DAH L YE ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR DAH L YE CEP K TABI. Dördüncü Bask

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAH L YE ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR DAH L YE CEP K TABI. Dördüncü Bask"

Transkript

1

2

3 DAH L YE CEP K TABI DAH L YE ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR Dördüncü Bask Editör MARC S. SABATINE, M.D., M.P.H. ASSOCIATE PREFESSOR OF MEDICINE HARVARD MEDICAL SCHOOL Çeviri Editörleri Prof. Dr. Muhammet Güven ç Hastal klar Anabilim Dal Yo un Bak m Bilim Dal Doç. Dr. Leylagül Kaynar ç Hastal klar Anabilim Dal Hematoloji Bilim Dal Doç. Dr. Fatih Tanr verdi ç Hastal klar Anabilim Dal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal klar Bilim Dal GÜNEfi TIP K TABEVLER

4 DAH L YE CEP K TABI Türkçe Telif Haklar 2015 Orjinal Ad : Pocket Medicine Yay nevi: Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins Yazarlar: Marc S. Sabatine Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Muhammet Güven, Doç. Dr. Leylagül Kaynar, Doç. Dr. Fatih Tanr verdi Orjinal ISBN: Kitab n 5846 ve 2936 say l Fikir ve Sanat Eserleri Yasas Hükümleri gere ince (kitab n bir bölümünden al nt yap lamaz, fotokopi yöntemiyle ço alt lamaz, resim, flekil, flema, grafik v.b. ler kopya edilemez) tüm haklar Günefl T p Kitabevleri Ltd fiti. ne aittir. Yay nc ve Genel Yay n Yönetmeni: Murat Y lmaz Genel Yay n Yönetmeni Yard mc s : Polat Y lmaz Yay n Dan flman : Ali Aktafl Dizgi-Düzenleme: H. Turgut Yozgatl Kapak Tasar m: Olcay Tafldemir Bask : Ayr nt Bas m Yay n ve Matbaac l k Hiz. San. Tic. Ltd. fiti. vedik Organize Sanayi Bölgesi 28. Cad Sok. No: 105-A Ostim/ANKARA Tel: Fax: Sertifika No:13987 UYARI Medikal bilgiler sürekli de iflmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamalar dikkate al nmal, yeni araflt rmalar ve klinik tecrübeler fl nda tedavilerde ve ilaç uygulamalar ndaki de iflikliklerin gerekli olabilece i bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakk nda üretici firma taraf ndan sa lanan ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama flekillerini ve kontrendikasyonlar kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi fleklini ve en do ru ilaçlar ve dozlar n belirlemek uygulamay yapan hekimin sorumlulu undad r. Yay nc ve editörler bu yay ndan dolay meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu de ildir.

5 Katk da Bulunanlar Çeviriye Katk da Bulunanlar Girifl Önsöz Çeviri Editörü Önsözü Ç NDEK LER KARD YOLOJ Rajat Gupta, Vivany R. Taqueti, David M. Dudzinski, Rory B. Weiner, Michelle O Donogheu, Marc S. Sabatine Çeviri: Dr. brahim Özdo ru, Dr. Mehmet Güngör Kaya, Dr. Tu rul nanç, Dr. Ali Do an, Dr. Nihat Kalay Elektrokardiyografi 1-1 Gö üs A r s 1-3 Kah Noninvazif De erlendirme 1-4 Koroner Anjiyografi ve Revaskülarizasyon 1-5 Akut Koroner Sendrom 1-6 Pulmoner Arter Kateteri ve Bireysellefltirilmifl Tedavi 1-12 Kalp Yetmezli i 1-14 Kardiyomiyopatiler 1-17 Kalp Kapak Hastal klar 1-20 Perikardiyal Hastal klar 1-25 Hipertansiyon 1-28 Aortik Anevrizma 1-30 Akut Aortik Sendromlar 1-31 Aritmiler 1-32 Atrial Fibrilasyon 1-35 Senkop 1-37 Kalp çi Cihazlar 1-39 Kardiak D fl Cerrahi için Kardiak Risk De erlendirmesi 1-40 PULMONARY Mary Berlik Rice, Kathryn A. Hibbert, Atul Malhotra Çeviri: Dr. Nuri Tutar, Dr. nsu Y lmaz, Dr. Ramazan Coflkun Dispne 2-1 Solunum Fonksiyon Testleri (SFT) 2-1 Ast m 2-2 Kronik Obstrüktif Akci er Hastal 2-5 Hemoptizi 2-7 Soliter Pulmoner Nodül 2-7 Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) 2-8 ntertisiyel Akci er Hastal 2-9 Plevral Efüzyon 2-11 Venöz Tromboemboli (VTE) 2-13 Pulmoner Hipertansiyon (PHT) 2-16 Solunum Yetmezli i 2-18 Mekanik Ventilasyon 2-19 Akut Solunum S k nt s Sendromu 2-22 Sepsis 2-23 GASTROENTEROLOJ Louis J. Cohen, Andrew S. de Lemos, Lawrence S. Friedman Çeviri: Dr. Kadri Güven, Dr. fiebnem Gürsoy, Dr. Alper Yurci, Dr. Gülten Sezgin Can Özofagus ve Mide Hastal klar 3-1 Gastrointestinal Kanama 3-3 Diyare, Konstipasyon ve leus 3-5 Divertiküler Hastal k 3-9 nflamatuvar Barsak Hastal 3-10 vii x xii xiii xiv

6 ntestinal skemi 3-12 Pankreatitler 3-13 Karaci er Test Bozukluklar 3-15 Hepatitler 3-17 Akut Karaci er Yetmezli i 3-20 Siroz 3-21 Hepatik Vasküler Hastal k 3-25 Asitler 3-26 Bilier Kanal Hastal 3-27 NEFROLOJ Andrew L. Lundquist, Eugene P. Rhee, Hasan Bazari Çeviri: Dr. Murat Hayri Sipahio lu, Dr. Ayd n Ünal, Dr. smail Koçyi it Asit-Baz Bozukluklar 4-1 Sodyum ve Su Dengesi 4-6 Potasyum Dengesi 4-10 Böbrek Yetmezli i 4-12 Glomerüler Hastal k 4-16 drar Analizi 4-18 Böbrek Tafl 4-19 HEMATOLOJ -ONKOLOJ Andrew J. Aguirre, Franklin W. Huang, David B. Sykes, David T. Ting, Daniel J. DeAngelo, David P. Ryan Çeviri: Dr. Leylagül Kaynar, Dr. Halit Karaca, Dr. Serdar fi vg n, Dr. Veli Berk Anemi 5-1 Hemostaz Bozukluklar 5-6 Trombosit Hastal klar 5-7 P ht laflma Bozukluklar 5-10 Hiperkoagulabil Durumlar 5-11 Lökosit Bozukluklar 5-12 Transfüzyon Tedavisi 5-13 Myelodisplastik Sendrom (MDS) 5-14 Myeloproliferatif Neoplaziler (MPN) 5-15 Lösemi 5-17 Lenfoma 5-21 Plazma Hücre Hastal klar 5-24 Hematopoetik Kök Hücre Nakli (HKHN) 5-26 Akci er Kanseri 5-28 Meme Kanseri 5-30 Prostat Kanseri 5-32 Kolorektal Kanser 5-33 Pankreatik Tümörler 5-35 Onkolojik Aciller 5-36 Primeri Bilinmeyen Kanserler 5-37 NFEKS YON HASTALIKLARI Roby P. Bhattacharyya, Rachel P. Simmons, Nesli Basgoz Çeviri: Dr. Gökhan Metan, Dr. Hayati Demiraslan, Dr. Ayflegül Ulu K l ç Pnömoni 6-1 Fungal Enfeksiyonlar 6-3 Duyarl Konaklarda Enfeksiyonlar 6-4 Üriner Sistem Enfeksiyonlar ( YE) 6-5 Yumuflak Doku ve Kemik Enfeksiyonlar 6-6 Sinir Sisteminin Enfeksiyonlar 6-9 Bakteriyel Endokardit 6-12 Tüberküloz 6-15 HIV/AIDS 6-17 Kene Kaynakl Hastal klar 6-21 Nedeni Bilinmeyen Atefl (NBA) 6-23

7 ENDOKR NOLOJ Alaka Ray, Geoffrey A. Walford, Michael Mannstadt Çeviri: Dr. Fatih Tanr verdi, Dr. Züleyha Karaca Hipofiz Bozukluklar 7-1 Multipl Endokrin Sistem Hastal klar 7-2 Tiroid Bozukluklar 7-3 Adrenal Bozukluklar 7-7 Kalsiyum Bozukluklar 7-11 Diabetes Mellitus 7-13 Lipid Bozukluklar 7-16 ROMATOLOJ Gwen C. Crevensten, Katherine P. Liao, Robert P. Friday Çeviri: Dr. Soner fienel Artrit Genel Bak fl 8-1 Romatoid Artrit (RA) 8-3 Tekrarlayan Polikondrit 8-4 Kristal Birikimli Artritler 8-5 Seronegatif Spondiloartritler 8-7 Enfeksiyöz Artrit ve Bursit 8-9 Konnektif Doku Hastal klar 8-11 Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) 8-15 Vaskülit 8-17 Kriyoglobulinemi 8-21 Amiloidoz 8-22 NÖROLOJ David Y. Hwang, Atul Maheshwari, Mikael L. Rinne, David M. Greer Çeviri: Dr. Sevda smailo ullar Mental Durum De iflikli i 9-1 Nöbetler 9-3 Alkol Yoksunlu u 9-5 nme 9-6 Güçsüzlük ve Nöromüsküler Disfonksiyon 9-8 Bafla r s 9-10 Bel ve Spinal Kord Hastal 9-11 EKLER Çeviri: Ramazan Çoflkun KYD Algoritmalar 10-1 YBÜ laçlar 10-4 Antibiyotikler 10-6 Formül ve H zl Referans 10-7 KISALTMALAR 11-1 NDEKS -1 PHOTO INSERTS Radyoloji P-1 Ekokardiyografi P-9 Koroner Anjiyografi P-13 Peripheral Blood Smears P-13 Lösemiler P-14 drar Analizi P-15

8 KATKIDA BULUNANLAR Andrew J. Aguirre, MD, PhD Internal Medicine Resident, Massachusetts General Hospital Nesli Basgoz, MD Associate Chief and Clinical Director, Infectious Disease Division, Massachusetts General Hospital Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School Hasan Bazari, MD Attending Physician, Nephrology Unit, Massachusetts General Hospital Program Director, Internal Medicine Residency, Massachusetts General Hospital Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School Roby P. Bhattacharyya, MD, PhD Internal Medicine Resident, Massachusetts General Hospital Louis J. Cohen, MD Internal Medicine Resident, Massachusetts General Hospital Gwen C. Crevensten, MD Internal Medicine Resident, Massachusetts General Hospital Andrew S. de Lemos, MD Gastroenterology Fellow, Massachusetts General Hospital Daniel J. DeAngelo, MD, PhD Clinical Director, Adult Leukemia Program, Dana-Farber Cancer Institute & Brigham and Women's Hospital Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School David M. Dudzinski, MD, JD Cardiology Fellow, Massachusetts General Hospital Robert P. Friday, MD, PhD Attending Physician, Rheumatology Unit, Massachusetts General Hospital Associate Director, Rheumatology Fellowship Program, Massachusetts General Hospital Instructor in Medicine, Harvard Medical School Lawrence S. Friedman, MD Chair, Department of Medicine, Newton-Wellesley Hospital Assistant Chief of Medicine, Massachusetts General Hospital Professor of Medicine, Harvard Medical School Professor of Medicine,Tufts University School of Medicine David M. Greer, MD, MA Director, Neurological Consultation Service, Massachusetts General Hospital Program Director, Partners Neurology Residency Program Associate Professor of Neurology, Harvard Medical School Rajat Gupta, MD Internal Medicine Resident, Massachusetts General Hospital

9 Kathryn A. Hibbert, MD Pulmonary and Critical Care Fellow, Harvard Medical School Franklin W. Huang, MD, PhD Internal Medicine Resident, Massachusetts General Hospital David Y. Hwang, MD Neurology Resident, Partners Neurology Residency Katherine P. Liao, MD, MPH Rheumatology Fellow, Brigham and Women's Hospital Andrew L. Lundquist, MD Internal Medicine Resident, Massachusetts General Hospital Atul Maheshwari, MD Neurology Resident, Partners Neurology Residency Atul Malhotra, MD Associate Physician, Divisions of Pulmonary & Critical Care and Sleep Medicine, Brigham and Women's Hospital Medical Director of the Brigham Sleep Disorders Program Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School Michael Mannstadt, MD Assistant Physician, Endocrine Unit, Massachusetts General Hospital Instructor in Medicine, Harvard Medical School Michelle O'Donoghue, MD, MPH Investigator.TIMI Study Group and Associate Physician, Cardiovascular Division, Brigham and Women's Hospital Affiliate Physician, Cardiology Division, Massachusetts General Hospital Instructor in Medicine, Harvard Medical School Alaka Ray, MD Internal Medicine Resident, Massachusetts General Hospital Eugene P. Rhee, MD Nephrology Fellow, BWH/MGH Joint Nephrology Fellowship Program Mary Berlik Rice, MD Internal Medicine Resident, Massachusetts General Hospital Mikael L. Rinne, MD, PhD Neurology Resident, Partners Neurology Residency David P. Ryan, MD Clinical Director, Massachusetts General Hospital Cancer Center Associate Chief of Hematology/Oncology, Massachusetts General Hospital Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School Marc S. Sabatine, MD, MPH Vice Chair.TIMI Study Group and Associate Physician, Cardiovascular Division, Brigham and Women's Hospital Affiliate Physician, Cardiology Division, Massachusetts General Hospital Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School

10 Rachel P. Simmons, MD Infectious Disease Fellow, Massachusetts General Hospital and Brigham and Women's Hospital David B. Sykes, MD, PhD Hematology-Oncology Fellow, Dana-Farber/Partners CancerCare Hematology/Oncology Program Viviany R.Taqueti, MD Internal Medicine Resident, Massachusetts General Hospital David T.Ting, MD Hematology-Oncology Fellow, Dana-Farber/Partners CancerCare Hematology/Oncology Program Geoffrey A. Walford, MD Endocrinology Fellow, Massachusetts General Hospital Rory B.Weiner, MD Cardiology Fellow, Massachusetts General Hospital

11 ÇEV R YE KATKIDA BULUNANLAR Yrd. Doç. Dr. Veli Berk ç Hastal klar Anabilim Dal Onkoloji Bilim Dal Yrd. Doç. Dr. Ramazan Coflkun ç Hastal kar Anabilim Dal Yo un Bak m Bilim Dal Yrd. Doç. Dr. Hayati Demiraslan Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Doç. Dr. Ali Do an Kardiyoloji Anabilim Dal Prof. Dr. fiebnem Gürsoy ç Hastal klar Anabilim Dal Gastroenteroloji Bilim Dal Prof. Dr. Kadri Güven ç Hastal klar Anabilim Dal Gastroenteroloji Bilim Dal Doç. Dr. Tu rul nanç Kardiyoloji Anabilim Dal Doç. Dr. Sevda smailo ullar Nöroloji Anabilim Dal Doç. Dr. Nihat Kalay Kardiyoloji Anabilim Dal Yrd. Doç. Dr. Halit Karaca ç Hastal klar Anabilim Dal Onkoloji Bilim Dal Doç. Dr. Züleyha Karaca ç Hastal klar Anabilim Dal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal klar Bilim Dal Doç. Dr. Mehmet Güngör Kaya Kardiyoloji Anabilim Dal Doç. Dr. Leylagül Kaynar ç Hastal klar Anabilim Dal Hematoloji Bilim Dal Yrd. Doç. Dr. Ayflegül Ulu K l ç Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Yrd. Doç. Dr. smail Koçyi it ç Hastal klar Anabilim Dal Nefroloji Bilim Dal Doç. Dr. Gökhan Metan Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Doç. Dr. brahim Özdo ru Kardiyoloji Anabilim Dal Doç. Dr. Soner fienel ç Hastal klar Anabilim Dal Romatoloji Bilim Dal Uzm. Dr. Gülten Can Sezgin ç Hastal klar Anabilim Dal Gastroenteroloji Bilim Dal Doç. Dr. Murat Hayri Sipahio lu ç Hastal klar Anabilim Dal Nefroloji Bilim Dal Yrd. Doç. Dr. Serdar fi vg n ç Hastal klar Anabilim Dal Hematoloji Bilim Dal Doç. Dr. Fatih Tanr verdi ç Hastal klar Anabilim Dal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal klar Bilim Dal Yrd. Doç. Dr. Nuri Tutar Gö üs Hastal klar ve Tüberküloz Anabilim Dal

12 Doç. Dr. Ayd n Ünal ç Hastal klar Anabilim Dal Nefroloji Bilim Dal Doç. Dr. Alper Yurci ç Hastal klar Anabilim Dal Gastroenteroloji Bilim Dal Yrd. Doç. Dr. nsu Y lmaz Gö üs Hastal klar ve Tüberküloz Anabilim Dal

13 LKSÖZ Medicine Cep Kitab 'n sunmak benim için heyecan verici! Bilgi fazlal n n oldu u bir dönemde "Stajyer doktorlar için neden baflka bir k lavuz?" fleklinde mant ksal bir soru sorulabilir. Çok say da kaynak kitapta veya bilgisayar n bir tuflunda kullan ma haz r genifl bilgiler olmas na ra men bu bilgiler genellikle stajyer doktorlara ay r c tan ve tedavi konular n aç klamakta beklediklerinden daha az yard mc olmaktad r. Medicine Cep Kitab stajyer doktorlardan ve ö retim üyelerine uzanan bir aral kta t p alan yla ilgili ekibin ortak giriflimidir. Bu iflbirli i stajyer doktorlar taraf ndan büyük s kl kta karfl lafl lan t bbi sorunlara h zl fakat dikkatli bir ilk yaklafl m sa lamak için tasarlanm flt r. Hastan n baflvurusundan saatler sonra vizitlerde ö retim üyelerinden stajyerlere s kl kla gelen sorular teflhise gitmek ve tedaviye bafllamak için öngörülen önemli yollar olufltururlar. Bu yaklafl m hastan n tetkiklerini dayanarak kan ta dayal t bbi tart flmay kolaylaflt racakt r. yi düzenlenmifl bu el kitab her stajyere hastay uygun bir flekilde zaman nda de erlendirme, tan y destekleyici kan tlar ve terapötik müdahalenin muhtemel sonuçlar n düflünmeye yönelterek bu yönde yeteneklerinin geliflmesine yard mc olacakt r. Medicine Cep Kitab 'n n t p e itimine ve hastalar m z n bak m na de erli katk - lar n n olaca görülecektir. DENNIS A. AUSIELLO, MD Physician-in Chief, Massachusetts General Hospital Jackson Prefessor of Clinical Medicine, Harvard Medical School

14 ÖNSÖZ Jenny, Matteo ve Natalie için sevgilerle Asistan hekimler, yandal asistanlar ve uzman doktorlar taraf ndan kaleme al nan Medicine Cep Kitab 'n n amac mümkün oldu unca k sa yoldan hastaya ilk yaklafl m ve yatan hastalarda s k görülen t bbi problemler konusunda klinisyen için gerekli bilgiyi sa lamakt r. Önceki bask lar m za olan muaazam geri dönüfller klinisyenler için önemli bir bofllu u doldurmak konusunda yard mc olabilece imizi ortaya koydu. Dördüncü bask ile birlikte her konuyla ilgili kapsaml güncelleme, bir çok yeni konunun eklenmesi (aortik sendrom, sepsis, obstruktif uyku apnesi, karaci erin vasküler hastal klar, diüretiklerin uygun kullan m, viral solunum yolu enfeksiyonlar, duyarl konaklarda enfeksiyonlar, yo- un glisemik kontrol, eklem a r l ve alkol yoksunlu u yaflayan hastaya yaklafl m içeren ); 2010 y l n n ortas na do ru yay nlanan önemli çal flmalar ve en yeni gözden geçirmeleri referans alan; ve eklenmifl yüksek rezolüsyonlu gö üs tomografi görüntüleri, gö üs ve bat n tomografileri, ekokardiyogramlar ve periferik kan yaymas ile idrar fotomikrograflar içeren önemli baz gelifltirmeler geliyor. Daha iyi gelifltirmeler için önerileri de bekliyoruz. Tabii ki t p herhangi bir boyutta kitaba s d r lmayacak kadar genifl bir aland r. Burada bahsedilen birçok bafll a adanm fl ayr ayr bölümler mevcuttur. Medicine Cep Kitab daha kesin kaynaklara baflvurmadan önce ilk teflhis ve yönetimi sürecine rehberlik etmek için sadece bafllang ç noktas n oluflturmaktad r. Buradaki öneriler mümkün oldu- u kadar kan ta dayal olmas na ra men t p hem bir bilim hem de bir sanatt r. Her zaman oldu u gibi klinik de erlendirmenin yap lmas her senaryo için uygulanmal d r. Stajyer doktorlara, yan dal uzmanlar na ve Massachusetts Hastanesi Uzmanlar na destekleri için minnettar m. Böyle bilgili, özel ve sevecen bir hekim grubu ile çal flmak ayr cal kt r. Bafl asistan olarak sahip oldu um en iyi deneyimlerden biri olarak her zaman orada geçirdi im zaman an msar m Hasan Bazari, Denny Ausiello, Larry Friedman, Nesli Baflgöz, Mort Swartz, Eric Isselbacher, Bili Dec, Mike Fifer, Roman DeSanctis ve son olarak da Charlie McCabeile Peter Yurchak gibi seçkin klinik dan flmanlara da minnettar m. Aileme destekleri ve sevgileri; ve tabi ki eflim Jennifer Tseng'e cerrah olmas na ra men en yak n dan flman m, en iyi arkadafl m ve hayat m n aflk oldu u için özel teflekkürlerimi sunuyorum. Bu zor fakat inan lmaz de erli doktorluk yolculu unda Medicine Cep Kitab 'n yararl bulaca n z umuyorum. MARC K. SABATINE, MD, MPH

15 ÇEV R ED TÖRLER N N ÖNSÖZÜ Gerek t p e itimi, gerekse uzmanl k e itimi boyunca veya e itim sonras sa l k hizmeti sunumunda daima elimizin alt nda olacak bir baflvuru kayna na ihtiyaç duyar z. Günümüzde bilgi çok fazla artm fl ve bilgiye ulafl m kolaylaflm fl olsa da cebimizde tafl bilece imiz bir kayna n yerini hiçbir fley tutamaz. Sahip oldu unuz bu kitap ö rencilik ve hekimlik hayat n z boyunca size yard mc olmas için haz rlanm fl, genifl bir çeviri ekibiyle kullan m n za haz r hale getirilmifltir. Kitap dahili hastal klar konusunda en s k karfl lafl - lan problemler konusunda sizlere yard mc olacakt r. Bir textbook de ildir. Ancak konular haz rlaman z ve kolayca anlaman z için gereken tüm bilgileri içermektedir. Bu nedenle baflvuru kayna niteli indedir. Bu kitab n haz rlanmas nda eme i geçen tüm çeviri ekibine, sizlere ulaflmas nda katk lar olan Günefl T p Kitabevleri çal flanlar n, zamanlar n çald m z ailelerimize flükranlar m z sunuyoruz. Prof. Dr. MUHAMMET GÜVEN Doç. Dr. LEYLAGÜL KAYNAR Doç. Dr. FAT H TANRIVERD

16 ELEKTROKARD YOGRAF Yaklafl m (sistemik yaklafl m hayati önem tafl r) H z (taflikardik mi, bradikardik mi?) ve ritim (P ve QRS aras ndaki iliflki nas l?) ntervaller (PR, QRS, QT) ve eksen (LAD veya RAD?) Odac k anormalli i (LAA ve/veya RAA var m? LVH ve/veya RVH var m?) QRST de ifliklikleri (Q dalgalar, V 1 -V 6 R progresyon kayb, ST / veya T dalgas de ifliklikleri var m?) fiekil 1-1. QRS ekseni Çeviri: Dr. brahim Özdo ru, Dr. Mehmet Güngör Kaya, Dr. Tu rul nanç, Dr. Ali Do an, Dr. Nihat Kalay normal eksen Sol eksen sapmas (LAD) Tan m: - 30 den daha negatif eksen (derivasyon II de S > R) Etiyoloji: LVH, LBBB, inferior MI, WPW Sol anterior fasiküler blok: LAD (-45 den -90 a) ve avl de qr ve QRS >120 ms ve LAD ye sebep olacak baflka bir durumun yoklu u (mesela M ) Sa eksen sapmas (RAD) Tan m: +90 den ileri eksen (derivasyon I de S > R) Etiyoloji: RVH, PE, KOAH (genellikle < +110 ), septal defektler, lateral MI, WPW Sol posterior fasiküler blok: RAD ( ) ve I ve avl de rs ve III ve avf de QRS <120 ms ve RAD ye sebep olacak baflka bir durumun yoklu u EKG 1-1 Dal Bloklar (Circ 2009;119:e235) Bafllang ç depolarizasyonu septumu soldan sa a do ru geçer (V 1 'de r Normal ve V 6 'da q; not: LBBB'de yok) bunu LV bask n olacak flekilde LV ve RV serbest duvar takip eder (not: RV depolarizasyonu daha geç olur ve RBBB'de görülebilir.) 1. QRS 120 ms ( = inkomplet) RBBB 2. Sa gö üs derivasyonlar nda (V 1, V 2 ) rsr 3. I ve V 6 da genifl S dalgas 4. Sa gö üs derivasyonlar nda ± ST veya TWI 1. QRS 120 msec ( = inkomplet) 2. I, avl, V 5 -V 6 da genifl, slurred (e imli) monofazik R (e er LBBB kardiyomegali varsa V 5 -V 6 'da ± RS 3. I, V 5 ve V 6 'da Q yoklu u (avl'de dar bir q olabilir) 4. Ana QRS defleksiyonuyla ters yönde ST ve Tw yer de iflimi 5. nferior derivasyonlarda ± Rpk, LAD, Qw'ler Bifasiküler blok: LBBB + LAFB/LPFB Uzam fl QT intervali (JAMA 2003;289:2120; NEJM 2004;350:1013; QRS kompleksinin bafllang c ndan T dalgas n n sonuna kadar QT ölçülür (en uzun QT yi ölç) QT kalp h z ile birlikte de iflir Bazett formülü ile düzelt: QTc = QT/ RR (saniye olarak), formül çok yüksek ve çok düflük kalp h z nda do ru sonuç vermez (normal QTc < 450 ms erkek ve <460 ms bayan) Etiyoloji: Antiaritmikler: s n f la (prokainamid, dizopramid), s n f III (amiadoran, sotalol) Psikotik ilaçlar: antipsikotikler (fenotiazinler, haloperidol, atipikler), Li, SSRI? TCA Antimikrobikler: makrolitler, kinolonlar, vorikonazol, fentamidin, atovekon, klorokin, amantadin, foskarnet, atazanavir, TMP-SMX? Di er ilaçlar: antiemetikler (droperidol, 5-HT 3 antagonistleri), alfuzosin, metadon, ranolazin, Elektrolit düzensizlikleri: hipoca, hipok? hipomg? Otonomik disfonksiyon: KK (derin TWI), inme, karotid endarterektomi, boyun diseksiyonu Konjenital (uzun QT sendromu): K, Na, Ca kanal bozukluklar, Çeflitli nedenler: KAH, KMP, bradikardi, yüksek dereceli AVB, hipotiroidizm, hipotermi EKG P dalga Kriteri Sol Atriyal Anomali (LAA) msn veya msn Sa Atriyal Anomali (RAA) Sol ventriküler hipertrofi (LVH) (Circ 2009;119:e251) Etiyoloji: HTN, AS/AY, HKMP, aort koarktasyonu Kriterler (hepsi <%50 Se ve >%85 Sp ile birlikte) Romhilt-Estes puan skorlama sistemi: 4 puan = muhtemel, 5 puan = kesin amplitüd (afla dakilerden herhangi biri): ekstremite derivasyonlarda en büyük R veya S 20 mm veya V 1 veya V 2 de S 30 mm veya V 5 veya V 6 da R 30 mm (3 puan) veya

17 1-2 EKG QRS defleksiyonuna ters ST nin yer de iflimi: dijital kullan m olmadan (3 puan); dijital kullan m ile beraber (1 puan); LAA (3 puan); LAD (2 puan); QRS süresi 90 ms (1 puan) V 5 veya V 6 da intrinsikoid defleksiyon (QRS kompleksinin bafllang c ndan R dalga pikine kadar geçen zaman) 50 ms (R dalgas n n tepe noktas nda bafllayan QRS) (1 puan) Sokolow-Lyon: V 1 de S + V 5 veya V 6 da R 35 mm Cornell: avl de R + V 3 de S >28 mm (erkeklerde) veya >20 mm (kad nlarda) Di erleri: avl de R 11 mm (veya LAD/LAFB varsa 13 mm ve III de S 15 mm Sa ventrikül hipertrofisi (RVH) (Circ 2009;119:e251) Etiyoloji: kor pulmonale, konjenital (tetraloji, BAT, PS, ASD, VSD), MS, TY Kriterler (kriterlerin hepsi sensitif olmama e iliminde; ancak KOAH hastalar hariç oldukça spesifiktir) V1 de R >S veya V 1 de R 7 mm, V 5 veya V 6 da S 7 mm, gö üs derivasyonlar nda R/S oran nda düflme RAD (LVH + RAD veya V 5 veya V 6 da belirgin S biventriküler hipertrofi) V 1 veya V 2 de bask n R dalgas n n ay r c tan s Ventriküler geniflleme: RVH (RAD, RAA, l, V 5, V 6 da derin S dalgalar ); HKMP Miyokardiyal hasar: gerçek posterior MI (s kl kla M ); Duchenne müsküler distrofi Anormal depolarizasyon: RBBB (QRS > 120 ms, rsr ); WPW ( PR, δ dalgas, QRS) Di erleri: dekstroversiyon; derivasyonlar n yanl fl yerlefltirilmesi; normal varyant R progresyon kayb (Rpk) (Archives 1982;142:1145) Tan m: Aflikar Q dalgalar olmaks z n anterior kuvvetlerin kayb (V 1 -V 3 ); V 3 de R dalgas 3 mm Etiyoloji: eski anteroseptal MI (genellikle V 3 de R dalgas 1.5 mm, ± kal c ST veya TWI V 2 ve V 3 ) kardiyomiyopati LVH (belirgin sol prekordiyal voltajla birlikte gecikmifl R dalgas kayb ) RVH/KOAH (derivasyon l de küçük R dalgas ve belirgin S dalgas ) LBBB; WPW; kalbin saat yönünde dönüflü; derivasyonlar n yanl fl yerlefltirilmesi Patolojik Q dalgalar Tan m: 30 ms veya ayn komplekste R dalgas n n yüksekli inin %25 inden büyük I, avl, V 5 ve V 6 da küçük (septal) q dalgalar normaldir, III, avr, V 1 de izole Qw olabilir LBBB, infiltratif hastal k, HKMP, KOAH, PTX, WPW de psödoinfarkt patterni görülebilir ST segment elevasyonu (STE) (NEJM 2003;349:2128; Circ 2009;119:e241,e262) Akut MI (yukar do ru bombeleflme ± TWI) veya kal c STE ile önceki MI Koroner spazm (prinzmetal anjina; koroner bir da l mda geçici STE) Miyoperikardit (diffüz, yukar do ru çukurlaflma STE; iliflkili PR ; Tw genellikle yukar do ru) HKMP, Sabo aya KMP, ventriküler anevrizma, kardiyak travma Pulmoner emboli (V 1 -V 3 de yer yer STE; V 1 -V 4 de tipik olarak TWI, RAD, RBBB) Repolarizasyon anormallikleri LBBB ( QRS süresi, QRS kompleksi ile uyumsuz STE) LBBB de STEMI nin tan s : QRS ile uyumlu 1 mm STE (Se 73%, Sp 92%) veya uyumsuz 5 mm (Se %31, %Sp 92) ( Sgarbossa kriteri, NEJM 1996;334:481) LVH ( QRS amplitüdü); Brugada sendromu (rsr, V 1 -V 2 de downsloping STE) Hiperkalemi ( QRS süresi, uzun T ler, P dalgas yok) Erken repolarizasyon: en s k V 2 -V 6 derivasyonlar nda ve genç yetiflkinlerde görülür J noktas 1-4 mmm; R dalgas n n iniflinde çentiklenme; ST nin yukar do ru çukurlaflmas ; genifl Tw; STE/T dalga amplitüd oran <%25; pattern egzersiz ile ortadan kaybolabilir nferior derivasyonlarda erken repolarizasyon VF riski ile iliflkili olabilir, fakat mutlak risk düflüktür (NEJM 2009;361:2529) ST segment depresyonu (STD) Miyokardiyal iskemi (± anormal Tw) veya akut gerçek posterior MI (V 1 -V 3 ) Dijitallerin etkisi (ST nin çökmesi ± anormal Tw, dijiital seviyeleri ile korelasyon göstermez) Hipokalemi (± U dalgas ) LBBB veya LVH iliflkili olarak repolarizasyon anormalli i (genellikle V 5, V 6, I, avl derivasyonlar nda) T dalga inversiyonu (TWI: genellikle 1 mm; e er 5 mm ise derin) (Circ 2099;119:e241) skemi veya infarkt; Wellens iflareti (derin erken prekordiyal TWI) proksimal LCA lezyonu Miyoperikardit; KMP (Sabo aya ve ARVD dâhil); MVP; PE (özellikle V 1 -V 4 de TWI varsa) LVH/RVH ile iliflkili repolarizasyon anormalli i ( strain patterni ), BBB Taflikardi sonras veya kalp pili tak lmas sonras Elektrolit, digoksin, PaO 2, Pa, ph veya s bozukluklar ntrakraniyal kanama ( serebral T dalgalar, genellikle QT ile birlikte) Çocuklarda (V 1 -V 4 de) ve QRS kompleksinin bask n olarak görülmedi i derivasyonlarda normal varyant olarak; genç atletlerde derin TWI gelecekteki KMP riskini gösteriyor olabilir (NEJM 2008;358:152) Düflük voltaj Bütün ekstremite derivasyonlar nda QRS amplitüdü (R + S) <5 mm ve bütün gö üs derivasyonlar nda <10 mm Etiyoloji: KOAH (sadece gö üs derivasyonlar nda), perikardiyal efüzyon, miksödem, obesite, plevral efüzyon, restriktif veya infiltratif KMP, diffüz KAH

18 D SPNE Çeviri: Dr. Nuri Tutar, Dr. nsu Y lmaz, Dr. Ramazan Coflkun Patofizyoloji Etiyolojiler Hava yolu obstrüksiyonu Ast m, KOAH, bronflektazi (dilate, kollapsa meyilli hava yollar, ( artm fl hava yolu direnci) bozulmufl sekresyon klirensi, ± hemoptizi; enfeksiyon en s k neden; Rx: mukolitikler, bronkodilatörler, ± antibiyotikler), CF (Kronik solunum yolu enfeksiyonlar, bronflektazi, infertilite, pankreatit), tümör ya da yabanc cisim Parankimal hastal klar Pulmoner ödem: Kardiyojenik (LV sistolik veya diastolik ( ekspansiyon direnci) disfonksiyonu) ya da kardiyojenik olmayan (akut akci er hasar /ARDS) AH Vasküler Büyük damar: PE, tümör emboli (V/Q uyuflmazl ) Küçük damar: PHT, vaskülit, AH, amfizem Akci erler Plevral hastal k: Effüzyon, fibrozis ( gü üs duvar /diafram Gö üs duvar /diafragm: kifoskolyoz, bel çevresi) ekspansiyon direnci, solunum Nöromusküler hastal klar kas güçsüzlü ü) Hiperinflasyon (Ast m, KOAH) Reseptör stimülasyonu Kemoreseptörler: Hipoksemi, metabolik asidoz Mekanoresptörler: AH, pulmoner ödem, PHT, PE O 2 tafl ma kapasitesi Anemi, methemoglobinemi, CO zehirlenmesi (fakat nl PaO 2 ) Psikolojik Anksiyete, panik atak, depresyon, somatizasyon D SPNE/SFT 2-1 De erlendirme Kardiyopulmoner muayene, S a O 2, CXR (Ekler ve Radyoloji bölümüne bak n), EKG, KKY belirleyicileri: KKY öyküsü, PND, S 3, CXR de venöz konjesyon, AF (JAMA 2005;294:1944) dispne ile nl CXR KAH, ast m, PE, PHT, erken dönem AH, anemi, asidoz, NM hastal klar Bu bafllang ç de erlendirmeden sonra: SFT, Akci er BT, TTE, kardiyopulmoner testler KKY de BNP ve NT-Pro BNP (fakat ayn zamanda AF, PE kaynaklanan RV yükü, KOAH alevlenmesinde, PHT da ) BNP > 100 pg/ml ise: Dispneye neden olan KKY için %90 Se, %76 Sp (NEJM 2002;347:161) NT-Pro BNP: >300 pg/ml KKY için %99 Se, %60 Sp (Bu nedenle, <300 d fllamak için kullan l r) Yafl iliflkili de erleri: <50 y ise: >450 pg/ml, y aras : >900, >75 y: >1800 ise %90 Se, %84 Sp (EHJ 2006;27:330) Kronik kalp yetmezli inde, böylelikle bilinen kuru BNP ile karfl laflt rmay gerektirir SOLUNUM FONKS YON TESTLER (SFT) Spirometri: Obstrüktif akci er hastal klar n de erlendirmek için Ak m-volüm e risi: Tan ve/veya lokalize obstrüksiyon Bronkodilatör: Klinik olarak ast mdan flüpheleniliyor ya da bazal de erinde obstrüksiyon saptanm flsa kullan l r Metakolin provokasyon testi: E er spirometri nl ise ast m tan s n n konulmas nda yard mc olur, FEV 1 de >%20 düflme ast m Akci er volümleri: NM nedenleri de içeren restriktif akci er hastal klar n de erlendirmek için D L CO: Gaz de ifliminde fonksiyonel yüzey alan n de erlendirmek için, obstrüktif ve restriktif hastal k nedenlerinin ay r c tan s nda ve erken AH ve vasküler hastal klar n izleminde yard mc d r. fiekil 2-1. Anormal SFT ye yaklafl m Anormal SFT ye yaklafl m FEV 1 /FVC <%75 TLC <%80 OBSTRÜKT F PATERN Bronkodilatöre FEV 1 yan t %12 ve 200 ml minimal Anormal D L CO ile normal spirometri D L CO D L CO D L CO RESTR KT F PATERN nl D L CO Pimax RV Ast m ya da astimatik bronflit Kronik bronflit KOAH D L CO Amfizem PE, PHT, Vaskülit, Erken AH, anemi Ast m, Hemoraji, Polisitemi, pulmoner kan volümü (örn, Obezite hafif KKY, Sol Sa flant) AH KKY Plevral hastal k NM hastal k

19 ASTIM 2-2 ASTIM Tan m ve epidemiyoloji Hava yolu afl r duyarl l ile seyreden kronik inflamatuar hastal k + de iflken hava yolu obstrüksiyonu Popülasyonun ~%5 i etkilenmektedir. Olgular n ~%85 i 40 yafl civar ndad r. Klinik görünümler (NEJM 2001;344:350) Klasik triad = H fl lt l solunum, öksürük, dispne; di erleri gö üste s k flma, balgam; semptomlar tipik olarak epizodik alevlenmelerle kronik seyreder Tetikleyiciler solunum irritanlar (sigara, parfüm, vs) ve alerjenler (evcil hayvanlar, ev tozu akarlar, polenler, vb.) infeksiyonlar (ÜSYE, bronflit, sinüzit) ilaçlar (ASA, NSAID ler, lökotrienler, βb bronkospazm, histamin arac ile morfin sülfat) emosyonel stres, so uk hava, egzersiz Alevlenmeler: S kl, süresi, fliddeti, tedavi gereksinimi aç s ndan önemlidir (steroid ihtiyac, acil servis baflvurusu, hastaneye yat fl ve entubasyon) Fizik muayene H fl lt l (vizing) solunum ve ekspiriyum uzunlu u Nazal polip varl, rinit, döküntü Alerjik komponent Alevlenme SH, kalp h z, yard mc solunum kaslar n kat l m, terleme, pulsus paradoksus Tan sal testler Peak exp flow (PEF): bronkodilatör sonras 60 L/dk ya da %20 diürnal varyasyon ast m tan s n destekler, kiflisel en iyi de erinin <%80 kötü kontrol, <%50 a r alevlenme ile uyumlu Spirometre: FEV 1, FEV 1 /FVC, konkav ak m-volüm e risi; akci er volümleri: ± RV ve TLC + bronkodilatör yan t ( FEV 1 %12) kuvvetle ast m tan s n destekler e er SFT nl ise metakolin provakasyon ( FEV 1 %20): Se >%90 (AJRCCM 2000; 161:309) Balgam: eozinofil >%3 ise %86 Se, %88 Sp sahip; ayr ca Curschmann n n spiralleri (distal hava yollar n n mukus t kac ) ve charcot-leyden kristalleri (eozinofil lizofozfolipaz) görülebilir; balgam eozinofil say s de iflim ayaktan hasta tedavisine yard mc olabilir (Lancet 2002; 360:1715) Allerjiden flüpheleniyorsa serum IgE, eozinofil, deri testi/radyoallergosorbent testi (RAST) kontrol edilir Ay r c tan ( her h fl lt l ; vizing solunum ast m de ildir ) Hiperventilasyon ve panik atak Üst solunum yolu obstrüksiyonu ya da yabanc cisim aspirasyonu; laringeal/vokal kord disfonksiyonu (örn, GERD ye sekonder) KOAH, bronflektazi; AH (sarkoidoz dahil); vaskülit; PE KKY Ast m n efllik etti i sendromlar (Lancet 2002; 360:1313) Atopi = Ast m+alerjik rinit + atopik dermatit ASA duyarl ast m (Samter sendromu) = ast m + ASA duyarl l + nazal polip ABPA = ast m + pulmoner infiltrasyon, aspergillus a karfl alerjik reaksiyon Churg-Strauss = Ast m + eozinofili + granulomatöz vaskülit Rahatlat c tedaviler (Semptomlarda h zl düzelme sa lamak için kullan l r) K sa etkili inhaler β 2 agonist: ilk seçenek tedavi albuterol; levoalbuterol (R-izomeri) 2 kat potent, ek yarar yok, daha az taflikardi? (J allergy Clin Immunol 2008;122:544) nhaler antikolinerjikler (ipratropium) β 2 agonist etkinli ini art r r bronkodilatasyon Kontrol edici ilaçlar (kontrollü sa lamak için günlük al nan ilaçlar) (NEJM 2009; 360:1002) nhaler kortikosteroidler: Seçilecek Rx (JAMA 2001;285:2583). Gerekti i zaman? hafif ast m için günlük kadar etkilidir (NEJM 2005;352:1519 ve 2007;356:2040). PO steroidler kontrolsüz a r ast m için kullan labilir fakat sistemik yan etkileri nedeniyle gereksiz kullan m ndan kaç n lmal d r. Uzun etkili inhaler β 2 agonistler (örn, salmeterol): nhaler steroidlere eklendi i zaman PEF de erinde art fl sa l yor (Lancet 2009;374:1754). Egzersize ba l ast m n kontrolü d fl nda, inhaler steroid olmadan kullan lmamal d r (mortalite art rabilir; Chest 2006;129:15 ve Annals 2006; 144:904). β 2 reseptör farmakokinetik etkilefliminin klinik iliflkisi kesin saptanmam flt r (Lancet 2009;374:1754). Nedokromil/kromolin: Eriflkinlerde kullan m s n rl d r. Genç hastalarda egzersize ba l bronkospazmda faydal d r; egzersiz ya da di er tetikleyicilerden önce kullan lmad kça etkisizdir. Teofilin: Kontrolü zor ast ml hastalarda yararl d r, PO kullan m kolayl vard r fakat yüksek yan etki profiline sahiptir. Lökotrien modifiye ediciler: Özelikle aspirin duyarl ast m (AJRCCM 2002;165:9) ve egzersize ba l ast m (Annals 2000; 132:97) olan baz hasta gruplar nda oldukça etkilidir. 5-lipooksijenaz yolundaki gen transkripsiyonlar tedavi yan t n etkiler (Nat Genet 1999;22:168). Anti- IgE: inhaler steroid kullan m na ra men kontrol alt na al namayan alerjik ast ml ( IgE) olgularda kullan l r. A r ast m olan hastalar n ço unda maliyet etkinli i iyidir (JACI 2007; 120:1146).

20 ÖZOFAGUS VE M DE HASTALIKLARI Çeviri: Dr. Kadri Güven, Dr. fiebnem Gürsoy, Dr. Alper Yurci, Dr. Gülten Sezgin Can D SFAJ Tan m Orofaringeal: A z yolu ile al nan yiyeceklerin üst özofagus sfinkteri yoluyla özofagusa iletilmesinde görülen bozukluk Özofagial: Yiyeceklerin özofagustan mideye ulaflmas s ras nda oluflan yutma ve geçifl zorlu u fiekil 3-1. Disfaji Sebepleri ve Yaklafl mlar (NCP Gastrohep 2008;5:393) yutma güçlü ü, dizatri, öksürük, salya art fl, nazal regürjitasyon Orofaringeal Disfaji Modifiye baryumlu grafi KBB muay. ± EGD darl k varsa nöromüskler sorunlar Oral kanser, XRT, Zenker s Stroke. Parkinson. ALS, Miyopatiler Disfaji bo azda yiyecek tak lma hissi Özofagial Disfaji darl k varsa EGD±Baryumlu Grafi inflamasyon Özofajit normal Manometri anormal normal ÖZOFAGUS 3-1 intermitant sx Mekanik Obstrüksiyon kat g da yutma güçlü ü progresif sx progresif kronik GERD sx intermitant sx ± gö üs a r s Molitilite Bozukluklar kat /s v g da yutma güçlü ü progresif sx progresif sx GERD Ring. Web, Eozinofilik özofajit Peptik striktür Özofagial kanser Spazm ve iliflkili bozukluklar Akalazya Skleroderma amiloid. DM Akalazya Etiyoloji: idiopatik (en s k), pseudoakalazya (GE bileflke tümörüne ba l ), Chagas Semptomlar: disfaji (kat ve s v ), gö üs a r s (hastalar n 1/3 ünde), regürjitasyon Tan : baryum içirilir distalde kufl gagas fleklinde daralma ile görülen dilate özofagus; manometri özofagusta efl zamanl olarak düflük amplitüdlü kontraksiyonlar ve alt özofagial sfinkterde tam olmayan gevfleme (± alt özofagial sfinkter hipertansiyonu); EGD pseudoakalazya d fllanmal (retrofleksiyon ile) Tedavi: Heller miyotomi; balon dilatasyonu (%2 özofagus perforasyonu); botulinum toksin (cerrahiye kötü aday için) Di er Özofagial Hastal klar Webler (Üst ve orta özofagusta; konjenital, GVHD ve Fe eksikli i anemisi); Ringler (halka): (Alt özofagusta muhtemelen GERD a ba l?); Zenker divertikülü (Faringoözofagial bileflke); tan baryum içirilir; tedavi: endoskopik veya cerrahi nfeksiyöz özofajit: Odinofaji > disfaji; immünsüpresiflerde s kl kla Candida, HSV, CMV ye ba l. laç özofajiti: odinofaji > disfaji; NSAID, KCL, bifosfanatlar, doksisiklin-tetrasiklin. Eozinofilik özofajit: EGD de ringler, dalgal özofagus, striktür, biyopside >15 eozinofil/büyük büyütmede; tedavi steroid. GASTROÖZOFAG AL REFLÜ HASTALI I (GERD) Patofizyoloji Alt özofagus sfinkterinin (AÖS) abart l geçici relaksasyonu veya yetersiz AÖS fonksiyonu Uzam fl asit maruziyetine ba l mukozal hasar (özofajit) striktüre yol açabilir. Risk faktörleri: hiatal herni, obezite, gastrik hipersekretuvar durumlar, mide boflalmas nda gecikme Art r c faktörler: supin pozisyonu, ya l yiyecekler, kafein, alkol, sigara, KKB, gebelik Klinik Görünüm Özofagial: gö üste yanma, atipik gö üs a r s, regürjitasyon, a za ac su gelmesi, disfaji Ekstraözofagial: öksürük, ast m (s kl kla kontrol alt na al namayan), larenjit, dental erozyonlar Tan (Gastro 2008;135:1383) Hikaye ve ampirik PPI tedavi cevab na dayan r (Se %78 ve Sp %54) (Annals 2004;140:518) EGD; günde iki kez al nan PPI tedavisine yeterli cevap yoksa veya alarm bulgular varsa: Disfaji, odinofaji, kusma, kilo kayb, Fe eksikli i anemisi, GGKT pozitif, ele gelen kitle, lenfadenopati veya >55 yafl Kesin tan konulam yor ve EGD normal yüksek rezolüsyonlu manometri ile 24 saatlik özofagial ph monitorizasyonu Tedavi (NEJM 2008;359:1700) Yaflam tarz : presipite edici faktörlerden kaç nmak, kilo kayb, afl r ve geç vakitli yemekten kaç nmak, yüksek yast kta yatmak Medikal: PPI (günde 2 doza kadar) >H2 RA, özellikle özofajitte (Coch 2007;2:003244), antiasitler. PPI %80-90 hastada rahatlama sa lar; Yan etkiler: diare, bafl a r s, C.difficile ve kalça k r k riskinde artma Cerrahi: medikal tedavi alt nda semptomlar devam ediyorsa fundoplikasyon: Baflar >%90, fakat yar - dan fazla hasta 10 y l sonra medikal tedavi al r

ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR

ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR ANESTEZ CEP K TABI ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEfi TIP K TABEVLER ANESTEZ CEP K TABI ANESTEZ ÖZET B LG LER VE GÜNCEL NOTLAR kinci Bask Editörler RICHARD D. URMAN, MD, MBA Assistant Professor

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

1. Kar n A r s... 1 Kalyanakrishnan Ramakrishnan, MD Çeviri: Dr. Turan Set

1. Kar n A r s... 1 Kalyanakrishnan Ramakrishnan, MD Çeviri: Dr. Turan Set çindekiler Yazarlar............................................................... xi Çeviriye Katk da Bulunanlar............................................... xix Önsöz..................................................................

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

9: BESLENME VE KAN. 9.1 Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar. 9.1.1 Demir eksikli i anemileri 9.1.1.1 Oral demir 9.1.1.

9: BESLENME VE KAN. 9.1 Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar. 9.1.1 Demir eksikli i anemileri 9.1.1.1 Oral demir 9.1.1. 369 9: BESLENME VE KAN Bu bölümdeki ilaçlar ve preparatlar afla daki bafll klar alt nda ele al nacakt r: 9.1 Anemiler ve di er kan hastal klar ndan baz lar 9.2 S v lar ve elektrolitler 9.3 ntravenöz beslenme

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 27-56 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Allerjiler Sempozyumu 15-16 Mart 2001, stanbul, s. 21-28 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı

2: KARD YOVASKÜLER S STEM

2: KARD YOVASKÜLER S STEM 54 2: KARD YOVASKÜLER S STEM Bu bölümde ilaç tedavisi afla daki bafll klar alt nda ele al nmaktad r: 2.1 Pozitif inotrop ilaçlar 2.2 Diüretikler 2.3 Antiaritmik ilaçlar 2.4 Beta adrenerjik reseptör blokerleri

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER. Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal

TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER. Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Nihat Ar kan Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Yaflar Bedük Ankara Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı