A S T H M A. KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M. GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI Copyright 2006 MCR VISION, Inc.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A S T H M A. KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M. GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI 2006. Copyright 2006 MCR VISION, Inc."

Transkript

1 GLOBAL GLOBAL INITIATIVE FOR FOR A S T H M A KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI 2006 Copyright 2006 MCR VISION, Inc. Her hakk sakl d r

2 Küresel Ast m Önleme ve Tedavi Giriflimi 2006 GINA raporu dan edinilebilir.

3 KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M GÖZDEN GEÇ R LM fi BASKI 2006

4 Çeviri Editörü: Prof. Dr. Haluk Türktafl, GINA Asemble Üyesi Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Ankara Yay n ve bas m: Turgut Yay nc l k A.fi Halâskârgazi Cad. No: 192 Sebat Apt. K: 2 D: Osmanbey-fiiflli/ stanbul Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-posta: Web sitesi: Ofset Haz rl k: Pigment (0212) Bask ve Cilt: Golden Print 100. Y l Mah. Matbaac lar Sitesi 1. Cad. No: 89 Ba c lar, stanbul Tel: (0212) Bask Tarihi: Haziran 2007 Bu belgenin çeviri ve basımı GlaxoSmithKline ın koşulsuz eğitim desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

5 Küresel Ast m Önleme ve Tedavi Giriflimi 2006 GINA YÖNET M KURULU* Paul O'Byrne, MD, Baflkan McMaster University Hamilton, Ontario, Kanada Eric D. Bateman, MD University of Cape Town Cape Town, Güney Afrika Jean Bousquet, MD, PhD Montpellier University and INSERM Montpellier, Fransa Tim Clark, MD National Heart and Lung Institute Londra, ngiltere Ken Ohta. MD, PhD Teikyo University School of Medicine Tokyo, Japonya Pierluigi Paggiaro, MD University of Pisa Pisa, talya Soren Erik Pedersen, MD Kolding Hospital Kolding, Danimarka Manuel Soto-Quiroz, MD Hospital Nacional de Niños San José, Kosta Rika Raj B Singh MD Apollo Hospital Chennai, Hindistan Wan-Cheng Tan, MD St Paul's Hospital Vancouver, BC, Kanada GINA B L M KURULU* Eric D. Bateman, MD, Baflkan University of Cape Town Cape Town, Güney Afrika Peter J. Barnes, MD National Heart and Lung Institute Londra, ngiltere Jean Bousquet, MD, PhD Montpellier University and INSERM Montpellier, Fransa Jeffrey M. Drazen, MD Harvard Medical School Boston, Massachusetts, ABD Mark FitzGerald, MD University of British Columbia Vancouver, BC, Kanada Peter Gibson, MD John Hunter Hospital NSW, New Castle, Avustralya Paul O'Byrne, MD McMaster University Hamilton, Ontario, Kanada Ken Ohta, MD, PhD Teikyo University School of Medicine Tokyo, Japonya Soren Erik Pedersen, MD Kolding Hospital Kolding, Danimarka Emilio Pizzichini, MD Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis, SC, Brezilya Sean D. Sullivan, PhD University of Washington Seattle, Washington, ABD Sally E. Wenzel, MD National Jewish Medical/Research Center Denver, Colorado, ABD Heather J. Zar, MD University of Cape Town Cape Town, Güney Afrika GÖZDEN GEÇ RENLER Louis P. Boulet, MD Hopital Laval Quebec, QC, Kanada William W. Busse, MD University of Wisconsin Madison, Wisconsin, ABD Neil Barnes, MD The Londra Chest Hospital, Barts and the Londra NHS Trust Londra, ngiltere Yoshinosuke Fukuchi, MD, PhD, Baflkan, Asian Pacific Society of Respirology Tokyo, Japonya John E. Heffner, MD Baflkan, American Thoracic Society Providence Portland Medical Center Portland, Oregon, ABD Dr. Mark Levy Kenton Bridge Medical Centre Kenton, ngiltere Carlos M. Luna, MD Baflkan, ALAT University of Buenos Aires Buenos Aires, Arjantin Dr. Helen K. Reddel Woolcock Institute of Medical Research Camperdown, New South Wales, Avustralya Stanley Szefler, MD National Jewish Medical & Research Center Denver, Colorado, ABD Yorumlar Sunan GINA Toplulu u Üyeleri Profesör Nguygen Nang An Bachmai University Hospital Hanoi, Vietnam Profesör Richard Beasley Medical Research Institute New Zealand Wellington, Yeni Zelanda Yu-Zi Chen, MD Children's Hospital of The Capital Institute of Pediatrics Beijing, Çin Ladislav Chovan, MD, PhD Baflkan, Slovak Pneumological and Phthisiological Society Bratislava, Slovak Cumhuriyeti Motohiro Ebisawa, MD, PhD National Sagamihara Hospital/ Clinical Research Center for Allergology Kanagawa, Japonya Profesör Amiran Gamkrelidze Tiflis, Gürcistan Dr. Michiko Haida Hanzomon Hospital Chiyoda-ku, Tokyo, Japonya Dr. Carlos Adrian Jiménez San Luis Potosí, Meksika Sow-Hsong Kuo, MD National Taiwan University Hospital Taipei, Tayvan Eva Mantzouranis, MD University Hospital Heraklion, Crete, Yunanistan Dr. Yousser Mohammad Tishreen University School of Medicine Lattakia, Suriye Hugo E. Neffen, MD Children Hospital Santa Fe, Arjantin Ewa Nizankowska-Mogilnicka, MD University School of Medicine Krakow, Polonya Afshin Parsikia, MD, MPH Asthma and Allergy Program Iran Jose Eduardo Rosado Pinto, MD Hospital Dona Estefania Lizbon, Portekiz Joaquín Sastre, MD Universidad Autonoma de Madrid Madrid, spanya Dr. Jeana Rodica Radu N. Malaxa Hospital Bükrefl, Romanya Mostafizur Rahman, MD Director and Head, NIDCH Dhaka, Bangladefl Vaclav Spicak, MD Czech Initiative for Asthma Prag, Çek Cumhuriyeti G.W. Wong, MD Chinese University of Hong Kong Hong Kong, Çin GINA Program Suzanne S. Hurd, PhD Bilim Direktörü Sarah DeWeerdt Medikal Editör * GINA Yönetim ve Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili aç klamalara afla daki adresten eriflilebilir: iii

6 ÖNSÖZ Ast m ciddi bir küresel sa l k sorunudur. Kontrol alt na al nmad nda günlük yaflam ciddi olarak s n rlayabilen ve bazen ölümcül olabilen bu kronik hava yolu hastal, dünya genelinde her yafltan bireyi etkileyebilmektedir. Ast m prevalans birçok ülkede, özellikle çocuklar aras nda artmaktad r. Ast m yaln zca sa l k giderlerine de il, ayn zamanda verimlilik kayb ve aile yaflam na s n rl kat l ma neden olma aç s ndan da önemli bir yük oluflturmaktad r. Geçen yirmi y l içerisinde ast m ile ilgili anlay fl m z ve bu hastal etkili flekilde tedavi edebilme ve kontrol alt na alabilme yetimizi gelifltiren çok say da bilimsel ilerlemeye tan kl k ettik. Bununla birlikte, ulusal sa l k hizmeti sistemlerinin çeflitlili i ve ast m tedavilerine eriflim ile ilgili farkl l klar, bu hastal n tedavisi ile ilgili önerilerin dünya genelinde yerel koflullara uyarlanmas n gerektirmektedir. Ayr ca halk sa l görevlilerinin; ast m tedavisinin maliyeti, bu kronik hastal k ile etkili mücadele, ülkenin özel gereksinimlerine ve koflullar na yan t verebilecek bak m hizmeti ve programlar n n gelifltirilmesi konusunda bilgiye ihtiyac vard r. Ulusal Kalp, Akci er ve Kan Enstitüsü ve Dünya Sa l k Örgütü 1993 y l nda iflbirli i yaparak bir Atölye Çal flmas Raporu haz rlam flt r: Küresel Ast m Önleme ve Tedavi Giriflimi. Bu rapor, ast ml hastalarda kronik ifllevsel yetersizlik ve erken ölüm vakalar n azaltmay ve bu bireylerin verimli ve doyurucu bir yaflam sürdürebilmelerini amaçlayan kapsaml bir ast m tedavi plan sunmaktad r. Küresel Ast m Giriflimi (Global Initiative for Asthma: GINA) ayn zamanda ast m hastalar n n bak m konusundaki bilgiyi yaymak ve ilgili bilimsel araflt rma sonuçlar n n ast m bak m na dahil edilebilmesini sa lamak için bireyler, kurumlar ve halk sa l yetkililerinden oluflan bir a gelifltirmektedir. Uluslararas iflbirli ini ve bilgi aktar m n art rabilmek amac yla, GINA raporunu temel alan yay nlar haz rlanm fl ve çeflitli dillere çevrilmifltir. Ast m bak m ile ilgili bilgilerin yay labilmesi için yerel hekimler ve ulusal fikir liderleri ile birlikte atölye çal flmalar düzenlemek ve ulusal ve uluslararas toplant larda seminer vermek üzere çeflitli ülkelerden gelen ast m uzmanlar n n oluflturdu u bir GINA Toplulu u oluflturulmufltur. Ayr ca GINA, ast m n getirdi i yükün daha fazla fark nda olunmas n sa lamak ve ailelerle sa l k çal flanlar na etkili ast m tedavisi ve kontrolü konusunda e itim verilebilmesi için, bölgesel veya ulusal düzeyde etkinlikler yaratmak amac yla giderek daha fazla ilgi gören Dünya Ast m Günü nü (2001 y l nda) bafllatm flt r. Bilginin yayg nlaflt r lmas na yönelik tüm bu çabalara ve etkili tedavilerin eriflilebilir olmas na ra men, uluslararas araflt rmalar birçok ülkede ast m kontrolünün en uygun düzeyin alt nda kald yönünde do rudan kan tlar sa lam flt r. Bu raporda yer alan öneriler ast m hastalar na daha iyi bak m sa lamak için gelifltirilmifl oldu undan, sa l k hizmeti yöneticilerinin, ilaçlar n eriflilebilir olmas n temin etmeleri ve baflar oran n ölçmede uygun araçlar n kullan m da dahil olmak üzere etkili ast m tedavi programlar yürütebilmek için gereken yöntemleri gelifltirmeleri yönünde teflvik edilmeleri gerekmektedir. GINA Raporu nda 2002 y l nda Ast m hastalar n n ço unda hastal n kontrol alt na al nabilece i beklentisinin makul oldu u ve bunun gerçeklefltirilmesi ve sürdürülmesi gerekti i ifade edilmifltir. Bu amaca yönelik olarak Yönetim Kurulu, 2005 y l nda yaln zca güncellenmifl bilimsel bilgileri dahil etmeye de il, ayn zamanda hastal n fliddeti yerine kontrolüne dayanan bir ast m tedavisi yaklafl m n n yerleflmesini amaçlayan yeni bir rapor haz rlanmas n önermifltir. Bu belgede ast m kontrolünün de erlendirilmesine, yönetimine ve sürdürülmesine iliflkin öneriler yer almaktad r. Bu belgenin haz rlanmas için kullan lan yöntemler Girifl bölümünde tan mlanm flt r. Bu güncelleme projesine kat lan birçok kifliye çal flmalar, GINA program n n baflar s na katk sa layan herkese de yo un eme i nedeniyle teflekkür etmek benim için bir ayr cal kt r. GINA program Altana, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Group, GlaxoSmithKline, Meda Pharma, Merck, Sharp & Dohme, Mitsubishi-Pharma Corporation, LTD., Novartis ve PharmAxis in e itime yönelik s n rs z ödenekleriyle yürütülmüfltür. Bu flirketlerin cömert katk lar Kurul üyelerinin konular tart flmak ve görüfl birli i sa lamak üzere uygun zamanlarda yap c bir biçimde bir araya gelebilmelerini temin etmifltir. Ancak bu yay nda yer alan ifadeler ve var lan sonuçlardan yaln zca GINA kurullar n n üyeleri sorumludur. GINA yay nlar na (http://www.ginasthma.org) adresinden ulafl labilir. Paul O Byrne, MD GINA Yönetim Kurulu Baflkan McMaster University Hamilton, Ontario, Kanada iv

7 KÜRESEL ASTIM ÖNLEME VE TEDAV G R fi M Ç NDEK LER ÖNSÖZ G R fi YÖNET C ÖZET : 5 YAfi VE ALTINDAK ÇOCUKLARDA ASTIM TEDAV S 1. BÖLÜM. TANIM VE GENEL BAKIfi ÖNEML NOKTALAR TANIM ASTIM YÜKÜ Prevalans, Morbidite ve Mortalite Sosyal ve Ekonomik Yük ASTIMIN GEL fimes N VE ORTAYA ÇIKMASINI ETK LEYEN FAKTÖRLER Konak Faktörleri Genetik faktörler Obezite Cinsiyet Çevresel Faktörler Alerjenler Enfeksiyonlar Mesleki duyarl laflt r c lar Sigara duman Ev d fl /ev içi hava kirlili i Beslenme ASTIM MEKAN ZMALARI Ast mda Hava Yolu Enflamasyonu Enflamatuar hücreler Enflamatuar medyatörler Hava yollar ndaki yap sal de ifliklikler Fizyopatoloji Hava yolu afl r duyarl l Özel Mekanizmalar Akut alevlenmeler Gece ast m Geri dönüflsüz hava ak m k s tlanmas Tedavisi güç ast m Sigara kullan m ve ast m KAYNAKLAR 2. BÖLÜM. TANI VE SINIFLAMA ÖNEML NOKTALAR G R fi KL N K TANI T bbi Öykü Semptomlar Öksürükle seyreden ast m Egzersize ba l bronkospazm Fizik Muayene Tan ve zleme Testleri Akci er fonksiyonu ölçümleri Hava yolu duyarl l n n ölçülmesi Hava yolu enflamasyonun invazif olmayan göstergeleri Alerjik durum ile ilgili ölçümler TANISAL GÜÇLÜKLER VE AYIRICI TANI 5 Yafl ve Alt ndaki Çocuklar Daha Büyük Çocuklar ve Eriflkinler leri Yafltaki Bireyler Mesleksel Ast m Ast m n KOAH tan Ay rt Edilmesi ASTIM SINIFLAMASI Etiyoloji Ast m n fiiddeti Ast m Kontrolü KAYNAKLAR 3. BÖLÜM. ASTIM TEDAV LER ÖNEML NOKTALAR G R fi ASTIM LAÇLARI: ER fik NLER Uygulama Yolu Kontrol Edici laçlar nhale glukokortikosteroidler Lökotrien modifiye edici ilaçlar Teofilin Uzun etkili inhale β 2 -agonistleri Kromonlar: sodyum kromoglikat ve nedokromil sodyum Uzun etkili oral β 2 -agonistleri Anti-IgE Sistemik glukokortikosteroidler Oral antialerjik ilaçlar Kontrol sa layan di er tedaviler Alerjene özgü immünoterapi Rahatlat c laçlar H zl etkili inhale β 2 -agonistleri Sistemik glukokortikosteroidler Antikolinerjik ilaçlar Teofilin K sa etkili oral β 2 -agonistleri Tamamlay c ve Alternatif T p ASTIM LAÇLARI: ÇOCUKLAR Uygulama Yolu Kontrol Edici laçlar nhale glukokortikosteroidler Lökotrien modifiye edici ilaçlar Uzun etkili inhale β 2 -agonistleri Teofilin Kromonlar: sodyum kromoglikat ve nedokromil sodyum Uzun etkili oral β 2 -agonistleri Sistemik glukokortikosteroidler v

8 Rahatlat c laçlar H zl etkili inhale β 2 -agonistleri ve k sa etkili oral β 2 -agonistleri Antikolinerjik ilaçlar KAYNAKLAR 4. BÖLÜM. ASTIM TEDAV VE ÖNLEME PROGRAMLARI G R fi 1. B LEfiEN: HASTA-HEK M fib RL N N GEL fit R LMES ÖNEML NOKTALAR G R fi ASTIM E T M lk Görüflme Kiflisel Ast m Eylem Planlar zlem ve Gözden Geçirme Hasta Uyumunun Art r lmas Çocuklarda Kendi Kendine Tedavi D ER B REYLER N E T M 2. B LEfiEN: R SK FAKTÖRLER NE MARUZ YET N TANIMLANMASI VE AZALTILMASI ÖNEML NOKTALAR G R fi ASTIMIN ÖNLENMES ASTIM SEMPTOMLARININ VE ALEVLENMELER N ÖNLENMES Eviçi Alerjenler Ev tozu akarlar Kürklü hayvanlar Hamamböcekleri Mantarlar Ev d fl Alerjenler Ev içi Hava Kirlili i Ev d fl Hava Kirlili i Mesleki Maruziyet Besinler ve Besin Eklentileri laçlar Grip Afl s Obezite Duygusal Stres Ast m Alevlenmesine Neden Olan Di er Faktörler 3. B LEfiEN: ASTIMIN DE ERLEND R LMES, TEDAV S VE ZLENMES ÖNEML NOKTALAR G R fi ASTIM KONTROLÜNÜN DE ERLEND R LMES KONTROL SA LAMAYA YÖNEL K TEDAV Kontrol Sa lamaya Yönelik Tedavi Basamaklar Basamak 1: Gerekti inde rahatlat c ilaçlar Basamak 2: Rahatlat c ilaç + kontrol sa layan bir ilaç Basamak 3: Rahatlat c ilaç + kontrol sa layan bir ya da iki ilaç Basamak 4: Rahatlat c ilaç + kontrol sa layan iki ya da daha fazla ilaç Basamak 5: Rahatlat c ilaç + ek kontrol sa layan ilaç seçenekleri KONTROLÜN SÜRDÜRÜLMES AMACIYLA ZLEME Tedavinin Süresi ve Ayarlanmas Ast m Kontrol Alt na Al nd nda Tedavide Basamak Azaltma Kontrol Kaybedildi inde Tedavide Basamak Art rma Tedavisi Güç Ast m 4. B LEfiEN: ASTIM ALEVLENMELER N N TEDAV S ÖNEML NOKTALAR G R fi ASTIM fi DDET N N DE ERLEND R LMES TEDAV -TOPLUM Ç NDE Tedavi Bronkodilatatörler Glukokortikosteroidler TEDAV -AC L SERV STE De erlendirme Tedavi Oksijen H zl etkili inhale β 2 -agonistleri Adrenalin Ek bronkodilatatörler Sistemik glukokortikosteroidler nhale glukokortikosteroidler Magnezyum Helyum oksijen tedavisi Lökotrien modifiye edici ilaçlar Sedatifler Acil Biriminden Taburcu Olma ve Hastaneye Yat fl Ölçütleri 5. B LEfiEN: ÖZEL DURUMLAR Gebelik Cerrahi Rinit, Sinüzit ve Nazal Polipler Rinit Sinüzit Nazal polipler Mesleki Ast m Solunum Yolu Enfeksiyonlar Gastroözofageal Reflü Aspirine Ba l Ast m Anafilaksi ve Ast m KAYNAKLAR vi

9 5. BÖLÜM: SA LIK S STEMLER NDE ASTIM KILAVUZLARININ UYGULANMASI ÖNEML NOKTALAR G R fi KILAVUZ UYGULAMA STRATEJ LER ASTIMDA G R fi MLER N VE KILAVUZ UYGULAMALARININ EKONOM K DE ER Sa l k Hizmeti Kaynaklar n n Kullan m ve Maliyeti Ast mda Giriflimlerin Ekonomik De erinin Belirlenmesi GINA YAYMA/UYGULAMA KAYNAKLARI KAYNAKLAR vii

10 G R fi Ast m dünyada her yafltan bireyi etkileyebilen ciddi bir halk sa l sorunudur. Ast m kontrol alt na al nmad nda, günlük yaflam ciddi flekilde s n rland rabilmekte ve bazen ölümcül olabilmektedir. Küresel Ast m Giriflimi (Global Initiative for Asthma: GINA) 1993 y l nda oluflturulmufltur. Amaçlar ve hedefleri 1995 y l nda bir NHLBI/WHO Atölye Çal flmas Raporu olan Küresel Ast m Önleme ve Tedavi Giriflimi çerçevesinde tan mlanm flt r. Bu rapor (2002 y l nda yeniden gözden geçirilmifltir) ve efllik eden di er belgeler yayg n olarak da t lm fl ve birçok dile çevrilmifltir. Ast m bak m ile ilgilenen birey ve kurumlardan oluflan bir a yarat lm fl ve birkaç ülkeye özgü ast m tedavi program bafllat lm flt r. Bununla birlikte, bu kronik hastal n neden oldu u morbidite ve mortalitenin azalt lmas için halen yap lmas gereken çok ifl vard r. GINA Yönetim Kurulu 2004 y l n n Ocak ay nda, Küresel Ast m Önleme ve Tedavi Giriflimi nin hastan n ast m n fliddetine göre s n flamas yerine klinik kontrole dayanan bir ast m yönetimini vurgulamak üzere yeniden gözden geçirilmesini önermifltir. Ast m bak m aç s ndan ortaya ç kan bu önemli paradigma de iflikli i, hastalar n farmakolojik bak m nda meydana gelen ilerlemeleri yans tmaktad r. Birçok ast m hastas ast m ilac kullanm flt r veya halen kullanmaktad r. Sa l k çal flan n n görevi her hastan n o s radaki tedavi ve hastal k kontrol düzeyini belirlemek, sonra da tedaviyi hastal kontrol alt na alacak ve bunu sürdürecek flekilde ayarlamakt r. Bu, ast m hastalar nda semptomlar n görülmemesi ya da çok az görülmesi (gece dahil), aktivitelerinin s n rlanmamas (fiziksel egzersiz dahil), kurtar c ilaç kullanma gereksiniminin hiç duyulmamas (ya da çok az duyulmas ), normale yak n akci er fonksiyonu olmas ve alevlenmelerin yaln zca çok nadir ortaya ç kmas gerekti i anlam na gelmektedir. GELECEKTEK GÜÇLÜKLER Geçen on y l içinde ast m bak m n daha iyi duruma getirmek için gösterilmifl olan övgüye de er çabalara ra men hastalar n ço unlu u ast m tedavisindeki ilerlemelerden yararlanmam flt r ve birçok hastaya asgari bak m bile uygulanmamaktad r. Önümüzdeki birkaç y lda üstesinden gelinmesi gereken güçlük; çeflitli ülkelerde temel sa l k hizmeti sa lay c lar ve kamu sa l görevlileri ile birlikte çal flarak yerel gereksinimleri karfl lamaya yönelik ast m bak m programlar tasarlamak, uygulamaya geçirmek ve bunlar de erlendirmektir. GINA Yönetim Kurulu bunun güç bir görev oldu unun bilincindedir ve çal flmalarda yard mc olmak üzere Bilgi Yayma Görev Grubu, birçok farkl sa l k hizmeti ortam nda ast m hastalar n n bak m n üstlenen bireylerden meydana gelen bir a olan GINA Toplulu u ve bölgesel programlar (ilk ikisi GINA Mesoamerica ve GINA Mediterranean d r) gibi çeflitli küresel uzman gruplar oluflturmufltur. Bu çabalar, ast m uzmanlar, birinci basamak sa l k hizmeti çal flanlar, di er sa l k bak m görevlileri ve hasta destek örgütleri aras ndaki iletiflimi güçlendirmeyi amaçlamaktad r. Yönetim Kurulu özellikle birinci basamak sa l k hizmeti ortamlar nda ve geliflmekte olan ülkelerde ortaya ç kan güçlükler baflta olmak üzere, ast m tedavi önerilerinin uygulamaya konulmas n n önündeki engelleri araflt rmaya devam etmektedir. Ast ma erken tan konulmas ve uygun tedavinin bafllat lmas, bu hastal n getirdi i sosyoekonomik yükte anlaml bir azalma sa lay p hastalar n yaflam kalitesini art r rken, ilaçlar tedavi maliyetinin en büyük bölümünü oluflturmaktad r. Bu nedenle ast m ilaçlar n n fiyatland r lmas bir acil gereksinim konusu olmaya devam etmekte ve araflt rmalara duyulan ilgiyi art rmaktad r, çünkü ast m tedavisinin genel maliyeti aç s ndan önemli bir anlam tafl maktad r. Ayr ca dünya nüfusunun büyük bir bölümü t bbi olanaklar n ve finansal kaynaklar n yetersiz oldu u bölgelerde yaflamaktad r. GINA Yönetim Kurulu, sabit uluslararas k lavuzlar n ve esnek olmayan bilimsel protokollerin birçok bölgede ifllerli inin olmayaca n n fark ndad r. Bu nedenle bu Rapor da yer alan öneriler yerel uygulamalara ve sa l k hizmeti kaynaklar n n mevcudiyetine göre uyarlanmal d r. GINA Kurullar, çal flmalar n geniflletme aflamas nda mümkün olan en iyi ast m bak m n n sunulmas n sa lamak amac yla sürekli olarak yeni ve yenilikçi yaklafl mlar incelemek üzere ulusal, bölgesel, yerel düzeyde ve birçok sa l k hizmeti ortam nda hastalar ve hekim gruplar ile iliflki kurmak için her türlü çabay gösterecektir. GINA Dünya Sa l k Örgütü ve Kronik Solunum Hastal klar na Karfl Küresel flbirli i (Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases: GARD) taraf ndan 2006 y l n n Mart ay nda bafllat lm fl olan bir programda, örgütün orta olarak çal flmaktad r. On y l içinde GINA kurullar n n çal flmalar ve GARD inisiyatifleri ile iflbirli i sayesinde ast m hastalar nda daha iyi bak m sa lanmas yönünde önemli ilerlemeler kaydedilmesi beklenmektedir. YÖNTEMLER A. Y ll k güncellemelerin haz rlanmas : 2002 y l nda güncellenmifl bir GINA raporunun yay mlanmas ndan hemen sonra Yönetim Kurulu, ast m n tedavisi ve önlenmesi ile ilgili olarak yay mlanan araflt rmalar gözden geçirerek Rapor u güncellefltirmek, söz konusu araflt rmalar n GINA belgelerinde yer alan tedavi ve önleme viii

11 önerileri üzerindeki etkilerini de erlendirmek ve bu belgelerin y ll k güncellemelerini GINA web sayfalar na yerlefltirmekle görevlendirdi i bir GINA Bilim Kurulu atad. lk güncelleme, Ocak 2000-Aral k 2002 dönemindeki yay nlara dayan larak 2003 y l Ekim ay nda yap ld. kinci güncelleme Ekim 2004, üçüncüsü ise Ekim 2005 tarihlerinde gerçeklefltirildi ve her ikisi de bir önceki y l n Ocak ay ndan Aral k ay na kadar yap lan yay nlar n etkilerini içerdi. Y ll k güncelleme süreci Kurul taraf ndan belirlenen tarama alanlar kullan larak gerçeklefltirilen bir Pub Med taramas ile bafllad : 1) asthma (ast m), All Fields (bütün alanlar), All ages (her yafl), only items with abstracts (yaln zca özeti olan maddeler), Clinical Trial (klinik çal flma), Human (insana ait), sorted by Authors (yazarlar taraf ndan tasnif edilmifl) ve 2) asthma AND systematic (ast m ve sistematik), All fields (bütün alanlar), ALL ages (her yafl), only items with abstracts (yaln zca özeti olan maddeler), Human (insana ait), sorted by Author (yazar taraf ndan tasnif edilmifl). Ayr ca Pub Med taraf ndan saptanamayan hakem de erlendirmesi yap lm fl yay nlar bir özet ve tüm makale halinde ngilizce olarak (veya ngilizceye çevrilerek) Kurul üyelerinin onay na sunulabildi. Kurulun tüm üyeleri al nt lar n bir özetini ve bütün özetleri ald lar. Her özet için iki Kurul üyesi belirlendi ve tüm üyelere herhangi bir özet ile ilgili olarak görüfl aç klama f rsat verildi. Üyeler, özeti ya da kendi kararlar yla tüm yay n k sa bir soru formunda yer alan ve sunulan bilimsel verilerin GINA raporundaki önerileri etkileyip etkilemedi ini gösteren özgül sorular yan tlayarak de erlendirdiler. E er etkiliyorsa, üyenin yap lmas gereken de ifliklikleri özgül olarak tarif etmesi istendi. Tüm GINA Bilim Kurulu, en az bir üye taraf ndan ast m tedavi ve önleme önerileri üzerinde etkisi oldu u yönünde de erlendirilen yay nlar tart flmak ve raporda yap lacak de iflikliklerle ilgili görüfl birli i sa lamak üzere düzenli olarak topland. Uyuflmazl k durumunda kararlar oylama yap larak al nd. Y ll k güncellemelerde tarama ölçütlerine uyan yay nlar (y lda makale) esas olarak klinik tedavi ile ilgili olan bölümleri etkilemifltir. Her y l Bilim Kurulu nca dikkate al nan yay nlar n listesi ve y ll k güncelleme raporlar GINA web sayfas na (www.ginasthma.org) eklenmektedir. B. Yeni 2006 y l raporunun haz rlanmas : GINA Bilim Kurulu 2005 y l n n Ocak ay nda yeni raporuyla ilgili çal flmalar na bafllad. ki gün süren toplant s ras nda Kurul yeni raporun ana temas n n ast m kontrolü olmas n kararlaflt rd. çindekiler tablosu oluflturuldu, her bir bölümün konusu saptand ve yaz m ekipleri belirlendi. Kurul ilerlemeleri de erlendirmek ve her bölümde verilmesi gereken mesajlarla ilgili görüfl birli i sa lamak üzere 2005 y l n n May s ve Eylül aylar nda topland. Bu çal flma s ras nda Kurul, GINA Raporu nun önemli bir özelli inin de ast m tedavisiyle ilgili temel bilgi ve tedavi önerilerinin dayand bilimsel bilgiyi sa lamak oldu unu fark ederek, küresel boyutta dinleyiciye ulaflabilen, en güncel bilimsel yay nlara dayanan ve olabildi ince k sa ve özlü bir belge oluflturma karar ald. Kurul her bölümün derinlemesine de erlendirildi i iki günlük bir oturum için 2006 y l n n Ocak ay nda yeniden topland. Bu toplant da üyeler 2005 y l nda gerçeklefltirilen yay nlar, güncelleme ifllemi için gelifltirilen ölçütleri kullanarak gözden geçirdiler y l na ait dikkate al nan 285 yay ndan oluflan liste, GINA web sayfas na yerlefltirildi. Ocak ay nda yap lan toplant da, çal flman n geri kalan n n raporun ancak 2006 y l yaz nda tamamlanmas na olanak sa layaca belirgin hale geldi ve bu nedenle Kurul 2006 y l n n erken dönemlerinde yap lan yay nlar n öneriler üzerindeki etkileri aç s ndan dikkatle de erlendirilmesini talep etti. Kurulun May s ay nda gerçekleflen bir sonraki toplant s nda, tarama ölçütlerine uyan 2006 y l yay nlar dikkate al nd ve uygun oldu unda bölüm taslaklar na yerlefltirildi. Kurulun son toplant s 2006 y l Eylül ay nda yap ld ve bu toplant da 31 Temmuz 2006 tarihinden önceki yay nlar belge üzerindeki etkileri aç s ndan dikkate al nd. Bu raporun haz rlanmas s ras nda GINA Bilim Kurulu nun temsilcileri, ast m kontrolüyle ilgili genel temay ve her bölüme özgü konular tart flmak üzere belirli aral klarla (May s ve Eylül 2005 ve May s 2006) GINA Toplulu u üyeleri ile bulufltu. GINA Toplulu u 50 den fazla ülke temsilcisinden oluflmaktad r ve ço u bu ara tart flmalara kat lm flt r. Ayr ca Topluluk üyeleri 2006 y l yaz nda bir TASLAK belgesi konusunda yorum sunmak üzere davet edildiler. Üyelerin ve inceleme yapmak üzere davet edilen birkaç kiflinin yorumlar Kurul taraf ndan 2006 y l n n Eylül ay nda dikkate al nm flt r. Bafll ca De iflikliklerin Özeti Yeniden gözden geçirmenin bafll ca hedefi, ast m tedavisi konusunda olabildi ince kapsaml bilgi sunarken normal olarak bir ders kitab nda bulunacak ayr nt lardan kaç nmakt. Birçok durumda baflka yay nlardan da al nt yap labilmesine ra men, anahtar kaynaklar n seçimi için her türlü çaba gösterilmifltir. Bu belgenin bir kaynak oluflturmas amaçlanmaktad r ve ast ml küçük ve daha büyük çocuklar n bak m yla ilgili özgül bir Cep K lavuzu da dahil olmak üzere baflka özet raporlar da haz rlanacakt r. Bu raporda yap lan bafll ca de iflikliklerden baz lar flunlard r: 1. Özellikle birinci basamak sa l k çal flanlar baflta olmak üzere yo un çal flma ortam nda görev yapan klinisyenlerin kullanabilmesi amac yla daha elveriflli bir belge haz rlanmas için her türlü çaba gösterilmifltir. Bu belge güncel kaynaklara gönderme yapmaktad r ve böylece merak eden okurlar ix

12 raporda özetlenmifl olan konularla ilgili daha fazla ayr nt ya eriflebilecektir. 2. Günümüzde belgenin tümünde ast m kontrolü vurgulanmaktad r. Art k ast m n klinik belirtilerinin (semptomlar, uyku bozukluklar, günlük aktivitelerin s n rlanmas, akci er fonksiyonlar n n bozulmas ve kurtar c ilaç kullan m ) uygun tedavi ile kontrol alt na al nabilece i yönünde çok miktarda kan t bulunmaktad r. 3. Özellikle Küresel Ast m Sorunu adl rapordan al nanlar baflta olmak üzere güncellenmifl epidemiyolojik veriler özetlenmifltir. Hasta ve toplum bak fl aç s ndan, ast m kontrolünün maliyeti yüksek görünmesine ra men, bu hastal n do ru flekilde tedavi edilmemesi durumunda yap lan harcamalar daha fazla olmaktad r. 4. Raporda tedavisi güç ast m kavram sunulmufl ve bu belgenin çeflitli bölümleri gelifltirilmifltir. Tedavisi güç ast m olan hastalar glukokortikosteroidlerin etkilerine s kl kla görece duyars zd r ve bu hastalarda zaman zaman di er ast m hastalar ile ayn düzeyde kontrol sa lanamayabilir. 5. Tan ve izleme konusunda yard mc olmak üzere spirometri ya da zirve ekspirasyon ak m (peak expiratory flow: PEF) ölçümleri kullan larak akci er fonksiyon testleri yap lmas önerilmeye devam etmektedir. Hem ast m tan s, hem de ast m kontrolünün de erlendirilmesi aç s ndan anahtar rol oynad ndan, hava ak m k s tlanmas n n de iflkenli inin ölçümüne daha fazla önem verilmektedir. 6. Daha önceleri ast m n fliddetine göre yap lan (intermittan, hafif persistan, orta persistan ve a r persistan ast m fleklindeki) s n flama, art k yaln zca araflt rma amaçl önerilmektedir. 7. Bunun yerine, bu belge bugün ast m n kontrol düzeyine göre s n flanmas n önermektedir: Kontrol Alt nda, K smen Kontrol Alt nda, Kontrol Alt nda De il. Bu yaklafl m, ast m fliddetinin yaln zca altta yatan hastal n fliddetini de il, ayn zamanda onun tedaviye verdi i yan t da kapsad n ve ast m hastas na ait de iflmez bir özellik olmay p, aylar veya y llar içerisinde de iflebilece ini yans tmaktad r. 8. Raporda ast m tedavisinin hedefinin klinik kontrolün sa lanmas ve sürdürülmesi oldu u vurgulanmaktad r. Ast m kontrolü flöyle tan mlanmaktad r: Gündüz semptomu olmamas (haftada iki kez veya daha az) Günlük aktivitelerde k s tlanma olmamas (egzersiz dahil) Gece semptomu veya gece ast ma ba l uyanma olmamas Rahatlat c ilaç kullanma gereksinimi olmamas (haftada iki kez veya daha az) Akci er fonksiyon testi sonuçlar n n normal veya normale yak n olmas Alevlenme olmamas 9. Rahatlat c ilaç kullan m nda art fl n (özellikle günlük kullan m n), ast m kontrolünde kötüleflme meydana geldi i yönünde bir uyar oldu u ve tedavinin yeniden de erlendirilmesi gerekti ine iflaret etti i düflüncesi vurgulanmaktad r. 10. Çeflitli ilaçlar n tedavideki rolleri raporun önceki versiyonlar na göre de iflmifltir: Küçük bir hasta grubunda uzun etkili β 2 -agonistlerin kullan m yla ast ma ba l ölüm riskinde olas bir art fl meydana geldi ine iflaret eden yeni veriler, ast mda uzun etkili β 2 -agonistlerin monoterapi olarak uygulanmamas ve yaln zca uygun dozda inhale glukokortikosteroid tedavisiyle birlikte kullan lmas gerekti i fleklindeki mesaj n daha fazla vurgulanmas na yol açm flt r. Lökotrien modifiye edici ilaçlar, günümüzde özellikle eriflkin bireylerde kontrol sa layan ilaç tedavisi olarak daha öne ç kan bir rol oynamaktad r. Tek bafl na uzun etkili oral β 2 -agonistler, inhale glukokortikosteroidlerle birlikte kullan lmad kça, art k tedavinin hiçbir basama nda eklemeli tedavi için bir seçenek olarak görülmemektedir. Eriflkinlerde tek bafl na kromonlarla tedavi art k tek bafl na düflük doz inhale glukokortikosteroidlerle tedaviye alternatif olarak gösterilmemektedir. Eriflkinlerde ve çocuklarda glukokortikosteroidlerin günlük eflde er dozlar n gösteren tablolarda baz de ifliklikler yap lm flt r. 12. Raporun önceki versiyonlarda ayr nt l flekilde yer alan alt bölümlü ast m tedavi program nda de ifliklik yap lm flt r. Güncel program afla daki befl bileflenden meydana gelmektedir: 1. Bileflen: Hasta/Hekim flbirli inin Gelifltirilmesi 2. Bileflen: Risk Faktörlerinin Tan mlanmas ve Maruziyetin Azalt lmas 3. Bileflen: Ast m n De erlendirilmesi, Tedavisi ve zlenmesi 4. Bileflen: Ast m Alevlenmelerinin Tedavisi 5. Bileflen: Özel Durumlar Bileflenin eklenmesi, etkili ast m tedavisinde ast m hastas ile hekimi/hekimleri (ast ml çocuklar söz konusu ise annebabalar/bak c lar) aras nda iflbirli i gelifltirilmesi gerekti ini yans tmaktad r. Hastalar ve hekimler, tedavi hedefleri konusunda tart fl p anlaflt kça, kendini izleme de dahil olmak üzere kiflisellefltirilmifl ve yaz l bir kendi kendine tedavi eylem plan gelifltirdikçe ve hastan n x

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Atriyal Fibrilasyon Hastalar n n Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 k lavuzu

Atriyal Fibrilasyon Hastalar n n Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 k lavuzu ESC K lavuzlar Atriyal Fibrilasyon Hastalar n n Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 k lavuzu Amerikan Kardiyoloji Birli i (American College of Cardiology: ACC)/Amerikan Kalp Birli i (American Heart Association:

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi 25 Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi Community-Based Psychiatry Model and Project of Community Mental Health Centers in Turkey Gazi ALATAfi, Akfer KARAO LAN*,

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Allerjiler Sempozyumu 15-16 Mart 2001, stanbul, s. 21-28 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı