIG ver Çiftlik hayvanlar, da gelincikleri, kemiriciler, tavflanlar, yabani tavflanlar Ayr ayr de erlendir Halk sa l görevlileri ile iliflki kur. Sincaplar n, hamsterlerin, kobaylar n, s çanlar n, farelerin, di er kemiricilerin, tavflanlar n ve yabani tavflanlar n s r klar asla kuduz tedavisi gerektirmez. * 10 Günlük gözlem periyodu boyunca köpek veya kedide kuduzun ilk belirtisi görüldü ünde HRIG verilmeli ve afl ya bafllanmal d r. Semptomatik hayvan hemen insani yöntemlerle öldürülmeli ve kuduz araflt r lmal d r. ** En k sa sürede hayvan insani yöntemlerle öldürülmeli ve kuduz araflt r lmal d r. Hayvan n gözlenmesi (holding periyod) önerilmez. Hayvanda kuduz için immünflöresan test negatif bulunursa afl lama kesilir. hikayesi bulunanlara ve kuduz flüphesi olan hayvan tükrü ü, enfekte olma ihtimali olan vücut s v s veya dokularla (beyin dokusu) mukozal temas oldu unu belirten herkese yap lmal d r. Amerika Birleflik Devletleri nde kuduz vektörü olarak yarasalar ilk s ray ald ve yarasa s r n n her zaman fark edilemedi i ve yarasa d flk s ndaki virüsün inhalasyon yoluyla al nma ihtimali oldu u için, e er uyuyan bir kiflinin, bir çocu un, intoksikasyon bulgular olan veya mental retarde kiflilerin odas nda yarasa bulunursa, s r lma veya fiziksel temas tam olarak gösterilemese dahi temas sonras profilaksi önerilmektedir(6). Temas sonras profilaksi, kuduz veya kuduz flüphesi olan insan taraf ndan s r lma, t rmalanma ve enfekte olma ihtimali olan vücut s v lar ile mukozal veya aç k yara yoluyla temas sonras nda uygulanmal d r. Bununla beraber korneal transplant ile geliflen 4 kuduz vakas d fl nda insan kaynakl kuduz bilinmemektedir(9). Enfekte kiflilerle sosyal temas, dokunma veya enfekte olmayan s v lar veya dokularla (idrar, gaita) temas, enfeksiyon riski aç s ndan temas olarak de erlendirilmez ve profilaksi endikasyonu oluflturmaz(8). fiüpheli Hayvanlar n Bak m : Bir insan s ran sa l kl bir köpek veya kedi izole edilmeli ve 10 gün süre ile, mümkün oldu u kadar do al ortam nda gözlenmelidir. Hayvan küçük bir yere kapatmak, ortaya ç kabilecek sald rganl k bulgular nedeni ile yanl fl tan lara neden olabilir. Bu süre içerisinde afl önerilmez. Herhangi bir bulgu ç kt nda hayvan bir veteriner taraf ndan de erlendirilmelidir, kuduz ile uyumlu ise uygun bir flekilde öldürülmelidir ve bafl ayr l p, so uk ortamda deneyimli bir laboratuvara gönderilmelidir. Hayvan n daha önceden afl lanm fl olmas ötanazi gereksinimini ortadan kald rmayabilir.

7 120 Hacettepe T p Dergisi Tablo 2: Temas Sonras Kuduz Profilaksisi Afl Durumu Tedavi Uygulama* Afl s z Daha önce afl lanm fl*** Lokal yara temizli i nsan kuduz immünglobülini (HRIG) Afl Lokal yara temizli i Afl Bütün temas sonras tedavi uygulamalar, mümkün olan en k sa zamanda yaran n sabun ve su ile temizlenmesi ile bafllamal d r. 20 IU/kg. uygulanabilecek dozun tamam yara içine ve çevresine tatbik edilmeli, doz çok fazla ise afl n n yap ld yerden farkl bir anatomik bölgeye yap lmal d r. Afl için kullan lan enjektör HRIG için kullan lmal d r. 1.0 ml human diploid cell vaccine (HDCV), rabies vaccine adsorbed (RVA) veya purified chick emryo cell culture (PCEC) afl lar ndan birisi deltoid** kas na intramüsküler olarak 0, 3, 7, 14, 28 günlerde yap lmal d r. Bütün temas sonras tedavi uygulamalar, mümkün olan en k sa zamanda yaran n sabun ve su ile temizlenmesi ile bafllamal ve HRIG uygulanmamal d r. 1.0 ml HDCV, RVA veya PCEC im (deltoid kas içerisine) 0 ve 3. günlerde yap lmal d r. * Temas sonras afl ve immünglobülin uygulamas, ** Afl uygulamas mutlaka deltoid kas içerisine yap lmal d r. *** Temas öncesi veya baflka bir temas nedeni ile afl lanm fl olanlar. nsanlara kuduz bulaflt rabilecek di er vahfli hayvanlarla s r lma durumunda lokal sa l k kurulufllar ve gerekirse Sa l k Bakanl ile temasa geçilmeli, kuduz riski de erlendirilmeli, e er o tür için kuduz patogenezi tam olarak biliniyorsa hayvan gözlenmeli ancak genellikle seçilecek yol hayvan n ötanazisi yol ile elde edilen beyin dokusunun uygun laboratuvarda incelenmesi olmal d r. E er floresan antikor yöntemi ile beyin dokusu incelemesi negatif sonuç verirse, s r lan kiflinin afl lanmas na gerek yoktur. Temas Sonras Tedavi: Kuduz ile temas flüphesi olan kiflilere uygulanacak tedavi üç ana bafll kta toplanabilir (Tablo 2); 1. Lokal yara tedavisi, 2. Pasif immünizasyon, 3. Afl 1. Lokal yara tedavisi; Temas sonras tedavide acil yap lmas gereken virüsün nöral dokulara giriflinin engellenmesidir. Uygun ve do ru lokal tedavi, tüm s r lma, t rmalanmalar için, virüs yara yerinde de iflik süreler kalabilece i için temel gerekliliktir. Yaran n su ve sabun ile acilen iyice y kanmas kuduzdan korunmada en etkili yöntemdir. Gerekli durumlarda tetanoz profilaksisi ve bakteriyel enfeksiyonlar için antimikrobiyal tedavi de uygulanmal d r. Kuarteryal amonyumlu bileflikler (zefiran gibi) sabuna karfl daha üstün de ildir. Yara derinse su ve sabun flushing (birden ak tarak, jet ak m) tarz nda uygulanmal d r, yani solüsyon kateter veya enjektör ile yara içerisine bas nçl olarak verilmelidir. Genel olarak kuduz ihtimali olan

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi.

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi. ÖNSÖZ Afl ile önlenebilir hastal klardan ölümleri azaltmay misyon edinmifl sanofi pasteur, Afl lar Tüm Bilmek stedikleriniz isimli kitab n 1. bask s n n k sa zamanda tükenmesi, say n hekimlerimizden ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Tür Atlayan Hastal klar KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Cemil ÇEL K* - Prof. Dr. rfan EROL** - Uzm. Dr. F. Seda B L R ORMANCI** - Arafl. Gör. N. Deniz AYAZ** *Biyokimyac,

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN*

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* Mantarlar n Genel Özellikleri Mantarlar mikrobiyolojik özelliklerine ve oluflturduklar klinik infeksiyon tablolar na göre farkl bafll klar alt nda incelenebilen genifl

Detaylı

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

Ç NDEK LER. ÖNSÖZ... vii YAZARLAR... ix Bölüm 1 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES... 1 Yazar : Lale Delilbafl

Ç NDEK LER. ÖNSÖZ... vii YAZARLAR... ix Bölüm 1 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES... 1 Yazar : Lale Delilbafl Ç NDEK LER ÖNSÖZ... vii YAZARLAR... ix Bölüm 1 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES... 1 Yazar : Lale Delilbafl Bölüm 2 EMBR YOLOJ LABORATUVARININ KURULUfiU... 31 Yazar : Ayfle Arvas Bölüm 3

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı