ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ"

Transkript

1

2 ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Levent ÖKSÜZ Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ Yayýna Hazýrlýk Zambak Dizgi ve Grafik Film Çýkýþ S.G.S.M. Baský-Cilt Çaðlayan A.Þ. Ýzmir Temmuz 2003 Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýnlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Copyright Zambak Basým Yayýn Eðitim ve Turizm Ýþletmeleri Sanayi Ticaret A.Þ. ye aittir. Bu kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Dil Kurumunun Ýmlâ Kýlavuzu (2000) esas alýnmýþtýr. ISBN : Bulgurlu Mah. Baðlar Sok. Nu ÜSKÜDAR - ÝSTANBUL P.K ACIBADEM - ÝSTANBUL telefon : (0.216) (Pbx) fax : (0.216)

3 ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS 1. Merhaba / Hello! Nasýlsýnýz? / How are you? Alfabeyi Biliyor musun? / Do you know the alphabet? Bu ne? / What is this? Bugün Türkçe Var mý? / Is there a Turkish lesson today? Sayýlarý Öðrenelim / Let s learn the numbers! Hangi Mevsimdeyiz? / What season is it now? Eviniz Kaç Odalý? / How many rooms are there in your house? Televizyon Nerede? / Where is the television? Ali Bey Neyin Oluyor? / Who is Ali Bey? Ne Ýþ Yapýyorsunuz? / What is your job? Affedersiniz Saat Kaç? / Excuse me! What time is it? Muzun Kilosu Kaç Lira? / How much is the banana? Peynir Almak Ýstiyorum / I want to buy some cheese Bugün Mönüde Ne Var? / What is the menu today? Ceketin Fiyatý Ne Kadar? / How much does the jacket cost? Hangi Renklerden Hoþlanýyorsunuz? / What is your favourite colour? Nerelisiniz? / Where are you from? Hangi Dili Konuþuyorsunuz? / Which language do you speak? Bugün Hava Nasýl? / What is the weather like today? Affedersiniz Hastahane Nerede? / Excuse me! Where is the hospital? Ders Saat Kaçta Baþlýyor? / When does the lesson start? Kulaklarýmýz Ne Ýþe Yarar? / What are ears good for? Ne Zamandan Beri Hastasýnýz? / How long have you been ill? Hayvanat Bahçesine Gidelim / Let s go to the zoo Hangi Çiçeklerden Hoþlanýyorsunuz? / What sort of flowers do you like?... 68

4 ÖNSÖZ Sevgili Türkçe Dostu, Yayýn evimiz Türkçe öðretimini daha da kolaylaþtýrmak için büyük bir çaba göstermektedir. Bu çabanýn bir neticesi olarak elinizdeki Anahtar Kitap (lar) ortaya çýkmýþtýr. Bu kitap Adým Adým Türkçe 1 ders kitabýnýn anahtar kitabýdýr. Anahtar kitapta, ders kitabý içerisindeki Kelime, Okuma-anlama, Örnekleme ve Konuþma bölümlerinin karþýlýklarý verilmiþtir. Anahtar kitabýnýn amacý Türkçe öðretimini kolaylaþtýrarak anlama seviyenizi yükseltmektir. Kitapta tercih edilen, temel seviye dir. Bu kitap sayesinde özellikle ders dýþýnda Türkçe öðrenmeniz kolaylaþacaktýr. Sözlükte kalýp halinde bulamayacaðýnýz kelime ve kelime gruplarýný rahatlýkla bu kitapta bulacaksýnýz. Anahtar kitabýndaki konular, ders kitabýndaki konular çerçevesinde oluþturulmuþtur. Yani her konu baþýndaki konu numarasý ayný zamanda ders kitabýnýn konu numarasýdýr. Bu çalýþmadan en iyi derecede istifade edeceðinizi ümit ediyoruz. Tuncay ÖZTÜRK DÝLSET YAYINLARI

5 PREFACE Dear Turkish Learner, Our publishing has been trying very hard to make Turkish language learning easier. As a result of this effort, Key book, you have in your hand, appeared. This is Key book to the coursebook, Adým Adým Türkçe 1. The English equivalents of the vocabulary, reading, writing and conversation parts of the coursebook are presented in Key book. The object of the Key book is to improve your Turkish learning ability by making Turkish language teaching easier. The focus of the book makes outside Turkish language learning easier. Also words and phrases not normally found in dictionaries are easily found within its pages. The subjects of Key book have been formed in accordance with the subjects of the coursebook. This means that the subject number of every unit in this book coincides with that of the course book. We hope that you will find this book benefical to you. Good Luck! Tuncay ÖZTÜRK DÝLSET PUBLISHING

6 Merhaba Hello! OKUMA - DÝNLEME Merhaba! Merhaba! Adýn ne? Adým Ayþe. READING - LISTENING Hello! Hello! What is your name? My name is Ayþe. ÖRNEKLEME Merhaba! Merhaba! Adýn ne? Adým Ayþe. EXAMPLES Hello! Hello! What is your name? My name is Ayþe. 6

7 OKUMA - DÝNLEME Merhaba! Merhaba! Adýnýz ne? Adým Hakan. Sizin adýnýz nedir? Adým Leyla. Nasýlsýnýz? Teþekkür ederim. Ýyiyim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoþça kalýn. Güle güle. Türkçe Nasýlsýnýz? How are you? READING - LISTENING Hello! Hello! What is your name? My name is Hakan. What is your name? My name is Leyla. How are you? Fine, thanks. And you? I m fine, too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. ÖRNEKLEME Nasýlsýnýz? Teþekkür ederim. Ýyiyim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. EXAMPLES How are you? Fine, thanks. How are you? I m fine too. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. 7

8 OKUMA - DÝNLEME Alfabeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Haydi birlikte öðrenelim. Türkçe Alfabeyi Biliyor musun? Do you know the alphabet? READING - LISTENING Do you know the alphabet? No, I don t know it. Let s learn it together. ÖRNEKLEME Alfabeyi biliyor musun? Hayýr, bilmiyorum. Bu hangi harf? Bu A harfi. EXAMPLES Do you know the alphabet? No, I don t know it. What is this letter? It is the letter A. KONUÞMA Günaydýn. Günaydýn. Adýn ne? Adým Ayþe. Adýnýn harflerini söyler misin? A Y Þ E SPEAKING Good morning! Good morning! What is your name? My name is Ayþe. Can you spell it? A - Y - Þ - E 8

9 Bu ne? KELÝMELER öðretmen tahta silgisi tebeþir öðrenci kitap kurþun kalem defter harita tükenmez kalem silgi sandalye cetvel tahta sýra çanta What is this? VOCABULARY teacher duster chalk student book pencil notebook map pen rubber chair ruler blackboard desk bag OKUMA - DÝNLEME Merhaba arkadaþlar! Sað ol! Nasýlsýnýz? READING - LISTENING Hello, friends! Hello! How are you? 9

10 Sað ol! Arkadaþlar bu ne? Kalem We are fine, thank you! What is this? It is a pen. ÖRNEKLEME Bu ne? Bu kalem. Bunlar ne? Bunlar kalem. Bu kim? Bu Ahmet. Bunlar kim? Bunlar öðrenci. EXAMPLES What is this? It is a pen. What are these? These are pens. Who is this? It is Ahmet. Who are they? They are students. KONUÞMA Ahmet nasýlsýn? Teþekkür ederim öðretmenim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. Bu ne Ahmet? Bu kalem öðretmenim. SPEAKING How are you, Ahmet? Fine, thanks, sir! How are you? I m fine too, thank you. What is this, Ahmet? It is a pen, sir! 10

11 OKUMA - DÝNLEME Ýyi günler Sibel. Ýyi günler Hakan. Bugün Türkçe var mý? Evet var. Bugün Türkçe Var mý? Peki yarýn hangi dersler var? Türkçe,, Fizik ve Matematik. Perþembe günü müzik var mý? Hayýr yok. Müzik cuma günü. Is there a Turkish lesson today? READING - LISTENING Good morning, Sibel. Good morning, Hakan. Is there a Turkish lesson today? Yes, there is. What lessons are there tomorrow? Turkish, English, Physics and Maths. Is there a Music lesson on Thursday? No, there isn t. The Music lesson is on Friday. ÖRNEKLEME Bugün günlerden ne? Bugün günlerden pazartesi. Yarýn günlerden ne? Yarýn günlerden salý. Bugün salý mý? Hayýr, bugün salý deðil. EXAMPLES What day is it today? Today is Monday. What day is it tomorrow? Tomorrow is Tuesday. Is it Tuesday today? No, it isn t. 11

12 Bugün matematik var mý? Evet, var. Yarýn müzik var mý? Hayýr, yok. Is there Mathematics today? Yes, there is. Is there a Music lesson tomorrow? No, there isn t. KONUÞMA Bugün Türkçe var mý? Evet, var. Yarýn hangi dersler var? Yarýn bilgisayar ve fizik var. SPEAKING Is there a Turkish lesson today? Yes, there is. What lessons are there tomorrow? There are Physics and Computer lessons tomorrow. 12

13 Sayýlarý Öðrenelim KELÝMELER Let s learn the numbers! VOCABULARY sýfýr bir iki üç dört beþ altý yedi sekiz dokuz on yirmi otuz kýrk elli altmýþ yetmiþ seksen doksan zero one two three four five six seven eight nine ten twenty thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety 13

14 yüz bin one hundred one thousand OKUMA - DÝNLEME Hoþ geldiniz. Hoþ bulduk. Adýn ve soyadýn? Adým Zeynep. Soyadým KOÇ. Kaç yaþýndasýn? On üç yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Dört kardeþim var. Kaçýncý sýnýftasýn? Yedinci sýnýftayým. Doðum tarihin kaç? 7 Nisan Telefon numaranýz kaç? Teþekkür ederim. READING - LISTENING Welcome! Hello. What is your name and surname? My name is Zeynep Koç. How old are you? I m thirteen years old. How many brothers and sisters do you have? I have four brothers. What grade are you in? I m in the seventh grade. What is your date of birth? April 7, What is your telephone number? Thank you! 14

15 ÖRNEKLEME Kaç yaþýndasýn? On beþ yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Beþ kardeþim var. Doðum tarihin kaç? 15 Nisan 1985 Telefon numaran kaç? Telefon numaram Kaçýncý sýnýftasýn? Sekizinci sýnýftayým EXAMPLES How old are you? I m fifteen years old. How many brothers and sisters do you have? I have five brothers (sisters). What is your date of birth? April 15, What is your phone number? It is What grade are you in? I m in the eighth grade. KONUÞMA Kaç yaþýndasýn? 14 yaþýndayým. Ben de 14 yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Ýki kardeþim var. Senin kaç kardeþin var? Benim bir kardeþim var. SPEAKING How old are you? I m fourteen years old. I m fourteen years old, too. How many brothers and sisters do you have? I have two brothers. How many brothers (sisters) do you have? I have one brother (sister). 15

16 Hangi Mevsimdeyiz? KELÝMELER Ýlkbahar (Mart - Nisan - Mayýs) Yaz (Haziran - Temmuz - Aðustos) Sonbahar (Eylül - Ekim - Kasým) Kýþ (Aralýk - Ocak - Þubat) What season is it now? VOCABULARY Spring (March - April - May) Summer (June - July - August) Autumn (September - October - November) Winter (December - January - February) OKUMA - DÝNLEME Merhaba Ali. Merhaba Ayþe. Bir yýlda kaç mevsim var? Dört mevsim var. Sonbahar mevsiminde hangi aylar var? Eylül, ekim, kasým aylarý var. Þimdi hangi aydayýz? Eylül ayýndayýz. READING - LISTENING Hello, Ali! Hello, Ayþe! How many seasons are there in a year? There are four seasons. Which months are in Autumn? September, October, November. What month is it? It is September. 16

17 ÖRNEKLEME Hangi mevsimdeyiz? Sonbahar mevsimindeyiz. Hangi aydayýz? Eylül ayýndayýz. Eylül ayý kaçýncý ay? 9. ay Kasým ayý hangi mevsimdedir? Sonbahar mevsimindedir. Bir yýlda kaç ay vardýr? 12 ay vardýr. EXAMPLES What season is it now? It is Autumn. What month is it now? It is September. Which month is September? It is the ninth month. In which season is November? It is in Autumn. How many months are there in a year? There are twelve months. KONUÞMA Sence hangi mevsim daha güzel? Bence yaz mevsimi daha güzel. Sence? Bence ilkbahar mevsimi daha güzel. Peki sence hangi ay daha güzel? Bence nisan ayý daha güzel. SPEAKING Which season do you like most? I like Summer most. I like Spring. Which month do you like most? I like April. 17

18 Eviniz Kaç Odalý? KELÝMELER How many rooms are there in your house? VOCABULARY oda garaj zemin duvar bahçe çatý pencere kapý havuz merdiven baca balkon room garage floor wall garden roof window door pool, pond stairs chimney balcony OKUMA - DÝNLEME Merhaba Aysel. Merhaba Fatih. Eviniz nerede? Evimiz Çamlýca da. Sizin eviniz nerede? READING - LISTENING Hello, Aysel. Hello, Fatih. Where is your home? Our (my) home is in Çamlýca. Where is your home? 18

19 Bizim evimiz Göztepe de. Eviniz kaç odalý? Dört odalý. Peki sizinki kaç odalý? Bizim evimiz altý odalý. Müstakil mi? Evet. Bahçesi var mý? Türkçe Evet var. Bahçede köpeðimin kulübesi de var. Benim böyle bir þansým yok. Çünkü biz apartmandayýz. Our home is in Göztepe. How many rooms are there in your house? There are four rooms. How many rooms are there in your house? There are six rooms. Is it a house with one floor? Yes, it is. Has it got a garden? Yes, it has. And, there is a kennel for my dog in the garden. I m not so lucky because we live in a flat. Bu ne? Bu garaj. ÖRNEKLEME Burasý neresi? Burasý oturma odasý. Burasý mutfak mý? Evet, burasý mutfak. Burasý misafir odasý mý? Hayýr, burasý misafir odasý deðil, çocuk odasý. What is this? EXAMPLES It is the garage. What is this? It is the living room. Is this the kitchen? Yes, it is the kitchen. Is this the living room? No it isn t the living room. It is the children s bedroom. 19

20 Eviniz nerede? Evimiz Çamlýca da. Hangi mahallede? Cumhuriyet mahallesinde. Where is your home? Our home is in Çamlýca. In which district? In the Cumhuriyet district. KONUÞMA Eviniz Bursa da mý? Evet, Bursa da. Eviniz kaç katlý? Evimiz iki katlý. Evinizin bahçesi var mý? Evet, var. Evinizin garajý var mý? Hayýr, yok. SPEAKING Is your home in Bursa? Yes, it is. How many floors are there in your house? There are two floors. Is there a garden? Yes, there is. Is there a garage? No, there isn t. 20

21 Televizyon Nerede? KELÝMELER buzdolabý askýlýk tencere beþik çaydanlýk elbise dolabý musluk televizyon fýrýnlý ocak radyo havlu kalorifer klozet lâmba fayans perde küvet halý lâvabo Where is the television? fridge coat-stand saucepan cradle VOCABULARY kettle, teapot wardrobe tap television oven radio towel heater toilet lamp tile curtain bathtub carpet washbasin 21

22 koltuk çekmece tablo armchair drawer painting OKUMA - DÝNLEME Senin odan var mý? Evet, var. Odanda neler var? Pencerenin yanýnda yataðým var. Pencerenin karþýsýnda ise küçük bir vitrin var. Kitaplýðým pencerenin yanýnda. Çöp kutusu ise köþede. Bilgisayarýn var mý? Evet var. Odan düzenli midir? Evet, her zaman düzenlidir. Ya seninki? Benim odam her zaman daðýnýktýr. READING - LISTENING Do you have a room? Yes, I do. What do you have in your room? There is a bed near the window and a wall unit opposite the window. My bookcase is near the window. The wastebasket is in the corner. Do you have a computer? Yes, I do. Is your room tidy? Yes it is always tidy. And yours? My room is always untidy. ÖRNEKLEME Yatak nerede? Yatak pencerenin önünde. EXAMPLES Where is the bed? The bed is in front of the window. 22

23 Televizyon nerede? Masanýn üstünde. Çöp kutusu odanýn köþesinde mi? Evet, çöp kutusu odanýn köþesinde. Kitaplýk nerede? Kitaplýk yataðýn yanýnda. Odanda neler var? Odamda, bilgisayarým, yataðým ve kitaplýðým var. Where is the television? It is on the table. Is the wastebasket in the corner? Yes. The wastebasket is in the corner. Where is the bookcase? The bookcase is next to the bed. What is there in your room? There is a bed, a computer, and a bookcase in my room. KONUÞMA Evinizde sana ait bir oda var mý? Evet, var. Odanda neler var? Televizyon, koltuk, kitaplýk ve vitrin var. Bilgisayarýn var mý? Hayýr, bilgisayarým yok. SPEAKING Do you have a room of own at home? Yes, I do. What is there in your room? A television, an armchair, a bookcase and a wall unit. Do you have a computer? No, I don t. 23

24 anne dede Ali Bey Neyin Oluyor? KELÝMELER Who is Ali Bey? VOCABULARY mother grandfather erkek kardeþ baba kýz kardeþ kýz çocuðu babaanne OKUMA - DÝNLEME Bu ailenizin fotoðrafý mý Osman? Evet. Bu, benim. Bu da babam. Babam doktor. Ýsmi Salih. Hastahanede çalýþýyor. Annem öðretmen. Ýsmi Ayþe. O da okulda çalýþýyor. Bu da kýz kardeþim Nilgün. Güzel bir kýz kardeþin var. O kaç yaþýnda. Nilgün 10 yaþýnda. Bu yaþlý adam kim? Neyin oluyor? O benim dedem. Bu fotoðrafta kimler var? brother father sister daughter grandmother READING - LISTENING Is this your family s picture, Osman? Yes. This is me. This is my father. My father is a doctor. His name is Salih. He works in a hospital. My mother is a teacher. Her name is Ayþe. She works in a school. This is my sister, Nilgün. You have a beautiful sister. How old is she? She is ten years old. Who is that old man? He is my grandfather. Who is in this photograph? 24

25 Halam Selma ve kocasý Sabri. Bunlar da çocuklarý Hakan ile Fatih. Kolejde okuyorlar. Peki, þu genç adam kim Osman? Bu, amcam Hüseyin. Türkçe My aunt Selma and her husband Sabri. And these are their children, Hakan and Fatih. They attend high school. Who is that young man, Osman? He is my uncle, Hüseyin. Bu kim? Bu babam. ÖRNEKLEME Baban kaç yaþýnda? Babam 40 yaþýnda. Annen 38 yaþýnda mý? Hayýr, 38 yaþýnda deðil, 40 yaþýnda. Ali Bey neyin oluyor? Ali Bey dayým oluyor. Halan var mý? Hayýr, halam yok. Who is this? EXAMPLES He is my father. How old is he? He is forty years old. Is your mother thirty-eight years old? No, she isn t 38 years old. She is 40 years old. Who is Ali Bey? Ali Bey is my uncle. Do you have an aunt? No, I don t. KONUÞMA Ali Bey neyin oluyor? Ali Bey amcam oluyor. O nerede çalýþýyor? Hastahanede çalýþýyor. SPEAKING Who is Ali Bey? Ali Bey is my uncle. Where does he work? He works in a hospital. 25

26 avukat ressam tamirci berber boyacý mimar postacý diþçi hemþire öðretmen þoför doktor Ne Ýþ Yapýyorsunuz? KELÝMELER OKUMA - DÝNLEME Kaç kardeþin var Semra? Bir kýz, bir erkek kardeþim var. Kýz kardeþim ilkokul üçüncü sýnýfta, erkek kardeþim lise birde okuyor. Baban ne iþ yapýyor? Doktor. Hayat Hastahanesinde çalýþýyor. What is your job? VOCABULARY lawyer artist mechanic, repairman barber painter architect postman dentist nurse teacher driver doctor READING - LISTENING How many brothers and sisters do you have, Semra? I have one brother and one sister. My sister is in 3rd grade in primary school and my brother is in high school. What does your father do? He is a doctor. He works at Hayat Hospital. 26

27 Annen de çalýþýyor mu? Evet, annem de çalýþýyor. Ayný hastahanede hemþire. Senin annen ve baban ne iþ yapýyor? Annem öðretmen, babam polis. Desene derslerde sorunun yok. Anlamadým! Þaka yaptým! Türkçe Does your mother work too? Yes, she does. She is a nurse at the same hospital. What do your parents do? My mother is a teacher and my father is a policeman. You mean that you don t have any problems at school. I don t understand! Never mind. I made a joke. ÖRNEKLEME Ne iþ yapýyorsun Ahmet Bey? Doktorum. Mesleðiniz ne? Hemþireyim. Baban ne iþ yapýyor? Babam mimar. Siz sekreter misiniz? Hayýr, sekreter deðilim. Muhasebeciyim. Siz polis misiniz? Evet, polisim. EXAMPLES What is your job, Ahmet Bey? I m a doctor. What is your job? I m a nurse. What is your father s job? My father is an architect. Are you a secretary? No, I m not. I m an accountant. Are you a policeman? Yes, I am. 27

28 KONUÞMA Bu kim? Halam Ayþe. Onun mesleði ne? Onun mesleði hemþirelik. SPEAKING Who is this? She is my aunt, Ayþe. What is her job? She is a nurse. 28

29 OKUMA - DÝNLEME Affedersiniz saatiniz var mý? Evet, var. Saat kaç? Saat onu on geçiyor. Teþekkür ederim. Bir þey deðil. Affedersiniz Saat Kaç? Excuse me! What time is it? READING - LISTENING Excuse me! Do you have a watch? Yes, I do. What time is it? It is ten past ten. Thank you. Not at all. KONUÞMA Affedersiniz, saat kaç? Saat sekize çeyrek var. Teþekkür ederim. Önemli deðil. SPEAKING Excuse me. What time is it? It is a quarter to eight. Thank you. That s all right. ÖRNEKLEME Saat kaç? Saat dokuz. Saat kaç? Saat on ikiyi on geçiyor. Saat kaç? EXAMPLES What time is it? It is nine o clock. What time is it? It is ten past twelve. What time is it? 29

30 Saat biri çeyrek geçiyor. Saat kaç? Saat iki buçuk. Saat kaç? Saat dokuza yirmi beþ var. Saat kaç? Saat on bire çeyrek var. It is a quarter past one. What time is it? It is half past two. What is the time? It is twenty-five to nine. What time is it? It is a quarter to eleven. 30

31 Muzun Kilosu Kaç Lira? KELÝMELER How much is the banana? VOCABULARY kayýsý havuç viþne muz patates portakal domates çilek limon karpuz þeftali soðan elma turp kavun apricot carrot cherry banana potato orange tomato strawberry lemon watermelon peach onion apple radish melon OKUMA - DÝNLEME Buyurun beyefendi. Meyve ve sebze almak istiyorum. READING - LISTENING Welcome, sir! I would like to buy some fruit and vegetables. 31

32 Meyvelerim ve sebzelerim çok taze. Yeni geldi. Meyvelerden ne almak istiyorsunuz? Bir kilo muz, iki kilo üzüm ve üç kilo þeftali almak istiyorum. Fiyatlarý ne kadar? Þeftali ve üzüm beþ yüz bin lira. Muz ise bir milyon lira. Muz kalsýn. Çünkü muz çok pahalý. Peki patetes ve fasulyenin kilosu kaç lira? Patates iki yüz bin lira. Fasulye ise beþ yüz bin lira. Ýki kilo üzüm, üç kilo þeftali, iki kilo patates ve bir kilo fasulye verin lütfen! Buyurun efendim. Türkçe Teþekkür ederim. Ýyi günler. I have very fresh fruit and vegetables. They ve just come in. What fruit would you like to buy? I want to buy a kilo of bananas, two kilos of grapes and three kilos of peaches. How much are they? Peaches and grapes are five hundred thousand Turkish lira, and bananas are one million Turkish lira. Then leave the bananas because they are too expensive. How much are potatoes and beans? Potatoes are two hundred thousand lira. Beans are five hundred thousand lira. Then, I want to buy two kilos of grapes, three kilos of peaches, two kilos of potatoes, and a kilo of beans, please. Here you are, sir! Thank you! Goodbye! ÖRNEKLEME Dün ne yaptýn? Pazara gittim. Ahmet dün öðleden sonra pazara gitti mi? EXAMPLES What did you do yesterday? I went to the bazaar(market). Did Ahmet go to the market yesterday afternoon? 32

33 Hayýr, gitmedi. O evde ders çalýþtý. Annen dün pazardan neler satýn aldý? Annem pazardan bezelye, çilek ve kabak satýn aldý Fasulyenin kilosu kaç lira? Fasulyenin kilosu beþ yüz bin lira. Meyvelerden ne almak istiyorsunuz? Muz, þeftali ve elma almak istiyorum. Kaç kilo elma istiyorsunuz? Üç kilo elma istiyorum. Türkçe No, he didn t. He studied his lessons at home. What did your mother buy from the market? My mother bought peas, strawberries and gourds from the market. How much are the beans? A kilo of beans costs five hundred thousand lira. What fruit would you like to buy? I d like to buy bananas, peaches and apples. How many kilos of apples would you like to buy? I want to buy three kilos of apples. KONUÞMA Nereden geliyorsun? Pazardan geliyorum. Ne aldýn? 2 kilo domates, biber, erik ve elma aldým. Kaç lira ödedin? 5 milyon lira. SPEAKING Where have you been? I ve been to the market. What did you buy? I bought two kilos of tomatoes and green peppers, plums and apples. How much money did you pay? Five million lira. 33

34 ekmek yumurta kahve peynir süt meyve suyu tereyaðý zeytin yoðurt bisküvi tuz kola KELÝMELER Türkçe Peynir Almak Ýstiyorum OKUMA - DÝNLEME Günaydýn efendim yardýmcý olabilir miyim? 3 ekmek, 1 kutu konserve, 1 kilo et ve portakal suyu almak istiyorum. Ekmek, et ve portakal suyu var. Ama konserve yok. I want to buy some cheese bread egg coffee cheese milk fruit juice butter olive yogurt VOCABULARY biscuits, cookies salt cola READING - LISTENING Good morning, sir! Can I help you? (Yes,) I d like to buy three loaves of bread, a tin of food, a kilo of beef and a bottle of orange juice. We have bread, beef and orange juice. But we don t have any tinned food. 34

35 Ekmek, et ve portakal suyu alabilir miyim? Buyurun efendim. Hepsi burada. Unuttum. Süt ve peynir de alabilir miyim? Süt var ama peynir taze deðil. Öyleyse peynir kalsýn. Buyurun 1 kutu süt. Teþekkür ederim. Borcum ne kadar? Hepsi beþ milyon lira. Buyurun lütfen! Türkçe Yine bekleriz. Görüþmek üzere. Then, can I buy bread, beef and orange juice? Here you are sir! Here is everything. Oh, I forgot something. Can I buy some milk and some cheese? We have milk, but the cheese isn t fresh. Then, forget the cheese. Here is a carton of milk. Thank you. How much do I owe you? It is five million lira. Here you are! Thank you, sir. Goodbye. ÖRNEKLEME Bir kilo zeytin almak istiyorum Buyurun, bir kilo zeytin. Peynir taze mi? Evet, taze. Bal var mý? Hayýr, yok. Reçel kaç lira? EXAMPLES I want to buy a kilo of olives. Here you are. A kilo of olives. Is the cheese fresh? Yes, it is. Is there any honey here? No, there isn t. How much does the jam cost? 35

36 Reçel bir milyon lira. It costs one million lira. KONUÞMA Marketten bir þeye ihtiyacýnýz var mý? Evet 2 kilo peynire ihtiyacým var. Baþka bir þeye ihtiyacýnýz var mý? Hayýr, sadece 2 kilo peynire ihtiyacým var. SPEAKING Do you need anything from the market? Yes, I need two kilos of cheese. Do you need anything else? No. Only two kilos of cheese. 36

37 patates tavuk pilâv tatlý dolma salata çay makarna çorba balýk kebap kek KELÝMELER Türkçe Bugün Mönüde Ne Var? What is the menu today? potato chicken rice sweet VOCABULARY stuffed food salad tea pasta soup fish kebap, roast beef cake OKUMA - DÝNLEME Erkan Bey sabah erken kalktý. Önce elini ve yüzünü yýkadý. Sonra güzel bir kahvaltý yaptý. Kahvaltýda peynir, rafadan yumurta, bal ve tereyaðý vardý. READING - LISTENING Mr Erkan got up early in the morning. Then, he washed his hands and his face in the bathroom. After that, he had a perfect breakfast. He had cheese, a boiled egg, honey and butter. 37

38 Erkan Bey kahvaltýdan sonra iþe gitmek için evden çýktý. Öðle yemeði için arkadaþý Halil Beyle lokantaya gitti. Yemeði Erkan Bey ýsmarladý. Döner ve salata yediler. Erkan Bey akþam iþten eve geç döndü. Hanýmý akþam yemeði için tavuk çorbasý, balýk, salata ve makarna hazýrladý. Erkan Bey yemekten sonra çay içti ve ailesi ile televizyon seyretti. After breakfast, Mr Erkan left his home to go to work. He went to a restaurant for lunch with his friend, Mr Halil. Mr Erkan ordered the meal. They had roast beef and salad for lunch. Mr Erkan came home very late that evening. His wife made chicken soup, fish, salad and pasta for dinner. Mr Erkan drank tea after dinner. Then he watched television together with his family. ÖRNEKLEME Bugün öðle yemeðini nerede yiyeceksin? Öðle yemeðini lokantada yiyeceðim. Kahvaltýda ne yedin? Yumurta, reçel, zeytin ve poðaça. Yemeklerden neler var? Çorba, patlýcan kebabý ve pilâv. Döneri nasýl buldun? Döneri harika buldum. EXAMPLES Where will you have lunch today? I will have lunch in a restaurant. What did you have for breakfast? An egg, jam, olives and a pastry. What is the menu today? Soup, eggplant kebap and rice. How was the roast beef? It was delicious. 38

39 Etli pilâvý beðendin mi? Evet, çok beðendim. Türkçe Did you like the rice with beef? Yes, I liked it very much. Ýyi günler KONUÞMA Ýyi günler. Ýçeceklerden ne var? Kola, limonata ve ayran var. Ayran lütfen. Buyurun beyefendi. Hello! SPEAKING Hello! What drinks do you have? Coca Cola, lemonade and ayran. Ayran please. Here you are, sir. 39

40 kravat saat ayakkabý ceket pantolon çorap elbise gömlek palto þapka kemer yüzük bilezik gerdanlýk kazak Ceketin Fiyatý Ne Kadar? KELÝMELER OKUMA - DÝNLEME Buyurun hanýmefendi. Hoþ geldiniz. Hoþ bulduk. Bir gömlek almak istiyorum. 40 How much does the jacket cost? tie VOCABULARY clock, watch shoe jacket pair of trousers sock dress shirt coat hat belt ring bracelet necklace pullover, jumper READING - LISTENING Hello madam! Welcome. Hello! I d like to buy a shirt.

41 Nasýl bir gömlek istiyorsunuz? Kýsa kollu, mavi renkli bir gömlek istiyorum. Kaç numara giyiyorsunuz? Ýki numara giyiyorum. Fiyatý ne kadar? Sekiz milyon lira. Çok pahalý deðil mi? Ýndirim yapamaz mýsýnýz? En son yedi milyon lira olur. Teþekkürler. Buyurun ücretiniz. Ýyi günlerde kullanýnýz. Türkçe What kind of shirt would you like? I d like a blue short-sleeved one. What size do you wear? Two. How much does it cost? Eight million lira. Isn t that too expensive? Can you give me a discount? The final price is seven million lira. Thank you. Here you are. Thank you. Goodbye. ÖRNEKLEME Ne almak istiyorsunuz? Pantolon almak istiyorum. Kaç numara gömlek giyiyorsunuz? Ýki numara gömlek giyiyorum. Ceketin fiyatý ne kadar? Ceketin fiyatý yirmi milyon lira. Ayakkabý kaç lira? Ayakkabý lira. EXAMPLES What would you like to buy? I d like to buy a pair of trousers. What size shirt do you wear? Size 2. How much does the jacket cost? It is twenty million lira. How much do the shoes cost? The shoes are ten million lira. 41

42 KONUÞMA Buyurun efendim. Pantolon almak istiyorum. Kaç beden giyiyorsunuz? 42 beden giyiyorum. Ne renk istersiniz? Lâcivert isterim. Buyurun efendim. Fiyatý kaç lira? 10 milyon lira SPEAKING Hello. Can I help you? I want to buy a pair of trousers. What size do you wear? 42. What colour do you want? Dark blue, please. Here you are, sir. How much is it? Ten million lira. 42

43 lâcivert turuncu kýrmýzý mor sarý beyaz bordo yeþil siyah kahverengi mavi pembe Hangi Renklerden Hoþlanýyorsunuz? KELÝMELER What is your favourite colour? dark blue orange red purple yellow white burgundy green black brown blue pink VOCABULARY OKUMA - DÝNLEME Bu güzel bir etek. Beðendin mi? Evet, çok hoþuma gitti. Mavi renkten çok hoþlanýrým. Sen hangi renklerden hoþlanýyorsun? READING - LISTENING This is a nice skirt. Do you like it? Yes I like it very much. My favourite colour is blue. What is your favourite colour? 43

44 Kýrmýzý ve siyahtan hoþlanýyorum. Pembe ve yeþil renkler ise hoþuma gitmiyor. Ben mavi ve yeþili seviyorum. Siyah renkten nefret ediyorum. My favourite colours are red and black. I don t like pink and green. I like blue and green but I hate black. ÖRNEKLEME Hangi renkten hoþlanýyorsunuz? Mavi renkten hoþlanýyorum. Hangi renk daha güzel? Lâcivert renk daha güzel. Bugün üzerindeki gömleðin rengi ne? Yeþil. Hangi rengi sevmiyorsunuz? Siyah rengi sevmiyorum. Hangi renkten nefret ediyorsunuz? Turuncu renkten nefret ediyorum. EXAMPLES What is your favourite colour? I like blue. Which colours are prettier? Dark blue is prettier. What colour is the shirt you are wearing today? Green. What colour do you not like? I don t like black. What colour do you hate? I hate orange. KONUÞMA Affedersiniz mavi renk etek var mý? Evet, var. SPEAKING Excuse me! Do you have a blue skirt? Yes, we do. 44

45 Kaliteli mi? Evet, kaliteli bir etek. Fiyatý ne kadar? Fiyatý 15 milyon lira. Çok pahalý, alamayacaðým. Hayýrlý iþler. Teþekkür ederim efendim. Yine bekleriz. Is it high quality? Yes it is. How much is it? It is 15 million lira. It is too expensive. I can t buy it. Goodbye. Goodbye, sir. See you again. 45

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately Turkish Vocabulary List bir düzina yarım A level öğrencisi biraz çok bir çift bir çeyrek, dörtte bir yaklaşık yurt dışı yatacak yer karşıdan karşıya erkek / kadın oyuncu aktör/aktrist adres giriş ücreti

Detaylı

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re TO BE To be fiili her ne kadar sözlük anlamıyla olmak demekse de geniş zamanda kullanıldığı zaman tam karşılığı Türkçe de cins isimlerin sonuna gelen -ım-ın-um-sın-sin-dır-dir-dur-iz-ız-uz-siniz-sunuz

Detaylı

Turkish Vocabulary List

Turkish Vocabulary List Turkish Vocabulary List acaip acı açık açık açık hava açlık açmak adam adı adil adres affedersiniz afiş, poster afiyet olsun ağ ağaç ağır ağız ahududu aile akarsu, dere akraba, hısım akşamleyin alabalık

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! ŞİMDİ İNGİLİZCE KONUŞMA ZAMANI! Dr. Talip KABADAYI Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Ocak 2009 AYDIN SUNUŞ VE TEŞEKKÜR NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

Detaylı

fax : (0.216) 443 98 39

fax : (0.216) 443 98 39 Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Abdullah YÝÐÝT Bekir GÜÇLÜ Hüseyin KAN M. Azat BOZTAÞ Ahmet MAKAN Baykal BULUT Danýþma Kurulu Prof. Dr. Cihan OKUYUCU Prof. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006 TURKISH BASIC COURSE Volume III Lessons 17 24 Updated from DLI January 2006 PREFACE These drills are taken from the DLI basic course and revised for current word usage and context. The use of drills is

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

ENGLISH - TURKISH CONVERSATION

ENGLISH - TURKISH CONVERSATION More conversations on http://nonbabylon.revolucni.com Arabic, Balinese, Belorussia, Chinese, Croatian, Czech, English, Esperanto, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian,

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

ELEMENTARY VOCABULARY (1059 adet kelime)

ELEMENTARY VOCABULARY (1059 adet kelime) 1 about Civarı,yaklaşık 2 about (twenty-five, forty, etc.) yirmi beş/ kırk civarı 3 above yukarı(da), bir şeyin üstünde 4 across karşıdan karşıya; çaprazlama 5 actor erkek oyuncu 6 actress bayan oyuncu

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM!

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! İNGİLİZCE KONUŞUYORUM, O HALDE VARIM! Prof. Dr. TALİP KABADAYI ADÜ FARABİ-MEVLANA KOORDİNATÖRÜ 2014 SUNUŞ ve TEŞEKKÜR Başlığını, I SPEAK ENGLISH, THEREFORE, I AM (İngilizce

Detaylı

SAYI: 6 ŞUBAT 2015 YIL: 14

SAYI: 6 ŞUBAT 2015 YIL: 14 SAYI: 6 ŞUBAT 2015 YIL: 14 OYUN VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ YABANCI DİL ETKİNLİKLERİ BRANŞ ETKİNLİKLERİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ OKUL / AİLE ETKİNLİKLERİ SEVGİ MENÜSÜ GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI GEZİLER

Detaylı

About Us. British Life. Folk Dance Club. Book Reviews. New Releases. Golden Orange. Poems. Stories...

About Us. British Life. Folk Dance Club. Book Reviews. New Releases. Golden Orange. Poems. Stories... About Us British Life Folk Dance Club Book Reviews New Releases Golden Orange Poems Stories... İçindekiler / Contents File of the Month: ATATÜRK 2 10th Year Address From The Editor Dear Readers, I am very

Detaylı

SAYI: 8 NİSAN 2015 YIL: 14

SAYI: 8 NİSAN 2015 YIL: 14 SAYI: 8 NİSAN 2015 YIL: 14 OYUN VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ YABANCI DİL ETKİNLİKLERİ BRANŞ ETKİNLİKLERİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ OKUL / AİLE ETKİNLİKLERİ SEVGİ MENÜSÜ GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI GEZİLER

Detaylı

Contents: İçindekiler :

Contents: İçindekiler : Contents: 2-Editorial 3-From the NEO 4-Exchange in Romania 8-Exchange in Turkey from the aspect of an incoming student 10-Exchange in Mexico 14- Interview with Dr. Karahan 18-Exchange in Japan 22-Being

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

ANATOLIAN VOICE KURBAN BAYRAMI. By: Mete Gencyuz

ANATOLIAN VOICE KURBAN BAYRAMI. By: Mete Gencyuz ANATOLIAN VOICE A Publication of the Turkish American Cultural Association of Michigan (TACAM) Winter - Spring 2005 KURBAN BAYRAMI Year 7 Issue 21 By: Mete Gencyuz The Voice of the Turkish American Community!

Detaylı

ESK NEWS. Children s Day this year was celebrated by children

ESK NEWS. Children s Day this year was celebrated by children Academic Year 2013/14 April 2014 Inside this issue: CONTENT Principal s Letter 2-3 World Book Day 4-7 Tips for Reading 8-9 Battle of the Bands 10-11 Y6 BRT1 Visit 12-13 IB Art Exhbition 14-17 Ecem Sınay

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

MARMARA LIFE KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA DA BİR YOL HİKAYESİ BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85

MARMARA LIFE KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA DA BİR YOL HİKAYESİ BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85 BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE MARMARA YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85 LIFE www.marmara.gov.tr MARMARA LIFE FROM NORTH TO SOUTH A ROAD STORY IN AFRICA KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

English. Unlock your English with. Unlocked! Pre-Intermediate (A2) student course book

English. Unlock your English with. Unlocked! Pre-Intermediate (A2) student course book English Unlock your English with Unlocked! Pre-Intermediate (A) student course book words r 00 useful Learn ove ssions! and expre r range of you Increase ry! la u vocab g, your listenin Improve and reading

Detaylı

Inside: IUE Rhythm Club Book Review: The Siege Konsollar Çatışması That Moment Trivias Art Lifesytle Literature

Inside: IUE Rhythm Club Book Review: The Siege Konsollar Çatışması That Moment Trivias Art Lifesytle Literature Inside: IUE Rhythm Club Book Review: The Siege Konsollar Çatışması That Moment Trivias Art Lifesytle Literature İçindekiler / Contents File of the Month: CINEMA 2 Great Quotes from Great Movies Sayın Okurlar,

Detaylı

Ocak January 2015 01

Ocak January 2015 01 Ocak January 2015 01 editöreditor kimse arasında ayrımcılık yapmayan bir işverendir. Yeni bir güne başlarken herkes aynı sayıda saat ve dakikalara sahiptir. Zaman, Örneğin zenginler parayla daha fazla

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 133 Temmuz / July 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 133 Temmuz / July 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 133 Temmuz / July 2015 Resmettiğimiz her şeyi doğadan seçmeliyiz ve doğadan en güzel şeyleri almalıyız. Leonardo Da Vinci Maketten değil görerek alma ayrıcalığı

Detaylı