ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ"

Transkript

1

2 ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Levent ÖKSÜZ Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ Yayýna Hazýrlýk Zambak Dizgi ve Grafik Film Çýkýþ S.G.S.M. Baský-Cilt Çaðlayan A.Þ. Ýzmir Temmuz 2003 Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýnlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Copyright Zambak Basým Yayýn Eðitim ve Turizm Ýþletmeleri Sanayi Ticaret A.Þ. ye aittir. Bu kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Dil Kurumunun Ýmlâ Kýlavuzu (2000) esas alýnmýþtýr. ISBN : Bulgurlu Mah. Baðlar Sok. Nu ÜSKÜDAR - ÝSTANBUL P.K ACIBADEM - ÝSTANBUL telefon : (0.216) (Pbx) fax : (0.216)

3 ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS 1. Merhaba / Hello! Nasýlsýnýz? / How are you? Alfabeyi Biliyor musun? / Do you know the alphabet? Bu ne? / What is this? Bugün Türkçe Var mý? / Is there a Turkish lesson today? Sayýlarý Öðrenelim / Let s learn the numbers! Hangi Mevsimdeyiz? / What season is it now? Eviniz Kaç Odalý? / How many rooms are there in your house? Televizyon Nerede? / Where is the television? Ali Bey Neyin Oluyor? / Who is Ali Bey? Ne Ýþ Yapýyorsunuz? / What is your job? Affedersiniz Saat Kaç? / Excuse me! What time is it? Muzun Kilosu Kaç Lira? / How much is the banana? Peynir Almak Ýstiyorum / I want to buy some cheese Bugün Mönüde Ne Var? / What is the menu today? Ceketin Fiyatý Ne Kadar? / How much does the jacket cost? Hangi Renklerden Hoþlanýyorsunuz? / What is your favourite colour? Nerelisiniz? / Where are you from? Hangi Dili Konuþuyorsunuz? / Which language do you speak? Bugün Hava Nasýl? / What is the weather like today? Affedersiniz Hastahane Nerede? / Excuse me! Where is the hospital? Ders Saat Kaçta Baþlýyor? / When does the lesson start? Kulaklarýmýz Ne Ýþe Yarar? / What are ears good for? Ne Zamandan Beri Hastasýnýz? / How long have you been ill? Hayvanat Bahçesine Gidelim / Let s go to the zoo Hangi Çiçeklerden Hoþlanýyorsunuz? / What sort of flowers do you like?... 68

4 ÖNSÖZ Sevgili Türkçe Dostu, Yayýn evimiz Türkçe öðretimini daha da kolaylaþtýrmak için büyük bir çaba göstermektedir. Bu çabanýn bir neticesi olarak elinizdeki Anahtar Kitap (lar) ortaya çýkmýþtýr. Bu kitap Adým Adým Türkçe 1 ders kitabýnýn anahtar kitabýdýr. Anahtar kitapta, ders kitabý içerisindeki Kelime, Okuma-anlama, Örnekleme ve Konuþma bölümlerinin karþýlýklarý verilmiþtir. Anahtar kitabýnýn amacý Türkçe öðretimini kolaylaþtýrarak anlama seviyenizi yükseltmektir. Kitapta tercih edilen, temel seviye dir. Bu kitap sayesinde özellikle ders dýþýnda Türkçe öðrenmeniz kolaylaþacaktýr. Sözlükte kalýp halinde bulamayacaðýnýz kelime ve kelime gruplarýný rahatlýkla bu kitapta bulacaksýnýz. Anahtar kitabýndaki konular, ders kitabýndaki konular çerçevesinde oluþturulmuþtur. Yani her konu baþýndaki konu numarasý ayný zamanda ders kitabýnýn konu numarasýdýr. Bu çalýþmadan en iyi derecede istifade edeceðinizi ümit ediyoruz. Tuncay ÖZTÜRK DÝLSET YAYINLARI

5 PREFACE Dear Turkish Learner, Our publishing has been trying very hard to make Turkish language learning easier. As a result of this effort, Key book, you have in your hand, appeared. This is Key book to the coursebook, Adým Adým Türkçe 1. The English equivalents of the vocabulary, reading, writing and conversation parts of the coursebook are presented in Key book. The object of the Key book is to improve your Turkish learning ability by making Turkish language teaching easier. The focus of the book makes outside Turkish language learning easier. Also words and phrases not normally found in dictionaries are easily found within its pages. The subjects of Key book have been formed in accordance with the subjects of the coursebook. This means that the subject number of every unit in this book coincides with that of the course book. We hope that you will find this book benefical to you. Good Luck! Tuncay ÖZTÜRK DÝLSET PUBLISHING

6 Merhaba Hello! OKUMA - DÝNLEME Merhaba! Merhaba! Adýn ne? Adým Ayþe. READING - LISTENING Hello! Hello! What is your name? My name is Ayþe. ÖRNEKLEME Merhaba! Merhaba! Adýn ne? Adým Ayþe. EXAMPLES Hello! Hello! What is your name? My name is Ayþe. 6

7 OKUMA - DÝNLEME Merhaba! Merhaba! Adýnýz ne? Adým Hakan. Sizin adýnýz nedir? Adým Leyla. Nasýlsýnýz? Teþekkür ederim. Ýyiyim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoþça kalýn. Güle güle. Türkçe Nasýlsýnýz? How are you? READING - LISTENING Hello! Hello! What is your name? My name is Hakan. What is your name? My name is Leyla. How are you? Fine, thanks. And you? I m fine, too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. ÖRNEKLEME Nasýlsýnýz? Teþekkür ederim. Ýyiyim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. EXAMPLES How are you? Fine, thanks. How are you? I m fine too. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. 7

8 OKUMA - DÝNLEME Alfabeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Haydi birlikte öðrenelim. Türkçe Alfabeyi Biliyor musun? Do you know the alphabet? READING - LISTENING Do you know the alphabet? No, I don t know it. Let s learn it together. ÖRNEKLEME Alfabeyi biliyor musun? Hayýr, bilmiyorum. Bu hangi harf? Bu A harfi. EXAMPLES Do you know the alphabet? No, I don t know it. What is this letter? It is the letter A. KONUÞMA Günaydýn. Günaydýn. Adýn ne? Adým Ayþe. Adýnýn harflerini söyler misin? A Y Þ E SPEAKING Good morning! Good morning! What is your name? My name is Ayþe. Can you spell it? A - Y - Þ - E 8

9 Bu ne? KELÝMELER öðretmen tahta silgisi tebeþir öðrenci kitap kurþun kalem defter harita tükenmez kalem silgi sandalye cetvel tahta sýra çanta What is this? VOCABULARY teacher duster chalk student book pencil notebook map pen rubber chair ruler blackboard desk bag OKUMA - DÝNLEME Merhaba arkadaþlar! Sað ol! Nasýlsýnýz? READING - LISTENING Hello, friends! Hello! How are you? 9

10 Sað ol! Arkadaþlar bu ne? Kalem We are fine, thank you! What is this? It is a pen. ÖRNEKLEME Bu ne? Bu kalem. Bunlar ne? Bunlar kalem. Bu kim? Bu Ahmet. Bunlar kim? Bunlar öðrenci. EXAMPLES What is this? It is a pen. What are these? These are pens. Who is this? It is Ahmet. Who are they? They are students. KONUÞMA Ahmet nasýlsýn? Teþekkür ederim öðretmenim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. Bu ne Ahmet? Bu kalem öðretmenim. SPEAKING How are you, Ahmet? Fine, thanks, sir! How are you? I m fine too, thank you. What is this, Ahmet? It is a pen, sir! 10

11 OKUMA - DÝNLEME Ýyi günler Sibel. Ýyi günler Hakan. Bugün Türkçe var mý? Evet var. Bugün Türkçe Var mý? Peki yarýn hangi dersler var? Türkçe,, Fizik ve Matematik. Perþembe günü müzik var mý? Hayýr yok. Müzik cuma günü. Is there a Turkish lesson today? READING - LISTENING Good morning, Sibel. Good morning, Hakan. Is there a Turkish lesson today? Yes, there is. What lessons are there tomorrow? Turkish, English, Physics and Maths. Is there a Music lesson on Thursday? No, there isn t. The Music lesson is on Friday. ÖRNEKLEME Bugün günlerden ne? Bugün günlerden pazartesi. Yarýn günlerden ne? Yarýn günlerden salý. Bugün salý mý? Hayýr, bugün salý deðil. EXAMPLES What day is it today? Today is Monday. What day is it tomorrow? Tomorrow is Tuesday. Is it Tuesday today? No, it isn t. 11

12 Bugün matematik var mý? Evet, var. Yarýn müzik var mý? Hayýr, yok. Is there Mathematics today? Yes, there is. Is there a Music lesson tomorrow? No, there isn t. KONUÞMA Bugün Türkçe var mý? Evet, var. Yarýn hangi dersler var? Yarýn bilgisayar ve fizik var. SPEAKING Is there a Turkish lesson today? Yes, there is. What lessons are there tomorrow? There are Physics and Computer lessons tomorrow. 12

13 Sayýlarý Öðrenelim KELÝMELER Let s learn the numbers! VOCABULARY sýfýr bir iki üç dört beþ altý yedi sekiz dokuz on yirmi otuz kýrk elli altmýþ yetmiþ seksen doksan zero one two three four five six seven eight nine ten twenty thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety 13

14 yüz bin one hundred one thousand OKUMA - DÝNLEME Hoþ geldiniz. Hoþ bulduk. Adýn ve soyadýn? Adým Zeynep. Soyadým KOÇ. Kaç yaþýndasýn? On üç yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Dört kardeþim var. Kaçýncý sýnýftasýn? Yedinci sýnýftayým. Doðum tarihin kaç? 7 Nisan Telefon numaranýz kaç? Teþekkür ederim. READING - LISTENING Welcome! Hello. What is your name and surname? My name is Zeynep Koç. How old are you? I m thirteen years old. How many brothers and sisters do you have? I have four brothers. What grade are you in? I m in the seventh grade. What is your date of birth? April 7, What is your telephone number? Thank you! 14

15 ÖRNEKLEME Kaç yaþýndasýn? On beþ yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Beþ kardeþim var. Doðum tarihin kaç? 15 Nisan 1985 Telefon numaran kaç? Telefon numaram Kaçýncý sýnýftasýn? Sekizinci sýnýftayým EXAMPLES How old are you? I m fifteen years old. How many brothers and sisters do you have? I have five brothers (sisters). What is your date of birth? April 15, What is your phone number? It is What grade are you in? I m in the eighth grade. KONUÞMA Kaç yaþýndasýn? 14 yaþýndayým. Ben de 14 yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Ýki kardeþim var. Senin kaç kardeþin var? Benim bir kardeþim var. SPEAKING How old are you? I m fourteen years old. I m fourteen years old, too. How many brothers and sisters do you have? I have two brothers. How many brothers (sisters) do you have? I have one brother (sister). 15

16 Hangi Mevsimdeyiz? KELÝMELER Ýlkbahar (Mart - Nisan - Mayýs) Yaz (Haziran - Temmuz - Aðustos) Sonbahar (Eylül - Ekim - Kasým) Kýþ (Aralýk - Ocak - Þubat) What season is it now? VOCABULARY Spring (March - April - May) Summer (June - July - August) Autumn (September - October - November) Winter (December - January - February) OKUMA - DÝNLEME Merhaba Ali. Merhaba Ayþe. Bir yýlda kaç mevsim var? Dört mevsim var. Sonbahar mevsiminde hangi aylar var? Eylül, ekim, kasým aylarý var. Þimdi hangi aydayýz? Eylül ayýndayýz. READING - LISTENING Hello, Ali! Hello, Ayþe! How many seasons are there in a year? There are four seasons. Which months are in Autumn? September, October, November. What month is it? It is September. 16

17 ÖRNEKLEME Hangi mevsimdeyiz? Sonbahar mevsimindeyiz. Hangi aydayýz? Eylül ayýndayýz. Eylül ayý kaçýncý ay? 9. ay Kasým ayý hangi mevsimdedir? Sonbahar mevsimindedir. Bir yýlda kaç ay vardýr? 12 ay vardýr. EXAMPLES What season is it now? It is Autumn. What month is it now? It is September. Which month is September? It is the ninth month. In which season is November? It is in Autumn. How many months are there in a year? There are twelve months. KONUÞMA Sence hangi mevsim daha güzel? Bence yaz mevsimi daha güzel. Sence? Bence ilkbahar mevsimi daha güzel. Peki sence hangi ay daha güzel? Bence nisan ayý daha güzel. SPEAKING Which season do you like most? I like Summer most. I like Spring. Which month do you like most? I like April. 17

18 Eviniz Kaç Odalý? KELÝMELER How many rooms are there in your house? VOCABULARY oda garaj zemin duvar bahçe çatý pencere kapý havuz merdiven baca balkon room garage floor wall garden roof window door pool, pond stairs chimney balcony OKUMA - DÝNLEME Merhaba Aysel. Merhaba Fatih. Eviniz nerede? Evimiz Çamlýca da. Sizin eviniz nerede? READING - LISTENING Hello, Aysel. Hello, Fatih. Where is your home? Our (my) home is in Çamlýca. Where is your home? 18

19 Bizim evimiz Göztepe de. Eviniz kaç odalý? Dört odalý. Peki sizinki kaç odalý? Bizim evimiz altý odalý. Müstakil mi? Evet. Bahçesi var mý? Türkçe Evet var. Bahçede köpeðimin kulübesi de var. Benim böyle bir þansým yok. Çünkü biz apartmandayýz. Our home is in Göztepe. How many rooms are there in your house? There are four rooms. How many rooms are there in your house? There are six rooms. Is it a house with one floor? Yes, it is. Has it got a garden? Yes, it has. And, there is a kennel for my dog in the garden. I m not so lucky because we live in a flat. Bu ne? Bu garaj. ÖRNEKLEME Burasý neresi? Burasý oturma odasý. Burasý mutfak mý? Evet, burasý mutfak. Burasý misafir odasý mý? Hayýr, burasý misafir odasý deðil, çocuk odasý. What is this? EXAMPLES It is the garage. What is this? It is the living room. Is this the kitchen? Yes, it is the kitchen. Is this the living room? No it isn t the living room. It is the children s bedroom. 19

20 Eviniz nerede? Evimiz Çamlýca da. Hangi mahallede? Cumhuriyet mahallesinde. Where is your home? Our home is in Çamlýca. In which district? In the Cumhuriyet district. KONUÞMA Eviniz Bursa da mý? Evet, Bursa da. Eviniz kaç katlý? Evimiz iki katlý. Evinizin bahçesi var mý? Evet, var. Evinizin garajý var mý? Hayýr, yok. SPEAKING Is your home in Bursa? Yes, it is. How many floors are there in your house? There are two floors. Is there a garden? Yes, there is. Is there a garage? No, there isn t. 20

21 Televizyon Nerede? KELÝMELER buzdolabý askýlýk tencere beþik çaydanlýk elbise dolabý musluk televizyon fýrýnlý ocak radyo havlu kalorifer klozet lâmba fayans perde küvet halý lâvabo Where is the television? fridge coat-stand saucepan cradle VOCABULARY kettle, teapot wardrobe tap television oven radio towel heater toilet lamp tile curtain bathtub carpet washbasin 21

22 koltuk çekmece tablo armchair drawer painting OKUMA - DÝNLEME Senin odan var mý? Evet, var. Odanda neler var? Pencerenin yanýnda yataðým var. Pencerenin karþýsýnda ise küçük bir vitrin var. Kitaplýðým pencerenin yanýnda. Çöp kutusu ise köþede. Bilgisayarýn var mý? Evet var. Odan düzenli midir? Evet, her zaman düzenlidir. Ya seninki? Benim odam her zaman daðýnýktýr. READING - LISTENING Do you have a room? Yes, I do. What do you have in your room? There is a bed near the window and a wall unit opposite the window. My bookcase is near the window. The wastebasket is in the corner. Do you have a computer? Yes, I do. Is your room tidy? Yes it is always tidy. And yours? My room is always untidy. ÖRNEKLEME Yatak nerede? Yatak pencerenin önünde. EXAMPLES Where is the bed? The bed is in front of the window. 22

23 Televizyon nerede? Masanýn üstünde. Çöp kutusu odanýn köþesinde mi? Evet, çöp kutusu odanýn köþesinde. Kitaplýk nerede? Kitaplýk yataðýn yanýnda. Odanda neler var? Odamda, bilgisayarým, yataðým ve kitaplýðým var. Where is the television? It is on the table. Is the wastebasket in the corner? Yes. The wastebasket is in the corner. Where is the bookcase? The bookcase is next to the bed. What is there in your room? There is a bed, a computer, and a bookcase in my room. KONUÞMA Evinizde sana ait bir oda var mý? Evet, var. Odanda neler var? Televizyon, koltuk, kitaplýk ve vitrin var. Bilgisayarýn var mý? Hayýr, bilgisayarým yok. SPEAKING Do you have a room of own at home? Yes, I do. What is there in your room? A television, an armchair, a bookcase and a wall unit. Do you have a computer? No, I don t. 23

24 anne dede Ali Bey Neyin Oluyor? KELÝMELER Who is Ali Bey? VOCABULARY mother grandfather erkek kardeþ baba kýz kardeþ kýz çocuðu babaanne OKUMA - DÝNLEME Bu ailenizin fotoðrafý mý Osman? Evet. Bu, benim. Bu da babam. Babam doktor. Ýsmi Salih. Hastahanede çalýþýyor. Annem öðretmen. Ýsmi Ayþe. O da okulda çalýþýyor. Bu da kýz kardeþim Nilgün. Güzel bir kýz kardeþin var. O kaç yaþýnda. Nilgün 10 yaþýnda. Bu yaþlý adam kim? Neyin oluyor? O benim dedem. Bu fotoðrafta kimler var? brother father sister daughter grandmother READING - LISTENING Is this your family s picture, Osman? Yes. This is me. This is my father. My father is a doctor. His name is Salih. He works in a hospital. My mother is a teacher. Her name is Ayþe. She works in a school. This is my sister, Nilgün. You have a beautiful sister. How old is she? She is ten years old. Who is that old man? He is my grandfather. Who is in this photograph? 24

25 Halam Selma ve kocasý Sabri. Bunlar da çocuklarý Hakan ile Fatih. Kolejde okuyorlar. Peki, þu genç adam kim Osman? Bu, amcam Hüseyin. Türkçe My aunt Selma and her husband Sabri. And these are their children, Hakan and Fatih. They attend high school. Who is that young man, Osman? He is my uncle, Hüseyin. Bu kim? Bu babam. ÖRNEKLEME Baban kaç yaþýnda? Babam 40 yaþýnda. Annen 38 yaþýnda mý? Hayýr, 38 yaþýnda deðil, 40 yaþýnda. Ali Bey neyin oluyor? Ali Bey dayým oluyor. Halan var mý? Hayýr, halam yok. Who is this? EXAMPLES He is my father. How old is he? He is forty years old. Is your mother thirty-eight years old? No, she isn t 38 years old. She is 40 years old. Who is Ali Bey? Ali Bey is my uncle. Do you have an aunt? No, I don t. KONUÞMA Ali Bey neyin oluyor? Ali Bey amcam oluyor. O nerede çalýþýyor? Hastahanede çalýþýyor. SPEAKING Who is Ali Bey? Ali Bey is my uncle. Where does he work? He works in a hospital. 25

26 avukat ressam tamirci berber boyacý mimar postacý diþçi hemþire öðretmen þoför doktor Ne Ýþ Yapýyorsunuz? KELÝMELER OKUMA - DÝNLEME Kaç kardeþin var Semra? Bir kýz, bir erkek kardeþim var. Kýz kardeþim ilkokul üçüncü sýnýfta, erkek kardeþim lise birde okuyor. Baban ne iþ yapýyor? Doktor. Hayat Hastahanesinde çalýþýyor. What is your job? VOCABULARY lawyer artist mechanic, repairman barber painter architect postman dentist nurse teacher driver doctor READING - LISTENING How many brothers and sisters do you have, Semra? I have one brother and one sister. My sister is in 3rd grade in primary school and my brother is in high school. What does your father do? He is a doctor. He works at Hayat Hospital. 26

27 Annen de çalýþýyor mu? Evet, annem de çalýþýyor. Ayný hastahanede hemþire. Senin annen ve baban ne iþ yapýyor? Annem öðretmen, babam polis. Desene derslerde sorunun yok. Anlamadým! Þaka yaptým! Türkçe Does your mother work too? Yes, she does. She is a nurse at the same hospital. What do your parents do? My mother is a teacher and my father is a policeman. You mean that you don t have any problems at school. I don t understand! Never mind. I made a joke. ÖRNEKLEME Ne iþ yapýyorsun Ahmet Bey? Doktorum. Mesleðiniz ne? Hemþireyim. Baban ne iþ yapýyor? Babam mimar. Siz sekreter misiniz? Hayýr, sekreter deðilim. Muhasebeciyim. Siz polis misiniz? Evet, polisim. EXAMPLES What is your job, Ahmet Bey? I m a doctor. What is your job? I m a nurse. What is your father s job? My father is an architect. Are you a secretary? No, I m not. I m an accountant. Are you a policeman? Yes, I am. 27

28 KONUÞMA Bu kim? Halam Ayþe. Onun mesleði ne? Onun mesleði hemþirelik. SPEAKING Who is this? She is my aunt, Ayþe. What is her job? She is a nurse. 28

29 OKUMA - DÝNLEME Affedersiniz saatiniz var mý? Evet, var. Saat kaç? Saat onu on geçiyor. Teþekkür ederim. Bir þey deðil. Affedersiniz Saat Kaç? Excuse me! What time is it? READING - LISTENING Excuse me! Do you have a watch? Yes, I do. What time is it? It is ten past ten. Thank you. Not at all. KONUÞMA Affedersiniz, saat kaç? Saat sekize çeyrek var. Teþekkür ederim. Önemli deðil. SPEAKING Excuse me. What time is it? It is a quarter to eight. Thank you. That s all right. ÖRNEKLEME Saat kaç? Saat dokuz. Saat kaç? Saat on ikiyi on geçiyor. Saat kaç? EXAMPLES What time is it? It is nine o clock. What time is it? It is ten past twelve. What time is it? 29

30 Saat biri çeyrek geçiyor. Saat kaç? Saat iki buçuk. Saat kaç? Saat dokuza yirmi beþ var. Saat kaç? Saat on bire çeyrek var. It is a quarter past one. What time is it? It is half past two. What is the time? It is twenty-five to nine. What time is it? It is a quarter to eleven. 30

31 Muzun Kilosu Kaç Lira? KELÝMELER How much is the banana? VOCABULARY kayýsý havuç viþne muz patates portakal domates çilek limon karpuz þeftali soðan elma turp kavun apricot carrot cherry banana potato orange tomato strawberry lemon watermelon peach onion apple radish melon OKUMA - DÝNLEME Buyurun beyefendi. Meyve ve sebze almak istiyorum. READING - LISTENING Welcome, sir! I would like to buy some fruit and vegetables. 31

32 Meyvelerim ve sebzelerim çok taze. Yeni geldi. Meyvelerden ne almak istiyorsunuz? Bir kilo muz, iki kilo üzüm ve üç kilo þeftali almak istiyorum. Fiyatlarý ne kadar? Þeftali ve üzüm beþ yüz bin lira. Muz ise bir milyon lira. Muz kalsýn. Çünkü muz çok pahalý. Peki patetes ve fasulyenin kilosu kaç lira? Patates iki yüz bin lira. Fasulye ise beþ yüz bin lira. Ýki kilo üzüm, üç kilo þeftali, iki kilo patates ve bir kilo fasulye verin lütfen! Buyurun efendim. Türkçe Teþekkür ederim. Ýyi günler. I have very fresh fruit and vegetables. They ve just come in. What fruit would you like to buy? I want to buy a kilo of bananas, two kilos of grapes and three kilos of peaches. How much are they? Peaches and grapes are five hundred thousand Turkish lira, and bananas are one million Turkish lira. Then leave the bananas because they are too expensive. How much are potatoes and beans? Potatoes are two hundred thousand lira. Beans are five hundred thousand lira. Then, I want to buy two kilos of grapes, three kilos of peaches, two kilos of potatoes, and a kilo of beans, please. Here you are, sir! Thank you! Goodbye! ÖRNEKLEME Dün ne yaptýn? Pazara gittim. Ahmet dün öðleden sonra pazara gitti mi? EXAMPLES What did you do yesterday? I went to the bazaar(market). Did Ahmet go to the market yesterday afternoon? 32

33 Hayýr, gitmedi. O evde ders çalýþtý. Annen dün pazardan neler satýn aldý? Annem pazardan bezelye, çilek ve kabak satýn aldý Fasulyenin kilosu kaç lira? Fasulyenin kilosu beþ yüz bin lira. Meyvelerden ne almak istiyorsunuz? Muz, þeftali ve elma almak istiyorum. Kaç kilo elma istiyorsunuz? Üç kilo elma istiyorum. Türkçe No, he didn t. He studied his lessons at home. What did your mother buy from the market? My mother bought peas, strawberries and gourds from the market. How much are the beans? A kilo of beans costs five hundred thousand lira. What fruit would you like to buy? I d like to buy bananas, peaches and apples. How many kilos of apples would you like to buy? I want to buy three kilos of apples. KONUÞMA Nereden geliyorsun? Pazardan geliyorum. Ne aldýn? 2 kilo domates, biber, erik ve elma aldým. Kaç lira ödedin? 5 milyon lira. SPEAKING Where have you been? I ve been to the market. What did you buy? I bought two kilos of tomatoes and green peppers, plums and apples. How much money did you pay? Five million lira. 33

34 ekmek yumurta kahve peynir süt meyve suyu tereyaðý zeytin yoðurt bisküvi tuz kola KELÝMELER Türkçe Peynir Almak Ýstiyorum OKUMA - DÝNLEME Günaydýn efendim yardýmcý olabilir miyim? 3 ekmek, 1 kutu konserve, 1 kilo et ve portakal suyu almak istiyorum. Ekmek, et ve portakal suyu var. Ama konserve yok. I want to buy some cheese bread egg coffee cheese milk fruit juice butter olive yogurt VOCABULARY biscuits, cookies salt cola READING - LISTENING Good morning, sir! Can I help you? (Yes,) I d like to buy three loaves of bread, a tin of food, a kilo of beef and a bottle of orange juice. We have bread, beef and orange juice. But we don t have any tinned food. 34

35 Ekmek, et ve portakal suyu alabilir miyim? Buyurun efendim. Hepsi burada. Unuttum. Süt ve peynir de alabilir miyim? Süt var ama peynir taze deðil. Öyleyse peynir kalsýn. Buyurun 1 kutu süt. Teþekkür ederim. Borcum ne kadar? Hepsi beþ milyon lira. Buyurun lütfen! Türkçe Yine bekleriz. Görüþmek üzere. Then, can I buy bread, beef and orange juice? Here you are sir! Here is everything. Oh, I forgot something. Can I buy some milk and some cheese? We have milk, but the cheese isn t fresh. Then, forget the cheese. Here is a carton of milk. Thank you. How much do I owe you? It is five million lira. Here you are! Thank you, sir. Goodbye. ÖRNEKLEME Bir kilo zeytin almak istiyorum Buyurun, bir kilo zeytin. Peynir taze mi? Evet, taze. Bal var mý? Hayýr, yok. Reçel kaç lira? EXAMPLES I want to buy a kilo of olives. Here you are. A kilo of olives. Is the cheese fresh? Yes, it is. Is there any honey here? No, there isn t. How much does the jam cost? 35

36 Reçel bir milyon lira. It costs one million lira. KONUÞMA Marketten bir þeye ihtiyacýnýz var mý? Evet 2 kilo peynire ihtiyacým var. Baþka bir þeye ihtiyacýnýz var mý? Hayýr, sadece 2 kilo peynire ihtiyacým var. SPEAKING Do you need anything from the market? Yes, I need two kilos of cheese. Do you need anything else? No. Only two kilos of cheese. 36

37 patates tavuk pilâv tatlý dolma salata çay makarna çorba balýk kebap kek KELÝMELER Türkçe Bugün Mönüde Ne Var? What is the menu today? potato chicken rice sweet VOCABULARY stuffed food salad tea pasta soup fish kebap, roast beef cake OKUMA - DÝNLEME Erkan Bey sabah erken kalktý. Önce elini ve yüzünü yýkadý. Sonra güzel bir kahvaltý yaptý. Kahvaltýda peynir, rafadan yumurta, bal ve tereyaðý vardý. READING - LISTENING Mr Erkan got up early in the morning. Then, he washed his hands and his face in the bathroom. After that, he had a perfect breakfast. He had cheese, a boiled egg, honey and butter. 37

38 Erkan Bey kahvaltýdan sonra iþe gitmek için evden çýktý. Öðle yemeði için arkadaþý Halil Beyle lokantaya gitti. Yemeði Erkan Bey ýsmarladý. Döner ve salata yediler. Erkan Bey akþam iþten eve geç döndü. Hanýmý akþam yemeði için tavuk çorbasý, balýk, salata ve makarna hazýrladý. Erkan Bey yemekten sonra çay içti ve ailesi ile televizyon seyretti. After breakfast, Mr Erkan left his home to go to work. He went to a restaurant for lunch with his friend, Mr Halil. Mr Erkan ordered the meal. They had roast beef and salad for lunch. Mr Erkan came home very late that evening. His wife made chicken soup, fish, salad and pasta for dinner. Mr Erkan drank tea after dinner. Then he watched television together with his family. ÖRNEKLEME Bugün öðle yemeðini nerede yiyeceksin? Öðle yemeðini lokantada yiyeceðim. Kahvaltýda ne yedin? Yumurta, reçel, zeytin ve poðaça. Yemeklerden neler var? Çorba, patlýcan kebabý ve pilâv. Döneri nasýl buldun? Döneri harika buldum. EXAMPLES Where will you have lunch today? I will have lunch in a restaurant. What did you have for breakfast? An egg, jam, olives and a pastry. What is the menu today? Soup, eggplant kebap and rice. How was the roast beef? It was delicious. 38

39 Etli pilâvý beðendin mi? Evet, çok beðendim. Türkçe Did you like the rice with beef? Yes, I liked it very much. Ýyi günler KONUÞMA Ýyi günler. Ýçeceklerden ne var? Kola, limonata ve ayran var. Ayran lütfen. Buyurun beyefendi. Hello! SPEAKING Hello! What drinks do you have? Coca Cola, lemonade and ayran. Ayran please. Here you are, sir. 39

40 kravat saat ayakkabý ceket pantolon çorap elbise gömlek palto þapka kemer yüzük bilezik gerdanlýk kazak Ceketin Fiyatý Ne Kadar? KELÝMELER OKUMA - DÝNLEME Buyurun hanýmefendi. Hoþ geldiniz. Hoþ bulduk. Bir gömlek almak istiyorum. 40 How much does the jacket cost? tie VOCABULARY clock, watch shoe jacket pair of trousers sock dress shirt coat hat belt ring bracelet necklace pullover, jumper READING - LISTENING Hello madam! Welcome. Hello! I d like to buy a shirt.

41 Nasýl bir gömlek istiyorsunuz? Kýsa kollu, mavi renkli bir gömlek istiyorum. Kaç numara giyiyorsunuz? Ýki numara giyiyorum. Fiyatý ne kadar? Sekiz milyon lira. Çok pahalý deðil mi? Ýndirim yapamaz mýsýnýz? En son yedi milyon lira olur. Teþekkürler. Buyurun ücretiniz. Ýyi günlerde kullanýnýz. Türkçe What kind of shirt would you like? I d like a blue short-sleeved one. What size do you wear? Two. How much does it cost? Eight million lira. Isn t that too expensive? Can you give me a discount? The final price is seven million lira. Thank you. Here you are. Thank you. Goodbye. ÖRNEKLEME Ne almak istiyorsunuz? Pantolon almak istiyorum. Kaç numara gömlek giyiyorsunuz? Ýki numara gömlek giyiyorum. Ceketin fiyatý ne kadar? Ceketin fiyatý yirmi milyon lira. Ayakkabý kaç lira? Ayakkabý lira. EXAMPLES What would you like to buy? I d like to buy a pair of trousers. What size shirt do you wear? Size 2. How much does the jacket cost? It is twenty million lira. How much do the shoes cost? The shoes are ten million lira. 41

42 KONUÞMA Buyurun efendim. Pantolon almak istiyorum. Kaç beden giyiyorsunuz? 42 beden giyiyorum. Ne renk istersiniz? Lâcivert isterim. Buyurun efendim. Fiyatý kaç lira? 10 milyon lira SPEAKING Hello. Can I help you? I want to buy a pair of trousers. What size do you wear? 42. What colour do you want? Dark blue, please. Here you are, sir. How much is it? Ten million lira. 42

43 lâcivert turuncu kýrmýzý mor sarý beyaz bordo yeþil siyah kahverengi mavi pembe Hangi Renklerden Hoþlanýyorsunuz? KELÝMELER What is your favourite colour? dark blue orange red purple yellow white burgundy green black brown blue pink VOCABULARY OKUMA - DÝNLEME Bu güzel bir etek. Beðendin mi? Evet, çok hoþuma gitti. Mavi renkten çok hoþlanýrým. Sen hangi renklerden hoþlanýyorsun? READING - LISTENING This is a nice skirt. Do you like it? Yes I like it very much. My favourite colour is blue. What is your favourite colour? 43

44 Kýrmýzý ve siyahtan hoþlanýyorum. Pembe ve yeþil renkler ise hoþuma gitmiyor. Ben mavi ve yeþili seviyorum. Siyah renkten nefret ediyorum. My favourite colours are red and black. I don t like pink and green. I like blue and green but I hate black. ÖRNEKLEME Hangi renkten hoþlanýyorsunuz? Mavi renkten hoþlanýyorum. Hangi renk daha güzel? Lâcivert renk daha güzel. Bugün üzerindeki gömleðin rengi ne? Yeþil. Hangi rengi sevmiyorsunuz? Siyah rengi sevmiyorum. Hangi renkten nefret ediyorsunuz? Turuncu renkten nefret ediyorum. EXAMPLES What is your favourite colour? I like blue. Which colours are prettier? Dark blue is prettier. What colour is the shirt you are wearing today? Green. What colour do you not like? I don t like black. What colour do you hate? I hate orange. KONUÞMA Affedersiniz mavi renk etek var mý? Evet, var. SPEAKING Excuse me! Do you have a blue skirt? Yes, we do. 44

45 Kaliteli mi? Evet, kaliteli bir etek. Fiyatý ne kadar? Fiyatý 15 milyon lira. Çok pahalý, alamayacaðým. Hayýrlý iþler. Teþekkür ederim efendim. Yine bekleriz. Is it high quality? Yes it is. How much is it? It is 15 million lira. It is too expensive. I can t buy it. Goodbye. Goodbye, sir. See you again. 45

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz?

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz? Ad : Soyad : S n f : Nu : Okulu :. S T R O U S E R S C S K S I R T Yukar da bir bulmacan n çözümü verilmifltir. Afla daki seçeneklerden bir tanesinden bulmacan n çözümünde bahsedilmemifltir. Buna göre

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf Konuşma balonunda boş bırakılan yere 1 hangi seçenek gelmelidir? 5 Resimdeki öğretmen öğrencilerine ne söylemiş olabilir?... at the board!...! A) Read B) Write C) Sing D) Look A) Please come in. B) Quiet,

Detaylı

2. SINIF İNGİLİZCE DERSİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜM ÜNİTELERİ VE KONULARI KAPSAYAN TARAMA TESTİ

2. SINIF İNGİLİZCE DERSİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜM ÜNİTELERİ VE KONULARI KAPSAYAN TARAMA TESTİ 2. SINIF İNGİLİZCE DERSİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜM ÜNİTELERİ VE KONULARI KAPSAYAN TARAMA TESTİ ÜNİTE 1. WORDS 1. Soru: a. hamburger b. lemonade c. cake 2. Soru: a. zebra b. gorilla c. kangaroo

Detaylı

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Nevzat SAVAÞ Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Tashihler Orhan BEYATLI Dr. F. Muharrem

Detaylı

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE TURKISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Filler To be Olmak I Ben +ım/im You(single) Sen +sin/sın He/She/It

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Ünite 5. Hungry Planet. Ortak Dersler. İngilizce II. Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

Ünite 5. Hungry Planet. Ortak Dersler. İngilizce II. Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Ünite 5 Ortak Dersler İngilizce II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 5 HUNGRY PLANET Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 5.1. KEY VOCABULARY... 3 5.2. COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

DECEMBER 6 YRS

DECEMBER 6 YRS 2016 2017 DECEMBER 6 YRS Vocabulary to practise in DECEMBER! Christmas tree (Yeni yıl ağacı), Santa Claus (noel baba), bell (zil),deer (geyik), sleigh (kızak), banana (muz), apple (elma), orange (portakal),

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 3... 3 Lesson Three - Ders 3:... 4... 4 Lesson Four - Ders 4:... 5... 6 Lesson Five - Ders 5:... 6... 7 Lesson Six - Ders 6:... 7... 8

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

After School 5. Sargın Test 6. Sınıf. A) and. C) in. A: Does he... on weekdays? B: Yes, he does. It s the first day of school. A) go to dance club

After School 5. Sargın Test 6. Sınıf. A) and. C) in. A: Does he... on weekdays? B: Yes, he does. It s the first day of school. A) go to dance club Unit 1 1 5 Diyaloğa göre doğru saat hangi seçenekte verilmiştir? A: Today, I want to talk about your afterschool activities. Let s start with you. First of all, what time do you get back home? B: Hmmm

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

STAR STAR DİLKO YAYINLARI KONU ANLATIMLI YARDIMCI KİTAP MODERN ENGLISH AKILLI İNGİLİZCE DEFTERİ

STAR STAR DİLKO YAYINLARI KONU ANLATIMLI YARDIMCI KİTAP MODERN ENGLISH AKILLI İNGİLİZCE DEFTERİ STAR www.dilkoyayincilik.com Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of Countable Uncountable Nouns How many+ çoğul isim+ are there..? Kaç tane vardır? (sayılabilen isimlerle) How much + tekil isim+ is there..? Ne kadar vardır? (sayılamayan isimlerle) Sayılabilen isimlerin

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI 13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE

DERS YILI 4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI 13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE Kitapçığı 2015-2016 DERS YILI 4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI 13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE GENEL AÇIKLAMA TÜRKÇE- SOSYAL

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Pazartesi Perşembe Cumartesi

Pazartesi Perşembe Cumartesi SARAY YİBİTAŞ LAFARGE ORTAOKULU 6.SINIF SBS DENEME SINAVI 1. is a book. are notebooks. a. That/ This b. That/Those c. These/Those d. These/ That 2. It is generally hot...the morning...summer. a. at/in

Detaylı

This book belongs to:

This book belongs to: ContentS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wheel of Fortune... p. Revision test 1... p. My Family... p. Revision test 2... p. People I Love... p. Revision test 3... p. Feelings... p. Revision test 4... p. Toys and

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

JUNIOR KINDERGARTEN İSTEK Private Barış Kindergarten Newsletter December 2013 Age 5

JUNIOR KINDERGARTEN İSTEK Private Barış Kindergarten Newsletter December 2013 Age 5 JUNIOR KINDERGARTEN İSTEK Private Barış Kindergarten Newsletter December 2013 Age 5 The subjects that will be covered in the month of December are as follows: Week 1: Revision: occupations. Places of work:

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta.

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. She is at work. O iş yerinde. Konum belirten edatlar in : içinde

Detaylı

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı.

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Reading (Okuma) I go to school by bus. ( Okula otobüs ile giderim. ) We came by car.

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 6 NCİ SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV ÖNCESİ ÇALIŞMA SORULARI - FOR 6 TH GRADES

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 6 NCİ SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV ÖNCESİ ÇALIŞMA SORULARI - FOR 6 TH GRADES Choose the correct answer 1) How often do you meet friends at the weekends?... A) once a week B) now C) tomorrow D) in the evening 2) How do you go to school in the mornings?... A) I watch tv. B) I go

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

mum dad grandpa grandma cousin aunt uncle boy girl man woman

mum dad grandpa grandma cousin aunt uncle boy girl man woman mum dad grandpa grandma cousin aunt uncle boy girl man woman Stick your family picture in the frame and say This is my mum. This is my dad. This is my.. Bir aile fotoğrafınızı çerçevenin içine yapıştırın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 6. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 6. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

UNIT 2 YUMMY BREAKFAST BOOKLETS

UNIT 2 YUMMY BREAKFAST BOOKLETS UNIT 2 YUMMY BREAKFAST BOOKLETS CygnusLanguage.com . SINIF "YUMMY BREAKFAST" Sayfa 19 4 Some 1 Yummy Lezzetli 5 Of course 2 Breakfast Kahvaltı Nutritious 3 Get up Uyanmak 7 Useful 4 Have breakfast Kahvaltı

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A 2013-2014 ğitim Öğretim Yılı Haydar kçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce ersi Grubu Soruları 1-2-3-4-5. soruları aile ağacına göre cevaplandırınız 7- (1) Jennifer (2) nice clothes (3)

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Meryem Yılmaz - Elvan Şentürk - Arzu Turkay

Meryem Yılmaz - Elvan Şentürk - Arzu Turkay Meryem Yılmaz - Elvan Şentürk - Arzu Turkay TEAM ELT PUBLISHING in yazılı izni alınmaksızın, hiçbir şekilde kopyalanamaz, elektronik veya mekanik yolla çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve dağıtılamaz. AHEAD

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ARIKÖK İLKOKULU 3. SINIF İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ARIKÖK İLKOKULU 3. SINIF İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 04-05 -ÖĞRETİM YILI ARIKÖK İLKOKULU. SINIF İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Kazanım: Dersin konularına ilgi duyar." Tanışma EYLÜL 4 Kazanım: "Merhaba, günaydın, hoşçakal, iyi geceler"

Detaylı

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek»

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» «Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» Soru sormak için kullanılan kalıplar. Önemli soru kelimeleri. Sorulan sorulara cevap vermek için kullanabileceğin kalıplar. Anlık kararlar ve öneriler için sık kullanılan

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 5 Lesson Six - Ders 6:... 6... 6

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble.

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble. Unıt 1 3 1 VOCABULARY LIST arrive : varmak, ulaşmak late : geç brush : fırçalamak leave : ayrılmak, terk etmek call : çağırmak, adlandırmak listen : dinlemek cartoon : çizgi film live : yaşamak chat :

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI

DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI Kitapçığı 2014-2015 DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 Süre: 90 dk. II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI GENEL

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 2.SEVİYE TESPİT SINAVI 06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre: 90dk. 1.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK- İNGİLİZCE

DERS YILI 4.SINIF 2.SEVİYE TESPİT SINAVI 06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre: 90dk. 1.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK- İNGİLİZCE Kitapçığı 2014-2015 DERS YILI 4.SINIF 2.SEVİYE TESPİT SINAVI 06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Süre: 90dk. 1.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK- İNGİLİZCE GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçık

Detaylı

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher.

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher. (Okulda hasta) List of characters (Karakter listesi) Leila, the sick girl Sick girl s friend Class teacher Nurse (Leyla, hasta kız) (Hasta kızın arkadaşı) (Sınıf öğretmeni) (Hemşire) Girl with bike rider

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 2. BURS SINAVI 26 MAYIS 2017 CUMA

DERS YILI 4.SINIF 2. BURS SINAVI 26 MAYIS 2017 CUMA 2016-2017 DERS YILI 4.SINIF 2. BURS SINAVI 26 MAYIS 2017 CUMA Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçık Matematik ve İngilizce

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE)

İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE) İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE) İngilizcede aile ve akraba bireylerinin tanıtımı ve soy ağacı konu anlatımı örneklerini öğreneceğiz. Ayrıca ailenizi

Detaylı

5. S n f. I m German. Konuflmay tamamlayan soru afla - dakilerden hangisidir? I m from. I m. A) How old are you? B) Where are you from?

5. S n f. I m German. Konuflmay tamamlayan soru afla - dakilerden hangisidir? I m from. I m. A) How old are you? B) Where are you from? NG L ZCE 5. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT PERSONAL QUALITIES, COUNTRIES, NATIONALITIES, CITIES, GEOGRAPHICAL FEATURES Test 1 1. 4. I m German. I m from. I m. Konuflmay tamamlayan

Detaylı

TEST. kar daki resimde di italolarak ea a dakilerden. parents every morning. hangisidir?

TEST. kar daki resimde di italolarak ea a dakilerden. parents every morning. hangisidir? 5 SNF ingilizce 5 ) Do al say lar kar la t r l rken ) Sorularda y l k onluk nce say lar n en b y k basama na bak l r birlik s ralamas kar k verilebilir dikkat et TEST 1 ve parents every morning kar daki

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2016-2017 DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV SÜRESİ : 40 Dakika

Detaylı

İSTEK ACIBADEM KINDERGARTEN

İSTEK ACIBADEM KINDERGARTEN ENGLISH LESSON İSTEK ACIBADEM KINDERGARTEN Bulletin 3 A Big Hello To Our Dear Parents, ( Kocaman Merhabalar Sevgili Velilerimiz ), 2902.2012 This month we have had a wonderful and enjoyable time in English.

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili )

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) 1 M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) FUNCTIONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information about classroom object ( Sınıftaki nesneler

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Aşağıda verilen diyaloğu tamamlayan ifade hangi seçenektedir? Sarah: Shall we go out and play in the snow? Paul: Yes, of course. A) I think it is a bad idea. B) I hate the snowy weather

Detaylı

DERS YILI 5.SINIF 2. BURS SINAVI 30 MART 2017 PERŞEMBE

DERS YILI 5.SINIF 2. BURS SINAVI 30 MART 2017 PERŞEMBE 2016-2017 DERS YILI 5.SINIF 2. BURS SINAVI 30 MART 2017 PERŞEMBE Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE GENEL AÇIKLAMA TÜRKÇE- SOSYAL BİLGİLER FEN VE

Detaylı

İSTEK ACIBADEM KINDERGARTEN

İSTEK ACIBADEM KINDERGARTEN ENGLISH LESSON İSTEK ACIBADEM KINDERGARTEN Bulletin 3 2902.2012 A Big Hello To Our Dear Parents, ( Kocaman Merhabalar Sevgili Velilerimiz ), This month we have had a wonderful and enjoyable time in English.

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı